PN-B-10702:1999 Wodoci gi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania

Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

marzec 1999

POLSKA NORMA

POLSKI
KOMITET
NORMALIZACYJNY

PN-B-10702

Zamiast:
PN-85/B-10702

Wodoci gi i kanalizacja

Zbiorniki
Wymagania i badania

Grupa katalogowa

ICS 13.060.20
13.060.30
23.020.10

Deskryptory: 0035099 - badania, 0036663 - kanalizacja, 0214470 - wodoci gi, 0396727 - wymagania, 0345158 zbiorniki, 0852096A - badania odbiorcze
PRZEDMOWA
Niniejsza norma zast puje PN-B-10702:1985 (PN-85/B-10702) Wodoci gi i kanalizacja - Zbiorniki - Wymagania i
badania przy odbiorze, w stosunku do której wprowadzono nast puj ce zmiany:
- uzale niono wymagania dotycz ce szczelno ci zbiornika wył cznie od materiału, u ytego do jego budowy (materiał
nasi kliwy i nienasi kliwy),
- uwzgl dniono obiekty sieci wodoci gowej, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie cieków, w których gromadzi si
wod , cieki lub osady,
- uniezale niono stosowanie postanowie normy od poło enia zbiornika w stosunku do terenu i od jego budowy w
wykopie otwartym metod zapuszczania.
1 Wst p
1.1 Zakres normy
W niniejszej normie okre lono wymagania i badania dotycz ce zbiorników, zwi zane z odbiorem technicznym na
budowie. Postanowienia normy stosuje si w projektowaniu, wykonawstwie oraz przy cz ciowym i ko cowym odbiorze
zbiorników.
Norma nie dotyczy zbiorników stanowi cych urz dzenia dostarczane na budow i zbiorników terenowych, których
umocnienie dna i cian stanowi grunt rodzimy lub nasypowy.
1.2 Normy powołane
PN-B-10725:1997 Wodoci gi - Przewody zewn trzne - Wymagania i badania
PrPN-B-107361) Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania
1.3 Definicje
1.3.1
eksfiltracja
Przenikanie (ubytek) wód, cieków lub osadów ze zbiornika
1.3.2
infiltracja
Przenikanie wód gruntowych do zbiornika
1.3.3
odbiór techniczny cz ciowy
Odbiór techniczny robót niewidocznych po całkowitym zako czeniu budowy zbiornika, dotycz cy:

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 1

PN-B-10702:1999 Wodoci gi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania
Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

a) podło a pod fundamentami zbiornika, z wyj tkiem przypadków wykonania zbiornika metod zapuszczania,
b) odcinków przewodów wbudowanych w ciany i dno zbiornika,
c) poszczególnych faz budowy zbiornika, pocz wszy od sprawdzenia zgodno ci z dokumentacj , materiałów,
konstrukcji, dylatacji itp. do próby szczelno ci i zabezpieczenia zbiornika wł cznie.
1.3.4
odbiór techniczny ko cowy
Odbiór techniczny zbiornika po zako czeniu jego budowy
1.3.5
zbiornik
Budowla dowolnego kształtu o konstrukcji wydzielonej lub stanowi cej cz
konstrukcji, przeznaczona do
gromadzenia wody, cieków lub osadów pozostaj cych pod ci nieniem atmosferycznym.
2 Ogólne warunki bada
2.1 Przyrz dy do bada
Przyrz dy powinny pozwala na wykonanie pomiaru z wymagan dokładno ci .
Urz dzenie pomiarowe - naczynie otwarte (pojemnik) z materiału nienasi kliwego, o powierzchni dna co najmniej 1 m2 i
wysoko ci cian 1 m, zaopatrzone w rurki wodowskazowe o rednicy 20 mm z podziałk milimetrow o wysoko ci co
najmniej 0,25 m (rysunek 1).

Rysunek 1 - Przykłady umieszczenia urz dzenia pomiarowego do pomiaru szczelno ci na eksfiltracj
2.2 Wpływ temperatury na wyniki
Badania techniczne zbiorników nie wbudowanych w zamkni te obiekty nale y przeprowadzi przy temperaturze
powietrza nie ni szej ni 5°C i podczas suchej pogody. W przypadku zbiorników bez stropu badania nale y
przeprowadzi ponadto przy bezwietrznej pogodzie lub wówczas gdy pr dko wiatru nie powoduje falowania
zwierciadła wody w zbiorniku w chwili odczytu skali na wodowskazie.

