Digitally signed by Ramanathan

DN: cn=Ramanathan, c=IN, o=Commercial Taxed Dept Staff Training Institute,, ou=Computer Lecturer,,
email=ctdsti@gmail.com
Reason: I am the author of this document
Location: Commercial Taxes Staff Training Institute, Computer Lecturer,
Date: 2008.01.12 09:29:28 +05'30'

Ramanathan

ramakalai@gmail.com
தா
சி
தா
ெதா ைப
தி ெர

பரமா

ேபான

.

!

அைத


ேபானா

ைறயா

, எ

ஐவ

அைத

ேக

ைறயா

பழெமாழி
அ ப ேய

சீட க

ெபா

கவைல

ேக டா
நாதா! ேந

அ ேபா

கி

ஊன

ளவ க

,

டா

றா

ச .


கிற

மாதி

ெதா ைப

ெத யாதா? இேதா

கிற

வய

பா

ைற

,

றா ,

கவன ப

எ ப ?

வ ழா நைடெப ற

ளவ க

. அதனா

ேவைலத
எ ப யாவ

.

தி ட

நா

ச பாதி

றாக

தன

, ெசவ

மாதி

.

வ ய ைவைய

. மைச

உட
கிேறா ,

.

அதனா

,

படாத க

ைற தா

ப ற த நா

மாதி

ேலா
.

.

தன .

தா க

,ம

இ ப

.

ஊன

ைற அறிவ

தா ,

கவைல

அரச

, உட

தா

. தா

தா

மைடய

மகி

ேவ! இ ப ேய இ
என

நள

. இத காக

ெதா ைப
த .

த ப

ெகா

டேத! எ

வர

பரமா

தா

ேபாக

ைற தா

அைற

சீட க

தா யாக ஆகிவ

ைக

தன .
ேதவா!

ைறயா


ெதா

ேபானா

தா

தன ேய

ேபா

வா

,

டாக

, ெநா

என
றி,
வர


திலக

ெதா

ஊைம
யாக

ைணயாக
ெதா ைபய

.

ைல

ேகேய
வழி த

ப னா ,

.

Page 1 of 64

ramakalai@gmail.com
பைட
தளபதிய ட
ேக டா
நா

ரகசிய

வா, எ

,

றா

.

ஓேகா!

தா


றா

,ம

ெகா

ேக ட ம

ெசவ ட

! உ

வள

நா

தா

ெசா

லி


பா

நிைன த

ைலேய!

னா .

தா

கிறதா?

ட தளபதி, இ த

ேகாப

ெசவ

பயைல

?எ

தா .

வ த

. யா

! அவ

ெசவ ட

? ந

க தா தா ெசவ ட

!

.

.

கா

சி ஊ

நிமிட ,

,எ

ேபானா

உதவ யாக இ

ச ... சீ கிர

ெசா

ன ெச

க ைவ திய ட

கிைட

க ராஜா ெசவ ட

னா

ஈய ைத
அரசா

.

ெகா

அைத

ேவைல த

. அைத அரச ட

நா

ஒேர

தி

காயா?

ரகசிய ைத

ேம! எ

தைலய

கிேற

ேவைல

டல

ைவ

ெசா

ன?

தளபதி ம

, ஏதாவ

றா , தளபதி.

ெசவ டனாக

ெத

ற ம

.

ெச

ேபா

சில

க டைளய
, மைடய
கிேற

கா

கள

டா , தளபதி.

.

,எ

லிைககைள

றினா

.

பறி

வா,

றா , ைவ திய .

எ ப
நிைன தா
ேபால ந

ேவைல
, மைடய
தா

கிைட
. அதனா

வட

ேவ

, நிதானமாக எ


, ெநா

.
Page 2 of 64

ramakalai@gmail.com
அட பாவ !
ெசா

பா

னா

இ ப

,

ப சிைல

ெநா

கிறாேய?

பறி

வர

தி

னா ,

ைவ திய .
மைடய

றா

ேகாப
? இேதா பா

ைவ தியைர எ

ேபா

ஆைணய

பைழய

தி

லவா!
றப

இர

ைன ஏமா றிய

ேச

தா

தா

டா

,

பைத

ைதகைள

ெசா

லவ .

தா

கைடசி

ெச

தா

ெகா
ேகாண

.

றா

ெகா

ஜா

தவ

வைரய
டா

,

.

ெசா

னா .

ைண

, ஒ
அ ம

ஆலய

.

மாக

ேக டா

களா

இவைன உைத க

ைண

,

ேச

ேவைல, எ

டாேள! ராஜா ராண

பைத

கா

றி

,

ேபா


டா? எ

ஓைலைய

றா , எ

ேக... எ

கலா , எ

பா

அட

ேபா

டாேளா, ஒ

றப

ெநா

டா .

டைன

ேவைலய

ெச

லா

தா

இவ ட

லவ

. எ

லவ ட

. இ

பா

.

ைவ

ஓைலகள

ேவ

பல ைத, எ


தைலைம

. யாைர

த ைவ திய , யார

அவ

உைத தா

இவைன

ஏ ப ட

அ ம

ஆலய

ெச

கிறாேய, உன ெக

றா ,

ன க

லவ .

ைண


திற

கா

ைல!
னா

இேதா
,

பா !

டா

.

Page 3 of 64

ramakalai@gmail.com
எ ைனயா ஏமா றினா

லவ

ேபா

? உ

ைன

இவைன இ

உ தரவ
அரசன டேம

தா

ேவைல

கிைட

றா

ன ேவ

?எ
ேபசவ

ேக கிேற

ேக டா

பா ,
கள

.

ஊைம

மாதி

ந ப , ேபசாம

ைல

னா!

நி கிறாேய? ஊைமயா? எ

,எ

ேபசினா

அவ

றாக

ேப வைத

ஊைம

மாதி

ைத


, ம
ேச

திய


பண

,எ

றா

பாவ

.

.

ேபா

ேவைல

ேபா

.
ேக ட அரச
ைன

இவ

வாைய

.

ேபாலி

தி
ெபா

தன . அ த நா

டா க

பைழய

, வா

ஏமா றிய

ேசாறாகேவ

,

பா

க டைள இ டா

மட தி

, நிைறய

! எ

ேபசினா

ஏதாவ

ெகா

கிற

ைம இழ த
ஊைம

பாைனய

.

.

ஊைம மாதி

இ த

ேவைலய

.

ெபா

பரமா

. ந ேபசாம

, அரச

அத

!

றா

ஐேயா பாவ ! ஊைம ேபாலி

இர

ெச

ேக டா

ெப ...ெப ... ேப..., எ

கிேற

.

அ ேபா
நா

ெச

டா .

ேநராக

நி

ெச

டேனா,

ேசா ைற
கி

கிற
வா க

ேப
.

ேவைல

. அதனா

நா

சா ப டலா ,

ெகா

றா ,

.

Page 4 of 64

ramakalai@gmail.com
அவ
ெசா னப

. ச

நி

ேசா ைற

ேநர

ெக

சீட கைள

ேசா ைற

பரமா

த .

லா

நா

னா

ல ப யவா

ஐேயா!

ேபா

? எ

ெகா

நா

சா ப

வா

ேடா !

ல ப யப , பசியா

மய

,

பைழய

இன

எைத

கி

தா ,

===================================================
தவைள

சீட

டா

சீட க
ேத

தவ ர

ராஜ வதிய

கா தி

ஊ வலமாக வ

ேக ேத

ெச
ச க தி
அத

பரமா

,ம


டாேய! இ

ஆகிவ

.

யாைர

நக

,

ேத

கி

, மைடய

, ஐேயா! எ

ம கைள

ேச

ெகா

கேளா
இ ப

ஒ பா

ேபான
.

சீட கைள
கா பா

ேற

? என

ஐேயா,

,

சி

ேபசி

ெகா

ெகா

கி

ழாக

ைவ தன .

அைம ச க
ெகா

ெச

தா

அத

கேள! எ

அரச

ஓணாைன

சலி டா .

னா
த க

.

கி வ தா

னா

மைடய

ேநர

தயாராக ைவ தி

,

ஓணாைன

ைறயா? எ

தா

, ைகய

ஏறி

த , ேத

ெகா

ம ற

.

ச கர

தவைளைய

தவைளைய

ேபா டா

தன . அ த நா

ெகா

வ த

ேபான

பரமா


ேக டா

,ம

யவ

ைல.

.

Page 5 of 64

ramakalai@gmail.com

அ ைமயான
நதா

ேத

சா

சீட களான

ஏ றி

னா ,

ெகா

டாைள

,

டா

!

டைன

.

அ ப யானா

ேக

அவ க

உட

?

ம தி

ேக டா .
இேதா

இைவதா

ஓணாைன

கா

ேலா

,ம

கிறா

!

நா

தா .

தா க

ஆகிவ

வா

.

இ த

ைன

ேபால
ெபா

றா

தின

கடமாக இ

ச ... நட த

பா
அரச

,

நட


இவ க

ேபாலேவ
கினா

இ ப

த .

ெபா கா

! எ

?

ஓணா

றினா , பரமா

ெகா

ேவ

சாப தா

ஓணா

ேக

ஏமா ற

ம திரவாதிய

! எ

ஏமா ற

மன த களாக தா

மன த கைள

இைத

? என

அைம ச .

தவைள

றா

சீட

யாைர

?

ேக டா , ஓ

சீட

ெகா

,

.

தவைளதா
தா

தவைளைய

தவைளயா உ

எத
ந ைம

டா க

ேகாபமாக

ைமயாகேவ

சீட க

த !

ேபான

.

?எ

அரேச!

னா , பரமா

லவா? இ த

ஓணா

பா

கி

வ ய பாக இ

தவைள அ

ேக டா

றப , ந

ேப வா

!

ச பாதி

ம தி க

.
ெப

.

. இ ேபா

ன ெசா

கிற க

?

ேக டா , அைம ச .

Page 6 of 64

ramakalai@gmail.com
எ ன ெச வதா? இவ கைள ைவ
நட த

.

அதனா

ஓணா

உய

வழி
யா

. அதனா

டா

வ த

ஓணாைன
இன ேம

ராஜாைவேய
ெபா கா

டதாக

ெவள ேய

கழி த

கி
டா

வார

ெகா

உடேன இ
ம ற சீட க


வைர

ேடா .

தா ,
. இர

கிேற

,

ேடா !

ேபாகிற

,எ

இர

ேப

ஆைகயா
டா

ெகா

.

இன ேம
த ப

தவறி

ேவா . ஜா கிரைத!

.
ேநர தி

ேலா

ற ைட

தன .
வ ழி

ஆகிற

ெகா

தவைளைய

ேபாகேவ

ற ப டன . இர

த .

ெகா

ஏமா றி

, ந

மா

ெகா

ைகய

கிைட க

பா

றி

ைக ெச

ஒேர வார

றி

பரமா

உய

ேபான

டைன

எ ச

றி ஒ

றா

ெச

,

ெவள ேய ேபான களானா

, தின

.

மட ைத

, ம

தவைள

டா

,எ

ப ைழ ேப

.

தின

டாைள
ெச

லாவ

ெபா கா

கா

தி தா க

தின

ெகா

மட

. இ

தர ேவ

இேத

தா

ெத யாத

ெகா

ெபா கா கைள ந
ேவ

,

தாேன எ

ெகா

! யா

டன . ேசா! ஊ

ெத யாம

வ டலா ! எ
க ைட

ஆைச ப டன .

ெத

வத


, இர

ெவள ேய
காவல க

டன !
ர தி
ைக


ெச

தன . ெபா

,

ய ப டன .

Page 7 of 64

ramakalai@gmail.com
ஆைள உய ேரா

ைவ

ஏமா றின க

. அதனா

வைர

ேத

ேக ட

ெத யாம

னா!

சாக

ெச

டதாக

ைமயாகேவ இவ க

சீட க

ேபாகிேற

!

றா

,

ெச

லா

ேடா .

தி

அலறினா க

,

ஐேயா,

கள ட

ெகா

,

.

அரசன

கிேறா .
கா

கள

தா .

சீட க

, இ ேபா

ஏ றி

கிய பண ைத எ

ேட

.

அைத
வா

ெகா

கீ ேழ வ

ேவ

ேபானா

அைனவைர

னா க

.

ேபாகிற

தைல ெச

தா


!

===================================================
ெதா ைப வள
நாதா! நா

"

ன?" எ

பரமா

த .

"தின

தின

ந ைம

"அ ப யானா
ைவ கலா " எ


டா

அதனா


றா

ஓைல

ேக டா

"ப தி ைகயா?

நம

எ ப ?

ப றி


தா

.

நம

காதவ கைள

ப தி ைக ஆர ப


லாப ?"

தி

ளலா .

ெகா

ேபா

றா

தி டலா "

.

றா

ப தி ைக

'தின

' எ

ெபய

.

Page 8 of 64

ramakalai@gmail.com
"ெபய
கீ ேழ

ைம!" எ

ஆய

.

பதவ

"ெக

கார

ேபாடலா " எ
பரமா

பரமா

-

றா

' நாள தழி

டா . ம

நா

.

மட , ப தி ைக

த , 'தின

ெகா

வலக

ஆசி யராக

, மைடய

நி

ப களாக

நியமி க ப டன .

ெதாட

ெவள ேய

ட ம

"தி

வத காக இ

ெகா

டா

,ம

ைளய

பா

மா

றா

ற ப டா
ேவட தி

மைடய

கிறாேர, ஏ

கலா

இைத

வ த
கினா க

, நகர

.

ேபாகிறா ?"

.
?" எ

ச ேதக

என

தி ட

கிறா "

மா
த ேவ

திர

,

வட
!" எ

வ த

ெச

டா
றா

.

.

திகைள

.

ெசா ைத
ேநர தி

அரச

, மைடய

ேவலிேய பய ைர ேம

இர

பா

ப க திேலேய ெப தாக எ

ெபா

ேவட தி

" எ

ெகா

"அ ப யானா

ெதாட

நா

.

வ ள கினா

மட

அ த

, மைடய

.

வடாக எ

"எ த வ

அ ேபா

, "அரச

ேக டா

ெவா

ப களான ம

வத காக மா

"ஒ

, நி

ற ப டன .

ேசாதைன ெச
அைத

கிய

கிற

ெகா

, மா

!

ைளய
ேவட தி

க அரசேர தி ட !!

ெவா

வடாக

தா .
Page 9 of 64

ramakalai@gmail.com
இ த

தைல ப

தினா க

"ேத தலி
வட

"ம தி க

அர

தா கி

ேபா டவ கைள

கிேய தர ேவ

ேப

ஊழ

" எ

றா

தயா

மா

.

ேபா "

.

தினா க

ேபா

. பழி வா

க தினா

அரசைர

.
ந ைம எதி

டா

உடேன

கீ ,

மைடய

கீ

டவா

ெச

திகைள

.

பண தி

அ டகாச ! தளபதி த

சாமி

கலா டா!
அறி

ெக ட அைம ச

வா

ஊழ

ம ம

ன?

இளவரச

தி

ேபா

!

ம தி

இ திரன

இேத ேபா

றா
ன எ

லைல!

தினா க

ப றி
டா

மல வ

இள

மா

ெப

ைகைய

!

தா கி எ

"ந ைம

"எ

சாமி, ஆ

கினா .

ஊழேலா

ெகா

காதவ கைள எ

லா

ெகா

ேவாேம!"

.

தி

.
?" என

ேக டா

.

Page 10 of 64

ramakalai@gmail.com
ம ன
ெதாட


வதா

உட

தா !

ஒேர

நாள

தினா

,

எ ப ?'
நல

ஏ ப

தைல ப

என

ேப

ெகா

தா

!
வள

'அறிவ ய

'ப

'பரமா

பரமா

எ ப ?' எ

திய

அர

ெச

றா க

சி

ைரைய

த ைத'

த .

சீட க

சிைல

ேபாரா ட

மைன

ம க

ைவ க

நட தினா க

எதிேரதா

.

ைவ க

ேகாஷமி டப

ஊ வல

!'

இேத ேபா
கி

ஆரா

ேபாரா ட ! 'த

ேகா , ம க

சிைலைய

ேவ

பரமா

, அவர

இ த

தினா

சிைல! ம க

ேவ

ெவா

கைள

ப றி

டப

கி ைவ தன .
லாவ ைற

ெகா

டா .

ெபா


வா

, சீட க

ேபானா க
வா

கா !' எ
சில

தன . ெச

பரமா

த ட

திய

ப க

றாக தா

றிவ

" எ

ப தி ைககைள எ

.

ெகா

.
கைலேயா, தின

க தினா

ஓ வ

ேபா

லா

"எ


ெகா

,

'தின

பா

சாதைன!

.

'ெதா ைப

டா
'ம

பரமா

டா

ஓைலய
திகைள


! நா

ப க

நா ப

.
த ப ட ப தி ைகைய வா

அதி

கி

சி அைட தன .
Page 11 of 64

ramakalai@gmail.com
ெச

தி, அரச

தவறாத

ம ற

றி

னைன
டப

ப றி

தவறா எ

சீட க

"பரமா

தேரா, "இெத

லா

அவன

,

தியத காக

ெபயைர


பா

கிேறா " எ

அத


பரமா

ைம எ

.

நதி

ம தி கைள

ற ப தி ைக' வாசி க ப ட

'

ப தி ைகய
ேபா

அைம ச க

,

.
யா

ெசா

'எ

; 'தின

?

தாேன

றினா .

, சீட க

தைல ெச

ய ப டன .

===================================================
ெசா

பரமா
தி

ற ேசா

ெசா

.

தி

க தி

அைத

ைணய

ெசா

ேக டா

டா

களா
ெசா

யா

கிற

கிேற

ேலாக

இ ேபா

!" எ

ேபா

ேக

தா

றினா

.

. "அ ப யானா
ேக டா
றா

ச திரேலாகேம ேபாக

!" எ

கிற களா?" எ

தா

, மைடய

க தி

தப , "அ பாடா!

மாதி

ேபா

எ ப

தா . சீட க

வ ய பாக இ

ேக இ

"அேடய பா! எ

"ெசா

றி

தன . அ ேபா

ேக ட ம

"ேநராக அ

ைட

ேகா ெவள ேய ெச

ைணய

வ தா

.

யவ

வ த க

.
ைல.

?" என

.
யா

கிறா க

?" எ

வ சா

தா

.
Page 12 of 64

ramakalai@gmail.com

"உ

வான ேசா

கிறா " எ

"அ ப யா?

.

"ஊ

!

ைப திய
கிற

" ேலாக தி
ேபா

ேக ட

றா

,

ட ப

ேசா

பா

பத

கமாக இ

தி

ேக

ெகா

,

பாவமாக

கிறாேர!..

பா ..... அ

ேக

க ப டா

கிேறா .

லாவ ைற
வட

நாைள ேக

ேபாவ களா?" எ

ேபானா

ெகா

ேபாேவ

!"

ெகா
,

லா

கிேறா .

."
"ச " எ
ேபா

, பண
சா ப

ண கைள எ

,
ேபா

சிேயா

,

கிற

பண

ேபா

வழிய

"ேபா

"ஓ

சீட க
ண மண க

ெசா

கள ட

ெகா

கேனா மகி

.
,எ

தவ ர

.

த ேபா

"அ ப யானா

ேக டா

.

"

ண கைள

தி கிறா !

"ஐயா

ைடேய

றா

இ ப

கிறாரா?"

க த

மாதி
!" எ

ேசா

கிறா !

ேக தா

.

நலமாக

தா

ேபா

அவ

ேப

தாள

றா

ைட அ

ச மதி தா
ெகா

ராைவ

"

. உடனþ

, மட தி

வ தன .

சாத

த தா

.
லாவ ைற

ெசா

ேபாவதாக

ைட க
றி வ


,ஓ ட

ெகா

தா

,

.
Page 13 of 64

ramakalai@gmail.com
ெவள ேய ெச

ெசய

ேளா "

"

வ தா . "

ெப

ைல!" எ

றா

ேவ!

திசாலி தனமான

ைமேயா

இ ப

த க

ெசா

னா

ேதைவயானைத

கேள! என

சீட க

ேலா

"சீட கேள! ந

அேத தி ட ைத
வ டலா !" எ

றா

அ ேபாேத

ேக எ

தா தா ம

ேலா

ைல. தா

கைள ந

'எ

வ ழி தா க

ஏமா த

பரமா


தி, ந

பசியா

வைகய

! இ

றாக ஏமா றி

தி

'தி

ைச எ

ெச

கிைடயா

பரமா

நாத

ேந

ெகா

.

டாேன!"

, சீட க

னா! நா

லா

நாதேர யா

பய

அவ ட

.

? எவேனா உ

தா .

"அட பாவ களா!

,

ேதா ?" உ

ேக டா

இன

தி தா .

ேபா

னா

கவ

வ ள கிய

தாேன ெச

ெத யாதா உ

ெசா

வள

வாமி

.

?" என

வாடலாமா?" எ
டா

டா

சீட க

ெச

ைட

ேகா ஒ

கா ய ைத

ட, நா

ப ேனா !" எ

பரமா

"ம

ேசா

"

தி

நாதரான

க தி

"ெசா

"நா

.

கவைலேய இ

த பரமா

லாத சமய தி

ெச


றி

ெசா

,

.

அரசைன நா

தாேன!
ஏமா றி

த .
அர
ரா தி

றாக இ

மைன
ெசா

ேபானா க

கிறா க

ேபா
. ஆனா

தி கிறா !" எ

.

வ ேதா .

கினா .
Page 14 of 64

ramakalai@gmail.com
அரேச! ராஜ

"ஆமா

கலாமா?" எ

ப தி

ேக டா

மைடயேனா, "அவைர

றா

ேபாகிேறா .

கி வர

"அ ப ேய உய

"எ

பரமா

ெசா

கேலாகம

னா !" எ

கிற

!"

டா

கள ட

ேபா

ேபாக
கள ட

கினா

திைரயாக இர

ள வ

ெகா

ேகா, ேகாப
ேக!

இ த

சிைறய

"அரேச!

நா

,ம

.

ெகா

ேகாபமாக வ த


டா
!" எ

தா தாதா

நிைன தா , பரமா

டா
வா

.

.

கி வர

நா

கிேறா !" எ


றா

சாகேவ


ெசா

னா

ைலேய!
னப

கைள

தவ

கைள

.
, ஆ

க டைள இ டா

ெச

நாைள
.

ேதா ?

ப னா !"

ெச

ேபான
ஏமா ற

.

அரசேனா, "யாைர ஏமா ற

கா

ைச

த .

அரச

ப தாபமாக

பண

ெசா

லாவ ைற

ப திரமாக

தா

த இன

னா " எ

"யார

.

நாைள

ஏராளமாக

வா

ெசா

பா

இ ப

.

"நா

ப ற தவ

பா

இேதா
ப க தி

கிற க

?இ

உய ேரா
அம

தா
தி


தா தா
கிறா !"

தா தாைவ

.

Page 15 of 64

ramakalai@gmail.com
"ஐையேயா! அரச

தா தா

ெத

ெகா

ெகா

ெச

ளாமேலேய

ேடாேம!" எ

டாேர

இ ப

சீட க

ைலயா

மா

தன .

===================================================

நரபலி சாமியா
பரமா

சீட க

ைழ தா க

தா க

அத
உல
"

நாக பா

. அ ேபா

கிறா

நரபலி

நா

ஆப தாக
ேலா

ேபாலி

"

ேவ!

உடேன
" எ

"

ேவ!

லா

கிற

ெப

நாக பா

கா ய ைத

ெச

?" எ

!" எ

இத
ெசா

சீட க
தா க

சாமியா

அ ச தி

அ த

றா

,

நம ேக

ேக டா

நிைறய பாவ
பரமா

ஏதாவ
னா

தா

ேபான ப றவ ய

ேடா

ெச

ம க

!

