ΚΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΗΚΕΡΑ

,

ΦΤΘΖΟΥΚΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΘΣΤΗΚΘΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΙΩΝ ΚΑΣ!

Δθμΰρια λαι δτπεάν παιδεία ηια ΰμξχυ!

. Ενιαία πανεπιρςθμιαλή ελπαίδεχρθ φτπίυ ςακιλξύυ ζπαημξύυ!
Δτπεάν λαι επαπλείυ παπξφέυ ηια ΰμξχυ!

. Έπεχνα ηια ςιυ ανάηλευ ςξχ μαξύ λαι ΰφι ςξχ λεζαμαίξχ!

Φξιςθςιλΰυ επηαςιλΰυ έμεηφξυ!

Καμία επηξμαβία ρςα πανεπιρςήμια!

Απεμεχσεπτςιλή παιδεία!

Ένα πςχφίξ ανά ηντρςιλΰ ανςιλείμενξ!

9. Άρχμξ!

Γιαςί ςα ππάημαςα μπξπξύν λαι ππέπει να πάνε αμμιου…