4/4/2016

4–Р Сарын мэдээ
СДМТА

УХТЭ
СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ

Шинээр нэвтрүүлсэн оношлогоо эмчилгээний технолог
Улаанбаатар хот

2016
1

2

3

4

5

2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hemodiyaliz
Ramirez surgery
Hepatic surgery by harmonic scalpel
Leep
CT with tridimensional reconstruction
CVERA, PTH,  HbA1c 
Colposcopy
Test of Uroplasm, micoplasm
Pathological mashin

47
2
2
2
0
68
10

1
2
3
4
5
6
7
8

Surgical laprascopy by Karl Storz
Renal lithotripsy by Karl Storz
Gas analyzer
p ANCA, c ANCA, ANA, Anti‐MCV
AV fistula
Histoacryl treapy
Bougierung GIT
proctological endoscopy by Saline

19

1
2
3
4
5
6

Single‐port laparoscopy
Laboratory /20/
Holter EKG
Kidney biopsy
Coprologic  Methods for Detection of HP
Endoscopic sclerotherapy

2
44

4

2

112
14
14

161
5
10

8
13

80

2013
101

7
27
2
1

4
2

2
35
1

3
5

2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cholecystectomy by minimal laparoscopic set
LC with ERCP 
Pacemaker
Knee replacement surgery
Urological
Pancreatic duct stent
Electrotherapy facial palsy
Ercp brush cytology and ESD by Methylene blue
EEG night
Tunneled catheter

2
15

1

2

1

1

2
2015

2
7

5

2

3

8

5

1
1
1
2016

1
2
3
4

Periteonal dialize
Epidural catheter analgesia
Эмэгтэйчүүдийн дуран 

4

Epidural catheter analgesia

4

1
6
6
6

7
6

12
2

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН АЛБА

6

7

8

9

10

11

12 НИЙТ 

Òàðèаíû êàáèíåòèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
Óëààíáààòàð õîò

2016
I

II

III

IV

1 Áóë÷èí òàðèà

62

32

50

47

191

2 Ñóäàñ òàðèà

194

1179

1538

1048

3959

3 Àðüñàí äîðõ òàðèà

12

25

34

43

114

4 Äóñàë òàðèà

113

92

151

174

530

5 Á¿õ õàòãàëò

268

1236

1622

1138

4264

6 Öóñ àâñàí õ¿í

53

1056

1313

770

3192

7 ¯éë÷èëñýí á¿õ õ¿í

236

1052

1566

1049

3903

8 ßàðàëàé õèéãäñýí òàðèà

1

2

0

0

3

9 Äàðàëò õýìæñýí

5

1

0

6

1566

1049

ÍÈÉÒ

236

1052

V

0

VI

VII

0

0

VIII

IX

0

0

X

XI

0

0

XII

0

ÍÈÉÒ

3903

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò
2000

y = 665x ‐ 378.67

1500
1000
500
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Улсын Хоёрдугаар Төв Эмнэлгийн 2016 оны Мэс заслын үйл ажиллагаа 
Улаанбаатар хот

2016 он

Хагалгааны төрөл 
1 Нээлттэй мэс засал 
2 Мэс ажилбар
3 Дурангийн мэс засал 
Үүнээс

Хоол боловсруулах эрхтний
Шээс бэлгэсийн эрхтний
Эмэгтэйчүүдийн
Бусад

4

НИЙТ 

1 сар 2 сар  3 сар  4 сар  5 сар 6 сар  7 сар  8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар НИЙТ 
72
77
99
110
358
12
12
103
74
105
120
402
80
52
78
100
310
5
8
7
6
26
10
5
7
12
34
8
9
13
2
32
175
151
216
230
0
0
0
0
0
0
0
0
772

Хоол боловсруулах эрхтний дурангийн мэс засал

Нээлттэй мэс засал 

120

120

100

100

80

80

60

60

40

y = 13.6x + 55.5

40

20

20

0
0

1

2

3

4

5

0
0

Тайлбар:  

СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛИЙН КАБИНЕТ

1

2

3

4

5

 
…2016….оны .….сарын ......өдөр  

ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ХЭСГИЙН 2016 ОНЫ МЭДЭЭ 
НАС БАРАЛТ МЭДЭЭ 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмгэгсудлалынши
нжилгээндороогүй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үндсэн оношийн
зөрөө тоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нас баралт
Хоног болоогүй
нас баралтын
Эмгэгсудлалынши
нжилгээндорсон

3

Онош тохирсон

3

3

2

 

 

 
ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИ  
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Амбултор хүн

20

26

60

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амбултори блок

27

30

77

104   

 

 

 

 

 

 

 

Стационари хүн

146

143

184

189   

 

 

 

 

 

 

 

Стационари блок

287

314

418

426   

 

 

 

 

 

 

 

Цитологи хүн

35

31

84

 

 

 

 

 

 

 

 

Цитологи блок

45

31

87

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секцон

3

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Секцон блок

24

46

21

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

7

 
Гарын үсэг

1

2

3

4

yes

yes

yes

yes 

 

 

 

8
 

9
 

10
 

11
 

12
 

Мэдээ өгсөн .........................../                             / 
Мэдээг шалгасан Их эмч................................./                              / 
ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ХЭСЭГ 
 

9 сар

10 сар

11 сар

12 сар
132
39
5
253
2
20
3
6
237
7
69
9
14
11
4
112
14
1

73
157
33
9
272
4
1
1
16
247
8
72
13
23
2
5
128
14
4

3 сар
277
277
66
159
42
10
277
1
3
1
1
10
265
1
79
10
13
7
2
122
28
7
1
7
1
21
5
93
159

4 сар
280
280
75
161
41
3
280
1
10
1
2
13
263
2
97
10
28
11
1
108
12
5
2
1
6
30
9
88
183

23

8 сар
77

272

5

7 сар
253

272

17

6 сар
253

2 сар

7

5 сар

1 сар

2

Үйлчлүүлэгчийн тоо

Баганы дагуу: 1=(2+3+4); 1=(5+6+7+8)=(13+14+15+16+17)=(18+...+31)=(32+...+37)=(38+39+40)

2
7
9
1

8
1
1

5
8
240
15
20
176 67 10

6
89
153
11
13
185 87

10
10
184 93

23
13
61
85
2

12

Яаралтай тусламжийн онош тодруулах өрөөгөөр
үйлчлүүлсэн өвчтөний тоо
Нас барсан өвчтөний тоо
72 цагийн дотор давтан үйлчлүүлсэн өвчтөний тоо
ЯТ-ийн тусгаарлах өрөөгөөр үйлчлүүлсэн өвчтөний
тоо /өвчлөлийн хүснэгт бөглөх/
Зүрх зогссон
Эрэмбэ 1 /Улаан/
Эрэмбэ 2 /Шар/
Эрэмбэ 3 /Ногоон/
Эрэмбэ 4 /Цагаан/
Зүрх судас
Мэдрэл
Хоол боловсруулах замын
Шээс бэлгийн замын
Арьсны замын өвчин
Мэс засал
Осол гэмтэл
Архины хордлого
Цус төлжүүлэх эрхтний
Дотоод шүүрлийн тогтолцоо

Халдварт өвчин
Ажиглалт
Эрчимт эмчилгээний тасагт хэвтсэн
Бусад тасагт хэвтсэн
ЯТ-ийн тасаг, нэгжээр үйлчилгээ аваад
буцсан өвчтөний тоо

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 28 29 30 31
32
33
34
35

56

Бусад эмнэлгээс

5

59

735

278

Амбулаториор

4

Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн
эмнэлэг
1-3 цаг
3-12 цаг

Шийдвэрлэсэн байдал

36
37
38
39 40

24 цагаас дээш

Харьяа эмнэлэг

Хавдар

Сэтгэцийн өвчин

Эх барих эмэгтэйчүүд

Өөрөө

3

Өвчлөлийн төрлөөр

25

102

25

26

332

1

606

1

2

0

17

68

470

Түргэн тусламжаар

2

Эрэмбэлэн ялгалтаар

12

31

78

42

317

18

1012

45

21

19

2

16, түүнээс дээш

1

Яаралтай түргэн
тусламжийн тасагт
ирсэн хэлбэр

1082

27

155

609

291

1082

5-16 хүртэлх

Б

0

А
0-5 хүртэлх

м/д

0

Насны бүлэг

Бүгд

Аймаг

1082

ЭМТ-201.18.1. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг, нэгжийн тайлан 2016
Шийдвэрлэс
эн хугацаа

Бусад
эмнэлэг
рүү
шилжсэн

0

ЭМТ-201.18.2. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг, нэгжийн тайлан
201.18.2.1. Үзүүлсэн тусламж
Үзүүлэлт
А
Амьсгал, зүрх судас, сэхээн амьдруулалт
Шархны анхдагч цэгцэлгээ
Боолт
Чиг
Новокайны хориг
Хүчилтөрөгч эмчилгээ
Төвийн венд гуурс тавьсан
Дефибриллятор
Дурангийн эмчилгээ
Амьсгалын аппаратанд авсан
Амьсгалын зам чөлөөлөх лавшруулсан тусламж
Давсганд гуурс тавих
Цээжний хөндийн хатгалт
Хэвлийн хөндийн хатгалт
Хүчилтөрөгч эмчилгээ
Эмийн эмчилгээ :
Үүнээс

Булчин тариа
Судас тариа
Арьсан доор
Шингэн сэлбэлт
Тусламжийн бусад хэлбэр
Бүгд
Мөрийн дагуу: 16=(17+18+19+20)
Мөрийн дагуу: 22=(1+...+21)

м/д

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

201

193

197

54

14

6

7

7

5

6

7

8

9

10

11

12

НИЙТ
0
0
0
0
0
645
0
0
34
0
0
27
2
0
591
0
98
751
157
551
0
2856

8

5

9
1

5
1

201

193

197

34
167
40
117

19
147
41
128

16
188
38
122

29
249
38
184

783

734

778

571

ЭМТ-201.18.2. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг, нэгжийн тайлан
201.18.2.2. Хийгдсэн үйл онош болон лабораторийн шинжилгээ
Төрөл
А
Цусны сахарын түргэвчилсэн шинжилгээ
Цусны ерөнхий шинжилгээ
Улаан эсийн тунах хурд
Лейкограмм
Коагулаграмм
Шээсний ерөнхий шинжилгээ
Биохимийн шинжилгээ
Зүрхний цахилгаан бичлэг
ДОХ, В,С вирус
Бактериологи
Тархи нугасны шингэний шинжилгээ
Хэт авиан шинжилгээ
Дурангийн шинжилгээ
Рентгеноскоп
Компьютер томографи
Соронзон резонанст томографис (MRI)
Бусад
Бүгд

Мөрийн дагуу: 18=(1+...+17)

м/д
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тоо

Тоо

Тоо

Тоо

36
232

45
229

37
238

46
204

103
35
143
64
104
15

73
31
149
107
90
7

76
23
106
52
66
11

131
25
179
80
107
17

126
14
74

83
6
52

104
7
65

45
7
28
12

946

872

785

881

Тоо

0

Тоо

0

Тоо

0

Тоо

0

Тоо

0

Тоо

0

Тоо

0

Тоо

Тоо

0

НИЙТ
164
903
0
0
383
114
577
303
367
50
0
358
34
219
12
0
0
3484

ЭМТ-201.8. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн

Шилжиж явсан

Бүгд

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50 ба түүнээс
дээш

Эхний 3 сард

4-6 сартайд

7 ба түүнээс
дээш сартайд

Төрсөн-Бүгд

Хяналтад ороогүй

6 ба түүнээс
дээш удаа
үзүүлсэн

Зулбасан

Үр хөндүүлсэн

Нас барсан-Бүгд

Үүнээс: Гэртээ

Оны эцэст хяналтад байгаа
жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн тоо

Төрсний дараа 42 хоногийн
дотор өрхийн эмчид үзүүлсэн
эхчүүдийн тоо

Нийт жирэмсэн
эмэгтэйчүүдээс

Шилжиж ирсэн

Жирэмсний хяналтад шинээр
бүртгэгдсэн эмэгтэйчүүдийн тоо

Тайлант оны эхэнд
хяналтад байсан

Жирэмсэн
эмэгтэй

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Хяналтад орсон
хугацаагаар

Насны бүлэг

Эрүүл мэндийн
байгууллага

м/д

А

Б

Үүнээс

1 сар

1

37

13

2 сар

2

42

11

3 сар

3

46

7

4 сар

4

44

7

5 сар

5

0

6 сар

6

0

7 сар

7

0

8 сар

8

0

9 сар

9

0

10 сар

10

0

11 сар

11

0

12 сар

12

0
37

0

0

38

1

1

4

2

5

1

5

2

2

4

2

2

1

2

1

Баганы дагуу: 4=(5+...+12)=(14+15+16); 24=(1+2-3+4-17-20-21-22)

4

15

7

1

8

10

3

6

6

1

10

1

7

7

1

4

3

8

8

1

44

1

5

2

4

4

3

44

3

0

0

29

9

0

25

0

25

1

1

42
46

5

1

0

0

44

0

ЭМТ-201.13. Шинжилгээнд хамрагдсан жирэмсэн эмэгтэйчүүд
Үзүүлэлт

м/д

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

Анх

НИЙТ

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тайлант онд бүртгэгдсэн жирэмсэн
эмэгтэйчүүдийн тоо

1

13

11

7

7

38

13

11

7

7

38

0

0

0

0

0

Шинжилгээнд хамрагдсан

2

Үүнээс: Цус багадалттай
(Hb хэмжээ 110г/л-ээс бага)

3

Шинжилгээнд хамрагдсан

4

13

11

7

7

38

Үүнээс:эерэг

5

0

0

0

0

0

Шинжилгээнд хамрагдсан

6

13

11

7

7

38

Үүнээс:эерэг

7

0

0

0

0

0

Шинжилгээнд хамрагдсан

8

13

11

7

7

38

Үүнээс:эерэг

9

0

0

0

0

0

Шинжилгээнд хамрагдсан

10

13

11

7

7

38

Үүнээс:эерэг

11

0

0

0

0

0

Заг хүйтэн илрүүлэх
шинжилгээ

Шинжилгээнд хамрагдсан

12

13

11

7

7

38

Үүнээс:эерэг

13

0

0

0

0

0

Трихомониаз илрүүлэх
шинжилгээ

Шинжилгээнд хамрагдсан

14

13

11

7

7

38

Үүнээс:эерэг

15

0

0

0

0

0

Цусны шинжилгээ

Вирүст хепатит В

Вирүст хепатит С

Тэмбүүгийн шинжилгээ

ХДХВ/ДОХ-ын шинжилгээ

Рентген шинжилгээ

16

0

Идэвхтэй сүрьеэтэй

17

0

Резус

Хамаарал үзсэн

18

13

11

7

7

38

Резус (-)

19

0

0

0

0

0

Клиникийн II Нэгдсэн Эмнэлгийн Дурангийн мэс заслын тайлан
Улаанбаатар хот 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
19

2016

Цөсний хүүдий авах 
SILS
ЦХА+ИОХАГ
Оношлогооны дуран ба бусад
Цавины ивэрхий нөхөх
Элэгний тайрах
Мухар олгойн ургацаг тайрах
Момоэктоми тубэктоми
Наалдцат түгжрэл
Нарийн гэдэснээс гадны биет авах
умайг умайн хүзүүтэй авах
Өндгөвчний уйланхай тайрах
Умайн гуурсан хоолой тайрах
Өнгөвч умайн гуурсан хооолой тайрах
Өрцний ивэрхий
Үений дуран
Урологтйн дуран
НИЙТ 

1
76

2
50

3
75
2
1
4
2

4
90

4
3

2
5

1
4
4

4
3

7
1

8
1
1

5
1

2

6

1
5
104

3
8
77

5

6

7

8

9

10

11

12 НИЙТ
291
2
7
14
2
1
23
9
1
0
4
20
1
0
1

2

4
7

1
7
105

8
122

0

0

0

0

0

0

0

0

408

150
122

105

104

100

77
50

y = ‐11.126x + 106.32

0
‐50

0
1

2

3

4

5

0
6

0
7

0
8

0
9

0
10

0
11

0
12

20-39 нас
40-49 нас
50 наснаас дээш
Эрэгтэй
Эмэгтэй

4
5
6
7
8

47
10
18
29
24

2
46
11
17
29

3 сар
3
44
9
5

4 сар
4
42
9
3

5 сар
5

6 сар
6

7 сар
7

8 сар
8

9 сар
9

10 сар
10

11 сар
11

12 сар
12

Насны бүлэг

НИЙТ

Баганы дагуу: 1=(2+3+4+5+6)=(7+8)

Бөөрний поликистоз
Чихрийн шижин
Архаг бөөрний
тээвшинцрийн
Артерийн даралт
ихсэх өвчин
Бусад

Стандарт эмчилгээнд орсон
хүний тоо
Стандарт бус орсон
үйлчлүүлэгчийн тоо
Тухайн онд хийгдсэн нийт
сеансын тоо

2 сар
Гломерулонефрит

1
Харьяаллын бус

1 сар
Харьяаллын

2

5-аас дээш жил гемодиализ
эмчилгээнд хамрагдсан хүний

1

Он дамжин гемодиализэд орсон
өвчтөний тоо

Б

Тухайн онд шинээр
гемодиализэд орсон өвчтөний

А
Хүйс
Нас барсан өвчтөний тоо

0-14 нас
15-19 нас

м/д

3

Бүгд

ЭМТ-201.18.3. Гемодиализийн тасаг, нэгжийн тайлан

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

23
12
34
1
16
31
7
5
12
6
10
7
23
24
409

23
23
4
34
1
16
31
7
5
12
6
10
7
23
24
400

30
22
22
1
15
28
1
18
26
9
5
11
4
10
5
21
23
436

30
20
22
2
13
28
1
16
26
8
5
12
4
11
2
21
21
422

Үйлчлүүлэг
чийн
харьяалал
Өвчний олон улсын ангиллаар

Мэдээгүйжүүлэгийн ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
2016 он

Óëààíáààòàð õîò
I

II

III

IV

1 Ерөнхий унтуулга

116

87

115

149

467

2 Нугасны мэдээгүйжүүлэг

47

61

63

70

241

3 Перидурал мэдээгүйжүүлэг

2

4

Перидурал гуурстай
мэдээгүйжүүлэг

3

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ÍÈÉÒ

2
4

3

8

18

5 Сакрал мэдээгүйжүүлэг

0

6 Амбулаторийн мэдээгүйжүүлэг

13

13

23

19

68

7

2

4

5

4

15

7

7

8

Хэсгийнээс ерөнхийд шилжсэн

8 Өвдөлт намдаалт /төвд үйлч/

22

9 Плазмофарез
10 ЭДВ
НИЙТ

0
7

20

17

22

197

196

234

272

66
0

0

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

0

0

0

0

0

0

833

Мэдээгүйжүүлэгийн ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä
2016 он

Óëààíáààòàð õîò

160

149

140

120

116

115

100
87
Ерөнхий унтуулга

80

70
61

Нугасны мэдээгүйжүүлэг

63

60
47
40

20

0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Ñòàòèñòèê ìýäýýëýëèéí êàáèíåò

X

XI

XII