นางรชนก ส่องแสง

ครูโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
สพท.ยโสธร เขต 1

แบบทดสอบก่อนเรียน 5 ข้อ

Time
r

1. ผีเสื้อมักหาอาหารกินจากอะไร

A เศษอาหารในถังขยะ

C ใบไม้อ่อน

B เกสรดอกไม้

D น้้ าค้างบนยอดหญ้า

Time
r

2. ผีเสื้อเป็นสัตว์ประเภท

A สัตว์มก
ี ระดูก
อ่อน
C แมลง

B สัตว์เลื้อย
คลาน
D นก

3. ปีกของผีเสื้อมีลักษณะเป็นอย่างไร

A เกล็ด
C เยื่อห้ม

B ฝ่่น
D ขน

Time
r

4. ทัว
่ โลกมีผีเสื้อมากกว่ากีช
่ นิด

A 15,000

C 150

B 1,500

D 150,000

Time
r

Time
r

5. วงจรชีวต
ิ ของผีเสื้อมีกีร
่ ะยะ

A สอง

C สี่

B สาม

D ห้า

ผีเสื้อ....

ผีเสื้อเป็นแมลงทีส
่ วยงาม ผีเสื้อมีหลากหลายพันธ์่
มากกว่า 150,000 ชนิ ด และเป็นแมลงทีม
่ ม
ี ากเป็นอันดับ
สองในบรรดาแมลงทัง
้ ปวง ผีเสื้อทีเ่ ราพบเห็นทัว
่ ไป มักมี
สีสันและลวดลายสวยงาม ภาษาอังกฤษเรียกว่า
butterfly ปีกผีเสื้อประกอบด้วยเกล็ดเล็กๆ ทีเ่ รียงซ้อน
กันกลายเป็นลวดลายและหลายสีสันโดยส่วนใหญ่ ผีเสื้อ
ไม่สามารถกัดหรือเคี้ยวอาหารได้ดด
ู แต่ของเหลวทีเ่ ป็นน้้า
หวานจากเกสรดอกไม้

ระยะที่ 1 ผสมพันธ์่

ระยะที่ 5 โตเต็มวัย

ระยะที่ 4 ดักแด้

ระยะที่ 2 วางไข่

ระยะที่ 3 ตัวหนอน

ระยะที่ 1 ผสมพันธ์่

เมื่อผีเสื้อโตเต็มวัยจะมีการผสม
พันธ์เ่ พื่อขยายพันธ์ต
่ อ
่ ไป

ระยะที่ 2 วางไข่

ผีเสื้อตัวเมียจะมองหาแหล่ง
วางไข่ อาจเป็นบนกิง
่ ไม้ ใบไม้ ใบหญ้า หรือ
พืชพรรณอื่น ๆ ผีเสื้อ
บางชนิ ดมักวางไข่บนพืชชนิ ดใดเพียงชนิ ด
เดียว
ในแต่ละปี

ระยะที่ 3 ตัวหนอน

เพียงไม่กว
ี่ น
ั ไข่จะค่อยๆ กลายเป็นตัว
อ่อนมีลก
ั ษณะคล้ายหนอนส่วนใหญ่สีเขียว
หรือสีน้ าตาล ตัวอ่อน กินใบไม้ เป็นอาหาร
เป็นช่วงวัยทีก
่ ินเก่งมาก เพื่อเก็บพลังงานไว้
ในช่วงวัยถัดไปและลอกคราบหลายครัง
้ ใน
ระหว่างทีโ
่ ตวันโตคืน

ระยะที่ 4 ดักแด้

หนังห้่มตัว
อ่อนของผีเสื้อจะแข็งขึ้นๆ จนกลายเป็นดักแด้
และกลายเป็นผีเสื้ออย่ภ
ู ายในเกราะห้่มแข็งๆ
นัน
้ ซึง
่ เรียกว่าด้วงผีเสื้อหรือเรียกรวม ๆ ว่า
“ ดักแด้ ”

ระยะที่ 5 โตเต็มวัย
ตัวอ่อนของผีเสื้อ จะค่อยๆ คืบคลานออก
จากด้วงและดักแด้ ขยับปีกช้าๆ เป็นประกาย
ระยับ เมื่อปีกกางเต็มที่ ผีเสื้อจะบินและเริม

แสวงหาดอกไม้ทต
ี่ นจะดูดกินน้้าหวานจากเกสร
ดอกไม้นัน

แบบทดสอบหลังเรียน 5 ข้อ

Time
r

1. ผีเสื้อมักหาอาหารกินจากอะไร

A เศษอาหารในถังขยะ

C ใบไม้อ่อน

B เกสรดอกไม้

D น้้ าค้างบนยอดหญ้า

2. ผีเสื้อเป็นสัตว์ประเภท

A สัตว์มีกระดูกอ่อน

C แมลง

Time
r

B สัตว์เลื้อยคลาน

D นก

Time
r

3. ปีกของผีเสื้อมีลักษณะเป็น
อย่างไร

A เกล็ด
C เยื่อห้ม

B ฝ่่น
D ขน

4. ทัว
่ โลกมีผีเสื้อมากกว่ากีช
่ นิ ด

A 15,000

C 150

B 1,500

D 150,000

Time
r

Time
r

5. วงจรชีวต
ิ ของผีเสื้อมีกีร
่ ะยะ

A สอง

C สี่

B สาม

D ห้า

เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

1. B
2. C
3. A
4. D
5. D

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful