You are on page 1of 82

Mирчета Вемић
ЕТНИЧКА КАРТА ДЕЛА СТАРЕ СРБИЈЕ

Београд
2005

Stara Srbija4.indd 1

9.3.2005 20:49:38

GEOGRAPHIC INSTITUTE “JOVAN CVIJIĆ”
SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS
SPECIAL ISSUES
№ 61

Mirčeta Vemić

ETHNIC MAP OF A PART OF ANCIENT SERBIA
According to the travel-record of Miloš S. Milojević 1871–1877

BELGRADE
2005

Stara Srbija4.indd 2

9.3.2005 20:49:50

ГЕОГРАФСКИ ИНСТИТУТ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ПОСЕБНА ИЗДАЊА КЊИГА 61 Мирчета Вемић ЕТНИЧКА КАРТА ДЕЛА СТАРЕ СРБИЈЕ Према путопису Милоша С. год. БЕОГРАД 2005 Stara Srbija4.3.indd 3 9.2005 20:49:50 . Милојевића 1871–1877.

in Novi Pazar sanjak 54 Some villages of Gilane nahiya 55 Some villages of Skopje and Prizren nahiya 55 Villages of Donja and Gornja Drenica 56 District of Peć – Rugovo county 61 Đakovica nahiya 65 Prizren nahiya 74 Epilogue 78 References 4 Stara Srbija4.3.indd 4 9.2005 20:49:50 .ПОГЛАВЉЕ Contents IV УТИЦАЈИ НА ДОМАЋУ КАРТОГРАФИЈУ 6 Foreword 20 Introduction 24 Travel-record of Miloš S. Milojević as a cartographic source 30 Cartographic presentation of ethnical structure of population 30 Subject of mapping 32 Territories of mapping 34 Scale of mapping 34 Table of signs 36 Aim of the map 41 Tables of data 41 Kuršumlija kadiluk – nahiya 49 Priština nahiya 52 Villages of Vučitrn nahiya 54 Villages and small town of Mitrovica.

indd 5 9.3.2005 20:49:50 . Милојевића као картографски извор ДОМАЋУ КАРТОГРАФИЈУ 31 Картографски приказ етничког састава становништва 31 Тематика картирања 33 Територија картирања 35 Размера картирања 35 Кључ знакова 37 Намена карте 41 Табеле података 41 Куршумлијски кадилук – нахија 49 Приштинска нахија 52 Села Вучитрнске нахије 54 Села и варошица Митровица Новопазарског санџака 54 Нека села Гиланске 55 Нека села Скопске и Призренске нахије 55 Села Доње и Горње Дренице 56 Округ пећки – срез руговски 61 Ђаковичка нахија 65 Призренска нахија 75 Поговор 78 Литература 5 Stara Srbija4.ЗАГЛАВЉЕ Садржај 7 Предговор IV 21 Увод УТИЦАЈИ НА 25 Путопис Милоша С.

ENGLISH

IV

Foreword
Miloš S. Milojević and his travel-record about Kosovo and Metohija

1. In overall crisis of imperial and social system of the Turkish empire, when
administration, jurisdiction and executive power did not have enough authority
and capability to protect legality – public safety and private property – especially of their Christian vassals, and when official statistic data were the most
often taken in their approximate value and authenticity, it was difficult as well
as completely dangerous and risky for rare foreign researchers of common happenings – especially in remote areas. North Albania – Malesija and Dukađin, as
well as the region of Kosovo and Metohija of Ancient Serbia – “Arnautluk” were
virtually without efficient power of Turkish administration, where the government authorities could not perform their legitimate functions, either in taxation
policy or in taking military bounders in “nizam” – military service. Even worse
condition was at Kosovo and Metohija (ormanda ferman jok – in the forest,
decrees of Porte are not valid) where mixed population lived – the majority was
Christian population toward minority Albanian population – Muslim and rare
Catholic denomination, settled mostly in the kaza of Đakovica, where frequent
descending of people living in mountain area from fis organization of Albanian
population, separately or in groups, pressured the aboriginal, peasant Serbian
population of patriarchal family organization. This, very often organized and
planned migration movement in time interval in continuo of colonization of
Albanians from mountain areas of north and middle Albania (Malisors, Mirdits, Fandeš) – according to consul Hahn from the first ethnic Fatherland of
Albanians, from Albanina Mutterland, Stammland – into the calm plain areas
of Metohija, Podrimlje, then Prizren’s and Peć’s Podgor, Prekoruplje, Drenica,
Kosovo, had as a consequence forced squeezing out of Serbs from the territories
of Ancient Serbia.
Since the time of the Austrian-Turkish war 1778–1791 and the First Serbian Uprising (1804–1813), this process of Albanian colonization of Kosovo’s
and Metohija’s part of Ancient Serbia, along with neighboring areas in the
valley of the rivers Južna Morava, Ibar and Toplica, and on the other hand,
repelling of Serbs from their firesides, with the aim of usurping land for

6

Stara Srbija4.indd 6

9.3.2005 20:49:50

СРПСКИ

IV

Предговор
Милош С. Милојевић и његов путопис о Косову и Метохији

1. У општој кризи државног и друштвеног система Турског царства, када
управа, судство и извршна власт нису имали довољно ауторитета и моћи
да законитост – јавну безбедност и приватну имовину – посебно својих
хришћанских поданика заштите, и када су статистички подаци службене
природе најчешће узимани у њиховој приближној вредности и веродостојности, ретким страним истраживачима општих прилика – поготово у
забаченијим крајевима – било је колико тешко толико крајње ризично и
опасно. Северна Албанија – Малесија и Дукађин, као и Косовско-Метохијска област Старе Србије – „Арнаутлук“ практично су били без ефикасне
моћи турске управе, и ту државна власт није могла да врши своје легитимне функције ни у погледу пореске политике ни узимање војних обвезника
у „низам“– војну службу. Још горе стање било је на Косову и у Метохији
(ormanda ferman jok – у шуми Портине наредбе не важе) где је живело мешовито – већинско српско хришћанско становништво према мањинском
арбанашком – муслиманске и малобројне католичке конфесије, настањеном првенствено у Ђаковичкој кази, где су учесталим силаском планинаца из предела фисовске организације арбанашког становништва, појединачно или групно, вршили силан притисак на староседелачко, махом
ратарско српско становништво патријархалне задружне породичне организације. Тај, често плански и организовани, миграциони покрет у временском трајању in continuo колонизације Арбанаса из планинских предела
северне и средње Албаније (Малисори, Мирдити, Фандеши) – по конзулу
Хану (Hahn) из праве етничке матице Арбанаса, арбанашког Mutterland-a,
Stammland-a – у питоме равничарске пределе Метохије, Подримља, затим
Призренског и Пећког Подгора, Прекорупља, Дренице, Косова имао је за
последицу насилно истискивање Срба са територије Старе Србије.
Још од времена аустро-турског рата 1788–1791. године и Првог српског
устанка (1804–1813), тај процес арбанашке колонизације Косовско-Метохијског дела Старе Србије, са суседним крајевима у долини Јужне Мораве,
Ибра и Топлице, и са друге стране прогањање Срба са њихових вековних

7

Stara Srbija4.indd 7

9.3.2005 20:49:51

ENGLISH

IV
FOREWORD

inhabitation from north Albania, was only accelerated and irascible continuation of Albanian Drang nach Osten (even over the Južna Morava River), which
are in Serbian scientific historiography documented and plastically illustrated,
after Milojević, by anthropo-geographers and ethnographers Rista Nikolić,
Jovan Cvijić, Svetozar Tomić, Milenko Filipović, Atanasije Urošević, Milisav
Lutovac, Tatomir Lukanović, Radoslav Pavlović, Kosovka Ristić, Vidosava
Nikolić, Milovan Radovanović and others, and by philologists Gliša Elezović,
Mihajlo Stevanović, Milivoj Pavlović, Mitar Pešikan, Svetozar Stijović, Slobodan Remetić, Vladimir Bovan and others – mainly in the editions of the
Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA). Indicated authors, along with
understandable critical rectifications and supplements, and new research results, have basically confirmed, verified in this way or another, the data and
standpoints of M. Milojević, about contemporary situation of Serbs in Kosovo
and Metohija, with critical remarks on his exaggeration in phrases and stylization.

2. Conditions under which M. Milojević worked give enough proofs about his
good will in realization, self-devotedly and instinctively, of this task: in order
to provide basic data on population settled in the area of Kosovo and Metohija,
about which he was informing, but this certainly does not allow the possibility for them to be understood as completely exact. This modality – that was
so typical for common communication and security circumstances in areas of
Kosovo and Metohija that were under Turkish administration from the time
of the Crimean war over the entire 19th century and the beginning of the 20th
century, or more precisely until the upheaval of Ottoman administration in
the Balkan war in 1912, conditionally taken, did not assign to Milojević and
his travel-record the value of precise and science-critical veracity, well checked
documentary, but this certainly does not mean that his Travel-record of a part
of Real (Ancient) Serbia in three tomes has no value and historiographic significance. On the contrary, he deserves to be paid the necessary attention even
today and his historiographical value to be determined, precisely in terms of
conditionality of its origination, its apparition. Thus in comparison with other
works of similar (travel-recording) genre, starting from J. Müller and his work
(1844), J. G. Hahn and Aleksadar Gilferding (1859), Milojević’s work did not receive in science, with relation to scientific literature, the significance and valuable mark, the reputation and renown of scientist- writer that we mentioned
above. This conditioning in evaluation of roles and significance of those writers
and M. Milojević was based on diplomatic and political suitability for them – as
diplomatic representatives of great powers: Austria, Russia (and France), in the
case of consul J. G. Hahn and A. Gilferding, or in other words high protectors

8

Stara Srbija4.indd 8

9.3.2005 20:49:51

СРПСКИ

огњишта, ради отмице земље за досељавање из северне Албаније, био
је само убрзани и плаховитији наставак својеврсног арбанашког Drang
nach Osten (чак и преко Јужне Мораве), који су, у српској научној историографији, документовано и пластично приказали, после Милојевића, и
антропогеографи и етнографи Риста Николић, Јован Цвијић, Светозар Томић, Миленко Филиповић, Атанасије Урошевић, Милисав Лутовац, Татомир Вукановић, Радослав Павловић, Косовка Ристић, Видосава Николић,
Милован Радовановић и други, а од филолога Глиша Елезовић, Михајло
Стевановић, Миливој Павловић, Митар Пешикан, Светозар Стијовић, Слободан Реметић, Владимир Бован и други – углавном у издањима САНУ.
Наведени писци, са разумљивим критичким исправкама и допунама и новим истраживачким резултатима, у основи су потврдили, верификовали,
на овај или онај начин, податке и гледишта М. Милојевића, о савременом
стању Срба на Косову и у Метохији уз критичке примедбе на његово претеравање у изразу и стилизацији.

IV
ПРЕДГОВОР

2. Услови под којима је М. Милојевић радио дају довољно доказа о његовој доброј вољи да реализује, самопожртвовано и спонтано, задатак:
да изнесе основне податке о становништву и насељима крајева Косова и
Метохије о којима је саопштавао, али то – свакако – не допушта и могућност да се они схвате као потпуно тачни. Та условност – која је била тако
типична за опште комуникационе и безбедносне прилике у Косoвско-Метохијским пределима под турском управом од времена Кримског рата па
надаље кроз цео XIX и почетак XX века, заправо све до слома Отоманске
управе у Балканском рату 1912. године, условно узето, није омогућавало
да се Милојевићу и његовом путописном делу да вредност пуне акрибичне
и научно-критичне истине, добро провераване документарности, али то
никако не значи ни да је његов тротомни објављени Путопис дела Праве
(Старе) Србије без икакве вредности, и историографског значаја. Напротив, он заслужује да му се и данас поклони потребна пажња и одреди
његова историографска вредност, управо полазећи од условљености његовог настанка, његове појаве. Отуда, у поређењу са делима сличног (путописачког) жанра, почев од Ј. Милера и његовог дела (1844), Ј. Г. Хана
(1858) и Александра Хиљфердинга (1859), Милојевићево дело није добило у науци, односно научној књижевности, онај значај и ону вредносну
оцену, онај углед и реноме научника – писца које смо претходно навели.
Та условљеност у оцени улоге и значаја тих писаца и М. Милојевића била је утемељена и дипломатско-политичким погодностима за њих – као
дипломатске представнике великих сила Аустрије, Русије (и Француске),
у случају конзула Ј. Г. Хана и А. Хиљфердинга, односно високе Портине

9

Stara Srbija4.indd 9

9.3.2005 20:49:52

Milojević was the first civil travel-recorder who travelled in Ancient Serbia with a particular aim. but with scientific pretension in order to give as precise as possible but brief survey in cultural-historical matters and found conditions in Ancient Serbia: about common conditions of Serbs living under Turkish administration. which would be – in factography and way of presentation 10 Stara Srbija4. or famous English women in historiography. Gilferding. Anyhow. It is understandable that works of those two writers could not be compared – methodologically nor conceptually. for example. Milojević is “at the ridge between history and literature” having in mind – in the latter characteristic – certainly his factographic travel-recording genre. except in their intention to write down and describe. Milojević travelled a large part of region of Kosovo and Metohija of Ancient Serbia. what they have researched. of French and Russian consuls in Skadar – Ipolit Hecquard and Ivan Yastreboff. Besides. make a report. while M. on the other hand. and the same was later during travelling around Kosovo and Metohija parts of the Ancient Serbia. no matter what common circumstances and individual possibilities of each of them were. or. what they have learned indirectly from other persons they were in touch (publicly or confidentially).2005 20:49:52 . They enjoyed armed protection during their trips around Kosovo and Metohija and were under complete protection of regional Turkish pashas. there was a difference that Boué travelled openly with knowledge and confirmation of official Turkish authorities. Milojević travelled incognito and because of the nature of his mission. by A. Müller and A. Milojević around Ancient Serbia indicated that the work of M. Professor Vladimir Bovan. The other exemplar M. (as opposed to M. 4. in a fragment of his study About travel-record of Miloš S. Milojević). Milojević was supposed to.indd 10 9. especially in contemporary conditions of his travelling and residence in Kosovo and Metohija. Milojević could see in the famous travelrecord on Bosnia and Herzegovina. Boué. An excellent connoisseur of Kosovo and Metohija scientific issues of cultural-historical orientation. he had a lot of difficulties to get in touch with Serbian people. 3. Irbajeva and Mackenzie. although he also had a general permission for journeys of personal private character.3. Travelling by order of governmental Council and intention of Serbian Academic Society. M. that was published less than twenty years (1852) before M. who were almost at the same time studying the region of Kosovo and Metohija. on one hand. after accomplishing the mission. Presumably something like work in two tomes of Ami Boué’s Recueil d’itinéraires dans la Turquie d’Europe.ENGLISH IV FOREWORD of Porte in the case of J. M.

Милојевић то чинио махом инкогнито и због природе своје мисије. 3. схватљиво је да се дела ова два путописца не могу – методолошки и концепцијски – поредити. али са научним претензијама да дâ што исцрпнији али јако сажет приказ из културно-историјске проблематике прилика и затеченог стања у Старој Србији: о општем положају тамошњих Срба под турском управом. Разуме се. односно. Хиљфердинга по Босни и Старој Србији. Милојевићево дело „на међи између историје и књижевности“ мислећи – у овој другој карактеристици – свакако на његов фактографски путописачки жанр. Други углед М. истраживали. с друге стране. заснован на строго 11 Stara Srbija4. Милојевић је био први цивилни путописац који је у Стару Србију путовао с одређеним циљем. чули и сазнали посредним путем од других лица са којима су (јавно или потајно) долазили у додир. Буеа.2005 20:49:52 . По свој прилици нешто налик на двотомно дело Ами Буеа Recueil d’ itinéraires dans la Turquie d’ Europe. Путујући по налогу владиног Одбора и по интенцији Српског ученог друштва М. Одличан познавалац Косовско-Метохијске научне проблематике кул- IV ПРЕДГОВОР турно-историјског смера проф. тешко је долазио до живог и непосредног сусретања са српским људима. а тако је било и касније са путовањима по Косовско-Метохијским пределима Старе Србије. које се појавило непуних двадесет година (1852) пре него што је М.СРПСКИ заштите у случају Ј. француског и руског конзула у Скадру Иполита Екара (Hecquard) и Ивана Јастребова. и по фактографији и по начину приказа. које су скоро истовремено проучавале Косовско-Метохијске пределе. Милера и А. посебно у савременим условима његовог пропутовања и боравка на Косову и у Метохији. сем у њиховој намери да запишу и опишу. М. Милојевића). с једне стране.3. или познатих у историографији Енглескиња Ирбајеве и Макензијеве. У сваком случају. по обављању свог задатка. (за разлику од М. на пример. Милојевић пропутовао велики део предела Косовско-Метохијске области Старе Србије. Милојевић је могао видети у познатом путопису А. Милојевић је. из аутопсије. оно што су сами. Такође и са том разликом што је Буе путовао јавно са знањем и потврдама званичних турских власти. без обзира на опште околности и појединачне могућности сваког од њих. иако је и он имао начелно допуштење за путовања по пословима приватног карактера. требало да сачини извештај. 4.indd 11 9. Они су уживали оружану заштиту приликом својих путовања по Метохији и Косову и били под пуним патронатом обласних турских паша. у одломку своје студије O путопису Милоша С. Милојевића по Старој Србији навео је да је М. док је М. Владимир Бован.

Milojević and accented large documentary side of his deeds along with the necessary critic revision based on new comparative documentation.indd 12 9. Milojević’s numerous works were sometimes exaggerated but partially correct. according to that. beside pure research-factographic character. Lot of well-known historians of his time. about anthropo-geographical (if this scientific term can be used in the case of travel-record of M.2005 20:49:53 . especially highlighted uncertainity of his data and sayings. had national and political motives. It was about all three kazas of Prizren mutessarifluk. although his mission. Milojević and Ivan Yastreboff.ENGLISH IV FOREWORD – based on strict scientific methodological principles. but in the opposite direction: his research about the country and the population of Ancient Serbia was comprehensive and accurate regarding documentation.e. particularly concerning medieval Serbian history. i. Milojević and the best connoisseur of contemporary conditions Ivan Yastreboff. according to the text that follows: Regarding the details concerning ethnographic situation at the turn from the seventh to the eighth decade of the 19th century. insufficient critical approach in judging and marking.3. Psychological (and ethical) reflection of all these unpleasant parameters was expressed in his writing in the insufficient scientific-research veracity. expressing of till then almost usual unconcern for a planned and systematic research of the past but also the present of Serbs in Ancient Serbia. there is a similarity. Such critics of M. A very important moment was his. but in a form of a travel-record with more informal manner of writing – that was otherwise a characteristic of a number of his numerous works. almost congruence in data that were brought independently by Miloš S. Milojević) social-psychological and legal-security circumstances. but also about some superficial (in his sayings) and insufficiently checked data about current ongoings and contemporary conditions. having in mind Serbian population that was living there. which was to give to his writing more national-patriotic color and to point out. contributed to an impression that political and not scientific motives gave basic marks to the value of his travel-record of a “part of the real Ancient Serbia”. Psychology of his personality. very difficult condition of Serbian population under foreign – in this case – Turkish administration. but later as well. territories of Metohija. However. This was especially related to the rare rural settlements that were fastly losing their Serbian ethnical and 12 Stara Srbija4. and often. primarily contemporaries of historical situation of life of Serbs in Kosovo and Metohija – and. One comparison between findings of M. that “smoothed” and then marked again the writing work of M. as a Russian consul in Skadar and Prizren. and historiographical achievements of later times. He accomplished his mission completely. conditionally gives right to Milojević. especially in sayings about geographical area of Prizren. there were competent connoisseurs. often tough. indeed.

веома тешко стање српског народа под туђинском – у овом случају – турском управом.СРПСКИ научним методолошким принципима. Психолошки (и етички) одраз свих ових наведених неугодних фактора испољио се у његовом писању у недовољној научно-истраживачкој акрибији и. доприносило је да се створи утисак да су политички а не научни мотиви давали основно обележје вредности његовог путописа „дела праве Старе Србије“. У томе веома важан момент био је и његово. Многи истакнути историчари његовог времена. према тексту који следи: IV ПРЕДГОВОР Што се тичe неких детаља из етнографске ситуације на прелазу седме у осму деценију XIX века пада у очи велика сличност. али и о неким површним (и код својих казивања) и недовољно провереним подацима из актуелних збивања и савременог стања ствари. Милојевићевог путописа) социолошко-психолошким и правнобезбедносним приликама. Милојевићевих бројних дела бивале су. често и чврсто. била општа одлика његових бројних дела. заиста. али у обрнутом правцу: своја истраживања о земљи и народу Старе Србије дао је по документацији садржајно и чињенично.2005 20:49:53 . и историографска достигнућа каснијих времена. често. Једно поређење између налаза Милоша Милојевића и најбољег познаваоца савремених прилика Ивана Јастребова. првенствено савременика историјске ситуације живота Срба на Косову и у Метохији – па према томе и о антропогеографским (ако се тај научни термин може користити и у случају М. посебно у казивањима о Призренском географском подручју. У питању су биле све три казе Призренског мутесарифлука. односно територије Метохије. а по облику као путопис са слободнијим начином писања – што је. сваки са своје стране. и претеране иако су добрим делом и тачне. Ово се нарочито односило на она ретка сеоска насеља која су нагло губила своју српску етничку и 13 Stara Srbija4. иначе. недовољном критичком поступку у давању судова и оцена. Психологија његове личности да свом писању да што више национално-патриотски колорит и што више нагласи. који су „ублажавали“ па и наново оцењивали списатељски рад М. било је оних компетентних познавалаца. иако је његова мисија поред чисто истраживачко-фактографског карактера имала и национално-политичке мотиве. такође. Милош С. као руског конзула у Скадру и Призрену даје условно за право Милојевићу. каткад. али и касније. скоро идентичност у подацима које су изнели. Он је тај задатак испунио у пуној мери.3. посебно су истицали несигурност његових података и казивања посебно у вези са средњовековном српском историјом. Милојевића и наглашавали велику документарну страну његових дела уз неопходну критичку ревизију на основу нове компаративне документације. с обзиром на тамошње српско становништво. Али. испољавање до тада скоро устаљене небриге за једно планско и систематско истраживање прошлости али и садашњости Срба у Старој Србији.indd 13 9. Такве критике М. Милојевић и Иван Јастребов.

in virtue of 14 Stara Srbija4. Streoc 22 2. Furthermore. Travel-record of M. were exterminated and extirpated. By Milojević 1. along with Muslims. the prior of the monastery. it was obvious where in the meantime the Serbian settlements were. what were their limit numerical values of ethno-demographic character at the time period. Milojević writes.indd 14 9.2005 20:49:54 . it is obvious that records by Milojević were from the earlier tome period. Kruševo 9 12. not with regret. in comparison with happenings before the Crimean war. in his documentary thesis Weeping of Ancient Serbia. and now in those villages there are not even 10 households. and where he was mistaken. The truth is that Serbs living in those villages. even simple physical liquidation – precisely described – for the period during 1860-ies – by Serafim Ristić. Crni Breg 18 6. most certainly before 1870 (which is seen by the fact that in the supplemented villages orthodox Serbs vanished in different ways) migration. especially having in mind their situation about thirty years earlier. for many reasons. objective. Dečane 12 8. how it was: “20 years ago in 17 villages in the vicinity were 263 households.ENGLISH IV orthodox confessional presence. as Muslims and under name Albanians”. Bjelaja 13 10. but still some of them have left.3. Batuša 11 9. islamization. as orthodox. Having in mind the supplement (to this) index. So in the comparative presentation of Milojević and Yastreboff. Hrastovice 9 175 households Ljubonić 18 Dubovik 13 G. Milojević deserves. Prilep 17 3. and D. Junik 28 11. the territory where disappearance of Serbs was the most evident. Luka 25 Skivjani 15 Dugok 17 88 households 263 households FOREWORD By Yastreboff 20 15 5 5 20 25 15 8 10 25 7 10 165 households – – – – – For the first twelve villages the difference is only for ten houses (households) – ten less by Yastreboff (Yastreboff was having in mind later situation. It was about the following settlements in nahiya of Djakovica. 5. in the time of recording by Ami Boué and Joseph Müller. to be taken into new critical analysis and to be determined “line by line” what is in his travel-record true. Grmočelo 6 5. Loćane 25 7. these numbers were also decimated. Istinić 5 4. probably the first couple of years of the 1870-ies). certain.

да су се Срби у овим селима. а сада их у свим тим селима нема ни пуних 10 кућа. Код Милојевића 1. Храстовице 9 175 кућа Љубонићи 18 Дубовик 13 Г. Када се узме и додатак (овом) попису. Тако су у упоредном приказу код Милојевића и Јастребова. У питању су била следећа насеља у Ђаковачкој нахији. Дечане 12 8. годину (што се види и по томе да су у додатним селима православни Срби нестали на разне начине) исељавањем. Стреоц 22 2. исламизацијом. Бјелаја 13 10. Милојевића заслужује.3. Јуник 28 11. Уосталом. пише како је: „пре 20 година било у околних 17 села преко 263 куће. утврди оно што је. Прилеп 17 3. и Д. Истина. и са свима дотадашњим мухамеданцима. игуман. у свом документарном спису Плач Старе Србије. код њега тачно. о чему – баш за ово време 1860-их година – речито пише Серафим Ристић. терену где је ишчезавање Срба било најевидентније. 5. јасно је да су бележења Милојевића била из ранијих година. Лоћане 25 7. као мухамеданци и под именом Арнаута“. вероватно првих година из 1870-их година. не са жалошћу. 15 Stara Srbija4. Путопис М. „ред по ред“.2005 20:49:54 . али су још остали. као православни. Батуша 11 9. Лука 25 Скивјани 15 Дугок 17 88 кућа 263 кућe Код Јастребова 20 15 5 5 20 25 15 8 10 25 7 10 165 кућа – – – – – IV ПРЕДГОВОР За првих дванаест села разлика је за само десет кућа (домова) – десет мање код Јастребова (по свој прилици стога што је Јастребов узимао нешто каснију ситуацију. и ови наведени бројеви су били више него десетковани. О томе Милојевић. Грмочело 6 5. из више разлога. извесно пред 1870. Црни Брег 18 6. у време бележења Ами Буеа и Јозефа Милера. у поређењу са приликама у време пред Кримски рат. чак и простом физичком ликвидацијом. нарочито када се имало у виду каква је била њихова ситуација тридесетак година раније. да се узме у нову критичку анализу и да се.СРПСКИ православну конфесионалну присутност. Крушево 9 12. савршено затрли и утаманили. видело где је све било – у том међувремену – српских насеља. и какве су биле граничне нумеричке (бројне) вредности етно-демографског карактера у то време.indd 15 9. Истинић 5 4.

indd 16 9. and where it could be seen – even though it is very generalized and shown in small scale – ethnical situation of Serbian population in Kosovo and Metohija. This ethnical map by Dr. the validity of his travel-record studies. Cartographic survey of Milojević’s Travel-record was – for a long time – necessary in order to be better and plastically understood. primarily. In this sense. which will show ethnic population structure of European Turkey (La Turquie d’Europe) in order to recognize similarities and differences in presentation of these issues.2005 20:49:54 . His determination from introduction “Ethnic map of a part of Ancient Serbia is a visual cartographic notion of ethnical structure and disposition of population in settlements given in 16 Stara Srbija4. in order to have the possibility to be compared with other foreign scientific works.ENGLISH IV FOREWORD insufficient information and reorganization. we will shortly quote a few examples that confirm. and simultaneously – concretely and visually – to see the travel-record presentation itself in the work of Miloš Milojević. They can not be simply put at the (scientific) Index librorum prohibitorum and can not be easily rejected. especially in the genre of travel-recording works. Vemić transponed Milojević’s data. and in systematized form of cartographic presentation brought individual segments of different national elements into one unit of ethnic composition for each individual place (settlement). based on Milojević’s Travel-record has a great significance. It would not mean – as someone would perhaps understand – the simplified rehabilitation of his Travel-record. The same thing can be also seen on the colored map in Basis for geography and geology of Macedonia and Ancient Serbia… by Cvijić. Ethnical map of a part of Ancient Serbia. but the critical and stalwart agitation in order to determine to his work the real place in historiography.3. In one word. primarily in the work of Vladimir Karić about Serbia (1887) where was attached colored ethnographic map of distribution of Serbian population. even in fragments. This need could be seen in the Serbian adept cartographic – scientific discipline. Therefore. three books of Milojević’s travel-record have their place in Serbian historiography. It was firstly demanded for scientific reasons. in other words his valuable part for further scientific-research purposes. M. and it was in many parts unisonous with numerical-statistic data of Milojević. Therefore we should approach to the work and see what of his huge travel-record documentation can be used in further scientific research about geographic-ethnographic-historiographic studies of the started subject. Mirčeta Vemić. although in significantly changed historical-demographic circumstances after Serbian-Turkish wars from 1876 to 1877/78. scientific associate at the Geographic institute “Jovan Cvijić” SASA. confirmed through comparative presentations of other researchers of Kosovo and Metohija issues in the 19th century. written by Dr.

С тога је од великог значаја Етничка карта дела Старе Србије. Сасвим је тачна његова констатација из Увода да је „Етничка карта дела Старе Србије IV ПРЕДГОВОР 17 Stara Srbija4. већ критички и темељно претресање како би се његовом делу одредило право место у историографији. То су захтевали и научни разлози пре свега. и у првом реду. а у којој се могла видети – иако јако уопштена и у малој сразмери приказана – етничка ситуација српског народа на Косову и у Метохији која је у великој мери била у сагласности са Милојевићевим нумеричкостатистичким подацима. У овом смислу. а самим тим и – конкретно и визуелно – сагледао и сам путописни приказ у делу Милоша Милојевића. објективно. То ће се касније видети и на колорисаној карти у Цвијићевом делу Основи за географију и геологију Македоније и Старе Србије… иако у знатно промењеним историјско-демографским приликама насталим после српско-турских ратова 1876. др Мирчете Вемића. Ова етничка карта др М. Вемића управо је транспоновала Милојевићеве податке. Једном речи три књиге Милојевићевог путописа имају своје место у српској историографији и не могу се једноставно ставити на (научни) Index librorum prohibitorum и олако одбацити. и 1877/78.СРПСКИ сигурно. Стога треба приступити послу и сагледати шта од његове огромне путописачке документације остаје за употребу у даљим научним истраживањима о географско-етнографско-историографским проучавањима проблематике коју је покренуо. потврђених кроз компаративне приказе других истраживача Косовско-Метохијске проблематике у XIX веку. тачност његових путописачких казивања. То не би значило – како би неки можда схватили – упрошћену рехабилитацију његовог Путописа. за разлику од грешака. научног сарадника Географског института САНУ „Јован Цвијић“.3. односно његова вредносна страна за даље научно-истраживачке потребе. и у систематизованој форми картографског приказивања изнела појединачне сегменте разноликих народносних елемената у јединствену целину етничке композиције сваког појединачног места (насеља). макар и фрагментарно.2005 20:49:55 .indd 17 9. године. најпре у делу Владимира Карића о Србији (1887) где је била приложена и колорисана етнографска карта простирања српског народа. да би се могао упоредити и са другим иностраним делима. која су показивала етничку структуру становништва европске Турске (la Turquie d’ Europe) како би се виделе сличности и разлике у приказивању ове проблематике. Картографски приказ Милојевићевог Путописа био је – и то већ одавно – потребан да би се управо боље и пластично разумео. која је урађена на основу Милојевићевог Путописа. насталих због недовољне обавештености и преиначавања. Ова потреба могла се увидети и у самој српској стручној картографско-научној дисциплини. посебно у жанру путописачких дела. навешћемо укратко неколико примера који потврђују.

with obviously correct observations and general marks). it can serve the best way as an impulse and exemplar for similar new ethno-demographic researches of Kosovo and Metohija. excellent connoisseur of general situation in Ancient Serbia under Turkish power. Jovan Hadži Vasiljević and others. the former Serbian consul – among other places he was in Priština too – and editor of Serbian redaction of Turkish vilayet’s newspaper Prizren (1871–1898). Milojević over the Ancient Serbia”. in other words cartographic presentations. for example memorable and full with data work of Todor Stanković Travel-notes around Ancient Serbia 1880–1910. According to the conception and criteria. ethnographic map of Kosovo and Metohija scientifically represents positive asset in the cartographic area. in principal. like Dr. and in his way. Vemić with qualified and skilled methodological treatment explains Milojević’s data.3. Besides. especially Serb-Albanian relations and ethnographic situation of the time. Milojević from the second half of 19th century” is completely correct. Academician Vladimir Stojančević 18 Stara Srbija4.indd 18 9. ethnographic and socio-demographic notes of Stanković only confirm. Milojević’s Travel-record telling.2005 20:49:55 . M. Zarija Popović (Giljanac). Vladan Đorđević. which is a true study itself. we should take into consideration those criteria and marks that – beside the mentioned ones – were given about him by his other contemporaries. Especially in this direction of research presentation and evaluation of Milojević’s written work. Dr. like Vladimir Bovan lately did in his work “About travel-record of Miloš S. In this sense.ENGLISH IV FOREWORD Travel-record of Miloš S. verifies and actualizes his work for further scientific comments and researches (for example. In generalized detailed introductory part.

у последње време то учинио др Владимир Бован у свом раду „О путопису Милоша С. а тиме на својствен начин. Јован Хаџи Васиљевић и други. етнографска карта Косова и Метохије у добро научном погледу представља позитивну добит у области картографске струке. у начелу. Милојевића по Старој Србији“. Милојевића из друге половине XIX века“. У овом смислу. иначе одличног познаваоца општих прилика у Старој Србији под турском влашћу. на најбољи начин може да послужи као подстицај и узор за нова слична етно-демографска испитивања у области Косова и Метохије. односно картографска приказивања. његово дело верификује и актуелизује за даља научна коментарисања и проучавања (као што је. некадашњег српског конзула – између осталог и у Приштини – и уредника српске редакције турског вилајетског листа Призрен (1871–1898). а посебно српско-арбанашких односа и етнографске ситуације тога времена. на пример знаменитог и подацима крцатог дела Тодора Станковића Путне белешке по Старој Србији 1880–1910. треба узети у обзир и оне критерије и оцене које су о њему – осим поменутих – дали и други његови савременици као др Владан Ђорђевић. који је у ствари права студија.2005 20:49:56 . Посебно у овом правцу у проучавању приказу и оцени Милојевићевог писаног дела. на пример. IV ПРЕДГОВОР Академик Владимир Стојанчевић 19 Stara Srbija4. Вемић квалификовано и стручно методолошким поступком образлаже и тумачи Милојевићеве податке. Сем тога. Зарија Поповић (Гиљанац). По својеврсној концепцији и критеријуму. са очито тачним запажањима и оценама уопште). Милојевићева путописна казивања.3. Станковићева етнографска и социо-демографска бележења само потврђују.СРПСКИ визуелно картографска представа етничког састава и распореда становништва по насељима који су наведени у Путопису Милоша С. У сажетом исцрпном уводном делу. др М.indd 19 9. узгред речено.

1872 and 1877. Mr. sometimes denied. In order to start mapping. while the scale of cartographic signs (cartographic diagram) is related to the circle diameters and the square base lines which are in proportion with classification of settlements according to the dimensions.ENGLISH IV FOREWORD Introduction Ethnic map of a part of Ancient Serbia is a visual cartographic presentation of ethnic composition and configuration of population by settlements named in Travel-record of Miloš S.2005 20:49:56 . Then to certain parts of northern Albania. Three volumes of our famous travel-writer under the title Travel-record of a part of Real (Ancient) Serbia published in 1871. the mentioned travel-record is related to Kosovo and Metohija. all data were separated in different tables. Territorial scale of mapping is 1 : 300 000. 20 Stara Srbija4. Milojević from the second half of the 19th century. synoptic picture of the specified territory. Janko Šafarik.3. The mentioned areas are the territorial framework of the map. Travel-record was primarily made for scientific reasons. In our historiography this travel-record is especially prominent. but till today none of its contents were mapped. often quoted. inauspiciously represent valuable historical. Territorially speaking. as well as the entire Albania and Macedonia were still under Turkish government. as well as with the financial support obtained by the Association for printing of the first two volumes. as well as to parts of Raška and Toplica. Having in mind cartographic possibilities to convert literary and numeric data into visual shape. and it gives the possibility to have complete. ethnographical and geographical source that served for compilation of this map.indd 20 9. from the time period when these Serbian territories. what can be seen from the support by the time president of the Serbian Scientific Association. but also to establish necessary liaisons with authentic text from the travel-record. in the sequence as written in travel-record. Tables are a part of this work in order to better read and explain maps. for this map are selected only the contents referring to ethnic structure of population and its distribution by settlements with different number of households. south-western Macedonia. the area “known in Serbian historiography as Ancient Serbia” (Stojančević 1994: 1).

по редоследу којим су били записани у путопису. али и због успостављања неопходне везе са изворним текстом путописа. као и цела Албанија и Македонија још увек били под Турцима. Наведене области представљају територијални захват карте. довољно прегледна и јасна слика назначене територије. етнографски и географски извор. 1872. као и делове Рашке и Топличке области. и она омогућава да се сачини целовита. Имајући у виду могућности картографије да литерарне и нумеричке податке претвори у визуелни облик. Да би се приступило картирању сви подаци су издвојени у посебне табеле. из научних разлога. а затим на делове северне Албаније. што се види из подршке тадашњег председника Српског ученог друштва г. из времена када су ови делови територије Србије. пре свега. Три свеске нашег познатог путописца под насловом Путопис дела Праве (Старе) Србије које су објављене 1871. пре свега. У територијалном погледу наведени путопис се. несумњиво представљају веома вредан историјски. Табеле се налазе у саставу овог рада ради бољег читања и тумачења карте. ПРЕДГОВОР 21 Stara Srbija4.3.СРПСКИ IV Увод Етничка карта дела Старе Србије је визуелна картографска представа етничког састава и распореда становништва по насељима која су наведена у путопису Милоша С. Милојевића из друге половине XIX века. област „која је у српској историографији позната под именом Старa Србијa“ (Стојанчевић 1994: 1). али до данас није картиран ниједан његов садржај. Просторна размера картирања је 1 : 300 000.2005 20:49:56 . Путопис је рађен. док је размера картографских знакова (картодијаграма) везана за величине пречника кругова и основице квадрата који се налазе у одређеној пропорцији са класификацијом насеља по величини. често је навођен. северозападне Македоније. односи на Косово и Метохију. У нашој историографији овај путопис је посебно запажен. Јанка Шафарика. понекад и оспораван. и 1877.indd 21 9. који је послужио за израду ове карте. за ову карту издвојен је само онај садржај који се односи на етнички састав становништва и његов распоред по насељима са различитим бројем кућа. као и материјалне помоћи које је то друштво издвојило за штампање прве две свеске. године.

2005 20:49:57 . Topographic connotation is made of denominations of mapped settlements as well as selected hydronims and oronyms.3. because only with help of the map the real. 22 Stara Srbija4.indd 22 9. Mapping of these contents has a concrete scientific significance in closer perceiving and research of ethnic and demographic processes of the time in Kosovo and Metohija with the surroundings. Thematic contents are chart-diagrams dimensioned according to the dimensions of the settlements and divided according to the ethnic structure of population. lakes. republic and province boundaries at the entangled area. hypsometric display of relief contours at 500 m. that even travel-writer in his well-read work could not perceive and point out. From the social aspect this map represents unique review of population instead of the census that during that time for this territory did not exist.ENGLISH IV INTRODUCTION Topographic basis of a map is the display of major rivers and their larger tributaries. immediate picture of the found conditions can be seen. then contemporary state.

