P. 1
Masina Cusut Hyundai KP1000

Masina Cusut Hyundai KP1000

5.0

|Views: 3,429|Likes:
Published by ovidiuspirit1085

More info:

Published by: ovidiuspirit1085 on May 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

MASINA DE CUSUT HYTIFIDAI KP 5OO {6$W} MASTNA DE CUSI-}THYUNOAI KP 1W {?

OW}
MANUALDS UTILIZARE Atunci c6nd folosili magina de cusut electoicd tebuie sd vn fuali mnsuri de precaulie, printre care re 3fli pi urmEtsreleCiti.ti toate instructiunile inainte de a folosi ma$ina de cusatAceaSd maqini de cusut este destinald utilizirii domesticeA R-EDUCE RISCT'L ELECTROCUTARtr: ATEMIE-PENTRU Nu hsati magina de cusut pomitI oesupravegheatil. Demnectali intotdeauna magina de cusut de la releaua electried du@ ce ati folosit-o qi inalnte de a o curi{aDE ATENTIE - PET{TRU A REDI-'CE RISCUL PROVffiARII SAU RANIRI ARSURI, INCENDII. ELECTROCUTARI CAUZATE UTILIZATORILOR: I Nu permitefi u{tltzarea acestei magini de cumt pe posf de juclrie. Fili foarte atenli c6nd foiosili maqina de eusutirr preajma copiilor. 2.Folosi{i magina de eusut doar penbu scopurde pentru c.area fost creati gi confonn inshucliunilor din acest manual- FolosiJi doer accesorii recomandaie de produc5toq accesorii descrise in acest manual. 3Nu utilizati maqina de cusut ce are cordoaul de aliraentare sas qtecherul stricai, care nu funclicneazi bine, care a fcst scdpati pe jos sau ?n apd. Duceti magina de cusut la cel mai aprc'piat rervice sau dealer autorizat pentru examinarg reparatii, modificdri sau reglqie mecanice sauelectrice. 4Nu utiliza{i maqina daci are crificiile de ventila{ie astupate.Verifia$ ca orificiile de aerisire ale maginii salr cele ale pedalei de picicr sau nu fie infundale cu praf, scame sau bucdli de material5Nu inhoduceli niciodat6 nici un fel de obieci in acesteorificii. 6Nu folosili maginala exterior. ?Nu utilizaJi magina in spaiii unde s-au vaporizat produse cu aerosoli sauunde s-a administrat oxigen. 8Nu scoateli din priz5 cordonul trdg6nd de ac€sta.Penku a scoaie cordonul din prizd trageli de gtecEr. g.Ferili degetele de prtile in miqcare. Fili foarte atenli cdnd lucra-ti cu acul maginii de cusut l0.Folositi ?ntotdeaunapl5cu$ de ac corespuazdtoare.Folosirea unei plicule gregite poate duce la ruperea acului. 11Nu folositi ace indoite. 12.Nu hage{i qi nu impingefi rnaterialul in timpul cusutului. Acest lucru poate avario acul. 13.Opri{i ma;ina de cusut atunci cind regla}i ceva in zona acului de cusut, cum ar fi schimbara acului, a bobinei de a!d, acului cB fu sau schimbareapedalei. 14-Deconecta{i intotdeauna maqina de la re{eaua electrici cind unor opera{iuni demonta{i carcasa, c0nd ungeli maqina sau la ef,ectuarea de service. l5.Scoatefi magina din prizd atunci c6nd slrA*gefi magina Schimtrali becul cu un bec de acelagimodel de 15 W I.GLOSAR TERMEI{I CUSUT APLICATII BRODERIE - aplicarea unui material ce are ua desiga specific pe un alt material foiosind o cusEfuri dreaptl sztinagzag - cusutrl cu o cusdturltemporari ce poate fi ugor NSAILAREA indepdrbati ulterior. Acest lucru este posibil folosind cea mai lung{ cusiturd dreapti, regldnd tensiuaa zuperioard la 0 gi cosind o linie de cusEluri. Linia de cusdturi de l6ngi cusih;rd va fi slitriG iar linia de cusdturi inferioard va fi strdnsd;acestlucru vi va permite se indeperhti firul de jos tragind de el. e posibil sA fie nec€sar sd tdi{i hrul de jos in locuri diferite pentru a-l iirde$rtra mai uqor- o variaiie a cusiturii in zig zag se folosegte peatru TMJRILE coasereaunui tw avdndcontrolui asupra cusdfurii de rezisienfiBUTONIERELE - o modalitate de in6rire a marginilor unei gnuri din material printr-o cusituri in zigzagpntru a fixa o butonisEBRODATTIL CU DOUA FIRE - Fixarea unui alt material, cum ar fi o palgiicd- folosind o cusdturE find inz-tgzag" o metodi de a repara o tdiet*ri sau c CARpffUL/SfOPATULrupfurd cosind deasuprazonei rupte sau deqirate.

BRODATUL - dec*rarea cu cuslturi. Folosind o cusdturd dreaptd sau inzlgzag CAFTU$IREA * adiugarea u:tui alte bucSli de material pcntru a mdri saprafala sau liniile rnarginilor materialuiui. - formarea utei cusdturi in zigzag eiastici sau alt tip iNCngTm.nE de material. TIY- o cnt5, tt*utii pe marginea unei fes5turi. o cusAturd dreapti ca qi motiv MONOGAAMAREA-folosind decorativ sau o cusdfud ia zigzag penttu arca\za un design - folosirea uaui cusituri ?nziigzag penfiu a termila o tl$ntnnnX,a eusituri uau margiaa unui malerial sau psntru a preveni destrimarea f,brelor les*turiiAPTICAREA DE PEIECE- acelagiprocedeu ca 9i stopatui sau cirpirea dar aplicind de data asta o bucatEds material peste gaur5 MATIASAREA - aliturare mai multor bucSli de material per*ru a forma cuverturi de pat, peatru mobild sau haine.

cusArrlRA sdsffbA

triplu LAEIPA$tN zliG zAG -unqablon

ce falosegte un z;gzag de bazi pentru a da un efect demrativ' CUSATURA- a liaie farmatd la cusut prin aldtrrarea a doui materiale EFECT DE SCOICA - folosirea cus5tuii ?nag zag sau a unei varialii a acesteiapenku a crea efeeful mde scoicd marginii materialului. Cu$turn dreaptn - o linie dreapti inainte sau inapoi care poate confine de 1a6 I puncte per inch $nd la 0 puncte per inch' "si CUSAT[IRA EI"ASTfCA - o cunbinafie de cusdturi formatd dintr-o migcare Arainte gi trna inapoi cae permite cusdturilor sI flexeze dar nu sd se rupL Se fcloseqte la materiale elastice, tricotaje flcute cu magina, tricot- lenierie etc. - c serie de cusdturi realizate si blocheze firu1. iNSnn:inn in FILARE - o linie de c'r.rsEtur5 zig zag e vaiazi de la ftrgust la iat' THREAD SF{ANK- spa}iu compus din hr dintre nashre gi haini pentru a reJinenasturele ?a locagul sdu pe materiale de mare vcluminozitate. o liaie sau o serie de liaii de eusut drepte sau in TOPSTITCHINGzitgzag care mEresco margine d€ld cusiturii un efect de inElFre. TRIPLA ii{TiNDER.E - un terr$en folosit pentru gabloaneintinre fonnale dintr-o combiaatiede cusitud inaiate, inapoi gi laterale' ZG ZAG - terrnen * desemaeazi migcare laterald a acuiui care creeazl o cusdturd in zig zag. 2 .GLOSAR DE CARACTERISTICI A MA$INN DE CTJSUT TAYATFI$ETUL DE ACCESORtr - se depcziteaz6 picioarele de ac, acele, mcscarele gi alte accesorii. Se foiosegte de asemenea9i ca bra{ de exlensie pentru o suprafali ldrgitE de lucru. ARC DE MICA TENSII"INE - mhilibreazr fide de tensiune supei'ioare gi inferioare. FIOSORULiSURUBUL DE TENSIUNE - pentru a regla intinderea mosorului MOSOR.UI-/IUSUL DE DER.UI,ARE - pentru derularea mosorului DE FUS - pentru oprirea automati a mosorului MOSORIILIFRi.NA la capacitate maximise deschidepentru a schimbabecui. Ofer6 CAPACUL FIIEIaccesul la ace, ia pr€sa petttni unger€ SISTEMUL DE DERULARE - un sistern pentru derularea fiiului in rnagini COF{TROL PICIOR - pe*t'u acfivarea magiaii, presiune aplicatd pedalei regleazd viteza de coassre; fuetre atagatese conecteazdla pttzd gi la priza de curenl a maqinii. ROATA - peatru inv*riirea manualSa mecanisnului ce invArte acul; rrnta se rotepte spre utiiizdor. ACELE - pe*t*' a coase €u maqina.Diverse tipuri: asculite, rotunde, pelt-u piele CLEMA AC - pntru ahqareaacului la parteade jos a piciontir"ride ac. $URUB CLEMA AC - pentm fixarea aeului. TABI,A DE CUSUT * pestru suqtinere materialul 1acoasere.AceastS tabli este rnarcaG pertru diverse dimensiuni de tiv. CAPAC PROTECTIE - un cspac care acoperd magina pentru a o proteja atunci cind nu e folositd. TIJA PICIOR AC- conlroleazd presiunea exercihtn pe dif€ritele matefiale ce suat crs*te. Pcate h reelatd de la manetd.

{txazA PICIORUL TIIEI ACIILUI - atuneic6odesteeobordt de materialulcontrasisternului derulare sau MANETA TIIEI PICIOR.IILUI DE AC - coboard ridicd tija e piciorului gi piciorul tijei. CAnde ridieati presiunea slEbitl iar c&td e presiunea aplicatie cobordtd SURITBUL PICIORULTII TIJEI - penh.rfixareapiciorului tijei qi la atagamentele tijd. dire}ie BUTON PEI{TRU CUSUTUL INVERS- pentu schimbarea inverscontinui. penbuo coasere de cusut.Butonul trebuiefinut apdsat pentu schimbarea se I'ASUNG/D{JLIE - situati subcarcasd, folosegte becului mosorului" TIJA MOSOR AJA - unapenku cusutgi bobinarea alei ridicarea de suspectru a LEVIER PENTRU RIDICARE - per.rku faceo cuslturi $ranse. in TAIETORATA * pentu Uiereaafei in e:<ces;sifuat tija acuh:i. ORIFICU GHIDARE ATA PENTRU DERULAREA coastantd MOSORIJLIJI- line afaintinsi pentruo derulare ORIFICIU GHIDARE ATA PENI'RUATA DE SUS-ghideaznela de la tija mosoruluipandla intinzitor. la ATA DE SUS- sefolosegte cusutulcu o siaguri aJi irtqfn{zAton saucu doudale penku a DE SUS- sefolosegte INDICAToR iX'fntzafonATA schimba intinzitorul de sus. DESC?.IEREA MA$INtr DE CUSUT I I lsdicator intirzdtor l.Orificiu atdsus mosor l2.Opritorderuiator 2Piciorul tijei mosor 13.Derulatst 3.Placn extEnsibil6 14-IvlAner 4Placdac l5.Orificiu ghidarealE 53uton tip de cusdturd l6.Orificiu ghidareaP inversi 63uton coasere picior ridicare 1T.MAner 7Suton pascusdturi de 18.Sistemul derulare lampE S.Intrerupdtor l9.Tije dederulare 9.Conector l0Roati ACCESORII Picior zigzag, Picior butoniere, Opritor derolator Picior fermoar Mosoare(3buc) #14 Ace obignuite lnstrumantungere $urubelnile
Accesoriile sunt depozitate ink-un r:ompartiment ineastrat ce se afld in parteadin fatd a tablei extensibile.

ir,{ArNTnDE A iNcEPEA coAsg
Magina este depozitatd intr-un sistem cu platformi ceea ce vE ugureazE munca de cusut obirynui€. Detagarea tdbliei extensibile Culisa{i aceasti buca€ extensibild iar maqina poate fi folositi ca un model cu bra! detaqabil. Aceast?i pozifie este oonvenabilS pentru eusut sau brodat pantaloni, m6neci, mangete,tricouri, bluze etc. Repeta{i pagii in ordine inversd psntru a realata t5blia erlensibild. Pentru a deschide capacul cutiei cu accesorii ridica! pdn5 se deschide, dupd cum reiesedin ilustra{ie. Conectarea pedalei de picior gi a cordonului de tensiune Conectali cordonul de tansiune prima datl la pedald iar apci laprizJ,, Verificati si corespundi voltajul maqinii cu cel al prizei. Deeonectafi intotdeauna maqina de 1arefeaua electricd atunci cdnd nu o folosi{i. Cu c6t mai mult apdsalipe pedaldcu atdt mai repedemerge magina. SCHIMBAREA TALPI PICIORTJLUI Perrtru anumite opera{iuni ce vor fi descrise pe larg in acest manual de utilizare este recomandabil si se schimtre talpa piciorului in funcfe de scopul unnid| fi Toate t5lpile furnizate sunt de tipul ,pnap-on" pu16nd foarte ugor schimbate. Procedali asrfel: l Ridicaii acul 9i tija piciorului.

2.Ridic{i levieml mic din spateletilpii care va elibera talpa pieiorului in folosinj4 3.lnstala.ti noua talpd p tdblia acului chim sub tija de susfinere a tilpii piciorului astfel incit eele doud sd ss conecteze' +:;s4i jos tija tElpii piciorului gi susfindiod tijei astrel incit si fie conbct cu piciorul gi cele doud si se imbine' $chimbarea acului ' 5.Ridicafi acul ?n poziiia cea mai de sus prin invArtirea inspre dumnavoasffi a rotifei. 6Dest€agefi gurubarlelernei ee fo<eazi aeul 9i scoatefi-l' Introducdi un nou ac ?n locagul tijei acului {in6nd asul cel nou cu partea aplatizati inspre dumnevoastri. lmpingeti acul @nn la opritor gi sb6ngefi qurubul bineFolosili intotdeauna dcar ace drepte bine aseufite. Folcsirea de ace stricate sau uzate nu numai ci genYreazdcusdfuri cu pauze, ruperea alei sau a acelor ci poate chiar strica tiblia acului qi cArligul. Monfarea mosorului de afi Setali acul pe pozilia superioari invirtind de roati inspre dumneavoastrd. Deschidelicapaculsuveicii. Deschideli zIvorul cutiei mosorului 9i scoatefi-o afard. inchideti zivor$l eutiei mosorului qi mosorul va iegi flri problerne' Puneli un mosor pe tija de mosor. Trageli aF de la tija mosorului prin intinzdtor du@ cum indic'I cifrele a si b. i"oart$ aJape mosor de cdteva ori ?r sensul acelor de cesomic' Puneli mosorul pe ti.id. fuopingeli mosorul spre dreaSa 9i a@safi p€ pedaH' CAndse rrtilizeazdbobinatorul mosorului maqinase va opri automat. Doar bobinatorul poate funcJiona. Bobinatorul so opregte automat c€nd bobinarsa s-a incheial. impingeli mosorul spre stinga penlru a-t elibera. Maqina poate fi acum folosi. Scoateli mosorul de pe tijl {i tnia{i ap. DacEmosorul este bobinat inegal, scoateli capacul superiorgi desfange,ti gurubul bobinatorului folosind qurubelnifa 9i ajustali indllimea. Iaserarea mmolului Pune{i mosorul kr cutia sa cu ap mergdnd in directia sigetii. Introduceti ala in gaura a a cutiei mosoruiui. Trnpnd de a!5 spre stinga aducefi-o pe sub arerl intinzdtor pAni la ochiul de iepire. Reglarca i:rtiderii Penhu a testaintinderea mosorului, suspendaligi scuturaficutia nrosorului ca gi in imagine. Un mosor intins corespunzltcr vE cobori putin 9i constant. Pentru a rogla i*tinderea inrdrtili cu gun:belniJamicd gurubul de reglaj' R.idicafi acul il pczilia ce md de sus. LEsati capdtul alei sd fie la aproximativ 10 cm de cutia mosorului. Apucafi de zdvor qi introduee{i cutia mosorului pe cArligul ei. Eliberati zivorul atunci e6ad cutia mosorului este complet iatrdusd. Montarea afei de sus l,lnvnrtifi mdnerul inspre dumneavoastrd pentru a ridica mdnerul de ridicare pind ?n pozilia sa cea mai iltaltd. 2Pnneli un mosor de a!6 pe tija pentru mosoare. 3.Trece$ atapfu orificiile de gbidare I 9i 2, 4.Treceli ala prin discurile de intindere de sus injos dup6 cum reiese din figura 3. 5Ducefi aJapAni la niralul de preiuaredupi cum reiesedin figura 4. 6.Treeli ala trig6nd un pie de ea prin gura m6nerului de ridicare du@ cum reiesedin figura 5 T.Trageli aia in jos pAni la baza iar apoi tragefi a{a spre stinga pAndla ghidajul penhu ali )a,tava trece automat prin ghidajul de ata) ca 9i in {tgtsra-*l 8.Pun{i a!-ain ac Di}'f FATA iN SPATE ca gi in figura 8, trecAnd-o cam 3 s.au inch, Jineli capitul afei de sus litrer gi invArtili spre 4 de durnneavoastrE roati pind c6nd acul merge complet p6ndjos gi rer.inein sus.Se ya fonna o bucid de ali deasupraafei de sus,a{5 care

poaie fi trasd drept in afar4 Pune$ arnbele capete de a{5 sub talpa picioruiui qi t agili-ie lttsp,respatele maginii, hsnnd arnbele capete lungi de3sau4inch. Monhrea afei de jos Tineti capdtul atei de ios cu mhna stdngd. invdrtiti ioata incet inipre.durnneavoastri p6na c6ad acul se raiSci sss qi jos. Terg{r a.radejos incet iar afa de sus la fi trasl in sus intr-o bueldfragetri arnlde capete cam 15 cm qi punelite am6adoui sub talpa piciorului in stAnga. Scoaterea Ei montarea t5tpii picirottlui Pentru a stoate talPa Piciorului: i .invdrtiti de roattr inspre dumneavmstri pdn6 cdnd acul este in pozilia cea mai inaltd. Ridicali talpa piciorului prin ridicarea miaerutci acesteia. 2Prin ridicareaminerului din spalele tiilpii pieiorului acesta se va desprinde. Notii: lrlu fodali talpa piciorului sd se desprindE. Pentru a rnonta talPa Piciorului: de astfel incAt picioruqul de pe ac'easta se alld l Plamli talpa piciorului fix dedesubtulcorpului piciorului.. Coborili piciorul' 2 Atunci c6nd veli ridica piciorul vefi constata ci talpa a fost ata5a€' Contrclarea regbrii intinderii afei CusihrrE dreapt6 : zona verde Reglafi intinderea afei de zus cu piciorul dat jos itltrucet?ntinderea este scazuta cf;nd acestaeste ridicat. Pentu a mlri ?ntindereaa{ei de sus, inv0rtiii butonul de intindere inspro dreapta. krv6rti{i butonul de lntindere inspre stSngapentru a sc6deaSntindeleaafei' Iaainte de reglarea lntinderii asigurali-vE ca magine ate alz monta& eore$punzdtor' Rareori este nevoi'e sd se regleze intindera mosorului; cu toate acestea atunci cind acest lucru este necssar trr'6rti1i de gurubul din iateralui eutiei mosorului in sens invers acelor de ceasomic pentru a scddea intinderea^ CAnd ambele imtinderi au fost reglate se va rahza o euslhrrl perfectd, ambele capete de a{i intrepitrundu-se cu matrerialul(figura A)CAnd ?ntiaderea superioard este prea mar€, a{a din mosor este tras{ in sus p6n6 spre ala de sus care rimf;ne pe material (fig. B) Caod intinderea superioar6 este preamrci" a{a de zus face o bucii peste ata din mosor rim6nAnd plat6 pe material (figura C) CAnd ambele intinderi sunt echilibraie dar materiaiul este cutal ia direc{ia de cuzut pe rnateriale sub{iri ambele intinderi sunt regalate prea tare, S15bi1iambele intinderi in mod echiiibrat' Este recomandat sd se regleze balanla intinderilcr la o lungime media a cusdturii. in cazul cusutului saiinului sau a broderie reduceti putin intinderea afei. intinderile Ar zig zag Cusdturile in agzag cer ointindere zuperioard mai micl iar noi vi recomandim sd reglali butonul de furtiadere pentnr a obfiae un gablon mai plat qi mai neted. CUSATI.RA DREAPTA: .... TalPn zig zag Talpi picior gablon ... ... ... ... ... ... . A Selector Buton lungirne cus5trur{......'.. $'5-4

Penfu akrfiri cusatu€ coaseli inapoi pdnd la marginea materialului inapoi' prin aclirarea butonului de coasere cu ilali drumul la truton 9i eoasefi ilin nou in fap hielnd materialul mE*a. Nu trage,tiinspre dumneavoastri de mate-rial'

txsA*...Lnea

masina este foarte utild pentru imbinarea cusd'turilor in lo*ailurtu "* cazul probolor, peotru trasareade linii de ghidare, pentru insiilarea cutelor &tble gi a tiwrilorSbta+iselegorul de cu$turi p paaitria4- Sldbi! iatinderea firului de ugor sus. Alegeli culoare a-teipentru a contrasta cu materialui pentru a fi vizibilE. Cusdturile de bsiilare pt fi ugorialiturate prin tdierea firuiui de sus' trEgAndapoi de hrul de jos. STAYSTITCEING Aceasfi operaliune impiedicd intinderea qi acfioneazi ca un indn:mEtor pentru tiiire gi pentru imbinarea marginilor curbe' Proceda{i asfel cu orice margia" care s-al putea intinde in timpul manevririi inainle de coasrea fina16. Procedati astrel pe o singurd fap de material, cos4ndintotdeauna in direclia firului. Faceti cusetudle la o optime de inch de cusiturd' Folosi{i 12 cusituri per inch in cazul majoriti{ii materialelor'

coAsEREAtlT]e z G
Setare

Asigurali-vd cd folosili talpa in zig zzgTensiunealirului superiortrebuie sldbitd de obicei' Cu c6t sunt mai late zig zag-urile cu a€t trebuie sd fie mai slabi intinderea. Cus6turile kebuie si fie plate pe rnaterial fErE sd generezecute' Cusituril€ in agzagau multe intrebuin$ri: Cus6hrrd de finish se folcseqte peotfu a acop€ri marginile cusule in cazul materialelor care se rod pentru a preveni destrimarea ce are loc la spdiare 9i purtare' Coasetl fiecare parte separat. Folosili setareacare vd va da cea mai deschis5cusdfuri gi care va fixa in acetagitimp marginiie materialului. Evita{i marginile aspre' care vor deveni rigide gi care vor avea o micd cutd pe suprac-usute parteadreapGa marerialului. Folosili rma din cele doui metode: -Scurtali marginea de cusut uuifomi qi faeeli cusdtura pe dosul mataialului - ideal pentru materiaie dense. -FacegicusEhrral6ngd marginea cus6turii 9i tdiati materialul in excss dupd coasere- ideal Fentru materiale care se uzeazi ugor, materiale nqoare gi triccturi Fbkarta rnarginilor Se foloseqtepentru finisareamarginilor 1atiruri 9i a marginilor vLibile penk$ a preveni destrdmarea9i pentro a elimina bulk-ul marginilor -in intoarse. cazul materialeior compacte coaseli de-a lungul marginii tivului sau a eEptuqelii-Pentru materiale rar lezute sarrmoi coase{i la o jumilate de inch de margine apoi tiiali materialul pind aproape de cusdturd. Clini aprupiafi Se foloiegte pentru a reduce bulk-ul cAnd se cos clini ?nmateriale apropiate. Tiiali centrul cliaului p6ni 1apunctsuprapuneli marginile tiiaie du@ liniile cu ciini. Coaseli inzigzag pe linia clinilor de la capitul lat al clinului pind la punct. ScurtaJiambelecapetenefinisate situate l6ngE cusituri. Serb concenfiati de puncte de cusituri fu ngztg Se folosegte pentru a inEri punctele de tensiune cum m fi"colfurile buzunarelor,gdicile de la curea.qlifurile qi clernelela lenjerie' CugturS h forml de scoic[ pentru margini marginilor lenjeriei 9i a materialelor md' Se foiose$e pentru decararea de dedesubt narginea materialul*i. Setefi se.lectorul cusdturi la indoiti 5. Mdriti intindereafirului superior ca cusdturilesI tragi materialul' formdnd margini in formi de scoicd.Pune$ margineamateriaiului

TABEL I,LINGIME CT]SATURI

CUSINULINVERS Atunei c6ad dorili si coase in sens invers pentru ainnoda ala Ia inceputul sau sf*argitulunei cusdturi apdsali 9i iineii ap[sat butonulhdaqinava coaseiaapoi atita tirlp c6t butoaul este filut apisatPundi materialul sub talpi la 1 crn de la margine- Cobor6{i talpa pe matetialRidicarea t5lpii piciorului Penlru a ot{ine spa}ii niai rnmi atunci c6nd ccase}i materiale foarte groase ridicali ferm talpa picianrlui in srs atit c6t perrni{'e

dreapta astfel inc6t margiaea indoiti si indoit sub talpa pioiorului di11 fre in stdnga. Coaseli de-a luagul marginii indoite. CUSiTURI PENTRU BRODATUL AUTOMAT Setarea

decoralive gi se preteazdindeosebi trateriaisior {esute' Dacd coase$iun material foarte moale este recomandabil se folosili o ?ntdrituri de h6rtie izolantd pentru aavareznitate 9i mai bune' Este recomandat sd incercali un gablon pe o bucafi de material inainte de a coase design-ul pe aiticolul de imbrdc5minte' Cusntura festonati Aceasta esie una din cele mai utile gi frumoase cusSturi decorative gi se poate utiliza cu un efect foarte pldcut la margiaile grlerelor, a mangetelor,a batistelor etc. Va conferi no notii profesionald marginilor de fele de rnasi" gervelelelor de masd gi chiar a cuverturilor de patCAnd coaseli marginile articolului coaseli l6ng[ marginea fesdhrii 9i ti.iati cu atentie materialul in exces cdt mai aproape posibil de cus6turE' Cusafura fu ug?,agdin frei Pagi

din PASUL 3 Acum deschideti nou 9i, ludndce a mai rdmasdin fdcdndo nouEcut6 materialde la s€nga,aducefi-lspredreapta, neteziti antenor' du 6 mm demarginea deazupra sub paSfl + gvard materialJ asfel aranjatpunelil cu aten$e talpa al dispozitivulautom3t maginiipentru dupcum umreazE: pieioului o iivuri coase strie de cusdturidreptecaresuntficute de la stAng4 abiapeneheazd plasafimaterialulasffelincat cusafurizig zagobignuitd utrtimei cuteftcute la PASTIL3. mareinea pl'SUI- 5 continualisdcoaselitivui ca qi la PASUL 4 pAni c6nd compleimaterialulgi il aplatizali'Ctsiturile(care ar trebui desfEqurali cusiturii in zig zag)ar tebui sdfie practic si fie doarpunctele invizibile. EI-ASTICA CTJSATT]RA folosili o cusdfurd sau Atunci edadcoaselimaterialecrogetate elastice careperrnitecusdturiis6seintindl de-alungul matelialuluifb1E' elasticd acoperitcu sErupI ap. Alegeli ap pentrupoliestersaupentrupoliester careesiemai eiasticd9i careestsconeputi penbumateriale bumlrac la indeosebi Folosili un ac cu vdrf bombat, kicotatesauelastice. &icotajeugoare. cusATURA DR3APIA ELASTTCA (DOAR PENTRU s00FC)

re triPid care combini

Acest tip de cusdturd este una foarie rezistentd deoarece' dupd cum indicl qi numele, e vorba de trei cusituri scurte spre deosebire de doar

I una\a zig zag-u obiytuit. marginilor pentruhnisarea Din acestmotiv estefoarterccomandaf ideal per{ru a Estede asernenea brutealetuturortipuriior de materiale. bandE qi dregerupturi, cirpituri, pflnznde prosop,petece pentrua ataga de elasticplat. REPARAREA T]NEI RT]PTURI p4ndla Punefilocul undeinceperupturasubblpa piciorului 9i eaasefi pri:rdeambelepdrfi. C6nd cE captrtulrupturii asigurindu-vd cusStura lrecarepartesprecentu. reparalirupturi in trei colpri coase{i
Puneli margine a brcti a matetialulu i sub talpa pieiorului astf.elincat magina coase deasupra marginii. Acest tip de cusitur5 este ideal5 peatru toate tipurile de materiale pentru a netezi qi pentru a preveni roaderea marginilor. Acest tip de cusdtur6 versalil poate fi de asernen€afolosit pentru a coase petece gi buzunare articolelor de imbr5cdminte iar, prin folosirea unei a{e de culoare contrastanti, se pot crea ni$e efecte foarte rnteresante.

gi elasticitatea rezistenla elasticesau h ia Sefolosegfe cuslturi obiqnuite caa.rlmaterialelor tricotaletip &r cazulmaterialelor lesutefolosi{i acest de cusituri penfrucusatun cusdturile3 de solicitirilor intens€, exemplu: suutsltpuse care la bifurcate9i rn6necile articolesportive9i la marginilor,cuseturile hainelepedru copii. Sefolosege9i la iopstitchingatuncic0adweli sdrealizafiun gir mai grosde cusituri tdrd snfolosi{i a{apentruglurile de nasturi. inainte-qimaginiisdfaci cusdturile AliOuti ugormaterialulpermifAnd cusiturii. inapoi caredauelasticitate crjsarun t ELASTICA tN ac zec @oAR PENTRU 50019)

fi{cARcARE ci;sArun r DETIPTIL

CUSATTJRAPENTRU TIV

Cusitura pentu tiwri le asiguri tivurilor o finisare durabili care este aproapeinvizibile. Seeretul consti in plierea materialului inainte de coasere-Urmalr atent pe instrucfiunile qi grahcele.Exersali atdtimpdturitul cdt 9i coaserea o bucati din materialul pe care aveti de gdnd sdJ folosiii. Lucrali cu fala,greqiti" a malerialului in sus 9i lisa{i cu cel puiin 6J cm mai iung materialul.Folosili o a+ade culoare asortatESetaJima;ina asfel: PASUL 1 Maiint6i netezili margineabnrtr a matsrialului. Pentru materialele ugoare,intoarceJi9i insnilali un tiv sirnpiu de 10 mm grosime. Pentru materialelemai groase,inelreali margineacu o cus6turi ?nzigzag sauin zig zag din trei paqiPASUL 2 Cu partea ,,gre9i6" in sus faceli ca arlicoiul de irnbrdcdrninte sd aibd lungirnea finalA doritEqi apasaiiu;or.

Cusftura etastice in zrgzag este un zig zag hiplu care se aseamind cu ajustareain zig zag.Este reversibild,ardtind la fel qi pe fala 9i pe dos' Poate fi folosiE ca o cus6turi elastici de mare rezistenli pentu toate unlrrzdile. Fiecare cusltur5 in agzag e eompusddin trei fire sau cuset*ri, lucru care-i conferd rezisten!5 qi durabilitate' Ldlineaagzagului poate fi ajustati de la ingusf la lat. Se folosegte pe.ntrua acoperi marginile cusdturiior, a treselor qi a tivurilor penku a impiedica destr6marea9i pentru a impiedica rularea materialelor tricotate. Este de asemeneautil:u;abill pantru a acoperi materiale groasecum ar fi confectiile din l6n6 9i terr,vcloth. se foloseqte pentru atagareaelasticului. Pentru sublinierea linie taliei qi a elasticuiui. Puneli elasticul peste material $ prind4i-le la un loc la marcaje' Faceli c4teva cusAturi pentru a fixa elasticul pe material dupE care intindeli elasticulinte locurile de firare pe mdsur6ce c,oaseli' Poate fi de asemeneafciosit la cusutul decorativ-

CUSATT]RAPLISEU Setarea masinii
....,.......taip1agza1 Talpdpicior.... . . . . . . . . . .K . S e l e c t og a b l o n. . r cusituri... ... ... ..- ...3J4 iungime Cadran o spie suSire de material chiar sub linia @ gir de diamaniemici. de plisare.Ya arlta ca un cand plisa{i un articol de irnbricSminte cusdtura ar trebui {dcut6 inainle ca burxla si fie cusutdPe articol.

CUSATT]RA DEACOP3RIRE

materialelor elastice. Mai poate fi folosita pi psntru a il}locui eusEturile dregte gi in zig zag la atticale sportive triootate' lenjerie 9i articole tricltate manual. Rezulti o cusdfurd zubfire, flexibili care este gi elastici. flTSATI.JRA DECORATIVA Se pot realiza un numdr mare de euslfuri decorative folosind ula sau mai multe €nduri de gabloanede cusitrri sau combin6ad *zimulte tipuri de eusaturi: cus-dttrile aparentg marginile decorative gi ajustErile, monogramele, aplicele qi broderia CUSAT{JRILE AFAREITTE Putqi accentua linia unui articol de imbrdclminte cu unui sau mai multe alte r6nduri de cusifuri aparente de-a lungul gulerelor, reverelor, buzunarelol marginilor cu trese, manqetelor 9i a tivurilorFoiosifi cusdt-ra dreapti 2 ircolru ua asp*t mai croit' sos&ld cu uu aspect de finisare de butonier6 pentru ua impact sporit, fotosig eus5turile drepte I 9i2 qi ace subfri {2'0 mm) penfu arcalizz doud rAnduri de cusdhrri aparente simultane. Folosi$ una sau mai multe din cusdhrile din pegiaile urmdtome pen{ru a crea efecte speciale. Coaserna materialelor tricotate Zigzag-ulingust poate fi folosit penku eu$ehtri de materialele ticotate p"nt.it u da o rezisten{Emdrit{. DupE eoasere,desfaceli eusiturile qi aplatizafi. Cus5turilo mici in zig zag sunt abia vizibde iar {esitura va ceda cdnd e intins6. Plisarea peste fr Plisarea o6ignuiti cu o cusdtur5 de insEilare se rupe adeseori c$nd se kage tare de ea. Un mic zigzag de-a luogul unui fir cum ar flr firuI crogetat sau fuul de covor face si rezulte un fir mult mai rezistenl ce dE rezistenld materialelor- OdatE ce pliuriie au fost cusute fuul poate fi scos pentru a reduce grosimea. Aplicafii din danteli Aiagarea de dantele di o noti special[ lenjeriei, rcchiilor sau pAnzelor de in- Prindeli sau insdila{i imbinind in urighi asculit sau araajind co$urile unde est€ necesar.O margine dreaptd de danteid sau de gnur are o linie mmodl de urmat la coasere.Cdnd folosili o danteli su marginile in formd de scoicd urmali design-ul dantelei pentnr a aplicare invizibiH. aproap€ CREAREA DE GATruDE NASTURI Mecanismul de creare de g6uri de nasturi a maginii face posibild coasereade gluri pentru nasfuri intr-un timp foarte scurt fEri a intoaree materialul. Setareamasinii

Euttcnhole.CulisaJiparteamobildatdlpii?nspredumneavoastripAnila eap6tul cursei acesbia. Acum pozi{ionaJi materialul sub talpl astfei incat ,,tlnla cenha16"a marcajului sd tread prin cenkul fantei 9i muoujut oizonialpmterior si se ali:rieze cu marginea inferioard posferioard a fantei. Acura cobordli talpa piciorului pe material qi puteli ?ncepecrearea giudi peltru na$ure. paqi vor fi ficuli de maqi*d astntnat, dumnevoastrd trebuind Lt*at"ti dcar si mrlta$ selecfonrl conforrn indicaiiilor-ASIGURATi-VA CU TOA.TE ACESTEA CA ACUL NU ESTE tr'T MATERIAL tNAINTE DE A 1NCEPE OPERATNNEA' PASUL 1- Cu selectorul p pozilia N coborAli acul pe material qi masefi partea stAnp a gEurii PASUL'2. Ridicati acul, paneli p pontiaO 9i faceli 4 sau 5 cusdtrri p€ritru a forma capitul de josilaSW:. Ridicali acul, puneli pe pozilia P gi coaseliparteadreaptEa sdurii. FASUL +. Ridieali acul, pun{i pe pz&ia3 sifacruti 4 sau 5 crrs6turi pentu a 'seoateli fonna celdlalt ca@t. gaura completd dh maqin6 qi tdiali centrui folosind tiietorul de cusdturidio u"""*iii. Taiali de la capdt spre centu, asigurAndu-vicd nu t[ia1i gi cusEturilede pe margini' Tdierea gEurilor intraducqi un ac inlre capte pectru a impiedica t?iiereain exces' TIiali gaura ?n mijloc cu €ietorul de giuri. Glurile de nasturi tnt[rife Pentru materiaiele elastice preeum kicotajele, o gauri de nasture iatErid ests eficientii peotru a liae aasturele la locul sEu' Ag5tafi firul de umplere pe pintenul de sus qi kece$ cap5tul firului pe sub picior, trage$ firul 9i legali-le de crestituri, a$acum se vede in imagine. Coaseli la Gl ca 9i pentru gEurile obignuite' CAnd gEurile au fost Aeute tr:;gelr;capetelefirului de umplere astlel hcit bucla de la celdlalt cap[t sn dispard in cusdtura gdurii de nasture' Trageli capetele hrului p dos 9i innoda{i-le sau tliati ambeie capeteale firu1ui.

picior... Talpd

gduri ........,ta1pd nasturi

. N+G+P-rO Selector qablon .-lungimecusdturi.." ........-0J-l Cadran Mdsurafi diamehul gi grosimeaaasturelui qi adduga{i 0J cai penlru intirire. Marcali locul gdurilor pentru nastud pe materialDeterminafi ldlimea Determinafi i6.timealinf,nd cont de diametrul nasturelui, de grosimea sa qi de tipul de material. Ataqali piciorul pentru nasturi. impingefi cornplet iu spatetalpa culisantd a piciorului peatnr nasturiPunfi materialul sub talpa piciorului astlel inc6l marcajul penku nashrri sd treaci prin centrul piciorului iar sdgeatab a tiilpii piciorului sd indice inceputul linie de marcaj" CREAR.EA AT'TOMATA DE GAURI DE NASTURI talpa specialSqi dupd ce ati ridical levierul tllpii Dupi ce ali atagat piciorului unnafi indicaliile de mai jos: Pune{i selectorul de cusituri pe pozilia NPuneli materialul sub talpa piciorului dar inainte de cobori taipa pe material asigurali-r'i ci aceastaa fosl marcati coreci cu pozilia

Ridt""lt F $ acul ?* cea mai inalti pozilie inv6rtind de roati "i"*l inspre dumneavoashtr.Puneli piciorul pentru fermoare. l.Fixaji sau iasdilali fermoanrl pe material gi punefi-le sub taipa piciorului. Atagali agrafa de piciorul de fermoar astfel inclt acul sd ireaci pe partea din dreapta, Cnnd incepeli sE coaseti sd coaseli at6t capetele de ala din ac cit gi mosor trebuie puse sub picior. 2.ioase1i pe pad€a dreapti a fennoarului ghidfuid din{ii fermoarului pe c61de aproapeposibil di locul undecade acul inainte ca piciorul sd atinga incbizntoarea fermoarului ridiea{i piciorului desfacefi fermoarul lin6nd acul in materiat. Cobor$ii piciorul gi coaseli restul materialului' 3Pentru a coase partea stinga a fermoarului sehimbali pczilia piciorului pntru a duce picicrul pe partea stdngda acului' Coaseti 1afel ca si pe prtea dreapti a fermoarului. I}E PETECE CARPREA/APLICABEA Cirpirea Punili petecr:! peste partea uzati. Coaseli pe partea dreapti de-a lungul marginii petecuiui. Scurta{i parteauzalZ aproape de cusdturd pe dos' Repararea unei rupfuri Seta{i maqina la fel ca periku c3rpire. Coaseli la un loc marginilo rupturii. Apoi mai faceli doud euslhrri pe fiecare parte. O bucati de lifon poale fi pl:sd pe dos pentru a intiri cusiturile. Stoparca Puneli selectorulde cusdturipe pozi{ia [. intinde{i rnaterialul peste iael sau coaseli cu bralui liber corespunzdtor cu partea pe car€ o vefi stopa. ghiddnd Coasejipeslepartea uzali,cttcusituri pulin distan{a1e materialul cu m6nalnainte gi inapoi.

