1

STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM
2016-04-29
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
T 14917-14 m.fl.

PARTER
KÄRANDE
1. Atanas Karagyozov
7 Dorian Street
City Of Ruse
Bulgarien
2. Niklas Ålemark
August-Dürr Str 3
761 33 Karlsruhe, Baden-Würtenberg
Tyskland
3. Nick Joseph
Chartwood House
Bagshoot Road
GU24 8SJ Chobham
Storbritannien
4. Ronny Krockel
Calle Artenara no 70
San Fernando de Maspalomas
35100 Gran Canaria
Spanien
5. Boris Dinkevich
Tuval 20
5252235 Ramat Gan, Center
Israel
6. Christopher Hammond
Lychgate House
Harberton, Totnes
TQ9 7SH Devon
Storbritannien
7. Christoffer von Mosczinsky
Vängavägen 26 B
513 32 Fristad
8. Behnam G. Fard
Trädgårdsgatan 14A
172 38 Sundbyberg
Dok.Id 1579563
Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Scheelegatan 7

Telefon
Telefax
08-561 652 10
08-561 650 02
E-post:
stockholms.tingsratt.avdelning2@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00

2
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
9. Christian Johnsson
Neversvägen 33
224 79 Lund
10. Lasse Andersen
Sallingvej 63
DK-2720 Vanlöse
Danmark
11. Mikkel Andersen
Aeblegaarden 10
DK-4200 Slagelse
Danmark
Ombud för 1-11: jur.kand. Joakim Strignert
Juristfirma Din Rätt
Salagatan 18 A
753 30 Uppsala
SVARANDE
KnC 20 nm Sweden AB, 556949-2928
Birger Jarlsgatan 33
111 45 Stockholm
Ombud: Advokaten Per Widman
Box 24224
104 51 Stockholm
______________________
DOMSLUT
1. Käromålen ogillas.

2. Kärandena ska solidariskt ersätta KnC 20 nm Sweden AB för dess
rättegångskostnader med 772 500 kr, varav 540 000 kr (exklusive moms) avser
ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess
betalning sker.

3
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29

INNEHÅLL
1. INLEDNING – OSTRIDIGA OMSTÄNDIGHETER ............................................... 5
1.1 Allmänt om virtuell valuta och miningverksamhet .................................................... 5
1.2 KnC 20 nm Sweden AB:s försäljning av miners........................................................ 6
1.3 De i målen aktuella köpen .......................................................................................... 6
2. YRKANDEN OCH INSTÄLLNING ....................................................................... 7
2.1 Kärandena ................................................................................................................... 7
2.1.1 Atanas Karagyozov ............................................................................................. 7
2.1.2 Niklas Ålemark ................................................................................................... 7
2.1.3 Nick Joseph ......................................................................................................... 7
2.1.4 Ronny Krockel .................................................................................................... 7
2.1.5 Boris Dinkevich................................................................................................... 7
2.1.6 Christopher Hammond ........................................................................................ 8
2.1.7 Christoffer von Mosczinsky ................................................................................ 8
2.1.8 Benham G. Fard .................................................................................................. 8
2.1.9 Christian Johnsson............................................................................................... 8
2.1.10 Lasse Andersen ................................................................................................. 8
2.1.11 Mikkel Andersen ............................................................................................... 8
2.2 KnCMiner ................................................................................................................... 8
2.3 Parterna ....................................................................................................................... 9
3. GRUNDER ........................................................................................................... 9
3.1 Käranden .................................................................................................................... 9
3.2 KnCMiner ................................................................................................................. 12
4. SPECIFIKA GRUNDER AVSEENDE RESPEKTIVE KÄRANDE ...................... 13
4.1 Atanas Karagyozov .................................................................................................. 13
4.2 Niklas Ålemark......................................................................................................... 14
4.3 Nick Joseph .............................................................................................................. 15
4.4 Ronny Krockel ......................................................................................................... 15
4.5 Boris Dinkevich ........................................................................................................ 16
4.6 Christopher Hammond ............................................................................................. 17
4.7 Christoffer von Mosczinsky ..................................................................................... 17
4.8 Benham G. Fard ....................................................................................................... 18

4
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
4.9 Christian Johnsson .................................................................................................... 19
4.10 Lasse Andersen....................................................................................................... 20
4.11 Mikkel Andersen .................................................................................................... 21
5. KÄRANDENAS UTVECKLING AV TALAN ...................................................... 22
5.1 Angående köpavtalens innehåll ................................................................................ 22
5.2 Kärandenas ångerrätt som konsumenter ................................................................... 24
5.3 Ångerrätt på grund av utfästelse från KnCMiner ..................................................... 28
5.4 Köpavtalen är ogiltiga på grund av svikligt förledande ........................................... 29
5.5 Hävningsrätt på grund av dröjsmål........................................................................... 30
5.6 Rätt till hävning på grund av fel i varan ................................................................... 33
5.7 Rätt till återbetalning i USD när betalning skett i virtuell valuta ............................. 36
5.8 Varornas skick vid återlämnandet ............................................................................ 36
6. KNCMINERS UTVECKLING AV TALAN .......................................................... 37
6.1 Allmänt om miners, tillverkningsprocessen och leveranstider ................................. 37
6.2 Angående köpavtalens innehåll ................................................................................ 38
6.3 Omständigheter kring de i målen aktuella köpen ..................................................... 40
6.4 Ångerrätt för konsument .......................................................................................... 41
6.5 Ångerrätt till följd av utfästelse ................................................................................ 44
6.6 Svikligt förfarande .................................................................................................... 45
6.7 Hävningsrätt på grund av dröjsmål........................................................................... 45
6.8 Hävning på grund av fel ........................................................................................... 47
6.9 Hävning på grund av anteciperade fel ...................................................................... 50
6.10 Frågan om jämkning av de allmänna villkoren ...................................................... 51
7. UTREDNING ..................................................................................................... 51
8. DOMSKÄL ......................................................................................................... 51
8.1 Kort om tillämpliga lagar ......................................................................................... 51
8.2 Konsumentfrågan ..................................................................................................... 52
8.3 Köpavtalen och deras villkor .................................................................................... 56
8.4 Frågan om svikligt förledande .................................................................................. 64
8.5 Hävningsrätt ............................................................................................................. 65
8.6 Sammanfattning av tingsrättens slutsatser................................................................ 66
8.7 Rättegångskostnader ................................................................................................. 66

5
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
1. INLEDNING – OSTRIDIGA OMSTÄNDIGHETER
1.1 Allmänt om virtuell valuta och miningverksamhet
En virtuell valuta är en form av elektroniska pengar. Det finns många olika typer av
virtuella valutor, varav Bitcoin och Litecoin är två kända exempel. Virtuell valuta är
inte att betrakta som en valuta rättsligt sätt, men har ett ekonomiskt värde. Det är
möjligt att använda valutan som betalning vid vissa köp, främst på webben men också
i vissa caféer och butiker. Valutan kan även växlas till verklig valuta.

Virtuella valutor genereras i nätverk för datorer av användare över hela världen. Det
finns ingen centralbank i systemet. I nätverkets system finns en inbyggd
valideringsprocess för att transaktioner av valutan ska kunna ske mellan olika
användare på ett säkert sätt. Förenklat används den samlade beräkningskraften av
användarnas datorer för att lösa en avancerad algoritm. När algoritmen är löst är
transaktionen bekräftad och transaktionen genomförs varvid valuta flyttas från en
användare till en annan.

För varje algoritm som blir löst utvinner nätverket ny valuta, en form av belöning, som
tillfaller den användare vars dator löste algoritmen. Det blir därmed en tävling mellan
användarna i nätverket för att lösa algoritmen snabbast för att erhålla valuta. Ju större
beräkningskraft en dator har desto mer sannolikt är det att just den datorn löser
algoritmen och får belöningen. Utvinningen av virtuell valuta kallas för mining eller
miningverksamhet. När mer datakraft tillförs nätverket blir det svårare att utvinna
valuta genom att algoritmerna blir mer avancerade och svårare att lösa. På så sätt
kontrolleras att valuta inte utvinns i för snabb takt. Detta kallas svårhetgrad eller
”difficulty”. När beräkningskraft försvinner från nätverket så minskar i motsvarande
mån svårhetsgraden.

Tidigare kunde vanliga datorer i hemmet användas till miningverksamhet. I dag krävs
en mer avancerad dator, en miner, för att miningsverksamheten ska bli lönsam. En

6
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
miner kan förenklat beskrivas som en avancerad dator som inte kan användas till något
annat än miningverksamhet.

De olika virtuella valutorna skiljer sig åt beroende på vilken algoritm de bygger på.
Litecoin och Bitcoin är exempelvis byggda på olika algoritmer. Olika modeller av
miners kan vara utformade för mining av olika typer av virtuell valuta.

1.2 KnC 20 nm Sweden AB:s försäljning av miners
KnC 20 nm Sweden AB (KnCMiner) har tidigare producerat och sålt miners. Jupiter
och Neptune är exempel på äldre modeller av miners som är inriktade på mining av i
första hand Bitcoin.
Under 2014 påbörjade KnCMiner försäljningen av miners som var avsedda för
utvinning av Litecoin och annan virtuell valuta som baseras på samma scrypt. Den
första modellen, Titan 14L, även kallad batch 1, lanserades i webshoppen den 19 mars
2014. Den andra modellen, Titan 16L, även kallad batch 2, lanserades den 3 juni 2014.

Titan 14L och 16L är likartade produkter. Maskinerna består av ett antal boxar som är
kopplade till ett moderkort. Skillnaderna mellan produkterna består i antalet boxar, och
därmed också kapaciteten. Varje box i sig är utformad på samma sätt. Titan 14L består
av fyra boxar och Titan 16L består av fem boxar.
1.3 De i målen aktuella köpen
Gemensamt för alla kärandena är att de köpt en eller flera (högst tre stycken) maskiner
av märket Titan 14L eller Titan 16L av KnCMiner. Alla köp gjordes på KnCMiners
hemsida, www.KnCMiner.com under våren och sommaren 2014. Kärandena har
betalat för sina produkter i förskott. Målen handlar om huruvida köparna har rätt att
frånträda köpen mot återfående av full betalning av det förskott de har erlagt.

7
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
2. YRKANDEN OCH INSTÄLLNING
2.1 Kärandena
2.1.1 Atanas Karagyozov har i första hand yrkat att tingsrätten förpliktar KnCMiner
att till honom betala 30 705 USD, eller i andra hand motsvarande belopp i Bitcoins
enligt den kurs som www.btc-e.com tillämpar på betalningsdagen. Vidare yrkas ränta
enligt 2 och 5 §§ räntelagen på beloppet 10 395 USD, eller motsvarande belopp i
Bitcoins, från den 19 mars 2014 och på beloppet 20 310 USD, eller motsvarande
belopp i Bitcoins, från den 20 maj 2014, allt till dess betalning sker.

2.1.2 Niklas Ålemark har yrkat att tingsrätten förpliktar KnCMiner att till honom
betala 12 014,72 USD, jämte ränta enligt 2 och 5 §§ räntelagen från den 20 mars
2014 till dess betalning sker.

2.1.3 Nick Joseph har yrkat att tingsrätten förpliktar KnCMiner att till honom betala
36 415,44 USD, eller vad avser 12 128,48 USD av beloppet, motsvarande belopp i
Litecoins enligt den kurs som www.btc-e.com tillämpar på betalningsdagen. Vidare
yrkas ränta enligt 2 och 5 §§ räntelagen på beloppet 24 276,96 USD från den 19 mars
2014 och på beloppet 12 128,48 USD, eller motsvarande belopp i Litecoins, från den
9 april 2014, allt till dess betalning sker.

2.1.4 Ronny Krockel har yrkat att tingsrätten förpliktar KnCMiner att till honom
betala 20 238 USD, jämte ränta enligt 2 och 5 §§ räntelagen från den 2 april 2014 till
dess betalning sker.

2.1.5 Boris Dinkevich har i första hand yrkat att tingsrätten förpliktar KnCMiner att
till honom betala 20 398 USD, eller i andra hand motsvarande belopp i Bitcoins
enligt den kurs som www.btc-e.com tillämpar på betalningsdagen. Vidare yrkas ränta
på 20 398 USD eller motsvarande belopp i Bitcoins enligt 2 och 5 §§ räntelagen från
den 19 mars 2014 till dess betalning sker.

8
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
2.1.6 Christopher Hammond har yrkat att tingsrätten förpliktar KnCMiner att till
honom betala 12 138,48 USD, jämte ränta enligt 2 och 5 §§ räntelagen från den 21
mars 2014, till dess betalning sker.

2.1.7 Christoffer von Mosczinsky har yrkat att tingsrätten förpliktar KnCMiner att
till honom betala 17 556,40 USD, jämte ränta enligt 2 och 5 §§ räntelagen på
beloppet 8 778,20 USD från den 6 juni 2014 och på beloppet 8 778,20 USD från den
27 juli 2014, allt till dess betalning sker.

2.1.8 Benham G. Fard har yrkat att tingsrätten förpliktar KnCMiner att till honom
betala 59 979 kr jämte ränta enligt 2 och 5 §§ räntelagen från den 25 juli 2014, till
dess betalning sker.

2.1.9 Christian Johnsson har yrkat att tingsrätten förpliktar KnCMiner att till honom
betala 12 528,20 USD, jämte ränta enligt 2 och 5 §§ räntelagen från den 2 april 2014,
till dess betalning sker.

2.1.10 Lasse Andersen har yrkat att tingsrätten förpliktar KnCMiner att till honom
betala 12 620,50 USD, jämte ränta enligt 2 och 5 §§ räntelagen från den 7 april 2014,
till dess betalning sker.

2.1.11 Mikkel Andersen har yrkat att tingsrätten förpliktar KnCMiner att till honom
betala 12 620,20 USD, jämte ränta enligt 2 och 5 §§ räntelagen från den 23 mars
2014, till dess betalning sker.
2.2 KnCMiner
KnCMiner har bestritt samtliga kärandenas yrkande, men yrkade belopp och yrkad
ränta vitsordas med nedan angivna undantag.

(2.2.1) Det av Atanas Karagyozov yrkade beloppet kan inte vitsordas eftersom han

9
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
betalat köpen med Bitcoins, inte USD, varför han inte har någon penningfordran för
den betalningen. Det vitsordas att han har betalat 23,9461 respektive 44,634 Bitcoins.
Yrkad ränta på Bitcoins vitsordas inte.

(2.2.3) Av Nick Josephs yrkande kan ett belopp om 24 276,96 USD vitsordas som
skäligt i och för sig. Den tredje minern betalades dock med Litecoins, inte USD,
varför han inte har någon penningfordran för den betalningen. Det vitsordas att han
har betalt 1 086,345 Litecoins. Yrkad ränta på Litecoins vitsordas inte.

(2.2.5) Det av Boris Dinkevich yrkade beloppet kan inte vitsordas eftersom han
betalat sina miners med Bitcoins, inte USD, varför han inte har någon penningfordran
för den betalningen. Det vitsordas att han har betalt 32,6346 Bitcoins. Yrkad ränta på
Bitcoins vitsordas inte.
2.3 Parterna
Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

3. GRUNDER
3.1 Käranden
1. I första hand har följande gjorts gällande. Kunderna har genomfört sina köp
egenskap av konsumenter. Som konsumenter har de enligt distanshandelslagen
(2005:59) rätt att frånträda köpen och få full återbetalning. Vardera kund har åberopat
sin ångerrätt före leverans eller inom 14 dagar från leverans. De har därmed rätt till att
frånträda avtalen och få full återbetalning. 2 kap. 11 § andra punkten
distansavtalslagen är inte tillämplig.
KnCMiner har sålt maskinerna till vem som helst utan att göra några kontroller och har
inte informerat köparna om avgörande avtal och dess rättsverkningar för dem. Detta
gäller exempelvis för det indirekta erkännandet att köpen genomförs för att bedriva
näringsverksamhet i de allmänna villkoren punkten 1.2.

10
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
Om tingsrätten kommer fram till att kärandena genom att bekräfta detta villkor indirekt
avtalat bort sin status som konsument görs det gällande att avtalsvillkoret är oskäligt
enligt 36 § avtalslagen.

2. I andra hand, för det fall att tingsrätten anser att kärandena inte är konsumenter, har
kärandena ändå ångerrätt genom utfästelser före köpen. Tidigare fanns det information
på hemsidan om att KnCMiner accepterade återköp. För Titan är utfästelsen borttagen,
men det fanns å andra sidan ingen information vid köpen om att KnCMiner inte
accepterade återbetalning. I vart fall gäller detta Titan 14L. KnCMiner har också,
genom uttalanden av Sam Cole i media, utfäst att kunderna har ångerrätt.

3. I tredje hand görs gällande att KnCMiner har framkallat kärandenas köp och
förskottsbetalning genom svikligt förledande vilket medför att avtalen enligt 30 §
avtalslagen är ogiltiga och parternas prestationer ska återgå. Kärandena har därmed rätt
att återfå det inbetalade förskottsbeloppet (dvs. yrkat kapitalbelopp) jämte ränta enligt
2 § och 5 § räntelagen, och KnCMiner ska återfå levererade maskiner och får behålla
icke levererade maskiner.

Det svikliga förledandet består i att KnCMiner i sin marknadsföring och information
lämnat orealistiska, och därmed falska, uppgifter om Titans prestanda och
leveranstider. Vid tiden för marknadsföringen var produkterna inte färdigutvecklade
och testade. Marknadsföringen bestod därmed av en optimistisk prognos.

KnCMiner har inte gjort nödvändiga investeringar i produktutveckling utan använt
kärandenas inbetalade förskottsbetalningar till annat. KnCMiner har än i dag inte
producerat de beställda maskinerna, snart två år efter att förskott inbetalades för
maskinerna, vilket är uppseendeväckande och svikligt.

KnCMiner har även svikligen förlett kärandena genom att gå från utveckling,
produktion och försäljning av miners till att i stor skala börja en egen
miningverksamhet.

11
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29

KnCMiner har omöjligen kunnat göra ovan nämnda utfästelser om de beställda
maskinerna utan att samtidigt ha vetskap eller insikt om den skada som i dag drabbar
kärandena. Om kärandena haft kännedom om hur det egentligen förhöll sig hade de
inte genomfört köpen.
4. I fjärde hand görs gällande att kärandena har rätt att häva sina köp då KnCMiner
varit i dröjsmål med sina leveranser. Dröjsmålen har varit så väsentliga för kärandena
att de i sig utgör grund för hävning av köpen och detta har KnCMiner förstått.
Om avtalens allmänna villkor punkt 8.1 anses gällande mellan parterna – och att
angiven leveranstid endast lämnats i informationssyfte – är avtalsvillkoret oskäligt
och ska jämkas enligt 36 § avtalslagen på ett sådant sätt att den av KnCMiners utfästa
leveranstider gäller.
5. I femte hand görs gällande att kärandena har rätt att häva sina köp då maskinerna
varit behäftade med faktiska och anteciperade fel. Maskinerna har varken fungerat
eller nått upp till utfäst och annonserad specifikation. De är direkt farliga och
behäftade med sådana anteciperade fel att detta i sig utgör grund för hävning av köpen.

I förekommande fall görs även följande gällande:

6. Vid återbetalning har kärandena rätt till återbetalning av det värde som erlagts, dvs. i
USD. Även i de fall då köpen betalats med virtuell valuta har käranden rätt till
återbetalning i vanlig valuta. I annat fall ska virtuell valuta som motsvarar värdet i
USD av erlagd virtuell valuta återbetalas. Eftersom virtuell valuta är att likställa med
pengar eller giltigt betalningsmedel ska ränta utgå på sedvanligt sätt enligt de principer
som återfinns räntelagen.
7. Det bestrids att maskinerna inte kan återlämnas i oförändrat skick, alternativt kan
de återställas till nyskick av KnCMiner till en försumbar kostnad.

12
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
3.2 KnCMiner
1. Kärandena har inte genomfört köpen i egenskap av konsumenter och har därför inte
ångerrätt enligt distansavtalslagen. KnCMiner har inte insett eller bort inse att det rört
sig om köp utanför näringsverksamhet eller köp för personligt bruk. Under alla
förhållanden är 2 kap. 11 § andra punkten distansavtalslagen tillämplig och det medför
att denna typ av köp är undantag från ångerrätt.

2. Kärandena har inte haft någon laglig, avtalad eller utfäst ångerrätt. Frånvaron av
skrivning i webshopen medför inte att kärandena har ångerrätt. Åberopat påstått
uttalande av Sam Cole kan inte göras gällande gentemot KnCMiner på sådant sätt att
det grundar ångerrätt.

3. Det bestrids att KnCMiner svikligen har förlett kärandena att vidta någon
rättshandling. KnCMiner förnekar samtliga omständigheter som åberopas i denna del.
Det bestrids att KnCMiner lämnat felaktiga faktauppgifter.

4. KnCMiner har inte varit i dröjsmål. Lämnade uppgifter om leveranstider har endast
varit uppskattningar. Under alla förhållande föreligger inte dröjsmål efter den tidpunkt
då respektive kärande meddelat att de vill frånträda köpen, alternativt inte ville ta emot
leverans. Eventuellt dröjsmål har inte varit väsentligt. Om dröjsmål av väsentlig
betydelse anses förelegat har KnCMiner inte insett eller bort inse det. Kärandena har
inte heller lämnat någon hävningsförklaring på grund av dröjsmål, i vart fall inte inom
skälig tid.

Skulle dröjsmål anses föreligga har kärandena vidare avtalat bort möjligheten att
häva köpen på grund av dröjsmål (avtalens allmänna villkor punkt 8.1). Kärandena
har accepterat att angiven leveranstidpunkt varit en uppskattning. Det saknas grund
för jämkning av avtalen.

5. Det bestrids att det förelegat några faktiska eller anteciperade kontraktsbrott som
gett kärandena hävningsrätt. Det bestrids att det förelegat fel. Om det varit fråga om

13
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
fel har sådana fel inte varit väsentliga. KnCMiner har i vart fall inte insett eller bort
inse att det varit fråga om väsentliga fel. Kärandena har inte heller reklamerat de
påstådda felen eller avgivit hävningsförklaring inom skälig tid. Vidare har ingen av
kärandena uppfyllt vad som ankommer på en köpare som vill häva pga. anteciperat
kontraktsbrott enligt tillämplig lag.

Enligt parternas avtal fanns en garanti rörande maskinernas prestanda men i övrigt
har kärandena avtalat bort rätten att åberopa påföljd med anledning av fel (avtalens
allmänna villkor punkterna 6.1 och 7.1). Det saknas grund för jämkning av avtalen.

6. I det fall tingsrätten finner att KnCMiner ska återbetala något till kärandena saknas
det grund för återbetalning i annat eller mer än vad som utgivits till KnCMiner vid
betalningstillfället.

7. I de fall som en maskin har levererats till någon av kärandena och tagits i
användning har dessa inte ångerrätt eller hävningsrätt eftersom de inte kan återlämna
maskinerna i väsentligen oförändrat skick.

4. SPECIFIKA GRUNDER AVSEENDE RESPEKTIVE KÄRANDE
4.1 Atanas Karagyozov
Käranden
Atanas Karagyozov beställde den 19 mars 2014 en Titan 14L för 10 395 USD och
den 20 maj 2014 två Titan 14L för sammanlagt 20 310 USD. Av kvitton och
betalningsbekräftelser framgår att han har gjort köpen i egenskap av privatperson och
konsument. Han skickade ett ångermail den 26 juni 2015. Mot hans vilja levererades
varorna den 19 november 2014. Han returnerade varorna samma dag men har inte fått
tillbaka några pengar. Momsregistreringsnumret har inte med honom att göra; av
Bulgariens motsvarighet till bolagsregistret framgår att momsregistreringsnumret
tillhör ett ”limited liability”- bolag med två partners, varav ingen är Atanas
Karagyozov.

14
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29

KnCMiner
Det stämmer att Atanas Karagyozov gjort de beställningar som gjorts gällande. Han
betalade sina beställningar med Bitcoins. Han har köpt varor vid flera tillfällen och
bör därmed ha tagit del av villkoren. Han har uppgett ett momsregistreringsnummer,
varför han inte har debiterats någon mervärdesskatt. Detta innebär att han köpt varor i
egenskap av näringsidkare.
Antanas Karagyozov meddelade KnCMiner redan den 26 juni 2014 att han ville
frånträda köpet, och upprepade detta genom e-post, den 28 augusti 2014. Han
skickade vidare ett e-post till ARN den 17 september 2014 där han anger att han ville
häva köpet. Den 2 oktober 2014, dvs. två dagar efter av käranden påstått
leveransdatum, skickade ombudet Joakim Strignert en uppmaning till KnCMiner att
inte skicka några produkter. Den 6 oktober 2014 upprepade Joakim Strignert denna
begäran.
Beställda varor levererades till Atanas Karagyozov den 19 november 2014. Han
returnerade dessa.
4.2 Niklas Ålemark
Käranden
Niklas Ålemarks beställde den 19 mars 2014 en Titan 14L för 12 014,72 USD. Av
kvitton och betalningsbekräftelser framgår att han har gjort köpet i egenskap av
privatperson och konsument. Han har skickat ångermail den 6 oktober 2014. Mot
hans vilja levererades varan den 4 november 2014. Han returnerade varan samma dag
men har inte fått tillbaka några pengar.
KnCMiner
Det stämmer att Niklas Ålemark gjort den beställning som gjorts gällande. Niklas
Ålemarks har den 6 oktober 2014 meddelat att han inte ville ha leverans, vilket hans
ombud upprepade den 14 oktober 2014. Efter viss tvekan levererade KnCMiner

15
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
beställd vara. Niklas Ålemark vägrade att ta emot varan, varför den skickades
tillbaka.
4.3 Nick Joseph
Käranden
Nick Joseph beställde den 19 mars 2014 två stycken Titan 14L för sammanlagt 24
276,96 USD. Han beställde den 9 april 2014 en Titan 14L för 12 138,48 USD. Av
kvitton och betalningsbekräftelser framgår att han har gjort köpen i egenskap av
privatperson och konsument. Han skickade ett ångermail den 22 september 2014.
Mot hans vilja levererades varorna den 31 oktober 2014 respektive den 12 november
2014. Han returnerade varorna samma dag som han fick dem, men har inte fått
tillbaka några pengar.
KnCMiner
Det stämmer att Nick Joseph gjort de beställningar som gjorts gällande. Han betalade
den sista beställningen med Litecoins. Nick Joseph har under perioden den 22-25
september 2014 skickat e-post och fakturor till KnCMiner. Han har angett att han inte
vill ha maskinerna utan vill ha köpeskillingen åter och ersättning för fraktkostnader.
Han har också lagt på mervärdesskatt på fakturan vilket talan för att han anser sig ha
någon form av momspliktig verksamhet. Agerandet att ställa ut en faktura talar för att
han agerar som näringsidkare och inte konsument. Genom ombudet Joakim Strignert
upprepade han sin begäran den 29 oktober 2014. Efter viss tvekan levererade
KnCMiner beställd vara. Nick Joseph vägrade att ta emot varan, varför den skickades
tillbaka.
4.4 Ronny Krockel
Käranden
Ronny Krockel beställde den 1 april 2014 två stycken Titan 14L för sammanlagt 20
238 USD. Av kvitton och betalningsbekräftelser framgår att han har gjort köpet i
egenskap av privatperson och konsument. Han har skickat ångermail den 8 oktober

16
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
och 25 november 2014. Mot hans vilja levererades varorna den 14 november 2014.
Han returnerade varorna omedelbart, men har inte fått tillbaka några pengar.
KnCMiner
Det stämmer att Ronny Krockel gjort den beställning som gjorts gällande. Han
tillskrev KnCMiner den 8 oktober 2014 och meddelade att han inte ville motta
leverans. Den 14 november levererades hans beställning. Ronny Krockel vägrade att
ta emot varorna, varför de skickades tillbaka.
4.5 Boris Dinkevich
Käranden
Boris Dinkevich beställde den 19 mars 2014 två stycken Titan 14L för sammanlagt
20 398 USD. Av kvitton och betalningsbekräftelser framgår att han har gjort köpet i
egenskap av privatperson och konsument. Han har skickat ångermail den 8 september
2014. Mot hans vilja levererades varorna den 7 oktober 2014. För att minimera sina
förluster tog Boris Dinkevich maskinerna i bruk omedelbart. I samband med detta
upptäckte han de fel som beskrivits i den allmänna delen (se avsnitt 5.6). Eftersom
han velat ångra sitt köp innan varorna levererats ska KnCMiner återbetala pengarna.
KnCMiner
Det stämmer att Boris Dinkevich gjort den beställning som gjorts gällande. Han
betalade sin beställning med Bitcoins. Den 8 september 2014 meddelade han att han
inte ville ha maskinerna levererade till sig. Därefter levererades maskinerna den 7
oktober 2014 varvid han tagit maskinerna i bruk. Den 24 november 2014 har hans
ombud Joakim Strignert skickat ett e-post till KnCMiner. I detta har det lagts till att
maskinerna inte fungerat vid leverans.
Boris Dinkevich har inte returnerat varorna, vilket är en förutsättning för
återbetalning pga. ångerrätt. Därtill har maskinerna använts, vilket gör att ångerrätt
ändå saknas då de inte kan returneras i väsentligen oförändrat skick.

17
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
Vad avser påstådda fel har reklamation skett för sent. Han påstår sig ha upptäckt
felen vid leveransen, men reklamerade först sex veckor senare, den 24 november
2014.
4.6 Christopher Hammond
Käranden
Christopher Hammond beställde den 21 mars 2014 en Titan 14L för 12 138,48 USD.
Av kvitton och betalningsbekräftelser framgår att han har gjort köpet i egenskap av
privatperson och konsument. Maskinen levererades den 31 oktober 2014. Han har
under kort tid tagit maskinen i bruk. Med åberopande av ångerrätten returnerade han
maskinen den 10 november 2014 med en begäran om återbetalning av
köpeskillingen. Han har inte fått tillbaka några pengar.
KnCMiner
Det stämmer att Christopher Hammond gjort den beställning som gjorts gällande.
Maskinen levererades den 31 oktober 2014. Han använda maskinen i tio dagar och
skickade sedan tillbaka den till KnCMiner med begäran om återbetalning av
köpeskillingen. Maskinen har använts, vilket gör att ångerrätt saknas då den inte kan
returneras i väsentligen oförändrat skick.
4.7 Christoffer von Mosczinsky
Käranden
Christoffer von Mosczinsky beställde den 6 juni 2014 en Titan 16L för 8 778,20 USD
och beställde den 27 juli 2014 ytterligare en Titan16L för 8 778,20 USD. Av kvitton
och betalningsbekräftelser framgår att han har gjort köpen i egenskap av privatperson
och konsument. Han har inte mottagit någon leverans. Han har skickat ångermail den
26 september 2014. KnCMiner har vägrat erkänna hans ångerrätt och har uppgett att
bolaget har för avsikt att leverera maskinerna mot hans vilja. KnCMiner har inte
skickat varorna, men har inte heller återbetalat köpeskillingen.

18
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
KnCMiner
Det stämmer att Christoffer von Mosczinsky gjort de beställningar som gjorts
gällande. Han har den 26 september 2014 meddelat KnCMiner att han inte ville ha
någon leverans, vilket hans ombud upprepade den 19 november 2014. I enlighet med
hans begäran har KnCMiner tills vidare inte skickat några varor till honom.
Christoffer von Mosczinsky är den enda av kärandena i målet som inte fått någon
maskin skickade till sig.
4.8 Benham G. Fard
Käranden
Yrkandet avser erlagd betalning för Titan 16L, frakt och moms. Han beställde den 25
juli 2014 en Titan 16L mot förskottsbetalning om 13 546,85 USD. Av kvitton och
betalningsbekräftelser framgår att han har gjort köpet i egenskap av privatperson och
konsument. Han har skickat ångermail den 9 februari 2015. KnCMiner har vägrat att
erkänna hans ångerrätt. Därefter har maskinen levererats mot hans vilja. Han fick
maskinen efter det att stämningsansökan lämnats in. De fel i varan som framgår under
den allmänna delen i målet (se avsnitt 5.6) har förelegat hos hans maskin.
KnCMiner
Det stämmer att Benham G. Fard gjort den beställning som gjorts gällande. Den 27
augusti 2014 skickade han e-post till KnCMiner där han frågade om möjligheterna att
få pengarna åter. Han skrev sedan i e-post den 4 december 2014 att han ville
frånträda köpen och inte ha maskiner levererade till sig. Genom ombud, Joakim
Strignert, skrev han ett brev till KncMiner där han upprepade samma sak. Vid den
tiden hade maskinerna inte levererats.
Den 16 mars 2014 levererades den beställda maskinen. Han har inte returerat varan
utan har tagit maskinen i bruk. Han har påstått att det varit fel i maskinen men har
inte reklamerat utan har i e-post anfört att maskinen fungerar väl.

19
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
Maskinen har använts, vilket gör att ångerrätt saknas då den inte kan returneras i
väsentligen oförändrat skick. Eftersom han tagit maskinen i bruk har han inrättat sig
efter köpen på ett sätt som medför att han inte kan göra gällande ångerrätt eller
hävning på grund av dröjsmål.
4.9 Christian Johnsson
Käranden
Christian Johnsson beställde den 2 april 2014 en Titan 14L för 12 528,20 USD. Av
kvitton och betalningsbekräftelser framgår att han har gjort köpet i egenskap av
privatperson och konsument. Han ångrade köpet via KnCMiners support den 19
oktober 2014. KnCMiner har vägrat att erkänna hans ångerrätt. Därefter har maskinen
levererats mot hans vilja i mitten av november 2014. För att minimera sina förluster
tog han maskinerna i bruk omedelbart efter leverans. I samband med detta upptäckte
han de fel som beskrivits i den allmänna delen (se avsnitt 5.6). Eftersom han velat
ångra sitt köp innan varorna levererats ska KnCMiner återbetala pengarna.
KnCMiner
Det stämmer att Christian Jonsson gjort den beställning som gjorts gällande. Han har
den 19 oktober 2014 meddelat KnCMiner att han anger att han vill ha köpeskillingen
återbetalad och att KnCMiner inte ska leverera produkten. Maskinerna levererades den
12 november 2014 och Christian Jonsson tog då maskinen i bruk. Den 26 januari 2015
skrev Joakim Strignert till KnCMiner och anförde att Christian Jonsson inte ville ha
maskinerna.
Christian Johnsson har inte returnerat varan. Maskinen har använts, vilket gör att
ångerrätt saknas då den inte kan returneras i väsentligen oförändrat skick. Eftersom
han tagit maskinen i bruk har han inrättat sig efter köpen på ett sätt som medför att
han inte kan göra gällande ångerrätt eller hävning på grund av dröjsmål.

