DAN AGRIGOROAE

ABEGEDAR
APLIGATIV
Vl ,a,ruru
ADAN

o

DAN AGRIGOROAE

0e$tel30
m{oaded

ABEGEDAR
APLIGATIV
pentru manualelealternative

ParteaI
(Manualmetodicpentruelevi,invdletori
gi parinli)

Editura ADAN

_

A::-2:dar aptica. v._ auxitiat
i
_pentru abecedarete in uz,
ln -?9or9 9u cerinrete noutui Curricutum Nalional pentiJ'
lnvdtementul
Drimar.
Referent:prof.George
Tigeu.
Redactor:
DanAgrigoroae
Coperta:RaduMacavei
Tehnoredactare
computerizatd:
EdituraADAN

tsBN 9 7 3_96380_o_7
ISBN 973- 96380-.t _ 5 (parreat)
CopyrightO 201i -

EdituraADAN

saupa4iat6
esteposibite
numaicu
^-l"gtr,olrFr91i$"gratd
acordut
scrisal EdiluriiAdar.

Comenzilese primescla:
tel..lfaxi 02392'19729
; tet.:0740314455
, tet.O744SZS3S,|

nr.36,
191;e_s-ai.Edit'lra
4D-Ail,str.Dragog_Vode,
Frarra-Neamt,
cod

jud.Neamt
610054,
e^-.mait:
gfrgg@pdplp
s|te:www.adan.ro

semnegralicesau propozitii eliptice.Argument Abecedarulaplicativeste conceputca un instrument de exersare.ln acord cu cerintelenoului CurriculumNational pentrulnveldmantul primar.creativ9i eficient. formasecventelor de lucrueste atractivdgi sub formede joc.sugestive* titluri.aprofundaregi de sistematizare a cunogtinlelor 9i deprinderilor pentru$colarii decitiregidescriere. .text.este structuratA ln douepd4i.dar si pentrudezvoltareaflexibiliteliigandirii9i a imaginatieicreatoare'a elevilor.ori deslugescmai greu citirea.avend in vederefaptulcd unii elevi nu cunoscde la inceputtoateliterele. majoritatea sarcinilor solicitdIntensgendireacriticda elevilor stimuleaze creativltatea acestofa. Autorul .Astfel.temele9i jocurileaplicative sunt lntr-ofireascdcorespondentd 9i prelungirecu achizitiiledobandilein cadrulnoilorabecedare. Am acordato atenliespecialSformuldriisarcinilor. Dorimca lucrareanoastresd ofereelevilorde clasaI un alutor importantin descoperirea unor taine ale citirii si in formareaunor deprinderi de lucruordonat. silabd. Exerciliile.celemai multedintrecerinteau formuleriscurte. dinclasal. prezentarea sarcinilor estegradatd.prezentate in ordineaalfabetica a autorilorabecedarelor in uz.atetdin punctde vedere al cerinlelormetodeifonsticeanalitico-sintetice.logic. lucrareanoastrdse sprijindpe urmdtoarele argumonte: .sunet/ literd.Marepartedintreexercitiile gijocurileaplicative sunturmatede modele9i de sugestiide lucru. Pentrureallzareaobiectivelor oreconizate. Pentrudezvoltarea optimda capacitdlilor de invdlare. Lucrarea. motivandmiculgcolarpontruimplicare gi efort.pentruantrenareala lucru. cat Si al dificultdtilor de lnvetareintalnite.cartea propunelnvetarealogicdSiactivda elementelor citirii.propozilie. Qi .

obiectemaimici Cuvlnte Drietene grupareacuvi4elorcu intelesasem6ndtor CuvinteneDrietene gruparea cuvhtelor cuintelesopus Cuvintecomplica6 explicareainlelesului9i folosireain propoz a . cu silabedatein alte ordtne Silabedublate Cuvintelipsi Cuvinte in plus Cuvinteinversate Cuvinteadunate formareaunorcuvinteprinrepeiareaLineisilabe oate completarea.a unorcuvinte.Tipuride exercilii. asemindtoare .prinasociereaaltorcuvinG date Cuvinteimprdgtiate compunerea a dou5saumaimultepropozitii.din literedate in ordineintemplStoare completarea.de cuvintecare propozitii din ljp9esc eliminareaunorcuvintecarenu fac partedin propozitie formarea de cuvinte.prineliminareaunorlitere sau silabe.rdta formeicuvintelor.prinadeugareaunorlitere sau silabe.pentrua ardtamai multeobiecte Mulli -------+unul modificarea formeicuvantului.pentrua ardtaun singurobiect El -ea grupareape perechia numelorde persoane. oralsauin scris.de silabesau cuvinte.joc folositein lucrare Titlulexercitautui Litere lipse Litereamestecate Silabe lipsd qbiective/ activitdtide invetare completarea.din cuvinteamestecate Propozi!li completarea cuvintelorde la sfargltulunor neierminate propozilii Unul------) multi modificarea formeicuvintului.la cuvintedate CuvintemicSorate formareade cuvinte. oralsauin scris. cu silabepotrivite. Silabeamestecate compunerea unorcuvinte. din cuvintescrisein ordineintamolatoare Cuvintemirite formareade cuvinte.din cuvintedate Cuvintealiniate modificarea pentru. prinsciiereain ororne inversda literelor dincuvintedate alcdtujreade cuvinte.itii cuvintelorcu aceea$iform5$i intelesuridiferite Propozitiaincurcati ordonarequneipropozilii..cq literec€relipsesc compunerea de silabesaucuvinte.

EdituraArvA- a Aa.TudoraP4ile.EdituraAMiUrS.-16 cuvant silabi sunet 5 ..in completarela ABEGEDARELE edilie noud .. 2004 1) autoare:CleopatraMihiilescu.-A Simbolurifolosite: -:__ a -6.VARIANTA I Temegi jocuri didacticeaplicative.16 .4 a a a< *.4 a a a. 2) autoare:MarcelaPeneg.

Numesteobiectuldesenat. 7. JoculCuvinte carc incep cu sitaba scrise prin titerc a sauADeseneazdobiecte9i cuvintecarecontinsitabedupdcum ulmeazE: a-_ A.v. I.La el au venitAura.liniate._e*_u $'.gi subliniazA L Recunoagte titeraa: . 5. 3. B. Andrei9iAdina.Adrian vorbegte la telefoncu unchiul Aurel. .s. Adaugesihbe Si fomeazd cuvinte. . ey. g.abecedar.a. x. 6 w' . e.crete. careincepcu sunetul4 .rema.Alina. Jocul Nume de obiecte care contin sunetul a. m. Apoi.Acum. incercuiegte literaA: Astdziesteziualui Adrian.dinAmerica. macafa.ei sejoacdin camerd. Cartealbe.la mijlocsau la sfargitde cuvant.capac. Deseneazd obiecteale cdrornumeconlinsun-tulg: la inceput. Scriipe ea cande curatd. a.Careestelocul sunetuluiin cuv6nt ? tr*N iDD A<: 4. b. cl. ffi [-F] ir. (luteiac) 2.a. a. t. p. Gesegtenume de persoane: . a. carese termindcu sunetula.loana.r 6. r.

r-% mama ma--'- \ ma ma ma m ma maM m A aM ma ma ma ma-ma mama nr rr?.//.m M . -.// o a noarne/rno 7 ..

Carmen termine temaacum. nume. I . Spunetrei cuvintecareconlinsilabaEe.d.Nina. . maramd. Silabslip8d. ram. m. animale. Marinagi Amaliaau culesciregeamare. Subliniazi silaba@: . a. s. ma. Deseneaze trei oblectealecdror numeconlinsunetul!!.Mamaia. r. Mama Am 6.om.me. x.Mia.f. armatd. .w. 7. Emagi Mariana plecat au cu mamala mare.cuminte.numai.p. m. l.r. 8.Marin.ma. m.l.ra.q. amare. incercuiegt€ literaU: o Maria. chema: .ma. m.Monica. h. .cesestesilabecu carepoticompleta cuvintetei Ma-_ Ma3. Spunetrei numede persoanecareincepcu sunetul!! (literaU).minunate. Cuvintelipsd(dinpropozilii) Mama_. 3.Amalia. 4.p.ni.am. n. m. Alcdtuiegte cateo propozitie cufiecarenume. macara. r Marcelagi Mihailocuiescin Mangalia.an. . m. Subliniazdlitera4: . 2.na.

7t.e 9 .-4 ../ t. ?. .u u eqa mu ma ua m UMA am au u A m M aU mu ma- mu- u- A-u.r// ** m.

Deseneazdobiectelj gdsegteapoiin caresilabea numeluise afl6sunetulu. m. W{' " . Litereamestecate.m . Formeazd doudsilabe.:'"E :il:"5 lil#Tri:-intecarecontinsune Wil 3.A. combinand unelelitere: m. . Litereamestocate. 9. 1o . M. la inceputde cuvant: . Spunscuvinlecaroconlinsilaba!!g. Formeaza doudcuvinte. in interiorul cuv6ntului.l. 6. 7. Cesilabepotcompleta cuvintele ? ma- mu5. Sllabellpsi. a. Gesegtecatedoudcuvintscareincepcu fl€careliierai m. Obiectecu numece cqntin sunelutg. Compuneo propozitiedin doui cuvinte care contin fiecare sunetulu.u . 8. u.u.combinand unelelitere: a.a. Loculliterelg in cuvant Numerd Siscriecifracarearatea cataliteni gste q. 4.a.

4r* Jl6rr* Jl6n* 11 .ma mu n N .r-4f A-na Ana Na-na Na-nu na nu Nana Nanu nN uM A M m nU aN ma na nu Ma Na mama Ana Nana Nanu un an unu una a/r?/ta/me .

n.an. 8. a.nun. Gdsegte cincinume.nu.tunel. CuvinteSi silabe lipsi. e. renume.completand cu silabe (pentruliniascurtd)Sicuvinte(pentrulinialungd): Ana aNanua-.a.an. g.o. na. Silabelipsi.g.un.Nana.mdnencd.un. Numede persoanecareincepcu sunetull.ma: .Careeste locul suneluluiin cuvent ? a/ --'- 2. n. mama. a$ezand literele cuvintelor urmdtoare in ordineinversd Ana. N. m. Litere lipsi. Exerseazd citireagiscrierea: 12 . m. 6. nard.ma. .a.Ana. Subliniaze cu o linietiteraI9i cudouitiniiliteraI: . n. .n. h.nu 5. n.w.Nana. imn: .M. n.A. Completeaze fiecarecuvantcu literan sau N : AEa Natru Dana NaEa uD 4.L Nume$teobiectul desenat. Formeazdpropozilii. nimeni. c.f. m. . NeneaNanuareun bunrenume.- ?. n. a. 3. Cuvinteinversate. Completeaze fiecarecuvantcu silabaDotrivitd: Na-_ . r.Scriecuvinte. u. n.

9rr*.llf"rr*.^-./r{rrni rnir?e htna' a" nn rrni 13 .ilt9 ml nl l-na Ni-na Mi-mi Mi-a na-ni nl ml am an tn al nal mal A M a m ma na ni Mi Ni lna Nina mina nanr ai mai nai mina inima . i 9 9r.

Compunecincl cuvinte: a. A. ni.GrupEazd-le Tncincicuvinte. Lantul cuvlntelor.LicA9i tonild lescu saniipeulild. ma.A.l. Completeaze cuvint€lei Ni-_ Mi-_ mi-_ _. . . i. la incepul: inima. mi. Separdcuvintele. Scriecatetreicuvinte: . 7. m. na.conlin ?:-9li:* gasegteapoi care silabda numelujse aflasunetulu.n. 14 .l.Deseneaza rreiobiecte gi ::inn"]n"ce. Silsbe amestecate. Cuvintelipsi Nina Ina. 3. . Ni.ni A. u.24 v\ w sunetut!.i. Literelips5. 2. mamaNinaMimim aiin: mama. M.Mi. Subliniaze cu o linielitera! 9i cudoudtiniiliteral: Ina.Completeazd fiecare cuvant culiteraI sau Mimtr Ena mnna nantr maEl naEl trn aEl rlbSllabellpsl. ma:Mimi.N. U. Litereamestscate. la sfargit:mai. 8. Cuvintecarecontinelitera! sau!.-na _ -ni-ma 5. 6. in interior: Anina.

rzte E* c ze Oa e Oma.e EeE ma ne ma-ma ma-me ne-ne nu-me Na-e me na mi-na mi-ne E-ne E-ma Ma-nea eu ea ei Enee un nume. 6on* oan (470 ndrt.& lu. e.* . Euam un nai. " E . Eae Ema. 15 .

e. u. Ene.. Lltoreamestecate..mi:mame.me.A:nume. Una.multe mama.m. neE. 16 . 4.Nae.a._ nu-_ -ne Na-_ 3. Silabeamestecate..f. Cuvlntellpse.l.. 6. Compune treicuvinte. 2.... Despartein silabecuvintelei nume. EnenumeEmaea 9.ma.Scrieliterelecuvantului ln ordine inversd.Ene..Sepa16 cuvintele.nene.nu.. Completeaze cuvintete.. Obiectecu numeca conlin sunetul9" Deseneazd treiobiecte$i apoispune in caresilabaa numelui seaflesunetule. a.Ani.u.m.... Silabelipsece conlinliterag sauE. E. am.mame mina8. de la sfargitla lnceput.. ne. Lanlulcuvintelor.. Cuvinteinversate.Construiegte cincicuvinte.mine.E...ne.Completeazd propoziliite: Emae Euam 7... 5...

lrina e mare. Mamaei ia marama.io.t.1a. 17 .. Mariane marinar Aura are un an.r R.h. Marinae mai mare.mnun ne6r../(. Marine miner.fr a-re ma-re me-re mu-re rama rana arma urma ra re ri ru at ur mar nar ner rar ren Ma-ra Ma-ri-a Ma-ri-na Ma-ri-an unlre urare mirare ramura l-na Ri-na l-ri-na Ri-a-na miner mineri marinar marinari af iar rar rai aur amar era erau eram Maraare mere.Ie frrana i. . Rinaare mure.

me arma- miner- mannar - 8..na..Mara.mam6.nar..miner. GAsegte cuvinte formatecu literedinalt Mariana: Ana..nara.. NeneaMarine marinar. Maria..Am meremari.rare.marinar.. 7.Ordoneazd cuvintele.ma.Ei marcitgL . Arinaaremuremari.Riri.al mere? . Cuventul..Marin . Jocds rol .mire.mulll) rama. ..ra. 9. 5.... e miner ? .rama... Mariane miner. Mariaaremere. Silabeinversats. urare. 3. Scriecuvintele inversand ordinealiterelor: rar.. Cuvinteinversate.Separdcuvintele propozitiei.. 2.. Una.Marin 6 marinar.Scriein ordineinversesilab€le dinfiecarecuvgnl Mara.me. cuvant. 4. 18 Euamun naimare. 6.A.amar.. Citeste9i transcriepropozifille: lrinaia mure. Propoziliaincurcatji. Ma. Emaaremere. Ramaemare.mirare.re. Sllaboamestecate.iar.l.Nu.mu[e(unut.are.ramura: rama. Grupeazd silabe9i formeaze cuvinte: ri.re.. Propozllialegatd. Despartein silabecuvinteleurmEtoare: rama. @o@@@ {O.

Oanaareun ou.rn nto ow olne ryouutr?rn Oru. 19 .nu.ccconona. o 0 o.E un ou mare. - Oaree oraunu? Nu.l.o Oe0 mo no ro ron rou rot oa o-ra O-nu ma-ro o-re Oa'na moa-ra o-rar l-on mo-rar o-ra-re l-oa-namo-rari Mona Nona Nora Roman Miron Mioara Ramona Aurora oi noi ou nou oa-re oa-ie om oa-meni erou eroi nor nori Onue morar. lon areo oaie.Moarae mare. a. Unom are9 oi.E ora2.r. Mironia un orar. E un orarnou.

20 .Nu. . OE 2.Onuareun ou.Romannue unerou. dupi modet: . Una.Nu. RdspundetaIntrebare.Miron. Literalipsd. orarnou normare 7. .Completeazd cu cuvintececontinliteraoi _e _.Oaianu e maro. Silabalipsi. J'*)"** 4. Alcituieste propozitiicu expresiileurmdtoare.ore orar- erou- normorarom- 4. noE n oE noi.multi) ota .Oanaareunan 6. Formeazd propozilii.Onue morar.Romane unerou? . Completeazd cuvintele: o-_ mo- oa- No-_- oal 3. areun Onue morar. Cuvintelipsd. .multe(unul.Monaareun ou ? .ai unorar? .Oareo oaie e maro? .Amunorarnou. 5.lone morar ? - Nu. Joc de comunicare . Completeaza cuvintele.l.Nu. .

Am un ac mic.ttaun cc.cC oG cu ca cre cri nic ca-na ca-nar ca-re car l-ca Ri-ca No-ri-ca Ma-ri-ca Coca Anca Anica Monica Carmen Crina Corina Aurica nuc cuc cum a-cum Nicu lancu Marcu lonica ac rac mac mtc camera camton macara mecanic Nicue mic.tp{. 21 .ro ta. Crinaia canacu mure. Corinaareun creionmic. Eiau un rac. .{.9"* e cooGaca.ai un ac ? .Marica. lancue cu Marcu. . Ancae maimare. Carmenareun canar. Grinaia un cornmic.o.

...Ordoneazd cuvintele. .... Nicue mic. .car.. Compune treicuvinte: a. ca.. .. Silabelipse... Propoziliaincurcati... 4......Carmenareo curea. Lltoreameslecate... Eaareo cureamare.. . CitegteSi transcrie: cocor cocoai corn cornuri cnn crini creton creioane 2. .. Carmen are tancue cu ta uncrinmare. PropoziliaIncomplstl.c.Monicaareo curea? * Nu.Nicue mecanic? * Nu.Compune cuvints: ca-_ co-_ _ -cu _ -ca 5.Marcue mecanic.. Scrie-le ln ordineinversd.Gdse$te cuvinte ootrivite...acru:ac.Ricae cu Aurica.. 7..Nu. 22 * A cuie camera? -Cameraeamea.l. r: .Ricae cu Monica? .rac.cuc. Literelipsi ca! !ac tl uc 3. CuvinteInversate. @@ @ @o & Joc de comunicare . 6.

fr*fr o.Unmir e mare. Eu iau o mur5. Mamaareo can6cu mure.Mami. 23 . Muranu e acri. fromicd a)p nnud a444. . Aurici e cu MarinicS.Nici ! Eu iauo muri. mai ai mure? .Am o cani cu mure.la o mur5.{ ca-na nu-ce mt-Ga ara cara fara nara ma na ra ce la ue Ri-ci Ni-ci Ro-mi-ci rani iarni cdmin muncd mu-ra ar-ma ra-ma carare ramuri cameri t nlm a o-ui no-ua ro-ui Marinicd lonicd Aurici Miriuca Romiciareunan. Miriucae mare.EA dr r.Eaarenoui ani.teom on.Muranu e acri. Ei cari mere.

8. Noudne ia Ricdmure_ 24 . ei.Nicde cu lonicd. Cuvintein plus. Ljna - Ua-nO _ m5-rd-nurd-me-ca - mulle cane. Scoate-ledin propozitie: Cdlinnumdrdlund/ mure/ mdmici. Silab€ incurcate.Noi numdrdm. CitegteSi transcrie: E ora noud.rea mic- nou- amaracru- 7. Ordoneazd-lein cuvinte: mA-ta. Cuvinie perechi fau . Propozilialipiti. lonicdarearmdnoud.Nicd. MdriucaecuAurica.Expliceintelesutfiec6ruia: Mdriucaare lgql ani.ramd nd-iar- I ra-ud 3. G. Cuvinleimpristiate. Cuvintecomplicate.l. 5. mure.e.Marinice. 9. Agazejein doudpropozitiil cu. 2.Ea numird.mure rama- c*arc .cdrdi camere- 4.au. Citegte9i transcrie: Eu numar.ai o nuca? - Amo nucdmice.Nicd. Separdcuvintele: Eoranoue. lonicdurc6un mdr/ o nucE/ oTolind.cdni rana- mwa. .

ukrun.El e cu lonel.Alina. Galule acumla malullacului. Lilianae la noi. . a. E lunaiulie.ia o lalea! .o naud a. llieareliliac.aNttahak - -{zn ? anrca.c(. 8k ca.Etaffi.Manole. Ea are noui lalele. Manuela ia o alun6. 25 .re-le Liana Mirela Laura Raluca lin lan lac loc luni lemn miel inel Laurae cu Elena. lulianaau alune.aoc.Alin areun cal.Acoloe un alun.Eleau lalele.I L ls I Licd Nelu Emil Cornel le ti lu lea la lami Alina luni Elena aluni lleana lumind lulia Manole Manuel llie lonel lalea lu-cra-re cu-loa-re a-cua. Mirela.

lucru.miel.r. tin). .lacul maltom. . lumind.un cal ! .Lucae la lac. El e cu Laura.Lamale un alun.liliac... 2.acolo.E unlaclin. 7. Rispunsul potrivit Cume lacul? Cume inelul? Cume aluna? Cume laleaua? Lacule mare(mic.Cuvantulscurt.- Miret__- tonet_ M a n u e -l lu lia n _ 6. Cuvaniulcu litera! sau care tipsegte ! din propozilie Alinae cu ii olniez Y AIA 8.lalele. Citegte in silabe: 9i desparto lume.cuvantullung! Scrle dupamodet. linie.

ar rn.culme.l. Una.animal. .lame clamdaluna- - macara - inel - laleacaramea- Ganat- animal- +.lacrimd.1. tac. caramele. moale.Laura. mal. ". CitegteSi transcriei Lacul E luni.E calulluiAlin. Inele. Pere€fii de nume (Et _ ea) Atina \h-1.uume lacul? . _ inel hntoc__ melc__ a n im a F 6.Luca..luni.mutte(unut mutfi) lam5 .

Un cercele ca un cerc mic.{4iccea.Ceai acolo.? -il(ai arn a edl.h. 6c.Mirceacereun mdr.Am un ceainiccu ceai.. .ra cer cerc cercul cercuri ace acela acei aceia cel cei cer-cel cer-cei cer-ne cer-nea-le cea Gela Mar-ceJa Mar-cel Mir-cea ceas ceai ceainic coace elice liceu Celae cu Marcela.Eleau cerceinoi. c. Geaiule rece. 27 .Mircea! . Marcele! .rneucwcoanea. -.c:ma.roootnclr/d. Marcelare mere.ld.la mirul acela.ce Ce @ge re-ce ce-re ce-re-re cea..Celina? ./tt.Gemeremariai.

acela. cercul. CitesteSi ghicestet Carecernu arenori? 28 .Cerule cu norimari. .Marcel? .Eacereun cercel. 6. Joc de comunicare: .Cerularenori. Celinacoacecolecei. Gisegteintrebareapotrivitepentrurespunsuldat: Marcelaarecerceinoi.CecuvintenoiseDotforma? cer + cel = Cer+ nea= ace+ ea = cer + cet= cer+ neam= ace+ ia = _(ea) (ei) 3.Ceaiule rece. 2.Nu. Propozitia ?ncurcate @ @ o @ >@ cernealS @@ 4. Mirceacereun cerc.Cela.ceara.l.* Ceaiulnu e rece.cerneald. Cuvintemicsorate. Cuvinteadunate.ceainic.Mircea? .Marcelae la liceu? . Respunde laintrebAri: Ce are Mircea? Ce cere Marcela? 5. .cerere.Ce cereCelina? .Mircea.Scoateultimasilabddinfiecarecuvant. 7.Marcelanu e la liceu.

o ca. E o cartecolorati.iati un tren!Trececu cilitori.gald. E at..fin'hrz la&z.El trece iute.t*.Citdlin.@ ofl! ta te ti ta to tu ton tin tri tre toar toam mo-tor noti tare tei tace trece temi teamd late iati iartd intri carte munte curte carnet caiet roati toati toarni toamni tremurd me-trou trac-tor cdld-tor con-trol Titi Toma Matei Traian Anton trei tren trec Tania Tamara Tatiana Tinca Marta unt tot teren trimite atent tunel cetate moment mult tort Tomae cu Matei.l. -Tuu ! tuu ! tuu !Trenul e la tunel.Ei au o carte. tah.tlem. . .anmmlli! 29 .

teren.luminatd.caute.taie.mi. Silabeincurcate.Formeazd gitranscrie propozitia.port.cafte nel. teama.afenfe tdcut - luminat- coloral- mrnunat- 8. Ceobiectefolosestegcolarul? Iranscrlecuvintele Dotrivite. pot.CdtSlin. rat.tunet.co - 5.intrd.trotinete.multe (unul . creion. Una.cretd.matematicd. Tania cautd cartea ( coloratd. ac. tunel.antend. 3. iute. tac. Antonard cu 30 / uenut.caiet.naturd. colorata.l. cat .ti) lema. punela locullor silabelecuvantuluiI le. 4. .mul.minte.carte.cort. ca(on.teatru.crete.ren. minunatd. Transcrie9i despartein silabe cuvinteleurmitoare: cutie.feme turmS- notdcretd- caiet- trotinete- 7. tren. tmetroul.ei. _atentd. Cuvintecu litera! lipsedin propozitii Tomae cu cautao trececu Catalina termine 6. Propozitia cuinfeles.tu - nu.natlo.cuminte.tei.rai. \ tractorul. roata.colorate. uimitd. Cuventulmirit.carnet. Cu m e e l -cumeea? atent.urme:fulr.toc. Scriecuvintea$ezand litera! in falafieceruicuv6nt: un. 2.

sS 0.9

si so su se si

sa

soa sea us cos ste sca cris scri
sori
sali
sund
suie
iese

Sorina
Simona
Cosmina
Gristina
Stela

Cosma
salut
Costel
sunet
Costin
senin
Stan
sirac
Gon-stan-tin uscat
nas
ceas
urs

oase
coase
scoate

casd
masi
clasi
mireasA
criiasd
sare
soare
seari
scari
scaun

scne
scrisoare
ninsoare

sac
soG
sus
sos
sunt
caise
castane
castele
mireasi
mireasmd

stilou
sticli
concurs

Rdsaresoarele.Gerulestesenin.Simion,
Stela,Stan,Cosminastau la soare.
Sorinacoaseun nasture.
Constantinsti la masi. Scrieo scrisoare.
.{etd hel6h
6utnakna'nk

E*&l"ttt i*ilo4.
^om&l
?,4 atint nr/CA 9.haia ?
ge&/af
8@rl"t"lra

{. Transcrieti noteaziin pAkilel numirulde cuvintedin propozilie:

Sorasa estela Sinaia.!
Constantinsti la masasa oe scris.E
Sorinaiesecu saniala omit. !
2. Cuvinteopuse, Unegte-le
intreele.

senrn
ascultAtor
silitor

nesilitor
noros
neascultato

3. Cume el- cum e ea ?

trist- tr,sH
uscat-

ostenitInleresant-

rumtnos
atunecos
-

4. Cuvinle inversate.Scriecuvinteleurm5toareln ordineade la sfarsit
la inceput.pentrua oblinecuvintenoi.

cos,sar,sur,sos,sus:soc,

5. Joculinsugirilor( Cumooatefi ?)

casa

noua

ctase<Z

luminoasd

A Propoziliaincurcati

@@@c@

@

7. Scrie dupe dictare:

Cu sania
Este isrnd.. Sorin estecu sora sa ls Sinaiq- Acolo a nins
mult Ei scot sania ls omdl
8. Joc de pornunlare

thn ca oft-n t aalan ea ghn,
32

pP /,9
pana

para
paun
penar
pitic
pune
prune
palat
potop
pescar
portar

pa
pa po pu
pen pur pro prl

pe
pes
apa
mape
sape
s5pun
spale

patru
pentru

ca-pac
co-pac
pic-tor
pic-tu-re
pri-e-ten

pati
piatri

apuci
repard
repeti
cumpiri

lupti
lapte

pepene
patine
pisici
iepure

Petru
Paul
Paula
Petrici
Panait
capra
crapd
pelican
cipitan
pilirie
portocale

per par pom pui corp port crap plop
Paule pecirare.EIpoartipildrie.Paresupirat.
AparePetru,un prieten.
- Uiteun pom,Paul.
- E un pir, are peremulte.

g"A*"fu"d"/.rd.
,qartlth y'aha lp,k.
ge/lda& {anl/ztc/a !
33

Datru. ^^_!"pl:.ptoaie. unpdun/ o patdi un port.pere prunS- Derne_ capre- pom .... 2.Petricde pevapor? . Una..Spunerepedegi bine: t e cap un capac. Iopatd.ptacutd.Voicumpdra o plaseolind.. pere.."1noa1a .. Euvreauprune.prune. Cuvinteristurnate. Joc de comunicare . Transcrienumai numelede fructe legume: 9i ceape.Paule la pescuit? .Ea punepe masdo pard _ coaptd. Pekicee prietenulmeu.Joc de pronunlare. I 6.. Scriecuvinteleurmatoarein plop - pescarordineinversd: apa.pepene.mutte(Unut.. Carecuvantse potflve$te? llyl?.pattne. 4.capac.?odo"3l".. apa...pomi paun- 3.sepa_ apa. I unptop/ unpenar . 8.Nu.pe capac un ac.. Pefe a prinsun crap. ?. 2.. A pescuit pentrumineun crap. prieten 5. Cuvlnteprietene(cuintelesasemandtor) 33ib_=39..Nu.El e pescarpasionat.pop...apuc. Scrie dupi dictare: 1.l. para. 34 ..apus. I capac/ plut5/ vapor..Panait estepevas.. pu Hanart estecapitan / unpescar.mulli) para. . Pecoperta e pictat.potop.-Peulinaa cumpdrat pere.crap. Propoziliaincomplete.

Virul lui.vino vinerila mine! Vom pleca.El aveaun avion. Victor.O. ce avionmare! se mirdViore 74bi0b.vY r y 1 / vi ve va vd vo vul vel vic vre tav vapor volan vulpe vulcan viscol vt-ot ve-sel vo-ios voi-nic vi-clean vioari Vasile viorea Valeriu Valentin avion aviator Viorel val var var Eva Vica Victor Liviu Pavel vinovat viruit violet invitat vin vis Livia Silvia Elvira Olivia Lavinia Violeta Viorica Veronica Valerica vot mov Viorele vesel.eraaviator. a.urna 4einai cta croqianill -Vh*nia. .teaa uaama /a.Viorel. JC .cuavionul. .A avut un vis.

. .val.vdr.La noie vremerea..yese/e voinic- vicleanvrnovat- vioi .c u m e e a ? vesel.Voi aveaun voalmov. vinovate.Viorica Vicu - Victor- Valeriu - VasileValentin- 7. Cuise potrlvetteinsutirea? vioard elevd covor voce a nou placutd vesela noud Nume de bdiat ----> nume de fatii Viorel.Euvincu Victor.v ar. . Literalipse. .catetreicuvinte.. Aceeagiliteri la inceputulfiecaruicuvantal propozitiei. .Vicule.Viorel..cume vremeala voi? . Cume e l .Nu.v.voi.Victor. 5. ..Careeste? []iorel trrea Dioara Ealentine trinerila leni Edrul nostru.vapor. i f l - va[ - vana- 2 . .. .Elvlra.Formeaze completend cu literepotrivite: va r .violete.viu. Joc de comunicare . . Eva? . primevard.Cumveivenila revelion.viorele. 36 . .elev.vot. .vioaie votos- 3.La noivineVoicu.valuri.aviator..Elvira. . . 'l silabe 2 silabe val vesel 3 silabe 4 silabe 4.Liviavinela voi? .tu viicu mine? . vinete. Grupeaze cuvintele dupenumiruldesilabe: vesel. covor. avion. '1. morcov.viitor.

Luciannu e aici.Cu Ciprian.E la circ cu Cici. .Cu cinee Lucian? . la maci. .ci Ci ati6i cio ciu ici tici rici ctna cine ciocan ciorap cioari vecinS narcisd minciund ciciuld ciuperci Lucica Lucian Cecilia Cicerone Ciprian cinema cineva citire ciripit cicoare vecini narcisi minciund ciciuli mdciuci circ tricicletd cioc ciuperci ciob ciocolatd ciocinitoare meci strilucitoare cinci tac taci plec pleci arunc arunci arici aici pitici papuci licurici alunec aluneci E ora cinci.Lucianiatd un arici. E acolo. .Aici ! aici ! nu te teme.mii arici ! 37 . Ei cauti nuci.amiculsiu.

Cuvintegemene eu coc. Eleau luatnarcise.Marcel. O cioarae ca un teciune_ 38 . multe(unut. Transcriepropozitiileadevirate: LUqanar\ 2 cinciani.tu cocl euprec- eu arunceu alunec- eu storceu apuc- 7. Ghici ce e ? Cineareacemici? 8. licurici. Mama Cecilieile invitesa ia olacinte. Cuvlnteamestecate. Una- La circvineLucian. Luciane cu Cecilia. Scriedupedictare: Prietenele Cicicu Luciapleacela Cecilia.Lucian. 6. Gdsegteintrebareapentrufiecarerispuns: ? ? ? 2.Unegte-le ln expresiicu inteles. .mulli) rac-raci melc- cuc- pitic - nuci curca- luncdpisicd- 3. u ctna are Vecinul luiLucianeste( / o cdciula. Un arici q:"grd Unaricicirculdprintre mdrdcini.{. La cinemaesteCecilia. Else speriede un .Princopacisuntciocanitori. circulacu invitdo pleaci la coace orc plecinte vecine tricicleta 5..

Eck dentena. Raduia o cani cu dude. tlhrrna a. Dudelesunt dulci.o. fio* ott .dar se ridicd.O va da Danei.Radupleacicu Dinula livadd.ledul e ca un nod de mic. A"-ut*.d DdE di da do de din dic dis doa du de doar ad ::t :il:: Y:l:" 3itrYw dud pod nod ca-di coa-di stra-di durere dictare pidure cdlduri sandale vin-de Diana Ut-liL pier-de Doina prin-de Dan Doru Tudor Dumitru Daniel Dorina frS adund aPrinde admiri adoarme discu6 dator darnic dornic rodnic duios Esteduminici.M/elntttthre. Aici e un dud plin cu dude.O doareun dinte.Cademereu. Tudore la neneaDinu. Pedrumo vedepe Dorina./. fiarlo a" aiztlfr din /af . Teodorase duce la doctor.Eaaresandalenoi.El aduceun ied.

dinte.dud: . .ud. adie.desen. cade. Numede biiat **> nume de fati Dan.discute.rotund. 4. .udd cruo - rolunodarnic- cald surd- 6...Dana Daniel- AdrianMed6lin - TudorTeodor- 5 ..duminica.dulce.drum.. doctor. Joc de comunicaae . doare.Scrieliterele cuvantului in ordineinverse.aduna.daruri caoou- pddure datorie- doctorcooru- 7.ied. 2.dupi numerulde silabe: dor.adunare.pierde.desparte.des..Da.mulli(una. .dac . melodie.deal. dupAmodel: duce. .'1.data. dop .mutte)t dar. roade.departe.Meducdesla pddure. . crupeazd cuvintclepe cgloane. .Agazdcuvintele in ordine: dude Dinu aduce dulci 8.Teducila pedure vreodate - 40 Da.. Unul. pidurar.educe prinde- ooarme- 3.d o i .Dorescsd devinun doctoradmiratde oameni. Cuvantulinversat.. dornic.dulap. ..d o r .Ai vreasd deviidoctor? .Formeazi cuvinte noi. Cume e l . Propoziliaincurcate.. pod. adepost..cadou.c u m e e a ? ud..pedure. medio.cald.

gine magini vigind rugine rogie gase gapte gapci garpe goaptd Migu Ldbug $asa $andru mog cog cocog orag Vigan postat Sosea giret gcoali gcolar pogeti gosete goarece cagcaval pogtd pegte gtiuci ceagcd cite$te privegte cunoagte muncegte Esteora gase. Oarecauti un soricel? 9ou.Migu!Tu gtiisa citegti? 7 Migunu estLgcotai.Areculoare cenugie.$andru privegtela un pegtedin acvariu.Salut.Se uiti giretla u$e.Nu cunoigre }r literele.t" cfue.hh.\ . .Sorincitegte. na €6k!eu. lrt\. SemigceuSor.Pe straddtreceo magindrogie. -44'2na 4'.s9* y ceg ceag 9oa 9i Su Sa io 9i Sar gap pe$ noag gco tat -?-&. MiSuesteun motinag.

ni"i r6"uieii". 6. Magina lortreceiute .megter. lI|e.maimulti(una_ maimulte.nag.iirg" lui Misu. urmareste. grtre. Ei 9tim. Scriedupddictare: Migu9iNicugor auplecatla Timigoara.-t copac \ pasdre gtiucd corcodu$ pegte la$iesteun numede: pe$te para9utA orag E._ megrer-_ gmala_ visine -_ pdpu$d- camage - 4.vede.-_ gtie. cdmasd. Potrivegtecuvintelepropqzilieii tsu--.l. mo9-mogt cocog__ u$e_ nag-_ Scolar-_ m a g in a goim. glr. ostag.cogmai. Bifuazerdspunsulcorect: Un cocogare pene: loptite ro$cate rugtnate Noi gtiu. roscat.paragute.mdtusa.opregte. A' .mugtar. vopsegte. ' 2.cenugi._ gosea.dug. Ceinseamnicuventul? cocog\ copil gcolar --. Tu . El 9tii.gtiu. Unul. 5.rogu. mdnugi. pe Timi$oara esteunorr" mare.-gt. Cuvlntecertate linigtit 9rret ruginat sincer m$cat nemigcat nelinigtit nelinistit 7. CitegtoSi despartein silabecuvinteteurmiloare: giroi. LiteraI in locul lltereis I sa-ga cos ous- cos - scoaldmuscd- 3. cregte.pdpugS. linigie. ugd.

E multinaintealui. dan. intrecereaa inceput.SAincerc5m.trap.neintrecemla inot ? Mircea! .il0 tn in in-tre in-cet in-spre im-pa-ci im-par-te im-pug-ci im-pie-di-ci incipere incercare incredere intoarcere in-ce-pe in-tre-ce in-ca-pe in-tin-de impicat impiturit imprigtiat imprietenit impicat incuiat neincuiat neimpicat i-not i-nalt i-nec incarci incurce incearca indeamni in-no-it re-in-no-it La inot incd nu e intuneric. El rimAnede neintrecutla inot.nfr? n d fu.Mirceae cu Tudor.g{ukL. Mirceail intrece.. .ffi&.Tudor inoati incet. q&i 6(i io. .4&kcea' 43 . .Tudore.

Sublinjazd silabain carese afleliterai: incd. _tunece. lmi places6 inot incet.Te intrecila inot cu prietenii? .reinceput. am increderein mine. 8.tmpietrit.neintrecut. _pietrit. . Cuvinteadunate in + cerc= in + cepe= inarmatinlocuit- in+vie= in + cuie= TntorsTnsemnatin + torc= in + doi = 6. Raspunde laintrebari: in ce clasi egti? Cui ii placesd inoate? 7.impdrat. Neintrecemla recitatversuri.Completeaze cuvintete cusitabah sauh.lnceoeu primul. inec.inot.incepdtor. neimpacat. _prietenit. ne_trecut. ne_pecat. in lanurilede secard canta multe ciocdrlii. _cet.inalt.Nu. Cuvinte certate. Joc de comunicare . Scriedupemodel: intrecut.Ai increderein tine ? . 2.Da. _tre. 3. Scrie dupi dictare: in clasde linigte. Silabalipse.ApoiincearceMarin. 4. Danail scoatedinincurcetura.inarmat. Cltegtegi transcriecuvinlelecare contin litera !: q rnouneatmparatutui cregtea unmesteacdn inalt. _pdrat.{. lncenua sunarsoneria. lmpreundcu prieteniimeimeintrecIa inot. intuneric. Atenfie:lnaintede literap sescrieliteraq nuD. Vara. Silabacu litera!. _cercare.intrecut. 44 . _tristat.neinlrecui invins- 5.El se incurcd.

lnt6i cdntd Elena. Mieimi plac c6ntecelelor. nfuuArcahut rye..CAnteculei e despre patria noastri. G.kme*. RomAnia.A. Un ciine marestitea mandruintre oi.ine. Eu remancu ei. leri am trecut cu tata pe la o st6nd.dp o/tttrcd. 45 .Marcelgi Gdtdlinse intrec la cdntat. El are in mdni un nai.Acolo era un cdrd marede oi.NeincAnti cu melodialui. Pdgteape un cAmpintins. l/'Annloiloila /a /uituili /utnd ttetp fufi. CitSlin rim6ne la urmi.aph.eAa mand rAmi lini stdni sldncd ma ta fa ta mat ral man can nan cuvdnt pimdnt centec rAde rim6ne mindncd paine 16s c6ine pl6ns 16u rdnd vdnt a tari a piri romAn romanci intii int6mplare Romdnia romanesc incAntd sdptdmAni Elena.

{, Transcriecuvintelein tabel,dupdnumirul de silabe:

pand,randunicd,
pareu,
sarmd,
camp,
maine,
c6rd,cArmd,
rad,spranceane,
scanteie,
amerat,
vanatoare,
romaneasce,
cant
tanAr,
incenta
€, parat,rade,tareste.
mand
ru.
I silab;

cemp

2 silabe

pene

3 silabe

4 silabe

spranceana rendunice

2. Ce literalipsestedin cuvant:i saua ?

Vlndtorula plecatcu cnineles5ula vnnat.
Dn rtrndul lntli st5 mnndru Daniel.
Rndunelelese lntorc Dn Datrialor.

