You are on page 1of 5

Cerere de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate

vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2016 – se depune în perioada
13 – 20 mai 2016
Nr. ___________ /_______2016
Se certifică exactitatea datelor
Preşedintele comisiei de organizare şi
desfăşurare a concursului
______________________________________

Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B.
(pentru cadrele didactice titulare participante
la concurs provenite din alte judeţe)

(Numele şi prenumele)

Viza Consilier Juridic
______________________________________

DOAMNĂ INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,
Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui) _________________________________________________
COD NUMERIC PERSONAL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, născut(ă) la data de (ziua,
luna, anul) |__|__|__|__|__|__|__|__|.
1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:
a) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri,
Liceul Pedagogic etc. ___________________________________________________________,
Facultatea ____________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de
licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată)
____________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani curs (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.) _______________, promoţia
__________ cu specializarea principală ____________________________________________,
secundară __________________________________________________, cu media la examenul
de stat / licenţă /absolvire ______________, media de departajare _______________________;
b) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri,
Liceul Pedagogic etc. ___________________________________________________________,
Facultatea ____________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de
licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată)
____________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani curs (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.) _______________, promoţia
__________ cu specializarea principală ____________________________________________,
secundară __________________________________________________, cu media la examenul
de stat / licenţă /absolvire ______________, media de departajare _______________________;
c) Universitatea, Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şcoala postliceală, Şcoala de maiştri,
Liceul Pedagogic etc. ___________________________________________________________,
Facultatea ____________________________________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de

universitare de lungă durată) ____________________________________________________________________________.. f. cu durata studiilor de _____ ani.f. media de departajare ______________. cu specializarea _______________________________________________________________. studii postuniversitare de specializare. b) Instituţia (Universitatea Institutul. după cum urmează: a) Instituţia (Universitatea Institutul. media de absolvire _______________. cu durata studiilor de _____ ani curs (zi sau i. studii postuniversitare de masterat. secundară __________________________________________________. gradul didactic II cu media _____________. 3) După absolvirea cu diplomă de licenţă a ciclului I de studii universitare de licenţă am absolvit studii postuniversitare de specializare. promoţia ___________. media de departajare ______________. i.licenţă.d. Academia) ______________________________________ ____________________________________________________________________________. cu specializarea _______________________________________________________________. cu durata studiilor de _____ ani. media de absolvire _______________. 4) La 1 septembrie 2015 am avut o vechime efectivă în învăţămant de _____ ani întregi. obţinut în anul __________. promoţia ___________. Academia) ______________________________________ ____________________________________________________________________________. c) Instituţia (Universitatea Institutul. ciclul II de studii universitare de masterat. cu durata studiilor de _____ ani. promoţia __________ cu specializarea principală ____________________________________________. cu specializarea _______________________________________________________________. un alt masterat în cadrul ciclului II de studii universitare). Academia) ______________________________________ ____________________________________________________________________________. Academia) ______________________________________ ____________________________________________________________________________. cu media la examenul de stat / licenţă /absolvire ______________. media de departajare ______________. promoţia ___________. după cum urmează: a) Instituţia (Universitatea Institutul. promoţia ___________. media de absolvire _______________. b) Instituţia (Universitatea Institutul.) _______________. media de absolvire _______________. media de absolvire _______________. media de departajare ______________. Academia) ______________________________________ ____________________________________________________________________________. f. seral.. cu specializarea _______________________________________________________________. c) Instituţia (Universitatea Institutul. 5) La data depunerii dosarului am definitivatul în învăţământ cu media_____________..f. 2) După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată/de masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate. obţinut în anul __________. media de departajare ______________. promoţia ___________. media de departajare _______________________. cu specializarea _______________________________________________________________. studii academice postuniversitare. cu durata studiilor de _____ ani. cu specializarea _______________________________________________________________. media de absolvire _______________. cu durata studiilor de _____ ani.r. media de departajare ______________. . Academia) ______________________________________ ____________________________________________________________________________. promoţia ___________. cu durata studiilor de _____ ani.

