NASKAH PROSESI PERPISAHAN

( PATURAY TINEUNG ) SMPN 2 SUKAMANTRI 01.10 SMP Negeri 2 Sukamantri 1 comment
I. PROSESI SENI UPACAR PATURAY TINEUNG SMPN 2 SUKAMANTRI TAUN
PANGAJARAN 2010/2011 DIKAWITAN Narasi Embara kabalarea , bewara kanu araya Kanca
baraya nu pada lengah Sugri pribumi nu pada linggih Mugia mugi janten uninga Wirehing dina
DINTEN IEU pisan sabtu25 juni 2011 Ku urang sadaya bakal kasakseni Prosesi paturay tineung
kelas salapan oge samena kelas VII sareng VIII Simkuring saparakanca ti sanggar seni Ngarumat
SMPN 2 Sukamatri sseja Milu jabung tumalapung Icik kibung dina widang seni daerahna
Sasieureun sabeunyeureun Ngiring ngaguar titinggal karuhun.  Irama beraksen tinggi (sulins
naik sampai berhenti....) II. PROSESI SENI UPACARA ................................................,DI
KAWITAN !  MUSIK BUBUKA  TARIAN BENDERA  TARIAN UMBUL – UMBUL 
GENDING CATRIK SAWILET  TARIAN PAMAYANG  TARIAN PAYUNG (NARASI )
GERA LAGUKEN KIDUNG LIWUNG NU PANUHUNG GERA HARIRINGKEUN KAWIH
ASIH TINA ATI SUGAN TETEG IEU LENGKAH NU REK LUNTA SUGAN JEMBAR IEU
LENGKAH SEJA NAPAK MUN ISUK BALEBAT NYUNGRAY TI WETAN. SARANGENGE
SUMIRAT DEUI DILANGIT SINDANG SUKAMANTRI NANGING BOA....SAUKUR JADI
KALANGKANG KALANGKANG DINA EUNTEUNG PANINEUNGAN URANG
MUNGGUH ARI WAKTU KAPAN JAMPARING ANU MELESAT, NYEAK NINGALKEUN
PATOK DEMI PATIK LALAKON RACA TAPAKNA JADI PILAR – PILAR KAKELAR
SINDANG PANGANJREKAN URANG GEUS NYANDING NA DIRI NAPEL NA JIWA JADI
WIWITAN URANG SAREREA ATRA TI BIHARI TUG NEPI KA KIWARI NGAGURAT
TITIS TULIS WIWITAN DIRI HAMO HOREAN LUNTA SABAB NYA DIDIEU PISAN
KATENTREMAN HIRUP JEUNG HURIPNA URANG DINA WIDANG ILMU
PENGETAHUAN AYEUNA NITIH WANCI NUMUSTARI NINGGANG MANGSA NU
SANPURNA URANG KUDU PISAH ANGGANG PATURAY DINA WIDANG
PANGATIKAN WINAYA ATIKAN DASAR ,MUGA KABIRUYUNGAN PAMUGA YA
JAMUGA MUGA JADI INSAN ANU MULYA JADI INSAN NU DIRIDHAI KU MANTENA
DINA NITI,NATA ANU MUNGGARAN TANDANG MAKALANGAN NGEMBAN TUGAS
NARATAS DIRI NU UTAMA TALI BATIN URANG CANGRED BARIS NGANTENG DINA
GURAT PANINEUNGAN DIDIEU AYA BAGJA JEUNG CIMATA,DI DIEU AYA ANU
DIJAJAP JEUNG DIJAJAPKEUN AWOR DINA RINGKANG PILEULEUYAN
NUDIKANTUN WUWUH NGUNGUN,NANGING BAGJA BINARUNG BAGJA SABAB
SIRUNG BARIS RENUNG,BARIS MANGKAK................JADI WAWANGI DILEMAH
CAI........................................... PAMUGA JADI INSAN NUGABATI TUR BABAKTI, SUGIH