20
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29

4.10 Lasse Andersen
Käranden
Lasse Andersen beställda den 7 april 2014 en maskin av märket Titan 14L av
KnCMiner. Av kvitton och betalningsbekräftelser framgår att han har gjort köpet i
egenskap av privatperson och konsument. Lasse Andersen har, genom e-post den 20
oktober 2014 och brev den 11 mars 2015, åberopat sin ångerrätt och begärt att få
tillbaka köpeskillingen om 12 620,50 USD. Under november 2014 levererades
maskinen mot hans vilja. För att minimera sina förluster tog Lasse Andersen maskinen
i drift direkt efter leverans. I samband med det upptäckte han felen, som beskrivits i
den allmänna delen (se avsnitt 5.6). Trots åtgärder från KnCMiners sida för att reparera
felen fungerar maskinen fortfarande inte enligt utfäst specifikation. Den 11 mars 2015
meddelade Lasse Andersen återigen KnCMiner att maskinen inte fungerade samt
krävde hävning av köp och återbetalning av köpeskillingen.

KnCMiner
Det stämmer att Lasse Andersen gjort den beställning som gjorts gällande. Han har den
20 oktober 2014 meddelat KnCMiner att han inte ville ha leverans och ville ha
pengarna tillbaka. KnCMiner levererade beställd maskin den 11 november 2014. Den
11 mars 2015 upprepade Lasse Andersen genom ombud Joakim Strignert att han inte
ville kvarstå vid köpen. Han åberopade både ångerrätt och fel i vara.

Lasse Andersen har inte returerat maskinen vilket är en förutsättning för återbetalning
på grund av ångerrätt. Eftersom maskinen blivit använd kan den inte returneras i
oförändrat skick varför förutsättningarna för ångerrätt i alla avseenden saknas.

Skulle något av de meddelanden som lämnats före leverans ses som
hävningsförklaringar har Lasse Andersen genom att därefter ta emot leverans och ta
maskinen i bruk inrättat sig efter köpet på sådant sätt att ångerrätt inte kan åberopas.

21
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29

Vad gäller påstådda fel har dessa inte reklamerats förrän i mars 2015 trots att felen
påstås visat sig omedelbart efter leverans i november 2014. Reklamation har därmed
skett för sent.
4.11 Mikkel Andersen
Käranden
Mikkel Andersen beställde den 23 mars 2014 en maskin av märket Titan 14L av
KnCMiner. Av kvitton och betalningsbekräftelser framgår att han har gjort köpet i
egenskap av privatperson och konsument. Mikkel Andersen har, genom e-post den 20
oktober 2014 och brev den 11 mars 2015, åberopat sin ångerrätt och begärt att få
tillbaka köpeskillingen om 12 620,50 USD.

Under november 2014 levererades maskinen mot hans vilja. För att minimera sina
förluster tog Mikkel Andersen maskinen i drift direkt efter leverans. I samband med
det upptäckte han felen, som beskrivits i den allmänna delen (se avsnitt 5.6). Trots
åtgärder från KnCMiners sida för att reparera felen fungerar maskinen fortfarande inte
enligt utfäst specifikation. Den 11 mars 2015 meddelade Mikkel Andersen återigen
KnCMiner att maskinerna inte fungerade samt krävde hävning av köp och
återbetalning av köpeskillingen.
KnCMiner
Det stämmer att Mikkel Andersen gjort den beställning som gjorts gällande. Mikkel
Andersen har den 20 oktober 2014 meddelat KnCMiner att han inte ville ha leverans
utan ville ha pengarna tillbaka. KnCMiner levererade beställd maskin den 11
november 2014. Mikkel Andersen har genom ombud upprepat att han inte vill kvarstå
vid köpet den 11 mars 2015. Han åberopade både ångerrätt och fel i vara.
Mikkel Andersen har inte returerat maskinen vilket är en förutsättning för återbetalning
på grund av ångerrätt. Eftersom maskinen blivit använd kan den inte returneras i
oförändrat skick varför förutsättningarna för ångerrätt i alla avseenden saknas.

22
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29

Skulle något av de meddelanden som lämnats före leverans ses som åberopande av
ångerrätt eller hävningsförklaringar har Mikkel Andersen genom att därefter ta emot
leverans och ta maskinen i bruk inrättat sig efter köpet på sådant sätt att ångerrätt inte
kan åberopas.

Vad gäller påstådda fel har dessa inte reklamerats förrän i mars 2015 trots att felen
påstås visat sig omedelbart efter leverans i november 2014. Reklamation har därmed
skett för sent.
5. KÄRANDENAS UTVECKLING AV TALAN
5.1 Angående köpavtalens innehåll
KnCMiner har inte haft sedvanlig ”kryssruta” med hänvisning till några allmänna
villkor vid avtalens ingående, det vill säga när kärandena bekräftat sina beställningar
på KnCMiners webbshop. Den kryssruta som senare funnits på hemsidan har
tillkommit i efterhand. Hemsidan hade inte samma utseende vid tiden för köpen som
den hemsida som förevisats vid syn under bevisupptagningen. Av KnCMiner ingivna
inlagor med bilder från hemsidan framgår texten ”copyright 2015”.
Av handlingar framtagna från internetsidan ”archive.org” framgår att hemsidan vid
tiden för köpen såg ut på ett annat sätt än vad KnCMiner gjort gällande. Utifrån
utdragen framgår att det inte fanns någon kryssruta för att godkänna allmänna villkor.
Den enda informationen som lämnades var sådan som rör hur betalning ska ske.

KnCMiner har inte heller på något annat sätt informerat kärandena om villkoren.
Vissa villkor har haft avgörande betydelse för kunden. Detta gäller särskilt de
allmänna villkoren, punkten 1.2, där kunden intygar att denne köper varan i egenskap
av näringsidkare, punkten 5.1, som rör returer, punkten 6.1, där den tidigare
garantitiden om tolv månader som KnCMiner tillämpat har inskränkts till tre
månader, och punkten 8.1, som rör leveranstid. Eftersom villkoren är ingripande för
köparen borde de ha framgått på ett tydligt sätt, exempelvis på produktbladet. I stället

23
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
har villkoren varit undangömda på hemsidan. Villkoren fanns under fliken ”FAQ”,
och ingen länk eller liknande hänvisade kunden till dessa.

Villkoren har inte heller bifogats någon orderbekräftelse. Säljaren har en skyldighet
att informera om sådana villkor i samband med köpen. Då KnCMiner inte informerat
kärandena om villkoren eller inkluderat dem i affärsuppgörelsen, och då kärandena i
vart fall inte medvetet accepterat dem, så anförs det att de allmänna villkoren inte ska
anses inkluderade i köpavtalen.

Av produktsidorna för Titan 14L och 16L framgår att det inte funnits någon länk till
de allmänna villkoren. Detta har betydelse eftersom vissa villkor i de allmänna
villkoren är klart negativa för köparen.

KnCMiner har gjort sina varor tillgängliga på webben för vem som helst att köpa.
Detta betyder att KnCMiner har ett särskilt ansvar för att tydlig lyfta fram sådana
villkor i avtalen och allmänna villkor som kan anses negativa för kunden. Detta har
KnCMiner inte gjort. Att endast hänvisa till de allmänna villkoren räcker inte.

Om villkoren anses gälla mellan parterna bör allmänna villkoren punkt 1.2
ogiltigförklaras av tingsrätten med stöd av 36 § avtalslagen. Villkoret ”The Products
are sold for business use only and Purchaser hereby accepts that it has purchased
the Products in order to conduct a business.” har till syfte att på ett relativt förslaget
sätt frånta kundernas konsumenträttigheter. Det är inte rimligt att ”smyga in” en
paragraf med så långtgående rättsverkningar, ensidigt till nackdel för kunden, utan att
tydligt informera om detta och utan att göra utförliga kontroller av köparen.
Resultatet blir därmed att käranden kan åberopa sin lagstadgade ångerrätt.

KnCMiner har inte på något sätt angett att produkterna skulle vara avsedd för
professionella kunder, och eftersom produkterna har sålts till vem som helst utan
några kontroller, ligger ansvaret för undanhållandet av denna viktiga information på
KnCMiner och inte på kunden. KnCMiner har ett informationsansvar.

24
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29

Om villkoren anses gälla mellan parterna bör de allmänna villkoren punkt 8.1 och
villkoret ”The delivery date is provided for information purposes only and shall not
be binding to KnC-Miner.” jämkas på ett sådant sätt att KnCMiners utfästa
leveranstid gäller.
Det är inte rimligt att ta in stora förskott utan något som helst åtagande om leveransdatum, särskilt i ljuset av att kunden då får bistå med billig och räntefri kredit på
obestämd tid. Det är i sig oskäligt att lämna vidlyftiga utfästelser, få
förskottsbetalning och sedan inte vara bunden av någon utfäst leveranstid. Resultatet
blir därmed att KnCMiners utfästa leveranstider ska fastställas till den 30 september
respektive 31 oktober 2014 och att leveransförseningarnas väsentlighet bedöms
utifrån denna tidpunkt. Vidare har angivna punkt varit så viktig att den borde tagits
upp på produktsidan och inte endast framgått av de allmänna villkoren. KnCMiner
har, såsom tidigare påpekats, informationsskyldighet i denna del eftersom de sålt sina
produkter till vem som helst. Eftersom villkoret inte varit tillgängliga på erforderligt
sätt bör villkoret jämkas. Det vitsordas dock i och för sig att kunderna har uppmanats
att noggrant läsa igenom villkoren före köpen, men villkoret borde funnits på
produktsidan vilket det inte gjorde.
5.2 Kärandenas ångerrätt som konsumenter
I samtliga fall har kärandena åberopat sin ångerrätt som konsumenter enligt 2 kap.
10 § distansavtalslagen före leverans alternativt inom 14 dagar från mottagandet av
maskinen. KnCMiner har konsekvent vägrat att erkänna kärandenas ångerrätt och
levererat maskinen mot deras vilja. Flera av kärandena har i detta läge antingen
vägrat att ta emot leveransen eller omedelbart återsänt maskinen till KnCMiner.
Några av kärandena har kvar de levererade maskinerna.

KnCMiner har endast levererat en maskin av modellen Titan 16L, detta till Behnam
G. Fard. I övrigt har inga Titan 16L-maskiner levererats. Kärandena som beställt
Titan 16L har önskat ångra sina köp före leverans. KnCMiner har vägrat att erkänna

25
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
kärandenas ångerrätt och har meddelat att maskinerna kommer att levereras mot
kärandenas vilja.

Tidigare gick det utmärkt att utvinna virtuell valuta i det egna hemmet med vanliga
hemdatorer. Utvecklingen har gått snabbt och förutsättningarna i dag är helt andra än
vad de var under åren 2013-2014. Detta har betydelse för frågan om köparna är
konsumenter eller inte.

Samtliga käranden har gjort sina köp i egenskap av privatpersoner och konsumenter.
Det är deras privata namn som stått på handlingarna och de har inte på något sätt
agerat som ställföreträdare för ett företag eller annan näringsverksamhet av
ekonomisk natur eller av sådan karaktär att den är att anse som yrkesmässig.

Kärandena har införskaffat maskinerna för hobbyändamål med vissa intjänandemöjligheter. Detta kan liknas vid exempelvis ett inköp av ett dyrt hagelgevär i syfte
att jaga älg och sälja lite kött. Varje kärande har ett heltidsjobb i annan bransch och
har varken haft tid eller intresse av att arbeta yrkesmässigt med maskinerna.

Att som KnCMiner hävda att det är ändamålet med en produkt som styr frågan om ett
köp är ett konsumentköp är inte förenligt med gällande rätt. En produkt kan ha flera
ändamål. En borrmaskin kan exempelvis användas både hemma och inom ramen för
näringsverksamhet. KnCMiner vet ingenting om köparnas syfte med köpen, eftersom
de inte gjort några kontroller. Det föreligger heller ingen presumtion för att en miners
enda ändamål är för näringsverksamhet.

KnCMiner har inte gjort några kontroller avseende vem eller vilka som köpt varorna.
Detta framgår av ett inlägg som en anställd hos KnCMiner har gjort på
diskussionsforumet på KnCMiners hemsida. I inlägget anges att ”the onus is not on
KnC to determine if you are a business or not, this has been stated numerous times”.
KnCMiner har haft full kännedom om att privatpersoner har köpt deras maskiner.

26
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
Att produkten inte säljs komplett är inte ett argument för att den inte skulle vara
avsedd för en konsument. Samma sak gäller för alla dataprodukter, exempelvis
hårddiskar och dataminnen som man kan köpa på internet eller i butik. Det går också
utmärkt att driva en fungerande Titanmaskin i hemmet. Det krävs ingen speciell
kylning, den drar inte mer ström än en kraftfull speldator, och den kan användas med
samma typ av nätverk som används för kraftfulla speldatorer. KnCMiner har inte
informerat sina kunder om att maskinerna ska installeras i utrymmen med särskilda
förutsättningar för kylning.

Flera kunder har vänt sig till reklamationsnämnden och fått sina ärenden avvisade.
Det har även gjorts många anmälningar till konsumentverket i Sverige och i Europa,
och ett flertal kunder har väckt grupptalan vid Nacka tingsrätt. Allt detta tyder på att
kunderna har uppfattat sig som konsumenter. Det ska vidare tilläggas att den svenska
allmänna reklamationsnämnden inte är en domstol vilket innebär att kärandena inte
företrätts av ombud och därmed inte kunnat tillgodose sina intressen på ett rättvist
sätt.

KnCMiner har lagt till svensk medvärdesskatt på alla köp där kunden inte har angett
ett VAT-nummer. Om köparen har hemvist inom EU och anger VAT-nummer får
denne betala mervärdesskatt i sin medlemsstat vilket ofta är till en väsentligt lägre
skattesats. Det finns därmed ett starkt incitament för näringsidkare i andra EU-länder
att ange VAT-nummer vid köpet. Ingen av kärandena har emellertid angett något
VAT-nummer vid köpen eftersom de inte varit näringsidkare. I övrigt ligger det i
sakens natur att endast ange köpets pris exklusive mervärdesskatt när försäljning sker
över hela världen med olika skattesatser och regler kring mervärdesskatt.

Konsumentlagstiftningen har till syfte att skydda konsumenter i det ojämnbördiga
styrkeförhållandet gentemot säljarbolaget. I detta fall är styrkeförhållandet extra
tydligt eftersom säljaren för process mot kärandena med kärandenas pengar. Ingen av
kärandena har KnCMiners ekonomiska muskler. Om det inte hade varit kostsamt och
riskfyllt hade långt fler kunder valt att stämma KnCMiner på samma grunder som

27
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
åberopats i detta mål. Det ojämnbördiga styrkeförhållandet har redan i dag fått
konsekvensen att nio käranden med liknande talan fått sin talan avvisad eftersom de
saknat förmåga att ställa 300 000 kr som säkerhet för rättegångskostnader.

Något undantag i ångerrätten, såsom 2 kap 11 § andra punkten i distansavtalslagen,
kan inte gälla då priserna angetts i USD och då i stort sett alla kärandena betalat i
USD (med något enstaka undantag avseende betalning i Bitcoins och Litecoins), en
stabil valuta avseende fluktuationer i växlingskursen. Virtuella valutor är volatila,
men det gäller inte inköpskostnaden för komponenter som ingår i maskinerna,
exempelvis ASIC-chips. Även tillverkningskostnaden måste anses stabil. Priset på
dessa beror på vad en chiptillverkare i Taiwan tar i betalning, inte på hur kursen för
virtuella valutorna utvecklas. Att Titans pris skulle vara beroende av växlingskursen
för Litecoins är ett felaktigt påstående. Ingen försäljare tillämpar sådan affärsmodell
och prissättning. Skulle detta stämma borde priset på Titan variera i realtid eftersom
svängningarna i valutakursen för Litecoin är så pass föränderlig. Om det förhöll sig
på det sätt som KnCMiner påstår borde KnCMiner ha informerat kunderna vid
köpens ingående om att prissättningsmodellen medför att ångerrätten inte gällde.
KnCMiner har inte informerat kunderna om några principer som gäller för
prissättningen av produkterna och vilka rättsverkningar det har för kunden. Vad
marknaden är beredd att betala för maskinerna är en affärsrisk som ska ligga på
KnCMiner. Affärslogiken, som gäller all tillverknings och affärsverksamhet, är
mycket enkel. Om KnCMiners kunder är villiga att betala mer för produkten än
KnCMiners tillverkningskostnad, så gör KnCMiner en vinst. I annat fall är det
olönsamt att tillverka produkten och då får man överväga att lägga ned produktionen.

I de fall käranden betalat med Bitcoins eller Litecoins har KnCMiner omedelbart
växlat till USD. Detta följer av ett uttalande gjort av KnCMiners VD, Sam Cole, i en
artikel publicerad i Dagens Industri. Det sagda stöds också av att KnCMiner
använder sig av tjänsten Bitpay, som möjliggör direkt växling till USD vid betalning
med Bitcoins. KnCMiner har med andra ord inte varit exponerad för några
valutarisker som beror på svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan

28
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
påverka. Att, som KnCMiner gör, hävda att käranden skulle tillåtas att spekulera i
fluktuation i värdet på kryptovaluta på KnCMiners bekostnad är inte ett giltigt
argument i detta sammanhang.

5.3 Ångerrätt på grund av utfästelse från KnCMiner
I det fall tingsrätten anser att kärandena inte är konsumenter och att gällande
konsumentköplagstiftning inte är tillämplig, så har kärandena ändå haft ångerrätt. Vid
tiden för kärandenas köp, som i de flesta fall gjorts under perioden mars–april 2014,
så hade KnCMiner nämligen ingen information om att återbetalning inte
accepterades. Detta är ett villkor som kommit till i efterhand i hemsidans webshop.
Tidigare, före köpen, hade KnCMiner information om att återbetalning accepterades
på hemsidan, dock för en annan produkt. Agerandet gör det svårt för kunderna att
förutse vad som gäller och det åligger KnCMiner att vara tydlig särskilt då
KnCMiner säljer sina produkter till vem som helst utan att göra kontroller.

Avseende kärandens rätt att ångra köpen och återfå sina pengar ska även framhållas
att KnCMiners VD, Sam Cole, i en Venture Capital Dispatch-artikel av den 5
september 2014 utlovade: /…/ “Everyone who requested a refund will be refunded,
he said, adding that hundreds of people had done so." /…/ Detta är en artikel som
kunderna har kunnat läsa. Det finns ingen information i artikeln att om uttalandet
endast gäller en viss maskin eller valuta. Neptune- och Titan-maskinerna gör precis
samma sak med undantag för vilken typ av digital valuta som utvinns.

Kärandena har i vart fall inte haft någon möjlighet att urskilja vad som annars kunde
gälla för en viss KnCMiner-produkt. Då utfästelsen kommit ifrån företagets VD så
gäller den i förhållandet till kärandena.

Sammanfattningsvis har KnCMiners information avseende kundens ångerrätt varit
mycket bristfällig och varierande. Att många kunder uppfattat att en ångerrätt gällt,
stöds till viss del av den mängd missnöjda kunder som agerat eller agerar mot

29
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
företaget genom olika former av grupptalan i exempelvis Sverige och USA samt
antalet ärenden hos Konsumentverket och Konsument Europa.

5.4 Köpavtalen är ogiltiga på grund av svikligt förledande
KnCMiner har avsiktligt lämnat felaktiga och orealistiska uppgifter om Titans
egenskaper, prestanda, och leveranstider. Därigenom har KnCMiner vilselett
kärandena. Om kärandena hade haft kännedom om hur det förhåll sig hade de inte
genomfört köpen. Till följd av detta är köpavtalen ogiltiga och respektive parts
prestationer ska gå åter. Detta innebär att kärandena ska återfå sin köpeskilling jämte
ränta och KnCMiner ska - i förekomande fall - återfå levererade maskiner.

KnCMiner hade kännedom om att de egenskaper och prestanda som utannonserades
omöjligen kunde uppfyllas. Vid tiden för marknadsföring av maskinerna var
maskinerna inte färdigutvecklade, testade och producerade. Detta påstående vitsordas
också av KnCMiner som i svaromålet angivit att kunderna fått möjlighet att
förhandsbeställa produkterna redan på utvecklingsstadiet, samt att produkten inte varit
färdigutvecklad och vare sig design och utvecklingsprocessen till fullo kunnat
överblickas. Trots att produkten inte varit färdigutvecklad gick KnCMiner ut med
vidlyftiga utfästelser. Vad KnCMiner marknadsförde var en teoretisk prognos över vad
maskinerna skulle kunna prestera om utveckling, testning och produktion gått bra. Så
blev inte fallet vilket framgår av talan i målet i övrigt.

Huruvida det rör sig om en komplicerad utvecklingsprocess saknar betydelse. Kunden
vill ha det som utlovats och ska inte behöva ta ansvar för om KnCMiner har problem i
sin utveckling eller produktion av produkten.

KnCMiner har använt kärandenas inbetalade förskottsbetalningar till annat än
investering i produktutveckling och produktion av maskiner. Förskotten har i stället
gått till investeringar i det egna datacentret i Boden samt till vidlyftiga
aktieutdelningar, eller liknande, till KnCMiners huvudägare Sam Cole och Andreas
Kennemar. Av årsbokslutet för KnCMiner framgår att företaget endast hade

30
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
1 900 000 kr i kassan vid årets utgång, samt att företaget lånat ut pengar till andra
företag. Utan nödvändiga investeringar i produktutveckling minskar prognosen att
kunna leverera maskiner enligt utfäst prestanda.

Det är fastlagt att maskinerna än i dag inte är producerade. Kärandenas ombud har inte
fått möjlighet att inspektera maskinerna trots begäran om detta.

Att KnCMiner, två år efter att kärandena betalat stora summor i förskott för sina
maskiner på orimliga utfästelser, inte ens producerat de sålda maskinerna och har dem
tillgängliga för en snabb leverans, är uppseendeväckande och svikligt.

KnCMiner har vidare i stor skala börjat egen miningverksamhet vilket är ett svek mot
köparna. Vid tiden för beställningarna uppgav KnCMiner att bolaget aldrig skulle ta
mer än fem procent av miningmarknaden. Genom ett strategibyte ändrades
procentsatsen till minst 25 procent av marknaden. KnCMiner började konkurrera med
sina kunder. När en stor aktör blir aktiv på marknaden ökar svårighetsgraden att
utvinna kryptovaluta eftersom difficultyn ökar. Detta medför att möjligheten för
kärandena att ”gräva” kryptovaluta med vinst minskat drastiskt och deras maskiner har
i stort sett blivit värdelösa.

KnCMiner har omöjligen kunnat göra utfästelserna utan samtidigt haft vetskap eller
insikt om den skada som i dag drabbat kärandena.

5.5 Hävningsrätt på grund av dröjsmål
Kärandena har haft rätt att häva sina köp då KnCMiner varit i dröjsmål med sina
leveranser. Dröjsmålen har varit så väsentliga för kärandena att de i sig utgör grund
för hävning av köpen. KnCMiner har utfäst orealistiska leveranstider för att ”fånga”
kunder före sina konkurrenter och för att erhålla stora förskott till andra investeringar.

KnCMiner synes mena att de utfästa leveranstiderna avser beställarkollektivet vilket
är mycket märkligt. Det hade då räckt med att företaget skickade en miner till en

31
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
kund före det angivna leveransdatumet för att undvika att hamna i dröjsmål. Att
leveranstiden ska tolkas på detta sätt faller på sin egen orimlighet.

För Titan 14L var den i produktbladet utfästa leveranstiden Q2/Q3, dvs. senast den
30 september 2014. Den angivna leveranstiden kan tolkas på flera sätt och det är
KnCMiner som bär ansvaret vid otydligheter i dess marknadskommunikation och
information. Nämnda leveranstid bekräftades av KnCMiner på dessforum den 20
mars 2014. Vid tiden för köpen fanns det även en utsatt leveranstid om Q2/Q3 på
webbsidan för produkten. Det vitsordas att när leveranser skett senast den 30
september 2014 är KnCMiner inte i dröjsmål. Vissa ångermail, dvs. e-post varigenom
kärandena åberopat sin ångerrätt, har kommit före det datumet och vissa har kommit
senare.

För Titan 16L var den utfästa leveranstiden en månad efter Q2/Q3, det vill säga
senast den 31 oktober 2014. Det vitsordas att i de fall då leverans skett senast den 31
oktober 2014 är KnCMiner inte i dröjsmål. Vissa ångermail har kommit före det
datumet och vissa har kommit senare. För tiden efter att kärandena sagt att leverans
inte skulle ske, dvs. efter ombudet Joakim Strignerts skrivelser daterade den 6
oktober 2014 (Atanas Karagyozov), 14 oktober 2014 (Niklas Ålemark), 29 oktober
2014 (Nick Joseph), 19 november 2014 (Ronny Krockel), 24 november 2014 (Boris
Dinkevich), 19 november 2014 (Christoffer von Moscinsky), 26 februari 2015
(Benham G. Fard), den 26 januari 2015 (Christian Johnsson), respektive den 11 mars
2015 (Lasse Andersen och Mikkel Andersen) påstås inte pågående dröjsmål.

Vad avser Titan 14L hade KnCMiner till den 30 september 2014 på sig att leverera
innan bolaget hamnade i dröjsmål. Hävningsbegäran har framställts genom Joakim
Strignerts skrivelse. Det väsentliga i dröjsmålet består i att en Litecoin-maskin ska av
ekonomiska skäl måste stå uppkopplad. Varje dag som gått utan leverans har
inneburit en dag utan ”belöning”, dvs. intäktsbortfall, för käranden. Varje dags
dröjsmål med leverans har haft stor betydelse för varje kärande. KnCMiners

32
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
leveransförseningar innebär att kärandenas möjlighet att tjäna in vad maskinerna
kostat väsentligt reducerats, i många fall till noll.

Innan Joakim Strignerts skickat brev till KnCMiner har käranden i de flesta fall skickat
egna ångermail. KnCMiner har gjort gällande att dröjsmål inte föreligger från dag då
respektive kärande skickat sådant ångermail. Detta är inte rimligt eftersom epostmeddelandet i första hand gällde framställan att frånträda köpen såsom konsument
enligt distansavtalslagen. Kärandena har uppfattat sig som konsumenter och utgått från
att de är skyddade genom gällande konsumentlagstiftning. Deras agerande i tvisten har
styrts av den uppfattningen varför de inte följt alla regleringar i andra regelverk till
fullo. Tingsrätten bör därför göra en generös tolkning av innehållet i kärandenas
hävningsförklaringar avseende frågan om dröjsmål och fel i vara. I vart fall har
KnCMiner senast i samband med ingivandet av stämningsansökningarna blivit
informerat och har haft möjlighet att ställa säkerhet. Stämningsansökningarna i sig kan
ses som hävningsförklaringar. KnCMiner har inte begärt att få ställa säkerhet.
Vad gäller KnCMiners insikt om dröjsmålets betydelse för kärandena har KnCMiner,
genom dess VD Sam Cole, haft full insikt om leveransförseningens verkningar för
kärandena. Han har bland annat sagt följande i en Venture Capital Dispatch-artikel av
den 5 september 2014: /…/ Some who pre-ordered the equipment for thousands of
dollars per unit in December, when bitcoin traded at above $1,000, are still waiting
for the delivery of KnCMiners semiconductor boxes, even as the price of bitcoin
dropped to below $500. The lower the price, the harder it is to recoup the original
investment on a bitcoin mining machine. – “We don’t like people sitting in these
queues for five months. It’s terrible. We generate a lot of stress for people,” Dr. Cole
said. He said that KnCMiner didn’t delay shipments, but still many people were
unhappy because of the long wait.” /…/
Det är oklart varför KncMiner hamnat i dröjsmål. Av e-post som KnCMiners
anställde Kurt Radcliff skickat till en av kärandena framgår att fabriken har mycket
stor kapacitet och att endast kort tid kommer gå mellan leverans av den första och
sista minern. Det kan vara så att KnCMiner har använt kärandenas maskiner för

33
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
utvinning Litcoins för egen vinning i stället för att leverera leveransklara maskiner.
KnCMiner har agerat på sådant sätt när det gäller produkten Neptune, enligt en
matematisk beräkning som presenterats på en forumtråd.
5.6 Rätt till hävning på grund av fel i varan
Precis som i frågan vad gäller dröjsmål bör tingsrätten beakta att kunderna har
uppfattat sig som konsumenter och agerat därefter. Detta är anledningen till att
kunderna inte agerat i enlighet med köplagens bestämmelser när de hävt sina köp. I
vart fall genom stämningsansökan i målet har KnCMiner tagit del av påståendet om
fel i varan och har haft möjlighet att ställa säkerhet. KnCMiner har inte gjort detta.
Maskinerna har varit behäftade med faktiska och anteciperade fel. Maskinerna har
varken fungerat eller nått upp till utfäst och annonserad specifikation. De är direkt
farliga och behäftade med sådana anteciperade fel att detta i sig utgör grund för
hävning av köpen. Felen har rapporterats in på olika forum av kunder som fått sina
maskiner levererade. Felen har också blivit beskrivna i ett flertal artiklar i olika
nättidningar. En sammanfattning av de fel som görs gällande framgår av en artikel på
hemsidan www.bitcoinist.net. En summering av KnCMiners problem historiskt sett
återfinns i åberopad artikel på hemsidan www.crytocoinnews.com. I den sistnämnda
artikeln anges också att KnCMiner har för vana att ta bort negativa inlägg från
forumet på dess hemsida. Sådant agerande från KnCMiners sida har vållat stora
problem för kärandena att inhämta och åberopa foruminlägg som de tidigare sett på
KnCMiners forum.
Kärandena har reklamerat fel i varan inom skälig tid. I de fall då kärandena har fått
sina maskiner levererade har reklamation skett genom normalt förfarande vid
reklamation av beställd vara. Kärandena har fortlöpande haft kontakt med KnCMiner
för att reda ut felen men KnCMiners supportavdelning har misslyckats. Felen har i
vart fall reklamerats genom ombudet Joakim Strignerts skrivelse till KnCMiner
alternativt genom stämningsansökan.

34
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
Elfel
I varje Titan-maskin finns det fyra ”kuber”. Skälet till brandfarligheten är att
strömförsörjningen per kub sker via en vanlig nätadapter avsedd för datorer (ATX)
med en enda PCIe strömkontakt (6 pin) gjord för högst 75W. En Titan-kub behöver
280W och det kan snabbt konstateras att 280W är mycket mer effekt än vad som
säkert kan användas med en 75W-kontakt. Den underdimensionerade
strömförsörjningen får strömkontakten att smälta med stor risk för kortslutning och
brand. Av alla fel som inrapporterats, så är Titan-maskinernas brandfarlighet den
allvarligaste. Bild på brända kablar har åberopats i målet. Att KnCMiner har en
historia av att bygga brandfarliga maskiner framgår av en artikel, som publicerats på
hemsidan www.crytpocoinsnews.com. Artikeln handlar om produkten Neptune.

Titan skulle enligt utfästelse i marknadsföring kräva en strömförsörjning på 800W,
men krävde minst 1200W. Detta utgör ett fel. På ett foruminlägghar en person
beskrivit att maskinerna kräver mer el än vad KnCMiner utfästs. Elpriserna är höga i
många av de länder där kunderna bor och elförbrukningen är därmed av stor
betydelse för kunderna.

Sladdar
Titan-maskinen leverades, till skillnad från den tidigare minern Jupiter, som fyra
separata kuber med ett virrvarr av sladdar till det separata kontrollkortet, vilket utgör
ett fel. Maskinerna har varit amatörmässigt ihopsatta.
Form
KnCMiner har utfäst att Titan skulle ha samma formfakta som Jupiter vilket framgår
av produktbladet för Titan 14L. Formen har sedan ändrats till annan och det utgör ett
fel. Felet har medfört att Titan inte passat i så kallade serviceracks av standardmodell.

35
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
Kapacitetsbrist
Titan 14L hade utfäst prestanda om 250 MH/s och senare 400 MH/s. Kapaciteten kan
uppnås endast vid mining av Litecoins genom visa miningspools som varit anpassade
för maskinen Titan. Dussintals annan virtuell valuta har inte kunnat utvinnas alls trots
att maskinen marknadsförts som en scryptminer. I de fall då maskinernas dies inte
fungerat presterar maskinerna under 250 MH/s oavsett vilken miningpool som
används.
Firmware
Titan-maskinen startar om var tredje till femte minut, vilket beror på ett problem med
Titan-maskinens firmware. Problemet kvarstår trots fem uppdateringar av firmware.
När den stängs av blir den inaktiv. Problemet leder till att Titan-maskinen måste
vaktas hela tiden. Att maskinerna inte ens fungerar efter fem uppgraderingar av
firmware, indikerar i sig KnCMiners oförmåga att leverera en fullgod och användbar
produkt. Kärandena anser att företaget varken förklarat problemen eller kunnat
åtgärda dem på ett tillfredställande och tillförlitligt sätt.

Dies
Titan är utrustad med så kallade ”dies”, processorer som är själva
beräkningsmodulerna. I varje kub i en Titanmaskin finns fyra dies. Titanmaskinerna
är behäftad med fel eftersom en eller två sådana dies regelmässigt släcks ner och inte
fungerar vid leverans, vilket medför att maskinerna upp till 75 % inte fungerar som
de ska och därmed inte når upp i utlovad hash rate. Att flera kunder upplevt att dies
inte fungerat framgår av inlägg på ett diskussionsforum på internet.

KnCMiner har gjort gällande att icke fungerande dies inte påverkar kapaciteten. Detta
uttalande är uppseendeväckande. Kunden har rätt till en produkt där samtliga
komponenter fungerar. Om en produkt redan från början har dies som inte fungerar
blir den känsligare inför risken att produkten inte fungerar om fler dies fallerar.

36
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
5.7 Rätt till återbetalning i USD när betalning skett i virtuell valuta
Vid återbetalning har kärandena rätt till återbetalning av det värde som erlagts. Vissa
av kärandena har betalat köpen med virtuell valuta. Till följd av att de virtuella
valutornas minskat i värde skulle återbetalning av erlagt belopp i virtuell valuta
medföra att kärandena inte får full återbetalning vid hävning eller retur vilket står i
strid med principer inom konsument- och köprätten. De käranden som har betalat
med kryptovaluta har därför rätt att få ersättning i vanlig valuta. Trots att
kryptovaluta inte är en valuta i den mening att stat garanterar det bakomliggande
värdet är det ett fullgott betalningsmedel som närsomhelst kan växlas till vanlig
valuta eller användas som ett substitut för sedvanligt betalningsmedel. För både
KnCMiner och kärandena har det varit tydligt vilket värde i USD som betalningen
motsvarade.

Eftersom virtuell valuta är att likställa med pengar eller giltigt betalningsmedel ska
ränta utgå på sedvanligt sätt enligt räntelagen. Det faktum att lagstiftningen inte är
uppdaterad gör att man måste se till lagstiftningens intentioner snarare än
ordalydelse.
5.8 Varornas skick vid återlämnandet
Det bestrids att maskinerna inte kan lämnas i oförändrat skick, alternativt kan de
återställas till nyskick av KnCMiner. I grund och botten är Titan en avancerad dator
och så länge inga ingrepp görs i hårdvaran kan en ominstallation av firmware och
andra nödvändiga mjukvaror genomföras till nyskick. KnCMiner kan installera ny
firmware på ett gammalt eller nytt SD-kort. Sådant kort kan köpas för en billig
kostnad. Kostnaden torde vara försumlig för åtgärden. Det sagda stöds av att
KnCMiner testkör maskiner före leverans.

37
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
6. KNCMINERS UTVECKLING AV TALAN
6.1 Allmänt om miners, tillverkningsprocessen och leveranstider
Miningverksamhet är ingen okomplicerad verksamhet och en miner är ingen enkel
produkt. Det är inte endast att koppla in maskinen. Den är en avancerad produkt som är
avsedd för professionellt bruk som kräver kunskap, inställningar, uppdateringar m.m.
Det krävs också utrustning för strömförsörjning vilket inte KnCMiner tillhandahåller.
Användaren behöver köpa ett eller två strömaggregat och kablar därtill. Man behöver
också en internetanslutning som är särskilt avsedd för minern och inte används till
annat. En miner blir väldigt varm och det krävs särskilda förutsättningar för kylning
och ventilering. Det behövs också mycket ström till en relativt hög kostnad. Denna
kostnad är inte jämförbar med en avancerad speldator eller liknande, utan betydligt
högre eftersom minern är påslagen dygnet runt. Det behövs också en vanlig dator som
man kopplar till minern för att göra behövliga inställningar m.m. Vidare måste man
hålla minern under uppsikt för att kontrollera att internetförbindelsen inte bryts eller
annat avbrott sker, och att relevanta uppdateringar sker snabbt. Man bör också hålla sig
uppdaterad om vad som händer i miningvärlden för att kunna avgöra vilken
miningpool man ska mina mot och vilken valuta som är mest lönsam att utvinna.

KnCMiner befinner sig i den absoluta frontlinjen när det gäller att producera
miningmaskiner. För några år sedan fanns inte utvecklade produkter för
miningverksamhet. KnCMiner såg att det fanns en marknad och började lansera
miningmaskiner. De första maskinerna som lanserades var främst inriktade på mining
av Bitcoins och blev mycket populära. Kunder runt om i världen har tjänat stora pengar
på deras miners.

KnCMiner lanserade Titanmaskinerna i sin webshop under år 2014. Maskinerna var
unika då de var inriktade på mining av scrytvaluta. Än i dag finns det ingen maskin på
markanden som når upp till de för Titan utfästa egenskaperna vad gäller prestanda.

38
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
Vid tiden för köpen har produkterna inte varit helt färdigutvecklade (frågor om bl.a.
design har kvarstått) och därefter skulle produkterna också tillverkas innan leverans.
Det har inte varit tal om att köpa färdiga produkter direkt från hyllan. Kunder var
beredda att betala förskott för att vara säker på att få en miner allt eftersom de
tillverkades. KnCMiner har varit tydlig med att det rört sig om förbeställningar. De
flesta av kärandena i detta mål beställde sina produkter kort efter lanseringen.

Vid försäljningen har KnCMiner inte kunnat ange leveranstid. Skälet till det är att
produkten säljs i ett tidigt skede av produktutvecklingen. Produkten har inte varit helt
färdigdesignad och man har inte kunnat överblicka produktionsprocessen till fullo.
KnCMiner har varit beroende av tillverkning och leverans av ”asic”, hjärtat i
maskinerna, som tillverkas i tre steg av tre olika bolag i Asien. Dessa bolag har inte
lämnat KnCMiner annat än uppskattade leveranstider. Skulle leveransen dra ut på tiden
hos KnCMiners leverantörer står KnCMiner maktlös. Det finns begränsat med
tillverkare av denna typ av avancerad teknologi och KnCMiner kan inte byta
leverantör på ett enkelt sätt. De allmänna villkoren i KnCMiners köpavtal med
bolagets kunder är utformade mot denna bakgrund. KnCMiner har efter bästa förmåga
uppskattat leveranstiden och har också levererat inom uppskattad tid.

6.2 Angående köpavtalens innehåll
Inför lanseringen av Titan 14L skickade KnCMiner, den 19 mars 2014, ut ett
informationsmail. Den prestandan som nämns är minst 100 MH/s. Det anges också att
leverans påbörjas andra eller tredje kvartalet 2014. Utifrån denna information var det
flera kunder som köpte maskiner. Omkring en vecka senare uppdaterade KnCMiner
sin information till minst 250 MH/s genom en uppdatering av produktbladet. Alltjämt
kvarstod formuleringen om att leverans skulle påbörjas andra eller tredje kvartalet
2014. Längst ned på produktbladet uppmanas kunderna att läsa de allmänna villkoren
för köpen innan beställning.

39
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
För Titan 16L utlovades 400 MH/s, vilket framgår av produktbladet. Det angavs också
att leverans av Titan 16L skulle påbörjas en månad efter att Titan 14L levererats.
Längst ned på produktbladet uppmanas kunderna att läsa de allmänna villkoren för
köpen innan beställning. Man angav också särskilt att produkten inte var
återbetalningsbar.

Utöver det nu angivna har KnCMiner inte lämnat några utfästelser före eller i samband
med köpen.

Köp och utcheckningsprocessen i webshopen på KnCMiners hemsida innebär bl.a.
följande. De allmänna villkoren fanns tillgängliga när de aktuella köpen genomfördes
genom en länk. Intill länken finns en ruta som köparen måste klicka i för att bekräfta
att denne tagit del av de allmänna villkoren. Om kunden inte kryssar i rutan och
bekräftar att denne tagit del av de allmänna villkoren kommer ett felmeddelande upp.
Funktionen med länken till allmänna villkor och rutan infördes på hemsidan i maj
2013 och har funnits där sedan dess. Av Dan Löfquists sakkunnigutlåtande framgår att
denne granskat tidigare versioner av hemsidan och bekräftat detta. Detsamma stöds av
e-postkonversation mellan KnCMiner och företaget som tillhandahåller tjänsten, samt
orderbekräftelse av beställning av tjänsten. Frågan har också behandlats i andra mål på
tingsrätten där köpare bekräftat att de allmänna villkoren och rutan fanns vid tiden för
köpen. En av kärandena i detta mål, Nick Joseph, har också bekräftat att de allmänna
villkoren fanns tillgängliga vid hans köp.

Allmänna villkoren är en del av köpavtalen. Villkoren har, som konstaterats ovan,
funnits tillgängliga för köparen vid köpens ingående. Samtliga köpare har godkänt de
allmänna villkoren vid sina köp. Det har inte varit möjligt att genomföra ett köp på
hemsidan utan att godkänna villkoren. Köparen har dessutom uppmanats på
produktsidan att noga läsa de allmänna villkoren före beställning. Om en köpare valt
att ändå inte läsa villkoren kan KnCMiner inte lastas för detta.
Alla prisangivelser på hemsidan har varit angivna exklusive mervärdesskatt.
Medvärdeskatt har sedan påförts för alla svenska och europeiska köpare som inte

40
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
angivit ett europeiskt VAT-nummer. En av kärandena, Antanas Karagyozov, har
angivit VAT-nummer och har därmed inte påförts mervärdesskatt.

6.3 Omständigheter kring de i målen aktuella köpen
Målet rör 11 köpare, 14 köp och totalt 18 titanmaskiner. Köpen har skett mellan 19
mars och 20 maj 2014 avseende Titan 14L och mellan 6 juni och 27 juli 2014 avseende
Titan 16L. Efter ingångna köp sjönk kursen för Litecoin rejält. Den 19 mars 2014 stod
en Litecoin i 18-20 USD och när maskinerna börja levereras i september 2014 var
kursen omkring 4 USD. Förändringen är väsentlig och påverkade kundernas
möjligheter till goda intäkter i sin mininverksamhet. Detta är troligen förklaringen till
att vissa kunder inte velat ha sina maskiner levererade utan ville ha pengarna tillbaka.

Vad gäller Titan 14L har kärandena gjort gällande att leverans skulle ske senast den 30
september 2014 och när det gäller Titan 16L den 31 oktober 2014. Kärandena har
kontaktat KnCMiner, i de flesta fall före detta datum, och anfört att de inte vill ha
leverans. Meddelandena bryter en eventuell leveransförsening från säljarens sida.
Meddelandena innehåller ingenting rörande anteciperade fel i vara.

Efter en tid valde KnCMiner att skicka produkterna till kärandena. Samtliga av
kärandena, med undantag för Christoffer von Mosczinsky, har fått produkterna
skickade till sig.

Fyra av kunderna, Antanas Karagyozov, Niklas Ålemark, Nick Joseph, och Ronny
Krockel skickade tillbaka varorna direkt. Inte vid något tillfälle därefter har de
meddelat KnCMiner att de vill ha sina maskiner och maskinerna fick därför kvar hos
KnCMiner.

Sex av kunderna, Boris Dinkevich, Christian Johnsson, Lasse Andersen, Mikkel
Andersen, Christopher Hammond och Benham G. Fard, som fick varorna levererade
till sig tog dessa i bruk. En av dem, Christopher Hammond, skickade tillbaka maskinen

41
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
efter att ha använt den i tio dagar. De övriga fem har än i dag inte skickat tillbaka
någon maskin utan har fortsatt använda dem.

De av kärandena som tagit emot maskinerna och tagit dem i bruk måste anses ha
återkallat sin tidigare begäran om att få frånträda köpen. Genom att agera på detta sätt
har de inrättat sig efter köpen.

6.4 Ångerrätt för konsument
I fråga om de aktuella transaktionerna har kärandena inte varit konsumenter. De har
köpt miningmaskiner i syfte att bedriva näringsverksamhet. En miner är en maskin
avsedd för det uteslutande syftet att utvinna virtuell valuta. Verksamheten som därmed
bedrivs med en miner är utan tvekan att betrakta som näringsverksamhet. De
förvärvade maskinernas enda syfte och funktion är att generera virtuell valuta, dvs. att
tjäna pengar för användaren. Ändamålet med den verksamhet som skulle bedrivas med
maskinerna är av ekonomisk och varaktig karaktär. Maskinen är därmed ägnad för att
bedriva näringsverksamhet.

Även följande omständigheter talar för att näringsmässiga överväganden ligger bakom
ett förvärv av en miner. Det är dyra produkter med höga driftskostnader. Det krävs
tilläggsutrustning; kablar, strömförsörjningsaggregat och internet med hög hastighet.
Vidare alstrar maskinerna mycket värme och kräver därför förvaring i utrymmen med
särskilda förutsättningar för kylning. Det krävs särskilt bra ventilation. Det behövs
också handpåläggning.

I vart fall har KnCMiner inte vetat eller bort ha vetat att det rört sig om köp utanför
näringsverksamhet eller köp för personligt bruk. Detta eftersom maskinerna som
sådana är avsedda för näringsverksamhet. Produkterna är designade och utvecklade för
att utvinna virtuell valuta. De kan inte användas till något annat. Det är därmed ett
rimligt antagande från säljaren att den som köper maskiner gör det för att driva
näringsverksamhet.

42
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
Till det kommer att varje enskild köpare genom att godkänna de allmänna villkoren,
punkten 1.2, intygat att de genomfört i syfte att driva näringsverksamhet. Av de
villkoren framgår att produkten säljs för näringsverksamhet. Genom att acceptera de
allmänna har kunden bekräftat att denne köpt produkten i egenskap av näringsidkare.
Villkoret lyder: ”the Products are sold for business use only and (the) Purchaser
hereby accepts that it has purchased the Products in order to conduct a business”.
Köparen har därmed vid köpen bekräftat att köpen skett i syfte att använda maskinerna
i näringsverksamhet.

Mot den bakgrunden är det omöjligt för KnCMiner att anta att köpen skett för
någonting annat än näringsverksamhet. Ingen av köparna har hört av sig till KnCMiner
och påtalat att de inte avser bedriva näringsverksamhet.

Kärandena har själv påstått att KnCMiner konkurrerat med kunderna, vilket inte kan
innebära annat än att kunderna är näringsidkare, eftersom KnCMiner driver
näringsverksamhet och därför inte kan konkurrera med andra än näringsidkare.

Det finns dessutom omständigheter som stärker bilden av att det rört sig om
kommersiella köp och inte konsumentköp. Nick Joseph har ställt ut en faktura på
återkrav mot KnCMiner och det kan inte ses som normalt agerande av en konsument.
Nick Joseph skrev också i e-post till KnCMiner, i oktober 2013, att han önskade
avbeställa andra varor efter något som får förstås som affärsmässiga överväganden från
hans sida. Christopher Hammond har velat få produkten levererad till en annan adress
än hans hemadress där ett företag som arbetar med datasupport och tjänster har kontor.
Att produkten skulle leveraras till den adressen talar emot att den var avsedd för privat
bruk. Ronny Krockel skrev i ett e-post den 30 mars 2014, två dagar före sitt köp, att
han representerade en grupp med personer som var verksamma med miningverksamhet
och ville hantera frågan om mervärdesskatt. Antanas Karagyozov angav ett VATnummer vid sina köp och har därför inte debiterats mervärdesskatt. Oavsett om VATnumret inte har koppling till Antanas Karagyozov har han angett detta i samband med
köpen vilket visar att det finansiella varit centralt vid köpen.

43
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29

Professor Ulf Bernitz har yttrats sig i frågan och kommit fram till att köp av miners
inte är att se som konsumentköp.

I samtliga ärenden som Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har prövat frågan om
köp av miners är att se som konsumentköp har ARN kommit fram till att så inte är
fallet.

Skulle köpen likväl ses som konsumentköp omfattas det ändå inte av ångerrätt. Enligt
2 kap. 11 § andra punkten distansförsäljningslagen gäller inte ångerrätt för varor där
priset på en vara kopplat till svängningar på marknaden som säljaren inte har kontroll
över. Priset på miners är direkt kopplat till priset på de virtuella valutor som ska
utvinnas och till förändringar i difficultyn vid miningverksamheten. Inget av detta är
någon som KnCMiner råder över. Om aktuell virtuell valuta går ned med 50 procent
måste KnCMiner sänka priset på minern i motsvarande mån. Detta framgår tydligt av
priserna på varorna i målet. Titan 14L, som lanserades mars 2014 med en kapacitet om
100 MH/s såldes för 9 995 USD, och Litecoinkursen var då i 18-20 USD. När Titan
16L skulle lanseras två månader senare hade Litecoinkursen sjunkit kraftigt och de
ekonomiska incitamenten för köparna var inte de samma längre. Titan 16L såldes
därför för 6 995 USD trots att maskinen hade en fyra gånger så stor kapacitet som sin
förgångare. Ångerrätten baseras på tanken att säljaren ska kunna återta produkten och
sälja den på nytt till ungefär samma pris.

Om köparna hade ångerrätt skulle de kunna spekulera i marknaden på säljarens
bekostnad. Köparen skulle då kunna köpa en miner för att sedan avvakta och se hur
Litecoinskursen förändrades före leverans. Att understödja en sådan spekulation kan
inte vara lagstiftarens avsikt.

Flera av kärandena har dessutom tagit emot sina maskiner, använt maskinerna och inte
återlämnat dem. Detta innebär att maskinerna inte kan återlämnas i oförändrat skick. I
samband med uppstart av maskinen görs inställningar som medför att maskinen inte

44
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
längre är oförändrad från leveranstillfället. KnCMiner har inte heller möjlighet att
kontrollera under vilka förhållandens som kunden har använt maskinen, exempelvis
vad gäller vilka strömaggregat och kablar som brukats. Sådana förhållanden är av stor
betydelse för hur maskinen kan komma att fungera framöver.

