You are on page 1of 1

paka

sdhya

vyu

pratyakatva

sdhana
pratyak asparrayatva

udbhtarpavattva: updhi

#1: sdhya=>uphi; sdhyavypakatva


#2: sdhana=>updhi; sdhanvypakatva

parvata

vahnimattva

dhmavattva

parvata

dhmavattva

nyyakoa: parvato vahnimn dhmt:


vahni

dhma

vahnivattva