Milojević’s “Travelrecord”) 23 Stara Srbija4. Топографску конотацију стварају називи картираних насеља као и одабрани хидроними и ороними. јер само уз помоћ карте може да се добије непосредна реална слика нађеног стања. Круна и минђуше краљице српске Симониде (цртежи из прилога „Путописа“ Милоша С. Круна краља српског Милутина. crown and earrings of the Serbian Queen Simonida (drawings from the Appendix to the Miloš S. који за ту територију у оно време није постојао.indd 23 9. Serbian tombstone close to Ðurevi Stupovi monastery. Са друштвеног аспекта ова карта представља својеврстан преглед становништва уместо пописа. језера. Картирање ових садржаја има конкретни научни значај у ближем сагледавању и изучавању етничких и демографских процеса тог времена на Косову и у Метохији и њиховом окружењу. Тематски садржај чине картодијаграми димензионисани према величини насеља и подељени према етничком саставу становништва. Милојевића) IV УВОД The crown of the Serbian King Milutin. коју ни сам путописац није могао у свом раду на литераран начин да сагледа и предочи.2005 20:49:57 . а затим и савремене државне.3. хипсометријски приказ рељефа са висинском разликом од 500 м.СРПСКИ Топографску основу карте сачињава приказ главних река и њихових већих притока. републичке и покрајинске границе на захваћеној територији. Српски надгробни споменик код манастира Ђурђеви ступови.

stories.2005 20:49:58 . as well as remains of secular buildings. Itineraries were known even in the Old Ages and they represented the major aspect of mapping in the time. is the type of itinerary. Travel-record of Miloš S. if it is about shorter trips or itineraries if it is about longer trips. travel-recorder briefly quoted folkways. inscriptions. It was necessary to have 24 Stara Srbija4. hot spas and fountains. territorial coverage and epoch of data collection. what interested first of all travel-recorder and was registered in his notebooks were objects of culture with obvious and picturesque traces. Milojević over the Ancient Serbia. traditions. anecdotes.3. and those are: registering (counting and measurement) and description of the found state in the field. Along with registration of these data. travelrecords were founded on at least two fundamental methods. while for the area out of that itinerary coverage there exist no records. In the case when travel-records convert in the field into cartographic image they are called sketches. By their essence travel-records are unique descriptions. he mostly gathered voluminous material. religion and national feel of belonging. registered by chronological order. Milojević as a cartographic source In cartography. while within itineraries this area is wider. He travelled through “along and across” so that for the central part of the territory. Those methods are together basic methods from the point of view of mapping. tombstone boards. about churches and sites of former churches. simultaneously registers of objects and features at a specified territory according to determined travel directions. towers. However. in other words Kosovo and Metohija. monasteries and site of former monasteries.ENGLISH IV FOREWORD Travel-record of Miloš S. and along with all this ethnical belonging and the distribution of population in settlements. costumes.indd 24 9. which was in the time very rare due to security reasons. which was frequent in research practice in geography and cartography in the past. Basically. other ethnic communities etc. relation to the governmental administration. different monuments. bridges. The special and valuable thing is that researches are of domestic author. although until this map none of its contents were mapped. fortresses. travel-records are considered as worthy cartographic sources only if they are unique by author. songs. legends. By shorter trips were usually sketched narrower areas of the territory.

као и остацима световних грађевина. тврђава. разним споменицима. а уз све то и етничка припадност и распоред становништва по насељима. или итинерери када се ради о дужим путевима. приче. уједно и пописи објеката и појава на некој територији по одређеним правцима пута. Он је овом територијом прокрстарио „уздуж и попреко“ тако да је за централни део територије.3. док за простор изван тог итинерерског захвата нема података. Милојевића као картографски извор IV Путописи се у картографији сматрају ваљаним картографским изворима ако су јединствени по аутору.2005 20:49:58 . мостова. иако до ове карте ниједан његов садржај није картиран. кула. док је код итинерера тај појас шири. У случају да се путописи већ на терену претварају у картографску слику називају се кроки ако се ради о краћим. Те методе уједно су и базичне методе са становишта картирања. Потребно је било пуно храбрости да се оде у ове крајеве. Посебно је значајно и драгоцено то што се ради о истраживањима домаћег аутора. По својој суштини путописи су својеврсни описи. религијско и национално осећање припадности. другим етничким заједницама итд. Путопис Милоша С. Међутим. Уз краће путеве обично се крокирају ужи појасеви територије. што је била честа истраживачка пракса у географији и картографији у прошлости. натписима. оно што је пре свега. однос према државној управи. топлих бања и чесми. је итинерерског карактера. манастирима и манастириштима. Итинерери су били познати још у старом веку и представљали су главни вид картирања у оно доба. песме. У принципу. тј. путописи су се заснивали најмање на две фундаменталне методе. за Косово и Метохију. а то су: регистровање (бројење и мерење) и описивање нађеног стања на терену. територијалном захвату и епохи прикупљања података. анегдоте. интересовало путописца и што је регистровао у својим свескама били су објекти културе са видљивим писаним и живописаним траговима.indd 25 9. предања. Милојевића по Старој Србији. углавном прикупио обимну грађу.СРПСКИ Путопис Милоша С. надгробним плочама. ношњу. која су у оно време била веома ретка због безбедносних разлога. о црквама и црквиштима. Уз регистрацију ових података путописац је кратко наводио народне обичаје. забележени хронолошким редом. јер је овде ПРЕДГОВОР 25 Stara Srbija4. легенде.

Yastreboff.2005 20:49:58 . persecutions etc. Ami Boué. This repeating of settlements magnify the accuracy of the travel-record. MILOJEVIĆ AS A CARTOGRAPHIC SOURCE a lot of courage to travel trough those areas. but there are registered over 1 000 settlements. imposition of additional taxes and fees. which represents sufficient scope and density of the contents for the territory. which is quoted in tables of data. M. economical and civilization sense. like executions of Serbian leaders in villages. Ivan S. even on maps of larger scale. a lot of valuable data were gathered. Teodor Ipen and others.СРПСКИ IV TRAVEL-RECORD OF MILOŠ S. kidnaps of female population. Vladimir Stojančević. such as: Josef Müller. Reconnoiter of these settlements specified in the travel-record is made according to the maps younger at least half of the century than the travel-records. became one of the most back-warded and the least safe of all Turkish provinces on the Balkan peninsula” (Stojančević 1994: 3). in domestic archives such maps of this area from the time of writing of the travel-record or earlier could not be found. different chicaneries. P. thanks to high level of patriotism and personal courage of the travel-recorder.indd 26 9. It was reflected in tolerating and collaborating of Turkish authorities in every type of crime towards Christian population. in the time of making of this map it was impossible to go 26 Stara Srbija4. Arbijev. Aleksandar Gilferding. when “Serbs from the majority population in Metohija (till the Crimean war) and Kosovo (up to Serbian-Turkish wars between 1876 – 1878) became the minority and this area was fundamentally changed in ethnic. Travel-record was made in the time of violent disappearance of Serbs and tracks exterminations of their culture at these areas. and it represents a cross-section of the condition in this process. because in the majority of these cases the same or more precise data about the number of houses and their ethnical belongings are repeated. this travel-record could be classified at the same level with researches of the famous European researchers-examiners of situation in Kosovo and Metohija in the middle of the 19th century. and free service for the needs of authorities (kuluk – unpaid forced labor).3. cultural. Despite all dangers and difficulties that happened during this trip. Also. did not exist. A. except J. because such maps of large scales. Certain number of settlements is repeating because of the intersection and contact of directions of travelling. McKenzie. From multitude of travel-record data for the map are taken only those that are related to ethical belongings of population and their dispersion in settlements. different types of blackmails. so that. Johan Georg von Hahn. Petar Kukulj. usurpation and robbery of their property. by its coverage. Those data represent minor part in regard to the entire travel-record. Similarly. Müller. as well as over contemporary maps. which was the basis for the mapping. because the situation for Serbs was very difficult. paying fines (globa) in lost court lawsuits. so it has left certain number of settlements that have not been found.

Арбијева. на основу чега се приступило назначеном картирању. чак ни на картама крупнијег размера. Исто тако. Такође. Ami Boué. и представља један пресек стања у том процесу. као и по савременим картама. Мјур Мекензијева. прогони итд. П. То се огледало у толерисању и саучествовању турских власти у свакој врсти злочина према хришћанској раји. разне уцене. Путопис је стваран у време насилног нестајања Срба и затирања трагова њихове културе на овим просторима. Иван С. овај путопис може сврстати у исти ред са истраживањима великих европских истраживачапроучаваоца косовско-метохијских прилика средином XIX века. због садашњег етничког чишћења IV ПУТОПИС MИЛОША С. Петар Кукуљ. бесплатна служба за потребе власти (кулук). отмице женског света. да би се потпуније проверили подаци. Johan Georg von Hahn. Рекогносцирање насеља наведених у путопису вршено је по картама млађим најмање пола века по времену настанка од путописа. што је таксативно наведено у табелама података. јер се у већини тих случајева понављају исти или прецизнији подаци о броју кућа и њиховој етничкој припадности. привредном и цивилизацијском смислу. тако да је остао један број насеља која нису пронађена. у домаћим архивама нису могле да се пронађу карте овог подручја из времена настанка путописа или ранијем. разне шикане. Ти подаци представљају мањи део у односу на целину путописа али у њему је регистровано преко 1 000 насеља. Ова понављања насеља повећавају тачност путописа. Милера.СРПСКИ било изразито тешко за Србе. А. Упркос свим опасностима и тешкоћама које су се дешавале на овом путу. наметање додатних пореза и такси. изузев Ј. у време настанка ове карте било је немогуће отићи на терен.2005 20:49:59 . узурпација и пљачка имовине. као што су биле егзекуције српских првака по селима. Теодор Ипен и други. године) постали мањина а ова област била коренито промењена и у етничком. MИЛОЈЕВИЋА КАО КАРТОГРАФСКИ ИЗВОР 27 Stara Srbija4. Јастребов. Александар Гиљфердинг. по свом захвату. Из мноштва путописних података за карту су узети само они који се односе на етничку припадност становништва и њихов распоред по насељима. културолошком. када су „Срби од већинског становништва у Метохији (до Кримског рата) и на Косову (до српско-турских ратова 1876–1878. што представља довољан обим и густину садржаја за ту територију. плаћање тежих новчаних казни (глоба) у изгубљеним судским парницама. захваљујући високом патриотизму и личној храбрости путописца сакупљено је пуно верних података. као што су: Јosef Müller. јер таквих карата крупних размера. Један број насеља се понавља због укрштања и додира праваца путовања.3. Владимир Стојанчевић. тако да се.indd 27 9. није ни било. поставши тако једном од најзаосталијих и најмање безбедних турских провинција на Балканском полуострву“ (Стојанчевић 1994: 3).

From the table list (two columns of names) some lingual. those changes are minor in ethnically homogeneous areas. lexical and orthography differences can be seen. those settlements are marked with (*). due to present ethnical cleansing of Serbian population in Kosovo and Metohija by Albanians. regardless of the protection by international forces KFOR and UNMIK. Settlements that were not found in the contemporary map are not shown in this Ethnic map. more than 50% of names differ from those recorded in the travel-record. in order to check up the data. In the tables. are transmitted in the Ethnic map. Supplementation could be also performed under the supposition of more detailed field researches that could show a probable change of the title. while in tables the names found in contemporary maps are written parallelly.ENGLISH IV TRAVEL-RECORD OF MILOŠ S. Together they are one more index of major ethnic and cultural changes on these territories. It was done with a purpose to map the travel-record as exactly as possible. Territorially speaking. 28 Stara Srbija4. Generally speaking. and they can be used in some linguistic toponym transformation researches of that area in the last 150 years. although data about them can be found. Original terms.indd 28 9. as in travel-record. as well as because of poor security conditions for fieldwork. which allows the possibility of supplementation of thematic map in the case of discovery of some other older or more precise map.2005 20:49:59 . MILOJEVIĆ AS A CARTOGRAPHIC SOURCE to the field. Names of settlements from the travel-record are to a certain degree different from those that can be found in newer and contemporary maps. outgrowing or disappearance of those settlements.3.

IV ПУТОПИС MИЛОША С. како стоје у путопису. Из табеларног списка (две колоне назива) виде се извесне језичке. које могу да послуже и за лингвистичка проучавања промена топонима тог подручја у последњих 150 година.2005 20:49:59 . То је урађено с намером да се што егзактније картира путопис.СРПСКИ српског становништва на Косову и у Метохији од стране Арбанаса. пренесени су на Етничку карту. више од 50% назива разликује се од забележених у путопису. MИЛОЈЕВИЋА КАО КАРТОГРАФСКИ ИЗВОР 29 Stara Srbija4. док су у табелама паралелно исписани и називи пронађени на савременим картама. Насеља која нису пронађена на некој савременој карти нису приказана на овој Етничкој карти. као и лоших општих безбедносних услова за теренска истраживања и поред заштите од стране међународних снага КФОР-а и УНМИК-а. Оне су уједно још један показатељ већих етничких и културолошких промена на тим територијама. Називи насеља из путописа донекле се разликују од оних који се налазе на новијим и савременијим картама. прерастања или нестанак тих насеља. Територијално гледано. лексичке и правописне разлике. Допуна би се могла извршити и под претпоставком детаљнијих теренских истраживања која би показала и вероватну промену назива. те промене су мање у етнички хомогеним подручјима. У табели су та насеља назначена са звездицом (*) што подразумева и могућност допуне тематске карте у случају проналаска неке старије или још прецизније карте. Изворни називи. иако постоје подаци за њих.indd 29 9.3. У целини гледано.

7 ethnic groups were set aside: Serbs. Circassians and Gypsies. Osmanlis. although copied in tables of data.ENGLISH Cartographic presentation of ethnical structure of population IV FOREWORD Subject of mapping Cartographic survey of ethnical structure of population represents a special problem that all cartographers meet. but this characteristic. and its territorial distribution in this map. where Serbian nation lives. the entire cartho-diagram is shown in one color. Islamized Serbs (Poturis). Latins (catholic Albanians). and one of those areas is a part of Ancient Serbia.e.indd 30 9. where in the travel-record is cited that it is about belongings to one or another ethnic group. is shown by settlements given by method of structural cartho-diagrams. with the following words: “It is much harder to present folk circumstances in areas of mixed population” (Cvijić. and none method has been accepted for solving the problem. This was pointed out in the well-known work “Principles and methods for assembling the ethnographic map of Balkan Peninsula” by Jovan Cvijić. Certain number of settlements.2005 20:50:00 . where in one and another part of a sign both colors are given. There he cited three areas at Balkan Peninsula and wider. In the travel-record somewhere is mentioned the origin and belongings of small ethnic groups. Ethnic composition of population of Ancient Serbia. 1907: 44). if it is a mixed settlement. Arnauts (Islamized Albanians). especially in Kuršumlija kadiluk. i. in order not to lead to exaggerating the details of the presentation. The settlements that in for which the data about ethnical belongings of population were not cited 30 Stara Srbija4. was not especially shown in the map.3. when speaking of mixed environments. colors in cartho-diagram are proportionally represented according to the data from the travel-record. although is less clear. Every of mentioned ethnic groups is marked with special color that can be found within the cartho-diagram. Gypsies and Latins. This method is by itself accurate. So if it is about ethnically completely homogenous settlement. and in legend are marked as mixed “or–or” settlements. exactly as those groups were singled out in travel-record of Miloš S. such settlements are presented with special. for which it was not determined entire but only partial ethnic composition. Milojević. in relation to method of qualitative regioning. as areas of “especially mixed population”. colored surfaces and shadings that are usually applied in synoptic ethnic maps. divided cartho-diagram.

односно обојених површина и шрафура које се обично примењују на прегледним етничким картама. а једна од њих је и део Старе Србије. Ту је навео три области на Балканском полуострву и изван њега у којим живи српски народ као области „особито измешаног становништва“.indd 31 9. Издвојено је 7 етничких група: Срби. Насеља за која у путопису FOREWORD 31 Stara Srbija4. ако се ради о етнички чистом насељу. која се налази унутар картодијаграма. а ако је мешовито насеље.3. подељеним картодијаграмом. Латини (католички Арбанаси). Османлије. где је у путопису наведено да се ради о припадности једној или другој етничкој групи. 1907: 44). Исламизовани Срби (Потури). иако је мање прегледна. То је у свом познатом раду „Принципи и методе за израду етнографске карте Балканског Полуострва“ својевремено истакао и Јован Цвијић. приказан је по насељима методом структурних картодијаграма.СРПСКИ Картографски приказ етничког састава становништва IV Тематика картирања Картографски приказ етничког састава становништва представља посебан проблем са којим се сусрећу сви картографи. није посебно приказана на карти. боје у картодијаграму су пропорционално заступљене према подацима из путописа Један број насеља. таква насеља су приказана посебним. где су у једном и другом делу знака дате обе боје.2005 20:50:00 . за које није утврђена потпуна. а у легенди су означена као мешовита „или–или“ насеља. и његов територијални размештај на овој карти. али та карактеристика. у односу на методу квалитативног рејонирања. да не би дошло до претераног уситњавања приказа. управо онако како су те групе издвојене у путопису Милоша С. Свака од наведених етничких група означена је посебном бојом. Арнаути (исламизовани Арбанаси). цео картодијаграм је приказан у једној боји. Цигана и Латина. Черкези и Цигани. Етнички састав становништва Старе Србије. посебно у Куршумлијском кадилуку. Милојевића. иако преписана у табеле података. У путопису је понегде наглашено порекло и припадност малих етничких група. када се ради о мешовитим срединама. следећим речима: „Теже је представити народносне прилике у областима мешовитог становништва“ (Цвијић. већ само делимична етничка припадност. и за његово решење до сада није прихваћена јединствена метода. Тако. Ова метода је по себи тачнија.

Those travel-record units are: Kuršumlija kadiluk – nahiya. All settlements are classified according to the number of households in 7 categories: 1) less than 20 households. Territories of mapping Territorial area of this map is Kosovo and Metohija with the surrounding areas. that in the time had over 1 000 households. as follows: to the north. to the south. some villages of Gilan. some parts of Raška and Toplica. general territory of the given settlements is much easier to be realized from the map with regard to orohydrographic structure of two large basins – Kosovo and Metohija. During that time. Prizren and Đakovica. Albania and Republic of Macedonia are shown in the map. 2) from 21 to 50 households. Skoplje and Prizren nahiya. For better expression of the subject of mapping. 4) from 101 to 500 households. Peć. Following the chronological and spatial schedule of travel-record. north Albania and Macedonia. villages of Donja (Lower) and Gornja (Upper) Drenica. Priština.indd 32 9. squared cartho-diagrams. In this way is created more expressive picture about general inhabitation and territorial distribution and gravitation of population toward bigger centers: Kuršumlija. 3) from 51 to 100 households.ENGLISH IV CARTOGRAPHIC SURVEY OF ETHNICAL STRUCTURE OF POPULATION in the travel-record. and such settlements are in small number.3. this territory was under Turks. Djakovica nahiya and Prizren nahiya.2005 20:50:01 . which tells us about detailed visit to these territories by the travel-recorder. 6) from 1 001 to 5 000 households and 7) over 5 000 households. divided in nahiyas and “baryaks” so the travel-recorder. From this list it is obvious that some names of settlements are repeated. Parts of territories of three present states: Serbia and Montenegro. For the first five categories. From the description of directions he was going trough. in Novi Pazar sanjak. are shown in the map but without color. Unlike the travel-record. Peć district – administrative district Rugovo. and their surroundings. where the movement of travel-recorder and the whole territory of mapping can be seen closer and completely. Priština nahiya. tables of settlements were formed according to their previous administrative status. indicated their administrative status at the time. with indicated present boundaries. circled cartho-diagrams are created. and for the last two. but it is not shown in the map in order not to make it overburdened with contents. villages of Vučitrn nahiya. cartho-diagrams differ in their shape and size. 32 Stara Srbija4. villages and small town of Mitrovica. 5) from 501 to 1 000 households. besides the size and ethnic composition of settlements. Surface value of these carthodiagrams progressively grows. the road network could be partly reconstructed.

подељена на нахије и барјаке (стегове) па је путописац поред величине и етничког састава насеља. Приштинска нахија. села и варошица Митровица Новопазарског санџака. Призрену и Ђаковици које су у то време имали преко 1 000 кућа. Из овог списка виде се понављања неких насеља што само говори о детаљнијем обиласку територије од стране путописца.indd 33 9. и Призренске нахије. општа територијалност приказаних насеља може се лакше сагледати са карте у односу на орохидрографски склоп две велике котлине. села Вучитрнске нахије. са назначеним савременим границама. 4) од 101 до 500 кућа. У то време ова територија је била под Турцима. Те путописне целине су: Куршумлијски кадилук – нахија. Пећи.2005 20:50:01 . 3) од 51 до 100 кућа. приказана су на карти али без икакве боје. 6) од 1 001 до 5 000 кућа и 7) преко 5 000 кућа. За првих пет категорија креирани су кружни картодијаграми. На овај начин створена је израженија слика о општој насељености и територијалном размештају и гравитацији становништва према већим центрима: Куршумлији. Сва насеља су сврстана према броју кућа у 7 категорија и то: 1) до 20 кућа.3. картодијаграми се разликују по свом облику и величини. Ради веће изражајности тематике картирања. и Призренска нахија. Следећи хронолошки и просторни редослед путописа формиране су табеле насеља према њиховој тадашњој административној подели. Из описа праваца којима је ишао донекле се могла реконструисати и путна мрежа која због оптерећености није приказана на карти. косовске и метохијске као и њиховог окружења. 33 Stara Srbija4. Албаније и Републике Македоније. деловима Рашке и Топличке области.СРПСКИ нису наведени подаци о етничкој припадности становништва. На карти су приказани делови територија три садашње државе: Србије и Црнe Горе. 2) од 21 до 50 кућа. из чега се ближе и потпуније види кретање путописца и укупност територије картирања. Али за разлику од путописа. IV КАР ТОГРАФСКИ ПРИКАЗ ЕТНИЧКОГ САСТАВА СТАНОВНИШТВА Територија картирања Територијални захват ове карте је Косово и Метохија са околним областима. Скопске. Приштини. нека села Гиланске. а за преостале две квадратни. назначио и њихову тадашњу административну припадност. 5) од 501 до 1 000 кућа. Површинска вредност свих картодијаграма прогресивно расте. села Доње и Горње Дренице. а таквих је мали број. а на југу Северне Албаније и Македоније. Ђаковичка нахија. Округ пећки – срез руговски. и то: на северу.

But if the areas of homogenous population would be represented at the same scale. without present artificial accumulations. and at the same time good overview of all mapped contents. with six hypsometric scales. which represents qualitative side of mapping. so it allows enough high accuracy of mapping. The key of signs The key of signs for this map is composite and consists of two parts: general-geographic and thematic. Settlements for which the number of households is not enumerated are mapped as the smallest by size. while bases of squares are 10 mm and 15 mm. In this way. ethnographic situation in these mixed areas could be represented precisely at the scale of at least 1 : 200 000. that represent the primary. and settlements. Similarly. in other words. That is the reason why the scale 1 : 300 000 is chosen for this map.ENGLISH The scale of mapping IV CARTOGRAPHIC SURVEY OF ETHNICAL STRUCTURE OF POPULATION A special problem of ethnographic mapping of the territories with mixed population is the choice of the scale. The dimension and ethnical structure of settlements is expressed according to the 34 Stara Srbija4. simply colored with one color. dimensions of letters for settlements are increased progressively. as well as larger natural lakes. The general-geographic base is made of terms that name major orographic and hydrographic objects. spatial connotation of the given topographic objects and subject of mapping is established. while those following square cartho-diagrams are written in large letters.indd 34 9. with contours at 500 m. 1994: 44).2005 20:50:01 . Diameters of circles are from 3 mm to 10 mm. General-geographic base is made first of all of orographic and hydrographic signs. Names that follow circle cartho-diagrams are written in small letters. the source of mapping. Orography is presented by method of plastic colors. In the cited work "Principles and methods for assembling the ethnographic map of Balkan Peninsula" Cvijić wrote the following about that: “According to the attempts that I made. Thematic content is made of 7 different colors that mark the ethnic characteristics of population. republic and province. Assembling and edition of this map would cost very much…” (Cvijić.3. Hydrography is composed of major rivers and their larger tributaries. in order to match the time of origin of the travel-record. The scale of cartographic signs (cartho-diagram) as well as names of settlements are related to classification of settlements according to the number of households. major focus of thematic mapping. This is a boundary scale between detailed and synoptic maps. Three signs for boundaries belong to the topographical base: state. the greatest part of the map would be very monotonous.

тако да омогућава довољно високу тачност картирања. На тај начин је успостављена просторна конотација приказаних топографских објеката и тематике картирања. републичку и покрајинску. чија је еквидистанција на 500 м. Називи који прате кружне картодијаграме исписани су малим. Али ако би се на карти истог размера представиле и области једноставног и чистог становништва. Хидрографију сачињава приказ главних река и њихових већих притока као и већа природна језера. Топографској основи припадају и три знака за границе: државну. То је прелазна размера између детаљних и прегледних карата. Тематски садржај чини седам различитих боја којима је означена етничка припадност становника. IV КАР ТОГРАФСКИ ПРИКАЗ ЕТНИЧКОГ САСТАВА СТАНОВНИШТВА Кључ знакова Кључ знакова за ову карту је композитни и састоји се из два дела: општегеографског и тематског. просто обојен једном бојом.indd 35 9.3. што представља квалитативну страну 35 Stara Srbija4. Зато је за ову карту изабрана размера је 1 : 300 000. Израда и едиција те карте врло би скупо стајала…“ (Цвијић. Насеља за која таксативно није назначен број кућа картирана су као најмања по величини. а уједно и високу прегледност целокупног картираног садржаја. Размера картографских знакова (картодијаграма) као и назива насеља везана је за класификацију насеља према броју кућа. онда би већи део карте био врло монотон. са шестоделном хипсометријском скалом. Општегеографску основу сачињавају и називи којима се именују главни орографски и хидрографски објекти. На сличан начин прогресивно су повећаване величине слова за називе. Орографија је представљена методом пластике боја. а примарна су насеља која представљају главни фокус тематског картирања. Пречници кругова су од 3 мм до 10 мм. то јест извора картирања.СРПСКИ Размера картирања Посебан проблем етнографског картирања територија са мешовитим становништвом представља избор размере о чему је у наведеном раду „Принципи и методе за израду етнографске карте Балканског Полуострва“ Цвијић написао следеће: „Према покушајима које сам чинио.2005 20:50:02 . док они који прате квадратне картодијаграме. док су основице квадрата 10 мм и 15 мм. без данашњих вештачких акумулација. етнографске прилике ових мешовитих области могле би се прецизно представити тек на карти размера 1 : 200 000. како би та представа одговарала времену настанка путописа. Општегеографску основу сачињавају пре свега орографски и хидрографски знаци. исписани су великим словима. 1907: 44).

ENGLISH IV CARTOGRAPHIC SURVEY OF ETHNICAL STRUCTURE OF POPULATION number of households. and this subject is for the first time mapped today in the scale closer to Cvijić’s recommendations. divided cartho-diagrams consist of half-circles. this map is especially valuable because it brings to life the image of one prior period in which this process was started but still had not 36 Stara Srbija4. he stressed the possibility of publishing those data in special statistic tables. Cvijić published his Ethnographic map of Balkan Peninsula in 1913.2005 20:50:02 . whose parts are moved along the axis of the cross-cutting. with data from 1912. This is the reason why the scientific and practical side of this map are very important. According to the definition “the essence of methods of cartho-diagrams is that a characteristic of relatively larger part of territory in the map concentrates in one item (usually in geometric centre) where the focus of cartho-diagram is put. structural cartho-diagrams of circle and square shape. the principle ‘from the surface to the point’ is used” (Racetin 1974: 420). it is for regret that this source did not have enough attention earlier. In this map there are 5 circular and two square structural cartho-diagrams of different sizes. one of which is the Ancient Serbia. in 1907. As we already mentioned. Furthermore. cartho-diagram. that represents the quantitative side of mapping. and it has a significant number of data for scientific analysis and mapping. ten years before the Serbian-Turkish wars 1876–1878. which was noticed by Jovan Cvijić. Thus. where the structure of a feature is shown by proportional division of the surface of the circle or square. Today. that demands larger scale. according to the number of households in settlements. divided. that are made on basis of the research of the travel-recorder. he suggested the scale 1 : 200 000 as suitable for this kind of mapping.3. 1 : 300 000 with enclosed statistic tables. so that its both half-circled parts can be clearly noticed. One of the reasons certainly lies in complexity of mapping of mixed environments. as long started processes of persecution of Serbs from Kosovo and Metohija still continue. that would be performed based on previous detailed researches of mentioned mixed areas. Although the travel-record cannot replace the population census. and these clippings are differently colored according to ethnical characteristics of population. Aim of the map This map has for its goal to enlighten the ethnic circumstances in Kosovo and Metohija of the time of origin of the travel-record. and especially because the data are half a century older than Cvijić’s researches. in considerably smaller scale 1 : 1 500 000.indd 36 9. Common. because the scale and method of mapping are more exact than on synoptic maps. as well as with one simple.

Цвијић је своју Етнографску карту Балканског Полуострва објавио 1913. При том је нагласио и могућност публиковања тих података у посебним статистичким таблицама. 1 : 300 000. а ова тематика се у нас први пут тек сада картира у размери блиској Цвијићевим препорукама. и садржи значајан број података за научну анализу и картирање. како смо већ навели. Обични. и са прилогом статистичких таблица. што је запазио и Јован Цвијић. са подацима из 1912. 37 Stara Srbija4. према броју кућа. 1907. различитих величина.2005 20:50:03 . што представља квантитативну страну картирања. кружног и квадратног облика. подељеним. IV КАР ТОГРАФСКИ ПРИКАЗ ЕТНИЧКОГ САСТАВА СТАНОВНИШТВА Намена карте Ова кaрта има за циљ да расветли етничке прилике на Косову и у Метохији из времена настанка путописа. као и са једним обичним.3. за жаљење је што овом извору раније није посвећена већа пажња. По дефиницији „суштина метода картодијаграма састоји се у томе што се карактеристика релативно већег дела територије на карти усредсређује у једној тачки (обично у геометријском центру) у коју се полаже тежиште картодијаграма. који захтева крупнију размеру. јер се ради о тачнијој размери и методи картирања него што су прегледне карте. тако да се јасно уочавају његова оба полукружна дела. где је структура појаве приказана пропорционалним дељењем површине круга или квадрата. које су састављене на основу истраживања путописца. године. према броју кућа у насељима. тј. На овој карти примењено је 5 кружних и два квадратна структурна картодијаграма. Иако путопис не може да замени попис становништва. а ти исечци су различито обојени према етничкој припадности становника. Величина и етничка структура насеља изражена је. картодијаграмом. Он је. године. десетак година пре српско-турских ратова 1876–1878. чији су делови смакнути по оси пресека. Зато је научна и практична вредност ове карте велика. године предложио размеру 1 : 200 000 примерену за такво картирање. године у знатно ситнијој размери 1 : 1 500 000.СРПСКИ картирања. Дакле примењује се принцип ‘од површине ка тачки’“ (Рацетин 1974: 420). подељени картодијаграм се састоји из преполовљеног круга.indd 37 9. које би се извело на основу претходних детаљних испитивања поменутих мешовитих области у које спада и Стара Србија. а посебно зато што се ради о подацима који су око пола века старији од Цвијићевих истраживања. Један од разлога за то свакако лежи у сложености картирања мешовитих средина. структурним картодијаграмима.

2005 20:50:03 . CARTOGRAPHIC SURVEY OF ETHNICAL STRUCTURE OF POPULATION 38 Stara Srbija4.ENGLISH IV progressed far.indd 38 9. it could be analyzed by regions or zones of gravitation.3. It could not been seen by just reading the travel-record. up to individual settlements with their interior ethnic structure. Besides pointing out general overview and insight in entirety of the map. because the travel-recorder himself could not obtain and point out the literary and concrete picture. From the map at first sight can be seen that Serbs of orthodox and islamized religion were the majority in relation to Albanians.

IV КАР ТОГРАФСКИ ПРИКАЗ ЕТНИЧКОГ САСТАВА СТАНОВНИШТВА 39 Stara Srbija4. Са карте се већ на први поглед види да су Срби православне и исламске вероисповести били у већини у односу на Арбанасе. То се није могло сагледати читањем путописа. јер ни сам путописац није могао да на литераран начин. кад давно започети процеси изгона Срба из Метохије и са Косова још увек трају. Поред сагледавања опште прегледности и увида у целину карте. такву конкретну слику добије и предочи је. ова карта је посебно драгоцена јер оживљава слику једног претходног периода у којем је тај процес био започео али није био далеко одмакао.2005 20:50:03 .3.indd 39 9. она може да се анализира и по регионима или зонама гравитације.СРПСКИ Данас. до појединачних насеља са њиховом унутрашњом етничком структуром.

Милојевића) Gračanica Monastery (drawing from the Appendix to the Miloš S.2005 20:50:04 .СРПСКИ ENGLISH Манастир Грачаница (цртеж из прилога „Путописа“ Милоша С. Milojević’s “Travelrecord”) IV НАМЕНА КАРТЕ 40 Stara Srbija4.indd 40 9.3.

22. 21. 6. Л – Латини (католички Арбанаси) / Latins (catholic Albanians). 13. 17. 10. 2. 20. Ч – Черкези / Circassians.indd 41 9. 14. Равниште Бозољин Белобрдо Судимља Чокотар Белопоље Блажево Домишевина Градац Ковизне Витоши Кијевчићи Копарића Борчани Граничари Јелакци Стануловићи Лазна Родељ Кајково Тврђани Лепосавићи Ravnište Bozoljin Belo Brdo Sudimnja Čokotar Belo Polje Blaževo Domiševina Gradac Kovizla Vitoše Kijevčiće Kopariće Borčane Graničane Jelakce Stanulovići Lozno Rodelj Kajkovo Tvrane Leposavić С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С 41 Stara Srbija4. У св. Name of settlement IV УТИЦАЈИ НА ДОМАЋУ КАРТОГРАФИЈУ Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Куршумлијски кадилук – нахија / Kuršumlija kadiluk – nahiya 1.ЗАГЛАВЉЕ Табеле података / Tables of data LEGENDA/LEGEND * Место које није идентификовано на савременим картама / Settlement that is not identified in contemporary maps. 3. ~ Мешовито „или-или“ насеље / Mixed “or-or” settlement С – Срби / Serbs. 5. 11.3. 8. 15. О – Османлије / Osmanlis. 18. 12. Ц – Цигани / Gypsies НВ – Наведено / Registered Ред. 16. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси) / Arnauts (islamized Albanians). бр. Назив насеља № In vol. 4. П – Исламизовани Срби (Потури) / Islamized Serbs (Poturis). 9. 7.2005 20:50:04 . 19.

Без под. 231 нв: 233 нв: 234 нв: 232 нв: 238 нв: 209 42 Stara Srbija4. 48. 45. 8. С – Serbs. 37. 52. 46. 33. 34. 27. 38. 55.indd 42 9. 47. бр. 24. 26. 50. 44. 41. 59. 5. 40. Ч – Circassians.2005 20:50:05 .3. Ц – Gypsies. 60. В. 54. 4. 6. П – Islamized Serbs (Poturis). 36. 31. Name of settlement 23. 32. ~ Mixed “or-or” settlement.ПОГЛАВЉЕ Ред. 61. – No data 1. 42. 56. 3. Левиће Кнежево Папрадња Егриште Монастириште Чучале Паново Грбовац Пребреза Блаце Чуњгула Спонце Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Sočanica Seljance Vesakovce Trebinje Mrče Belasica Štava Marince Bela Stena Murgula Boranci Radunje Iričići Trešnica Babica Seoce Lukovo Ljutova Parduse Parada Kalimance Žalica Šošiće Pavaštica Magovo Trećak Leviće Kneževo Papradnje Igrište Monastirište Čučale Popova Vrbovac Prebreza Blace Čungula Spance 20 20 20 20 20 20 20 20 С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С нв: 222 нв: 227 нв: 221 нв: 220 нв: 217 нв: 219 нв: 218 нв: 211 нв: 212 нв: 213 нв: 214. 43. 28. 7. 29. 2. 57. Назив насеља Сеочаница Сељанци Весаковци Митровица* Требиње Мрче Беласица Штава Маринци Белостена Шургула Боранци Радоње Иричићи Трешница Бабица Сеоци Луково Љутово Пардуси Порада Калолиманци Жаљица Гошића Паваштица Магово Трећак М. № In vol. О – Оsmanlis. У св. 49. IV TABLES OF DATA Legend * Not in contemporary maps. НВ – Registered. 53. 58. А – Аrnauts (islamized Albanians). 51. 215 нв: 216 нв: 205. 25. 30. Л – Latins (catholic Albanians). 39. 35.

18. 10. 76. 74. У св. 100. Сварча Петровица* Г. 7. 89. 99. 5. 79. Ц – Цигани. 17. 6. 12. 2. О – Османлије. Rečica D. 16. 81. 3. 19. 26. 19. 97. 71. 24. 15. 72. Rečica Petrovac Bulatovac Bukovik G. 262 IV нв: 88 нв: 210 ТАБЕЛЕ ПОДАТАКА Легенда * Није на савременим картама. 20. 13. 73. 63. 88. 90. Selova Sagonjevo Žuč Vlahnja Nevada Perunika Dugo-Luga Muzaće Pretrešnja Meuhana Šiljomana G. 77. 94. 13.2005 20:50:05 . Svarče D.ЗАГЛАВЉЕ Ред. 80. 65. Брезница Прекопуца Брезница* Г. 86. Селова Загоњеви Жуча Дјелова* Влахња Дугакула* Невада Перуник Дугалука Стрпаћ* Мужаћи Престрешња Међухан Слимоне Г. 27. 85. 83. бр. 15. 82. 21. 91. 66. Рјезница Д. Ч – Черкези.indd 43 9. Л – Латини (католички Арбанаси). С – Срби. 20. 4. Мекуланци Г. 18. Draguša Maare Bresničić Drenovac 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 С С С С С С С С С С С С С С С С С С С П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А нв: 134. Draguša D. 16. 84. П – Исламизовани Срби (Потури).Mikuljana G. 11. ~ Мешовито „или-или“ насеље. Мекуланци Перониска Пачеради Гајиновица Д. 14. 11. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси). 25. 12. Назив насеља Мирница Д. 1. 68. 87. 23. № In vol. 17. 75. 69. 70. Bresnica Prekopuce G. 78. 22. 96. 95. 9.Mikuljana Perunika Pačaraa Gojinovac D. Драгуша Кујунџић* Маџари Брезнић Дренова Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Mirnica D. 14. 64. Name of settlement 62. Рјезница Петровац Булатовац Ападол* Буковац Г. Брезница Г. 98. 10. 93. Д. НВ – Наведено нв: 65 нв: 236 нв: 240 нв: 239 нв: 115 43 Stara Srbija4. Сварча Д. 9. 92. Svarče G. 67. Bresnica G. 8.3.

26. 116. № In vol. 41. 21. 128. 34. 108. 249 нв: 138 нв: 162. 104. ~ Mixed “or-or” settlement. 109. 53. У св.ПОГЛАВЉЕ IV TABLES OF DATA Legend * Not in contemporary maps. 39. 118. 244 нв: 164. 106. 115. 27. 103. Коњуша Плочник Туларе Бачка Дарча* Вршац Новосело Белоппоље Лепенац* Дрвин* Дренова Могаћ* Ситница Рашица Жубота* Пљачковица Мачковићи Раставица* Тиовица Попурка* Баркатовка* Кончели Тмава Стубља Суходол Точани Буњачи* Ложна Крчмара Мирници Данковићи Бозоглава Лучићи Тмава Страпац* Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Pretežana Belonjin Kaludra G. 130.2005 20:50:06 . 247 нв: 62. 120.indd 44 9. 122. 113. 40. 38. Без под. 111. 110. НВ – Registered. Ч – Circassians. – No data Ред. 23. 32. 59. 45. 47. О – Оsmanlis. Konjuša Pločnik Tulare Bace Vrševac Novo selo Belo polje Drenovac Sibnica Rašica Pljakovo Mačkovac Tijovac Kondžel Tmava Stubal Suvi do Točane Ložnjak Krčmare Mirnica Dankoviće Baćoglava Lugiće Tmava 100 П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А Ч П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А нв: 241 нв: 185. 133. 139. А – Аrnauts (islamized Albanians). 134. 262 нв: 127 44 Stara Srbija4. 24. 131. 129. 138. Ц – Gypsies. 127. 46. 43. 22. 28. 121. 112. Konjuša D. 56. 117. 119. 126. С – Serbs. 33. 51. 136. 107. 123. П – Islamized Serbs (Poturis).3. 57. 37. 25. 55. Name of settlement 101. 48. 31. 49. 36. 135. 50. 35. Назив насеља Претежање Белонина Калудра Г. Д. 42. 30. 29. 54. 114. 58. 137. 102. 132. 124. 44. 105. 125. бр. 52. Л – Latins (catholic Albanians). 256 нв: 243 нв: 242 нв: 100 нв: 206 нв: 176.

96. 98. Статовце 170. 72. Вича 162. 76. Братовица* 173. Ревута* 141. 244 нв: 245 нв: 133. 87. Меровци 146. П – Исламизовани Срби (Потури). Широкањива 160. Назив насеља № In vol. Д. Bejašnica Pestiš Staro Selo G. 64. Тиховац 177. Бојастиша 154. Кастрата 176. Точање 163. Рјесница 145. Toponica G. 261 нв: 123. 249 нв: 250 нв: 252 45 Stara Srbija4. 62. 92. 81. 95.3. 66. Кукавце 148. 82. Д. 93. Statovac Široke njive Kruševica Viča Točane Grabovnica Krčmare Dedinac Tovrljane Arbanaška S. 84. 74. Г. 69. 70. 88. ~ Мешовито „или-или“ насеље. Слатовци 158. 80. Г. Губетино 150. НВ – Наведено нв: 130. Коњучик 142. 73. Лосна 171. С – Срби. Висока 178. Крчмар 165. 247 нв: 246 нв: 248. Пестише 155. 77. Statovce Loznica Kosmača Polom Mehane Kastrat Tijovac Visoka Rudare П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А IV ТАБЕЛЕ ПОДАТАКА Легенда * Није на савременим картама. Дединци 166. 65. 97.ЗАГЛАВЉЕ Ред. 99. 61. Товрљан 167.2005 20:50:06 . 68. Арбанашка 168. Старосело 156. Цркоја* 159. Поломи 174. 60. Унт* 169. 71. Toponica D. 83. 94. Д. У св. Г. Стрдан* 143. Г. Механа 175. 79. Name of settlement 140. 157. Ч – Черкези. 67. Топаница 152. Ц – Цигани. бр. Л – Латини (католички Арбанаси). 85. 91. Гробовница 164. 89. Рударе Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Konjuva Resinac Resinac Merovac Plana Ðukovac Bela voda Gubetin G. Bejašnica D. 90. Космаша 172.indd 45 9. 153. О – Османлије. Белавода 149. 86. 75. 151. 144. 63. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси). Statovac D. 78. Д. Крушевица 161. Плава 147.

117. 231 Сибница Sibnica 20 А нв: 117 Трабуње Trbunje 30 ½С.ПОГЛАВЉЕ IV TABLES OF DATA Legend * Not in contemporary maps. 125. Врела 101. 207. – No data Ред. У св. 199. Назив насеља № In vol. 122. Ч – Circassians. 192. 121. 109. ~ Mixed “or-or” settlement. Konjuvice Zlata Mačina Žitni Potok Momčilovo Dušnica KURŠUMLIJA 2000 П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А П~А 1800П. 195. 186. 115. 3. Konjuvice D.indd 46 9. 208. 211. 201. 256 нв: 257 нв: 269 нв: 268 нв: 267 нв: 271 нв: 266 Пут Јанкова клисура–Куршумлија / Road Janko gorge–Kuršumlija Ђетиња* 30 П Чучале Čučale 15 С нв: 55. 100. 213. 105. О – Оsmanlis. С – Serbs. 108. 194. 193. 102. 210. 187. 197. Магово Magovo 30 С 3. Коњувица Д. 103. 150А. 184. 120. 180. Без под. 116.2005 20:50:07 . 110. 50Ц нв: 264 нв: 265 нв: 251 нв: 253 нв: 254 нв: 255. Пут Копаоник–Главник / Road Kopaonik–Glavnik Печерада Pačaraa 15 П~А Паваштица Pavaštica 25 С 2. 107. Лумница Десишка Орача* Попаштица Калудра Рача Пакоштица Крпиме Пепељевац Дубница Добиновац Рамништа Бубљица Брестовце Г. 104. Бањска 181. 2. 209. Коњувица Златна Мађина Житнипоток Момчило Кошница* Дух КУРШУМЛИЈА Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Vrelo Kuršumlijska Banja Lubnica Dešiška П~А П~А Propaštica Kaludra Rača Pakaštica Krpimej Pepeljevac Dubnica Dabinovac Ravni Šort Bublica Brestovac G. П – Islamized Serbs (Poturis). ½А Барбатовце Barbatovac 36 6С. 183. 1. 30П Спонце Spance 20 П~А нв: 61 204. 114. 203. 185. 4. 196. 112. 124. Name of settlement 179. 202. НВ – Registered. 182. 205. бр. 212. 113. Ц – Gypsies. 200. 409 нв: 103.3. А – Аrnauts (islamized Albanians). Л – Latins (catholic Albanians). 111. 118. 191. 188. 106. Трећак Trećak 20 С нв: 66 нв: 47 нв: 48 нв: 49 46 Stara Srbija4. 206. 123. 189. 5. 198. 190.

12. 247. Draguša А Белојна Belonjin А Бачка Bace А Туларе Tulare А Точање Točane ½С. Draguša А Г. 217. 235. 162 нв: 163 нв: 170 нв: 133. 237. 220. 222. НВ – Наведено нав: 33 нв: 55. 164 нв: 175. 231. 218. С – Срби.indd 47 9. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси). О – Османлије. Ц – Цигани. 234. Leviće Kneževo Parada Žalica Kalimance Lukovo Seoce Trebinje Mavriće Bačiće Rečica Trnovica Murgula Brece Bajčina Glavnik 20 30 С С С С С С С С С П~А С С С С С С А Пут Јанкова клисура–Подујево / Road Janko gorge–Podujevo 1. Левиће Кнежевац Порада Жалице Калимонце Луково Сеоце Требиње Мауриће Бачиће Речица Трновац Мургула Брест Бајчина Главник Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark D. 232. 228. 233. 17. Ресице* Мужаићи Muzaće Гргур Grgure – Блаце Blace Д. 11. 242.3. Ч – Черкези. ~ Мешовито „или-или“ насеље. 249. 227. 8. 261 нв: 176. 225. 9. 5. 13. 248. 18. 16. 6. 236. Name of settlement 214. бр. 215. 219. 4. Драгуша G. 243. 241. 240. П – Исламизовани Срби (Потури). 239. 229. 205 нв: 58 нв: 56 нв: 57 нв: 91 Без под.2005 20:50:08 . 10. 216. 223. 7. ½А Грабовница Grabovnica Лозна Loznica А Крчмар Krčmare А Кастрати Kastrat А Тиховац Tijovac А Висока Visoka А Лумница Lubnica A нв: 50 нв: 50 нв: 51 нв: 43 нв: 45 нв: 44 нв: 40 нв: 39 нв: 27 IV ТАБЕЛЕ ПОДАТАКА Легенда * Није на савременим картама. 250. Пребреза Prebreza 25 С Паново Popova 20 С 2.ЗАГЛАВЉЕ Ред. 263 нв: 177 нв: 181 47 Stara Srbija4. 221. У св. Чучале Čučale 2. 224. Назив насеља Д. 244. Драгуша D. 10. 15. нв: 59 нв: 96 нв: 95 нв: 102 нв: 108 нв: 107 нв: 130. Leviće G. 251. Л – Латини (католички Арбанаси). Левиће Г. 246. 226. 238. № In vol. 230. 245. Грбовац Vrbovac 10 С 3. 6. 14.

266. 263. 12. 4. Лужано Lužane А 4. 276. Ц – Gypsies. 256. нв: 175. 281. 285. Л – Latins (catholic Albanians). нв: 259 нв: 288 нв: 289 нв: 290. Лупча Ljupče А Луга Lug А 4. 410 нв: 296.2005 20:50:08 . 409 нв: 103. 257. 277. Без под. НВ – Registered. 265. 286. П – Islamized Serbs (Poturis). 273. Ч – Circassians. 284. нв: 190 Без под. А – Аrnauts (islamized Albanians). 280. 283. 1.indd 48 9. 279. № In vol. 3. С – Serbs. 248 нв: 62. Брница Brnjica 9. 274. О – Оsmanlis. 8. Без под. 13. 10. 253. Пргавце Prugovac А 6. – No data Ред.ПОГЛАВЉЕ IV TABLES OF DATA Legend * Not in contemporary maps. 259. 258. 6. Name of settlement 252. 185 нв: 186 Мрдар Без под. 134 нв: 176. 269. 268. Вранидол Vrani Do А 5. Веља-Свеља Svetlje А 2. 278. 11. 311 нв: 300 нв: 312 нв: 308 нв: 302 48 Stara Srbija4. У св. 391 нв: 291 нв: 292. Бешиња Besinje А 7. Маковце Makovac С нв: 178 нв: 182 нв: 183 нв: 184.3. 2. 9. 14. 261. Рударе Дешишка Орача* Попаштица Калудра Рача Мердар Подујево 260. 271. 5. ~ Mixed “or-or” settlement. Бакшија Bakšija 8. 267. 262. 275. 390 нв: 298. 264. 249 нв: 179 нв: 180 нв: 191 нв: 189 нв: 188 нв: 187 Без под. бр. 7. 272. 270. 408 нв: 297. 282. 9. 287. 254. 255. Назив насеља Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Rudare Dešiška Propaštica Kaludra Rača Merdare Podujevo А А А А А А А – Пут Куршумлија–Подујево / Road Kuršumlija–Podujevo Љутена* Кастрати Kastrat Мернице Mirnica Тиховац Tijovac Врела Vrelo Бањска Kuršumlijska Banja Добиновац Dabinovac Пепелевац Pepeljevac Крпиме Krpimej Пакоштица Pakaštica Сибовац Sibovac – Дубница Dubnica Обранча Obrandža – Летонце Letance – Подујево Podujevo – Пут Подујево–Приштина 1 / Road Podujevo–Priština 1 1. Гртовце Grdovac А Белопоље Belo Polje А Жуковић* А 3.

8. 321.ЗАГЛАВЉЕ Ред. 300. 292. 19. 10. 391 нв: 278 нв: 279. Л – Латини (католички Арбанаси). 314. 410 нв: 295 ТАБЕЛЕ ПОДАТАКА Легенда нв: 293 нв: 280. 303. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси). 11. 5П 6С. 289. Ц – Цигани. 310. У св. 298. 5. 294. П Мојанча Majance Љупча Ljupče Врањидол Vrani Do Прговце Prugovac Бајиљево Bariljevo Босиље Besinje 288. 12П С С 15С. 316. 4. С – Срби. 296. 297. 17. 15А С С С А А 8С. 7. 15. 21. Брњица Дреновац Пруговац Бакшија Расково Азизиа Плементина Глободерица Крушевац Накарад Брест Угљаре Добријево Kojlovica Makovac Butovac Sofalija Zlatare Novo Selo Motičane G. 390 нв: 283. 320. Коиловица Маковац Бутовац Софалија Златаре Новосело Мотичан Г. 2. 315. 318. 8А 8С. 311. Брњица Д. 9. 13. Brnjica D. 298 нв: 285 49 Stara Srbija4. 305. Brnjica Drenovac Prugovac Bakšija Raskovo Azizije Plemetina Globoderica Kruševac Kosovo Polje Bresje Ugljare Dobrevo 6 14 6 5 20 21 10 21 7 8 8 16 15 200 30 22 15 5 20 20 18 С 2С. 20. П – Исламизовани Срби (Потури). нв: 276 нв: 277. 311 нв: 466 нв: 284 * Није на савременим картама. 3. Назив насеља № In vol. 306. Name of settlement Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Пут Подујево–Приштина 2 / Road Podujevo–Priština 2 Свеља Svetlje 20 П Гртовце Grdovac 20 П Белопоље Belo Polje 20 П Жуковић* 20 П Лужан Lužane 20 П Мојанци Majance 20 П Бањиште Kisela Banja 20 С. Ч – Черкези. 12. ~ Мешовито „или-или“ насеље. 309. 2П С С С С С нв: 287 нв: 286 нв: 383 нв: 283.indd 49 9. 304. 319. 312.2005 20:50:09 . 7П Ч С 20С.3. 22. О – Османлије. 308. 290. 293. НВ – Наведено Приштинска нахија / Priština nahiya 301. 317. 291. 14. 18. 1. IV нв: 275. 299. 302. бр. 408 нв: 282. 295. 6. 313. 307.

344. Name of settlement 322. 341. 46.* Лапљесело Авалипоток Градчаница Сушица Ливађе Г. 345.3. Гуштерица Д. 359. 42. 18П С С С Ч С 7П. 342.2005 20:50:09 .indd 50 9. 41. 60. 56. 325. 348. 9П С нв: 1134 нв: 1133 нв: 533 50 Stara Srbija4. 40. 43. 30. 353. 350. 38. 31. 323. 12П. 338. 23.* Радево Слатиње Ариљача Помазетин Руица Чучуљага Краиште Рибаре Мужићани Црнољево Штиља Кошаре Воиновце Топличан Черкеско с. 328. 37. 36. 330. 59. бр. 35. Л – Latins (catholic Albanians). 57. 2П С С С С С 2С. 335. 337. 356. 51. 343. – No data Ред. 329. 45. 61. 25. 50. 47. 13А А 15С. 6П Ч 3С. 7А 8П. 29.ПОГЛАВЉЕ IV TABLES OF DATA Legend * Not in contemporary maps. НВ – Registered. 354. 55. 339. 15А С А А 5С. 20А 12С. 346. О – Оsmanlis. 54. 351. 7А А С А 15С. 28. 52. № In vol. 349. Ц – Gypsies. Ч – Circassians. 333. 332. 33.* Смолуша Словиње Добротин Бандулић Гумносело Глоговце Робовац Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Preoce Čaglavica Laplje Selo Ajvalija Gračanica Sušica Livae G. 357. 34. 10П 8С: 30П. Назив насеља Преходце Чагљавица Черкезко с. 18А 2С. 360. 336. Gušterica Konjuh Lipljan Suvi Do Skulanovo Batuse Lepina Radevo Slatina Ariljača Pomazatin Staro Rujce Čučuljaga Krajište Ribare Mužičane Crnoljevo Štimlje Košare Vojinovac Topličane Smoluša Slovinje Dobrotin Bandulić Guvno Selo Glogovce Robovce 25 30 180 30 100 40 17 25 32 70 20 38 20 25 30 20 200 15 14 15 20 18 20 25 38 14 30 37 30 31 21 180 21 17 35 28 20 14 18 С С Ч С Ч С 15С. 334. 352. ~ Mixed “or-or” settlement. 32. 347. 358. 24. А – Аrnauts (islamized Albanians). 49. 331. Гуштерица Коњух Липљан Суводол Скулањово Батуси Лепиња Черкеско с. 26. 48. П – Islamized Serbs (Poturis). 324. 4С: 10А 10С. 16А 15С. С – Serbs. 27. 58. 44. 340. 326. 53. Gušterica D. 39. 327. 355. У св. Без под.

10П 5С. 92. 389. 72. ~ Мешовито „или-или“ насеље. 78. 91. 74. ½А А А С 75С: 10П С С С С С IV ТАБЕЛЕ ПОДАТАКА Легенда * Није на савременим картама. 73. Л – Латини (католички Арбанаси). 374. 62А ½П. 387. 80. 88. 390. У св. 87. Nerodimlje Гребно Grebno Гаћно Gatnje Пестово Pestovo Д.ЗАГЛАВЉЕ Ред.Неродимље D. 377. 384. 71. 395. ½А С С 7С. Брњица D. 388. 394. 371. Ч – Черкези. 386. 385. С – Срби. ½А Ч ½П. НВ – Наведено Пљешина нв: 451 нв: 309 нв: 282. 86. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси).Неродимље G. 290 нв: 1022 нв: 1024 нв: 1023 нв: 1021 нв: 1030 нв: 1031 51 Stara Srbija4. 97. Čerkesko Selo Ћићево Sićevo Вранидол Vrani Do Белопоље Belo Polje Штрпце Štrpce Готовуша Gotovuša Беревце Berevce Врбештица Vrbeštica Вича Viča Битиње Bitinja Грковце* 10 12 20 30 20 16 15 25 11 25 25 >100 30 28 10 125 15 С А А П С С 5С. 67. 398. 65. 372. 378. 64. ½А 20 48 40 30 30 20 6 15 20 20 80 15 15 15 130 85 65 50 35 40 20 ½П.indd 51 9. 76. 383. О – Османлије. 95. 63. Ц – Цигани. 81. 75. 89. 8П ½С: ½П ½П. 364. 365.3. 363. бр. 62. 382. 375. 96. 66. П – Исламизовани Срби (Потури). № In vol. 373. 380. Nerodimlje Језерце Jezerce З а с е љ а к Zaskok Неродим Пљесимна Plesina Д. 396. 70. 367. 392. Name of settlement 361. 83. 20П П 5С. 82. Назив насеља Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Бабуш Babuš Мираж Miraš Папаз Papaz Гадимља Gadimlje Бабљак Babljak Косин Kosin Трн Trn Сливово Slivovo Прелез Prelez Влашкобара Vlaškobare Фатић* Сазлија Sazlija Некудим Nekodim Варош Varoš Selo Г. 94. 368. 77.2005 20:50:10 . 20П A Ч 15П. 93. 68. ½А С 20С. 362. 381. 376. 393. 20П ½С: ½П ½П. 297 нв: 277. 369. 84. 370. Brnjica Шашковац Šaškovac Алаш Alaš Јенце Ence Медведце Medvece Черкеско с. 379. 397. 366. 99. 98. 90. 79. 15А П П 63П. 85. 69. 391.

428. 404. 411. 14. 25. 8. 100. 19. 410. 102. С – Serbs. Ц – Gypsies. П – Islamized Serbs (Poturis). 420. 104. 16. Ч – Circassians. 101. 22. 422. Name of settlement 399. 427. 24. № In vol. 4. – No data Села Вучитрнске нахије / Villages of Vučitrn nahiya 405. 417. А С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С нв: 280. 425. 431.2005 20:50:11 . 409. 426. 260 О нв: 1025 нв: 1033 нв: 1026 нв: 1027 нв: 1029 Legend * Not in contemporary maps. ½А ½П. 292 52 Stara Srbija4. А A A П. 70А. 400. 28. ½А 350С. 407. 26. 27. 103. ½А ½П. А – Аrnauts (islamized Albanians). ½А ½П. 12. 18. 1. Л – Latins (catholic Albanians). О – Оsmanlis. 21. 424. 5. 406. 402. ½А П. 2. 412.indd 52 9. 9. 13. Назив насеља Грајковце Сушица Фираја Брод Коштањево ПРИШТИНА Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Drajkovce Sušiće Firaja Brod Koštanjevo PRIŠTINA 28 20 60 200 75 3280 26С. 2600П.3. 7. 413. 17. бр.ПОГЛАВЉЕ IV TABLES OF DATA Ред. 255 нв: 279. 15. 29. 23. 418. 401. У св. ~ Mixed “or-or” settlement. 421. 423. 20. 432. 416. 408. 296 нв: 184. 429. 3. Без под. 2П С ½П. 415. 6. 430. 414. Крајмировце Лапушник Градинце Љубча Пропаштица Лужане Ковачица Јањенце Прелез Угљаре Читлук Велибрег Лучкарека Медвеђипоток Бурлате Клечка Витковићи Бања Табалија Струмце Драгачево Варјаге Зубин поток Јасеновик Газиводе Ковачи Резала Тушићи Mirovac Lapaštica Graštica Ljupče Propaštica Lužane Kovačica Jagnjenica Prelez Ugljare Čitluk Velji Breg Lučka Reka Meei Potok Burlate Klečke Vitkoviće Banje Tabalije Strumce Dragočevo Varage Zubin Potok Jasenovik Gazivode Kovače Rezala Tušiće 26 18 15 10 15 30 30 10 10 15 10 20 15 10 10 12 15 10 8 15 15 10 8 8 15 11 10 15 ½П. 419. НВ – Registered. 403. 11.

