You are on page 1of 12

1

III KRT 2016 - Regulamin

Regulamin
III Kaszczorkowego Rajdu Terenowego
18.06.2016
I - WSTĘP
1. III Kaszczorkowy Rajd Terenowy (III KRT) organizowany
w dniu 18 czerwca 2016 roku , zwany dalej Rajdem,
jest odmianą Turystycznego Rajdu na Orientację (RnO)
z elementami Gry Terenowej. Zadaniem uczestnika
jest potwierdzenie w określonym limicie czasu swojej
obecności

przy

ustawionych

w

terenie

punktach

kontrolnych i wykonanie zadań sprawnościowych oraz
sprawdzających
wiedzę
w
wybranych
przez
Organizatora punktach na trasie.
2. Rajd ma na celu rozwijanie umiejętności w zakresie
orientacji w terenie, łączenie entuzjastów tej formy
aktywności w terenie, poznawanie środowiska
przyrodniczego i atrakcji pięknej dzielnicy Torunia –
Kaszczorek. Ponadto celem Rajdu jest

poznawanie

ludzi o podobnych zainteresowaniach: kochających i
szanujących przyrodę, uczciwą sportową rywalizację i
szanujących drugiego człowieka.
3. Organizatorem Rajdu jest Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej nr. 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej przy
wsparciu Grona Pedagogicznego, a Program Rajdu,
termin i miejsce Zawodów (Baza Rajdu) są dostępne na
stronie internetowej Organizatora (www.sp27.pl).

2

III KRT 2016 - Regulamin

II - ZAPISY
1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zapisów jest podany
na stronie Organizatora. Zgłoszenia uczestnictwa w
Rajdzie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza
zamieszczonego na rejestracyjnej stronie internetowej
Organizatora

(https://competit.pl/zgloszenie/6228/)

lub przesłanie formularza na adres krt.torun@gmail.com
w terminie podanym przez Organizatora.
2. Istnieje możliwość zapisania się na Rajd w Bazie Rajdu w
dniu

Rajdu,

o

ile

liczba

wcześniej

zgłoszonych

uczestników nie przekroczy limitu ustalonego przez
Organizatora. Informacja o wolnych miejscach zostanie
podana na stronie Organizatora.
3. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
4. Każdy Uczestnik przed startem będzie zobowiązany do
złożenia
pisemnego
oświadczenia
o
braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów
oraz oświadczenia , że zapoznał się z regulaminem
Rajdu.
III - WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Osoby niepełnoletnie startują i uczestniczą w Rajdzie
pod opieką swoich opiekunów prawnych lub osób
deklarujących sprawowanie opieki nad grupą/drużyną ,
za pisemną zgodą rodziców.
2. Opiekun grupy/drużyny bierze odpowiedzialność, za jej
członków podczas trwania Rajdu.

3

III KRT 2016 - Regulamin

3. Każda osoba niepełnoletnia musi w Bazie Rajdu przed
startem

okazać/dostarczyć

pisemną

zgodę

od

rodziców/opiekunów prawnych, zgodną ze wzorcem
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

IV - KATEGORIE STARTOWE, DŁUGOŚĆ TRASY
1.

Każdy Uczestnik w momencie zapisu na Rajd godzi

się na start na przygotowanej przez organizatorów
trasie. Ilość dostępnych miejsc na każdej trasie ustala
Organizator.
2.

Długość trasy obliczona jest według optymalnej

drogi między punktami, uwzględniając przeszkody
niemożliwe do przebycia: rzeki, jeziora, bagna,
zabudowania, poligony, etc.
3.

Uczestnicy startują indywidualnie lub w Zespołach

4.

do 5-6 osób.
Uczestnicy meldują sie na mecie w pełnym składzie
osobowym.

KOLOR

NAZWA TRASY

TP5 TRASA PIESZA
III KRT 2016
(ZIELONA) dla
dzieci z kl. I-VI

RODZAJ
TRASY

Piesza dla
dzieci i
opiekunów

DŁUGOŚĆ
TRASY

5-6 km

LIMIT
CZASU

3
godziny

4

III KRT 2016 - Regulamin

TP10 TRASA
PIESZA III KRT
2016 (NIEBIESKA)
open

Piesza open

ok.10 km

5
godzin

TP20 TRASA
ROWEROWA III KRT
2016 (CZERWONA)
open

Rowerowa open

ok.20km

5
godzin

V - START NA TRASIE
1. Na trasach TP5,TP10,TR20 start wszystkich uczestników
następuje "ze startu wspólnego" w godz. Wyznaczonych
przez Organizatora.
2. Uczestnicy

zostają

sklasyfikowani

w

Rajdzie

pod

warunkiem dotarcia do mety przed jej zamknięciem.
Godzina zamknięcia mety zostaje podana na stronie
Organizatora oraz na mapach Rajdu.
3. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.
VI - MAPY RAJDU
1. Na TRASIE ZIELONEJ (TP5) i TRASIE NIEBIESKIEJ (TP10)
Uczestnicy otrzymują kolorowe mapy topograficzne w
skali zbliżonej do skali 1:15 000.
2. Na TRASIE CZERWONEJ (TR20) uczestnicy otrzymują
kolorowe mapy topograficzne w skali zbliżonej do skali
1:50000.

5

III KRT 2016 - Regulamin

VII - PUNKTY KONTROLNE
1. Punktem kontrolnym (PK) nazywamy znak (lampion)
wykonany w kształcie prostokąta o wymiarach 21 na 30
cm (A4), podzielony po przekątnej na dwa trójkątne
obszary, jeden w kolorze białym, drugi w kolorze
czerwonym, z logo Organizatora.
2. Na trasie ZIELONEJ na lampionach mogą być widoczne
również inne znaki (logo Organizatora, logo tematyczne
itp.).
3. Każdy punkt kontrolny jest oznaczony na białym polu
dwu lub trzy znakowym kodem.
4. Przy wybranych punktach kontrolnych Organizator może
przeprowadzić

kontrole

potwierdzające

dotarcie

Uczestnika do punktu kontrolnego.
5. Przy wybranych punktach kontrolnych dla TP5 uczestnicy
mogą
zostać poproszeni o wykonanie zadania
sprawnościowego lub sprawdzające wiedzę o stopniu
trudności

dostosowanym

do

Szkół

Podstawowych.

Zagadnienia są podane na stronie organizatora.
VIII
ZASADY
KONTROLNYCH

POTWIERDZANIA

PUNKTÓW

1. Potwierdzenie przybycia na punkt kontrolny z
lampionem następuje poprzez postawienie pieczątki lub
perforacji odpowiedniej do punktu na

polu karty

startowej.
2. Brak wymaganego elementów opisu PK
będzie jako BPK (brak punktu kontrolnego).

traktowany

6

III KRT 2016 - Regulamin

3. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika lub Zespół
braku lampionu we wskazanym przez Organizatora
miejscu na mapie- wpisuje się na karcie startowej w
odpowiednim miejscu brak punktu kontrolnego (BPK).
4. Na

trasach

kontrolnych

Rajdu
jest

kolejność

dowolna

zaliczania

mimo

punktów

oznaczenia

ich

odpowiednią liczbą porządkową na mapie.
IX - PUNKTACJA
1. W

poszczególnych

zwycięża

kategoriach

(TP5,TP10

Uczestnik/Drużyna/Grupa,

która

i

TR20)

pokonała

wybraną trasę w najkrótszym czasie i prawidłowo
oznakowała kartę startową.
2. O kolejności Uczestników decyduje ilość potwierdzonych
punktów kontrolnych, a następnie czas Zawodnika,
(kolejność na mecie – w przypadku identycznego czasu
w zaokrągleniu do 1 min.)
X - WARUNKI UKOŃCZENIA RAJDU
1. Uczestnik, aby mógł być sklasyfikowany w Rajdzie, musi:

dotrzeć do określonych punktów kontrolnych

oddać kartę startową, w stanie umożliwiającym
sędziemu identyfikację potwierdzeń

potwierdzić prawidłowo co najmniej jeden punkt

kontrolny (PK)
2. Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają na terenie
Rajdu

Sędziowie

i

Wolontariusze

wyposażeni

w

7

III KRT 2016 - Regulamin

odpowiednie

identyfikatory.

