MAKALAH STRATEGI DAKWAH RASULULLAH

SAW. DI MAKKAH

DISUSUN OLEH :
1. WIJANARKO PUTRA RAJEB (34)
2. MUHAMMAD NUR HIDAYATULLAH (22)

SMA NEGERI KESAMBEN

TAHUN PELAJARAN 2014/2015
X MIA I

KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena beliau masih
memberikan kesempatan pada hambanya ini untuk melaksanakan segala kegiatannya,dalam
hal ini termasuk memberikan suatu kecerdasan pikiran untuk menyelesaikan tugas-tugas kami
sebagai siswa.
Didalam penyusunan makalah ini terdapat kesulitan dan hambatan.Berkat dukungan dari
berbagai pihak sehingga makalah ini dapat berguna bagi siswa lain ataupun dalam sebagai

bahan bacaan atau referensi, dan dapat membantu proses belajar dalam materi pembelajaran
bidang studi PENDIDIKAN AGAMA ISLAM dengan judul
STRATEGI DAKWAH RASULULLAH SAW DI MAKKAH
Makalah yang di susun ini tak luput dari kekurangan, baik dari segi isi materi,
maupun tata bahasanya. Karena itu saran dan sumbangsihnya yang bersifat membangun kami
harapkan dengan sangat, agar dapat menyajikan makalah yang baik dan sempurna
selanjutnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.
Jombang, 11 Desember 2014

TIM PENULIS

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................................ 1
DAFTAR ISI............................................................................................................................2
PENDAHULUAN........................................................................................................... ……3
A. Latar Belakang.............................................................................................................3
B. Rumusan Masalah................................................................................................……4
C. Manfaat Penulisan.......................................................................................................4
PEMBAHASAN.......................................................................................................................5
A. Biografi Nabi Muhamad SAW...........…………………………................……….....5
B. Tonggak Awal Dakwah Nabi Muhamad SAW...........................................................8
C. Substansi Dakwah Rasulullah pada Periode Mekkah..................................................9
D. Strategi Dakwah Rasulullah pada Periode Mekkah..................................................10
E. Manfaat Mempelajari Dakwah Rasulullah pada Periode Mekkah............................14
PENUTUP............................................................................................................................. 16
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................... 17

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat
Arab Jahiliyah, atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan.
Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah
menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid, yang telah diajarkan oleh
para rasul terdahulu, seperti Nabi Adam A.S. Mereka umumnya beragama
watsani atau agama penyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka
puja itu mereka letakkan di Ka’bah (Baitullah = rumah Allah SWT). Di
antara berhala-berhala yang termahsyur bernama: Ma’abi, Hubai,
Khuza’ah, Lata, Uzza dan Manar. Selain itu ada pula sebagian masyarakat
Arab Jahiliyah yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan
kaum Sabi’in.
Muhamad diangkat Allah SWT, sebagai nabi atau rasul-Nya ditandai
dengan turunnya Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang
pertama kali yakni Al-Qur’an Surah Al-‘Alaq, 96: 1-5. Turunnya ayat AlQur’an pertama tersebut, dalam sejarah Islam dinamakan Nuzul AlQur’an.
Setelah Nabi Miuhammad SAW menerima wahyu, maka secara resmi
beliau telah diangkat menjadi Rasul oleh Allah SWT. Beliau mempunyai
kewajiban untuk membina umat yang telah berada dalam kesesatan
untuk menuju jalan yang lurus. Dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai
dari wilayah Makkah di jazirah Arab, walaupun pada akhirnya ajaran
beliau adalah untuk seluruh umat manusia. Jauh sebelum kerasulan Nabi
Muhammad SAW, sebenarnya Allah SWT juga telah mengutus nabi
Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. Kedua Rasul ini telahberhasil membina
bangsa Arab dan masyarakat makkah menjadi orang yang beriman dan
henya menyembah kepada Allah SWT. Bahkan kedua Rasul tersebut juga
diperintah Allah SWT untuk membangun Ka’bah di Makkah. Namun
dengan berjalanya waktu, keimanan masyarakat Makkah menjadi luntur

dan berubah menjadi kemusyrikan dengan menyembah patung dan
berhala. Mereka tidak hanya mengalami kerusakan dalam hal aqidah,
bahkan akhlaknya juga rusak.
Menurut sebagian ulama, setelah turun wahyu pertama (Q.S. Al-‘Alaq: 1-5)
turun pula Surah Al-Mudassir: 1-7, yang berisi perintah Allah SWT agar
Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat
manusia.
Setelah itu, tatkala Nabi Muhammad SAW berada di Mekah (periode
Mekah) selama 13 tahun (610-622 M), secara berangsur-angsur telah
diturunkan kepada beliau, wahyu berupa Al-Qur’an sebanyak 4726 ayat,
yang meliputi 89 surah. Surah-surah yang diturunkan pada periode Mekah
dinamakan Surah Makkiyyah.

