You are on page 1of 4

LAPG FILIPINO 3 GRAMMAR

1. Aling
may
A. Nasa
B. Nasa
C. Nasa
D. Nasa

pangungusap ang ginagamitan ng mga salitang


diptonggo?
kaliwang bahagi ng hagdan ang walis.
unang hanay ang mga lasong dilaw.
silid- aralan ang mga bata.
isip lang ang takot.

2. Ang pangungusap na ito ay ginagamitan ng maraming


pangngalan.
A. Umiyak siya ng umiyak.
B. Ako ay maganda, matalino, at mabait.
C. Ako, ikaw, siya ang sasama ngayon.
D. Ubas, mansanas, mangga, at atis ang gusto kong prutas.
3. Aling pangungusap ang pasalaysay?
ako kagabi.
B. Nanaginip ba ako kagabi?
C. Naku! Nakakatakot ang panaginip ko!
D. Magdasal ka muna bago matulog.

A. Nanaginip

4. Aling pangungusap ang gumamit ng mga pangngalang


nasa
maraming kailanan?
A. Magkakapatid sina Theressa, Tim, Trisha at Tom.
B. Kapatid ko si Mildred.
C. Wala akong kapatid.
D. Ang kapatid ay kapatid.
5. Siya si Pangulong Benigno Simeon C. Aquino, ang
pangulo ng
Pilipinas. Ang salitang may salungguhit ay ___________
A. pangngalan
C. panghalip
B. pandiwa
D. pang-uri
6. Nakita mo ba ang pulang payong na hawak ni Maam?
__________ iyon, hiniram lang niya.
A.Sila
C. Niya
B. Akin
D. Namin

7. Sabi sa babala sa daan, Bawal magtapon ________ng


basura.
A. dito
C. diyan
B. doon
D. saanman
8. ___________ ka ipinanganak, Marie? tanong ng guro.
A. Bakit
C. Kailan
B. Paano
D. Sino
9. Mahal na mahal ng mga Pilipino ang yumaong Pangulong
Corazon C. Aquino. Minahal kasi ________ ang
sambayanan
noong siya ang pangulo.
A. siya
C. kanya
B. niya
D. sila
10. Aling ang tamang panghalip pananong sa tanong na
ito?
____________ ka noong maysakit ang iyong ina?
A. Nasasan
C. Ilan
B. Sino
D. Alin
11. Tunay na mapagmahal ang ating mga kababayang
Pilipino.
____________ ay kilalang matulungin sa
kapwa.
A. Kanila
C. Sila
B. Kina
D. Siya
12. Magaling na sa kanyang karamdaman ang si Bb. Cruz
na aming
guro.______________ na siya sa aming klase
kahapon.
A. Nagturo
C.Natulog
B. Nag-aral
D.Naglaba
13. Araw- araw ay __________sa klase ang masipag na si
Marlon. Alin
ang tamang aspekto ng pandiwa ang
dapat gamitin?
A. pumasok
C. papasok
B. pumapasok
D. ipinasok
14. Kalan__-de gas na ang ginagamit ng maraming
maybahay ngayon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only.

www.slideshare.net

A. g
B. ng

C. na
D. gg

15. Mabilis tumakbo ang kabayong pangkarera ni Don Juan


de Dios.
Ang may salungguhit na salita ay____________
A. pariralang pandiwa C. pariralang pang-uri
B. pariralang pang-abay
D. pariralang pangngalan

D.Pagpapaganda ng Pook
4. Ano ang naging bunga ng pagmamasid ni Jennifer sa
kapaligiran? A. May itatala na siyang mga gawaing
pampamahalaan.
B. Naunawaan niya ang asaynment.
C. Nalaman niya ang mga nangyayari sa kapaligiran.
D.Nakita niya ang ibat-ibang gawaing pampamahalaan.

II. PAGBASA
Basahin ang mga talata at kuwento. Sagutin ang bawat
tanong
tungkol dito.

Aytem bilang 1 4
Patungo sa paaralan si Jennifer. Iniisip niyang
mabuti ang tungkol sa kanilang asaynment. Ipinatatala ng
guro ang mga ginagawa ng pamahalaan upang
mapaunlad ang bayan. Habang siyay nag-iisip, may
nakita siyang mga taong naglilinis ng plasa. Mayroon
pang nagtatayo ng mga posteng ilaw. Napansin din
niyang may mga bagong basurahan sa mga bahaybahay.
Alam ko na ngayun kung ano ang aking itatala,
nawika ni Jennifer.
1. Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit?
A. Ipinababasa
C. Ipinaaalala
B. Ipinabibilang
D. Ipinalilista
2. Batay sa kilos ni Jennifer sa kuwento , ano ang kanyang
katangian?
A. Mapagtanong
C. Mapagmasid
B. Mapagbasa
D. Mapagbiro
3. Ano ang angkop na pamagat sa talatang binasa?
A. Pagpapalawak ng Komunidad
B. Pagpapagawa ng Paaralan
C. Pagpapaunlad ng Bayan

Aytem 5 8
Umakyat sa entablado ang punungguro. Tumahimik
ang mga manonood. Sabik silang malaman kung sino ang
nanalo sa paligsahan sa kalinisan. Ubos-kayang tumulong
ang bawat bata sa paglilinis sa kanilang silid-aralan.
Nagsalita ang punungguro.
Natitiyak kong nais ninyong malaman ang klaseng
nanalo sa paligsahan.
Pigil-hiningang nakikinig ang lahat.
Natutuwa akong ihayag na may isang silid na
palaging malinis araw-araw. Nanalo sa paligsahan ang silidaralan ng Ikatlong Baitang!
Galak na galak ang
buong klase ni Gng. Rosales.
5. Alin sa mga sumusunod ang kahulugan ng salitang may
salungguhit?
A. Hula
B. Palaro
C. Timpalak
D. Palagay
6. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa mga magaaral batay sa kanilang kilos?
A. Malinis
C. Maligaya
B. Marunong
D. Matulungin
7. Ano ang angkop na pamagat para sa kuwento?
A. Paligsahan sa Kalinisan ng Silid-aralan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only.

www.slideshare.net

B. Paligsahan sa Kalinisan ng Paaralan


C. Paligsahan ng mga Bata sa Ikatlong Baitang
D.Paligsahan sa Kaayusan ng Entablado
8. Ano ang dahilan ng kagalakan ni Gng. Rosales?
A. Nakapili siya ng isang malinis na silid-aralan.
B. Napanatili niyang malinis ang silid-aralan.
C. Nanalo sa paligsahan ang kanilang klase.
D.Nanalo sa paligsahan ang kanilang silid-aralan.

D.Iniiniksyunan laban sa kolera at disenterya ang mga bata.


12.Ano ang
A.
B.
C.
D.

angkop na wakas ng kuwento?


Hindi iinom ng gamot si Eugene.
Lulubha ang sipon ni Eugene.
Gagaling ang sipon ni Eugene.
Titindi pa ang sipon ni Eugene.

13.Ano ang kasalungat ng salitang may salungguhit?


A.
Makipot
C. Masikip
B.
Maliit
D. Makitid

Aytem 9 13
Nasa silid ng Ikatlong Baitang si Gng. Jocelyn Erot.
Sinusuri nya ang kalusugan ng mga bata. Tinuturukan
niya ang mga bata ng ineksyon laban sa kolera at
disinteriya. Ang ilan sa mga batang takot iniksyunan ay
nag-iiyakan. Pagkalipas na masuri at mainiksyunan ang
lahat ng mga bata, sinabi ni Gng. Jocelyn Erot , Ibig
kong sumama sa akin sa klinika si Eugene. binigyan ko
siya ng isang gamot upang matulungan siya sa
kanyang paghinga nang maluwang . Matindi ang kanyang
sipon.
9. Saang bahagi ng talataan matatagpuan ang paksang
pangungusap?
A.
Unang pangungusap
C. Huling pangungusap
B. Ikalimang pangungusap
D. Ikatlong pangungusap
10.Ano ang
A.
B.
C.
D.

pangunahing diwa ng talataang binasa?


Pagbibigay ng gamot sa mga bata
Pagsusuri sa kalusugan ng mga mag-aaral
Pag-iiniksyun sa mga batang may sakit
Pagpapagaling sa mga batang may sakit

11.Aling detalye ang sumusuporta sa pangunahing diwa? A.


Nag-iiyakan ang mga batang iniiniksyunan.
B. Binibigyan ng gamut ang mga batang may sakit.
C. Tinutulungan ang mga batang may kolera at disenterya.

Aytem 14 17
I

Pinag-uusapan ng klase ni G. Malaya sa Ikatlong


Baitang ang tungkol sa idinudulot na sama ng
paninigarilyo.

II

Nagpapaitim ng ngipin. sabi ni Juan. Pati mga


labiy
nangingitim dins sa paninigarilyo.

III Marami pang ibang mga kasamaang idinudulot ang


paninigarilyo, wika ni G. Malaya. Masama iyon sa
baga. Sinasabing maraming may kanser sa baga dahil
sa paninigarilyo. Ito rin ang pinagmumulan ng kanser
sa mga labi at lalamunan.
IV Narinig na lahat ni Joseph ang pinag-uusapan.
Nagsisimula na siyang manigarilyo. May takot siyang
naramdaman. Naisip niya hindi pa huli ang lahat.
14.Saang talataan matatagpuan ang paksang pangungusap
ng akdang binasa?
A. Unang talataan
C. Ikatlong talataan B.
Ikalawang talataan
D. Ikaapat na talataan
15.Ano ang kasalungat ng salitang may salungguhit?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only.

www.slideshare.net

A. Nagpapalinis
C. Nagpapaputi B. Nagpapatibay
D. Nagpapakulay
16.Ano ang pangunahing diwa ng tekstong binasa?
A. Mga usapang naririnig sa loob ng klase
B. Ang paninigarilyo ni Joseph
C. Ang pangunahing sakit ng tao
D.Ang kasamaang dulot ng paninigarilyo

17.Ano ang detalyeng sumusuporta sa sa pangunahing


diwa?
A. Kanser sa baga, labi at lalamunan ang dulot ng
paninigarilyo.
B. Nagpapaitim sa bibig ng tao ang sigarilyo.
C. Marami ang epekto ng paninigarilyo.
D.Cavities sa ngipin ang dulot ng paninigarilyo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only.

www.slideshare.net