எ த

ேவ

தா

கிறேத! அ

"நா

அ த ஊ

.
காரண

ேவ!

க த ர

இரேவ

ெச

த .

ப கார

டா

.

ெச

ேத

ஆக

.
ரகசியமாக

ஆேலாசைன

.
ன வ கைள

ேபா

" எ

ேபால யாக
றா

ெச

தா

நா

பாவ

.

Page 16 of 64

ramakalai@gmail.com
"அத
நிைறய
ேவ

மானா

பண

, நரபலி ெகா

அலறினா க

ெகா

ேவ

ஆக
ெசா

றா

யா

பரமா

சீட க

.

த .

அைனவ

ப ற க ேவ
ேவ

வழிேய

டா , பரமா

யாைர

பலி

மானா

நரபலி

ைல"

த .

ெகா

?" எ

ேக டா

.
யாைரயாவ

"ேவ
அதனா

ேவ

கிற க

வள

!

?" எ

தா

தா

"

ேவ!

ேபானா
கள

இ த

றா

பரமா

மா

ெகா

ேவா !

யாராவ

வ தா

ெசய

யா

த .

டா

, அ

யா ?" எ

நா

"ஐையேயா

பலியாகிவ

ள ைவ ப

மா ேட

அழ ஆர ப
"


தா

டா

.
கா

.

சீட க
பரமா

!

"ஐேயா நா
ெகா

......சீட கேள...

பலியாக

ெந

ல கால

லி வ

"அ ப யானா

ந மா

.

"சீட கேள! நம
வாக

.

கலா " எ

ஐையேயா!"

"நரபலியா?

ேத

ெசலவா

நா

பலியாக

ர ஓட

பா


தா ைய உ

மா ேடா "

றப

ம ற

வெத

ெத யவ

தன .


ெச
ெகா

ேற

ேயாசைன ெச

ைல.

தா .

Page 17 of 64

ramakalai@gmail.com
"ச , சீட கேள! ந க
வழி ேதா

கிற


நா

டா

. அத

பரமா

, சீட க
தி

பரமா

தைர,

டா

வா

நரபலி இ

பரமா

"ஏ,
ெகா
ெஜ
பரமா

சாமியா

நரபலி ெகா

ைமேயா

நாக பா

ட ைத

" எ

ஆைணய
றி ப

ெசா

லி

தி

.

தவறாக

மாைல

டா

ெம

வ த

மாக

.

ட நா

காள

கி

! பரமா

கி


ெச

ேகாய ைல

அைட த

அைட தா .
, நள

பா

நளமான ப க

த சீட க

வா

பய

ெகா

ேபாகிேறா ! நதா

காள " எ

ைக

.

காள ய மா!

காள ய


கா

தப

கைள
கள

மாக இ

கினா க

உன

நரபலி

கா பா ற ேவ

.

வண

.
கினா

த .

சீட க

லி

ெச

அவ

சிைலைய

ெப

அரச

பரம ச ேதாஷ

ைட ஓ

ெசா

.

தா க

ேகா ய

ப ரகாள

ெத யாம

யா

ெகா

"எ

வத காக

சீட க

ேவா " எ

த .

நரபலி

"நாக பாைவ

ெச

டா ! ேவ

.

அ த

நிைன


தா க

அதனா

பலியாக ேவ

அைனவ

ேபாகிறா " எ
ெகா

யா

'எ

ஆகிவ

டைத

'தடா
இர

மண ேயாைச ேக ட


அறிவ

பத

டா க
,

.
அர

மைனய

.

Page 18 of 64

ramakalai@gmail.com
அ ேபா ,
ேகாய ைல
ெகா

த அர

மைன

"சீட கேள! சீ கிர

ைவ

சீட க

!" எ

பரமா

பலி

அர

பலி பட தி

தினா , பரமா
தா

நரபலி!"

.

த .

ெகா

வ த

ைவ தன .
இ தா

பட தி

மைன

சீட கைள
பரமா

யாைர

ெகா

ஆேவசமா
வாைள

வசினா ,

ன?" எ

"நரபலி ெகா

கிறா " எ
அைழ

ைக

பரமா

த .

கிட த

.

அதி

சியாக

,

இவ

நரப

லி

பரமா

தைர

நிைன ேதா .

கைள

ஆவேலா

.

அரசன ட

றா

ேலா

ஒேர

லவா இ

டாகி

சாமியா

சீட கைள

தைர

தன .

சாமியாராக அ

பரமா

தன .

வர க

ஆ ச யமாக
"ேச, நரபலி

டா

லி, இர

மைன

னா! ஏ

ஓ வ த

பலிய

பா

ேக... ஒ

வர க

றி வைள

பலி பட ைத

பானா க

வ த உய ைர

அவசரமாக

நி

த .

உடேன

அர

காவல க

அவசர ப

...ப ரகாள !......

க தியப ,

மைற தப

ெகா

பலி பட தி

"ஓ ...

நா

அவசர

உய ைர

றி

நா

ெச

ெச
தா

றப

றா க
? நா

ச ட ப

.
ெச

த தவ

ற " எ

றா

.

Page 19 of 64

ramakalai@gmail.com
"நா க
எ ன, மன த கைளயா பலி ெகா

பரமா
"அ

தா

ன !

ெச

அ த

ஆைணய
ஐேயா!

ெச

ேறா "

ெசா

நா

ெகா ய

ெகா

னா

க டைளய

ெகா

தா

சிைறய
டா

ல ப யப

லி

ெச

நட

ெகா

தன

,க த ர ம

ஆப தி

டேத" எ

ம கள

, அவம யாைத

அைனவைர

நரபலி

!

நா

கிேற

றா க

தவ

லிைய

நிைன ேதா .

லி! எ

ற தி காக

ெகா

த .

லெத
சி

லிைய தாேன

ேதா ? ேகவல

.


சீட க

சிைற

.

===================================================
கி

ணா!

பரமா

டைவ ெகா

சீட க

மட
ெத

தி

ெத

வழியாக வ தா


பா

ைவ தி

கி

சா ப

தன . அ ேபா

நட க

ேவட

ேபா

டப

,ப க

.

ெகா

அதி
அ த

, நிஜமான கி

தா

கிறா

.

கிறா !" எ

"ஆமா

வா

வ .

த சீட க

ந ப னா க

"அேதா

பா

ெபா

ெகா

பத காக, கி

அவைர

!

ேதவா!
தி தா

ேவ!
கிறா !" எ

கி

பரமா மான

.

ைகய
றா

மைடய

லா

.
Page 20 of 64

ramakalai@gmail.com
பரமா

அவைர

றாக இ

கட

த த

ேவ

"சீட கேள, ந

ெகா

" எ

டா
"

தி

ெக டவேன!
தா

நா

சீட க

ஐவ

,

கைள

உடேன

டா !

கிழி

ேக டா

,

ேவ
ணா!"

ெகா !" எ

றப

ெகா

" எ

என

!

ேவட

கினா !
மான

கா த

கி

கா பா ற

ணா!
டைவ

ேவ

!"

இ தா,

ைல!

ேக டா

லவா ேதைவ!" எ
ெபா !

ெபா ைய

ேபா டவ

வா !"

, கி

டைவ?" எ

கட

ெச

ெகா

எத

ேவட

கிழி!

த .

"கா ேமக

க தலாக ஆ கினா க

மான ைத

"அதாேன?" நம

அவ

க டைள ப

வண

பரமா

ேவ! நம

சீ கிர

.

நதா

னா

ேக காேத.

ேவகமாக

டைவ

ேபாகவ

க த

காலி

ேபா

"நா

ெகா

ேவ?" எ

சாலி

ெகா

கி

உடேன

த .

கிழி

பரமா

ேபா டவ

"

பரமா

ஏைழக

பரமா

ேவ

ந ப னா !

ண கைள இேத ேபா

டா

அேத

கிழி

கிழி பதா?" ஏ

ஆைணய

"பா

ேற

.

அ ேபா

ேவ

ைய

றா

ண கைள

"

என

ேகா


றா

த தா

,ம

.

ேபா

.


ேநரமாகிற

.

யவ
;

ைல.
ைன

றா .
Page 21 of 64

ramakalai@gmail.com
"க

ண ெப

ெக

சினா

"க

ணா! அ

ந,

டா

,

இ த

தய

மாேன! எ

ெபா ையயாவ

நிைன

ெகா

ெபா ைய

தய

" எ

சா ப

சா ப ட

.

சா ப டாவ

,

தா!

சா ப

த அவைல ம

றா

ேகாவ

"ெபா ைய

ெகா

பரமா

?" எ

"ேகாபாலா

" என

.

ேசல

ஏைழ

கைள ஏமா ற நிைன காதி க

றா

ெச
மைடய

டா

ெகா
.

வ டமா டா க

ெபா ைய

சா ப

டா

ேபா

"

ெத

ந க .
"ெபா

ெகா

தத

நகர

ெதாட

கினா

ந க .

ன?

"எ

ெபா ைய

பரமா

ேவ

"ஆமா !

கமாக

ெபா கா க

றா

மா

வர

கைள

ெகா

ெபா

னாக

மாறிய

" எ

ேபாகிற க

"

?

றா

ன?"

ேசல

மட

தி

கிேற

த .

"வரமா?" அெத

"எ

றி! நா

, ைவர

க த
டா

"வர

தராவ

மைடய

.

மாற

ேவ
மி

உைடக

.

ேபால

ன ேவ

ப டாைடயாக

பா
!" எ
மாற

தா

றா

.

ேவ

"

.
டா

ஆைள

வ டமா ேடா !"

றா

Page 22 of 64

ramakalai@gmail.com
"ச !
ந க
நிைன தப ேய

ைணேய

காலி

கா

ெபா

ைண"

வண
டா

"ஆைளவ

ைகைய

ெபா

"ஆஹா!

மாதி

கடவ

னா

!"

ெத

ெகா

ந க .
கி

றப

ணா!

சீட க

கினா க

ேபா

நட

அவ

.

ெத

ந க

ஓ ட

தா ."

"அ பாடா!
ஏமா
"

கட

ேளேய

ேபா

வர

ேவ! நா

மட

மாறி

கிட
றா

"எ

காவ

ேபா


உன

கிைட தா

பரமா

, மடெம

த .
கமாக

ெபா

கா க

நட

ேபாக

டா

வா

கி வ டலா " எ

பாைட க

டா

யவன ட

வ ைல?" எ

றா

அவ

!"

றா

,

ெகா
ேவ!

"

வா

இேதா

தா

.

பா

கி வ டலா !" எ

றா

.

பாைட க

"நா

இன ேம

! இைதேய வ ைல

மைடய

ேபா

மட

வழிய

"இ

டா !" எ

ேடா !

.

அைத

.

மைடய


ேபா

.

பா

ெகா

! அதனா

ேந

ெச

வ சாேவ

தா

ைல" எ

ற ம

.
றா

ஏமாள க
ய பண

, "இ த

பாைட க

ல!

கிேறா " எ

யவ

.

ல ேகதா

றா

மைடய

.

.

Page 23 of 64

ramakalai@gmail.com
சீட கள
ெதா ைலைய
ெச

ெகா
றா

கிேற

, அவ

பரமா

காம

இைத

ேவ

, "நா

ெகா

"

.

ெகா

; ந

ெபா

மகி

சிேயா

பாைடய

ஏறி

அம

டா .

ெதாட

கியப

கிய
ேன

டா

,
நட தா

.

ெகா

ம ற

க ைடைய

சீட க

பாைடைய

கி வ தன .
சிறி

வ த

தாகமாக

, "ஒேர

பாைடைய இற கி ைவ தா க

ேப

வ ழி

ெகா

சீட கைள

ேத

அ ேபா

மட ைத

'எ

வள

ெச

வ த

சீட கேளா, எைத
கி

ெந

ெகா
கிய

ைர த
தா

!