3, Cuvinteadunate
in + canld=
i n + t rec e=

cu + vant =
a + m a n e=

camp+ ie =
c6nt + 61=

4. Propozilialnfoia6, Taiecu o liniecuvintelecaresuntin plus:

Laconcert
cante...........
pdserelele
/ Toader
/ cainele
/ o rame.
Romanii
se mandresc
cu ......vantul
/ impdratul
/ patria/ raullor.

5.PropozitiaincurcatS.Agazdin ordinecuvintelel

Fa"r"aF""d";lE E td f"e"tel
intotdeauna fra"i fal
@ @
6. Cuvintecu litera Lsau a
Scriecincicuvintecarecontinlitera! Sicincicuvinte
carecontinliteraa.
7. Ghici ce e I

Cineftecepe fapoartd
gi cAiniinu tf ktrd ?
(tutnav)
46

Oaseti pfacSistd tn cuScd,
rPe[uSmtniisdi ti muScd.
Qbni.ac)

b 86g
bel
...t..

ba
boa

bi

bra

bari it'
barcd w
banci
balti
barbi
boabi

biiat
bunic
bitrin
balon
balcon
baston

banani
caband
albind
lebddi

Bucuregti
Brdila
Bragov
Sibiu

albd

albastre

umbri
umbrelS

bn bo be bu
bre bri bri rab
um-bld
plim-bi
rab-di
im.bra.cd
in.trea-bd
stri-ba.te

Barbu
gerban
Sabina
Bianca

ban
bec
bob
bloc
brad
basm

bomboane
sambure
simbiti
septembrie

porumb
porumbel

cub
cuib

Barbuareo barci, Bucurelare un bob.impreund,vara
se.plimbicu barcape un lac din Briila. larnapleacecu
bobulla PoianaBragov.
Sebastianeste prietenulmeu.El locuieste?nSibiu.in
septembrievoi pleca la el. Vom stribate parcul
Dumbrava
Sibiului9i nevom plimbabucurogipe ilei.

-.Bunhu/ dn*iM,a^.
Aa, e ldlchn yi a,to6anta a,lhn
47

L Transcrie
cuvintele
silabain careseaflSsunetulb:
Sisubliniazd
iarbe,bun,banda,trebuie,
orb,bulina,busuioc,
cablu,biberon,
roabd,blond,bubuie,bilet,tablou,bucurie,binoclu,
bou,robinet,
sabie,bolnavd,bunicd,rebus,curcubeu,
tobe,arbore,arbitru,vorbd,
cerebug,sabie, bunetate,tulbure,ba16,vrabie,rdbdare,blane,
intrebare,cioban,balaur,sobe, butuc,bine, boboc,serbdtoare,
brusture,album,corabie,bleu,beretd,biserice,tabl6,berbec,alb,
bataie,brutar,burete,borcan,Bran,Benice,Bratu,Bucur,Tiberiu,
Mirabela,Beatrice.
2, Cuvintebuclucage,Cite$tegi compar5perechilede cuvinte:

pun- bun
par- bar
para- bare

pune- bune
pere- bere
poala- boala

patd- bata
parce- barca
pompa
- bombe

3- Cuyintemicaorate.Scoateprimasilabddin fiecarecuvant:

intreabe,plimbare,robot,berbec,cioban,bolnavd,
bulind.
a -fHltii

ale c|Ivantulsi. Scrie catevadintre ele.

bunic,bdiat,barc5,caband,borcan,basm.
Exemplu:
bun,bucuros,
obosit,
bland,.........
!!!!q - batran,
S Cuyintecomplicate.Explici intelesulcuvintelorsubliniate.

Barbuse da cu bobulpe omdt.
Bobulde piperesteiute.
Barbustd cumintein banc6.
Bunicula deousbanila o bancd.
6. Cuvinteperechi.G6segteperecheacuvantului:

bun- bune
alb-

betranbland-

7. Unul- mulli(una- multe)
barbd- barbi
bunicbarceberbec
4A

El intrdin vorbd: .El pleacdla Bragov. barce.banii ciobani. Tiberiu sta pe o bancd. RisDundela intrebirir Undelocuiescbuniciitdi ? Cumestebunicultdu? Darbunica ta ? potrivit? lO.dupi modelI bani . albd.8.Bunicameaestebund. . Acololocuiescbuniciilui. Parcd esteun impdratdin basme. . umbre.Barbu e bucuros. .Barbu? meue betran. Modificeformacuvantului.imi spunebasmeminunate.Careestecuvantul Barbuareo Branstdla Bunicaimi de bomboane.Bunicul Are o barbd mare. Ce bineestela buniciI Cu ei oarcde mereusdrbetoare.Darbunicata ? . Text aplicativ La bunici E luna septembrie. ll.Cume bunicultdu. Propoziliaincompleti._ bdtrani- buniciarboriberbeci9.

@ riujor jeton jeleu juriu jurnal jandarm joa ja ji je ja ji raj mej naj Jiu Jana Jenicd Jianu Joiana joacd coajd plajd vraji cojoc bujor stejar mijloc ioc iuEi4t bujor -mb{jorat etaj garaj marcaj patinaj avantaj joc joi jos jur iar jumitate jucirie prajituri vitejie ajuti judecd v6jAie inconjuri curaj curajos primejdie primejdios E* rnare vijetie. Vdntul vajaie tare.Am stat cu ptricerela plaji.rt flnt . Am luat cu noi murtejucdrii.sfo?i mari de ptoaie.k 8k u a1nnfucot 50 ca. Joi-am fost cu Jana Si Jianu la Jiu. 8* a8 ' {rmt. ef o aiutaie &nica si intre in casd. De jur imprejur :ad.Lo to.Jianu e curajos.

jerbd. prilej. jungla.jir. 2.fba-fr/uLtdlA.mulli 6ujot.imprejur. Bujorulromanesc esteo plantd_ pesdraci.placaj.jend.jet.jure. jucarie.jder. 7. incurajatd. masaj.Bujor.ajutorare. 3. .-l m E baEil fJianu--ltr 6. juceug. ruj.ajutat. jale.incurajat. 8. curajos protejate ajuta . Cuvinteprietene.bujori jder.vijelie.jupan. joc.grije.ajute.l. G&grbtt*.va ej.Jean. Tncurajare. Agazd-lela locullorin propozitie.aiutor.A$azecuvintele la la locullor. curajos.jura. jucetor. protejate.prjama.curaj._ jandarmjucetor- 4.jug.Ordoneaz5cuvinteleduDanumdrulde silabe: joacd. colaj. Unul.Cojocaru. ajutdtor. Scaracuvintelor. tr. Despartein silabecuvinteleurmAtoare: baraj. jumulit./aadp/n.parjol. jucerie.pajigte. joace.jucetor. Propozitia incurcata.rtel f. incurajat. Deseneaze unjoc decopii.juceriile. lancuJianuii_ Uncopil_ ii ajutepeceimici. vajait.ajutor.bej.l [eni-Ea nucariil larel Euraios.jambon.Sqriedupe autodictare: J{amd. 5.jucator. Cuvinteriticite. stelaj..jeluiegte.Grupeazdpe coloanecuvintele asemdnatoare: joc.

9. Texteaplicative

La ptaji
Janagi Jenicdau plecatla mare.pe plajdei au int6lnit
pe Bujorgi Jora.Au intratin apdcu curaj.Mirajulvalurilorii
bucurdpe copii.Joacacu valurilee ca o vrajd.impreund
jurdcd vorvenigi la anul.

Jandarmulcurajos
Janaa plecatcu Jorala TarguJiu,la bunici.A avutloc
o intrecere:Cel mai curajosjandarm. Dupd judecata
juriului,Janaa cagtigat.
A primitcadouun bujorgi o cutie
jeleuri.
cu

La joaci
Estejoi,Jenicda iegitlajoac6.Sarein jurulunuicopac.
Apniurcdin el.
Cerulse intunecS.Pe jos cad pic5turijuc5uge.Ventul
v6jSietare.E marevijelie.
Jianuaregrijede cei-mici.ll vedepe Jeniciin copac.
-Se suiedup5el curajos.
il alutdsd coboare.
- Ai nidejdein mine,Jenici!
- Bravo,Jianu! Egtiun bdiatcurajos! ii spuneJana.
Te admirdm
pentruajutorul
datluiJenica.

G

#
52

{D

h H /og(

ha
tlt

hord
hald
halat

hotar
hotel
hohot
haiduc
hanorac
hipopotam
hrani
hrinegte

ih

ho
hir

haini
harti
holdi
hrand
halva
Mihu
Mihai
Mihaela
Mihnea

ha

hAr

hra hrd

harnic
hoinar
hornar
haihui
m6hnit
Haiduc
Horia
Humulegti
Hunedoara

hotirAt
hoti16gte

ha

hu

han
hol
horn
hram
hrean
hdrtie
hirmilaie
hdrnicie
hotirdre
hoinar
hoindregte

Tatil lui Mihaia hoteratsi plecala Hunedoara.
Acolova lucracu hirniciela construirea
unuihotel.
Mihaelaa primitde la Mihneaun pui de hamster.
Ea e mihniti pentruci nu gtie cu ce sd il hrineasci.
;/fa^;1&/rotd6d/dnt,

ffii,l*tadaadt ui,dnzn

ghla-/rn/o,il,$- 4.4r,,
9AAnrnnnAan/nko!
53

'1.Tianscriecuvintele9i subliniazisilabain carese aflesunetulh:

hain,mohorat,
buhai,husd,inhamd, aha, hemesit,
puhoi,
haltere,
mohor,mahala,
hambar,
hop,hotd,hai,pahar,haraie,
aho,mahmur,
sihastru,
tarhon,har,Mihu,Haralambie,
Haiduc,
Hunedoara,
Humule$ti.
2, Clvinte micaorate.
Scoateprimasilabadinfiecarecuvant.

halat,Mihai,hotare,
haiduc,
nehoterat.

3. inlocuiegtelitera subliniatddin cuvant !

nd€t - palat

hore-

lotar
hdrtie-

notharnic
-

4. Silabelipse.Completeaze
cuvintelecu silabepotrivite.

h o-_
h a-_
h ar _

_-har
_-hai
_-hu

5. Mult e-una(M u l l i -u n u l )
hore- hore
holdehainehotare-

hoh Ar ---- e Ji-Mi haiduci*
holuri-

6. Cuvintecertate.Unegtelecu linii.

harnic\
hoterat -\
inhemat

nehoterat
neinhamat
\lenes

7. PropoziliaincompletS.Completeazd
cu cuvintepotrivite.

-

Horia,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .?. . .
Hai

Mihaigi Horiared.Se duc la hori amdndoi.Mihai! . nu umbla hoinar.GeharnicesteHoria! Vine Haralambie.ii puneham nou.Are mereuhainecurate.Salut. .Radin hohote.Horia! .Haicu minela MihuI Mihue croitorharnic. . Acuminhami calulsiu. Hainalui Horia Mihaie ordonat.De ce egti mohorat? . Horiail ia cu hotirAre: . Estemohor6t.Hai la munci ! Dacdvrei hrani buni. Muncesc amendoi. Texteaplicative Hirnicie Horiae verul meu.Hainalui Mihaie ca noui acum.Aici vom aveaholddbund. Mihaiii spunehoterat: .Mihneatrece cu hotirare la treabi. Jqcul exclamirilor ! TranscrieSicitegtecu intonatiepotrivitd: Ha-ha-ha! He-he-he! Hd-hd! Hi-hi! Hooo! Huuu! 9.Salut. El a umblathaihui.Are o haind rupti.Ari un terenla hotarulsatului.El locuiestein satul Humulegti.Hainameae descusuti.8. Tarhon. 55 .

@* g6 go gd gan gas SaS gra gri grd glu gara gurd gumi glumi glugd gisci gdrld grabd groapi griji prag drag ga guler greier graur g6scan gindac cigtigi gdseste glumegte grebegte m6ngiie sigur singur gusti roagi strigd alungi alearga Olga Marga Magdalena Margareta Gabriela gol gri gros g ras greu Gabriel Grigore Grigorag Dragos Bogdan gard grad sat gdnd Margareta esteo gospodinA harnice.Cegustoasie gutuia. Grigorearein gridini un gutui. Ldngdgardulde la gridinecinti un greier Dragoggi Grigoragil ingdni in glum6. .Ei ii di Gabrieleio gutuiegalbend.Grigore! gogd*n 'Mngdalerra Mh'.tandk 56 .ein g. Ea a pregdtitcu griji supi de giini.

mugure.gaure. gremadd. Gavril.toiag.lnlocuiegtetn cuvinteliterag cu literag: cet.steag.gutuie.genddcel magar. stanga' gramada.gdleate. grebite.papagal. gr5dina. gurera9. pregdtire. R am aagas ito g d i n d . 7.grindine.Corecteaze Ungardurci pe gandecel.coleg. galugce. gripa. Cuvintecertate plin - setac. 2.grup. pagube. Cuvintealintate gandac.gaina.bogat slab- agare- u9or- propoziliile: 5.strugure. Grddinase ducela Bogdan. vagon. cuvintele: 6.bogat. Grivei. guturai.get cand- mecarstance- coala- 3. iugdminte.magar. ograde.greunte.margarine.dunga. glas.gladiold.Potrivegte Gabrielaeste Grigorepleacela. Propoziliilncurcate._ grerer -_ gurer- mugurestrugure- 4.gustos.galben.pung5.l. TranscriecuvinteleSi subliniazi silabain care se afle sunetulgr grinde' grau. Cineface a9a ? *"J vj Piu! Piu! Piu! Clonc! Clonc! Clonc! G a ! G a !Ga ! Mac! Mac! Mac! 57 . Propoziliahazlie.

spun glume.La gdt are o curelugi galbeni.Cu greu. Se numegteGogu. Biiatul ii di un struguregustos.in tren e un grup de copii. Ei culeg legume.in amurg. . ploui tare.Gadegrindini. Estetare drigilag. Migirugul vinein grabd.ajung acasd.ajungicasi. Goguste singur. Texteaplicative Gogu Grigoreare un migirug.Gogule! Gogu nu are glas.Au o grimadi de bagaje. GlumescAi se gandescla ce vor gesi la bunici. Glasurilelor se aud de departe. Copiii alearge.Haiin gridine. El are in mdni o pungi cu struguri negri. Acum.8. . ne vom adunala celduri.Bun venit ! Am stat cu mare griji. Ele pleaci la Govora.E langi gard.Biiatul it mangaie bl6nd.Apoi vine in gredinddupi Grigore. La gard Gabriela gi Margaretasunt in gari la Gdrleni. in gari la Govora le agteapti bunicul Grigore.Au umpluto geleaticu ardeigragi. La grddini Margae cu Gabriella gridini.Mamaii agteapti in prag. Bunicale suride cu dragdin pragulugii. Vine Gabriel in grabi. 58 . Scoatesunete groase. In amurg.si nu vi ia vreo gripi. Gabrielail roagi si ii dea un strugure.Grigoreit strigi.

geGetr9" rege lege minge margea Geta Gelu George Georgeta gen gea geor gerl geme ninge merge curge culege atinge ajunge impinge geani geaci geantd geamdt Eugen Angela Genoveva Geanina ger gem geam gest ager urgent degeaba degerat Buniculii citegtelui Eugeno legendddespreun rege. Gelu i9i drege sania. E ger mare. Ninge incet. Pentruce era agerin luptedugmaniinu se atingeau de lara lui. Va mergeimpreuni cu Geaninala sdniug.Gegenemicigi cq priviriagereare! adaugeGeorgeta' Ea nu pl6ngeniciodate. .Angelao atingeincet. . Georgetaare o pipugi noue.Saniacurge ugorpe derdelug.

cu buline.ge 5.. Numede fati .z-i--\ merge \::-/ merge @ :... 3. Iinqer / deqeaba / oest AngelagiGetasuntsurori.nume de b... Argentina..iat Gelu.. L Unul... numede lucruri:mdrgea... stinge. model: @ merg ajung cureg 60 . Ge. ..Scriecorect. plange.. Eugenia..l. .. Angelica. gene /-gemene-/ lmErOete a ..ta.gemene..geamantan. Propozitiiincomplete.trage.gel.gterge..multe) deget... Cuvintecu grupulgg . Eugenia a avutunviscu un._ Ge\ -\ _ _. sange. Geor..dup.strange. c uvinte gemene.. An. Gena. num ede pe r s o a n:eG e l u .. 2. Scriecatecincicuvinte.sparge.. /.unge. Silabeimprigtiate. Cuvinteincomplete.. deget...unge..Gefa Georoe- Eugen- 4.. lgeani/ legenda / minge. /..legendd.. . Compunecincinumeoe persoane:a../- - ge\ .. .german. Alegecuvintepotrivite dincoloana dreapte: ceorgeareo .. .. lu.": .vergea... segeate... Transcriecuvinteleti subliniazisilabacarecontinegrupulgg: 1nger.general. drege...gene.Adaugdsilabegiformeazdcuvinle. .mulli (una.degete margea raget- geamdt- geanalegende - 7. . ge.. . ...agende.

Cu pagi ageri iese din curte.Pe geneare stelemici de nea.EacAnti genial.Cu priviriagerese uitedeparle. Are o geanti mare. Angela este mare sportivi.Ele seamini mult. . In ea duce o minge. Gemenele Geta gi Angela sunt surori gemene. au genemarigi priviriagere.Se opregte?n geamul lui neneaGeorge.9.Nue germare.Mergemla seniug.Ningemereu. Goergesosegtela vreme acasi. 61 . Georgevine de la gcoal6.E prietenullui. Texteaplicative Mingea Gelu are o minge noui.Mergerepede. Stringe bucuros manaGetei. Angela va ajunge o mare sportive.spuneGeorge. Toate colegele o admirS. Gelu !Sd mergemla nenea George ! li vom cere iertare.Nuai degetele .Gandcade. .Nu mai plinge. Poarte papuci cu pingele moi. Ninge E iarni. Geluisi ducedegetelela cap.Getaste la geam. Eugen. Merge mereu la sala de sport. Apoi vom merge cu mingeapeterenulde sport. Mingeasare departe.Geamulse sparge.Cinele poatedistinge? Geta are degete de pianisti.Tragecu piciorulin minge.gemeincet.Suntbrunete.Plingeincet. Cinevail atingepe umdr. Nue ger. reci! se miri ea.

O betranevindeaseminte. in piali sunt multioameni.. eote. dimineali inveletoare invilituri Codrufa Crengufa Lumini{a Laurentiu Jindirici intetege mullume$te Tanlae in vacanle.Wb!.Dedimineali a plecatcu mamala piali. Un ldran cu musiatdtrecealanlog cu un !ap.te te ta tu tea tin tur tin tat ret ati rati lara brat Jucu lan! Jicu Tanla 9an! Constanfa colt leavd !eap5 !u4ur lanlar viati piafi ceatd line tepos $pa lanlog leclie atentie invati invilat invali iste! inalld vorbdret inleapd in{elept ba! Tutu vacanti mustald prepelili veverifi.d. Eleau cumpirato ra!5.-"t'euerrla.tar?2.rn4?ldie.lelinegi ciupercufe. g{a.narna 62 tdnd' .

Ancula Olga- Mitru- Maria- Vlad- Petru- 5. Tu 6. Cuvintealintate.mulli) carte.lelind. bunica.ligld.Schimbeformacuvintelordupdmodel: casa.grddind. Cuvintecerlate istet -=--. vointe.poiane.vrabie.ce4i roatd - poartabdiat- dintemunle- 4.t6ran.lugui.ascutit. Eucaut. larug.laraie.caiet. lanlog.lintegte. Exemplu: casd.cal. prel.cutie. broasce. Scriepropozitiicu ele.. o!et. Iu canli.vilel.la 67ia eaayrirep) (eniah ed aitep) 63 .strul. Una.t. Cuvintecu doi de !.caine.t^. TU Eulupt.Tutu.lab5.tinerete.tn dintu'ar d ! rnm.cerule.linie.tarc. !an!ar. Care-icuvantulpotrivit? Euce .sanie. cutit. Tugulea.stea. 8.cesuld 3.betranete. Galali.col!. Tiriac.oeo &n<ali.cog.multe(unul. mo!.tu4ur.blane.Nite. brad. 2. Tu Euinot.!ap.seminte.dinte. Numealintate Danton- Anca. Ghicice e ! aUna.-_ vorbdret \ lanlog modest prost tdcut 7. Tantereanu. Transcriecuvintelegi subllniazdsllabacarecontinesunetul!: clanta.15rm. ! '€atdh &dohru.ma4i.crel. lintd.ai ttaffilil 9oA^*nA"o7nV. Tepeg. Tibucani.

Mereune di poveteinlblepte. .::l-ill munti. Ea e mutlumitd de rispunsurile noastre.-l:l tn--'it Neam!. toli suntem atenli. Oameniicinstiliil preluiaumult. La ieclii.El a fost domnul Tirii Romanegti.^ '1Ti'-:ii"*ili Aici sunt mulli . Texteaplicative Muntii nogtri /j . r*g..In vacanleplecem g u l l ler t t lr lud rrl a tl Ganq -i - 'r !i :.cuminli. TepeScelinlelept Petru! Si Miriula au invetat in leclie despre Vlad Tepe9. cdndintri in clasd.-. invilitoarea noastri DoamnaLuminila Tarneae invilitoarea noastri.ne riciicdm.lunn dimineafa.9.Se caldri iute in copaci. curajosSi intelept.copii !ne rispunde ea cu bl6ndete.in picioare: .i. Uneori lin intre lSbulealunegustoase.Ele au blenile maronii gi codile intoarse pe spinare.. _ Pe cei nedreptiii pedepseaprin tragerein leapi.Bund dimineala. Dimineala. cu .i " F_ \ intdlnim veverile.4 .# 4'. doamniinvifitoare ! o salutim politete.Era drept.

..zZ * & zar ziui zAnd zebrd zahdr zarzdr zu zam Fl.*. % am"hld a aot ai7ithVe7rl. Eu am zis de zeceori cite zecezicdtori. La Zoo am vdzuto zebri gi un cimpanzeu.!) zice zboard zburdd zeregte viziti vizite amiaz am iazd sul'prizi surpri zimbeste zaf zarzet zAre zid zidar pazd paznic Rizvan Tarzan Zaharia Azor zburdi zburdalnic iaz haz prdnz mAnz miez zembet zimbiret In zoriizileirazelesoareluizdmbescvesele. 65 . t . La orizontse zdreao barzd.fiA7rnn * 6q*. Rozaliaa primitin dar de ziuaei o bluzi roz. i: zd z6 zi zo zam zboa zbur riz razd vazl varza t{) barzi brazdA iB muzic m uzicd Cezar )) | 5l I /< zi zid zar zbor zmeu Zina Zoe Eliza Lizuca Luiza . Zoe a cufeso varzi din gridina de zarzaval.

buzunat. paznic.viteaz. 2. Zdpadase topegte.bluzdt.orcz. Cinea venit? 66 .cozonac.Zalau.ori.buz6.rri.AgazdliteraZ in fatalieceruicuvent. astezi. ez e bra 4. lucreaz6. Compunecincicuvinte.zaiavat. oanseaza. zale.zrlmzet. brenzd.viseaz5.2. .ar. zeama.|ar:zare. 7. Gredina a invezit. Mieii_ pe camoii.necaz.Ezi sfadecoadi - braddud- 5.zambet.vizileaze.muzeu. meu. La amiaze G iooete. . are. Litereimprigtiate.zadarnic. Transcrie cuvintele silabacarecontinesunetulz: 9i subliniaze zar. 6. MemoreazA gl scriedupi autodictare: Ziuase mdregte. .{. Litera! in locul litereig ! sa|e. azi. rn veztse aude_ albinelor. vanzdtor.zmewe. Zimnicea.zorele.traverseaz e.cizme. Cuvlnteadunatecu literaZ. buburuze.zmeurd.zepada.mutli) |ade. Cuvantul cu literaZ lipsedinpropozilie In lunamartiesoarele maiIare.multe(Unul.cazan.zepade. Vaz. loz. ace."a.agazd. otz.aagaz.mazerc.poezie.za6 sare- vase - seamevarsa- sarrossac- groasd- 3.zambile. Una.zgomot. rcZ. panza.

Ea se trezegtein zori. La televizoril vor vedeape Zoro cel viteaz. Toli zambesccu bucurie.8.Am cules zatzavaluti din gridind: praz. Mama a pregitit un tort cu zmeuri.E zarvdmare. varzd. Bunicaii di o bluzdroz.Toli danseaze. Texteaplicative Deziua Lizucii Astdzie ziua Lizucdi. Siniile parcdzboari. Cezi minunatepentruLizuca! Zi de iarni Ningelin. La orizont apare luna.in miezul zilei. Dupdprdnzam pregiti o surprizi mamei.Zipadase agternein stratgros. Seara se intorc acasi cu zimbetul pe buze. Toli zambimveseli. Cezi minunat5au petrecutpe derdelug! in grddinade zarzavat E o zi de vari t6nie. o/ . Azi am culeszarzerezemoasepentrucompot. Ce surprizi plScuti ! La amiazao viziteazeprietenii.Zirile se intuneciincet.razelesoareluiabiase zerescprintrenori. mazere. Razelesoareluiincilzesc mai pulin. zambile.Are zece ani. Razele ei vor umple vizduhulde lumini.Copiii sar zglobiiprin zipadi. incepemuzica. E mare zarvepe derdelug.li dau cinci Zinaii deruiegte Lizucii un tabloucu crizanteme.

nt tragic magic Ligia Virginia Georgici Georgiana rugini ruginiu gitdgie giligios argitd inginer ginere limnasticd mingi pungi colegi couri-gi gingesie gingag Virginiaadmirdo imaginecu crengide mir.Ar. Ea.g i G is. ylSgl Virgil l{"gi. Luigi9i Ligiaculegzambilegingage. enk ogainucaah.9 9i"i :!na.. Pe margineaterenuluialeargiGeorgicd.dt o-*. gt Vcateaalei eate. Georgiana gi Sergiusuntgemeni. :urS1 Dergtu Giurgiu argint argintiu gim gic giu gin gint regili pagine margine imagine gingie gdHgie religie igiend gingag giga.o 9. Gdpgunile au rugi lungi. 68 .

ruginegte. Eutrag. regi. Eualerg. Belgia. Grupul de litere lipsi -gg sau gi. Cugir. Unul.rugi. Completeazd cuvintele: _or_ana a plecatla _mnasticd.multe) rug. Numede beiat. imaginalie. Gica.Gicuta. Completeazipropozilia: Eu merg.mulli(Una.Medgidia. indregit. rugina. Transcriecuvintele9i subliniazi silaba care conline grupulgi: magica. Euajung.Glna Gicu Virgil6. 3.geamgiu macara- nancazan 5. 2.dragi.rugi rege-_ coleg- regemrnge- covrig- Georgicd- pungecreanga- 7. mergineqte giuvaer. Silabalipsi din cuvant Completeaze cuvintelel ar_le lun me _nere mar ne grn_e ener e 4 Ghicegtemeseriacorespunzitoareobiectului: geam .agitat. Tu Tu Tu Tu 8.cigi. Giseglerespunsulla intrebl : Facigimnastice de invioraredimineata ? prinigienepersonale Ceintelegi ? Facigdldgie marecandtejocicu colegii ? 69 . Pe I ll doare n a.numede fatA Ginel . dungi.l.

opresc la marginea unei peduri. Admiri copacii ruginii.Pe o petali a poposit o buburuzdgingage.Culorilelor sunt magice.Georgiana ii privesccu drag. Gina incepegimnasticade inviorare. . Apoi vine la margineageamului. In crengileunorcopacicinti pdsirelele.Cinci minutese mi$cdager.Se Dupi antrenament. soraGinei. ApareGeorgiana.Trageaercuratin piept. .Zilnic se antreneazi.EStigatasi mergila gcoali. 70 .Gina.9. vei ajunge o gimnastede renume ! glumegteGigel. Texte aplicative Gina Este dimineali. gi Luigi Maiint6ipregitescunjoc cu mingi. Gina? Trebuiesi ajungila timp ! Doi gimnagti Gina gi Virgil sunt gimnagti. gimnagtiise intorc acas6.

Tata a cumpirat cheresteade stejar pentru a puneparchetnouin cas5.p cheie chenar chemare ochelari orchestri ureche ridiche pereche incheie descheie racbeti jacheti mochet5 bricheti eticheti ches chet Tache Enache Petrache Gostache Vasilache Chelaru Mitrache Dumitrache chea pachet buchet tichet parchet banchet cheamd cheltuiegte ancheteazd impacheteazi imperecheazi despacheteazd desperecheazi Tachecintd in orchestragcolii. 7'l . Tudorachea cheltuitmulli bani pe buchetulde trandafiri9i perecheade sandalenoi.lp oy'aochp de aaip/atci nai.p 6/'. Dumitrachea plecatcu Enachela Cheia. 8nnoila a.Aici vor incheiao vacantepldcuti.che Che c/.

*@ qo 7. Compune cincicuvinte. Literalipsadin cuvant. Grupuldellterelipsi din cuvant ra_te. Ghici ce e I Staupe nas.o_lari. eti_td. cheE. Mihala 2. cheE. pe.Explicdintelesulcuvintelorsubliniate. mare. O lasi descheiati.u. ll intampindCostache: 72 . Vrea sd pari ce e pictor. (iralehco) 8. _nare. Cuvintecomplicate. bos_te. Scrietreicuvintediferite. SilabeameEtecate. Texteaplicative Joaca Tache iese la joace.bu. Tachea pierdutgheiade la uge. te.che.ve.l. ie.se lin pereche.Enache Petru- Costea- MitruDumitru- Vasile- 5. la o jachetd a bunicului. ure_. Formeazicuvintecareconlingruputghg. igi pune pensonuldupi ureche. Sprijinili dupdureche. des_iate. Enachea gesitghgiqdezlegdrii cititului. Propoziliaincurcati @@ @@ @ @ @@ e mitrach @ 6. a. cheI 3. pa. Ene. re. dis_ta.

Prieteniilui propuno chetepentrua lua un tichet de intoarcerela autobuz.Fac mare haz.El are o jacheti rosie. la un tichet de autobuz$i pleaci la cumperituri. Aduce o pereche clovni.Ce pictezi. Cu tolii au petrecuto seari minunati.in drum spre casa mai ia un buchetde crinipentrumamasa. in buzunare numai cheia.Tache ? . Incearcisi il speriepe Tache. Tirziu.Joaca se incheieplAcut.Pe Vasilache. A cheltuit toli banii. Tache le pregetegteo surprizi.cu ochelariipe nas. La banchet Mihalachegi Angelicase pregetescde banchet. Enacheiese de dupi un boschet.o rachetede tenisgi un pachetde dischetepentru calculator. lunge 9i incheiati stramb. Au incheiatun contract pentru orchestracare va canta. Ea are o pereche de ochelari mari.Au cheltuit multi energiepentru pregitiri.orchestraa interpretatun cantec vesel. In incheiere. mamaii cheamila masa.. lgi ia o perechede adidagi. La cumpdrdturi Enache poartd o jacheti verde gi o pereche de sandale maro. Poarti pe cap o pelerie veche.spunepictorul.iar in urechenumaiun cercel. La plecare primesc un cadou impachetatin hartie cu chenar argintiugi un buchetde margarete. Este tare oaches. in picioare are o perechede cizme mari. .Ei sunt imbrecalicam deocheat.

FrateleFlorinei este farmacistla o farmaciedin FocAani. .nn t*fufu.f Flg fu lafifefo far foar f w fatd fati faptd fricd frunte frunzi fular folos frate fluier fermoar tiy fii-ce fra face fuge furi sufli frige fierbe fabricd furnici fluture foarfece franzeli fier fie-rar fru frun flo floa Fdnica Florica Florina Flavia Felicia Francisca frumos faimos furios fioros fericit floa-re in-flo-re9-te fap foc fum far fir film fulg familie farfurie farmacie frizerie cofetdrie frun-ze in-frun-ze9_te Floareapreferatea Felicieieste trandafirul. Gineface fapte bunein fiecarezi este un om fericit. 74 ./futuAeltny'fr.

_ 4. 75 .lftode.afare. nufdr. I silabi frig 2 silabe 3 silabe 4 silabe 5 silabe nufar formeazd folosegte tipografie 2.nume de fati Florin. Una.fruct.suflet.girafd.file. pdmatuf. filmeazd. Focaani. parfum.fusta.ferige.farfurii farmacie- parfumatfruntag- fricosfrumos- fotografietipografie- familiecofetdrie- 5.raft. duDdmodel: toc.burduf.fericitd fraged. Proverb Foameaface bucatelemai bune. Florin.l. RecunoagtemeserlaI Cineconducemasina? Cine face fotografii? Cinetiperegtecartea? Cinefaceprajituri?_ Cineprepardmedicamente? Cinetundegi bdrbieregte?_ 6. Cuvintemdrite.garoafa. folosegte.coif. Agaz. file.taraf.cartof.Fagarag.focul fir 3.l.fiert. cuvinlelein coloanapotrivite: frig.cafea.C ume e l - sfatfulg-_ fulaFfularul folos- gofer- farmec - c u m ee a ? feticit . sufere.afin. fdine. fraga.pantof.fes.Fram.fag.stufos.infaptuiegte.fiinla.Franla. elefant.Floina gtefan- FlorentinF6nica- 7.stuf.tipografie.fragil.foca.profesor.formeaze. Numede beiat.fin. fundd.tufe.frdu.fasole.fantan6.lfrim.multe farfurie.rodificS formecuvintelor.$tefan. fanfare. Cuvintealintate fa6-fet@ floare- FloriceFlavius furnicd- 8.

Farmeculceldtorieile face pe celedouefetile si nu Stie cand au ajuns. Florica a biut gi un suc de fructe de pidure. Franla este o tare foarte frumoas. prin casi. Florin. ^lmpreundcu perintiigi fratelelor. Apoi aduceflori parfumatedin gradin. Ei au preferat cate o prijiture cu fiigci. Peste tot intdlnegtifoarte multe flori. Texteaplicative Faptebune Tataeste la fabrici. $tefin a cerut o cafeafierbinte..lator prezinti actelela control.Bravo. Mamaa plecat la tipografie. Dupi ce au iegit afard din sale au trecut pe la cofet5rie. Au avut o zi foarte frumoasi.vor face o celdtoriein Franla. Mama vine acase obositi.9. 76 .gtefane la fermade animale.La frontieri fiecarec. Toatefamilia muncegte. Florina este o fati harnici. Udd florile. in Franta FlorinaSi Stefanasuntin vican!5.. Au ajuns acasi fericili. 9terge praful pe mobili. Doi frati fericiti FloricaSi frateleei.Elesunt fericite. Se uit. gtefan. Ea vrea si fie folositoare. Au vizut un film foarte interesantdesprefarfurii zburitoare. Spali nigte farfurii.Acolo le intampineprieieniilor francezi. fericiti: .fetila mea ! Egti o fiici vrednici. Florinaa ficut multe fotografii.'aufost'Ia film.

-. in genunchi. Luchian? . Bunicullui Chirifi se inchini..7unt in eehr/te dp /u.chi ChicA. 77 .De ce ai inchis ochii.Acum imi inchipuici sunt in Ghina.g6i chiu chim chiv chii nichi nunchi chibrit chipiu chinez chifl5 chitari chirie chiuvetd ochi ochit inchide deschide inchini inchipuie lchim Achim Paraschiv vechi inv6chit Chivu Chiriac Luchian Dochia echipi rochie agchie schi unchi trunchi vechi ciorchine genunchi rinichi chin chinuit ParaschivcAnti la chitardpe un trunchivechi. caa"a'&. .4il2. UnchiulAchim a uitatchipiulpe chiuveti.

chit. . .lumino$i. albagtri. .tescu. .. luminogi. chiar. inlelesulcuvantului.h i n - (harnic. chiuie.. ochi . blanzi.echipament.chip.obraz. 2.td. vesel. chitard chipiu chimir chip fa.mulli) ureche.Chindea.Agchiute. bun. .GAseSte explicatia dupi model: 9i unegte.figure braulatdinpiele instrument muzical unfel de $apcdcu cozoroc 5. Propozitiacu cuvintelipsece conlingrupul Chiriaccantdla Chiricdaprindeun Paraschivare albaStri. China.chiogc.achitS.prietenos. . chibrituri. insugirite Potriveste insusirile datein paranteze. 78 . . ridichi. Una- multe(Unul.luminat.l. . . PropozitiaincurcatA # @@@@ 6. . chicot.rechizite.Ochild.urechi ochi-_ unchi- genunchi - ridiche- w potrivite.Chira. lchim.chipe$. 3. Chiri. .chibzuit. .rechite. ochit.chiot. Transcrie in silabecuvintele urmdtoare: ti desparte rechin. frumos. 4.chitegte. . unc hi.betran).

Uneoriimi inchipuici e o zind. Deziuaei am vrut si ii fac o surprizi.Doregteca familianoastrisd fie uniti ca o echipi. Ghipulmamei Pe mamanoastr5o cheameParaschiva.Nu te juca cu focul. . leritiia un trunchide richiti. Pecap areun chipiu. Dimineata. Texteaplicative Unchiullchim Eu am un prietenvechi. . El poadeun chimirmare.Chiarcand se supird pe noi.c6nd deschid ochii.Ea are ochi blanzigi calzi.cu rochiifrumoase. Agihiilesireau departe.In ochiilui se vede bunehtea.Cu un chibritamvrut si aprindcdtevaagchii.8. Am cumpirat un buchet de crizantemegi un ciorchinemare de strugurigustogi. o ved cum face treabi prin casi. in zilele de sdrbdtoarese imbrace elegant.Chipulei ne estetare drag.Paraschiv! a spus ea cu ochii umezi'debudurie.ili mulfumesc. . ne ceartd cu bldndele. Euii ascultmereusfatul. E unchiullchim.Chiriac! a spusel bl6nd. Unchiullchimarechipul vesel.

?a/. Dimineala.xX o36 xan xe xa xi xac xem xin xir xi ex xer rox LiteraI sepronunte urmdtoare: .nta.. Alexefaceexerci(iide gimnasticS.ca"in cuvintele explicd exprima exclame extrage Felix Alexe Axinte Alexandru Xenia Polixenia Roxana Ruxandra excursie expozitie explozie experientd saxofon excavator excelent xerox xilofon extraterestru extraordinar exces fax fix tix pix box lux text LiteraI se pronuntd urmitoare: .hv. ce aart.mt/coearunen? . SoraRuxandreia plecatin excursiein Mexic.gz"ln cuvinteie exemplu examen exercitiu exactd existe execute exerseazi examineazi exemplifici Maxima plecatcu taxiulla expozifie.

fixeazd.&4t/la. exact.Cuce cuvintepotiinlocui cuvintele subliniate ? Inveletoarea lamureste o temenoue. Joc de pronunlare.htn. prefix. Alexandrina. extrage Polixenialdlqilq o scrisoarelui Maxim.multe(Unul.extinde. exercilii.examen.textile. 2. taxe.99".ax.expediazd. Cuvinteprietene.92" exercitiu.T explicatie expozilie- explozie exclamatie- exercitiu - 5. excursie.expeditor. Maxim. exasperat. Xenopol. Alexa. exerseaze. examineaze.boxd. boxer. exigente.thlplao ar un71.b) cuvintein careX se citegte.exclamalie. exacte 6. Una.-\ ---"\ imoort exterior expediaze interior 4. text..L Despartein silabe cuvinteleurmitoare: expune. exceplional.. Grupeazi cuvintelein coloane: a) cuvintein careI se citeste. 3. explice Mediculscoateo maseaXeniei.Xena. complex. taximetru.excurs.Une$te-le cu segeti.exlraterestru. exprimare.Roste$terepedegi bine: aun. Alexandria./.fax. expediazd Rezultatele exerciliilor suntcorecte. Propoziliiincurcate exanoru @ @ @o @ @ @ o@@ 5.mulli) excursie . xerox./cta. Cuvintecertate(opuse).expozitie.taxi. primegte export -. 81 . Mexic.tix.

7.Rezultatele sunt exacte. polixenia ln plicpune9i o fotografie xeroxatd.lareuvoiaducexilofonul. spuneAlexandru. din Alexandria. .Suntmandrdde ideeamea ! exclamdcu bucurie Roxana. Texteaplicative Leclia E oraoptfix. .in fata unui complexhotelierde lux.D5exemple interesante.Suntelielevibuni. .Credcii Polixeniaimi va telefonadupdprimirea scrisoriigi i9i va exprimabucuria.Samb5td vommerge in excursie. Exteriorul clSdiriiesteextremde frumosdecorar. a2 .in care igiexprimd sentimentele ei de prietenie. scrisorii esteziuade aniversare a Polixeniei. DoamnainvSldtoare ne verificd Esteexigent5. Doamna invdtdtoare ne explicdo temd noua. adaugd Roxana. A compusun textfrumos.Ea gtieprefixuljudelului nostru.Euvoiluasaxofonul. Prietenie Roxanaigi ia pixul9i scrieo scrisoareprieteneisale pretextul Polixenia. Apoifacemmulteexercitii. va fi in extazcandva vedeaimaginea. La sfargitul oreine laud6: .Roxanaa fdcutpozaanul trecut.

r/z.ghe Ghe gheati gheari ghelar ghefug g. PisoiulGhemotocdoarmein ungherulcasei. Ghepardulatacepradacu ghearelesaleputernice.tuw.u/w. ? ant g/aelec.Anghelinaa inghelatde frig la ghe[ug.{/rchq. gher ghel ghef ghea ghean gheor Anghel Anghelina Gheorghe Gherasim ghem gherghef inghelatd inghesuialS gheretd bagheti inghesuie inghea!i dezgheafd vegheazd ghemuit ghemotoc gheali agheazmd ungher stingher ghepard privighetoare Anghelcumpdrdinghelati de la o gheretedin piafd. . 83 . .

una(Multi.l.ghe gne- .ft.dinpropozilie Gheorgheare o perechede _ noi. Propoziliaincurcati e @@@@@ @@ @@c@ 6. PisoiulGemotoc a r6sturnat lioeanul cu apa.ghetuld gnemgheard- 5. 7. 2.9ne: 3. Lui_ ii placeinghelatacu vanilie.oarn tg. Grupul de litereinlocuit: gg ---t g!9 gem. Jocdepronunfare g6ru{i. Cuvintealintate gheate. giaafr 9nan/aa.George. Silabalipsd din cuvinte ghe -_. Grupul de litere confundat. folosindgrupulde literecorect: Copiii se inoesuie sd vade o privioetoare. Mulie.unul) gheare .geme.&O I'k7t. 8. u 9tafu4fa. Cuvantul cu grupulgbgtips.gheard gheme - ghelari 4. ! .Corecteazd cuvintele subliniate.

Este foarte fericit.Gheorgheo Anghelinae acasi.Azi se deschidepatinoarul.pisoiuljucdug.8. Abia agteaptesi vini inghelul.Gheruta! imi incuici strigi Anghelina. Texteaplicative Gheruti ciorapi. larnaa sosit. ghemele. Gheruta.Staicuminte.impletegte ajute. Gheorgheii aruncecateun ghemotocde hartie.Luciulgheliiili ia ochii.pentrua le incerca. Lui Anghelii vinese facetumbepe ghelugde fericire. Deodate. Anghel !se mire Anghelina.Cat este de fericit Anghel !lustruireaghelii.li line ghemele.Ce ghete frumoaseai. . Gheorghe. Anghela ajunsla patinoar. Apare9i Anghelinacu Pe patinoare mareinghesuialS.sti ghemuitin ungher.Treciin ungherultiu ! GheteleluiAnghel Anghelesteun beiattare iste!.Gheruli sarecu gheara.A primitin dar ghete cu patine. . Geamurilecaseisunt inghetate.Rostogolegte un ghempe parchel. .

Gherghina inghiteincetca si nu se inece.hi Ghi :g/n ghim ghiu ghidon ghigeu ghiveci ghiulea ghiocel ghinion ghirlandi gherghine ghicegte ghideazi inghite sughili gher ghir ghioa ghioz Ghile Gheorghild Neghini[d Arghir ghicitoare ghidugie ghilimele ghionoaie ghindi ghimpe ghioagd ghiozdan neghind mighiran unghie fringhie ghid ghips ghiont ghiol Arghirfacejucdriidin ghindi. Neghinilieraun copilcat o neghinede mare. 86 . in grddinaAnghelinei au infloritgherghinele.

a.. .ghicitoare.l O faci. (aeraoticihg) . lnghite. Fructulstejarului este 5. Decateori gisesti fiecaregrupde literein cuvant? Scriecucifre. Ghici ghicitoareamea ! ? a ? a ..l.multe(Unul. estevestitorul Drimeverii. . . Subliniaze silabaghidin cuvinteleurmetoare: ghiveci. Una. Din om in otn trece $i lumeapetrece.mulli) ghindaneghine - ghimpeghidugghiocel- ghicitoare- 4. . G h e r g h in.te Agchiule -_ 4. Dela ce obiectes€u formatcuvinleleurmdtoare ? Neghini..| ? 87 . . . 3. Cuvantulcu grupulde litereghi.. ghiveci-1 g h L l 9 i Gheorghe-. . G e o r g e t a .Getufa George- Gheorghe Anghel6..Numealiniate Geta . Iipsddin propozitie Arghirspune_ .ghiocel. .l . o ilesfaci.. 2. . .neghine.

88 . lgi pregitegterepedeghiozdanul.Uite cdt e de plipand ! ^ . gtie o ghicitoare despre ghiocel 9i una despreghindi. Ei merg dup.Culegeceva. E un ghiocel.lnainte de leclii va participa cu Ghica la o intrecere de ghicitori. Gherghinaface haz: Nu ai ghicit. . Dupi ghiocei Arghir 9i Gherghinaau plecat in pidure.Seinleapacu un ghimpela deget. Deodati se aude un zgomot. El nu a gesit nici un ghiocel. spune beiatulghidug.8.El face mereughidugii. Duce mana la spate.Astizi are ghinion. TexteaDlicative Ghinionullui Gheorghifi Gheorghile se grdbegte.Denecaz inghitein sec. Apoi cutege cioburile.sare speriat. Gherghinase apleacd. ghicegtice am gdsit ? . Acum nu ii mai are chef de ghidugii.Arghir. Ghini!i.pune ll voi in ghiveci. Arghir are ghinion. pisoiul. ghiocei.Acuma spartun ghiveci Gheorghildil cearti pe Ghinifd.O ghindi.Vaintdrziala concursulde ghicitori.

Binea(ivenit.Vom cumperaun kilogramde bananegi doui kilogramede portocale. . .KK / "K kilometru kilometri kilometrii kilometraj kaki ki kilogram kilograme kilogramul kilogramele ka ko Kim Karla Karina Kogilniceanu in viziti Karlagi Karinasunt prietenele mele.leriau sosit la noi. Pe buniculil gisim in curte.CAndmergemin viziti la buniciitii .Reparakilometrajul maginii.copii! Gdtikilometri ati merspaneaici? . f /" /{ Y{ /d. Atexe? .rtio hainekaki.lrymnfuo fftnine 89 . Karina? Vom trecemaiintei prin pia!5.Astizi.Vreozecede kilometricu autobuzulsi o jumitate de kilometrupejos.Poa.

pentrufiecarecoloani : un niste toti(toate) kilometru kilogram kilometraj kilometri kilometrii 5.3 kilograme_ 90 . Karina. Desparte in silabecuvinteleurmiloare: kaki.I kilogram de sare. Dilogram. & 3.1 kilogram.. kilometraj.l. 2. Completeaze spaliileliberecu llterecorespunzitoare: trilometru. Construieste cateo propozilieln care si folosegtifiecarecuvant: kilogram. 4. Modifiq.kakl. 7. Ghicegtece mesurim: cu kilometrul cu kilogramut -]6. trarla.kilometru..kilometri. Cecantitili de alimenteai puteacumperade la un magazin alimentar? Exemplu: 2 kilograme zahdr.. Compuneo problemiin caresi folosegtiurmetoarele cuvinte: 5 kilograme.tratri.. kilogram.itormacuvantului.

. pe stradaQuebec.49 1 .[uiliaml Willy.d.- etitdkl'u lodi.El este William. .luilil NewYork. prietenulmeu.''ttonea -{gttfu 6w fr. Aoa. Pr'ietent gtaol/oallp /"rhi/. . o" nennidau Inafu.[niuiorc] Quebec. Astdziii trimit o scrisoare.l/16'.nb/a o.teoa"l'a..Acolo am cunoscut un american.tr.'%r. Locuiestein NewYork.t co'tea/fuwoelcM a.g*/m^.q a rQ vv y% wW o%' Sacitim cuvintedin altelimbi: william.{aan ltntorn m.flrn uaU* ulod arh&.[chebec] Prietenie VaratreculSam fost la mare.h q'A q%'s"% -s/t.: r 8 *%i% %nil.

iezi. Cumte porlicu el (ea)pentrua rdmaneprieteni? potrivite.leneg.de..prietenul. Asteziampututsd .citegti. politicos.brunet.Nu rdspunde nimeni.gras.. ..Mi bucurcd gtiisa .vioi.scrisoarea. 9isd . calm. invelat) 7.sincer. JoculCes-aintempht? Formuteazd catmai multerdspunsuri posibile pentrusituatiaurm6toare.harnic. Ordoneazi pentrua oblineproverbe cuvintele despreprietenie: . cunoagte. Folososte in cateo propozilie fiecarecuvant: prietenul. Cudrag..Liviu (citesc.slab.. tauvinela gcoaldin portgerman.blond.l.. R5spunde la urmitoarele intreblri: . primapoveste. adeverat. toateliterele. ta. Pogtagulapasebutonulsoneriei. Bunicata locuiegte in Turcia. ^Colegul Infamiliameatolivorbesc chinezegte.curajos.". JoculAdeveratsau fals? lnlocuiegte cuventulnepotrivit.sqrisoarea. 4... bune. sfaturi 2. 5.i!i.Ce cuvintelipsesc? DragAFlorin Am primit.silitor.. Propoziliiincomplete..scund.literele.povestea 3. . .fricos.la .vesel.scrii..ili recomand sd o . Insugirilor Transcrie potrivite prietenului insu$irile tau: .se. Oarece s-a intamplat ? 6.iste!.frumos. inalt... Senumegte "Capra cutrei . prielenul. 92 . 9itu. cu cel adevdrat: Fratelemeuestefrancez.nevoie.. Cineeste prietenulteu (prietenata)? . Ce ili placemai mult la el (ea)? .modest. gi euam .

Hai repedesAvi intalnili iarigi.. Suntfericitce gtii toateliterele. toate literele. pe rdnd.Fac un cerc mare. (eleretil) sF. . . De undevaapareun c6mp.in cameri e cald. Urmeaziapoi altejocuri frumoase.si nu intarziila gcoale! . . CampulacestatrumosesteABECEDARUL.trgtf & e w r y 7 .Am venitsa ne jucAm. a d A 6 ode/g h i i7i4 lm n of. Neinvali sA scriem.ai a b c d e .Scoali.mami ! Mi jucam cu literele.4. Semanflori gi le inteleg Candcu ochii le culeg. Din abecedarsar.P_(3tED dy C-{ Are multe ilustrate 9i povegtipreaminunate.se citim 9i corectse socotim. (aetrac) Alfabetul E noapte..razand.spuneel.r AAA BG DE. Fiecareisi spune numele. Fiecarefloareare chipul unei litere. la gcoale. plini de flori. g L. Dorina.ii spusemama.Seamini cu o intinsi coali albi. Dorina incearci se le prindi.il"4 g g g Eg I lrc g g x{gJl J/ 0 g I ssgg{6tt"t/Etss v 93 .Ce vis frumosam avut.Are chipulsenin.Deciegti prieteni cu ele. Dorinadoarmeadanc..---A .

3.Scde10 cuvinte. 6. rar. .. Acela9i de literela inceputSi la sfersitde cuvant Scrle3 cuvtnle.. ... {O.. Literaadeugatiin falacuvantului...Scrie8 cuvinte. fratilor..gapae. ll.Cetecuvinte ? Exemplu: alb.cojoc. 9. Si 8. Exemplu:ginqie. 2. Exemplu: Nana.Ara. bunicilor..uncuvanl Combind literealenumelui sauDrenumelui teu.alep5rintilor. Scrie4 cuvinte. Literacare se repeteln cuvent.Cuvinteinversate rar.gerggtare.bec. Exemplu:George.Formeazd 3 cuvintenume de persoane 3 cuvinte nume de lucruri. surorilor. 94 . grup 5.. Cuvintecareincepcu o titere9i se terminecu urmdtoarea litere gdsegti din alfabet.cantec. 4. colegilor tdi). Cuvintedintr.penar.{. Exemplu:Ana... Grupul de litere care se repeti in cuvant.. Scriedoui propoziliiincaresi folosegtiprimulcuvantpe careai invitat sd il scrii. Exemplu:mgrg.pentrua forma3 cuvintenoi. Numecu silaba repetat.potop.Scrie5 cuvinte. AceeaslliterAla inceputSi la sfargitde cuvant.sus. Scrienumegi prenumecunoscute(aletale.. . 7.atata...

3. . .. .. c: copac... . . . Cuvintein oglidS.. o depersoane: Maria. .. .. .. Literadelainceputdecuvant. . . !: corb.. .. . .ceseFte9i tu treicuvinte la fel.L Aceeagi silabAh lnceputdecuvant. ... . ... . .. ...m e. ..un.. .... ... . . 5. . . . .. ... .. Scriecatepatrunumel ..Recapitulare. . ... ..... .. .. .. o: . . ... delucruri: rama.Scriecetedouicuvinte: prF -. gne-... .. . .. .Scriecatetreicuvinte:: r q: aripd.Scriecatecincicuvinle formate: dintr-o silabd: om..a .. . Evaluarefinali 1 .. . . ..... . ... . g: . . . .Scriecatetreicuvinte: . ... Silabenumirate. defructe: alune. . aga. . ..a m a r ... . a: maCar aZ.dud. . . . . . Numede acelagifel.. ..-. . .. .. 2. .. .. . . . Literadelasfargitdecuvent. . .. .. . .. . ...-nar. . .. . ..... c: copac.. . . . d i ndouds ilaben:u .. 6.Scrie{ein ordineinvesd.. . . .. . . . ex . . .. . . .. . . . . .. . .. dintreisilabe:ma..copac. . .... . . . .. .. . .bob..

doudsilabe: Ana era mare.7. Minciuna areoicioarescurte. amar!. 96 bD. Tdcereae ca mierea. Cuvintecompllcate. Cuvinteinsugiri gelb: noud.romnn.mIne. Alina saresd ia sare.Stel30 . lO. Cuvinteadunate zt+a f cioc + an cor+cod+u9e cer+ cel un + soare CaS+ Caval goric+ el cum + pdtat alb + astru cu r s+ a n + ta 9.pamnnt.Llntrece. Propoziliacu silabeegale .nncnnta. a. intelesulproverbului. o silabe:Un om ia un nai.Ceartastricaomenia.menlncd. asaut nndatd. Minerula pierdutin mindo mind. !ntreaba..Sdndtatea e avereaceamaimare. Completeazi culiterapotrivitd. tl.politete. inteleapte. Scriecateun cuvantpotrivit: Vorba dulce mult aduce.Ce intelesau ? Georgesapdcu o sape. lhfua:armonioasd 12.

. Propoziliineterminate Primdvara esteanotimpul floilor.....Completeaza giverific5 13....... ursull6.... insugirileanimalelor....... TaElmeuesteaviator... Gdseste catetreiinsugiri sauporeclepentru animale: leul .. pu|.ro$cafa..... Scriecatepatruinsu$iri: Ioamna17. Varaesteanotim Toamnaesteanotimpul larna esteanotimpul 97 .proverbul..el vineacasd...l insugirileanotimpului......pisicacu clopotei) Avionullui trecepe sus.meseria............ Seara...fiorosul.al bucuriei. Recunoagte cu rdspunsurile datein oaranteze: Cine se cunoagtela nevoie? Ce se cunoagtede dimineatd? Cinenu prindegoareci? Ce estebratarade aur? (ziuabund.......... vulpea..... prietenul. {5..regele.... Eu vreausd am un avion. .Sireata...

.mutte(unutmutti) poarte-ciocanitoare - fata- 98 9o9ea- terencopacvioaraurs- ..costumde cosmonaut... Completeazicu numelepersonajelordin povesti: tuptdvitejegte.. estefoarteharnice.. .. Cinecaute. estefoartefrumoasd..... gdsegte..dugmanul. 19.. O celibrie in cosmos a) Alege cinci persoanepe care le-ai lua cu tinei tatdl.ingerulpdzitor..maineva furaunoou... bunicul.televizor..... Una._....._ Cinefurdaziunou....luii$iface. (Balaurul. un leneg.._ 2t.. D......... uninlelept..stilou...... .... Completeazd insugireapersonajului din poveste: Scufila .briceag.Fdt-Frumos.carte.........Numegtelnsugireaacesteia: Cinelucreaagitace...cel mai putemiccoleg. 22. Aregecinci obiectepe care ai dori se le iei cu tine: navetdspaliale..... Harap.....sora..catculatorul.....telefo-nmobil.... dinlacrime..mincinos... Cinesapagroapaaltuiacadesingur?nea.maimultekeabeface.._ harnic Cinefacebinealtuia... albumulcu fotografii de familie... invetetoarea (invatdtorul)...... un... ... ca4toeJoc.. lleanaCosanzeana...Personajuldin proverb......Fatababei.. celmaibunprieten.18._are gaptecapete... Relugcacea Croitoragul cel..bani....fratele...... Fatamogului) 20.un iportivpreferat... _o.............este lenege girea.. ... Fet.. mindede fotbal.

.o banca unfoc -ofocd unpat -opate unlup-olupd untoc-otoce unpar-opara uncoc-ococe 99 ..... . Tejocicuprietenii iti placesd invetipoezii? ? O a.... mergela qcoala. . Rispundecu urmitoarelecuvinle:J!ig!gde!i.. . VeselaloanasDaldvesela. Papagalul uneori. .!09!eg.. Marene-afost bucuriacandam plecatla mare...iinlelesulfiec5ruicuvant? unpas -opasa un banc. vorbegte... Elefantul Pegtele strigddisperatca se ineacein lac. vezu6 cum Zdreanldfure oul.... Rdspunde G r iv eia in v d l aot p o e z i e . cateodate. lateatru? Mergiduminica ? .... Care.... .. Mierlacdntdin oddure. .. .. Cdndfurd la lafi... . . . . o . Gesegteexplicalia: a fi cu caoulin nori a nu progresa a bate la cap pe cineva' a pofti ceva a batepasulpe loc a-i lasdguraapa a-l plictisi a fi distrat 27. ..lutipe mamain gospodarie strada? Egtiatentcandtraversezi cu formeasemenitoare: Expliciintelesul cuvinlelor ..cu da sau!g: 23.. Tu copiica gi alli copii? 26..

Fiecarese liuda ci este mai frumoasd.Drumbun. Formuleazi treiintreberi despreilustratia urmdtoare: 1 00 .Acesteaajutaoameniisd deztegetaine !9tn9 I.in cuvinte.Dorina! .inceput o mare cearta.Ai luat pdpugacu tine.Da I] Pdpugae in geamantanu . ) Dorinapleacdcu Andreila buniciI .coDiin 29. 30. Fiecare zand eta nespus de frumoase. Citegte unlextasemdnitor Sicompune O povestevechespunecd litereleerau nistez6ne.Literelesunt de folos oamenilornumai c6-ndsunt mai multeimpreune.!i: ale gtiintei.28.tatdl lor.Nu mai voiau sd stea impreune.lntre ele a. Punesemnuldepunctualie potrivit:(?) ( D (. impdratul Lumii le-a prefecut pe zAne in nigte literele. era mereutrist din cauza neinteleqerii dintrefiiceletui Supirat.Printul.

c.VARIANTA a ll. k. .ffi:flil*'. a. a. c. a. Ana siAndrei [l Guvintecarecontinliteraa.rrB /.nuce. b c . n. in completare la ABEGEDARUL edilie nouS: AA I Recare obiectgi spuneundeseafldsunetulA : I Numegte la inceput. .a Temegi jocurididacticeaplicative. . a. Iasfargitde cuvant. el.. S Cenumedeobiecte e in pozilia (Sunetul plin. S Guvintecareincepcu silabae sauA.!. ln interior saula sf6r$itde cuvant.caiet.6.macara. Deseneazd obiectea cArornumeincepgi conlinsilabedupdcumurmeazd: A101 .avion.carte. #* lncercuiegte literaI : . in interior. e. i.". mama. v. la inceput.9.mand. Deseneazicatetreiobiectea carornumecontinesunetul g: .) e esteredatprinpetrdlel DD trtr !trtr -trtr I -ll-nn cu o linieliterag 9i cu doueliniilitera4: @ Subliniaze ^ I ^! q gr' :tilE.5. a.':1. continsunetul ardtatd. f. a.

Mamaigidaseama C-auitatmarama. A plecatla mare.cuvintecarecontinsitabama.lemn. mama. marinar.dupamodel. {ma) E Ce silabelipsescdin cuvinte?SpuneJe! m a- 't02 Ma- m a. .nucd.merge.numere.I m AM ma Ma A ma ma.c6mpie.Mamaia. careincepcu sunetul!qf/iteraM). mare. miel. pl Subliniaze cuo tinielitera E Sicudou6liniiliteralU: o mai. .Mimi. Morm5iegi tot maicere: -Mor!morlmor! silabama dincuvintele urmdtoare: El Subliniazd Buna.melc.om.ma mama am ma -ma Ma- m M incercuiegte literam: Mamaia._.moment.luna.Nic5. I Spunetreinumede persoand !l Spune. MogMartinmdndncdmiere._ .-ma .mama-mare. geam.

.Indicdnumeruldeliteredinfiecarecuvent...aII!:Iama.a... 4 Silabalipsi din cuvant... @ Numede persoanecareincepcu sunetul4 (literaR). Ma.ra....f ra ma-ma t a .. a m a D ...ma E AMR ma rama arama arma m ar R Mara Ma-_ Ma- Inlocuiegte literam din cuvinte. cinci fl Numede obiectecarecontinsunetulf.....cu litera4..ma a -r a. Cesilabepotiformacu unelesilabe? ma..Celiterdcompleteazd Za ma. 103 . a Literelecuvantului.. a A . mamaE amar E ata amn n fiecarecuvant? E Literalipsadin cuvant.... ra!8.Cesitabdcompleteazd fiecarecuvant? ' _-m a a-_ Ma- p Silabeamestecate..mar:arma... Dama....Spune treinume. M aJ a ..Deseneazd obiecte.ar.

Separdcuvintete. Compune silabe.M.arama.im! Sd evaluim Scriesubftecaredesenliteracu carelnceDenumeleobiectului.M.Mara. ll E Litereamestecate. 104 .rama. r.rar Amrama. I ffiw& in silabe: E Desparte mama.R.rama. arma.r.IndicenumArut de silabedinfiecare cuvant: mamaE ram E aramaI rar E El Lantulde cuvinte.marama. m.Cecuvintepotiformacu unelelitere dincuvantul urmdtor? matama:zn [l Silabelecuventului. mamaMararammaramaam I Scriedupddictare: m. m.A mama. Cuvintedin alt cuvant.a.Mara.a: ma. a.

.ma. . . . . E Silabeadunate. . . A.Aura. .Cecuvintepotiformacu unelelitere dincuvantul urmdtor? ra muf a:ur . a Locul literei u.ma. u.Separdcuvintete.umUa M RU mu ru ur au mu-ra A-u-ra mur ra-mu-ra a-ur mur-mur u-ra au ur-ma E DesDartein silabe: mura. M.Ma. ra. urma.u.ramura. . E Literade la inceputde cuvant. Indicdcu cifrelocullitereiq in fiecarecuvant. . . . . . . . .Unegtesilabepentrua formacuvinte: mu\ a ur ur \ma \ra Compune cuvtnre. . muraAuraaurramura 105 . .a. S Silabeamestecate.Scriecateuncuvantcare incepecu fiecaredintreliterele: m. mu.A. . muraE ramura D ura tr aur tr E Cuvintedin alt cuvant. a u . . r. E Lantulde cuvinte.

rana tr unu tr nutr Nana I El Silabeadunate. arama.Transcrie cuvintete in ordineacrescdtoare a numdrului de lilere.Indicd-t cu cateocifrd. Cecuvinteobtii? na+ ra = A+ng= ra+na= Na+63= !l Scarasilabelor. n.m ma u-na u-nu un uN r na nu ra-na na-ra na-na NU an Nana.' 106 . El Lanlulcuvintetor. r.nu. ramura. UnNM mu Na A-na Na-na Na-nu ll Litereamestecate. m.aur.Nanuau aur. a. El LocultitereiA in cuvant. Alcetuiegte sitabecu uneletitere. u-. rana.Separdcuvinrete. ranaAnaNanaunuan @ Silabade inceputa cuvantului. u.Scfe cuvintecareincepcu fiecaredintresilabele: .

.....nE M me ne re er a-re ne-ne E-ne ma-re nu-me E-ma me-re re-nu-me Na-e mu-re ur-me Enearemere.Compteteaze cuvintele. a e E Silabelecuvintelor.e.cdseSte-l in paranteze............nene.. p Silabecu literaC sau€ lipsi din cuvant... amar. m ...Scrietiterele in ordineinverse... mare. E. Ana..n".. Ema...separecuvintete Naearemere. 6 t C cuvantutui El Guvantulinversat.. l"-_... (mure...mere). Eneare..a : Ema ..Ene.. E Eneemare. mure.." "l...1"::..* Formeaze @ Silabeameslecate. Construiegte cuvinte.. . A Litereamestecate.DesDartele... 107 .uuin-" ..Ene \}l@ry E Propozilialesate..__T: li. .. de la sfargitla inceput... Cuvintul lipsddin propozitie. (rare.nene)..E. n. .are.M...Emaaremure."-...." ".a... n.. Emae ..- .renume.

€te o literdde la sfargit decuvant: Aura.aur.. nume! Aura tr !l antr rare ! numereE eutr Cuvinteinversate..Taiel cu o linie.m t Sd evaludm! E Literalipsadin cuvant. ene/ Ene Ema/ ema nae/ Nae EI Propoziliineterminate E neare.Ene.nu..Ana. Auranu are fl Propoziliategati.ScrieJein ordineinversd.Despartele..pe rand.. arama:aram.Amara.mare. un.rama.rare.... Naearemere..Separecuvintete. .Scoate.are 108 .Euammure.... .nume.ramura. !l Silabelecuvantului.. El Propoziliaincurcati mere.amar.Mara...renume. lEl cuvantutgregit.Cuce titerdpolicompleta cuvantul ? ^ F-l eE uE eE u L_l Silabelecuvantului.... are... I $ mere.Indicd-le Drincifre...un. Litera scoasi din cuvant.

ni-ma _ -ni @ Litere amestecate.n.A.Compunesilabe. lu spuimulte! minune .ri nl mr-na mi-ne mi-re mi-ra-re mi-ner tn MI Mi-mi Ma-ri-na Mi-a Ma-ri-a l-na Ma-rin Ni-na Ma-ri-a-na l-ri-na Ma-ri-an tm tr r-nt-ma mi-ra-re ma-ri-nar mari rari Ninaaremeremari.L E Silabeamestecate. E Euspununa.i. a.minuni inima- minermaflnar- E Propozilii neterminate. ni. Ni mtA-_-na Mi-_ .Completeazd-le. Ninaare Mariane '109 .lrinaareun nai. Completeaza cuvintele.m.ma. ma. cu litera tl titera lipsadin cuvant.Completeazd - nanE I mEna naE maE raE En SitaUalipsddin cuvant.Compunecuvinte.N. Ni. Marine miner.i.l.M. na.Mariane marinar.A.

am 110 ... a.. un.r: ..cu ca crl l-ca Ri-ca A-ni-ca Ma-ri-ca Mar-cu Car-men ca-na ca-nar ca-re car ca-me-ra ma-ca-ra cum cu cui cu-cui cai cum a-cum GUI ac mac mic muc cuc Nicue cu Anca.Carmen areunac ? .Carmen.. . Crina. Ordoneaza @ Propozifia cuvintele.muc. car... crin.c. dupdmodel. lI Literatipsedin cuvant ca! Euc !ac Cecuvintepoliformacufiecaregrup? ll Litereamestecate..cam.ac.lcaareunac ? - Nicuareun mac? incurcati.. .c. un mac.Scriein ordineinverseliterelecuv6ntului... .m: E Silabetipsddin cuvinte ca-_ c u-_ I _ -cu _-€ _- c a- Cuvinteinversate.. .acru. . mic.Ancaare un mac mic. ..cuc.Maricae cu lca ? . are. Formeaza propozitii E Propoziliiasemenatoare. u.Nu"Maricae cuAnca. eu.Nu.Nicuare un canar..Am un ac mic.. lancunu are nimic.. ai un ac ? .

Lucae la malulunuilac.La male un alun.Cecuvintepotiforma? !ac:Dac.lacul mac- loccal- lan- cuc- propoziliile._ El Cuvintecareincepcu !. E Litera! sau! lipsedin propozitie.Compl l a-_ la. E..la u-na tu-na a-lu-na li-ni-e li-li-ac lu-cra-re li rac la-cul Ian la-nul lalea la{ele le lu lea Li-ca Lu-ca Li-na Li -a-na Li li-a-na Li-li-ca cul E-le-na A-li-na l-lea-na l-li-e Mi-re-la Ma-ri-nela E luni. Scrie4 cuvinte. E Litera! sau L tipsddin cuvant truna atruna tritriac tritrica ALltna p titera ! schimbatecu altelitere.Luca? ._ .fl lilt.El e cu llie.la doui silabealecuvantului! lac.i::i:ititi3ii.Elena. cau.trac._ . . cal:cau.E un lacmare. E Dela o silabe._ lu-_ li .j1.Cume lacul.lt"i".""@ E Silabalipsedin cuvant. et a 111 ."lllll j.Completeaze Alinaare ia linia! Caluel al _.

ruspuinruTllona ota -gE orar- nor . lon e cu Miron-lon are un creionnou... Onue c u !! Seformimpropozilii! Miron \ .mo o-ra o-re o-rar O-nu l-on co on ron Mo-na Mo-ni-ca O-ni-ca Mi-ron Co-ri-na con cor corn co-cor co-tac om ou nou nor nol E ora 8..norl morar- @ Si completimpropoziliacu cateun semnde punctuatie! Corinaareunorarnou (.ai un corn? -Am un corncu cacao.Gesegte notr troi trona ortr p SitaOalipsddin cuvant.Onica........Ce silabetipsesc din cuvinte? o-_ o-_ mo- Mo- E Propoziliacu cuvintelipsi.... ) (?) 112 (!) ......nu. Carecuvintelipsesc? lonare .un nor ! -O ! E unn o rm a r e! .'' ia uncorn.. E Literalipsi din cuvant... [! Euspun.. literelecarelipsesc. .. - Miron.

Onuareorar? . Racule un animalmic.o Si comunicimgi si citim pe roluri Carmenareun canar? Eaareuncanarmic. mare. .Mariane la lac? . cuvintele ! El Propozitiaincurcate..Emile cu Nae.nimic.canar.Emile cu Nicu? Nu.Nu.cocor. .Scriecatesilabeareflecarecuvant. - . cuc.Calule un animalmic? | .om.Mariane la mare. lonelareuncanarmic. Corinaareuncorncumac. .morar. Q Silabelecuvantului.marinar.l-Nu.Nu.Miron. I Transcrienumainumelede meserii: mecanic..El areunorarnou. cameraE colac E nuculE aluneleE marinarE corn E @ Sd scriem nume de: AlinaelaMona.Calule un animalmare.olar.Sd repetdm ! Sd evaludm ! .Racule un animalmare? .Ordoneaze @O @ @@ @ @@CG ene \ o 't13 . macara. MonicaecuOnulalac.

Desparte cuvintele in silabe.parc) 114 fr. pa. ..copac. prune.Eae cu un copil.pac Pa- Silabeamestecate..parc) Paulae cu uncopilprin_ .penare. pere.Copilulare patine. ne.Am un penarnou. pat-mai. cu attatiteri E Schimbarea . E Sltabetipsi din cuvinte Al Da- g $ be-- p u-_ pru-_ .Pelicanul arepene? paul. na.tu scrii mulle! pata. .Caree cuvantul Dotrivit ? @ Paulare_ moi. ..El e pealee. . pere. pom.pru. Grupeazd-le in cuvinte.El arepenemari.a.Paula. (copac. ..Aparepaula.pere pana-_ prunapenar- prun - E! Propoziliaincomplete.ai un penar? . (penar.pe: pana.pepene. re.pa pA:DO pa-ra Pa-u-la Pa-ul pe pu pu-ne pru-ne pe-ne pe-nar pru pac pil ca-pac co-pac co-pil cap pom par parc porc Paule prinparc.. litereip din cuvint. E Silabelecuvantului. cap. pu. cap-caa 4r e) El Eu scriu una.

j1""'"nou'"" *.pruna nuc- muralun- E Euspunmulte. .Cecuvintese obtin? numdr.m6rar. I Silabeincurcate. El numdrdmurele. ai mure? .IAmurd:ltil .tu spuiuna! cdni.Cafeesre? fl Numele prun.s ard.Nicde cu M6lina.:':ffin*.na le ma ma-ma ra-me ar-me cla-md lu-nd mi-cd ri Li-cd Ni-c6 Ri-cd Md-li-na l-o-ni-cd nu-ca ca-nd iar-nd na-re ua ca mer nu-mdr nu-md-rd a-ma-re ca-me-rA E oranoud. ma-ra cA-Ni riu-ca-M5 ua-no me-rA-ca md-nu-rd li-Md-na ma-a-re fl Scoatereaprimeisilabedin cuvant.Euamunmdrrumen..carare.ordoneaze-le in cuvinte. ia o mure! . Alin e calareDeo 115 .cand mure- ramearme- cemilecamere- E Propozilialegati E j.Nuiaumure.. . Niceareo can6cu mure. fructuluiieceruipom.Melina.::.lonicS..Am nouamure.

potrivegte cuvtntete de maijos.. .Oricare omareun nume. .Unpelican arearipimari..Cumarearipileun pelican ?l..un cocor.... _Nicue unom..o mare? E Uftimasilabea cuvantutui! CecuvinrepoligAsi? .. .....paula.uncal. Camelia e numele ei.. .Leule un animal..Sd repetdm! Sd evaludm Numele Numele meue Elena.ai un penar? | ..E unanimalmare..... Careanimaleau litera! . nigiunrac... relg: untup..... .... Mecanicul repard .. ? palmierul e uncopac.. un lup. Careapde maimare:un lac.. E Propozilianeterminatd...Numele luie lon.cdmilae unanimal? ... . la numelelor? .. . Penarul e un lucru. ..--. Completeaza cu cuvintepotrivite. ll Si comunicimgi s6 citimpe roturi! .ne:pung. .o vulDe....Mareae o aod.lonice.. Marinarul pleace pe.....Milina.... . .unren.| _ perulare pere. .. .. .....un melc.Carecopacare pere? . I Si rdspundem la intrebari ll ! .Am un penarnou. 'I16 . O l a r ua l r e ..re:care..o cdmild..... .unrac... Mi n erule la ..un canar.. Ai un nume? Caree ? Cume. ma:ram ua: @ insugireacuvintelor.Nicu.

ta te ti ta-te To-ma iatd Tin-ca no-te Ma-tei te-md An-ton Ie-ren Tra-ian tu to ti car-te car-net cdld{or co-lo-ra-te lu-mi-na-td toc tot tort tren trei Tomae cu Matei. 117 . tecut.ei.ac.ca- Cuvinte cu litera ! llpsd din propozitii.Matei.Amuncaietnou.rat.rai._ nel.Ceattecuvinteobtii? un.E o cartecoloratd.tu - I lo.Tatd.Traian.Ei au o carte. @ Silabeamestecate.multet teme. Ie. E oratrei. minunat Ea e: atentd.'eme turmd- Tinaareo notScreti- E G um e e l-Gu m eea? El e: atent.Caresuntcuvintete? Tomae cu @ Una. E Litera! adunate|a fiecarecuvant.iati untren! .iatdo carteminunatti! . .lntrdtata.co.tori. renumit.O! E untrencu cdldtori! . talentat.Toma.urmS:t+ un = tun't + ei = Scriecuvintele.ren. E Deseneazeobiectediferitenumiteprin cuvanlul!9g._ la. car .tu ai un caiet? .

Otilia... Caree motanultdu ? Motanul meue Tom. ..pldcut. Cume tatelteu. .unmunte. Comunicecevadespre:tatelt6u. s.Aretreiani.Ticd? r Amcaletorit detreiori.uituc.. atenl.. Eae micd.. E - Si comunicim gi sA citim pe roluri I Ai celetorit cutrenul. Cartealui e [l Propozilialegate.Sd repetdm! Sd evaludm! Tema Mirceaaretememulte. tema? . ai terminat .A G.cuminte.r{ l\tR (fr.Cdtdtin ? Tatdlmeue unomminunat.reu.. raintrebari! I se raspunoem . Scriecuvintete Dotrivite. a egq !l insugireaprietenuluitiu. Fj' ' . Careecarteamea ? Trenulatrecufl aorairei... neatent..Mircea.o carte...Scriecuvinte. E Propozitiaincompleta Traian areo.Separecuvinrele... curat. Tuai unprieten ? Caree numele lui? cum e o celdtorie cutrenul? '. Ai trecutcu trenulprintunel? S Literade la inceputulcuvantului.corect. a terminat tema.."" Untrenarc rcate? Trenularemulteroate..Otiliae mereucu el..Acumo termin...

.@".os...StelascrieluiStelian. . .Sar. . Ordoneaza E cuvintele.Ea st6la o mase. .. ..Scrieo scrisoare.soare. . f! Guvintul inversat.Cecuvinteootifofma? 'S. Sorinestecurios..CuiscrieStelao scrisoare? .. .re re-_-re a-ca- cu-rF SCTF 4 Litereamestecate... . . ( Cumpoatefi ? ) casd:noud. .Simonaestesoralui. . senin.. c. luminoasd. . r . . .Sinaia. . ca-sa sa sl su So-rin a-ca-sd So-ri-na sa-re Si-mo-na re-sa-re Si-mi-on su-ne Si-na-ia rd-su-nd Cris-ti-na se-nin Ste{i-an soa scri oa-re soa-re scri-e scn-soa-re nrn-soa-re Cos-tel Stan sd std sun sunt sus urs Esteseari. I Sihba cu sunetulg. rdsune. fiecaresilab6cu sunetujg. . .SUr. . r ' a: . S . t:1:. . Subliniaze casd... .::" E Sitabdcu titerag lipsedin cuvant ca-_ .. Propozitia incurcate.Scriecuvintele in ordineinversd..Se uitdatentla sorasa..Sorinareo sore? .U : E Jocul insugirilor. Stelaesteacasd. clas6:. .SUS. @ Fcjroara @ |sorinal Fimionl @ E @ 119 .. .SOS.

._.. Victor:yese/. .@'..._ VO- !l Joculinsugirilor .. E Literalipsela inceputde cuvant trasile trine trineri triorel Erea lioara Dis Bioi lipsadincuvant $ SitaOa va-_ ve-_ VF ve. Viorelse scoalSvioi. . .. ... @ Numede biiat Viorel . ..ie. Avionulluieraorintrenori.. .. ......r e a . . avaonuf : mare... I Literay adiugatein fatacuvantului in...a r d :y i n .-.E tare vesel.Soarelenu a risirit.. .oi..A avut un vis minunat. va-re vi-ne vi-oi ve-sel vo-ros voi-nic ve a-vi-on a-vi-a-tor in-vi-td vi-o-rea vre-me e-tev va vo vre Vi-o-rel Va-si-le Va-le-riu Valen{i-na La-vi-ni-a Li-viu vts ver var val vtu mov Estevard. ..Viorica Vicu - numede futA Vasile- Valeriu- VictorValentin - cu literay sauy lipsedin cuvant E Cuvantul Valeriueste Cinevinela 120 . parci era aviator renumit.. ... .. .

toamna numdrulde cuvinte. El Cuvintelepropoziliei..soc:4ag @ Cu ce putem celetori ? Subliniazemijloacelede transport.metrou.vapor.. ::.Noteaza PetruvinecuSorin.El vinevinericu Emil. .unavion.oarecaree steauamea? I Si comunicimgi se citimpe loluri! ." #\ ? Cume timpul: vara. tramvai. Vasile.Privimsprestele.unvapor?.tatd! e CarulMare.cocor.untractor.El stdpe un scaun. avion.Ea estesoralui Sorin. . Voicu? | . capre."e.copac. | .car.Tatd. . tac.D Tomaestevesel. iarna.Tatae cu mine.Liviae sorata. .Paul. 121 .:ilfl'.Liviumaivinela tine ? . ll Sd rispundemla intreberi! Ai caletorit cu:untren.! O seari de vari Se lasaseara.E SteauaPolard. creion.Cumai calatoritcu trenul.Uiteacoloe o steamare.AlSturi .$d repetdm! Sd evaludm.Vica? minunat.T"ff5J.tren.Nu.1il:lil"j".Ioc.E E Literade la lnc€putulnumeluide persoand q T I P \/' c^rD fl Cuvinteinversate car. not.Amceletorit - Ai un avionacasd? Am un avionmic.primevara.

.iadude.- dotr trod tlad 5 sitabatipsac. A Literatipsi din cuvant daD dutr . ^^ 122 .adoarme. Cecuvintepoliforma? na.. .. Da..Da.-.d u d :c a d .aremutte dude. | _ Oa..tu scrii multet dar. .Etuin"ai"piori".. undinte? .'#^ 33.Ce ptAcute suntdudele! . I CuvinteleincurS$. .@0.nu.innumede persoane n#". ...Tudoraredude? te doare . DindrumapareRadu. dinte..adund. fl Silabeamestecate. unOini"c"riJi. _ .dglg! ! d e a l . d r u m _ .Do.1--iF: @ Eu scriu una. . . n"jJ ia douddude.vrnq @ . .ied. . P"..dor . n o o.medic.Radule. . Di.Danseurcesa .rel..".a.dornic.Desparteje.adie..da i . ru: Dina.lle Oropqzigiei.. s.des..]? tivadA.. fl Silabelecuvantutui.. .3. El Cuvinteinversate d ac .. Da-na Dan Do-ru Do-ri-na Doi-na Du-mi-tru da do Ra-du Ro-di-ca A-di-na A-dri-an Mi-ddJin Tu-dor de dd dul doa oe-sen din{e doc-tor doa-re ooar-me dis-pa-re oar dor doi noo roo ied Acotoe undudmare. .ri._ . . Caree propozitia ? Padurq Fadul ....

... inainte..... El Folosegtein cateo propozitiefiecarecuvant: inoate... 123 ....Ei se intrecla inot.. pliciicos) (util...El e uninotatorneintrecut....Ei seintrecla inot...Cecuvintenoioblli? incerc:cuie.... incercuit .. intuneric. Silabacareconlinelitera!. I Scriecinci cuvintecarelncepcu silaba!! 9i trei cu silaba!... .....reu.nglIlEgg! incuiat..nnot. intrece. llcuie..... Inotul e unsport.intuneric.. Dane cu Paul.incurce.plecut. Paule inaintealui Dan......neincetat..CumseintrecDancu Paul? . .interesant. ince. neEntrecut....... Paule mareinotdtor....Nu. inarmat inlocuii-.inot. incolonat.tn in-cd in-sd in-tre in-co-lo in-co-tro tm in-tu-ne-ce in-tu-ne-ric in-tre-cut in-cur-cd in-deam-ni 1l tl i-not i-not5{or i-noa{e i-na-in-te T-nalt in-ti+it in{i-ne-rit in-tris-tat im-pd-rat im-pd-cat lncdnue intuneric.. Caresunt? E Cuvintelips6din propozilie.indeasS. Tncarce.. @ SitaUa lsilaoellipsddin cuvant I t n- in- in- El Scoatesilaba!! din cuvant.inec. . lI Literalipsi din cuvant Encuie.Daninoatdrepede? . Subliniaze fiecaresibbecu literai ..nnainte... g Cuvintenepfietene i^tecut . inalt..Encolo. lncet..incuie.

Else migcdugor. fI----.. ll Literag in locul literei I ! sa-sa nascostasI scoalemusce- Euscriuuna. ...o.9i. . . Potrivegte-le. . . [! Rostegte repede9i bine! 9Sg9! S999! 9999| 124 ga.Nu. 9il .gcolar. .Oare cauteungoricel ? . . M i g ua r e .9u. .tu scrii multeI mo9-49E' cocognag- uge- gcorar- magini- !l Propozitiiamestecate.96. ...cite$te. E! Cuvantulcu literaI lipsi din p'ropozilie Sorin. su n lsilito r i.. an i.el aregapteani. ...Nicugor aregaseani? | _ undelocuiegte Migu? . .9o 9a-se 9ap-re gar-pe 9ap-ca goap{d goa Si-nd 9Fret Sti-e gcoaJd 9CO-tar scoa gti nig noag ma-gi-nd vi-9i-ne ru-9r-ne li-nig{e ros-teg-te mos co9 co-cog ur-cug u-rFa9 Miguareun motdnag. .cenugie. |I E Despartein silabecuvintele: Sase.. c a r t e . El gtii.motenag.Acumse uitegiretla ugd.linigte.. ge. tvfigu tocuiegie in ligi. Motdnagul luie de culoare cenugie.cocog.90.

roman.l f @@ Eil @ @ G"tel tr Propozitiiamesiecate. .Primulcantece nou. Hli""----.-[Tg: cainete susure.Care cdntecte incdntd? in silabe.Cumsuntromanii romani.rom-n.ldmAie. El Literalipsi din cuvant:i saua ? r[me. incantator.Potrivegte-le. @ Silabacarecontineliteraa tipsi din quvant _ md.incante. rd_ ne. E Propoziliaincurcatd. culiteraa._ne. ll Silabelecuvantului. E Scriecatecincieuvinte:culitera! . ? .trncnnte.ta Ro-mA-ni-a ro-man ro-man-ca r5-me-ne ta-n5-rd can man ral pa-ni cdt ma-ne c6ntd p6i-ne mai-ne man-ca-re pe-mant cantdm cdn-tec md-nAn-cd cdm-pi-e in-can{6 rau Noicantdmin cor. ro_._ nd.mAnEnca. r6u. desore .Catmeincantdcantecelenoastre! Mainevomcantaiar.Despartele mane.AgazSlein ordine! @ tar. * . [ncet.Eisuntoamenim6ndri. 15_ ie.Cantecul .---.intai.Aooicdntdm Noi suntemromAni. ar| 125 .

..hggA betran[! Eu scriu una.Cume mierea. Bunicaimi spunebasmeminunate.berbec...Bunica ! decuvinte: ll Citegte9i compariperechile pun-bun para-bard pune-bune pate_bate par-bar pere-bere parce-barce pompd-bombe primeisilabedincuvent f. bo bu-nd ca-ba-nd bu-ni-ca ba-na-ne bu-nici al-bi-ne bu-cu-ri-e Bu-cu-regti al-bas-tru bin um-bra um-bre-ld bom-boa-ne sdr-bd{oa-re bas-me blAn Bar-bu Ba-dea B5-ni-cd Sa-bin $er-ban Buniculmeuestebun.Cume bunica ta. Cuei parcee mereu Sarbdtoare.. .albd.Uneoriimi cumpdrd bomooane... Stim la umbraunor copaci. El sihbe tipsi dincuvant bar-_ boa-_ baa?1.bunicule ..Elareo barb6mare.. Bunicaimi dd umbrd.pfimbare.. Bdnice ? estebtandd glbune. bland- .. robot.cioban:treabe.iinr bun alb -_ .@.@"*o".Barbu? . Branste la_ balon. 0 .E tarebund. Scoaterea jltreaba.bonboane tob6 boabd- Gl Propoziliineterminate Batbuareun_ bomboane.tu scrii mutte! bomboana ... Ce bineestela bunicagi bunicul.

g!i! card cand.gdind. ii spuneMargareta. ugor-... mdgar- !! Spunenumelegruputuidefiinle: gasci.magar..Nuse audeniciunglas.. s l a b ... GrabastriGitreaba.aenddcel guler- macar- stance - muguregreierstrugureEl Cuvinteopuseca intetes sarac... Gabriele ? Testulnue o oluma. Elevii scriuuntest.. tigru Gavril...Eigdndesc binecasd nugregeascd.. Numai Gabrielscrie?ngrabd. . I inlocuiegtetiterag cu literag ! cet ....De ce te grebe$ti..papagalogar.. Grigore..gu gan gu-ra gu-md ga-ra gra-be ga go ge ga gas gal gar gra gre ge-i-na g15-di-nd gre-rer gan-deS-te gal-ben glas gras gros gong Ga-bri-el Gri-go-re Gre-ta Mar-ga-re-ta Gri-vei in clasdeste linigte. Gabrie- 127 ....._ coala-_ El Numeatintate gandac. .Og@ll ptin-.graur. colegalui.

bund voinicvesetbland- rabdetorprimitor- @ Cumfaci propoziliaadevArati? Pdpugao culcepe Dorinain pat.Tudore? | .Sd repetdm! Sd evaludm ! Licomia Griveigdsegteun os.. Cumestepoporulroman? E C ume el9i c u m e e a ? bun . Bastonulumbldin bunic. Elevii 128 Bunicul Romanii .Romania ? ..l. t ....1lia repedein gura. Ce bun5cindva avea! Trecepeo punte.Dundreaesteo apd mare.parcaar spuneGrivei. Griveicascdgura. Std pe oglindaapei.Osuldingurdcadein apd.Cumestebunicultdu? . S insugirilefiinlelor.Ce ape marecunosti. .Se uitein apalimpede.bunic:rdbdebr..Buniculmeuestebun. I Sd rdspundemla intrebdri! . El Cefacefiecare? . .. gialteinsusiri. .!9e!0:ospitalier. Radu pleacd la cabana. Ambeleoase dispar. Ceai puteaspunedesprepatrianoastrd.Aurel.Lacomulrdm6nepdcdlit. Acolose maivedeun os.Gdsegte .lacom.ll iau9i pe acela.Pleacdsd il ascunde. ll Si comunicdmgi se citim pe rotpd t .scolar:ascu/fdtor.

acela. .Aerule rece. ullimeisilabedin cuvant El Scoaterea cergql.cercuri.cerneale.Mirceacereo altecanec_ ceai. El Cuvinteadunate cer + cel = cer+ nea= = + cer cei cer+ neam E Silabetipsedin cuvant ce-rg cer-_ cea-* ceai-_ in-_-pe E p ropozitiaincurcatd @ Mircea @ @ @ Frcell @ |Marcetal rdspunsul la intrebare.acele.cer cer-ne cer-cel cer-cei cerc cel cel cea ta-ce cel coa-ce ceas con-ou-ce ceai pe{re-ce ceai-nic in-ce-pe li-ceu ceai Ce-la Mar-ce-la Mar-cel Mir-cea Cer-nat Cerule senin.Ce cereMarcel? .El cereo candcu ceai.Mircea treceoela Marcela. incepe.ceai.Ce are Marcela? . !l Gdsegte Ce areMarcela? Cume ceaiul? E chicicee ? Carecernuarenori? 129 . .Marcelaarecercei in sitabecuvinteleurmatoare: ll Desparte cercel.cerelq:cer. Ea ii da un ceai.Ceaiule rece.

formacuvintetor tt_ Modificd dupemodet: 19. f.bpsJ sfat__ futar_ fir futg.tu spuimuttet fartuie .faiurii fotografie- farmacie tipografiefamiliecofetdrie @ Recunoagte meseria! Cineconducema€ina? Cinefacefotografii? Cinetipdregtecaiea ? Cineface pr4ituri? E De la nume de biiat. tarturii.Spatd nigte ]or.td . Apoiaducefloriparfumate dingrddind. ?rerge ..fruntag.face Florina? _ Caree floareata preferate | .fraged. Mama a plecat la tipografie.i rl"i.Toata familiamuncegte..Uda .frumos.Cefapte.[ej. 1.. la nume de fate ! tstonn-Llglna Fenicd1 30 Florentin_ Florice- 9tefan$tefenel- . ._Tata€ste la fabricd.folositor.t .! Euspununa.t. prafutpe mobitd.il. Florinavrea gi ea se fie folositoare.fa fo fe fap flo floa frun fa-td fa-ce fa-bri-cd fo-lo-si-tor fo{o-gra-fi-e floa-re fiu foc Flo-rin fii-cd frig Flo-rentin fur-ni-ce fulg Fe-nica fe-ri-ci-td puf par-fu-ma-te $te-fa-na praf ._ goter-I ll G u me e tg i c u m e e a? El F. I _irni pr"c"rnu[#. gtefane la fermade animale.ste:fericit.Eafacefaptefotositoare. tsa este: ferb.

Ceidoi amiciaugdsitunarici.- [! Ghicice e ? Cineare ace mici? 13'l .arici.- piersicdmdciuci - Eualunec.ciocenitoare.maci.mutte nuci -!gEi pisicevaceciupercd- Gl ce faci tu ? Eu aduc.cinema. Eu plec. - Cume cioculciocenitoarei ? Cioculei esletare? Undeciocenegte ea mereu? Eaciocinegteprincopaci. - Cumesteun arici? Ariciulareacemici.Ariciuleraintrenistemaci.cio ct-ne o-ne-va ci-teg-te ci-ri-peg-te re -ci-t6 ctu cir ici ncl Lu-ci-ca cioc maci Lu-ci-a cto-can mecl Lu-ci-an cio-co-la-td melci Ce-ci-li-a cio-ce-ni{oa-r a-ici Ci-ce-ro-ne cior-bi a-rici E oracinci.. Ce mdn6nciariciul? goareci. E Despartein silabecuvinteleurmitoare: a cind. Luiii placgAndaci. Euconduc.Tu aduci. Lileralipsedincuvent naci trici El sitabatipsedincuvant cF I tleci ci- Una.Ete cu Ciorian.Luciannue aici.

.. ? ... ...... Hai paharenotare- .hohote..tu spuiuna! hore..Lotar !l sitabatipsedin cuvant no. . hai_. . Subliniaz-o....El are mereuhainelecurate. . De ieria venitcu Mihaelala bunici...hglE holde- haine- nohote- (opuse) E! Cuvinteneprietene harnic hotdrat inhemat fl nehotdrat neinhdmat reneg Completeazipropozilia! ..hotare. . .ham.hartie.. ... .. C6ineleHaiduclatrdla iepuri:ham! ham! hami I Silabain care se afli sunetul h. .....hot ho .mohoratd. . helnlc. hore... ll Scoateprimasitabedin cuvanl halat.. Lotar... .._ .. litereit dincuvantcu o atkititeri @ inlocuirea ham.nehotdrare..ho ho-rd ho{el ho-hot haJat ho-t5-rat ha har hai-nd har-ni-cd har-ti-e hra-ne hre-neg-te hra hrd hri Mi-hu han Mi-hai nam Mi-ha-e-la hol Ho-ri-a norn Ha-ra-lam-bi-e9an Mihaiesteun copilharnic.Mihai..._ _-har nar-hai Ho@ Euspunmulte. ..Acumhranegteiepurii..H or ia.. .... . lnhemat.. . nehotdret: ht.

n"n gea geor geri @ Ge{a Gelu Geor-ge Geor-ge-ta E-u-gen . George? . numedelucruri: : Gelu.ge.. El silabatipsadin cuvant E tra... Cuo pe sdgeatda doborAt conducdtorul lor. lI Scriecuvinteareconlingruputgg.deoefe geamat- mdrgea- geane- ingergeam- [l Propoziliiasemindtoare Eumerg.te Anla _-ne __ -mene Silabeamestecate ale cuvintelor la.tu spuimulte! deget.An. .t\ r!.Ai cititlegende. EI Euajung.CineeraGeludin legenda? Am citit o legende despre . Ge. El merye. reqeleDecebal.Geor. lu. E Euspununa... . Eutrag. ge-ne nrn-ge ge-me mer-ge ge-menl cu-re-ge gean-td a-tin-ge gea-man-tan im-pin-ge ger a-ger in-ger gem geam Angelacitegte o legende despreun regeager9i inteligent. numede persoane . m5roea. Ea merge.in luptdcurgemult s6nge.regelese retragein castelulsiu. .Dupdvictorie.Geluera un romanaoer. EI Ea Noi 133 . Acestaii invingecu pricepere pedugmani._ ajun-_ de-_. Noirne4gem.

... fl Silabacu sunetulj tipsi din cuvant co-_ pati-_ a___e _. ?ncurajat. lt sprilina senucadd JOS.coloice.... o zi / o jucerie/ unjder Joianaesleun numede ....... curajos.joc... incurajare.... I Scaracuvintelor...cojoc....' [*54:l buraiosl.. ln jur suntmulticopii. @ Propoziliaincurcati tar. Apoiil ajutd9ipeJianu.Jana are mult curaj. cojocerie.Janaestefoartecurajoasd.. bujor/ vace/ jeleu 134 .Scriecuvintele in ordineacrescdtoare a numerului de silabe_ joacd.Ea inconiurdmereu patrnoarul.l l-en-..cojocarcuraj.e joi Joc jos )ar jur ji joa ju+d ju-de-cd a-ju-td in-con-ju-rd spri-ji-nd raj braji e{aj cu-raj pati-naj o-braji coji Jana9i Jianusuntla patinaj.Grupeaze cuvintele asem6natoare...rrro9r... cojoc:. .Cu ce te joci. JOc:Joaca.'cojocel..Jenicd? . curat: ...Cu o jucdriecarevijiie.joc.. joacd.. unjoc / un ostag/ un cojoc Joieste...lucarii. Ud bl @ Uianul f-:---'] cu cuvantutritecit El Propozilia Unjandarm este..l l-mul-.Cinearemultcurajla patinaj? .jucator....Ei au .....jucdrie...Ja Ja-na Je-ni-cd Ji-a-nu Jo-ia-na Ja-po-nFa ... jucdtor.._-... ..juciriite. . jucerie..cd _-c5rie I Familiacuvintului. oora.

gim gin gil gi-ra-fe gin-gi-e Geor-gi-cd gin-ga-9e Geor-gi-a-na gim-nas-ti-ci Vir-gil ge-le-gi-e Gi-na giu ru-gi-nd pa-gi-nd mar-gFne in-gi-ner ar-gint gint fragi crengi pungi co-vrigi in{regi EstediminealS.Gigi? pddurii.Apoivinela marginea geamului....Cevreisd aiungi. Tu Eurrag. Eu alerg. Gina..Girafaare piCioarelungi.. Tu Euajung. -Gina.Gigel? . Tu.Trageaercuratin piepl.-. f u mergi. .De undeculegifragi. Care.oeamoiu nanmacaracazan- l! Propoziliiaseminitoare Eu merg. Cinciminutese migcdager. Pe __l il doare_n_a.. !l Rispundetaintrebiri: Cinea fost NadiaComeneci? Carea fost visulNadiei? Tu faci gimnasticede lnviorare? 135 .Cumesteo qirafe? Ea gimnasti a fost o de renume. Ginaincepegimnastica de inviorare. .Cinea fost Nadia? | .Uninginer renumil.De la marginea .l.imeseriaceluicarese ocupi de obiectuldat ? qeam . veiajungeo gimnast5 de renume! spuneGigel. E Grupulde literegg sau91lipsddin cuvinte a _or_ana a plecat la mnasticd. .

CatesurprizepentruLizuca! * Cedeseneazd .z z\ \Z za-ne zi-ue zu zo ze zam zaf-zel zam-bet zum-zel Zina Lu-i-za Li-zu-ca E-h-za Riz-van zme zboa ra-ze barze var-za a-mia-ze Sur-pri-za zme-u-ra zam-bil5 zboa-re zbur-de de-se-nea-zd Astdzie ziuaLizucdi. prietenii. '136 LaamiazdvomvizilaouzinS. cu titeraZ sald . Zinaii ddruieste cincizambile.cu gruputge @ inlocuirea ziue.ulii?oa* z_ _za "uiroase za_ zem ze sarros- zu.Astdziesteziuaei. R5zvanii dd o cartecu zmei.zald seamdsarevarsd- a . . o viziteaza TolizAmbesc bucurogi. & ezerm fa za grupuluidelitereua. Arezeceani.ziua roui -_ doua_a ooua ploue-_ noue_ El Propoziliategati Zida laaha alucreazdlaunzid.Ease trezesteTnzori.PamP?1 oleraUntaDloucu crizanteme. . Eiii -.E Lite-reamestec-ate.Cande ziuaLizucdi ? Razvan? .(A.- compunecl-vrnt".Eadeseneazd o vazecu zorele. It inlocuirealitereis.

..UndecanteEnache? . . . ? E Literalipsi din cuvant.""Jn'. bumparal lperecnE lenacrrelFchetaiiiE @ E lchealal lvasitactid n E nritrachd _I ranscne tr propozili e explici 9i intelesulcuvintelorsubliniate. ..c ) E Silabalipsedin cuvant che-_che-che -cne I -che- Silabeamestecate. . Enache i sesitci6i-ia i.El areun ochean. .El cantain orchestrd."?ll.t.. .i!3gcu. Compune cuvtnte.Petrache.ce vezicu un ochean? .i.CecuvinteDotiforma ch eD:.Tache.|"Edii.i...ifi.l3 Ene. .."td .Potivedeao racheta.Oarevad o rachetd? . .m. . (.PP9!. .. .. ..Ei privescsprecer.Enache CosteaDumitruPetruVasileMitruE P.. ie'pa'bu'u'te' E nui"". . Tachea pierdutghgigde la ugd . -O 137 . .Tache ia o perechede ochelari.e Che che-ie cne-nar cne-ma-re chea-md chel-tu-ia cher ve-cne u-re-cne ri-di-che pe-re-cne o-chela-rii ches chet chea ra-che-te brFche-td e-ti-che{e o-che-lari o-cnean Ta-che E-na-che Cos{a-che Pe-tra-che Va-si-la-che Enacheil cheamdpe Tache.

Aceasta are o codite stufoasd.Esteo veveriledregule. 138 ..esteunominlelept.tinigtili.lonut Olga..9A!!! case. . liecarecuvantin cateo propozilie: fl Folosegte leclie.Olquta ceru!' reclie' atenlie' blanecoade- cutiecaiet- PetruDan- AncaGeta- @ insugiri ale cuvintelor.Cinestepe o crengula? .. I Silabacarecontinesunetul!.Eleviisuntatenti.atenlie.lonulgi Tantaprivesc ilustratiile dincdrti..cd4i.t6 !a+d Id-ran !an-tar Iur-!ur !an-!o9 tan lur log nu! du! a-td ratd in-va-te in-ve-F-toa-re An-cu-ta co-ci-ta ve-ve-ri-te lecJi-e a-ten{Fe Lu-mi-ni-!a l-o-nut Vld-dut ce4i Lecliaa inceput...:1i"fl:uta' cat ..iffi....... . Toti eleviisuntatenti...Doamnainvdtdtoare te ar€td o veverild. E .Am invdlatdespreveverite.lonu!..potriviti-te.ce ai fnvdtatin lectie? . lectle veverite elevi dregu!d aten!i interesante E Propoziliiincomptete Eleviicitesclectia ..cesufd E Numealintate lon . esteo fetitdisteatd.Subliniaz-o. Veverilaesteo fiinle .tonu!.

chitard chipiu chimir _ chip fa. Eu spununa. (hamic.A$chiasareaproapede trunchi..eu schiezbine! .. chip-.Achim. 139 . _p. tuminat.tu spui maimulte! a weche .te. in_s. E Grupulde litere lipsi din cuvanl o_.. ./umrnogl. veset.figurd braulat dinpiele instrument muzical unfel de gapcecu cozoroc E! Cuvintelipsecarecontingruputde litereOhi Chiriaccantdla Chirica aprinoe uT]_. albagli. banzi. ochi. Paraschiv are_ albagtri.batnnL E CuvinteexplicatePotriveste-le.pietenos..ParaschivaestesDectatoare. un_. unchi-..hi chi chi-ot chi-brit chi-piu chi-nez chi-ta-rd chim chiu chiul chii rechi Chi-vu Chi-ri-ac Ni-chi-ta Pa-ras-chi-va A-chim e-chi-pa ro-chi-e rA-chi-te des-chi-de in-chi-ne chip chin re-chin ochi unchi Chivugi Achimjoacdfotbal.frumos.Scrie-le dinparanteze.Chivu cadein genunchl.$tii sd schiezi.Achrm deschidescorul. Acummerge pulin gchiop. bun.Ei facdoudechioe.. .obraz..urechi ridiche- pereche- ! s trun unchi- ochigenunchi - insugirilepotrivite.Undesare agchia? .Chiriac? .

SAmbdtd vommergein excursie.@* Ro-xa-na Ru-xan-dra A-le-xa A-le-xan-dru Ma-xim Xe-ni-a xe xim xer xem xac ex e-xis-ti e-xac{d e-xi-gentd e-xer-sea-za ex-cur-si-e ex-po-zi-ti-e ta-xd ta-xa-tor sa-xo-fon xi-lo-fon to-xic xe-rox AX box tux fix ptx text E ora opt fix. . saxofon. spuneAlexandru.existe. Invelatoarea lSmureste o temdnouA. La sfargitul oreine laude: .Euvoi luasaxofonul. executd.Suntelielevibuni. DoamnainviFtoafe ne explicdo temi noue. p Cuvinleneprietene export =_ primegte exterior -t'--.examen. E Citestecorectlitera! dincuvintele urmatoare.fix. xilofon. expediaze Rezultatele exerciliilor suntcorecte.exercitiu.Alexandru. explicd Mediculscoateo mdseaXeniet.import expediazd interior E Cuvintelecu acetasiinleles. De_exemple interesante. extrage Polixenia trimiteo scrisoare luiMaxim.lar eu voiaducexilofonul.box.pix. folosind sunetele cs: exclamd. Maxim.Rezultatele suntexacte. Gesegtete in coloanadin dreapta. Apoifacemmulteexercilii.lux. exemplu. corectliteraI dincuvintele ll Cite$te urmetoare. adaugeRoxana. folosind gg: sunetele exact.Doamna lnvatatoare ne verifice. explicd. . Exacte 140 . Xenia.

Gherghe?lCumpareunarici? . 14'l . Std acolo ca un ghemotoc viu.pildrie - !! Cuvintecareconlingrupulde titereglDgfipsi din propozilie MotanulGherutdare ascutite. . E Sihba lipsi din cuvant gne.fular. geam.gherghef. Gheorghe vedeun arici.Beiatulse ghemuiegte il sd vademaibine.lmi placemult. Gheorghe.veston. inghetate.Anghelina. I in silabecuvinteleurm._ _.iti placeinghetata.bocancipantalon.ghe-_ E Euscriumulte.ahetutd gheard- Numestegrupulde obiecte! ghete.Parcdesteun ghemotoc viu.Ariciulse inghesuie se se ascunde sub nigte frunze uscate. Ghetele lui suntnoi.gleet! ghemeqhereteohetariCuvinte atiiGte I heate.pantofi.Gheorghe il vegheaz6 cu atenlie.ghea ghe-te gne-me gheJug ghe-mo{oc ghe-mu-it ghean gheor in-ghe-ta-td ghea-rd An-ghel dez-ghe! ghea-15 An-ghe-lug in-ghel in-ghea-Ie An-ghe-li-na in-ghe-su-ie ve-ghea-zd An-gheJu-!d pri-vi-ghe-toa-reli-ghean Gheor-ghe gi Anghelina Gheorghe suntin poiane.Anghelute.tu scrliuna! gheare.ghetute.Pe un copac canteo privighetoare.toare: E Desparte gheme._ ghe-_.ghe _. estepasdreacarecAnticel maifrumos. l.

ghiocei. getr.Bunicule. ghete. ari a El Literetipse din cuvant ceD.girafe. elice.rege.Georgiana.ureche. chin.Gheorghe.El ii conduceape daci. _nion. chi. ge. pagin6. chen. ciuperciCincinat.gherghef. . _rege. ce q9 ci qi che chi She SXi Grupulde literelipsadin cuvant re_.chibrituri. ro_e.ghem-. pa_ne.cer.g-hicitoare. in_de. ghicitoare.cniOrit. Qce.Luili suntdragitegendete istorice. gnrocet. cinea fostDecebal? .lale ?:grt: Gneorghila citegtegi inlelegece neamde eroiavem. Bunicul Mihalache gtiemultelegende.privighetoare. Afladin ce neamte tragi. In_lara.gherghef.ciocan. I Coloanede cuvintecu acelagigrupde litere mdrgele.gei cizmd.-' cigi. _tate. .Decebala fostun marerege.George.cirese. _rafd.cineva. cetate.chitara. ghf) RegeleDecebal Gheorghila estegcolar. Cecitia. _neva.ghemotoc. Ace$ttaerauageri9i viteji. 142 I . che. gi. pere_.Noi ne tragemdin daci. ghe.buchete.neghine. .cerceteazd. dgspreregiidacitor. ghetr !l Cegrupuride titerecontinefiecarecuvant? cinci. Buniculii dd o cartelui Gheorghild.Sd repetdm I Sd evatudfr (ce. ' .inchide. ci. inioceiPunefiecarecuvantin cateo propozitie.

..... Modlficiformacuvantului... kilogram..Un kilometruSijumatate. trarla.Corina? . in silabecuvinteleurmetoare: n Desparte kaki. E Cecantitdlide alimenteai puteacumpdnde ta magazin? 4 Exemplu'2 kilogramezahAr. kilometrai.. Kim? . 143 .ki ki-lo-metru ki-lo-me{ri ki-lo-metrii ki-lo-me-traj ka-ki ka ko ki-lo-gram ki-lo-gra-me ki-lo-gra-mul ki-lo-gra-me-le Kim Kar-la Ka-ri-na Ko-gdl-ni-cea-nu Karlagi Karinasuntprietenele mele. 8 Buniculera in curte. Apoiam merscu autobuzul kilomehi. cu kilometrul -..Esteprietenamea.Dinpialeamcumpdrat un kilogramde bananegi douekilograme de portocale.Cinee Karla.Reparakilometrajul maginii.Celi kilometriai merspe jos.Purtao hainekaki.kilometru.. . lipsi din cuvant a Lltera trilometru.lmpreuna amplecatla bunici.... 3 kilograme. cu kilogramul - cuvinte: !l Compuneo probbmein carese fobsestiurmatoarele 5 kilograme. trilogram. .Kadna.Riki.pentrufiecarecoloane: niste tofi (toate) C! kilometru kilogram kilometraj kilometi kilometrii E Ghicegtece mdsuram? ..flaDi. 1 kilogram.. 1 kilogramde sare. .leriau venitcu Alexe la noi.

Wagner a venitdinGermania.modest.... se. nevoie.. Toliau devenitprieteniimei.vioi.la . Am primit. inalt.. .ite9fi. .frumos. . E Propoziliaamestecatd .Williamesteamerican..brunet. d5.bune.. 9l sd . toateliterele. (c. silitor. primapoveste-. Senumegte"Capracu trei .. cunoagte. in vacantdamfostla mare. .iti recomand sd o .scund. . si tu.slab.leneg.[chintus] William . EIlocuiegte in Newyork.[uiliam] NewYork.iezi.invetat) 144 Liviu . scrisoa rea. ta.Astdziampututsd .Varaviiloarene vomintalniiar.prietenul.Acolo am cunoscutmulticopii.tesqc.scrii.John esteenglez.blond.". Tti. place Luiii multsd menance kiwi.. adeverat..prietenul...lvagner] prietenie Eume numescQuintus.iste!.vesel.harnic.sincer..Y wW qQ Secitim cuvintedin alte limbi: Quintus .lgion] Wagner.Mebucurce gtrisii ..sfaturi la urmetoarele intrebdri: ll Rdspunde .Carese potrivesc ? . politicos. calm.gras.fricos. !l Cuvintelipsi din serisoare DrageFbrin.curajos. gi eu am . Cineesteprietenul teu (prietena ta)? Ce iti placemaimulttael (ea)? Cumte po4icu el (ea)pentrua rdmaneprieteni? teu (prietenei It insugirileprietenutui tale).[niuiorc] John.El este un prieten bun. Cu dng.

Gheorghiu._ g h l c i t o a r. Exemplu:ghiocel.Georgeta. despre Oarecinele va ghici? E Cegrupurideliteregisestiin fiecarecuvant? ghiocel.tu spuimutteI g hi n dd. este vestitorul _ Fructulsleiarului este @ ctricicin. Gheorghitd ghicitoare va spuneo despreghiocel.o desfaci. primdverii.g h i Ghi ghi ghi-o-cel ghi-don ghi-ni-on ghi-veci ghin ghim ghir ghioa ne-ghi-nd gher-ghi-nd un-ghi-e ghir-lan-de in-ghi-te ghin-dd ghim-pe ghiu-lea ghioa-gd ghioz-dan ghioz Ghi-ca Ghi-F Gheor-ghi-!d Ne-ghi-ni-td Ar-ghir Gheorghitd se grabegte.Getuta GheorgheGeorgeAnghel!t Euspununa. Gheorghild.1 ghr.ghiveci. gherghef.ghinde.aschie cherute _ Neghinild - I Numealintate Gela .Ghica gtieo ghicitoare ghindd.Ghica.e neghine ghiocelE Prqpoziliaincomptete Arghirspune_ . ghici.iz O faci. Trecepe la prietenul lui. Dinomin omtrece$i lumeapetrece ghimpeghidugghiocelul ghinda ghicitori (_citoarea) 145 . igi ia repedeghiozdanut.Acestaesteun cooil ghidug.impreundvor participa la o intrecerede ghicitori.1 ce. Gheorghe. El Caresunt cuvintelede la cares€ format? A9chiule.

.cantec..Are flori frumoase.le inleleg Cendcu ochiile culeg. SuntfericitcA stiitoate literele. Numecu silabarepetatii:/Vana. Cuvinte-care incepcu o literdSi se terminecu urmetoarea Et literedin.Deciegtiprietend cu ele.rar.Semdnflori. Dinabecedar sar. _.. .potop. Urmeaz'apoialtejocurifrumoase..in ':j-d.. @rg9tare.pe rand..mamdt Maiucamcu literele.razand.toateliterele.. Facun cercmare...Dorina! Sd nu intAziila scoaleI . H 146 .Scoala.. E ""fil'ffi.in camerde cald.Dorinadoarmeadanc..bec....alfabet. aata Literarepetatdin cuvant:merg gapag .:?:' =Dma""" D+Ana """""""' rar.. @ edunacAieo titeri ta cuvantut44e .la gcoale! Aceeagi literdtainceputSila st:irsitde cuvant Ana.o fala Dorinei apare abecedarul.se citim Si corectsi socotim.Dorinaincearcasd le prinda.. Cecuvinte gdsegti ? atb. Arechipulsenin.. Acelagi grupde titeretainceput9i tasfargitdecuvant @ I oeorQe. c" aY .Am venitsd ne jucdm.spuneel. Nelnvatdse scriem.. cotoc. sus. Frecaretgt spunenumele.Hai repedese ve intalniliiaregi. ( car_ ) E noapte. (t i___) Are multeilustrate $i povegtipreaminunate.Tispusemama. Grupufde fitererepetatin cu-vEnf: gngle. Denar.Ce visfrumosamavut. !to Deodatevede un cAmp.

. . . .. . . .. .. . .. ... 74 c hi c hi ..109 . . .. . . .. . . . . .. . .1. .. . . . 77 x X .. . . . .1 2 0 Re p e t e m . . ... . . .1 1 6 t T . . r R . .. ..80 gheG he... ...1. . m M . . . 27 t T .. . . ... .. . s$ i I . EA 1't4 115 Re p e t a m . . 105 n N .. . . ... .. .. .136 c h eCh e. . ..-. .. . . . . ... . . . .. . 4.1 .. g i G i ... . 86 k K . . ... .. .. . . ..89 qQ y Y wW.. .. . .. . . . 43 b B ... 29 ss 31 33 35 cl 37 d D 39 . ....47 50 n.108 i t . 71 f F . . .1....0 6 e E ..... .. . . . 146 147 .:. ... .129 fF. . ... .. ..... . . . .. . 110 t L . . . ..... 137 :q'... .. .. . . ..... . . . .l .. . .. 65 g i G i . 102 . . . . . .. . .. . . . .. .. . . .. . .. .. . . . . . q Q y Y wW .. . o o .. . .. . 107 . . ... . . 53 g G .. .. 145 A lf a b e t u. . .1.. .. .. 68 che Che.. 112 R e p e t e m .. 2 3 124 125 126 g G.1 7 Re p e t d m .132 g eGe..... . .... 't44 g h iG h i... .. ....CUPRINS VARIANTA I 5 5 MM 7 UU 9 NN 11 il 13 EE 15 rR 17 oo 19 cc 21 23 25 ce C e ... . .. .. 2 2 i1 . .... . .. ... . . 101 . . . . .'103 . . .. . .. 142 k K . . .1 3 3 jJ . ... . .. . '139 c h ic h i ... . . .. . . ..1't1 . . . 91 Alfabetul . .... . . ... .. .. ... .. .. . ..1. . . .140 g h eG h e.. ... . . . h H .1 2 1 d D .. . ........ .. . 35 zz . . .. . ..56 59 .. . ... 141 Re p e t a m . . .. 104 uu . . ....... .... .... . .143 . .. ... . . . . .... .. .... .1 1 8 s s . 1 3 0 131 ci ci . . .. . .. .. .. .. '.. . . 1 9 v V ...... ...-. .. x X . ...113 . . . Repetem ........ . .. ...1. . . .... . .. .. .. . .. . .. . R e p e t e m . ........ . . . ...... ..134 . 83 ghi Ghi. .. 127 124 Re p e td ... . m ceCe . . ... . . .. .. . 62 !T 2 2 . ... . .. . . .. . . . . 138 ! T . 93 Recapitulare E v al uare. . ..95 VARIANTA a ll-a 101 a A .. . . . ..... . . ... . .. . .. ....... .. . .....

teme aplicative gi creative pentru invdlarea 9i consolidarea sunetelorSia literelor.enunluri Si texte accesibilegi stimulative pentruconsolidarea citiriiSiscrierii. Pentru dezvoltarea optime a capaciti!ilor de invdlare.carteapropuneparcurgerea urmatoarelorelemente: . .Abecedarul aplicativ este conceput ca un instrument de exersare. fige de evaluare a competentelor de citire. {h lsBN 973-96380-0-7 ISBN973-96380-1-5 (parteal) EKEN bYSfefl0 uFload€d . de scdereside comunicare aleelevilor. aprofundare gi de slstematizarea cunogtintelor Qi deprinderilor de citire gi de scriere. pentru Scolariidinclasal. cuvinte. .

ar rn.culme.l. Una.animal. .lame clamdaluna- - macara - inel - laleacaramea- Ganat- animal- +.lacrimd.1. tac. caramele. moale.Laura. mal. ". CitegteSi transcriei Lacul E luni.E calulluiAlin. Inele. Pere€fii de nume (Et _ ea) Atina \h-1.uume lacul? . _ inel hntoc__ melc__ a n im a F 6.Luca..luni.mutte(unut mutfi) lam5 .

Un cercele ca un cerc mic.{4iccea.Ceai acolo.? -il(ai arn a edl.h. 6c.Mirceacereun mdr.Am un ceainiccu ceai.. .ra cer cerc cercul cercuri ace acela acei aceia cel cei cer-cel cer-cei cer-ne cer-nea-le cea Gela Mar-ceJa Mar-cel Mir-cea ceas ceai ceainic coace elice liceu Celae cu Marcela.Eleau cerceinoi. c. Geaiule rece. 27 .Mircea! . Marcele! .rneucwcoanea. -.c:ma.roootnclr/d. Marcelare mere.ld.la mirul acela.ce Ce @ge re-ce ce-re ce-re-re cea..Celina? ./tt.Gemeremariai.

acela. cercul. CitesteSi ghicestet Carecernu arenori? 28 .Cerule cu norimari. .Marcel? .Eacereun cercel. 6. Joc de comunicare: .Cerularenori. Celinacoacecolecei. Gisegteintrebareapotrivitepentrurespunsuldat: Marcelaarecerceinoi.CecuvintenoiseDotforma? cer + cel = Cer+ nea= ace+ ea = cer + cet= cer+ neam= ace+ ia = _(ea) (ei) 3.Ceaiule rece. 2.Nu. Propozitia ?ncurcate @ @ o @ >@ cernealS @@ 4. Mirceacereun cerc.Cela.ceara.l.* Ceaiulnu e rece.cerneald. Cuvintemicsorate. Cuvinteadunate.ceainic.Mircea? .Marcelae la liceu? . Respunde laintrebAri: Ce are Mircea? Ce cere Marcela? 5. .cerere.Ce cereCelina? .Mircea.Scoateultimasilabddinfiecarecuvant. 7.Marcelanu e la liceu.

o ca. E o cartecolorati.iati un tren!Trececu cilitori.gald. E at..fin'hrz la&z.El trece iute.t*.Citdlin.@ ofl! ta te ti ta to tu ton tin tri tre toar toam mo-tor noti tare tei tace trece temi teamd late iati iartd intri carte munte curte carnet caiet roati toati toarni toamni tremurd me-trou trac-tor cdld-tor con-trol Titi Toma Matei Traian Anton trei tren trec Tania Tamara Tatiana Tinca Marta unt tot teren trimite atent tunel cetate moment mult tort Tomae cu Matei.l. -Tuu ! tuu ! tuu !Trenul e la tunel.Ei au o carte. tah.tlem. . .anmmlli! 29 .

teren.luminatd.caute.taie.mi. Silabeincurcate.Formeazd gitranscrie propozitia.port.cafte nel. teama.afenfe tdcut - luminat- coloral- mrnunat- 8. Ceobiectefolosestegcolarul? Iranscrlecuvintele Dotrivite. pot.CdtSlin. rat.tunet.co - 5.intrd.trotinete.multe (unul . creion. Una.cretd.matematicd. Tania cautd cartea ( coloratd. ac. tunel.antend. 3. iute. tac. Antonard cu 30 / uenut.caiet.naturd. colorata.l. cat .ti) lema. punela locullor silabelecuvantuluiI le. 4. .mul.minte.carte.cort. ca(on.teatru.crete.ren. minunatd. Transcrie9i despartein silabe cuvinteleurmitoare: cutie.feme turmS- notdcretd- caiet- trotinete- 7. tren. tmetroul.ei. _atentd. Cuvintecu litera! lipsedin propozitii Tomae cu cautao trececu Catalina termine 6. Propozitia cuinfeles.tu - nu.natlo.cuminte.tei.rai. \ tractorul. roata.colorate. uimitd. Cuventulmirit.carnet. Cu m e e l -cumeea? atent.urme:fulr.toc. Scriecuvintea$ezand litera! in falafieceruicuv6nt: un. 2.

sS 0.9

si so su se si

sa

soa sea us cos ste sca cris scri
sori
sali
sund
suie
iese

Sorina
Simona
Cosmina
Gristina
Stela

Cosma
salut
Costel
sunet
Costin
senin
Stan
sirac
Gon-stan-tin uscat
nas
ceas
urs

oase
coase
scoate

casd
masi
clasi
mireasA
criiasd
sare
soare
seari
scari
scaun

scne
scrisoare
ninsoare

sac
soG
sus
sos
sunt
caise
castane
castele
mireasi
mireasmd

stilou
sticli
concurs

Rdsaresoarele.Gerulestesenin.Simion,
Stela,Stan,Cosminastau la soare.
Sorinacoaseun nasture.
Constantinsti la masi. Scrieo scrisoare.
.{etd hel6h
6utnakna'nk

E*&l"ttt i*ilo4.
^om&l
?,4 atint nr/CA 9.haia ?
ge&/af
8@rl"t"lra

{. Transcrieti noteaziin pAkilel numirulde cuvintedin propozilie:

Sorasa estela Sinaia.!
Constantinsti la masasa oe scris.E
Sorinaiesecu saniala omit. !
2. Cuvinteopuse, Unegte-le
intreele.

senrn
ascultAtor
silitor

nesilitor
noros
neascultato

3. Cume el- cum e ea ?

trist- tr,sH
uscat-

ostenitInleresant-

rumtnos
atunecos
-

4. Cuvinle inversate.Scriecuvinteleurm5toareln ordineade la sfarsit
la inceput.pentrua oblinecuvintenoi.

cos,sar,sur,sos,sus:soc,

5. Joculinsugirilor( Cumooatefi ?)

casa

noua

ctase<Z

luminoasd

A Propoziliaincurcati

@@@c@

@

7. Scrie dupe dictare:

Cu sania
Este isrnd.. Sorin estecu sora sa ls Sinaiq- Acolo a nins
mult Ei scot sania ls omdl
8. Joc de pornunlare

thn ca oft-n t aalan ea ghn,
32

pP /,9
pana

para
paun
penar
pitic
pune
prune
palat
potop
pescar
portar

pa
pa po pu
pen pur pro prl

pe
pes
apa
mape
sape
s5pun
spale

patru
pentru

ca-pac
co-pac
pic-tor
pic-tu-re
pri-e-ten

pati
piatri

apuci
repard
repeti
cumpiri

lupti
lapte

pepene
patine
pisici
iepure

Petru
Paul
Paula
Petrici
Panait
capra
crapd
pelican
cipitan
pilirie
portocale

per par pom pui corp port crap plop
Paule pecirare.EIpoartipildrie.Paresupirat.
AparePetru,un prieten.
- Uiteun pom,Paul.
- E un pir, are peremulte.

g"A*"fu"d"/.rd.
,qartlth y'aha lp,k.
ge/lda& {anl/ztc/a !
33

Datru. ^^_!"pl:.ptoaie. unpdun/ o patdi un port.pere prunS- Derne_ capre- pom .... 2.Petricde pevapor? . Una..Spunerepedegi bine: t e cap un capac. Iopatd.ptacutd.Voicumpdra o plaseolind.. pere.."1noa1a .. Euvreauprune.prune. Cuvinteristurnate. Joc de comunicare . Transcrienumai numelede fructe legume: 9i ceape.Paule la pescuit? .Ea punepe masdo pard _ coaptd. Pekicee prietenulmeu.Joc de pronunlare. I 6.. Scriecuvinteleurmatoarein plop - pescarordineinversd: apa.pepene.mutte(Unut.. Carecuvantse potflve$te? llyl?.pattne. 4.capac.?odo"3l".. apa...pomi paun- 3.sepa_ apa. I unptop/ unpenar . 8.Nu.pe capac un ac.. Pefe a prinsun crap. ?. 2.. A pescuit pentrumineun crap. prieten 5. Cuvlnteprietene(cuintelesasemandtor) 33ib_=39..Nu.El e pescarpasionat.pop...apuc. Scrie dupi dictare: 1.l. para. 34 ..apus. I capac/ plut5/ vapor..Panait estepevas.. pu Hanart estecapitan / unpescar.mulli) para. . Pecoperta e pictat.potop.-Peulinaa cumpdrat pere.crap. Propoziliaincomplete.

Virul lui.vino vinerila mine! Vom pleca.El aveaun avion. Victor.O. ce avionmare! se mirdViore 74bi0b.vY r y 1 / vi ve va vd vo vul vel vic vre tav vapor volan vulpe vulcan viscol vt-ot ve-sel vo-ios voi-nic vi-clean vioari Vasile viorea Valeriu Valentin avion aviator Viorel val var var Eva Vica Victor Liviu Pavel vinovat viruit violet invitat vin vis Livia Silvia Elvira Olivia Lavinia Violeta Viorica Veronica Valerica vot mov Viorele vesel.eraaviator. a.urna 4einai cta croqianill -Vh*nia. .teaa uaama /a.Viorel. JC .cuavionul. .A avut un vis.

. .val.vdr.La noie vremerea..yese/e voinic- vicleanvrnovat- vioi .c u m e e a ? vesel.Voi aveaun voalmov. vinovate.Viorica Vicu - Victor- Valeriu - VasileValentin- 7. Cuise potrlvetteinsutirea? vioard elevd covor voce a nou placutd vesela noud Nume de bdiat ----> nume de fatii Viorel.Euvincu Victor.v ar. . Literalipse. .catetreicuvinte.. Aceeagiliteri la inceputulfiecaruicuvantal propozitiei. .Vicule.Viorel..cume vremeala voi? . Cume e l .Nu.v.voi.Victor. 5. ..Careeste? []iorel trrea Dioara Ealentine trinerila leni Edrul nostru.vapor. i f l - va[ - vana- 2 . .. .Elvlra.Formeaze completend cu literepotrivite: va r .violete.viu. Joc de comunicare . . Eva? . primevard.Cumveivenila revelion.viorele. 36 . .elev.vot. .vioaie votos- 3.La noivineVoicu.valuri.aviator..Elvira. . . 'l silabe 2 silabe val vesel 3 silabe 4 silabe 4.Liviavinela voi? .tu viicu mine? . vinete. Grupeaze cuvintele dupenumiruldesilabe: vesel. covor. avion. '1. morcov.viitor.

Luciannu e aici.Cu Ciprian.E la circ cu Cici. .Cu cinee Lucian? . la maci. .ci Ci ati6i cio ciu ici tici rici ctna cine ciocan ciorap cioari vecinS narcisd minciund ciciuld ciuperci Lucica Lucian Cecilia Cicerone Ciprian cinema cineva citire ciripit cicoare vecini narcisi minciund ciciuli mdciuci circ tricicletd cioc ciuperci ciob ciocolatd ciocinitoare meci strilucitoare cinci tac taci plec pleci arunc arunci arici aici pitici papuci licurici alunec aluneci E ora cinci.Lucianiatd un arici. E acolo. .Aici ! aici ! nu te teme.mii arici ! 37 . Ei cauti nuci.amiculsiu.

Cuvintegemene eu coc. Eleau luatnarcise.Marcel. O cioarae ca un teciune_ 38 . multe(unut. Transcriepropozitiileadevirate: LUqanar\ 2 cinciani.tu cocl euprec- eu arunceu alunec- eu storceu apuc- 7. Ghici ce e ? Cineareacemici? 8. licurici. Mama Cecilieile invitesa ia olacinte. Cuvlnteamestecate. Una- La circvineLucian. Luciane cu Cecilia. Scriedupedictare: Prietenele Cicicu Luciapleacela Cecilia.Lucian. 6. Gdsegteintrebareapentrufiecarerispuns: ? ? ? 2.Unegte-le ln expresiicu inteles. .mulli) rac-raci melc- cuc- pitic - nuci curca- luncdpisicd- 3. u ctna are Vecinul luiLucianeste( / o cdciula. Un arici q:"grd Unaricicirculdprintre mdrdcini.{. La cinemaesteCecilia. Else speriede un .Princopacisuntciocanitori. circulacu invitdo pleaci la coace orc plecinte vecine tricicleta 5..

Eck dentena. Raduia o cani cu dude. tlhrrna a. Dudelesunt dulci.o. fio* ott .dar se ridicd.O va da Danei.Radupleacicu Dinula livadd.ledul e ca un nod de mic. A"-ut*.d DdE di da do de din dic dis doa du de doar ad ::t :il:: Y:l:" 3itrYw dud pod nod ca-di coa-di stra-di durere dictare pidure cdlduri sandale vin-de Diana Ut-liL pier-de Doina prin-de Dan Doru Tudor Dumitru Daniel Dorina frS adund aPrinde admiri adoarme discu6 dator darnic dornic rodnic duios Esteduminici.M/elntttthre. Aici e un dud plin cu dude.O doareun dinte.Cademereu. Tudore la neneaDinu. Pedrumo vedepe Dorina./. fiarlo a" aiztlfr din /af . Teodorase duce la doctor.Eaaresandalenoi.El aduceun ied.

dinte.dud: . .ud. adie.desen. cade. Numede biiat **> nume de fati Dan.discute.rotund. 4. .udd cruo - rolunodarnic- cald surd- 6...Dana Daniel- AdrianMed6lin - TudorTeodor- 5 ..duminica.dulce.drum.. doctor. Joc de comunicaae . doare.Scrieliterele cuvantului in ordineinverse.aduna.daruri caoou- pddure datorie- doctorcooru- 7.ied. 2.dupi numerulde silabe: dor.adunare.pierde.desparte.des..Da.mulli(una. .dac . melodie.deal. dupAmodel: duce. .'1.data. dop .mutte)t dar. roade.departe.Meducdesla pddure. . crupeazd cuvintclepe cgloane. .Agazdcuvintele in ordine: dude Dinu aduce dulci 8.Teducila pedure vreodate - 40 Da.. Unul. pidurar.educe prinde- ooarme- 3.d o i .Dorescsd devinun doctoradmiratde oameni. Cuvantulinversat.. dornic.dulap. ..d o r .Ai vreasd deviidoctor? .Formeazi cuvinte noi. Cume e l . Propoziliaincurcate.. pod. adepost..cadou.c u m e e a ? ud..pedure. medio.cald.

gine magini vigind rugine rogie gase gapte gapci garpe goaptd Migu Ldbug $asa $andru mog cog cocog orag Vigan postat Sosea giret gcoali gcolar pogeti gosete goarece cagcaval pogtd pegte gtiuci ceagcd cite$te privegte cunoagte muncegte Esteora gase. Oarecauti un soricel? 9ou.Migu!Tu gtiisa citegti? 7 Migunu estLgcotai.Areculoare cenugie.$andru privegtela un pegtedin acvariu.Salut.Se uiti giretla u$e.Nu cunoigre }r literele.t" cfue.hh.\ . .Sorincitegte. na €6k!eu. lrt\. SemigceuSor.Pe straddtreceo magindrogie. -44'2na 4'.s9* y ceg ceag 9oa 9i Su Sa io 9i Sar gap pe$ noag gco tat -?-&. MiSuesteun motinag.

ni"i r6"uieii". 6. Magina lortreceiute .megter. lI|e.maimulti(una_ maimulte.nag.iirg" lui Misu. urmareste. grtre. Ei 9tim. Scriedupddictare: Migu9iNicugor auplecatla Timigoara.-t copac \ pasdre gtiucd corcodu$ pegte la$iesteun numede: pe$te para9utA orag E._ megrer-_ gmala_ visine -_ pdpu$d- camage - 4.vede.-_ gtie. cdmasd. Potrivegtecuvintelepropqzilieii tsu--.l. mo9-mogt cocog__ u$e_ nag-_ Scolar-_ m a g in a goim. glr. ostag.cogmai. Bifuazerdspunsulcorect: Un cocogare pene: loptite ro$cate rugtnate Noi gtiu. roscat.paragute.mdtusa.opregte. A' .mugtar. vopsegte. ' 2.cenugi._ gosea.dug. Ceinseamnicuventul? cocog\ copil gcolar --. Tu . El 9tii.gtiu. Unul. 5.rogu. mdnugi. pe Timi$oara esteunorr" mare.-gt. Cuvlntecertate linigtit 9rret ruginat sincer m$cat nemigcat nelinigtit nelinistit 7. CitegtoSi despartein silabecuvinteteurmiloare: giroi. LiteraI in locul lltereis I sa-ga cos ous- cos - scoaldmuscd- 3. cregte.pdpugS. linigie. ugd.

E multinaintealui. dan. intrecereaa inceput.SAincerc5m.trap.neintrecemla inot ? Mircea! .il0 tn in in-tre in-cet in-spre im-pa-ci im-par-te im-pug-ci im-pie-di-ci incipere incercare incredere intoarcere in-ce-pe in-tre-ce in-ca-pe in-tin-de impicat impiturit imprigtiat imprietenit impicat incuiat neincuiat neimpicat i-not i-nalt i-nec incarci incurce incearca indeamni in-no-it re-in-no-it La inot incd nu e intuneric. El rimAnede neintrecutla inot.nfr? n d fu.Mirceae cu Tudor.g{ukL. Mirceail intrece.. .ffi&.Tudor inoati incet. q&i 6(i io. .4&kcea' 43 . .Tudore.

Sublinjazd silabain carese afleliterai: incd. _tunece. lmi places6 inot incet.Te intrecila inot cu prietenii? .reinceput. am increderein mine. 8.tmpietrit.neintrecut. _pietrit. . Cuvinteadunate in + cerc= in + cepe= inarmatinlocuit- in+vie= in + cuie= TntorsTnsemnatin + torc= in + doi = 6. Raspunde laintrebari: in ce clasi egti? Cui ii placesd inoate? 7.impdrat. Neintrecemla recitatversuri.Completeaze cuvintete cusitabah sauh.lnceoeu primul. inec.inot.incepdtor. neimpacat. _prietenit. ne_trecut. ne_pecat. in lanurilede secard canta multe ciocdrlii. _cet.inalt.Nu. Cuvinte certate. Joc de comunicare . Scriedupemodel: intrecut.Ai increderein tine ? . 2.Da. _tre. 3. Scrie dupi dictare: in clasde linigte. Silabalipse.ApoiincearceMarin. 4. Danail scoatedinincurcetura.inarmat. Cltegtegi transcriecuvinlelecare contin litera !: q rnouneatmparatutui cregtea unmesteacdn inalt. _pdrat.{. lncenua sunarsoneria. lmpreundcu prieteniimeimeintrecIa inot. intuneric. Atenfie:lnaintede literap sescrieliteraq nuD. Vara. Silabacu litera!. _cercare.intrecut. 44 . _tristat.neinlrecui invins- 5.El se incurcd.

lnt6i cdntd Elena. Mieimi plac c6ntecelelor. nfuuArcahut rye..CAnteculei e despre patria noastri. G.kme*. RomAnia.A. Un ciine marestitea mandruintre oi.ine. Eu remancu ei. leri am trecut cu tata pe la o st6nd.dp o/tttrcd. 45 .Marcelgi Gdtdlinse intrec la cdntat. El are in mdni un nai.Acolo era un cdrd marede oi.NeincAnti cu melodialui. Pdgteape un cAmpintins. l/'Annloiloila /a /uituili /utnd ttetp fufi. CitSlin rim6ne la urmi.aph.eAa mand rAmi lini stdni sldncd ma ta fa ta mat ral man can nan cuvdnt pimdnt centec rAde rim6ne mindncd paine 16s c6ine pl6ns 16u rdnd vdnt a tari a piri romAn romanci intii int6mplare Romdnia romanesc incAntd sdptdmAni Elena.

{, Transcriecuvintelein tabel,dupdnumirul de silabe:

pand,randunicd,
pareu,
sarmd,
camp,
maine,
c6rd,cArmd,
rad,spranceane,
scanteie,
amerat,
vanatoare,
romaneasce,
cant
tanAr,
incenta
€, parat,rade,tareste.
mand
ru.
I silab;

cemp

2 silabe

pene

3 silabe

4 silabe

spranceana rendunice

2. Ce literalipsestedin cuvant:i saua ?

Vlndtorula plecatcu cnineles5ula vnnat.
Dn rtrndul lntli st5 mnndru Daniel.
Rndunelelese lntorc Dn Datrialor.

3, Cuvinteadunate
in + canld=
i n + t rec e=

cu + vant =
a + m a n e=

camp+ ie =
c6nt + 61=

4. Propozilialnfoia6, Taiecu o liniecuvintelecaresuntin plus:

Laconcert
cante...........
pdserelele
/ Toader
/ cainele
/ o rame.
Romanii
se mandresc
cu ......vantul
/ impdratul
/ patria/ raullor.

5.PropozitiaincurcatS.Agazdin ordinecuvintelel

Fa"r"aF""d";lE E td f"e"tel
intotdeauna fra"i fal
@ @
6. Cuvintecu litera Lsau a
Scriecincicuvintecarecontinlitera! Sicincicuvinte
carecontinliteraa.
7. Ghici ce e I

Cineftecepe fapoartd
gi cAiniinu tf ktrd ?
(tutnav)
46

Oaseti pfacSistd tn cuScd,
rPe[uSmtniisdi ti muScd.
Qbni.ac)

b 86g
bel
...t..

ba
boa

bi

bra

bari it'
barcd w
banci
balti
barbi
boabi

biiat
bunic
bitrin
balon
balcon
baston

banani
caband
albind
lebddi

Bucuregti
Brdila
Bragov
Sibiu

albd

albastre

umbri
umbrelS

bn bo be bu
bre bri bri rab
um-bld
plim-bi
rab-di
im.bra.cd
in.trea-bd
stri-ba.te

Barbu
gerban
Sabina
Bianca

ban
bec
bob
bloc
brad
basm

bomboane
sambure
simbiti
septembrie

porumb
porumbel

cub
cuib

Barbuareo barci, Bucurelare un bob.impreund,vara
se.plimbicu barcape un lac din Briila. larnapleacecu
bobulla PoianaBragov.
Sebastianeste prietenulmeu.El locuieste?nSibiu.in
septembrievoi pleca la el. Vom stribate parcul
Dumbrava
Sibiului9i nevom plimbabucurogipe ilei.

-.Bunhu/ dn*iM,a^.
Aa, e ldlchn yi a,to6anta a,lhn
47

L Transcrie
cuvintele
silabain careseaflSsunetulb:
Sisubliniazd
iarbe,bun,banda,trebuie,
orb,bulina,busuioc,
cablu,biberon,
roabd,blond,bubuie,bilet,tablou,bucurie,binoclu,
bou,robinet,
sabie,bolnavd,bunicd,rebus,curcubeu,
tobe,arbore,arbitru,vorbd,
cerebug,sabie, bunetate,tulbure,ba16,vrabie,rdbdare,blane,
intrebare,cioban,balaur,sobe, butuc,bine, boboc,serbdtoare,
brusture,album,corabie,bleu,beretd,biserice,tabl6,berbec,alb,
bataie,brutar,burete,borcan,Bran,Benice,Bratu,Bucur,Tiberiu,
Mirabela,Beatrice.
2, Cuvintebuclucage,Cite$tegi compar5perechilede cuvinte:

pun- bun
par- bar
para- bare

pune- bune
pere- bere
poala- boala

patd- bata
parce- barca
pompa
- bombe

3- Cuyintemicaorate.Scoateprimasilabddin fiecarecuvant:

intreabe,plimbare,robot,berbec,cioban,bolnavd,
bulind.
a -fHltii

ale c|Ivantulsi. Scrie catevadintre ele.

bunic,bdiat,barc5,caband,borcan,basm.
Exemplu:
bun,bucuros,
obosit,
bland,.........
!!!!q - batran,
S Cuyintecomplicate.Explici intelesulcuvintelorsubliniate.

Barbuse da cu bobulpe omdt.
Bobulde piperesteiute.
Barbustd cumintein banc6.
Bunicula deousbanila o bancd.
6. Cuvinteperechi.G6segteperecheacuvantului:

bun- bune
alb-

betranbland-

7. Unul- mulli(una- multe)
barbd- barbi
bunicbarceberbec
4A

El intrdin vorbd: .El pleacdla Bragov. barce.banii ciobani. Tiberiu sta pe o bancd. RisDundela intrebirir Undelocuiescbuniciitdi ? Cumestebunicultdu? Darbunica ta ? potrivit? lO.dupi modelI bani . albd.8.Bunicameaestebund. . Acololocuiescbuniciilui. Parcd esteun impdratdin basme. . umbre.Barbu e bucuros. .Barbu? meue betran. Modificeformacuvantului.imi spunebasmeminunate.Careestecuvantul Barbuareo Branstdla Bunicaimi de bomboane.Bunicul Are o barbd mare. Ce bineestela buniciI Cu ei oarcde mereusdrbetoare.Darbunicata ? . Text aplicativ La bunici E luna septembrie. ll.Cume bunicultdu. Propoziliaincompleti._ bdtrani- buniciarboriberbeci9.

@ riujor jeton jeleu juriu jurnal jandarm joa ja ji je ja ji raj mej naj Jiu Jana Jenicd Jianu Joiana joacd coajd plajd vraji cojoc bujor stejar mijloc ioc iuEi4t bujor -mb{jorat etaj garaj marcaj patinaj avantaj joc joi jos jur iar jumitate jucirie prajituri vitejie ajuti judecd v6jAie inconjuri curaj curajos primejdie primejdios E* rnare vijetie. Vdntul vajaie tare.Am stat cu ptricerela plaji.rt flnt . Am luat cu noi murtejucdrii.sfo?i mari de ptoaie.k 8k u a1nnfucot 50 ca. Joi-am fost cu Jana Si Jianu la Jiu. 8* a8 ' {rmt. ef o aiutaie &nica si intre in casd. De jur imprejur :ad.Lo to.Jianu e curajos.

jerbd. prilej. jungla.jir. 2.fba-fr/uLtdlA.mulli 6ujot.imprejur. Bujorulromanesc esteo plantd_ pesdraci.placaj.jend.jet.jure. jucarie.jder. 7. incurajatd. masaj.Bujor.ajutorare. 3. .-l m E baEil fJianu--ltr 6. juceug. ruj.ajutat. jale.incurajat. 8. curajos protejate ajuta . Cuvinteprietene.bujori jder.vijelie.jupan. joc.grije.ajute.l. G&grbtt*.va ej.Jean. Tncurajare. Agazd-lela locullorin propozitie.aiutor.A$azecuvintele la la locullor. curajos.jura. jucetor. protejate.prjama.curaj._ jandarmjucetor- 4.jug.Ordoneaz5cuvinteleduDanumdrulde silabe: joacd. colaj. Unul.Cojocaru. ajutdtor. Scaracuvintelor. tr. Despartein silabecuvinteleurmAtoare: baraj. jumulit./aadp/n.parjol. jucerie.pajigte. joace.jucetor. Propozitia incurcata.rtel f. incurajat. Deseneaze unjoc decopii.juceriile. lancuJianuii_ Uncopil_ ii ajutepeceimici. vajait.ajutor.bej.l [eni-Ea nucariil larel Euraios.jambon.Sqriedupe autodictare: J{amd. 5.jucator. Cuvinteriticite. stelaj..jeluiegte.Grupeazdpe coloanecuvintele asemdnatoare: joc.

9. Texteaplicative

La ptaji
Janagi Jenicdau plecatla mare.pe plajdei au int6lnit
pe Bujorgi Jora.Au intratin apdcu curaj.Mirajulvalurilorii
bucurdpe copii.Joacacu valurilee ca o vrajd.impreund
jurdcd vorvenigi la anul.

Jandarmulcurajos
Janaa plecatcu Jorala TarguJiu,la bunici.A avutloc
o intrecere:Cel mai curajosjandarm. Dupd judecata
juriului,Janaa cagtigat.
A primitcadouun bujorgi o cutie
jeleuri.
cu

La joaci
Estejoi,Jenicda iegitlajoac6.Sarein jurulunuicopac.
Apniurcdin el.
Cerulse intunecS.Pe jos cad pic5turijuc5uge.Ventul
v6jSietare.E marevijelie.
Jianuaregrijede cei-mici.ll vedepe Jeniciin copac.
-Se suiedup5el curajos.
il alutdsd coboare.
- Ai nidejdein mine,Jenici!
- Bravo,Jianu! Egtiun bdiatcurajos! ii spuneJana.
Te admirdm
pentruajutorul
datluiJenica.

G

#
52

{D

h H /og(

ha
tlt

hord
hald
halat

hotar
hotel
hohot
haiduc
hanorac
hipopotam
hrani
hrinegte

ih

ho
hir

haini
harti
holdi
hrand
halva
Mihu
Mihai
Mihaela
Mihnea

ha

hAr

hra hrd

harnic
hoinar
hornar
haihui
m6hnit
Haiduc
Horia
Humulegti
Hunedoara

hotirAt
hoti16gte

ha

hu

han
hol
horn
hram
hrean
hdrtie
hirmilaie
hdrnicie
hotirdre
hoinar
hoindregte

Tatil lui Mihaia hoteratsi plecala Hunedoara.
Acolova lucracu hirniciela construirea
unuihotel.
Mihaelaa primitde la Mihneaun pui de hamster.
Ea e mihniti pentruci nu gtie cu ce sd il hrineasci.
;/fa^;1&/rotd6d/dnt,

ffii,l*tadaadt ui,dnzn

ghla-/rn/o,il,$- 4.4r,,
9AAnrnnnAan/nko!
53

'1.Tianscriecuvintele9i subliniazisilabain carese aflesunetulh:

hain,mohorat,
buhai,husd,inhamd, aha, hemesit,
puhoi,
haltere,
mohor,mahala,
hambar,
hop,hotd,hai,pahar,haraie,
aho,mahmur,
sihastru,
tarhon,har,Mihu,Haralambie,
Haiduc,
Hunedoara,
Humule$ti.
2, Clvinte micaorate.
Scoateprimasilabadinfiecarecuvant.

halat,Mihai,hotare,
haiduc,
nehoterat.

3. inlocuiegtelitera subliniatddin cuvant !

nd€t - palat

hore-

lotar
hdrtie-

notharnic
-

4. Silabelipse.Completeaze
cuvintelecu silabepotrivite.

h o-_
h a-_
h ar _

_-har
_-hai
_-hu

5. Mult e-una(M u l l i -u n u l )
hore- hore
holdehainehotare-

hoh Ar ---- e Ji-Mi haiduci*
holuri-

6. Cuvintecertate.Unegtelecu linii.

harnic\
hoterat -\
inhemat

nehoterat
neinhamat
\lenes

7. PropoziliaincompletS.Completeazd
cu cuvintepotrivite.

-

Horia,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .?. . .
Hai

Mihaigi Horiared.Se duc la hori amdndoi.Mihai! . nu umbla hoinar.GeharnicesteHoria! Vine Haralambie.ii puneham nou.Are mereuhainecurate.Salut. .Radin hohote.Horia! .Haicu minela MihuI Mihue croitorharnic. . Acuminhami calulsiu. Hainalui Horia Mihaie ordonat.De ce egti mohorat? . Horiail ia cu hotirAre: . Estemohor6t.Hai la munci ! Dacdvrei hrani buni. Muncesc amendoi. Texteaplicative Hirnicie Horiae verul meu.Hainalui Mihaie ca noui acum.Aici vom aveaholddbund. Mihaiii spunehoterat: .Mihneatrece cu hotirare la treabi. Jqcul exclamirilor ! TranscrieSicitegtecu intonatiepotrivitd: Ha-ha-ha! He-he-he! Hd-hd! Hi-hi! Hooo! Huuu! 9.Salut. El a umblathaihui.Are o haind rupti.Ari un terenla hotarulsatului.El locuiestein satul Humulegti.Hainameae descusuti.8. Tarhon. 55 .

@* g6 go gd gan gas SaS gra gri grd glu gara gurd gumi glumi glugd gisci gdrld grabd groapi griji prag drag ga guler greier graur g6scan gindac cigtigi gdseste glumegte grebegte m6ngiie sigur singur gusti roagi strigd alungi alearga Olga Marga Magdalena Margareta Gabriela gol gri gros g ras greu Gabriel Grigore Grigorag Dragos Bogdan gard grad sat gdnd Margareta esteo gospodinA harnice.Cegustoasie gutuia. Grigorearein gridini un gutui. Ldngdgardulde la gridinecinti un greier Dragoggi Grigoragil ingdni in glum6. .Ei ii di Gabrieleio gutuiegalbend.Grigore! gogd*n 'Mngdalerra Mh'.tandk 56 .ein g. Ea a pregdtitcu griji supi de giini.

mugure.gaure. gremadd. Gavril.toiag.lnlocuiegtetn cuvinteliterag cu literag: cet.steag.gutuie.genddcel magar. stanga' gramada.gdleate. grebite.papagal. gr5dina. gurera9. pregdtire. R am aagas ito g d i n d . 7.grindine.Corecteaze Ungardurci pe gandecel.coleg. galugce. gripa. Cuvintecertate plin - setac. 2.grup. pagube. Cuvintealintate gandac.gaina.bogat slab- agare- u9or- propoziliile: 5.strugure. Grddinase ducela Bogdan. vagon. cuvintele: 6.bogat. Grivei. guturai.get cand- mecarstance- coala- 3. iugdminte.magar. ograde.greunte.margarine.dunga. glas.gladiold.Potrivegte Gabrielaeste Grigorepleacela. Propoziliilncurcate._ grerer -_ gurer- mugurestrugure- 4.gustos.galben.pung5.l. TranscriecuvinteleSi subliniazi silabain care se afle sunetulgr grinde' grau. Cineface a9a ? *"J vj Piu! Piu! Piu! Clonc! Clonc! Clonc! G a ! G a !Ga ! Mac! Mac! Mac! 57 . Propoziliahazlie.

spun glume.La gdt are o curelugi galbeni.Cu greu. Se numegteGogu. Biiatul ii di un struguregustos.in tren e un grup de copii. Ei culeg legume.in amurg. . ploui tare.Gadegrindini. Estetare drigilag. Migirugul vinein grabd.ajung acasd.ajungicasi. Goguste singur. Texteaplicative Gogu Grigoreare un migirug.Gogule! Gogu nu are glas.Au o grimadi de bagaje. GlumescAi se gandescla ce vor gesi la bunici. Glasurilelor se aud de departe. Copiii alearge.Haiin gridine. El are in mdni o pungi cu struguri negri. Acum.8. . ne vom adunala celduri.Bun venit ! Am stat cu mare griji. Ele pleaci la Govora.E langi gard.Biiatul it mangaie bl6nd.Apoi vine in gredinddupi Grigore. La gard Gabriela gi Margaretasunt in gari la Gdrleni. in gari la Govora le agteapti bunicul Grigore.Au umpluto geleaticu ardeigragi. La grddini Margae cu Gabriella gridini.Mamaii agteapti in prag. Bunicale suride cu dragdin pragulugii. Vine Gabriel in grabi. 58 . Scoatesunete groase. In amurg.si nu vi ia vreo gripi. Gabrielail roagi si ii dea un strugure.Grigoreit strigi.

geGetr9" rege lege minge margea Geta Gelu George Georgeta gen gea geor gerl geme ninge merge curge culege atinge ajunge impinge geani geaci geantd geamdt Eugen Angela Genoveva Geanina ger gem geam gest ager urgent degeaba degerat Buniculii citegtelui Eugeno legendddespreun rege. Gelu i9i drege sania. E ger mare. Ninge incet. Pentruce era agerin luptedugmaniinu se atingeau de lara lui. Va mergeimpreuni cu Geaninala sdniug.Gegenemicigi cq priviriagereare! adaugeGeorgeta' Ea nu pl6ngeniciodate. .Angelao atingeincet. . Georgetaare o pipugi noue.Saniacurge ugorpe derdelug.

cu buline.ge 5.. Numede fati .z-i--\ merge \::-/ merge @ :... 3. Iinqer / deqeaba / oest AngelagiGetasuntsurori.nume de b... Argentina..iat Gelu.. L Unul... numede lucruri:mdrgea... stinge. model: @ merg ajung cureg 60 . Ge. ..Scriecorect. plange.. Eugenia..l. .. Angelica. gene /-gemene-/ lmErOete a ..ta.gemene..geamantan. Propozitiiincomplete.trage.gel.gterge..multe) deget... Cuvintecu grupulgg . Eugenia a avutunviscu un._ Ge\ -\ _ _. sange. Geor..dup.strange. c uvinte gemene.. An. Gena. num ede pe r s o a n:eG e l u .. 2. Scriecatecincicuvinte.sparge.. /.unge. Silabeimprigtiate. Cuvinteincomplete.. deget...unge..Gefa Georoe- Eugen- 4.. lgeani/ legenda / minge. /..legendd.. . Compunecincinumeoe persoane:a../- - ge\ .. .german. Alegecuvintepotrivite dincoloana dreapte: ceorgeareo .. .. lu.": .vergea... segeate... Transcriecuvinteleti subliniazisilabacarecontinegrupulgg: 1nger.general. drege...gene.Adaugdsilabegiformeazdcuvinle. .mulli (una.degete margea raget- geamdt- geanalegende - 7. . ge.. . ...agende.

Cu pagi ageri iese din curte.Pe geneare stelemici de nea.EacAnti genial.Cu priviriagerese uitedeparle. Are o geanti mare. Angela este mare sportivi.Ele seamini mult. . In ea duce o minge. Gemenele Geta gi Angela sunt surori gemene. au genemarigi priviriagere.Se opregte?n geamul lui neneaGeorge.9.Nue germare.Mergemla seniug.Ningemereu. Goergesosegtela vreme acasi. 61 . Georgevine de la gcoal6.E prietenullui. Texteaplicative Mingea Gelu are o minge noui.Mergerepede. Stringe bucuros manaGetei. Angela va ajunge o mare sportive.spuneGeorge. Toate colegele o admirS. Gelu !Sd mergemla nenea George ! li vom cere iertare.Nuai degetele .Gandcade. .Nu mai plinge. Poarte papuci cu pingele moi. Ninge E iarni. Geluisi ducedegetelela cap.Getaste la geam. Eugen. Merge mereu la sala de sport. Apoi vom merge cu mingeapeterenulde sport. Mingeasare departe.Geamulse sparge.Cinele poatedistinge? Geta are degete de pianisti.Tragecu piciorulin minge.gemeincet.Suntbrunete.Plingeincet. Cinevail atingepe umdr. Nue ger. reci! se miri ea.

O betranevindeaseminte. in piali sunt multioameni.. eote. dimineali inveletoare invilituri Codrufa Crengufa Lumini{a Laurentiu Jindirici intetege mullume$te Tanlae in vacanle.Wb!.Dedimineali a plecatcu mamala piali. Un ldran cu musiatdtrecealanlog cu un !ap.te te ta tu tea tin tur tin tat ret ati rati lara brat Jucu lan! Jicu Tanla 9an! Constanfa colt leavd !eap5 !u4ur lanlar viati piafi ceatd line tepos $pa lanlog leclie atentie invati invilat invali iste! inalld vorbdret inleapd in{elept ba! Tutu vacanti mustald prepelili veverifi.d. Eleau cumpirato ra!5.-"t'euerrla.tar?2.rn4?ldie.lelinegi ciupercufe. g{a.narna 62 tdnd' .

Ancula Olga- Mitru- Maria- Vlad- Petru- 5. Tu 6. Cuvintealintate.mulli) carte.lelind. bunica.ligld.Schimbeformacuvintelordupdmodel: casa.grddind. Cuvintecerlate istet -=--. vointe.poiane.vrabie.ce4i roatd - poartabdiat- dintemunle- 4.t6ran.lugui.ascutit. Eucaut. larug.laraie.caiet. lanlog.lintegte. Exemplu: casd.cal. prel.cutie. broasce. Scriepropozitiicu ele.. o!et. Iu canli.vilel.la 67ia eaayrirep) (eniah ed aitep) 63 .strul. Una.t. Cuvintecu doi de !.caine.t^. TU Eulupt.Tutu.lab5.tinerete.tn dintu'ar d ! rnm.cerule.linie.tarc. !an!ar. Care-icuvantulpotrivit? Euce .sanie. cutit. Tugulea.stea. 8.cesuld 3.betranete. Galali.col!. Tiriac.oeo &n<ali.cog.multe(unul. mo!.tu4ur.blane.Nite. brad. 2. Tu Euinot.!ap.seminte.dinte. Numealintate Danton- Anca. Ghicice e ! aUna.-_ vorbdret \ lanlog modest prost tdcut 7. Tantereanu. Transcriecuvintelegi subllniazdsllabacarecontinesunetul!: clanta.15rm. ! '€atdh &dohru.ma4i.crel. lintd.ai ttaffilil 9oA^*nA"o7nV. Tepeg. Tibucani.

Mereune di poveteinlblepte. .::l-ill munti. Ea e mutlumitd de rispunsurile noastre.-l:l tn--'it Neam!. toli suntem atenli. Oameniicinstiliil preluiaumult. La ieclii.El a fost domnul Tirii Romanegti.^ '1Ti'-:ii"*ili Aici sunt mulli . Texteaplicative Muntii nogtri /j . r*g..In vacanleplecem g u l l ler t t lr lud rrl a tl Ganq -i - 'r !i :.cuminli. TepeScelinlelept Petru! Si Miriula au invetat in leclie despre Vlad Tepe9. cdndintri in clasd.-. invilitoarea noastri DoamnaLuminila Tarneae invilitoarea noastri.ne riciicdm.lunn dimineafa.9.Se caldri iute in copaci. curajosSi intelept.copii !ne rispunde ea cu bl6ndete.in picioare: .i. Uneori lin intre lSbulealunegustoase.Ele au blenile maronii gi codile intoarse pe spinare.. _ Pe cei nedreptiii pedepseaprin tragerein leapi.Bund dimineala. Dimineala. cu .i " F_ \ intdlnim veverile.4 .# 4'. doamniinvifitoare ! o salutim politete.Era drept.

..zZ * & zar ziui zAnd zebrd zahdr zarzdr zu zam Fl.*. % am"hld a aot ai7ithVe7rl. Eu am zis de zeceori cite zecezicdtori. La Zoo am vdzuto zebri gi un cimpanzeu.!) zice zboard zburdd zeregte viziti vizite amiaz am iazd sul'prizi surpri zimbeste zaf zarzet zAre zid zidar pazd paznic Rizvan Tarzan Zaharia Azor zburdi zburdalnic iaz haz prdnz mAnz miez zembet zimbiret In zoriizileirazelesoareluizdmbescvesele. 65 . t . La orizontse zdreao barzd.fiA7rnn * 6q*. Rozaliaa primitin dar de ziuaei o bluzi roz. i: zd z6 zi zo zam zboa zbur riz razd vazl varza t{) barzi brazdA iB muzic m uzicd Cezar )) | 5l I /< zi zid zar zbor zmeu Zina Zoe Eliza Lizuca Luiza . Zoe a cufeso varzi din gridina de zarzaval.

buzunat. paznic.viteaz. 2. Zdpadase topegte.bluzdt.orcz. Cinea venit? 66 .cozonac.Zalau.ori.buz6.rri.AgazdliteraZ in fatalieceruicuvent. astezi. ez e bra 4. lucreaz6. Compunecincicuvinte.zaiavat. oanseaza. zale.zrlmzet. brenzd.viseaz5.2. .ar. zeama.|ar:zare. 7. Gredina a invezit. Mieii_ pe camoii.necaz.Ezi sfadecoadi - braddud- 5.zambet.vizileaze.muzeu. meu. La amiaze G iooete. . are. Litereimprigtiate.zadarnic. Transcrie cuvintele silabacarecontinesunetulz: 9i subliniaze zar. 6. MemoreazA gl scriedupi autodictare: Ziuase mdregte. .{. Litera! in locul litereig ! sa|e. azi. rn veztse aude_ albinelor. vanzdtor.zmewe. Zimnicea.zorele.traverseaz e.cizme. Cuvlnteadunatecu literaZ. buburuze.zmeurd.zepada.mutli) |ade. Cuvantul cu literaZ lipsedinpropozilie In lunamartiesoarele maiIare.multe(Unul.cazan.zepade. Vaz. loz. ace."a.agazd. otz.aagaz.mazerc.poezie.za6 sare- vase - seamevarsa- sarrossac- groasd- 3.zambile. Una.zgomot. rcZ. panza.

Ea se trezegtein zori. La televizoril vor vedeape Zoro cel viteaz. Toli zambesccu bucurie.8.Am cules zatzavaluti din gridind: praz. Mama a pregitit un tort cu zmeuri.E zarvdmare. varzd. Bunicaii di o bluzdroz.Toli danseaze. Texteaplicative Deziua Lizucii Astdzie ziua Lizucdi. Siniile parcdzboari. Cezi minunatepentruLizuca! Zi de iarni Ningelin. La orizont apare luna.in miezul zilei. Dupdprdnzam pregiti o surprizi mamei.Zipadase agternein stratgros. Seara se intorc acasi cu zimbetul pe buze. Toli zambimveseli. Cezi minunat5au petrecutpe derdelug! in grddinade zarzavat E o zi de vari t6nie. o/ . Azi am culeszarzerezemoasepentrucompot. Ce surprizi plScuti ! La amiazao viziteazeprietenii.Zirile se intuneciincet.razelesoareluiabiase zerescprintrenori. mazere. Razelesoareluiincilzesc mai pulin. zambile.Are zece ani. Razele ei vor umple vizduhulde lumini.Copiii sar zglobiiprin zipadi. incepemuzica. E mare zarvepe derdelug.li dau cinci Zinaii deruiegte Lizucii un tabloucu crizanteme.

nt tragic magic Ligia Virginia Georgici Georgiana rugini ruginiu gitdgie giligios argitd inginer ginere limnasticd mingi pungi colegi couri-gi gingesie gingag Virginiaadmirdo imaginecu crengide mir.Ar. Ea.g i G is. ylSgl Virgil l{"gi. Luigi9i Ligiaculegzambilegingage. enk ogainucaah.9 9i"i :!na.. Pe margineaterenuluialeargiGeorgicd.dt o-*. gt Vcateaalei eate. Georgiana gi Sergiusuntgemeni. :urS1 Dergtu Giurgiu argint argintiu gim gic giu gin gint regili pagine margine imagine gingie gdHgie religie igiend gingag giga.o 9. Gdpgunile au rugi lungi. 68 .

ruginegte. Eutrag. regi. Eualerg. Belgia. Grupul de litere lipsi -gg sau gi. Cugir. Unul.rugi. Completeazd cuvintele: _or_ana a plecatla _mnasticd.multe) rug. Numede beiat. imaginalie. Gica.Gicuta. Completeazipropozilia: Eu merg.mulli(Una.Medgidia. indregit. rugina. Transcriecuvintele9i subliniazi silaba care conline grupulgi: magica. Euajung.Glna Gicu Virgil6. 3.geamgiu macara- nancazan 5. 2.dragi.rugi rege-_ coleg- regemrnge- covrig- Georgicd- pungecreanga- 7. mergineqte giuvaer. Silabalipsi din cuvant Completeaze cuvintelel ar_le lun me _nere mar ne grn_e ener e 4 Ghicegtemeseriacorespunzitoareobiectului: geam .agitat. Tu Tu Tu Tu 8.cigi. Giseglerespunsulla intrebl : Facigimnastice de invioraredimineata ? prinigienepersonale Ceintelegi ? Facigdldgie marecandtejocicu colegii ? 69 . Pe I ll doare n a.numede fatA Ginel . dungi.l.

opresc la marginea unei peduri. Admiri copacii ruginii.Pe o petali a poposit o buburuzdgingage.Culorilelor sunt magice.Georgiana ii privesccu drag. Gina incepegimnasticade inviorare. . Apoi vine la margineageamului. In crengileunorcopacicinti pdsirelele.Cinci minutese mi$cdager.Se Dupi antrenament. soraGinei. ApareGeorgiana.Trageaercuratin piept. .Zilnic se antreneazi.EStigatasi mergila gcoali. 70 .Gina.9. vei ajunge o gimnastede renume ! glumegteGigel. Texte aplicative Gina Este dimineali. gi Luigi Maiint6ipregitescunjoc cu mingi. Gina? Trebuiesi ajungila timp ! Doi gimnagti Gina gi Virgil sunt gimnagti. gimnagtiise intorc acas6.

