P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 187|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on May 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2014

pdf

text

original

ה יכנא ' ךיקלא

פ ' סשת ןנחתאו " ו

#1 ה םירבד - י ִ כֹ נאָ ה ' ֱ א ֶ ק םי ִ דָ בֲ ע תי ֵ בּ ִ מ םִ י ַ ר ְ צ ִ מ ץ ֶ ר ֶ א ֵ מ י ִ תאֵ צֹ וה ר ֶ שֲׁ א י .

#2 רפס תובוח תובבלה המדקה - ימ חכבש ולכש ותרכהו דומעל לע רורב המ לבקש , והובכעו ןייעלמ וב ולכשב
תולצעה תולקהו תווצמב אה - ל ותרותבו , אוה נ שנע לע הז םשאו לע רשא םלעתה ונממ . .. ) לבא ( םא אל תייה לוכי
עיגהל לא ןינע הז ךרדמ ךלכש ... ןכו , םא התיה ךתעד הרצק ךתרכהו השולח גישהמ וילא , אל תייה שנענ לע
ךתעישפ ... לבא , םא התא שיא תעד הנובתו , לכותש דומעל םהב לע רורב המ תלבקש םימכחהמ םשב םיאיבנה
ישרשמ תדה יבטוקו םישעמה , התא הווצמ שמתשהל םהב , דע דומעתש לע ןינעה ררבתיו ךל ךרדמ הלבקה
לכשהו דחי . םאו םלעתת עשפתו רבדב , היהת רצקמכ המב התאש בייח ךארובל ךרבתי . .. ו ןמ ןידה ןייעל המב
גשויש ךרדמ לכשה איבהלו וילע תויאר תפומב לוקשש תעדה ורזוע , ימל שיש ול תלוכי תושעל ןכ .

#3 רפס ה ךרד ' חמרל " ל א קלח : א - עדיש ךירצ דוע , תי הזה יוצמהש " ש , ותלוזל תגשומ ותואיצמ תתמא ןיא
ללכ , וב עדונ הז קרו , תומילש ינימ לכב םלש יוצמ אוהש , ללכ ןורסח וב אצמנ אלו ] . םונעדי הלא םירבד םלואו
םיאיבנה ןמו תובאה ןמ הלבקב , מא לע ודמעו יניס רה דמעמב לארשי לכ םוגישהו רוריבב םתת , םהינבל םודמלו
הזה םויכ רוד רחא רוד , ע וניבר השמ םויצ ןכש " הרובגה יפמ ה , וגו ךיניע ואר רשא םירבדה תא חכשת ןפ '
ךינב ינבלו ךינבל םתעדוהו . הלאה םינינעה לכ ותמאי םיידומילה םיתפומב הריקחה דצמ םג םנמא , חרכויו
ןכ םתויה , ור ונחנא רשא םהיגישמו תואצמנה חכמ וניניעב םיא , עבטה תמכח יפ לע , הסדנהה , ראשו הנוכתה
תומכחה , הלאה םייתימאה םינינעה רוריב ןהמ דלוי רשא תויתימא תומדקה הנחקלת םהמש .

#4 רפס ךוניחה תרעה רבחמה - התעו םא ןועטי ונילע תיסמ רשא ובבל הנופ םעמ ה ' וניהלא , רמאיו , המ ךל שיא
ידוהי ךתלבקו , המו ךל לואשל יבא ך ךינקזו , רוקח שורדו ךתעדב בוטה קמעהו ךיתורבס , חקפ ךיניע הארו המ
ךמלועב , תעונת לגלגה עבראו תודוסי המדאבש , םהב הארת ןיבתו תומולעת המכח , ךלכשבו רוקח דומלתו דחאה
ךיא דחי . בישנ וילא יכ דצמ ונתריקח אל לכונ גישהל םלועל רבדב לא ק םי םולכ , יכ םג ינינעב םלועה לפשה אל
ולכי לכ ימכח עבטה אובל דע םתילכת ... הלילח ונל הלילח אובל ירחא ךלמה וניהבגב , םירהלו די בושחלו
תובשחמ המב הלעמלש וניתובשחממ ןיאו ךרוצ ונילא . יכ הנה וניתובא םנורכז הכרבל המה ורדס ןחלש ונינפל ,
םה וקימעה הלאש ואבו לא תילכת העידיה תיתימאה , וגישהו תעדל יכ רבדי לא ק םי תא םדאה יחו ] םירבד ה ,'
כ " א .[ המו ונל ירחא תאז רוקחל טטחלו רחא םהירבד תמאה םתא , קר תותשל אמצב תא םהירבד םבתככ
םנושלכו .

#5 ח םירועש ץבוק " ב - זמ ןמיס : ט - מ " כ ש " קסעתהל רתומ םא וקלחנש םינומדקה ירבדמ הארנ יכ ת
היפוסוליפב , ןיריתמ םינומדקה ןיב ואצמנש אוה ןכ תמאב , ירבדמו ח בו ו הוצמ איהש הארנ ותמדקהב תובבלה ת
- ךיבא יקלא תא עד - ע אהת הנומאהש " העידי י , תוצמ יהוז תובאהמ הלבק ינפמ ןימאמהש ורמא ןיקלוחהו
הנומא , השעמל לבא נ םוש ןיא ונלצא " וז תקולחממ מ , אלא רתיהה ןיא ןיריתמה תעדל םג יכ טושפ רבדה יכ
אקיזיה חיכש אלד אכיה , ןייו רשבב םסרכ ואלימש םישנאב ונייה - במרה ןושלכ " ם - תמדוק םתארי רשאו
םתמכחל , םמוקממ םוזיזי אל םלועבש תוחורה לכש , ע הנומאה ררבל ןהל הוצמש ורמא ולאב " הריקח י , א אל לב
ונומכ ךרע יתוחפ םישנאב , תועטלו תוטנל המוצע הנכסה רשא , הנכס םוקמב םדא דומעי אל םלועלו , עדתו , ירהש
י ןבמ רענל איה הנומאה תוצמ " י תב הרענלו הנש ג " ב , ןקז דעו רענמ לכל הבייח הרותהש רמאל תעדה לע הלעיה
וטסיראכ םיפוסוליפ םלוכ ויהיש םישנו ףט , בקה ןיאו " רטב אב ה ויתוירב םע אינו , ילעב ורבד אלש רורב אלא
נה הטישה " הלוגס ידיחימ אלא ל , וניתורודב ללכ םייוצמ םניא רשא :

#6 במר " ם לה ' ידוסי הרותה א : א - דוסי תודוסיה דומעו תומכחה עדיל שיש םש יוצמ ןושאר , אוהו איצממ לכ
אצמנ , לכו םיאצמנה םימשמ ץראו המו םהיניבש אל ואצמנ אלא תתמאמ ואצמה .

#7 רפס תווצמה במרל " ם תוצמ השע א - הוצמה הנושארה איה יווצה רשא ונווצ ןימאהל תוהולאה אוהו ןימאנש
שיש םש הלע הבסו אוה לעופ לכל תואצמנה אוהו ורמא תי ' יכנא ה ' לא ק ךי .

#8 במר " ן תומש כ : ב - יכנא ה ' לא ק ךי - רובדה הזה תוצמ השע , רמא יכנא ה ,' הרוי הוציו תוא ם ועדיש ונימאיו
יכ שי ה ,' אוהו לא ק םי םהל , רמולכ הווה , ןומדק , ותאמ היה לכה ץפחב תלוכיו , אוהו לא ק םי םהל , םיבייחש
דובעל ותוא .


#9 יבא לה ירזע ' ה הבושת : ה

#10 במרהל םדאה תרות רפס " לומגה רעש כק תוא ן - רותל הארימו הבהאמ דבוע ארבנ לכ תבוח קדצל ותעדב
תגשמ ודיש המ יפכ ןידה תמאלו טפשמה , םימכח יכרדמ ונשריפש םיכרדה םהו , ןינעב ותעד בשיתתש ידכ
וגישיש המ קידצמכ וארוב ןיד וילא תמאתיו , ונממ םלענ אוהש המב קדצהו ןידה ריכיו

#11 פ ' םולש רבוד ) הרשע הנומש תליפתל ( - איה הדובעה תומילש הזב ןינעה ךא , םדא לכש לדתשהל בייוחמ
ה תא תעדל ולכש רדעמב רודעל ' ותגשה חכ גישת רשא יפכ , הלבקה לע ךומסי ותגשה חכמ הלעמל אוהש המו
ותלוזמ . אוה ותוקולא םיגישמ ונחנאש ונלכש תרכה דצמ ןכל ' וניקלא ', והוגישהש יפכ הזמ הלועמ הגשהבו
וניתובאמ הלבקה לע הזב ונא םיכמוס תובאה , ונלצא הזב אוה ןכל ראותב ' וניתובא יקלא . '

#12 םירמאמ ץבוק / הנומאה רמאמYou're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->