P. 1
के लेखिरहेछन् यी लाहुरे

के लेखिरहेछन् यी लाहुरे

|Views: 11|Likes:
Published by Ashish Lohorung

More info:

Published by: Ashish Lohorung on May 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

कक कककककककककक कक कककककेेेेेेेेेेेेेेे ?

28/04/2010 09:22:00 राजेश राई
Font size:
कककककक कककककक कककककक ककककककक कककककक ककककक ककक ककककककककक ककक
ककक कककककक ककककककककक कककक
ककक कककककक ककककक कककक
लाहुरेमािथको यो भनाइ कुनै वेला उखानै बनेको िथयो । िवदेशमा खुन-पिसना एक गरी गरेको कमाइ खाएर वा
खुवाएर र मोजमस0ीमा उ7ाउने लाहुरे 7वि¬मािथको कõाu िथयो यो । ुु ुुुुुुु बुुõजु¬ ा गर ‍याप-गर ‍याप
बजाउदै गाउ ×एको स¯प7 लाहुरे 7िकदा जोगी जस0ो िर¬ोहा0 7िक¯ºयो रे । लाहुरे सजनशील हुदैनन , ल7नमा7ै
जा¯दUन भ7े ुु 7कlे भनाइ िथयो । 0र, 7िहलेका सजनशील लाहुरेले यसलाई गल0 सािब0 गिरिदएका Uन ।
ब¯दुक बोüे हा0 उि¬कै िसपालु õगमा कलम ¤लाइरहेका Uन ।
लाहुरे किव/लेखकले लाहुरेको पुरानो मानक भ¯काइिदएको ब0ाउUन सािह¯यकार 7िभ सुवेदी । '7ब लाहुरे
िसजनशील हुदैनन भ7े भनाइ काम नला¹ने भइस4यो,' सुवेदी भ¯Uन, '×जका सजनशील लाहुरेले लाहुरेको मानक नै
पिरव0न गिरिदएका Uन ।' सुवेदीका 7नुसार लाहुरे(ारा सिज0 सािह¯यले नेपाली सािह¯यमा ×1नैखाले मह¯¯व
रा^U ।
किव "व" मुका'7 भ¯Uन, '7ब ×यो लाहुरे सजना बोकेर, गयो लाहुरे खरानी Þसेर भ7ुपU । न7, लाहुरेका
सजनामािथ 7¯याय हु¯U ।' उनको दाबी U- लाहुरेको सजना स0रीय Uन । भ¯Uन, 'Þरदेशका नेपालीको जीवन र
समसयामािथ नेपालमा बसने सािह¯यकारले लेखेका Uन भने परदेश(लाहुर) को नेपालीको जीवनमािथ लाहुरेले लेखेका
Uन । परदेशको सािह¯यिवना नेपाली सािह¯य प¸" नहुन स4U ।'
पि¯Uलो समयमा लाहुर गएकामा सबै िशिu0 भएकाले लाहुरे सजकको स^या बõेको ुु ुुुु िबरिõस सेनामा कायर0
किव हेपे¯5 राई (7¯जसे का¯Uा) ब0ाउUन । का5मा7lमा लाहुरेको िक0ाब स¯पादन 0था 7काशनका लािग से0ु
बनेका किव शशी लुमु¯ब¸का 7नुसार किरब दुई दजनजि0 लाहुरे सािह¯यकारले 7¯येक Uु]ीमा नेपाल 7िकदा नयl
कि0 िलएर ×उने गरेका Uन ।
कक कककक ककककककक ?
सन +I+$ को सुगlली सि¯UपिU सु' भएको हो लाहुरे ब7े ¤लन । किरब दुई श0ा¯दी लामो इि0हास U लाहुरेको ।
0र, लाहुरे -सािह¯यको इि0हास भने ¯यि0 लामो Uैन । लाहुरेले कलम ¤लाउन थालेको पl¤ दशकमा7ै भयो । सन
+"×" मा ुु ुुुु िबरगे7 77 गोखlजले 7काशन सु' गरेको 'पव0े' नामक नेपाली पि7काबाõ लाहुरेका सजना
बािहर ×उन थाले । पl¤ दशकिभ7 लाहुरेका सा0 दजन बõी सािहि¯यक कि0 7कािश0 Uन ।
लाहुरे सािह¯यकारमा मासõर िम7सेन थापामगर सबैभ¯दा 7गुवा सािह¯यकार हुन । दो"ो िव"यु¿ ल7ेका
थापामगरले ¯यसवेला नै 'लाहुरेको रेिलमाई 7ेसनै रा7ो' जस0ा ुु ुु लोकिपरय गी0 लेखेर गाएका िथए । यस0ै,
मेजर शेरिसह रानामगरले सन +""$ मा 'ल¯7न राजि0लक या7ा' िनब¯U 7कािश0 गरेका िथए । यस0ै, िजबी
लुगुन, ¤¯5 गु'7, 7ा. ह1बहादुर बुõामगर, जनकबहादुर राना, नोदन 0ेि¯ज7 भुिõया ×िद पुराना पुस0ाका लाहुरे
सािह¯यकार हुन ।
दािजिल7का Uनहा7 सु¯बा पुराना सािह¯यकार हुन । उनले लाहुर जानु7िÞ ¤+$ मै 'हिसमा' कथास7ह 7काशन
गरेका िथए । लाहुरबाõ 7िकएपिU लाहुरे जीवन भोगाइका िव1यवस0ु समेõेर 'सलाम0 जलान' कथास7ह पिन
7कािश0 गरे । 7िस¿ लेखक इ¯5बहादुर राईका समकालीन Uनहा7 सु¯बाका बारेमा समालो¤क 7ा. जीवन ना¯दु7ले
सलाम0 जलानको भ¸िमकामा लेखेका Uन, '¯यि0वेला Uनहा7 सु¯बा इ¯5बहादुर राईजि¬कै स0रीय ले^थे । लाहुर
गएर लेखनबाõ पलायन नभएका भए उनले नेपाली सािह¯यलाई मह¯¯वप¸" योगदान िदन स4थे ।' सु¯बाले प¸वl
नेपालका िल¯ब¸ जाि0का लोककथा सकलन गरी 'िल¯ब¸वानका लोककथा' पिन 7कािश0 गरेका Uन ।
लाहुरे किवको यlõा 5¸ लो जमा0 नै 0यार भइसकेको U । लाहुरेले सािह¯यका 7÷ िवUाभ¯दा किव0ा Uेरै ले$ुका
कार" ब0ाउदै ई"र ¤ाि¯ल7 भ¯Uन, 'प¯õनमा समयको पाव¯दी हु¯U । किव0ा Uोõो बसाइमा ले$ सिकने भएकाले
Uेरै लेिखएका हुन ।'
रu राई, िमजास 0े¯बे , का7मा7 नरेश, दयाक¯" राई, 7¯जसे का¯Uा 7िहलेका केही ¤ि¤0 लाहुरे सािह¯यकार हुन
। राईको 'सािलक उिभएर गोखlली', 0े¯बेका '7थ व0र"', नरेशको '7नुहारमा लुकाइएका ¤ोõह÷' र दयाक¯"को
'ई"रको मलामी' ¤ि¤0 किव0ास7ह हुन । ¯यस0ै, का7मा7 नरेश, िमजास 0े¯बे र 7¯जसे का¯Uाले स¯पादन गरेको
सयु40 किव0ास7ह '7ीनवी¤का 7ि0¯विनह÷' ले 7ायसपोिरक सािह¯यमा रा7ै 7शसा बõुलेको U । यसमा बेलाय0,
ह7क7, िसगापुर ×िद देशमा कायर0 $× किवका एक सय ¯I किव0ा स7िह0 Uन । ¯यस0ै, ¯¤$$ मा 7कािश0
+u लाहुरे किवको सयु40 किव0ास7ह 'सीमाहीन िब¯बह÷' लाई पिन रा7ै '¤ाइएको िथयो ।
उप¯यासमा मुलीवीर राईको 'म0सहर', ग"ेश राईको 'राइ7लको नालबाõ जीवन िनया¯दा' र 'यु¿ ए¯बुसमा राइ7लको
सगी0' 7¯बल मािन¯Uन । मुलीवीर राईको 'म0सहर' ले प¯0 समि0 पुरसकार पिन पाएको U । ¯यस0ै, िव"ासदीप
ि0गेलाको िनया7ा कि0 'गहयु¿का पी7ा' िनकै ¤¤l पाएको कि0 हो । रu राईका कथास7ह 'िसपाहीको ×माको
लास' र 'बालुवामा 7कl नेपाल' 7वासी नेपालीमा5 ुु ुु लोकिपरय U ।
जग0 नवोिद0, õ क वनेम, कुमार इसबो, भगवान ¤ाि¯ल7, िज0े¯5 ¤े¯जो7, ×न¯द रानोUा7, "ी7साद माबो, यादव
बा¯0वा, भर0मि" ¤ो7बा7, नवराज राई, ई"र ¤ाि¯ल7, 7¯जसे का¯Uा, भ¸िमराज राई, ¤ोक गु'7 ×िद लाहुरे
सािह¯यकारका कि0ले पिन रा7ै ¤¤l पाएका Uन ।
हाल लाहुरेले िक0ाब 7काशन गन एकखालको लहर नै ¤लेको U । उनीह÷का कि0का गु"स0रको 7> नउ5ेको भने
होइन । लाहुरेका सजना पिरसक0 हुदै गएको ब0ाउUन 7िभ सुवेदी । भ¯Uन, 'पिU¯लो समयमा लाहुरेले पिरसक0
सािह¯य सजना गन थालेका Uन ।' लाहुरे र नेपालमै बसेर लेखेका सािह¯यकारका कि0लाई एकै 5ाउमा राखेर
िव°ले1" गन नहुने 7ा. सुवेदीको 0क U । भ¯Uन, 'Þरिभ7 बसेर लेखेको सािह¯य र बािहर बसेर लेखेको सािह¯य
7लग-7लग िव1य भएकाले यी दुईलाई Uु]ै राखेर हेनुपU ।' दािजिल7मा बसेर सािह¯य सजनामा लागेका
सािह¯यकार 7ा. जीवन ना¯दु7 पिन यसमा सहम0 देिख¯Uन । उनले क0ै लेखेका Uन, 'सुरिu0 5ाउमा
राि¯[यस0रका किव ब7ु, बनाइनु सिजलो हु¯U, 0र 7सुरिu0 5ाउबाõ सामा¯य किव ब7 पिन Uेरै उकालो िह7नुपU
।'
×जका सजनशील लाहुरेले प¯õनको सlÞुरो पिरिUबाõ बािहर िनि4लएर िवदेशमा नेपाली भा1ा, सािह¯य, कला र
ससकि0को समु7ि0मा जुिõरहेको ब0ाउUन सािह¯यकार रu राई । कुनै वगको ×Uारमा Uुõाइदा नेपालमा बसेर
लेखेको सािह¯य र प¯õनमा समय ¤ोरेर लाहुरेले लेखेको सािह¯यलाई एकै 5ाउ रा$ नहुने , 0र सम7 सािह¯यको
स0रको 7> ×उदा सबैलाई एकै 5ाउ राखेर म¸¯यlकन गनुपन किव °यामलको 5हर U । भ¯Uन, 'लाहुरेका िक0ाबका
कभर र पेपर जि0 सु¯दर र गु"स0रीय हु¯Uन, सजना भने ¯यि0 ि¤¬बु5दा हुदैनन । 7ब उनीह÷ले पुस0कको
सु¯दर0ा होइन, पुस0किभ7को सजनालाई सु¯दर बनाउनि0र ला¹नुपU ।' गोरखा सैिनक ×वाजनामक पि7काको
लामो समयदेिख स¯पादक रहेका किव राजन मुका'7का 7नुसार 7िहले लाहुरेको लेखन पिर¯क0 र स0रीय हुदै
गएको U ।
ककककककककक कककककक
सािहि¯यक पि7का 0था िक0ाब 7काशनमा पिन लाहुरेको उ¯ले^य योगदान रहेको U । उनीह÷ले बेलाय0मा
सािहि¯यक ससथा खोलेर नेपाली सािहि¯यक कि0 7काशन गन र नेपाली सािह¯यकारलाई पुरसक0 गन काम गद
×एका Uन । बेलाय0 7ि0भा 7ि07ान, 7वासी नेपाली सािह¯य समाज, 7नलाइन नेपाली सािह¯य म¯¤लगाय0का
सािहि¯यक सÞ-ससथा यस0ा काममा लािगपरेका Uन । 7वासी नेपाली सािह¯य समाज र बेलाय0 7ि0भा 7ि07ानले
हरेक व1 नेपालमा नेपाली सािह¯यकारलाई स¯मान गद ×एको U । 'पिसना बगाएको पैसा बõुलेर हामीले नेपाली
"7ाको स¯मान र कि0 7काशनको काम गद ×एका Ul,' बेलाय0 7ि0भा 7ि07ानका 7¯यu रu राई भ¯Uन ।
7ि07ानले एक मिहना7िÞ विर7 स गी0कार 7¯बर गु'7को स¯मान गरेको िथयो । 'नेपाली सािह¯यलाई सम¿
बनाउनु ुु हा7ाे 7ि07ानको एकमा7 उäे°य हो ।'
सािह¯यकार िव"ासदीप ि0गेला स¯¤ालक रहेको 7नलाइन सािहि¯यक वेबसाइõ सािह¯यÞर 7õकम र नेपाली
िलõरे¤र 7õकमले िविभ7 सािहि¯यक गि0िविU िनयिम0 स¯¤ालन गद ×एका Uन । नेपाली भा1ा र सािह¯यको
7¯0रlि¯[यकर"मा यी साइõह÷को 5¸ लो भ¸िमका रहेको ब0ाउUन 7ा. 7ा. गोिव¯दराज भ]राई ।
रा7ो लेखेर पिन ×िथक 7भावका कार" पुस0क 7काशन गन नसकेका सािह¯यकारका पुस0क 7काशन गिरिदएर
लाहुरेह÷ले नेपाली सािह¯यलाई 5¸ लै गुन लगाएको दे^Uन किव "व" मुका'7 । 7िहलेस¯म नयl 0था पुराना
"7ाका गरी सयभ¯दा बõी िक0ाब लाहुरेले 7काशन गिरिदएका Uन ।

rajesh.dhankuta@gmail.com
कककककक
कक. कककक ककककककक कककककक ककक- ककककककककककककक कककककक ककककक ककककक कककक
ककककक कक कककक ककककक
इसõ इि¯7या क¯पनीको नाममा ुु ुुुु िबरिõस सा7ा7यको 77ेज सेना र नेपालबी¤ भएको यु¿मा नेपालले िवजय
हािसल गन नसके पिन 7¯याUुिनक 77ेजी सेनाका सामु गोखlली सेनाले देखाएको बहादुरीबाõ 77ेज 7¯य¯0
7भािव0 भए । 7ा. हक गु'7ले उ¯लेख गरे7नुसार सन +I+$ मा भएको सुगlली सि¯Uमा 77ेजले गोखl 7lज रा$
पाउने उ¯लेख िथएन । 0र, 0¯कालीन जनल 7ेिव7 74õरलोनीले सन +I+¬ मै मलाउ क¯जा गरेपिU काजी
7मरिसह थापासग स¯5l0ा गरी 77ेजले गोखlली, कुमाइ र गõवाली गरी 0ीन प¯õन बनाएका िथए । गोखlली
प¯õनमा यु¿ ब¯दी बनाइएका नेपाली सेनालाई रािखएको िथयो ।
सुगlली सि¯UपिU 77ेजले गोखlली सेना भनl गन 7नेक 7स0ाव गरे पिन र दबाव िदए पिन नेपालले ×1नो सामिरक
शि40मा 7सर पलl भनेर यो 7स0ाव मानेको िथएन । नेपालले 7सवीकार गदlगद पिन 77ेजले ×5 गोखlली प¯õन
बनाएरै Uा7यो । सन +II$ मा "ी $ वीरशमशेरले ुु ुुुु िबरिõस सेनामा गोखlली भनl गन सहमि0 जनाए ।
¯यसपिU, गोखl रेिजमे¯õ नाम िदएर +¤ प¯õन ख7ा गिरयो । वीरशमशेरपिUका सबै रा"ा 7Uानम¯7ीले गोखlली
भनlलाई िनर¯0र0ा िदए । गोखlलीलाई ुु ुुुु िबरिõस सेनामा भनl गरेबाप0 77ेजले 0¯कालीन रा"ा
7Uानम¯7ीलाई वाि1क बीस लाख 'पैयl उपल¯U गराउºयो । बहादुर र सो5ा हु¯Uन भनेर म0वाली जाि0लाई मा7ै
भनlमा 7ाथिमक0ा िदइएको िथयो । सु'मा पिãम पहा7का मगर र गु'7लाई भनl गिरएको िथयो । 0र, पिU प¸वका
राई, िल¯ब¸ र सुनुवारलाई पिन भनl गन थािलयो ।
िव(ान 7ा. गु'7ले लेखेका Uन- ¤¯5शमशेरको पालामा भ0l जानका लािग उदl नै जारी गिरयो । 0ालुकदार भिनने
गाउका 7शासकलाई 7¯येक गाउमा िनिã0 कोõा 0ोकेर भ0l गराउन 7िनवाय गिरएको िथयो । सन +"¤× देिख
+"$¬ स¯ममा एक लाख +× हजार ×5 सय ¬¤ गोखlली 77ेज सेनामा भ0l गिरएका िथए । गोखlली सेनाले
77ेजका 07बाõ दुइõा िव"यु¿ ल7े । हजारlले 7यान गुमाए । हजारl बेप¬ा र 7 गभ ग भए ।
¯यसवेला नेपालका गाउ-गाउबाõ युवा भेला गरेर भार0को Þुमपहा7 (दािजिल7) र गोरखपुरबाõ भनl गिर¯ºयो ।
रा"ा शासनमै भ0l सु' गिरए पिन नेपालबाõै ×िUकािरक ÷पमा ¤¤" बाõ भ0l सु' भएको हो ।
सुगlली सि¯UपिU सु' भएको भ0l 7िभयान 7िहलेस¯म जारी U । लाहुर जाने िव1यलाई सही भ7े पिन Uन गल0
भ7े पिन Uन । 0र, Uेरै युवाको सपना हु¯U- लाहुरे ब7े ।

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->