455. 466. 9П С 19С. 56. 445. Name of settlement 433. 447. Назив насеља Лајчићи Вуковићи Драгалићи Брњаке Окладци Бабићи Пресека Чечево Орнице Каљуга Малоје* Јабука Црепуље Стрмац Сухогрло Новосело Слатине Букош Пестово Белаћевац Кузмин Враголија Добридуб Црвенаводица Аде Грабовац Лесковчић Сибовац Стреоце Бивољак Предлужје Главотина Бенчуг Бариљево Бабаннос Грац Д. Г. С – Срби. 462.ЗАГЛАВЉЕ Ред. ~ Мешовито „или-или“ насеље. 469. № In vol. ½П 17С. 437. бр. 453. 41. 4П. 463. 57. 467. 67. 68. 66. 443. 55. Л – Латини (католички Арбанаси). 3П С С ½С. 39. Stanovce Novo Selo 12 10 – 12 6 10 18 25 8 15 15 20 20 10 25 19 20 15 12 16 12 14 15 20 8 15 15 8 10 1 25 15 11 17 30 13 – 31 15 С С IV Без под. О – Османлије. 64. 440. 42. 46. С С С С С С С С С С С С ½С. 1П А ½П.3. А 5С. 65. 15А П. 45. 461. 442.indd 53 9. 47. 465. 59. 448. ½А С С А П. 452. 454. 30. 464. 58. А 53 Stara Srbija4. 435. ½А С 5С. 436. Ц – Цигани. 468. 458. 434. А С С П. 32. 12А С 5С. 12С. 8П ТАБЕЛЕ ПОДАТАКА Легенда * Није на савременим картама. 44. 471. 457. 50.2005 20:50:11 . 31. У св. 438. П – Исламизовани Срби (Потури). 33. 470. 451. 441. 460. 48. 62. 36. 38. Станци Новосело Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Ljajčiće Vukojevići Dračliće Brnjak Oklace Babići Preseka Čečevo Ornice Kaludra Jabuka Crepulja Strmac Suvo Grlo Novo Selo Slatina Bukoš Pestovo Belaćevac Kuzmin Vragolija Dobri Dub Crkvena Vodica Ade Grabovac Leskovčić Sibovac Strovce Bivoljak Prilužje Glavotina Benčuk Bariljevo Babin Most Grace D. 439. 43. 53. 40. Stanovce G. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси). 35. 54. 52. 51. Ч – Черкези. 49. 456. 37. 450. 444. 459. 61. 34. 60. 449. 63. 446. НВ – Наведено нв: 382 нв: 535 нв: 299 Без под.

/ Catholic Serbs 54 Stara Srbija4.2005 20:50:12 . Назив насеља Самодржа Судимља Растик Невољане Кичићи Врбица Бања Добралука ВУЧИТРН Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Samodreža Sudimlja Resnik Nevoljane Kičići Vrbnica Banjska Dobra Luka VUČITRN 14 16 6 20 28 8 26 30 850 8С. 9. 7. бр. 8П 250С. А 60П. 8. 480. Name of settlement 472. 483. 496. Без под. 1. 487. О – Оsmanlis. 475. 478. 490. 499. 477. 5. 476.* Рибаре МИТРОВИЦА Ribariće Starčeviće Preslo Zubče Čabra Košutovo Vinarce Rudare Korilje Svinjare Ribariće MITROVICA 39 10 20 10 12 12 15 15 10 10 50 38 420 20С. 72. 24П 12С. 11А П. 6. 2П П. 5. 7.ПОГЛАВЉЕ IV TABLES OF DATA Legend * Not in contemporary maps. ~ Mixed “or-or” settlement. – No data Ред. 497. 9. 493. А А 20П. А – Аrnauts (islamized Albanians).indd 54 9. У св. 6П 12С. 491. 75. 8П. Ц – Gypsies. 73. 474. 479. 7А П. 488. 4. 8. 2. 74. 200СЛ Badovac 10 С СЛ Срби кат. Бадовац Mramor Slivovo Kukavica Labljane Androvac Oklap Žegovac Janjevo 15 19 18 10 26 18 22 260 П. 71. 2. 4П С 18С. 3. 486. 9А П П С П П П 5С. 70. Рибари Старчевићи Пресло Зубче Чабар Кошутово Винарце Рударе Кориља Свињаре Черкеско с.3. 340П нв: 492 нв: 481 Нека села Гиланске нахије / Some villages of Gilane nahiya 494. 1. П – Islamized Serbs (Poturis). 13. 500. 492. 495. Ч – Circassians. 501. Л – Latins (catholic Albanians). 6А 3С. 6. 11. 4. 473. С – Serbs. 498. 10П С С Ч 8С. 77. 600П Села и варошица Митровица Новопазарског санџака / Villages and small towns of Mitrovica in Novopazar sanjak 481. Мрамор Сливово Кукавица Лабљан Андравац Оклоп Жеговац Јањево 502. 10. 10П. 485. 30П 80С. 489. № In vol. А С 2С. 3. 12. 76. 69. 484. 482. А 8С. НВ – Registered.

НВ – Наведено нв: 1014 нв: 1015 Села Доње Дренице / Villages of Donja Drenica 509. Севце Ježince Sevce 65 50 С С * Није на савременим картама. 5.Kačanik Kamena Glava 130 25 25 16 А А А А ТАБЕЛЕ ПОДАТАКА Легенда Нека села Призренске нахије / Some villages of Prizren nahiya 507. 5А 5С. 6. 15П 3С. 1. 7. 2. 8. 510.3. 10П 10П. Klina Lauša 15 15 45 30 15 25 20 10 73 5С. ~ Мешовито „или-или“ насеље. 3. ½А 4С. О – Османлије.2005 20:50:12 . 506. 4. ½А 10П. 526. Качаник Каменоглава Провалија* Kačanik St. 517. Овчарева Ракитница Мируше Свињарина* Родишева Кућишта Глина Сред. 10П. 525. Ц – Цигани. 508. 13ЦС нв: 926 Ц српски Ц српски Села Горње Дренице / Villages of Gornja Drenica 518. 20П ½П. 20П 5С. Назив насеља № In vol. 5. Л – Латини (католички Арбанаси). Јажинце 2. 8.ЗАГЛАВЉЕ Ред. 513.indd 55 9. 511. 519. Глина Лауша Ovčarevo Rakitnica Miruša Radiševo Kućica Klina Sred. 2. С – Срби. ½А 5С. 4П. 7. 4. 515. 1. 521. 10А 2С. 10А 5С. 523. 5А П 60П. 1. 5А 8П. 520. 4А нв: 1129 55 Stara Srbija4. 505. 4. 512. 6. бр. 10ЦС 15П. 10А ½П. Name of settlement Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark IV Нека села Скопске нахије / Some villages of Skopje nahiya 503. 1. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси). 524. 504. 516. Ч – Черкези. 9. П – Исламизовани Срби (Потури). 20П. 522. 2. 7А 15П. У св. 514. 3. 3. Петрушица Крајмировице Селдар Бањица Некавица Кишњарека Коморан Забељ Кораћица Petrašica Krajmirovce Sedlare Banjica Nekovce Kišna Reka Komorane Zabelj Koratica 12 25 25 12 20 17 23 8 12 ½П. Качаник Ст. 30П. 9.

548. 25. 537. Ц – Gypsies. П – Islamized Serbs (Poturis). 560. 15. 10П. 22. 11. 12. Седлари Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Štrbulovo Glogovac Poklek Dobroševac G. 2.2005 20:50:13 . 547.ПОГЛАВЉЕ IV TABLES OF DATA Legend * Not in contemporary maps. 16. 536. ½А 15П. 4. 5. 17. ~ Mixed “or-or” settlement. 18. 534.3. 11. 19. 541. 539. 556. 16. 20. 7. 10. 21. 544. 535. 550. 5А 10С. 8А 15П. 532. 14. 8. 531. О – Оsmanlis. Grabovac Drenica Pomazatin Kuzmin Obilić Globare Čikatovo Krajkovo Domanek Dobroševac G. 529. 552. Ч – Circassians. 4А П 2С. 530. 553. – No data Ред. 12.indd 56 9. 558. 14. 540. 528. 18. 4П 5С. 1. 9. ½А 5С. 538. 13. 557. 10А ½С. 20П ½П. 23. 3. ½А нв: 541 нв: 342 нв: 453 нв: 530 Округ пећки – срез руговски / District of Peć – Rugovo county 543. 549. Л – Latins (catholic Albanians). Sedlare 10 20 12 10 25 30 10 6 14 13 20 20 8 20 30 10 ½П. 10. 542. А – Аrnauts (islamized Albanians). 17. С – Serbs. НВ – Registered. 25А С С С С С С С С С С С С Левоша нв: 645 нв: 708 56 Stara Srbija4. Назив насеља Штрбулова Глоговци Поклек Добрашевци Грабовце Дреница Помазетин Белошевци* Кузмин Обилић Глобаре Чикатово Грахово Домарек Доброшевци Г. Name of settlement 527. 555. № In vol. 545. 8А ½П. 24. Без под. ½П 2С. 5П. 551. бр. 6. 10П. 533. 554. 5А 4С. У св. 559. 13. 5А П 15П. Белопоље Јелашје* Ливоша Ђурковце Летина* Сушица Орашје Гораждевац Берково Брестовик Сврке Гериоч Мојстир Црколез Бање Лековац Црнце Видене Belo Polje Levoša Ðurakovac Sušica Orašje Goraždevac Berkovo Brestovik Svrke Gorioč Mojstir Crkolez Banja Leskovac Crnce Vidanje 65 30 25 20 30 130 20 30 С С С С С 5С. 15. 546. 10А 20П.

52. 576. 56. 40. 572. 30. 564. 597. 50. 569. 46. 594. 31. Dragoljevac G. Ч – Черкези. 26. 566.indd 57 9. 596. 591. 567. 38. Kovrage Zablaće Tučep Opraška Podgrae Blagaje Šaljinovica Ložane Kotore Naklo Duboki Potok Drenje Osojane Kijevo D. 55. 53. 20. 54. 43. 563. Црни луг Враговац Видик са раз: града* Кострц Мали Исток Петрч Јеловац Рудник Вериће Рудице Бешице* Клинац Ђурђевик Плављане Посранотрње Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Crna Reka D. 590. 589. 584. 562. 568. ~ Мешовито „или-или“ насеље. 598.ЗАГЛАВЉЕ Ред. 581. 41. Ц – Цигани. 22. 23. Назив насеља Црнарека Д. 51. 578. 580. 24.2005 20:50:14 . Драгољевце Г. О – Османлије. 583. 35. 47. 585. 33. У св. 577. П – Исламизовани Срби (Потури). 579. бр. Crni Lug Vragovac Kostrc Mali Istok Petrč Jelovac Rudnik Verić Rudice Klinovac Ðurevik Plavljane Trnje 40 30 35 30 45 10 30 20 400 С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С С IV Тучепо ТАБЕЛЕ ПОДАТАКА Легенда * Није на савременим картама. 28. 39. 19. 21. 565. 37. 32. 573.3. 49. 36. 575. Ковраге Заблаће Тучета Опрашке Љубиша* Подграђе Благоје Струнце* Шалиновце Самодуб* Паново* Ложани Котаре Мокра* Накле Дубокипоток Дренак Осојане Кијево Д. 29. 595. С – Срби. 587. Dragoljevac G. 44. 593. 48. НВ – Наведено Дренок нв: 626 С С С С С С С С С С С С 57 Stara Srbija4. № In vol. 570. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси). Црни луг Д. Name of settlement 561. 26. 582. 27. 588. 571. 592. 586. Драгиљевце Г. 34. 574. 42. Crni Lug D. 45. Л – Латини (католички Арбанаси).

Л 90С. 605. ¼П ¾С. 621. 3. 7. ¼П ¾С. А. ¼П ¾С. П – Islamized Serbs (Poturis). ¼П ¾С. А. ¼П С С 30С. Ц – Gypsies. У св. ¼Л ¾С. 607. ¼П ¾С. 2. 3Л 30С. 600. Name of settlement 599. / a few некол. ¼Л 35С. 635. Л С.3. П. 8. 4. 9. 12. 612. 5. Без под. 633. ~ Mixed “or-or” settlement. С – Serbs. А. 620.ПОГЛАВЉЕ IV TABLES OF DATA Legend * Not in contemporary maps. 10. 61. 601. 5. 606. 626. 615. 6. ¼Л ¾С. 609. 60. 3. 623. 8Л 15С. 617. 3. 5П ¾С. ¾Л ¼С. 4. 637. 616. Ч – Circassians. 632. Л С. 618. 619. НВ – Registered. 1. 13. 622. 3. 63. 608. 602. ¼Л ¾С. 6. 11. 8. ¼Л ¾С. О – Оsmanlis. ¼Л ¾С. 7. 630. А – Аrnauts (islamized Albanians). / a few 58 Stara Srbija4. 62. ¾Л С. 611. Л – Latins (catholic Albanians). 603. 610. 1. ¼П ¾С. ¼Л ¾С. 629. 634. 631. 613. ¾Л ¼С. 1. 604. 6П 12С. 2. / a few некол. бр. 12. ¼П ¾С. 627. 10. Л 130С. 628. 636.indd 58 9. 2. Л ¼С. 57. Л Синаје нв: 653 нв: 585 нв: 710 некол. 59. 11.2005 20:50:14 . 624. П. 9. Назив насеља Грабац Набрђе Оздрим Бањица Странум* Лапухе* Рановац Црниврх Љутоглаве Ступ Сјенаје Добродоље Ризиште* Дубовик Радуловце Чебинац* Трбуховце Жач Ком Гребник Љубожда Почашће Граљичица Паскиљица Кућиште* Новосело Захањ Враговац Крушево Наглавке Сига Будисавце Долац Кривоглаве* Новосело Пиштaне Сланопоље* Липа Требовиће Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Grabac Nabre Ozrim Banjica Renovac Crni Vrh Ljutoglava Stup Sinaje Dobri Do 20 35 Dubovik Radulovac Trbuhovac Žač Koš Grebnik Ljubožda Pošešće Glavičica Paskalica Novo Selo Zahać Vragovac Kruševo Naglavci Siga Budisavci Dolac Novo selo Pištane Lipa Trebović 30 60 36 17 43 18 >30 >90 >130 С С С С С С С С ¾С. 58. 2. – No data Ред. 625. 1. ¼П ¾С. П. № In vol. 614.

18. 656. ¾П ¼С. Г. 17. 17. 2. 651. О – Османлије. ¾П ¼С. 665. 671. 650. 1. Јабланица Г. 672. 8. 4. Л ¼С. У св. 11. 1. 655. Јабланица Свађа* Раумиће Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Iglarevo Bobovac Tomance Labljane Prigoda Sušica Ljubenić Dečani Dren Trstenik Krnjina Ljubožda Jagoda Turjak Ludović Drenovac Romune Orno brdo G. ¾П ¼С. 662. 659. Л – Латини (католички Арбанаси). 5. 645. Ч – Черкези. 15. Name of settlement 638. 649. ¾П ¼С. 675. Zabre Lipjan V. Забрђе Липљане Понор* Црнопречане* Драгоње* В. 2. ¾П ¼С. ¾П ¼С. В. 644. ¾П ¼С. ¾П ¼С. ¾П ¼С. 7. 676. ¾П ¼С. ~ Мешовито „или-или“ насеље. 639. № In vol. 664. 13. НВ – Наведено нв: 619 59 Stara Srbija4. ¾П ¼С. ¾П ¼С. П. 12. 3. 3. Jablanica D.ЗАГЛАВЉЕ Ред. ¾П ¼С. ¾П 20С. 9. 7. Ukča Pantina Lješane Klinčina M.indd 59 9.2005 20:50:15 . М. 6.3. 640. ¾П ¼С. 40П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П IV ТАБЕЛЕ ПОДАТАКА нв: 548 Легенда нв: 851 * Није на савременим картама. 670. 663. А. 668. 11. 14. 5. Ukča M. 653. 657. 667. 674. 16. 10. 12. 661. 15. 5. 652. Jablanica Raušić 60 С. 6. 18. Д. ¾П ¼С. 643. 647. Укча Пантина Лешане Крињчани М. 648. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси). П – Исламизовани Срби (Потури). 642. 8. 654. Jablanica G. 16. С – Срби. 4. Jablanica V. Назив насеља Игларево Бабојевци Јасеница* Отоманце Беринце* Лабљане Пригоде Сушица Љубанићи Дечане Дрен Трстеник Суводол* Крњинце Главуша* Љубожда Јагодња Турјане Лудовићи Дреновца Ромуне Роднобрдо Д. 658. бр. П. 641. 666. Ц – Цигани. 13. 10. 669. А. 673. ¾П ¼С. Л С. 4. 9. 14. 660. 646.

40П ½С. 22. 1. 713. 682.indd 60 9. 40. – No data Ред. 680. 681. ~ Mixed “or-or” settlement. Л у к о в а ц Begov Lukavac Османбегов 17 50 35 130 С П П П П П П П П П П П П П П П П П П П С П П П П П П П П 10С. Л – Latins (catholic Albanians). НВ – Registered. 2. 687. 27. У св. 37. 696. 679. 684.2005 20:50:15 . 34. 8. 33. 700. 693. 695. 702. С – Serbs. 686. 705. 25. 2. 685.ПОГЛАВЉЕ IV TABLES OF DATA Legend * Not in contemporary maps. А – Аrnauts (islamized Albanians). 678. Ч – Circassians. 28. 703. 21. 5. О – Оsmanlis. 689. 699. 38. 704. 688. 708. 694. 20Л С С 12 С 385 8 нв: 854 нв: 852 нв: 855 нв: 550 нв: 627 60 Stara Srbija4. 24. 4. 9. Без под. 30. 29. ½П С 23 10 16 3С. Name of settlement 677. 697. 41. 691. 712. 36. 698. 3. Назив насеља Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Џаково Žakovo Церовик Cerovik Дубоко* Грабовац Grabovac Купусце Kpuz Бохчиће Bokšić Река* Црвенобрег* Вахша Vokša Љубуша Ljubuša Истиниће Istinić Стреоц Streoc Студеница Studenica Врело Vrela Новосело Novo selo Коричане* Брађијак* Брадовац* Црнобрег Crnobreg Јуник Junik Лоћане Loćane Косица* Бјелум Bjeluha Стара Ругова Stara Rugova Нова Ругова* Кућиште Kućište Јасење Jasenje Боге Boge Џама* Јошаница Jošanica Штупео Štupelj Гораждевац Goraždevac Чађево* Крушево Kruševo Мужевина Muževine Л у к о в а ц Suvi Lukavac Љуљевића 5. 31. 35. 690.3. 707. № In vol. 710. 706. 701. 711. 6. 20. 19. 1. 692. 23. 7. Ц – Gypsies. 683. 26. П – Islamized Serbs (Poturis). 3. 3. 709. бр. 4. 32.

2. 740. Ч – Черкези. 14. 13. 745. 3Л А А 6П. 720. 737. 13. 719. 3. 724. 717. 10. О – Османлије. 10А 30П. Ц – Цигани. 14. 9. 746. 734. НВ – Наведено Ђаковичка нахија / Đakovica nahiya 726. 12. >25П П П.indd 61 9. 743.3. 7. № In vol. 15. 727. 715. 15. 20. 6. 1. А Л П. А П. 18. 5. 4. 6. А П. 11. С – Срби. 17. Л – Латини (католички Арбанаси). 741. 6А Л Л Л П П. У св. 15А П П. 16.2005 20:50:16 . 730. 2С. Name of settlement 714. Л П С П С 550С. Назив насеља Бича Леочин Белица Млећане Чабићи Добродоље Унимир Ресник Воћник Избице Пољане ПЕЋ Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Biča Leočina Belica Mlečane Čabić Dobri Dol Ujimir Resnik Voćnjak Izbica Poljane PEĆ 10 20 – >35 2 20 1850 С С IV Без под. 8. 742. бр. 725. 1200П. 7. 22. 731. 738. 736.ЗАГЛАВЉЕ Ред. 721. 733. 8. 10. А Л Л Л 15П. 732. 11. 747. 735. 723. 12. 728. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси). 722. 16. 744. 729. ~ Мешовито „или-или“ насеље. 19. Фирза Жубин Вогов Пруш Зјулфе Гођен Моглица Раче Петрушан Гусар Грчин Липовац Крушовац Далин * Биштаџин Смаћ Швањско Дољан Рогово Кабаш Кућендин Дедај Срез Хаски / Has county Firza 12 Žub 7 Vogovo 6 Ćafa Prušit 4 Zulfaj 7 Goden 12 Moglica 10 Rače 8 Petrušan 7 Kusare 12 Grčina 15 Lipovac 11 Kruševac 8 8 Bistažin 12 Smać 10 Švanjsko 10 Dolj 25 Rogovo 45 Kabaš 15 Kušnin 13 Dedaj 12 Л 4П. 21. 3Л 3П. 716. П 10С. П – Исламизовани Срби (Потури). 9. 100Л ТАБЕЛЕ ПОДАТАКА Легенда * Није на савременим картама. А. А Губин Могилица Липовьц Крушовьц Дьлин 61 Stara Srbija4. 718. 739.

1. 750. 755. 44. 763. 39. 752. Закриш Костур Јелшан Враниште Николићи Гољан Лежајит Вахња Џинај Кишај Zahrišta Kosturi Heljšan Vranište Nikolić Golajt Lešaj Vlahnja Ðinaj Kišaj 2 16 30 25 30 20 8 30 12 20 А П. Ч – Circassians. 6. 769. Љубижда Ромаја Лукиње Зајум Крајик Ђоној Кајуш Мазрек Плања Гражуп Миљај Домој Збрући Мабјуч* Тректат Ђолифат* Казалџик Ljubižda Romaja Ljukinjaj Zjum Krajk Ðonaj Kojuš Mazrek Planeja Gorožup Miljaj Domaj Bruti Kizigelk (Ðinaj) 20 25 8 30 24 40 10 7 25 12 10 7 25 17 30 5 5 П П П Л П. 760. П – Islamized Serbs (Poturis). 749. 42. Ц – Gypsies.2005 20:50:17 . 766. 770. 753. 762. 756. 777. 32. Name of settlement Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark 748.ПОГЛАВЉЕ IV TABLES OF DATA Legend * Not in contemporary maps. 761. 780. 772. 48. А П. 35. А 775. 764. 36. 25. НВ – Registered. С – Serbs. 778. О – Оsmanlis. 751.indd 62 9. 28. 38. А А П. 774. 781. 41. 5. 754. 773. 776. бр. Л – Latins (catholic Albanians). А П. 7. 31. 759. 34. 768. 30А П. А П П. 40. А – Аrnauts (islamized Albanians). 767. 43.3. 29. ~ Mixed “or-or” settlement. Назив насеља № In vol. 27. А П А А Л Л Јовановац Мьбјуч Сувублато Кьзьлџик Дреновац Црква Шипшај Дьбaрац Трпапој 62 Stara Srbija4. 2. 23. 758. Без под. 47. 26. А П. 33. 49. 4. А П. 30. 3. А П П. У св. А П П П. 779. Штипша Дабарац* Трапапој Битучи Красниће Ника Мартур Trektani Срез Малесијски / Malesija county Šipšaj 300 305 Tropoja 100 Betuši 280 Krasnići 550 Nikaj 275 Merturi 275 П. 46. 24. А 10П. А П. А А А 765. 45. 771. – No data Ред. 757. 37. А П П П.

А П.ЗАГЛАВЉЕ Ред. 818. 16П. 808. А П. 11. 60. А П. А А П. 67. 69. 807. 810. 796. Назив насеља Молиће Морина Беревина Паношевац Бурјаха и Стубље Поповце Смоливце Шишманово Баба (иБакс) Дјева Гуска Брековце Скорница Јагошце Меја Рамац Рупај Бојан* Дољашац Пацај Рацајт Доброша Мартул Брадосан Дебљибар Мече Враниће Краљан Јабланица Лука* Жабељ Мазник Душановац Врановце Г. П С. 5. 8А П. 15А П. 14. Ratiš Rakovina 2С. D. 63. А С. Л – Латини (католички Арбанаси). А С. 52. 790. 789. А Л П. А 5П. 792. О – Османлије. 6. 785. 10Л А П. 787. Ч – Черкези. 54. 802. 809. 795. 53. П – Исламизовани Срби (Потури). А IV Паношевьц ТАБЕЛЕ ПОДАТАКА Поповићи Легенда * Није на савременим картама. А П. 7. ~ Мешовито „или-или“ насеље. 61. 816. 73. Name of settlement 782. 55. А 6А. С – Срби. Д. А П. А Л Л Л П П П. 15. НВ – Наведено Долашај Парцај Разцар Душановьц 63 Stara Srbija4. 799. А А 25 15 П. 803. 791. бр. 12.indd 63 9. А 15 12 15 70 12 10 14 20 7 6 12 10 18 16 7 7 16 14 20 25 8 5 20 22 4 15 8 10 5 П. 62. П П С. А П. 811. 65. 70. 68. А П. 783. Радише Раковица Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Срез Речки / Reka county Molić 26 Morina 30 Brovina 20 Panoševac 30 Berjak Stubla 20 Popovac Smonica Šišman Babajboks Deva Guska Brekovac Korenica Jahoc Meja Orize Ramoc Ripaj-Madanaj Dolašaj Pacaj Racaj Dobroš Marmule Bardosan Doblibare Meća Vranić Kraljane Jablanica Žabelj Maznik Dušanovac Vranovac G. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси). 1. 812. 814. 815. 798. 794. 786. 784. 10. 58. 59. 817. 805.3. А П. 57. П. 72. А П. 9. 797. А П. 3. 813. 56. 800. А П. 806. 804. 71. 788. 793. 8. 64. 13. У св.2005 20:50:17 . 2. Ц – Цигани. 66. 4. 801. № In vol.

А – Аrnauts (islamized Albanians). 36. Јанош Паљабарл Добриџе Духјаке Грмочел Хејречи Шаптеј Глођан Бабатлочит Храстовце Ириће Г. 43. 842. 29. 840. 17. 852. 32. 833. 856. 847. 30. 3А 7С. Ботуша ЂАКОВИЦА Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Radonjić Ždrelo Bec Kodralija Grgoc Crmljan Rakoc Ćerim Osek Hilja Trakanić Osek Paša Skivjane D. 33. 829. Лука нв: 647 нв: 695 нв: 685 нв: 696 64 Stara Srbija4. 53. А П. Новосело Г. А П. А П. 48. 12П. НВ – Registered. 832. 27. 822. А 5С. А 5С. Luka Beleg Dečani Crnobreg Prilep Vokša Junik Batuša ÐAKOVICA 29 5 15 12 10 16 31 15 10 12 13 21 60 9С. 16. А П. 824. 831. 851. А Л А А 2С. 20. 834. Назив насеља Радојевац Ждреља Бујци Летинце* Кодраље Грковце Црмљан Рашковце Ђерим Осек Трајканиће Осек Пашин Цкивљан Новосело Д. 854. П 10С. 26. 45. О – Оsmanlis. ~ Mixed “or-or” settlement. 844. 828. 827. 46. 47. П – Islamized Serbs (Poturis). 836. 10Л 30 12 12 7 27 27 14 15 23 22 15 31 21 10 25 22 22 25 60 60 25 150 499 80 2385 П. 849. 21. А 36С. 20П П А П. 5А. 35. 25. – No data Ред.indd 64 9. 120Ц Радониће Бјуци нв: 845 Скивљан Oтацблата Иржиће нв: 823 Пожар Бели Љум Д. 22. Л – Latins (catholic Albanians). А С. 823. 10А 2С. № In vol. 12А П. Novo Selo G. 837. 8А 12П. 835. 34. 826. 50. 24Л 2С. 31.2005 20:50:18 .3. 45А П. 845. 39. 10П. 44. 820. 10А П. 40. Ц – Gypsies. А П. Novo Selo Janoš Paljabarda Dobrić Dujak Gramočel Ereč Šaptej Gloane Babaloć Rastavica Rznić Kodralija Požar Ljumbarda D. 4А П. 843. Name of settlement 819. 838. 19. 42. бр. 830. 51. А П. 8П. 857. Без под. 100П. 49. 821. 846.ПОГЛАВЉЕ IV TABLES OF DATA Legend * Not in contemporary maps. Лука Г. 20Л 3С. 855. 18. 52. 129Л. Ч – Circassians. А П. У св. 841. 20П. 10П. 37. 5А Л Л Л Л 10П. 2100П. 41. 38. 40А. С – Serbs. 848. Luka G. 24. Кодраља Пожаревац Љумбарла Лукапоштра Лукасипра Белега Дечане Црнобрег Прилеп Вокша Јуник Г. 853. 850. 27. 825. 11А 2С. А 3С. 839. 10П. А П. 23.

У св. Ораховац Брњача Сламодража Ретимње 862. 24. А Bela Crkva 24 4С. Затриће Понорац Бубле Лобићево Поток* Чифљак Добридол Серош Дањане Брататин Врањака Ношпале Г. 875. Полуже Дреновац Сеновце Пустосело Козник Г. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси). Л – Латини (католички Арбанаси). 863. 1. 860. ½А D. 26. 31. 28. 12. 8. 30. 864. 25 П. Ч – Черкези. 879. 34. 12А Vranjak 30 П. 873. Ц – Цигани. 859. 887. Назив насеља № In vol. 32. 15Ц 6С. 871. Potočane 20 ½П. Малахоча Брестовац Ноговце Целине Orahovac Brnjača Samodrža Retimlje – 16 89 50 Без под. 19. 9. 17. Поточане Ратковац Радосте Гећа Зрзе Белацрква Спиниће* 889. 21. 869. А Danjane 32 П. 29.ЗАГЛАВЉЕ Ред. 868. бр. 878. НВ – Наведено Добродољане Малохочки стег / Mala hoča baryak (flag) Mala Hoča 100 П. 20. 881. 15 П. 885. 882. С – Срби. 874. А 12 П. Козник Д. 20A 25 A ТАБЕЛЕ ПОДАТАКА Легенда * Није на савременим картама. 891. 83П 18С. А Bratotin 33 8C. 861. 880. 884. 32П Полужски барјак / Poluža baryak (flag) Poluža 35 П. 25. А Ratkovac 60 П. А Koznik D. А Radoste 30 П. А Čiflak 35 П Dobri dol 25 П. А Gedža 23 А Zrze 42 П. 15. 21. А Drenovac 45 П Sanovac 25 П Pusto selo 20 П Koznik G. А Bublje 15 А Labučevo 25 П. Potočane 35 П. 14. 16. П – Исламизовани Срби (Потури). 883. 11. А Zatrć 70 П Ponorac 60 П. 10. 4. 877. 7. Name of settlement Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark IV Призренска нахија / Prizren nahiya 858. 888. А Brestovac 30 A Nogavac 30 A Celina 25 П 65 Stara Srbija4. 13.3. 870. Поточане Д. 867. 33. А Saroš 20 П. 3. 13П.2005 20:50:18 . 876. 890. 22. 865. ~ Мешовито „или-или“ насеље. 866. 872. 5. 892.indd 65 9. 6. 2. 18. 27. 1С. А Našpale 20 А G. О – Османлије.

44. 80 О 16С. 916. 912. А 20 П. В. Острозуб Беланица Блаце Гунцате Ладровиће Тумичина Бања Лапушник Потрке* Орлате Трпеза Црнилуг Дреновац Доманек Турјаке Љубижда Црновране Мируша Драгобиље Моралија Маџаре Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark V. 67. 53. 911. 36. 902. 40. А Blace 60 10П. 923. 69. 10А Trpeza 20 П. 915. 43. 925. 919. 922. 914. А Domanek 20 5С. Назив насеља № In vol. А Tumičina 28 А Banja 50 А Lapušnik 60 П. 37. 8Ц. О – Оsmanlis. Ц – Gypsies. 70. 921. 39. А Crni Lug 35 10П. 58. 924. ~ Mixed “or-or” settlement. Л 8С. 61. 41. – No data Ред. 15Ц 9П. 51. 46. 20П. А – Аrnauts (islamized Albanians). 920. Srbica D. 30П. Srbica Smać Trepetnice Velika Hoča Zočište 90 60 63 15 14 12 24 30 120 128 21 30 30 8 106 65 30С. 904. Ч – Circassians. 908. Kruša M. Л – Latins (catholic Albanians). 20П Острозубски стег / Ostrozub baryak (flag) Ostrozub 50 П. 4П 100С. С – Serbs. 895. 918. 66. Без под. 928. 10П.ПОГЛАВЉЕ IV TABLES OF DATA Legend * Not in contemporary maps. 6П 45С. 68. 15А Turjak 20 А Ljubižda 30 А Crnovrane 32 А Miruša 10 П Dragobilje 15 П Maralija 30 А Maare 30 А Зоћ Зочисте нав: 960 нв: 511 66 Stara Srbija4. 38. У св. 10П 20С. 55. 59. 12Ц 18С. 929. 35. 898. 64. 905. 913. 901. 897. 917. 49. 899. 910. 49. 18A. 903. А Orlate 25 5С. 54. П – Islamized Serbs (Poturis). 900. Kruša Pirane Landovica Atmaa Tupec Randubrava Zojić Medvedce Mamuša G. 65. НВ – Registered.2005 20:50:19 . 894. 50А Guncat 60 А Ladrović 20 П. 927. 60. 62. 48. 16П 20С. 56. 47.indd 66 9. 63. Круша М. 896. 52. А Belanica 50 П. 45. 42. 57. 906. Name of settlement 893. 6Л 8С. 6П А. бр.3. Србица Д. 100П 40П. 25А Vlaški Drenovac 50 П. 50. 15П С 4С. 5П 15С. 926. 907. 30А 30С. Србица Смаћ Трепетнице Велика Хоча Злачисте 909. Круша Пиране Љандовица Атмаџа Тупец Рандубрава Зојић Медведце Мамуша Г.

П – Исламизовани Срби (Потури). 103. 102. 10А С 12С. 12П С 25С. 964. Л – Латини (католички Арбанаси). 91. 76. 940. 953. 933. 30П 5С. 8Л П IV ТАБЕЛЕ ПОДАТАКА Легенда Малешево * Није на савременим картама. А 32С. 965. У св. Ц – Цигани. 98. 84.3. 959. 6Л Л 12С. 107. 936. 50П П. 945. 967. 958. 966. 77. 938. Сопина Лешане Трње Пчинадија Новаке Вележа Непробиште Sopina Lešane Trnje Špinadija Novake Veleža Neprebište 52 48 12 10 15 20 25 12С. 55П 30С. Ч – Черкези. 951. 962. 941. 105. 20П 35С. 94. 104. 10П. А П. 952. 72.ЗАГЛАВЉЕ Ред. 95. 75. 100. 7A 40С. 108. 20П 961. А П. 40П 18С. 932. 83. А П 44С. 106П 45С. 963. 944. 78.indd 67 9. бр. 957. Назив насеља № In vol. 89. 81. 937. 6П П П. 96. 81. НВ – Наведено Греховце Мушетиште Маховљање Зочисте нав: 908 Дпинадија 67 Stara Srbija4. 960. О – Османлије. А А П. 85. 87. 106. 12А 8С. 74. 101. 80. 79. 931. 93. 10П П 30П. С – Срби. 946. 97. 949. А П. 956. 942. Јачиште Милановиће Погаруша Гориће Семетиште Нишор Крвосерија Добродољан Сеник Малишево Караџица Љубижда Кориша Кабаш Грајковце Ђиновце Мушутиште Деловце Поповљане Дворане Саврово Враниће Мовљане Старавучина Речане Целогражда Љутоглаве Цапарце Гељанце Обтеруша Злочисте Jančište Milanović Pagaruša Gorić Semetište Nišor Kravoserija Dobrodeljane Senik Mališevo Karačica Ljubižda Koriša Kabaš Grejkovce Ðinovce Mušutište Delovce Popovljane Dvorane Savrovo Vranić Movljane Stara Vučina Rečane Selogražde Ljutoglave Caparce Giljance Opteruša Zočište 15 60 60 30 30 35 30 35 20 20 15 47 86 9 45 45 100 50 50 46 15 35 42 12 42 28 14 24 15 131 65 П П. 35А П 45С. 73. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси). ~ Мешовито „или-или“ насеље. 950.2005 20:50:20 . А П. А 10П. 955. 947. 8П. 943. 92. 939. 90. 86. 99. А П. Name of settlement Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark 930. 82. А П. 954. 948. 3П 36С. 88. 934. 935. 7П 4С.

110. 120. 980. 118.3. 138. 989. 116. А Лесковац Leskovec 4 П Спружа Stružje 45 П. 134. 979.ПОГЛАВЉЕ IV TABLES OF DATA Legend * Not in contemporary maps. А Лез Lez 20 П Кустендин Kuštendil 20 П. 137. 982. 987. 998. 126. 1004. А П А П П. 139. 992. 109. А П. 972. Без под. А – Аrnauts (islamized Albanians). 114. 133. Name of settlement Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark 968. 117. 13П П. 46П П. 131. 1003. 128. 969. С – Serbs. 970. 1001. Л – Latins (catholic Albanians). Брезња Бучесело Плавље Рењце Капр Зјум Белобрде Брутен Златере Бљач Заплуже Брадосан Беглере* Куке Косовце Плехани* 990. 995. 1002. А Љубичево Ljubičevo 80 П. 75П 6С. – No data Ред. 975. А Јабланица Jablanica 60 П Локвица Lokvica 70 65С. 985. 121. 19П П П 4С. 971. бр. 135. А П. 123.2005 20:50:20 . 977. 997. 122. ~ Mixed “or-or” settlement. 988. У св. 13П. 981. НВ – Registered. 140. 132. 58П Љубиње Ljubinje 120 С Ополски стег / Opolje baryak (flag) Brezna 100 Buča 40 Plava 70 Rence 20 Kapra 30 Zjum (Opolje) 30 Belobrod 60 Brut 75 Zgatare 50 Bljać 45 Zapluže 40 Brodosavce 120 29 Kukovce Kosovce 32 35 19С. Ч – Circassians. 115. 983. 127. 999. Љубљански стег / Ljubinje baryak (flag) Влашња Vlašnja 10 П Поулице Poslište 20 А Хочазаградска Hodža Zagradska 60 П Белуша Biluša 60 П. 15П Манастириште Manastirica 48 П Небребоште Nebregošte 64 6С. А П П П П А П П. А Ешково Ješkovo 35 П. 986. 991. 976. А нав: 1113 нав: 1107 нав: 1139 Куштедин 68 Stara Srbija4. 1000. 984. О – Оsmanlis. 973. 130. 143. Назив насеља № In vol. 125. 136. 119. 112. 141. Ц – Gypsies. 129. 978. 13А 24С. 144. 113. П – Islamized Serbs (Poturis).indd 68 9. Студеничане Раштане Пећане Заплужане Дуље Сухарека Studenčane Raštane Pećane Slapužane Dulje Suva Reka 94 25 30 30 30 70 974. 994. А 16С. 145. 996. 142. 124. 993. 111.

ЗАГЛАВЉЕ Ред. 146. 149 150. 1026. Name of settlement 1005. 161. 155. 147. А 20П. 1020. 180. 1033. 80А IV Живљане ТАБЕЛЕ Шушниково ПОДАТАКА Легенда нв: 507 нв: 508 * Није на савременим картама. А Barloci 30 П. 1019. 160. 1008. 148. Bitinja Sušiće 31 8 38 80 53 75 15 90 60 120 30 20 30 70 30 50 120 68 120 28 19 54 16 35 69 44 34 34 1С. 170. Битиња Шушиће 1034. 1043. А Ðean 25 А Džahi 15 А Podbreg 30 А Štićeni 120 80П. 168. 15А 65С. 1037. О – Османлије. 173. 30П С 30С. 1015. 1007. 4П Стег Љумански / Ljuma baryak (flag) Žur 120 П Vrbnica 80 П. 1039. 156. П – Исламизовани Срби (Потури). 172. 4П 8С. 1042. У св. 1040. Ч – Черкези. 1018. 1027. 1029. 1021. 163. Битиња Г. ~ Мешовито „или-или“ насеље. 164. 1025. А Dobrušte 12 П. 171. 26П 30С. 179. 1032. 1024.3. А Morina 45 П. 158. С – Срби. 152. 1017. Ц – Цигани. 1012. 1009. 40А Bicaj 120 40П. 8П С 50С. 167. 162. 1028. 151. 165. Речани Живјане Плањане Срецка Драјчиће Мушниково Стајковце Горњесело Јажинце Севце Врбичане Новосељане Дојнице Скорбишта Грчаре Врбаштица Штрбце Беревце Готовуша Драјковце Фираја Брод Семање Коштањево Вича Д. 169. 1036. 15П С С С С. 154. 1035. 1030. 176. бр. 178. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси). 1041. 166. 177. 157. 181. 1023. 3П 60С. 1010. 1013. 1038. 159. 1031.2005 20:50:21 . 15П С 75С. Жур Врбница Добрушт Морине Барловце Џећи Шахија Прбреће Штићани Биџа Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Rečani Živinjane Planjane Sredska Drajčiće Mušnikovo Stajkovce Gornje Selo Ježince Sevce Vrbičane Novo Selo Dojnice Skorobište Grnčare Vrbaštica Štrbce Berevce Gotovuša Drajkovce Firaja Brod Semanje Koštanjevo Viča D. 1016. 4П 40С. 175. 183. Назив насеља № In vol. НВ – Наведено Двојнице нв: 395 нв: 392 нв: 394 нв: 393 нв: 399 нв: 401 нв: 402 нв: 403 нв: 396 нв: 397 нв: 400 Бица 69 Stara Srbija4. 174. 1022. 1014. Л – Латини (католички Арбанаси). 1011. П С П П С С С С 15С. 182.indd 69 9. Bitinja G. 50П П. 153. 13П А 4С.

indd 70 9. 1075. 186. 212. 204. 1045. 1078. У св. бр. 193. 192. 209. 197. 216. 218. 206. А П П П П нв: 1112 нв: 1102 Ђон Соколовица 70 Stara Srbija4. 187. Krstac 40 A П A П. Name of settlement Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark 1044. А П. 1073. П – Islamized Serbs (Poturis). 221. 1079. 189. 1064. Стег Доњи Дукађин / Lower Dukadjin baryak (flag) Мирдита* 100 Л Бучари* 15 Л Лоћаја* 10 Л Уроша* 125 Л Спасија* 400 Л Маштрикор* 50 Л Кашинор* 100 Л Дибрија* 50 Л Бисакућ* 40 Л Шија домн * 70 Л Ђуђа* 190 Л Икони* 50 Л Шећине* 50 Л Каштени* 200 Л 1077. 1046. 1059. 185. О – Оsmanlis. 205. 201. 191. 200. 210. 1050. 194. 1067. 1070. 1076. А – Аrnauts (islamized Albanians). 1055. ¾A П.ПОГЛАВЉЕ IV TABLES OF DATA Legend * Not in contemporary maps. 217. Реџепија* Гостил Нанг Колесњан Имуште Лосња Калисе Радомир Церени Пљаштан Дода Шуљани* Вила Буштрица Чаја Бузмакахала Топољани Новасеја Кокољани 1063. 1071. 1049. А П. 196. Назив насеља № In vol. 1053. 199. А П П П. – No data Ред. 215. 1051. 188. 203. 1069. Без под. 213. А П. Крстац Gostilji Nanga Koljesjani Ujmište Ljusena Kališi Radomir Cereni Pljošta Doda Vila Buštrica Čajlana Buzmagaza Topojan Novo Selo Kukoljane 10 20 25 90 55 70 200 100 120 50 20 35 60 100 26 100 20 100 40 Горански стег / Gora baryak (flag) Šainovac 40 Rapča 120 Krstac 110 D. 1061. А 40П. НВ – Registered. Ч – Circassians. 1056. 1054. 198. 1074. 1047. 1052. А П П. 1048. С – Serbs. А П П. 1060. Ц – Gypsies. 207. 1068. 1057.3. 1066. Шајиновце Рапча Крстац Д. 214. 184. Л – Latins (catholic Albanians).2005 20:50:22 . А П ¼П. 1058. 208. ~ Mixed “or-or” settlement. 195. 1065. 219. 190. 20А П. 211. 1062. 1072. 220. 1080.

А П П П П П П П 5С. 1085. Ц – Цигани. 1117. 259. 1109. 226. 1084. 1096. 1094. 1100. 1089. 1115. 1101. 251. 1108. 1107. 237. 1092. С – Срби. НВ – Наведено нв: 1062 нв: 979 Реч нв: 1061 нв: 974 71 Stara Srbija4. 246. 10А 8С. 254. 1119. У св. 1110. 227. 236.2005 20:50:22 . О – Османлије. 1093. 247. 1113. 229. Назив насеља Пакиша Запад Кошариште Очикле* Бељани Оргосте Орчужа Борја Црнолево Оришак Шиштевац Крушевац Глобочица Злипоток Рестелица Брод Баћко Диканце Млике Враниште Кукуљани Луковишта Драгаш Радеш Лештани Опољска Ћафа Ћале* Река* Краковиште* Новосело Брезне Ренса* Планинке* Шутман* Станковци Милачићи* Крајићи* Палчиће* Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Pakiša Zapod Košarište Belje Orgosta Orčuša Borje Crnoljevo Orešek Šištevec Kruševo Globočica Zli potok Restelica Brod Baćka Dikance Mlike Vranište Kukuljane Ljubovište Dragaš Radeša Leštane Zjum (Opolje) Džafereve Novo Selo Brezna Stankovce 30 40 30 32 20 85 40 200 40 230 150 100 30 120 350 700 60 70 40 73 50 25 50 40 30 200 50 80 25 70 50 60 256 40 45 50 38 50 П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П П С. 242. 5А 30П. 1114. 1097. 235.indd 71 9. 1103. 241. 249. А П. 40П 10С. 245. 238. 1120. 25П. П – Исламизовани Срби (Потури). 253. 223.ЗАГЛАВЉЕ Ред. Ч – Черкези. Л – Латини (католички Арбанаси). 1102. 1099. 30П. 20А IV ТАБЕЛЕ ПОДАТАКА Легенда Орешке * Није на савременим картама. 255. 1104. 1083. 1106. 243. 248.3. Name of settlement 1081. 244. 256. 228. 1098. 1088. 260. 234. 258. 1086. 222. 231. 257. 1091. 1082. 1105. 1116. 233. 225. 1090. 1087. 224. 250. 239 240. ~ Мешовито „или-или“ насеље. 1118. 232. А – Арнаути (исламизовани Арбанаси). П П П П П П. № In vol. 1111. бр. 252. 230. 1112.

279. 272.3. 1122. 1125. 264. НВ – Registered. 100Л. № In vol. 120 О Мрзор нв: 519 нв: 339 нв: 336 нв: 991 72 Stara Srbija4.indd 72 9. 30А С С С 8С. Ч – Circassians. 276. 267. 273. 20А. 263. 20А 12С. 200А. бр. 6П. 278. 275. 1130. Name of settlement 1121. 1129. 80А 20С. 1139. 1133. 40А 6С. 277. Л – Latins (catholic Albanians). П – Islamized Serbs (Poturis). 280. 80П. 262. 10А 6П. 60П С 8С. 1137. 15П. 1134. 265. 1132. 269. 30П. 40П. 4800П. С – Serbs. Назив насеља Хтејичиће* Раичиће* Љума Дољништа* Кармовик Петковиће Мрсор Дубрава* Крајмирковце Браздјани* Будаково Вршевци Радево Батуси Углиле* Доланица* Пероче* Шина* Послиште ПРИЗРЕН Савремени назив насеља Број кућа Становништво Примедба Present name of settlement № of households Inhabitants Remark Ljuma Hramovik Petković Mrsor Krajmirovce Budakovo Vrševce Radevo Batusi Poslište PRIZREN 72 42 185 210 71 12 30 14 68 30 60 51 40 50 40 68 15 68 45 8050 12С. ~ Mixed “or-or” settlement. 8А С 20П. 10П. 1128. 261. 6Л С 20С. А – Аrnauts (islamized Albanians). 1127. 1126. 1136. 1138. 1135. 110А 15С. 1140. 20А 105П. 270. 60П П 1200С. 1131. 266. У св.2005 20:50:23 . – No data Ред. 8А 40С. 1124. 1123. 268. 271.ПОГЛАВЉЕ IV TABLES OF DATA Legend * Not in contemporary maps. О – Оsmanlis. Ц – Gypsies. Без под.

Милојевића) Plan of the Gračanica Monastery. Roman tombstone (drawings from the Appendix to the Miloš S. Milojević’s “Travelrecord”) 73 Stara Srbija4.ЗАГЛАВЉЕ IV УТИЦАЈИ НА FOREWORD ДОМАЋУ КАРТОГРАФИЈУ План манастира Грачанице.2005 20:50:23 .indd 73 9.3. Римски надгробни споменик (цртеж из прилога „Путописа“ Милоша С. the town of Zvečan in the Northwestern part of Kosovo. Град Звечан у северозападном делу Косова.

previous relations. represents a cartographic deed wherein are transponed three notebooks of travel-record by Miloš S. Mr. showed. immediately shortly before Serbian-Turkish wars in 1876. but he was firmly following his professional task. as it was said before. where he explained in details and clearly methodological procedure. narrative – into the domain of geographic mapping. He did not involve into historical problems of political and social character that M. 1877/78. in an expert manner. reciprocal direction: Serbs will from the majority become the minority. as well as his way of work. as it can be seen from the title. to transmit Milojević’s data travel-records. 74 Stara Srbija4. as geography-cartography expert. ethnic picture. The author of this significant and successful cartographic work. really conversely. bringing up Milojević’s travel-records data simultaneously as demographic-statistic structure of inter-relation of Serbs and Albanians at the end of 1860-ies and the beginning of 1870-ies of the 19th century. By methodological procedure of systematization of Milojević’s numeric data about the number and distribution of settlements and population. Mirčeta Vemić has invested a lot of effort and devotion working on this map. methodologically completely succeeded. Such concept of his work that he brought up in concise and skilled qualified introductory part. with addition of Kuršumlija nahiya. as visual geographic-cartographic notion about one part of the history of Ancient Serbia. composition according to ethno-folk and religion-confessional criteria. the author brought up. especially in concretization and systematization of ethno-geographic data precisely given in his map. especially settlements in Kosovo and Metohija. and Albanians will from the minority become the majority population on territories of the present Kosovo and Metohija.2005 20:50:24 . his high expert knowledge and considerable erudition and resourcefulness in acquaintance of geographic nomenclature. leaving to the writer of foreword to give historical value mark of Milojević’s travel-record and the controversy of the time and contemporary historiography. Milojević. in order to create geographic-ethnographic map.3. Milojević gave trough comments and explanations with his mentioned three books of his travel-record.indd 74 9.ENGLISH IV Epilogue The work of Dr Mirčeta Vemić. that will basically change the former ethnic situation and demographic state and almost radically change in.

СРПСКИ IV Поговор Рад др Мирчете Вемића.2005 20:50:24 . Он није улазио у историјску проблематику политичког и друштвеног карактера. како се види већ из наслова. већ се држао чврсто свог професионалног задатака да. Аутор је методолошким поступком систематизације Милојевићевих нумеричких података о броју и распореду становништва и насеља изнео. Милојевић давао кроз коментаре и објашњења уз своје поменуте три књиге путописа. створи географско-етнографску карту. а Арбанаси од мањинског већинско мајоритарно становништво на територији данашње Косовско-Mетохијске области.3. Милојевићеве податке – путописачке. које је М. високу стручну спремност и примерну ерудицију и сналажљивост у познавању географске номенклатуре. препуштајући писцу предговора уз своје дело да дâ историјску оцену вредности Милојевићевог путописа и контроверзе о томе у оновременској и савременој историографији. дакле непосредно уочи српско-турских ратова 1876. наративне – пренео у домен географске картографије. Такву концепцију свога рада изнео је у језгровитом и стручно квалификованом уводном делу у којем је детаљније и јасно објаснио методолошки поступак и начин рада на свом делу.indd 75 9. Мирчета Вемић је. приказао етничку слику – композицију по етничко-народносном и верско-конфенсионалном критеријуму – изневши тако Милојевићеве путописне податке истовремено и као демографско-статистичку структуру међуодноса Срба и Арбанаса при крају 1860-их и почетком 1870-их година XIX века. године. Милојевића транспоновао. као стручњак географ-картограф. како је пре речено. а посебно у 75 Stara Srbija4. заправо у обрнутом. представља картографско дело у којем је три свеске путописа Милоша С. радећи на изради ове карте уложио изванредно много труда и пожртвовања. Аутор овог значајног и успелог картографског дела методолошки је сасвим исправно. Г. као визуелну географско-картографску представу о једном делу историјске Старе Србије. 1877/78. који ће ту дотадашњу етничку ситуацију и демографско стање темељно променити и скоро радикално изменити у дотадашњим односима. посебно Косовско-Mетохијским насељима уз додатак Куршумлијске нахије. реципрочном смеру: Срби ће од већинског постати мањински. на веома стручан начин.

the way Mr. not only Milojević’s data. and its individual and special disciplines where from the past of Serbian nation ethnographic and demographically-statistical issues are reconstructed. but also as a good example – a pattern for future showings of narrative documentation in domain of historical science in cartographic studies of geographic science.3.2005 20:50:25 . Vemić understood it.ENGLISH IV According to my opinion. but also the way of using them in scientific purposes. EPILOGUE Academician Vladimir Stojančević 76 Stara Srbija4.indd 76 9. serious and welcome work in double sense: it is significant as scientific work by itself. his map represents solid.

ова његова карта представља сасвим солидан. IV ПОГОВОР Академик Владимир Стојанчевић 77 Stara Srbija4.2005 20:50:25 . не само Милојевићеве податке. већ и начин да их употреби у научне сврхе. Вемић схватио. озбиљан и добродошао рад у двоструком смислу: значајно је и као научно дело само по себи.СРПСКИ конкретизацији и систематизацији етнографско-статистичких података акрибично и минуциозно приказаних на његовој карти.3. али и као добар узор – образац за будућа приказивања наративне документације из домена историјске науке у картографске студије географске науке. и њених појединачних и посебних дисциплина у којима је из прошлости српског народа реконструисана етнографска и демографско-статистичка проблематика.indd 77 9. онако како је г. По моме мишљењу.

Рацетин 1974: Петерца.) Als Manuscript gedruckt. – Београд: Српска академија наука и уметности. Топографска карта Краљевине СХС – Краљевине Југославије 1922–1940: Краљевина СХС – Краљевина Југославија 1 : 200 000. Путопис дела Праве (Старе) Србије. Ниш. Јован.) Als Manuscript gedruckt. Стојанчевић 1994: Стојанчевић. С. Путопис дела Праве (Старе) Србије. Гостивар. – књ. Урошевац. Sandshafen und Gebiete 1 : 750 000 – Vien. 78 Stara Srbija4. – 745. – II књига. – 218 с. Nationalitäten und Religionen 1 : 750 000 – Vien. – III књига. – Београд: Главна српска књижара. Милојевић 1877: Милојевић. – Београд: Војни Географски Институт. Приштина. Милош. – 240 с. – 118 с. Владимир.– л: Нови Пазар. – С. Polit. год. Слободан. 41–44. Скопље. Одељење историјских наука. – Београд: Главна српска књижара уз помоћ Српског ученог друштва. – Београд: Војногеографски институт. Путопис дела Праве (Старе) Србије. – Београд: Главна српска књижара уз помоћ Српског ученог друштва. Призрен.– In: Сабрана дела Јована Цвијића (1989).ПОГЛАВЉЕ Литература / References IV УТИЦАЈИ НА ДОМАЋУ КАРТОГРАФИЈУ Административна карта Републике Србије 1994: Република Србија 1 : 300 000 – Београд: Републички геодетски завод. Завод за уџбенике и наставна средства. Куршумлија. у публикацији Конгреса италијанских географа те године. – Срђ 1907. Eintheilung. с. Картографија. Милош. zur Detailbeschreibung des Sandžaks Plevlje und des Vilajets Kosovo (Mit 8 Beilagen und 10 Tafeln. Цвијић 1907: Цвијић.3. Рацетин. Ћаковица. Пећ. и на италијанском. Косово и Метохија у српскоарбанашким односима у XIX веку (1804–1878). Карта југословенских земаља 1916–1918: Карта југословенских земаља 1 : 200 000 – Крф–Солун: Географско одељење Врховне команде Српске војске. Милојевић 1871: Милојевић. 5. Призрен. – Београд: Војногеографски институт. Етнографска карта Македоније и Старе Србије 1 : 750 000. (Београд) Detailbeschreibung 1899/а: Beilage No 3. – 260 с. Никола. Принципи и методе за израду етнографске карте Балканског Полуострва. – Београд: САНУ. Филип. Мирослав. Радошевић. Скопље. Приштина.– Репродуковано 1948. Милојевић 1872: Милојевић.2005 20:50:25 . С.– израда и штампа: Завод за картографију „Геокарта“. Приштина. С. Топографска карта СФРЈ 1982–1984: Топографска карта 1 : 50 000 / II издање (ТК50/II). Призрен. Нови Пазар. Милисављевић. – л: Нови Пазар. Гопчевић 1889: Стипо Гопчевић. Дубровник.indd 78 9. НИРО „Књижевне новине“. Detailbeschreibung 1899/b: Beilage No 4. zur Detailbeschreibung des Sandžaks Plevlje und des Vilajets Kosovo (Mit 8 Beilagen und 10 Tafeln. Милош. Косовска Митровица. Међуодељенски одбор за проучавање Косова и Метохије. – л: Сјеница. – I књига.

Београд Stara Srbija4. Accepted at the meeting of the Institute Editorial Board on September 30.. Цетиње • Slaviamed d. Beograd • Срболек д. септембра 2004. Радовановић ЛЕКТОР / LANGUAGE EDITOR Слободанка Предојевић ПРЕВОД НА ЕНГЛЕСКИ / ENGLISH TRANSLATION Јелена Радивојевић ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК / TECHNICAL EDITOR Љубомир Златановић КАРТОГРАФСКА ОБРАДА/ CARTOGRAPHIC DESIGN Картографско одељење Географског института „Јован Цвијић“ САНУ Cartographic Department of the Geographic Institute “Jovan Cvijić” SASA ДИЗАЈН КОРИЦА / COVER DESIGN Горан Филиповић ШТАМПАЊЕ ОВЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ ОМОГУЋИЛИ СУ / PRINTING OF THIS PUBLICATION WAS SUPPORTED BY • Православна Митрополија Црногорско-приморска. др Милован В..д.УРЕДНИК / EDITOR др Милан Бурсаћ Примљено на седници Редакцијског одбора Института 30.2005 20:50:26 .o. Beograd • LHB Banka. Beograd • Mopex Holding.o. 2004 РЕЦЕНЗЕНТИ / REVIEWERS Академик Владимир Стојанчевић Проф. Београд ТИРАЖ / CIRCULATION 1000 ШТАМПА / PRINTED BY Жиг.indd 79 9.3.

језику. – 78 стр. + 1 етничка карта. / Мирчета Вемић.3. в. – Стр. књ. 2005 (Београд: Жиг). текст на енгл. 61) Упор.2005 20:50:26 . – Београд: Географски институт „Јован Цвијић“ Српске академије наука и уметности. Географски институт „Јован Цвијић“.CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије.SR–ID 119174412 Stara Srbija4. 11) „20“ ВЕМИЋ. б) Стара Србија – Историјска географија COBISS. 3 (497 . – Стр. ISBN 86–80029–29–7 а) Етнологија – Стара Србија – 19. 6–19: Foreword/ Vladimir Stojančević = Предговор/ Владимир Стојанчевић.indd 80 9. Београд 398 .. Милојевића 1871–1877. Мирчета Етничка карта дела Старе Србије: Према путопису Милоша С. 74–77: Epilogue/ Vladimir Stojančević = Поговор/ Владимир Стојанчевић. 78. год. – Литература: стр. 24 см. : илустр. – (Посебна издања / Српка академија наука и уметности.