Każdy

Uczestnik

w

momencie napotkania Sędziego lub Wolontariusza jest
obowiązany na jego żądanie okazać mu do wglądu kartę
startową. Czas weryfikacji karty, o ile nie przekracza
jednej minuty, nie wydłuża limitu czasu przejścia
Uczestnika.
3. Sędzia lub Wolontariusz w razie stwierdzenia łamania
regulaminu może udzielić ostrzeżenia, a Sędzia Główny
zdyskwalifikować Uczestnika.
4. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w Rajdzie za:

podrabianie potwierdzeń na karcie startowej

używanie niedozwolonego środka transportu

korzystanie

z

pomocy

osób

trzecich

przy

pokonywaniu trasy

dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu
punktów kontrolnych

niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do
potwierdzania PK

5. Uwagi i odwołania Uczestnik może złożyć najpóźniej 15
min po przyjściu na metę i nie później niż godzinę przed
ogłoszeniem wyników. Uwagi i odwołania mogą dotyczyć
wyłącznie

wyniku

osiągniętego

przez

Zawodnika

zgłaszającego. Uwagi i odwołania rozstrzyga Sędzia
Główny.
6. Wszystkich Uczestników, którzy przerywają uczestnictwo
w

Rajdzie

przed

dotarciem

do

mety

obowiązuje

8

III KRT 2016 - Regulamin

poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do
godziny

zamknięcia

mety.

Numer

telefonu

do

Organizatora jest podany na mapie oraz na stronie
internetowej Organizatora.

XI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
2. Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie Uczestnicy
startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od
warunków pogodowych zastanych na trasach Rajdu i w
razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od
Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez
podpisanie przez Uczestnika deklaracji przed startem.
3. Organizatorzy

zastrzegają

sobie

prawo

do

przetwarzania danych osobowych uczestników tylko i
wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Rajdu
(np. tworzenia i udostępnienia listy uczestników,
publikacji wyników Rajdu).
4. Za szkody wyrządzone wobec Uczestników Rajdu przez
osoby trzecie,
odpowiada.

jak

i

odwrotnie

Organizator

nie

5. W czasie trwania Rajdu obowiązuje całkowity zakaz
spożywania alkoholu i innych środków zabronionych.
Uczestnik nieprzestrzegający
zdyskwalifikowany.
6. Ostateczna
Organizatora.

interpretacja

tego

zakazu

regulaminu

będzie

należy

do

9

III KRT 2016 - Regulamin

7. Nieznajomość

regulaminu

nie

zwalnia

z

jego

przestrzegania.

Oświadczenie prowadzących Drużynę
(WARUNKIEM UCZESTNICTWA W RAJDZIE JEST
PODPISANIE TEGO OŚWIADCZENIA PRZEZ OSOBĘ
PROWADZĄCĄ DRUŻYNĘ/GRUPĘ):
Oświadczam ,że zgłaszając Drużynę do startu zapoznałem
się

z

treścią

i

akceptuję

postanowienia

powyższego

Regulaminu III KRT 2016:
Lp.

1
2
3
4
5
6
7

Imię Nazwisko

Nr.startowy

Drużyna

Podpis

10

III KRT 2016 - Regulamin

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

11

III KRT 2016 - Regulamin

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

12

III KRT 2016 - Regulamin

38
39
40
41
42

Related Interests