You are on page 1of 9

S e o re s :

FECHA :

E s t im a d o ( a ) :

C O T IZ A

0 2 /1 1 /2 0 1 5

A G M -E T
C I N :

T e l f on o :
D ir e c t o .

E je c u t iv o : A le ja n d r o G u e r r a

R e c ib a n u e stro s c o rd ia le s sa lu d o s:
L e h a c e m o s lle g a r n u e stra s m e jo re s o fe rta s y q u e d a m o s a l p e n d ie n te d e su s g ra ta s rd e n e s .
IT E M

CA N T.

D E S C R IP C I N

P R E C IO

P R E C IO

U N IT A R IO

TO TA L

$ 1 ,1 8 0 .0 0

$ 1 ,1 8 0 .0 0

T eo d o lito S O U T H E T -0 2

M E D IC IO N D E A N G U L O
M to d o d e M ed ici n :

C d ig o A b so lu to

D im etro d el D isco :
L ectu ra M n im a:

P recisi n :

79m m
1 " / 5 " S electiv a

2"

A n g u lo v ertical: 1

A n g u lo H o rizo n tal:

D ual

T E L E S C O P IO

Im agen:

01

01

P o sitiv a

L o n g itu d d el T u b o :

157m m

D im etro d e O b jetiv o :
A u m en to :

4 5 m m (E D M :5 0 m m )

30x

C am p o V isu al:

130

D istan cia M n im a d e E n fo q u e:

E ficien cia:

1 .4 m

C o n stan te d e M u ltip licacio n :

C o n stan te d e A d icio n :

100

C O M P E N S A D O R A U T O M A T IC O

S istem a:

S en so r -L iq u id o E lectrico

R an g o d e T rab ajo :

E x actitu d :

+-3

R U C : 2 0 6 0 0 5 8 9 7 6 9 G E O T E K IN G E N IE R O S S A C

S E N S IB IL ID A D

D E N IV E L

N iv el d e T u b o L arg o :
N iv el C ircu lar:

30/ 2m m

10/ 2m m

P L O M A D A O P T IC A
Im agen:

P o sitiv a

A u m en to M u ltip le:
R ango de E nfoque:

C am p o V isu al:

3x
0 .5 m

PA N T A L L A

T ip o :

P an talla L C D p o r 2 lad o s

A L IM E N T A C IO N

F u en te d e A lim en taci n :
V o ltaje:

B atera A A , R ecarg ab le N i-H

V D C 6V

T iem p o d e F u n cio n am ien to C o n tin u o :

10 H oras

T A M A O Y PE SO

D im en si n :
P eso :

L145*H 318*W 179

5 .2 K g

In clu y e: 0 1 T rp o d e; 0 1 M ira; 0 1 P o rta B atera p ara A A ; 0 1 B atera


R ecarg ab le N i-H ; 0 1 C arg ad o r d e b atera; 0 1 P lo m ad a; 0 1 M an u al.

T E O D O L IT O

E L E C T R O N IC O

E L T E O D O L IT O E L E C T R O N IC O

02

01

F O IF D T 4 0 5

F O IF D T 4 0 5 m id e el A n g u lo

ad o p tan d o la lectu ra in crem en tal d e la tram a. P u ed e m ed ir d istan cia,


c a l c u l a r , t i e n e p a n t a l l a y m e m o r i a , e t c ., p u e d e b a j a r i n f o r m a c i o n a l a
co m p u tad o ra. E n la p an talla p u ed e ex h ib ir lo s resu ltad o s d e las m ed id as
d el A n g u lo h o rizo n tal y v ertical al m ism o tiem p o . A d em as, el A n g u lo
v ertical p u ed e referir a A n g u lo o in clin arse y asi su cesiv am en te.

a tte .

