LAMPIRAN 1

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM, JOHOR.
JALAN DATIN HALIMAH, 80350 JOHOR BAHRU.

BORANG PEMBAYARAN MAJLIS KONVOKESYEN DIS 2015

Catatan

1

Lengkapkan maklumat pada borang ini dengan jelas

2

Tandakan √ pada kotak yang berkenaan yang disediakan.
Sila lengkapkan maklumat pada ruangan Maklumat Kiriman
Wang/Wang Pos. Maklumat ruangan ini penting untuk mengesan slip
wang pos jika tercicir.
Maklumat dan semua dokumen mengenai Majlis Konvokesyen ini boleh
juga didapati di laman web rasmi Institut (www.ipgkti.edu.my untuk
dimuat turun.

3
4

:
:
:

1. Nama (Huruf Besar)
2. No. Kad Pengenalan
3. Alamat Sekolah
Bertugas

Maklumat Kiriman Wang/ Wang Pos

No. Siri

Bil

Jumlah (RM)

1
2
3
4
5

ANNAJOTHI A/P DHRMALINGAM
810909−02−6064
SJK TAMIL LADANG KULAI BESAR
81000 KULAI, JOHOR

(Jika telah ditempatkan di sekolah)

4. No. Tel. Sekolah
6. Alamat Rumah

:
:

7. No. Tel. Rumah
9 Alamat E-mail
10 Kehadiran
Pelajar
10.1

:
:
:

5.

07-6841686

No.Faks Sekolah

:

07-6841686

:

012-5146350

415, JALAN GEMILANG 10, TAMAN GEMILANG
81000 KULAI, JOHOR

8.

-

No.Tel. Bimbit

jothikashan25@gmail.com
/

Hadir

10.2

Tidak Hadir

:

Tetamu
(Hanya 2 orang sahaja dibenarkan
masuk ke dalam dewan)

/

Hadir
Tidak Hadir

11 Bayaran Penyertaan Konvokesyen (mengikut kursus)
Program Pengajian & Tahun Ambilan
(Tandakan √ pada kursus yang berkenaan)

11.1

Maklumat Bayaran
HADIR

TIDAK HADIR

1 PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU Ambilan Jun 2011

RM 250.00

RM 170.00

2 DPLI PPC (SM) Ambilan Jan 2014

RM 250.00

RM 170.00

3 DPLI KDC SABK (SM) Ambilan Jun 2013

RM 250.00

RM 170.00

4 KDPM KDC KEMAS Ambilan November 2011

RM 250.00

RM 170.00

Bil

Kursus & Tahun Ambilan

Sila kembalikan lampiran ini bersama -sama dengan bayaran yang telah ditetapkan (rujuk
jadual Bayaran Penyertaan Konvokesyen di atas mengikut kursus masing-masing) menggunakan
KIRIMAN WANG/ WANG POS dengan nama penerima "PENGARAH INSTITUT PENDIDIKAN
GURU TEMENGGONG IBRAHIM" sebelum 30 November 2015

(Tandatangan)
No. Kad Pengenalan :
810909-02-6064

Tarikh : 24.11.2015

PERHATIAN
Sila pastikan penerima Wang Pos/ Kiriman Wang ditulis
"PENGARAH, INSTITUT PENDIDIKAN GURU
TEMENGGONG IBRAHIM