டா !" எ

, நா

றேபா

,

பரமா

ேம காேணா ?" எ


றப

றா .

பாைடய

கவன

வ ழி

ஏறி

காம

பைழயப

ெகா

.

'ெலா

,

.

பாைடைய

றா

றப

ற ப டன .

, "ஐையேயா! இெத

கி

" எ

.

'ெதா '

கட
டா

ன அதிசய ? ந

கிறாேர!" என அலறினா க

"அ த

ப க

ெகா

பாைடைய

சீட க

ேவ

ன? யாைர

கிற

.

ெச

அ த வழியாக வ த நா


தி

ேத

-ைர

டா . "எ

, சீட க

கீ ேழ

ேபா ட

நாயாக மாறி

.

தா

ஏேதா

ம திர

ேபா

.

Page 24 of 64

ramakalai@gmail.com
"ந
மட

கமாக

கிறேத!" எ

அ ேபா

சீட கேள!

ெபா

வா

ஒ பா

பரமா

கி

ைன

கி

தி

சீட க

, பைழயப

.

பாதி

வழிய ேலேய

த ,

ைள ந ப ேனா ! அவ

, ந ைம
சீட க

பரமா

னா .

கட

ேச

அ ப ேய

ஓ வ த
தி

ைவ தன

கேள!" என

நாதா!" அ த

"

மாறாம

க ப டா

திெக ட

"

ைகவ

டாேரா!"

.
ெகா

ல ப னா !.

===================================================

!

உைழ காம

ஏ ப ட
சீட க
"

,ம

"மா

ெகா

"அ ப யானா

டா

ஆைச

பரமா

ைடய

ெச

தா

உைத பா கேளா!" எ

கலா . எ

தரலா !" எ

?" எ

ெதாழி

ெகா

அத காக

தி

ேக டா

.

திெக ட

ஆேலாசைன நட தினா .

ேதவா!

"ஆகா! அ

ேவ

ைக

லா ெபா

ேயாசைன

ேக டா , பரமா

றா

கைள

ைமயான தி ட தா

. ஆனா

மைடய

, அத

தி
றினா

ன?"

பய

ெகா
,
எ ப

டா

.
சி
வர

.

ைக

த .

Page 25 of 64

ramakalai@gmail.com
"ப ைளயா

ெசா

கிறா கேள!

.

ேபா ,

சீட க

வா

ெம

.

வாக

சீட க

,

அைத

ைக

அைத


"

ைளயாைர
பரமா

த .

சிைலைய

ைளயா
ச த

றாக

ேபாடாம

ைளயாைர

டா , பரமா

த .

ைளயா

சிைல

ேம

வ த

டன .

த ப

த , "சீட கேள!

!" எ

ேவகமாக

ட பரமா
அத

அதனா

வன ட

கா

இேதா

க தினா .
ர தி

ெச

அ த

டன .
த , இ
ெச

னப

ைளயா

,ப

இராம
ெசா

காக ஆகிவ

.

மைடய

பரமா

! வ டாத க

றி

கா

,

ைளயாைர

ற ப டா

கிறா .

ேத ெச

க டைளய

ேக வ த

தலி

றப

மர ைத

அ ேபா

,

ேக டா

.

, 'லப ' எ

" எ

அைத

ன?" என

,

றன .

"சீட கேள, இ ெபா

ெச

ெச

ெகா

ெகா

அ ய

டா

,

"

தானாகேவ

னா

மர தி

கி

றா

. ஆகேவ, இ ெபா

அவ

அரச

ெசா

ச தா

"இ

. பற

வள க

கா

ெபா

ேவ

க ேவ

அத

"நம

கள

சாதாரணமான

சேநயேர
வண


தா


!"

ல.

கினா .
Page 26 of 64

ramakalai@gmail.com
சீட க

,

ெகா

ேச

கிறா . ஆனா

தி

வதி

ன தி

, "ந

அவ

ேபா

சீட களான நம ேகா ஒ

ைல. அதனா

ெகா

கா!"

டன .

மட

"

கா,

"ர

அவ

ெத யாம

ைக அ

ேவா " எ

றா

.

ேக! எ

கைள எ

டா

கி

டா

த நிமிட

மண ேநர

வாண

கைட

பல

த ரகமான

வா!" எ

அைத ஏவ

.
மாயமா

மைற த

ெச

.

தி

நிைறய ப டா க

நிைன

ெகா

உய

, அ

ப வ த

. அத

தன.

கி

த ப டா கைள

ெகா

கி

ெகா

.

அைத

"ஆ

கா

ெகா

பற

ைககள

தா

இர

பைத

ட மைடய


சேநயா!

றா

நாத

னப

, "ெசா

டேத!" எ

வா க

ந!

கைள

மகி

வள க

தா

.
ெதாழி

திறைம!"

,

டா

,

கள


ப டா கைள
ரா

ேபாவேதா, சிவ

, ப ைச, நல

கி

றன" எ

ைம ப

ெப

பா
நிற


ெகா

,
தா

பல நிற
டா

"ந
. நா
கள
.

Page 27 of 64

ramakalai@gmail.com
ப டா கள

ைவ பத காக

கிறா க

சாதி

ெகா

டன .

றா

ைவ தா

ஆன தமாக
சீட க

ேற

ேலா
டா

,

,

"ெந

தி

ைவ
உய

ெவ ைய வாய
ெகா

ைவ
க ைடயா

.

வ டலா

க பைனய

கின

.
,

த ப டா

.

ெவ

இழ த

ெகா

சீட க

என

ேக

எ ச

"

ேவ! உ

ைக ெச

ெகா

ெசா


, "ஐேயா, ஆ

ெத யாம

' எ

ெவா

சேநயா!"

வாய

அலறி

"இன

ேமலாவ

டன .

நட தைத

பரமா

உலக திேலேய

தி

த கண , 'டமா

தா

ெகா

வா

தன யாக

ைக

பா

.

அைனவ

ெந

தி ைய

அதனா

" எ

சீட க

" எ

த ,

கா ய ைத

ெச

யாத க

. அதனா

"

தா .


றன

பரமா

எ த

ேவ

வத

,

ப ட

லா

சீட க

கிழி


ண யாக

தி

வர

.

தி

வத

ைக

தன ப னா .
அ நா
அர

அர
மைன

கள

மைன
ள தி
அவன

ைழ த

....

ெகா

தா

ணக

, ைவர

அரச

.

கி ட

Page 28 of 64

ramakalai@gmail.com
ைவ க ப
தன.
கி

ெகா

,

ண கைள

சீட க
"

யா

வய


ேவ

ட ைத அவ

ெத

ைவ
அரசன
சிைற த
"

ேவ!
கி

" எ

!

இற

தா

கைள சீட க
அரச

கிய

கிேறா !"

தி

டைன வ த க ப ட
மன த களா
ெகா

தா

டேத!" எ

ெச

.

.

னைர

ெகா

ேபா

டன .
ஊ வல

ேபா

த .

நிமிடேம,
ைக

,

.

ேகால திேலேய

கைள

ற ப டா , பரமா

சீட கைள
ெபா

டா

டா

,


இ த

னா

தா

நிைன ேதா . ேகவல
வா

ேவா !" எ

ேகாய

தைலய

த ேவ

பா

அைட தன .

பா

கிற க

"வா

கி ட ைத

ைய

"இ ேபா

, ைவர

.

மதி இ

அவ ைற

.

ேக! சீ கிரேம உன

றா

ெத யாம

அரச

காவலாள க

தன .
ற தி காக

நா

.
நம

ெதா
ட நம
ல ப னா க

ைல


டைன

சீட க

.

===================================================
நரக தி

பரமா

Page 29 of 64

ramakalai@gmail.com

மைடய
கவைலேயா


ேபானாேர! எ

பற

டா க

ேபான ந

,எ

ேவைள, ெசா

தி தா

உடேன

பா

ெச

இ ப

னா

?

அநியாயமா
டா

,

எதிேர

பா ?" எ

ெத

றா

பாேரா?"

தவ .

அதனா

பா
மைடய

நரக

த கிண றி

தி தன .

ெகா


ைவ

தன .
பா

கலாேம!"

.

பத

தா

ஒேர

வழி!"

.

ெகா

,ம

ைவ

ைவ ேப

கலா "

ேபசி

ேபானா

டாேளா, ைகய
ெந

இ ப

பா "

ேயாசைன ெசா
ைவ

,

ேக ேபாய

பாவ

"ந

ெகா

ேபாய

நரக

"நா

நா

தன .

.

நிைறய

டா

,

ெச

மட

ேபானா

ேபாய

ெகா

ைவ தா

சீட க

"ந
தா

ஒ பா

, ஐ

ைவ

ெகா

கேள!" எ

"எமேலாக
"ஒ

தன யாக

ெச

"ெச

யா

கைள

ேபானாேர!
கா

ேம

அத

ைக

தன .

"இன

ன தி

ைகேகா

த ெகா
டா

தப ,

க ைடயா

ேதா ட தி

தைலய

.
Page 30 of 64

ramakalai@gmail.com

ேநர

ேப

ெக

உய ைர வ

பா

சீட க

ேகா, ஒ

ஒேர
ேம

ெச

, "அேதா

மைடய

.

மகி

பா

ேச

மயமாக

சீட க

இ ேபா

.

ேக

.

, நரேலாக !"

,

ெவா

ெச

டைத உண

றா க

க தினா

த சீட க

மிக

பாவ

ெச


டா க

!

ெனா

ெகாதி

ெச

சிலைர

அத

ேத

ெகா

ேட

ெகா

ேபா

தா

கி

, "ந

ெசா

"ஐேயா!

இட தி

, இத

ேள

னப

கி,

ெச

.

கீ ேழ வ

ெகா

மைடய
பா !"

தைலைய வ

ெப ய

த ம

தா

ர த

தைர

ேபா !"

தன .

பா

வள

பா

.

அைத

ேத

பரமா

ெப ய

தன.

ெகா

ைவ

இடமாக

ஓ ட தி

ைம

சி அைட தன .

"வா

ைல.

ேடாேம, ம

ேக டா

அ ேபா

ைக

யவ

கிேறா ?" எ

நரக தி

டன .

தா

தா

"நா

லா , பரமா

ஐையேயா!"

தைல

தன .

, உயரமான

ெகா பைரகள

ெண

.

Page 31 of 64

ramakalai@gmail.com
அைத
பா த
தா

டா

ேபா

பா க

ெகா பைர
டா

எகிறி

ெகா பைரய
ெகாதி

ெண

என அலறியவா

நரக

ேலாக தி

க ைடகைள
டா

றா

கண ,

டல தி

அவைர

, தா

ப ட

இட

கள

ேபா

, லேபா திேபா

தன .

பரமா

ைலய
தி

தி

ெந
பா

தைர

ேத

ஏராளமான

வற

றப

ெந

!
டா

ஒள

ைப

ெகா

ைழ தா

அ மா

ெந

.
!"

.

அலறி

ரா சத ேத

ேள

அத

, நரக ேலாக தி

பரமா

க ட ப
ெகா

, பா

தா .

,ந

த வஷ

வ தன.

"ஐேயா, ேதேள!

வா க!

ெகா டாேத!" எ

அத

"ஆ,

றி

பைடெய

ேச

ேட,

.

இேத சமய தி

ைவ

கதறியவா

சன

இ த
தா

றி ெகா

.


!

பல

ேட ெச

ெகா பைரய

!

உட

ெகா

தி தா

!"

தி தா

வைத

ைவ இ த

, "ந

சீட க

ெகா

அவ

வா க!

ைன

டா .

இட தி

தன .

Page 32 of 64

ramakalai@gmail.com
"ஐேயா! பா
, பா
தடா

சீட க

!" எ

கீ ேழ வ

தா , பரமா

அைனவ

அ ெபா

தா

அலறியப

பரமா

கால ! மட தி

தா

.
பா

கிேற

ேபால ெவ

கன

மகி

ெதா ைபைய

தடவ

சி

தா க

மகி

ைண ேமலி

த .

