Sárospatakon született 1207-ben.

Neve azt
jelenti: „az én Istenem megismert”, „az én
Istenem hetedikje”.

Apja II. András magyar király.
Anyja a merániai Gertrúd volt

II. András

(akit idegenpolitikája miatt 1213ban a magyar főurak megöltek,
míg férje a keresztes háborúban
volt).Erzsébetnek utána hosszú
ideig rémálmai voltak.

Az öt gyermek
közül
Erzsébet volt
a harmadik.

Bátyja később
IV. Béla néven
lett magyar
király.

Erzsébetet már öt éves
korában eljegyezték Türingia
leendő grófjával, Hermannal.
Majd vőlegénye halála után,
annak öccsével, Lajossal.
Wartburgban nevelkedett.

Türingia

Marbur
g

Férje halála után Marburgban élt.

A nála hét évvel idősebb Lajos kezdettől fogva szívből
szerette.
A leendő anyós, Zsófia asszony ellenben egyre növekvő
rosszallással figyelte, mert szokásaival nem tudott
egyetérteni.
Erzsébet nem vette át az
udvari élet előírt formáit:
nem volt hajlandó
megtanulni a nők számára
akkor kötelező tipegő járást,
s ráadásul minden
körtáncnál jobban szerette a
vad lovaglást.
Három gyermekük
született:
Hermann, Zsófia és
Gertrúd.

Erzsébet korán elkezdte a vezeklő életmódot: gyakran
böjtölt, ostorozta magát, vezeklőövet is hordott.
Éjjelente gyakran virrasztott.
Első gyermekének születése
után menedék-helyet
alapított árva gyerekek
részére.
Második gyermeke születése
után hálából 28 ágyas
kórházat alapított, ahol
maga is segített a betegápolásban.

Férjének tapasztalnia kellett, hogy felesége
szívét, jóllehet nagyon szereti őt, nemcsak ő
birtokolja: Isten volt az, aki Erzsébetet egészen
lefoglalta magának.

Nyomorúságos otthonukban
felkereste a szegényeket, hogy
enyhítse sorsukat, segítségére
volt a szülő asszonyoknak, a
vár mellett kórházat építtetett,
ahol saját kezűleg ápolta a
betegeket, virrasztotta a
halottakat, gondoskodott
eltemetésükről.
Lajos az 1225-ben kitört
éhínség idején teljes
tekintélyével mögötte állt,
amikor Erzsébet fölnyitotta a
kamrákat és „kifosztva” a
várat, segített az éhezőkön
A szegénység úrnőjének nevezték.
Minden éhezőben, szenvedőben
Krisztus szenvedő arcát látta.

Erzsébet legbensőbb titka s egyúttal legvonzóbb vonása
az volt, hogy tökéletes összhangot tudott teremteni az
Isten és a férje iránti szeretet között.
Erzsébet kimondhatat-lan fájdalmat
érzett, amikor Lajos 1227-ben
keresztes hadjáratra indult. Mintha
sejtette volna a jövőt, Lajos ugyanis
még útközben megbetegedett és
meghalt.
Lajos oltalma nélkül nem
folytathatta tovább addigi életét,
ezért titokban gyermekeivel együtt
elhagyta a várat.

Utolsó éveiben nagy szerepet
játszott Marburgi Konrád, akit
maga a pápa jelölt ki Erzsébet
lelkiatyjául.
Konrád nagy feladatának
tekintette Erzsébet
tökéletességének
kibontakoztatását.
Szigorú lelkivezető volt: kis
hibákért is megostorozta
Erzsébetet. Erzsébet pedig nem
tiltakozott és nem keresett
kibúvókat, hanem Krisztus iránti
szerelme jeleként tökéletesen
engedelmeskedett.

Özvegyi javaiból Erzsébet
ispotályt rendezett be
Marburgban. Ott szolgált a
ferences harmadrend szürke
ruhájában mint betegápoló.
Gyermekeit nevelőkre bízta.
1231 novemberében Erzsébet
megbetegedett.
Elajándékozta a még meglévő
holmiját, s vigasztalta a
mellette lévő nővéreket.
Erzsébet 3 nappal előbb
megmondta halálának napját.
16-án éjfél körül halt meg. 24
évet élt.
IX. Gergely pápa avatta
szentté 1235-ben.

Assisi Szent Klára
Szent Erzsébettel

Marburgi sírja fölé 1236-ban elkezdték
építeni az Erzsébet-templomot, mely
1283-ban készült el.
Ünnepe november 17-re, halálának
napjára esik.

1235-ös
szentté
avatásakor a
legenda
szerint II.
Frigyes
császár - aki
férje halála
után hiába

Legkisebb lányát,
Gertrúdot
boldogként
tiszteljük.

1. HANYADIK SZÁZADBAN ÉLT SZT. ERZSÉBET?
2. KIK VOLTAK A SZÜLEI?
3. MILYEN NÉVEN URALKODOTT BÁTYJA?
4. MI TÖRTÉNT VELE ÖT ÉVES KORÁBAN? HOVA KERÜLT ÉS MIÉRT?
5. VÉGÜL KINEK A FELESÉGE LETT?
6. MIÉRT NEM KEDVELTE ZSÓFIA ASSZONY, AZ ANYÓSA?
7. HÁNY GYERMEKÜK SZÜLETETT?
8. MILYEN ÉLETMÓDOTT ÉLT?
9. HOGYAN JÓTÉKONYKODOTT? MIT ALAPÍTOTT?
10.KI FOGLALTA LE ERZSÉBETET EGÉSZEN MAGÁNAK?
11.MILYEN CSODA TÖRTÉNT A NAGY ÉHINGSÉG IDEJÉN, AMIKOR
BEVÁDOLTÁK, HOGY MEGLOPJA A KINCSTÁRAT?
12.HOGYAN NEVEZTE ŐT A NÉP, ÉS MIÉRT?
13.HOGYAN FÉRT ÖSSZE ERZSÉBETBEN AZ ISTEN ÉS FÉRJE IRÁNTI
SZERETET?
14.MI TÖRTÉNT FÉRJÉVEL?
15.MIÉRT KELL ELHAGYNIA AZ OTTHONÁT?
16.KI A LELKIVEZETŐJE UTOLSÓ ÉVEIBEN?
17.MELYIK RENDBE LÉPETT BE MARBURGBA?
18.MIKOR AVATTÁK SZENTTÉ?
19.HOGYAN TISZTELJÜK GERTRUD LÁNYÁT?