1.2 RUMUSAN MASALAH
Bagaimanakah strategi dakwah Rasulullah Saw di Makkah ?

1.3 MANFAAT PENULISAN

Untuk menambah wawasan tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekkah

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1

Biografi Nabi Muhamad SAW
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ( ‫ ) نسسبي محمسسد صسسلى السس عليسسه وسسسلم‬adalah
pesuruh Allah yang terakhir. Baginda adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam dan
merupakan Rasulullah bagi seluruh umat di dunia. Sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W
merupakan satu anugerah dan kurniaan Allah SWT kepada umat manusia untuk menunjukkan
jalan yang lurus dan benar.
Baginda bukan sahaja diangkat sebagai seorang rasul tetapi juga sebagai khalifah,
yang mengetuai angkatan tentera Islam, membawa perubahan kepada umat manusia,
mengajarkan tentang erti persaudaraan, akhlak dan erti kehidupan yang segalanya hanya
kerana Allah SWT.
Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah dan kembali ke rahmatullah di Madinah. Nabi
Muhammad S.A.W merupakan Rasul dan Nabi terakhir bagi umat manusia dan seluruh alam.
Nabi Muhammad merupakan pelengkap ajaran Islam. Beliau juga digelar Al Amin (‫)المين‬
yang bermaksud 'yang terpuji'.
BIODATA RASULULLAH S.A.W:
1. Nama: Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Muttalib bin Hashim
2. Tarikh lahir: Subuh Isnin, 12 Rabiulawal / 20 April 571M (dikenali sebagai tahun gajah;
sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yangmenyerang kota Mekah)
3. Tempat lahir: Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah
4. Nama bapa: ‘Abdullah bin ‘Abdul Muttalib bin Hashim
5. Nama ibu: Aminah binti Wahab bin ‘Abdul Manaf
6. Pengasuh pertama: Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu Aiman. Hamba perempuan
bapa Rasulullah SAW)
7. Ibu susu pertama: Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab)
8. Ibu susu kedua: Halimah binti Abu Zuaib As-Sa’diah (lebih dikenali Halimah As-Sa’diah.
Suaminya bernama Abu Kabsyah)

SEJARAH RINGKAS RASULULLAH S.A.W:
USIA 5 TAHUN
* Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk
mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud di
dalamnya.
USIA 6 TAHUN
* Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa’ (sebuah
kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah)
* Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman (hamba perempuan bapa Rasulullah SAW) dan
dibiayai oleh datuknya ‘Abdul Muttalib.
USIA 8 TAHUN
* Datuknya, ‘Abdul Muttalib pula meninggal dunia.
* Baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya, Abu Talib.
USIA 9 TAHUN (Setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun).
* Bersama bapa saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan.
* Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendita Nasrani bernama Bahira (Buhaira) telah
bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di
kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu.
USIA 20 TAHUN
* Terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisyam di dalam kitab ‘Sirah’ , jilid 1, halaman 184187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad SAW ialah 14 atau 15 tahun. Baginda
menyertai peperangan itu beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah
sahaja.
* Menyaksikan ‘ perjanjian Al-Fudhul’; perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada
orang yang dizalimi di Mekah.
USIA 25 TAHUN
* Bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah binti Khuwailid
Al-Asadiyah.
* Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki suruhan Khadijah..
* Baginda SAW bersama-sama Abu Talib dan beberapa orang bapa saudaranya yang lain
pergi berjumpa Amru bin Asad (bapa saudara Khadijah) untuk meminang Khadijah yang
berusia 40 tahun ketika itu.
* Mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham.

USIA 35 TAHUN
* Banjir besar melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Ka’abah.
* Pembinaan semula Ka’abah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Mekah.
* Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan ‘Hajarul-Aswad’ ke tempat asal dan
sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung perletakan batu tersebut.
USIA 40 TAHUN
* Menerima wahyu di gua Hira’ sebagai perlantikan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman.
USIA 53 TAHUN
* Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Saidina Abu Bakar Al-Siddiq.
* Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal/ 24 September 622M.
USIA 63 TAHUN
*Kewafatan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin, 12 Rabiulawal
tahun 11H/ 8 Jun 632M.
ISTERI-ISTERI RASULULLAH S.A.W
1. Khadijah Binti Khuwailid
2. Saudah Binti Zam’ah
3. Aisyah Binti Abu Bakar (anak Saidina Abu Bakar)
4. Hafsah binti ‘Umar (anak Saidina ‘Umar bin Al-Khattab)
5. Ummi Habibah Binti Abu Sufyan
6. Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah)
7. Zainab Binti Jahsy
8. Maimunah Binti Harith
9. Safiyah Binti Huyai bin Akhtab
10.Zainab Binti Khuzaimah (digelar ‘Ummu Al-Masakin’; Ibu Orang Miskin)
ANAK-ANAK RASULULLAH S.A.W
1. Qasim
2. Abdullah
3. Ibrahim
4. Zainab
5. Ruqaiyah
6. Ummi Kalthum
7. Fatimah Al-Zahra’

Nabi Muhammad s.a.w juga mendapatkan julukan Abu al-Qasim yang bererti "bapak
Qasim", kerana Nabi Muhammad s.a.w pernah memiliki anak lelaki yang bernama Qasim
iaitu anak baginda bersama Khadijah, tetapi ia meninggal dunia sebelum mencapai usia
dewasa.
2.2

Tonggak Awal Dakwah Nabi Muhamad SAW
Nabi muhammad Saw. adalah salah seorang warga Bani Hasyim, Suatu kabilah yang ada
di suku Quraisy. ia lahir pada ttanggal 12 Rabiul awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal
20 Agustus 570 M dan di besarkan dalam keluarga yang baik-baik hingga menjelang dewasa.
pendidikan yang di beri keluarga dan para pengasuh nya membekas di dalam dirinya,
sehingga ia menjadi orang yang mendapatkan julukan Al-Amiin, Artinya terpercaya.
Menjelang usianya yang ke 40, di sudah terlalu biasa memisahkan diri dari kehidupan
masyarakat, bersemedi atau bertahanus di Gua Hira. Gua Hira merupakan sebuah tempat
yang terletak beberapa kilometer dari kota Mekkah. di tempat itu Nabi Muhammad Saw.
berusaha menenagkan jiwanya hingga berlama-lama denga cara bertafakur. pada tanggal 17
Ramadan tahun 611 M, malaikat jibril datang ke hadapanya untuk menyampaikan wahyu
yang pertama.
"Bacalah (olehmu) dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dia telah menciptakan
manusia dari segumpal darah . Bacalah dan nama Tuhanmu yang Maha mulia. dia telah
mengajar dengan perantaraan pena. di telah mengajar manusia apa yang tidak mereka
ketahui"
Namun Muhammad Saw. tidak mampu melakukan nya. Beliau Menjawab , "Saya tidak
bisa membaca." Perintah itu berkali-kali di lakukan, Hingga jibril membaca 5 ayat dari surah
Al-Alaq, dan akhirnya Nabi Muhammad Saw. mampu membaca wahyu pertama itu dengan
baik.
Dengan turunya wahyu pertama itu, berarti Nabi Muhammad Saw telah di pilih Allah
untuk menjadi nnabi dan rasul. dalam wahu pertama ini Nabi Muhammad Saw. belum
mendapat perintah untuk melakukan dakwah islamiyah kepada umat manusia.
Setelah wahyu pertama itu datang, malaikat jibril lama tidak muncul. sementara Nabi
Muhammad Saw. dengan harap-harap cemas menanti turunya wahyu di tempat yang sama.
Dalam keadaan bingung itulah kemudian malaikat jibril datang kembali membawa wahyu ke
dua yang membawa perintah untuk berdakwah. Wahyu itu adalah Surah Al-Muddatsir: 1-7
"Hai orang yang berselimut Bangun dan berilah peringatan. Hendaklah engkau besarkan
Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, tinggalkan perbuatan dosa, dan jangan engkau

memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak, dan untuk (memenuhi
perintah) Tuhanmu bersabarlah.
Dengan turunnya wahyu ke dua itu, mulailah Rasulullah melakukan dakwah. langkah
pertama yang di lakukan adalah berdakwah secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di
kalangan rekan-rekannya. Oleh karna itu, orang yang pertama menerima dakwahnya adalah
keluarga dan para sahabat dekatnya. mulai-mulai istrinya, Siti khadijah menerima ajakan
tersebut. lalu sepupunya, Ali Bin Abi Talib. kemudian, Abu Bakar, Sahabat karibnya sejak
kanak-kanak. Kemudian zaid, bekas budak yang telah menjadi anak angkatnyaa Ummu
Aiman, seorang pengasuh Nabi Muhammad sejak ibunya, Siti Aminah masih hidup
Di antara sahabat dekat Rasul yang berasil mengajak kawan karibnya untuk menerima
dakwah islam adalah Abu Bakar. Abu bakar di kenal sebagai seorang pedagang yag amat luas
pergaulannya. melalui beliau banyak orang masuk islam. Di antaranya adalah Usman Bin
Affan, Zubair Bin Awwam, Abdurrahman Bin 'Auf, Sa'ad Bin Abi Waqqash, Talhan Bin
Ubaidillah Bin Jarrah. Arqam Bin Abi Al-Arqam, dan beberapa penduduk mekkah lainnya.
dari Kabilah Quraisy mereka langsung di bawa Nabi Muhammad dan meyatakan ke
islamannya. dalam sejarah islama, mereka ini di kenal dengan sebutan As-Sabiqunal
Awwalun yaki orang yang pertama memeluk islam.
2.3

Substansi Dakwah Rasulullah pada Periode Mekkah
Substansi dakwah Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam di Mekkah, mengembalikan
manusia kepada esensi dasarnya, yaitu sebagai makhluk kehambaaan sekaligus ketuhanan.
Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam:
Objek dakwah Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam pada awal kenabian adalah masyarakat
Arab Jahiliyah, atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan.
Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari
ajaran agama tauhid, yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu, seperti Nabi Adam
Alaihisallam.
Mereka umumnya beragama watsani atau agama penyembah berhala.
Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan di Ka’bah (Baitullah = rumah Allah
Subhanahu Wa Ta'ala).
Di antara berhala-berhala yang termahsyur bernama: Ma’abi, Hubai, Khuza’ah, Lata, Uzza
dan Manar.
Selain itu ada pula sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah malaikat dan
bintang yang dilakukan kaum Sabi’in

Ajaran Islam periode Mekah, yang harus didakwahkan Rasulullah Sallallahu 'Alaihi
Wasallam di awal kenabiannya adalah sebagai berikut:
a. Tauhid (mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala)-mengenal
Tuhan.
b. Hari Kiamat sebagai hari pembalasan
c. Kesucian jiwa
d. Persaudaraan dan Persatuan
2.4

Strategi Dakwah Rasulullah pada Periode Mekkah
Tujuan Dakwah Rasulullah SAW periode Mekah:
1.Agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya dibidang agama, moral, dan hukum.
2.Menyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang
disampaikannya.
3.Mengamalkan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan sehari – hari.
Strategi Dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuannya:
1.Dakwah secara sembunyi – sembunyi selama 3 – 4 tahun
Cara ini ditempuh oleh Rasulullah karena beliau yakin, bahwa masyarakat jahiliah, masih
kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi leluhur mereka. Sehingga mereka bersedia
berperang dan rela mati dalam mempertahankannya.
Pada masa dakwah secara sembunyi – sembunyi ini, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk
Islam, orang – orang yang berada dilingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta
sahabat dewkatnya.
Orang – Orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW:
1.Khadijah binti Khuwalid (Istri Rasulullah SAW, wafat tahun ke-10 dari kenabian)
2.Ali bin Abu Thalib (Saudara sepupu Rasulullah SAW yang tinggal serumah dengannya,
masuk islam pada umur 10 tahun)
3.Zaid bin Haritsah (anak angkat Rasulullah SAW, wafat tahun 8 H/625 M)
4.Abu Bakar Ash-Shiddiq (sahabat dekat Rasulullah SAW, yang hidup dari tahun 573 – 634
M)
5.Ummu Aiman (Pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil)

Berdakwah bukan hanya kewajiban Rasulullah SAW, tetapi juga kewajiban para pengikutnya
(umat Islam).
Maka, Abu Bakar Ash-Shiddiq, seorang saudagar kaya, yang dihormati dan disegani banyak
orang,karena budi bahasanya yang halus, ilmu pengetahuannya yang luas, dan pandai bergaul
telah meneladani Rasulullah SAW, yakni berdakwah secara sembunyi – sembunyi.
Usaha dakwah Abu Bakar Ash-Shiddiq berhasil, beberapa teman terdekatnya menyatakan diri
masuk islam,diantaranya:
1.Abdul Amar dari Bani Zuhrah, Abdul amar: hamba milik amar. Karena Islam melarang
perbudakan, kemudian nama itu diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman bin Auf,
yang artinya hamba Allah SWT, yang Maha Pengasih.
2.Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris
3.Utsman bin Affan
4.Zubair bin Awam
5.Sa’ad Bin Abu Waqqas
6.Thalhah bin Ubaidillah
2. Dakwah secara terang – terangan
Dakwah secara terang – terangan dimulai sejak tahun ke-4 dari kenabian, yakni setelah
turunnya wahyu yang berisi perintah Allah SWT agar dakwah itu dilaksanakan secara terang
– terangan. Wahyu tersebut berupa ayat
Al – Qur’an Surah 26: 214-216.
Tahap – Tahap Dakwah Rasulullah SAW secara terang – terangan,antara lain:
a.Mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hasyim, untuk menghadiri jamuan makan dan
mengajak mereka agar masuk Islam. Tetapi karena cahaya hidayah Allah SWT waktu itu
belum menyinari hati mereka, mereka belum menerima Islam sebagai agama mereka. Namun
ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hasyim yang sebenarnya sudah masuk Islam, tetapi
merahasiakan keIslamannya, pada waktu itu dengan tegas menyatakan keIslamannya. Mereka
adalah Ali bin Abu Thalib, Ja’far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Haritsah.

b.Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan
bertempat tinggal disekitar Ka’bah untuk berkumpul di Bukit Shafa, yang letaknya tidak jauh
dari Ka’bah.
Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua yang hadir agar segera meninggalkan
penyembahan terhadap berhala – berhala dan hanya menyembah atau menghambakan diri
kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Pencipta dan Pemelihara alam semesta.
Rasulullah SAW juga menegaskan, jika peringatan yang disampaikannya itu dilaksanakan
tentu akan meraih ridha Ilahi, bahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi apabila peringatan itu
diabaikan tentu akan mendapat murka Allah SWT, sengsara di dunia dan di akhirat.
Menanggapi dakwah Rasulullah SAW tersebut diantara yang hadir ada kelompok yang
menolak disertai reiakan dan ejekan, ada kelompok yang diam saja lalu pulang. Bahkan Abu
Lahab, bukan hanya mengejek, tetapi berteriak – teriak bahwa Muhammad orang gila, seraya
ia berkata: “Celakalah engka Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami?”
Sebagai balasan terhadap kutukan Abu Lahab itu Turunlah ayat Al-Qur’an yang berisi
kutukan Allah SWT terhadap Abu Lahab , yakni surah Al-Lahab, 111: 1-5
Pada periode dakwah secara terang – terangan ini juga telah menyatakan diri masuk Islam
dua orang kuar dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu:
1.Hamzah bin Abdul Muthalib (Paman Nabi Muhammad SAW) masuk Islam pada tahun ke-6
dari kenabian
2.Ummar bin Khattab (581-644 M), tidak lama setelah sebagian kaum muslimin berhijrah ke
Habasyah atau Ethiopia pada tahun 615 M.
c.Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk diluar kota
Mekah
Sejarah mencatat bahwa penduduk diluar kota Mekah yang masuk Islam, antara lain:
qAbu Zar Al-Ghiffari, seorang tokoh dari kaum Ghiffari, yang bertempat tinggal disebelah
barat laut Mekah atau tidak jauh dari laut Merah, menyakatan diri dihadapan Rasulullah SAW
masuk Islam. KeIslamannya itu kemudian diikuti oleh kaumnya.
q Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang penyair terpandang dari kaum Daus yang bertempat
tinggal diwilayah barat kota Mekah, menyatakan diri masuk Islam dihadapan Rasulullah
SAW. KeIslamannya itu diikuti oleh bapak, istri, keluarganya, serta kaumnya.

qDakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yatsrib (Madinah), yang datang ke Mekah
untuk berziarah nampak berhasil. Berkat cahaya hidayah Allah SWT, para penduduk Yatsrib,
secara bergelombang telah masuk Islam dihadapan Rasulullah SAW. Gelombang pertama
tahun 620 M, telah masuk Islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. Gelombang
kedua tahun 621 M, sebanyak 13 orang dan pada gelombang ketiga tahun berikutnya lebih
banyak lagi.

