You are on page 1of 6

SULIT

Nama
: ..................................................................................................
No.Kad Pengenalan
Angka Giliran

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TING 4

1249/3

SEJARAH
Kertas 3
Mei
3 jam

Tiga jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALANINI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran
anda pada petak yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi satu soalan dan
kerangkajawapan.

5.

Calon dikehendaki menjawab soalan berdasarkan


kerangka jawapan yang disediakan.

Soalan

kurungan.

Calon

dinasihatkan

supaya

menjadikan peruntukan markah tersebut sebagai


panduan semasa menulis jawapan
Calon boleh merujuk

2
3
Isi dan

Huraian

5
6

daripada pelbagai sumber

yang berkaitan semasa menjawab tugasan


7.

Calon

dibenarkan membawa masuk buku teks,

bahan bacaan ilmiah dan bahan bercetak

yang

berkaitan ke dalam dewan/ bilik peperiksaan.

8. Calon dilarang membawa masuk peralatan


Elektronik ke dalam dewan/ bilik peperiksaan.

Markah
Penuh

Pengenalan

Markah yang diperuntukkan adalah ditunjukkan


dalam

6.

Nama Pemeriksa:
Bahagian

3. Jawapan hendaklah ditulis dalam bentuk esei.


4.

Untuk Kegunaan Pemeriksa

Rumusan

Jumlah

100

Kertas soalan ini mengandungi 2 halaman bercetak

1249/3

[Lihathalamansebelah
SULIT

TUGASAN SPESIFIK

Kemunculan Islam di Makkah yang telah menamatkan amalan jahiliah boleh


dijadikan iktibar untuk membentuk masyarakat Malaysia yang gemilang. Bincangkan
Bincangkan pernyataan tersebut berdasarkan kerangka di bawah :
SOALA
N

TOPIK
Ting 4 : Bab 4.
1. Latar belakang masyarakat Arab
sebelum kedatangan Islam.
[5m]

PENGETAHUAN
R
S
T

KEFAHAMAN
R
S
T

KBKK / KBAT
R
S
T

2. Huraikan ciri-ciri masyarakat Arab


Jahiliyah
[15 m ]

3. Cara penyebaran Islam di Makkah oleh


Nabi Muhammad s.a.w
[ 20m ]

4. Amalan negatif kehidupan


masyarakat Arab Jahiliah ketika itu
a. sosial
b.ekonomi
[ 20m ]

5. Kesan amalan sikap Jahiliyah di


Malaysia.
[ 10m ]

6. Kejayaan Malaysia tanpa mengamalkan


amalan jahilliah.
[ 10m ]

7. Usaha dilakukan bagi mengatasi


masalah amalan sikap Jahiliah di
Malaysia.
[ 10m ]

8. Iktibar yang diperoleh daripada tajuk


yang dikaji.

9. Membuat kesimpulan terhadap isi yang


dibincangkan
a. Pengetahuan yang diperoleh
b. Nilai-nilai murni dan unsur patriotisme
ke arah kegemilangan negara Malaysia
c.. Harapan untuk masa depan rakyat
Malaysia yang lebih cemerlang.
JUMLAH

1
KERTAS SOALAN TAMAT

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

PERTENGAHAN TAHUN TING 5 2016

1249/3

SEJARAH
Kertas 3
Tema Umum
April
1.

Kertas soalan ini mengandungi satu Tema Umum.

2.

Calon dikehendaki membaca dan meneliti Tema Umum tersebut dan membuat

persediaan awal sebelum hari peperiksaan.


3.

Kertas soalan ini mestilah diberikan kepada calon enam minggu sebelum tarikh

peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 3


halaman bercetak.
[Lihat halaman sebelah

1249/3
SULIT

2016

SULIT
1249/3

ARAHAN KEPADA GURU


1. Guru hendaklah memastikan Tema Umum diberikan kepada calon enam minggu
sebelum tarikh peperiksaan.
2. Guru hendaklah menerangkan kepada calon tentang Tema Umum supaya calon membuat
persediaan untuk menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik dalam Sejarah 1249/3 yang
akan diberikan pada hari peperiksaan.
3.

Guru dibenarkan untuk membimbing calon dalam penyediaan dan pemilihan bahan
rujukan sebelum hari peperiksaan.

4.

Guru hendaklah menasihati calon memilih bahan rujukan yang sesuai dan mengenal pasti
kedudukan setiap maklumat di dalam sumber supaya tidak membuang masa untuk mencari
maklumat pada hari peperiksaan.

5.

Guru dilarang sama sekali menyediakan jawapan kepada calon dalam apa-apa
bentuk sekali pun.

6.

Guru hendaklah menasihati calon agar membuat salinan sumber maklumat berkaitan yang
diperoleh daripada buku ilmiah, majalah dan surat khabar untuk menjimatkan ruang di atas
meja pada hari peperiksaan.
ARAHAN KEPADA CALON

1.

Calon dikehendaki membaca dan meneliti Tema Umum dan membuat persediaan awal
sebelum hari peperiksaan.

2.

Calon boleh berbincang dengan guru dan rakan-rakan untuk mendapat dan mengumpulkan
maklumat berkaitan.

3.

Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan Tema
Umum yang diberi sebagai persediaan menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik dalam
Sejarah 1249/3.

4.

Calon boleh mendapatkan sumber maklumat daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah,
akhbar, internet dan bahan-bahan yang berkaitan.

5.

Calon dibenarkan membawa masuk dokumen seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota
bertulis atau bahan fotostat dan bahan bercetak ke dalam dewan/bilik peperiksaan.

6.

Calon tidak dibenarkan sama sekali membawa alat atau peranti elektronik ke dalam
dewan/bilik peperiksaan.

7.

Calon dinasihatkan supaya penggunaan bahan rujukan semasa peperiksaan tidak


mengganggu calon lain.

[100 markah ]
Jawab semua soalan
Tema Umum: Islam dan Penyebarannya di Makkah
.
Kemunculan tamadun Islam di Makkah telah mencorakkan cara hidup baru terutama
kepada masyarakat Arab Jahiliyah sehingga menjadikan kehidupan mereka lebih
teratur dan sempurna secara beransur-ansur. Kemunculan tamadun Islam bukan
sahaja telah memberi rahmat kepada manusia sejagat namun turut memberi
manafaat kepada pembentukan masyarakat di Malaysia.
.