Tata a cumpirat cheresteade stejar pentru a puneparchetnouin cas5.p cheie chenar chemare ochelari orchestri ureche ridiche pereche incheie descheie racbeti jacheti mochet5 bricheti eticheti ches chet Tache Enache Petrache Gostache Vasilache Chelaru Mitrache Dumitrache chea pachet buchet tichet parchet banchet cheamd cheltuiegte ancheteazd impacheteazi imperecheazi despacheteazd desperecheazi Tachecintd in orchestragcolii. 7'l . Tudorachea cheltuitmulli bani pe buchetulde trandafiri9i perecheade sandalenoi.lp oy'aochp de aaip/atci nai.p 6/'. Dumitrachea plecatcu Enachela Cheia. 8nnoila a.Aici vor incheiao vacantepldcuti.che Che c/.

*@ qo 7. Compune cincicuvinte. Literalipsadin cuvant. Grupuldellterelipsi din cuvant ra_te. Ghici ce e I Staupe nas.o_lari. eti_td. cheE. Mihala 2. cheE. pe.Explicdintelesulcuvintelorsubliniate. mare. O lasi descheiati.u. ll intampindCostache: 72 . Vrea sd pari ce e pictor. (iralehco) 8. _nare. Cuvintecomplicate. bos_te. Scrietreicuvintediferite. SilabeameEtecate. Texteaplicative Joaca Tache iese la joace.bu. Tachea pierdutgheiade la uge. te.che.ve.l. ie.se lin pereche.Enache Petru- Costea- MitruDumitru- Vasile- 5. la o jachetd a bunicului. ure_. Formeazicuvintecareconlingruputghg. igi pune pensonuldupi ureche. Sprijinili dupdureche. des_iate. Enachea gesitghgiqdezlegdrii cititului. Propoziliaincurcati @@ @@ @ @ @@ e mitrach @ 6. a. cheI 3. pa. Ene. re. dis_ta.

Prieteniilui propuno chetepentrua lua un tichet de intoarcerela autobuz.Fac mare haz.El are o jacheti rosie. la un tichet de autobuz$i pleaci la cumperituri. Aduce o pereche clovni.Ce pictezi. Cu tolii au petrecuto seari minunati.in drum spre casa mai ia un buchetde crinipentrumamasa. in buzunare numai cheia.Tache ? . Incearcisi il speriepe Tache. Tirziu.Joaca se incheieplAcut.Pe Vasilache. A cheltuit toli banii. Tache le pregetegteo surprizi.cu ochelariipe nas. La banchet Mihalachegi Angelicase pregetescde banchet. Enacheiese de dupi un boschet.o rachetede tenisgi un pachetde dischetepentru calculator. lunge 9i incheiati stramb. Au incheiatun contract pentru orchestracare va canta. Ea are o pereche de ochelari mari.Au cheltuit multi energiepentru pregitiri.orchestraa interpretatun cantec vesel. In incheiere. mamaii cheamila masa.. lgi ia o perechede adidagi. La cumpdrdturi Enache poartd o jacheti verde gi o pereche de sandale maro. Poarti pe cap o pelerie veche.spunepictorul.iar in urechenumaiun cercel. La plecare primesc un cadou impachetatin hartie cu chenar argintiugi un buchetde margarete. Este tare oaches. in picioare are o perechede cizme mari. .Ei sunt imbrecalicam deocheat.

FrateleFlorinei este farmacistla o farmaciedin FocAani. .nn t*fufu.f Flg fu lafifefo far foar f w fatd fati faptd fricd frunte frunzi fular folos frate fluier fermoar tiy fii-ce fra face fuge furi sufli frige fierbe fabricd furnici fluture foarfece franzeli fier fie-rar fru frun flo floa Fdnica Florica Florina Flavia Felicia Francisca frumos faimos furios fioros fericit floa-re in-flo-re9-te fap foc fum far fir film fulg familie farfurie farmacie frizerie cofetdrie frun-ze in-frun-ze9_te Floareapreferatea Felicieieste trandafirul. Gineface fapte bunein fiecarezi este un om fericit. 74 ./futuAeltny'fr.

_ 4. 75 .lftode.afare. nufdr. I silabi frig 2 silabe 3 silabe 4 silabe 5 silabe nufar formeazd folosegte tipografie 2.nume de fati Florin. Una.fruct.suflet.girafd.file. pdmatuf. filmeazd. Focaani. parfum.fusta.ferige.farfurii farmacie- parfumatfruntag- fricosfrumos- fotografietipografie- familiecofetdrie- 5.raft. duDdmodel: toc.burduf.fericitd fraged. Proverb Foameaface bucatelemai bune. Florin.l. RecunoagtemeserlaI Cineconducemasina? Cine face fotografii? Cinetiperegtecartea? Cinefaceprajituri?_ Cineprepardmedicamente? Cinetundegi bdrbieregte?_ 6. Cuvintemdrite.garoafa. folosegte.coif. Agaz. file.taraf.cartof.Fagarag.focul fir 3.l.fiert. cuvinlelein coloanapotrivite: frig.cafea.C ume e l - sfatfulg-_ fulaFfularul folos- gofer- farmec - c u m ee a ? feticit . sufere.afin. fdine. fraga.pantof.fes.Fram.fag.stufos.infaptuiegte.fiinla.Franla. elefant.Floina gtefan- FlorentinF6nica- 7.stuf.tipografie.fragil.foca.profesor.formeaze. Numede beiat.fin. fundd.tufe.frdu.fasole.fantan6.lfrim.multe farfurie.rodificS formecuvintelor.$tefan. fanfare. Cuvintealintate fa6-fet@ floare- FloriceFlavius furnicd- 8.

Farmeculceldtorieile face pe celedouefetile si nu Stie cand au ajuns. Florica a biut gi un suc de fructe de pidure. Franla este o tare foarte frumoas. prin casi. Florin. ^lmpreundcu perintiigi fratelelor. Apoi aduceflori parfumatedin gradin. Ei au preferat cate o prijiture cu fiigci. Peste tot intdlnegtifoarte multe flori. Texteaplicative Faptebune Tataeste la fabrici. $tefin a cerut o cafeafierbinte..lator prezinti actelela control.Bravo. Mamaa plecat la tipografie. Dupi ce au iegit afard din sale au trecut pe la cofet5rie. Au avut o zi foarte frumoasi.vor face o celdtoriein Franla. Mama vine acase obositi.9. 76 .gtefane la fermade animale.La frontieri fiecarec. Toatefamilia muncegte. Florina este o fati harnici. Udd florile. in Franta FlorinaSi Stefanasuntin vican!5.. Au ajuns acasi fericili. 9terge praful pe mobili. Doi frati fericiti FloricaSi frateleei.Elesunt fericite. Se uit. gtefan. Ea vrea si fie folositoare. Au vizut un film foarte interesantdesprefarfurii zburitoare. Spali nigte farfurii.Acolo le intampineprieieniilor francezi. fericiti: .fetila mea ! Egti o fiici vrednici. Florinaa ficut multe fotografii.'aufost'Ia film.

-. in genunchi. Luchian? . Bunicullui Chirifi se inchini..7unt in eehr/te dp /u.chi ChicA. 77 .De ce ai inchis ochii.Acum imi inchipuici sunt in Ghina.g6i chiu chim chiv chii nichi nunchi chibrit chipiu chinez chifl5 chitari chirie chiuvetd ochi ochit inchide deschide inchini inchipuie lchim Achim Paraschiv vechi inv6chit Chivu Chiriac Luchian Dochia echipi rochie agchie schi unchi trunchi vechi ciorchine genunchi rinichi chin chinuit ParaschivcAnti la chitardpe un trunchivechi. caa"a'&. .4il2. UnchiulAchim a uitatchipiulpe chiuveti.

chit. . .lumino$i. albagtri. .tescu. .. luminogi. chiar. inlelesulcuvantului.h i n - (harnic. chiuie.. ochi . blanzi.echipament.chip.obraz. 2.td. vesel. chitard chipiu chimir chip fa.mulli) ureche.Chindea.Agchiute. bun. .GAseSte explicatia dupi model: 9i unegte.figure braulatdinpiele instrument muzical unfel de $apcdcu cozoroc 5. Propozitiacu cuvintelipsece conlingrupul Chiriaccantdla Chiricdaprindeun Paraschivare albaStri. China.chiogc.achitS.prietenos. . chibrituri. insugirite Potriveste insusirile datein paranteze. 78 . . ridichi. Una- multe(Unul.luminat.l. . . PropozitiaincurcatA # @@@@ 6. . chicot.rechizite.Ochild.urechi ochi-_ unchi- genunchi - ridiche- w potrivite.Chira. lchim.chipe$. 3. Chiri. .chibzuit. .rechite. ochit.chiot. Transcrie in silabecuvintele urmdtoare: ti desparte rechin. frumos. 4.chitegte. . unc hi.betran).

Uneoriimi inchipuici e o zind. Deziuaei am vrut si ii fac o surprizi.Doregteca familianoastrisd fie uniti ca o echipi. Ghipulmamei Pe mamanoastr5o cheameParaschiva.Nu te juca cu focul. . leritiia un trunchide richiti. Pecap areun chipiu. Dimineata. Texteaplicative Unchiullchim Eu am un prietenvechi. . El poadeun chimirmare.Chiarcand se supird pe noi.c6nd deschid ochii.Ea are ochi blanzigi calzi.cu rochiifrumoase. Agihiilesireau departe.In ochiilui se vede bunehtea.Cu un chibritamvrut si aprindcdtevaagchii.8. Am cumpirat un buchet de crizantemegi un ciorchinemare de strugurigustogi. o ved cum face treabi prin casi. in zilele de sdrbdtoarese imbrace elegant.Chipulei ne estetare drag.Paraschiv! a spus ea cu ochii umezi'debudurie.ili mulfumesc. . ne ceartd cu bldndele. Euii ascultmereusfatul. E unchiullchim.Chiriac! a spusel bl6nd. Unchiullchimarechipul vesel.

?a/. Dimineala.xX o36 xan xe xa xi xac xem xin xir xi ex xer rox LiteraI sepronunte urmdtoare: .nta.. Alexefaceexerci(iide gimnasticS.ca"in cuvintele explicd exprima exclame extrage Felix Alexe Axinte Alexandru Xenia Polixenia Roxana Ruxandra excursie expozitie explozie experientd saxofon excavator excelent xerox xilofon extraterestru extraordinar exces fax fix tix pix box lux text LiteraI se pronuntd urmitoare: .hv. ce aart.mt/coearunen? . SoraRuxandreia plecatin excursiein Mexic.gz"ln cuvinteie exemplu examen exercitiu exactd existe execute exerseazi examineazi exemplifici Maxima plecatcu taxiulla expozifie.

fixeazd.&4t/la. exact.Cuce cuvintepotiinlocui cuvintele subliniate ? Inveletoarea lamureste o temenoue. Joc de pronunlare.htn. prefix. Alexandrina. extrage Polixenialdlqilq o scrisoarelui Maxim.multe(Unul.extinde. exercilii.examen.textile. 2. taxe.99".ax.expediazd. Cuvinteprietene.92" exercitiu.T explicatie expozilie- explozie exclamatie- exercitiu - 5. excursie.expeditor. Maxim. exasperat. Xenopol. Alexa. exerseaze. examineaze.boxd. boxer. exigente.thlplao ar un71.b) cuvintein careX se citegte.exclamalie. exacte 6. Una.-\ ---"\ imoort exterior expediaze interior 4. text..L Despartein silabe cuvinteleurmitoare: expune. exceplional.. Grupeazi cuvintelein coloane: a) cuvintein careI se citeste. 3. explice Mediculscoateo maseaXeniei.Xena. complex. taximetru.excurs.Une$te-le cu segeti.exlraterestru. exprimare.Roste$terepedegi bine: aun. Alexandria./.fax. expediazd Rezultatele exerciliilor suntcorecte. Propoziliiincurcate exanoru @ @ @o @ @ @ o@@ 5.mulli) excursie . xerox./cta. Cuvintecertate(opuse).expozitie.taxi. primegte export -. 81 . Mexic.tix.

7.Rezultatele sunt exacte. polixenia ln plicpune9i o fotografie xeroxatd.lareuvoiaducexilofonul. spuneAlexandru. din Alexandria. .Suntmandrdde ideeamea ! exclamdcu bucurie Roxana. Texteaplicative Leclia E oraoptfix. .in fata unui complexhotelierde lux.D5exemple interesante.Suntelielevibuni. .Credcii Polixeniaimi va telefonadupdprimirea scrisoriigi i9i va exprimabucuria.Samb5td vommerge in excursie. Exteriorul clSdiriiesteextremde frumosdecorar. a2 .in care igiexprimd sentimentele ei de prietenie. scrisorii esteziuade aniversare a Polixeniei. DoamnainvSldtoare ne verificd Esteexigent5. Doamna invdtdtoare ne explicdo temd noua. adaugd Roxana. A compusun textfrumos.Ea gtieprefixuljudelului nostru.Euvoiluasaxofonul. Prietenie Roxanaigi ia pixul9i scrieo scrisoareprieteneisale pretextul Polixenia. Apoifacemmulteexercitii. va fi in extazcandva vedeaimaginea. La sfargitul oreine laud6: .Roxanaa fdcutpozaanul trecut.

r/z.ghe Ghe gheati gheari ghelar ghefug g. PisoiulGhemotocdoarmein ungherulcasei. Ghepardulatacepradacu ghearelesaleputernice.tuw.u/w. ? ant g/aelec.Anghelinaa inghelatde frig la ghe[ug.{/rchq. gher ghel ghef ghea ghean gheor Anghel Anghelina Gheorghe Gherasim ghem gherghef inghelatd inghesuialS gheretd bagheti inghesuie inghea!i dezgheafd vegheazd ghemuit ghemotoc gheali agheazmd ungher stingher ghepard privighetoare Anghelcumpdrdinghelati de la o gheretedin piafd. . 83 . .

una(Multi.l.ghe gne- .ft.dinpropozilie Gheorgheare o perechede _ noi. Propoziliaincurcati e @@@@@ @@ @@c@ 6. PisoiulGemotoc a r6sturnat lioeanul cu apa.ghetuld gnemgheard- 5. 7. 2.9ne: 3. Lui_ ii placeinghelatacu vanilie.oarn tg. Grupul de litereinlocuit: gg ---t g!9 gem. Jocdepronunfare g6ru{i. Cuvintealintate gheate. giaafr 9nan/aa.George. Silabalipsd din cuvinte ghe -_. Grupul de litere confundat. folosindgrupulde literecorect: Copiii se inoesuie sd vade o privioetoare. Mulie.unul) gheare .geme.&O I'k7t. 8. u 9tafu4fa. Cuvantul cu grupulgbgtips.gheard gheme - ghelari 4. ! .Corecteazd cuvintele subliniate.

Este foarte fericit.Gheorgheo Anghelinae acasi.Azi se deschidepatinoarul.pisoiuljucdug.8. Abia agteaptesi vini inghelul.Gheruta! imi incuici strigi Anghelina. Texteaplicative Gheruti ciorapi. larnaa sosit. ghemele. Gheruta.Staicuminte.impletegte ajute. Gheorgheii aruncecateun ghemotocde hartie.Luciulgheliiili ia ochii.pentrua le incerca. Lui Anghelii vinese facetumbepe ghelugde fericire. Deodate. Anghel !se mire Anghelina.Cat este de fericit Anghel !lustruireaghelii.li line ghemele.Ce ghete frumoaseai. . Gheorghe. Anghela ajunsla patinoar. Apare9i Anghelinacu Pe patinoare mareinghesuialS.sti ghemuitin ungher.Treciin ungherultiu ! GheteleluiAnghel Anghelesteun beiattare iste!.Gheruli sarecu gheara.A primitin dar ghete cu patine. . Geamurilecaseisunt inghetate.Rostogolegte un ghempe parchel. .

Gherghina inghiteincetca si nu se inece.hi Ghi :g/n ghim ghiu ghidon ghigeu ghiveci ghiulea ghiocel ghinion ghirlandi gherghine ghicegte ghideazi inghite sughili gher ghir ghioa ghioz Ghile Gheorghild Neghini[d Arghir ghicitoare ghidugie ghilimele ghionoaie ghindi ghimpe ghioagd ghiozdan neghind mighiran unghie fringhie ghid ghips ghiont ghiol Arghirfacejucdriidin ghindi. Neghinilieraun copilcat o neghinede mare. 86 . in grddinaAnghelinei au infloritgherghinele.

a.. .ghicitoare.l O faci. (aeraoticihg) . lnghite. Fructulstejarului este 5. Decateori gisesti fiecaregrupde literein cuvant? Scriecucifre. Ghici ghicitoareamea ! ? a ? a ..l.multe(Unul. estevestitorul Drimeverii. . . Subliniaze silabaghidin cuvinteleurmetoare: ghiveci. Una. Din om in otn trece $i lumeapetrece.mulli) ghindaneghine - ghimpeghidugghiocel- ghicitoare- 4. . G h e r g h in.te Agchiule -_ 4. Dela ce obiectes€u formatcuvinleleurmdtoare ? Neghini..| ? 87 . . . 3. Cuvantulcu grupulde litereghi.. ghiveci-1 g h L l 9 i Gheorghe-. . G e o r g e t a .Getufa George- Gheorghe Anghel6..Numealiniate Geta . Iipsddin propozitie Arghirspune_ .ghiocel. .l . o ilesfaci.. 2. . .neghine.

88 . lgi pregitegterepedeghiozdanul.Uite cdt e de plipand ! ^ . gtie o ghicitoare despre ghiocel 9i una despreghindi. Ei merg dup.Culegeceva. E un ghiocel.lnainte de leclii va participa cu Ghica la o intrecere de ghicitori. Gherghinaface haz: Nu ai ghicit. . Dupi ghiocei Arghir 9i Gherghinaau plecat in pidure.Seinleapacu un ghimpela deget. Deodati se aude un zgomot. El nu a gesit nici un ghiocel. spune beiatulghidug.8.El face mereughidugii. Duce mana la spate.Astizi are ghinion. TexteaDlicative Ghinionullui Gheorghifi Gheorghile se grdbegte.Denecaz inghitein sec. Apoi cutege cioburile.sare speriat. Gherghinase apleacd. ghicegtice am gdsit ? . Acum nu ii mai are chef de ghidugii.Arghir. Ghini!i.pune ll voi in ghiveci. Arghir are ghinion. pisoiul. ghiocei.Acuma spartun ghiveci Gheorghildil cearti pe Ghinifd.O ghindi.Vaintdrziala concursulde ghicitori.

Binea(ivenit.Vom cumperaun kilogramde bananegi doui kilogramede portocale. . .KK / "K kilometru kilometri kilometrii kilometraj kaki ki kilogram kilograme kilogramul kilogramele ka ko Kim Karla Karina Kogilniceanu in viziti Karlagi Karinasunt prietenele mele.leriau sosit la noi. Pe buniculil gisim in curte.CAndmergemin viziti la buniciitii .Reparakilometrajul maginii.copii! Gdtikilometri ati merspaneaici? . f /" /{ Y{ /d. Atexe? .rtio hainekaki.lrymnfuo fftnine 89 . Karina? Vom trecemaiintei prin pia!5.Astizi.Vreozecede kilometricu autobuzulsi o jumitate de kilometrupejos.Poa.

pentrufiecarecoloani : un niste toti(toate) kilometru kilogram kilometraj kilometri kilometrii 5.3 kilograme_ 90 . Karina. Desparte in silabecuvinteleurmiloare: kaki.I kilogram de sare. Dilogram. & 3.1 kilogram.. kilometraj.l. 2. Completeaze spaliileliberecu llterecorespunzitoare: trilometru. Construieste cateo propozilieln care si folosegtifiecarecuvant: kilogram. 4. Modifiq.kakl. 7. Ghicegtece mesurim: cu kilometrul cu kilogramut -]6. trarla.kilometru..kilometri. Cecantitili de alimenteai puteacumperade la un magazin alimentar? Exemplu: 2 kilograme zahdr.. Compuneo problemiin caresi folosegtiurmetoarele cuvinte: 5 kilograme.tratri.. kilogram.itormacuvantului.

. pe stradaQuebec.49 1 .[uiliaml Willy.d.- etitdkl'u lodi.El este William. .luilil NewYork. prietenulmeu.''ttonea -{gttfu 6w fr. Aoa. Pr'ietent gtaol/oallp /"rhi/. . o" nennidau Inafu.[niuiorc] Quebec. Astdziii trimit o scrisoare.l/16'.nb/a o.teoa"l'a..Acolo am cunoscut un american.tr.'%r. Locuiestein NewYork.t co'tea/fuwoelcM a.g*/m^.q a rQ vv y% wW o%' Sacitim cuvintedin altelimbi: william.{aan ltntorn m.flrn uaU* ulod arh&.[chebec] Prietenie VaratreculSam fost la mare.h q'A q%'s"% -s/t.: r 8 *%i% %nil.

iezi. Cumte porlicu el (ea)pentrua rdmaneprieteni? potrivite.leneg.de..prietenul. Asteziampututsd .citegti. politicos.brunet.Nu rdspunde nimeni.gras.. ..Mi bucurcd gtiisa .vioi.scrisoarea. 9isd . calm. invelat) 7.sincer. JoculCes-aintempht? Formuteazd catmai multerdspunsuri posibile pentrusituatiaurm6toare.harnic. Ordoneazi pentrua oblineproverbe cuvintele despreprietenie: . cunoagte. Folososte in cateo propozilie fiecarecuvant: prietenul. Cudrag..Liviu (citesc.slab.. tauvinela gcoaldin portgerman.blond.l.. R5spunde la urmitoarele intreblri: . primapoveste. adeverat. toateliterele. ta. Pogtagulapasebutonulsoneriei. Bunicata locuiegte in Turcia. ^Colegul Infamiliameatolivorbesc chinezegte.curajos.". JoculAdeveratsau fals? lnlocuiegte cuventulnepotrivit.sqrisoarea. 4... bune. sfaturi 2. 5.i!i.Ce cuvintelipsesc? DragAFlorin Am primit.silitor.. Propoziliiincomplete..scund.literele.povestea 3. . .fricos.la .vesel.scrii..ili recomand sd o . Insugirilor Transcrie potrivite prietenului insu$irile tau: .se. Oarece s-a intamplat ? 6.iste!.frumos. inalt... Senumegte "Capra cutrei . prielenul. 92 . 9itu. cu cel adevdrat: Fratelemeuestefrancez.nevoie.. Cineeste prietenulteu (prietenata)? . Ce ili placemai mult la el (ea)? .modest. gi euam .

Hai repedesAvi intalnili iarigi.. Suntfericitce gtii toateliterele. toate literele. pe rdnd.Fac un cerc mare. (eleretil) sF. . . De undevaapareun c6mp.in cameri e cald. Urmeaziapoi altejocuri frumoase.si nu intarziila gcoale! . . CampulacestatrumosesteABECEDARUL.trgtf & e w r y 7 .Am venitsa ne jucAm. a d A 6 ode/g h i i7i4 lm n of. Neinvali sA scriem.ai a b c d e .Scoali.mami ! Mi jucam cu literele.4. Semanflori gi le inteleg Candcu ochii le culeg. Din abecedarsar.P_(3tED dy C-{ Are multe ilustrate 9i povegtipreaminunate.se citim 9i corectse socotim. (aetrac) Alfabetul E noapte..razand.spuneel.r AAA BG DE. Fiecareisi spune numele. Fiecarefloareare chipul unei litere. la gcoale. plini de flori. g L. Dorina.ii spusemama.Seamini cu o intinsi coali albi. Dorina incearci se le prindi.il"4 g g g Eg I lrc g g x{gJl J/ 0 g I ssgg{6tt"t/Etss v 93 .Ce vis frumosam avut.Are chipulsenin.Deciegti prieteni cu ele. Dorinadoarmeadanc..---A .

3.Scde10 cuvinte. 6. rar. .. Acela9i de literela inceputSi la sfersitde cuvant Scrle3 cuvtnle.. ... {O.. Literaadeugatiin falacuvantului...Scrie8 cuvinte. fratilor..gapae. ll.Cetecuvinte ? Exemplu: alb.cojoc. 9. Si 8. Exemplu:ginqie. 2. Exemplu: Nana.Ara. bunicilor..uncuvanl Combind literealenumelui sauDrenumelui teu.alep5rintilor. Scrie4 cuvinte. Literacare se repeteln cuvent.Cuvinteinversate rar.gerggtare.bec. Exemplu:George.Formeazd 3 cuvintenume de persoane 3 cuvinte nume de lucruri. surorilor. 94 . grup 5.. Cuvintecareincepcu o titere9i se terminecu urmdtoarea litere gdsegti din alfabet.cantec. 4. colegilor tdi). Cuvintedintr.penar.{. Exemplu:Ana... Grupul de litere care se repeti in cuvant.. Scriedoui propoziliiincaresi folosegtiprimulcuvantpe careai invitat sd il scrii. Exemplu:mgrg.pentrua forma3 cuvintenoi. Numecu silaba repetat.potop.Scrie5 cuvinte. AceeaslliterAla inceputSi la sfargitde cuvant.sus. Scrienumegi prenumecunoscute(aletale.. . 7.atata...

3. . .. .. c: copac... . . . Cuvintein oglidS.. o depersoane: Maria. .. .. .. Literadelainceputdecuvant. . . !: corb.. .. . .ceseFte9i tu treicuvinte la fel.L Aceeagi silabAh lnceputdecuvant. ... . ... . .. ...m e. ..un.. .... ... . . 5. . . . .. ... .. Scriecatepatrunumel ..Recapitulare. . ... ..... .. .. .. o: . . ... delucruri: rama.Scriecetedouicuvinte: prF -. gne-... .. . .. .Scriecatetreicuvinte:: r q: aripd.Scriecatecincicuvinle formate: dintr-o silabd: om..a .. . Evaluarefinali 1 .. . . ..... . ... . g: . . . .Scriecatetreicuvinte: . ... Silabenumirate. defructe: alune. . aga. . ..a m a r ... . a: maCar aZ.dud. . . . . . Numede acelagifel.. ..-. . .. .. 2. .. .. . . . Literadelasfargitdecuvent. . .. .. . .. . ...-nar. . .. . ..... c: copac.. . . . d i ndouds ilaben:u .. 6.Scrie{ein ordineinvesd.. . . .. . . . ex . . .. . . .. . . . . .. . .. dintreisilabe:ma..copac. . .... . . . .. .. . .bob..

doudsilabe: Ana era mare.7. Minciuna areoicioarescurte. amar!. 96 bD. Tdcereae ca mierea. Cuvintecompllcate. Cuvinteinsugiri gelb: noud.romnn.mIne. Alina saresd ia sare.Stel30 . lO. Cuvinteadunate zt+a f cioc + an cor+cod+u9e cer+ cel un + soare CaS+ Caval goric+ el cum + pdtat alb + astru cu r s+ a n + ta 9.pamnnt.Llntrece. Propoziliacu silabeegale .nncnnta. a. intelesulproverbului. o silabe:Un om ia un nai.Ceartastricaomenia.menlncd. asaut nndatd. Minerula pierdutin mindo mind. !ntreaba..Sdndtatea e avereaceamaimare. Completeazi culiterapotrivitd. tl.politete. inteleapte. Scriecateun cuvantpotrivit: Vorba dulce mult aduce.Ce intelesau ? Georgesapdcu o sape. lhfua:armonioasd 12.

. Propoziliineterminate Primdvara esteanotimpul floilor.....Completeaza giverific5 13....... ursull6.... insugirileanimalelor....... TaElmeuesteaviator... Gdseste catetreiinsugiri sauporeclepentru animale: leul .. pu|.ro$cafa..... Scriecatepatruinsu$iri: Ioamna17. Varaesteanotim Toamnaesteanotimpul larna esteanotimpul 97 .proverbul..el vineacasd...l insugirileanotimpului......pisicacu clopotei) Avionullui trecepe sus.meseria............ Seara...fiorosul.al bucuriei. Recunoagte cu rdspunsurile datein oaranteze: Cine se cunoagtela nevoie? Ce se cunoagtede dimineatd? Cinenu prindegoareci? Ce estebratarade aur? (ziuabund.......... vulpea..... prietenul. {5..regele.... Eu vreausd am un avion. .Sireata...

.mutte(unutmutti) poarte-ciocanitoare - fata- 98 9o9ea- terencopacvioaraurs- ..costumde cosmonaut... Completeazicu numelepersonajelordin povesti: tuptdvitejegte.. estefoarteharnice.. .. Cinecaute. estefoartefrumoasd..... gdsegte..dugmanul. 19.. O celibrie in cosmos a) Alege cinci persoanepe care le-ai lua cu tinei tatdl.ingerulpdzitor..maineva furaunoou... bunicul.televizor..... Una._....._ Cinefurdaziunou....luii$iface. (Balaurul. un leneg.._ 2t.. D......... uninlelept..stilou...... .... Completeazd insugireapersonajului din poveste: Scufila .briceag.Fdt-Frumos.carte.........Numegtelnsugireaacesteia: Cinelucreaagitace...cel mai putemiccoleg. 22. Aregecinci obiectepe care ai dori se le iei cu tine: navetdspaliale..... Harap.....sora..catculatorul.....telefo-nmobil.... dinlacrime..mincinos... Cinesapagroapaaltuiacadesingur?nea.maimultekeabeface.._ harnic Cinefacebinealtuia... albumulcu fotografii de familie... invetetoarea (invatdtorul)...... un... ... ca4toeJoc.. lleanaCosanzeana...Personajuldin proverb......Fatababei.. celmaibunprieten.18._are gaptecapete... Relugcacea Croitoragul cel..bani....fratele...... Fatamogului) 20.un iportivpreferat... _o.............este lenege girea.. ... Fet.. mindede fotbal.

.o banca unfoc -ofocd unpat -opate unlup-olupd untoc-otoce unpar-opara uncoc-ococe 99 ..... . Tejocicuprietenii iti placesd invetipoezii? ? O a.... mergela qcoala. . Rispundecu urmitoarelecuvinle:J!ig!gde!i.. . VeselaloanasDaldvesela. Papagalul uneori. .!09!eg.. Marene-afost bucuriacandam plecatla mare...iinlelesulfiec5ruicuvant? unpas -opasa un banc. vorbegte... Elefantul Pegtele strigddisperatca se ineacein lac. vezu6 cum Zdreanldfure oul.... Rdspunde G r iv eia in v d l aot p o e z i e . cateodate. lateatru? Mergiduminica ? .... Care.... .. Mierlacdntdin oddure. .. .. Cdndfurd la lafi... . . . . o . Gesegteexplicalia: a fi cu caoulin nori a nu progresa a bate la cap pe cineva' a pofti ceva a batepasulpe loc a-i lasdguraapa a-l plictisi a fi distrat 27. ..lutipe mamain gospodarie strada? Egtiatentcandtraversezi cu formeasemenitoare: Expliciintelesul cuvinlelor ..cu da sau!g: 23.. Tu copiica gi alli copii? 26..

Fiecarese liuda ci este mai frumoasd.Drumbun. Formuleazi treiintreberi despreilustratia urmdtoare: 1 00 .Acesteaajutaoameniisd deztegetaine !9tn9 I.in cuvinte.Dorina! .inceput o mare cearta.Ai luat pdpugacu tine.Da I] Pdpugae in geamantanu . ) Dorinapleacdcu Andreila buniciI .coDiin 29. 30. Fiecare zand eta nespus de frumoase. Citegte unlextasemdnitor Sicompune O povestevechespunecd litereleerau nistez6ne.Literelesunt de folos oamenilornumai c6-ndsunt mai multeimpreune.!i: ale gtiintei.28.tatdl lor.Nu mai voiau sd stea impreune.lntre ele a. Punesemnuldepunctualie potrivit:(?) ( D (. impdratul Lumii le-a prefecut pe zAne in nigte literele. era mereutrist din cauza neinteleqerii dintrefiiceletui Supirat.Printul.

c.VARIANTA a ll. k. .ffi:flil*'. a. a. c. a. Ana siAndrei [l Guvintecarecontinliteraa.rrB /.nuce. b c . n. in completare la ABEGEDARUL edilie nouS: AA I Recare obiectgi spuneundeseafldsunetulA : I Numegte la inceput. .a Temegi jocurididacticeaplicative. . a. Iasfargitde cuvant. el.. S Cenumedeobiecte e in pozilia (Sunetul plin. S Guvintecareincepcu silabae sauA.!. ln interior saula sf6r$itde cuvant.caiet.6.macara. Deseneazd obiectea cArornumeincepgi conlinsilabedupdcumurmeazd: A101 .avion.carte. #* lncercuiegte literaI : . in interior. e. i.". mama. v. la inceput.9.mand. Deseneazicatetreiobiectea carornumecontinesunetul g: .) e esteredatprinpetrdlel DD trtr !trtr -trtr I -ll-nn cu o linieliterag 9i cu doueliniilitera4: @ Subliniaze ^ I ^! q gr' :tilE.5. a.':1. continsunetul ardtatd. f. a.

Mamaigidaseama C-auitatmarama. A plecatla mare.cuvintecarecontinsitabama.lemn. mama. marinar.dupamodel. {ma) E Ce silabelipsescdin cuvinte?SpuneJe! m a- 't02 Ma- m a. .nucd.merge.numere.I m AM ma Ma A ma ma.c6mpie.Mamaia. careincepcu sunetul!qf/iteraM). mare. miel. pl Subliniaze cuo tinielitera E Sicudou6liniiliteralU: o mai. .Mimi. Morm5iegi tot maicere: -Mor!morlmor! silabama dincuvintele urmdtoare: El Subliniazd Buna.melc.om.ma mama am ma -ma Ma- m M incercuiegte literam: Mamaia._.moment.luna.Nic5. I Spunetreinumede persoand !l Spune. MogMartinmdndncdmiere._ .-ma .mama-mare. geam.

.Indicdnumeruldeliteredinfiecarecuvent...aII!:Iama.a... 4 Silabalipsi din cuvant... @ Numede persoanecareincepcu sunetul4 (literaR). Ma.ra....f ra ma-ma t a .. a m a D ...ma E AMR ma rama arama arma m ar R Mara Ma-_ Ma- Inlocuiegte literam din cuvinte. cinci fl Numede obiectecarecontinsunetulf.....cu litera4..ma a -r a. Cesilabepotiformacu unelesilabe? ma..Celiterdcompleteazd Za ma. 103 . a Literelecuvantului.. a A . mamaE amar E ata amn n fiecarecuvant? E Literalipsadin cuvant.... ra!8.Cesitabdcompleteazd fiecarecuvant? ' _-m a a-_ Ma- p Silabeamestecate..mar:arma... Dama....Spune treinume. M aJ a ..Deseneazd obiecte.ar.

Separdcuvintete. Compune silabe.M.arama.im! Sd evaluim Scriesubftecaredesenliteracu carelnceDenumeleobiectului.M.Mara. ll E Litereamestecate. 104 .rama. r.rar Amrama. I ffiw& in silabe: E Desparte mama.R.rama. arma.r.IndicenumArut de silabedinfiecare cuvant: mamaE ram E aramaI rar E El Lantulde cuvinte.marama. m.Cecuvintepotiformacu unelelitere dincuvantul urmdtor? matama:zn [l Silabelecuventului. mamaMararammaramaam I Scriedupddictare: m. m.A mama. Cuvintedin alt cuvant.a.Mara.a: ma. a.

.ma. . . . . E Silabeadunate. . . A.Aura. .Cecuvintepotiformacu unelelitere dincuvantul urmdtor? ra muf a:ur . a Locul literei u.ma. u.Separdcuvintete.umUa M RU mu ru ur au mu-ra A-u-ra mur ra-mu-ra a-ur mur-mur u-ra au ur-ma E DesDartein silabe: mura. M.Ma. ra. urma.u.ramura. . E Literade la inceputde cuvant. Indicdcu cifrelocullitereiq in fiecarecuvant. . . . . . . . .Unegtesilabepentrua formacuvinte: mu\ a ur ur \ma \ra Compune cuvtnre. . muraAuraaurramura 105 . .a. S Silabeamestecate.Scriecateuncuvantcare incepecu fiecaredintreliterele: m. mu.A. . muraE ramura D ura tr aur tr E Cuvintedin alt cuvant. a u . . r. E Lantulde cuvinte.

rana tr unu tr nutr Nana I El Silabeadunate. arama.Transcrie cuvintete in ordineacrescdtoare a numdrului de lilere.Indicd-t cu cateocifrd. Cecuvinteobtii? na+ ra = A+ng= ra+na= Na+63= !l Scarasilabelor. n.m ma u-na u-nu un uN r na nu ra-na na-ra na-na NU an Nana.' 106 . El Lanlulcuvintetor. r.nu. ramura. UnNM mu Na A-na Na-na Na-nu ll Litereamestecate. m.aur.Nanuau aur. a. El LocultitereiA in cuvant. Alcetuiegte sitabecu uneletitere. u-. rana.Separdcuvinrete. ranaAnaNanaunuan @ Silabade inceputa cuvantului. u.Scfe cuvintecareincepcu fiecaredintresilabele: .

.....nE M me ne re er a-re ne-ne E-ne ma-re nu-me E-ma me-re re-nu-me Na-e mu-re ur-me Enearemere.Compteteaze cuvintele. a e E Silabelecuvintelor.e.cdseSte-l in paranteze............nene.. p Silabecu literaC sau€ lipsi din cuvant... amar. m ...Scrietiterele in ordineinverse... mare. E. Ana..n".. Ema...separecuvintete Naearemere. 6 t C cuvantutui El Guvantulinversat.. l"-_... (mure...mere). Eneare..a : Ema ..Ene.. E Eneemare. mure.." "l...1"::..* Formeaze @ Silabeameslecate. Construiegte cuvinte.. . A Litereamestecate.DesDartele... 107 .uuin-" ..Ene \}l@ry E Propozilialesate..__T: li. .. de la sfargitla inceput... Cuvintul lipsddin propozitie. (rare.nene)..E. n. .are.M...Emaaremure."-...." ".a... n.. Emae ..- .renume.

€te o literdde la sfargit decuvant: Aura.aur.. nume! Aura tr !l antr rare ! numereE eutr Cuvinteinversate..Taiel cu o linie.m t Sd evaludm! E Literalipsadin cuvant. ene/ Ene Ema/ ema nae/ Nae EI Propoziliineterminate E neare.Ene.nu..Ana. Auranu are fl Propoziliategati.ScrieJein ordineinversd.Despartele..pe rand.. arama:aram.Amara.mare. un.rama.rare.... Naearemere..Separecuvintete. .Scoate.are 108 .Euammure.... .nume.ramura. !l Silabelecuvantului.. El Propoziliaincurcati mere.amar.Mara...renume. lEl cuvantutgregit.Cuce titerdpolicompleta cuvantul ? ^ F-l eE uE eE u L_l Silabelecuvantului.... are... I $ mere.Indicd-le Drincifre...un. Litera scoasi din cuvant.

ni-ma _ -ni @ Litere amestecate.n.A.Compunesilabe. lu spuimulte! minune .ri nl mr-na mi-ne mi-re mi-ra-re mi-ner tn MI Mi-mi Ma-ri-na Mi-a Ma-ri-a l-na Ma-rin Ni-na Ma-ri-a-na l-ri-na Ma-ri-an tm tr r-nt-ma mi-ra-re ma-ri-nar mari rari Ninaaremeremari.L E Silabeamestecate. E Euspununa.i. a.minuni inima- minermaflnar- E Propozilii neterminate. ni. Ni mtA-_-na Mi-_ .Completeazd-le. Ninaare Mariane '109 .lrinaareun nai. Completeaza cuvintele.m.ma. ma. cu litera tl titera lipsadin cuvant.Completeazd - nanE I mEna naE maE raE En SitaUalipsddin cuvant.Compunecuvinte.N. Ni. Marine miner.i.l.M. na.Mariane marinar.A.

am 110 ... a.. un.r: ..cu ca crl l-ca Ri-ca A-ni-ca Ma-ri-ca Mar-cu Car-men ca-na ca-nar ca-re car ca-me-ra ma-ca-ra cum cu cui cu-cui cai cum a-cum GUI ac mac mic muc cuc Nicue cu Anca.Carmen areunac ? .Carmen.. . Crina. Ordoneaza @ Propozifia cuvintele.muc. car... crin.c. dupdmodel. lI Literatipsedin cuvant ca! Euc !ac Cecuvintepoliformacufiecaregrup? ll Litereamestecate..cam.ac.lcaareunac ? - Nicuareun mac? incurcati.. .c. un mac.Scriein ordineinverseliterelecuv6ntului... .m: E Silabetipsddin cuvinte ca-_ c u-_ I _ -cu _-€ _- c a- Cuvinteinversate.. .acru. . mic.Ancaare un mac mic. ..cuc.Maricae cu lca ? . are. Formeaza propozitii E Propoziliiasemenatoare. u.Nu"Maricae cuAnca. eu.Nu.Nicuare un canar..Am un ac mic.. lancunu are nimic.. ai un ac ? .

Lucae la malulunuilac.La male un alun.Cecuvintepotiforma? !ac:Dac.lacul mac- loccal- lan- cuc- propoziliile._ El Cuvintecareincepcu !. E Litera! sau! lipsedin propozitie.Compl l a-_ la. E..la u-na tu-na a-lu-na li-ni-e li-li-ac lu-cra-re li rac la-cul Ian la-nul lalea la{ele le lu lea Li-ca Lu-ca Li-na Li -a-na Li li-a-na Li-li-ca cul E-le-na A-li-na l-lea-na l-li-e Mi-re-la Ma-ri-nela E luni. Scrie4 cuvinte. E Litera! sau L tipsddin cuvant truna atruna tritriac tritrica ALltna p titera ! schimbatecu altelitere.Luca? ._ .fl lilt.El e cu llie.la doui silabealecuvantului! lac.i::i:ititi3ii.Elena. cau.trac._ . . cal:cau.E un lacmare. E Dela o silabe._ lu-_ li .j1.Cume lacul.lt"i".""@ E Silabalipsedin cuvant. et a 111 ."lllll j.Completeaze Alinaare ia linia! Caluel al _.

ruspuinruTllona ota -gE orar- nor . lon e cu Miron-lon are un creionnou... Onue c u !! Seformimpropozilii! Miron \ .mo o-ra o-re o-rar O-nu l-on co on ron Mo-na Mo-ni-ca O-ni-ca Mi-ron Co-ri-na con cor corn co-cor co-tac om ou nou nor nol E ora 8..norl morar- @ Si completimpropoziliacu cateun semnde punctuatie! Corinaareunorarnou (.ai un corn? -Am un corncu cacao.Gesegte notr troi trona ortr p SitaOalipsddin cuvant.Onica........Ce silabetipsesc din cuvinte? o-_ o-_ mo- Mo- E Propoziliacu cuvintelipsi.... ) (?) 112 (!) ......nu. Carecuvintelipsesc? lonare .un nor ! -O ! E unn o rm a r e! .'' ia uncorn.. E Literalipsi din cuvant... [! Euspun.. literelecarelipsesc. .. - Miron.

Onuareorar? . Racule un animalmic.o Si comunicimgi si citim pe roluri Carmenareun canar? Eaareuncanarmic. mare. .Mariane la lac? . cuvintele ! El Propozitiaincurcate..Emile cu Nae.nimic.canar.Emile cu Nicu? Nu.Nu.cocor. .Scriecatesilabeareflecarecuvant. - . cuc.Calule un animalmic? | .om.Mariane la mare. lonelareuncanarmic. Corinaareuncorncumac. .morar. Q Silabelecuvantului.marinar.l-Nu.Nu.Miron. I Transcrienumainumelede meserii: mecanic..El areunorarnou. cameraE colac E nuculE aluneleE marinarE corn E @ Sd scriem nume de: AlinaelaMona.Calule un animalmare.olar.Sd repetdm ! Sd evaludm ! .Racule un animalmare? .Ordoneaze @O @ @@ @ @@CG ene \ o 't13 . macara. MonicaecuOnulalac.

Desparte cuvintele in silabe.parc) 114 fr. pa. ..copac. prune.Eae cu un copil.pac Pa- Silabeamestecate..parc) Paulae cu uncopilprin_ .penare. pere.Copilulare patine. ne.Am un penarnou. pat-mai. cu attatiteri E Schimbarea . E Sltabetipsi din cuvinte Al Da- g $ be-- p u-_ pru-_ .Pelicanul arepene? paul. na.tu scrii mulle! pata. .Caree cuvantul Dotrivit ? @ Paulare_ moi. ..El e pealee. . pere. pom.pru. Grupeazd-le in cuvinte.El arepenemari.a.Paula. (copac. ..Aparepaula.pere pana-_ prunapenar- prun - E! Propoziliaincomplete.ai un penar? . (penar.pe: pana.pepene. re.pa pA:DO pa-ra Pa-u-la Pa-ul pe pu pu-ne pru-ne pe-ne pe-nar pru pac pil ca-pac co-pac co-pil cap pom par parc porc Paule prinparc.. litereip din cuvint. E Silabelecuvantului. cap. pu. cap-caa 4r e) El Eu scriu una.

j1""'"nou'"" *.pruna nuc- muralun- E Euspunmulte. .Cecuvintese obtin? numdr.m6rar. I Silabeincurcate. El numdrdmurele. ai mure? .IAmurd:ltil .tu spuiuna! cdni.Cafeesre? fl Numele prun.s ard.Nicde cu M6lina.:':ffin*.na le ma ma-ma ra-me ar-me cla-md lu-nd mi-cd ri Li-cd Ni-c6 Ri-cd Md-li-na l-o-ni-cd nu-ca ca-nd iar-nd na-re ua ca mer nu-mdr nu-md-rd a-ma-re ca-me-rA E oranoud. ma-ra cA-Ni riu-ca-M5 ua-no me-rA-ca md-nu-rd li-Md-na ma-a-re fl Scoatereaprimeisilabedin cuvant.Euamunmdrrumen..carare.ordoneaze-le in cuvinte. ia o mure! . Alin e calareDeo 115 .cand mure- ramearme- cemilecamere- E Propozilialegati E j.Nuiaumure.. . Niceareo can6cu mure. fructuluiieceruipom.Melina.::.lonicS..Am nouamure.

potrivegte cuvtntete de maijos.. .Oricare omareun nume. .Unpelican arearipimari..Cumarearipileun pelican ?l..un cocor.... _Nicue unom..o mare? E Uftimasilabea cuvantutui! CecuvinrepoligAsi? .. .....paula.uncal. Camelia e numele ei.. .Leule un animal..Sd repetdm! Sd evaludm Numele Numele meue Elena.ai un penar? | ..E unanimalmare..... Careanimaleau litera! . nigiunrac... relg: untup..... .... Mecanicul repard .. ? palmierul e uncopac.. un lup. Careapde maimare:un lac.. E Propozilianeterminatd...Numele luie lon.cdmilae unanimal? ... . la numelelor? .. . Penarul e un lucru. ..--. Completeaza cu cuvintepotrivite. ll Si comunicimgi s6 citimpe roturi! .ne:pung. .o vulDe....Mareae o aod.lonice.. Marinarul pleace pe.....Milina.... . .unren.| _ perulare pere. .. .. .....un melc.Carecopacare pere? . I Si rdspundem la intrebari ll ! .Am un penarnou. 'I16 . O l a r ua l r e ..re:care..o cdmild..... .unrac... Mi n erule la ..un canar.. Ai un nume? Caree ? Cume. ma:ram ua: @ insugireacuvintelor.Nicu.

ta te ti ta-te To-ma iatd Tin-ca no-te Ma-tei te-md An-ton Ie-ren Tra-ian tu to ti car-te car-net cdld{or co-lo-ra-te lu-mi-na-td toc tot tort tren trei Tomae cu Matei. 117 . tecut.ei.ac.ca- Cuvinte cu litera ! llpsd din propozitii.Matei.Amuncaietnou.rat.rai._ nel.Ceattecuvinteobtii? un.E o cartecoloratd.tu - I lo.Tatd.Traian.Ei au o carte. @ Silabeamestecate.multet teme. Ie. E oratrei. minunat Ea e: atentd.'eme turmd- Tinaareo notScreti- E G um e e l-Gu m eea? El e: atent.Caresuntcuvintete? Tomae cu @ Una. E Litera! adunate|a fiecarecuvant.iati untren! .iatdo carteminunatti! . .lntrdtata.co.tori. renumit.O! E untrencu cdldtori! . talentat.Toma.urmS:t+ un = tun't + ei = Scriecuvintele.ren. E Deseneazeobiectediferitenumiteprin cuvanlul!9g._ la. car .tu ai un caiet? .

Otilia... Caree motanultdu ? Motanul meue Tom. ..pldcut. Cume tatelteu. .unmunte. Comunicecevadespre:tatelt6u. s.Aretreiani.Ticd? r Amcaletorit detreiori.uituc.. atenl.. Eae micd.. E - Si comunicim gi sA citim pe roluri I Ai celetorit cutrenul. Cartealui e [l Propozilialegate.Sd repetdm! Sd evaludm! Tema Mirceaaretememulte. tema? . ai terminat .A G.cuminte.r{ l\tR (fr.Cdtdtin ? Tatdlmeue unomminunat.reu.. raintrebari! I se raspunoem . Scriecuvintete Dotrivite. a egq !l insugireaprietenuluitiu. Fj' ' . Careecarteamea ? Trenulatrecufl aorairei... neatent..Mircea.o carte...Scriecuvinte. E Propozitiaincompleta Traian areo.Separecuvinrele... curat. Tuai unprieten ? Caree numele lui? cum e o celdtorie cutrenul? '. Ai trecutcu trenulprintunel? S Literade la inceputulcuvantului.corect. a terminat tema.."" Untrenarc rcate? Trenularemulteroate..Otiliae mereucu el..Acumo termin...

.@".os...StelascrieluiStelian. . .Sar. . Ordoneaza E cuvintele.Ea st6la o mase. .. ..Scrieo scrisoare.soare. . f! Guvintul inversat.Cecuvinteootifofma? 'S. Sorinestecurios..CuiscrieStelao scrisoare? .. .re re-_-re a-ca- cu-rF SCTF 4 Litereamestecate... . . ( Cumpoatefi ? ) casd:noud. .Simonaestesoralui. . senin.. c. luminoasd. . r . . .Sinaia. . ca-sa sa sl su So-rin a-ca-sd So-ri-na sa-re Si-mo-na re-sa-re Si-mi-on su-ne Si-na-ia rd-su-nd Cris-ti-na se-nin Ste{i-an soa scri oa-re soa-re scri-e scn-soa-re nrn-soa-re Cos-tel Stan sd std sun sunt sus urs Esteseari. I Sihba cu sunetulg. rdsune. fiecaresilab6cu sunetujg. . .SUr. . r ' a: . S . t:1:. . Subliniaze casd... .::" E Sitabdcu titerag lipsedin cuvant ca-_ .. Propozitia incurcate.Scriecuvintele in ordineinversd..Se uitdatentla sorasa..Sorinareo sore? .U : E Jocul insugirilor. Stelaesteacasd. clas6:. .SUS. @ Fcjroara @ |sorinal Fimionl @ E @ 119 .. .SOS.

._.. Victor:yese/. .@'..._ VO- !l Joculinsugirilor .. E Literalipsela inceputde cuvant trasile trine trineri triorel Erea lioara Dis Bioi lipsadincuvant $ SitaOa va-_ ve-_ VF ve. Viorelse scoalSvioi. . .. ... @ Numede biiat Viorel . ..ie. Avionulluieraorintrenori.. .. ......r e a . . avaonuf : mare... I Literay adiugatein fatacuvantului in...a r d :y i n .-.E tare vesel.Soarelenu a risirit.. .oi..A avut un vis minunat. va-re vi-ne vi-oi ve-sel vo-ros voi-nic ve a-vi-on a-vi-a-tor in-vi-td vi-o-rea vre-me e-tev va vo vre Vi-o-rel Va-si-le Va-le-riu Valen{i-na La-vi-ni-a Li-viu vts ver var val vtu mov Estevard. ..Viorica Vicu - numede futA Vasile- Valeriu- VictorValentin - cu literay sauy lipsedin cuvant E Cuvantul Valeriueste Cinevinela 120 . parci era aviator renumit.. ... .. .

toamna numdrulde cuvinte. El Cuvintelepropoziliei..soc:4ag @ Cu ce putem celetori ? Subliniazemijloacelede transport.metrou.vapor.. ::.Noteaza PetruvinecuSorin.El vinevinericu Emil. .unavion.oarecaree steauamea? I Si comunicimgi se citimpe loluri! ." #\ ? Cume timpul: vara. tramvai. Vasile.Privimsprestele.unvapor?.tatd! e CarulMare.cocor.untractor.El stdpe un scaun. avion.Ea estesoralui Sorin. . Voicu? | . capre."e.copac. | .car.Tatd. . tac.D Tomaestevesel. iarna.Tatae cu mine.Liviae sorata. .Paul. 121 .:ilfl'.Liviumaivinela tine ? . ll Sd rispundemla intreberi! Ai caletorit cu:untren.! O seari de vari Se lasaseara.E SteauaPolard. creion.Cumai calatoritcu trenul.Uiteacoloe o steamare.AlSturi .$d repetdm! Sd evaludm.Vica? minunat.T"ff5J.tren.Nu.1il:lil"j".Ioc.E E Literade la lnc€putulnumeluide persoand q T I P \/' c^rD fl Cuvinteinversate car. not.Amceletorit - Ai un avionacasd? Am un avionmic.primevara.

.iadude.- dotr trod tlad 5 sitabatipsac. A Literatipsi din cuvant daD dutr . ^^ 122 .adoarme. Cecuvintepoliforma? na.. .. Da..Da.-.d u d :c a d .aremutte dude. | _ Oa..tu scrii multet dar. .Etuin"ai"piori".. undinte? .'#^ 33.Ce ptAcute suntdudele! . I CuvinteleincurS$. .@0.nu.innumede persoane n#". ...Tudoraredude? te doare . DindrumapareRadu. dinte..adund. fl Silabeamestecate. unOini"c"riJi. _ .dglg! ! d e a l . d r u m _ .Do.1--iF: @ Eu scriu una. . . n"jJ ia douddude.vrnq @ . .ied. . P"..dor . n o o.medic.Radule. . Di.Danseurcesa .rel..".a.dornic.Desparteje.adie..da i . ru: Dina.lle Oropqzigiei.. s.des..]? tivadA.. fl Silabelecuvantutui.. .3. El Cuvinteinversate d ac .. Da-na Dan Do-ru Do-ri-na Doi-na Du-mi-tru da do Ra-du Ro-di-ca A-di-na A-dri-an Mi-ddJin Tu-dor de dd dul doa oe-sen din{e doc-tor doa-re ooar-me dis-pa-re oar dor doi noo roo ied Acotoe undudmare. .ri._ . . Caree propozitia ? Padurq Fadul ....

... inainte..... El Folosegtein cateo propozitiefiecarecuvant: inoate... 123 ....Ei se intrecla inot.. pliciicos) (util...El e uninotatorneintrecut....Ei seintrecla inot...Cecuvintenoioblli? incerc:cuie.... incercuit .. intuneric. Silabacareconlinelitera!. I Scriecinci cuvintecarelncepcu silaba!! 9i trei cu silaba!... .....reu.nglIlEgg! incuiat..nnot. intrece. llcuie..... Inotul e unsport.intuneric.. Dane cu Paul.incurce.plecut. Paule inaintealui Dan......neincetat..CumseintrecDancu Paul? . .interesant. ince. neEntrecut....... Paule mareinotdtor....Nu. inarmat inlocuii-.inot. incolonat.tn in-cd in-sd in-tre in-co-lo in-co-tro tm in-tu-ne-ce in-tu-ne-ric in-tre-cut in-cur-cd in-deam-ni 1l tl i-not i-not5{or i-noa{e i-na-in-te T-nalt in-ti+it in{i-ne-rit in-tris-tat im-pd-rat im-pd-cat lncdnue intuneric.. Caresunt? E Cuvintelips6din propozilie.indeasS. Tncarce.. @ SitaUa lsilaoellipsddin cuvant I t n- in- in- El Scoatesilaba!! din cuvant.inec. . lI Literalipsi din cuvant Encuie.Daninoatdrepede? . Subliniaze fiecaresibbecu literai ..nnainte... g Cuvintenepfietene i^tecut . inalt..Encolo. lncet..incuie.

Else migcdugor. fI----.. ll Literag in locul literei I ! sa-sa nascostasI scoalemusce- Euscriuuna. ...o.9i. . . Potrivegte-le. . . [! Rostegte repede9i bine! 9Sg9! S999! 9999| 124 ga.Nu. 9il .gcolar. .Oare cauteungoricel ? . . M i g ua r e .9u. .tu scrii multeI mo9-49E' cocognag- uge- gcorar- magini- !l Propozitiiamestecate.96. ...cite$te. E! Cuvantulcu literaI lipsi din p'ropozilie Sorin. su n lsilito r i.. an i.el aregapteani. ...Nicugor aregaseani? | _ undelocuiegte Migu? . .9o 9a-se 9ap-re gar-pe 9ap-ca goap{d goa Si-nd 9Fret Sti-e gcoaJd 9CO-tar scoa gti nig noag ma-gi-nd vi-9i-ne ru-9r-ne li-nig{e ros-teg-te mos co9 co-cog ur-cug u-rFa9 Miguareun motdnag. .cenugie. |I E Despartein silabecuvintele: Sase.. c a r t e . El gtii.motenag.Acumse uitegiretla ugd.linigte.. ge. tvfigu tocuiegie in ligi. Motdnagul luie de culoare cenugie.cocog.90.

roman.l f @@ Eil @ @ G"tel tr Propozitiiamesiecate. .Primulcantece nou. Hli""----.-[Tg: cainete susure.Care cdntecte incdntd? in silabe.Cumsuntromanii romani.rom-n.ldmAie. El Literalipsi din cuvant:i saua ? r[me. incantator.Potrivegte-le. @ Silabacarecontineliteraa tipsi din quvant _ md.incante. rd_ ne. E Propoziliaincurcatd. culiteraa._ne. ll Silabelecuvantului. E Scriecatecincieuvinte:culitera! . ? .trncnnte.ta Ro-mA-ni-a ro-man ro-man-ca r5-me-ne ta-n5-rd can man ral pa-ni cdt ma-ne c6ntd p6i-ne mai-ne man-ca-re pe-mant cantdm cdn-tec md-nAn-cd cdm-pi-e in-can{6 rau Noicantdmin cor. ro_._ nd.mAnEnca. r6u. desore .Catmeincantdcantecelenoastre! Mainevomcantaiar.Despartele mane.AgazSlein ordine! @ tar. * . [ncet.Eisuntoamenim6ndri. 15_ ie.Cantecul .---.intai.Aooicdntdm Noi suntemromAni. ar| 125 .

..hggA betran[! Eu scriu una.Cume mierea. Bunicaimi spunebasmeminunate.berbec...Bunica ! decuvinte: ll Citegte9i compariperechile pun-bun para-bard pune-bune pate_bate par-bar pere-bere parce-barce pompd-bombe primeisilabedincuvent f. bo bu-nd ca-ba-nd bu-ni-ca ba-na-ne bu-nici al-bi-ne bu-cu-ri-e Bu-cu-regti al-bas-tru bin um-bra um-bre-ld bom-boa-ne sdr-bd{oa-re bas-me blAn Bar-bu Ba-dea B5-ni-cd Sa-bin $er-ban Buniculmeuestebun.Cume bunica ta. Cuei parcee mereu Sarbdtoare.. .albd.Uneoriimi cumpdrd bomooane... Stim la umbraunor copaci. El sihbe tipsi dincuvant bar-_ boa-_ baa?1.bunicule ..Elareo barb6mare.. Bunicaimi dd umbrd.pfimbare.. Bdnice ? estebtandd glbune. bland- .. robot.cioban:treabe.iinr bun alb -_ .@.@"*o".Barbu? . Branste la_ balon. 0 .E tarebund. Scoaterea jltreaba.bonboane tob6 boabd- Gl Propoziliineterminate Batbuareun_ bomboane.tu scrii mutte! bomboana ... Ce bineestela bunicagi bunicul.

g!i! card cand.gdind. ii spuneMargareta. ugor-... mdgar- !! Spunenumelegruputuidefiinle: gasci.magar..Nuse audeniciunglas.. s l a b ... GrabastriGitreaba.aenddcel guler- macar- stance - muguregreierstrugureEl Cuvinteopuseca intetes sarac... Gabriele ? Testulnue o oluma. Elevii scriuuntest.. tigru Gavril...Eigdndesc binecasd nugregeascd.. Numai Gabrielscrie?ngrabd. . I inlocuiegtetiterag cu literag ! cet ....De ce te grebe$ti..papagalogar.. Grigore..gu gan gu-ra gu-md ga-ra gra-be ga go ge ga gas gal gar gra gre ge-i-na g15-di-nd gre-rer gan-deS-te gal-ben glas gras gros gong Ga-bri-el Gri-go-re Gre-ta Mar-ga-re-ta Gri-vei in clasdeste linigte. Gabrie- 127 ....._ coala-_ El Numeatintate gandac. .Og@ll ptin-.graur. colegalui.

bund voinicvesetbland- rabdetorprimitor- @ Cumfaci propoziliaadevArati? Pdpugao culcepe Dorinain pat.Tudore? | .Sd repetdm! Sd evaludm ! Licomia Griveigdsegteun os.. Cumestepoporulroman? E C ume el9i c u m e e a ? bun . Bastonulumbldin bunic. Elevii 128 Bunicul Romanii .Romania ? ..l. t ....1lia repedein gura. Ce bun5cindva avea! Trecepeo punte.Dundreaesteo apd mare.parcaar spuneGrivei. Griveicascdgura. Std pe oglindaapei.Osuldingurdcadein apd.Cumestebunicultdu? . S insugirilefiinlelor.Ce ape marecunosti. .Se uitein apalimpede.bunic:rdbdebr..Buniculmeuestebun. I Sd rdspundemla intrebdri! . El Cefacefiecare? . .. gialteinsusiri. .!9e!0:ospitalier. Radu pleacd la cabana. Ambeleoase dispar. Ceai puteaspunedesprepatrianoastrd.Aurel.Lacomulrdm6nepdcdlit. Acolose maivedeun os.Gdsegte .lacom.ll iau9i pe acela.Pleacdsd il ascunde. ll Si comunicdmgi se citim pe rotpd t .scolar:ascu/fdtor.

acela. .Aerule rece. ullimeisilabedin cuvant El Scoaterea cergql.cercuri.cerneale.Mirceacereo altecanec_ ceai. El Cuvinteadunate cer + cel = cer+ nea= = + cer cei cer+ neam E Silabetipsedin cuvant ce-rg cer-_ cea-* ceai-_ in-_-pe E p ropozitiaincurcatd @ Mircea @ @ @ Frcell @ |Marcetal rdspunsul la intrebare.acele.cer cer-ne cer-cel cer-cei cerc cel cel cea ta-ce cel coa-ce ceas con-ou-ce ceai pe{re-ce ceai-nic in-ce-pe li-ceu ceai Ce-la Mar-ce-la Mar-cel Mir-cea Cer-nat Cerule senin.Ce cereMarcel? .El cereo candcu ceai.Mircea treceoela Marcela. incepe.ceai.Ce are Marcela? . !l Gdsegte Ce areMarcela? Cume ceaiul? E chicicee ? Carecernuarenori? 129 . .Marcelaarecercei in sitabecuvinteleurmatoare: ll Desparte cercel.cerelq:cer. Ea ii da un ceai.Ceaiule rece.

formacuvintetor tt_ Modificd dupemodet: 19. f.bpsJ sfat__ futar_ fir futg.tu spuimuttet fartuie .faiurii fotografie- farmacie tipografiefamiliecofetdrie @ Recunoagte meseria! Cineconducema€ina? Cinefacefotografii? Cinetipdregtecaiea ? Cineface pr4ituri? E De la nume de biiat. tarturii.Spatd nigte ]or.td . Apoiaducefloriparfumate dingrddind. ?rerge ..fruntag.face Florina? _ Caree floareata preferate | .fraged. Mama a plecat la tipografie.i rl"i.Toata familiamuncegte..Uda .frumos.Cefapte.[ej. 1.. la nume de fate ! tstonn-Llglna Fenicd1 30 Florentin_ Florice- 9tefan$tefenel- . ._Tata€ste la fabricd.folositor.t .! Euspununa.t. prafutpe mobitd.il. Florinavrea gi ea se fie folositoare.fa fo fe fap flo floa frun fa-td fa-ce fa-bri-cd fo-lo-si-tor fo{o-gra-fi-e floa-re fiu foc Flo-rin fii-cd frig Flo-rentin fur-ni-ce fulg Fe-nica fe-ri-ci-td puf par-fu-ma-te $te-fa-na praf ._ goter-I ll G u me e tg i c u m e e a? El F. I _irni pr"c"rnu[#. gtefane la fermade animale.ste:fericit.Eafacefaptefotositoare. tsa este: ferb.

Ceidoi amiciaugdsitunarici.- [! Ghicice e ? Cineare ace mici? 13'l .arici.- piersicdmdciuci - Eualunec.ciocenitoare.maci.mutte nuci -!gEi pisicevaceciupercd- Gl ce faci tu ? Eu aduc.cinema. Eu plec. - Cume cioculciocenitoarei ? Cioculei esletare? Undeciocenegte ea mereu? Eaciocinegteprincopaci. - Cumesteun arici? Ariciulareacemici.Ariciuleraintrenistemaci.cio ct-ne o-ne-va ci-teg-te ci-ri-peg-te re -ci-t6 ctu cir ici ncl Lu-ci-ca cioc maci Lu-ci-a cto-can mecl Lu-ci-an cio-co-la-td melci Ce-ci-li-a cio-ce-ni{oa-r a-ici Ci-ce-ro-ne cior-bi a-rici E oracinci.. Ce mdn6nciariciul? goareci. E Despartein silabecuvinteleurmitoare: a cind. Luiii placgAndaci. Euconduc.Tu aduci. Lileralipsedincuvent naci trici El sitabatipsedincuvant cF I tleci ci- Una.Ete cu Ciorian.Luciannue aici.

.. ? ... ...... Hai paharenotare- .hohote..tu spuiuna! hore..Lotar !l sitabatipsedin cuvant no. . hai_. . Subliniaz-o....El are mereuhainelecurate. . De ieria venitcu Mihaelala bunici...hglE holde- haine- nohote- (opuse) E! Cuvinteneprietene harnic hotdrat inhemat fl nehotdrat neinhdmat reneg Completeazipropozilia! ..hotare. . .ham.hartie.. ... .. C6ineleHaiduclatrdla iepuri:ham! ham! hami I Silabain care se afli sunetul h. .....hot ho .mohoratd. . helnlc. hore... ll Scoateprimasitabedin cuvanl halat.. Lotar... .._ .. litereit dincuvantcu o atkititeri @ inlocuirea ham.nehotdrare..ho ho-rd ho{el ho-hot haJat ho-t5-rat ha har hai-nd har-ni-cd har-ti-e hra-ne hre-neg-te hra hrd hri Mi-hu han Mi-hai nam Mi-ha-e-la hol Ho-ri-a norn Ha-ra-lam-bi-e9an Mihaiesteun copilharnic.Mihai..._ _-har nar-hai Ho@ Euspunmulte. ..Acumhranegteiepurii..H or ia.. .... . lnhemat.. . nehotdret: ht.

n"n gea geor geri @ Ge{a Gelu Geor-ge Geor-ge-ta E-u-gen . George? . numedelucruri: : Gelu.ge.. El silabatipsadin cuvant E tra... Cuo pe sdgeatda doborAt conducdtorul lor. lI Scriecuvinteareconlingruputgg.deoefe geamat- mdrgea- geane- ingergeam- [l Propoziliiasemindtoare Eumerg.te Anla _-ne __ -mene Silabeamestecate ale cuvintelor la.tu spuimulte! deget.An. .t\ r!.Ai cititlegende. EI Euajung.CineeraGeludin legenda? Am citit o legende despre . Ge. El merye. reqeleDecebal.Geor. lu. E Euspununa... . Eutrag. ge-ne nrn-ge ge-me mer-ge ge-menl cu-re-ge gean-td a-tin-ge gea-man-tan im-pin-ge ger a-ger in-ger gem geam Angelacitegte o legende despreun regeager9i inteligent. numede persoane . m5roea. Ea merge.in luptdcurgemult s6nge.regelese retragein castelulsiu. .Dupdvictorie.Geluera un romanaoer. EI Ea Noi 133 . Acestaii invingecu pricepere pedugmani._ ajun-_ de-_. Noirne4gem.

... fl Silabacu sunetulj tipsi din cuvant co-_ pati-_ a___e _. ?ncurajat. lt sprilina senucadd JOS.coloice.... o zi / o jucerie/ unjder Joianaesleun numede ....... curajos.joc... incurajare.... I Scaracuvintelor...cojoc....' [*54:l buraiosl.. ln jur suntmulticopii. @ Propoziliaincurcati tar. Apoiil ajutd9ipeJianu.Jana are mult curaj. cojocerie.Janaestefoartecurajoasd.. bujor/ vace/ jeleu 134 .Scriecuvintele in ordineacrescdtoare a numerului de silabe_ joacd.Ea inconiurdmereu patrnoarul.l l-en-..cojocarcuraj.e joi Joc jos )ar jur ji joa ju+d ju-de-cd a-ju-td in-con-ju-rd spri-ji-nd raj braji e{aj cu-raj pati-naj o-braji coji Jana9i Jianusuntla patinaj.Grupeaze cuvintele asem6natoare...rrro9r... cojoc:. .Cu ce te joci. JOc:Joaca.'cojocel..Jenicd? . curat: ...Cu o jucdriecarevijiie.joc.. joacd.. unjoc / un ostag/ un cojoc Joieste...lucarii. Ud bl @ Uianul f-:---'] cu cuvantutritecit El Propozilia Unjandarm este..l l-mul-.Cinearemultcurajla patinaj? .jucator....Ei au .....jucdrie...Ja Ja-na Je-ni-cd Ji-a-nu Jo-ia-na Ja-po-nFa ... jucdtor.._-... ..juciriite. . jucerie..cd _-c5rie I Familiacuvintului. oora.

gim gin gil gi-ra-fe gin-gi-e Geor-gi-cd gin-ga-9e Geor-gi-a-na gim-nas-ti-ci Vir-gil ge-le-gi-e Gi-na giu ru-gi-nd pa-gi-nd mar-gFne in-gi-ner ar-gint gint fragi crengi pungi co-vrigi in{regi EstediminealS.Gigi? pddurii.Apoivinela marginea geamului....Cevreisd aiungi. Tu Eurrag. Eu alerg. Gina..Girafaare piCioarelungi.. Tu Euajung. -Gina.Gigel? . Tu.Trageaercuratin piepl.-. f u mergi. .De undeculegifragi. Care.oeamoiu nanmacaracazan- l! Propoziliiaseminitoare Eu merg. Cinciminutese migcdager. Pe __l il doare_n_a.. !l Rispundetaintrebiri: Cinea fost NadiaComeneci? Carea fost visulNadiei? Tu faci gimnasticede lnviorare? 135 .Cumesteo qirafe? Ea gimnasti a fost o de renume. Ginaincepegimnastica de inviorare. .Cinea fost Nadia? | .Uninginer renumil.De la marginea .l.imeseriaceluicarese ocupi de obiectuldat ? qeam . veiajungeo gimnast5 de renume! spuneGigel. E Grupulde literegg sau91lipsddin cuvinte a _or_ana a plecat la mnasticd. .

CatesurprizepentruLizuca! * Cedeseneazd .z z\ \Z za-ne zi-ue zu zo ze zam zaf-zel zam-bet zum-zel Zina Lu-i-za Li-zu-ca E-h-za Riz-van zme zboa ra-ze barze var-za a-mia-ze Sur-pri-za zme-u-ra zam-bil5 zboa-re zbur-de de-se-nea-zd Astdzie ziuaLizucdi. prietenii. '136 LaamiazdvomvizilaouzinS. cu titeraZ sald . Zinaii ddruieste cincizambile.cu gruputge @ inlocuirea ziue.ulii?oa* z_ _za "uiroase za_ zem ze sarros- zu.Astdziesteziuaei. R5zvanii dd o cartecu zmei.zald seamdsarevarsd- a . . o viziteaza TolizAmbesc bucurogi. & ezerm fa za grupuluidelitereua. Arezeceani.ziua roui -_ doua_a ooua ploue-_ noue_ El Propoziliategati Zida laaha alucreazdlaunzid.Ease trezesteTnzori.PamP?1 oleraUntaDloucu crizanteme. . Eiii -.E Lite-reamestec-ate.Cande ziuaLizucdi ? Razvan? .(A.- compunecl-vrnt".Eadeseneazd o vazecu zorele. It inlocuirealitereis.

..UndecanteEnache? . . . ? E Literalipsi din cuvant.""Jn'. bumparal lperecnE lenacrrelFchetaiiiE @ E lchealal lvasitactid n E nritrachd _I ranscne tr propozili e explici 9i intelesulcuvintelorsubliniate. ..c ) E Silabalipsedin cuvant che-_che-che -cne I -che- Silabeamestecate. . Enache i sesitci6i-ia i.El areun ochean. .El cantain orchestrd."?ll.t.. .i!3gcu. Compune cuvtnte.Petrache.ce vezicu un ochean? .i.CecuvinteDotiforma ch eD:.Tache.|"Edii.i...ifi.l3 Ene. .."td .Potivedeao racheta.Oarevad o rachetd? . .m. . (.PP9!. .. .. ..Ei privescsprecer.Enache CosteaDumitruPetruVasileMitruE P.. ie'pa'bu'u'te' E nui"". . Tachea pierdutghgigde la ugd . -O 137 . .Tache ia o perechede ochelari.e Che che-ie cne-nar cne-ma-re chea-md chel-tu-ia cher ve-cne u-re-cne ri-di-che pe-re-cne o-chela-rii ches chet chea ra-che-te brFche-td e-ti-che{e o-che-lari o-cnean Ta-che E-na-che Cos{a-che Pe-tra-che Va-si-la-che Enacheil cheamdpe Tache.

Aceasta are o codite stufoasd.Esteo veveriledregule. 138 ..esteunominlelept.tinigtili.lonut Olga..9A!!! case. . liecarecuvantin cateo propozilie: fl Folosegte leclie.Olquta ceru!' reclie' atenlie' blanecoade- cutiecaiet- PetruDan- AncaGeta- @ insugiri ale cuvintelor.Cinestepe o crengula? .. I Silabacarecontinesunetul!.Eleviisuntatenti.atenlie.lonulgi Tantaprivesc ilustratiile dincdrti..cd4i.t6 !a+d Id-ran !an-tar Iur-!ur !an-!o9 tan lur log nu! du! a-td ratd in-va-te in-ve-F-toa-re An-cu-ta co-ci-ta ve-ve-ri-te lecJi-e a-ten{Fe Lu-mi-ni-!a l-o-nut Vld-dut ce4i Lecliaa inceput...:1i"fl:uta' cat ..iffi....... . Toti eleviisuntatenti...Doamnainvdtdtoare te ar€td o veverild. E .Am invdlatdespreveverite.lonu!..potriviti-te.ce ai fnvdtatin lectie? . lectle veverite elevi dregu!d aten!i interesante E Propoziliiincomptete Eleviicitesclectia ..cesufd E Numealintate lon . esteo fetitdisteatd.Subliniaz-o. Veverilaesteo fiinle .tonu!.

chitard chipiu chimir _ chip fa. Eu spununa. (hamic.A$chiasareaproapede trunchi..eu schiezbine! .. chip-.Achim. 139 . _p. tuminat.tu spui maimulte! a weche .te. in_s. E Grupulde litere lipsi din cuvanl o_.. ./umrnogl. veset.figurd braulat dinpiele instrument muzical unfel de gapcecu cozoroc E! Cuvintelipsecarecontingruputde litereOhi Chiriaccantdla Chirica aprinoe uT]_. albagli. banzi. ochi. Paraschiv are_ albagtri.batnnL E CuvinteexplicatePotriveste-le.pietenos..ParaschivaestesDectatoare. un_. unchi-..hi chi chi-ot chi-brit chi-piu chi-nez chi-ta-rd chim chiu chiul chii rechi Chi-vu Chi-ri-ac Ni-chi-ta Pa-ras-chi-va A-chim e-chi-pa ro-chi-e rA-chi-te des-chi-de in-chi-ne chip chin re-chin ochi unchi Chivugi Achimjoacdfotbal.frumos.Scrie-le dinparanteze.Chivu cadein genunchl.$tii sd schiezi.Achrm deschidescorul. Acummerge pulin gchiop. bun.Ei facdoudechioe.. .obraz..urechi ridiche- pereche- ! s trun unchi- ochigenunchi - insugirilepotrivite.Undesare agchia? .Chiriac? .

SAmbdtd vommergein excursie.@* Ro-xa-na Ru-xan-dra A-le-xa A-le-xan-dru Ma-xim Xe-ni-a xe xim xer xem xac ex e-xis-ti e-xac{d e-xi-gentd e-xer-sea-za ex-cur-si-e ex-po-zi-ti-e ta-xd ta-xa-tor sa-xo-fon xi-lo-fon to-xic xe-rox AX box tux fix ptx text E ora opt fix. . saxofon. spuneAlexandru.existe. Invelatoarea lSmureste o temdnouA. La sfargitul oreine laude: .Euvoi luasaxofonul. executd.Suntelielevibuni. DoamnainviFtoafe ne explicdo temi noue. p Cuvinleneprietene export =_ primegte exterior -t'--.examen. E Citestecorectlitera! dincuvintele urmatoare.fix. xilofon. expediaze Rezultatele exerciliilor suntcorecte.exercitiu.Alexandru. explicd Mediculscoateo mdseaXeniet.import expediazd interior E Cuvintelecu acetasiinleles. De_exemple interesante. extrage Polixenia trimiteo scrisoare luiMaxim.lar eu voiaducexilofonul.box.pix. folosind sunetele cs: exclamd. Maxim.Rezultatele suntexacte. Gesegtete in coloanadin dreapta. Apoifacemmulteexercilii.lux. exemplu. corectliteraI dincuvintele ll Cite$te urmetoare. adaugeRoxana. folosind gg: sunetele exact.Doamna lnvatatoare ne verifice. explicd. . Exacte 140 . Xenia.

Gherghe?lCumpareunarici? . 14'l . Std acolo ca un ghemotoc viu.pildrie - !! Cuvintecareconlingrupulde titereglDgfipsi din propozilie MotanulGherutdare ascutite. . E Sihba lipsi din cuvant gne.fular. geam.gherghef. Gheorghe vedeun arici.Beiatulse ghemuiegte il sd vademaibine.lmi placemult. Gheorghe.veston. inghetate.Anghelina. I in silabecuvinteleurm._ _.iti placeinghetata.bocancipantalon.ghe-_ E Euscriumulte.ahetutd gheard- Numestegrupulde obiecte! ghete.Parcdesteun ghemotoc viu.Ariciulse inghesuie se se ascunde sub nigte frunze uscate. Ghetele lui suntnoi.gleet! ghemeqhereteohetariCuvinte atiiGte I heate.pantofi.Gheorghe il vegheaz6 cu atenlie.ghea ghe-te gne-me gheJug ghe-mo{oc ghe-mu-it ghean gheor in-ghe-ta-td ghea-rd An-ghel dez-ghe! ghea-15 An-ghe-lug in-ghel in-ghea-Ie An-ghe-li-na in-ghe-su-ie ve-ghea-zd An-gheJu-!d pri-vi-ghe-toa-reli-ghean Gheor-ghe gi Anghelina Gheorghe suntin poiane.Anghelute.tu scrliuna! gheare.ghetute.Pe un copac canteo privighetoare.toare: E Desparte gheme._ ghe-_.ghe _. estepasdreacarecAnticel maifrumos. l.

ghiocei. getr.Bunicule. ghete. ari a El Literetipse din cuvant ceD.girafe. elice.rege.Georgiana.ureche. chin.Gheorghe.El ii conduceape daci. _nion. chi. ge. pagin6. chen. ciuperciCincinat.gherghef. . _rege. ce q9 ci qi che chi She SXi Grupulde literelipsadin cuvant re_.chibrituri. ro_e.ghem-. pa_ne.cer.g-hicitoare. in_de. ghicitoare.cniOrit. Qce.Luili suntdragitegendete istorice. gnrocet. cinea fostDecebal? .lale ?:grt: Gneorghila citegtegi inlelegece neamde eroiavem. Bunicul Mihalache gtiemultelegende.privighetoare. Afladin ce neamte tragi. In_lara.gherghef.ciocan. I Coloanede cuvintecu acelagigrupde litere mdrgele.gei cizmd.-' cigi. _tate. .Decebala fostun marerege.George.cirese. _rafd.cineva. cetate.chitara. ghf) RegeleDecebal Gheorghila estegcolar. Cecitia. _neva.ghemotoc. Ace$ttaerauageri9i viteji. 142 I . che. gi. pere_.Noi ne tragemdin daci. ghe.buchete.neghine. .cerceteazd. dgspreregiidacitor. ghetr !l Cegrupuride titerecontinefiecarecuvant? cinci. Buniculii dd o cartelui Gheorghild.Sd repetdm I Sd evatudfr (ce. ' .inchide. ci. inioceiPunefiecarecuvantin cateo propozitie.

