You are on page 1of 27

B THNG TIN V TRUYN THNG

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

S: 2589/BTTTT-DCNTT

H Ni, ngy 24 thng 08 nm 2011

V/v Hng dn xc nh chi ph pht trin,


nng cp phn mm ni b
Knh gi:
- Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph;
- y ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng;
- Cc tp on kinh t, tng cng ty Nh nc.
Cn c Lut Cng ngh thng tin ngy 29/06/2006;
Cn c Ngh nh s 64/2007/N-CP ngy 10/04/2007 ca Chnh ph v ng
dng cng ngh thng tin trong hot ng ca c quan nh nc;
Cn c Ngh nh s 187/2007/N-CP ngy 25/12/2007 ca Chnh ph quy nh
chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Thng tin v Truyn thng;
Cn c Ngh nh s 102/2009/N-CP ngy 06/11/2009 ca Chnh ph v qun l
u t ng dng cng ngh thng tin s dng ngun vn ngn sch nh nc;
B Thng tin v Truyn thng cng b Hng dn xc nh chi ph pht trin, nng
cp phn mm ni b km theo vn bn ny c quan, t chc, c nhn c lin quan
s dng vo vic xc nh chi ph pht trin, nng cp phn mm ni b, phc v cng
tc ng dng cng ngh thng tin trong hot ng ca c quan nh nc.
Cng vn ny thay th Cng vn s 3364/BTTTT-DCNTT ngy 17/10/2008 v
hng dn xc nh gi tr phn mm v Cng vn s 2496/BTTTT-DCNTT ngy
04/08/2010 v vic sa i gi tr trng s BMT ti Cng vn s 3364/BTTTTDCNTT ngy 17/10/2008.
Trong qu trnh thc hin, nu c iu g vng mc, ngh Qu c quan phn
nh v B Thng tin v Truyn thng c hng dn gii quyt./.
Ni nhn:
- Nh trn;
- Ph Th tng Nguyn Thin Nhn ( b/c);
- Vn phng TW ng;
- Vn phng Quc hi;
- Hi ng dn tc v cc y ban ca Quc hi;
- Vn phng Ch tch nc;
- C quan TW ca cc on th;
- Ta n Nhn dn ti cao;
- Vin Kim st nhn dn ti cao;
- Vn phng Chnh ph;
- BC quc gia v CNTT:
- C quan chuyn trch v CNTT
ca cc B, c quan ngang B;
- S TTTT cc tnh, thnh ph trc thuc TW;
- B trng v cc Th trng;
- Cc c quan, n v thuc B;
- Website B;
- Lu: VT, DCNTT.

KT. B TRNG
TH TRNG

Nguyn Minh Hng

B THNG TIN V TRUYN THNG

HNG DN XC NH CHI PH PHT TRIN, NNG CP PHN


MM NI B
(Km theo cng vn s 2589 /BTTTT-DCNTT ngy 24 thng 08 nm 2011
ca B Thng tin v Truyn thng)

H Ni, 2011

I. HNG DN CHUNG
1. Hng dn ny dng xc nh chi ph pht trin, nng cp cc phn
mm ni b theo m hnh hng i tng c pht trin mi, hoc nng
cp s dng ngun vn ngn sch nh nc phc v cho ng dng cng ngh
thng tin trong hot ng ca c quan nh nc.
2. Xc nh chi ph pht trin, nng cp phn mm ni b l vic xc nh
khi lng cng vic c th, phng thc tnh ton, kim tra trn c s n
lc gi cng thc hin cc trng hp s dng (use case) quy nh trong
Biu trng hp s dng theo cc ch dn c lin quan trn nguyn tc tun
th cc tiu chun, quy nh v ng dng cng ngh thng tin ca Vit Nam.
3. Cc t ng di y c hiu nh sau:
- Phn mm l nhng chng trnh iu khin cc chc nng phn cng v
hng dn phn cng thc hin cc tc v ca mnh.
- Trng hp s dng (use case) l mt tp hp cc giao dch gia h thng
phn mm vi cc tc nhn bn ngoi h thng nhm t c mt mc tiu s
dng no ca tc nhn. Mt trng hp s dng m t mt hoc nhiu tnh
hung s dng xy ra khi tc nhn tng tc vi h thng phn mm.
- Giao dch (transaction) l mt chui cc hnh ng c tnh cht tng tc gia
tc nhn v h thng phn mm. Khi u ca chui hnh ng ny l mt hnh
ng t tc nhn ti h thng. Kt thc ca chui hnh ng ny l mt hnh
ng ngc tr li ca h thng ln tc nhn.
- Biu trng hp s dng (use case diagram) dng m t cc tc nhn v
kt ni gia tc nhn vi cc trng hp s dng nhm miu t chc nng m
phn mm cung cp.
- Tc nhn (actor) l ngi hay h thng bn ngoi tng tc, trao i thng
tin vi phn mm.
- Biu hot ng (activity diagram) th hin qu trnh thc hin ca mt
hay nhiu hot ng c gn vi mt lp (class) i tng di tc ng ca
cc s kin bn ngoi.
- Ngn ng m hnh ha thng nht (Unified Modelling Language UML)
dng c t mt phn hay ton b phn mm vi cc m hnh nghip v t
nhng gc nhn tng mc tru tng khc nhau thng qua s dng cc cu t
m hnh to nn cc biu (diagram) th hin cc i tng gm cu trc d
liu, hnh vi cng nh cch cc i tng kt hp vi nhau v c s dng
c t khi pht trin hoc nng cp phn mm.
- Pht trin phn mm ni b l vic pht trin, gia cng, sn xut phn mm
theo cc yu cu ring ca khch hng hoc ngi s dng nhm p ng yu
cu c th ca t chc v c s dng trong ni b t chc .
- Nng cp phn mm ni b l vic chnh sa phn mm ni b vi vic
tng cng chc nng, kh nng x l ca phn mm c nhm p ng
1

thm mt s yu cu ca ngi s dng.


4. Chi ph pht trin, nng cp phn mm ni b (gi tt l chi ph phn mm
ni b) c xc nh l c s cho vic lp v qun l chi ph ng dng cng
ngh thng tin trong hot ng ca c quan nh nc.
5. Ni dung H s phc v cho vic xc nh Chi ph phn mm ni b bao
gm cc ti liu nu ti mc 2 Phn II.
6. i vi nhng phn mm c im c th m hng dn xc nh chi ph
gi cng cha ph hp th cc t chc, c nhn c th t a phng php
xc nh gi cng trn c s ph hp vi hng dn ny v phi c thuyt
minh c th cch tnh.
7. Trng hp s dng cc ti liu, hng dn ca nc ngoi thc hin
vic xc nh chi ph gi cng cn nghin cu, tham kho hng dn ny
bo m nguyn tc thng nht v qun l Chi ph phn mm ni bphc v
ng dng cng ngh thng tin trong hot ng ca c quan nh nc.
II. HNG DN C TH
1. Yu cu i vi vic xc nh chi ph phn mm
1.1. Chi ph phn mm ni b phi c o, m, tnh ton theo trnh t ph
hp vi quy trnh cng ngh, trnh t pht trin hoc nng cp phn mm.
1.2. Ty theo c im v tnh cht tng phn mm, c th xc nh
chi ph cho tng nhm chc nng phn mm v phi tun th nguyn tc
khng trng lp.
1.3. Cc thuyt minh, ghi ch hoc ch dn lin quan ti qu trnh xc nh
chi ph phn mm ni b cn nu r rng, ngn gn, d hiu, ph hp vi
cc ni dung m t yu cu k thut ca phn mm. Khi tnh ton nhng
cng vic cn din gii th phi c din gii c th.
1.4. Cc s liu dng trong tnh ton phi ph hp vi s liu ca H s phc
v xc nh chi ph phn mm ni b. Nu ly s liu t ngun khc th phi ghi
r ngun s liu.
1.5. Mc lng lao ng bnh qun cn c tnh ng, tnh tin lng,
cc khon lng ph v ph cp lng (k c cc khon h tr lng).
1.6. H s phc tp v mi trng, k thut-cng ngh v mc lng lao
ng bnh qun ch ra iu kin nng lc v k thut v kinh nghim m lao
ng ca n v thi cng cn phi p ng c th pht trin, nng cp phn
mm ni b.
2. H s phc v xc nh chi ph phn mm
a) Tn phn mm;
b) Cc thng s ch yu:
- Cc qui trnh nghip v cn c tin hc ha (t chc, vn hnh ca qui trnh,
2

sn phm ca qu trnh nghip v, cc giao dch x l ca qui trnh nghip v);


- Cc tc nhn tham gia vo qui trnh nghip v v mi lin h gia cc tc
nhn (con ngi, cc ngun lc, sn phm, thit b phc v cho x l nghip
v, cc yu t ng vai tr h tr khc);
- Danh sch cc yu cu chc nng cn c ca phn mm v cc yu cu phi
chc nng;
- Bng sp xp th t u tin cc yu cu chc nng ca phn mm;
- Bng chuyn i yu cu chc nng sang trng hp s dng (phn theo 3 loi:
B, M, T);
- Biu v cc trng hp s dng lp theo ngn ng M hnh ha thng
nht (UML) trn c s nhm cc chc nng t Bng sp xp th t u tin cc
yu cu chc nng ca phn mm.
c) Cc yu cu phi chc nng:
- Yu cu cn p ng i vi c s d liu (nu cn c c s d liu);
- Yu cu v bo mt (xc nh chun bo mt c s dng, m hnh kim tra,
xc thc, bo mt d liu);
- Yu cu v m thut, k thut cn t c ca cc giao din chng trnh;
- Cc yu cu cn p ng v thi gian x l, phc tp x l ca cc chc
nng phn mm;
- Cc yu cu v rng buc x l lgic i vi vic nhp (hay chuyn i) d
liu thng qua s dng cc nhp liu do giao din chng trnh cung cp;
- Cc yu cu v ci t, h tng, ng truyn, an ton vn hnh, khai thc, s
dng;
- Cc yu cu phi chc nng khc.
d) Cc yu cu v nng lc ca cn b tham gia pht trin, nng cp,
chnh sa phn mm;
) Yu cu v mi trng cho pht trin, nng cp phn mm;
e) Yu cu v phc tp k thut-cng ngh ca phn mm.
3. Trnh t xc nh chi ph phn mm ni b
3.1. Nghin cu, kim tra nm vng cc thng tin cn c trong H s phc v
xc nh gi tr phn mm. Trng hp cn thit yu cu gii thch r cc vn
c lin quan n ni dung m t yu cu k thut ca phn mm nu
trong H s.
3.2. Lp Bng sp xp th t u tin cc yu cu chc nng ca phn mm (Ph
lc I).
3.3. Lp Bng chuyn i yu cu chc nng sang trng hp s dng (Ph lc
II).
3.4. Lp Bng tnh ton im cc tc nhn (actors) tng tc, trao i thng tin
3

vi phn mm (Ph lc III). Bng tnh ton ny phi ph hp vi Biu


trng hp s dng, th hin c y loi, s lng tc nhn v bn cht
tng tc ca cc tc nhn.
3.5. Thc hin m cc trng hp s dng (use-case) v lp Bng tnh ton
im cc trng hp s dng (Ph lc IV). Bng tnh ton ny cn lp theo
th t trin khai pht trin hoc nng cp phn mm.
3.6. Lp Bng tnh ton h s phc tp k thut-cng ngh (Ph lc V). Bng
tnh ton ny phi ph hp vi ni dung yu cu chc nng v phi chc nng
ca phn mm c nu trong H s.
3.7. Lp Bng tnh ton h s tc ng mi trng, nhm lm vic, h s phc
tp v mi trng (Ph lc VI). Bng tnh ton ny phi ph hp vi cc yu cu
v nng lc ca cn b tham gia pht trin, nng cp phn mm.
3.8. Ni suy nh gi kinh nghim, ni suy thi gian lao ng trn c s Bng
tnh h s tc ng mi trng.
3.9. Xc nh mc lng lao ng bnh qun i vi vic pht trin hoc nng
cp phn mm.
3.10. Tp hp gi tr tnh ton cc bc trn vo Bng tnh ton gi tr
phn mm (Ph lc VII) theo cc trng hp: pht trin hoc nng cp phn
mm. Gi tr sau khi tnh ton c x l theo nguyn tc lm trn cc tr s.
3.11. Lp Bng tng hp chi ph phn mm. (Ph lc VIII).
4. Xc nh chi ph phn mm
Chi ph phn mm ni b c xc nh trn c s tng hp cc chi ph,
bao gm gi tr phn mm, chi ph chung, thu nhp chu thu tnh trc (Ph lc
VIII), c th nh sau:
TT

Khon mc chi ph

Gi tr phn mm

Chi ph chung

Thu nhp chu thu tnh trc

Chi ph phn mm
TNG CNG

4.1.

Cch tnh

K hiu

G = 1,4 x E x P x H

G x t l

(G+C) x t l

TL

G + C + TL

GPM

GPM

Gi tr phn mm (G) c tnh theo cng thc sau:


G = 1,4 x E x P x H
Trong :

E: Gi tr n lc;
P: Thi gian lao ng thc hin 01 im trng hp s
dng (use-case) sau hiu chnh;
4

H: Mc lng lao ng bnh qun;


1,4: H s n lc cho iu chnh, sa li;
4.1.1 Gi tr n lc thc t (E) xc nh theo cng thc sau:
E = 10/6 x AUCP
Trong :
10/6: H s iu chnh n lc;
AUCP: Gi tr im trng hp s dng sau hiu
chnh, c tnh theo cng thc:
AUCP = UUCP x TCF x EF
vi:
UUCP: Gi tr im trng hp s dng (Use-case)
trc hiu chnh;
TCF: H s phc tp k thut-cng ngh; EF: H s phc tp
mi trng;
a) Gi tr im trng hp s dng trc hiu chnh (UUCP) xc nh theo
cng thc:
UUCP = TAW + TBF
Trong :
TAW: Gi tr im cc tc nhn, c nu c th ti Ph lc
III;
TBF: Gi tr im cc trng hp s dng, c nu c th
ti Ph lc IV.
b) H s phc tp k thut - cng ngh (TCF) xc nh theo cng thc:
TCF = 0,6 + (0,01 x TFW)
Trong :
0,6; v 0,01: Trng s o chun;
TFW: H s k thut cng ngh, c nu c th ti Ph
lc V.
c) H s phc tp mi trng (EF) xc nh theo cng thc: EF = 1,4 + (-0,03 x
EFW)
Trong :
1,4; v 0,03: Trng s o chun;
EFW: H s tc ng mi trng v nhm lm vic, c
nu c th ti Ph lc VI.
4.1.2. Thi gian lao ng thc hin 1 im trng hp s dng sau hiu
chnh (P) xc nh bng ni suy trn c s ca n nh kinh nghim, c
5

nu c th ti Ph lc VI.
4.1.3. Mc lng lao ng bnh qun (H) c xc nh cn c theo mt bng
gi ca th trng lao ng ph bin ca tng khu vc trn c s thang bng
lng do cc n v c chc nng pht trin, nng cp phn mm ng k vi c
quan qun l nh nc v lao ng ca a phng hoc mc tin lng c
c quan nh nc, a phng cng b v cc cc khon lng ph, ph cp
lng (k c cc khon h tr lng) ti thi im tnh ton theo cng thc:
H = g nc x (1+f)
Trong :
g nc : Mc n gi tin lng gi cng trc tip bnh qun
tng ng vi cp bc lng ph hp vi tng khu vc v
c th ca mi trng lao ng. Tu theo tnh cht, iu
kin, cc yu cu c th v nng lc k thut v kinh
nghim m xc nh bc lng lao ng bnh qun cho
ph hp;
f: Tng cc khon ph cp lng, lng ph c tnh cht n
nh, tnh theo cng thc sau:
f = f1 + f 2
Trong :
f1 : Tng cc khon ph cp lng c tnh cht n nh (k
c cc khon h tr lng);
f 2 : Lng ph v mt s chi ph c th tr trc tip cho
ngi lao ng. Lng ph tnh bng 12% lng c bn; mt
s chi ph c th khon trc tip cho ngi lao ng tnh bng
4% lng c bn;
Ngoi ra, mc lng lao ng bnh qun (H) cn c th c xc nh bng
cc phng php khc nh:
- Phng php so snh;
- Phng php chuyn gia;
- Phng php kt hp s dng s liu theo cng b ca cc c
quan khc c chc nng
4.2. Chi ph chung: bao gm chi ph lin quan n tin lng ca ca b phn
qun l, chi ph duy tr hot ng ca t chc pht trin, nng cp phn mm v
cc chi ph khc c lin quan. Chi ph chung c tnh bng 65% ca gi tr phn
mm;

i vi cc d n trin khai ti vng ni, bin gii, hi o th nh mc t


l chi ph chung s c iu chnh vi h s t 1,05 n 1,1 do ch u t quyt
nh tu iu kin c th ca d n.
4.3. Thu nhp chu thu tnh trc c tnh xc nh bng 6% ca gi tr phn
mm v chi ph chung.
III. CC PHNG PHP KHC
Ngoi phng php nu trn, chi ph phn mm ni b cn c th c xc
nh bng cc phng php khc nh:
- Phng php so snh;
- Phng php chuyn gia;
- Phng php kt hp s dng s liu theo cng b ca cc c quan
khc c chc nng

Ph lc I
BNG SP XP TH T U TIN CC YU CU
CHC NNG CA PHN MM
Tn phn mm...............................

TT

M t yu cu

Phn loi

Ghi ch

1
2
...

Ghi ch:
- Khi in thng tin vo Bng ny cn cn c vo:
+ Cc qui trnh nghip v cn c tin hc ha (t chc, vn hnh ca
qui trnh, sn phm ca qu trnh nghip v, cc giao dch x l ca qui trnh
nghip v);
+ Cc tc nhn tham gia vo qui trnh nghip v v mi lin h gia cc tc
nhn (con ngi, cc ngun lc, sn phm, thit b phc v cho x l nghip
v, cc yu t ng vai tr h tr khc);
+ Danh sch cc yu cu chc nng cn c ca phn mm v cc yu cu phi
chc nng;
+ Kt qu hi/p trc tip i din n v th hng v cc yu cu c th,
tiu ch c th m phn mm phi p ng c;
+ Kinh nghim ca cn b lp Bng.
- Phn loi tng yu cu chc nng theo cc loi sau: d liu u vo, d
liu u ra, yu cu truy vn, c s d liu, d liu tra cu.

Ph lc II
BNG CHUYN I YU CU CHC NNG SANG
TRNG HP S DNG (USE-CASE)
Tn phn mm...............................

TT

Tn Use-case

Tn tc
nhn
chnh

Tn tc
nhn
ph

M t
trng
hp s
dng

Mc
cn thit

1
2
...
Ghi ch:
- Khi in thng tin vo Bng ny cn cn c vo Bng sp xp th t u tin cc
yu cu chc nng lm c s cho vic in thng tin.
- Xp loi mc cn thit cho tng Use-case theo 3 cp: B, M, T (Tham kho
cch phn loi B, M, T ti Ph lc IV)

Ph lc III
BNG TNH TON IM CC TC NHN (ACTORS) TNG TC,
TRAO I THNG TIN VI PHN MM
Tn phn mm...............................

TT

Loi Actor

M t

n gin

Thuc loi giao din


ca chng trnh

Trung bnh

Giao din tng tc


hoc phc v mt giao
thc hot ng

Phc tp

Giao din ha

Cng (1+2+3)

TAW

S tc
nhn

im ca
tng loi
tc nhn

Ghi ch

Ghi ch:
- Loi n gin: Mt my tnh vi giao din lp trnh ng dng API.
- Loi trung bnh: Hoc l giao din ngi - my qua command line hoc thng
qua mt giao thc no nhng khng c lp trnh qua API.
- Loi phc tp: giao din ngi - my qua GUI (giao din ho).
im ca tng loi tc nhn (n v tnh: im) c xc nh theo cng thc:
im ca tng loi tc nhn = S tc nhn x Trng s
Trong :

Trng s c qui nh nh sau:


TT

Loi Actor

Trng s

n gin

Trung bnh

Phc tp

10

Ph lc IV
BNG TNH TON IM CC TRNG HP S DNG (USE-CASE)
Tn phn mm...............................

STT
1

Loi

S trng hp
s dng

im ca tng
loi trng hp
s dng

B
n gin
Trung bnh
Phc tp

M
n gin
Trung bnh
Phc tp

T
n gin
Trung bnh
Phc tp
Cng 1+2+3

TBF

Trng hp s dng c phn nhm bng cch kt hp 02 phng php phn


loi nh sau:
a. Theo mc :
- Trng hp s dng loi B: M t chc nng c bn.
- Trng hp s dng loi M: M t chc nng m rng.
- Trng hp s dng loi T: M t chc nng nng cao.
11

b. Theo phc tp:


- Trng hp s dng loi n gin: C s lng giao dch <4
- Trng hp s dng loi trung bnh: C s lng giao dch t 4 n 7
- Trng hp s dng loi phc tp: C s lng giao dch >7
im ca tng loi trng hp s dng c tnh theo cng thc:
im ca tng
= S trng hp s xx
loi trng
hp
Trng
s v h
s
dng
s dng

Trng s

H s BMT

Trng s v h s BMT c quy nh nh sau:


TT

Loi trng hp s dng

Trng s

H s BMT

B
5

Trung bnh

10

Phc tp

15

1,2

Trung bnh

10

1,2

Phc tp

15

1,2

1,5

Trung bnh

10

1,5

Phc tp

15

1,5

n gin

M
n gin

T
n gin

12

Ph lc V
BNG TNH TON H S PHC TP K THUT-CNG NGH
Tn phn mm...............................

TT

Cc h s

Trng
s

H s KT-CN (TFW)

H thng phn tn

Tnh cht p ng tc thi hoc


yu cu m bo thng lng

Hiu qu s dng trc tuyn

phc tp ca x l bn trong

M ngun phi ti s dng c

D ci t

0,5

D s dng

0,5

Kh nng chuyn i

Kh nng d thay i

10

S dng ng thi

11

C cc tnh nng bo mt c bit

12

Cung cp truy nhp trc tip ti


cc phn mm ca cc hng th ba

13

Yu cu phng tin o to c
bit cho ngi s dng

II

Gi tr
xp hng

Kt qu Ghi ch

H s phc tp v KT-CN
(TCF)

13

Ghi ch:
- H s k thutcng ngh (TFW) ti ct Kt qu (n v tnh: gi tr) c xc
nh theo cng thc:
13

TFW =

Qi

x TSi

i=1

Trong :
- Qi

: Gi tr xp hng ca h s th i trong 13 h s thnh phn. Gi tr

xp hng c xc nh trong khong t 0 n 5 vi ngha:


0 = Khng quan trng;
5 = C vai tr tc ng cn bn;
- TSi: Trng s tng ng ca h s th i trong 13 h s thnh phn

STT

ngha ca cc h s thnh phn nh sau:


Tn h s

M t

H thng phn tn

Kin trc ca h thng l tp trung hay phn


tn? H thng c thit k theo m hnh
nhiu lp hay khng? Trng s cng cao
tng ng vi h thng cng phc tp.

Tnh cht p ng tc thi


Thi gian p ng yu cu ca ngi s
hoc yu cu m bo thng dng l nhanh hay chm? V d, my tm
lng
kim c nh trng s v thi gian p
ng yu cu cao hn h thng cp nht tin
tc hng ngy. Trng s cng cao tng ng
vi yu cu p ng cng nhanh.

Hiu qu s dng

H thng c c thit k hng ti tng


hiu qu lm vic ca ngi s dng hay
khng? Trng s cng cao tng ng vi h
14

thng i hi hiu qu s dng cng cao.


4

phc tp ca x l bn
trong

H thng c s dng nhng thut ton phc


tp trong x l hay khng? Hoc h thng
c thit k h tr nhng quy trnh
nghip v phc tp hay khng? Trng s
cng cao tng ng vi h thng i hi cc
thut ton x l cng phc tp.

Kh nng ti s dng m
ngun

C yu cu phi thit k v vit m theo quy


chun sau c th ti s dng hay
khng? S dng m ngun c th ti s dng
khng nhng lm gim thi gian trin khai
mt d n cn lm ti u thi gian xc nh
li ca mt phn mm. V d, cc chc nng
s dng th vin chia s c th ti s dng
nhiu ln trong cc d n khc nhau. Trng
s cng cao tng ng vi mc yu cu
v kh nng ti s dng m ngun cng cao.

D ci t

H thng c i hi nhng th tc ci t
phc tp hay khng? Ngi s dng thng
thng c th t ci t cc thnh phn ca
h thng phc v cng vic hay khng? Vic
cp nht cc bn v li phn mm c d dng
hay khng? Trng s cng cao tng ng vi
mc yu cu v ci t cng d dng.

D s dng

H thng c d s dng hay khng? Ngi


s dng c d dng tip cn i vi cc tnh
nng m h thng cung cp hay khng? Ti
liu hng dn s dng c d dng tip cn
hay khng? Trng s cng cao tng ng vi
mc yu cu v s dng cng d dng.

Kh nng chuyn i

H thng c c thit k c th chy trn


nhiu nn tng phn cng hoc h iu hnh
khc nhau hay khng? V d cc trnh duyt
web thng c yu cu chy trn nhiu
thit b khc nhau, nh my tnh c nhn hay
in thoi, v nhiu h iu hnh khc nhau,
nh Windows hay Linux. Trng s cng cao
15

tng ng vi cng nhiu nn tng c yu


cu h tr.
9

Kh nng d thay i

H thng c c yu cu thit k c kh
nng chnh sa v thay i trong tng lai
hay khng? Trng s cng cao tng ng vi
cng nhiu yu cu v thay i/chnh sa
trong tng lai.

10

S dng ng thi

H thng c c thit k h tr nhiu


ngi s dng ti cng mt thi im hay
khng? Trng s cng cao tng ng vi
mc yu cu s dng ng thi cng cao.

11

C tnh nng bo mt

H thng c c thit k nhng tnh nng


bo mt c bit, s dng nhng phng
thc bo mt phc tp hoc t pht trin
on m phc v vic bo mt hay khng?
Trng s cng cao tng ng vi mc
yu cu v tnh nng bo mt (c v s lng
v cht lng).

12

Cung cp truy nhp trc tip H thng c th truy cp ti dch v hoc cc


ti phn mm ca cc hng giao din lp trnh ng dng ca cc ng
th ba
dng do cc nh pht trin khc thc hin
hay khng? Trng s cng cao tng ng vi
khi lng m ngun s dng t cc nh
pht trin khc cng ln (v yu cu v
tin cy i vi m ngun cng cao).

13

o to ngi s dng

trin khai h thng, c cn vic o to


ngi s dng hay khng? Vic o to
ngi s dng c cn phi s dng cc cng
c, phng tin c bit o to ngi s
dng hay khng? Trng s cng cao tng
ng vi mc yu cu o to ngi s
dng cng cao.

16

Ph lc VI
BNG TNH TON H S TC NG MI TRNG V NHM LM
VIC, H S PHC TP V MI TRNG
Tn phn mm...............................
I. D kin trnh v kinh nghim cn c ca nhn cng lao ng
TT
1

K nng

im nh gi

K nng lp trnh
HTML
PHP/MySQL
Java
Javascript
VB
VC++
C/C++
Microsoft.NET
Kylix
Perl
C#
Delphi
...

Kin thc v phn mm


Flash
Illustrator
Photoshop
Firework
SQL server
Oracle
IIS
Frontpage
17

MS Word
MS Excel
Open Office
MS Access
Visio
MS Project
Linux
Unix
Win NT
Win 2000/XP
LAN
WAN
Internet
Intranet
...
3

Hiu bit v qui trnh v kinh nghim


thc t (ghi r loi)
C p dng qui trnh pht trin phn mm
theo mu RUP v c hiu bit v RUP
hoc quy trnh pht trin phn mm
tng ng
C kinh nghim v ng dng tng t
C kinh nghim v hng i tng
C kh nng lnh o Nhm
C tnh cch nng ng

Loi khc (ghi r loi)

18

II. Tnh ton h s tc ng mi trng v nhm lm vic, h s phc tp v


mi trng, xc nh n nh kinh nghim v ni suy thi gian lao ng
(P)
TT

Cc h s tc ng mi
trng

H s tc ng mi trng v
nhm lm vic (EFW)

Trng Gi tr Kt qu
s
xp hng

n
nh

nh gi cho tng thnh vin


1

C p dng qui trnh pht trin


phn mm theo mu RUP v c
hiu bit v RUP hoc quy trnh
pht trin phn mm tng ng

1,5

C kinh nghim v ng dng


tng t

0,5

C kinh nghim v hng i


tng

C kh nng lnh o Nhm

0,5

Tnh cht nng ng

nh gi chung cho D n
6

n nh ca cc yu cu

S dng cc nhn vin lm bn


thi gian

-1

Dng ngn ng lp trnh loi kh

-1

II

H s phc tp v mi trng
(EF)

III

n nh kinh nghim (ES)

IV

Ni suy thi gian lao ng (P)

Ghi ch:
- im nh gi trong bng ti mc I nm trong khong t 1 n 5 (chp nhn
im nh gi l 01 ch s thp phn sau du phy) vi cc ngha nh sau:
19

+ im 1: Trnh yu;
+ im 3: Trung bnh;
+ im 5: Gii;
- Kt qu nh gi bng cho im ti mc I l c s cho vic xc nh Gi tr
xp hng ti mc II.
- H s tc ng mi trng v nhm lm vic (EFW) trong ct Kt qu (n
v tnh: gi tr) c xc nh theo cng thc:
8

EFW =

Mi

x TSi

i=1

Trong :
+ Mi
+

: Gi tr xp hng ca h s th i trong 8 h s thnh phn;

TSi: Trng s tng ng ca h s th i trong 8 h s thnh phn;

+ Gi tr xp hng Mi
Th t cc h s
tc ng mi
trng (i)

c nh gi nh sau:

Gi tr xp hng
(T 0 n 5)

nh gi cho tng thnh vin


1

0 = Khng c kinh nghim


3 = Trung bnh
5 = Trnh chuyn gia
0 = Khng c kinh nghim
3 = Trung bnh
5 = Trnh chuyn gia
0 = Khng c kinh nghim
3 = Trung bnh
5 = Trnh chuyn gia

20

4
5

0 = Khng c kinh nghim


3 = Trung bnh
5 = Trnh chuyn gia
0 = Khng nng ng
3 = Trung bnh
5 = Cao

nh gi chung cho Nhm lm vic


6

0 = Rt bt nh
5 = Khng hay thay i
0 = Khng c nhn vin lm bn
thi gian
3 = C nhn vin lm Part-time
5 = Tt c u lm Part-time
0 = Ngn ng lp trnh d
3 = Trung bnh
5 = Kh

- n nh kinh nghim (ES) c xc nh bng tng ca cc gi tr ni suy t


kt qu tnh ton cc h s tc ng mi trng v nhm lm vic tng ng, c
th nh sau:
8

ES = Sinoisuy
i=1

Trong
Sinoisuy :Gi tr ni suy tng ng ca 8 h s thnh phn, c th
Kt qu

Gi tr ni suy

>0

0,05

>1

0,1

>2
>3

0,6
1

- Thi gian lao ng (P) c xc nh trn c s ni suy n nh kinh


nghim (n v tnh: gi), c th nh sau:
21

ES

Gi tr ni suy (P)

<1

48

32

20

- ngha ca cc h s thnh phn nh sau:


STT

Tn h s

M t

C p dng quy trnh pht


trin theo mu RUP v c
hiu bit v RUP

Nhn vin pht trin c hiu bit hoc


tng thc hin cng vic ti cc t chc
c p dng RUP hoc cc quy trnh pht
trin phn mm tng ng hay khng?

C kinh nghim v ng
dng tng t

Ngi pht trin tng pht trin nhng


ng dng cho cc t chc m hnh nghip
v tng t, s dng cng ngh tng t
hay cha?

C kinh nghim v hng


i tng

Ngi pht trin c hiu bit v cng


ngh hng i tng hay khng? Hoc
c s dng thnh tho cc cng c pht
trin hng i tng hay khng?

C kh nng lnh o
nhm

Ngi ng u ca nhm pht trin c


kh nng t chc, qun l v trin khai
nhim v trong nhm pht trin tt hay
khng? Ngi ng u nhm pht trin
c kinh nghim lnh o nhm trong
nhiu d n hay cha?

Tnh cht nng ng

Tc gii quyt vn t lc tip cn


bi ton cn gii quyt l nhanh hay
chm?

n nh ca cc yu cu Vic xc nh yu cu phn mm c
thun li hay khng? Cc yu cu l r
rng hay bt nh? C thng xuyn phi
chnh sa li ti liu c t yu cu phn
mm hay khng?
22

S dng nhn vin lm bn


thi gian

Nhm pht trin c s dng nhn vin


lm bn thi gian hoc kim nhim hay
khng?

Dng ngn ng lp trnh


loi kh

Nhm pht trin s dng cng c pht


trin quen thuc hay hon ton mi.
Nhm pht trin c cn phi tham gia cc
kha hc b sung nng cao k nng s
dng cng c pht trin hay khng?

23

Ph lc VII
BNG TNH TON GI TR PHN MM
Tn phn mm...............................

TT

Hng mc

Din gii

Tnh im trng hp s dng


(Use-case)

im Actor (TAW)

Ph lc III

im Use-case (TBF)

Ph lc IV

Tnh im UUCP

H s phc tp v KT-CN (TCF)

TCF = 0,6 + (0,01 x TFW)

H s phc tp v mi trng
(EF)

EF = 1,4 + (-0,03 x EFW)

Tnh im AUCP

II

Ni suy thi gian lao ng (P)

III

Gi tr n lc thc t (E)

IV

Mc lng lao ng bnh qun


(H)

Gi tr phn mm ni b (G)

Gi
tr

Ghi ch

UUCP = TAW +TBF

AUCP = UUCP x TCF x EF


P : ngi/gi/AUCP
E = 10/6 x AUCP
H: ngi/gi
G = 1,4 x E x P x H

Ghi ch:
- Nu cc ghi ch cn thit nhm gii thch, lm r kt qu tnh ton v c s tnh
ton;

24

Ph lc VIII
BNG TNG HP CHI PH PHN MM
Tn phn mm:..

TT

Khon mc chi ph

Gi tr phn mm

Chi ph chung

Thu nhp chu thu tnh trc

Chi ph phn mm
TNG CNG

Cch tnh

Gi tr

K hiu

1,4 x E x P x H

G x t l

(G+C) x t l

TL

G + C + TL

GPM

GPM

Trong , nh mc t l cho chi ph chung, thu nhp chu thu tnh trc theo bng
sau:
n v tnh: %

TT

Chi ph chung

Thu nhp chu thu


tnh trc

65,0

6,0

Ghi ch:
Tham kho cc quy nh v chi ph chung v thu nhp chu thu tnh trc ti im 4.2
v im 4.3 phn II.

25