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 2

PN-B-10702:1999 Wodoci gi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania
Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

2.3 Wykonanie robót ziemnych
Roboty ziemne powinny by wykonywane zgodnie z PN-B-10736.
3 Wymagania i badania dotycz ce dokumentacji i materiałów
3.1 Wymagania
3.1.1 Przy odbiorze cz ciowym powinny by przedstawione nast puj ce dokumenty:
a) projekt techniczny zbiornika,
b) dane geotechniczne okre laj ce:
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii z wynikami bada ich wła ciwo ci, gł boko ci
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podło a gruntowego oraz uziarnienie warstwy wodono nej i
stopnia agresywno ci rodowiska gruntowo-wodnego,
- poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania tych poziomów,
- stan terenu okre lony przed przyst pieniem do robót oraz podanie przekrojów poprzecznych terenu, obiektów
s siaduj cych itp.
c) dziennik budowy oraz ksi k nadzoru autorskiego w przypadku pełnienia tego nadzoru,
d) dowody uzasadniaj ce zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy,
e) dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materiałów,
f) dane dotycz ce stopnia agresywno ci doprowadzonych do zbiornika wód, cieków i osadów,
g) protokoły poprzednich odbiorów cz ciowych,
h) specjalne ustalenia u ytkownika (zleceniodawcy) z wykonawc robót, dotycz ce jako ci prac.
3.1.2 Przy odbiorze ko cowym powinny by przedło one nast puj ce dokumenty:
a) dokumenty okre lone w 3.1.1, w tym projekt techniczny zawieraj cy zmiany dokonane w trakcie budowy wraz
z rysunkami konstrukcyjnymi,
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych,
c) inwentaryzacj geodezyjn zbiornika.
3.1.3 Materiały u yte do budowy zbiornika powinny spełnia warunki okre lone w odpowiednich normach wyrobu, a w
razie braku norm powinny odpowiada warunkom technicznym producenta.
3.2 Badania
3.2.1 Rodzaje bada wg tablicy 1

Tablica 1
Lp.
1
2

Rodzaj badania

Wymagania wg

Badania wg

Sprawdzenie zgodno ci wykonania robót z
dokumentami

3.1.1
3.1.2

3.2.2

Sprawdzenie materiałów u ytych do budowy

3.1.3

3.2.3

3.2.2 Badania zgodno ci wykonanych robót z dokumentami przeprowadza si , sprawdzaj c:
- czy przedło ono wszystkie dokumenty podane w 3.1.1 i 3.1.2,
- przedło one dokumenty pod wzgl dem merytorycznym,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu i dostatecznie
umotywowane w dzienniku budowy zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny,
- czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z projektem i specjalnymi ustaleniami, je eli ich dotyczyły,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.
3.2.3 Sprawdzenie materiałów przewidzianych do u ycia przy budowie zbiornika, na zgodno z 3.1.3, polega na
porównaniu ich cech:
a) po rednio, na podstawie dokumentów okre laj cych jako przewidzianych do wbudowania materiałów i
porównania ich cech z odpowiednimi normami, warunkami technicznymi podanymi przez wytwórni lub
warunkami umownymi,
b) bezpo rednio, na budowie przez ogl dziny zewn trzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, porównuj c

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 3

PN-B-10702:1999 Wodoci gi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania
Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

cechy jak w a).
4 Wymagania i badania dotycz ce podło a w wykopie otwartym pod fundamentami zbiornika
4.1 Wymagania
4.1.1 Podło e pod fundamentami zbiornika powinno by zabezpieczone przed:
a) rozmyciem przez płyn ce wody powierzchniowe, opadowe lub gruntowe,
b) dost pem wody gruntowej, zwłaszcza w p czniej cych iłach, glinach i gruntach makroporowatych, a
ewentualne obni enie zwierciadła wody gruntowej powinno wynosi co najmniej 0,5 m od poziomu posadowienia
zbiornika,
c) zmian stanu gruntu w przypadku nieszczelno ci zbiornika, w sposób umo liwiaj cy szybkie odprowadzenie
wody z przecieku na zewn trz fundamentów zbiornika.
4.1.2 Osiadanie fundamentów zbiornika powinno by równomierne. Osiadanie fundamentów zbiornika, zarówno
równomierne jak i nierównomierne, nie powinno przekroczy mniejszych obliczeniowych warto ci dopuszczalnych
osiada i ich ró nic, chyba e w dokumentacji (p.3.1.2) uzasadniono przyj cie innych wielko ci dopuszczalnych
osiada i ró nic osiada wzgl dami eksploatacyjnymi zbiornika i zmniejszon wra liwo ci jego konstrukcji na
nierównomierne osiadanie.
4.2 Badania
4.2.1 Rodzaje bada zgodnie z tablic 2

Tablica 2
Lp.
1

Rodzaje bada
Sprawdzanie zabezpieczenia podło a przed
- rozmyciem

Wymagania wg

Badania wg

4.1.1a)

4.2.2a)

4.1.1b)

4.2.2b)

4.1.1c)

4.2.2c)

4.1.2

4.2.3

- dost pem wody gruntowej przez obni enie jej zwierciadła

- zmian struktury gruntu
2

Sprawdzanie wielko ci osiadania fundamentów zbiornika

4.2.2 Badanie podło a przeprowadza si sprawdzaj c zabezpieczenie podło a:
a) przed rozmyciem, na zgodno z 4.1.1 a), przeprowadzaj c ogl dziny zewn trzne, w odkrytych włazach
studzienek kontrolnych drena u odcinaj cego od podło a płyn ce wody powierzchniowe, opadowe i gruntowe,
b) przed dost pem wody gruntowej przez obni enie jej zwierciadła poni ej poziomu posadowienia zbiornika, na
zgodno z 4.1.1 b), mierz c rzeczywiste poło enie zwierciadła wody, np. w studniach depresyjnych, a nast pnie
ustalaj c ró nic rz dnej poziomu posadowienia i obliczonej z krzywej depresji rz dnej zwierciadła wody
gruntowej pod fundamentem; pomiary nale y wykona z dokładno ci do 0,01 m,
c) przed zmian stanu gruntu, na zgodno z 4.1.1c), przeprowadzaj c ogl dziny zewn trzne i stwierdzaj c, czy
odprowadzenie wody, z ewentualnego przecieku, na zewn trz fundamentów zbiornika, ma zapewniony odpływ.
4.2.3 Sprawdzanie wielko ci osiadania fundamentów zbiornika, na zgodno z 4.1.2, nale y wykonywa okresowo, co
najmniej 3 razy w czasie budowy, a nast pnie podczas napełniania i badania zbiornika. Sprawdzanie przeprowadza si
mierz c niwelatorem rz dne poszczególnych stalowych trzpieni zało onych na obwodzie fundamentów zbiornika i
ustalaj c wielko ci osiadania jako ró nic rz dnych uzyskanych na podstawie pomiaru w chwili sprawdzania i pomiaru
dokonanego po ich osadzeniu. Pomiary nale y wykona z dokładno ci do 1 mm. Na podstawie uzyskanych wyników
nale y ustali czy nast puje równomierne osiadanie zbiornika lub okre li wielko ró nic osiadania.
5 Wymagania i badania dotycz ce odcinków przewodów wbudowanych w ciany i dno zbiornika
5.1 Wymagania

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 4

PN-B-10702:1999 Wodoci gi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania
Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

5.1.1 Odchyłka monta owa poło enia osi odcinków przewodów od poło enia ustalonego w dokumentacji nie powinna
przekracza +0,01 m.
5.1.2 Odchyłka monta owa osi odcinków przewodów od pionu lub poziomu nie powinna przekracza 0,003 (tangens
k ta odchylenia).
5.1.3 Szczelno
PN-B-10725.

odcinków przewodów, bez wzgl du na rednic i materiał, powinna spełnia warunki okre lone w

5.1.4 Zabezpieczenie odcinków przewodów przed korozj powinno by dostosowane do materiału przewodów i stopnia
agresywno ci rodowiska. Wykonana izolacja powierzchniowa lub przeciwrdzewne pokrycie (powłoka) powinny
stanowi szczeln , jednolit powłok mocno przywieraj c do cian przewodu.
5.2 Badania
5.2.1 Rodzaje bada zgodnie z tablic 3

Tablica 3
Lp.

