You are on page 1of 7

CE TRUM DOPRAV ÍHO VÝZKUMU, v.v.i.

Divize rozvoje dopravy
Oblast koncepce rozvoje dopravního sektoru 186 00 Praha 8 , Thámova 7- 9
548 423 777 548 423 708 miroslav.vancura@cdv.cz

Expertní posudek

Dopravní studie

„Záběhlice – trojmezí, lokalita »Pod dvorem«“

1

Úvod

V rámci smlouvy od dílo č. smlouvy zpracovatele SML/1864/2010 zadavatel Občanské sdružení Trojmezí Chodovec, Hostivař, Záběhlice předal zpracovateli, Centru dopravního výzkumu, v.v.i. v elektronické podobě pracovní verzi v názvu uvedené studie zpracované firmou GREBNER, inženýrská a projektová kancelář spol. s r. o., Náměstí Barikád 3, Praha 3 k vyhotovení expertního posudku. Studie nese datum 05. 04. 2010, objednatel studie není uveden.

2 Předložený dokument
Předložený dokument obsahuje sedm stran textu Průvodní zprávy a jako grafické přílohy pentlogramy zatížení dotčených křižovatek a situace lokality v neuvedeném měřítku.

3 Vztažené dokumenty
Vyjma uvedené studie se k problematice vztahuje současně platný Územní plán hlavního města Prahy a koncept nového územního plánu. Ani jeden z uvedených územně plánovacích dokumentů návrh dle studie neuvažuje, viz následující obrázky:

1

Příslušný výřez platného územního plánu:

Dopravní koncepce návrhu Konceptu územního plán u z roku 2009

2

Jak je z výkresu a ze zkratek pro využití území, uvažuje se pouze s rekreačním využitím, zelení a z hlediska dopravy pouze s cyklostezkami. Uvedený koncept územního plánu se zmiňuje o zkoumané lokalitě následovně: Ve vnitřním i vnějším kompaktním městě plán potvrzuje stávající parky, rekreační a sportovní areály. Mezi nejvýznamnější záměry pro posílení rekreačních možností zejména kompaktního města patří návrh na využití území Rohanského ostrova, Trojské kotliny, tzv. Trojmezí na rozhranní městských částí Prahy 11, 10 a 15, oblasti Motol – Vidoule. Část přestavbových území je rovněž navržena pro plochy sportu a rekreace.

4 Koncepce stavby
Situační výkres, ze kterého vychází jak OS Trojmezí (uveřejněn na internetových stránkách), tak dopravní řešení fy Grebner je totožné, jeho původ však zpracovateli posudku není znám.

4.1 Urbanistické řešení
Jak výše řečeno, urbanistické řešení je pro zpracovatele neznámého původu. Je však nutno je kriticky hodnotit jako nevyhovující, a to z následujících důvodu: Navrhované řešení zástavbou převážně rodinných domků je založeno na několika průjezdních komunikacích. Aby však nedocházelo k jejich využívání, je předpoklad je označit svislou dopravní značnou B 32 Průjezd zakázán. Toto však je do značné míry formální označení, jehož dodržování se kontroluje problematicky. Je tedy reálný předpoklad, že jak severo-východní komunikace z ulice Nad Meandry do ulice Klapálkovy, tak východo-západní (tři paralelní trasy) z ulice Doupovské do ulice Klapálkovy budou využívány pro tranzitní dopravu, protože přinášení lepší a kratší spojení na D 1. Návrh obslužných komunikací, které jsou v severozápadním sektoru zaslepené je nevyhovující ze dvou důvodů: Nelze při tomto řešení zaokruhovat technickou infrastruktur (voda, plyn, elektřina) na veřejných pozemcích Navržená obratiště nevyhovují normám pro navrhování místních komunikací, neboť neumožňují bezpečný obrat rozměrnějších vozidel nutné obsluhy (úklid, hasiči, obsluha apod.) Z urbanistického řešení není patrné, zda jsou v území navrženy rovněž stavby občanského charakteru jako jsou služby, obchody, vzdělávací a kulturní zařízení apod. Lze předpokládat, že vyjma sportovního areálu, který však je od obytného souboru fyzicky oddělen Botičem a s ním souvisejícím biokoridorem, taková zařízení navržena nejsou. Zejména pak chybí případné zajištění bezpečného zásobování takovýchto objektů.

4.2 Územní plán
Jak je uvedeno v části 3, řešení není obsahem ani platného ani návrhu konceptu územního plánu, vyžadovalo by tedy zpracování a schválení jeho změny.

4.3 Dopravní řešení
Lze vycházet z urbanistického řešení v oblasti návrhu obslužných komunikací, který je dle článku 4.1 možno považovat za nevyhovující.

3

Dále je v Dopravní studii, její Průvodní zprávě zcela nedostatečně řešena veřejná doprava, a sice pouze tak, že je uveden obecný výčet možností obsluhy jedno či dvěma autobusovými linkami s jednou resp. dvěma zastávkami. Pro to však nejsou zřízeny žádné zálivy, není izochronami dokladován čas pěší docházky a obslužný prostor MHD. Řešení veřejné dopravy je tedy zcela nevyhovující; není ani dokladována možnost docházky ke stávajícím stanicím MHD. Studie ve své grafické části ukazuje na pentlogramech vybraných křižovatek míru zátěže jednotlivých ramen, nikde však není uveden zdroj zpracovaných dat. Na základě provedeného místního šetření lze s uvedenými hodnotami intenzit souhlasit i přes drobné odchylnosti s ověřovacím průzkumem. V Dopravní studii též chybí údaj o plánovaném šířkovém uspořádání jednotlivých komunikací, předpokládané výhledové zátěže na křižovatkách napojujících lokalitu na komunikační síť a navržení nutných dopravních a stavebních opatření pro bezproblémový provoz v těchto místech. Místa připojení lokality Trojmezí na komunikační síť jsou v nevyhovujícím stavu již v dnešní době: • • napojení v ulici Nad Meandry – špatné směrové i šířkové poměry komunikace, žalostný stav mostní konstrukce, nízká únosnost mostovky napojení v ulici Klapálkova – zákazová značka B12 (Zákaz vjezdu vyznačených vozidel) s dodatkovou tabulkou, která zde mimo jiné vylučuje případné vedení autobusové dopravy a zásobování. napojení do Doupovské – průsečná křižovatka Doupovská x Libkovská nemá patřičné parametry pro napojení tak rozlehlého území.

Z uvedeného vyplývá, že celá lokalita tzv. Trojmezí je dopravně problematicky napojená, a to pouze na třech místech z dnes již nevyhovujícími technickými i kapacitními parametry. Zároveň nelze účinně zamezit případnému využívání nových propojení pro tranzitní dopravu, přičemž komunikace, na něž je Trojmezí napojeno mají pouze charakter obslužný. Dále je terén převážné části sledovaného prostoru významně skloněn severním směrem k Botiči, což výrazně omezuje vedení komunikací v tomto směru.

4.4 Chráněná území
Návrhem je přímo ohrožena přírodní památka Meandry Botiče, a to zejména tím, že významné připojení navrhovaného obytného souboru je vedena přes tuto přírodní památku. Nebezpeční využívání pro tranzitní dopravu je uvedeno výše v článku 4.1.

4

Přírodní památka se nachází na toku Botiče od hráze hostivařské přehrady přes Hostivař až po park Práče v Záběhlicích. K.ú. Hostivař, Záběhlice - Praha 10. V: 6,7005 ha, n.v.: 220 - 235 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1968 Sb. NVP ze 29.4.1968. Jedná se o Přirozený meandrovitý tok potoka s břehovými porosty s výskytem chráněných a ohrožených druhů ptactva a společenstvem vodních živočichů. Břehové porosty místy přecházejí v olšinové porosty s dymnivkou dutou, dymnivkou bobovou a blatouchem bahenním. Úzká niva potoka Botič lemovaná fragmenty střemchové jaseniny. Bezobratlí živočichové odrážejí typ biotopu, tj. pobřežní pás potoka a zbytky nivních luk. Z 86 druhů střevlíkovitých jsou to např. Leistus terminatus, Ocys quinquestriatus. Z fytofágních brouků z 56 druhů mandelinkovitých jmenujme Donacia marginata a Hippuriphila modeeri, ze 107 druhů nosatcovitých např. druhy Barypeithes pellucidus, Rhynchaenus foliorum. Motýlů bylo v území celkem zjištěno 31 druhů denních a 144 nočních; ze zákonem chráněných byli zjištěni oba Otakárci - fenyklový i ovocný. V potoce bylo zjištěno 27 druhů ryb, např. pstruh obecný potoční, okoun říční, cejnek malý, ježdík žlutý. Z obojživelníků zjištěna zejména kuňka obecná, ropucha obecná a zelená. Významná ornitologická lokalita, 47 hnízdících druhů, mezi jinými sýček obecný, konipas horský, pěnice hnědokřídlá, rákosník zpěvný, nepravidelně zde hnízdí např. ledňáček říční a slavík obecný. Jejich výskyt ovlivňuje zvýšená návštěvnost území z nových sídlišť, u ledňáčka i nedostatek drobných rybek ve znečištěné vodě Botiče. Z dalších ptáků hnízdiště žluny zelené a žluny šedé, krutihlava obecného, střízlíka obecného, stehlíka obecného. Bezlesí. Výstavbou tedy bude přímo a nejvíce ohrožena ornitologická funkce přírodní památky a celá biota oblasti. Lokalita Trojmezí je tak přirozenou součástí zeleného pásu táhnoucího se od Průhonic přes Hostivařskou přehradu a přilehlý lesopark přes Trojmezí do Kunratického lesa.

