You are on page 1of 1

10-Llegeix atentament aquestes aquests poeemes d’Espriu.

-Classifica’ls amb l’ajud del quadre d’acord amb els registres estudiats.
Digues, per tant, en cada cas, si es tracta de poesia elegíaca, satírica o civil.

A- La pell de brau-Civil
B- La pell de brau-Satíric
C- Cementiri de Sinera-Líric