Menţionez că am întrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate) pentru motivul ______________________________________________________________________. republicată cu modificările şi completările ulterioare. ______. c) Salariat(ă) la unitatea _________________________________________________________ localitatea ____________________________________________________________________. Vă rog să asiguraţi traducerea subiectului pentru proba scrisă în limba ____________________. _______. 53/2003. ap. telefon _____________________________. care mi se cuvine în ordinea descrescătoare a mediilor la concurs. b) Angajat pe perioadă determinată pe postul/catedra de _______________________________ de la unitatea/unităţile de învăţământ _______________________________________________ _____________________________________________________________________________ localitatea ____________________________________________________________________ judeţul _________________________. cu care am contract de muncă pe durată nedeterminată / determinată _______________________. _______________ / ___________________ emis(ă) de . nr. cu domiciliul în localitatea ___________________ strada ___________________________________________. Prezint avizul/adeverinţa medical(ă) nr. proba orală la limba de predare 1 __________________________________________________ 2 _______________________________________ 3 __________________________________. obţinut în anul __________. Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul național în vederea ocupării unui post/catedră de _____________________________________________________________________________ pe perioadă nedeterminată/determinată din lista posturilor/catedrelor publicate vacante / rezervate. urmând a susţine următoarele probe practice/orale: proba practică 1 ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________. 6) Legitimat(ă) cu BI/CI seria ______ nr. _____________________________________. din Legea nr. proba practică 2 ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________. Codul muncii. prin Decizia nr. _______. conform art. __________________. 7) În anul şcolar 2015/2016 am următorul statut în învăţământ: a) Titular(ă) pe postul/catedra de __________________________________________________ de la unitatea/unităţile de învăţământ _______________________________________________ _____________________________________________________________________________ localitatea ____________________________________________________________________ judeţul _________________________. proba practică 3 ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________. inspecţia specială la clasă la disciplina ______________________________________________ _____________________________________________________________________________ și lucrarea scrisă la disciplina ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________. judeţul _________________. având funcţia de _______________________________________. eliberat(ă) la data de _________________ de ___________________________________________. ______.gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media _____________. judeţul ________________________________________. bl.

. (1) din Legea Educaţiei nr. media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic.An şcolar 2007-2008 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la __________________________________________. . 3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele). 7.2016 am fost detaşat(ă) astfel (*): . media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic. . . acte doveditoare legalizate de biroul notarial (act. 5) Decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul). . 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi declar pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice. .An şcolar 2006-2007 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la __________________________________________.2016 (actele nr. 4. . ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE.An şcolar 2012-2013 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la__________________________________________. 3.An şcolar 2009-2010 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la __________________________________________. că am capacitatea de exercitare deplină a drepturilor şi o conduită morală conformă deontologiei profesionale.An şcolar 2013-2014 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la __________________________________________. 8) În perioada 01. 8): 1) Copii legalizate de pe actele de studii. . nr.An şcolar 2010-2011 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la __________________________________________.An şcolar 2015-2016 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la __________________________________________. 4) Copie de pe actul de titularizare în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul). .2006 – 31.08.An şcolar 2014-2015 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la __________________________________________. 5. 1') Absolvenţii promoţiei 2016 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat. 6. foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic). . că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. 2.An şcolar 2011-2012 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la __________________________________________._________________________________________________________ din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ conform art. 1 ori 1') sau atestate pentru conformitate de către unitatea de învăţământ la care funcţionez în anul şcolar 2015 . specializarea dobândită.An şcolar 2008-2009 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de ______________________________ de la __________________________________________. participante la concurs. 234 alin. 2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice. (*) Se completează numai de cadrele didactice titulare în învăţământ.09.

7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul).2006 – 31. 10) Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ. viabilitatea postului/catedrei. obţinând media _______________ la concurs. accept transferul/numirea/detaşarea începând cu data de 1 septembrie 2016 pe/la postul/catedra obţinut(ă): Unitatea de învăţământ Localitatea Sectorul Post/catedra Nr.08. ore _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Data _______________ VERIFICAT. avizul pentru detaşare de la unitatea/unităţile de învăţământ la care cadrul didactic este titular şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01. 13) Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei. că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat întro funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. Semnătura _____________ Data _______________ SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI Subsemnatul(a) _______________________________________________________________.09.2016 (dacă este cazul). 12) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice.6) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul. dacă este cazul. nivelul de învăţământ şi regimul de mediu). 9) Avize şi atestate necesare ocupării postului didactic/catedrei. Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta consecinţele în cazul unor date eronate. Președintele comisiei de organizare și desafășurare a concursului Semnătura _____________ . 8) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor.