You are on page 1of 21

TEKNIK MENJAWAB SOALAN

( KBAT )
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

UJIAN PENCAPAIAN
SEKOLAH RENDAH (UPSR)
TAHUN 2016

MASIH JUGA DIKENALI SEBAGAI

BAHASA MELAYU
PENULISAN
KOD: 012/1

BAHAGIAN/BILANGAN
SOALAN
Bahagian A : 1 soalan mesti dijawab
Bahagian B : 1 soalan mesti dijawab
Bahagian C : 2 soalan
Jawab 1 daripada 2 soalan

JUMLAH MARKAH
Bahagian A :
Bahagian B :
Bahagian C :
Jumlah : 50

10 markah
15 markah
25 markah
markah

TEMPOH UJIAN

1 jam 15 minit

KAEDAH PENSKORAN
BAHAGIAN A
( Secara Analitikal )
Pemeriksaan analitikal iaitu skor diberi
mengikut point(isi/ayat) yang telah
ditentukan untuk satu-satu tugasan.
Tiap-tiap point/isi/ayat ditentukan
skornya
Skor diberikan berdasarkan
point/isi/ayat dalam respons calon
tanpa mengambil kira respons secara

BAHAGIAN A
(Secara Analitikal )
02 markah
Jawapan diterima tanpa kesalahan bahasa
01 markah
Jawapan diterima tetapi ada kesalahan
bahasa
0 markah
Jawapan tidak diterima / calon tidak

Bahagian A

MEMINDAHKAN
MAKLUMAT
( 10 markah )

Menulis ayat dengan peluasan subjek


atau peluasan predikat dalam pelbagai
situasi
Memindahkan maklumat
Soalan bergambar
Bina lima ayat (Tiada had bilangan patah
perkataan tetapi terhad kepada 5 ayat
sahaja)
Bahan rangsangan graf, carta, gambar
bersiri/ tunggal, peta pemikiran, dll

PENSKORAN JAWAPAN
PERINGKAT
i.
2 markah

ii.
iii.
iv.
i.

1 markah

ii.
iii.
iv.
i.

0 markah

ii.
iii.

KRITERIA
Penggunaan ayat yang gramatis dan menepati bahan
grafik/tugasan.
Setiap ayat ada peluasan subjek/peluasan predikat.
Penggunaan kata dan kosa kata yang meluas dan sesuai
dengan bahan grafik/tugasan.
Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul.
Penggunaan ayat yang gramatis dan menepati bahan grafik/
tugasan.
Setiap ayat ada peluasan subjek/peluasan predikat.
Penggunaan kata dan kosa kata yang baik serta sesuai
dengan bahan grafik/tugasan.
Terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tanda baca tetap
tidak menjejaskan ayat.
Ayat tidak sesuai/tidak berkaitan dengan bahan
grafik/tugasan.
Penggunaan kata/kosa kata yang tidak sesuai dengan bahan
grafik/tugasan.
Tidak menguasai kemahiran ejaan dan tanda baca.

9 -10 Cemerlang
7 8 Baik

4 6 Memuaskan
1 3 PTM

CONTOH SOALAN

[10 markah]
[ Masa dicadangkan : 15 minit ]

Gambar di bawah menunjukkan cara-cara penjagaan kesihatan.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara menjaga kesihatan
berdasarkan gambar.

CONTOH SOALAN
[10 markah]
[ Masa dicadangkan : 15 minit ]
Gambar di bawah menunjukkan cara-cara penjagaan
kesihatan.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara
menjaga kesihatan berdasarkan gambar.
MEMAHAMI
ARAHAN SOALAN
ATAU TUGASAN

CONTOH JAWAPAN

Bersenam /
senaman /

1. Beberapa orang pemuda melakukan senaman supaya badan sentiasa


sihat dan cergas.
( 2 markah )
2. 5 orang lelaki melakukan senaman supaya sentiasa sihat.
( 1 markah )

CONTOH JAWAPAN

pemeriksaan doktor /
periksa tekanan darah

1. Kita perlu melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya sekali


dalam sebulan.
( 2 markah )
2. Doktor itu sedang memberi rawatan kepada Pak Abu.
( 0 markah )

Tidak menjawab
tugasan

CONTOH JAWAPAN

Mencuci tangan

1. Kita hendaklah mencuci tangan sebelum dan selepas makan. ( 2 markah )

2. Kita Hendaklah Mencuci tagan sebelum dan salapas makan .

( 1 markah )

CONTOH JAWAPAN

Menutup makanan

1. Makanan yang diletakkan di atas meja hendaklah ditutup dengan tudung


saji.
( 2 markah )
2. Kita mesti menutup makanan supaya tidak dihinggapi lalat

Tiada noktah

( 1 markah )

CONTOH JAWAPAN

Menjaga kebersihan

1. Kita perlu menjaga kebersihan rumah dengan membuang sampah ke


dalam tong sampah.
( 2 markah )
2. Kita perlu membuang sampah.

( 0 markah )

Jawapan tidak
diterima / salah

Bahagian A

Memindahkan Maklumat

Standard Pembelajaran:
Kemahiran Mendengar dan Bertutur :
1.4.1 : Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis
dalam
situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
1.5.1 : Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul
dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi
bahasa yang indah.
1.5.2 : Menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan
intonasi yang betul menggunakan pelbagai ayat yang
mengandungi bahasa yang indah.

Standard Pembelajaran:
Kemahiran Membaca :
2.3.1 : Membaca sesuatu bahan yang mengandungi jenis
ayat dan ragam ayat secara mekanis.
2.3.2 : Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat
tunggal, dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan
secara mekanis.
2.5.2 : Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat mengikut keutamaan ke dalam
bentuk prosa.
2.5.3 : Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat kepada bentuk grafik, puisi atau
prosa.

Standard Pembelajaran:
Kemahiran Menulis :
3.3.3 : Membina dan menulis jawapan secara kritis dan
kreatif dengan betul.
Aspek Seni Bahasa : Aspek Tatabahasa :
5.2.3 : Memahami dan menggunakan pelbagai kata
majmuk dalam pelbagai situasi dengan betul.
5.3.1 : Memahami dan membina ayat songsang yang
betul dalam pelbagai situasi.

Teri
Kasih
ma