You are on page 1of 13

P r e d g o v o r

Džek London je gutao život poput požara nepojamnih razmera: skupljač
ostriga, lovac na foke, tragač za zlatom, militantni revolucionar, lutalica,
ratni reporter, uzgajivač stoke i poljoprivrednik, mornar hladnih a jahtaš
toplih mora, samouki pisac više od pedeset romana i pripovedaka (Martin
Idn, Zov divljine, Zvezdana lutalica, Morski vuk...).
Naglo se zasitivši, sam piša po toj vatri, gasi njen sjaj u četrdesetoj godini.
No, taj neverovatni bilans se tu ne iscrpljuje, jer pisac nije samo prost zbir
svojih dela i svojih aktivnosti, već i svojih opsesija, lutanja, snova, kao i
pepela svojih iluzija. Pepela davno ohlađenog koji nas, ipak, još uvek greje
poput zvezda pre više milenijuma ugaslih, ali koje i dalje sjaje za nas.

Rif Rebs

Ov o d e l o je p o sv ec´e n o F r a n s i s u L a k a s e n u ,
nez aob il azn o m i s t r a s t v e n o m p i s c u p re d g o v ora
m ojih n ajv e c´ih p u t o v a n j a i z s t o l i c e .
Ri f Rebs

Naslov originala
Le loup des mers
Autor
Riff Reb’s
© 2012 Éditions Soleil / Riff Reb’s
Za srpsko izdanje
© 2016 Besna kobila
Cet ouvrage a bénéficié du soutien des Programmes
d’aide à la publication de l’Institut français.
Objavljivanje ovog dela podržao je Francuski institut
u okviru programa za pomoć izdavaštvu „Danilo Kiš“.

Pomislio sam i koliko bih samo voleo da
sam, u tom času, mogao da osetim milo
prisutvo svoje majke i sestara, za koje
sam inače mislio da su pomalo naporne.

Noć je bila tiha i topla,
pasati su nas napustili i „Sablast“
se sporo kretala.

I koliko su, bez prisustva žena, muškarci
koji su me okruživali, prepušteni sebi samima,
bili ogrezli u surovost i divljaštvo.

Kako mi je vazduh u potpalublju postao
zagušljiv, ustao sam iz postelje, poneo
svoju ceradu i popeo se na palubu da se
na njoj opružim.

U meni se začela misao da
sam uvek potcenjivao značaj
koji žene imaju u životima
muškaraca.

69

No, pre nego što sam prostro
ceradu da legnem, nešto mi privuče pogled ka ogradi na krmi.

Prolazeći pored Harisona, htedoh s njim
da prozborim koju.

70

Znate li gde je moj zamenik?

Bio sam i ja tamo, maločas.
Ali, zapazićeš, da sam se
vratio drugim putem. Kako
objašnjavaš taj fenomen?

Ne znam... Ovaj... Kapetane. Video sam
ga pre izvesnog vremena kako se
kretao ka pramcu.

Mora biti da ste
pali preko ograde,
kapetane!

Imate ranu na glavi. Da li želite
da vas previjem?

Tišina !

71

Da odem da pogledam
da nije u potpalublju,
kapetane?

Nije tamo, Hampe.
Biće da je mnogo
dalje i dublje!
Ostavi tu ceradu
i kreni za mnom.

Bio je to moj prvi silazak u kaštel,
i neću ga skoro zaboraviti.

Postalo mi je jasno da Volf Larsen
želi da dokuči koji od spavača ne
spava uistinu.

Mora biti da je neko istrgao
lampu iz kapetanove ruke
jer smo iznenada utonuli u
mrkli mrak.

Imamo ga!

Nož! Dajte mi nož!
Brzo, nož, smesta !!!

72

Bio je to, nema sumnje, Ličov glas,
ali se na Volfa Larsena baciše
i Džonson i još neki.

Užasan žamor nejednake borbe čopora
pasa protiv vuka uskoro je prešao u
zvuke udaraca tela o zidove, teškog
disanja i muklih jauka koje je stvarala
iznenadna bol.

Uspeo sam da se sakrijem u
jednu od najviših postelja.

73

Volf Larsen, u prvom trenutku oboren,
uspeo je da se pridigne. Nijedan čovek,
osim Herkula glavom i bradom, ne bi bio
u stanju da izvuče odatle živu glavu.

Nož, tako vam
svega ! ! ! Dajte mi
nož!

Uspeo je da dosegne stepenice
i polako krene uz njih.

74

№6

ZA IZDAVAČA
Predrag Mladenović
UREDNIK
Goran Lakićević
GRAFIČKI UREDNIK
Miloš Trajković
LEKTURA
Duška Rajković
ŠTAMPA
Forma B, Beograd
TIRAŽ
700 primeraka
IZDAVAČ
IP Besna kobila
Branka Pešića 20 – Zemun
Tel./Fax 011 261 50 60
info@besnakobila.co.rs
Naša izdanja možete naručiti i putem našeg sajta
www.besnakobila.co.rs

CIP - Katalogizacija u publikaciji - Narodna biblioteka Srbije, Beograd
ISBN 978-86-88389-09-9
COBISS.SR-ID 223079180