You are on page 1of 2

1. Quants quilòmetres són 365,83 metres?

2. Quants decàmetres són 2,45 quilòmetres?
3. Quants quilòmetres són 35 hectòmetres, 123 decàmetres i 543 metres?
4. La distància de la Seu d'Urgell a Barcelona és de 192 km. Expressa aquesta distància en metres.
5. Expressa en cm³ el volum d'una ampolla de refresc de 0,200 dm³.
6. Un corredor de marató fa un recorregut de 42192 metres durant una cursa. Quants km ha fet?
7. La massa d'un elefant és de 6400 kg.. Calcula'n la massa en grams.
8. El riu Nil té una longitud aproximada de 6700 km. Quants metres són?
9. Quants bitllets de 50€ (77mm d'amplada i 141 mm de llarg) es necessiten per enrajolar una
habitació de 5 metres d'ample i 7 m de llarg?
10. La densitat de l'alcohol és de 800 kg./m3 . Quina serà la densitat en grams/cm³.
11. L'AVE Barcelona – Madrid anirà a una velocitat màxima de 350 km/h. Expressa aquesta
velocitat en m/s,
12. Calcula en g/cm3 i kg/m3 la densitat d'un cub sòlid que fa 25 mm de costat i té 20 g de massa.
13. Copia a la teva llibreta el quadre de les unitats de longitud.
14. Escriu a la teva llibreta:

1. Amb unitats de longitud, per a passar d’una unitat a una unitat més gran cal ...
2. Amb unitats de longitud, per passar d’una unitat a una unitat més petita cal ....
15. Expressa 4 dam en metres.
16. Expressa 50 centímetres en decímetres.
17. Transforma en decímetres aquestes quantitats:
1 m. 5 m. 12 m. 37 m. 0,3 m. 0,35 m.
18. Completa:
Exemple: 1 hm = 100 m
a)
b)
c)
19. Ordena del més gran al més petit:
4 dm; 0,3 dam; 90 mm ; 120 m ; 0,7 km
20. Efectua les operacions següents:
a)21 dm + 37 cm =
b)700 dm + 0,4 km =
21. Copia a la teva llibreta el quadre de les unitats de superfície.
22. Quants centímetres quadrats hi ha en un decímetre quadrat?
23. Quants mil·límetres quadrats hi ha en un centímetre quadrat?
24. Completa: 1hm = ... m; 1 hm2 = ... m2.
25. Completa: 1km = ... m. 1 km2 = ... m2.
26. Indica la unitat que faries servir per mesurar:
1. La superfície d’un camp de futbol.
2. La superfície d’un full de paper.
3. La superfície de l’oceà Atlàntic.
4. La superfície d’un pis.
5. La superfície d’un segell de correus.
6. La superfície d’un mocador de paper.
27. Expressa 85 m2 5 dm2 23 cm2:
1. en m2.
2. en dam2.
3. en dm2.
28. Expressa en m2:
1. 16 dam2 6 m2 3 dm2.
2. 51 hm2 2 dam2.
29. Expressa en cm2:
a) 2 m2 48 dm2
b) 6 dm2 4 mm2
c) 1 dm2 2 cm2
d) 19 cm2 1 mm2