You are on page 1of 12

V VN TIN st

ATEX STANDARD

Phn mt: Tiu chun ATEX v phng chng chy n/Tiu chun EX
Tm hiu v chun phng chng chy n, cc tiu chun hin hnh cng nh chi tit
v cc cp phng chng chy n,...Nhng thit b t chun ATEX hin c trn th
trng,....

ATEX
(ATmospheres EXplosive)
Note:
- ATEX: ATmospheres Explosive.
- EX: Equipment for Explosive Atmospheres.
1. Ch dn ATEX:
Gip cc thit b v h thng bo v ATEX c thng mi t do trong khi chu
u - EU bng cch loi b cc th nghim ring l v ti liu do mi quc gia thnh
vin quy nh, gm 02 ch dn EU quy nh v kim sot phng n:
Ch dn 94/9/EC (cn gi l ATEX 95 hay Ch dn ATEX thit b) dnh cho
nh sn xut, cp ti cc thit b v h thng bo v d nh s dng trong kh quyn
gy n
Ch dn 99/92/EC (cn gi l ATEX 137 hay Ch dn ATEX khu vc lm
vic) dnh cho ngi s dng thit b, cp ti cc yu cu ti thiu v sc kho v
an ton lao ng ca ngi vn hnh trong ri ro t kh quyn gy chy n.

V VN TIN st

ATEX STANDARD

2. Tiu chun phng n ca tang ng c ABB.

II 3 D 135 C IP67
(ATEX 95 group II category 3D (for dust), zone 22)

Din gii:
Trn nhn thit b ABB c ghi l:
II 3 D 135 C IP67
(ATEX 95 group II category 3D (for dust), zone 22)
t tiu chun phng n ATEX 95
Nhm thit b: Nhm II - hot ng b mt
Mc thit b: Mc 3 - s dng trong Vng 2 v 22
+ Vng 2: Chu k xut hin ca cht gy chy gy n Kh: Nu c th ch xut hin
1 thi gian ngn
+ Vng 22: Chu k xut hin ca cht gy chy gy n Bi: Nu c th ch xut hin
1 thi gian ngn
Mc bo v thit b EPL: tng cng an ton (nng h s)
Gii hn nhit b mt ti a trc khi Kh / Bi c th xm nhp trong trng hp
my b li / h hng: T4 = 135 C
Mc bo v ng c: IP67 (Kn bi v c th ngm tm thi trong nc trong vng
30 pht di su 01 mt)

V VN TIN st

ATEX STANDARD

Chun bo v IP:

Nhn ch dn:
Nhn CE: Chng nhn EU cho thit b in

Nhn ATEX: Chng nhn thit b in c s dng trong kh quyn gy n

V VN TIN st

ATEX STANDARD

3. Vng kh quyn gy chy n bi Kh v Bi:

G = Kh (Gas)
D = Bi (Dust)
Vng kh quyn:
Vng 0, 1, 2: cho Kh
Vng 20, 21, 22 cho Bi
Mc nguy him gim dn theo th t: Vng 0 v 20 Vng 1 v 21 Vng 2 v
22
Nhm thit b:
I: khai thc m.
II: hot ng b mt.
Mc thit b:
Mc 1: cc thit b s dng trong Vng 0 v 20
Mc 2: cc thit b s dng trong Vng 1 v 21
Mc 3: cc thit b s dng trong Vng 2 v 22

V VN TIN st

ATEX STANDARD

Mc M1: cc thit b s dng trong khai thc m, tng thch Vng 0 v 1 (C th tip
tc chy khi xut hin kh Methane)
Mc M2: cc thit b s dng trong khai thc m, tng thch Vng 2 (Phi dng chy
thit b khi xut hin kh Methane)
Nhm tc nhn gy chy n (ch p dng cho khu vc c nguy c chy n Kh):
I = Methane (khai thc m)
IIA = kh nh l Propane
IIB = kh nh l Ethylene
IIC = nhm nguy him nht (v d: Hydrogen)
Phn Vng v mc bo v thit b EPL (Equipment Protection Level) theo
ATEX 95 v IEC 60079-0:

Cc ngun gy nh la:
St
Ngn la h
Va p c kh
Ma st c kh
Tia la in
Nhit cao

V VN TIN st

ATEX STANDARD

Phng tnh in
Nn on nhit
Nhit b mt ti a:
L nhit ti a m Kh / Bi c th xm nhp trong trng hp my b li / h hng
( thng s dng cho khu vc c nguy c chy n Bi, t s dng cho chy n Kh)
T1 = 450 C
T2 = 300 C
T3 = 200 C
T4 = 135 C
T5 = 100 C
T6 = 85 C
4. Mt s thit b t chun phng chng chy n hin c trn th trng
- Thit b hiu chun a chc nng(Cn gi l b pht chun o lng) AOIP Calys 120
IS / 80 IS t chun ATEX nhm 2 vng 1G.

ATEX Ex II 1G EEx ia IIC T4 20C Tamb +50C) X

- B o p sut cm tay Eurotron Microcal P4 t chun ATEX II

V VN TIN st

ATEX STANDARD

EEx ia IIC T4

- Thit b o lng Aplisens - Ba Lan, t chun ATEX 2 vng 2G.

ATEX Ex II 2G EEx ia IIB

Phn hai: V VDI


VDI l g ?
VDI l vit tt ca cm t Virtual Desktop Infrastructure, l gii php cho php cung
cp mi trng lm vic trn nn tng o ha, gip client gii phng mi trng lm
vic khng cn ph thuc thit b vt l.

V VN TIN st

ATEX STANDARD

VDI hot ng trong m hnh Server-Client. Client s kt ni vi Server thng qua


remote-desktop.
Cc nh cung cp gii php VDI ln hin nay l : VMWare, Microsoft, Citrix, Oracle
.
Phn ba: Tiu chun NFPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

National Fire Protection Association


National Forest Products Association
National Fluid Power Association
National Fire Prevention Association
National Fire Protection Agency
National Flight Paramedics Association
Nonfunctioning pituitary adenoma
National Fire Protection Act
Nonfunctioning pituitary adenomas - also NFA and NFPAs

HIP HI PCCC QUC GIA HOA K (NFPA)

Hip hi PCCC Quc gia Hoa K (NFPA), c Tr s ti thnh ph Quincy, bang


Massachusetts, Hoa K (Website: www.nfpa.org) l mt hip hi thng mi Hoa K,
mc d c mt s thnh vin quc t, thit lp v duy tr cc quy chun v tiu chun
chuyn ngnh, c bn quyn s dng v cng nhn bi chnh quyn a phng. N
bao gm cc n phm t tiu chun xy dng m hnh cho n tiu chun thit b PCCC
c nhn vin cu ha s dng trong khi tham gia cha chy, cu nn, cu h.
Lch s
NFPA c thnh lp nm 1896 bi mt nhm cc Cng ty bo him vi mc
ch ban u l chun ho th trng mi ra i v h thng cha chy vi xi Spinkler.
Phm vi nh hng ca NFPA m rng t Spinkler v bnh cha chy n h thng
in trong xy dng cng trnh v sau vo hu nh tt c cc kha cnh ca thit k
v xy dng cng trnh.
Thnh vin ban u ca NFPA hn ch ch l cc cng ty bo him v khng c
i din t lnh vc cng nghip m NFPA tm cch kim sot. iu ny thay i
vo nm 1904, khi n cho php cc ngnh cng nghip v cc c nhn khc c tham

V VN TIN st

ATEX STANDARD

gia vo qu trnh ban hnh cc tiu chun ca NFPA. S Cu ha u tin tham gia i
din trong NFPA l S Cu ha Thnh ph New York vo nm 1905, mc d s tham
gia ca h gim u n k t sau . Ngy nay, NFPA bao gm i din mt s s
cu ha, nhiu cng ty bo him chy, nhiu hip hi sn xut, mt s t chc cng
on, nhiu hip hi thng mi v cc hip hi k thut.
NFPA hin nay
NFPA xc nh s mnh ca mnh nh sau: "Chng ti cu mng v gim tn tht bng
cc thng tin, kin thc v nim am m".
NFPA c hn 65.000 thnh vin trn khp th gii.
Quy chun v tiu chun
NFPA chu trch nhim cho 380 quy chun v tiu chun, c thit k gim
thiu ri ro v tc ng ca chy bng cch thit lp cc tiu chun cho vic xy dng,
x l, thit k, dch v, v lp t ti Hoa K cng nh nhiu quc gia khc. Hn 200
y ban pht trin quy chun v tiu chun k thut ca n c hn 6.000 v tr tnh
nguyn. Cc tnh nguyn vin b phiu v cc xut v sa i trong mt quy trnh
c cng nhn bi Vin Tiu chun quc gia Hoa K (ANSI).
Mt s tiu chun c s dng rng ri nht l:
- NFPA 1, Quy chun v chy: Quy nh cc yu cu v thit lp mt mc hp l v
an ton chy v bo v ti sn trong cc ta nh mi v hin c.
- NFPA 54, Quy chun Quc gia v kh nhin lin: Tiu chun an ton cho vic lp t
kh nhin liu.
- NFPA 70, Tiu chun quc gia v in: c s dng v chp nhn rng ri nht trn
th gii v lp t in.
- NFPA 85: Tiu chun nguy him v H thng L t v l hi.
- NFPA 101, Tiu chun an ton cuc sng: Thit lp yu cu ti thiu cho cc ta nh
mi v hin c bo v c dn khi la, khi v kh c.
- NFPA 704, H thng tiu chun v Xc nh cc mi nguy him ca vt liu cho cng
tc ng cu khn cp: Xc nh biu tng hnh thoi chy s dng nhm gip cc nhn
vin khn cp (nh cu ha) nhanh chng v d dng nhn dng cc nguy him gy ra
bi vt liu.
Gio dc an ton cng cng

V VN TIN st

ATEX STANDARD

Ti tr mt lot cc chng trnh o to v vn ng cu sinh, NFPA dnh phn ln


n lc ca mnh bo v tnh mng con ngi v ti sn thng qua gio dc. T chc
ny cng cung cp nhiu ti nguyn cho vic gio dc v an ton chy, in v cuc
sng.
Cc chng trnh ngoi tuyn ca NFPA bao gm:
- Tun l an ton PCCC hng nm (Fire Prevention Week) vo thng Mi, mt chin
dch quc gia do NFPA bo tr chnh thc t nm 1922;
- Remembering When, mt chng trnh c pht trin gii quyt nhng nguyn
nhn hng u v thng tch v t vong ngi ln tui;
- Risk Watch and Learn Not to Burn, chng trnh pht trin gii quyt nhng nguyn
nhn hng u ca thng tch v t vong tr em;
- Mt lot cc chng trnh tp trung vo tip cn cng ng c nguy c cao; cc ngun
lc v cc hot ng lin kt vi Sparky Fire Dog, linh vt chnh thc ca NFPA.
Vn ng
NFPA gim st hot ng ca mt s chin dch vn ng nhm nng cao nhn thc v
an ton chy bao gm: Cc sng kin v Spinkler; Mang an ton chy cho nh; Chng
trnh o to in t an ton; Lin minh v an ton chy ca thuc l; Cng ng
ngi M hiu bit v PCCC v Lin minh khng s dng pho hoa.
Sparky the Dog Fire
Linh vt chnh thc ca NFPA k t nm 1951, Sparky l biu tng dy tr
em v an ton chy n. Sparky c m t trong lot cng b trn truyn hnh.
Truy cp vo tiu chun v tiu chun NFPA
L mt phn trong cam kt ca mnh tng cng an ton cng cng thng qua vic
p dng v thc thi cc tiu chun ch cht v cc tiu chun ANSI, NFPA cho php
tt c cc tiu chun v tiu chun ca n c th c xem trc tuyn bi cng chng.
Cc tiu chun c sn trn trang web ca NFPA cho mi ngi xem, nhng khng th
in. Quy chun v tiu chun ca NFPA c p dng rng ri, bi v chng c pht
trin bng cch s dng mt qu trnh ng thun m. Tt c cc quy chun v tiu
chun NFPA c pht trin v nh gi nh k bi khong 7.000 thnh vin y ban
tnh nguyn v mt lot cc chuyn gia chuyn ngnh.