Wymagania wg

Badania wg

Sprawdzanie poło enia osi odcinków przewodów w
płaszczyznach: poziomej i pionowej - pomiar odchyłek
monta owych

5.1.1

5.2.2

Sprawdzanie poło enia osi odcinków przewodu od pionu i
poziomu - pomiar odchyłek monta owych

5.1.2

5.2.3

3

Sprawdzanie szczelno ci odcinków przewodów

5.1.3

5.2.4

4

Sprawdzanie zabezpieczenia przed korozj

5.1.4

5.2.5

1

2

Rodzaje bada

5.2.2 Sprawdzanie poło enia osi, na zgodno z 5.1.1, poszczególnych odcinków przewodów w płaszczy nie poziomej
polega na wyznaczeniu pionowych osi przewodów na cianach, na dnie zbiornika oraz równoległej osi głównej
zbiornika, a nast pnie na wykonaniu pomiarów odległo ci osi pionowych od głównej osi poziomej odchyłki monta owej.
Sprawdzanie poło enia osi poszczególnych odcinków przewodów w płaszczy nie pionowej polega na wyznaczeniu
poziomych osi przewodów na cianach wewn trz zbiornika, a nast pnie na wykonaniu pomiarów odległo ci osi
poziomych od dna zbiornika odchyłki monta owej.
Pomiary nale y wykona z dokładno ci do 1 mm.
5.2.3 Sprawdzanie odchylenia osi przewodów od pionu lub poziomu, na zgodno z 5.1.2, nale y przeprowadzi
mierz c przyprostok tne powstałe w nast pstwie odchyłek mi dzy osiami przewodów a pionem lub poziomem i
obliczaj c stosunki odczytanych warto ci (tangensów powstałych k tów) z dokładno ci do 0,001.
5.2.4 Sprawdzanie szczelno ci przewodów, na zgodno z 5.1.3, nale y przeprowadzi w nast puj cy sposób:
a) dla przewodów ci nieniowych zamkn ko cówki przewodów za pomoc odpowiednich za lepek z
uszczelnieniem, zabezpieczaj c za lepki przed przesuni ciem; w jednej z za lepek badanego przewodu
zamontowa u dołu rurk z zaworem przelotowym, któr b dzie doprowadzana woda, a u góry za lepki rurk
odpowietrzaj c z zaworem dla odprowadzenia powietrza; po napełnieniu przewodu wod zamkn zawór
odpowietrzaj cy, odł czy dopływ wody i podł czy pomp hydrauliczn z manometrem; nast pnie podnie
ci nienie w przewodzie do wysoko ci ci nienia próbnego, wył czy pomp przez zamkni cie zaworu i prowadzi
obserwacj manometru w ci gu 0,5 h. Ci nienie próbne powinno by wy sze o 50 % od panuj cego w badanym
przewodzie ci nienia roboczego lub hydrostatycznego cieczy w zbiorniku;
b) dla przewodów bezci nieniowych prób szczelno ci powinno si wykonywa ł cznie z prób szczelno ci
przewodów stanowi cych sie zewn trzn , a w przypadku konieczno ci przeprowadzenia odr bnej próby nale y
j wykona jako prób szczelno ci na ci nienie próbne bez podwy szania go.
5.2.5 Sprawdzenie zabezpieczenia przewodów przed korozj , na zgodno z 5.1.4, nale y przeprowadzi przez
ogl dziny zewn trzne i pomiar. Izolacj powierzchniow nale y opuka drewnianym młotkiem lub jego trzonkiem,
pomierzy miark z dokładno ci do 0,01 m rozstaw styków i szeroko poł cze (zakładów) i porówna z danymi z