Pada gelombang ketiga ini telah datang ke Mekah untuk berziarah dan menemui Rasulullah
SAW, umat Islam penduduk Yatsrib yang jumlahnya mencapai 73 orang diantaranya 2 orang
wanita. Waktu itu ikut pula berziarah ke Mekah, orang – orang Yatsrib yang belum masuk
Islam. Diantaranya Abu Jabir Abdullah bin Amr, pimpinan kaum Salamah, yang kemudian
menyatakan diri masuk Islam dihadapan Rasulullah SAW.
Pertemuan umat Islam Yatsrib dengan Rasulullah SAW pada gelombang ketiga ini, terjadi
pada tahun ke-13 dari kenabian dan menghasilkan Bai’atul Aqabah. Istilah Bai’atul Aqabah
tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yatsrib bahwa mereka akan melindungi dan
membela Rasulullah SAW. Walaupun untuk itu mereka harus mengorbankan tenaga, harta,
bahkan jiwa. Selain itu, mereka memohon kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya
berhijrah ke Yatsrib.
Setelah terjadinya peristiwa Bai’atul Aqabah itu, kemudian Rasulullah SAW menyuruh para
sahabatnya yakni orang – orang Islam yang bertempat tinggal di Mekah, Untuk segera
berhijrah ke Yatsrib.
Para sahabat Nabi Muhammad SAW melaksanakan suruhan Rasulullah tersebut. Mereka
berhijrah ke Yatsrib secara diam – diam dan sedikit demi sedikit, sehingga dalam waktu dua
bulan sebanyak 150 orang umat Islam penduduk Mekah telah berhijrah ke Yatsrib.
Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a, dan Ali bin Abu Thalib masih
tetap tinggal di Mekah, menunggu perintah dari Allah SWT untuk berhijrah. Setelah datang
perintah dari Allah SWT, kemudian Rasulullah berhijrah bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a,
meninggalkan kota Mekah tempat kelahirannya menuju Yatsrib. Peristiwa hijrah Rasulullah
SAW ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun pertama hijrah (622 M). Sedangkan Ali bin

Abu Thalib, tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW, karena beliau disuruh Rasulullah
SAW untuk mengembalikan barang – barang orang lain yang dititipkan kepadanya. Setelah
perintah Rasulullah SAW itu dilaksanakan, kemudia Ali bin Abu Thalib menyusul Rasulullaj
SAW berhijrah ke Yatsrib.
2.5

Manfaat Mempelajari Dakwah Rasulullah pada Periode Mekkah
Hikmah sejarah dakwah Rasulullah SAW antara lain :
1. Dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Anshardapat
memberikan rasa aman dan tentram.
2. Persatuan dan saling menghormati antar agama
3. Menumbuh-kembangkan tolong menolong antara yang kuat dan lemah, yang kaya dan
miskin
4. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah swt
5. memahami dan menyadaribahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan Allah swt dan
antara manusia dengan manusia
6. Kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia
maupun di akhirat.
7. Menjadikan inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam
8. Terciptanya hubungan yang kondusif
. Sikap dan Perilaku
Sikap dan perilaku yang mencerminkan dakwah Rasulullah SAW antara lain :
1. mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad saw adalah rasul dan nabi
penutup para nabi
2. Mencintai Rasullulah saw
3. mensosialisasikan sunnah Nabi saw
4. Gemar dan senang membaca buku sejarah nabi-nabi
5. Memelihara silaturahmi dengan sesama manusia
6. Berkunjung ke tanah suci Mekkah atau Madinah untuk melihat/ menapak tilas perjuangan
Nabi Muhammad saw
7. Mempelajari dan memahami Al Quran dan hadis-hadisnya
8. Senantiasa berjihad dijalan Allah
9. Aktif/ikut serta dalam acara kepanitiaan untuk memperingati hari-hari besar Islam
10. Merawat dan melestarikan tempat ibadah (masjid)
11. Menekuni dan mempelajari warisan Nabi saw

BAB III
PENUTUP
Didalam materi ini terdapat pelajaran yang dapat diambil yaitu misalnya
dalam hal strateginya. Dan juga suri tauladan nya dalam penjelasan di
atas. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi karna kami membuat
makalah ini juga belajar. Semoga mendapat ridho dari Allah SWT.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

DAFTAR PUSTAKA
 http://www.ahmad-sanusi-husain.com/2012/02/biodata-dan-sejarah-ringkas-rasulullah.html
 http://arya-devi.blogspot.com/2013/10/substansi-dakwah-rasulullah.html
 http://shikakuyumiki.blogspot.com/2012/10/strategi-dakwah-rasulullah-saw-periode.html
- See more at: http://wijanarkoputrarajeb1710.blogspot.co.id/2015/08/contoh-makalahstrategi-dakwah.html#sthash.TeGkkcYj.dpuf