You are on page 1of 2

/Hrvatski

prijevod/

/izvor: http://www.allenovery.com/publications/en-gb/Pages/Investment-Treaty-Arbitration-Howmuch-does-it-cost-How-long-does-it-take-.aspx/


ALLEN & OVERY

Publikacije
Arbitraa ulagakih sporova: Koliko kota? Koliko dugo traje?

18. veljae 2014.

Strani ulagai sve su bolje upoznati sa svojim pravima koja proizlaze iz ugovora o ulaganjima.
To se odraava u sve veem broju arbitranih postupaka za rjeavanje ulagakih sporova koje
protiv drava pokreu ulagai u elji da ostvare svoja prava. Nakon postupanja u vie od 40
arbitranih postupaka za rjeavanje ulagakih sporova, postali smo svjesni da su ulagai i
suverene drave jednako jako zainteresirane saznati vie informacija o oekivanim iznosima
koje bi trebali platiti bilo da sami pokreu postupak ili da su tuenici u postupku, koliko takvi
postupci uobiajeno traju, koliki je stupanj uspjenosti, te koliki je iznos odteta. U sklopu
najveeg istraivanja provedenog do danas, pregledali smo javne arbitrane odluke i druge
odluke arbitranih sudova donesene u 221 takvom sluaju.

Glavni rezultati istraivanja su sljedei:

Prosjeno vrijeme trajanja (Od podnoenja Zahtjeva/Obavijesti o pokretanju arbitranog
postupka do konanog donoenja arbitrane Odluke)
3 godine i 8 mjeseci

Uspjenost
Odluke u korist tuitelja: 41%
Odluke u korist tuenika: 59% (pri emu je 26% tubenih zahtjeva odbaeno na
temelju nenadlenosti)

Odtetni zahtjevi/dodijeljene odtete
Prosjean iznos odtetnog zahtjeva: 491.656.000 USD
Prosjean iznos dodijeljene odtete (u sluaju odluke u korist tuitelja): 76.331.000
USD

Trokovi

Trokovi stranaka u postupku (tj. naknade za rad i trokovi pravnih zastupnika, vjetaka i
svjedoka)
Prosjeni trokovi tuitelja: 4.437.000 USD
Prosjeni trokovi tuenika: 4.559.000 USD

/Hrvatski prijevod/

Trokovi Arbitranog suda (tj. naknade za rad i trokovi arbitara te administrativni trokovi)
Prosjeni trokovi: 746.000 USD
Prosjeni trokovi kod arbitranih postupaka pred ICSID-om: 769.000 USD
Prosjeni trokovi kod arbitranih postupaka pred UNCITRAL-om: 853.000 USD

Povrat trokova
Strana u korist koje je donesena odluka ostvaruje povrat odreenog dijela svojih
trokova u 44% sluajeva (iako je taj broj proteklih nekoliko godina u porastu)
Daleko je vea vjerojatnost da e povrat trokova ostvariti ulagai u korist kojih je
donesena odluka (53%) nego drave u korist kojih je donesena odluka (38%)
Daleko je vea vjerojatnost da e povrat trokova ostvariti strane u korist kojih je
donesena odluka u postupcima pred UNCITRAL-om (69%) nego u postupcima pred
ICSID-om (36%)

Dokumenti na kojima se temelji spomenuto istraivanje dostupni su na sljedeim lokacijama:
Napomena o koritenoj metodologiji za prikupljanje podataka
Glavna tablica s osnovnim setom podataka
Tablica ponitenih podataka s podacima vezanim za odluke ad hoc Odbora

Detaljnije istraivanje obrazloenja ICSID-ovih arbitranih sudova u 145 odluka do 31. svibnja
2014. moe se pronai na sljedeoj lokaciji:
Obrazloenja arbitranih sudova ICSID-a o trokovima: Analiza 145 javnih odluka arbitranih
sudova ICSID-a do 31. svibnja 2014.

Autor istraivanja Matthew Hodgson objavio je dva lanka o istome koja su dostupna na
sljedeim lokacijama:
Counting the Costs of Investment Treaty Arbitration, objavljen u asopisu Global
Arbitration Review, dana 24. oujka 2014.
Costs in Investment Treaty Arbitration: The Case for Reform, prvi put objavljen u
asopisu Transnational Dispute Management, 11. svezak, 1. izdanje, Sijeanj 2014., u
kojem se zalae za pristup raspodjeli trokova prema naela gubitnik plaa,
odnosno da se odluke o trokovima donose nakon donoenja konane arbitrane
odluke.

Matthew Hodgson, (matthew.hodgson@allenovery.com)*

Veljaa 2014.

*Autor se eli zahvaliti brojnim kolegama iz Allen & Overy LLP-a na njihovoj pomoi na projektu, ukljuujui
Sophy Cuss, Alistairu Campbellu, Michaelu Staneku, te Alistairu Wrenchu.