You are on page 1of 95

g]kfn ;/sf

/
;x/L ljsf; dGqfno
;x/L ljsf; tyf ejg lgdf{0f ljefu
pDd]bjf/x?sf] of]Uotfqmd ;"rL
kb M O{lGhlgo/
;d"x M l;len

k|fydLstf
btf{ g+=
qmd

>]0fL÷tx M /f= k= t[tLo
pk ;d"x M la=P08 cf=

lgj]bssf] gfd y/ tyf 7]ufgf

s_ ;kmn pDd]bjf/x?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

663
1051
984
465
1615
1053
2720
1084
1304
1789
211
1058
2374
789
2127
1282
2153
938
2094
646
2741
2518
783
1048
44
2547
2214
2145
2419
1323
1665
1763
1473
413
1476

Akshaya
Anup
Mishal
Nitisha
sanjay
SUVASH
Bikendra
Milan
Jhabindra
Eshanta

Paudel
Shrestha
Limbu
Parajuli
nayak
ACHARYA
Khaitu
Shrestha
Poudel
Mishra

Ghanashyam Upreti , Dhading

Sujan
Saphal
BHUMI
Suwas
Sangita
Laxman
hom
Prakriti

NANDA

nath

Kandel
Phuyal
DHAKAL
Ghimire
Poudel
KC
upadhyay
Sharma

Shiva Shrestha,Ktm

MANI
Pranesh
Rajan
Subash
Bhaskar
Saroj
KUSUM
LUCKY
Maiya
Binaya
BIBEK

RATNA

Laxmi
Raj Singh

SUBEDI
Shrestha
Bashyal
Pyakurel
Kunwar
Adhikari
DEO
K.C.
Suwal
Tharu
KARKI

Janak Karki,Sindhuli
Amit Pokherel ,Ktm

Sumi
Ram

Thapa
Giri

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

971
443
2303
1765
2784
216
879
708
733
2373
953
688
2376
942
480
1021
883
519
1852
1991
977

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

1694 Ramesh Kumar Shrestha , Dhading
1529
344
1339
475
63
2144
470
1802
1400
2661
281
2778
2399
1588
1580
894
1096
2168
749
293
205
2334
1448
1644

Basant Neupane,Bkt

KRISHNA
Kanchan

RAM

BHANDARI
Shrestha

Ajina Dahal ,Udayepur

Bibek

Thapa

Sizan Shrestha , Gorkha

Sadhana
Asmita
SABIKA
Ajit

Tiwari
Dahal
MASTRAN
Devkota

Bharat Khanal, Syanjha

Ashesh
Saroj
kushal
Naresh

Sapkota
Gautam
Bhusal
Pun

Dinesh Shrestha, Rammechap
Roshan Bdr Chan, Kaillali
Rubina manandhar, ktm

Dinesh
Abinash

Bahadur

Bist
Neupane

Anjan Kuikel, KTM

RAMESH

SUBEDI

Samjhana budathoki, Bkt

Puspa

Raj

Shrestha

Santosh Kumar Pokheral , Siraha

UDDAB
Nabin
Sudha
rupak

RIMAL
Gahatraj
Shrestha
subedi

Safal Shrestha, tanau

Gaurilal

Dhakal

Sundar Lal Shah, Saptari

Ashok
Hari
Bibek
Nikash
Paras
Manoj
prasanta
Sujan
RAJA
Dinesh
Nabaraj
Rajan
Himal Raj Thapa, kavre

Narayan

RAM
Bahadur

Karki
Gelal
Bhardwaj
Regmi
Thapa
Dahal
devkota
Shrestha
RIJAL
Bohara
Doranga
Gautam

82
83
84
85

514
565
939
2413

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

1406 Jagadish Chandra Rimal, Nuwakot

119
120
121
122
123
124
125
126

bhupendra

kumar

yadav

Prasad

Twati
Paudel

Arina Awale, lalitpur

Sajan
Bishnu

1781
334
197
2611
2450
814
2446
1908
385
1643
1299
1016
2745
1779
1576
1969
1454
2576
979
2177
2201
207
338
93
1652
2608
60
1019
2061
1440
2765
1145

Bijaya
Anish

140

Sailendra Kumar Yadav , Rupandahi

1700
1444
1854
906
1013
782
841

Aasaya Ojha, sunsari
Sandip Puri, Chitwan

Bishwokarma
Khadka

Anish Neupane, Bkt

Deepak
Sanjip
Dinesh
Shiva
Ranjit

Raj
Raj

Bhatt
Amgain
Upadhyaya
Bhusal
Shrestha

Gobinda Khatrai, jumla
Ramesh subedi, Syangja
Rakesh Prasad Shah, Dhanusa

Kapil
Pappu

Neupane
Baniya

Yaman Dhakal, Ramechhap
Prabhat ragmi, Ilam

PRITHVI
BIBEK
Narayan

RAJ

JAISWAL
BARAL
Rawat

Sabina Tandukar, KTM

Tulaja
Ashlesh
Kush

Maleku
Banjara
Aryal

Namesh Gurung, Nawalparasi

Birwal

Sunar

Prativa Kumal, Gorkha

Puspa
ADHIKAR
SUJAN
Nirmal
Ayush
BIPIN

Raj

Joshi
DHAKAL
DEVKOTA
Neupane
Kuinkel
SHRESTHA

Sushil Acharya, Jumla

Sulav

Pokharel

Hemanta Shrestha, Rupandehi

Sudichha
Sumit Dev, Kathmandu
Deepa Karki , Sindhuli

Malla

Baglung Deepak Kushalta Raj Bhatta Nyoupane Roshani Shrestha.Syanjha UJJWAL Amrit LAMSAL Adhikari Navraj Paneru. Bhajang Arjun narayan Bishwo Topendra Ram Tamang pandey Khatri oli Ajeet Tiwari. Kathmandu Abinash Shreebastab. Kathmandu Puja Shrestha . kavre Arjun Khatiwoda. Tanahu Prabin bhurtel.Lalitpur Shakun Prava Rai Thapa Chhetri Suraj Kharel. Dolakha Binod Dhakal. Saptari Akanksha Bhurtel Dharmaraj Khadka. Parsa Richa Raymaghi. Dhading Deepak Paudel. Kanchanpur Tulsing Bhai Arun Saurab Kanchan Krishna Lila Tamang Khadka Rai Lama Devkota Rajesh Bhattrai. Rupandehi Anil Kumar Shrestha Anu Poudel . Tanahu Ambu SUSHIL Chaudhary ADHIKARI Archana Maharjan.127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 1603 1426 228 2497 2386 146 612 1026 532 2764 872 2341 143 300 1212 516 844 974 217 477 705 2088 1385 2536 452 1216 1415 1359 243 239 712 1661 346 985 2769 554 1950 2472 1321 538 230 887 2493 2207 1127 1407 1542 Bijay Susan Sabi Prakash Krishna Raj Neupane Maharjan Shrestha Devkota Gautam GULAM JILANI Ojha Pant sharma Shristi Shakya Bkt MAHMMAD Ananda Suraj sanjita Dipendra Kumar Datta. Banke Binod Sapkota. ktm Arjun Aryal .

Sarlahai Ajeya Nisha Manoj Pravin Sunil Prasad Kumar Acharya Bhatta Subedi Kalauni Shrestha . Gulmi Mandip Shrestha . Ktm GaganDev Yadav. Ktm Rubina Parajuli. Bkt Sagar Prajina Karmacharya. Palpa Bibha Pratyusha Rakshak Rabindra Saru Chansi Sainju Shrestha Dhungel Subedi Shrestha Sanju Bhandari.Ramechhap 450 1244 762 2181 613 132 2718 917 482 1429 1117 1879 2790 2721 1265 426 506 30 1401 536 1066 517 186 2460 1944 2114 806 1011 2302 1173 2217 1662 235 Sanjay Raj Prasad Shrestha Bhatt Shrestha Dhakal Ojha PANDEY Gangesh Kumar Joshi Pradip Thapa.174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 2815 2233 775 2811 2084 2185 277 315 767 179 417 1579 Barsha Padam Susan Biju Rabin PRATIBHA 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 969 Surya Parsad Kadariya. Doti` Bindu Ishor Anuj Mabindra Abhinaya Man Man Lamichhane Maharjan Pradhananga Shrestha Malla Samjhana Rijal. kavre Baral Saroj Bhattarai. timilisina . manthali Sashi Shah.(xf5]y'). Ktm Rija Hachhethu. Mahottari Prabin Mum Subodh PRATIBHA Bahadur Aryal Palli Gyawali AGRAWAL Asesar Mahato. Mahottari Deepa Lokesh Lamichhane Paudel Kul p. Uadayapur Manoj Khaniya. Ktm Binaya Sagar Khadka Singh Raikhola Anil Kumar Trikhatri.

nawalparasi Niranjan SUDHIR Patel SHAH Trilok Chandra Bista. Bkt Babita Neupane Ashwin Poudel. Makawanpur Bikin Roshan Shingh.Nawalparasi Subash Poudel. Syangja Suwal . Butwal Dharma Bd Poudel . Darchula ANIL DHUNGANA Dipak Bhatta.Ktm Sarad Acharya. Bkt Sanjala Poudel. Saptari Satish Poudel.Dhadeldhura Anil Milan binod Devendra Shreeram Man Paudel Rawal bastola Palikhe Shrestha Alisha Sakya . Jhapa Kshitiz Shrestha kriti Bajracharya . Lalitpur Mahesh Anil Chandan Kiran Amit Kumar Kumar Koirala Chaudhary Gupta Pariyar Sharma Madhab Paudel. Arghakhanchi Bindesh Sandip Pratima Ghimire Dhakal Neupane Neha Shrestha.Siraha Rajan Ranabhat. Kaski gayatri Pramish Shakti joshi Dallakoti Ranjan Parajuli.220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 2192 1404 2363 1224 20 2459 2393 1128 2369 628 727 2551 668 1463 1814 807 516 2691 1506 226 607 800 2738 140 1752 893 626 1475 896 1234 755 178 616 324 739 1241 1762 1647 2704 1525 577 1310 774 2200 1556 742 Pramod Kumar Shahi Jina Munkarmi. Kaski Diwakar Thapa Ismriti Upaddhaya. Aarghakhanchi Ranjan Tribikram Dhungel Rajaure Prabhu Ram Pokhrel.Palpa Bijay Saroj Sah Pathak Bimal Lamsal.

Dang Lama . lalitpur Sushil Khadka. gulmi srijan Dambar Santosh Bahadur subedi chowi G.C. Rautahat Santosh Pd.Achham Sudesh Dahal Saurav Thapa.Kavre Sushamna MEERA Shrestha CHIKANBANJAR Yagya Parsad Acharya. Mahottari ANUKSHYA Pravin Arjun Susant Ghimire . Surkhet Yogendra Kiran Santosh Shrestha Karki Khadka Dinesh Pokheral. Gulmi Sanjiv prakash Neupane parajuli Sudha Ghimire. Giri Kumar GHIMIRE Shrivastav Mahat Biva Shah . Udayapur LOK Ashok BIWAS Manika RAJ BABU BHATTA Dhakal SADADEV Maharjan Angana Shrestha.Bajgain . Ghattekulo Sushila Sanjeeb Kumar Maharjan Thapa Anita Gyawali.266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 614 1144 1254 1082 2022 768 2395 2107 1384 1990 882 936 1259 2329 2280 390 1436 1811 1428 1203 1679 78 2646 2238 241 70 1012 1927 1395 526 633 854 897 232 1830 430 203 776 236 2003 833 1769 1325 1295 510 Prakash Chandar Chaudhary. Dhading Astha Poudel. Jhapa Saroj Kumar Shah .Bkt Lalita Bimla Dangol. Sarlahi Imjal Surendra Bahadur Sukupayo Rawal Subarna Singh Raut. Dang Arjun Rijan Sapkota Aganja Bisal Ratna Tamrakar. ktm Prabin Acharya Suman Arayal. Saptari Ashish Tripathi . Mahottari Ranjit Kumar Chaudhari.

. Gorkha Arjun Ghimire. lamjung Nirgun JAY Bijay JEENA Pratima Mahesh RAM Sherchan PANTHI Pathak SHRESTHA Pokhrel Thapa Lochana Poudel. banke Supriya Bhan KAMAL Saroj Singh PRASAD banjade Dhami PANDE Maharjan Birendra Shrestha. Ilam AAKRITI GHIMIRE Kusal Adhikari .311 312 313 314 315 316 317 318 1755 2404 437 724 2562 310 1142 2095 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 1094 Sharjesh Prasad Verma. Gorkha Alisha Khanal.Dhanusha OMPRAKASH sangita Ramji NISHANT KUMAR Roshan SAH baral Shrestha SAH Shahi Gajendra Kumar Shaha. Siraha Reshma Kapil Shesh Raul CHANDRA Narayan KALA Shrestha Regmi Bhandari Gautam GAIHRE Dev Raj Paudel Sony Roji Hemant Anjay Kumar Basukala Ranjit chaudhary Shrestha Purshotam Baral. Kaski Sanjeev Bhatta Ekraj Ghimire. Jhapa Kishwor Devkota. Achham Bikas Pokheral. Chitwan Madhusudan Rojeena Soumya Poudel Dangol Anand . Palpa Nirmal Bhandari . Mahottari 1134 531 1884 2432 384 1181 1328 1635 1863 837 2528 1439 923 2087 1051 1666 630 392 1684 2208 128 2321 2495 2422 1119 1702 1596 157 2358 2489 2648 1353 748 547 1979 1657 1539 Krishna Kalyan Pramod Laxmi Maharjan Bhattarai Shakya Avaya Kanta Jha .