பா

ெகா

சீட க

தி

தா . "ந

. நரக ேலாக தி

தா

தி தா க

மா

கிேற

ெகா

!" எ

டா .

.

===================================================
கா

ைள த ம

கட

ெச

ஏ ப ட

.

ெத வ

தா

அைத

ேக ட மைடய

ெப ய

அைலக

ரா தி ய

தா

ேவ

ஆைச

ப ைத

!" எ

ேவ! பகலி

, "

ந ைம

சாக

ேபாக ேவ

ேவ!

"ஒேர இ

வட

.

"ஆமா

றா

டாக இ

அ ேபா

" எ
தா

ேபானா

றா
கட

.

, ெப ய
அதனா

.
கி

ெகா

,ம
ேம? எ

ன ெச

?" என

ேக டா


"எ

ைகய
டா

தா

ெகா

க ைட இ

கிறேத!" எ

றா

,

.

Page 33 of 64

ramakalai@gmail.com
கட
எ ற ேம

தா

வட

ெச

சீட க

,
டா

சீட க

பரமா

பதா

மகி

, அவர

.

நிைன

தா .

தயா

ைல

தவைள ஒ
அைத

ட சீட க

சீட க

க ைட

.

அதி

ஏறி

டப

.

ெகா

டன .

ேபா டன .

ேபா டா

மா

ெகா

ற ப டா க

பட

, மைடய

.

அவ

ேபா ட

லி

.

, "இெத

ன? வ சி திரமாக இ

கிறேத!"

ேக டன .
தவைள எ

தா

கா

பைத மற த பரமா

அதிகமாக
ைள
கா

ேலேய வள

அத

பற
ேம மா
நாதா!

ெவள ேய

தி

"அ ப யானா

ேபா

பரமா

நம

ெத வ

சீட க

ஓர தி

"

ேகாைழ

ச மத

.

கட கைர

ைன

சிேயா

வ த

ெவள ச தி

பயமாக

தன .

இர

என
நிைறய

கிைட கி
, ப க தி

"இ

ெகா

டா

வள க

றினா .

ைள த

றா

கைள

வைக
இ ப

" எ

கலா !" எ

, ம

ேபா

,

ேபா ட

லி

சிறிய ம

.

ேயாசைன

றன. அதனா
ெகா

ேதா
தா

படகி

கிற
ெகா

.

பட
தா

சில ஓ ைடகைள

சிகைள ைவ

ேவா !
Page 34 of 64

ramakalai@gmail.com
அ த
சிகைள
பட

பத காக, ம

. உடேன லப

றா

"சபா

தி

டா

ஓ ைட

வழியாக

ெகா

ளலா !"

.

! ச யான ேயாசைன!" எ

பரமா

த .

அவ

ேயாசைன ப

டாைள

படகிலி

த ஆண களா

பாரா

னா ,

, ஆ

ஓ ைட ேபா டன .

வள

தா

பா

வ த

அைத

! அ ேபாேத கட

கிய

ட சீட க

.

சீட க

த தள

ேபா ட

மனவ க

ந தி

படைக

ஆ ட

நிர ப வ டேவ, பட

எகிறி

பட

கட
அலறியப

ேக

,

சீட க

வ த

சில

கா பா றின .
,

பட

"ந

எ ப

ேக டன .
ேச

ெகா ட ைத

ம அட க ேவ

ேவ!

தவைர
றா

சதி

டன! எ

, எ ப யாவ

ேவா " எ

ெகா

லேபா திேபா எ

"அ ப யானா

அைனவைர
ேச

கவ

ெச

?" எ

, ம

"கட

க தி

ெகா

ச த ைத


பட

தன .

அவ க

கவ

"ஐேயா" எ

பட

மட

.

தி தன . அதனா
அத

றா

தி ட

ெச

பரமா

த .

கடலி
" எ

மைடய

கைள

திமிைர
றா

தா

கள


ெகா

.

Page 35 of 64

ramakalai@gmail.com
"ஆமா !
மா வ ட

டா

.

வா

டா

.

" எ

நா

றா

கட

ெச

தா

கட
கைள
.

வத

கிேறா " எ

றா

ேபா ,

கைள வ ட உ

றா

அதனா
றி

,

.

ள எ

.

லா

மைடய

கைளேய கய

கடலி

லா ம

கைள


.

ேயாசி தா .

சீட க

அவைர

ேபா டன . ந ச
வட

"ந

யாம

ெசா

ச ேய"

சீட க

, "அேடய பா! ந

பரமா

பர ப

கிற

நி

லா ம

" எ

கா

, கடலி

கி

த , ந

மிழிக
நிைறய ம

கிய

வைத

கைள

கிறா

றன .

வய

நிர ப யதா

மிழிக

றன.
கைள

ந லி
ஆனா

றி

தா .

ேம

ேபாலி

கய

ெத யாத பரமா

றா .

உடேன

, உ

கிேறா " எ

நா

ேநர

அதிகமாக

பதி

பத காக

உடேன

ேவ! எ

, "
ேகாப

ற ப டன .

இற கி வேபா

"உ

ைவ
பரமா

டா

நிைன த சீட க

,

கின .

தேரா மய

கி

கிட தா .

Page 36 of 64

ramakalai@gmail.com
"ம கேளா


டா !" எ

றா

ேநர

வ ழி த பரமா

ேபா டதா

கைள

.

தரவ

ைல.

ெகா

ேடா .

ேபாகேவ

டா !" எ

றா .

கைடசிய

கடைல

கைர ேச

ைட

த , "சீட கேள! இ

ேகாப

த ப

எ ப ேயா

இன ேம

கைள

, கட

இ த

தடைவ

கட

,

தி

ப கேம

ய ப

அைனவ

தன .

===================================================

கா த

பரமா

ைதய
சீட க

தா க
க தி

உளறி
கி

,

"ஆகா!

ப னா க

கன

ெகா

ைவ

ய !"

த .
உள

ெகா
ைன எ

தி

னா .

ேலா

ள!

வைத

அவைர

.

ெகா

சீட கைள

உடேன எ

,

வ ழி

ெவ

தா , பரமா

ெக டவ கேள! ஏ

க !

த சீட க

க திலி

கி

.

ெகா

தி

பன க
ேத

.

அவைர
?" எ

ேக டா க

பரமா
? அ

ெக

ெகா

த ,

தி

"

தமான கன

கேள!"

கனவா? எ

.

Page 37 of 64

ramakalai@gmail.com
பரமா த , சிறி
நிைன

தி, " ைதய

!

ைதய

!" எ

க தினா .
" ைதயலா? எ
பற

ேக? எ

ேக?" எ
பா

,

அைறய
வ த

தி தா க

னா

. ேதா ட தி

ெபா

ெவ

,

ேதா ட

சன

கிட கிற

.

"சீட கேள,

தா

ைலய

மா

, சீட க

இ த

கனவ

பாைன நிைறய

!"

ெம

றினா .
"அேடய பா!

பாைன

கீ ேழ வ

"

ேவ! இ த

ெச

டா

மகி
ேவ!


தா

"இன ேம

மாக

சியா

நா

.
ெப ய

கலாேம!" எ
திைர

வா

திைரயாக,

பதி

ெசா

னா

.

கி

ெகா

ளலா !"

.

னா

ச ய

ைல.

அ ப யானா

ேபா

அ த

இட ைத


!" எ

.

சா ப டலா !" எ

ேவ!

இைத

மைன க ட ேவ

கவைலேய இ

"

டா

யாக அர

நம

மகி

ெகா

"ந

இட

ேபா

ேயாசைன ெசா

கமா?" எ

.

இ த

ராஜா

பாயாச

,

திைரயாக வா

"நா

ேக டா

அத

"

டா

ைதயைல ைவ

?" எ

அழகான

நிைறய

நா
ேதா

கா

. தின

தி தா

, மைடய

ேலா
பா

வைட
.

இ ேபாேத
ேபா "

றா

.

Page 38 of 64

ramakalai@gmail.com
"ஆமா ! அ தா

ெத

றா

.

ெசா

இ ேபாேத

யாராவ

த .

அ த

இட ைத

ேநர
வா

ரா

ேக பா கேள!"

,எ

ேலா

ேபா

ேதா ட

ெவ

ேவகமாக

ேலா

, த

வ டமாக

ேகா

மைடய

ேவக

பர

பர

ைடய
ேபா டா ,
ேவகமாக
ேதா

லா

டா

ைதய
னா

!"

,ம
ழி

ஆைசேயா

!"

பறி தா க

ைளயாக ஏேதா ஒ
!

வலி கிறேத!"

டன .

வட

ைடயாக ஏேதா ஒ

தா க

பா

, "ைக

ேதா
பரமா

க ைடைய

.

மாறி மாறி ேதா

ைதய

.

ெதாட
ேப

ெகா

டா

,

ைகயா

ைதயைல

தி ெர

பா

ைகய

க உ கா

றா

ஆன

ேவ!

உடேன

இட தி

உடேன

தா க

"ஆ!

. வா

கிறா களா? எ

பரமா

நா

ச தா
ேவா !"

நி

பா

ைக த யா

"

ேலா

னா

.

ெகா

சிறி

ெத வத காக

ேதா

.

ெவள ச

ஆர ப

. பகலி

ேதா

ேபானா க

மைடய

"மைடய

றப

,

.

ெகா

ேட இ

ப ட

தி தப

தேபா

,

.

.
ைகைய
கிைட த
அைத

பா

தா .

.
ெவள ச தி

கா

.
Page 39 of 64

ramakalai@gmail.com
பரமா

ைகய

வள

தா

!

ெகா

வரச

ப கமா

மரேம

ெகா

தா ,

ெகா

தா ,

பற

த .

த .

!" எ

தி ெர

சீட க

,

சி

வரச !

யா

ேயாசைனைய

டாக

எ ப


ெகா

பய

சமமாக

ப ற ததா .
தி

ேபாதி;

த மரேம, ந வா க!"
கினா க

.

ேச
ேபா !" எ
ேக

வத

றா

.

ப ட

ஏமா

பய

ெகா

வா க

,

டா

.

.
வாண க

வண

ெச

, சீட க

"

,

மர த ய

டனாவ

பரமா

க தினா .

தி ெகா

ைள லாப

வ ழி

ஞான

வரச

றி வ

நா

கி

வ ழி

"

ைவ ேபா ; ெகா

ந ப னா

.

தி ெர

இ த

மகி

அ த மர ைத

அவ க

அலறியப

நிைலய ேலேய

என

"சீட கேள!

!

ேபாதி மர த ய

ேக ட

பரமா

ைட ஓ

ஓ னா க

பரமா

இ ேபா

அைத

பரமா

ஐேயா!"

உ கா

"சீட கேள!

திெகா

,

ேபா

"ஐேயா!

மர த ய

மி

,

ேவ

.

பதா

, ம

ேமேல வ ைளவைத

கீ ேழ கிட பைத இ

ெனா

.

அ ேபா

தா
மி


கீ ேழ


லாப
வ ைளவ

Page 40 of 64

ramakalai@gmail.com
ேவ
மா? ேமேல கிைட ப

ேவ

மா?" எ

ேக டா

,

ேயாசி தா க

.

டாள .
சீட க
"

ேவ!

காவ
ெகா

மி

ேமேல

கா ப

மி

?

ேவா . எ

சீட க

தன யாக

லா

ேக!" எ

றாக

ெசழி
வளமாக

ல லாப

நி சயமாக

மகி

தா .

சீட க


ைடய

தி ட

சீட க

.

, ேக வர

பய

வள

டா

!

பரமா

ெசழி பாக இ
ேம!

கிைட க

டா .

கா

டாள

யா

கீ ேழ இ

வள வைத

அைத

றன

, " மி

றி வ

ேமேலேய இ

நம

பைதேய

டாள ேயா, ேசாள , க

"பேல! ம
அ ய

!" எ

ேமேல கிைட பைவயாக

ெச க

டா !