A le ja n d ro G u e rra
A re a d e V e n ta s

R U C : 2 0 6 0 0 5 8 9 7 6 9 G E O T E K IN G E N IE R O S S A C

$ 1 2 8 0 .0 0

$ 1 ,2 8 0 .0 0

T eo d o lito E lectro n ico d e la serie D T 4 0 5 se


p u ed e u tilizar en tercer, cu arto o rd en d el
co n tro l d e la trian g u lacio n to p o g rfica,
lev an tam ien to to p o g rfico p ara lo s p ro y ecto s d e
lin ea d e ferro carril, la carretera, el p u en te, la
co n serv acio n d el ag u a, la in g en ieri a to p o g rafica
en la co n stru ccio n d e ed ificio s, m in as, etc.
T am b ien se ap lica en el lev an tam ien to catastral
y en to d o tip o d e trab ajo to p o g rafico .

E x celen te d ise o d e b ateria, larg a d u racio n . 4


A A B aterias A lcalin as, tiem p o d e o p eracio n 2 4
h o ras. G ran P an talla. F av o rece l a co m o d a
lectu ra y facil o p eracio n .

N u ev a fu n cio n en la d u p licacio n d e las m ed id as. A lta p recisio n y


eficien cia. M ed id as ab so lu tas en h o rizo n tal y A n g u lo . P ro teccio n d e
b ateria, seg u rid ad en la o p eracio n .

C A R A C T E R IS T IC A S T E C N IC A S :
T E L E S C O P IO

L en te o b jetiv o D iam etro

45m m

A u m en to O p tico

30X

Im agen

D istan cia M in im a d e E n fo q u e

C am p o V isu al

M E D ID A D E A N G U L O S

S istem a d e lectu ra

E n co d er A b so lu to

P recisio n

5"

L ectu ra M in im a

1 " /5 " /1 0 " /2 0 "

S en so r d e In clin acio n

V ertical

C o m p en sacio n P recisio n d e A ju ste

PA N T A L L A

P an talla

IL U M IN A C IO N

R eticu lo d e Ilu m in acio n

P an talla L C D c/L u z d e fo n d o

N IV E L D E S E N S IB IL ID A D

R U C : 2 0 6 0 0 5 8 9 7 6 9 G E O T E K IN G E N IE R O S S A C

D irecta
1m
130'

+-3

L C D (am b o s lad o s)

Si
Si

N iv el T u b u lar

30" / 2m m

N iv el C ircu lar

8/ 2m m

A L IM E N T A C IO N

T ip o d e B ateria

6 V N i-M H recarg ab le / 4 P ilas A A

T iem p o d e O p eracio n C o n tin u a 2 4 H o ras (B ateria recarg ab le)

O T R O S

In terface S erial R S -2 3 2 C

P ro teccio n d e A g u a y P o lv o

P lo m ad a

V elo cid ad :9 6 0 0 b p s
IP55

O p tica / L aser (O p cio n al)

E l E q u ip o C o n sta d e: 0 1 T eo d o lito electr n ico ; 0 1 T rp o d e d e


a lu m in io ; 0 1 E stu ch e d e tra n sp o rte; 0 1 L la v e d e a ju ste; 0 1 B a tera ; y
0 1 M a n u a l d e o p era rio .

T E O D O L IT O

D IG IT A L

D T 209

T o p co n p resen ta la n u ev a serie d e T eo d o lito s


E lectr n ico s D ig itales D T -2 0 0 /2 0 0 L q u e in teg ran la
tecn o lo g a m s recien te en la p tica y la electr n ica.
L a serie D T -2 0 0 /2 0 0 L p u ed e u sarse b ajo cu alq u ier
co n d ici n clim tica q u e so n frecu en tes en cam p o .
L a n u ev a serie D T -2 0 0 /2 0 0 L aseg u ra el reto rn o d e
su in v ersi n g racias a su v ersatilid ad y fcil u so .
M ed icio n es d e alta p recisi n co n sen so r d e
in clin aci n (D T -2 0 0 /2 0 0 L ). L o s m o d elo s D T 2 0 0 /2 0 0 L

p o seen u n sen so r d e in clin aci n p ara

co rrecci n d el n g u lo v ertical, lo q u e aseg u ra


m ed icio n es altam en te p recisas.

03

01

C A R C A T E R S T IC A S T C N IC A S :

T elesco p io
L o n g itu d : 1 4 9 M m .
D im etro O b jetiv o : 4 5 M m .
A u m en to s: 3 0 X
C a m p o d e V ista : 1 3 0
M n im o E n fo q u e: 9 0 cm s.
E stad a R atio : 1 0 0
E stad a C o n stan te: 0

L ectu ra A n g u lar
M to d o : L ectu ra A b so lu ta
P recisi n : 9

P lo m ad a p tica
A u m en to s: 3 x

R U C : 2 0 6 0 0 5 8 9 7 6 9 G E O T E K IN G E N IE R O S S A C

$ 2 .7 5 0 .0 0

$ 2 .7 5 0 .0 0

C am p o d e V ista: 3

O tro s
A lim en taci n : 4 P ilas A A
P an talla: U n a P an talla
P ro tecci n co n tra el ag u a: IP 6 6
T iem p o O p eraci n : 1 4 0 H o ras
R a n g o d e o p e r a c i n : - 2 0 C h a sta + 5 0 C

E l E q u ip o C o n sta d e: 0 1 T eo d o lito electr n ico ; 0 1 T rp o d e d e


a lu m in io ; 0 1 E stu ch e d e tra n sp o rte; 0 1 L la v e d e a ju ste; 0 1 B a tera ; y
0 1 M a n u a l d e o p era rio .

T eo d o lito

N E -101

F iab ilid ad ex cep cio n al y facilid ad d e u so


G en eral p ara su N ecesid ad es d e
co n stru cci n
F acilid ad d e u so , co n fiab ilid ad y
d u rab ilid ad q u e N ik o n N E -1 0 0 y
teo d o lito s series N E -1 0 1 , es u n a o p ci n
in telig en te p ara la co n stru cci n en g en eral,
alin eaci n y ap licacio n es d e d ise o .
E sto s in stru m en to s eco n m ico s, co n la
fam iliar calid ad d e N ik o n , so n id eales p ara
alin eaci n , p o sicio n am ien to d e p ern o s d e
an claje, co lu m n as d e acero . L o s teo d o lito s
p erm iten u n n m ero d e tcn icas d e
p o sicio n am ien to : 9 0 -g rad o d ise o ,
co m p ro b aci n lo s n g u lo s, alin eaci n y p lo m ad a, ran g o , as co m o trab ajo

04

01

d e g rad o y d e n iv elaci n co rto s.

$ 2 ,5 5 0 .0 0

C A R A C T E R IST IC A S T E C N IC A S
T elesco p io
L o n g itu d

149 M m .

Im agen

D irecta

A u m en to s

30X

C am p o d e V ista

1 2 0

M n im o E n fo q u e

0 .7 m

E stad a R atio

100

E stad a C o n stan te

L ectu ra A n g u lar:
M to d o

L ectu ra A b so lu ta

P recisi n

10

P lo m ad a p tica
A u m en to s

2 .2 X

C am p o d e V ista

O tro s
A lim en taci n

6 x A A

P an talla:

U n a p an talla

R U C : 2 0 6 0 0 5 8 9 7 6 9 G E O T E K IN G E N IE R O S S A C

$ 2 ,5 5 0 .0 0

R esisten te

A l ag u a y al p o lv o .

T iem p o O p eraci n

170 H oras

R an g o d e o p eraci n

- 2 0 C h a sta + 5 0 C

E l E q u ip o C o n sta d e: 0 1 T eo d o lito electr n ico ; 0 1 T rp o d e d e alu m in io ;


0 1 M ira d e alu m in io ;0 1 E stu ch e d e tran sp o rte; 0 1 L lav e d e aju ste; y 0 1
M an u al d e o p erario
TEO D O L ITO

D IG ITA L

D T 2 0 5

T o p c o n p r e s e n t a la n u e v a s e r ie d e T e o d o lit o s
E le c t r n ic o s D ig it a le s D T -2 0 0 /2 0 0 L q u e in t e g r a n la
t e c n o lo g a m s r e c ie n t e e n la p t ic a y la
e le c t r n ic a . L a s e r ie D T -2 0 0 /2 0 0 L

p u ed e u sarse

b a jo c u a lq u ie r c o n d ic i n c lim t ic a q u e s o n
fr e c u e n t e s e n c a m p o . L a n u e v a s e r ie D T -2 0 0 /2 0 0 L
a s e g u r a e l r e t o r n o d e s u in v e r s i n g r a c ia s a s u
v e r s a t ilid a d y f c il u s o . M e d ic io n e s d e a lt a
p r e c is i n c o n s e n s o r d e in c lin a c i n (D T -2 0 0 /2 0 0 L ).
L o s m o d e lo s D T -2 0 0 /2 0 0 L

p o s e e n u n s e n s o r d e in c lin a c i n p a r a

c o r r e c c i n d e l n g u lo v e r t ic a l, lo q u e a s e g u r a m e d ic io n e s a lt a m e n t e
p r e c is a s .
C A R C A T E R S T IC A S T C N IC A S :

T e le s c o p io
L o n g it u d : 1 5 2 M m .
D i m e t r o O b je t iv o : 4 5 M m .

05

01

A u m en to s: 30X
C a m p o d e V is t a : 1 3 0
M n im o E n fo q u e : 9 0 c m s .
E s t a d a R a t io : 1 0 0
E s t a d a C o n s t a n t e : 0

L e c t u r a A n g u la r
M t o d o : L e c t u r a A b s o lu t a
P r e c is i n : 5

P lo m a d a p t ic a
A u m en to s: 3x
C a m p o d e V is t a : 3

O tro s
A lim e n t a c i n : 4 P ila s A A
P a n t a lla : U n a P a n t a lla
P r o t e c c i n c o n t r a e l a g u a : IP 6 6
T ie m p o O p e r a c i n : 1 4 0 H o r a s
R a n g o d e o p e r a c i n : - 2 0 C h a s t a + 5 0 C

R U C : 2 0 6 0 0 5 8 9 7 6 9 G E O T E K IN G E N IE R O S S A C

$ 3 ,7 0 0 .0 0

$ 3 ,7 0 0 .0 0

E l E q u ip o C o n s t a d e : 0 1 T e o d o lit o e le c t r n ic o ; 0 1 T r p o d e d e a lu m in io ;0 1
m ir a t e le s c o p ic a ; 0 1 E s t u c h e d e t r a n s p o r t e ; 0 1 L la v e d e a ju s t e ; 0 1
B a t e r a ; y 0 1 M a n u a l d e o p e r a r io .

T e o d o lit o C S T /b e r g e r
D G T10
C A R A C T E R IS T IC A S T E C N IC A S

- P r e c is io n A n g u la r

: 5

A N T E O JO
- A u m e n to p tic o : 3 0 x
- L o n g itu d : 1 5 5 m m
- A p e r tu r a e f e c tiv a : 4 5 m m
- Im a g e n : D e r e c h a
- D is t a n c ia m n im a d e e n f o q u e : 1 .3 m
- C a m p o v is u a l : 1 3 0
- C o n s ta n te e s ta d im e tr ic a : 1 0 0

M E D ID A D E A N G U L O S
- T ip o : In c r e m e n t a l

06

01

- L e c tu r a m n im a : 5 / 1 0

$ 1 ,1 9 0 .0 0

IL U M IN A C IO N : D is p la y y r e t c u lo

P L O M A D A O P T IC A
- A u m e n to s : 3 X
- R a n g o d e e n f o q u e : 0 ,5 h a s t a e l in f in it o

A L IM E N T A C IO N
- V o lta je d e tr a b a jo : 4 - 6 V D C
- P ila s 4

: A lc a lin a s A A

- T ie m p o d e o p e r a c i n c o n tin u a : 1 5 h o r a s

O TRO S
- P a n ta lla : L C D ( a m b o s la d o s )
- T e m p e r a tu r a d e tr a b a jo : D e - 2 0 a + 5 0

E l E q u ip o C o n s ta d e : 0 1 T e o d o lito e le c tr n ic o ; 0 1 T rp o d e d e
a lu m in io ; 0 1 E s tu c h e d e tra n s p o rte ; 0 1 L la v e d e a ju s te ; 0 1
B a te ra ; y 0 1 M a n u a l d e o p e ra rio .

R U C : 2 0 6 0 0 5 8 9 7 6 9 G E O T E K IN G E N IE R O S S A C

$ 1 ,1 9 0 .0 0

T e o d o li t o P E N T A X E T H - 5 0 5
C a r a c t e r s t ic a s :
T E L E S C O P IO
Im a g e n

D ir e c t a

A p e r t u r a d e O b je t iv o

45

m m
A u m e n t o p t ic o

30x

C a m p o v is u a l

120

D is t a n c ia m n im a d e e n fo q u e

1 .3 5

m
P R E C IS IO N
P r e c is i n m e d ic i n d e A n g u lo

A n g u lo d e
V is u a liz a c i n

1 /5

CO M PEN SA DO R

07

01

S e n s o r d e In c lin a c i n

C o m p e n s a c i n
A u t o m t ic a V e r t ic a l

C o m p e n s a d o r d e In c lin a c i n
P A N TA LLA S

Si
A m b o s la d o s

P L O M A D A O P T IC A
Im a g e n

D ir e c t a

A u m en to

3x

A n g u lo d e V is i n

P R O T E C C IO N D E P O L V O Y A G U A
A L IM E N T A C IO N
T E M P E R A T U R A D E O P E R A C I N

IP 4 4
4 P ila s A A A
-2 0 C + 5 0 C

E l E q u ip o C o n s t a : 0 1 T e o d o lit o ; 0 1 T r p o d e ; 0 1 M ir a

d e A lu m in io ; 0 1

E s t u c h e d e t r a n s p o r t e ; 0 1 L la v e d e a ju s t e ; y 0 1 M a n u a l d e o p e r a r io .

T E R M IN O S Y C O N D IC IO N E S :

L o s p r e c io s in c lu y e n IG V

C o s to s d e e n v o d e n tr o d e L im a a s u m id o s p o r n o s o tr o s .

G a r a n ta d e F b r ic a d e 1 2 M e s e s

E n tr e g a : In m e d ia ta

L o s p r e c io s n o in c lu y e n r e c a r g o s p o r p a g o c o n ta r je ta d e d b ito o c r d ito .

F o r m a d e P a g o : D e p s ito P r e v io y e n v o in m e d ia to

R a z n S o c ia l: G E O T E K IN G E N IE R O S S .A .C .

R U C : 20600589769

D ir e c c i n fis c a l: A v . P e tit T h o u a r s 5 3 5 6 In t. 1 0 1 6

R U C : 2 0 6 0 0 5 8 9 7 6 9 G E O T E K IN G E N IE R O S S A C

M ir a flo r e s , L im a - P e r

$ 1 .4 0 0 .0 0

$ 1 .4 0 0 .0 0

C u e n ta s B a n c a r ia s :

B B V A C o n tin e n ta l C u e n ta C o r r ie n te ( S /.)

00110133010004309665

B B V A C o n tin e n ta l C u e n ta C o r r ie n te ( $

00110133010004311867

R U C : 2 0 6 0 0 5 8 9 7 6 9 G E O T E K IN G E N IE R O S S A C