MUKTI,SEWEU SEWU ELMU ,LOHJIH NAWI.ATIKAN JEUNG PANGATIK TETREM
AYEM,MUGA SILIH AJENAN,SILIH ASAH,SILIH ASUH NGAHIJI SATUJUAN
SAPAMIKIRAN ENGGONING NGAHEUYEUK DAYEUH NGISI KAAMERDEKAAN CIRI
BAKTI KA NAGAR III. LENGSER MAKALANGAN (CARIK KREASI.....) ( NARASI
BUBUKA LENGSER ) PUN................SAMPUN.........KAPANGERSA PUPUHU GIRANG
PANGATIK PUN............... SAMPUN KASUGRI ANU SAMI RAWUH SEPUHNA SISWA
SIWI KELAS SALAPAN,ANU SAMI LINGGIH OGE KASADAYA ANU SAMI HADIR,
HAPUNTEN, DI GINGSIR LINGGIH HEULA SAKEDAP URANG SAMI - SAMI SAKSENI
ACARA PATURAY TINEUNG OGE SAMENA PALAPUTRA URANG SADAYA POE IEU
HAAYU URANGANG SUKA BUNGAH GALUMBIRA HIBURAN SAAYA – AYA
BARUDAK DIAJAR TANDAK, BARUDAK DIAJAR NGENGKLAK, HAPUNTEN DINA
LEPATNA,KIRANG DINA WIRAHMANA MAKLUM DIAJAR DADAK – DADAKAN 

) ILUSTRASI SULING NARASI: BAPA....... IBU....... NAPAK LACAK NA WIYATA DI LEUMAH SARAKAN SINDANG SUKAMANTRI NGAJUNGJUNG LUHUNGNA ELMU KOMARANA PENDIDIKAN TIMENDI PIPASINIEUN.. KIWARI NITIH WANCI................... UJANG KASEP SUMANGGA SUNGKEUM KA BAPA KALIH KA IBU.. NGATIK ......SAPAI PADA ARENA) VI........... KA BAPA PUPUHU GIRANG PANGATIK SMPN 2 SUKAMANTRI DIHATURANAN KAPAYUN VII.....IBU......YA .......................... KEDALKEUN NAON ANU DISEJA PUNDUT DO’ANA SANGKAN HIDEUP PINANGIH JENG KABAGJAAN DUNYA RAWUH AKHERAT!  GENDING (LIRIH..ALLAH YA.(LENGSER MOTEKAT GUGUYON)  SEMBAH.......DINTEN IEU ABDI SUMANGGEM DIPAYUNEUN BAPA SARENG IBU MUNG SEG MANAH TIAS DI BUKA NYAKSIAN LAMBE NYARIOS. AHUNG...PANGERAN ABDI SADAYA MUNG DU’A TI BAPA KALIH IBU HIRUP KUMBUH DI DUNYA SING RAWUH WALATRA AMIN ..MUSIK KREASI .....HIDEP DI KAWAS TAMAT NA MANGSANA TILU TAUN ANU DITUNGGU SAWATARA MANGSA ANU DIDAGOAN . PILEULEUYAN – PILEULEUYAN............PAKEUN HEUBEUL JAYA DI BUANA CIAMIS NATAR UDAGAN..... SAPUNYERE PEGAT SIMPAY PATURAY PATEPANG DEUI YA ALLAH............TI BIHARI KA KIWARI HUNG...................... (LENGSER NGAMBIL DAN MEMBAGIKAN BOKOR KE PAMAYANG)  LENGSER MAKALANGAN DEUI  TARIAN PETUGAS BENDERA DAN TARI KELE ( SYMBOL KASUBURAN ) NARASI BRAL ANJEUN GEURA MIANG ANJEUN GEURA NGAPUNG NGAWANG – NGAWANG MUNG KAHADE ANJEUN SING INGEUT KANA WIWITAN TILU TAUN LILANA ANJUEN KASIPUH KU ELMU KAPATRI KUPANGARTI HAMO ULAH LALI KAPURWA DAKSI BANDERA SIMBOL NA WIYATA SINGJADI DASAR KASINUGRAHAN PAPAYUNG KAPERIBADIAN BANGSANJEUNG NAGARA BANYU SIMBOL KASUBURAN HAMO LAYU KAPANASAN NAJAN SAGEUDE SIKI SASAWI PEK GUNAKEUN NUDIPALAR BISA NYANGSANG NADIRI URANG  TABUHAN LALAYARAN SAWILET LAGU :CATRIK SAWILET CIAMIS PAKENA GAWE RAHAYU............................CIAMIS MAJANG MANISNA PANGHAREUPAN PANG WANGUNAN KUKUH AJEG PRIBADI RAHARJA LEMAH CAI V...........ROBALL ALAHIN VIII.................) ANAKING . NARASI : PUN SAMPUN KAMAHA AGUNG KA GUSTI NUMAHA ASIH GUSTI PAMUNTANGAN PEUTING GUSTI PAMUNTANGAN BEURANG SAJATINING PATI HURIP SAJATINNG KALANGENAN PUN SAMPUN SAWIGNA ASTU PARALUN KABUNDER AWUN KARUMUHUN KA KARUHUN SEJA AMIT KAMI MIPIT SEJA MENTA KAMI NGALA NGUNDER TINEUNG PANASARAN PUN SAMPUN NGARUMSUM GALUR MAPAG BEJA MANGSA LAWS................KATRESNA.. BAPA IBU ASA SESAH ABDI NGANTUNKEUN ASA SESAH KANGGO NGALENGKAH ABOT KUSONO .. UJANG KASEP MANGGA GEURA TANDANG HIDEP AYEUNA REK DI ISTRENAN  ( KELAS IX BERJALAN MENUJU ARENA DIIRINGI LAG LALAYARAN.TANWANGEN SANES KANTEN BAPA..ABDI SADAYA NGARAOS YAKIN KAHEMAN BAPA KALIH IBU WENING KU ASIH SARENG KEUBEUK KU KANYAAH........................... IBU...IMANA PICARITAEUN URANG NYORANG KATUKAN................... KATITIH KATARIK TULIS AYEUNA ...... GESAN MAHAYUNA AYUNA KADATUAN CIAMIS MANJING DINAMIS.. NARASI GIRANG PANGATIK ( BAPA KEPALA .....MAPAG MANGSA DATANG NANJUNG TUR GUMULANG MAHAYUNA KADATUAN KIWARI NGANCIK BIHARI AYEUNA .......5X IV..... NGADIDIK.......... ANU TAYA HIGGANA BAPA..... URANG JUJUT HIJI-HIJI NGARAH PUGUH NYA PITUUR...... NETESKEN..........ABOT KUNYAAHNA ABOT KU KADEUEUH.........................

....... SARENG ANU ISTRI WASTANA ..SUMANGGA SANGGAKEUN IJAZAH KA MURANGKALIH WAWAKIL TIKELAS IX...............ISUK JAGANING GETO HIDEUP DIDIEU DIANTI PISAN............ XII......  GENDING PANGANTER PUSPA JALA LAUGU :NIMANG ADUH BAPA IBU GURU KATAMPI KU ASTA KALIH KASAEAN TI SALIRA DIPATRINA SANUBARI PIDU’A ANU DIPUNDUT PIKEUN PIBEUKEULEUN ABDI BADE NERAS KEUN SAKOLA NAWUJUDKEN CITA – CITA MUGI KERSA WENINGGALIH NGAHAPUNTEN DOSA ABDI NUKANTOS NYESAHKEUN PISAN NGAPING PINUH KASABARAN XV.. KAPAN ETATEH BANDA MANUSA BRAL.BOBOT SAPANON CARANG SAPAKAN MUGIA JANTEUN MAK’LUM TINA KAKIRANGANNANA SIHAPUNTEN KANA KALEPATANANA.............JUMLAH.....KELAS.......KIWARI NGAJADI BUKTI NGAJANGELEK POE NU HADE HIDEP MUNGKAS MANGSA DIAJAR TLU TAHUN PAMUNGKAS KATINEUNG HATE BRAL ANAKING GEURA LEMPANG GEURA LEUMPANG MAKALANGAN GEURA IGEULAN IEU DUNYA ANU PINUH KU COBAAN TUH ........... NYAAH KUBAGEURNA..... HIDEUP GEURA BEUBENAH PETIK PANGARTI........  GENDING PANUTUP (JIRO...............! KANU BAGEUR. JUNG ANAKING GEURA LUMAKU UDAG KAHAYANG.. BINGAH AMARWATA SUTA ........... UNDEUR PANGALAMAN PIKEUN NGAWUJUDKEUN CITA – CITA BEBER LAYAR TARIK JANGKA PACUAN ULAH REK POHO JIMAT JATINNG WALUYA NGALENGKAH BACA BISMILAH NYATANDANG BUNARUNG IMAN RANCAGE MIGAWE PANCEN DITAMENG LEBER WAWANEN BATAL WUDU.....MUNG SATEUACANA SUMANGGA GEURA KALUARKEUN MANAWI GADUH TUTUNGKUSAN SIMBOL KASADAYA ATIKAN URANG.............!SILIH LUBARKEUN DOSA...  GENDING JALAN........... XIII.. KA PATUGAS ANU NYANDAK IJAZAH SUPADOS KAPAYUN ! XI........ KELAS ...... KA BAPA OGE IBU GIRANG PANGATIK SUMANGGA TIASA NGANTUNKEUN UIH DEUI KATEMPAT ANU PARANTOS DI SAYOGIKEUN........... ANU PAMEGET WASTANA ..... YU.....ANAKING... ANAKING MANUK HIBEUR KUJANGJANNA...... BINGAHNA KAGIRI – GIRI........LIRIH...................... ( MELEPAS BURUNG JAPATI SIMBOL PELEPASAN)DAN MENINGGALKAN ARENA...... KABAPA PANGATIK OGE IBU .................... DIDITU ANU PENTAS.............. MANUSA HIUP KU AKALNA BAPA KATUT IBU NGADU’A TIKAANGGANGAN ANAKING. ANU IKHLAS .......................... (SOK DI COMEN AH) LALAGUAN HARIRING NUKUNGSINYANDING (CATRIK TABUKAN 5-2 ) PURNAMA NU KUNGSI LEUNGIT NGANJANG KABURUAN DEUI ANU KUNGSI KAPIATI KIWARI URANG DITEUPANGKEUN DEUI HARIRING NUKUNGSI NYANDING .. BATAL SIOLAT ANAKING. KANU BANGOR NYAAH.. DIANTEUR KUTEUTEUP DEUDEUH IX.................. XIV..)  GENDING SAMPALAN ( BUBAR.... ANU ITU..... SUMANGGA NGADEG DEUI TERAS SALIM KA BAPA KALIH IBU AN PANUNGTUNG!!!!!!!! X.............)  SEULEUNYU SULING  TUTUP TAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT KANG.... ALHAMDULILAH UJANG KASEP HIDEP GEUS MENANG PANGDU’A TINU JADI SEPUH.... WASSALAMU’ALLAIKUM WR.... GAMPANG MALIKNA BATAL LAMPAH HESE NGUBARANNAN BRAL........KUBANGORNA ARI BODO JEUNG PINTER.............................WB.. TAPI KAHADE ULAH LALI KA TAMPIAN.............................. MUNG SAKITU NU KAPIHATURPIDANGAN RUNTUYAN ACARA MIANGKEUN KELAS SALAPAN SMPN 2 SUKAMANTRI AHUN PANGAJARA 2008/2009 HATUR NUHUN KANA PERHATOSANANA.........

...AYEUNA DATANGNGAHALEUANG DEUI HAYU PATAREMA TANGAN CACAPKEUN MEUNGPEUNG AYA KASEUMPEUTAN AYEUNA MANGSA NU ENDAH HAYU URANG SUKA BUNGAH CAANG BULAN OPATBEULAS NARAWANGAN ATI BANGBELAS ANGIN PERIANGAN ( KULU – KULU 2-5 ) SENGIT ANGIB PERIANGAAN NGUSAPAN EUMBUN – EUMBUNAN DUUUUH EUMBUN – EUMBUNAN HAAR – HAWAR REUREUNDAHAN NGAHARIRING AYUN AMBING – AYUN AMBING SEUNGIT ANGIN KAHIANGAN SUMEUREP NAA LEULEUMBUTAN DUUUUUUUUUH NA LEULEUMBUTAN HAWAR – HAWAR RERENDAHAN AYUN AMBING AYUN AMBING DEUNGKLEUNG DENGDEK DEUNGKLEUNG DENGDEK SISI LAMPING ANU DEWEK ENYA ANU KURING TANAH WASIAT TANAH DURIAT ANU MATAK TIBEULAT NYA RARASAAN DEUNGKLEUNG DENGDEK BUAH KOPI SISI LAMPING ANU DEWEK ENYA ANU KURING TANAH KATRESNA JADI SARAKAN ANU TETEP MARENGAN NYA LEULEUMBUTAN KULU – KULU ( 2-5) DEWI SINTA DEWA – DEWA RAMA KASASARMAH GAN DI ALAS ROBAN ALAH MIKA CINTA – MIKA CINTA KASASAMA HIJI – HIJI DASAR DASAR KABANGSAAN HIJI DASAR DA KABANGSAAN PRANG PRING ALA PRANGPRING BENTANG KUKUS JADI – JADI DUA NGIRING ABDI NGIRING NGIRING ABDI NGIRING AGAN PUPUS DA ABDI BAWA PRANG PRING ALA PRANGPRING BENTANG KUKUS JADI – JADI TILU NGIRING ABDI NGIRING NGIRING ABDI NGIRING AGAN PUPUS DA ABDI MILU GAN ARI MELAK SAGA MELAAK SAGA PALINTANGAN GAN ARI BABALEAN BABALEAN DA PANGALUSNA GAN ARI SOK SANAJAN SOK SANAJAN KANTUN NGARAN GAN ARI KASAEAN KASEAN DA MOAL MUSNAH TONG KALEUWEUNG SEUSEUR SIREUM MENDING NGALA BUBUNDEURAN ENTONG – ENTONG KEUEUNG ENTONG – ENTONG SIEUN MUN NGABELA DABEUBEUNEURAN Posted in: Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda 1 komentar: Muhamad Zendi says: 14 April 2016 10.ly/KNICZ .!! abdi hoyong Conto Lagamna.... hapunteun sateu acana.10 Reply Hapunten. sateu acana ngahaturkeun nuhun tos ngepos iyeu blog nu sae tur mangfaat. salam patepang Make Money Online : http://ow. Saleresna upami gaduh mp3 rekaman narasina tiasa di post atanapi di email..

 cemerlang. Dalam  beberapa tahun terakhir. upacara adat. Siswa yang akan pergi melanjutkan  pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi diharapkan tetap  mampu berpijak di bumi tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. SUNDA  Selain untuk menandai telah selesainya masa belajar di sekolah. atau kelas 12 SMA). Makna tersebuttidak hanya ditampilkan dalam  penampilan. tapi juga didalami dalam hati.Upacara Adat Sunda dalam Acara Perpisahan Sekolah Di akhir tahun pelajaran. Karena itu.  namun tetap memelihara budaya tanah kelahirannya. upacara pelepasan siswa atau istilah  daerahnya 'paturay tineung' dilakukan dengan upacara adat. kelas 9 SMP. di sekolah­sekolah  biasanya musim acara perpisahan alias pelepasan siswa kelas  akhir (kelas 6 SD. putih.  Memang. raup pengalaman seluas­luasnya.  tata cara perpisahan dengan upacara adat. atau bersih. bertujuan untuk  'ngamumule'  (melestarikan) warisan budaya lokal. tentu saja dengan  narasi  yang disesuaikan. sekarang tak lagi didominasi oleh  upacara pernikahan. Itulah . antara Juni­Juli. yakni cahaya. dalam hal ini budaya Sunda. Acara perpisahan sekolah sudah banyak  yang menduplikasi upacara adat pernikahan.  Raih ilmu setinggi­tingginya. orang  Sunda yang ‘nyunda’ perlu memiliki hati yang luhur pula. Makna kata Sunda sangat luhur.

  Rangkaian Upacara Adat Sunda Acara dibuka dengan narasi dengan iringan gamelan sunda.  Sasieureun sabeunyeureun ngiring ngaguar titinggal karuhun    PROSESI UPACARA ADAT DIKAWITAN *Musik Bubuka .  seja ngiring aub jabung tumalapung ngiring icikibung dina widang seni sunda. Saptu 13 Juni 2015 Ku urang sadaya bakal kasakseni prosesi upacara paturay tineung kelas 9 MTsN Garut Sim kuring saparakanca ti Sanggar Seni MTs N Garut. sekaligus bangga terhadap  budaya Sunda yang dimilikinya. Bewara kanu araya.  Kanca baraya nu pada lenggah. wirehing dina dinten ieu pisan.  biasanya memohon izin kepada seluruh hadirin untuk memulai  acara : Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh Embara ka balarea.yang perlu dipahami bila mencintai. sugri pribumi nu pada linggih Mugi janten uninga.

  Pakaian yang dikenakan Lengser biasanya terdiri dari : baju  kampret. tata krama yang baik. Lengser adalah tokoh sentral dalam upacara adat Sunda. namun memiliki kecerdasan yang sulit  diduga. putera  dan puteri. kemudian datanglah mamang lengser. Dengan  memperlihatkan giginya yang ompong dan gerakan tari lucu.*Tarian Payung Seorang ponggawa pembawa payung 'midang' sambil menarikan gerakan indah memainkan payung yang akan digunakan untuk  memayungi perwakilan siswa yang akan dilepas. . Lengser lebih banyak menggunakan  komunikasi non verbal dalam berinteraksi.  dan selalu  memberi petuah.   *Tarian Umbul­umbul Pembawa umbul­umbul terdiri dari 6 orang ponggawa yang  akan mengiringi prosesi upacara adat pelepasan atau paturay  tineung. Biasanya siswa yang dipilih adalah yang berpreastai secara akademik. sering digambarkan sebagai tokoh yang serba bisa. serta totopong (ikat kepala).    Disimbolkan sosok seorang kakek­kakek yang dituakan. Tokoh  ini digambarkan sebagai 'figur' yang memiliki karakteristik  bodor (lucu). celana pangsi dilengkapi dengan sarung yang  diselendangkan. polos.  kehadirannya tak pelak selalu mengundang tawa penonton/tamu  undangan.  mempunyai sifat sederhana.

. Mangga urang sasarengan. Gending Catrik *Tari Merak (sapasang) *Mayang .. ti kulonna.Saat 'midang' atau mentas.. ti wetanna   hung .ahung .Ngagendeng Panganten (2 orang wakil siswa kelas 9) Narasi Geura lagukeun kidung liwung nu panuhung . lengser hanya 'pepeta' alias bergaya  tanpa suara. bilih manawa manawi kemudian dilanjutkan dengan narasi.  Rajah atau ngerajah ditembangkan untuk menghormati roh  leluhur serta mohon kepada Yang Mahakuasa. kula rek diajar ngidung    Amit ampun nya paralun... Amit ampun nya paralun. sebab ucapan lengser akan disuarakan oleh  panembang yang akan ngerajah diiringi kacapi suling yang  'ngagelik'... ka gusti nu maha suci neda pangjiad pangraksa abdi kempel Seuweu Siwi ka batara neda suka ka batari neda suci ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal                     ti kalerna ti kidulna. Rajahnya seperti  ini : Sampurasun. mapag nu bade amitan Prosesi memasuki pentas.

pek geura regepkeun ku hidep sakabeh. jiad pangdu’a ti ibu bapa guru hidep. Geura cangcang dina tulang-tulang kahayang nu bakal datang . Tungkus dina tungtung kalbu anu saestu. siap memberi doa restu kepada siswa kelas 9 yang akan melanjutkan sekolah. Pek geura patri dina acining padaringan ati sanubari. kapan jamparing anu melesat Nyiak ninggalkeun patok demi patok lalakon Raca tapakna jadi pilar-pilar kakelar iring-iringan tiba di hadapan Bapak Kepala Sekolah yang telah duduk bersama seorang ibu guru senior. Narasi sungkeman : Bapa : Hidep anaking puputon jimat awaking.Geura hariringkeun kawih asih tina ati Sugan teteg ieu lengkah nu rek lunta Sugan jembar ieu lengkah seja napak Mun isuk balebat nyingray ti wetan Srangenge sumirat deui di langit Ciawitali Nanging boa saukur jadi kalangkang Kalangkang dina eunteung panineungan urang Mungguh waktu. nu dipalar hidep hirup hurip ka hareup. Kemudian dua orang siswa tersebut sungkem. Cangreud pageuh dina galeuh-galeuh manah anu maneuh.

lantaran abdi teu acan tiasa mulang tarima. hapunten abdi rumaos teu acan tiasa mulangkeun kadeudeuh. ibu reueus reugreug pageuh awor jeung kabungah. Tapi sawalerna ibu teu ridlo.Anak : Bapa. kolot mah lautan hampura. abdi teu acan tiasa nepakeun kanyaah. Ibu : Duh. kasep. anaking. anu aya ngan geugeuleuh jeung kariweuh. Bade kumaha abdi mulang tarima? Nu pareng musingkeun. rido jeung iklas. Abdi neda halal ti ibu kalih ti bapa tina sagala rupina. ibu humandeuar hariwang sieun karandapan. Anak : Duh. mungpang. ibu. bapa teu rela. sakitu seueurna kesang anu parantos ngucur dina enggoning ngatik ngadidik abdi sadaya. lamun hidep sarerea bisa ngojayan pangalaman atikan nu leuwih luhur tur lega. lamun mah hidep kokoleaban na seuneu naraka alatan nyieun dosa na mangsa rumaja. bapa. poho kacape. MOal rela lamun hidep joledar tambelar kana tetekon ti anu Maha Linuhung. Mung abdi sadaya neda panuhun kanu Maha Agung mugi-mugi guru abdi sadaya apanjang-apunjung salamina. ngabandel . sing bisa nyiar elmu pangaweruh nu leuwih luhur ajen inajenna manan ti MTs. poho kasieun. Omat geulis.

ayeuna baris paturay Nu dikantun mulus rahayu. Bapak Kepala Sekolah menyerahkan Ijazah kepada siswa. Narasi : Pileuleuyan. pileuleuyan. Rampak sekar Narator Bral geura miang. Bapa : Duh … Anaking. asal urang babarengan Nyukcruk elmu nyuprih harti. Bral geura miang tandang udag kahayang. Diandung pangestu ti ibu dijajap pangdu’a ti bapa. nu ngagupay ka hidep sarerea. dijajap rewu pangdu’a Dirungrum pangjurung laku. geulis jeung kasep.pikahariwangeun. hapunten abdi. Matak hese matak cape. bapa nyerangkeun ti kaanggangan. wanci ieu harepan geus narembongan. nu miang pinanggih bagja. Bapa. Bismillah tawakalna anu diseja Pileuleuyan hidep pileuleuyan … Selesai sungkem. mugia mulus rahayu .

neda agung cukup lumur neda jembar hapuntenna Wassalamu'alaikum wrohmatullahi wabarokatuh Rangkaian upacara adat paturay tineung (perpisahan) kelas 9 MTsN Garut. Doakan semuanya berjalan lancar. 2 orang sinden.Mugia pinanggih bagja. terdiri dari 7 orang nayaga. bral geura miang Geura tandang makalangan Mung sakitu anu kapihatur pidangan prosesi upacara miangkeun kelas 9. Artinya beberapa hari mendatang. 6 orang ponggawa dan seorang pembawa payung akan berlatih lebih intens. sobat. Insya Allah nanti saya posting gambar-gambarnya. baru akan dilaksanakan Sabtu 13 Juni 2015 nanti. ya. 6 orang penari. . Setelah itu pengisi acara Upacara Adat. Hari ini para siswa kelas 7 dan 8 baru saja selesai UKK. Hatur nuhun kana perhatosannana Bobor sapanon carang sapakan.