..... Modlficiformacuvantului... kilogram..Un kilometruSijumatate. trarla.Corina? . in silabecuvinteleurmetoare: n Desparte kaki. E Cecantitdlide alimenteai puteacumpdnde ta magazin? 4 Exemplu'2 kilogramezahAr. kilometrai.. Kim? . 143 .ki ki-lo-metru ki-lo-me{ri ki-lo-metrii ki-lo-me-traj ka-ki ka ko ki-lo-gram ki-lo-gra-me ki-lo-gra-mul ki-lo-gra-me-le Kim Kar-la Ka-ri-na Ko-gdl-ni-cea-nu Karlagi Karinasuntprietenele mele. 8 Buniculera in curte. Apoiam merscu autobuzul kilomehi. cu kilometrul -..Esteprietenamea.Dinpialeamcumpdrat un kilogramde bananegi douekilograme de portocale.Cinee Karla.Reparakilometrajul maginii.Celi kilometriai merspe jos.Purtao hainekaki.kilometru.. . lipsi din cuvant a Lltera trilometru.lmpreuna amplecatla bunici.... 3 kilograme. cu kilogramul - cuvinte: !l Compuneo probbmein carese fobsestiurmatoarele 5 kilograme. trilogram. .Kadna.Riki.pentrufiecarecoloane: niste tofi (toate) C! kilometru kilogram kilometraj kilometi kilometrii E Ghicegtece mdsuram? ..flaDi. 1 kilogram.. 1 kilogramde sare. .leriau venitcu Alexe la noi.

Wagner a venitdinGermania.modest.... se. nevoie.. Toliau devenitprieteniimei.vioi.la . Am primit. inalt.. .ite9fi. .frumos. . E Propoziliaamestecatd .Williamesteamerican..brunet. d5.bune.. 9l sd . toateliterele. (c. silitor. primapoveste-. Senumegte"Capracu trei .. cunoagte. in vacantdamfostla mare. .iti recomand sd o .scund. . si tu.slab.leneg.[chintus] William . EIlocuiegte in Newyork.[uiliam] NewYork.iezi.invetat) 144 Liviu . scrisoa rea. ta.Astdziampututsd .Varaviiloarene vomintalniiar.prietenul.Acolo am cunoscutmulticopii.tesqc.scrii.John esteenglez.blond.". Tti. place Luiii multsd menance kiwi.. adeverat..prietenul...lvagner] prietenie Eume numescQuintus.iste!.vesel.harnic.sincer..Y wW qQ Secitim cuvintedin alte limbi: Quintus .lgion] Wagner.Mebucurce gtrisii ..sfaturi la urmetoarele intrebdri: ll Rdspunde .Carese potrivesc ? . politicos. calm.gras.fricos. !l Cuvintelipsi din serisoare DrageFbrin.curajos. gi eu am . Cineesteprietenul teu (prietena ta)? Ce iti placemaimulttael (ea)? Cumte po4icu el (ea)pentrua rdmaneprieteni? teu (prietenei It insugirileprietenutui tale).[niuiorc] John.El este un prieten bun. Cu dng.

Gheorghiu._ g h l c i t o a r. Exemplu:ghiocel.Georgeta. despre Oarecinele va ghici? E Cegrupurideliteregisestiin fiecarecuvant? ghiocel.tu spuimutteI g hi n dd. este vestitorul _ Fructulsleiarului este @ ctricicin. Gheorghitd ghicitoare va spuneo despreghiocel.o desfaci. primdverii.g h i Ghi ghi ghi-o-cel ghi-don ghi-ni-on ghi-veci ghin ghim ghir ghioa ne-ghi-nd gher-ghi-nd un-ghi-e ghir-lan-de in-ghi-te ghin-dd ghim-pe ghiu-lea ghioa-gd ghioz-dan ghioz Ghi-ca Ghi-F Gheor-ghi-!d Ne-ghi-ni-td Ar-ghir Gheorghitd se grabegte.Getuta GheorgheGeorgeAnghel!t Euspununa. Gheorghild.1 ghr.ghiveci. gherghef.ghinde.aschie cherute _ Neghinild - I Numealintate Gela .Ghica gtieo ghicitoare ghindd.Ghica.e neghine ghiocelE Prqpoziliaincomptete Arghirspune_ . ghici.iz O faci. Trecepe la prietenul lui. Dinomin omtrece$i lumeapetrece ghimpeghidugghiocelul ghinda ghicitori (_citoarea) 145 . igi ia repedeghiozdanut.Acestaesteun cooil ghidug.impreundvor participa la o intrecerede ghicitori.1 ce. Gheorghe. El Caresunt cuvintelede la cares€ format? A9chiule.

.cantec..Are flori frumoase.le inleleg Cendcu ochiile culeg. SuntfericitcA stiitoate literele. Numecu silabarepetatii:/Vana. Cuvinte-care incepcu o literdSi se terminecu urmetoarea Et literedin.Deciegtiprietend cu ele.rar.Semdnflori. Dinabecedar sar. _.. .potop. Urmeaz'apoialtejocurifrumoase..in ':j-d.. @rg9tare.pe rand..mamdt Maiucamcu literele.razand.toateliterele.. Facun cercmare...Dorina! Sd nu intAziila scoaleI . H 146 .Scoala.. E ""fil'ffi.in camerde cald.Dorinadoarmeadanc..bec....alfabet. aata Literarepetatdin cuvant:merg gapag .:?:' =Dma""" D+Ana """""""' rar.. @ edunacAieo titeri ta cuvantut44e .la gcoale! Aceeagi literdtainceputSila st:irsitde cuvant Ana.o fala Dorinei apare abecedarul.se citim Si corectsi socotim.Dorinaincearcasd le prinda.. Cecuvinte gdsegti ? atb. Arechipulsenin.. Acelagi grupde titeretainceput9i tasfargitdecuvant @ I oeorQe. c" aY .Am venitsd ne jucdm.spuneel. Nelnvatdse scriem.. cotoc. sus. Frecaretgt spunenumele.Hai repedese ve intalniliiaregi. ( car_ ) E noapte. (t i___) Are multeilustrate $i povegtipreaminunate.Tispusemama. Grupufde fitererepetatin cu-vEnf: gngle. Denar.Ce visfrumosamavut. !to Deodatevede un cAmp.

. . . .. . . .. .. . .. ... 74 c hi c hi ..109 . . .. . . .. . . . . .. . .1. .. . . . 77 x X .. . . . .1 2 0 Re p e t e m . . ... . . .1 1 6 t T . . r R . .. ..80 gheG he... ...1. . m M . . . 27 t T .. . . ... .. . s$ i I . EA 1't4 115 Re p e t a m . . 105 n N .. . . ... .. .. .136 c h eCh e. . ..-. .. . . . . ... . . . .. . 4.1 .. g i G i ... . 86 k K . . ... .. .. . . ..89 qQ y Y wW.. .. . .. . . . 43 b B ... 29 ss 31 33 35 cl 37 d D 39 . ....47 50 n.108 i t . 71 f F . . .1....0 6 e E ..... .. . . . 146 147 .:. ... .129 fF. . ... .. ..... . . . .. . 110 t L . . . ..... 137 :q'... .. .. . . ..... . . . .l .. . .. 65 g i G i . 102 . . . . . .. . .. . . . .. .. . . .. . .. .. . . . . . q Q y Y wW .. . o o .. . .. . 107 . . ... . . 53 g G .. .. 145 A lf a b e t u. . .1.. .. .. 68 che Che.. 112 R e p e t e m .. 2 3 124 125 126 g G.1 7 Re p e t d m .132 g eGe..... . .... 't44 g h iG h i... .. ....CUPRINS VARIANTA I 5 5 MM 7 UU 9 NN 11 il 13 EE 15 rR 17 oo 19 cc 21 23 25 ce C e ... . .. .. 2 2 i1 . .... . .. ... . . 101 . . . . .'103 . . .. . .. 142 k K . . .1 3 3 jJ . ... . .. . '139 c h ic h i ... . . .. . . ..1't1 . . . 91 Alfabetul . .... . . ... .. .. ... .. .. . ..1. . . .140 g h eG h e.. ... . . . h H .1 2 1 d D .. . ........ .. . 35 zz . . .. . ..56 59 .. . ... 141 Re p e t a m . . .. 104 uu . . ....... .... .... . .143 . .. ... . . . . .... .. .... .1 1 8 s s . 1 3 0 131 ci ci . . .. . .. .. .. .. '.. . . 1 9 v V ...... ...-. .. x X . ...113 . . . Repetem ........ . .. ...1. . . .... . .. .. .. . .. . .. . R e p e t e m . ........ . . . ...... ..134 . 83 ghi Ghi. .. 127 124 Re p e td ... . m ceCe . . ... . . .. .. . 62 !T 2 2 . ... . .. . . .. . . . . 138 ! T . 93 Recapitulare E v al uare. . ..95 VARIANTA a ll-a 101 a A .. . . . ..... . . ... . .. . .. ....... .. . .....

teme aplicative gi creative pentru invdlarea 9i consolidarea sunetelorSia literelor.enunluri Si texte accesibilegi stimulative pentruconsolidarea citiriiSiscrierii. Pentru dezvoltarea optime a capaciti!ilor de invdlare.carteapropuneparcurgerea urmatoarelorelemente: . .Abecedarul aplicativ este conceput ca un instrument de exersare. fige de evaluare a competentelor de citire. {h lsBN 973-96380-0-7 ISBN973-96380-1-5 (parteal) EKEN bYSfefl0 uFload€d . de scdereside comunicare aleelevilor. aprofundare gi de slstematizarea cunogtintelor Qi deprinderilor de citire gi de scriere. pentru Scolariidinclasal. cuvinte. .

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/312739924","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=312739924&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[235888492,296706475,287057081,131405140,205096587,296707733,170877050,135980876,235253734,257943536,149658916,267113912,123635889,257101046,267113898,326047399,287647150,235749662,172664830,170964775,344503676,255574063,290089133,140167357,117784181,246460971,290505417,234932267,326121757,189885876,355158947,351710728,355158886,351792851,351692458,374853418,355158869,351689094,351722914,365274706,351692452,351696127,353053880,351794604,351462398,351456986,351451796,351453290,351457055,351368392,351368697,351462000,351453102,351368757,351457023,351461951,351453683,351457087,351368746,351453075],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"5Hlsi/APtp22oORlAySBIURvkRc=","module_id":"whT/t6vYurMs/JzF2b58KnhQvxQ=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[235888492,296706475,287057081,131405140,205096587,296707733,170877050,135980876,235253734,257943536,149658916,267113912,123635889,257101046,267113898,326047399,287647150,235749662,172664830,170964775,344503676,255574063,290089133,140167357,117784181,246460971,290505417,234932267,326121757,189885876],"title_link":null,"title":"Documents Similar To 239668956-Abecedar-Aplicativ-Vol-1.pdf","track_opts":{"compilation_id":"5Hlsi/APtp22oORlAySBIURvkRc=","module_id":"/e8fa7/MupKituqy4Hn28E+Q8j0=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[355158947,351710728,355158886,351792851,351692458,374853418,355158869,351689094,351722914,365274706,351692452,351696127,353053880,351794604,351462398,351456986,351451796,351453290,351457055,351368392,351368697,351462000,351453102,351368757,351457023,351461951,351453683,351457087,351368746,351453075],"title_link":null,"title":"More From Irina","track_opts":{"compilation_id":"5Hlsi/APtp22oORlAySBIURvkRc=","module_id":"+t8yJDgsuOZI8wUmhHzYM02+/p0=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"117784181":{"type":"document","id":117784181,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/117784181/149x198/5ba21059fe/1537254400?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/117784181/298x396/5204d45447/1537254400?v=1","title":"Gheorghe Mencinicopschi - Biblia alimentară","short_title":"Gheorghe Mencinicopschi - Biblia alimentară","author":"Tutescu Ion","tracking":{"object_type":"document","object_id":117784181,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YUnrnslAXHZY1qXRLSzUniZnL7o="},"url":"https://www.scribd.com/document/117784181/Gheorghe-Mencinicopschi-Biblia-alimentară","top_badge":null},"123635889":{"type":"document","id":123635889,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/123635889/149x198/0e4d293da3/1376169749?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/123635889/298x396/6e75db8bac/1376169749?v=1","title":"Abecedar sat","short_title":"Abecedar sat","author":"Adrian Araiman","tracking":{"object_type":"document","object_id":123635889,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vQHacpJ18UBhEPq5DBA7GFmKOws="},"url":"https://www.scribd.com/document/123635889/Abecedar-sat","top_badge":null},"131405140":{"type":"document","id":131405140,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/131405140/149x198/bb0ae8252a/1490515394?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/131405140/298x396/220571692f/1490515394?v=1","title":"Fise Limba Romana Clasa i","short_title":"Fise Limba Romana Clasa i","author":"alinabaltatu","tracking":{"object_type":"document","object_id":131405140,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ut8pVk6kGaebbaXgfjHOHiXYwdU="},"url":"https://www.scribd.com/document/131405140/Fise-Limba-Romana-Clasa-i","top_badge":null},"135980876":{"type":"document","id":135980876,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135980876/149x198/a347cead30/1486150735?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/135980876/298x396/7ca42a062a/1486150735?v=1","title":"Abecedar","short_title":"Abecedar","author":"Dana Simu","tracking":{"object_type":"document","object_id":135980876,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tFD4PK26te6kIp4AwUvLrjsySJo="},"url":"https://www.scribd.com/document/135980876/Abecedar","top_badge":null},"140167357":{"type":"document","id":140167357,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/140167357/149x198/c660c0bc82/1521743359?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/140167357/298x396/073cb79088/1521743359?v=1","title":"Carti. Sa.dezlegam.tainele.abecedarului. ","short_title":"Carti. Sa.dezlegam.tainele.abecedarului. ","author":"monicairimia","tracking":{"object_type":"document","object_id":140167357,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LeVXBwrLsuN9v0mV2xF+eMgQQSU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/140167357/Carti-Sa-dezlegam-tainele-abecedarului","top_badge":null},"149658916":{"type":"document","id":149658916,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/149658916/149x198/b02aea40fa/1537480502?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/149658916/298x396/4135ed3fd3/1537480502?v=1","title":"Alfabetul in silabe - Mia Hodis","short_title":"Alfabetul in silabe - Mia Hodis","author":"comdin","tracking":{"object_type":"document","object_id":149658916,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7xE/9qmPEZWKiK9C0tWVz9/mfMQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/149658916/Alfabetul-in-silabe-Mia-Hodis","top_badge":null},"170877050":{"type":"document","id":170877050,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/170877050/149x198/8a8b76e10c/1513157555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/170877050/298x396/ad3cf33ee8/1513157555?v=1","title":"Carti. Ne.pregatim.pentru.concursurile.scolare. Clasa.2. Ed.tiparg.","short_title":"Carti. Ne.pregatim.pentru.concursurile.scolare. Clasa.2. Ed.tiparg.","author":"wise_man1975","tracking":{"object_type":"document","object_id":170877050,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a3Qc4kgru01WyBVoJQ2agdsZc20="},"url":"https://www.scribd.com/document/170877050/Carti-Ne-pregatim-pentru-concursurile-scolare-Clasa-2-Ed-tiparg","top_badge":null},"170964775":{"type":"document","id":170964775,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/170964775/149x198/aaaa91a179/1539350002?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/170964775/298x396/1c06d769de/1539350002?v=1","title":"Sa Invatam Sa Citim","short_title":"Sa Invatam Sa Citim","author":"danipopa_scribd","tracking":{"object_type":"document","object_id":170964775,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7qovd42NYlkBTNK00g3MUXgDYOs="},"url":"https://www.scribd.com/document/170964775/Sa-Invatam-Sa-Citim","top_badge":null},"172664830":{"type":"document","id":172664830,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/172664830/149x198/1cfd851108/1401100740?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/172664830/298x396/9f7e304131/1401100740?v=1","title":"Carti. Limba.romana Caiet.pentru.timpul.liber Clasa.1 Ed.paralela.45 TEKKEN","short_title":"Carti. Limba.romana Caiet.pentru.timpul.liber Clasa.1 Ed.paralela.45 TEKKEN","author":"adrblidaru","tracking":{"object_type":"document","object_id":172664830,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sabEybZg83U8ukWIVB2GWfzutRo="},"url":"https://www.scribd.com/document/172664830/Carti-Limba-romana-Caiet-pentru-timpul-liber-Clasa-1-Ed-paralela-45-TEKKEN","top_badge":null},"189885876":{"type":"document","id":189885876,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/189885876/149x198/e17ac47dce/1509829280?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/189885876/298x396/c52b793e23/1509829280?v=1","title":"Căprioara de Emil Gârleanu","short_title":"Căprioara de Emil Gârleanu","author":"Fagurelu","tracking":{"object_type":"document","object_id":189885876,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8P/AKO/z/W0yUgn/2eIP8pMAeNU="},"url":"https://www.scribd.com/document/189885876/Căprioara-de-Emil-Garleanu","top_badge":null},"205096587":{"type":"document","id":205096587,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/205096587/149x198/882968705d/1538048088?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/205096587/298x396/4cd8925b45/1538048088?v=1","title":"Litera.mica.Gandire.logica.6an","short_title":"Litera.mica.Gandire.logica.6an","author":"wise_man1975","tracking":{"object_type":"document","object_id":205096587,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"d+lJ/cow3n3b9L1Q9tzeCwjmo1U="},"url":"https://www.scribd.com/document/205096587/Litera-mica-Gandire-logica-6an","top_badge":null},"234932267":{"type":"document","id":234932267,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234932267/149x198/7346176912/1539157179?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/234932267/298x396/fa41d91a01/1539157179?v=1","title":" Fise de Evaluare Clasa a II A","short_title":" Fise de Evaluare Clasa a II A","author":"otilia_stangaciu","tracking":{"object_type":"document","object_id":234932267,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G7uMDj7uvU5+ubYHkwZGqsRCCq0="},"url":"https://www.scribd.com/document/234932267/Fise-de-Evaluare-Clasa-a-II-A","top_badge":null},"235253734":{"type":"document","id":235253734,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/235253734/149x198/b587020155/1538671880?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/235253734/298x396/ec7be46f12/1538671880?v=1","title":"Carti Caruselul.ortogramelor Clasa.2 Ed.booklet","short_title":"Carti Caruselul.ortogramelor Clasa.2 Ed.booklet","author":"Corban Mihai","tracking":{"object_type":"document","object_id":235253734,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0ZK99U2T8CrGYsOuXYDDE9cXpdA="},"url":"https://www.scribd.com/document/235253734/Carti-Caruselul-ortogramelor-Clasa-2-Ed-booklet","top_badge":null},"235749662":{"type":"document","id":235749662,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/235749662/149x198/95b272f588/1424562653?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/235749662/298x396/456669c2ec/1424562653?v=1","title":"Caine Le Zburat Or","short_title":"Caine Le Zburat Or","author":"icacozma","tracking":{"object_type":"document","object_id":235749662,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wHqQ5XOvq3RXNxWW/9Lt1SMeoiE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/235749662/Caine-Le-Zburat-Or","top_badge":null},"235888492":{"type":"document","id":235888492,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/235888492/149x198/23ca3f1618/1537787119?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/235888492/298x396/6c611007f9/1537787119?v=1","title":"Caiet.de.Lucru.pentru.clasa.1. (Limba.romana.si.Matematica.) Ed.diana. ","short_title":"Caiet.de.Lucru.pentru.clasa.1. (Limba.romana.si.Matematica.) Ed.diana. ","author":"elena311","tracking":{"object_type":"document","object_id":235888492,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yNtlnccHMFIxRbHoCY6tAcOqG90="},"url":"https://www.scribd.com/document/235888492/Caiet-de-Lucru-pentru-clasa-1-Limba-romana-si-Matematica-Ed-diana","top_badge":null},"246460971":{"type":"document","id":246460971,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/246460971/149x198/3944365315/1538587841?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/246460971/298x396/f1db92ceac/1538587841?v=1","title":"Caiet de Vacanta","short_title":"Caiet de Vacanta","author":"Ana Daniela Ene","tracking":{"object_type":"document","object_id":246460971,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kEDBSS7robkwSKVOFGW8b2REuxo="},"url":"https://www.scribd.com/document/246460971/Caiet-de-Vacanta","top_badge":null},"255574063":{"type":"document","id":255574063,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255574063/149x198/a9411f1cdc/1538599443?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255574063/298x396/884040ad52/1538599443?v=1","title":"Abecedar","short_title":"Abecedar","author":"ppscslv","tracking":{"object_type":"document","object_id":255574063,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jh0S403pXmG/mkrO+ctfDO+3Ip0="},"url":"https://www.scribd.com/document/255574063/Abecedar","top_badge":null},"257101046":{"type":"document","id":257101046,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/257101046/149x198/0110eb3b08/1514823373?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/257101046/298x396/f907799825/1514823373?v=1","title":"Carti. Teste.pentru.recapitulate.finala. Clasa.1. Ed.taida TEKKEN","short_title":"Carti. Teste.pentru.recapitulate.finala. Clasa.1. Ed.taida TEKKEN","author":"StokySky","tracking":{"object_type":"document","object_id":257101046,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8aarBX/vx1OR+ya91Oj+raRi+8Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/257101046/Carti-Teste-pentru-recapitulate-finala-Clasa-1-Ed-taida-TEKKEN","top_badge":null},"257943536":{"type":"document","id":257943536,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/257943536/149x198/114744870a/1539102494?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/257943536/298x396/b97eb7418c/1539102494?v=1","title":"A0061","short_title":"A0061","author":"Dwerty","tracking":{"object_type":"document","object_id":257943536,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i6mrnDqFzfOgN2cCwdD0lqt2238="},"url":"https://www.scribd.com/document/257943536/A0061","top_badge":null},"267113898":{"type":"document","id":267113898,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267113898/149x198/3927683570/1516526398?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/267113898/298x396/c19aab0497/1516526398?v=1","title":"Gramatica Clasele.1 4.Ed.marcela.penes","short_title":"Gramatica Clasele.1 4.Ed.marcela.penes","author":"Raileanu Nicolae","tracking":{"object_type":"document","object_id":267113898,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"H6eqU2JccvTWxZ1Z0au7QryCYm0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/267113898/Gramatica-Clasele-1-4-Ed-marcela-penes","top_badge":null},"267113912":{"type":"document","id":267113912,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267113912/149x198/4f539d57ff/1520949554?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/267113912/298x396/3e1a8c93f5/1520949554?v=1","title":"Invat.sa.Scriu.corect Clasa.2 Ed.all","short_title":"Invat.sa.Scriu.corect Clasa.2 Ed.all","author":"Raileanu Nicolae","tracking":{"object_type":"document","object_id":267113912,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VReJBdnpX0VMDL0HycJrMm1wq1s="},"url":"https://www.scribd.com/document/267113912/Invat-sa-Scriu-corect-Clasa-2-Ed-all","top_badge":null},"287057081":{"type":"document","id":287057081,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/287057081/149x198/3ca78e1a19/1514893157?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/287057081/298x396/346ec29275/1514893157?v=1","title":"Evaluare clasa I","short_title":"Evaluare clasa I","author":"crysady","tracking":{"object_type":"document","object_id":287057081,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5oQ7Ca9pPFU7glr2nO0E5nBf2V0="},"url":"https://www.scribd.com/document/287057081/Evaluare-clasa-I","top_badge":null},"287647150":{"type":"document","id":287647150,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/287647150/149x198/42edd40ed5/1537338061?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/287647150/298x396/b3ae0ecf27/1537338061?v=1","title":"120707365 Carti Citesc Voi Citi Clasa 1 Ed Trend","short_title":"120707365 Carti Citesc Voi Citi Clasa 1 Ed Trend","author":"Ileana Ardelean Neamtiu","tracking":{"object_type":"document","object_id":287647150,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xfrYm6Cp8DNwPOWT5a853YCIifo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/287647150/120707365-Carti-Citesc-Voi-Citi-Clasa-1-Ed-Trend","top_badge":null},"290089133":{"type":"document","id":290089133,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/290089133/149x198/530d965fe0/1538851466?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/290089133/298x396/e757a28226/1538851466?v=1","title":"Exercitii Romana- vocabular","short_title":"Exercitii Romana- vocabular","author":"Cătălina Dumitraşcu","tracking":{"object_type":"document","object_id":290089133,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/gZXZLuEgb5gyGufNR8OdKPk9BA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/290089133/Exercitii-Romana-vocabular","top_badge":null},"290505417":{"type":"document","id":290505417,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/290505417/149x198/f951b9eedb/1448009398?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/290505417/298x396/390492d17d/1448009398?v=1","title":"Caiet de Vacanta PDF","short_title":"Caiet de Vacanta PDF","author":"Szasz Gyongyike","tracking":{"object_type":"document","object_id":290505417,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JhSWNkjTvRza1mkWxpkcv8y3Xrs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/290505417/Caiet-de-Vacanta-PDF","top_badge":null},"296706475":{"type":"document","id":296706475,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296706475/149x198/4ec5224b03/1514816101?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296706475/298x396/0a91d694e8/1514816101?v=1","title":" Abecedar.aplicativ.2 Ed.Adan","short_title":" Abecedar.aplicativ.2 Ed.Adan","author":"crysady","tracking":{"object_type":"document","object_id":296706475,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"X65YB4ew4yQbfJ3cwLcX2kWp5ow="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296706475/Abecedar-aplicativ-2-Ed-Adan","top_badge":null},"296707733":{"type":"document","id":296707733,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296707733/149x198/9c257356f2/1525795275?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296707733/298x396/0fcb946ff6/1525795275?v=1","title":"Exercitii.de.Limba.romana Clasa.1 Ed.aius ","short_title":"Exercitii.de.Limba.romana Clasa.1 Ed.aius ","author":"crysady","tracking":{"object_type":"document","object_id":296707733,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sl0cdPI92L2kH1S3xXvsxK/qq9E="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296707733/Exercitii-de-Limba-romana-Clasa-1-Ed-aius","top_badge":null},"326047399":{"type":"document","id":326047399,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/326047399/149x198/72fa5ce86c/1520695083?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/326047399/298x396/4b01674c67/1520695083?v=1","title":"Caiet.de.Vacanta.3 4.Ani.ed.Diana TEKKEN","short_title":"Caiet.de.Vacanta.3 4.Ani.ed.Diana TEKKEN","author":"Barbu Dani","tracking":{"object_type":"document","object_id":326047399,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"n7auYfVg8+WCwwCHzXaLpzDCgEs="},"url":"https://www.scribd.com/document/326047399/Caiet-de-Vacanta-3-4-Ani-ed-Diana-TEKKEN","top_badge":null},"326121757":{"type":"document","id":326121757,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/326121757/149x198/de9f9a3455/1491751506?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/326121757/298x396/7eeb428d19/1491751506?v=1","title":"Carti-Edutest-Teste.de.evaluare.finala.standard-clasa.1-Ed.Paralela.45-TEKKEN.pdf","short_title":"Carti-Edutest-Teste.de.evaluare.finala.standard-clasa.1-Ed.Paralela.45-TEKKEN.pdf","author":"CostinFlorin","tracking":{"object_type":"document","object_id":326121757,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9ksaCDXMxFISnDSkEXQON92ke4c="},"url":"https://www.scribd.com/document/326121757/Carti-Edutest-Teste-de-evaluare-finala-standard-clasa-1-Ed-Paralela-45-TEKKEN-pdf","top_badge":null},"344503676":{"type":"document","id":344503676,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/344503676/149x198/57e9899618/1491669905?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/344503676/298x396/01946877b0/1491669905?v=1","title":"Carti-Teste.distractive.de.logica.si.perspicacitate-clasele.1-4.Ed.Joy-TEKKEN.pdf","short_title":"Carti-Teste.distractive.de.logica.si.perspicacitate-clasele.1-4.Ed.Joy-TEKKEN.pdf","author":"Barbu Dani","tracking":{"object_type":"document","object_id":344503676,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"INr8fmmCI2A7/4MPogMlJmTBMqE="},"url":"https://www.scribd.com/document/344503676/Carti-Teste-distractive-de-logica-si-perspicacitate-clasele-1-4-Ed-Joy-TEKKEN-pdf","top_badge":null},"351368392":{"type":"document","id":351368392,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351368392/149x198/211f1b26eb/1497549564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351368392/298x396/695c41798b/1497549564?v=1","title":"POEZII.docx","short_title":"POEZII.docx","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351368392,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NOmRM74hTjG2TRpNLlLS5/V3DLo="},"url":"https://www.scribd.com/document/351368392/POEZII-docx","top_badge":null},"351368697":{"type":"document","id":351368697,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351368697/149x198/51b71edd6d/1497549590?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351368697/298x396/3a1f51479b/1497549590?v=1","title":"POEZII.docx","short_title":"POEZII.docx","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351368697,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uCmpPailCJd5eS0Og/S5v8Pyj/s="},"url":"https://www.scribd.com/document/351368697/POEZII-docx","top_badge":null},"351368746":{"type":"document","id":351368746,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351368746/149x198/e1f19f916f/1497549600?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351368746/298x396/d4f009c267/1497549600?v=1","title":"poezii clasa a IIa.docx","short_title":"poezii clasa a IIa.docx","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351368746,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZXFUGdEed48Zy1VbqBSdoAw77ik="},"url":"https://www.scribd.com/document/351368746/poezii-clasa-a-IIa-docx","top_badge":null},"351368757":{"type":"document","id":351368757,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351368757/149x198/1e6d283712/1497549595?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351368757/298x396/a5efe26643/1497549595?v=1","title":"AMBULATORIU INTERNE.doc","short_title":"AMBULATORIU INTERNE.doc","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351368757,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vSqbRa7Ij8zVr3KU9o6sB6xxNlQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/351368757/AMBULATORIU-INTERNE-doc","top_badge":null},"351451796":{"type":"document","id":351451796,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351451796/149x198/04734a878f/1497607722?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351451796/298x396/8a218158b5/1497607722?v=1","title":"Stiati Despre Iasi","short_title":"Stiati Despre Iasi","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351451796,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z5NOr9lFTXKoIBIUqo963M0BnOQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/351451796/Stiati-Despre-Iasi","top_badge":null},"351453075":{"type":"document","id":351453075,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351453075/149x198/06ffcf25c2/1497609017?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351453075/298x396/3eab0f65fc/1497609017?v=1","title":"STIATI DESPRE IASI.docx","short_title":"STIATI DESPRE IASI.docx","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351453075,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zzrU+YT+97ttxI3Srs/3lhnnOws="},"url":"https://www.scribd.com/document/351453075/STIATI-DESPRE-IASI-docx","top_badge":null},"351453102":{"type":"document","id":351453102,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351453102/149x198/093e2b1543/1497609065?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351453102/298x396/2bc98967e6/1497609065?v=1","title":"STIATI DESPRE IASI.docx","short_title":"STIATI DESPRE IASI.docx","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351453102,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MAbo8BS60mTOaPWHeadPoL6qQDA="},"url":"https://www.scribd.com/document/351453102/STIATI-DESPRE-IASI-docx","top_badge":null},"351453290":{"type":"document","id":351453290,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351453290/149x198/ea19765824/1497609281?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351453290/298x396/b1f03614c0/1497609281?v=1","title":"De ce canta privighetoarea.pps","short_title":"De ce canta privighetoarea.pps","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351453290,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1T/+S5YlZUsXazj/oVYmkEUitLA="},"url":"https://www.scribd.com/document/351453290/De-ce-canta-privighetoarea-pps","top_badge":null},"351453683":{"type":"document","id":351453683,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351453683/149x198/e382b4a698/1497609827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351453683/298x396/f716e479ec/1497609827?v=1","title":"25 de Lucruri Uimitoare (1)","short_title":"25 de Lucruri Uimitoare (1)","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351453683,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sMTEEysSTZOBBGV6qWM7VHNgPbo="},"url":"https://www.scribd.com/document/351453683/25-de-Lucruri-Uimitoare-1","top_badge":null},"351456986":{"type":"document","id":351456986,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351456986/149x198/d0da803f90/1497614229?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351456986/298x396/aaa10d585f/1497614229?v=1","title":"REF.ROSTEEL.pdf","short_title":"REF.ROSTEEL.pdf","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351456986,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CKzr+RlfaniLDN/N0N15NC9x5uw="},"url":"https://www.scribd.com/document/351456986/REF-ROSTEEL-pdf","top_badge":null},"351457023":{"type":"document","id":351457023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351457023/149x198/9b4b220786/1497614292?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351457023/298x396/7ecad18d76/1497614292?v=1","title":"TRANSPORT ÎN COMUN Galaţi.doc","short_title":"TRANSPORT ÎN COMUN Galaţi.doc","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351457023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"63u3IXiNhbRO9YiFMqD8SZZvelM="},"url":"https://www.scribd.com/document/351457023/TRANSPORT-IN-COMUN-Galaţi-doc","top_badge":null},"351457055":{"type":"document","id":351457055,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351457055/149x198/a28c74ae86/1497614336?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351457055/298x396/157ed753ff/1497614336?v=1","title":"Succes.pps","short_title":"Succes.pps","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351457055,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ru8oq0659Hr/pSSUrZOq1voAMdY="},"url":"https://www.scribd.com/document/351457055/Succes-pps","top_badge":null},"351457087":{"type":"document","id":351457087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351457087/149x198/1cb4cde5ce/1497615332?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351457087/298x396/80c6df4143/1497615332?v=1","title":"Alba Carolina.pps","short_title":"Alba Carolina.pps","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351457087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fILWzYCNI5bxNzNSH3Hq2GrVOZM="},"url":"https://www.scribd.com/document/351457087/Alba-Carolina-pps","top_badge":null},"351461951":{"type":"document","id":351461951,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351461951/149x198/49c9eea06c/1497618339?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351461951/298x396/06f1d26ba7/1497618339?v=1","title":"36451176-naum-gellu-apolodor-un-pinguin-calator.pdf","short_title":"36451176-naum-gellu-apolodor-un-pinguin-calator.pdf","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351461951,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SX9nMbnq6jW63ZiesPEl9q/Yaus="},"url":"https://www.scribd.com/document/351461951/36451176-naum-gellu-apolodor-un-pinguin-calator-pdf","top_badge":null},"351462000":{"type":"document","id":351462000,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351462000/149x198/6a40f5c0a9/1497618388?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351462000/298x396/0911e21348/1497618388?v=1","title":"75559074-a-doua-carte-cu-apolodor-de-gellu-naum.pdf","short_title":"75559074-a-doua-carte-cu-apolodor-de-gellu-naum.pdf","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351462000,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xfgqPWjNBgocEePbv5OwuKO0qvM="},"url":"https://www.scribd.com/document/351462000/75559074-a-doua-carte-cu-apolodor-de-gellu-naum-pdf","top_badge":null},"351462398":{"type":"document","id":351462398,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351462398/149x198/2ea969e458/1497618612?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351462398/298x396/65848d58dd/1497618612?v=1","title":"Dieta NaturHouse","short_title":"Dieta NaturHouse","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351462398,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"h/YuoIYJeyXw8B/qSq1qEil2vYc="},"url":"https://www.scribd.com/document/351462398/Dieta-NaturHouse","top_badge":null},"351689094":{"type":"document","id":351689094,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351689094/149x198/8ed2a63f77/1497867990?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351689094/298x396/c744ae3703/1497867990?v=1","title":"Ceaiul de Ghimbir","short_title":"Ceaiul de Ghimbir","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351689094,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uKjnCUufr/GpLGPrihxGtAwXKDM="},"url":"https://www.scribd.com/document/351689094/Ceaiul-de-Ghimbir","top_badge":null},"351692452":{"type":"document","id":351692452,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351692452/149x198/a057d6633d/1497871610?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351692452/298x396/784d202875/1497871610?v=1","title":"ceaiul de ghimbir.docx","short_title":"ceaiul de ghimbir.docx","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351692452,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v12zRoSaaoliFvUqODSPnBLMlUg="},"url":"https://www.scribd.com/document/351692452/ceaiul-de-ghimbir-docx","top_badge":null},"351692458":{"type":"document","id":351692458,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351692458/149x198/1472123250/1497871612?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351692458/298x396/754ca70cca/1497871612?v=1","title":"Tabel Cantit. Eronate","short_title":"Tabel Cantit. Eronate","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351692458,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UHbWOxDXVHNGOH1HMj5m4ujoOGQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/351692458/Tabel-Cantit-Eronate","top_badge":null},"351696127":{"type":"document","id":351696127,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351696127/149x198/aea5bacd65/1497875944?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351696127/298x396/6ae2b6fcc6/1497875944?v=1","title":"ROMII","short_title":"ROMII","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351696127,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"38DwClWO63881bJRVbEyrWv1b5s="},"url":"https://www.scribd.com/document/351696127/ROMII","top_badge":null},"351710728":{"type":"document","id":351710728,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351710728/149x198/3be570be71/1497918957?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351710728/298x396/856d03f0d6/1497918957?v=1","title":"Semne Carte","short_title":"Semne Carte","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351710728,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zX9JbpE8KJu7GrxAjDwhs6QEvl0="},"url":"https://www.scribd.com/document/351710728/Semne-Carte","top_badge":null},"351722914":{"type":"document","id":351722914,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351722914/149x198/abd3884370/1497931225?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351722914/298x396/9272d3482c/1497931225?v=1","title":"semne_carte2","short_title":"semne_carte2","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351722914,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Nu/dJCzkAZIX6linmCbb6TwhJtA="},"url":"https://www.scribd.com/document/351722914/semne-carte2","top_badge":null},"351792851":{"type":"document","id":351792851,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351792851/149x198/1351c99f96/1497961916?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351792851/298x396/b6a76ed91d/1497961916?v=1","title":"Fotos Amazing Wildlife","short_title":"Fotos Amazing Wildlife","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351792851,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ydmr5/QUpaDwiJTqi96ATFJZpgk="},"url":"https://www.scribd.com/document/351792851/Fotos-Amazing-Wildlife","top_badge":null},"351794604":{"type":"document","id":351794604,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/351794604/149x198/f557b4de8b/1497963772?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/351794604/298x396/ff22ce9de8/1497963772?v=1","title":"Fotos-Amazing Wildlife.pps","short_title":"Fotos-Amazing Wildlife.pps","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":351794604,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ms+eiDcoY7ZM3HDONCboSshOHso="},"url":"https://www.scribd.com/document/351794604/Fotos-Amazing-Wildlife-pps","top_badge":null},"353053880":{"type":"document","id":353053880,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/353053880/149x198/9c2ec3a8c6/1499331694?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/353053880/298x396/d7f75de5b3/1499331694?v=1","title":"SCADENTA","short_title":"SCADENTA","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":353053880,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mHJFn4lu8sR8OyUnLhP3juP18cU="},"url":"https://www.scribd.com/document/353053880/SCADENTA","top_badge":null},"355158869":{"type":"document","id":355158869,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355158869/149x198/b0a2a86c5a/1501507667?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/355158869/298x396/4458cac34b/1501507667?v=1","title":"0_clr_test_initial_clasa_a_iiia.docx","short_title":"0_clr_test_initial_clasa_a_iiia.docx","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":355158869,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kQqKVXuH1pF2HPT6YsNJIlmVeqw="},"url":"https://www.scribd.com/document/355158869/0-clr-test-initial-clasa-a-iiia-docx","top_badge":null},"355158886":{"type":"document","id":355158886,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355158886/149x198/962645ebeb/1501507778?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355158886/298x396/f5e04e0925/1501507778?v=1","title":"136207076-800-de-Exercitii-Si-Probleme-Pentru-Clasa-a-3-A.pdf","short_title":"136207076-800-de-Exercitii-Si-Probleme-Pentru-Clasa-a-3-A.pdf","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":355158886,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RrF2MrrCj0F7Kf4Nr7GzAnUm0jM="},"url":"https://www.scribd.com/document/355158886/136207076-800-de-Exercitii-Si-Probleme-Pentru-Clasa-a-3-A-pdf","top_badge":null},"355158947":{"type":"document","id":355158947,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/355158947/149x198/3a1db5d0cf/1501507827?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/355158947/298x396/10b3cce95b/1501507827?v=1","title":"Fisadeevaluareinitaialaclsaiii A","short_title":"Fisadeevaluareinitaialaclsaiii A","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":355158947,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iMSV2mU+rtV+JRcQyjWEjML7HPo="},"url":"https://www.scribd.com/document/355158947/Fisadeevaluareinitaialaclsaiii-A","top_badge":null},"365274706":{"type":"document","id":365274706,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/365274706/149x198/4de6024187/1511438301?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/365274706/298x396/61baab9948/1511438301?v=1","title":"chestionar_minciuna","short_title":"chestionar_minciuna","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":365274706,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DPLP6B1HIEWx+hOSgtDLRSe0fqw="},"url":"https://www.scribd.com/document/365274706/chestionar-minciuna","top_badge":null},"374853418":{"type":"document","id":374853418,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374853418/149x198/f878eccc5d/1522064917?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374853418/298x396/146cb37e01/1522064917?v=1","title":"ALIEXPRES","short_title":"ALIEXPRES","author":"Irina","tracking":{"object_type":"document","object_id":374853418,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FSkC75yQjVHCRbEP4EGIB/yNnKI="},"url":"https://www.scribd.com/document/374853418/ALIEXPRES","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/312739924","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C32%2C33%2C34%2C47%2C48%2C49%2C53%2C54%2C55&auth_token=ni46OQHJ%2FKNKqCU0DHKtGUgMPlw%3D&authenticity_token=cnDgWROEEtkUvS7dpK7OKHHTbzbJsLZKkWSW6kcrwKOsliUH0LbYjzT2%2BN%2FsZ8oUlp%2BtxVg8foVKI%2FSK8ycOvA%3D%3D&expires=1540677963&wordDocumentId=312739924&wordUploadId=318114592"},"renewal_nag_props":null}-->