You are on page 1of 2

UN ESPAI DE CONVIVÈNCIA

Aula
d’estudi

Horaris
Període 2n. Quadrimestre curs 2015-2016

Del 9 de maig al 30 de juny (ambdós inclosos)
De dilluns a divendres de 20.00 a 02.00 h
Dissabtes de 16.00 a 00.00
Diumenges i fesus: de 10.00 a 13.30 i de 16.00
a 00.00

Organitza:

Es consideren fesus:
El 16 de maig i el 24 de juny

Col·labora:
Tancat:
El 23 de juny

Cessió d’espai de la
Biblioteca Can Mulà

No es pot entrar menjar ni beure a
les sales per garanr-ne la higiene.

Vetlleu pel silenci i respecteu a la
resta d’estudiants.

No podeu fer servir els ordinadors de
la biblioteca. Recordeu, no hi ha servei de biblioteca.

omplir el full que us facilitarà el vigilant

No podeu moure el mobiliari.

de seguretat o adreçar-vos a la regidoria

No podeu accedir als espais no habiblitats per a l’estudi.

L’aforament és limitat.

teca durant l’horari d’aula d’estudi, a excepció de la connexió wi-fi per a tothom
que ngui el carnet de biblioteques de la
Xarxa de la Diputació de Barcelona.
Un vigilant de seguretat és l’encarregat
de controlar-ne l’accés i el bon ús de les
sales.

de Joventut de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès.

Centre

Si teniu cap queixa o suggeriment, podeu

1 sala petita

L’estudi és individual, no es pot treballar en grup ni fer projectes o manualitats.

C/Pineda Fosca, 6
Tel. 93 593 28 20

Per tant, no s’ofereix cap servei de biblio-

Hotel d’Entitats
La República

tes del segon pis.

C. C. La Marineta

punts de lectura, s’habilitarà la sala d’ac-

C.C. L’Era

Per tal de garanr un bon ambient d’estudi
heu de respectar les normes de convivencia:

C/Josep M. Folch i Torras, 4
Tel. 93 573 07 75
C/Miguel de Cervantes, 19-23
Tel. 93 570 09 08
Pl. de l’Església, 7
Tel. 93 570 49 37

general, i en cas d’ocupar-se tots els

C.C. Lourdes

Un bon ambient

Consultar-ne
disponibilitat
(15-20 estudiants)
1 sala (5-6
estudiants)
1 sala (24
estudiants)
Consultar-ne
disponibilitat

del servei de biblioteca i té lloc a l’àrea

C.C. Can Pantiquet

L’aula d’estudi s’ofereix fora de l’horari

De dilluns a divendres
de 15.15 a 21.30 h
De dilluns a divendres
de 9 a 21.30
Dissabtes de 10 a 13 i
de 15.30 a 21.30 h
De dilluns a divendres
de 17 a 21 h
De dilluns a divendres
de 16 a 21 h
De dilluns a divendres
de 15.15 a 21.30 h
Dissabtes de 10 a 14 h
i de 16.30 a 20.30 h
De dilluns a divendres
de 16 a 21 h

l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

Oferir un espai confortable i de silenci
adreçat únicament a l’estudi individual.
Estan prohibits els grups de treball per tal
de garanr un bon estudi per a tothom.

2 sales

gesonat per la regidoria de Joventut de

Quina és la seva funció?

Av. Caldes de Montbuí, 23
Tel. 93 544 59 61
C/Can Flequer, 25
Tel. 93570 35 25

Mulà és una cessió d’espai d’un servei

C.C. Can Borrell

L’aula d’estudi que acull la Biblioteca Can

Si necessiteu un espai per treballar en grup us
podeu adreçar als següents equipaments municipals:

Horari

Poden accedir-hi els estudiants majors de
16 anys.

I si necessito un espai per treballar
en grup?

Disponibilitat

Qui pot accedir-hi?

Adreça i telèfon

Què és l’aula d’estudi?