Beilleszkedési, tanulási

,
magatartási nehézséggel, sajátos
nevelési igénnyel küzdő, és
hátrányos helyzetű tanulókkal való
foglalkozás módszertana
SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEK ÉS ÉRTELMEZÉSÜK

Szakértői tevékenység

kérelem alapján történik  szülő + pedagógus +
fejlesztőpedagógus

Kérelem + orvosi adatlap

alapvizsgálat (tankerület)

felülvizsgálat (tankerület, megyei – más nyomtatvány)

alapvizsgálat: protokoll szerint

megállapítások, fejlesztendő területek

felülvizsgálat (BTM)

fejlesztés formája, eredménye

pedagógiai-nevelési feltételek. intenzitásának leírása. betegségek. a probléma. panasz. magatartás. figyelem-orientáció. feladathoz való viszony. a viselkedés jelentős eltérései) . a vizsgálatkérő. módszerek megnevezése A viselkedésre vonatkozó megállapítások (fizikai megjelenés. habitus. fejlesztések gyakorisága. együttműködés. a szakértői vélemény készítés indítékai. kezelések. motiváció. terápiák. a viselkedés változása a megerősítő stratégiákra. intenzitása. helye. gondviselő.Szakértői vélemény  Azonosító adatok: a vizsgált személy. fejlődést meghatározó tényezők (családi és szociális. korábbi pszichológiai értékelések. stresszt kiváltó körülmények. a panasz gyakorisága. érzelem. korábbi vélemények összefoglalása  A vizsgálat célja: kérés. igény elvárás megjelenítése  Anamnézis: születés körüli adatok. korábbi orvosi vizsgálatok eredményei. intézmény  A vizsgálat előzményei: Problémafelvetés. szülő. személyi feltételei)  Vizsgálati tények: Eljárások.

megértésen. vizuomotoros organizáció. tudásszintje (utánzáson. általános tájékozottság)  Adaptív viselkedés (önállóság. olvasás.Szakértői vélemény  Komplex vizsgálati eredmények  Általános intelligenciavizsgálatok  Kognitív funkciók (végrehajtó funkciók. emlékezet)  Az érzelmi-indulati élet pszichológiai sajátosságai: pszichológiai vizsgálóeljárások  A gyermek tanult. orientáció. beilleszkedés. tanulás. észlelés. számolási készség. játék. motorium. szerzett ismereteinek köre. érzékelés. figyelem. aktív beszéden alapuló ismeretek. társas kapcsolatok. önkontroll.helyesírás. koncentráció. receptív és expresszív beszéd. írás. szabadidő szervezése) .

Szakértői vélemény  Megállapítások:  Összegző komplex vélemény (az okok és következmények összefoglalása. . a fogyatékosságokra. együttnevelésre történő javaslat esetén javaslat a részleges.vagy /együttnevelés. a nehézségekre. a sajátos nevelési igénnyel kapcsolatos megállapítások (megállapítás vagy kizárás)  A különleges bánásmód keretében történő ellátásra való jogosultság megállapítása (sajátos nevelési igény megállapítása esetén az ellátás intézményes módja: külön. vagy a teljes integrációra. zavarokra vonatkozó megállapítások)  A beilleszkedési. tanulási. magatartási nehézséggel.

terápiás eljárások megnevezése. pedagógiai javaslatok*  Pedagógiai értékelésre.-ban a meghatározott jogosultságok köréből a tanuló érdekét szolgáló lehetőségekre történő javaslattétel. a gyermek problémájának elfogadását segítő tanácsok. az azt ellátó pedagógus szakképzettségére vonatkozó javaslat). tájékoztatás a segítő civil szervezetekkel való kapcsolatteremtés lehetőségeiről jelentőségéről*  Részletes fejlesztési javaslatok . minősítésre vonatkozó javaslatok (értékelés. pedagógiai segítségnyújtás. forma egyéni/csoportos.Szakértői vélemény  Javaslatok:  A fejlesztő.pedagógiai szakszolgálati intézmény vagy a nevelési.komplex/speciális funkciókra irányuló. egyéb*  az Nkt. magatartási nehézség megállapítása esetén a fejlesztés helyszíne . a rehabilitációs célú/foglalkoztatásokra (beilleszkedési. oktatási intézmény. egyéni pedagógiai tervezés*  A gyermek ellátásában.  Tanulásszervezési. tanulási.javasolt heti óraszám. minősítés alóli mentesítések. rendszeresség . fejlesztésében részt vevők együttműködésére vonatkozó javaslatok  Javaslatok a szülők számára (a szakértői vélemény szülő számára érthető összegzése. nevelési. módszertani. a köznevelési intézménnyel való együttműködésre vonatkozó javaslatok. tartalom .

Szakértői vélemény  Óvodai nevelésére.  A hivatalból elrendelt kötelező felülvizsgálat idejének. gondviselő számára a jogorvoslat lehetőségéről. a beíratás időpontjának meghatározása. fv  3 ÉV  16 ÉV FELETT NEM KÖTELEZŐ  VÉGLEGES SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY . gondozására.  Tájékoztatás a szülő.  FELÜLVIZSGÁLATI IDŐPONTOK  1 ÉV KÖTELEZŐ  2. iskolai nevelésére-oktatására (csoport/osztályfok meghatározásával). vagy elutasítás tényének rögzítése).  A vizsgálati véleményben foglaltakkal kapcsolatban a szülő véleménye (elfogadás. korai fejlesztésére. fejlesztő nevelésére javasolt intézmény megnevezése. helyének megjelölése.

kompetenciák  Tehetséggondozás .Fejlesztendő területek  Háttérfunkciók  Kognitív készségek  figyelem. megfigyelő képesség  érzékelés – észlelés  emlékezet  gondolkodás  Pszichés funkciók  Adaptív készségek  Tanuláshoz szükséges készségek.

hogy megfelelő eljárások. egyéni fejlesztés az a tevékenység. technikák alkalmazásával segítjük. módszerek. lehetővé tesszük. hogy az érési folyamat egyes szakaszaiban a szükséges környezeti feltételek adottak legyenek  Célja:  Akadályozott fejlődésből eredő hátrány csökkentése  Képessé váljon a tanulási – ismeretszerzési folyamatban való aktív és eredményes részvételre  Az ismeretszerzési folyamat minél kevesebb nehézséget jelentsen számára  Kiemelkedő képességek esetén az egyéni ütemű ismeretszerzés támogatása . amelynek során úgy avatkozunk be a gyermek fejlődési menetébe.Fejlesztés  A fejlesztés.

képességek kialakítása  A sérült. kompenzálás  A hiányzó pszichikus funkciók.Fejlesztés funkciója  Korrigálás. gátolt pszichikus funkciók fejlesztése  A különböző képességfejlesztő eljárások és feladatok összehangolása  Egyéni tanulási technikák kialakítása  Az elmaradt területek megsegítése  Motiváció növelése .

A fejlesztés keretei  Kinek?  Miért?  Mit?  Hogyan?  Ki végzi?  Hol?  Mivel?  Mikor? Meddig?  Kikkel?  Miből? .

a tanulás során folyamatos támogatásra szorul  A gyermek vizsgálata során tapasztalt.§(8)).§)  Dokumentáció .Jogszabályi háttér  A fejlesztő foglalkozás megszervezése a Nkt. a törvény által meghatározott nem kötelező tanórai foglalkozások terhére.az évfolyamra meghatározott időkeret alapján (1-3 fő!)  A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 4§ (13) ab) pontja értelmében a tanulási nehézséggel küzdő tanuló kiemelt figyelmet igényel és fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. gyengébben működő területek fejlesztését az iskolai nevelés és oktatás keretében szükséges megvalósítani (47.  De! SNI  kötelező fejlesztési terv készítése BTM nincs előírás de! (62. 27. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti időkeretben lehetséges. .

reflektálás  Módosítás .Fejlesztési folyamat  Fejlesztésben részesülők meghatározása (szakértői vélemények áttekintése)  Helyzetfeltárás  Egyéni fejlesztési terv összeállítása  A fejlesztés megvalósítása  Kontroll.

korrepetálás  szakértői vélemény  BTM? SNI? . pszichopedagógus. fejlesztőpedagógus + konzulens  Tanulási nehézség: célirányosan a megjelölt területek fejlesztésével  Tehetséges tanulók:  Képességfejlesztés  Tehetséggondozás  fejlesztési színtereknek megfelelően  egyéni  Tehetségterületnek megfelelően  Vas  Megyében 19 helyen (2016.Fejlesztési folyamat  Kinek?  Szakértői vélemény alapján (Nkt. beilleszkedési nehézség  pszichológus. 27. május) HH  kompenzálás.§)  Magatartási.

Helyzetfeltárás   Szakértői vélemény áttekintése  Időpontok  Fejlesztendő területek  segédletek  javaslatok  Felmentés  más jellegű fejlesztési módok  több idő Konzultáció más szakemberekkel  Szakszolgálati fejlesztés. terápiák feltérképezése  Csoportalkotás max 3 fő!  Időpontok   Külön foglalkozás. nem óra helyett  reális időpont Kiegészítő „vizsgálatok” .

igazodik egyéni sajátosságihoz  Figyelembe kell venni: a probléma. tágabb környezetét . nehézség típusát  súlyossági a fokát  súlypontozott területek gyermek / tanuló életkorát  aktuális állapotát  fejlődési sajátosságait  készségeit. képességeit  meglévő ismereteit  szűkebb.Egyéni fejlesztési terv összeállítása  Egy adott gyermek / tanuló fejlesztéséhez készül.

Egyéni fejlesztési terv összeállítása  Fejlesztési irányok meghatározása    Fejlesztés kiemelt területei  háttérfunkciók állapotának kiemelése  beszédállapot Fejlesztési területek feladatokra bontása (4 – 6 )  súlypontozás     mozgás minden esetben szükséges Fejlesztés összehangolása a tantárgyakkal. módszerek kiválasztása Értékelés . tantervvel. tanmenettel Ütemezés   támpont a szakértői vélemény Három hónap  szükséges módosítások  felülvizsgálat  szűkítés Eszközök.

önállóság. pszichés funkciók fejlesztése  prevenció – korrekció Iskola kezdő szakasza (alsó tagozat)  Sérülésspecifikus eszközök használata kap hangsúlyt az alapvető kultúrtechnikák elsajátításában  önkiszolgálás – pszichés funkciók – olvasás – írás – matematika Iskola további szakaszai   tanulási technikák. módszerek.Súlypontozás (életkor – tartalom)    Óvoda – iskola átmenet  önkiszolgálás. infokommunikáció. kultúrtechnikák Középiskola  pályaorientáció. stabilitás .

.

Pszichomotoros funkciók  Pszichomotoros fejlődés  mozgás:  nagymozgás  finommotorika  grafomotorika  beszédmozgás. sík. artikulációs  orientáció:  beszéd:  saját test. kifejező beszéd. szókincs Affektív funkciók  szociabilitás  érzelmi intelligencia . keresztezés beszédészlelés. idő. beszédmegértés. tér.

mechanikus  képzelet  gondolkodás  szerialitás  Intermodalitás (multiszenzoriális fejlesztés) .Kognitív funkciók  észlelés vizuális. auditív  diszkrimináció  figyelem vizuális. hosszú távú. auditív  emlékezet rövid.

Mozgás fejlesztése PSZICHOMOTOROS FUNKCIÓK FEJLESZTÉSE .

egyensúlyozás  Finommotorika megalapozása  Ayres. pók  tipróka. henger. trambulin  labdázás  ernyőzés  zenés mozgások . futás. Delacato  Gyaloglás. rúgás. hajítás. béka. menetelés  Mozgásos utánzó játékok  kacsa.Nagymozgás  A test nagy izmainak a helyes használata  Járás. rák. TSMT. felülés. roller.

Finommotorika  a kisizmok használatát igénylő mozgásformák kivitelezése  emberrajz – fejlettség  3 éves: sematikus arc  4 éves: emberi arc. alakja  fokozatok  izomtónus  gyurma. szivacs  golyófűző. gyöngyök.  színezők. láb  5 éves: komplett emberi test + járulékos elemek  manipulációs gyakorlatok  puzzle. mázolók . formaillesztő  ceruzák mérete. kéz.

fűzni.Grafomotorika   Okok  szomatikus  mentális  pszichés  szociális Jelei:  ügyetlen koordináció  nem szeret rajzolni. vágni  problémás az ábrázolás  rendezetlen íráskép  finommozgás nem dinamikus .

Grafomotorika  Fejlesztése  légzőgyakorlatok  ujjtornák. ujjgyakorlatok  agyfélteke  apró gyakorlatok mozgássorok  fixációs gyakorlatok  vonalfeladatok  pontrács gyakorlatok  gyöngyfűzés  íráselem variációs gyakorlatok .

lexikon. szógyűjtés.  gondolkozz. szópiramis. bővítés párbeszéd. szólás.Beszéd (mozgás – artikuláció) fejlesztés  óvoda – iskola átmenet  logopédus kompetencia  logopédiai asszisztens (kompetens?)  Elsősorban  szókincsfejlesztés. közmondás  beszédészlelés  beszédmegértés  kifejezőkészség .

kapcsolódásuk felismerése  megismétlése  anyanyelv helyes elsajátítása. írás. idegen nyelv alapja  Részterületei:  Szeriális észlelés  Transzformációs észlelés  Vizuális észlelés  Ritmusészlelés  Beszédhang megkülönböztetés .Beszédészlelés fejlesztése  beszédhangok. használata  beszédészlelés ≠ beszédmegértés  olvasás.

gyakorlatok  Hallásfejlesztés  Légzőgyakorlatok  Nyelvgyakorlatok  Ajakgyakorlatok  Szavak.Beszédészlelés fejlesztése . szókapcsolatok. hangsorok ismétlése  Szóismétlés súgás alapján  Szógyűjtés .