vor punctele intoarcerebrutepuncnele stopate devinemai Fncand de moi qi mai fleribiie. CTJSUTT]L CUSATURA SUPRAPUSA CU cu Punetio fa{d a materialuluipestealta coreepunzdtor ldlimea cusifurii. u$or. Procodalicain figura a pqotrumaterialecarenu seuzeaze careseuzeazE ugor. Procedalica in figura b pentrumateriale Coaselipeste zonaimp5turitii din parteadreapti. . BRODERIAAPLICATA Desenalimodelulpematerialulce seva folosi pentruaplicaregi decupali-I. pe Punelidecupqiul materialulde aplicatqi irs5ilaii-I. Coasetipe marginicu cusiturI h zig zag. cercurifoate sensulla co$uri saupentrua coase Pentrua schimba pozitionali acul pulin fu afarasuprafefei decupate, mici, oprili magina, ridicali piciorul qi intoarcetimaterialul. si Cobo€li piciorul qi c,ontinuafi coaseti. Acest lucru estre ne.esarpentrua prevanidescoas€rea. BRODERIA ATA AC NR.9 r20-100 NR.l1 10040 NR.14 60-50 Scoatefipiciorul gi gurubulacestuia. reducetiintindereaalei de sus. Peritrua evitaca ala dejos sdfie scoasE Pentrua brodacum secadeestefoarteimportaotsnfolosili acele9i alelecorespunzitoare. Folosili mdlase brodatsublirepentruala de susgi un fir de mitase gi de mai sublirede aielagitip gi culoarepentruap dejos. Marcati modelulpe materialqi centrafl-lin cerculde brodat. Asigurati-vi ci materialuleste?ntins. afa Scoate{i dejos inv3rtind de roati inspredumneavoashd findndin acelagi timp uqorde alade sus. piciorul Cobordli a Jinefi ambeleafe9i coaselide-alungul liniei exterioare modeluluicu cusdturipentrusatin. Continualisdcoaselighid6ndcerculcu mina. Punetidedesubt hdrtiede magindde scriscind brodali materiale diafane.

Uade cusefurinu suntficute

Cusiturile srnt neregulale

Materialul nu este trascorect
Materiaiul face cute

jos esfepreamicd s-a O scamE blocat in cutia mosoruluiqi in interiorul arcului de intindere Acul nu este iakodusin totalitate Acul esteindoil Dimensiunee sau tipul aeuluisaua alei nu sunt potrivite c* materialul Ala de susa fost moniati incorect Acul estenepotrivit cu materialul intindereaatei de dosestepreamici Intindereaalei de ios esteincorecti Butonulde seleclie gablon a fost nu setatcorect de Intindereaa,tei jos saususesteprea
mafe

scrna 9i Puful Scoatefi cu ajutorulunei Perii

P.7
D'

r.t

P:17 P.13

P

P.T34 P.12

P.18,P.22

P.tz,P.l3 P.18

tr*rnnlwnnr

Magina dumneavoaskE de cusut are nevoie de a fi curi{itil gi unsn regulat pentru a fundiona satisfEc5tor. O magind aue este folositd timp de citeva ore pe zi trebuie curiptd gi unsi o dati pe lundCurnfirea Scoateti piciorul qi pedala de picior. Indepdrtati prin periere praful 9i scamele de pe sistemul de derulare. Deblocali zivoarele. Scoateli capacul cdrligului, scoateli c0rligul 9i cur6fali-l eu o perie 9i eu o cArpi moale. Ungerea Folositi doar ulei special produs pntru magini de cusut. Aite tipuri de ulei vor cauza blocarea mecanismului. Puneli o singuri picdturd de ulei pe cdrlig acolo unde are loo &ecareaAIIT'L CU PR(}ITLEME (}ITISNUII-E

Cusituril€ sunt prea P.77 lungi pentru P.l3,P.12,P.l0 material A{a e prea groasd Afele de sus saujos au fost montaie incorect P.7 Acul e rupe Acul a fost intodus r-t greqit P.7 Acul este indoit $urubul ciemei P.16 acului e prea P.17 destrins P.22 tntinderea alei de sus e prea mare Acul e preafil pei'rtru material Ecranele gi manetele au fost folosite cu acul ln material N3. Dacd problemele persisti consultali cel mai apropiat dealer' Nu incercali sd reparati rnaqina sioguri. Schimtrarca becului Scoatefimaqinadin prizd. Deschid{i capacul precum in desen. Scoat{i becul degurubdndu-l in sens invers acelor de ceasomic. Montati un bec nou tnsurub6ndu-l in sensul acelor de ceasomic,

PR.OBLEMA Ala dejos s-arupt

CAUZA POSIBILA
Ala nu e infigurati corect pe mosor sau nu este trase corect. Tensiuneaatei de

COR&CTAREA PR.OBI.EMEI P.10, P.9 P72

6

TABEL PET{TRUMATERIALE,ATE $IACE

ATA MATERIAL Foarletransparant: dantell, voa1,qifon,plasl TRANSPARENT:crspon, lawn, organdy,taffeta U$OARE:crepon,l2nd, brocart,catifea MEDtr: bn5, ri61ase, in, velvetein,plaque,faillq terrycloth GRELE: dsnim,doc"p&rzd de in saucEnepd FOARTE GRELE: tapiterie, prelatii,tendd TRICOTAJE U$OARE:tricot,plasE GROSIMEMEDIE:ricot met'{, ticot dublu,plasd GROSIMEMARE: ticot - dublu,'plasd BLANIJRTARTtr'ICIALE. PASLA
Bumbac europem Bumbac mercgtzzt

AC

Poliester, mitase, nailon acoperite cu bumbac
Mdtase, trailon

70 50-70

60 60 50

Europea Mdrime n SUA 7As 15xl 65-70 9
Cr)- lU

Stil punct

REMARC

Obrqnurt Obignuit Obrqnuit Obignuit Obiqnuit Obiqnuit Rotundmic Rotundmicmediu Rotundmediumare Rotundsauascutit

srdbili intinderea

MEtare,nailon Matase Metasc Pcliestsr Accperit B. Poliester AcoperitB. M5lase, nailon Mdtase, Nailon, PAB MdtaseNailorl PAB Poliester AcoperitB Poliester AcoperitB PoliesterAcopoitB PoliesterAcoperitB

9
II

75-80 80-90 100

JU

50 Sdrc;na mare SarcinE mare 60 50
50 Sarcind mtre

r l-l+

JU

16 19

JU

tzo

50-70 30 30
JU

70€0 80-90 90-100

9 9-10 11-14 14-16

ixwu6 vrNrI.
GROSIMEMICA-MEDIE PIELE GROASA

PIELE

30 30
JU

50 50 GROS

o

s-100
100-10 100-l 10 65-80

l4 14-16 l6-18 16-18
9-l l

PANA PANA PANA
Ob4nuit

DECORATILTNI CUST]T SI.'PEzuOR BRODERIE MASINA LA

MATASERASUCITA MARIME 50.70

Obrgnurt

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->