You are on page 1of 9

| |

Marina Amaro Monreal


!a obra poètica de Salvador Espriu és una de les més brillants i ambicioses de la
postguerra. És alhora obra única dins el conjunt de la poesia catalana del s.XX pel
caràcter absolutament original del seu plantejament esteticoliterari que conté i pel
seu compromís cívic amb el país i la llengua.
  
  
]onstruïda a partir de les grans tradicions literàries i
espirituals de la humanitat.
-!a mitologia de l͛antic Egipte ( el ͞llibre dels morts͟).

-!a Bíblia ( l͛Antic testament).

-!a mitologia grega.

-!a literatura del Barroc.

Proporcionen al poeta mites,símbols,al·legories i


temes.
   á 

-Els mites de creació propia: Sinera


(associat amb el món de la infancia, i
per extensió,a la patria del poeta) i
Sepharad (que s͛identifica amb
Espanya)

-Els mites històrics (Israel) 

-Els mites extrets de diverses


mitologies, com la grega o la egipcia.
  
 

!es imatges i els simbols hi són un ingredient fonamental:

Símbols constituïts a partir Símbols provinents de conceptes


d͛imatges de la natura i del creats pel poeta amb el suport de les
món de la infantesa de l͛autor tradicions culturals i literàries que
(la pluja, el vent, els arbres, el coneix: el camintant i el mur, el
vol dels ocells͙). laberint i el temple, els titelles i els
captaires cecs...
u 

!  
 
 , centrada en els temes de
la mort i de la llibertat. Aquesta
reflexió, tema principal de la poesía
d͛Espriu, té el punt de partida en la
mort d͛amics i familiars i, sobretot,
en l͛experiència de la Guerra ]ivil,
amb la destrucció i la mort que va
comportar. El tema de la mort es
desplega en una infinitat de motius
temàtics més concrets: la visió del
món pesimista i desesperaçada, el
destí tràgic de l͛home, el pas del
temps, la solitud, ell cansament del
poeta, la mort com a alliberament,
el record de la infantesa, Déu i
l͛home͙És la temàtica de ]


 (1946) i 


 (1954).
u 
!       És l͛altre gran tema, amb connexions amb
l͛anterior. Es fa present en el llibre !   (1960). Hi reflexiona sobre la història i el
destí de Sepharad (Espanya) i proposa la reconciliació entre pobles i cultures que hi viuen.
És un tema de caire civil que ha estat relacionat amb el realisme històric .!a fidelitat a la
pàtria es tradueix també en la recuperació del mots.
 

  El trobem en els poemes en que


s͛adreça a la col·lectivitat amb un missatge de
to moral molt elevat.
    És el
dominant en aquesta poesia i té la
reflexió sobre la mort com a
centre temàtic; és remarcable el to
elegíac de molts poemes en que el
poeta expressa l͛enyorança del
món perdut a causa de la Guerra
°   Present en poemes en què
]ivil.
el poeta remarca allò que de grotesc hi ha
en situacions ,tipus i fets de la vida real i
quotidiana.

You might also like