5 Vyhodnocení návrhu z dopravního hlediska
Úvod dopravní studie obsahuje řadu nepřesností v oblasti značení komunikací, což je z profesního hlediska nepříznivé;

5

D 1 nemá pro lokalitu studií předpokládaný význam vzhledem ke své saturaci. Problematická je v tomto smyslu Spořilovská radiála a Švehlova v oblasti napojení na MO; Sběrné komunikace v oblasti nutno charakterizovat jako: o Práčská – nevyhovující směrovými, bodovými a kapacitními závadami o Türkova – přetížení v oblasti křižovatky Chodovec o Doupovská, Senohrabská – neměly by převýšit obslužný charakter o U Záběhlického zámku – Nevyhovující po všech parametrech o Švehlova – Přetížená v úseku od Křižovatky s Jižní spojkou k Hostivařské; Napojení na okolní sběrné komunikace není studií nijak řešeno, přičemž napojení vykazují již v současném stavu nedostatky; Dopravní zatížení stávajících křižovatek vychází z podkladů TSK a lze je vzít za reálný podklad; V části „Možné vazby na okolní síť“ je celkem reálný popis stávajících komunikací, který však sám o sobě hovoří o jejich významných problémech; V prognóze cest se uvažovalo 4,5 cesty na obyvatele a obsazenost vozidla 2,1. Jedná se o odhad parametrů, v tomto stupni zpracování lze s úvahou souhlasit; Oblast „Dopravní obslužnost“ nelze považovat za dostatečnou, neboť nenavrhuje žádné konkrétní řešení a není v souladu s urbanistickým řešením. Dostupnost zastávek MHD není dokladována. Odhad dopadu na dopravní síť. Jsou popsány dopady, případně úpravy dotčených křižovatek, zejména s ulicí Práčskou (Švehlovou), Doupovskou a Klapálkovou (Türkovou). Je hodnocení 11 křižovatek, z čehož se na osmi předpokládají úpravy resp. na nich mohou vzniknout problémy! Dílčí závěr k dopravnímu řešení: Návrh místních komunikací na základně urbanistického řešení je nevyhovující; Dopravní obslužnost není řešena; Napojení oblasti není řešeno dostatečné kapacitně ani kvalitativně; Hodnocení vnějších křižovatek nárůstem dopravy je v některých případech uvedenou jako nevyhovující; Není zaručeno tranzitní využívání nevhodných místních komunikací

6

6 Závěr
avrhované dopravní řešení dle Dopravní studie Fy Grebner nelze v podobě, jakou ji měli zpracovatelé posudku k dispozici, přijmout, zejména z důvodů uvedených v kapitole 5 posudku. Rovněž nelze z výše uvedených důvodů přijmout ani urbanistické řešení z důvodů uvedených v kapitole 4 posudku. Zpracovatelé upozorňují na přímé ohrožení přírodní památky Meandry Botiče případnou realizací záměru. Záměr není v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a ani s návrhem konceptu územního plánu Prahy. Příloha: fotodokumentace

V Praze dne 30. 4. 2010

Zpracoval: Ing. Miroslav Vančura, CSc. Ing. Michal Váňa

7