Ktm Sulav Ritesh Manita Rabin Arjun Prativa NITA Kumar Aryal Baral Shrestha Poudel Chaudhary Lamsal RAI Ashish Adhikari.Bkt Ashok Krishna Sainju. Jhapa Mahendra Nim bipul Shiva Prasad Acharya Sharma pokharel Basnet Dilendra Maharjan.Ktm Bharat Gynish Kafle Thapa Shrestha Binod Nepal. ktm Surendra Kumar Shah.Ktm Pawan Bhatt Aditya Jha. Gulmi Risab Dev Poudel.357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 219 2170 2707 1263 2076 2674 2411 1753 865 271 763 1666 1469 348 890 823 147 729 948 636 169 1664 2703 1642 725 41 645 154 2290 788 314 1103 1348 1589 1625 991 862 2229 188 648 1737 1652 1390 2053 2090 994 1673 Hem POOJA Amrit Babita Rusha Sunil SMRITI Raj Oli DHAKAL Bhattarai Sharma Shrestha Bista RAJBHANDARI Nafisa Sakya. Mahottari Ajaya Kumar Yadav. Kavre SHANKAR KURMI Ramesh Thapa. Bkt Pratikshya Shrestha. Sharlahi MUKUNDA POKHREL Arjun Ghimire. Nuwakot Shuvanjan Sachin Abhishek Utshree Dahal Tripathi Maharjan Sharma .Palpa Kuber Laxman Surya Devendra Nurendra bahadur Prasad Kumar Singh Poudel Kandel Subedi Sah Ananda Manandhar. Dhanusha Subash koirala Prajwal shrestha.

404 405 406 407 408 409 410 411 412 1169 202 1174 2656 710 397 2391 1987 685 Alina Prayas Shrijan subash 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 520 Gobinda bhandarai. Rupandehi Kiran Basukala .Bhaktapur Saroj Kumar Yadav . Dhanusa 1403 Kamal Prasad Pande. Palpa Sanju Thapa Shrestha . Palpa Mohit sristi Sabhyata shishir Bikal kumar Khadka Gautam Khanal tiwari Maharjan . Morang Rashmi Aviral Shakya Upadhayay Mira Shrestha. Sindhupalchok 99 1659 2499 886 1491 2813 1214 791 578 54 2336 1546 400 394 348 1217 389 Sujeena Rupesh Birendra 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 Raj Shrestha Suvedi Manandhar neupane Sunil Adhikari. Nawalparasi 2037 1665 1627 2695 559 1253 1757 1524 1349 1599 448 112 1688 1922 483 2134 2483 Santosh Kumar Das Bina Adhikari . Dhanusa Birendra Prakash Ganesh Kumar Kumar Tiwari Yadav Acharya Rajkarnikar Karki Sah Nabin Ghimire. Bkt SUNITA KUTU Rabindar Goddhar.Illam Dipesh shrestha . Kavre Manoj Shrijwal Nikhil Ranjan Narayan Belbase Adhikari Rauniyar Niraula Acharya Rakesh Kumar Yadav. chitwan Nirajan Silwal Dipesh Dayanand Deena Nepal Sah Shrestha Sushil Rijal . Dhanusa Bikas Khanal.Ktm Rosan Yadav. Nuwakot Santosh Garire. Kathmandu manisha Shaula.

Kavre sajan PuDasaini. Gyan Pd Timalsina.Lalitpur Suresh Dhakal. Kathmandu SANJEEV PRASAD DAS Subash Khadka . Rautahat Gokul Karki Binod Kumar Paswan. Mahottari Ganesh Pandy. Nawalparsi Prabina Pokheral. Dhading Ashok Pokheral. ktm Seroks Sukupayao. Kathmandu Rajendra DEWAKAR Maharjan ACHARYA Bijaya Maharjan .C.Bkt Sudarsan Neupane. Lamjung Umesh Kumar Dangol. bardiya Amit Ishan kumar Shah Sakumi shavanajan Dahal. Rupandehi Amrit NABARAJ Govinda Khagendra Devkota SHARMA Bhandari K. Morong Jhak Tek Bahadur Prasad Thapa Dhungana Raj Kishor Shah. Lalitpur Shrijana Koirala.449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 822 469 1479 1441 1399 108 214 2235 1306 309 1882 1683 1606 1877 1321 615 1729 1247 1239 631 591 647 254 746 171 410 439 2262 772 882 1424 2142 1276 421 490 1221 1960 700 856 2141 1473 244 580 932 1380 2180 1176 PARVEEN Saroj DHARMENDRA KUMAR KUMAR THAKUR Chalise YADAV Surendra Khanal. Lalitpur Hotrika Lina Joshi Koirala Bikram Shrestha.Nawalparasi PRATIGYAN Rajesh SHAKYA Thapa Magar . Ktm Narendra Suroj Kumar Shrestha Bal Binod Kumar Poudel. Syangja Arjun Iraj Bhaskar Tamang Shrestha Bhatta Kripa Sakya . Syangja Shristy Maharjan. lamjung Bina Vickey Maharjan Nidhi Ramkrishina Acharaya.

Saptari Prajwal joshi . Sarlahi Bibek Sapkota. Sunsari Dinesh Hem Ashwin Raj Bahadur Bhattrai Shrestha Poudel Puja Shah.Gulmi Rahul Panjiyar. Kavre NAVIN KUMAR MAHTO Rabin subedi.Siraha Kaushal Kumar Yadav pulami magar Incase Maharjan. Kirrtipur Rabindra Malli.Bkt Maheshwor Reena Adhikari Suwal Manish Maharjan. Rautahat shashit . ktm Bibek Raut. Ramechhap Dhruba Suveksha Sajeet Chalise Shrestha Sharma Alina Bajhrecharya.Baglung Ranjit shah. Bkt Ashim Bikesh Suresh Subas Man KC Shrestha Pradhan Dawadi Binaya Kharel. Ktm Anjan Prabesh Parajuli Bhandari Ayush Neupane. Siraha Yadhav Pokhrel.496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 352 2840 962 2614 1591 1299 67 1597 1115 1255 2442 2580 1098 2113 187 2712 1441 1401 1143 586A 551 543 1553 2187 525 1102 1183 1245 45 518 957 1632 654 2205 1281 1537 95 1044 362 543 71 1756 1539 2368 599 865 1961 SURENDRA Samunnat Adarsha lokendra Kushal Divakshya KUMAR bahadur SAH Lamsal Pokhrel rawal Bhatta Poudyal Puspa Raj Sharma . Dhanusha Bikram Nimesh Bhuwan sapkota Shrestha Shrestha Krishina Kumar jha. Sarlahai Gobind Bimlendra Animesh Pravat Acharya Mahato Nepal KC Mohan Aryal.

Kaski Sandesh Tachamo Subhakshya Shresths. Kaski Suwani Santosh Prabod Dahal.Kavre Shiva Gaire Jagdish Kumar Shah. Rupendehi pragya shrestha Lekthnath Poudel. Argakachi SAROJ POUDEL Nisa Tuladhar. Rupandehi Yogesh Gautam . Lalitpur Santosh Bhattrai. banke Rabichandra Ghimire. Lajimpat Kashi Kausal Nath Bahadur Puri Bist Jibi Ghimire Sadiksha Sharma. Bkt Ashok Gaire.Ktm Romina Vuju. Mahottari Bipin Sharoj Harak Singh Gyawali Sharma Dhami Kumar Pradhanang Sah Lokendra GC.Kanchanpur Subash prajwal saurabh Bikash Oashan Sharma maskey subedi subedi Shrestha Yogendra Gauchan. Bkt Priyanka Subash Kafle Garg Dhakal Shristina Pradhan. Okhaldhunga Prabesh Prabal Kumar Acharya Khakurel Prakash Suwal.543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 1237 99 927 713 898 1392 1468 1296 825 1208 336 1640 1675 1672 97 2469 1778 1624 4 1370 2281 451 1740 2839 533 1977 857 2705 499 380 868 1274 590 146 1192 1139 2184 1285 876 1387 1478 802 815 2586 2353 1113 2542 Prakash Poudel Sunil Chaudhari . Siraha Ujjawal Shrestha.Bkt Aliza Arjun Sarvesh Sujit Mani Bhandari Dhakal Tiwari Bhandari Yagya Raj Joshi. Lalitpur SHARAD JHA Gyanish Thapa shrestha. Dang Bibid Jyoti Lamsal.

Kaski Narayan Khanal . Ktm Sandip Prabhat Duwadi Karki Suman Khatri. Bkt Parimal purna DILIP Sanjeev Prabesh bahadur KUMAR Prasad Chhetri budha YADAV Chaudhary Shankhadev Thapa Magar Prabin Adhikari. Okhaldhunga Bibek Kumar Shrestha. Bkt Santosh Pashupati Acharya Bhusal Ambica Yadav. Kavre Radha Khanal Pursottam Gaire. Mahottari DHIRENDRA Manasi Karna.Bkt Sunil Humagain. Ktm Basanta Sunita Maharjan. Kathmandu Saugat Thapa. Mahottari KUMAR YADAV . Surketh Binod Raj Devkota. Syangja Sagar SAYARA Krishna Rupak DHARMA RAJ Gautam SHRESTHA Pandey Lamichhane UPADHYAYA Sajan Shrestha. Kavre Bidhaya subedi. Gorkha Hari Kaushal Anchal Prasad Awasthi Karki Purbey Priyanka Jha. Gorkha Keshab Neupane. Rupandahi Rajan Poudel Ramita Tachamo. Nawalparasi Sudip Rabin Sapkota Shrestha Rabi Dhital.590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 1586 1791 793 281 16 2468 620 847 1598 1512 1494 469 1653 1674 1677 2017 1286 1510 687 227 434 295 529 56 337 1718 1275 138 1193 790 884 1097 1330 1453 1677 2115 987 164 1279 1267 1352 582 1329 870 1369 2124 1451 Pradip Dipesh SANTOSH GYANENDRA Dilip ANISH Pokharel Khatri GC PARAJULI Upreti SHARMA Milan Gotame.

Siraha saroj Rishi Prakash Pradip ANIL Roshika Meen Subash SHREE ram Bahadur RAM bhattarai khanal Devkota Adhikari ADHIKARI Bhattarai Bista Bista ACHARYA Santosh p.637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 975 851 404 323 1418 2554 1042 1277 2258 2069 972 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 1188 Prakash Sharma. Bkt Saroj Sujeet PURNA kumar Shrestha sah GHALE Manita Maharjan.Lalitpur Rojina Shrestha. Kaski Rajendra Saubhagya Chiluwal Chaudhary Sewak Pandit. Kathmandu Rajiv Bikram Manandhar Shrestha Daya Shankeer mahato.Morang Sachin Kayastha.Bardiya Bikash Paudel 1190 Laxmi Shova Maharjan. Lalitpur Amar Gupta .makawanpur Bikas Neupane.Kailali Anjan Dipak MUNNA Khatri Gautam TAMANG Kamala tako. Shankhuwasabha 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 269 1734 283 2457 1102 1571 2772 2348 661 2662 2736 2754 483 315 2678 2808 1138 1073 1250 2119 460 696 584 Naresh Regmi.Pachthar Mahesh Pokhrel. Palikhel. Rupandehi Rachana Chaudhary Sukrim Lama. Tanahu Gynendra Maharjan . Lalitpur Sushil Timilsina. Bkt Bishnu GOVINDA Maya Dangol PANTA Ishor Acharya. Kathmandu 2482 367 79 2370 635 1744 1038 233 2455 Kishor Khatiwada Suresh singh thing . Siraha Dipakraj Pandit. ktm Ramesh Tiwari Sambhu Shah.

Sunsari Sunil Kumar Chetri . Dhanusa Anupam Anju Kumar Dhakal Basu Paudel. Bkt Surendra Shah. Gulmi Dinesh Timelsina. Sindhupalchok Angela Joshi Pawan Acharya. Syangja Durga Paudyal Binod Raj Giri. Dang Tapeshwar prasad sah Bijay Thapa. Lalitpur Niranjan Jayaram Dipesh Poudel Thapa Bhandari Niraj Sapkota.682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 696 545 2299 341 1583 881 647 1010 1501 2771 181 2364 888 621 1373 1355 1361 472 1711 458 2631 1427 2571 2522 2436 1035 488 2626 920 1356 2310 880 100 1314 550 1130 904 335 989 976 1640 1696 1065 588 2036 933 154 SAGUN sunil Priyadarshan SHRESTHA adhikari Udas Bipin Shah.Rautahat Santosh Yogesh Gyawali Anand Sajjak Thapa. Makwanpur Arjun RANJIT KUMAR Sah RAY Sundar Pd Shrestha.Pyuthan Kajal Sirap Sujan Pradhan Banepali Bhotia Rai Santosh Bhattrai. Nawalparasi Rajesh Pratiksha Shrestha Tripathi Rabin Chakatu. Parbat Sachit Neupane Roshan Kumar Ghoshrestha. Bkt Alisha Karmacharya. Palpa Khagindra Krishna Aadrata Prakash Bikal KABINDRA Bishnu Bigyan Basnet Gyawal Regmi Gurung Khanal GAUTAM Baral Thapa Puja Bharati . Bara Nabin Devkota Bikarm Maharjan.

Lalitpur Krishna Sanjay Prajapati Maharjan Gaurab Lama. Sindhupalchowk 768 769 770 771 772 773 975 1554 1483 740 406 1270 1947 2474 1706 2448 1598 1109 1581 273 206 107 Sunil Dhakal. Parsa Sushil Lamichane Sujin prasad Joshi . Bkt Ashish Bikash Dilip Pratap Anup Raju Suraj Raj Kumar Timsina Khanal Paudel Sigdel Dhungana Yadav Maharjan Sila Shrestha.Lalitpur Pramod Thapa.DHRUBA Bikram Gautam ARBINDRA KUMAR GURUNG Bamanu Parajuli SHAHI (KHADGI) .Makawanpur Madhav Shankar Kedar Manish Raj Kumar Subedi Koirala Baral Yadav Pradip kumar shah. Rupandehi Rabin Prasain Jivan Sapkota. Chitwan Tikaram Pakharel. Terathum Binod Manandhar.729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 176 1136 1655 1017 1361 2401 1721 2244 812 381 1571 1607 47 1618 2464 1752 1438 528 2179 1795 583 1175 1587 2478 1492 363 1675 403 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 1181 Prakash Bhattarai.Bkt Er. Ktm Tulsi Samir Deepa Ashish Sushil Ujjwal Ram Pokhrel Subedi Gautam Sapkota Panthi Basnet Bijaya Mahato tharu . morang Satish Sasank prasad phaiju Khanal Sujan Humagai. Dhanusa Aditya Giri. ktm Rakesh Bimal Prashanta Avina Dev Karki Bajracharya Khatri Suhandra kumar sunghwa .

Ktm 1074 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 1223 Santosh Kumar Thakur. Chaudhari.774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 14 595 224 1225 191 2834 439 1649 574 52 1352 831 598 761 2508 2739 1327 2066 765 648 2379 444 2384 455 Nirmal Kumar Biswas. Morang Benjamin Shrestha.Saptari Binita Shrestha. Kavre subarna Tarunnum Saad.Yadav . Dhading Manisha Pyatha. Bara RAJAN Ajay Amit Sumit Ray Sah khakurel Nabaraj Poudel. Dhading RIJU AJAY Smita Yogel Shrestha. Bara rana . Ktm Syamyam Koirala. Kavre Rojan Pusp Raj Shrestha Bhatt KUMAR ADHIKARI SAH Dipak Dhakal. Dadeldhura Amit Kr. Bkt Susma kaffla. Bkt 798 799 800 801 802 803 804 805 717 581 1519 1032 2647 1031 2029 KHADKA Raju Dev. Saptari Pukar Suman Archana Bimal Sharma Giri Bhandari Wagle Dipendra Awasthi Purnima Acharya. Kirtipur SUSHMITA Shailesh Dhruba Arjun Kishu SUJATA Anil Bikash KHANAL Bhandari Gyawali Dhakal Thapamagar KAYASTHA Bhattarai Yadav Pramod Ghimire. Argakhachi Santosh Pande. RamechhaP Nitu Sameer Sharma Bajracharya Rajendra Prasad Bohara. Rupandehi Richa Dhungana. Udayapur Ashok Dhakal. Dhanusha 2006 996 280 2665 1357 126 1265 399 1116 1561 502 Kumar Kumar Prithivi bisural.

Udayapur Shishir Sumit Siddhartha Raj Subedi Singh Bastola Pratima Chitrakar. Lalitpur 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 749 Roshan Kumar Chaudhary .818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 1287 1293 166 245 1273 1062 1369 466 456 947 861 667 2755 2110 1078 256 1134 1794 240 262 2131 923 1113 1398 665 1888 2350 1126 2355 1419 1885 Sanjay Maharjan. Dang Gyanendra Kumar Yadav Raj Karna Kunwar KC Animesh Poudel. makwanpur Shambhu Mukti Ram Niraj Kr.Saptari .Dailekh Sunil Rashna Sudip prakash Kumar Rai Awale Kasula Bhandari Rita Maharjan.Bkt Anil Anish SMRITI Sandip Himalaya Rabina Sumit Sulav Kumar Bhatta KC KAYASTHA Marahatta Sharma Shilpakar Kumar Sah Dhakal Satish Poudel. Chitwan Sona Bade. Lalitpur Pragati Naresh Baniya Sayaju Sikshya bastola. Siraha 358 2812 1635 49 1746 1086 2766 1343 2782 147 2503 332 2803 664 Subas Rai. Bkt Asmita Khanal. Gulmi Ronit Kobid Suman Santosh Narayan Chitra CHHABIRAJ Prasad Sthapit Panthi Paudel Bhattarai Regmi Paudel GHIMIRE Subin Bajracharya. Dang SHYAM Bikal Rasla PARAJULI Koju Dumaru Bijaya regmi.Das .Bkt Ranjit Kumar Shrestha. Ktm Gaurav Kumar Panthi.

Bkt Prativa NIRANJAN Sharma KARKI Karuna Shakya. Lalitpur Sanish Dilip Maharjan Chhantyal Kisor Kumar Maharjan. Sindhuli Saurab lamichhane . Jhapa Saunak Sharma.C.Kavre Priyanka SHARWAN Suwal K. ktm Kushal Amit Prabhash chandra Regmi Bista yadav Priyanka Upreti. Ktm Sushil Luitel Nirdesh Nepal.864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 998 617 2378 2430 540 2440 2804 1288 1155 138 1930 1569 1671 1109 2842 1451 1112 719 409 1111 537 1747 2832 2203 448 907 1461 2563 1354 1251 612 359 1761 446 2801 20 231 176 678 2523 221 817 270 2204 452 1723 1364 Ram Bikesh Ray Hridaya Khadka.C. Nuwakot Pradeep Parajuli. Rabin basnet. Tanahun Sudis Amatay. Lalitpur Anish Shrestha. Ktm Sujan Singh Shekher Jha.Kaski Manju Sharma Binamra Shrestha . Dang Saugat Upreti Mohan K. Palpa Shree Prasad Pandey.Ktm Nilima Karki. Ktm Nikita sanit Sushil kumar Bajracharya shah Dhungana Ujwal Chaulagain. Saptari Roshan Karki Umesh Gautam. Palpa Diwakar Prabhat Nabina Sandesh Jeena Sishir Rawat Kushawaha Mahar Gautam Suwal Aryal Sushan Malekhu. morang Suman Udaya Bilas Sapkota Panta . Gulmi Prakash Gaire Santosh Mishra.

Rasuwa Nishan Kumar Poudel Ram Regmi Chaulagain Tandukar Khanal Sunar Ankita Sharma .Gorkha Kopila Wagle. sindhuli pukar Ganesh Janu Manish Hari Kiran Shrestha . KTM Prasanta Jha.Dang Dipendra Bd Shahi . Nawalparasi Sharad Dhrubendra Ram Kumar Chandra Dahal Chaudhary Gautam Subash Kr. kalika Mohan Lal Sharma.Bkt Suraj Gautam Dipendra Basnet. Okhaldhunga Arjun Updhaya. Lalitpur Abhinav Sagar YOGESH Prasad Shrestha Ghising PUDASAINI Bibek BasnetBkt Sabitri Shrestha . Rupandehi PRAMOD Sachin Manzil .Dadeldhura BIKASH Lavalesh Rabindra PARAJULI Karna Thapa Saroj Khadka.C. Sankhu 1043 2835 1502 1636 1268 1163 627 658 Dipendra Kushum Sanjeev Awasthi Bidhaya Ranjit Manandhar Shishir kumar mahashat. Ktm 948 949 950 951 952 953 954 955 956 342 Suprim Bajra bajracharya.911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 1414 2527 23 1601 1261 954 757 1622 300 1835 2365 110 832 1132 643 2001 1608 152 834 1876 148 2030 334 672 1137 584 2366 1495 2318 735 1386 1755 1696 1376 2239 1006 895 Ramlal Maharjan.Makaju .Lalitpur Kaishar Ajay BIKESH Kumar Ansari Pandey KASULA Kalpana Maharjan. Lalitpur Navaraj Karki. Kathmandu Kumar Sapkota Kathayat KUMAR SAH Neupane Shrestha Ganesh K. syangja Ramkrishina Shrestha. ktm Lakpa Sherpa.

Lalitpur Bibek Bd Bom.Yadav.Sarlahi Binod Ojha. Kaski Raj Season Punit Raj Shrestha. Myagdi Ashok Pokheral. Bkt Rakesh katwal.Ktm Prabesh Thapa. Chitwan Narayan Panth.Bhaktapur 646 kali 213 Bharat 1919 rukesh 1741 Dharmakar Rupakheti. Bkt Bijaya Kr.Bkt Ruben Mangal Joshi. sunsari Neha Danish Saurav Rabindra shekhar Kumari kumar babu SIngh Upreti Shilwal sah thokar Rinu Shrestha.Ktm Rajiv Kumar Yadav. Udayapur Sameeksha Sapkota Sandhya Dhakal.Makawanpur 2042 BISHOW 1070 Sagar Chandra KC Adhikari .Rautahat Punam Shrestha Manandhar.Bkt Prahlad K. Gulmi Shrawan Kumar Yadav. Banke Saroj Sharma Jivan Shrestha . Siraha Bijay Kharel Amrit Shahi . Sarlahi Sekhar r gayawali. kailali Nishan Khakda. Nawalparasi Latip Rabita Kumar Sharma Shilpakar Kumar Chaudhary Maharjan Bahadur Kumar Bohara Paudel suwal Yognarayen Shah.C.957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 605 234 2620 2668 2015 134 449 137 614 2347 2467 1901 2223 705 1758 75 1227 2415 711 1009 734 507 1604 353 1730 889 1228 892 1266 1325 1333 1984 677 918 1880 581 369 1482 995 996 997 998 1176 999 1000 1001 Rajan Shova Karan Ruchin Praman Saddam Kumari Kumar Adhikari Chhetri Sah Khadka Pandey Ali Kushal suwal.

1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 2655 2047 1772 1965 2320 2256 2050 1149 237 702 836 258 2425 2622 2242 888 1721 2166 993 74 632 2775 1866 98 1883 813 1138 2332 436 1720 2005 1534 360 1923 618 1008 1280 1483 2709 1734 2496 38 2169 2530 513 1544 1213 PRATIK Pranit Raj POKHREL Aryal Pratik Nepal.Lamjung Sunil Thapa. Nuwakot Arbind Binod Krishna Swadesh Bahadur Acharya Adhikari Chalaune Khatri Kamal K. Jhapa Top SUBHAS Santosh Narayan Paudel KANDEL Katuwal Kamal Poudel . Bkt Madhav MEKHA BAHADUR Katwal GURUNG Mohan Shrestha. Kathmandu Adhikari .Bkt Gyan Sharmila sunil shambhu Prasad prasad Upadhyay Raut baniya sah Niraj Devkota . Ramechhap Pawan Satyam Sunil Narendra Hemant Roshan Tek Kumar raj Prasad Ram Ojha Verma Timsina Katwal joshi Tamrakar Mahato Suman Bdr. kailali Suraj Raju Sunil kamlesh Bikram Shami Rajesh Akrur Sulekha DRON Kumar Kumar Nath RAJ Gurung Gurung Yadav joshi Sapkota Adhikari Chaudhary Sharma Kumari GHALE Anish Shrestha . Gorkha Manish Anu Adhikari . kavre SHIKSHYA SHRESTHA Sanij Nayaju. Basnet..Ktm Pramesh Balaram Rajkarnikar Pudasaini Radeshyam Shrestha.C.

Saptari Shyam Sujan ACHYUT Sundar BIKRAM Yadav Ghimire THAPA Hari Chandra Satyal. Sarlahi Prasil Pokharel Ashok Kafle.Prajapati.Jha.Bara Akalesh Bibek Manoj JAHARUDIN Kumar Chaurasiya Gyawali Adhikari KABARI Narendra Basyal.1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 723 2219 1536 636 720 855 2010 1986 2512 1642 843 161 1575 1398 1032 2038 1936 1459 1716 2617 1988 1490 1549 1709 2093 1648 1806 2826 66 2546 668 875 1238 412 213 634 1732 145 1085 1293 520 544 1625 663 651 2781 2065 Anu Pabin Awal Karki Bishal Neaupane . Rupandehi Santosh Jasmina Suraj Ghimire Shrestha Kafle Sujan Pandit.Lalitpur Radha Kanta Shah. Dhading Sunil Shrestha kavre Pawan Suresh Nikesh Raj Acharya Giri Baral Bipesh shrestha. lalitpur Sujanraj Devkota Ritesh kumar Yadav.Palpa Arpana Timilsina Nabin Devkota.Tanahun Roshan Kr. Chitwan Dilip Kumar Yadav.Khadka.Saptari Sanjeev Bishnu Kumar Prasad Gupta Pandey . Tanahu Jwala Kharel Dataram Gelal. Syangja Narayan Gnawali Yaman Br.Gulmi Tilak Ramesh Pant Phuyal kailash suwal.Surkhet Prabin Raj Bhandari. Bkt Samikshya Shah.Kavre Urusha PRAMILA Shakya SILPAKAR Chandra Krishna . Bkt Pralad Nepali Amir Duwadi.Bkt Pratima Mahat Khatri.

Lalitpur Suman Dahal.Bkt Amrit Anup Khadka Newar Bhomi Alfa Khadka. Dolakha Bhavesh Amarendra Bishant Ashish PRAKASH Kumar Shrestha Jha Timilsena Shrestha GURUNG Subekshya Bhatta. Dadeldhura Yagendra Thapa Sunita Das. Okhaldhunga Sanju Lamichhane Tej Bd Chand.Dhanusha Ishwar Timilsina .Sindhupalchok Salina Shrestha. Lalitpur Dipendra Ranabhat Renu Acharya . Attarpur Sujan Subedi. banke Kabindra Amshu Sanjay Ujwal Sanjesh Prasad Pandey Bhattarai Khanal Rijal Jayshwal Mohan Subedi Dawadi Kayastha Raman Shrestha Lalitpur Surakshya Aman Bishwo Suraj Manandhar. Kavre Subash Adhikari. Parbat Rakesh Ramhari Tulaja Ayush Mahato Panthi Gurung Mukhia Ajaya Chand Karma. Sunsari Urusha Budthapa Chiranjibi Dhavakota.Kaski Bibek Karki Ujjol Karki.Sindhuli Keshav pramit Abiral Oli Hamal Aashish Kamal Shakya. Bkt Manjil Joshi.1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 165 706 2634 1331 722 2331 703 709 2819 10 122 1127 1567 2100 2276 523 6 811 1572 2573 1605 1767 1999 576 351 141 204 969 266 256 121 1579 1833 1556 454 2500 2623 958 1289 860 2007 195 130 2083 863 682 589 Asmita Shrestha.Jha. Dhanusha Manish Kr. Okhaldhungana Sujan Bista .

1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189

1545
2172
804
1953
1356
880
1532
1382
1656
995
156
1189
1105
1663
62
2333
2385
743
1591
903
597
1083
613
2843
64
1678
384
769
1732
1140
878
1809
2196
1099
1567
2753
360
1618
534
2317
2481
2117
1786
862
1745
133
151

BIMAL
Ananda
Pujan
SANTOSH

Dev
KUMAR

MOKTAN
Chaudhary
Bhattarai
YADAV

Rupesh Maharjan, Ktm
Kushum Bhattarai
Manish Marjhan,Hetauda
Kritish Raj Shrestha,Lalitpur

Sabin
MINGMA
Pujan
ashish

Raj

Pudasaini
LAMA
Shrestha
gautam

Arbindra Shrestha, Sunsari

Niroj

Maharjan

Bibek Kumar Jha, Mahottari

Rabin
Dipesh
Anup

Pathak
Karki
Devkota

Bikram Thapa , Bkt

RAJAN
Shyam
Tulsi

Kumar

GAUTAM
Bade
Yadav

Sudan khatiwoda, Makwanpur

Raj
Akhil
Rita

Kumar

Adhikari
Pokhrel
Thuyaju

Kumar

Shah

KUMAR

Koju
Prajapati
SAH

Kumar

Gurung
Yadav

Prasad
Ram
Bahadur

Bhandari
neupane
Amgai
Pokhrel
Oli

Jagadish Kc , Kavre

Dipendra
Avina Khatri,Lalitpur
Pujan Kattel, Illam

Ritesh
Anjana
RABINDRA
Punam Baral, Chitwan

kisan
Pawan
Rajan Maharjan, ktm
Yogita Rajchal, Bkt

Sabal
sagar
Sudhan
Tika
Poorna
Sudip Chaudhary,Saptari
Saurab Shrestha,Chitwan
Sudarsan Sharma, RuPandahi

Pushpa

Poudyal

1190
1191

463 Prajjaol NepPane, Bkt
1307 Chandra

1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235

1132 Rabish Kumar Jayaswal, Rautahat
1783
2096
365
358
2125
492
1272
542
2651
695
555
1285
1020
674
2682
937
352
1358
1245
1120
799
152
1668
222
739
1717
2792
89
1101
328
119
1244
2193
1402
655
2197
242
55
799
376
2026
2043
2714

NABIN
Saroj

Bahadur

Chand

KUMAR

SAH
Parajuli

sanu maya Lama, Kavre

Bibas
Ramesh
Pranav
Santa

Banstola
sapkota
Yadav
Basnet

Nibesh Tamrakar, Lalitpur

Brij
Pramila

Bihary

Choudhary
K.C.

Kumar

kshetri

Rasik Karmacharya, Lalitpur
Aashish Ramsher Rana, Dang

Sandeep
Salina Shrestha,Bkt

Kartikesh

Jha

Hariram Pathak, Dhading
Prakash nePal, Ktm

Anil

Pathak

Prajol neupane, Syangja
Manju Khakda,Bkt

Prayag

Mehar

Kayastha

Ronal Adhikari, morang

Santosh

Joshi

Bimal Shrestha, Ktm
Dikshanta Karki, Palpa

Sujan
Sishir

Wagle
Dahal

Ashok Kumar mandal, Saptari
Kamal Prasad Poudel, Jhapa
Rasmila PrajaPati ,Bkt
Suman Raj Regmi, Baglung

SUNIL
Sony

RANA
Karki

Nirmal Burlakoti, Dhading

Nashrul
kiran

Haque

Mansoor
suwal

Babu

Lohani
Sapkota
Karki
Neupane

Aswin Kumar Shrestha , Tanahu
Anil Kasula , Bkt
Smirita Pokhrel, Khotang

Shittal
Dipendra
Kripa
Deepak

1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282

1207
1448
58
1881
2823
2410
2732
544
1135
773
1878
190
885
2284
2615
564
1499
1963
1739
1614
1227
781
144
501
587
232
689
1851
119
1184
723
2777
2013
2606
1578
1524
611
1086
1581
870
25
1743
1406
1489
1916
1276
2216

KAILASH

CHANDRA

MARIK

Binod Bhandarai, Rupandahi

Indira
Bindu
Aashutosh
Sunil
Avishek
Deepak

Adhikari
Poudel
Gupta
Khatri
Acharya
Adhikari

Barun Kumar Yadhav, Mahottari

SAILESH
Guddu

RANJITKAR
Karna

Abadhesh Kumar shah, Rautahat
Kamal Thapa Magar, Makawanpur

Ravi
Narayan

Prasad

Nepal
Joshi

Ashish Adhikari, Bkt

Bibek
Pradip

Thapa
Prasai

Ajaya Gelal ,Bkt
Suresh Kr.Shah , Dhanusa

Sagar

Pandit

Roshan Dev, Makawanpur

saroj

panthi

Subash khadaka, Lalitpur
Sakar Lamsal, Syangja

Shanta
Suman
Lalit
santosh
Gopal

Wagle
Chapagain
Bhatt
bhusal
Subedi

Mahesh Shrestha ,Ktm

Anuj
PAWAN
Anil
Kiran
Suraj

Chaulagain
GHIMIRE
Parajuli
Shrestha
Thapa

Binod Kumar Yadav, Sarlahi
Lalit Kumar Shah, Kanchanpur
Abhishak pradhan , Rupanehi
Manoj Kumar Shah, Mahottari
Pitambar Pun , RolPa

Basanta
DHARMENDRA

KUMAR

Kshetree
YADAV

Ajay Kr.Shah,Siraha

Rohit
Narayan
Binod

Bogati
Paudel
Khadka

Gunsi Ramesh gauli.Swar PRAVIN SHRESTHA Rama Thapa . Siraha DURGESH Sailesh Romas Ramesh Mohit Rajan Resham KUMAR Narayan Kumar JHA Basnet Giri Joshi Chaudhary Yadav Lamsal Dipendra Prasad Shah. Syanja Lal Tilashmi Rajesh Kumar Shrestha.Kapilbastu bimal timalsina Mekra Br.Lalitpur Ramkrishna Devkota.Ktm Nitesh kumar Das . Nawalparasi Surya Nab Prasad Kumar Khanal Thapa Nabin Shrestha.Siraha Gobinda Pd Yadav.Mahottari Prameshwor Chaudhari. Gorkha Narahari Gautam. Saptari Ananda Ranabhat . lamjung Sanjay Pandey Srijana Khadka.lalitpur Gauri Nagarkoti Amod Patel. Mahotari Pradip Kumar Shah.1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1470 1410 921 386 1040 2400 1435 2734 1018 1471 706 907 687 427 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 178 1362 545 1262 1467 2630 84 1017 2506 649 1760 1682 653 2288 1241 1171 85 361 1362 1423 386 191 640 691 949 1010 1484 2591 1035 285 1257 2039 Stuti Bikash Swar Singh Ujjawal kumar Jha. SinduPalchok Sanjog Karmchary. lamjung Kamlesh Shah Teli.Bkt Rabin Gautam . Bkt Naveen kumar singh Abiral Joshi. Dhanusa Rajan Kumar Shrestha. Ktm Sujina Simkhada. Dhanusa Ranjan Raj Chaudhary. Lamjung Sunil Pradhan . Udayapur Anup Sauden Prajwal Poudel .Siraha AMIT KUMAR SAH Bahadur Thapa Subba Nabin Aryal.

Siraha Debendra G.Doti Suraj Shrestha. Ramechhap Baliram Shah.Kapilbastu 671 2027 2077 576 495 1506 606 Dilli Raj Limbu (Mabo) kumar Roka gupta paudel chaudhary Sujit Kumar Shah.Mahottari Manoj Adhikari Nuwakot Abinash Sudeep Kushal Pritisha Karn Khadka Basnet Pandey Niraj Kumar Singh. janakPur Nabin Ranabhat Prabin Shrestha. siraha Kamal prabesh prakash sanjay Rakesh Kumar Shah. ktm PARAS Dibas Bikash KHADKA Kathayat Mudbhari Dipesh Shrestha. Pachthar Ashish Kumar Manda. Bkt v_ j}slNks pDd]bjf/ 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 641 304 1442 1634 2632 1643 1724 941 902 2434 1793 1076 1151 288 553 72 497 8 1474 1206 2260 563 2033 2676 220 628 Sajan Awal .Sarlahi Anil Ratn.1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 39 521 1179 1457 824 620 453 1395 699 310 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1535 Pradip Kumar Chaudhari. Saptari Pooja Rakesh Ratna Bom Yadav Samundra Khaka.Chitwan Sagar Roshan Arjun Rakesh Sujan Bhuwan Rajan Jaiswal. Gorkha Sumit Karna.Bkt Subir Budhathoki Bisal adhikari. Bara Kumar Bikram Pokhrel Pokhrel Shahi Pandey Shahi Rawal .C. Dolakha BIVA mahesh SHRESTHA bhele Sumit Thapa. Lalitpur Rajendra Man Shrestha Sujan bhatta.

Saptari Sumnima Rai Sujan Niraula.Siraha Santosh ASHESH KUMAR Pokhrel YADAV Aakash bhattrai. Khotang Kiran Neupane . Sindhupalchowk 515 866 1308 909 356 161 1335 1331 766 838 780 1287 926 1488 1742 1315 455 1432 1347 522 854 41 552 Dipendra Lamichhane.Gupta. Mahottari Bipendra Jha .C. Kailalli Santosh Panta.c PAUDEL Das Mahaseth Karki Shrestha Nepal Basu Dhakal .Gongabu BHAWANA RAYAMAJHI THAPA Dipak K. Chitwan Pujan Ashmita Kattel Bohara Nabin Adhikari. Mahottari Maharjan Sapkota Prabin Shrestha. lalitpur ROJIL Ujala Kapil YOGESH SHRESTHA shah Shrestha KHANAL Diwas Thapa. Gorkha Lavaniya Yadhav. Rupandehi SURENDRA POUDEL . Kaski Lokendra Singh Dhami. Ilam Bhagbat Kr.1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 2670 2132 606 2305 272 1033 2028 857 860 2367 2433 1841 1535B 339 585 2020 1785 2538 2021 1258 968 728 Debin Sajesh 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 787 Sanjaya Pyakurel. Chitwan Pratik Pokhrel . pyuthan Pritha Chudal. Siraha Deepak Dinesh Keshav SABIN Srijan Aakash yogendra SUNIL Utim Krishna Prabin Sujina Uddhav Raj Lal Raj Acharya bhattarai Shrestha PHAIJU Giri Pradhan k. Bkt Arun Arpan Saru Magar Thapa Krishna Kumar Shah.

Bhatta. Argakhachi Sanjib GC . Bkt Samundra Thapa. Morong Nilaya sujan Jaya Surendra Sakhakarmi. Palpa Navaraj Shrestha Anil Timalsina.Dhanusa Pramis Thapa. Sindhuli Amardip Ravi Kumar Sah Koju Bibek Joshi.Doti Rita suresh Prajapati paudel Radhakanta Dev. Nawalparasi Amar Dip Chaudhari . Pyuthan Sudip Shrestha. Udayapur Bikram Sadesh Kumar Shah .Ktm Anup Shrestha Dhiraj Roka.1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 2768 2398 489 1154 2463 1552 740 2502 1064 254 335 2146 1819 215 958 849 2728 523 2763 1910 2054 597 1613 279 2052 2082 351 1580 1726 46 201 1257 1190 2118 1676 2650 458 1179 1561 1943 839 366 1440 2458 1246 1350 59 projwol Rajesh acharya Bhattarai Madan Bhusal. Siraha sitesh Basanta kumar Yadav Rayamajhi Rangu Raj Magar Pandey Pant Krishna Mainali shrestha Shrestha Sushil Pokheral. Kavre Soraj Giri . Morong Sudesh Limbu Sujan Bhatta. Saptari Khayamali . Siraha Sailesh Budhathoki Manoz Kumar Shah. Saptari Kishwor. Nawalparasi Pramod Sanjeeb Lawa Dinesh Pokheral. Gorkha Bhabuk Gaurav Lokendra Anisha Prakash Gajurel Dahal Oli Lamsal Amit Kumar Yadav. Khotang Raju bhattrai. Ktm NIKESH Satrohan Rabindra prasad RAY sah yadav Jyoti Yadav.

Accham Dharmendra Bishnu kumar Prasad yadav Pandey KIRAN Parajuli ADHIKARI Mohammat Abarar Alam.Kathmandu Dip Roshan Lokesh Chaudhary Pun Santosh Kunwar. Parbat Raju Swastik Thapa Magar Pokhrel Damodar PuDasaini. Saptari Ranjana Yadav. Bkt Bibek Kayastha Lomas Karki .Ktm BIJAY karuna Dhruba Ramanand Raj PANTHI sitikhu Kharel Mishra Shree Ram Prajapati.Devkota . Syangja Prakita Bhandari . Jhapa parasar gosain Anima Dhakal. LAL MANDAL Rajani Shrestha.C. Dhading Mukunda Kumar Pant.Budhathoki.Bkt Ramesh Kr. Kathmandu Satya Mani Narayan Goit paudel Bahadur Gaha Kusal Kumar Kafle. Gulmi Jeetendra Upadhayay Sagar Kumar Tiwari. Plap Nar Pratik Poudel.1466 1467 1468 644 Ashish 1461 SRINIVAS 2264 RAJESH 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 760 2657 845 752 466 1049 1273 2724 134 831 2049 1272 1144 1759 2638 1515 1386 2549 1463 698 693 122 704 1638 623 1284 797 137 1724 1719 198 1549 1651 2155 577 1859 1686 236 1291 205 897 1616 1848 Acharya YADAV SUWAL Laxmi Sharma Lamichanne.Parbat Parwat Poudel Gajadish Chandra Karki.Salyan Harish ANITA Kumar Singh KARKI Mahendra Nakarmi. Siraha RANG Ujwal Marasini . Ktm Chitra Kumar K.Rautahat Saroj RAJ Neb Br. ktm Sajana Uprety .

Morang Gokarna Ankur Nath Mainali Sharma . Dang Baleshwar DEEP Khadka SHRESTHA Satish kumar Shah. Gorkha Shishir Kattel Suresh Ghimire . Kaski Parbesh Suresh Manandher Deuja Atik Raj Pathak. Saptari Bijaya Kuswaha .Baglung manisha Tina sah Maharjan Saroj Thapa. morang Laxman Sabin Deepak Sunil Kunjan Prasad Ghimire Chand Adhikari Lamichhane Bhattarai Sanjay Bataula. Kaski Manish AMOD Nabina Dinesh Dilman singh basnet.1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 479 2390 2616 88 1233 1868 1069 2814 425 238 671 1602 2644 964 1507 444 83 533 1166 830 328 53 2773 1143 948 2628 877 1270 1775 1090 842 372 359 42 499 2618 995 414 302 637 1374 1493 2151 1358 864 2 2342 padam Anup Bharat bahadur thapa Khadka Budhathoki Kumar Sah DANGOL Prajapati Bhattarai Rajesh kafle. Rupandehi Prakash Shiva dinesh Rioj Abinash Prabhat Samiran Suraj KISHAN Himal Prabal Singh Kumar Hari Saud Sharma bhatta Khatri Pahari Thakur Adhikari Adhikari KUNWAR Gyawali Tandukar Keshab Raj Pokheral. Dang Amrit Kafle Saisab Kumar Mishra. Chitwan Roshna Guragai. Chitwan Rajesh Adhikari Nikesh Maharjan. Lalitpur Swarup Basnet.

Siraha sarad Pandit. Sunsari Dhan milan ngwan mahesh Shuseela RAM Bahadur namgel BINOD Chaudhary bhurtel lama pandey Rana RAY .Nawalparasi 2603 1092 2837 2629 487 1111 5 598 1390 1460 1701 1638 1708 754 2821 1540 1258 321 308 1560 571 567 778 1754 1186 2491 1547 1537 465 710 1805 697 1924 604 1583 163 2157 1052 1341 1660 1340 2684 933 1300 2767 Sirjana Gautam Bhola Kumar Yadhav. Kathmandu Manish Bibek Sunil Suwal Bista Tandukar Ramnarayan Yadav. Palpa Aditya Dhital Kailali Anuj Shrestha. Jhapa Rajesh Bhatta. ktm Prakash Singh Shahu. Ktm Sanam Baikuntha Lawaju Bhandari Mankaji BudaMagar. Baglung Roshan Sitaula.Dhading Sabin Ganesh Kunwar Paudel Nabin Adhakari . Bkt Sita Ram Subash Deepak Dahal K.Ktm Sunil Khadka. Kanchanpur Padam Urmila ajay Dilip Bipin Prasad Pokharel Adhikari shrestha Sah Chaudhary milan Kumar Kc.Mahottari Binod SUDHIR KUMAR Karki SAH Yubraj Acharaya. Darchula Dip kumar Giri. Baglung Sadiksha Maskey. achham Dipendra Poudel.C Tiwari Dhiraj Chaudhari . ktm sandip Subedi.1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 762 Shiva Prasad bhushal.Dabng Nilraj Ramesh karn Chand sandip shrestha ..

Sarlahi Prakash Sushmita Basnet Baral Shrena Shrestha. Nawalparasi Gun suroj Dhananjay Narayan Bahadur Kumar Malla khadgi Singh Adhikari Shrisma Neupane. Mahottari Bibek Thakali Sanjit Prakash Maharjan.1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 556 2569 23 567A 1423 150 63 1305 457 1196 7 45 1717 259 1555 246 1283 1042 2111 1557 2480 1175 1226 1753 570 1899 1243 1654 1768 745 1271 1371 97 1324 1976 2574 702 1971 2473 1397 2173 1727 2343 1701 2152 707 1650 Kabita Maharjan .Bkt Sumitra Shakya. Bara Sundar Pokhrel Raj Bd Shah. Dolakha Sandeep Madhav Ashok Rajesh Mukesh Kumar Kumar Upreti Subedi Yadav Sah Karn Umesh Kumar Mahato. Jhapa Arjun SUNIL Nabaraj Tika Raju Suman Manoj KUMAR Ram Mahotra YADAV Sharma Dhamala Sah Gautam Paneru .Ktm BIKASH Sailesh SHRESTHA Pokhrel Pushap B Katuwal. Siraha Pramod Kumar Rijal. Chitwan Rushma Pudasaini Rochak Adhikari. Saptari Shyam Kr. Ktm Rajesh Dhakal .Rupandehi SandeeP Shrestha.Sinkeshan.Lalitpur Rabindra Khanal.Lalitpur Gopal Kabin Jivan prakash Raj Sharma Luitel Gaire shrestha Mukesh Purbe. Lalitpur Ashok Kumar Yadav . Dolakaha Rishma Pokhrel. ktm RAJAN Sumit SHRESTHA Ale Magar Nabin Joshi.

Lalitpur Bheshraj chalise. Bkt Sunil Giri Rajesh Shrestha . Salyan Prativa Thakur Dev. Ktm Narayan Panthi. Kavre Ram kumar Yadav . Syangja Suraj Kumar Yadav Anju shingh Maharjan. Bara Dhurba Krity Paudyal Gautam Ghimire Anju Shrestha. Nawalparasi Yadav Poudel . Rupandahi Subodh Adhikari. Gorkha ROJAN Rupesh SUNIL Swastik Arjun SUWAL Pandey DUWAL Subedi Thapa Ashish Sign. Darchula Hemant Ujjwal Sapkota. saptari Saroj Kumar Karki. Kathmandu Abhishek Karki Subash Sapkota. Rauthat SARALA Navin Kumar KOIRALA Yadav Kumar Roka Binod Tiwari.Gulmi Sujan Koirala Khem Prasad Bhattarai.1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1178 508 440 1193 72 347 86 1948 96 1047 1309 1009 219 1328 1029 194 429 1586 569 345 809 174 1687 1418 2805 1093 906 163 689 2123 1205 861 1559 1012 1577 1630 514 938 885 2339 1476 1585 108 253 2014 1536 945 Shyamkrishna Prajapati . Ramechhap Binod Banmala. Ktm Pashupati Lilamani Dinesh Lamichanne. Panchthar KESHAV RAJ ADHIKARI Saroj Neupane . KirtiPur Pramod Kumar Yadav.Tannahun Naresh Singh dhami. Siraha Dev Raj Belbase Nabindra Mandal Saptari Monika Karki. Dolakah Roshan Sah. Gulmi Bahadur GAURAV Gurdhami KADEL Bhupendra Yari. Kathmandu Sandip Koirala.Bkt Rajendra Giri Chabilal Adhikari.

Dhading Uma Upadhyay Dipak Bd buda. Saptari Mani Das Niroj Maharjan. Bhajang Ranjana Acharaya . Lalitpur Padam Wagle. Dhanusha Raju Khadka. Kailali Rajnish Yadav Sujana Thapaliya. Argakhahi Rabin Ibu Ganesh Kiran Raj Maharjan Thapa Poudel Kawan Krishna Aryal . Shankhuwasabha 621 654 820 1408 773 963 2737 73 148 2441 606 704 1235 1552 377 2810 48 956 Bir Bd Shrestha. Ktm Rabichandra Joshi. Parsa Niraj Shrestha .1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 450 57 1095 921 1641 534 1584 502 2539 1520 549 1209 145 1735 596 548 2793 1573 57 183 1007 50 874 1419 207 1695 574 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1117 Khagendra Khati. Sindupalchok Sandera Adhikari.Ktm Suresh Shah. Nuwakot om Mohit prakash kahar Gyawali Reyon Phuyal.Palpa Prakash Prabesh Man Dulal Ghalan Rabi Kumar Shaha. Morang Thakuri Gurung . Ilam Bibek kumar Yadav . Bkt jalisha Pradhan. Kanchanpur Ram krishna Ghimire. Saptari SMRITI Sujan BARAL Pudasaini Bal krishna Shrestha . Lalitpur Ram Mani Nepal . Kaski Pramish Banepali.Ktm Ramsharan Poudel. Sindhupalchok Mohan Sigdel Nawal kishwor Dev . sinduPalchok Sagun Basnet. Bkt Ramesh Nirmal Dumaru Koju Dipika Ghorsaine. Dhading Ravi Kunwar Rajal Shrestha. Lamjung Santosh Ittni. Gorkha Yogesh PuDasaini.

Dailekh SUMAN KHAKURAL . siraha TOPENDRA Sunil KUMAR Kumar DAHAL Chand Shankar Prasad Yogacharya Poudel Hari Bhakta Maharjan. Mahottari Ajaya Bista.Kavre Shubhnarayan Alisha Sah Koirala Binod Bahadur Pal. Ktm Nishanta Ram Samikchya Sharma.Bkt Bikash Khanal. Sunsari Abinash kumar thakur.Kathmandu Sagar Kamal Poudel Neupane Vaskar tiwari. Lamjung Sudip Dhakal. lalitpur Sudhir Shrestha.1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1071 905 864 960 1704 2188 87 1294 113 2564 2479 891 265 1915 480 1487 1199 1576 84 2594 1216 1137 2787 2470 629 125 1119 378 592 382 1608 815 392 616 955 1430 260 957 1587 292 1357 149 419 1842 2271 276 1177 Monika Pote.Shrestha . Lalitpur Rujan Tuladhar. Jhapa Raju Merina Shrestha. KTM Pravakar sabin manoj Kumar Mahto Maharjan basnet Kumar Yadav Aakash khadka . Gorkha Arjun Ambika Jitendra Rabi Santosh Rumesh Arpan Bighnesh Bahadur Kumar Neupane Mahat Maharjan Shrestha Chhetri Gupta Bhuju Regmi Sandip Rimal. ktm Prakash Shrestha Anju Maharjan. Dadeldhura CHANDAN Rajarshi DUBBEY Ghimire Shree Ram Yadav Saptari Sujal Maharja. Bkt Anita Bade. Ktm Om Kumar Shah. Sunsari Chandradeep Joshi Kailai Ankit Gita Acharya Lamichhane Khem sahi.

1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1208 391 1617 1630 2073 530 2126 829 1174 1232 1521 2578 1171 1716 1845 2055 912 1185 1196 1736 1252 2149 713 1558 485 1674 852 2326 879 1116 1847 1256 1715 94 526 2372 1172 1570 868 1875 2544 1569 2057 1286 180 2287 462 AMRIT SHARMA KUIKEL kumar Shukla KUMAR KUMAR Ghimire SAH SAH Maharjan Avash Shrestha . Rukum Kumar Shrestha . Pyuthan Rakesh sandh. Syangja Manisha Himal Sachet Shakya Giri Devkota Pratab Kharel. Mahottari Dipendra Raj Raj Kumar Kandel Ghimire Kumar Kiran Kumar Deo Mochi Koirala Basnet Thakur Shankar Dhital Nagarkoti Rajendra Nath Darchula Abhisek K. Doti resuna Muni Bibek Alex sanjib Jay Ranjit Prabhat Ankita Raj Singh Prakash kumar koju Upadhyaya Bhattarai Thagunna sharma Singh sah Tamang Singh Dinesh Neupane. Mahottari Bhabani Bijay Om br. Gulmui Sougat Regmi Pramila Pokheral.Bara Raju Pd Neupane.C. Palpa Shambhu Deep Binod Bishnu Bibek Chandra Shah.Myagdi Abnish Rupak Thapa Ilam Prabesh SANJAY DIPENDRA Sabin Nirmala Joshi. gurung .Surket Raj Bhandari . Bkt Ajay Tirtha Bd Khadka.Khotang Sadish Sulochana Sushil Dhiraj Prasad Gautam Chawal Sharma Thapa Puspa Raj Singh.

Saptari Rajendra Panthi Indralal Shrestha. Kathmandu Sher Bd Gurung. Sindhuli Prakash Dahal Suraj Shahi. Lalitpur Pramod Lekhak.Bkt IndraDev Chaurasia. Palpa Manish Nath Jha.Okhaldhunga Prabesh Mahesh Akansha Roshan Sai Parajuli Subedi Yadav Saroj Kumar Chaudhari. Sindhuli Kabindhra Bikram Shah. kavre Shankar Thapa. Banke Rabindra Yadav. Surketh Ekaraj Mukesh Bista Kumar Ramesh Prajapati.Ktm Shrestha . Saptari Paras Mani Tripathi. Kapilbastu Rosy Sabin Maharjan.1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 496 65 605 1472 1484 2259 2520 124 90 892 1873 1497 1053 1751 1663 1551 1023 277 1322 118 1088 751 1106 881 1121 454 428 1538 2525 398 911 1703 1575 269 2156 563 494 1133 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 833 121 1027 1050 2108 1108 2543 1710 Vivek Kumar Jha Manoj Sharma Chapagain. Shankhuwasabha Biswas Dhakal.Kanchanpur Rajan Pulami Magar. Siraha Laxmi Surendra Liwi. Dhanusha Damodar Dhungana Chandan Sahani. Udayapur SandeP Doteel. Kavre narayan RAMESH PRASAD khadka PATHAK Sakrya shrestha.Chitwan Laxman ROSHAN Yadav BHATTA Abhisek trital.Bkt Sanam Lakhe. Lalitpur Pradip Kuber. siraha ANIJ BHANDARI Sabita Sharma . Syangja Sudhir Subedi Roshan Raj Devkota. Dadeldhura Kamal Mani Khitawada. Kavre Birat Archana Thapa Prajapati Suman bhattrai.

1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 2585 1446 266 1812 2693 325 730 937 1694 306 893 1141 998 1684 591 274 1387 1568 802 2774 1740 1829 1366 568 82 1823 479 1540 1388 1633 2206 1615 2485 852 1798 2599 1856 294 2683 2742 1076 2120 2663 133 473 218 379 Bibek jha Ankur Adhikari . ktm AMOD BIBEK Naveen BINU Kumar PRIYA MARAHATTA TAMANG Yadav JHA Madhab Ram Adhikari. Lalitp[ur Raj Kumar Ahir. Nawalparasi Kumar Kumar Raj raj Yadav Sah Gnyawali Niroula Saurav ghimire Pokharel . Dhading Ramesh Aryal Niraj Baral. Dolakha Sanjeev Rakesh Kaushal Sujal Kumar bhesh Sujwal Bikram Raj Gyawali.Accham Kumar Dhakal YUBARAJ LAMA Suresh Chandra Pokhrel.Gulmi Kush Baidhnath Pushpalata Prasad Thaiba Yadav Chaudhary Madan Khadka. Kaski Debendra basnet. Baitadi Sundar Manju Geja Kumari Bartaula Gurung Poudel Ashish Singh Dangol. Tanahu Niraj Malla Durgamani Ghimire. Bardiya Suresh Kattel. Nawalparasi Hari basyal. Dhanusa BIKASH KUMAR LABH Chandra Pr Neupane. Arghakhanchi Pradip Gautam.Argakachi Sunil Aairi. Gorkha Ealin Sapkota Sunil Kumar shah. Solukhumbu Madhurendra Kushwaha Bishal Darnal.Accham Binod Prabin Shrestha Koju Prakash Koirala. Jhapa Sagar Khadka Kishwor Khanal.

Achham Nabin Pandey.Bara Puspa Raj Chaudhari. Kanchanpur Lakhan Samip Shrestha. biratnagar Nirmala Kumari Bogati. Jhapa Ashwini Ranjeet Kumar Yadav Sah Bahadur Tamang kumar Luintel Maharjan yadav Nabin bhandarai. Mahattori Neena Rahul Kumar Thapa Lal Das Susanta Budhathoki. Bkt Negandra Ojha . Kavre santosh prakash pudasainee shrestha Dipendra Mainali. Kavre Dipendra Anoj Prasad Shah Chiluwal AnooP Dhakal.1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 486 1497 390 2279 1305 15 275 774 2059 964 1391 838 1564 42 1115 2324 1937 393 2254 1706 652 177 1188 1349 2099 1087 228 680 339 481 1251 378 1354 318 688 873 830 2396 383 2389 2190 1412 1028 670 963 115 828 Pramod Shrestha. Lalitpur Sumit Shrestha. Kaski Gunjeshwar Rajesh Niru VIKAS Parasad Sah Nepal Panthi PAUDEL . Ktm Sakar Adhikari. bajura Shyam baniya . Sunsari Surat Bd Sunar. Ktm Rabi Khoteja. Saptari Suresh karki.Bkt Kamlesh Bidur Maheshwor NARAYAN Yadav gautam Maharjan GURAGAIN Bibek Karki. Bkt Manisha Kishor Pawan Raut Chaudhary Sigdel Mukesh Shestha. Bkt Binod Dinesh englesh Ritesh Upadhaya.Ktm Manoj Kumar Mandal.Sunsari Sudip Thakali.Mustang Prajol Kiju. Dolakha Lili Joshi .Baitadi Om kar Wagle .

kailali Ritesh Raj Rawal Pudasaini . Kavre Manoj Kumar Yadav Kumar Sibanjar Basnet MAHARJAN Thakur PRASAD BAHADUR BHATTA SINGH Kumar Ghimire Yadav Mahat Sah Kumar Bajracharya Yadav Omkar Marjhan.Nuwakot 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 899 Nabin Sharma Lamichanne.Ktm Lalina Singh. Lamjung Aditya Lekthnath UPadhaya. dhading Monisha Pradhanang Aaasutos Bhattarai.Saptari Amar Saroj Navaraj Kumar Shrestha Subedi Yogi Raj Timilsina Prasant joshi. Saptari Bibek Thapa. ramechhaP Aasutosh parsaila. Baitadi Manju Bhandarai.1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1707 736 1573 1542 1782 672 2725 1000 208 2798 431 1572 1893 930 170 1649 1342 1703 2438 2199 506 2700 733 1187 1710 1018 365 675 423 2443 1496 1411 2270 1402 115 1670 253 223 Sanjaya Shah.Kalanki Samjhana Shrestah Ishwor Khadka. ktm Susan Vaidya Ritesh Mandal. Gorkha 1517 1780 418 922 127 2227 1722 Sanju Dawadi. Lalitpur UPENDRA DINESH Awadhesh kumar shah .Lalitpur Rabin Suraj SUSHAN Saroj Sandip Budathoki . Parsa Bhuwan Rajpati Niroj Sunil Niraj Kesari Rupandehi Basanta Parajuli Syangja Bishal Kasindra Ramesh Silwal . Mahotari Satish Buddha Ratna Gautam Manandhar Saroj PuDasainai . Kathmandu VIVEKANAND SINGH Rajaram Yadav.Saptari Ujwal Simkhada .

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070

1094
2609
680
1731
1124
2397
638
1612
786
2610
821
192
2696
1735
732
1133
1749
1329
2744
766
679
1662
2809
1525
16
2253
1778
1151
1555
2783
1112
785
1645
255
1748
199
151
69
60
355
1521
836
322
1001
394
1093
651

Ratish
RAJESH
Nishant

Jung
kumar

Subedi
SHRESTHA
gupta

Amit Kr.Chaudhari,Siraha

Rabindra
Roshan

Prasad

Sah
Rawat

Prasad

Kandel

Roshan Kumari Shah,Saptari

Pushkar
Sumitra Rimal, Nuwakot

abish

bartaula

Amindra Prasad Shah, Sharlahi
Shree Krishina Khanal , Tanahu

Akil

Suwal

Bidya Nanda KishorShah,Saptari
Bigyan Khanal,Tanahun

Rakesh
LALIT

NARAYAN

Kushwaha
SAH

Prasad

Suman

Harendra Chaudhary, Rautahat

Sanjay
Manoj Kutwal,Shankhuwasabha
Mission Parajuli,Sunsari
Kedarnath Dahal, Sarlahi

Manoj
Manju

Pangeni
Pandeya

Arbind KumaJaiswal, Dhanusa

Dipesh
BIKRAM

KUMAR

Shedhai
SAH

Sunita Shrestha, Kathmandu

Ram
Binod
Saurav

Ranjan
Bahadur

Rai
Bohara
Poudel

KUMAR
-

SHAH
Shah

Sujata Dhakal, Gulmi
Sudan Rahut, Chitwan
Tej Binod Pandey , morang
Bidur Kandel,Sindhupalchok
Sumiran badgami, Kaski
Rosan Pd Gupta, Sunsari
Basanta Ghimire, Chitwan
Shiva Ram Kici,Bkt
Sanjaya Kumar Kalwar , Dhanusa
Muna Neupne,Gorkha
Ghanashyam Sharma, Rukum
AnuP Dhungana , Kaski

MANISH
KEBAL
Mukesh Karna , Siraha

sudan

Dhakal

2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112

102
2760
2524
1646
2322
1219
237
1077
1045
28
2624
2230
22
55
2800
541
846
1383
1904
13
763
407
822
559
1243
1282
1374
1431
1368
345
1069
528
934
1302
91
437
2163
2692
954
900
2604
753

2113
2114
2115
2116

1167 Bijendra Man Pradhan, Kathmandu
698
999
227

Anjaya Kumar Thakur, Mahottari

laxman
Anil

Kumar

thapa
Sah

Sujita Sakhya, Sankhuwasava

nirmal

pyakurel

Nasala Kayasta,Bkt
Kalyan Krishina Jha, Mahottari
Manoj Khakda, Lamjung

PRABESH

K.C

Dipendra Dahal, Kaski

Shatendra
Biniya

Kumar

Thakur
Nepal

Krishina Kumar Yadav, Saptari

Ravindra
Ashok

Kumar

Thapa
Mahato

Suman Pradhan Lalitpur
Aasutosh Yadhav, Saptari

Nikesh
SHANTANU

Prajapati
JHA

Sandesh Maharjan, Kirtipur

Bhuwan

Adhikari

Sandesh Dahal, Gorkha
Pramin Chaudhari, Dang
Ram Maniz Yadav, Dhanusa
Nur Mohambat Husain, Rautahat
Ashok Kumar shah, saptari
Roshan Kici, Bkt
Amod Kumar Yadav, lalitpur

Bhagawan
DOR

BAHADUR

Kunwar
YOGI

Niranjan Kumar Giri, Kathmandu
Sujit Dhakal, Ktm

Sharmila

Awal

Narayan Puri, Parbat
Manendra Shah, Saptari
Ashraya Dawadi, Gorkhaq

Pukar
Sandeep
Ram

Raj
Chandra

Neupane
Giri
Bharati

Bimal Ojha, Saptari

Nabin

Saud

Rameshwor Chuwal,Bkt

Pramod
Samjhana Manandhar, Kavre
Bhim Bd Maharjan , Kathmandu

Chaudhary

2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163

53
1405
1727
505
279
536
103
1344
2102
1118
1928
1239
1797
2210
74
1486
436
2465
165
1048
116
2004
910
1568
1081
1351
1345
1688
935
243
2171
1261
658
296
1300
170
724
912
188
475
175
1308
1993
527
624
2112
408

Suresh

Danai

Durga Nanda Gupta, Saptari
Sujan Poudel,Parbat
Rajesh Ghimire, Lamjung
mahesh Acharaya, Arghakhanchi

Prahlad

Devkota

Satrohan Shah, Dhanusa
Salikram Bhusal, argakachi

Pradip

Mandal

Bishal Singh, Chitwan

Bikesh
jeetendra
Manoj
Sudip
Santosh

Lal
kumar

Shrestha
chaudhary
Adhikari
Nepal
Pudasaini

Acchyut Deuna ,Bkt
Anima Bista, lamjung

Ram Shankar
SUSHIL

Yadav
ADHIKARI

Nirpesh Tandukar, KTM

Anil
Dipendra

Kumar

Baniya
Mahato

Samikshya Rijal,Banke

Sujan

Wagle

Govinda Gautam, Gulmi
Birat Bajracharya, Nuwakot
Gobardan Giri, Lalitpur
Papu Yadav,Saptari
Supriya Pyakurel, Makwanpur

Prajwol
Rachana
GANESH

Palikhel
Poudel
BARAL

Rajan Acharya,Gorkha
manooj Kumar Pandey, ktm
Binod Rawal Achham
Bidur Chaulagain, Ktm

NARESH

RAM

BABU

Sahan Shah , Nuwakot
Susil Basi , Bkt

Aashish
Madhu
Ujwal
sushil

Panthi
Sigdel
Sharma
pandey

Shreedhar Arayal, ktm

Ahsanullah
Dasharath
Sandip Shah, Siraha

Prasad

Ansari
Sah

Palpa Manish Amit Kumar Shah. bajhang Pawan Asim Sharma Adhikari Paudel Kumar Chandra Yadav Paudel Kumar Snehi Yadav Sah Bishal Kr. Saptari Subodh Joshi.Dhanusha Sunil Kumar Gupta Saptari KSHITIZ POKHREL .2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 966 305 58 1000 2437 747 2150 1105 319 1538 26 928 1609 1214 787 284 283 1681 2224 644 2128 2266 655 132 1266 1367 690 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 1660 Suresh Pd Dangol . Kanchanpur Durga Thapa.Gurung. Saptari Prativa Dhakal Shree Krishna Baral. Bkt Bal Kumar Bhandari Sujan Nepal . Bkt Lekhanath Baral Rajesh Kumar Shah. Lalitpur Rabindra Nath Ojha Pratap Singh Birendra Kuwar. sindhupalchok 331 1222 743 1072 1427 2297 601 2319 1508 1712 1043 1728 56 570 586 1557 350 873 Pranav Kumar Dhakal. Gorkha parbat dangol Basanta Khakda. Chitwan Sunil Bishnu Rosa Thaku. Lalitpur Kiran kumar kapar. Kathmandu Rakesh Ram Raju Kr. Dhanusa Sabin Maharjan. Chitwan Sajit SURESH Raj Mahat MAHARJAN Rajiv barma.Bkt Chiranjibi Karki. Lalitpur Madan NIYANTA Subash Saurav Rai SHRESTHA Dhakal Karki Rosan Kumar Kc Rautahat Rajan Rajiv Sujan Nhemaphuki Pokharel Shrestha Lomas adhakari .Kaski Rabin Shrestha Sahisnu Joshi.Kaski Amit Prajapati.Shah.Mahottari Bishnu Thapa Magar .

Pyuthan Sambhu Prasad Shah. Lalitpur Rama Shah. Sindhupalchowk Harihar Ghimire. Saptari Kamal Khatri Bholanath Silwal.Tanahu Raghav Dinesh Tandon Ghimire Amir Faisal. Nuwakot Raunak lamsal. KTM Sagar kiran Bidur kumar Karki kapar Ghimire Binod Ranabhat. Saptari Roshan Subash Prakash Bhatta Adhikari Kumar Yadav Bishal Khakda. Dhanusha Rabi Milan Sajjan Lakha Rai Poudel Bishal Poudel. Kaski Lalit Acchut Koirala. Lamjung Saroj Kumar mandal. Dhanusha 1413 2375 2679 1021 556 1692 1648 1153 1409 362 1292 81 388 1533 Sushmita Khadka. Mahottari Saroj Maharjan . Jha. Ramechhap Pranav Dahal. Dhanusa Deependra Deepa Radheshyam PUSHKAR Md RAJ muktar Santosh sangraula.Ktm Magrati . Morang Yogendra Yadav. Lalitpur Nita Jhang.2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 1031 1277 1420 916 578 1627 557 2722 989 158 1827 1160 738 548 776 797 801 1604 1945 1066 978 2356 153 1007 1014 810 684 1338 602 2786 951 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 1060 Mukesh Kumar Mishra . saptari Ram Birendra Pujan Kripal Mahato Pandit Gurung Prasad Bhatta Rajkarnikar Mandal JOSHI khan Sunil Kumar Mukhiya. Ktm Rupak Maharjan. Rupandahi Ojashwee Babu Malla Pragya Wagle . Chitwan Aditya Pd dawadi. banke Raju Sanjit. Jhapa Binita Shrestha.

Bkt Ajaya bahadur Adhikari. Kathmandu Santa Bd Saru Magar. Lamjung Hikmat Bd Aire. Lalitpur Sahaj bhattrai. Palpa Kiran Om Krishan Shrestha. Bardiya Mahananda Chaudhari. Siraha Sabin ghimire . Saptari Prakash Sanjeev Chij Rabina Bhattarai.Dhading Chandrabhusan Prasad Sah Kumar Maharjan Ray Giri Luna Shah Thakuri .Kaski Suman Kc. Sunsari Sankhar. kathmandu Rajesh Dinesh Gaurab Amrit Manish Anish Kumar Giri Subedi Karki Shrestha Tiwari Gurung Rojina Shakya. kailali Subod Pandey.Prajapati. Kanchanpur Narayan Subash khanal Basnet Nishanta Shrestha.Makawanpur Yubak Shrestha kamal Thapa Magar. Gorkha Sudridh Sudhan Radheyshyam Madan Buddhi prakash Tandukar shrestha Balami Puri sharma . Kathmandu Santosh Pokharel. Gulmi Saroj Rokaya Kailai Madan raj Ojha. bhojPur Hari Lama Shristi Shrestha. Dolakha Nabin Yadav .Bkt Ashim Guragain Binod Lohani . Morong Charan Kunwar. Morong PRAKASH RAJ PANTA Sagar Bhandari Sujol Pokheral. kathmandu Suyog tuladhar.2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 659 1532 114 1678 1443 399 278 718 524 109 117 494 2257 1306 795 1168 404 683 1932 275 433 2263 1745 1169 1718 1614 220 2667 1679 422 1478 311 1056 361 2659 889 2833 2354 1030 441 160 1085 32 2689 2265 2791 1165 Uttam Upreti.

Chitwan Jyoti Awasti. Gorkha saroj Yadav Surendra Toyana. Kaski PANKAJ Rambilas Rubi Samrat SAHANI yadav Bhatta Raut Animesh Pradhan.2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2062 946 1475 1121 159 2414 803 1957 1218 476 183 33 2545 327 518 381 1215 1304 171 818 1 988 150 2283 939 1311 1 2174 2424 935 1228 940 525 1896 874 1438 2587 157 1702 1083 965 382 1741 955 1431 373 982 Ramesh Koju Kiran Karki. Rammechap Ujwal Giri.Bkt Umesh Bujhel. Gorkha Monoz Neupane Nawalparasi Neelam Kumari Shah Bahadur Bam Satyajit Biswas . Bkt SAROJ Darshan Sulochana Ram KUMAR Udgar SAH Shrestha Suwal Yadav Dipendra Bhattarai. Darchula Jebi Khaiju Suman Bhakta Shrestha. Makawanpur Surya AASHUTOSH Saroj RAJ kumar K. TIMILSINA mahato Bhakta Laxmi Maharjan. Bkt santosh gupta Grishma Aryal.KTM Manisha Suwal. Kanchanpur Krijan Karmacharya Aadarsa Maske.Kavre Binod kumar Mehata.Rukum Dipak Subedi. lalitpur Dashram Pradip SAURAV BANDHU Gorkhali Shrestha PARAJULI Sabin Mainali. Susari Kamal Bikram Jadhari. Sunsari Aashish Shiv Meen Santosh Kumar Prasad Dahal Thapa Shah Rai Hari Bhattarai maheshwor Kc.c.Bkt Chitrasen chaudhary Minraj tamag . ktm Bishnu .

Kathayat.Siraha Sandesh Suyal Rammani Dahal.Kavre Pradhumna Shahi. Bkt Govinda Gurung Rosan sibanjar. Mahottari Rabin Jay . Tanahun Jayandra Bhatta. Dolpa Pranita Shrestha .Doti Sanni Khagi. Tanahun Subash Sharma Laxmi Pd Timsina.Bkt Santosh Kumar Hathi. Sankhuwasava Subash SHANKAR Aayush BISHWA BANDHU Timalsina YADAV Panthi BHATTARAI Prakash Adhikari Sah KUMAR Udaya Kumar Yadav. Chitwan Ramu Shishir Kumar Kandel Gurung Narendra Joshi. Kaski Sushil Shrestha. Siraha Shiva Shankar Sharma Kumar Shah Shrestha Ashok Timsina. Sankhuwasava Ajay Deepika Kumar Sahani Nemkul Prabin Shah. Gorkha SUNIL Kush Sandeep ShreeRam Arjun Bahadur kumar THAPA Ale Shrestha Thapa Budha Bal Krishina Niraula.2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 420 2409 1668 111 1978 397 727 972 1699 1725 1110 1513 1159 1259 488 1843 1236 1317 1320 17 1156 326 619 120 2232 788 744 1104 319 920 497 2758 2135 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 32 1560 2747 478 546 1255 2673 1412 653 25 1262 826 505 Anooj Shrestha. Bkt Sonu Surendra Kumar Mahato Tamang Prajol Bhattarai.Yadav. Mahottari Shrawan Kr. Dhanusa Sagar Dhakal Pradip Dhakal. Bkt Ukesh Sulu. Bkt Arpan Pokheral. Jhapa Bijaya Suwal. Salyan Ramesh Deependra Bhim Br.

Rupandehi Nischita Thapa Arati Pokhrel. Sarlahi Biswas Mishra . Dhanusa pradip subedi206 Om Prakash Pandit. Gorkha Papu Kumar Shah. Bkt Sajana Karmacharya. siraha Amit Karn Prastut Bhattarai. morang BIJAYA KOIRALA Prabin Khatrai. lalitpur Subash Bhusal.Baglung Nimish Khanal . Bardiya Subash Sanjay Anil Chaudhari. Bkt Ganesh Pandit. Syangja Prem Sahadeep Pawan Prakash Giri Thapa Subedi muna labaju. Nuwakot Chakra Chudamani Bhatta Solanka Shrestha. Rupandehi Riwaz Shrestha. Lalitpur Dibesh mainali . Parsa Sachin Kumar Subedi Sunil Timsina. Banke Pradeep Thapa Binod Pd Kadel.Dhankuta Shrijana Prakash Khadgi Thapa Kuber Dev.2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 760 1435 1620 1695 1020 247 1502 625 2175 1417 2189 1918 2699 372 843 421 1129 1271 1247 1784 943 959 363 1253 1733 1736 2008 674 801 464 24 1147 1125 1617 252 307 1800 1024 2796 1212 312 186 92 610 496 660 1224 Madhab Rijal Ashok Kumar Kusawal. Lalitpur Dilip Kumar mahato . Bkt Shreedev Shah . Waling Sujan Sharma . Dolakha Sarad lamichhane. Janakpur Sangita Devkota.Sunsari Anjesh Shyam Sundar Neupane Rajbhandari Babu Adhikari Raghubanshi Ashim Dhungana. Kaski Ukesh Lwati . Saptari Kalyan Ghimire. Saptari Sanjib Shahi Irosh Neupane Sanjay kumar Pandit.

Arghakhanchi 64 29 887 2381 2360 1365 1462 1376 812 1832 492 792 2759 2537 1780 1316 30 461 405 1131 1912 1075 54 715 156 895 474 317 1013 61 1711 6 340 1332 2642 412 1822 1360 Prasanta Pandey . Siraha Sanjaya manadhar. Dhanusha 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 905 Netra Prasad Pandey. mahottaeriu Sabin Pokharel. Nawalparasi Sunita Niraj Amit Puspa mukesh Kumar Raj kumar Dangol Oli Yadav Ghimire yadav Roshan Kumar Chaudhari. Bhajang Sunil Mandal. Dang Tara Nepal.2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 1016 1235 260 764 1022 105 875 Gajendra parsad Jaiswal. Baitadi Ramakant chaudhary Santosh Ghimire. Saptari Nabin Khanal. Kathmandu Jiban Shrestha. Bara Om Raj Dhakal. Baitadi Sandip Chaudari . Saptari . Sunsari Keshav Wagle . Kathmandu Sarda Ojha. morang Nabalman Pratik saroj Singh Poudel acharya Nabin Pandey rupandehi BIBEK NIROULA Ajaya Kumar mahara. dang Bibek DHIRENDRA SHYAM Suresh Kumar Gupta. Gorkha Sunil Kumar Gami. Bhajang Jyoti Mahato Khagendra Bd Chand . Bkt Rajkumar Phuyal. ktm Chirinjibi majhi. Nuwakot ugal Nabin chongbang Acharya Rajan Dhingri. Bkt Khagendra Natha Baitadi Bikram Bd Gurdhami.Dhading Surya Mohan Dhakal KUMAR PRASAD Pudasaini YADAV SAH Amit Kumar sharma. Dhanusha Abinsingh. Sunsari Roshan Gyanwali Prachanda Shrestha.

Gorkha Jayanta Shrestha. Siraha Eurika Rajbanshi lalit Kathayat. Chitwan Bijaya Budathoki. Jhapa Priya Kharel. Jhapa Bimal Khadka. Doti Sujit Dahal Yogendra Pd Yadav. Gorkha Purna Bahadur Bhujel(Gharti) KUMAR SHAH Chaudhary Bahadur Khadayat Gainju Yadav KSHETRI Ashish Amatya . Dhanusha Naresh Chandra Bhatta. Sarlahi Damodar Rohit Bhusal Awasthi Ashish Arayal.Banke Arbind Kumar Jha. kathmandu Suvash Sanjaya Kabya Rajesh Sunil Chandra Prasad Prasad kumar Gurung Kumal Shrestha Kushawaha purbey RANJAN CHAUDHARY Trilok Singh. Saptari Sudeep Ghimire . Ramechhap Lokesha Bd Kuwar. achham arjun Kamal sujit Nirajan Madhab kumar jaishi Acharya thakur Dahal Dangal Rajesh Kumar Gautam. Kanchanpur SABHYA Dinesh Pandey. lalitpur SUNIL Sachchidha Nand Bikash Kumar Dev.Darchula Abnish Adhikari. Saptari Dipendra Sujata Santosh DEEPENDRA Kumar Sujan Joshi. Siraha Prabin Devkota.2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 1327 657 962 1996 1637 1981 2313 2595 1903 1407 837 1428 615 396 1336 871 1719 349 235 642 39 2627 1796 1037 1637 1269 827 2255 212 2504 162 999 1708 1344 1333 960 248 666 3 2625 2298 438 903 139 1079 189 1067 Shatrudhan Kumar Shah. Sharlahi Bikesh rajendra Rupesh Bajracharya gautam Pradhan Kamala Shrestha. lamjung Aananda Kumar Shah.

ilam Lalkrishna Durga dhurba raj Yadav Dahal karki Manoj Kr. Syanja Bijaya Kumar Shaha. Dhanusa Sabita Rijal. Bkt Binay Raddhe Shyam Shrestha Sharma Bikas Jha. Bkt Saroj Giri Bikas maka.Gupta.Lalitpur Om parkash Gupta. Kathmandu Prasad Ram Yadav Sahani Singh Bohora Santosh waglya . Saptari Abasesh Thakuri.Ktm Nawaraj Bimal Bhandari Chaulagain .Myagdi 986 840 1748 1199 Umesh parsad Shah. Rauthat Sanjeev Shristi Devendra Udaya Kumar Shrestha Shrestha Mahatha Acharya Sajan PrajaPati . Siraha Dipesh Jung Kunwar.Saptari Kanchan Bhatta. Syangja Balram Basnet Pramod Pokhreal.2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 1562 172 1530 1189 76 1455 2789 1041 471 1195 604 793 1197 76 2743 863 43 1501 1722 2444 2159 761 2713 291 1455 571 914 1477 695 970 1198 819 686 2335 225 2592 257 609 1264 131 1505 Upendra Shiya 2578 2579 2580 2581 2582 504 Ghanashyam Rokka Magar.Saptari Anil Thapa. Tanahun Jay Samrak Karmchary. Syangja SANJU ACHARYA Prasanna Bipan ACHARYA Koirala Adhikari Mahasek Chaudhari.Tanahun Prabesh Wagle. Kathmandu Paramananda Acharya Kabin Sapkota . Sarlahi Bikash Bajhrecharya.Ktm vivek TRI bahadur RATNA singh CHITRAKAR Anugya Pantha.Bkt Ranjit Kumar Singh. Palpa SHAILESH LUINTEL Sashi Thapa.

Kaski Om Saroj acharaya . Saptari Bipil gautam Dinesh Achyut Kaushal Kundan Lav. Parsa NANDAN Bunil Ranjan Sulpe. Bkt kabin Arun Govinda prajapati Dhakal Gyawali Shiva Chandra Prakash Yadav. Lalitpur Samjhana Khubi Samjhana Deepak Subedi. Morang kumar Raj Mishra marik prajapati Prasai . Gorkha Yudhisatir K. Bkt Amit Kumar Singh. Dolakaha sant Ram Sashi Shekhar Pandit . Parsa Shashi Singh Sunar prakash sah Tripathee KC yadav shrestha sah Pramod Laugi. Tanahu Pralahad Shah. Nuwakot Pratima tiwari. Saptari Siddhi Bhakta Maharjan.2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2723 246 401 1237 2619 116 1045 1148 1481 2286 1592 662 242 442 2490 1457 1024 782 196 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 1347 1926 1626 427 1513 803 1415 1900 1935 588 1320 1628 1808 180 432 413 375 508 1464 2213 477 758 375 2304 208 625 1114 Suraj Shubham Shekhar Pariyar Jha KUMAR JHA Raj Shrestha Shahi Dhakal Narayan Yadav chandra yadav Rojan shilpakar. Kavre amar Suresh Panch. Kavre Nikan Dahal Sujata Khanal Rohit Suddhumna Prasad Regmi Hamal kumar mandal Sah Durga Bd Pun.C. saptari shib Barsha Bishal Pramod Swabik Subodh kumar Raman Manandhar.Puthayan Bijaya Ranavat Gorkha Umesh kadel.

Biratnagar Achyut Poudel. Chitwan Luna Shrestha. Rautahat Prajwol Basnet Bikram Shrestha.Jha . Tanahu Bijen Shakya Sanjeeb Mandal. Gorkha kiran khanal Aparajit Koirala.Kavre BISHWAS . Lalitpur Sunil Adhikari. Dang SANTOSH Bimal KAPAR Gainju Dipak Singh. Dhanusha Jagadischand. Kathmandu Rabin Kattel.Lamjung Surendra Pd Jaisawal. Dhangadi Nitika Gautam.Bkt Bishal Khattri Mukesh Kr. Dang Suraj basnet. Palpa Mahesh Shah. Ktm sanjeeb Pratistha Raj Sujan kumar Kumar chaudhary Rijal Sah Kharel Hisila Maharjan. Ktm Rakesh Kumar Raya. Baglung Biraj Suman Aryal Poudel Bijaya Pratap Shah. Bkt Shova Dhungana.Udayepur Ujjwala Suwal. Bara Arjun Nar Bahadur Bhurtel Thapa Bipin Subedi . Solukhumbu Bikin Khyaju.2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 1729 1059 871 22 34 263 493 685 1612 1547 238 1211 1813 1058 415 1072 1531 850 1940 1931 168 845 640 951 1955 693 1290 2024 1672 844 848 159 554 1141 1511 673 1167 182 130 1680 1242 725 1655 819 262 393 731 Aasish Dahal.Sunsari Pradip Dhakal.Bkt Samyog Raj Bhandari.Saptari Rakesh Kumar Mishra. Sharlahi Chhatra bahadur Katuwal Jyoti Kisiju. Dhanusha Prince Hirachand Kaski Prabin Yadav . Dhanusa Manish Pakhrin. Siraha Uttam Dhungel Bkt SUNIL Rejina Pradhan .

Gorkha Bhum Dhaneshwor mahato.Ktm Balram Kushiyait Rupesh Sinkhwa. Morong Sunil Parajuli Mahesh Mahesh maharjhan Pawan Dangol Dhirendra Kumar Yadav. Kanchanpur 1301 193 2555 1337 2327 2075 2639 990 5 539 1669 1055 1565 1170 179 2377 Sagar Mishra Rajesh Adhikari . lalitpur Gurudev Ram Arun Alina Shrestha.C. Sindhupalchowk suraj Ramesh poddar Yadav Rashila Tamrakar. Kavre Kanta Majgaiya. Kavre Santosh kushit. Dhanusa Rajeev Gyawali . Lalitpur Susant Baidha.2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2191 701 1998 1363 1163 2252 467 346 1278 194 1781 1566 1777 754 1014 2509 650 2194 817 2735 229 813 1197 155 2143 210 395 1523 2641 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 1057 Jaya Prakash Yadhav.Bkt Rakesh Kumar Gupta. Bkt Dipankar Thakur Chandan Duwal. Kanchanpur Vupendra Adhikari. Nuwakot Mukunda Pd Shah. Saptari Shashi Gurung Nitesh Basukla. Sarlahi Dipa Shrestha. Siraha Rabin Sapkota. Ktm Bimlesh sah Padam bhandari . Rauhatat Sabin Khakda. Ktm Manoj kumar Maghi. Dang SUJEET Anuja Sunny min KUMAR Annie kumar THAKUR Jha Thakur majhi Sakar Rimal.Chitwan Dev KIRAN Kant Baruwa SIGDEL Bahadur Bhandari Subash Luitel. Bkt Sudip Dhana Kumari Dhakal Tamang kumar Kumar Mandal Adhikari Sharma Subas K.

Bkt Prasesh Saroj Shushil Saswat Dhungel. Dhading CHAKRA Saroj BISHNU PANI Kumar JOSHI Dahal PUN Nila Bade Shrestha . Saptari Bipul Mainali Sarlahi Rabin Shrestha.Gorkha Nirmal Shrestha . kavre SUJAN BHATTA Jaya Ganesh Singh. Syangja Sabi Ravi Subarna Khatri Prajapati Karkee Abhishek Jha. Sunsari Bibek Swar. Siraha Jeevan Thapa Sandip Khanal. Morang Dambaru Joshi Sanjiv Yadav.Bkt Raj Joshi Shiv parsad Shah. Tanahun Nabin Kumar Rauniyar.Kailali Md. Nuwakot Suraj Bagale. Dhanusa Dipesh Poudel. Kathmandu Kadar Thapa. Bkt Kumar Kumar Pote Shrestha Sah Kamat . Palpa Madhu Gewali Nisha Sapkota. Shubhan Shreebodh Nadaf Jnawali Narayan Panday Bigyan Thapa. Dolakaha 1733 2566 1191 747 1207 2557 1070 1661 538 1279 1853 2344 1486 406 Digambar Goja Shrestha. Tanahu Nishant Sah Ram prasad Lamichhane. Siraha Trilok Karki.Kaski Ashish Gautam shrestha.Dhading sangita YOGENDRA paudel KUNWAR Manju Sukhupayo Tek Narayan yadav kumar shah Sita Baral.2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2182 983 1447 642 1914 2387 1783 758 670 464 575 2733 855 1691 380 251 1131 110 859 2797 503 2081 1353 929 814 2637 824 759 1303 1949 2162 Anuj 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 908 Shyam Chandra Shrestha .

Dhanusha Surendra Shah. Kavre Bishnu jitendra Prasad kumar Pathak yadav Ramesh Adhikari . Saptari Pramanand Chaudhary Pankaj nath mirsha . Saptari Pradeep basnet. Doti Roshan Regmi Milan Shresatha. Sunsari Jay Prakash Pajiyar Ambika Pangeni. Rautahat Jaitun Bhujel Sujata Neupane.Bkt Manoj Aryal Anil Kumar Shresath. Kavreq kausal Pd Gupta . Doti PRABIN DEO .2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 12 2534 13 2756 1807 1001 1616 1129 195 2567 272 2250 443 374 273 2588 2559 692 1425 11 2148 934 473 387 828 1989 1909 1260 1378 2726 1307 558 118 1394 1607 27 1424 981 846 1096 2268 1330 1263 1907 1595 1097 2708 Anurag wagle. Gorkha Sahadip Pantha. Morang Ram suresh SANTOSH T Pujan KUMAR Sah bista DAS Rajan Sarita Karki. Bkt Dipendra Rabin Bimal Kumar Kumar Yadav Sah Thapa RAJ KUMAR PANDEY CHAUDHARY Jayaram Timalsina .Bkt KIRAN SUBEDI Dinesh Kumar Mahato. Nawalparasi Nagendra Pd Yadav . Bkt Bikananda Dev .Rupandehi Gehendra Avinav Giri . Lamjung Ranjan Kawang Santosh Timalsina. Kavre KESHAB SACHIN Arun Prasad Rosyar . sarlahi Ram Bahadur Pachera. Mahottari Subin Shrestha . Sunsari Rajpratap Guwatha. lamjung Satish Prajapati. Tanahu Sanjay Kumar Shah. Kavre Uma Shyam Shanker Sundar Sah Yadav Prasad Bashyal Prasanta Bhattarai.

lalitpur Rishi Sarmila Umesh Diana DHURBA Raj Kumar KUMAR Jha Lawoju Singh Tamrakar LAMA Alok Kumar Yadav.Lalitpur . Sanepa Sandesh Shrestha. Dang Rajiv Kumar Shah . Ktm Rupak Shrestha. Siraha Bijay kumar sah Kumar Sah Ramkishwor Yadav. Dolakha Birat KC Niraj Sigdel. Saptari Ram Babu Raya. Baglung Ghanashyam Ghimire. Kavre Subash Sapkota. Saptari Saroj baidha. Tanahu Saugat Khadka. Dhanusha Rojan Tamrakar. Baglung Shreedhar Bhattarai Niraj Shrestha . Sarlahi Sanjeev upendra prasad Pokhrel chaurasiya KUMAR YADAV Bahadur Shrees Sangita Chikan banjar Bkt SANTOSH Sambhu Kumar Yadam. Bkt Niroj Maharjan. Saptari Bhogendra Samir Raya. Kavre Shanshila Nagarkoti . Saptari Madan Khakurel. Chitwan Balaram Yadav. Siraha Bimlesh Kumar Yadav. Gulmi Suresh Kumar Singh. siraha Rajababu Sinha Rajesh Kumar Shah.2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2858 2859 2860 2861 2862 271 209 304 116A 173 784 1682 2267 1157 447 201 2104 1605 2 947 2715 446 1416 267 573 285 286 806 930 1324 368 293 35 1775 2345 435 952 1140 1715 771 826 1379 1198 1399 1623 529 1759 1687 603 1185 1034 1546 Shiv Lakhan Sah Kumar Maharjan Yadav Pranjwal Adhijkari. Lalitpur Dipendra Raj Ghising .Kavre Shankar Kandel .Bkt Puspa Ramesh Subarna Yogi . Saptari Jit Garav Sharma . Lalitpur deependra shahi Pramanda chaudhari .

Dolakha Rabindra Heka Dipendra Shrestha. Gorkha Anju Khadka.Mahottari Pramod Kumar Yadhav. lamjung Pramod Acharaya.2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2896 2897 2898 2899 2901 2902 2903 2904 2906 2907 2908 2909 2914 2915 2225 2228 1474 1749 1184 1450 1771 2412 2209 1350 1966 1160 1458 1437 200 805 546 341 193 1079 827 389 1377 370 288 1746 19 1707 1383 1104 261 835 123 1593 470 1548 756 617 1770 2009 484 1164 726 823 Rajkumar sandesh Uttam Subedi shrestha Chaulagain Gyan Bikram Shah. Kathmandu Pawan Rupakhati.Rupandehi Parash Shahi Rajendra Pal. Bkt Madhu Paudel Sanjaya Kumar mahato. Gulmi Barun Kafle Ramesh shrestha. Bkt Yubraj Regmi.Ktm Dev Kant Yadav Ramu tamag. Kapilbastu Kiran Basukala Bishal Raj Baidhya. Gorkha सच ू ना स० नं० १ दे ख १३४६ स मको सफल उ मेदवारह को यो यता म र सो प छ बांक# . Dailekh Johan Shrestha. Rautahat Surendra Kumar sharma. Bkt Amarendra Mishra Purna Man Yadhav. Butwal Dev Kumar Dhungel.Mankawanpur Punam Pandyaya. Dailekh Rabindra Khadka . Siraha Sanish Ratna Tuladhar.Ktm Bibash Thapa. Baglung Ira Shrestha.Ktm Paras Rabin Tuladhar Dahal DeepJwala Chhetri. Kapilbastu Rajendra Panthi. Siraha Sudhir Devkota. dailekh Amar Raj mahato. Darchula Rishi Sapkota Nabaraj Rai .Ktm Bijay Raj Kumar Awal Bhatta Rabin Kusi. Bkt Dinesh kuwar. Saptari Shobha Kumari.

छनोट भएका उ मेदवारह ले यो सच ू ना 'काशन भएको म तले ७ 0दन भ1 करारमा नयिु 4त लइस4नु पन6छ । 3. मशः यो यता म अनस ु ारका वैकिAपक उ मेदवारह लाई नयिु 4त 0दइनेछ । नयिु 4तप1 लएको १५ 0दन भ1 ख0टएको <थानमा हािजर नभएमा पन ु ः यो यता ममा रहे का वैकिAपक उ मेदवारह लाई मशः नयिु 4त गदE लFगनेछ । 6.1.य <तरको काया79वयन ईकाई (CL-PIU) बबरमहलबाट 0दइनेछ । 4. करारको नयिु 4त पन ु न7मा7ण स ब9धी केि9. स० नं० १ दे ख १३४६ स मको सफल उ मेदवारह को यो यता म र सो प छ बांक# उ मेदवारह को यो यता मको सच ू ी 'का शत ग*रएको छ । 2. यो सच ू ना 'काशन भएको म तले ७ 0दन भ1 नयिु 4त न लएमा बद ु ां नं० १ अनस ु ारको सच ू ीबाट 5. करारमा नयिु 4त भएका ईि9ज नयरह लाई २०७३ वैशाख १३ र १४ गते काठमाIडौको थापाथलL ि<थत Mे ड टावरमा अनु शNण (Orientation) काय7 म रहे को छ । .