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 5

PN-B-10702:1999 Wodoci gi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania
Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

dokumentacji oraz aktualnie obowi zuj cymi Polskimi Normami z zakresu jej zabezpieczenia.
6 Wymagania i badania dotycz ce poszczególnych faz budowy zbiornika
6.1 Wymagania
6.1.1 Konstrukcja zbiornika powinna by wykonana zgodnie z projektem z materiałów okre lonych w p. 3.1.3.
6.1.2 Szczeliny dylatacyjne powinny mie kraw dzie proste, gładkie i powinny by całkowicie wypełnione, w sposób
uniemo liwiaj cy przeciek, materiałem nie wchłaniaj cym wody i cieków oraz odpornym na ich działanie.
6.1.3 Podczas próby szczelno ci zbiornika na eksfiltracj , niezale nie od materiału u ytego do jego wykonania, zbiornik
napełniony wod do wysoko ci maksymalnego poziomu zwierciadła wody powinien by wodoszczelny, przy czym:
a) w zbiorniku wykonanym z materiału nasi kliwego, z krytym stropem, ubytek wody Vw1, przy badaniu wg
6.2.4 g), nie powinien przekroczy wielko ci 0,04 dm3/(m2h) zwil onej powierzchni cian i dna zbiornika; czas
próby - 48 h,
b) w zbiorniku wykonanym z materiału nienasi kliwego, z krytym stropem, nie powinien nast pi ubytek wody
Vw2 w czasie 24 h trwania próby szczelno ci, przy badaniu wg 6.2.4 h),
c) w zbiorniku odkrytym (bez stropu) wykonanym z materiału nienasi kliwego nie powinien nast pi ubytek wody
Vw3 w czasie 24 h trwania próby szczelno ci, przy badaniu wg 6.2.4 i),
d) w zbiorniku odkrytym (bez stropu) wykonanym z materiału nasi kliwego ubytek wody Vw4, przy badaniu wg
6.2.5 d), nie powinien przekroczy wielko ci 0,04 dm3/(m2h) zwil onej powierzchni cian i dna zbiornika w
warunkach atmosferycznych okre lonych w 2.2.
6.1.4 Podczas próby szczelno ci zbiornika na infiltracj , pusty zbiornik (bez wody), niezale nie od materiału u ytego do
jego wykonania, przy maksymalnym poło eniu zwierciadła wód gruntowych, przy badaniu wg 6.2.5, w czasie 72 h
powinien wykazywa nast puj ce cechy szczelno ci:
a) zbiorniki wykonane w wykopach otwartych i zbiorniki wykonane metod zapuszczania (wchodz ce w skład
urz dze zwi zanych z procesem technologicznym uzdatniania wody) oraz wydzielone komory fermentacji i inne
obiekty biologicznego procesu oczyszczania cieków, nie powinny wykazywa przecieku wód gruntowych do
wn trza,
b) zbiorniki cieków wykonane metod zapuszczania, z wyj tkiem wymienionych w a), mog wykazywa
przecieki wód gruntowych do wn trza w ilo ci nie wi kszej ni 3 % pojemno ci tej cz ci zbiornika, która
znajduje si poni ej ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej, tj. 30 dm3/m3 obj to ci tej cz ci zbiornika w
czasie 24 h.
6.1.5 Zabezpieczenie zbiornika przed korozj powinno by dostosowane do rodzaju i stopnia agresywno ci rodowiska,
okre lonych w dokumentacji opartej na badaniach laboratoryjnych rodowiska oraz powinno uwzgl dnia rodzaj cieczy
gromadzonej w zbiorniku.
Izolacja powierzchniowa antykorozyjna zbiornika powinna stanowi jednolit szczeln powłok , mocno przylega do
powierzchni cian i:
a) na stronie zewn trznej zbiornika si ga do wysoko ci co najmniej 0,5 m ponad najwy szy przewidywany
poziom wody gruntowej; okładziny zabezpieczaj ce izolacj powinny si ga co najmniej 0,1 m powy ej niej i w
przypadku wyst powania spoin powinny by one całkowicie wypełnione i mie prawidłowy układ,
b) na stronie wewn trznej zbiornika powinna si ga do podstawy stropu lub górnych kraw dzi cian.
6.2 Badania
6.2.1 Rodzaje bada zgodnie z tablic 4

Tablica 4

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 6

PN-B-10702:1999 Wodoci gi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania
Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

Lp.

Rodzaj badania

Wymagania wg

Badania wg

1

Sprawdzenie wykonania konstrukcji zbiornika

6.1.1

6.2.2

2

Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania szczelin dylatacyjnych

6.1.2

6.2.3

3

Sprawdzenie szczelno ci (próba) zbiornika na eksfiltracj

6.1.3

6.2.4

a) krytego stropem z materiału nasi kliwego

a)

g)

b) krytego stropem z materiału nienasi kliwego

b)

h)

c) odkrytego (bez stropu) z materiału nienasi kliwego

c)

i)

d) odkrytego (bez stropu) z materiału nasi kliwego

d)

j)

6.1.4

6.2.5

a) wchodz cego w skład urz dze uzdatniania wody oraz w
skład biologicznego oczyszczania cieków

a)

c)

b) nie wchodz cego do grupy urz dze w a), wykonywanego
metod zapuszczania

b)

d)

6.1.5

6.2.6

a) izolacji powierzchniowej zbiornika zewn trznej i okładziny
zabezpieczaj cej

a)

a)

b) izolacji wewn trznej zbiornika

b)

b)

4

5

Sprawdzenie szczelno ci zbiornika na infiltracj

Sprawdzenie zabezpieczenia zbiornika przed korozj

6.2.2 Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania konstrukcji zbiornika w zale no ci od materiału, z którego zbiornik został
wykonany, nale y przeprowadzi zgodnie z postanowieniami aktualnych Polskich Norm.
6.2.3 Sprawdzenie prawidłowo ci wykonania szczelin dylatacyjnych nale y przeprowadzi :
a) dokonuj c we wła ciwym czasie odbioru cz ciowego szczelin dylatacyjnych,
b) przeprowadzaj c ogl dziny zewn trzne wykonanych szczelin dylatacyjnych na zgodno

z 6.1.2.

6.2.4 Badaj c szczelno zbiornika na eksfiltracj nale y wykona nast puj ce czynno ci wst pne:
a) zamkn od strony zewn trznej zbiornika za pomoc odpowiednich za lepek ko cówki wszystkich przewodów
wbudowanych w korpus zbiornika, z wyj tkiem przewodu doprowadzaj cego i odprowadzaj cego wod ; na
przewodzie doprowadzaj cym i spustowym nale y zamontowa zasuwy i ł czniki wyrównawcze celem
umo liwienia za lepienia zasuw podczas próby szczelno ci; je eli zbiornik jest wykonany w wykopie lub nad
terenem, powinien by zabezpieczony dost p do niego z ka dej strony,
b) zapewni odpływ ze spustu, gwarantuj cy odprowadzenie wody z wydajno ci przewidzianego w
dokumentacji dopływu oraz odprowadzenie wody z ewentualnego przecieku; nale y zapewni odpowietrzanie
zbiornika,
c) wykona izolacj antykorozyjn na stronie wewn trznej zbiornika,
d) napełnia zbiornik wod stopniowo, obserwuj c równocze nie ciany zbiornika po ich zewn trznej stronie i
ewentualnie jego dno oraz wyloty odprowadzenia wody z przecieków; w przypadku stwierdzenia przecieku wody
nale y natychmiast zamkn jej dopływ, w miar mo liwo ci oznaczy miejsce lub kierunek wycieku wody i
otworzy spust w celu opró nienia zbiornika; po usuni ciu przyczyny wycieku wody mo na przyst pi ponownie
do napełniania zbiornika,
e) podł czy urz dzenia pomiarowe jak w 2.1 wg rysunku 1 montuj c powy ej kraw dzi przelewu przewód o
rednicy nie mniejszej ni 20 mm, którego rami pionowe na zewn trz zbiornika zaopatrzone jest w
wycechowane szkło wodowskazowe wyprowadzone powy ej maksymalnego poziomu zwierciadła wody w
zbiorniku o 0,1 m, i w rurki o wysoko ci podziałki milimetrowej co najmniej 0,25 m,
f) zamkn dopływ wody z chwil osi gni cia przez zwierciadło wody maksymalnego poło enia; za lepi go od
strony zewn trznej zbiornika je eli dopływ poło ony jest poni ej zwierciadła wody; za lepi zasuw spustow ;
wykona pierwszy odczyt poło enia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej z dokładno ci do 0,001 m,
podaj c dat i godzin obserwacji,
g) w przypadku zbiornika krytego stropem z materiału nasi kliwego, np. betonowego, nale y pozostawi

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 7

PN-B-10702:1999 Wodoci gi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania
Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

napełniony zbiornik na 48 h w celu wst pnego nasi kni cia cian i dna. W tym czasie nale y wykona na rurce
wodowskazowej dwa pierwsze odczyty co 0,5 h, trzeci po 1 h, czwarty po 6 h, a nast pnie co 8 h, w celu
zorientowania si czy ubytek wody, obliczony jako iloczyn wielko ci powierzchni zwierciadła wody w zbiorniku i
pomierzonego obni enia zwierciadła wody, nie wiadczy o niedostrze eniu wycieku. Po 48 h nale y wykona
komisyjnie pierwszy odczyt poło enia zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, nast pnie drugi odczyt po 72 h i
trzeci (ostatni) odczyt po 96 h. Odczyty nale y wykona z dokładno ci do 0,001 m za ka dym razem notuj c je,
a tak e dat i godzin obserwacji. Ubytek wody VW1 podczas ostatnich 48 h oblicza si w decymetrach
sze ciennych na metr kwadratowy i godzin według wzoru:

(1)
w którym:
G - powierzchnia zwierciadła wody w zbiorniku, w metrach kwadratowych,
p - zwil ona powierzchnia cian i dna zbiornika, w metrach kwadratowych,
w - obni enie zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, w milimetrach,
t - czas pomi dzy pierwszym i trzecim komisyjnym odczytem (powinien wynosi 48 h), w godzinach,
h) w przypadku zbiornika krytego stropem z materiału nienasi kliwego nale y pozostawi napełniony zbiornik na
24 h, wykonuj c w tym czasie odczyty jak w a). Po 24 h nale y wykona komisyjnie pierwszy odczyt poło enia
zwierciadła wody w rurce wodowskazowej, nast pnie drugi odczyt po 36 h i trzeci (ostatni) po 48 h. Dokładno
odczytu i sporz dzania notatek jak w g). Obliczanie ewentualnego ubytku wody Vw2 - jak w g), z tym e czas t
powinien wynosi 24 h. Według wymagania 6.1.3 b) ubytek wody nie mo e wyst pi
i) prób szczelno ci na eksfiltracj zbiornika odkrytego (bez stropu) z materiału nienasi kliwego nale y
przeprowadzi wg 6.2.4 h), wykonuj c odczyty (na rurkach wodowskazowych) poło enia zwierciadła wody w
zbiorniku oraz w naczyniu otwartym o powierzchni około m2, umieszczonym w zbiorniku przedstawionym na
rysunku 1, a wykonanym z materiału nienasi kliwego, napełnionym wod do wysoko ci zapewniaj cej
utrzymanie si naczynia na powierzchni wody w zbiorniku. Nie nale y wykonywa odczytów w czasie falowania
zwierciadła wody w zbiorniku. Wody nie powinno ubywa podczas ostatnich 24 h, zgodnie z wymaganiami
6.1.3 c). Obliczanie ubytku wody Vw3 - jak w j), z tym e czas t powinien wynosi 24 h
j) prób szczelno ci na eksfiltracj zbiornika odkrytego (bez stropu) z materiału nasi kliwego nale y
przeprowadzi wg 6.2.4 i). Ubytek wody Vw4 podczas ostatnich 48 h nie powinien by wi kszy ni podano w
6.1.3 d).
VW4 nale y obliczy w decymetrach sze ciennych na metr kwadratowy i na godzin według wzoru:

(2)
w którym:
G, p, t - jak w 6.2.4 g)
w - ró nica mi dzy wysoko ci poziomu zwierciadła wody w zbiorniku a wysoko ci poziomu w naczyniu
oxtwartym w rurkach wodowskazowych, w milimetrach
t - powinien wynosi 48 h).
6.2.5 Sprawdzenie szczelno ci zbiornika na infiltracj przeprowadzi w ni ej opisany sposób:
a) zamkn za pomoc zasuw i odpowiednich za lepek ko cówki wszystkich przewodów wbudowanych w
korpus zbiornika,
b) wykona izolacj antykorozyjn na stronie zewn trznej zbiornika,
c) w przypadku zbiornika odpowiadaj cego warunkom podanym w 6.1.4 a) opró ni zbiornik wypompowuj c lub
wybieraj c wod znajduj c si w nim, nast pnie unieruchomi pompy obni aj ce zwierciadło wody gruntowej w
przypadku wykonywania zbiornika w wykopie otwartym oraz wykona komisyjnie pierwsz obserwacj notuj c
dat i godzin obserwacji. Nast pnie nale y prowadzi kontrolne obserwacje co 8 h i po 72 h wykona
komisyjnie drug obserwacj , notuj c stan zbiornika, dat i godzin obserwacji oraz, w przypadku ewentualnej
infiltracji mierz c poło enie ustabilizowanego zwierciadła wody w zbiorniku i w terenie obok zbiornika z
dokładno ci do 0,01 m. Na podstawie rysunków wykonawczych nale y obliczy obj to nagromadzonej wody
w zbiorniku w celu oceny wielko ci przecieku, którego nie dopuszcza wymaganie wg 6.1.4 a),
d) w przypadku zbiornika odpowiadaj cego warunkom podanym w 6.1.4 b), po wykonaniu badania jak w c)
obliczy przeciek wody VW w decymetrach sze ciennych na 24 godziny i na metr sze cienny pojemno ci cz ci
zbiornika w wodzie gruntowej według wzoru:

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 8

PN-B-10702:1999 Wodoci gi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania
Powielanie dokumentu zabronione. Wszelkie prawa zastrze one.

w którym:
V1 - obj to wody nagromadzonej wskutek infiltracji po czasie t, obliczona na podstawie rysunków
wykonawczych i pomiaru, w decymetrach sze ciennych,
V2 - pojemno cz ci zbiornika znajduj cej si pod ustabilizowanym zwierciadłem wody gruntowej, obliczona na
podstawie rysunków wykonawczych i pomiaru poło enia zwierciadła wody w gruncie, w metrach sze ciennych,
t - czas pomi dzy pierwszym i drugim komisyjnym pomiarem (powinien wynosi 72 h), w godzinach.
6.2.6 Sprawdzanie zabezpieczenia zbiornika przed korozj na zgodno z 6.1.5 nale y przeprowadzi przez ogl dziny
zewn trzne w nast puj cy sposób:
a) izolacj powierzchniow zewn trz zbiornika zbada wg 5.2.5 oraz wykona pomiar odległo ci górnej kraw dzi
izolacji zewn trznej od przyj tego w projekcie zwierciadła wody gruntowej; zastosowanie wykładziny wg 6.1.5 a)
nale y sprawdzi
przez ogl dziny wypełnienia i układ spoin oraz mierz c odległo ci górnej kraw dzi okładziny od górnej kraw dzi
izolacji chronionej przez t okładzin przed mechanicznym uszkodzeniem; pomiar nale y wykona z
dokładno ci do 0,01 m,
b) izolacj antykorozyjn wewn trz zbiornika nale y zbada poprzez ogl dziny zewn trzne.
7 Zapisywanie i ocena wyników bada
7.1 Zapisywanie wyników bada
Wyniki przeprowadzonych bada podczas odbioru cz
obowi zuj cymi przepisami.

ciowego i ko cowego powinny by uj te w protokole, zgodnie z

7.2 Ocena wyników bada
Wyniki bada nale y uzna za dodatnie, je eli zostały spełnione wszystkie wymagania normy. Je eli którekolwiek z
wymaga przy odbiorze cz ciowym lub ko cowym nie zostało spełnione, nale y uzna dan faz robót za wykonan
niezgodnie z wymaganiami normy, a po wykonaniu poprawek przyst pi do ponownych bada .

INTEGRAM BUDOWNICTWO

Strona 9