6.5 Ångerrätt till följd av utfästelse
Kärandena har påstått att avsaknaden av en skrivning i webshopen om att kunderna
inte har ångerrätt skulle medföra att de har ångerrätt. Detta bestrids. I
produktbeskrivningarna för Titan 14L och 16L uppmanas köparen att läsa de allmänna
villkoren innan beställning. I de allmänna villkoren, som köparen måste ha godkänt för
att kunna genomföra köp, står det i punkten 5.1 att inga avbeställningar är tillåtna utan
KnCMiners uttryckliga tillåtande. Det finns inget utrymme för missförstånd i
avtalsvillkoret. I produktbeskrivningen för 16L står det dessutom uttryckligen att
produkten inte är återlämningsbar.

Kärandena har hänvisat till ett blogginlägg och gjort gällande att detta inlägg medför
att KnCMiner lovat alla sina köpare ångerrätt. KnCMiner hade tidigare sålt maskiner
av modellen Neptune, avsedd för mining av Bitcoin, och dessa maskiner såldes med
särskilt villkor om avbeställning fram till leverans. KnCMiner erbjöd alla som hade
köpt Neptune möjlighet att få pengarna tillbaka. Detta beskrivs av Sam Cole i den
kommentar som blogginlägget hänvisar till. Blogginlägget handlar således inte om
Litecoinmaskiner utan om Bitcoinmaskiner vilket framgår av rubriken. Inlägget rör
vidare kunder som har gjort sina beställningar i december 2013, dvs. långt innan
Titanmaskinerna ens lanserats. Villkoret som gällde för Neptune har aldrig gällt för
Titan.

Sam Coles uttalande till en bloggare är ingenting som kan åberopas som del av avtal
mellan kärandena och KnCMiner. Vid den tiden då Sam Cole gjorde uttalandet var han
inte heller VD för KnCMiner och det framgår av ingivna registerutdrag.

45
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
6.6 Svikligt förfarande
KnCMiner har inte lämnat några felaktiga uppgifter eller på annat sätt svikligen förlett
någon av kärandena att företa någon rättshandling. Det stämmer inte att kärandena
framställt begäran men nekats att se maskinerna.

KnCMiner har aldrig bedrivit egen miningverksamhet med Litecoin vilket påståtts i
målet. KnCMiners miningverksamhet har bara avsett Bitcoin.

6.7 Hävningsrätt på grund av dröjsmål
Av de allmänna villkoren, punkten 8.1, framgår att parterna kommit överens om att
angivna leveransdatum endast utgör uppskattningar som inte är bindande för
KnCMiner och att kunden inte har hävningsrätt på grund av leveransförsening. Ingen
på KnCMiners kundtjänst har varit behörig att ingå bindande utfästelser om leveranstid
eller liknande.

Det bestrids under alla förhållanden att det förelegat dröjsmål. Enligt KnCMiners
uppskattning skulle leverans av Titan 14L påbörjas under andra eller tredje kvartalet
2014. Så har också blivit fallet. En månad efter leverans av Titan 14L skulle, enligt
KnCMiners uppskattning, leverans av Titan 16L påbörjas. Även denna uppskattning
visade sig stämma.
Kärandena eller deras ombud har tillskrivit KnCMiner och meddelat att de vill
frånträda köpen alternativt inte vill ta emot leverans. Sådana meddelanden tillställdes
KnCMiner från Atanas Karagyozov den 26 juni, 28 augusti, den 17 september eller
den 2 oktober 2014, från Niklas Ålemark den 6 oktober 2014, från Nick Joseph från
den 25 september 2014, från Ronny Krockel den 8 oktober 2014, från Boris
Dinkevich den 8 september 2014, från Christoffer von Mosczinsky den 26 september
2014, från Christian Johnsson den 19 oktober 2014, från Lasse Andersen den 20
oktober 2014 och från Mikkel Andersen den 20 oktober 2014. I flertalet fall har
meddelandena skickats före den påstådda sista dagen för leverans 30 september 2014
respektive 31 oktober 2014. Från angivna datum då meddelandena tillställts

46
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
KnCMiner beror den uteblivna leveransen inte på KnCMiner utan på det faktum att
kärandena meddelat att de inte vill ha leverans. Om det varit fråga om dröjsmål innan
det att kärandena meddelat att de inte vill ha leverans så bryts dröjsmålet detta datum.

Skulle det varit fråga om dröjsmål har det i vart fall inte varit fråga om ett väsentligt
dröjsmål. I vart fall har KnCMiner inte insett eller bort inse att det eventuella
dröjsmålet varit väsentligt för kärandena.

Kärandena har anfört att det förelåg en försening som påverkade deras möjligheter att
tjäna pengar på maskinerna. Så var emellertid inte fallet. Maskinerna har en viss
livslängd och när man börjar använda maskinerna har inte så stor betydelse. Det har
inte varit på det viset att förutsättningarna för lönsam miningverksamhet minskade
under den tiden då försening påstås ha förelegat. Det finns inget stöd i målet för att det
skulle blivit svårare att bedriva miningverksamhet, dvs. att difficultyn ökat
överhuvudtaget, under den aktuella perioden. Som nämns i inledningen av domen ökar
difficultyn, svårhetsgraden att utvinna valuta, allteftersom mer beräkningskraft tillförs
nätverket. Vid tiden var KnCMiner den enda aktören som sålde denna typ av miners.
Difficultyn ökade därmed i princip i takt med att KnCMiner levererade maskiner till
kunderna enligt turordningslistan. Om leverans till en viss kund skedde i oktober eller
november är därmed av mindre betydelse eftersom svårighetsgraden var den samma.
KnCMiner har kännedom om marknaden för miners och hade ingen anledning att tro
att ett kortare dröjsmål skulle ha varit av väsentlig betydelse.

Ingen av kärandena har avgivit någon hävningsförklaring såsom krävs. En
hävningsförklaring ska lämnas inom skälig tid från det att man blivit varse om försenat
avlämnade. Det är inte möjligt att häva köpen på grund av dröjsmål innan dröjsmål
inträffat.

De av kärandena som tagit emot leverans och tagit maskinerna i bruk (Boris
Dinkevich, Christopher Hammond, Benham G. Fard, Christian Johnsson, Lasse
Andersen och Mikkel Andersen) har dessutom inrättat sig efter köpen eller accepterat

47
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
leverans på sådant sätt att de får anses ha återtagit eventuella hävningsbesked och kan
därefter inte under några omständigheter åberopa dröjsmål som grund för hävning.

6.8 Hävning på grund av fel
Köparen har enligt köpavtalens allmänna villkor inte haft rätt till hävning på grund av
fel i vara har han heller inte rätt till hävning på grund av anteciperade fel. Av de
allmänna villkoren framgår följande. Punkten 6.1 innebär att KnCMiner lämnar
garantin att produkten ska prestera enligt de specifikationer som finns under en period
om tre månader från leverans. Punkten 7.1 innefattar en begränsning av KnCMiners
åtaganden. KnCMiners ansvar enligt avtalen är det som omfattas av garantin och som
påföljd kan KnCMiner välja att erbjuda omleverans, reparera eller återbetala
köpeskilling. Köparna har därmed inte rätt att häva köpen på grund av fel. Det sagda
innebär att kärandenas påståenden om fel inte kan medföra att käromålet bifalls.
Det bestrids att det förelegat några fel. Under alla förhållanden har felen inte varit
väsentliga och KnCMiner har inte insett eller bort inse att felen varit väsentliga. De av
kärandena i målet som hade kunnat göra gällande fel är Boris Dinkevich, Benham G.
Fard, Christian Johnsson, Lasse Andersen och Mikkel Andersen som har tagit emot
leverans. Såsom käromålet har utformats får det antas att kärandena menar att samtliga
fel görs gällande i samtliga maskiner. Det har inte åberopats någon bevisning till stöd
för att det förelegat fel i dessa maskiner. Dessutom har Benham G. Fard skickat ett epost till KnCMiner där han uppger att hans maskiner fungerar väl.
Ingen av kärandena har reklamerat inom rätt tid. Ingen av kärandena har avgett
hävningsförklaringen inom rätt tid.
Elfel
Det bestrids att det föreligger fel vad gäller strömförsörjningen och att
Titanmaskinerna är brandfarliga. KnCMiner tillhandahåller inte någon utrustning vad
gäller strömförsörjning till minern. Användaren har maskinen svarar för anskaffa
separat strömförsörjning och koppla in denna. Vilka strömprodukter användaren väljer

48
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
och hur dessa kopplas in är av betydelse för funktionen och ligger utanför KnCMiners
kontroll.

I varje kub finns en konnektor och denna klarar behövlig påfrestning. Utifrån
uppgifterna i produktbladet för kontakten framgår att en konnektor klarar mer än 450
watt. Detta överstiger både den strömförsörjning som faktiskt krävs och den
strömförsörjning som kärandena påstås krävs.

Det förnekas att maskinerna kräver mer ström än vad som angetts. Det bestrids att
KnCMiner har lämnat någon felaktig uppgift om strömförsörjningskravet. Utlovad
hash rate uppnås inom de strömförbrukningsramar som KnCMiner har angivit. För att
uppnå högre hash rate än den utlovade kan maskinerna köras med högre hastighet
vilket kan medföra en högre strömförbrukning. Om en användare valt att använda
maskinen på detta sätt kan inte KnCMiner lastas om strömförbrukningen blir högre.

Sladdar
Det har gjorts gällande att maskinerna levererats med ett virrvarr av sladdar.
Titanmaskinerna levereras som fyra eller fem kuber med sladdar till kontrollkortet. Det
har inte varit ett virrvarr och det kan inte vitsordas att något sådant skulle utgöra ett fel.
Form
Jupitermaskinen har aldrig passat in i något standard servicerack. Titanmaskinerna är
baserat på samma formfaktor som Jupitermaskinen. Det är samma storlek på kretskort,
kylare m.m. Under alla förhållanden bestrids att detta skulle utgöra ett fel.

Kapacitetsbrist
Den ursprungliga utlovade kapaciteten, som angavs vid lanseringen av Titan 14L, var
100 MH/s. KnCMiner utlovade den 19 mars 2014 en kapacitet om 250 MH/s. Den 16
april 2014, dvs. efter köptillfällena, angav KnCMiner en kapacitet om 300 MH/s. Den
sistnämnda utfästelsen var efter avtalstillfällena och saknar betydelsen för köpavtalens

49
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
innehåll. Titan16L marknadsfördes med en prestanda om 400 MH/s. Båda modellerna
av Titan har uppnått respektive utlovad kapacitet.

Användarna av miningmaskiner kopplar upp dessa mot så kallade miningpooler. Detta
är som miningklubbar online. Användarna kopplar ihop sina maskiner för att med
maskinernas samlade beräkningskraft utvinna valuta gemensamt. Medlemmarna i
miningpoolen delar sedan på utfallet. Ofta betalas också en avgift till miningpoolen.
Dessa miningpooler ligger utanför KnCMiners kontroll. KnCMiner vet att
titananvändare haft problem på sina miningpooler. KnCMiner har så snart bolaget fått
kännedom om detta presenterat en lösning. Huruvida miningpoolen sedan valt att
implementera lösningen eller inte kan inte KnCMiner svara för.
Firmware
Det bestrids att maskinerna frekvent startar om och att detta skulle vara ett resultat av
Titans prestanda. Att maskiner startar om kan bero på att Titanmaskinen inte passar
ihop med den miningpool som användaren kopplat upp maskinen mot. Vissa
miningpooler skickar inte ut uppdrag till maskinen löpande såsom krävs vilket kan
medför att maskinen startar om. Att sådant sker beror inte på fel hos miningmaskinen
utan på att miningspoolen behöver uppdatera sina inställningar.
Dies
Påstådda fel vad gäller dies bestrids. Kiselskivorna med dies har varierande prestanda.
Detta medför att varje asic har unik prestanda. Det är inte specifikt för KnCMiners
produkter utan något som är vanligt förekommande i dessa typer av produkter. Utifrån
resultaten av en kvalitets- och prestandakontroll värderas prestandan av varje asic.
KnCMiner tar sedan hänsyn till vilken prestanda varje asic har när dessa fördelas på
vardera maskin. Därvid tillser KnCMiner att sammalagd prestanda för alla asics i varje
maskin är tillräckligt för utlovad kapacitet. Det innebär att i en Titanbox kan de finna
asic av bättre och sämre kvalité. En asic skulle också kunna vara död. Så länge
maskinen uppnår utlovad prestanda med fungerande asics utgör inte detta ett fel.

50
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
6.9 Hävning på grund av anteciperade fel
Som nämnts under punkten 6.8 ovan har parterna avtalat om att kunderna inte har rätt
till hävning på grund av fel utöver vad som framgår av garantiåtagandet. Detta gäller
även anteciperade fel. Kärandena har därmed inte rätt till hävning av köp med
anledning av anteciperade fel.

Endast Atanas Karagyozov, Niklas Ålemark, Nick Joseph och Ronny Krockel kan
göra gällande befarade fel. Övriga käranden har fått varor levererade till sig och kan
därmed, i förekommande fall, göra gällande faktiska fel och inte befarade fel. Efter att
en köpare fått varan i sin besittning kan denne inte göra gällande anteciperade fel.

Det bestrids att det vid något tillfälle funnits anledning för kärandena att anta, än
mindre har det stått klart för dem, att det förelåg fel i maskinerna. Alla påståenden om
fel liksom befarade fel bestrids.

De artiklar som kärandena har åberopat i denna del är i flertalet fall skrivna av en
tidigare kund till KnCMiner. Han har varit part i en grupptalan mot KnCMiner som
väckts vid Nacka tingsrätt men sedermera avvisats. Han är inte på något sätt en
opartisk skribent.

Flera kunder som fått Titanmaskiner levererade till sig har varit nöjda. Detta framgår
exempelvis försäljningsannonser på internet där Titanmaskiner är till salu och beskrivs
som välfungerande produkter.

Om man vill häva på grund av anteciperat kontraktsbrott måste det anges i
hävningsförklaringen och man måste bereda säljaren tillfälle att ställa säkerhet för sin
prestation. Eftersom det inte påtalats några anteciperade fel är skrivelserna inte att se
som hävningsförklaringar och saknar under alla förhållanden verkan.

51
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
6.10 Frågan om jämkning av de allmänna villkoren
De allmänna villkor som KnCMiner tillämpat är inte oskäliga på något sätt och
utgjorde branschpraxis vid tiden för köpavtalen. Även konkurrenter till KnCMiner
tillämpade liknande allmänna villkor.

Avtalen har ingåtts mellan två näringsidkare. Det är vidare fråga om avtalsvillkor som
varit transparenta för avtalsparterna i samband med köpen. Köparen har inte varit
tvingad att ingå avtalsvillkoret eller på annat sätt haft en skyddsvärd eller utsatt
position. Köparen var medveten om att man agerade på en marknad för mining av
virtuell valuta som var helt ny och outvecklad och att affären därför var förenad med
en betydande risk. Det har därför funnits anledning för köparen att noga läsa igenom
villkoren. KnCMiner har inte kunnat lämna annat än en uppskattat leveranstid på grund
av de omständigheter som redogjorts för ovan.

7. UTREDNING
På kärandenas begäran har Niklas Ålemark hörts under sanningsförsäkran. Därutöver
har det på deras begäran hållits vittnesförhör med Stacey Johnson. De har också
åberopat skriftlig bevisning och syn av kablar.

På KnCMiners begäran har det hållits förhör under sanningsförsäkran med dess
ställföreträdare Sam Cole och Marcus Erlandsson. Därutöver har sakkunnige Dan
Löfquist hörts som vittne. KnCMiner har också åberopat syn av dess webshop och
skriftlig bevisning.

8. DOMSKÄL
8.1 Kort om tillämpliga lagar
Kärandena i detta mål har sin hemvist på olika platser i världen. Vissa har hemvist i
Sverige eller Danmark medan andra har hemvist i andra i länder inom eller utanför EU.

52
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
Alldeles oavsett var kärandena har sin hemvist gäller svenska materiella regler för
köpavtalen enligt processrättsliga principer. Detta innebär att svenska avtalslagen ska
tillämpas på avtalsrättsliga frågor för samtliga köp i målet. När det gäller köprättsliga
frågor varierar tillämplig lag beroende på köparens hemvist.
För de av kärandena som har hemvist i Sverige ska distansavtalslagen och
konsumentköplagen tillämpas vid konsumentköp och köplagen vid övriga köp. Detta
eftersom distansavtalslagen enligt 1 kap. 2 § och konsumentköplagen enligt 1 § inte är
tillämpliga på annat än konsumentköp.
Internationella köplagen (CISG) bygger på en FN-förordning och utgör en del av den
svenska materiella rätten. Konventionen ska tillämpas vid internationella köp oavsett
om en avtalspart har sitt säte i ett land som inte tillträtt konventionen. CISG, är enligt
sin artikel 2, inte tillämplig på konsumentköp vilket medför att vid internationella köp
som utgör konsumentköp ska distansavtalslagen och konsumentköplagen tillämpas. I
de fall då köparen har sin hemvist i annat land än Sverige ska därmed CISG tillämpas
för det fall att köparen inte är att se som konsumenter och i annat fall
distansavtalslagen och konsumentköplagen.
Undantaget i CISG, artikel 94, medför att CISG inte ska tillämpas vid köp där såväl
köparen som säljaren har sin hemvist i de nordiska länderna. Detta innebär att för det
fall köparen har sin hemvist i Danmark så ska distansavtalslagen och
konsumentköplagen tillämpas vid konsumentköp och köplagen vid övriga köp.

8.2 Konsumentfrågan
Allmänt om konsumentdefinitionen
Enligt konsumentdefinitionen i CISG, artikel 2, är ett konsumentköp ett köp av en vara
för köparens personliga bruk eller för dennes familj eller hushåll, såvida inte säljaren
före eller vid avtalsslutet varken visste eller borde ha vetat att varan köptes för sådant
bruk. Denna definition är snävare än vad som följer av den konsumenträttsliga
lagstiftningen – exempelvis 1 kap. 2 § distansavtalslagen – där en konsument

53
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
definieras som en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller
utanför näringsverksamhet. I CISG gäller inte motsvarande huvudsaklighetsrekvisit.
Det innebär att ett köp inte kan ses som ett konsumentköp om köparen har haft delvis
annat syfte med köpet av varan än personligt bruk och exempelvis avser använda den
delvis i näringsverksamhet. En annan skillnad mellan definitionerna är att CISG
innefattar ett uttryckligt synbarhetskrav.

I regel framgår det av varans beskaffenhet hur den är avsedd att användas, men vid
tvist är köparens avsikt med köpet avgörande (prop. 1989/90:89 s. 60). I detta mål är
det ostridigt vad varan har haft för användningsområde. Frågan är dock hur detta
användningsområde ska klassificeras.

Klart är att användning av en vara för ändamål som kan kännetecknas som
näringsverksamhet inte utgör användning för personligt bruk. Om en vara har ett
användningsområde som faller inom den rättsliga beteckningen för näringsverksamhet
kan köpet därmed inte anses utgöra ett konsumentköp oavsett om bedömningen görs
enligt konsumentdefinitionen i CISG eller distansavtalslagen. Tingsrätten kommer
därmed att inleda sin prövning med om varans beskaffenhet och användningsområde är
sådant att det faller inom ramen för vad som utgör näringsverksamhet.

Uttrycket näringsverksamhet i de svenska konsumentskyddslagarna avser verksamhet
av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den är att anse som yrkesmässig (se
bland annat prop. 2001/02:134 s. 81 och prop. 1994/95:17 s. 88). För att en verksamhet
ska anses ske yrkesmässighet krävs viss varaktighet. Det innebär emellertid inte att
verksamheten måste vara stadigvarande, utan även verksamhet som bedrivs under en
begränsad tid kan vara näringsverksamhet. Verksamheten måste vidare vara av viss
omfattning. Köparen måste inte ha verksamheten som huvudsysselsättning utan
verksamheten kan anses vara av tillräcklig omfattning även om den bedrivs på deltid
eller fritid (se bland annat prop. 1972:5 s. 636). I praxis har kraven på varaktighet och
omfattning satts relativt lågt. Allmänna reklamationsnämnden har uppgett att så snart
mer än någon enstaka försäljning eller uppdrag genomförts inom verksamheten ska

54
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
personen normalt anses vara näringsidkare (ARN 2005-6335), vilket även Hovrätten
för Västra Sverige tagit fasta på i HovR FT 2241-11. Det krävs inte att verksamheten
är vinstdrivande eller att den bedrivs på heltid. Att verksamheten avser att främja ett
ideellt eller välgörande syfte utgör inte heller något hinder för att den betraktas såsom
näringsverksamhet (se bland annat prop. 1972:5 s. 636).
En miners beskaffenhet och användningsområde
En miningmaskin är i en avancerad dator. Det är ostridigt i målet att en miningmaskin
används uteslutande för att bedriva miningverksamhet. Som beskrivits i inledningen
till domen innebär miningverksamhet att minern kopplas mot ett nätverk, för att dess
beräkningskraft ska validera transaktioner genom att lösa algoritmer, i utbyte mot en
belöning i virtuell valuta. Den virtuella valutan har som nämnts ett ekonomiskt värde
och kan växlas mot verklig valuta eller i vissa sammanhang användas som
betalningsmedel. Syftet med att bedriva miningverksamhet är utan tvekan att generera
vinst. Detta kan enligt tingsrättens mening inte ses som något annat än verksamhet av
ekonomisk natur. Som nämnt är kraven på viss varaktighet och omfattning tämligt lågt
ställda. Efter initial installation är en miner fortlöpande uppkopplad till nätverket för
att lösa algoritmer. Även om det sker mindre avbrott av verksamheten är användningen
generellt sett inte enbart sporadiskt utan mer varaktigt och i en viss omfattning. Detta
helt oavsett om användaren har en heltidssyssla inom något annat område eller inte.
Sammanfattningsvis anser tingsrätten att miningmaskinernas användningsområde
generellt sett är verksamhet av ekonomisk natur och att den är av sådan karaktär, dvs.
att den har viss varaktighet och omfattning, att den är att anse som yrkesmässig. Den
verksamhet som bedrivs med en miner får därmed anses vara sådan att den i regel får
betraktas som näringsverksamhet.
Syftet med köpen i de aktuella fallen
Som tingsrätten har konstaterat ovan faller miningverksamhet inom ramen för vad som
generellt utgör näringsverksamhet i rättslig bemärkelse. Tingsrätten övergår därmed
till att pröva om någon av de enskilda köparna har haft ett syfte med köpen som gör att
de likväl varit konsumenter.

55
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29

Kärandena har anfört att de har ett heltidsjobb i annan bransch varför de varken haft tid
eller intresse av att arbeta yrkesmässigt med maskinerna och införskaffat maskinerna
för hobbyändamål med vissa intjänandemöjligheter. Till styrkande av påståendet att de
köpt maskinerna i egenskap av konsumenter och inte för att bedriva näringsverksamhet
har kärandena åberopat en artikel ur Dagens Nyheter publicerad den 18 augusti 2014
samt förhör med en av kärandena, Niklas Ålemark.

Följande kan konstateras. Åberopad artikel säger ingenting om vilket syfte respektive
köpare haft med sitt köp. Av förhöret med Niklas Ålemark framgår att denne ville
bedriva miningverksamhet eftersom det var en rolig hobby utifrån ett tekniskt och
ideologiskt perspektiv samtidigt som man kunde tjäna pengar. Förhöret ger inte stöd
för att vare sig Niklas Ålemark haft något särskilt annat syfte med köpet som gör att
hans tänkta miningverksamhet inte är att se som näringsverksamhet, oavsett hur han
själv definierar saken. Förhöret kan givitvis inte ge stöd för vad övriga käranden haft
för avsikter. I övrigt har ingen av kärandena hörts och det har inte framkommit något
särskilt kring deras enskilda syfte med köpen. Någon bevisning till styrkande av att
kärandena haft för avsikt att använda maskinerna i en endast begränsad omfattning
eller under kort tid har inte åberopats.

Med hänsyn till ovan finner tingsrätten att det står klart att det syftet med köpen varit
att bedriva sådan verksamhet av ekonomisk natur som miningverksamhet generellt sett
innebär. Någon anledning att frångå bedömningen att den tänkta användningen varit att
anse som näringsverksamhet i något enskilt fall har inte framkommit.
Samlad slutsats
Redan på dessa grunder får de aktuella köpen vara sådana att de faller utanför
konsumentdefinitionen såväl enligt CISG som distansavtalslagen. Det kan därmed inte
anses ha rört sig om konsumentköp. Det saknas anledning att ta ställning till vilka
insikter som KnCMiner haft om köparens avsikter med köpen.

56
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
Eftersom kärandena inte genomfört köpen i egenskap av konsumenter är CISG
alternativt köplagen och inte distansavtalslagen tillämplig. Käromålen kan därmed inte
bifallas på den grund att kärandena har haft ångerrätt i egenskap av konsumenter.
8.3 Köpavtalen och deras villkor
Vilka handlingar utgör avtalsinnehåll?
Parterna har delvis olika uppfattningar om vilka handlingar som är del av köpavtalen
och därmed utgör avtalsinnehåll.

Parterna har samstämmigt hänvisat till att KnCMiner i samband med köpen gjort de
utfästelser som framgår av reklamutskick för Titan 14Lsamt produktbladen för Titan
14L och Titan 16L. Handlingarna utgör därmed ostridigt en del av köpavtalen.
Därutöver har parterna olika uppfattningar om vilka handlingar som omfattas av
köpavtalen. Den part som påstår att vissa avtalsvillkor utgör en del av parternas avtal
har bevisbörda för detta påstående.

KnCMiner har gjort gällande att de allmänna villkoren utgör del av köpavtalens
innehåll vilket kärandena menar inte är fallet. I denna del gör tingsrätten följande
överväganden.
Det saknas lagbestämmelser om vad som krävs för att standardvillkor ska anses
införlivade i ett enskilt avtal mellan två parter. Den huvudregel som uttryckts i flera
avgöranden från Högsta domstolen är att standardvillkor måste bringas till motpartens
kännedom före avtalsslutet för att bli en del av avtalet. Det har därvid ansetts
tillräckligt med en uttrycklig och tydlig hänvisning till de allmänna villkoren för att
dessa ska anses inkorporerade i avtalet, och att motparten har haft tillfälle att ta del av
dessa utan svårighet före avtalets ingående avtalet. Det krävs inte att motparten har
tagit del av villkoren eller förstått dessa – utan endast att denne haft möjlighet att utan
svårigheter göra detta (NJA 2011 s. 600 och Hultmark, Elektronisk handel och
avtalsrätt, år 1998, s. 72 ff.).

57
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
När det gäller avtalsvillkor som kan anses överraskande eller särskilt betungande för
motparten måste bilden dock nyanseras något. Ett vanligt exempel på sådana tyngande
villkor är friskrivningsklausuler som, helt eller delvis, friskriver avtalspart från ansvar
för fel eller dröjsmål, rättigheter som motparten annars skulle ha haft enligt dispositiv
rätt. När det gäller överraskande villkor avses främst sådana villkor som varit
undangömda, exempelvis i finstilt text eller med en undanskymd placering på en
hemsida. I praxis har det uppställts ett högre krav på tydlighet vad gäller hänvisningen
till avtalsvillkoren i dessa situationer för att villkoren ska anses bli en del av avtalet. I
bedömningen ska då beaktas villkorets art, formen för dess presentation, arten av
transaktionen och typen av motpart. Särskilt tyngande villkor behöver enligt praxis inte
vara särskilt markerade och motparten behöver inte särskilt bekräfta att han tagit del av
just dessa villkor (Bernitz, Standardavtalsrätt, uppl. 8, s. 68 ff.).
Vid köp på internet är det vanligt förekommande med standardiserade avtalsvillkor för
att möjliggöra en snabb affär. Vid sådana avtal är det vanligt och lämpligt att köparen
godkänner villkor genom att markera i en ruta, ibland förstärkt med ett betygande att
avtalsparten också förstått innebörden av villkoren (se Ramberg och Ramberg, Allmän
avtalsrätt, uppl. 8, s. 142 och Hultmark, Elektronisk handel och avtalsrätt, år 1998, s.
72 ff.).

KnCMiner har till stöd för sitt påstående att de allmänna villkoren utgör del av
köpavtalen åberopat syn av hemsida, sakkunnigförhör, samt viss skriftlig bevisning.

Under huvudförhandlingen har det hållits syn av KnCMiners webshop. Därvid har det
förevisats hur ett köp på KnCMiners hemsida kan gå till. Följande kan konstateras. På
produktsidan för Titan 14L anges att leverans ska påbörjas andra eller tredje kvartalet
2014, och att det rör sig som en förbeställning varför köparen uppmanas att läsa de
allmänna villkor noggrant före beställning. På produktsidan rörande Titan 16L anges
inte något exakt leveransdatum utan endast att leverans ska ske efter leverans av Titan
14L som är planerad att påbörjas det tredje kvartalet, det anges att Titan 16L inte är
återbetalningsbar, och det anges att det rör sig som en förbeställning varför köparen
uppmanas att läsa de allmänna villkor noggrant före beställning. För att genomföra ett

58
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
köp måste köparen logga in på ett tidigare användarkonto eller starta ett sådant konto. I
samband med att köp genomförs finns en länk till de allmänna villkoren och en ruta
som köparen ska klicka i för att bekräfta att denne tagit del av dessa. Om rutan inte
markeras av köparen kan köpet inte genomföras utan felmeddelande uppkommer.

KnCMiners ställföreträdare har vid förhör bekräftat att KnCMiners webshop såg ut på
samma sätt vid tiden för de i målen aktuella köpen och att det därmed fanns en länk till
de allmänna villkoren och en ruta för att bekräfta att köparen tagit del av dessa. Genom
skriftlig bevisning i form av e-postkonversation och orderbekräftelse framgår också att
KnCMiner beställde funktionen med länken och rutan i tiden före köpen. Sakkunnige
Dan Löfquist har även intygat att denne genom att gå igenom historiska kodversioner
för KnCMiners webshop har kunnat konstatera att funktionen funnits på hemsidan
sedan maj 2013, och i samtliga uppdaterade versioner av hemsidan därefter.

Kärandena har gjort gällande att de allmänna villkoren varit undangömda på hemsidan
under fliken FAQS och att de inte fanns tillgängliga i webshopen vid köpen. Som
motbevisning till påståendet att de allmänna villkoren utgör del av köpavtalen har
kärandena åberopat förhör med Niklas Ålemark och skärmdumpar från hemsidan
”archive.org”, som ska visa hur KnCMiners hemsida såg ut vid tiden för köpen. Av
utdraget framgår vissa delar av hemsidan. Ingenstans framgår någon hänvisning till de
allmänna villkoren eller någon ruta för att acceptera dess innehåll. Niklas Ålemark har
uppgivit att han inte minns om han läste de allmänna villkoren före köpet, men tror
inte att han gjorde det eftersom han inte brukar göra det vid internetköp.

Utifrån den av KnCMiner anförda bevisningen är det styrkt att de allmänna villkoren
funnits tillgängliga för köparen vid tiden för köpen och att köparen har markerat i en
ruta för att bekräfta delfående. Den bevisning som kärandena åberopat i denna del är
inte tillräcklig för att detta ska anses motbevisat. Köparna har därmed haft möjlighet
att läsa villkoren i samband med var och ett av de genomförda köpen. Avtalsvillkoren
kan inte anses ha varit undangömda på något sätt. Vad kärandena anfört om att de inte

59
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
läst de allmänna villkoren saknar i sammanhanget betydelse eftersom de utan svårighet
haft möjlighet att läsa villkoren.
De allmänna villkoren innefattar friskrivningsklausuler vad gäller fel och dröjsmål.
Som ovan konstaterats är sådana villkor generellt sett att anse som tyngande för
motparten och ett särskilt krav på tydlighet från säljarens sida krävs för att dessa ska
bli en del av avtalet. Kärandena har gjort gällande att dessa villkor borde tagits upp
på produktsidan och inte endast framgått av de allmänna villkoren eftersom de haft
avgörande betydelse för kunden.
Som nedan kommer konstateras har det inte rört sig om konsumentköp. De allmänna
villkoren har funnits tillgängliga för köparen, genom hänvisning och länk, och
köparen har särskilt uppmanats att ta del av dessa. Vidare får det anses att
formuleringarna i produktbladet angående leverans och (såvitt avser Titan 16L) om
att produkten inte är återbetalningsbar gett köparen särskild anledning att läsa
villkoren. Köpen har skett över internet utan någon särskild marknadsföring från
säljarens sida och köparen har därmed kunnat ta sig tid att läsa villkoren. Även om
villkoren inte funnits tillgängliga på produktsidan anser tingsrätten att det har funnits
en tillräckligt tydlig hänvisning till de allmänna villkoren i dess helhet. Det har inte
framkommit något i övrigt som talar för att de allmänna villkoren inte ska anses
inkorporerade i köpavtalen. Det kan därmed konstateras att de allmänna villkoren i
dess helhet har inkorporerats i köpavtalen och därmed utgör en del av dessa.
När det gäller de allmänna villkoren, punkten 1.2, har kärandena gjort gällande att
villkoret innebär att kunder fråntas sina konsumenträttigheter. Eftersom KnCMiner
uttryckligen angett att avtalsvillkoret inte innebär att köparen avtalat bort sina
eventuella konsumenträttigheter, och eftersom ett avtalsvillkor som medfört en
inskränkning av tvingande konsumenträttslig lagstiftning inte heller hade varit giltigt
rent rättsligt, kan det redan nu konstateras att det inte föreligger något avtalsvillkor
mellan parterna som medför att köparens eventuella konsumenträttsliga ställning
försämras på något sätt. Villkoret kan möjligen ses som ett bevis, må vara ett svagt
sådant, för att det inte är fråga om ett konsumentköp.