ப திரமாக இ

ஏமா ற நிைன த

ேவ

அ ய

ேப ைச ந ப ய பரமா

லா

ெச

றாக

தா

இ த
ேபாகிற

!" எ

ேபானா

யவ

,

தடைவ

ஏமா

அவ

த ,

ைல!

.

நிைன தன .

வைட

அைழ
மற

கால
வ த

டா

.

ேபாகிேற

" எ

சீட க

.

அ ய

ேமேல

ைவ

லாவ ைற

னா

பைத

றினா

ெவ
ேதா

.

டாள , "இேதா பா
மி

ெகா

அவ

வ த

பைத

! ேபசிய ேப ைச

கேள

நா

ெகா

.

ைண
ெவ

சீட கைள

ெச

கிளற ஆர ப
ேவ

பற

,

தா க

.

ேம இ

.
Page 41 of 64

ramakalai@gmail.com
ேவ! ேமாச

"

மாய

"ஏேதா
மைடய

ேவைல

டா க

!" எ

டேத!" எ

"

ேதவா!

ட ப


!" எ
ெச

றா

சீட க

மரவ

ெச க

வளமாக வள கி

ேபாகிற

!" எ

றா

ேமேல

பைத

ைண ேதா

றி


பய

லா

ேம கா
ெகா

லா

பாழாகி

ேபா

ேமேல

ஏமா த

ேபால

.

வ த

. இ த

தடைவ
!"

றா

.

"

ைள லாப

ெகா

காதைத

.

உைழ தா க

வைட ேநர

" எ

தடைவ ேவ

ைவ தா

றன. ெகா

ட ேவ

ேபா

டாள , இ த

. அ

லா

ைமயாக

ெகா

.

கிழ

சீட க

தா

த .

ேவா . நா

கால

பவ க

ெச

ஏமா ற நிைன த

கடைல

வய

தா

.

பய

ெகா

டன ,

ெச ய

.

உைழ ேதா . எ

ைற

ேமேல

தி

த ப டா , பரமா

ைற பய


றிவ

!"

ேத

டா

ஏமாற ேவ

உலக தி

றா

பைத நா

அவ

அ ய லி

"இ தைன நா க

நட

பாதாள

லாவ ைற

அலறினா

.

ேவ!

"

ேபாேனா !" எ

கிைட க

வ த
ேபா

ஏமா
ட சீட க

ேவ!

. "சீ கிர

கார

.

நா
.

, வாய

டன .

Page 42 of 64

ramakalai@gmail.com
"
ேதவா! இ த

-

தடைவ

டா

பகலாக

"இர

கா

ல ப னா

பரமா

!" எ

த , தன ைமய ல

ேவைல

ன!

"எ

ல! எ

வ ய ேபா

மர த ய

ெச

தவறா? எ

ேபா ேச!"

ஏேதா

ைச தா

டா
ெச

ேவைல

த தவ

தா

.

ல; சன
!" எ

வர

றா .

?" எ

சீட க

கியேபா

தி

வ ததாக

தவ

.

ேந
மாறி

, உ

அ த
தா

மர

வரச

ெத

ேபா

தவ

ைமயாக

வரச

,

.

மர

ேவ

தலாக

ைல

ஏேதா
கி

மர த


ேட

!

ேபாேவா !"

றா .

சீட க
ெச

நா

தா

வா

ேடா !"

லாம

றா

ைச தா

ேக டன .

.

.

சி தைன

லா

ெச

"மர த ய
றிேன

பயன

மைடய

வ தா ! "சீட கேள! இ

ேபா

.

காவ

ேவைலயாக தா

ேமாச

, " வரச

ெதாட

மரேம!

கினா க

தி ெகா

!" எ

தவ

.

===================================================

ேசா

த ராம

எ ப ேயா அரசைன ஏமா றி, மட நா

அர

டா , பரமா

. அவ


ைணயாக

ம தி

ஆகி

சீட க

மைன ஊழிய களாக நியமி க ப டன .

Page 43 of 64

ramakalai@gmail.com
"ந

அைம ச
பட

ேவ

டா "

ஆகிவ

டதா

ச ேதாஷ

, இன
ெகா

கவைலேய

டன ,

சீட க

நா

பரமா

த ட

தா

கள ட

ெசா

லா

ேபா

க டாய

பா

ேதா

த . "ம

.

இைள

னா!

நா
, ப

ஏ ப

காம
"

றிக

டா

, "அ ப யா? இர
" எ

,

நா

ெச

யாைனக

யாைன

றா

கேவ சகி கவ

?" எ
ெகா

,

இர

.
றி

வ தன .

, "ேச! ேச! பா

யாைனகைள

க டைள இ டா

மைன

ேக டா

.

ச ேதக

ைகைய

ைலேய!

எ ப ட

.

காேணாேம?" எ

.

லா

யாைனக

தா

பரமா

வ ேய

மட

னா!

வா

அரேச! இ ப ேய கவன

த அரச

இைவயா ந

"ம

?" எ

கினா .

வா

கைள அர

ேக டா

கிற

ன யா

மைடய

"இ

கிற

.

நா

ேக அைழ

தலி

.

ேக ட

அைத

எ ப

ற நிைன தா , பரமா

டன!" எ

, "ஆமா

லேவ

சீட க

ஊதினா க

மட ம

ல சமய

ஆகிவ

அைத

பைட பல

ேக டா

யாைனக
ேபா

நா

, "நம

,

.
ைக

தலி


கிட பதா

கி வ

ைக
உட
" எ

ெமலி
வ ள கினா

த .

Page 44 of 64

ramakalai@gmail.com
"இைவ ம ப
பைழய உ
ேவ

?" எ
னா!

"ம

ைவ திய

ெனா

ெசா

டன.

றா

லா

அ ப யா?
ெசா


றா

லாவ ைற

றன ,

வய

ச யாகிவ
"இைத ேவ

ேபா

இைள

ஆகிவ

டன!"

லா

ெச

யலா

ைவ

ெசலவா

.

ேளா .

அ த

டா கி

ஆய ர

. நா

கிேறா !

.

அதனா

ஆய ர

ெபா கா

ைல.
தா

ெசா

!" எ

.

லா

பாழாகி

த . சீட க
,

ேமயவ
றா

மானா


ெச

டேத!"

ஆ திரமாக இ

யாைனகைள

கள
!" எ

.

ேயாசைன இ

தினா , பரமா

கிறேத!

வரவ

தி ட

, பற

,

டா

"அரேச!

மாதி

கள டேம ெகா

ெப ய

இேத

பைழயப

ஏதாவ

"ேச!

.

ைமயான தி ட

டா

க டைளய

ெபா கா க

ெசலவழி க மன
"ேவ

றா

பா

ெபா கா கைள

ன ெச

.

அைத

ஆய ர

மடம

.

பைடக

வ ய பாக

னா! நா

அத

வ ஷய .

திைர

அைடவத

மடம

கிேறா " எ

நா

"நம

ேக டா

திைரகைள

ேவா !

ெகாநா

நாள

.
யலா !" எ

றா

மடம

.

Page 45 of 64

ramakalai@gmail.com
பரமா த
ஆைணய

லா

அைன

தான ய

பரமா

ேட

ேலாைர

அடடா!

டேத!

தி

ப னா க

பரமா

ேவ
அர

ேகா

லா

ெச
வைகயான

ஏ ப ட

றி

ெபா கா கைள
கைடசிய

மைனய

வராம

. பலேப,

ச பாதி

இ ப

பைழயப


ைர

பாழாகி
மட

ேக

, அவ

அள

ெகா


ைவ திய

கள

நா

.


ேவ!

,

.

ஆய ர

ெம ைதய

றிக

.

ப தி

பைத

ல ப யப

ைவ தா

தா

நிைன ேதா .

பரமா

சீட க

பய

இற தன .

களாக

எ ப யாவ

வ டலா

வர

வய

நாள


லாம

த ராம

டன.

சீட க

,

ேசா

"

இர

பாழாகி வ

ேக வழிய

ம கள

,

த மாதேம நா

ேசா

கின.

மடநா
வ ட ப டன.

ெகா

ெதாட

அவ

ேச

ேமய

ப ,

ேநர
காைலய

ெகா


உலாவ னா
யா டேமா

பரமா

தா .
வரவ

ெசா

த ,

சீட கள
ைல.

னாேர...


அேதேபா

Page 46 of 64

ramakalai@gmail.com
நா
எ காவ
ெச

!

ெகா
ெத

அ ப ேய

தா

பரமா

வரலாேம எ

றா

ெகா

ெச

டா

ப ேய

ேலா

உ ப ைகய

ெம

மிட

ெகா

வ த

, ம

அவைர

.
கிக

தடதட

வ த ேவக தி
னா

கிறாேய!"

,

வ த
ேச

சீட கைள

ேமாதி

தன .

தி

னா

பரமா

த .

ேலா

. "அ

ன? எ

ேபால கட கட எ

கீ ேழ வ

நில

அ ேபா

உ ப ைக

.

கா

காவல க

? அதனா

வாக ஏறி, உ ப ைகைய அைட தா க

றன .

. உ

அவ

அவசர ப


ெத

ெச

வத

ேய!

"ம

ட க

ேவகமாக ேமேல ஏறினா

ேமாதி
ேலா

அவைன

,

கீ ேழ வ தா

ேம

சீட கைள

சிய சீடைன

ப க

றா

வாக நட

ெகா

நா

தி

ன ெச

ப க

ைவ மி

ம ற
ெம

ேவா "

, ந ைம

உலாவலா !" எ

அத

ெச
த .

நட தா

"

.

"எ

உலாவ

நா

த ,அ

மைடய

ன?" எ

ள கிறேத" எ

. அதனா
த " எ

நகர
மகி

அழகாக
தா .

அலறினா
பதறினா

றா

, நா

.

மைடய

.
.

Page 47 of 64

ramakalai@gmail.com
"அ ப யானா

நா

கிேறா "

அவ

பற

கீ ேழ இற

கி

ம ற

ேபா

பரமா

டா

ெகா

ெசா

.

.

நகர

அழைக

ெகா

தன .

அ ப

நிைறய காவ

இ ப
பா

சீட க

அத க

கீ ேழ இற


ேப .

தா
ெவள ேய
தி

கி

றினா

பா


.

வர க

தன .

திைரகைள

பா

கி

ேபாேன

. இ

, ம

தா

;

அர

நி சயமாக

அவ

க ேவ

" எ

ேமேல ஏறி

. அ

ேக இர

ெனா

மைனைய வ

இர

ேப
வா

.
அ ப யானா

ேம!" எ

ேபாேவா " எ

ேபான மைடய
டாக

ேபாகிறா க

"அ ப யா?
ேவ

திைரய

.

கீ ேழ இற

ட களாக தா

.

ெகா

ஏ ப ட


மைச

,

ேவ.. நா

,"

பாரா வ

அ த வர கைள

ேலா

றப

ெத

அ ேபா


அர

த , "எ

அவ கைள
ேலா

வா

தாக

, கீ ேழ

கினா .
அர
ெசா

லியாக ஒ

அவ கள ட ,
ட க

இற

மைடய

, ஒ

உடேன

ற பரமா

ேவகமாக

தன .

ேபாவ

தி

ேபா

சீட க

அரச வதிகள

கீ ேழ

மைன
னப

வாச
இர

ஓ வ
ேப

டாக

ேவகமாக மைற

மைற

.
ேக

சிலக

"மைடய கேள!
மைனய லி

காவல க

ஓ வ தா க

அேதா

பா

பண ைத

,

.

இர

நைககைள

Page 48 of 64

ramakalai@gmail.com
தி
ெகா

வர க

,

!" எ

சீட க

ேபாகிறா க
ேகாப

கா

!தி

தி

னாேலேய

அத

ேலா

அர

ெகா

.

பரமா

! எ

,

க தியப ேய

மைனய

டா க

. எ

" எ

சீட க

நகர தி

ேலா

ெத

. அ ேபா

க தினா

அ த

அவ கைள

,

,

.