10

V VN TIN st

ATEX STANDARD

Nm 2013, NFPA v cc t chc khc np n kin chng li Public.Resource.Org


v cho xut bn cc vn bn y ca cc tiu chun. p li, PRO tuyn b rng theo
lut ca lin bang v cc tiu bn, chng khng c iu kin bn quyn.
+ NFPA 31 1997 Edition Standard for the Installation of Oil-Burning Equipment
+ NFPA 32 1996 Edition Standard for Drycleaning Plants
+ NFPA 33 1995 Edition Standard for Spray Application Using Flammable or
Combustible Materials
+ NFPA 34 1995 Edition Standard for Dipping and Coating Processes Using Flammable
or Combustible Liquids
+ NFPA 35 1995 Edition Standard for the Manufacture of Organic Coatings
+ NFPA 36 1997 Edition Standard for Solvent Extraction Plants
+ NFPA 37 1994 Edition Standard for the Installation and Use of Stationary
Combustion Engines and Gas Turbines
+ NFPA 40 1994 Edition Standard for the Storage and Handling of Cellulose Nitrate
Motion Picture Film
+ NFPA 40E 1993 Edition Code for the Storage of Pyroxylin Plastic
+ NFPA 43B 1993 Edition Code for the Storage of Organic Peroxide Formulations
+ NFPA 43D 1994 Edition Code for the Storage of Pesticides
+ NFPA 45 1996 Edition Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals
+ NFPA 46 1996 Edition Recommended Safe Practice for Storage of Forest Products
+ NFPA 49 1994 Edition Hazardous Chemicals Data
+ NFPA 50 1996 Edition Standard for Bulk Oxygen Systems at Consumer Sites
+ NFPA 50A 1994 Edition Standard for Gaseous Hydrogen Systems at Consumer Sites
+ NFPA 50B 1994 Edition Standard for Liquefied Hydrogen Systems at Consumer Sites
+ NFPA 51 1997 Edition Standard for the Design and Installation of Oxygen-Fuel Gas
Systems for Welding, Cutting, and Allied Processes
+ NFPA 51A 1996 Edition Standard for Acetylene Cylinder Charging Plants
+ NFPA 51B 1994 Edition Standard for Fire Prevention in Use of Cutting and Welding
Processes

11

V VN TIN st

ATEX STANDARD

+ NFPA 52 1995 Edition Standard for Compressed Natural Gas (CNG) Vehicular Fuel
Systems
+ NFPA 53 1994 Edition Guide on Fire Hazards in Oxygen-Enriched Atmospheres
+ NFPA 54 1996 Edition National Fuel Gas Code ANSI Z223.1-1996
+ NFPA 55 1993 Edition Standard for the Storage, Use, and Handling of Compressed
and Liquefied Gases in Portable Cylinders
+ NFPA 57 1996 Edition Standard for Liquefied Natural Gas (LNG) Vehicular Fuel
Systems
+ NFPA 58 1995 Edition Standard for the Storage and Handling of Liquefied Petroleum
Gases
+ NFPA 59 1995 Edition Standard for the Storage and Handling of Liquefied Petroleum
Gases at Utility Gas Plants
+ NFPA 59A 1996 Edition Standard for the Production, Storage, and Handling of
Liquefied Natural Gas (LNG)
+ NFPA 61 1995 Edition Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in
Agricultural and Food Products Facilities
+ NFPA 65 1993 Edition Standard for the Processing and Finishing of Aluminum
+ NFPA 68 1994 Edition Guide for Venting of Deflagrations
+ NFPA 69 1997 Edition Standard on Explosion Prevention Systems
+ NFPA 70 1996 Edition National Electrical Code
+ NFPA 70B 1994 Edition Recommended Practice for Electrical Equipment
Maintenance

12