60
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29

Käranden har i målet hänvisat till en skrivelse den 20 mars 2014 från en anställd hos
KnCMiner på diskussionsforumet på KnCMiners hemsida, en e-postkonversation
mellan en annan köpare och KnCMiner och en artikel som delvis bygger på en intervju
med Sam Cole. Det har vidare gjorts gällande att KncMiner tidigare accepterade
återköp och i vart fall såvitt avser Titan 14L gäller detta alltjämt eftersom det inte
anges på produktbladet att produkten inte skulle vara återbetalningsbar. Såsom
kärandena utformat sin talan i målet får det förstås att de gör gällande att innehållet i
dessa handlingar och övriga omständigheter utgör del av köpavtalen och är innefattar
bindande utfästelser från KnCMiner.

I denna del kan följande konstateras. Som nämnt ovan har den som påstår att visst
villkor utgör avtalsinnehåll bevisbörda för detta påstående. Kärandena har inte
åberopat någon bevisning till styrkande av att handlingarna representerar någon
gemensam partsvilja. Inte heller har det framkommit att handlingarna fanns
tillgängliga för parterna vid köpen, att kärandena alls tagit del av handlingarna och än
mindre uppfattat dem som avtalsinnehåll. Den artikel som åberopats är dessutom
daterad långt efter de aktuella köpavtalens ingående. Det faktum att KnCMiner
erbjudit återbetalning för andra produkter kan inte anses medföra att de nu aktuella
köpavtalen innefattar en utfästelse från KnCMiner om rätt till återbetalning enbart på
den grund att bolaget inte anfört annat i produktbladet. Sammanfattningsvis kan det
inte anses styrkt att något av det som framgår i handlingarna eller övriga
omständigheter utgör del av köpavtalen eller på annat sätt är att se som bindande
utfästelser från KnCMiner.

Det kan därmed konstateras att köpavtalens innehåll och villkor framgår av
reklamutskick, produktbladen och de allmänna villkoren.
Vad har avtalsparterna kommit överens om rörande leverans?
Kärandena har gjort gällande att Titan 14L skulle levereras senast den 30 september
2014 och Titan 14L senast den 31 oktober 2014 enligt uppgifterna i produktbladen.

61
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
KnCMiner har anfört att enligt punkten 8.1 i de allmänna villkoren var uppgifterna i
produktblanden om leveranstider endast en uppskattning för när leverans skulle
påbörjas och att leveransförsening inte kan göras gällande mot KnCMiner. Kärandena
har inte ifrågasatt att punkt 8.1 i de allmänna villkoren i och för sig har detta innehåll.

Som konstaterats ovan framgår köpavtalens villkor av produktbladet och de allmänna
villkoren. Av produktbladet för Titan 14L framgår att ”Shipment begins in Q2/Q3 of
2014”, dvs. att leverans påbörjas andra eller tredje kvartalet år 2014. I produktbladet
för Titan 16L anges att ”shipment begins one month after batch 1, slated for a Q3
release.” Fritt översatt innebär det att leverans ska påbörjas en månad efter leverans av
batch 1, som är planerad till det tredje kvartalet. I de allmänna villkoren, punkten 8.1
föreskrivs att angivna leveransdatum har lämnats endast i informationssyfte och inte är
bindande för KnCMiner, samt att köparen inte har rätt att vägra ta emot leverans,
frånträda köpet eller begära kompensation med anledning av leveransförsening.

Utifrån avtalens ordalydelse kan det konstateras att avtalsvillkoren rörande leverans
har det innehåll som KnCMiner gjort gällande. Avtalsparterna har därmed inte avtalat
om något exakt datum för leverans och köparen har inte rätt att häva avtalen med
anledning av leveransförsening.

Vad har avtalsparterna kommit överens om rörande påföljder vid fel i vara?
KnCMiner har anfört att de allmänna villkoren ska tolkas på så sätt att köparen inte har
rätt till hävning av avtalen på grund av fel utöver vad som framgår av garantiåtagandet.
Kärandena har inte heller i denna del ifrågasatt KnCMiners tolkning av avtalen och
tolkningen följer också av textens ordalydelse.
I produktbladet för Titan 16L anges vidare att produkten är ”nonrefundable”, dvs. inte
återbetalningsbar. Enligt garantiåtagandet har KnCMiner utfäst att produkterna ska
prestera enligt publicerad specifikation under en period av tre månader efter leverans
förutsatt att produkten använts på rätt sätt. Vid fel som omfattas av garantin har

62
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
KnCMiner att välja mellan att erbjuda kunden omleverans, felåtgärdande eller
återbetalning.
Den tolkning av avtalsvillkoren som KnCMiner har anfört följer av villkorens
ordalydelse. Tolkningen har inte heller ifrågasatts av kärandena. Det kan därmed
konstateras att köparen inte har rätt till hävning av köpavtalen vid fel i vara.

Finns det skäl till jämkning av något avtalsvillkor?
Domstolarna har med stöd av 36 § avtalslagen möjlighet att jämka ett oskäligt
avtalsvillkor så att villkoret blir skäligt men också att jämka eller helt enkelt ändra
andra villkor i avtalen för att nå ett balanserat resultat (se prop. 1975/76:81 s. 110).
Enligt bestämmelsen får ett avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende, om
villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets
tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.
Bestämmelsen kan tillämpas på alla typer av avtal och omfattar både standardavtal och
individuellt avtalade villkor. Vid en oskälighetsbedömning är dispositiv rätt, dvs. vad
som skulle ha gällt om parterna inte avtalat annat en vanlig måttstock eller
jämförelseobjekt. Eftersom parterna har avtalsfrihet måste man dock vara försiktig
med att betrakta avtalsvillkor som oskäliga redan därför att de avviker från dispositiv
rätt. Det kan finnas skäl att jämka ett avtalsvillkor som strider mot gott affärsskick (se
prop. 1975/76:81 s. 119 f.). Enbart det faktum att ett avtalsvillkor är vanligt
förekommande i en viss bransch behöver inte medföra att avtalsvillkoret är skäligt.
Bedömningen måste göras utifrån omständigheterna kring det enskilda avtalet och de
enskilda avtalsparterna. Något som då särskilt ska beaktas är om den ene avtalsparten i
egenskap av konsument eller i övrigt har haft underlägsen ställning i avtalsförhållandet
samt om det enligt avtalet råder missförhållande mellan parternas förmåner eller
rättsställning. I avtal mellan jämbördiga näringsidkare bör dock domstolen vara
restriktiv i sin tillämpning av jämkningsregeln (NJA 2009 s. 408 och Bernitz,
Standardavtalsrätt, uppl. 8, s. 161 ff.).

63
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
Som ovan konstaterats utgör de allmänna villkoren avtalsinnehåll vilket innebär att
angiven leveranstid endast är en uppskattning och att kunden inte har rätt till hävning
på grund av leveransförsening. Under sådana förhållanden har kärandena gjort
gällande att dessa avtalsvillkor är oskäliga och ska jämkas varvid leveranstiderna ska
fastställas till den 30 september respektive 31 oktober 2014. Som skäl har det anförts
att det inte är rimligt att ta in stora förskott utan åtagande om leveransdatum, särskilt i
ljuset av att kunden då får bistå med billig och räntefri kredit på obestämd tid. Det är i
sig oskäligt att lämna vidlyftiga utfästelser, få förskottsbetalning och sedan inte vara
bunden av någon utfäst leveranstid.
KnCMiner har gjort gällande att det saknas skäl för jämkning av avtalsvillkoren.
Därvid har det anförts huvudsakligen att det var ett vanligt förekommande villkor i
branschen vid tiden, att villkoren varit transparenta och att köparen inte varit tvingade
att ingå avtalsvillkoret eller på annat sätt haft en skyddsvärd eller utsatt position, att
köparen varit medveten om riskerna på marknaden, och att KnCMiner inte kunnat
lämna annat än en uppskattat leveranstid på grund av omständigheter hänförliga till
tillverkningen.

Punkten 8.1 i de allmänna villkoren innebär att angiven tid för leverans endast är en
uppskattning som inte kan göras gällande gentemot KnCMiner. Det innebär att
köparen inte kan göra gällande dröjsmål som grund för hävning. Villkoret kan inte
uppfattas på annat sätt än en friskrivningsklausul vilket generellt sett att se som ett för
motparten betungande avtalsvillkor. Om parterna inte avtalat om
friskrivningsklausulen hade köparen enligt den dispositiva rätten haft möjlighet att
häva avtalet på grund av dröjsmål förutsatt att kontraktbrotten var av väsentlig
betydelse för köparen. Som kärandena påpekat har de därtill betalat köpeskilling i
förskott. Utifrån detta får avtalen åtminstone till viss del vara obalanserat eftersom det
är mer betungande för köparen än för säljaren.

Enbart att avtalen kan anses till viss del obalanserat kan emellertid inte medföra att
avtalsvillkoren ska jämkas. Bedömningen av om ett villkor är oskäligt måste ske i
ljuset av omständigheterna i övrigt. Det har, såsom nedan konstateras, inte rört sig om

64
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
konsumentköp. Köpen har rört en produkt som tillverkas efter beställning, vilket
framgår av produktbladet, och en ungefärlig leveranstid som inte ligger alltför långt
fram i tiden har angivits. Därtill kommer att KnCMiners oemotsagda uppgifter om att
det inte varit möjligt att lämna exakt besked om leveransdatum på förhand och att
liknande avtalsvillkor utgjorde branschpraxis vid tiden för köpen. Villkoret får också
utifrån sin formulering anses klart och tydligt. Vad kärandena påstått om att KnCMiner
lämnat vidlyftiga utfästelser i övrigt i samband med köpen har inte närmare preciserats
och får under alla förhållanden anses sakna belägg. Sammanfattningsvis finner
tingsrätten att vad kärandena har anfört inte utgör skäl för att jämka eller lämna någon
av de aktuella avtalsbestämmelserna utan avseende med stöd av 36 § avtalslagen.
8.4 Frågan om svikligt förledandeEnligt 30 § avtalslagen är en rättshandling inte
gällande mellan två avtalsparter om någon framkallat rättshandlingen genom svikligt
förledande. Bevisbördan för att köpen föranletts av svikligt förledande från
KnCMiners sida ligger på kärandena.
Kärandena har gjort gällande att KnCMiner har framkallat de aktuella köpen och
förskottsbetalningarna genom svikligt förledande vilket medför att köpavtalen är
ogiltiga och parternas prestationer ska återgå. Det svikliga förledandet har bestått i att
KnCMiner uppsåtligen lämnat orealistiska, och därmed falska, uppgifter om Titans
prestanda och leveranstider baserade på en optimistisk prognos. Det har vidare gjorts
gällande att inbetalade förskottsbetalningar från kunderna använts till annat än
investering i produktutveckling och produktion av maskiner, att maskinerna än i dag
inte är producerade, och att KnCMiner har utvidgat sin egna miningverksamhet vilket
påverkat kundernas intjäningsförmåga negativt.
Till styrkande av påståendena har kärandena åberopat slutskattebesked för Sam Cole
och Andreas Kennemar samt en e-postkonversation mellan advokaten Magnus Daar,
som ombud för en annan av KnCMiners kunder, och KnCMiners ombud.

Tingsrätten gör följande bedömning. Vad inbetalade förskottsbetalningar använts till
saknar betydelse i sammanhanget eftersom det inte ens påståtts att inbetalningarna

65
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
varit öronmärkta för något särskilt ändamål. Åberopad bevisning ger inte heller stöd
för vad inbetalda förskott använts till. Samtliga käranden i målet, med undantag för
Christoffer von Mosczinsky, har fått maskiner levererade till sig. Mot denna bakgrund
ifrågasätts påståendet om att maskinerna inte producerats. Åberopad epostkonversation ger inte stöd för annat.

När det gäller påståendet om att KnCMiner har lämnat orealistiska, och därmed falska,
uppgifter om maskinernas prestanda och leveranstid har det inte åberopats någon
bevisning till stöd vare sig för att KnCMiner har lämnat falska uppgifter eller att
KnCMiner haft kännedom om detta. Det har för övrigt inte åberopats någon bevisning
som ger något substantiellt stöd för att något av de olika påståendena stämmer eller att
KnCMiner genom något av de påstådda förfarandena kan ha föranlett kärandena till de
aktuella köpen. Det kan därmed inte anses styrkt att det förekommit något sviklig
förledande från KnCMiners sida, eller att KnCMiner på något sätt föranlett köpen.
8.5 Hävningsrätt
Det har ovan konstaterats vilket innehåll köpavtalen har. Den angivna tiden för
leverans utgör endast en uppskattning. Alldeles oavsett detta har köparen enligt de
aktuella köpavtalen inte rätt att häva avtalen med anledning av leveransförsening. Det
saknas därmed anledning att ta ställning till om leveransförsening förelegat. På samma
sätt gäller att kärandena inte kan anses ha hävningsrätt vid befarad leveransförsening.
Eftersom hävningsrätt på grund av leveransförsening har avtalats bort kan käromålet
inte vinna bifall på dessa grunder.
Såsom nämnts ovan har köparen enligt köpavtalen inte möjlighet att göra gällande fel i
vara utöver vad som omfattas av garantiåtagandet. Köparen har inte heller någon
ovillkorad hävningsrätt vid fel enligt köpavtalen. Detta gäller oavsett om de fel som
görs gällande omfattas av garantiåtagandet eller inte. Någon hävningsrätt med
anledning av fel eller befarade fel kan därför inte heller anses föreligga. Käromålet kan
därmed inte vinna bifall på denna grund.

66
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

T 14917-14

2016-04-29
8.6 Sammanfattning av tingsrättens slutsatser
De aktuella köpen har inte utgjort konsumentköp och kärandena har därmed inte haft
ångerrätt. Inte heller har kärandena ångerrätt med anledning av någon utfästelse från
KnCMiner sida.
Kärandena har inte styrkt sitt påstående att köpen föranletts av svikligt förledande från
KnCMiners sida. Enligt köpavtalens villkor har kärandena inte rätt till hävning med
anledning av fel i varan eller dröjsmål. Inte heller anteciperade avtalsbrott av denna
sort kan därmed medföra hävningsrätt. Käromålen ska därmed ogillas i dess helhet.
8.7 Rättegångskostnader
Denna utgång medför att kärandena ska förpliktas att ersätta KnCMiner för dess
rättegångskostnad. Den begärda ersättningen har vitsordats av kärandena såsom skälig
i och för sig.

KnCMiner har yrkat att kärandena solidariskt, i enlighet med 18 kap. 9 §
rättegångsbalken, ska utge det yrkade beloppet till KnCMiner. För det fall tingsrätten
finner skäl att fördela kostnadsansvaret mellan kärandena bör enligt KnCMiner
kostnaderna fördelas med lika delar över de elva målen.

Kärandena har motsatt sig att de ska åläggas ett solidariskt betalningsansvar och anfört
att kostnaderna bör fördelas på kärandena i lika delar. Som skäl för detta har anförts att
det rört sig om separata mål, att kärandena inte har någon relation till varandra, och att
solidariskt betalningsansvar skulle drabba de av kärandena som bor i Sverige oskäligt
negativt vid verkställighet.

Tingsrätten gör följande bedömning. Om rättegångskostnad ska ersättas av flera
medparter ska de enligt 18 kap. 9 § st. 1 p. 1 rättegångsbalken svara för kostnaderna
solidariskt. Det förutsätts då att parterna intagit väsentligen samma ställning i
rättegången och tillsammans gett upphov till de aktuella kostnaderna. Om särskild
kostnad uppkommit bara i viss del av målet och denna endast rör en av parterna svarar

67
STOCKHOLMS TINGSRÄTT

T 14917-14

DOM
2016-04-29

han för denna. I det nu aktuella målet går det inte att särskilja någon kostnad såsom
hänförlig till enbart en viss kärandepart och KnCMiners bestridande av samtliga
käromål har vilat på i allt väsentligt samma grunder. Det saknas därmed anledning att
frångå huvudregeln om att medparter ska svara solidariskt för motparts
rättegångskostnader.

KnCMiner ska därmed tillerkännas begärd ersättning i enlighet med vad som framgår
av domslutet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 401)
Ett överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast
den 20 maj 2016. Det krävs prövningstillstånd.

Mats Dahl

Jonas Härkönen

Joanna Björklund

Bilaga 1

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL
Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som
finns angiven i slutet av domen.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen
för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten
inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
Samma regler som för part gäller för den som inte
är part eller intervenient och som vill överklaga ett
i domen intaget beslut som angår honom eller
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

DV 401 • 2014-01 • Producerat av Domstolsverket

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas.
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1.

den dom som överklagas med angivande av
tingsrättens namn samt dag och nummer för
domen,

2.

parternas namn och hemvist och om möjligt
deras postadresser, yrken, personnummer
och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,

3.

den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,

4.

grunderna (skälen) för överklagandet och i
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt
klagandens mening är oriktiga,

5.

de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt

6.

de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i
mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska
han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

1.

det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som tingsrätten har kommit till,

2.

det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

3.

det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller
hans/hennes ombud.

4.

det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten.
Adress och telefonnummer finns på första sidan av
domen.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd
bör meddelas.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.

www.domstol.se