ெக

தடா
யாக


டன .
அவ கைள வ ல கி, தி

ேலா

அரச

இ த

காலி

பரமா

கினா க

சீட கைள

தா

நிைன

ெச

"ெபா

ம கேள!

டா .

கைள ம
தி

ட க

அைட த

!

ஆகிய

யவ

ேடாேம எ
ம க

ைல.
பய

ைவ

றன .

ெத யாம

ேம

லி வ

பத


தா

ெசா

தன .

வ ய தன .

கைள

ேகாப

ெச

பா

றின .

.

அரச ,

ேசாதைன
தி

, "எ

சீட க

அரசைரேய தி

உடேன

களா?!" எ

கியப

ட கைள உ

சீட க

றின " எ

ஓ னா க

.

உடேன, "அரேச! ம தி ேய! ந

அவ கைள

னா .

ஒேர கலவர .

வர க

"எ

தி

! வ டாேத, ப

ேக

"அேதா...அேதா.. ப

ெகா

ேபா

தன .

ராஜ வதிய

திைசய

வ ழி
பா

பரமா

ர தினா க

ச த

.

நா

ம தி
பரமா

ைமய ேலேய
? ஆகேவ

நகர
தவறாக

தி
தி

ட களாக
ட கைள
Page 49 of 64

ramakalai@gmail.com


ேவ

சீட கைள

நா

பாரா

கிேற

காம

ம க

,

ெச

சீட க

இரவ

றினா .

பரமா

வா க!

பைடகிேற
காக

ேவா !" எ

ப திைய

நிைன

அவ க

ெகா

அரச

வைத

நாைளேய

டா

. பரமா

காவ

இத காக
ெகா

பரமா

,

சீட க

.

வ ழா

வா க!

ழ கமி டன .
சீட க

ச ேதாஷமாக இ

.

===================================================
வா க இராம

- வா க சீைத

ேகாய

இர

சாமி சிைலகைள
அ த

தி

தி

வழிேய

ட க

ெகா

ெச

ைட

,

தா க

பரமா

? ஏ

இ த

சிைலகைள

ேக டா

பரமா

த .

உைட

.

சீட க

அைத

டன .

"ஐயா!

யா

பண

ைவ

சீட கைள

பய தா க

. பற

ேக ெகா

"ெவள
"இ த
ெவள

சமாள

கிேறா .
ேபாக
கா? ஏ

சிைலக


தி

ட க

ெகா
ேக

, "நா

ேக டா

.

ேபானா

தா

,ம

பதா

கி

?"

ெவள

சிைலகைள
றன .

ேகேய

கிற க

தலி

ேபாகிேறா " எ

?" எ

லா

பய

?

ம க
Page 50 of 64

ramakalai@gmail.com
பா பா க . அ ேபா

ெத

"ஆ வா க
ெம

கிேற

ஆனா

" எ
நாய

அைத

பாரா

தி

அவ க
இவ க

,

ேச

ேக டா

.

தாராளமாக

"

உதவ

லாவ ைற
ேவ! இ
தன.

ெச

ெவள நா

" எ


றா

தா

ேவ

ெகா

?

ேபாகிேறா ?

தி

.
தன , தி

"
கி

ட க

ெசா

.

ேதவா!

வ டலாேம"

லியவா

சாமி சிைலக

லா

வ ேசஷ
,

சேநய

சிைல

தன .

இ ேபா

ப ேவ

.

.

காலமாக இ த

ஆதலா

.

தி

மைடய

ேவா "

வள

றன.

றா

சிைல, சீைத சிைல, ஆ

ெபய

வதா

ெகா

ேபானா

வழியாக இராம

ேபாகி

நா

" எ

தி

டா


ப திைய

நட பதா

ெகா

வைத

ேக டன .

ெபய

ட ப

ைடவ ட,

ச ேதகமாக

?" எ

ம ற

த .

லவா

சாமி சிைலகைள

சிைலகைள

ைம

.

ன ைலய

!" எ

.

ெதா

, "ேச, ேச!

ேபாகிற க

தாேன

தி

ைலதா

ட க

ெத

"ஓ!

ெகா

ெத யாம

னா , பரமா

ெகா
தி

ெப

" எ

ேக ட

ெப ய

"ஆமா !

, தி

தா

எ ப

ெதா

யா

ெச

, ம

"இைத ந

றா

மா க

,

ெச

தா

டா

றி
ைச


பா

ெச


தா

.
Page 51 of 64

ramakalai@gmail.com

"யாராவ
தி

ட க

பரமா

, "சீ கிர

ைச

தா .

கி எ

ெச

தி

ட க

லி

, ம

வைத

ேபாக நிைன தன ,

அதிக

டா

,

ஆய

ேவ

"
வா க

க தலாக

ட தி

ஆகிய

.

இராம !

கா

கைடசி

ெக

ட க


சீைத!

க தினா க

ெபா

.

ைம ேபா

ஏறி

யப ேய, "

ெத யவ

ச த

வ க

ேபா

ேபாலி

கிறேத"

.

தி

ேநர தி

ேபா டா

திைர

கள

.

னா க

"ச த

லியப ேய

தயாராக

, மைடய

வா க

ேஜ!" எ

கா ய ைதேய
தி

தின .

ெசா

கா

ெகா

ேட

பாவ களா!

"அட

கி

ெகா

ெகா

சேநய

ம திர

ெவள ய

உ சாக

வ ைட

"சாமி

பய த

.
பரமா

அவ க

அவசர ப

சிைலகள

ேகாய

சீட க

" எ

அவசரமாக

சிைலகைள

அ ேபா

ெசா

சீட க


ேபாகிறா க

தன .

ைச

வட

அவசர

ெச

வண

ெகா

ன த

?" எ

ெகா

டா

கேள!


நா

ேபாகிேறா .

ைலேய!" எ

ேக டா

மைடய

தி

,


ைமைய

ட க
இ த

.
ைய

சிைலகைள

றின .

Page 52 of 64

ramakalai@gmail.com
அைத
ேக
பரமா

ன? தி

தா

ெகா
டா

,

"ஐேயா, தி

ட க

அவ கைள
ேபா

ேள ம

வைர

கி

,ம

.

தி
ெச

ேன

.
றா .

ட க

ைய

றன .

தன .

ச ேநர

ேக

ப திரமாக

ேபாகிேறா .

ைவ தி

கள டேம ஒ பைட

.

வட

க டைள இ டன .

ச மதி தன .
கி வ

"சிைலகைள

மய

சிைலயாகி நி
,

சிைலகைள எ

பா

மட

, மைடய

வ த

சிைலகைள

" எ

ேக

ெகா

அவ கைள

டா

சாமிேபா

இ த

கி எ

ெச

சிய

,

றப

க தினா

திைர

மட த

! நா

!" எ

தின . சிைலக

ேவ

ட க

, கீ ேழ வ

பரமா

"அேட

ேபாகிற களா?" எ

பத

தேரா, அதி

ஆ ச யமாக

.

! தி

பரமா

நி

சீட க

.

"எ

?" என

பய

ேபான

சிறி

ேநர தி

ேக டா

காவ

லாவ

டா

ன டேம ெகா

,
தி

ட க

, ச
ற ைட

டன .

ப திரமாக

"ந மா

கா க
நா

பா

கா க

ேம?

.
யா
கி வ

அர

ேவ

மைன

.

ெதாைல

ேவா . அதனா
ேபானா க

ேவா .
ேநராக

.

Page 53 of 64

ramakalai@gmail.com
அர
மைனய
பரமா
ெகா

,

உ பட

சிைலக

சீட க

வைத

தி

, "சிைலக

கேள! அதனா

அைனவைர
, சீட க

வ ய பைட தன .

ப ட அரச

தராம

ம ற

தன .

அைனவ

ேக

தா

நட தவ ைற

ேபாவத
டைன

மா வ

த ப

, அரச

ேபா

உதவ யாக

தராம

, ப

" எ

றா

கிேற

அர

.

மைனைய

ஓ வ தன .

===================================================
ேதா ட தி
அ க

ேம

ப க

பய

ெச க

காைலய

தவ க

தன ,

கீ ைர

.

, "ஐேயா!

ேதா ட

பா திக

லா

பரமா

, ம ற சீட க

நா

ேதா ட தி

தன . ஒ
ேபா

!

நா

ேபா

!"

.

த ெச கைள மா

"அடடா!

, தள தள எ

பா

ெமா த

உதவ
சீட க

றாக வள

அலறினா

பரமா

...

இ ப

வள
பாழாகி

தன. அதி
ேம

ட ப

ஓ னா க

டேத"

பா திய

வள

.

.
கிேறா ;

த ப டா

சீட கைள

த .

ெச கைள
ேயாசைன

மா

ேமயாம
மா

பத காக

ேக டா .

Page 54 of 64

ramakalai@gmail.com
"
ேவ!
அ த
மா
ெகா

கீ ைரைய

றா

டா

பய

"நா
மா
ேபா

ேபா

.

நம

!" எ

றா

தாேன

தி

இர
மைற

றா

ேயாசைன

"தைழக

ேபா

இைத

,

னா , பரமா

த .

ேயாசைன

ேதா

றிய

? அதனா

தின

தின

கிற

ெபா

கி

.

ப திரமாக
, பைழயப

வரா

பரமா

டா .
லா

ேமேல இ

ேமேல

"ஆமா !

தி

தா

.

ரா ெச கைள

ெச

தி

ெச கைள

வ டலா !

வ ைத

கிறப

அைத

லா

வ டலா !" எ

றிவ

ெசா

தாேன ேம

கீ ைர

.

மானா

சா ப

அவ கைள

ைவ

இ த

வ டலாேம!"

க ேவ

ட ?

பா திய

வ த

"ரா தி ய

நாேம

ேபா

சா ப டாம

ேம!" எ

அ ேபா

அத

அைத

திெக டவ கேள!

"

வத

.

தன யாக

டா

ேம

பறி

வைத மா

ெக

!" எ

பைத

ெசா

னா

ச யான

ெச கைள

தா

தி

கி, தைலகீ ழாக ந

தா

பதா

பா


,

கிற

,

ேவா ! ேவ

மா

ஏமா


வழி!"

, ஒ

கி

பா திய

தைலகீ ழாக

ைவ தன .
ேவ


ஒேர நாள

ேமேல
ெச

ததா

ெச க

டன.

Page 55 of 64

ramakalai@gmail.com
"
ேவ! இ த
ெச கள

டா

ேபா

ஏமா

ேபா

.

ெச கைள

!" எ

கவ

ெவா

பா

னா

மைடய

ஏராளமான

ெச ய

மா

.

பாைனகைள

ெவா

வா

கி

பாைனைய

ைவ தன .

ெவள ச

பா திய

படாததா
த ெச க

"

ேவ!

ஒேர

அ த

ேபா

. நாேம தின

ேக டா

பா

றப

நா

. "இ ேபா
தி தா
இர

சீட க

தா

ைவ

தடைவ
மா

மா ைட
அத

மா
க தி
தி தா

ேபா

தத காக

இர


.

டா
கார

டைனயாக

ளலா " எ

றினா

வழிகள

ெத வத காக
ெகா

கி

வழ கமான

டன.

லாப !"

ேதா ட தி

இ த

டாவ

சா ப டலா ! மா
ெகா

நம

கி வ

ேம

கி

ெவள ச

க ைடைய

ேதா

வா

இர

கவைலயாக

கற

ெச கைள

நாள

வத

மா ைட

நிைறய பண ைத
மைடய

ப ேத

,

, வா

, சீட க

ேத

ெசா

நாேள, ச ைதய லி

வ தன . ஒ

பாைனகைள கவ

த ேவெறா

ேம

வாைல
மைடய

ெகா

வ த

சீட க

டா க

டா

,

.
தடா

.

கினா
,

.

பதி

ெகா

டன .

ப மா

ேபா டா

டா

,

மா

கிய

டா

ைகய

. வய


றி

.

ேம

அத
ஏறி

.

Page 56 of 64

ramakalai@gmail.com
"அ பாடா! ஒ
வழியாக

தி

ேடா !"

றா க

ெச

ெபா

ன யா
பரமா


பய
! உ

பரமா

அ த

,

மா ைட

கரமாக

ேகாப


?

பண த

ைவ

ேபா

ெகா
திமி

!"

ேவ
"

ேட ஓட

தா
ேச

ேவ

அத

,

ம யாைதயாக
ைவ

டா . ஆைள வ
,

கினா க

மா ைட

.

அலறியப
ெதாட

க தியப

தா

டா ; பண

பைத

.

ேபா டத

.

ைவ தி

டா

ேபா டத

ரடனான

வ தா

மா ைட க

உைத க ஆர ப

"கீ ைர

சிேயா

ெப ய

ெகா

மா

சீட கைள

மகி

ஊ ேலேய

வள

காைல ஒ

சீட க

ேத

சீட க

ைவ ப க

.


,த

பா
"ேட

மா ைட

சீட க

டா

மட ைத

.

===================================================
உைத கிற க
ேதவா!

ைதேய உைழ
ஜம

தா

ைவ பத

ேதைவயா . அ த ேவைலைய

ன? எ

சீட க


ைவ தி
ெச

ைவ கிற

?எ

லி


ெச

தா

ேக டன .
ெதாழி

ேவ
றா

.
பரமா

ந மிட

ெபாதி


ைலேய, எ

ைத

த .

Page 57 of 64

ramakalai@gmail.com
க ைத இ லாவ

கிேறாேம! எ

தா

மாைலேய

பா

அவ

டா

கேள!

ேதவா!

ஆமா

றா

,ம

பரவாய

ைல.

!

டா ,

ைத

ைத, வ

ேபா

ைமகைள

ெக

தா

ப றி

பரமா

ேகாபமாக

ப றி

லா

த .

ைதய ட

ேக டா .

வ ஷய

ேனா ! அதனா

மைடய

தா

கைள

உைத தேதா

.

அ ப

கிற

ைததா

ைதேய இ
சீட க

கலா .

ைதய
ெகா

ைகதா

அைண

ைமயா

! எ

றா

தி

.

உைழ

ேபா

. ஆைகயா

பரமா

ைத ைவ தி

, அைத எ ப யாவ
, க

ட க

வாைல

.

உைத கிற க

அவ

உ தரவ

த , அத

ைலயா? எ

கைள

ேவ!

ெசா

ஊதினா

நா

, எ

ெகா

ெப

ல வ

னேவா! எ

!

ெதள வாக எ

தா

ட பரமா

அலறியப

ேம ெசா

தி

மட

தா ! ேகாப

உைத வ

இ த

ைத

கி வா

பா ைவய

ஐேயா! எ

நா

.

கி

தா

.

ைதைய

பதி

றின .

வா

ன? அத

சீட க

ைதயாக ஒ

ேச

நிஜமான

,

பரமா

டா

த .

பைத அறி த உ

ெச

தி

க ட ப

தா

, தி

ல தி டமி டா

.

ஆனா

.

த கய

ைற

அத
Page 58 of 64

ramakalai@gmail.com
சீட க

ச த

ைதைய

நி

ெகா

டா

ெவள ேய வ

இெத

ேவைள

ைத

இட தி

வய

அதி

தா

சி

மாக

?எ


வா

கி

ஆளாகி

ைதயாக

கி வ

டதா

கினா

, தி

டா

ேபாெபா

க ைதேயா,

ைத இ

சீட க
ைட

,

எ ப

மன தமாக

ேத

. ஒ

ைன

னவ

அவ தா

இ டா ..

மா றியதா

இ ேநர

ைன

இ ேபா
ேட

சாப
! எ

ண கைள
ெச

பரமா
ேதா .

லிையேயா

ேதா ! எ
ெதா

ளாத
த ப

ந ைமெய
மகி

ைல, எ

லாமேலேய ஜம

தா .

ெகா

சி

ைதயாக

ேச

.

ைய

னவ

லகால ! த ப

.

ைதயாக

தா

ேட

மன தனாக மாறி வ

,வ

கிறாேன!

.

சாப

மன தைன

சீட க

.

வ ேதா .

மன தனாக தா

ேகாப

மா றிய

ேக டா

தலி

ெத

ச ேதக ப டா

ைதயாக தாேன

டன

, மன த

மாயம திர

பரமா

நா

த இட தி

.

ேமா! என

மாறினா

, அத

த சீட க

அத

அவசரமாக

.
பா

ன? க

றா

தி

அவசர

.

ேக கேவ

ைட

அேத

ைதயாக

சா ப

.

தா .
மகி

தா

றா க

லா

த ,

தன .
ேவைல

,

பாசி

ேச

.
Page 59 of 64

ramakalai@gmail.com
ெவ

ைள ெவேள

க டைள எ
ண கைள
ெவ

ெசா

லி

ைளயாக இ

லியப , ெவ

மகி

ெகா

வ தி

ெகா
ெவ

டா

டா

,

ைளைய

மைடய

.

ேடா !

ற ப டன .

.

!

நா

அைதேய

ப ைசயா கி

தா

ெப

வ த

ேட

!

ப தா கி

ஐம

தி தா

பா

ண கைள

மய கேம வ

சா

ண களா

இ த

ல ப யப

ேக தி

தைத

ஆ கி வ

சீட கைள வ ர
ெதாழி

ேபாலி

கா ய ைத

மா டா க
மட

கி, பல

!

ெகா

ேகாவண

உ ...

ப ைச

ப ழி

கிேற

.

றாக ெவ

ேபா

அட பாவ களா!
ந ப

,ம

டா

தா

கள

தா

.

சீட க
ஜம

ஜம

நிற

ஜம

பாசிைய ேதா

கச கி

,

வழியாக ந
தப

ேவ

.

தைத

களாக ஆ கினா க

மைடய

கிழி தா

த ேவ

ண யாக

அ பாடா! ஒ

க ேவ

ேத

நிறமாக மா றினா
ஒேர

கேள;

ெச

ப னா க

கிறேத!
,ஐ

.

லா

கிழி

திெக டவ கைள

ெசா

ேனேன!

தா .

திறைமைய

ேபாலி

யா

ேம


சீட க

ெகா

த ப டப

.

===================================================

Page 60 of 64

ramakalai@gmail.com
ெவ ைள யாைன பற கிற

ரா தக

ேபான

.

ெவ

கள

பா ைவ வ

ெவ

ைள

சி ெகா

ைள

தி பரமா

நாதா!

வதாக

அறிவ

, அவர

சீட க

ெத

நிறமாக தாேன இ

கிற

,ம

ன? என

ேக டா

ேதவேலாக தி

கிற

.

மைடய

உய ேரா

நம

இ திர

னா

அதனா
றியப

ைள
டா

தா

றிவ

வ தா
தா

, ம

டன .

.

,

இ த
.

யாைன


ட உ

டா

யாைன இ திரன ட

மா ,


,

டா

.

ேபான ெஜ
ேக

ன? எ

றா

ைத ய

!

ம தி

ெகா

,

ேத தராத
பவ

ைல,

டா .

மாதி , யாைன
,ம

டா? ஆனா

நா

ேயாசைன ேதா
ேக டா

ட உ

ேபாவத

தா ைய உ

வர உ

யாத கா ய

என

ேதவா! என

,

வ க

ைளயாக

ேக டா
ேகாப

ேகாைழேய! எ

ெவ

ேத

.

உடேன

கைள

ைள யாைன

ெவ

கிறதா? எ

பைக.

ேட

.

ேவ! அ த யாைனைய

ெகா

ெச

தவைர

? ெவ

ஐராவத

கி

. அ ப

,எ

த த

ள ேவ

ப சாக

பா ைவ

யாைனய

யாைனைய

ஊைரேய
ெச

கிற
ெவ

... வ
ைள

.

Page 61 of 64

ramakalai@gmail.com
ஆமா
ேவ!

டா

ேபா

. க

தி தா

ராஜா

யாைனய

தா

டா
ஆகா!


நா

கிற

டா

! என

அ ேபாேத
பாகன ட

யா

! எ

ப சாக

அவரா

மகி

,ம

தா

,

ேபாகிற

.

ெகா

தா

யாைனய

ைன ந

னா , பரமா

சீட கைள

!

றப

றாக ேவைல

த .

அைழ

. ேதைவயான பண
,எ

ேவ

வ தா

, மைடய

அைத எ
ஊ றினா

தா

.

ெகா

பற

அப ேஷக
,

டா

யாைன

,

கிேறா . ந

, பாைன

வாடைக

டேவ

.

ச மதி தா

பாைனயாக

.
ணா

.
ெச

ேபால, பாைனய

ேம

.

ணா ைப
வாய

யாைனைய

னா

ஆைச ப ட பாக

றாக

கிைட க
ராஜா க

பண

ெகா

!

ேபானா .

வரேவ

ெத யாேத! அதனா

ேலா

பாரா

நாைள

ெகா

பேல, பேல! இ ேபா
ெச

ைளயாக மாறிவ

.

இன ேம

தடவ

.

ச யாக

ேமாச ைய

ணா

யாைன ெவ

,

ேம

சிவ

வா

டா

,ம

,

பய

ெகா

ேட

.

Page 62 of 64

ramakalai@gmail.com
பரமா த

யாைன

ெவ

ைளயாக

தா

பாக

வ யாக

ெவ

ைள

,த த

சி வ

ெவ

ைளயாக
? என

அதனா

றா

பரமா

இர

யாைனேயதா

!

க ைய

.

வ த

பைத அரச

இற ைகக

க ட

த .


,

டா

,

ேவைலைய

பா ைவய

த த

க ேவ

றப

ேயாசைனைய உடேன ெசய

லா

! எ

டா

.

,எ

யாைன

லவா இ

ச தா

கள

ேவ

ேவ

ேபால

பாக அ

ேதவேலாக தி

ந ப

, அ

ேபா

.

ஆமா ! ந ெசா

கிற

, பாக

ேத

,த த

ேக டா

த யா

தா .
ேவ!

ைக

.

த !

றப

.

யாைனைய

றி

ேலாக

அத

தினா

,

இ திர

ைகைய

ெதா

டா .

நா

, அர

ம தி க

மைன

ைட

.

ெவ

ழ ம

திற த ெவள ய
அதிசயமாக இ
வ த க

?எ

ேதவேலாக
கினா

ைள

யாைனைய
வ தா

ம க

ேக டா
ேத

ேஜ ேஜ

பா

பத காக

.

த யாைனைய

கிறேத! இ த யாைனைய எ

வைர
,ம

னா

பா

த அரச

கி

,

.
ெகா

ேபாேனா !

.

Page 63 of 64

ramakalai@gmail.com
ஐேயா! இைத

க நா

ெத

! எ

த த

றா

ைவர
டா

பா

ேபசி

கா

உடேன

பாக இ

லா


கைர

இைத

பா

ேட இ

ஆர ப

ம தி

தா

ேபா

, தி ெர

ெப

ப ட

ெகா

தா

ேக ட
! எ

,

றா

ஆர ப
ெகா

கிய

.


தன.

மைழ

சமாக

ணா

பாக மாறிய

.

பய தா

உட

!

.

சாய

ெவ

வழ க ேபா


-

டைன

.

ேதவேலாக தி
கிற

யாைனய

சீட க

ஆளானா க

பல த

கீ ேழ வ

ைள யாைன க

ேநர திேலேய பரமா
-

உடேன
ெகா

மைழ
, ெவ

.

ெவட ெவட எ

கிறேத? எ

த த த ! அ ப

ெகா

பல த

யாைனய

.

க ட ப ட இற ைகக

சிறி

ப ட பா

.

இவ க

. அ

ஐராவத
ெவ

யாைன இ திரன ட

ைள

===================================================

Page 64 of 64

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful