การเลี้ยงเป็ดเนื้ อ

ปัจจุบันการบริโภคเนื้ อเป็ ดเป็ นที่นิยมมากกว่าในอดีต เพราะสมัยก่อนคนไทยเลี้ยงเป็ ดไว้
เพื่อกินไข่เท่านั้น เพื่อเป็ นการลดรายจ่ายของครอบครัว ส่วนเนื้ อเป็ ดไม่นิยมนำามารับประทาน
เพราะมีกลิ่นสาบ เนื้ อน้อย แต่การเลี้ยงเป็ ดเนื้ อได้มีการพัฒนาโดยใช้เป็ ดพันธุุปักกิ่งสีขาวมาเลี้ยง
จึงเป็ นที่นิยมของนักบริโภคทั้งหลาย เพราะให้เนื้ อเยอะ ไม่เหนี ยว และมีรสชาติดี ประกอบ
อาหารได้หลากหลาย
เป็ ดเนื้ อที่คนนิ ยมเลี้ยง คือเป็ ดพันธุุปักกิ่ง จะมีลักษณะรูปร่างใหญ่โต ลำาตัวกว้าง และ
หนา ขนสีขาวล้วน ปากสีเหลืองส้ม แข้งและเท้าสีหมากสุก ผิวหน้าสีเหลือง เลี้ยงง่าย ให้ไข่ดี
พอใช้ แต่ไม่ฟักไข่ จะมีนิสัยตื่นตกใจง่าย เมื่อโตเต็มที่จะมีน้ ำาหนักประมาณ 4 กิโลกรัม

การเลี้ยงลูกเป็ด

โรงเรือนควรกันแดด ลม ฝนได้ ระบายถ่ายเทอากาศได้ดี รักษาความสะอาดง่าย พื้น
ควรเป็ นทราย หรือซีเมนตุ และควรปูแกลบเป็ นวัสดุรองพื้น
เมื่อลูกเป็ ดอายุได้ 7 วัน ทำาการฉีดวัคซีน ลูกเป็ ดอายุ 1-3 สัปดาหุยังต้องให้ความ
อบอุ่น ลูกเป็ ดจะเกิดอาการตกใจง่าย ดังนั้นจึงต้องเปิ ดวิทยุทิ้งไว้ให้มีเสียงดังตลอดเวลา และเพื่อ
เป็ นการคลายเครียด
อาหารที่ให้เป็ นอาหารผสม และให้กินพวกปลายข้าวผสมกับรำาละเอียด ต้มใส่ถาดให้กิน
ส่วนนำ้าต้องสะอาดผสมวิตามินในระยะนี้ อย่าให้ลูกเป็ ดลงเล่นนำ้าในบ่อ แต่ทำาภาชนะใส่น้ ำา เป็ นบ่อ
อนุบาลให้ลูกเป็ ดลงไปเล่น แต่อย่าให้เล่นนาน ลูกเป็ ดจะหนาวและเป็ นปอดบวมได้
เมื่อเป็ ดอายุครบ 2 เดือน ควรแยกโรงเรือนสำาหรับเลี้ยงเป็ ดรุ่น ทำาเพิงมุงหลังคา
กันแดด กันลมและฝน ควรเป็ นที่ดอนนำ้าท่วมไม่ถึง แล้วยกเป็ นเนิ นสูง อีกด้านหนึ่ งควรอยู่ริมนำ้า
เพื่อให้เป็ ดลงเล่นนำ้าได้
การให้อาหาร ควรทำาเป็ นอ่างขนาดใหญ่ ให้เป็ ดกินได้สะดวกและให้วน
ั ละ 2-3 ครั้ง โดย
ใช้ปลายข้าว รำาหยาบ รำาละเอียด ผสมคลุกเคล้าแล้วให้น้ ำาคลุกอาหารให้เปี ยก หรือจะให้ผักตก
ชวาเป็ ดกินเป็ นอาหารเสริมก็ได้
เป็ ดตัวเมียสามารถออกไข่ได้ แต่ไม่มากนัก ส่วนมากไข่จากเป็ ดเนื้ อจะเก็บไว้เพื่อนำาไปฟั ก
เป็ นลูกเป็ ด

การจัดจำาหน่าย

: เป็ ดจะโตเต็มที่และจับขายได้เมื่ออายุได้ 4-5 เดือน โดยจะจับขาย
เป็ นตัวๆ ชั่งนำ้าหนัก ขายให้พ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อ ราคาของเป็ ดเนื้ อขึ้นอยู่ท่ีน้ ำาหนักและความ
นิ ยมของตลาดในแต่ละปี
ขนเป็ ดยังเป็ นที่ต้องการของอุตสาหกรรมผลิตลูกขนไก่ หรือใช้ทำาฟูกที่นอนได้ด้วย เป็ น
อาชีพที่ให้ผลตอบแทนสูง เหมาะกับการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้ให้ครอบครัวเป็ นอย่างดี

เคล็ดลับ

: เอาใจใส่อย่าให้เป็ ดมีอาการเครียด โดยให้ลงเล่นนำ้า โรงเรือนต้องโปร่งสบาย
ให้อาหารตลอดเวลา

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful