You are on page 1of 36

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MATEMATIK

TAHUN SATU

 m

e
k pLi k  
id
m
(KSSR)

im
N 1

id
m dp
m dp ii

Cetakan Pertama 2010


Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.

e 
k m
e 
k m

iii

eNm e y#$m

 ik d 

100 i & eN L

15

 i li 5m

vi

 rl R*m +il

18

n

inm

20

RM10 / m

21

ip 
id
in

i9p :5r

ik:

:#iik:

a$m
a$m 1i2m
1i2m
m 3m

22

34d


23

Liil ik liin ap< #

3i*

24

3 k m

e L

25

1il

26

 ip 
id

ip 
piiin

d
m

d
m

uL
k m R*m R#l m

11

R#l Ril a:#

12

>R#m em ?* L

13

ip4

14

iii

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat
dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara
satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat
yang adil bagi kemakmuran negara yang akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisitradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha


berterusan ke arah memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk
melahirkan warga negara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat, dan Negara.

vi

a#i$m i#$m e N r L <5 a#iip


e# , 4p< R*m < k m n#R#
Re N
eir 
 l $m,
R#K $m
eire Lil Lr.

n
s i#9 Li a#i R#l i:9  u k:ms
en li aB in ik :m. i 3 d1n
li i iin R#,  liin Em
miB
i9ik:m
F#$m
p<
n
e l
k?1
 u k: 3 k k
e NL5.

ip 
id
in

i9p :5r

i9 i#nik i 3 u k m, >


i9ik m, a k d i um, :p y e ym,
ei3i
3 k 
i9ik m
Mp
m
+i:k in#5. ip 
k R* al5n
Em r L eN a#ii#n, a il, i9ik:m
+i# L,
iB ik:
4r
l
 n#
i#n il <p e*r.

Liil
alpm

id
5
a#i r9
r u k i, R R*m eir  l 
eire Lm i#n $m N< $m eR#ip
u*i e yR p 
id
m e
r95 4rpd
 in#5.
im
> m
#$
m
i9i5
ik l k: 4r N 1epR: +i:k in#5.
im il nik R# Gk:ip5
n
i9ik m HN in#5. a l n i zil
im o k i 5# iK: in#5.

ip 
k Rn +i r L k 
iR i B e yR:m iz R m <5 R#
a#i95 e LR:m yp< in Em >R in#5.
ivin Em r in L d
ai ik m
R#R# :p# eii2m R*m ur3ik lik
?
K i2m nm +i :k in#5.

 ik li 5in a1p


il 
id
m
>R<

3iil
1k pdL5.
e
k p
Lik 
i


id
m
* 4p<
n
3ilpdL5. a5 in# 3i i2m o
e
rB iipk
iRe N
* 4p<B
e ypdL5.

ik:
e
k p Li k  ip 
id
5
r i
 eN 5, iil a1p

i#n L, O i >
p <i95 e Ll
 n#R#k e NL5. 2m
l<
$
n
a#i$m i i#$m e *p<
m inik
 i2m an#
 zil n e y i#5.

pd

ini $m
i#n $m
e N

r k:k i a#i$m i#$m Gdm


Nm 3
1k L Re Lp in#. R?#i
1

e
r<

:#iik:
ip 
k R#l Riil r L i a#i
e*i2m aR#p <i95 e Li2m k i5m 
Nm. a5 r L 5, e l#, d 
 iR# al >5 ik:m. k 2k: Qr
l, l R R#m, p5l, e
r<,
iTF5m, e +il Udm
a#iil e +il Udm
 n#R#p ni :p# il
a#iil a#i, i#n, R*m
R#l Ri Re Ln Em
a#iil N< iR#il
im i r in i9
p e*l.
i# rk 1$m.

 ip 
id

d
m

i#n oK i5


 ye +i al5 ye +i
al #il e
r<
e Ll.

n4 m, 3n

R*m N<

3
# L,
3mik , 3
, N<
 iR# l
url.

 m, OR*B V+l, 3 ,
u m i e
r 
a#ii2m 3
# i2m
.
 e*l.

i a#ii2m i#i2m


p e*l.

e +il Ud
 
id
m * a1p
k
a1p
k e N

?*  k e NL5. a


a#ii2m i#i2m p
 l #i R#m, n4 p N<,
e*l.
3
$m N<m, i 3m,
l<
, <# rB i$m a+:rm,
a#iil, im R*m e +il Udm
<# rB i$m a+:rm
 i :m. R:#ipid
a1p
k
?* L on# e
n* e
r<

O4d 5
n + u
l
k B i9, yB i9,
rB i$m O m.
< k m iR# oK i
* e R K k e NL5.
R ki, < k m, i#n
ave K ip<, k i2L 
il
R*m 3n#i  dl.
d
pdLp l 4 ,
a#i r9, l<
i 
u k: 3 k k e NL5.

.
i
i 3m

l<


id
, <#p

3
1k L Em
5$m
:3n $m 2e#
e yl.

3 dp R*, oR*


 iR# l
url.

Liil ik liin ap< #

.
.
 i 3 d r L :#95 * N L
a1p
k lik R Nm. ar L En*
N L 13i on#i2m R*m En* N L
13i iN12m i Nm. an i#: ar L
l 3i 5# il li e
 m.
13i

II

3 k m
e
k p Li in 13i on#in ip

 id
5 r i
 <i95
e Lm i#$m k iil a1p

i#n $m n5m R#$m rk i#5.

e
k p Li in 13i iN1n

id
5 r i
 <i95
e Lm i#$m 1 k iil
a1p
 i#n p n5m R#$m
an#
 zil >Rm l $m
iB $m 4i #il Rr.

3 k m
3 k m
e
k p Li k  ip 
id
m
r k:p in m i#n p e# um:

l* V+l il i i#p <i95 aR#


3
#il n5l.
eN L e
r  rl, +il, ek l,
:l i a1p
ii L, a$m 1i2m,
3

e
r<m
<Lii2m,
 iR#in
n d

ii5l.
im,
i#
5# L,
an#

 zk
 iR*k i
 uL i >
l k N
#i95
n5l.
:#i4, i Be R L R*m ei i
>
l k e N e
r< e Ll.
i i#$m a#i$m ni V+2k R
a:# R#i5 iB k: 4r
l.
an#

 zil
i
a1p
il
i9il,
p5l, i yB i Re Ll.
i >
l $m e
r< $m rpik l
ii3ii5K p n5l.
iin e+i l url.
ik 5p <i95 e Lm, i a#i
alm, e e
r< l e +ilUdm
ud
l i u K inik
 il n5l.

ip 
id

d
m

ip 
id

alp in#
1k p in#
in
iB
e N1k i#5.

d
5 e
k p Liil

id
k
:#ik in#5.
ik
R#l
Ri 5
i9
i#
 k

iB

R#l ii

i9 i#n

ik liil
i9 i# 5 ik ik
liin
Em
ei 
r 
u k ik i# m
enk :#ik in#5. iB
i9k e N
n i >
p <i95
e N iB e yk ?1 R#$m, a#i$m
i#$m e *p<
n i N< in a1p
il n
an#
 zil n5 r.

ip 
p e 
k 5 3 n: ii 
uL
k i$L5
eNm e y#$m
a$m 1i2m
:#ii2m e
r<m
<Lii2m im

ip 
id
1p<

e
k pLi r k 
id
in
uL
k m in *:


p :i

iB
i9 i#n

e l#
e
r< i#n
p5l
e
r<5l
iB k:
4r l
ii3iil

i#n

eNm e y#$m
a$m 1i2m
:#iil R*m e
r<
<Liil R*m
im

3n
$m
N<m
eNm, rm,
3n#i  dl,
nmik R*m
 im
i#9 n m,
+i#, e
r<

i i#n
:p y i#n
iB k: 4r m i#n
y i#n
e
r< i#n
e +ilUdk m i#n

eNm
eNm e y#$m

a$m
a$m 1i2m

& eN
 rl
+il
ek l
:l
k k:
inm
 m
i&k 
m
e
r<m
:#ii2m e
r<
m

e L
op<m 1m

m 3m
34d

3i*
e L
pi m
ii m

<Lii
<Lii
i2m

im

k l
 i

r L l R#l aK in +i + 


i >
l u k m y e ym Nm.
r L i >
l L on# e
n* e
r<

en$m im &eR# a#i (a 5 i
i ii95 ik in# a#il) en$m uB
e yl Nm. avr >R in i >
l L
e
r a#i, e L e i9 a$m. an+i
r in ip n m ai ik:m.

i#n
r i
 rk pm i i#n eN L,
al R*m u k:l, k l,
ik il,
eN k
 l,
:#iik
 l, 1#p n5l, l e +il
Udp
n5l,
ip
e L p
n5l n#R# uL
k iik Nm.

i i#n
r L & L d
n l R#l Ril
3
1k il LR:k e k pm yp< L
ar L
ik
5k 
+ p
<i95
e LR:m pd
i >
l p e L
e i9 3iil <i95 e LR:m 5 <i$m.
r k: >Rm <i95r ar L e
ri
>Rm, i >
l alm, e
r95
3mik $
n y Re Lm, i a#ip
nm, 5 <i$m. iR* 5p e L p
nl, e +il Udk i L, ii, e l#,
e l id
m n# r in R#l ail
i
m eR#ik Nm.

i i#n en5 inm i#n k :#ik in#5.

i iB e R p ni ik


p5 al5l.
i >
l 5li k ?*l.
uN ik B n#  il l
on#p
R#i
a m
e yl
(konjektur),
 il, 3ibil.
i k ip e eike rl.
an#

 zi
ik
ip
n5l.

:p y i#n


:p y
i#k
 m
N1:
ei il.
5

e &5

inR#

y i#n

ove ?*k:m m e 25l; ?r95


il.
>
l i B
i , ii , 5li k
 l.
ik  p5p <i95 e Ll.
> 5 u k:l, R l.
>R<
l 5k L e
r i m
e yl.

y i# Re Lme &5 inR# N1:


 l e# :#ip< L, 
p< K L R*m Ep
e L 3 l.
dl3iK il uL < K 3 l.
:#ip< p n5l.
pii
i95 l p e*l.

i9il.

iB k: 4r m i#n.

e
r< e Lm i#n

iB k:
4r
m
inR#k e N1k:m:

R#l

e
r< e Lm i#n 4zk m i#n k
e N1k:m:

iB 
i B
i
u k:l;
iB in
k ik
?* 
a
K
l.
4r ei B rpil; e y a K 
eip
k ?*l.
1 iB k: 4r ail
:#ipid
iR i* iB p :5 y95
4r l.
o
ii 
iB k:
ev# 
a:# k e N 4r l.
4r
<p
id
2m
3mik $
n
iB k: 4r l.
p in ui l.

inik il d
l.
i >
 3ri m ei m
e&5l.
d R*m a#ik e&5l.

l.

e +ilUdk m i#n
e +ilUdk m i#n en5

4iB d
m,

ipi, ii, ene L, i a pk m R*m


R#l e :pip inm 3 k iR p
ni 3ir ik:m R#k :#ik:m.
6

r L,
3Nr L,
eR# r L,
 iir L,
ei r L
 i i
m
Re Lpm
i
e
r< ip 
il <i95r$m >
$m
2pik e L 5 <i i#5. e l #il
u k:l,
 ir95
e Ll,
<i95ril
nR#m
 i
3
e*
u*ip
r k:p :p y R*m # M >

f Fk
 ypgk
Nm.

 K 
udi
i
e
r<
r in
ip
<i95r m a
5 <Rh#5.

ik 5 u k i + p <i95


e Ll.
uN ik B n#  il 
er a m e yl, il, 3ibil.
i >
 y e yl.
iB k: 4r l.

e l#
iil e
r<

fn ik /l fk g2m R Mk


:jk p <i95 n52m i e
ril i
k ik ?* :m. M >
 R fk:R:
r L e  e R $m :jk $m
n
Nm.
M
e
rl
l
G
K  ad
, :j, f k m
F#n, Mp, Ml, h
m9pd1khn#.
r L M >
 ik:R:m iB k:
4r NR:m R:jpd
ev# G
K p
n Nm.

i >
l R#i e
r< e Ln +i r L
i 5 ik m, 2pik e Lm
um. ik 5 e&5 R*m BO 1il
r L, iir L, eR# r L i 
n
 ir95 e Ln +i r L nmik 
r5ke L in#r.
a5
n
 iir L
r in i i#n rB ik N ip$m
ei k: i#5.
e
r<, ik R# arL k: i#5. i
e
rin Em >
l eike p5
n 3n:
<i95 e Lm 1 i#5. ye +i, e&5, :#i4
R*m d i (:#i, ad
, 
m n#)
 iR#k e N Re Lpm i e
r<
r L i 3n: <i95 e Lm in
ik il al m 5 <i i#5.

inik
e
r<k:
r in
 
ur in#
V+l
p i#5.
iBV+l

r i
m, iir i
m Om 5m Li L
 d:m
 5m
il
e l2m
 5m
?R*k:
ik ik:m
 5m
p i#5.
l 
V+il r L 3
1k i , :&
al5 :p< #il O*O*p<
n iK:R: yp<
+K Nm.
7

inik i e
r< i# ip4 e y$m
 5 r L u k:l, ik:l, i >

l V+l i2m R*m e
r< 1i2m ir95
e Lk d
Nm. ip 
k R#l
Riin 5 , ik , e&, e ik yp<m
Gk:ip<m +K pm r L iil e
r<
e Lm,
e
r<
e N
ik
R m
+i:k p in#5.

 i a
K m i 3
1k in
Em i in a1p
il 1epn Em
p5 ii #il Re L m.
R#l Riil uL p5m 3
1k
r L im o +i# al5 1# en*
eNik
e Lii95
irk i#5.
+i#$m
1#$m
i 
ik
5p
<i95
e L l 4r N :m.

p5l

p5l r L 1pii95


i9ipR:
R*5 dl l ar k i 3
1k k
a m e yl, 3ibil, > ik m e l,
:p yB
e yl,
ip4
e yl
R*m
3i p5l
 iR#iR:
 r
5 i#5.
ip1pd

iR i L
r 
nmik
u
r m
e * r m
u k i
i#n ik iB i9 r k: i#5.

inik il ip <i95 e LR:k


p5l o k i a1p
:m. ip
p5in
rB i,
a#i R#l
rB ik:m
r
e
r<k:m
e3K i
m9m
uN.
p5l
>B
i9$m
yB
i9$m m5 i#5. i5 i 3n:
<i95
e LR:m
arL
ipR:m
a1p

iK: i#5.
i93 k 
a

r a m e yl, a 3ibil, >


ik il, :p yl,
4rHk ip rl, i
3
1k 
ip4
e yl
R*m
a
3i p5l iR*k: +i d1in Em r
 Nm. i ir5, i 95
2k:
rEd5 dl l ove m K:
e LR: iir i i
ei$m yp<m
+K Nm.

e
r<5l
ip 
id
 al5m 5 r L
5k L R*m 13i L e
r K L eR#
a#ik ip 
il uL p< k i
$m,
iiR:m R# 5# k:i
$m e
r< 
 yp< L +K p 
Nm. a r in ip
<i95r
mi
ei m
e L
e i9 m iK B e y$m.
ip 
id
m k il, 1il, :#iil,
a, iB k: 4r l ep 5# k
8

e NL5.
i5# k i

e
r< 
>R i1l
r L

5k $m
i#n $m
R*
3iil
3i*ike L
N1ik:m. # , 5k m i#n m ev *
on# e
n* e
r<
 y ik in# enp
<i95 e Lm 5 im, a5 ?* $m
uL
k i$L um eiil <i95 e Lm
1 i#5.

+i# id
il.
id
id
+i# e l5l.
i
B i rl.
B  Qr npm e 5 
+i# L
ip
i2m
iipd
np

Nm.
e k pm
iB L
ir in
an#

3
1k 
uL
k i
iB  ip5 a im. in+i r L <5
V+l 
eir3 k:m 5
i
i#n p
n 1$m. ai zil l i:9 V+
eire N
K 
i
pike L
1$m.
B  QrpR +i# L in *.

r L K in an#


 zil Lii2m Lik:
eii2m i >
l p n5m 5 ar L
iin n, i5m, i, a+: iR#
urr.
2m
r k:
K in
an#

 zi2m i# 5# i2m a 4i ip


n5m yp<k idm. 3i zi2m V+ ik
i 1 np i#5. i 1in Em
r L
ik l k: 4r m V+in 1
al5 a 3i :#i5 a ik m 1$m
enk N
#ir.

iB eip5l.


n* 4r l.
p
m l.
 ik N
#il.
ad
, 
m al5 # d1
 r e yl.
6. B e yl.
7. op< l.
8. 
3iii95 e yl.
9. > k p5l.
10. :#iip n5l.
1.
2.
3.
4.
5.

iB k:
k: 4r l.
l
iB k: Qr N5 Mk R#l Rnn
khk :j/k :m.  Mk R#l Rnl
B k: Qr m F#n & , 
 Fd
m
&$m
uL
kh/k
Nm.
f 
B 
QrpR 
F#n
r g

rk p
Nm. B  QrpR F#n
nm 3
1k k e N1k:m.
B  a
m l.
9

 rk k?1 m
ik:m.
ip
iB k
R m a 4r NR:m udii ap<
u i#5. eipii ind
, e 5 e +i R*m
a
m n#R#k e N1k i#5. 5k
5m iB i k: 4r NR:m 
 iii3iF5K p n m.

ii3iip<B e yl
iv p ii3iik m im np i#5.
 l ii3iik:m u m R*m ii3iik pd

u 5
n
oR*
il Nm. iviN
u in a e
r< L 4z *:

r L
i
e
r<k:m
R*m
5
5r2k:m
i9p
ii3ii5m
a im.
ii3ii5m r k:m R#r k:m i
i 
a:#, i i m R*m ik 5rl,
95
l
 n# 
aik in#5.
e
r<
5 R*m 3
# iB $
n
i e
r<p55 n#R# r L
i9p ii3ii5il a#ir.

ii
i
p e L
O k:l

:#ip5

uN 
u m

i
u m

i rl

G il

e r9
i9k:m,
i
1i 
5riR:m ii3ii5m o k ik ?#
iK: i#5. ii3ii5m aR# im, a3i
al5
5
3ii
ik:m.
i5
em n k:k
i
im 
o
Vz3i >Riim.

k il

ii3ii5m
en5
i
u iR:m
uN
u iR:m er ui k p i#5. +i#,
ad
,
:#i,
i
 k im
 n#
a5m
ei
u m
R*m
er
apil
nk?1 ip e L :m.

i9p ii3ii5in Em i ap ii


u k m k i e
r< ik m 1$m.
>R<

aK L,
N il
Em
5r uk m.

ii3ii5m en# l s> 5 on#k :#ik:m al5


ii3iik:m e&5 1i ind
in R#m
al5 upe :ms. ii3ii5 e3#i eipii
R*m
udii
en* iN
p
iik pdL5.
udii en5 i3r
i9. eipii en5
O k
?d
p<B
e ym
R#r l

3
$m
3
$m N<m
ip 
 id
il 3
$m N<m
l<

r u k: 3 k k e NL5.


a
ir5
 l
ur2m,
N$m
10

ureNm d ik e N
e L $L
i
#i
u k
1 i#5.
3
$m
N$m
<i95
e N

 iB
 
31 m
# m
2e#B
e y i#5.

e
r<
N<
en5
:p#il
3n

u k il
m9pdL5. ipN 5 i
3
1k in 5 uL e
r i$*5 i#5.
u iiR: ipil, :& iK:l,
95
2m 5p i R#m e yl, idk
e l, 3 3iil, 9
i9 e N1l
R*m oke r ipi :m.

 iir i R#l Ril aK in +i


N<m 3
$m u k p i#5. iv k 5
3mik , rm, 3n#i,  dl, nmik , R#l
R*m im n#R# L5 i#5. 3
 N<
iR#in
u k 5
+k
+k m,
e
r<,
+i# L R*m uL r9 ?* uL
k i$L5.
iil 3
$m N<m >R<
3iil <:p

Nm. iil 3
p ik k?1 R#il
5 e N R#R#$m uL
k i$L5.
i$m an $m R#i 3r# 
k e N1l.
im ilil rm izB i$m.
iin e +ik:m i#k:m ipil.
i
al5i2m
n5i2m
nmik e N1l.
im e
r iB  4rpil 
u*i$m 5im e N1l.

+i#p N< en5 iil :#ipid


3
1k
+i#p N<
n
m9pdLk :#ik in#5.
u k p5l, ii3ii5m e yl,
iB k:
4r
l,
e
r<
e Ll,
m9p5l R*m e +il Udp n5l
 n# :m.
uL r9 N< en5 i uL
k $m a5
e
r<
5# , (e. R*p N<, B p
N<) u k:$m :#ik in#5.

uL
k m R*m R#l m
e
k p Li k  
id
m, r L
ei95e LN1 al5 e yk?1 uL
k 
m R*m R#l m iR#iR: k i5m
e 5 1k pdL5. im R#l :i 
a1p
k e N
p< k e N
iR
1il 
k pdL5.

i3r N< en5 i 3in +k +k in


u k m.
oin
3

u 
3r,
# ik:, rm, *i, y9B
i9,
nmik , m, 9# , O il 3iR#l,
3m n, i#, e *p<, e * n# :m.
11

R#l Ril a:# r  k


e N

il
Nm.
i5
r L
oke r e
r< e N K in aK in
 i i#n p e*m il a Nm.
e +ilUd ui$
n r  ke N
Re Lpm
N
#i
a:#il
R#l
izod
k
?1 ,
nik ,
arL ,
R*m l i:9 a Nm.

uL
k m
5p< il r L a
k?1 a#i3i
(a#i) R*m 3ik (3
$m N<m) dm
e 5 ?R*.
R#l m
a#i3i
al5
<i95e N

5k L
 iR#in
a1p
il
r L
ei95
ik N1 al5 e yk?15 e
r 
:#ipid
?R*. ai
k?1 1il N<, i#n, a#i
 iR#p
e*il
r k:L
R#k
dm ?R*.

e
k p
Li k 
ik
R#l
Ril
 
Ril
a:#
e NL5.
 iir
r in
iR R#
a:#
r9ek m.
R#l
Riin
in
a:# $m
iR*5p
e L $m
e *5 a$m. i r L rk 4i m,
k m, <5 R*m e
r< 4i m u
i m u*5 ik:m.

R#l m, R#l Riin 13ik d


5.
r L iil 5k u k m, i#n,
3
, N< iR# r5k e Lm, >R<

V+ u k iir in k B i9k: >R


+K pm yp< :m.

o i#n R#l Ri id


im 5 3n

R*m N< 3n # id
id
R#l
:i il ik Nm.

R#l Ril a:#

r in i r HNm il *,


 pR*, iR R*m a#iil n# ?* L
<:p
Nm. i5 r L :#ipid
o
pk R:m r K B e y$m. *
i L, :#i4 L, 5k L iR#
uL
k iik m.

R#l Ril 3
1k il iB i9 R#l
u k m eR#ik i#5. R#l Ril 3
1k L
i#m
R#l a1p
il aNm. a5
n
r L K L 3ik R er ik:
n Ok R#il
L
Nm.

r in :p y R*m k B i9


ur5R:, iB k: 4r N o
12

R#l Riil k B i9$m < k B i9$m


iB k:
4r
l,
> B
i9il,
e
r< e Ll, e
r< 5l, e +il Udp
n5l n#R#in Em ud<: 1$m. in
+i r L:
1K L R*m e
r< L Em i 1k 
u k:l.
i i#n p ni a m e yl,
al, an#
 zil pm k
d i p 
l.
i i#n R# 5#  oK il
+k , +k l iB k k: k:k
i a#ip ni 4r l.
uN ik B
n#  il l
on#p R#i a m e yl.

k ik ?# k ik R#l Riil <:l


Nm. iB k: 4r m 3
1k L
r in
iR R
ik
Nm.
a
il, r L 95 R:m, 5i 
1epR:m Gk:ik p
Nm.

>R#m em ?* L
k m < k m
k m en# l 3i# e Lin # 3i#
uL5. sKamus Dewans-in 1 k m en# l <i
on#
u k:m
R#l
al5
i#
e NL :m. 1999 m N id
m dp
iiin 1, k m en5 pR# <i >

u k: :m.
av
l
iyr
i9
R*m
on#i9 >
l L Em i i#5.

k B
i9 R*m < k B
i9 #il
rk pm i#n L r 3iil e
K i, R,
rB i
R*m
:p# il
R#l
Ril
3
1k k 
id
i
l
e
13i k
e N1k:m.
im#in
+i
r 
 k e N
R#l Ril >Rd r in
k B i9 m.

k B
i9 R#l Riil <:p
Nm.
 iir
u k m
R*m
< k B
i9
u
 m >
l u k: m K R#
Nm.
in+i
a#i R#l
ik
3n
$m
N$m
e N

k i#m,
< k i#m
e N
r u k 1$m.
k B
i9$m
< k B
i9$m
e N

r mpLi u k p


Nm.
i5
ar L
K i
m
<95L
R#
eike m
K in
ki$m
r$m
um +i :k:m.

iil e +il p< i#m


r i
 e +il p< i#m 3
# m
o B u Re Lpm R i :m.
e +il
p<
i#m,
3
# L
 iR#
4zk m il u k m.
13

e +il
p<
i#m
p nk

pi1l.
e +il p< i# i9 3
#p5l.
i
3ir 
i#$m
a#i$m
3
#p5l.
e +il p< i# 5, # al5
uRipe Ok ii#il 1l.
e +il
p<
i#m
e
r 
3ne#ip
N< $m e3#i# $m 
pi1l.
 , R?#pd
?* il eNm e y#$m,
a$m 1i2m, <Li2m
im n#
e
k pLi k R#l :i il ud<:
1$m.

 l e
r< e +il Udk e N R#l
 l e
r< e +il Ud R#l Riil
n5l.
R#l Riil l e
r< e +il Udm
R#l
Ril
ai
Lrp<
m
izodm
 i2m
a
 l
e
r<
e +il
U
p n m. r k: e
r<
5# R#i  l aik m.
k  n ,  R#l Ri
u k:m.

ip4
ip4, R#l Riil k i er aK m. a5
:p# 3
1k il # id
i
pd
e
rB i
3
p

Nm.
l*
i
3
1k in
Em
r in
:#3i# 
ipi
1$m. e&5, ye +i, e y5 d
l i
3
1k  l* a:# k e Nm
ip4 e y m. e. . 3r l,
i e l,
uR*3 k:l, yB e yl n# # i2m
ip4d
3
 m. a9 ip4d 1k e N
 iir r in :# k  K in
 $m mik e L m. p5l
R*m
:#34k l
3
1k in
Em
 iir
r in R#$m m m.

 l e
r< e +ilUdm
R 5 i e +il UdK il >Rdm
al5 >R
ik:m ai rB i i
5
:p# il R#l Riil e +il Udk ?* L
k i in#. ik R#l Riil l
e
r< e +il Ud n d
inm il
e l m.
 l e
r< e +il Udm e
r k R#l.
 l
e
r<
e +il
Ud
ne L,
ene L
 iR#
 m
i#$m
a#i$m r k:p il.
 l e
r< e +il U
m +i k R#l.
iR:, :*d, 1i1 n# G
K p
ni l e
r< e +il Udin
 i l $m a#i$m e*l.
14

eNm
eNm e y#$m
y#$m

1. 100 i & eN L

N 1

uL
k m

R#l m

zk d
nn Em r L...

ip
i*Fil
i*Fil r L ....

1.1 eNik k i5k ?*r.

(i)

* Nn Em ai m al5 :#, al5


eNik , ai m al5 :#9 eNik k ?*r :

R#

a) ai m al5 :#9 e L L e N


:&.
) ipin +i iN :&k opir.
i) iN :&k il uL e L *d
 iil
n5r.
1.2 ipp eid u*ip5r.

(i)

100 i eN p eir:


a) :&il uL e L eNr
) :&k il uL e L ii3iik:m eNik p eir.
i) on* l on5 i eN ke N
i :&k il uL
ai m al5 :#9 eNik opir.
L) eN p eir.

(ii) 100 i eN in ip u*ip5r.


a) 4iB d
m (abacus) 4:1, eN , 
K L, R*m i
pe L in
+i ?#pm eN in eNik u*ip5r.
) eN 
n i eNik k e N
:& ipr.
i) iN eN in ip$m an e
r$m si
pei5s al5
si
B i#i5s en* opir.
L) e L L, 
ad
L, eN ad
L iR# >* i
R*m i#K: i il i p5r.
u) iN eN opid aR#iR: i
il m > 5 er
eNk ?*r.

15

eNm
eNm e y#$m
y#$m

1. 100 i & eN L

N 1

uL
k m

R#l
R#l m

zk d
nn Em ...

ip
i*Fil
i*Fil r L ....

1.3 eN e&5r.

(i)

100 i eN :a) eN l e&5r


) e& l e&5r

1.4 eN e
 3i#Be yr.

(i)

(ii)

1.5 eN in i
ip
u*ip5r.

100 k:dd
eN :a) on* on#
) iN iN

i) 95 9
L) 5p 
eN  R*m l* e L in 5$
n >* i
i#K: i il eNr.

R*m

100 k:dd
e
r eN 3i# e yr:a) on* on#
) iN iN

i) 95 9
L) 5p ; >* i il R*m i#K: i il

(i) 100 i eN in i


ipk ?*r.
(ii) 100 i eN in ik ipk ?*r
(iii)

4iB d
in 4:1 5$
n eN in i
ip$m ik ip$m
?*r.

16

eNm
eNm e y#$m
y#$m

1. 100 i & eN L

N 1

uL
k m

R#l m

zk d
nn Em r L...

ip
i*Fil
i*Fil r L ....

1.6 a ipr.

(i)

e L in eNik a ipr:a) eNik k :#ipir.


) sai m s al5 s:#s en# e R p n5r.

1.7 eN k id1 ipiR:


R*r.

(i)

1.8 i eN 3i# e yr.

(i) e k pd
e
r eN k R# i a
K Nr.
(ii) ei l eN i 3i# e yr.

eN d1n 5$
n eN k id1 il R*r.

17

eNm
eNm e y#$m
y#$m

2. rl R*m +il

N 1

uL
k m

R#l m

zk d
nn Em r L...

ip
i*F
i*Fil
*Fil r L ....

2.1

i eN k N
#i95
aR#iR: e
r<

eN u k:r.

(i) e k pd
?de k: >R iN i eN k :#ipir.
(ii) iN eN in e k ?*r.
(iii) e k pd
e eNik k e N, e
r<
iN
ip< eN p d1ir.

2.2

:#i4 k N
#ir.

(i) l*  e R iK B rl +iil n5r.


(ii) rl (+), +il (-) R*m m (=) n# :#i4 a#ir.
(iii) rl, +il R*m m :#i4 p ni V+2k R i
e
 e&5r.

2.3

100 k:dd
eN il
 rpr R*m +ipr.

(i)

a1p
k ?R*k: udd
 rl +il :
a) a1p
k ?R*k  r u
1 k ?*r.
) a1p
k ?R*k +i u
1 k ?*r.
i) +il a1p
k ?R*k R rl a1p
k ?R#k
?*r.
L) rl +i2k R a1p
k ?R# u k i >R#
a:# n5r.
u) 4iB d
Fn 4:1 5$
n rl +iB e yr.

18

eNm
eNm e y#$m
y#$m

2. rl R*m +il


uL
k m

R#l m

zk d
nn Em r L...

ip
i*Fil
i*Fil r L ....
....

(ii)

2.4

N 1

 rl R*m +il


e
r iB k
k: k e N

u k i 4r r.

100 k:dd
 rl R*m +il :
a) rl +il k: B e yr.
) 4iB d
Fn 4:1 5$
n rl +il k: B
e yr.
i) k k iin +i rl +il k: B e yr.

100 i  rl +il iB k k: V+ / 


u k:r.
(ii) e k pd
V+2k R rl +il iB k k: k:
4r Nr.
(iii) rl +il e
r an#
iB k: 4r Nr.
(i)

19

eN
eNm e y#$m
y#$m

3. inm
3.1

N 1

uL
k m

R#l m

zk d
nn Em r L...

ip
i*Fil
i*Fil r L ....

iN1l on* R*m 3 n il


on* 5
a
K r.

i)

uNp e L, 
K L R*m iK in 5$
n iN1l on*,
3 n il on* ip inK a
K Nr.

ii)

a al5 i ( 1 ), l ( 1 ) m en# Be R p n5r.


2

20

eNm
eNm e y#$m
#$m

4. RM10 i m

N 1

uL
k m

R#l m

zk d
nn Em ...

ip
i*Fil
i*Fil r L ....

4.1 iK id


$m (RM) e n$m
(SEN) a
K r.

(i)

 i 3 d 3 3 d12m
a
K Nr.

(ii)

in ipp ii3iil:

il# O i2m

a) RM1 i l#k O L


) RM10 i 3 d L
(iii)

4iB d
Fn 4:1 5$
n in ipp
ii3ii5k dr.

(iv)

 R*r
a) RM1 i l#k O L
) RM10 i 3 d L

4.2 B rpr R*m +ipr.

(i)

 rpr R*m +ipr


a) RM1 i l#k O L
) RM10 i 3 d L

(ii)

4iB d
Fn 4:1 5$
n m e
r 
 rl R*m +il k: B e yr.

21

a$m 1i2m

5. m 3m

N 1

uL
k m

R#l m

zk d
nn Em r L...

ip
i*Fil
i*Fil r L ....

5.1

3 L R*m K p
eid Li 3 L L
e
r 3
1k 
ik:r.

(i) o 3 il uL 3K k ?*r.


(ii) o 3 il uL 3
1k p i k i k ?*r.
(Li 3 L L dm)
(iii) o il uL 3 L i k i p eir.
(iv) o 
il uL K p eir.

5.2

3k ?*r; e&5r.

(i)

1 pin 5$
n sa is R*m s l is 3
a
K N ?*r.
(ii) R k 1 5$
n o i 3$m a i 3$m
?*r; e&5r.

22

a$m 1i2m

6. 34d

6.1

N 1

uL
k m

R#l m

zk d
nn Em r L...

ip
i*Fil
i*Fil r L ....

34 apR: >R<

ap n5r.

(i) a al ap ni o e apr.


(ii) iN al5 aR:m Rd
e L 34d
 a
al ak e N opir.
(iii) 34d
in l*  e R iK p n5r.

23

a$m 1i2m

7. 3i*
7.1

N 1

uL
k m

R#l m

zk d
nn Em r L...

ip
i*Fil
i*Fil r L ....

e
 apR: >R<

ap n5r.

o e in e N a#i a al ap


n5r.
(ii) iN al5 aR:m Rd
e L in 3i* a
al ak e N opir.
(iii) 3i*in l*  e R iK p n5r.
(i)

24

a$m 1i2m

8. e L
8.1

N 1

uL
k m

R#l
R#l m

zk d
nn Em r L...

ip
i*Fil
i*Fil r L ....

e L apR:
>R<
ap
n5r.

e L e
r<
3
1k il a al ap
n5r.
(ii) iN al5 aR: Rd
e L n il uL i a
al ak e N opir.
(iii) e Lin l*  e R iK p n5r.
(i)

25

Terbitan:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Aras 4-8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917
http://www.moe.gov.my/bpk

a$m 1i2m

N 1

9. 1il
uL
k m

R#l m

zk d
nn Em r L...

ip
i*Fil
i*Fil r L ....

9.1

pi (3D) 1


a
K r.

B 5m, Be v m, ?m<, iid, 5 a1 iid, u R*m


uN
1K p eir.
(ii) pi (3D) 1K in n  iim<, Rp< R*m 
 iR# ik:r.
(iii) i 1p<k R e L i p5r.
(iv) pi 1 u k i ik:r.

9.2

ii (2D) 1


a
K r.

(i) e v m, 5m, k m, d


m iR#p eir.
(ii) ii (2D) 1K in n  3rk , iim<, E R*m
 iR# ik:r.
(iii) i 1p<k R ii 1K i p5r.
(iv) ii 1K k e N i1K u k:r.

(i)

26