You are on page 1of 530

^^HMiPSlilii

GYUMOLCSESZETI VZLATOK.

IRTA

B E R E C Z K I JA rt,
II, KTET.

^/^

AJRAD, I S S a .
NYOMATOTT GYULAI ISTVNNL.

i.o^4a Ii^o^

R^
SZA3 SZCiii
LELTARI SZM

mlLCSEi KRLilYES

A.) KRTEK.
81. N a g y

Vajoncza.

(Beurr Nagy ; Butterbirn von Nagy.)

Szrmazsa: E kitn, ksuyvi s szeli krtt a hres belga


magonczoz, Q-rdgoire nyerte magrl, Jodoigne-ban, a hatvanas vek vge
fel s ennek, s vele nhny, mg el nem nevezett, krte ijdonsgainak elkeresztelst erdlyi bartaira bizta, kiknek gymlcst zlell s ojtvesszt tovbb szaportsul kldtt volt e fajrl is. E barti krben aztn
az egyik jdonsg a nem rg elhalt, sokoldal tudomnyossgrl, hazafias
tevkenysgrl szles krben ismert tanr. Nagy Ferencz nevrl N a g y
F e r e n c z t a n r v a j o n c z n a k (Beurr professeur Frangois Nagy)
ln elnevezve. A hosszadalmas elnevezs mindig akadlyul szolgl vala
mely gymlcs elterjedsnek, jnak lttam teht e hosszadalmas elne
vezst is fuebbi nvre rvidteni, annyival is inkbb, mert oly becsesnek
talltam e krte fajt, hogy kvnatosnak tartom mielbbi szles elterjedst
mindentt a testvr hazban, st mg annak hatrain tl is. Ojt vesszejt
Veres Ferencz, fnykpsz rtl kaptam 1870-ben, tbb ms faj vesszejvel
egytt, melyeket ugyanazon vben kapott volt rgoire-tl. Nlam tbb
zben termett mr.
rsideje. Itt az alfldn sept. kzepe, de haznk emelkedettebb fek
vs tjkain november elejig is eltarthat leszen.
Minsge. Kitnleg I-s rend csemege gymlcs.
Nagysga. Valamivel kisebb a kzpnagynl, nha valban kisded.
Alakja. Kiss vltoz; majd gmblyded, majd csigs-gmbalak,
majd tojsdad-gmbly; krs krl skfllet. Zme kzp tjra esik,
honnt kelyhe fel domborodva boltozdik s kelyhnl elg lapos talpban
vgzdik; szra fel pedig szelden fogyva boltozdik s tbbnyire rvidke,
ferdn csonkzott, nha pedig inkbb vagy kevsbb rvid, de hegyes kpocskban is szokott el vgezdni. S z r a i'vid, vagy kzp hossz, elg
vastag, fs, igen bunksvg; nha tvnl kiss hisos, srgsbarna mz
zal finoman bevont; a gymlcs cscsbl majd fgglyesen kill, majd
cseklyke regbe helyezett s tbbnyire egy egy hsos dudorktl flrenyo
mott. K e l y h e kicsi, nylt; tbbnyre hinyos, szarunem, nha pedig
rvidke, flll, barna osztvnyokkal elltott; csinosan kikanyartott tg
s elg mly regben l.
Szine. Bre vastag, kemny, srna, bgyadtan fnyl; elejnte vil
gos vagy kiss kkes zld; rtvel srgs zld;, napos oldaln szennyes
aranysrga s nha nmi kkes pirossal belehelt. ltalban az egsz fllet
majd srbben sszefolyt, majd ritkbban elszrt sttes szeplkkel van
behintve, mi a gymlcst szennyesnek, mocskosnak tnteti fl. Finom,
fahjszint, nha kiss cserepes i'ozsdamz gy szra, mint kelyhe krl;
X

valamint a gymlcs dereku is kisebb nagyobb foltokban mindig szokott


bven jelentkezni.
Belseje. Hsa fehres vagy zldesfehr, igen finom, tmtt, olvad,;
magtokja krl is alig kvesszemcss; leve igen b, igen czukrus, gyngd
savanynyal emelt, felsges illatos s fszeresz. Magtokja zrttengely,
hosszas s szk tmlcskibeu p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, igen edzett; virgzsban sem knyes; ktdtt gy
mlcsei jl daczolnak a ksei fagyokkal is; korn, rendesen s bven term;
rendetlenl fl s sztll gaival, melyek gymicsvesszkkei s peczkekkei jl beruhzkodnak, elg sirlombos, de azi't szells koront alkot.
Vadouczon jl dszlik, alkalmas gla fnak is, szlas fnak is; helyben s
talajban nem vlogats; gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzp hosszak, kzp vastagok, merevek,
hegyk fel sem igen vkonyodk, st tbbnyire kiss bunksan vgzdk,
kiss grbk; kuyksek, fillk vagy nyilt szgekben flfel trekvk;
skfliiletek, mg hegyk fel is csak igen finoman bordzottak; gyenge
korukban srn fehrmolyhosak; rt korukban is csak itt-ott csupaszak,
zldesbaruk, hegyk fel kiss vrhenyes barnk; elg szembetn szenyuyesfehr, tbbnyire kerek pontokkal ritksan behintvk; kzp-hossz,
itt-ott igen rvid levlkzek.
Rgye. Jkora nagyok, tojsdadok vagy zmk kposak, alig hegye
sek, a vessztl elllk; kiss laza, vilgos vrhenyes s molyhos pikkelyek
kel bortvk; elg kiemelked, simaprknyos vagy csak alig szrevehetleg bordzott talapra helyczkedk.
VJrgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, tompa hegyek, vilgosbar
nval s szrkvel rnyalt vrhenyes s laza pikkelyekkel boi'tvk.
Levelei. Kzpuagyok, vkony de kemnyszvetek, kerlkesek,
itt-ott hosszas tojsdadok, nha nyelk fel inkbb elkeskenyedk, mintsem
hegyk fel; rendkvl rvidke, lefel vagy flre grblt fuUnkszeren
les hegyben vgzdk; a vesszk aljn csaknem laposak, a vesszk hegye
fel lapos vlgyesek, hullmosszlek, nha flre grblk; gyenge koruk
ban alul fell srn fehr molyhosak, rt korukban csupaszak, simk, b
gyadtan fnylk, homlyos vagy sppadt zldek; szleiken nem frszesek,
hanem mind p szlek. Levlnyelk elg hossz, vkony, hajlkony, flfel
ll; szfel is csak spadt srga, Levlplhi kicsinyek, fejletlenek, fonl
idomak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak,
szlesebbek, mint a vezrhajtsokon lvk; igen hossz, flfel ll s elg
rugalmasnyelek.
Hasonnevei. Beurr professeur FrauQois Nagy; Nagy Ferencz tanr
vajoncza.
Leiri. Tudtommal ekkorig sem frauczia sem nmet gymlcsszek
aem rtk mg le krlmnyesen.
szrevtel. E krte faj, mely ignytelen klsejvel nem igen csbtja maghoz
az ingyen vevket, melynek fja egszsges s rendkvl termkeny, uielynek gyInlcsei finom izre vetekednek a leghresebb vajonczokkal is, mltn megrdemli, hogy
alfldnkn minden kertben helyet foglaljon s mlt arra is, hogy a haza minden
vidkn, ksrlet al vegyk.

82. Korai bergamot.

-5^

l '

(Naquette.*)

Szrmazsa^ Bisjonjtalan; Leroy szerint Francziaorszgban mr


1670-beii Naquette" nv alatt ismeretes volt; aztn klnfle hasonnevek
alatt lappangott csaknem napjainkig, amikor a frauczia gymlcsszek
eredeti Naquette" neve alatt irtk ie s terjesztettk el. Nmet gyml
csszek mveiben mg nem olvashatni rla, hihetleg azrt, mert Nmet
orszgban eredeti neve alatt mig sem imeretes. Ojtvesszejt 1874-ben
kaptam a Simon-Louis testvrektl Plautires-bl. Azta nem csak fajf
mon, de faiskolai ojtvnyaimon is tbb zben termett. Gymlcs, nvnyzet
egyezvn a lersokkal, fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Augusztus els felben.
Minsge, 1-s rend csemege, hztai'tsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran azonban jval kisebb is.
Alakja, inkbb vagy kevsbb lapos gmbalak; szablyosan boltozott
sikfellet. Zme a kzp tjra esik, honnt mindkt vge fel csaknem
egyenlen, de szra fel nha mgis kiss sszbbhuzdva boltozdik,
nena egyik oldaln emelkedettebb, mint a msikon. S z r a rvid vagy
kzp hossz, kiss vastag, fs, egyenes, tvnl kiss hsos; tbbnyire
spadt zldszin, csak nhol srgs barna mzzal kiss bevont; a gymlcs
hegyn szk mlyedskben fgglyesen ll; nha hsos emelkedstl
kiss flre nyomott. K e l y h e kzp nagy, nyilt vagy flig nyilt; nha
rendetlenl, nha elg szablyosan flfel ll, elg hosszas, molyhos s
nem kemny osztvuyokkal elltott; nha csaknem a gymlcs felsznre
helyezett, tbbnyire azonban szpen kikanyartott, tgas, de ritkn mly
regben l, melynek szles, lapos karimjra a gymlcs jl flllthat.
Szne. Bre finom, sima de szraz tapintat; elejnte vilgos zld r
tvel srgsba jtsz zld; napos oldaln vrses pettyekkel vagy elmosd,
szakadozott cskokkal sren behintett. Pontozata sr, apr, szrks, elg
szembetn. Egyes rozsdaszlcsk vagy foltocskk csak elvtve tall
koznak egy-egy gymlcsn.
Belseje. Hsa fehr vagy zldesfehr, flfinom, kiss laza, olvad;
magtokja krl alig kiss kvesszemcss; leve igen b, igen ezukros, finom
savanynyal emelt; gyngden illatos igen kellemesiz. Magtokja zrt
tengely ; apr tmlcskibeu rvidke, csaknem kerekded p magvakat rejt.
Fja. lg erteljes, edzett; igen korn, rendesen s szerfltt bven
term; virgai s ktdtt gymlcsei jl killjk a ksei fagyokat is. Fl
fel trekv gaival, melyek gymlcspeczkekkel jl beruhzkodnak elg
*) Minthogy e ki'tefajnak egyik hasounevl a Korai bargamot' (=Eergatootte prooce) elnevezs a frauczia gymlcsszek ltal el van isinerve, a magyar
gymlcsviszetbe inkbb e ndv alatt vezettem be, mintsem, hogy a francziknl is el
avult s rtelem nlkli Naquette" elnevezst tartsam meg szmra.
1*

4 _
lombos, de azrt szells koront alkot; vadonczon jl dszlik, de birs
alauyon csak snyldik. Szlasfnak inkbb alkalmas, mintsem glafuak;
helyben s talajban nem vlogats. Grj^mlcsei jl lljk belyket a fn,
de nem kell bevrni, bogy ott rjenek meg, mert zk finomsgbl sokat
vesztennek; hanem mihelyt vilgos zld szinket srgra kezdik vltoz
tatni leszedendk s a gymlcs kamarba helyezendk.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzp vastagok, hegyk fel kiss
elvkonyodk; flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk, egyenesek,
knyksek, skfelletek, gyenge korukban finoman molyhosak, rt ko
rukban csupaszak, simk, fnyesek; szks olajszinargk; napos flkn
nha fldvrssel kiss mosottak, jkoi'a nagy, srgsfehr vagy vrhenyes,
kerek vagy hosszas pontokkal elg srn s elg szombetnleg pontozottak, kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok zmk kposak, alig hegyesek,
csaknem lapulok s csakis hegykkel kiss elllk, szrkvel kiss tark
zott sttbarna, kiss lazn ll pikkelyekkel borftvk, elg kill, smaprknyos talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadkposak, tompahegyek, kiss lazn ll, sttbarnval tarkzott vilgos gesztenyeszn
pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vkony s kemnyesszvetek, kerek
tojsdadok, mindkt vgkn clkeskenyedk, nha kerlkesek, hrtelen elkeskenylt, hosszas, les hegybon vgzdk, inkbb vagy kcvsbb vlgye
sek, alig veltek, gyenge korukban finoman molyhosak, rt korukban csu
paszak, simk, fnyesek, vilgos zldek, szleiken jkora nagy, tompa vagy
itt-ott les fogakkal ritksan frszesek. Levlnyelk kzphossz, kzp
vastag, elg merev, kiss hauyattgrbttlten flfel ll. Levlplhi igen
ho.sszak, fonlidoraak, tartsak. Virgriigyet krt levelei tbbnyire
nagyobbak, mint a vesszkn lvk, tbbnyire kerlkesek szleiken hull
mosak, kiss teknsek, pszlek, hosszas, vkony, hajlkony nyelkrl
lefel konyulok.
Hasonnevei. Bergamotte prcoce; Poire de disque; Petit porepomme. stb.
Leiri. L e r o y . Dict de pomol. 11. 453.
M a s , Le Verger. . 109. s tbben msok.
szrevtel Csinos s jiz gymlcsei s klnsen fjnak korai s
vendkivli termkenysge vgett mltn megrdemli, hogy egyetlenegy
kertbl se hinyozzk haznkban mg a sk alfldet sem vve ki. J llek
kel ajnlhatom mindenkinek.

83. szi kurtaszr krte.

,1

;/_ )

(Courte queue d'automne.)


Szrmazsa. E jeles, ksnyri s szeli krtt Francziaorszgban
Leroy, angersi hires gymlcssz nyerte magrl. 1865-beii termett nla
elszr a magrl kelt anyafa. Brha Leroy mr 1865-beu forgalomba hozta,
mgis, daczra jeles tulajdonainak ugy ltszik kevs figyelembe r
szeslt e krtefaj a klfldi gymlcsszek rszrl; mert ujabb mveikboii mg nem emlkeznek meg rla. Ojtvesszejt 1873-ban ktiptam a
Simon-Louis testvrek vilghir faiskoljbl. Fajfmon mr az elojtsa
utn kvetkez vre bemutatta els gymlcseit s azta venkint folyvst
terem, st mg negyed ves faiskolai ojtvnyaimon is hozott mr gymlcst.
Fajom hatrozottan valdi.

rsideje- Sept.october.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alal<ja. Lapos gmbaaku, gyakran pedig esigsgmbalaku; termete
ritkn szablyos; mert emelkedses, hovadsos s bordsfllet. Zme
kzp-tjra esik, honnt kelyhefel szablytalanul domborodva boltozdik
s szles talpban vgzdik; szra fel pedig elejute szelden, aztn hirtelen
fogyva tbbnyire rvid, tompa cscsban enyszik el. S z r a rvid, igen
vastag, hsos, grcs,s, bunksvg, fnyes baruamzos; a gymlcs csvicsra hsos dudor'kk kz mintegy erszakosan benyomott vagy lapos
mlyedskbe helyezett s tbbnyire ferdn ll. K e l y h e kicsi, zrt vagy
flignyilt; apr, rendetlenl sszeborul osztvnyokkal, melyek nha hiny
zanak i s ; mly s tg regben l, melynek falain bords emelkedsek s
lapos, mly barzdk vltakoznak hullmoss tve a mlyeds karimjt
s inkbb vagy kevsbb kiemelked bordk alakjban a gymlcs dere
kra is felhzdva. Innt van aztn, hogy a gymlcs egyik oldala tbbnyire
hizottabb, mint a msik.
Szine. Bre kemny, tbbnyire rdestapintatu; elejnte srgs zld,
rtvel sppadt srga s ha tlrt, aranysrga ; napos oldaln nha lnk pi
rossal belehelt, s a gymlcs rtvel vrhenyesre vltoz barns rozsdval
majd srbben, majd ritkbban behlzott. Pontozata kisebb-nagyobb, bar
ns, ksbb pedig szintn vrhenyesre vltoz rozsda-pettyekbl ll, melyek
elg srn vannak elhintve mg az alapsznen is; szrmlyedse majd min
dig rozsdamzos.
Belseje. Hsa fehr, finom, tmtt, vaj szeren olvad; magtokja krl
is csak alig szrevehetleg kvesszemcss; leve b, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben lapos, tojsdadalaku, p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, vignvs, edzett,virgzsban sem knyes; ktdtt
gymlcsei jl daczolnak a ksei fagyokkal; korn, rendesen s igen bveij

term; r^zsnnt flfel trekv gaival, melyek wymlcspeozkekkel siirtn


megrakodnak, szp gulaalaku, lombos koront alkot. Dszlik vadonczonis,
birsen is; alkalmas gla- s szlasfnak is. Helyben s talajban nem vlo
gats. Q-ymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, elg vastagok vagy kzp vastagok;
flfel elvkonyodk; elg egyenesek, knyksek, elgszembetnlegbordzottak; flllk, vagy inkbb kevsbb nyilt szgekben flfel trekvk;
zsenge korukban fehrmolybosak; rt korukban csupaszak, srgs vagy
zldesbarnk; jkora nagy, tojsdad vagy liosszas, srgsfehr pontokkal al
juk fel srbben, hegyk fel ritkbban pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, rvidek, szlestalpu s duzzadt kposak, he
gyesek, elllk; sttbarnval rnyalt vilgos gesztenyeszin pikkelyekkel
boritvk; elg kill, hrmasbords talapra helyezkedk. Bordi kzl a
kzps leg szembetnleg s hosszan lenylik a vesszn.
Virgrgyei. Jkora nagyok, hosszas tojsdadok, hegyesek; tbbnyire
lazn ll, sttbarnval rnyalt vilgos gesztenyeszin pikkelyekkel bo
ritvk.
Levelei. Kzpnagyok, vagy jkora nagyok, vkony, de kemnyszvetek; a vesszk aljn tojsdadok; a vesszk hegye fel hosszas, keskeny
kerlkesek, majd rvidke, majd elg hosszas, szrs s tbbnyire flrecsavai'od hegyben vgzdk, itt-ott hullmos szlek; a vesszk aljn levk
csaknem laposak, a vesszk hegye fel csatornsak; kiss veltek vagy nye
lkrl csaknem vizirnyosan elllk; zsenge korukban als lapjukon kiss
molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, kiss homlyos zldek;
szleiken apr, les fogakkal finoman s szablyosan frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas; flfel a vesszkn mind-mind rvidebb, vas
tag, merev, kiss hanyattgrblten flfel ll. Levlplhi majd fejletlenek
s fonlidomak, majd hosszas, keskeny lndssak, rendetlenl sztllk,
tai'tsak. A gymlcspeczkeken lev s virgrgyet krt levelei fiatal,
egszsges fkon rendszerint nagyobbak, szlesebbek, mint a vesszkn levk ; csaknem mind laposak; hosszas, hajlkony nyelkrl rendetlenl szt
llk s kiss lelgok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L e r o y Dict. dejomol.I. 603. Tudtommal ms nem irtai.
szrevtel. Ugy fjnak egszsges nvse, edzettsge s tei-mkenysge, mint gymlcseinek jsga i'demess teszik e fajt ari'a, hogy haznk
ban mindentt elterjcszszk mg a sk alfldet sem vve ki.

84. Renetszer bergamot krte.


(Bergamotte reinette; Eenettartige Bergamotte.)
Szrmazsa. E jeles nyri krtt az ifjabbik Boisbunal, rouen-i gymlessz nyerte magrl. A gyknemes anyafa 1857-ben termett elszr.
G-ymlcsei alakja s sajtszer fszere utn kapta e faj fnebbi elnevez
st. jdonsga daczra elg szp elterjedsnek rvendhet mr napjainkban
is. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Kolozsvrrl. Fajfmon csakhamar ter
mre fordult. G-ymlcs, nvnyzet egyezvn a lersokkal, fajom valdi
sga ktsgtelen.
rsideje. Aug. kzeptl, sept. kzepig.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagystia. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Aial(|a. Szablytalan jmb- vagy tojsdadalaku. Zme kzp tjra
esik, honnt kelyhefel szelden fogyva boltozdik s kelyhe krl tbbnyire
szk, de elg lapos karimban vgzdik ugy, hogy azon a gymlcs jl meg
llhat; szra fel pedig szintn szelden, de nha nmi behajlssal is fogyva
tompakupos, alacsony cscsot alkot. S z r a hosszas vagy kzphossz,
kzpvastag, nha pedig csaknem vkony, fs, itt-ott grcss, tvnl hsos,
hegynl kiss bunks, egyenes vagy kiss grbe, zldes, tbbnyire azomban egsz hosszban fnves barnamzzal bevont; a gymlcs hegyn elg
mly, de szk regbe tbbnyire oldalt helyezett; minthogy az reg kari
mja is tbbnyire ferdn ll. K e l y h e kicsiny, zrt vagy flignyilt; ren
detlenl sszehajl zldes, molyhos, csatorns, szarunem osztvnyokkal
elltott, szk s mly, nha elg tgas regben l, melynek falain lapos
rnczok vonulnak fl a karimig, s azt hullmoss tve, elenyszleg flvo
nulnak a gymlcs derekra is s annak egyik oldalt rendszerint hovadsoss s buczkoss teszik.
Szne. Bre igen finom, sima, kiss zsirostapintatu; elejnte bgyadt
zld, rtvel szp czitromsrga; napos oldaln is csak nha van nmi gyn
gd pirossal belehelve. Pontozata apr, zlddel szegett barna, alig szembe
tn. Egyes rozsda pettyek s foltocskk, mg szra s kelyhe krl is,
csak elvetve tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehr, a br alatt kiss srgs, finom, olvad; magtokja
krl kvesRzemcss; leve b, czukros, dt kellemes savanynyal emelt,
gyngden fszeres, kellemesz. Magtokja zrt vagy csak kiss nyilttengely; apr tmlcskiben kevs, de p magot rejt.
Fja. Erteljes, edzett; korn, rendesen s elg bven term; virg
zsban nem knyes; ktdtt gymlcseit mg a ksei fagy sem birja
mind lepuszttani; flfel trekv gaival, melyek gymlcspeczkekkel
jl beruhzkodnak, szp gulaalak, szells koront alkot. Szlas fnak s
glafnak egyarnt alkalmas. Dszlik vadonczon is birsen is. Talajban
ugyan kevss vlogats; de, mert gymlcseit az ersebb szelek le szok
tk tizedelni, a mennyire lehet vdett helyre ltetend,

Vesszei. Xem szmosak, hosszak, kzpvastagok, flfel elvkojo*


dk; kiss grbk; flfel llk; kiss knyksek; sk felletek; zsenge
korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszok, srgsbarnk;
vrhenyes, kerek vagy hosszas pontokkal ritksan, de elg szembetnleg
poutozottak; egyenltlen hosszasgu levlkzek.
Rgyei. Kzpuagyok, tojsdadok, tompahegyek, elllk; vrhenyesbarna s tvk fel fehrmolyhos pikkelyekkel bortvk; alig kill, lapos
bords talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, vrhenyesek,
aljuk fel fehrmolyhosak.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok, vkony, kemuyszvetek; tojsdadok itt-ott kerlkesek; szablyosan elkeskeuyed inkbb
vagy kevsbb hosszas, les hegyben vgzdk; laposak vagy kiss vl
gyesek; kiss veltek; nyelkrl kiss lefel irnyulok; gyenge korukban
als lapjukon finoman s ritksan molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, fnyesek, vilgos zldek; szleiken elre hajl tompa fogakkal rit
ksan frszesek vagy csaknem pszlek. Levlnyelk kzphossz, v
kony vagy kzpvastag; tbbnyire nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi
majd kicsinyek fonlidomak, majd kivlt a vesszk hegye fel keskeny
lndssak s elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek,
mint a veszszkn lvk; laposak, kiss veltek; hosszas, vkony nyelkrl
mereven sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dict. de pomol. T. 254.
Ohcriec'k,
Ilhst. Handb. der Obstk.YllI. 333.
Eszrevtei. Brha fja egszsges s bven termnek mutatkozik is
itt, a sk alfldn; de, mert gymlcseit a viharok ellen nincs mdunkban
kellleg talmazni, nagybani elterjesztse itt nem jrna haszonnal: mg
haznk hegyes vidkein hiszem, hegy nagybani tenysztse is kifizetn
magt. Grymlcseit aprdoukint kell fjrl leszednnk s utrs vgett
a gymlcskamrba elraknunk, hol szotysods nlkl kt-hrom htig
is eltarthatok.

85. Clairgeau vajoncza (olv. Kierzs).


(Beurr Clairgeau; Clairgeau's Butterbirn.)
Szrmazsa. Prancziaovszgban Clairgeau Pter, nantes-i gvUmlcskertsz
nyerte magrl e rendkvl rdekes krtefiijt. 848-ban termett elszr a magrl kelt
anyafa, melyet szerzjtl Do Jonglie, brsseli ^ymlossz megv isrolvn, csakha
mar Belgiumba vitt, honnan ppen oly lrmsan kezdett elterjedni mindkt fl
gmbnkn, mint a Totlben krte. Klnben a nagyhang dicsretet minden tekin
tetben inkbb megrdemelte a Clairgeau vajoncza, mintsem a Totlben krte. A
Clairfreau vajoncz gymlcscsel megrakott fja valdi kessge krteinknek, rett
gymlcsei pedig csemegeasztalainknak ; aztn nagysga s szpsge mellett tbbszr
mint nem, jsga ellen sem lehet panaszunk. Ojtdvesszejt 1869-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb v ta terem mr nlam is. Fajom hatrozottan valdi.
Ersideje. Nlam sept. vgtl oot. vgig ; hvsebb tjakon, vagy legalbb
alkalmas, hvs helyen tartva nha karcson napig is eltarthat.
Minsge. I. rend ; nmely vek en csak 11. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy; a franczik nha 1 kgr, slyra is flhiz
laljk.
Alakja. Kiss vltoz, mint ezt a nagy gymlcsknl rendesen tapasztaljuk;
legtbbnyire hosszas krte- vagy csigs gulaalaku ; szablyosan boltozott skfllet.
Zme a kzp tjnl jval albb a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel elejnte
szelden, aztn hirtelen fogyva kelyhe krl igen szk karimban vgzdik; melyre,
mivel tbbnyire ferdn ll, a gymlcst ritkn lehet jl fllltani ; szra fel pe
dig elejnte szelden, aztn mindinkbb, gyakran behajlssal is fogyva, elg hosszas,
hegyes, nha tompa kpos, tbbnyire kiss flregrblt cscsban enyszik el. S z r a
csaknem rvid, vastag, de nem hsos, bunksan vgzd; fnyes, vrhenyes vagy
zldesbarna mzzal bevont; majd a gymlcs cscsbl annak folytatsaknt kill;
majd hsos emelkedstl s hsos gyrzettl ferdre nyomottan a gymlcs flszinre helvezett. K e l y h e nagy, nyilt; flll s hegykkel htragrblt, hosszas, szr
ks, szarunem osztvnyokkal elltott; szk s nem mly regben l, melybl
osztvnyai hegyvel csaknem a karima sznvonalig emelkedik ki. Kehelyregnek
falait gyakran szeld, lapos mlyedsek s emelkedsek teszik kiss hullmoss.
Szine. Bre kiss vastag s kemnyks, sima de szraz tapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte sppadt vagy homlyos zld; rtvel sppadt srga; napos oldaln
homlyos pirossal belehelt vagy sznezett. Pontozata elg sr, egyenlen elhintett
kisebb-nagyobb barna, ksbb vrhenvesre vltoz rozsda-pettyecskk alakjban jelenkez. Rozsdafoltok s alakzatok majd srbben, mjd ritkbban, minden gy
mlcsn fordulnak el ; nha a gymlcs egvik oldalt, aztn szra s kelyhe krnykt
is finom rozsdamz bortja el, mely nhol kiss rdess is vlik.
Belseje. Hsa srgsfehr, flfinom, olvad, vagy flszerint olvad;
magtokja krl kvesszemcss; leve b vagy elegend, czukroe, gyngd,
nha kiss sszehz, savanynyal emelt, gyngden illatos, kellemes, fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben majd idtlen, majd jl kifejldtt,
nagyocska, p magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban buja, ksbb mrskelt nvs, de egszsges,
edzett, korn s igen bven term; mert virgzsban nem knyes; ktdtt
gymlcsei jl daczolnak a ksei fagyokkal. Flfel trekv, nylnk, de
merev gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkod
nak, leg grlombos, gulaalaku koront alkot. Vadouczon inkbb diszlik,

1f^

mint birs alanyon. Alkalmas szlasfnak is. giilafnak is. Helyben ^s talaj
ban nera vlogats. Gymlcsei nagysguk mellett is igen jl lljk helyket
a fn.
Vesszei. Elg szimosak, hosszak, vastagok, hegyok fel sem vkonyodk, st
nha bvinksan vgzM'k ; elg egyenesek, merevek, csak fryenge korukban hajlkonyak ;
flfel llk vagy les szgben flfel trekvk ; knyksek. skflletiiek; gyenge
korukban finoman fehrmolyhosak ; rt korukban csupaszak, simk ; barns vagy zl
dessrgk : jkora nagy, kerek vagy hosszas fakpontokkal majd si-bben, majd
ritkbban pontozottak ; egyenltlen, azaz majd hosszns, majd rvid levlkzek.
RUnyei. Kzpnagynk, kposak, hegyesek, elllk ; lazn ll, sttbarna, azeny-nyes, molyhos pikkelyekkel boritvk; alig kill, simaprknyos talapra helyezkedk.
Virargyei. Elg nagyok, kposak, alig hegyesek, igen lazn ll, sttgesztenyeszin pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Nagyok, vastag s kemnyszvetiiek ; kerlkosek vagy lndss tojs
dadok ; nyelk fel tbbnyire inkbb elkeiskenyedk, mintsem hegyk fel ; rvidke
szrs hegyben vgzdk ; vlgyesek ; kiss veltek ; gyenge korukban is csak als
lapjukon s szleiken kiss molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan
fnylk, tbbnyire vilgos, csaknem srgs zldek ; szleiken alig szrevehetleg, finom
fogakkal elg srn s szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas, vastag, de haj
lkony ; tbbnyire rzsunt flfel ll. Levlplhi elg hosszak, fonlidoraviak, fl
fel llk, vagy a vessz fel vissza irnyulok ; a nyl tvtl kiss flebb, a nylre
helyezettek ; elg tartsak. VirgrUgyet krt levelei nagyobbak, szlesebbek, kerlkesek, szelden huUraosszlek, csaknem laposak vagy laposvlgyesek; hossz,
vastag nyelkrl rendetlenl fl- vagy sztllk.
Hasonnevei. Clalrgeau ; Clairgeau de Nantes.
Leri. Bi v o r t AvnaL de pomol. II. 103.
L e r 0 y, Dicf. de pomol. I. 835.
M a s , Le Verr/er. I. 39.
J a h n, Ilbistr. Bandh. der Obsth II. 505.
,
Dr. L u c a s. Ausioahl ecf. II. 93. s tbben msok.
szrevtel. B r h a gymlcsei a szintn n a g y Vilmos, Tli esperes s
Angoulme-i herczegn k r t k k e l finomsgra nem is llnak p r h u z a m b a n :
de szpsgre ezeket mindig tlhaladvn, alfldi viszonyaink kzt is egyikv
teszik e fajt legrtkesb gymlcseinknek. Termkenysgvel mltv teszi

magt a helyre, melyet krteinkben elfoglal s a fradsgra, melyet polsra


forditandunk.

11

86. Zld Magdolna krte.


(Madeleine; Grne Magdalene.)
Szrmazsa. Rgi. bizonytalan. Leroy szerint Lectier, kirlyi srysz volt az
elsA. a ki sjylimlesjegryzkbpn mr 1628-ban flemiiti; utna perU? a Cartbausi ba
rtok teriesztpttk el vilgszerte hres faiskolikbl, Pr!sb(51. Diel maga is. a ki a
n(*mftt rylimlcse'szek kzt krlmdnyes lersban els ismertet meg, szintn a p
risi oartbaiisiak faiskoljbl kapta volt e fajt, melv napjainkban mr egvike a ko
ranyri ffvmlcsk Ipsismertebbjeinek. Ojtt^vesszeit 1869-ben kaptam Dr. Liicastl. Rentlingenbl. Fajfmon is. ll helykre kiltetett faiskolai ojtvnyaimon is
tbb (zben termett mr. GyUmlcsei s nvnyzete egyezvn a leirsokljal fajom
valdisga ktsgtelen.
Ers ideje. JuHns kzepe.
Minsqe. I rend csemege, gazdas^eri s piaczos gymlcs.
Nanvsqa. Csnknem kzpnagy; tbbnyire azonban, minthogy csomsn terem,
jval kisebb a kzpszernl.
Alakia. Tojsdad gmbly, tbbnyire azonban zmk csigaalaki; elg sza
blyosan boltozott skfellet. Zme kzptjra vagy albb, kelyhes vge fel esik,
honnt kelyhe fel domboran boltozdik s kelyhnl meglehets talpnsan vgzdik;
szra fel pedig majd szeliden, majd kiss hirtelen sszehzdva, tbbnyire tompa
cscsban onvszik el. S z r a hossz, kzpvastasr, fs tvnl hsos, srgszld,
hegye fel finoman barnamzos; a gymlcs cscsn hsos gyrzetbl kill vagy
hsos dudortl flre nvoraott. K el y h e kzpnagy, tbbnyire flig nyilt vagy nylt;
rendetlenl felll, inkbb vagy kevsbb hossz, hajlkony s molyhos osztvnyokkal
elltott; nha apr rnczok s dudorkktl krtve igen sekly lapos mlyedsben
vagy csaknem a flsznen l.
Szine. Bre elg finom, sfraa, de szraztapintatu; eleinte spadtzld; rt
vel srgs zld; mg napos oldaln sem szokott pirossgot kapni. Pontozata apr,
zlddel szegett barna, tbbnyire csak napos oldaln kiss szembetn, elg srn
elhintett. Tfoz.'da alakzatok csak ott fordulnak el rajta, hol a gymlcs bre gyenge
korban srlst kapott; klnben rozsdamentes. rtvel gyngden illatos.
Belseje. Hnsa fehr vagv kiss zldcsfehr, finom, olvad, vajszert;
magtokja krl is alig szrevehetieg kvesszemcsis; leve b, ezukros, kel
lemes savanvnyal emelt, gyngden illatos, fszeresi'z. Magtokja inkbb
vagy kevsbb nyilttengely; apr tmlcskiben majd p, majd idtlen,
hosszas, hegyes magvakat reit. Kehelycsve rvid kiipalak s benne a virg
porezlai mindig pen maradva szlelhetk.
Fja. Erteljes, igen edzett; korn s rendkvl bven term; virg
zsban nem knyes, ktdtt gymlcsei igen jl daczolnak a ksei fagyok
kal; flfel trekv nynlnk, merev gaival, melyek gymlcspeczkekkel
hamar s srn beruhzkodnak, magas glaalakv, ritks szells koront al
kot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon; alkalmas szlasfnak is,
glafnak is. de csak gy, ha a gla vezr vagy nylvesszeje venkint jl
vissza vgatik; mert klnben als gai nagyon elmaradnak a tbbiektl.
Helyben s talajban fkp itt, az alfldn nem vlogats; de, mint mondjk,
hvsbb tjakon s ess vjrskor gymlcseik, melyek klnben mg a
viharokkal is jl daczolnak a fn, finomsgukat nem kpesek kellleg ki
fejteni.

Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok, hegyk fal elvkonyodik; kiss


knyksek, klnben egyenesek, fllldk vagy kiss les szgekben flfel trekvrtk ;
Bkfelletek; gyenge korukban finoman fehrmolyhosak; rt koriban csupaszak,
simk, fnyesek, bujanvs, fiatal fkon stt Violaszinpirosak; idsebb fkon
olajszinzldek vagy srgsbarnk, elg szembetn, fehres pontokkal elg srn
poatozottak; rvid levlkzek.
RUgyel. Kzpnagyok, vagy elg nagyok hasaskuposak, tompahegyek; lapulk
vagy kiss elllk; fehrmolyhos szegly stt gesztenyeszn pikkelyekkel boritvk; majd llap nlkliek, majd alig kill, bordzatlaii talapra helyezkedk.
Vlrgrgyel. Jkora nagyok, tojsdad kposait, tompahogyek, kiss lazn ll
vrhenyesbarna pikkelyekkel boritvk.
Levelei Kzpnagyok, elg vastag, de lgyszvetek; tojsdadok vagy csak
nem szvalakuak; hirtelen elkeskenyed, les hegyben vgzdk; a vesszk aljn
laposak vagy kanlszern blzttek ; a vesszk hegye fel pedig csatornsak; alig
veltek; flfel ll nyelkrl vizirnyosan elllk; gyenge korukban is csak als
lapjukon molyhosak; rt korukban csupaszok, srnk, bgyadtan fnylk, homlyos
zldek; szleiben jkora nagy, elrehajl kiss les fogakkal elg szably >san fttrszesek. Levluyelk rvid, vastag, do hajlkony, flfel ll. Levlplhi fonl vagy
ridomak, kevss tartsak. Virgrgyet krit levelei szles tojsdadok, kiss
hullmos szlek, laposan vagy inkbb kanlformn blzttek, hossz, elg vastag
de hajlkony nyelek, lefel konyulok.
Hasonnevei. Citron des carmes ; Jainte Madeleine ; Grne Sommer Magdalene ;
Glasbirne ; Grne Margarethenbirne stb.
Leri. L e r 0 y, Did, de pomol. I. 563.
Mas, Le Verger. II. 59.
D i e 1, Kernobstsorten, III. 22.
J a h n , Illiusir. Handb. der Obstk. II. 29.
Dr. L u c a s, uswhl werthvoller Obstsorten. II. 38.
szrevtel. A legrtkesebb koranyri gymlcsk egyike lvn e
krtefaj, megrdemeln, hogy a sk alfldn egyetlenegy kertbl sem hinyoz
zk. Hiszem klnben azt is, liogy Laznk brmely vidkn flfogja tallni
mindazon kellkeket, melyek gymlcsei finomsgnak kifejtlaetshez
szksgesek; tenyszszk teht necsak hzi szksgre, hanem piaczi elrusitsra is!

87. Kevern bergamotja.


(Bergamotte Kcvevon sans pareil.)
Szrmazsa. Bizonytalan. A nslam meglv gyUmlcsszoti mvekben s sz
mos Iclhoni faiskolik catalogjaiban mg puszta nevt sem talltam flemltve. Ojtvesszejt mg a hatvanas vek elejn kaptam Kovcs Jzse' btorkeszi i-ef. lelksz
faiskoljbl, hov a hajdani kzponti nveldbl korlt. T.apasztalvn, hogy alfldi,
meleg ghajlatunk alatt a klfldi-l hozatott tli krtefajok tbbnyii-e mind sziekk,
st nha nyriakk is vltoznak s igy alfldi krteinkben vajmi kevs a tli krtk
szma: addig is mig evoJetrl nmi tudomst szerezhetnk, elhatroztam e jeles tli
krtt gyiimlcskedvel honfitrsaimmal krin nyes lersban is megismertetni. A
Kovcs Kalauz -ban kzltt rvid jellemzssel teljesen egyezvn fajom, valdisgt
illetleg egyelre nincs mit ktelkednem.
Ersideje. November vgtl februr vgig, st nha pril vgig is.
Minsge. I. rend, st nha kitnleg 1. rend csemegogymlcs.
Nagysga. Nagy ; btermskor azoraban csak kzpnagy.
Alakja. Szablytalan hasas kpalak, vagy hasas csigaalaku; egyik oldaln majd
mindig hizottabb, mint a msikon Zme a kzptjon alul, a kelyhes vg fel esik,
honnt kelyhes vge fel buczksan kidomborodva ssles, tbbnyire ferdn ll talp
ban vgzdik; szra fel pedig hirtelen, nha behajlssal is fogyva, rvidke, karcs
s tbbnyire tompa cscsban enyszik el. S z i- a hossz, vkony, fs, grbe, kiss
grcss, barnamzos, tvnl hsos, vgnl bunks; a gymlcs csiicsn apr riiczok s dudorok kzl tbbnyire rzsunt kill vagy cseklyke mlyedsbe helyezett;
nha pedig a gymlcs folytatsaknt hsosn kiemelked. K e l y h e tbbnyire ki
csiny, nyilt vagy flig n y i l t ; rvid, flll, szarunomil osztvnyokkal elltott; in
kbb vagy kevsbb mly s szk regbe helyezett, melynek karimjn egyenetlen
nagysg, lapos emelkedsek s lapos mlyedsek vltakoznak, melyek a gymlcs
derekn is tovbb nyomozhatok.
Szine. Bre kiss vastag s kemny, vdestapintatu ; elejnte fehres zld, r-.
tvel czitromsrga zldes foltokkal s srbben vagy ritkbban sszefolyt, fahjszin,
ksbben vrhenyesre vltoz rozsdahlzattal tarkzva; napos oldaln sem ltszik
nyoma sem a pirossgnak. Pontozata igen apr, zlddel szegett, barna, elg szem
betn.

Belseje. Hsa srgba jtsz fehi*, finom, tmtt, vajszeren olvad;


uha azombau csak flszerint olvad; magtokja krl ritkn vagy ppen
neui kvesszemcss; leve igen b, igen czukros, gyngd savauynyai emelt,
finoman illatos s igen kellemes, fszeresz. Magtokja tbbnyire zrttengely; apr tmlcskiben kevs p magot rejt.
Fja. Erteljes, edzett; elg korn s bven term; rendetlenl flll
vagy sztterjeszked, s gymlcspeczkekkcl jl beruhzott, merev gaival
elg sr lombos de mind e mellett is szells koront alkot. Alkalmas szlasfuak is, bokoralaku vagy gulafnak is. Knny, laza, knnyen kiszrad
talajunkban is jl diszlik. Virgzsban nem knyes; de gymlcseit az
aug.-septemberi ersebb szelek megszoktk tizedelni; mirt is igyekezznk,
a mennyire lehet vdett helyet juttatni szmra.
Vesszei. Nem szmosak, fiatal fkon elg hosszak, s elg vastagok, hegyk
fel sem igen vkonyodk, hanem tbbnyire bunksan vgzdk, egyenesek, merevek,
kiss knyksek; flllk, nagyrszt azomban 8ztllk| vagy tgas ^rgckben fl

14
fel trekvk; krskrl g, egsz hosszukban skflletek; gyenge korukban
kiss molyhosak; rt korukban osupaszak, bgyadtan fnylk, zldes barnk; fehres,
kerek pontokkal elg srn s szembetnleg pontozottak; rendetlen, de^ tbbnyire
mgis hosszas levlkzek.
RUgyei. Jkora nagyok, zmk kposak, tompahegyek; a vessztl jl ell
lk ; vrhenyessel rnyalt sttbarna, kiss molyhos pikkelyekkel bon'tvk; majd ta
lapnlkliek, majd alig kill talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, duzzadt tojsdadok, hegyesek; kiss lazn ll,
sttbarnval rnyalt vrhenyes pikkelyekkel bon'tvk.
Levelei. Nagyok, kiss vastag s igen kemnyszvetek, merevek, tojsdadok
vagy kerlkesek; rvidke, szrs hegyben vgzdk, vlgyesek, vagy igen lapos ka
nlformn blzttek s itt-ott hullmos szlek; kiss veltek s hegykkel gyakran
firecsavarodk ; egsz zsenge korukban is csak als lapjukon s szleiken molyliosak ;
rt korukban osupaszak, simk, igen fnyesek, sttzldek; szleiken apr, hegyes fo
gakkal ritksan frszesek; tbbnyire azombau pszlek. Levlnyelk hossz, de a
vesszk hegye fel rvid, vastag, merev ; majd igen nyilt szgekben flfel, majd s
legtbbnyire vizirnyosan elll. Levclplhi kicsinyek, fejletlenek, fonlidomak, ha
mar elhullk. Virgrgyet krit levelei tbbnyire nagyobbak, mint a vezrvesszkn
levk, szles vagy kerek tojsdadok'; inkbb vagy kevsbb rvid s les hegyben vg
zdk, laposak vagy kiss blsek; hullmosszlek, hossz, de elg vastag nyelkrl
mereven sztllk s lefel hajlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal mg nincs lerva idegen nyelven.
szrevtel. Eendes g/umJcsterm evbeii oly felsegeszek e krtefaj
gymlcsei, hogy e rszbeu brmelj Jiires ivjjal vetekeduek; de, ha ktdtt
gymlcseit ksei fagy ri, s azta szraz s forr lesz az vjrs, brha v
folytu ksbb szpeu flnevekednek is, de ppen oly zetlen csemegt szol
gltatnak, mint hason krlmnyek kzt a ardenpont vajoncznl tapasz
taltam ezt (Lsd Gym. Vzlatol.. I. 262. 1.) Daczra ez esetleges fogyatko
zsnak, j llekkel ajnlhatom e krtefajt is a gymlcskedvelk figyelmbe.
Azt tn mondanom sem kell, hogy inkbb val a felfld hegyektl vdett
tjaira, mintsem a sk alfldre. Gymlcseit lehetleg ksn kell leszedni
a frl.

1&

88. Kis Margit.

(l'etite Marguurlte; Kleine Margai-ethe.)


Szrmazsa. E kitu krte jdonsgot 1862-beu uycrte magrl
Leroy, augersi Lires gymlcssz, a ki a gymlcsszet irodalmban Dictiunaire de pomologie" (^^^Gymlcsszeti sztr) czim munkjval mara
dand emlket vivott ki magnak. Legkisebb unokaleuyuak Appert
Margitnak nevre keresztelve el eme szerzemnyt, 1863-ban kezdette el
terjeszteni. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinseubl (Hanovera). Fajiamon tbb izbeu termett mr. Ugy gymlcsei, mint fjnak
nvnyzete egyezvn a lersokkal, fajom valdisga ktsgtelen.

Ersideje. Augustus kzepe.


Minsge. Kitnleg I. rend csemege gymlcs.
Nagysga. Kzpuagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Szablytalan tojsdad vagy csigsgmbalaku. Zme a szr s
kelioly kzt kzptjra vagy kiss albb esik, honnt kelyhefel szelden
domborodva, kelyiinl elg talpasn fogy el; szra fel pedig majd nmi
csekly behajlssal, majd behajls nlkl s hirtelen fogyva rvid, tompa
cscsban fogy el. S z r a rvid, vagy kzphossz, kzpvastag, fs, kt
vgn kiss bunks, zld szin, nagyrszt azomban vilgos barna mzos;
a gymlcs cscsra, szk s elg mly regesbe, tbbnyire kiss oldalt
helyezett s mintegy erszakosan belenyomott. K e l y h e flignyilt vagy
zrt; rendetlenl ll, szarunem, csatorns s molyhos osztvnyokkal el
ltott; igen sekly s nem tg regben l, melynek karimjn szelid, lapos
emelkedsek lthatk, melyek finom, lapos bordkknt, elenyszleg a gy
mlcs derekra is flvoaulnak s annak egyik oldalt nha hizottabb teszik,
mint a msikat.
Szne. Bre finom, sima, noha kiss hovadsos, bgyadtan fnyl; elejnte haragos zld; rtvel srgs zld; napos oldaln nha nmi ignytelen
pirossal beleholt. Poutozata sr, apr, zlddel szegett barna, de alig szem
betn. Rozsda foltok itt-ott, majd minden gymlcsn fordulnak el, klnsen pedig kehely regnek falain. Nha fekets ragya foltok is tallkoz
nak rajta. Teljes rtvel gyngd illatot raszt.
Belseje. Hsa fehres vagy zldes fehr, igen finom, olvad; mag
tokja krl is alig kiss kvesszemcss; leve igen b, czukros, dit savanyuyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja nyilt, vagy csak kiss uyilt
tengely; tmloskibeu kevs p magot rejt.
Fja. Erteljes, edzett; korn, rendesen s igen bven term; flfel
trekv vagy uyilt szgekben elll s gymlcspeczkeklxel kellleg beru
hzott gaival kiss ritks, szells koront alkot. Dszlik vadonczon is,
birsalauyou is; alkalmas gla- s szlasfnak is; helyben s talajban nem
vlogats; jl kti gymlcseit s ezek gyenge korukban jl daczoluak a

i
ksei fagyokkal; aztn pedig kifejldtt korukban sem egy knnyen veri
le ket a szl.
Vesszei. Elg szmosak, elg hosszak, kz p vastagok, hegyk fel elvkonyodk; elg egyenesek, flllk vagy uyilt szgekben flfel trek
vk; knyksek; skflletek, gyenge korukban finoman molyhosak; rt
korukban csupaszak, csaknem fnyesek; napos flkn vrses vagy srgs
barnk; rnyas flkn zldes barnk; srgsfehi' vagy vrhenyes, kerek
vagy itt-ott hosszas pontokkal elg srn a elg szembetnleg pontozottak; rendes levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a vesszk derekn elllk,
a vesszk hegye fel lapulk, sttbarnval rnyalt vrhenyes pikkelyek
kel bon'tvk; elg kill, simaprknyos talapra helyezkedk.
Virprgyei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, kpos tojsdadok,
alig hegyesek, vrhenj'esbarna pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kiss vastag s kemnyszvetek, szles tojsdadok, itt-ott kerlkesek; hirtelen elkeskenyed, majd
hossz, majd rvidke, les hegyben vgzdk; csaknem laposak s csak kiss
vlgyesek; hullmos szluek; nem veltek, nyelkrl csaknemvizii'nyosan
tovbb nyjtzkodk; zsenge korukban is csak als lapjukon s szleiken
molyhosak; rt korukban alul-fldl csupaszak, simk, kiss'fnyesek, in
kbb vagy kevsbb vilgos zldek; szleikon elre hajl les fogakkal,
klnsen hegyk fel srn, mlyen s szablyosan fiirszesek. Levluyelk kzphossz, elg vastag, merev, a vessztl nyilt szgekben flfel
vagy csaknem vizirnyosan elll. Erteljes fiatal hajtsokon igen gyako
riak az apr, keskenylndss msodlevlkk is. Levplhi igen hosszak,
fonl vagy araiaknak, elg tartsak. Virgrgyot krit levelei nagyobbak,
mint a nyri hajtsokon levk; laposak, szelden hullmos szluek; igen
finoman fiirszesek, hossz s inkbb vagy kevsbb vkony nyelki'l me
reven sztllk vagy kiss lefel lgk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dict. depomol. 11. 526.
0 b e r d i e c k, lllvstr. Handh. der Ohstk. ptfzete. 1879. 9. 1.
szrevtel. Ugy fjnak vig tenyszete s termkenysge, mint gy
mlcseinek finom zre, szval rtkos voltra nzve vetekedik e jeles j
donsg a Vilmos krtvel, melyet rsben kt hrom httel is megelz.
Ajnlom a legszlesebb elterjesztsre haznkban mindentt, mg a sk al
fldet sem vve ki.

17

89. Gaujard vajoncza,

(Beurr Gaujard; Gaujard's Butterbirn.)


Szrmazsa. E kitn, alakra, sznre s zre a Zephirin Q-rgoIre
krthez igen hasonl, de ennl kisebb s jval korbban r krte, mg
folyvst az jdonsgok kz tartozik. Andr Leroy csak 1868-ban emlti
fl nevt gymlcsjegyzkben, de minden megjegyzs nlkl. A SimonLouis testvrek 1868. vi Catalogjban mr nmely jellemz vonssal van
flemltve neve. Ki nyerte magrl? ki keresztelte a jeles franczia gy
mlcs kertsz, Gaujard nevre el ? ekkorig semmi rsbeli adatot sem ta
lltam, mely e krdsekre megfelelhetett volna. Ojtvesszejt 1869-ben
kaptam Veress Ferencz, fnykpsz gyjtemnybl Kolozsvrrl. Fajf
mon tbb zben termett mr. Gymlcsei mindenben egyezvn a SimonLouis testvrek az imnt idzett gymlcsjegyzkben s az ltaluk ksbb
kiadott Guide pratique e. c. t." (=Gyakorlati kalauz stb.) czim munk
ban olvashat jellemzssel, fajom valdisgt teljesen bebzonyitottk.
Ersideje. Szeptember elejtl okt. elejig.
Minsge Ktnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, gyakran kisebb is.
Alakja Magas gmbalak, nha csigs gmbalak, szablyosan bol
tozott, noha egyik fele kiss hzottabb s emelkedettebb is, mint a msik.
Zme kzptjra esik, honnt kelyhes vge fel jl kidomborodva boltozdik s inkbb vagy kevsbb lapos s szles talpban vgzdik; szra fel
pedig szelden fogyva igen tompa cscsban enyszik el. S z r a kzp
hossz, elg vastag, fiis, tvnl hsos, grbe, vilgos srgval rnyalt f
nyes baruamzos; a gymlcsnek ferdn csonkzott hegyn majd szpen
kikanyartott s elg mly regesbe mintegy belenyomott, majd csinos
husdudorkk kzl kiss oldalt kill. K e l y h e kicsi, zrt vagy flignyilt;
apr, keskeny, rendetlenl ll, barns osztvnyokkal elltott; szpen ki
kanyartott szk s nem mly regben l, melynek karimjn szreve
het emelkedsek alig fordulnak el.
Szne. Bre finom, sima, bgyadtan fnyl, szraz tapintat, elejnte
spadtzld, rtvel lnk czitromsrga; napos oldaln aranysrga; nha
karmnpirossal kiss belehelt. Pontozata apr, sr, szablyosan elhintett,
barna, elg szembetn. Rozsda alakzatok ritksan majd minden gyml
csn fordulnak el; kehely s szrreguek falait tbbnyire finom, fahjszn vagy vrhenyes rozsdamz bortja, mely nha, hlzatosn, az reg
karimjn is tl emelkedik.
Belseje. Hsa fehr, srgs erekkel, finom, tmtt, olvad; magtokja
krl is csak alig cszrevehetleg kvesszemcss; leve igen b, igen czuk2

18
ros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fiiszeresz. Magtokja
zrttengely; tmlcskiben hosszas, fekete, sovny, de p magot rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s igen edzett; brha nem is
elg korn fordul termre, de aztn elg bven terem; kiss nyilt szgek
ben flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl
beruhzkodnak, ritks, szells koront alkot. Diszlik vadonczon is, birsen,
mely utbbi alanyon Simon-Louis catalogja szerint korbban is fordul ter
mre. Alkalmas gulafnak, de szlasfnak is. Helyben s talajban nem v
logats. Grymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, laosszak, vkonyak s hegyk fel mg inkbb elvkonyodk; elg egyenesek, flfel llk vagy kiss nyilt szgekben fl
fel trekvk, knyksek, skflletek; gyenge korukban finoman moly
hosak, rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, barns srgk; igen apr,
kerek, fehres pontokkal flttbb ritkn slig szrevehetleg poutozottak;
egyenltlen, de mgis tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, zmk kposak, hegyesek, a ftl elllk, fakval
kiss tarkzott sttbarna pikkelyekkel bortvk; alig kill, simaprknyos talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek, sttbarna pikkelyekkel
bortvk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, vkony, de kemnyszvetek;
szp tojsdadok, szablyosan elkeskenyed, inkbb vagy kevesbb rvid,
les hegyben vgzdk, vlgyesek, kiss veltek, majd vizirnyosan el-,
majd rczsimt flfel llk; gyenge korukban finoman molyhosak, rt ko
rukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk; sttzldek; szleiken les
fogakkal sru s szablyosan fiirszesek. Levlnyelk a vesszk aljn
hosszas, a vesszk hegye fel rvid, kzpvastag, merev, rzsunt flfel
ll. Levlplhi hosszasak, fonlidomuak, hamar olhullk. Virgrgyet
krit levelei csaknem laposak, hossz, vkony nyelkrl mereven szt
terlk.
Hasonneve. Gaujard; Narcisse Gaujard.
Leri. Elttem mg nem ismeretesek, noha fl nem tehetem, hogy
ily jeles krte ne tallt volna mg lerra.
szrevtel. Nlam e jeles faj hideget, meleget, tbb vig tart sz
razsgot s oly veket is teljes psgben killt, midn a tlsgosan nedves
idjrs folytn a fldrja csaknem a flszinre emelkedett. Mint igen ed
zett, de mrskelt nvse folytn nagy ft nem nevel fajt felsges gy
mlcsei vgett, j llekkel merem ajnlani minden kertett hzi kertbe mg

a sk alfldn is.

19

90. Hmon vadoncza.


(Besi Hmon ;^Hamon3 Wildling.)

Szrmazsa. E jeles augusztusi krtt, Nrai'd, Lyon krnyken lak


s ott nem rg elhalt jeles gymlcskertsz nyerte a Zldmagdolna krtnek
egy, 1834-ben elvetett magvrl. A magrl kelt fcska 1850-ben termett
elszr. Szerzje ez uj gymlcsfajta lyoni fvszkert nhai fkertsznek,
Hamon-nak nevrl keresztelte el. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a SimonLouis testvrektl Plantiercsbl. Fajfmon tbb izben termett mr. Gymlcsei s nvnyzete a lersokkal egyezvn, fajom valdisgt ktsgte
lennek llithatom.
rsideje. Aug. kzeptl sept. elejig.
Minsge. I. rend csemege, gazdasgi s piaczos gymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Tbbnyire szablytalanul tojsdad, mert egyik oldala rend
szerint emelkedettebb, mint a msik; klnben elg szp termet. Zme a
kzptjon alul, a kelyhes vg fel esik, hount szra fel egyik oldalon in
kbb, mintsem a msikon fogyva rvid, tompakupos csiicsban enyszik el;
kelyhe fel pedig szelden fogyva boltozdik s tbbnyire ferdn ll kari
mban vgzdik. S z r a hossz, vkony, fs, de elg hajlkony, zldes
srga, itt-ott barnval pontozott s majd inkbb, majd kevsbb grbe; a
gymlcs hegyn hsos emelkedsbl kill,vagy hsos dudortl flrenyo
mott. K e l y h e elg nagy, nyilt, nha flignyilt; rendetlenl flfel ll,
keskeny, trkeny osztvnyokkal elltott; szpen kikanyartott kisded reg
ben l s gyakran ennek karimja sznvonalig emelked.
Szine. Bre elg finom, sima, szraztapintat; elejnte vilgos zld,
rtvel kiss srgba jtsz sppadt zld; mg napos oldaln sem kap
lnkebb sznezetet vagy nyomt a pirossguak. Pontozata ritks, de elgg
szembetn barna pettyecskk alakjban jelenkez. Vilgos barna, szaka
dozott rozsda foltok majd srbben, majd ritkbban tallkoznak flletu,
klnsen pedig kelyhes s szraz vgn.
Belseje. Hsa fehr, nha zldesfehr, elg finom, olvad; magtokja
krl kiss kvesszemcss; leve igen b, czukros, dt savanynyal emelt,
gyngden illatos s noha nem igen fszeres, mgis igen kellemesz. Mag
tokja zrttengely, apr tmlcskiben kevs p magot rejt.
Fja. Erteljes, egszsges, edzett;_ virgzsban nem knyes, jl
kti gymlcseit s e ktdtt gymlcsk jl daczolnak a ksei fagyok
kal is. Korn, rendesen s igen bven term. Nylnk gai flfel trek
vk vagy nyilt szgekben elllk s idvel a terms slya alatt lefel gr
blk ; srn beruhzvk gymlcs vesszkkel s, minthogy mvels ltal
mg nem elgg szeldlt meg, gyakran szrs tskben vgzd gy-

mlcspeczkekkel is, Koronja ritks, szells gulaalaku. Mindenfle alak2*

Jo
ban mvelhet, szlasfnak vadonczra, gulaalaku fnak birsre is ojthat.
Helyben es talajban nem vlogats. Q-ymlcsei jl lljk helyket
a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszasak, kzcpvastagok, hegyk fel
kiss elvkonyodk; elg egyenesek; kiss knyksek, a sudr tetejn
flllk; egyebtt sztllk; skfliiletek, mg hegyk fel is csak alig
szrevehetleg bordzottak; gyenge korukban finoman molyhosak, rt ko
rukban csupaszak, zldes vagy vrses barnk; kerek fehr pontokkal
aljuk fel srbben, hegyk fel ritkbban, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, de tbbnyire elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hasas kiiposak, alig hegyesek, elllk; szr
kvel szegett sttgesztenyeszin pikkelyekkel bortvk; alig vagy csak
kevss kill simaprkuyos talapra helyezkeilk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, alig hegyesek; sttbarn
val rnyalt vilgos gesztenyeszn, kiss lazn ll pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, vkony, de kiss kemnyszvetek, tbbnyire
hosszas, keskeny tojsdadok; szablyosan elkeskeuyed, hosszas, les hegy
ben vgzdk; a vesszk aljn csaknem laposak s hullmos szlek; a
vesszk hegye fel csatornsak, veltek; gyenge korukban kiss molyhosak,
rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, vilgos zldek; szleiken elg
nagy, tompa fogakkal, szablytalanul; majd ismt igen apr fogakkal
finoman fiirszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, kzpvastag,
elg merev, gyakran gyngd pirossal kiss belehelt; csaknem vizirnyosau elll. Levlplhi kzp hosszak, ridomak, a nyl tvtl kiss flebb
a nylre helyezettek, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei nagyobbak,
mint a vesszkn levk; csaknem laposak, hullmos szlek; igen hossz,
vkony nyelkrl lefel konyulok.
Hasonnevei. Hmon; Beurr seringe.
Leiri. L e r o y , Dict. do pomol. I. 265.
M a s , Le Verger. 11. 73.
0 b e r d i e c k, Illnsh: Handb. der Obstk. ptfzete 1879. 17.1.
szrevtel. Ez is egyike azon krtefajoknak, melyeket haznkban
mindentt, mg alfldi sk vidknkn is rdemes volna nagyban tenysz
teni. Fuebb elszmllt jeles tulajdonai vgett mindenkinek melegen
ajnlhatom.

21

91. Nyri Sebastopol.


(Sbastopol d't.)
Szrmazsa E kellemesiz uyri krtt Mint, jodoigne-i (Belgium)
gymlcskertszuek ksznhetjk, a ki azt magrl nyerte s a kires sebastopoli ostrom emlkrl elkeresztelve a hatvanas vek kzepn kezdette el
terjeszteni. Belgiumban s Franczlaorszgban csakhamar kell mltnylatra
tallt, mig a nmet gymlcsszek rszrl, ugy ltszik, ekkorig kevs
figyelemben rszeslt, mert hallgatnak rla. Ojtvesszejt 1873-ban kap
tam a Simon-Louis testvrektl, Plautires-bl. Fajfmon, st faiskolai ojtvnyaimon is termett mr tbb zben. Fajom hatrozottan valdi.
rsideje. Jlius vge s aug. eleje.
Minsge. I. rend csemege-, gazdasgi- s piaczos-gymlcs.
Nagysga. Kzpuagy, nha kisebb is.
Alakja. Tojsdad, vagy csigs tojsdad, elg szablyosan boltozott.
Zme a kzptjra vagy albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel
szelden fogyva boltozdik, s kelyhnl tbbnyire szk talpban vgzdik;
szra fel pedig elejnte szelden, aztn mind-mind inkbb fogyva, rvid,
kiss tompakpos cscsban enyszik cl. S z r a hosszas, vastag vagy k
zpvastag, fs, nha hsos, grcss, mindkt vgn, de kivlt tvnl, hol a
gymlcs cscsra tmaszkodik, bunksan vgzd; csaknem egsz hoszszban fnyes barnanizos, kiss grbe vagy flrecsavard, majd hsos
gyrzetbl kill vagy hsos dudortl flre nyomott, majd seklyke s
szk mlyedsbe helyezett, melynek szk pi'knyrl keskeny s alig
szembetn bordcskk hzdnak le krskrl a gymlcs derekra, de
annak szablyos termetn mit sem vltoztatnak. K e l y h e kicsiny, zrt,
vagy flignyilt; flll, rvid, molyhos csatorns, vagy vlgyes osztvnyokkal elltott, tgas, de sekly mlyedsben l, melynek falain s pr
knyn csak ritkn lthat egy-egy szelid emelkeds.
Szine. Bre vastag, kemnyks, sima, de nem fnyes, szraztapintat; elejnte homlyos fzld, rtvel, mg napos oldaln is, csak kiss
vilgosabb fzld. Pontozata igen apr, barna s igen sr, de nem igen
szembetn. Rozsdafoltok, erek vagy alakzatok majd minden gymlcsn
tallkoznak ritksan; szra krl nha finom, fahjszin, rozsdamz bo
rtja.
Belseje. Fehr, vagy zldesfehr, elg finom, olvad; magtokja krl
sem kvesszemcss; leve igen b, czukros, finom savanynyal emelt, finoman
illatos, felsges fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely, apr tmlcskiben tbbnyire p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, vignvs, edzett; korn s igen bven term; mert
gymlcsei jl ktdnek s elg jl daczolnak a ksei fagyokkal is. Nyilt
^zgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcspeczkekkel szablyo-


san bei'uhzkodnak, ritks, szells koront alkot. Klleme vagy termet'e
nzve nagyon hasonlt a Zld Magdolna fjhoz. Dszlik vadonozon is,
birsen is , alkalmas szlasfnak s gulafnak is; helyben s talajban nem
vlogats. Q-ymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok; flfel szablyosan
elvkonyodk, de kiss bunksau vgzdk; egyenesek, kiss knyksek,
flllk vagy rzsunt flfel irnyulok; skflletek, hegyk fel azomban szelden bordzottak; zsenge korukban pirosak, s csak hegyk fel
kiss fehr molyhosak; rt korukban csupaszak, barns srgk; napos f
lkn vrssel kiss rnyaltak; apr, kerek vagy itt-ott tojsdad, fehres
pontokkal ritksan s elg szembetni g pontozottak; csaknem egszen
rendes levlkzek.
Rgye. Kzpnagyok, kposak, hegyesek; majd kiss elllk; majd
s tbbnyire a vesszkkel prhuzamosan flfel irnyulok; sttbarna pik
kelyekkel bortvk; elg kill, kt szln rviden bordzott talapra helyezkedk.
Vrgrgye.Kicsinyek,ku'oosak, hegyesek, sttbarnk, prossal kiss
rnyaltak.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, vkony, de kemnyks
szvetek, tojsdadok vagy szles tojsdadok; szablyosan elkeskenyed,
hosszas, les, tbbnyire f'.recsavarod hegyben vgzdk; laposak vagy
csak kiss vlgyesek; itt-ott hullmos szlek s nha kanlformn blzttek; a vesszk hegyhez kzel levk kiss veltek; zsenge korukban als
lapjukon finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan
fnylk, majd lnk, majd homlyos zldek; szleiken elre hajl, elg les
fogakkal i-itksan s finoman frszesek, vagy csaknem pszlfek. Levluyelk kzphossz, elg vastag s merev, prossal gyngden belehelt;
valakulag htragrblteu flfel ll. Uevlplhi kicsinyek, fejletlenek,
hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei kerlkesek vagy tojsdad kerlkesek, laposak, hirtelen elkeskenylt hosszas, les, nha pedig igen
rvid s csaknem tompa hegyben vgzdk; tbbnyire visszsn blzttek,
hosszas s elg vastag, de hajlkony nyelkrl kiss htra hanyatlk s
lefel irnyulok; tbbnyire pszltek s itt-ott szelden hullmosak. Jlsod
levelei a bujbb nyri hajtsokon gyakoriak.

Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. B i v o r t , Les frtdts dujardin Van Mons. 57. 1,
L e r o y , Diet. depomol. 11. 655.
M a s , Le Verger. II. 183,
szrevtel. E jeles krtt Bivort Sndor, kitn belga gymlcssz
nevezte Nyri Sebastopol"-nak, mert szerinte Tli Sebastopol" krte is
ltezik s meggrte, hogy annak is kzleud lerst, miben azomban ha
lla ltal akadlyozva ln. Hihetleg vele eg,ytt elenyszett a Tli Se
bastopol " krte is, mert ennek mg neve sem fordul el az ujabb gymlcs
jegyzkekben. A Nyri Sebastopol" klnben megrdemli, hogy mg sk
alfldi krteinkben is helyet szoi'itsunk szmra.

28

92. Chin-i jargonelle (olv. sini zsargoni).


(Jargonelle de Chin.)
Szrmazsa. Belgiumban, Tournay krnykn, 18S2-ben magrl nyerte Bouzin,
clin-i dkn. 1841-ben kezdett hrre kapni s elterjedni. Du Mortier szi jargonelle
(=JargoneIle d' automne) nv alatt irta le .Pomone Tournaisionne" (= Tournay-vidki
gyUmlcsszet) czim, igen rdekes munkjban : de ugy ltszik, hogy szerzje, Bouzin
,Chin-i jargonelle" nv alatt is terje.sztette e jeles magonczt, mert a Simon-Louis
testvrek ..Guide pratique"-jban e nv alatt is fl van mr emltve. n ez utbbi
nevet fogadtam el, annl is inkbb, mert nlunk nem az szi, hanem a ks nyri kr
tk kz tartozik e faj is ; aztn mert szi jargonelle nv alatt mr e krte vilgra
jtte eltt ms krtefaj is szerepelt, s most is szerepel a gyUmlcsszet irodalmban.
Ojtvcsszejt 1874-ben kaptam Simon-Louis testvrektl, Plantircsbl. Fajfmon
csakhamar bemutatta gymlcseit, melyek szintgy, mint fjnak nvnyzete egyeztek
az emltett lerssal s gy fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. September.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha nagyobb is.
Alakja. Orsalak, vagy hosszas krtcalaku ; szablytalanul boltozott, buczkos,
hovadsos fllct. Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt
kelyhe fel szelden sszeszklve, s igen szk talpban enyszik el, melyre azomban
rendszerint jl flllthat ; szras vge fel pedig elejntc szelden, aztn behajlssal
is fogyva karcs s tbbnyre kiss flre hajl hegyes cscsban vgzdik. S z r a
elg hossz, kzp vastag, tvnl hsos, hegynl kiss bunks, klnben fs, de
azrt elg hajlkony, srgs zld, barna pontokkal ritksan tarkzott; a gvmlcs
cscsn hsos dudortl flre nyomva, tbbnyire kiss oldalt helyezett s nha a gy
mlcs hegybl annak folytat.saknt kiemelked. K e l y h e kiesny, nylt vagy flig
nylt; rvidke, rendetlenl fllli, szarunem osztvnyokkal elltott, cseklyke s
szk regbl osztvnya hegyvel csaknem a fdlszlnre kiemelked. Kehelyregnel
karimjn nha lapos emclkodskk vehetk szre, melyek elenysz bordkknt a gy
mlcs derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szine. Bre finom, kiss hovadsos, de gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte sppadt zld, rtvel zldes srga; n.apos oldaln, st {ryakran rnyas oldaln
is, klnsen szras vge fel, homlyos prossal belehelt. Pontozata apr, vilgos
barna, elg srn elhintett s elg szembetn. Fahjszin, finom rozsdaszlcsk rit
ksan fordulnak ugyan el a gymlcsn, de rozsdamznak csak a kehely reg falain
lehet nyomait szlelni.
Belseje. Hi'isa bgyadt fehr srgs erekkel, csaknem ttetsz, finom,
kiss tmtt, olvad; magtokja krl is csak kiss kvesszemcss; leve
igen b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresztt. Magiokja hosszas, nyilttengelytt tgas tmlcskibn tojsdad,
hegyes, vilgosbarna, p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; korn s igen bven term,
mert virgzsban sem knyes, ktdtt gymlcsei is jl daczolnak a
ksei fagyokkal; flfel trekv vagy sztll, nylnk gaival, melyek
rvid gymlcspeczkekkel jl beruhzkodnak ritks szells koront alkot.
Vadouczon jl dszlik, birsen nem tettem mg vele ksrletet; alkalmas
formafknak, gla s szlasfnak is. Helyben s talajban nem vlogats.
Gymlcseit nem egy knnyen hnyjk le mg az ersebb szelek sem.

24
Vesszei. Nem szimosak, hosszak, hajlkonyak, karcsak, kOzpvastagok, hegyk
fel kiss elvkonyodk ; elg egyenesek, flllk, kUnybksek, inoman bordaottak j
fnem korukban is csak ritksan s finoman molyhosak; rt korukban osupaszak,
barns vilgos vrsek; egyenltlen nagysigu, igen hosszas, srgs fehr pontokkal
igen srn s igen szembetUnleg pontozottak; hossz levlkzUek.
RUgyei. Kzpnagj^ok, tojsdadkuposak, hegyesek, elillk, gyakran sarkntyusan
kiszgellk, szrkvel kiss tarkzott, vrhenyesbarna pikkelyekkel bon'tvk; elg
kill, hosszan bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, lndss tojsdadok, alig hegyesek; lazn ll, vr
henyes barna pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, vkony, de kemnyszvetek, hosszas
tojisdadok ; a vesszk hegye fel levk csaknem lndssak, szablyosan elkeskenyed,
hosszas les hegyben vgzdk, vlgyesek, veltek ; zsenge korukban is csak als lap
jukon kiss molyhosak; rt korukban esupaszak, simk, fnyesek, lnk vagy vilgos
zldek; szleiken tompa fogakkal seklyen s szablytalanul frszesek; nagyrszt
pedig csaknem pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, a vesszk hegye fel
rvid vagy kzphossz, elg vkony, meglehets merev; nyilt szgekben flfel ll.
Levlplhi kzphosszak, fonlidoma i a vesszk fel vissza irnyulok, elg tartsak.
VirgrUgyet krt levelei k csnyek, lndss-tojsdadok, csaknem laposak, alig veitok, igen hegyesek; finoman frszesek, hosszas, vkony, de elg merev nyelkrl
tbbnyire mind lefel konyulok Msodlevelei gyakoriak.
Hasonnevel. szi jargonelle ; Jargonelle d'automne.
Leri. D u M o r t i e r, Pomone tournaisienne- 95. 1. Tudtommal ms mg
nem irta le.
szrevtel. E j e l e s k r t e t miut m r emltem, Belgiumban az oct.novemberbeii er k r t k kz szmtjk, de alfldnk meleg ghajlata
alatt m r sept. elejn kezd rni s alig t a r t h a t el oct. elejig. Miut
egyikt az alfldi viszonyaink kz is jl beill, ksnyri krtefajok
nak, j llekkel ajnlhatom a gymlcskedvelk
figyelmbe.

25

93. Anjou-i j krte.


(Bonne d'Aiijou; G-ute von

Anjou.)

Szrmazsa. E jeles, k^snyr krtt Leroy, Fraucziaorszg kitn


gymlcsdsze nyerte magrl angersi hires faiskoljban 1864-beu. Ojtveszszejt l^73-ban kaptam Plantiresbl, a Simou-Louls testvrek faiskolj
bl. Fajfmon tbb zben termett mr. Gymlcsei s nvnyzete egyezvn
a Leroy ltal kzltt lerssal, fajom valdisga ktsgtelen,
rsitleje September elejtl sept. vgig,
Minsge. I. rend esemegegymlcs.
Napysga. Kzpnagy, nha nagyobb is.
Alakja. Csigs vagy tqjsdadalaku; szablytalan, buczkos s szelden
hovadsos fllet. Egyik oldaln tbbnyire hizottabb, mint a msikon.
Zme kzel esik kelylies vghez, hol hirtelen domborodva, szles talpban
vgzdik; szra fel pedig szelden s kiss hullmosan fogyva, tompa kpos,
nha pedig rendetlen, bords, buczkos cscsban fogy el. S z r a kzp
hossz, vastag, tbbnyire egsz hosszban hsos, kt vgn tbbnyire bun
ks, itt-ott grcss, kiss grbe, fnyes barna mzzal bevont; a gymlcs
csicsbl oldalt kill vagy hsos emelkedsek kz beszortva fgglyesen
kiemelked. K e l y h e kicsiny, fliguyilt; rendetlenl sszeborul, vrhe
nyes szarunem, rvid osztvnyokkal elltott; tbbnyire sekly s tg reg
ben l, melynek falain rnczok s lapos bordk nyomai lthatk.
Szne. Bre vastag, kiss kemny, sima, fnyes, i'tvel csaknem zs
ros tapintatu, elg lnk srga; napos oldaln halavny pirossal szelden
bemosott. Pontozata igen apr, barna, elg szembetn. Apr rozsdaszeplcskk s alakzatok hlzatosn majd minden gymlcsn fordulnak el,
klnsen szra s kelyhe krl.
Belseje. Hsa fehr vagy kiss srgsba jtsz fehr, finom, tmtt,
olvad; magtokja krl is csak kiss kvesszemcss; leve b, czukros,
gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszereszti. Magtokja
kiss nyilttengely; tmlcskiben hosszas, karcs hegyes, pmagvakat
rejt.
Fja. Erteljes, vignvs, edzett; virgzsban sem knyes; kt
dtt gymlcsei is jl daczolnak a ksei fagyokkal; korn, rendesen s
bven term; nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcs
vesszkkel s peczkekkel korn s jl beruhzkodnak, srlombos, gulaalaku koront alkot. Vadonczon is, birsen is jl dszlik. Gulafnak is, sz
lasfnak is igen alkalmas. Helyben s talajban nem vlogats; gymlcsei
igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Igen szmosak, kzp hosszak, elg vastagok, hegyk fel
is csak keveset vkonyodk; knyksek, egyenest flllk vagy nyilt sz
gekben flfel trekvk; skflletek; gyenge korukban ritksan s finoman

jnolyhosak, ^rt koi-ukban csupaszak, szfirk^vel kiss rnyalt srgs vagy


zldes barnk; btykeinl itt-ott pirossal beleheltek; nagyocska, hosszas
vagy kerek, fak pontokkal elg srin, de nem szembetunlegpontozottak;
rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, kposak, hegyesek, a ftl elllk, de a vezrvesszk hegye fel levk csaknem lapulk; szrkvel srttn rnyalt hom
lyos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk, majd alig, majd ismt elgg
kill simaprknyos, talapra helyezkedk.
Vrgrgyei. A gymlcspeczkek s vesszk hegyn elg nagyok, to
jsdadok, alig hegyesek; kiss lazn ll, barnval mosott vrhenyes pik
kelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s elg kemnyszvetek, tojs
dadok, vagy hosszas tojsdadok; hirtelen elkeskenylt, hosszas s les
hegyben vgzdk; veltek, csatornsak, gyenge korukban is alig moly
hosak; rt korukban csupaszak, elg fnyesek, vilgos zldek; szleiken
tompa vagy kiss les fogakkal, majd srbben, majd ritkbban es finoman
frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, flfel rvidebb, kzp
vastag, merev, rzsunt flfel ll vagy csaknem vizirnyosan elll. Levlplhi majd fejletlenek, majd elg hosszak, fonlidomak, a nyl tvtl
kiss flebb, a nylre helyezettek, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei
vkonyabbszvetek s kevsbb csatonisak, mint a vesszkn levk;
hosszas, vkony s hajlkony nyelkrl kiss lekonyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dict. de pomol. I. 474. Msok, tudtommal mg nem
ij'tk le.
szrevtel. Mikp o lersbl lthat, e jeles krte is birja azon tulaj
donokat, a melyek valamely gymlcsfajt mg alfldi viszonyaink kzt is
becsess tehetnek; minlfogva j llekkel ajnlhatom a gymlcskedvel
kznsg figyelmbe.

27

94. Nolsette Lajos.


(Louis Noisette.)
Szrmazsa. E jeles krte-ujdonsgal Boisbimel, hres franczia gyinfilcssz gazdagtotta Pomoua birodalmt. Magrl kelt anyafja Rouen-ban,
1867-ben termett elszr. Jeles tulajdonainl fogva, hosszas letre levn
kiltsa ez uj nyeremnynek Bosbunel elkeresztelte t Noisette Lajos
franczia gymlcsszet rnevre, a k i A Mzeum gymlcsse" (==Jardin
fruitier du Museum) czim munkjval klnben is halhatatlan nevet szer
zett mr magnak. Oitvesszejt 1873-ban kaptam a hitelessgrl ismert
Simon-Louis testvrek faiskoljbl. Fajfmon mr az ojts utn kvetkez
vben bemutatta nlam is gymlcseit s azta venkint gazdagon terem.
rsdeje. Septemberoctber; a Simon-Louis testvrek gymlcs
jegyzke szerint nov.dec. *)
Minsge. I. rend csemege gymlcs.
Naaysga. Kzpnagy. nha nagvobb is, kisebb is.
Alakja. Csigs p:mbalaku, szablyosan boltozott. Zme kzptjra
esik, honnt kelyhe fel inkbb vagy kevsbb domborodva boltozdik s
kelyhnl elg talpasn vgzdik; szra fel pedig szelden, tbbnyire be
hajls nlkl fogvva rvid, tompa cscsot alkot. S z r a hossz, vkony,
tve fel vastagabb s nha hsos, klnben vgig fs, grbe s barnamzos,
a gymlcs cscsbl csaknem annak folytatsaknt kiemelked vagy nmi
hsos emelkedskk ksil kill. K e l y h e nyilt, flll. apr barna, vl
gyes osztvnyokkal elltott; tjras. Inpos mlyedsben l, melynek falain
nha lapos barzdk s karimjn hullmos emelkedsek kpzdnek s ezek
elenyszleg a gymlcs derekra is flvouulnak.
Szne. Bre kiss vastag, szvs, sima, bgyadtan fnyl, elejnte sr
gs zld, rtvel zldessrga; napos oldaln is csak kiss lnkebb srga;
pontozata igen apr, zlddel szegett, alig szembetn; ritks rozsdahlzat
tbbnyire csak kehelv regnek falain szokott mutatkozni.
Belseje. Hsa fehr, igen finom, olvad; magtokja krl sem kves
szemcss ; leve igen b, czukros, finom savanynyal emelt, gyngden illatos,
igen kellemesz. Magtokja kiss nyilttengely, tgas, tmlcskben feketeszn, p magvakat rejt.
Fja. Elg vgnvs s elg edzett, noha fiatal korban a faiskolban
megsnyli a nagy s tarts szrazsgot. Korn s rendkvl bven term,
mert virgzsban nem knyes s ktdtt gymlcsei jl daczolnak a ksei
fagyokkal is; ritksan sztll vagy flfel trekv merev gaival, melyek
*) Haznk emeltebbfekvs vidkein, hiszem, hogy nlunk is ksbben fog
rni, de az alfld meleg levegje s meleg talajban mindazon gymlcsk, melyek
Frankhon jszaki rszben s Belgiumban nov.dec. hnapokban szoktak megrni, mr
sept. vgn s octber elejn rendesen megrnek,

gymlcsvesszkkel s peczkekkel koru s kellleg beruhzkodnak, kiss


szells, de elg lombos koront alkot. Szlasfnak, viguvs csemetk
koronjra ojtva, igen alkalmas. Ktttebb s elegend nedvessggel elltott
talajban mindentt jl fog diszleni; gymlcsei meglehetsen lljk helyket

a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzp Hosszak s kzpvastagok, begyk fel
kiss elvkonyodk, de hegyknl kiss bunksan vgzdk, elg egyenesek,
knyksek, flllk vagy nylt szgekben elllk; skflletek vagy csak
alig'szrevehetleg, finoman bordzottak; csupaszak, vrssel kiss rnyalt
srgs barnk, rnyas felkn zldes barnk, kerek vagy tbbnyire hosszas,
fakszin pontokkal, elg sru s elg szerabetnleg poutozottak, tbb
nyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok vagy elg nagyok, kposak, alig hegyesek, a
ftl elllk vagy a vesszkkel prhuzamosan flfel irnyulok; kiss lazn
ll, szrkvel szegett sttgesztenyeszin pikkelyekkel bortvk; alig ki
ll, simaprknyos talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, elg hegyesek; kiss lazn
ll sttbarnval rnyalt vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, vastag s igen kemnyszvetek, merevek,
tojsdadok vagy lndss tojsdadok; szablyosan elkeskenylt, rvidke, les
hegyben vgzdk; laposak vagy kiss vlgyesek; hegykkel tbbnyire
flre csavarodok, iveitek; gyenge korukban finoman s ritksan molyhosak,
rt konikban csupaszak, simk, igen fnyesek, vilgos zldek; szleiken
tompa vagy kiss les fogakkal surn, finoman s szablyosan fi'szesek.
Levlnyek kiss hosszas, elg vastag, merev; sz fel violaszn pirossal
kiss belehelt; rzsunt flfel vagy csaknem vzirnyosan elll. Levclplh elg hosszak, fonlidomak, kevss tartsak. Virgriigj^et krt levelei
majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszkn levk; laposak, hull
mosak, hossz, vkony s merevuyelek; rendetlenl sztllk.
Leiri. Tudtommal mg nincs leirva; legalbb a kezemnl lev gymlcsszeti mvek egyikben sem fordul ei bvebb leirsa.
szrevtel. Ha gymlcsei a szelek s rovarokkal inkbb daczolnnak, mint a mennyire tapasztalom, e krtefaj is egyike volna a legszlesebb
elterjesztsre mlt gymlcsknek. Megrdemli, hogy tbb helyt tegynk
vele ksrletet a hazban s ott, a hol sem fja tenyszse, sem termkeny
sge ellen nem lehet kifogsunk, igyekezznk nagyban is elterjeszteni.

29

95. Duhamel vajoncza.

(nuhamel-tlu-Monceau ; Duhamels Butterbirn.)


Szrmazsa. E kitUn s minclen tekintetben becses krte jdonsgot 1862-bcn
nyerte Angersbcn i friuiczia gj-Umlcsszek egyik kitnsge, Leroy, a ki a gyUmIcsszet irodalmt egy nagyszer Gymlcsszeti sztr--ral (=^Dictionnaire de pomoIcgie) gazdagtotta s a ki angers-i vilghir faiskoljban a Duhamel vajonczn kivl
mg szmos jeles gymlcsfajt nyert magvets utjn s ismertetett meg a vilggal.
Ojtvesszejt 187o-ban kaptam Plantircsbl, Simon-Lnuis testvrek faiskoljbl. Faj
fmon csakhamar termre fordult s minthogy gymlcsei s nvnyzete egyeztek a
lersokkal, fajom valdisgrl csakhamar bizonyoss lettem.
rsideje. ?ept. vgtl oct. vgig. Haznk emelkedettebb s hvsebb tjkain
Iiiszcm, hogy egy hnappal is ksbben fognak rni gymlcsei, mintsem vidkemen.
Minsge. Csaknem kitnlog I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, gyakran nagyobb is.
Alakja. Kiss vltoz; nho krtealaku, de legtbbszr szablytalan, hosszastojsdad alak ; elg szablyosai boltozott s skfllet, br nha egyik oldaln bizottabb s emelkedettebb is, mint a msikon. Zme a kzptjon alul, kiss a kelyhes
vg fel esik, ho.int kelyhe fel szelden fogyva boltozdik s kiss lapos talpban
vgzdik; szra fel pedig az egyik oldalon szelid behajlssal, a msikon behajls
nlkl fogyva tbbnyire ferdcii ll, tompa kipos cscsot alkot. S z r a hosszabb a
kzpszernl, vkony vagy kzp vastag, fs, bunksan vgzd, tvnl nha kiss
husns, fnyes-barna mzzal bevont, grbe vagy flrecsavarod; a gymlcs hegyn cse
klyke mlyedsbl oldalt kill s rendszerint huso-i emelkedstl flrenyomott.
K e l y h e elg nagy, nyilt, rendetlenl sszehajl, fl- vagy sztll, szarunem,
vlgyes, rvid osztvnyokkal elltott; tbbnyire lapos s sekly, szelden rnczos s
bordsfal mlyedsben l, melynek karimjt egyes, lapos emelkedsek csak igen
ritkn teszik kiss hullmoss.
Szne. Bre elg finom, de szvs, szraztapintatu ; alapszne elejnte zldessrga,
ksbb bgyadt srga; napos oldaln is csak ritkn kap nemi piros sznezetet. Alap
sznbl gyakran cs;ik egyes foltocskk osillmlanak ki tisztn; mert csaknem az egsz
fOllot elejnte barns, ksbb vrhenyesre vltoz rozsdval van hlzva, pontozva s
mrvnyozva; aztn szra krl (inom, kelyhe krl pedig nha rdes rozsdamzzal
van nagy kiterjedsben elbortva.

Bolseje. Hsa fehcr, eltg finom, csak kevss tmtt, olvad vagy
flszerint olvad; magtokja krl kiss kvesszemcss; leve igen b, czukros, gyngd savanynyal emelt, gyngden illatos, igen kellemes, fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben kevs, vilgosbarna p mag
vakat rejt.
Fja. Erteljes, vgnvs, igen edzett, korn s igen bven term,
mert virgzsban sem knyes, ktdtt gymlcsei is jl daczolnak a
ksei fagyokkal; flfel ll vagy nyilt szgekben elll gaival, melyek
gymlosvesszkkel s peczkekkel hamar s srn megrakodnak, elg
si'lombos, de azrt szells koront alkot. Dszlik vadonczon is, birsen
is; alkalmas szlasfnak, gla- vagy orsalaku fnak is. Helyben nem
vlogats. Grymlosei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok, hegyk fel
szablyosan elvkonvod($k, eg^-enesek, knyksek, flfel llk vagy elg nyilt sz*

50
gekben flfel trekvk; skfliiletek, gyenge korukban ritksan molyhosak, rt
korukban csupaszak, simk, zldes vagy srgsbarnk; apr, kerek, fak pontokkal
ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, de tbbnyire hosszas levlkziiek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek; a vesszk aljn csaknem lapulok;
az ersebb vesszk kzepn elllk s tbbnyire sarkantyusan kiszgellk; sttgeszte
nyeszl s finoman molyhos pikkelyekkel bortvk; jl kiemelked, simaprknyos
talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hosszas kposak, hegyesek; igen
lazn ll fekets pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, kiss vastag, de lgy s hajlkony szvetek; a vesszk
aljn kerlkosek, a vesszk hegyefel csaknem liidssak ; majd szablyosan elkeske
nyed hosszas, majd hirtelen olkeskenyed rvid, ies hegyben vgzdk ; csatOi'nsak,
alig veltek ; gyenge korukban szleiken s als lapjukon kiss molyhosak, rt koruk
ban csupaszak, simk, fnyesek, homlyos zldek; szleiken apr fogakkal ritksan
s szablytalanul fUrszesek, gyakran csaknem pszlek. Levlnyelk hossz, elg
vastag, de hajlkony ; vizirnyosan elll s lefel grbl. Levlplhi elg hosszak,
fonlidomak, a nyl tvtl flebb, a nylre helyezettek, tartsak. Virgrgyet kri t
levelei nagyobbak, szlesebbek, mint a vesszkn levk; itt-ott rendetlenl hull
mosak, husszu s elg vastag nyelkrl lefel lgk.
Hasonnevei. Duhamel krte.
Leiri. L e r o y , Dict. de pomol. 11. 114.
O b e r d i e c k, Illustr. Monatshefte. 1872. vfolyam. 99. 1. s IllmtrHandb. der Obstk. ptfzete. 1879.145. 1.
szrevtel. E becses gymlcst, mint egyiket azon gymlcsk
nek, melyek alfldi, mostoha krlmnyeink kze leginkbb beillenk,
a Halad gazda" 1877-ik vi 17. szmban Duliamel krte" nv alatt
mr ismertettem rviden. Ajnlom a legszlesebb elterjesztsre mindentt
Laznkban.

31

96. E l i 2 v a j o n c z a .
(Beurr d'lise; Elisens Butterbirn.)

Szrmazsa. E i-endkivl termkenj, finomz, nyri krtet hihet


leg Van Mous nyerte magrl. Oberdieck legalbb azon gymlcsfajok kzt
tallta, a melyek ojtvesszejt Vau Mous uev nlkl kldtte volt hozz s a
nvtelen gymlcst aztn Oberdieck keresztelte el Eliz nev lenyrl, a
ki nagyon szerette e krtt. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl,
Jeiusenbl. Fajfmou mr az ojts utn kvetkez vben bemutatta els
gymlcseit s azta venkint. gazdagon terem. Fajom valdisgrl kezes
kedik Oberdieck neve, a kitl azt kaptam; de o tekintetben nem hivatkoz
hatom lersokra, minthogy tudtommal mg senki sem irta le krlm
nyesen.
rsideje. Aug. els felben.
Minsge. I. rend st csaknem kitnleg I. rend csemege gymlcs.
Nagysga. A kzpnagynl kissebb; teht, ms szval, kisded.
Alakja. Tompa csigaalak; finom, hoporjasfllet, elg szablyosan
boltozott s csinostermet, noha egyik fele rendszerint kiss hizottabb s
emelkedettebb, mint a msik. Zme a kzptjou alul, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve szles talpban vgzdik;
szra fel pedig szeliden fogyva boltozdik s tompa cscsban fogy el. S z r a
kzphossz, kzpvastag, fs, zlddel vagy fuyesbarna mzzal befutta
tott ; a gymlcs cscsn, tbbnyire hsos dudortl flre nyomva, seklyke
mlyedsbe vagy csaknem a flszinre s oldalt helyezett. K e l y h e kicsiny,
uyilt vagy flignyilt; kiss rendetlenl flll, szarunem osztvnyokkal
elltott; szpen kikanyartott, lapos mlyedsben, nha pedig csaknem a
flszinen l.
Szine. Bre finom, kiss zsirostapintatu, srgs zld; teljes rtvel is
csak zldessrga; napos feln tbbnyire szennyesvrssel mi'vnyozott,
cskolt, pontozott, vagy csak belehelt; apr, alig szembetn, zlddel sze
gett pontokkal srn behintett. Nmi rozsda alakzatok csak nha s ittott tnnek el rajta.
Belseje. Hsa halvnyfehr, finom, kiss tmtt, olvad; magtokja
kri is csak alig kvesszemcss; leve igen b, czukros, finom savanynyal emelt, gyngden illatos, igen kellemes fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben kevs, de tbbnyire p magot rejt.
Fja. Vignvs s igen edzett, de korai s rendkvl b termse
miatt nagy fv alig nevelhet; flfel trekv vagy nylt szgekben elll
gaival, melyek gymlcspeczkekkel srn beruhzkodnak, szp lombos
koront alkot. Vadonczon jl dszlik; alkalmas szlasfnak is, gulafnak
isj helyben s talajban nem vlogats. G-ymlcsei, melyek ktdsk
utn igen jl dacseoluak a ksei fagyokkal is, igen jl lljk helyket a fn.

32
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak, kzpvastagok, hegyk fel is
csak keveset vkonyodk; alig egyenesek; igen kuyksek; flllk vagy
nyilt szgekben flfel trekvk; skflletek vagyis nem bordzottak;
fnem korukban is csak ritksan s finoman molyhosak; rt korukban
csupaszak, simk, fnyesek, srgs vagy zldes barnk; jkora nagy ke
rek vagy kivlt a vesszk hegyofel itt-ott kiss hoszas, fehres pontokkal
strn s szembetnleg pontozottak; egyenltlen, de tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek, a vessztl elllk, szrkvel
tarkzott sttbarnk; a vesszk aljn, gyszlvn talap nlkl, a kreg
nek csekly duzzadsbl killk; a vesszk hegye fel azomban elg ki
ll talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok vagy hosszas kposak, kiss
hegyesek, sttgeszteuyeszin, csupasz j)ikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, kiss lgyszvetek; tojsdadok vagy kes
keny kerlkesek; szablyosan elkeskenyed, rvid vagy kiss hosszas,
les hegyben vgzdk, csatornsak, kiss veltek; nyelkrl csaknem vizirnyosan elllk, gyenge korukban is csak szleiken s idegeiken ritksan
molyhosak, rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, stt vagy
homlyos zldek; szleiken elre hajl fogaklal majd lesen s mlyen,
majd finoman s szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, kzpvastag,
elg merev; majd rczsunt flfel, majd vizirnyosan elll. Levlplhi
elg hosszak, vkony foulidomak, a nyl tvtl kiss flebb a nylre
helyezettek, flfel llk, elg tartsak. Nyr folytn az ersebb hajtsok
msodlevelekkel jellemzleg srn beruhzottak. Gymlcsrgyet krt
levelei laposak, hullmosszlek, igen hossz, sztll nyeleikrl lefel
lgk.
Leiri. Tudtommal meg nincsenek. Mg neve is ritka gymlcsjegy
zkben van flemltve. O b e r d i e c k , PomolagischeNotizen czim mvben
(IIC. I.) csak rviden emlkszik meg rla.
szrevtel. E kitn wjkvi krte ugy ltszik hazjra tallt alfldnkn.
Eddigi tapasztalataim utn a legbecsesebb nyin krtk egyiknek tartom
s j llekkel ajnlhatom mindenkinek a sk alfldn. Nagyon megrdemlen
klnben, hogy haznk magasabban fekv vidkein is ksrletet tegynk

vele.

33

97. B e r r y

herczegn.

(Duchesse de Berry; Herzogin vou Berry.)


Szrmazsa. Frankhou nyugati rcSszn, Nantes krnyken, bizonyos
Soussai csald Barrire de Fer" nev jszgn 1827-l)cn Bruneau Gbor
nantesi gymlcskertesz fedezte fl s kezdette elterjeszteni fnnebbi nvre
keresztelvn azt. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam Plantiresbl, Simon Louis
testvrek faiskoljbl. Fajfmon tbb izben termett azta. Gymlcs, n
vnyzet egyezvn a lersokkal, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Aug. elejtl aug. ntbarmadig.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisebb a kzpnagynl; uba kzpnagy.
Alakja. Zmk csigaalaku; elg szablyosan boltozott; egyik oldala
rendszerint kiss bizottabb mint a msik. Zme a kzptjon alul, a kelyhes
vg fel esik, honnt kelyhe fel jl kidomboi'odva boltozdik s kelyhe krl
elg talpasn vgzdik: szra fel pedig elejnte szelden, aztn hirtelen
fogyva, tbbnyire rvid, hegyes, vagy kiss tompa cscsban fogy el. S z r a
inkbb i'vid, mintsem kzphossz, elg vastag, fs, kiss bunksan vg
zd, tbbnyire finom srgsbarna mzzal bevont; majd a gymlcs cs
csbl, hsos gyrzotbl kill, majd szk regesbe helyezett. K e l y h e
kicsiny, nyilt vagy flignyilt; elg hosszas, trkeny, rendetlenl szt s fl
ll osztvuyokkal elltott; tgas, lapos regesben l, melynek sk falait
finom, vagy kiss cserepes rozsdamz szokta bortani.
Szne. Bre igen finom, sima, nha kiss zsirostapintatu, bgyadtan
fnyl; ekjnte sppadt zld, rtvel fehres vagy szalmasrga; napos ol
daln gyakran karmazsin pirossal belehelt. Pontozata apr s kivlt kely
hes vge fel, igen sr, fahjszin vagy srgsbarna, elg szembetn.
Rozsdafoltok majd minden gymlcsn tallkoznak, klnsen pedig szras
vgnl s kelyhe krl.
Belseje. Hsa fehr, igen finom, teljesen szctolvad; magtokja krl
is csak kiss kvesszemcss; leve igen b, igen czukros, finom savanynyal
emelt, felsges, illatos s fszeresz. Magtokja tbbnyire zrttengely;
tmlcskiben majd idtlen, majd p, hosszas s fekets magvakat rejt.
Fja. Elg erteljesnvs, igen edzett, korn s bven, de nem cso
msn term, virgzsban nem knyes; ktdtt gymlcsei jl daczolnak
a ksei fagyokkal; nyilt szgekben flfel trekv vagy sztll gaival,
melyek gymlcsvesszkkel jl beruhzkodnak, ritks, szells koront al
kot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs alanyon. Alkalmas gulafnak is,
szlasfnak is, helyben s talajban nem vlogats. Gymlcseit mg az ersebb szelek sem kpesek leverni a frl.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsak, hegyk fel mind-mid
iakbb elvkonyodk, egyenesek, flllk vagy ayilt szgekben flfel t8

34rekvk, kiss knyksek; gyenge korukban ritksan molyhosak, rt ko


rukban csupaszak, simk, csaknem fnyesek, vilgos barnval rnyalt srgs
zldek; apr, kerek vagy itt-ott hosszas, fehr pontokkal ritksan, egyen
letesen, de alig szembetnleg pontozottak; egyenltlen, de tbbnyire rvid
levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, zmk kposak, tompa hegyek, talapjuknl la
pulk, hegykkel a vessztl elllk, vrhenyes barna, kiss molyhos pik
kelyekkel bortvk; alig kill, finoman bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszaskposak, hegyesek, kiss lazn
ll, vrhenyessel rnyalt sttbarna pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Elg nagyok, idsebb fkon kisebbek, nem vastag, de kemnyes szvetek, a vesszk tvnl csaknem szvalakak, flebb, a vesszkn
kiss hosszas tojsdadok; szablyosan elkeskenyed, hosszas les hegyben
vgzdk; a vesszk tvnl levk csaknem laposak, flebb mind vlgyesek,
kiss veltek; nyelkrl kiss lefel hanyatlk; fnem korukban alulfll
ritksan molyhosak; rt korukban tbbnyire csupaszak, bgyadt-fnyek,
homlyos vagy bgyadt zldek; szleiken apr, tompa vagy itt-ott kiss
les fogakkal szablytalanul frszesek; nagyrszt azomban pszlek. Levlnyelk kzphossz, kzpvastag, kiss molyhos, nyilt szgekben flfel
ll s gyakran htra grbl. Levlplhi hosszak, vkony, fonlidomak;
elg tartsak. Virgrgyet krit levelei nem sokat klnbznek a vesszkn
levktl, de nyelk hosszabb s vkonyabb s tbbnyire valakban htra
grbl.
Hasonnevei. Duchesse de Berry d't; Duchesse de Berry de Nantes
Duchess of Berry.
Leiri. D e L i r o n d ' A i r o l s , Annl, de pomol. VIH. 39.
L e r o y , Dct. de pomol. II. 104.
M a s , Le Verger, H. 5. Nmet gymlcsszek tudtommal
mg nem rtk le.
szrevtel. E rendkivl finom nyri krtnek egyetlen egy kertett
kertbl sem volna szabad hinyoznia, mg itt, az alfldn sem. J llekkel
ajnlhatom a finom gymlcst kedvelk figyelmbe. Nagy termelsre
azonban csak akkor volna ajnlhat, ha bvebben teremne a faja.

35

98. Brandiwyne krte.


Szrmazsa. E kitn gymlcs, daczra hogy a magrl kelt, anyaftlja mr 1820-ban bemutatta els gymlcseit, meg folyvst az jdonsgok
kz sorozhat. Hovey szerint Ejszakamerika egyik llamban Pensylvniban vdletlenl kelt magrl s egy svnyben talltk fl Harvey Ills
tanyai birtokn, Chaddforth hatrban. A magnemes anyaft 1833-ban egy
vihar kitrvn, kevs hja volt, hogy vgkp el nem enyszett e faj, de, mi
utn trl megujitotta magt s 1844-ben jbl gymlcsztt, mint kitn
gymlcs, 1850-fel mr nagyban kezdett elterjedni. Nevt a Brandywinei
nagy tkzet emlkre s a Brandywine folytl kapta, melynek partjn
fekszik a hely, hol e krte elszr ltott napvilgot. Ojtvesszejt 1872-ben
kaptam Dr. Lucastl Reutliugenbl. Fajfmon mr kt izbeu termett. Fa
jom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Jul. vgtl aug. kzepig.
Minsge. I. rend csemege gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha jval nagyobb is.
Alakja. Tbbnyire hosszas, inkbb vagy kevsbb hasas csigaalaku,
elg szablyosan boltozott. Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg
fel esik, honnt kelyhe fel jl kidomborodva boltozdik, s kelyhe krl elg
talpasn fogy el; szra fel pedig mind-mind sszbb szklve, tbbnyire
tompa kpban fut ki; gyakran azomban a szras vg fel elejnte szelden,
aztn csekly behajlssal is fogyva, rvid, kpos cscsot alkot. S z r a
majd kzphossz, majd elg hosszas, fs, grbe, tvnl, st gyakran csak
nem vgig is, hsos; a gymlcs hegybl, hsos emelkedsek vagy rnczok
kzl tbbnyire oldalt kill. K e l y h e kicsiny, flig nyilt; rvid, molyhos,
rendetlenl ssze- vagy sztll osztvnyokkal elltott, tgas, de nem mly,
szpen kikanyartott s reczs rozsdamzzal finoman bevontfal reg
ben l.
Szine. Bre kiss vastag, szraztapintatu; elejnte vilgos zld, rt
vel vilgos vagy czitromsrga; napos oldaln elejnte sttes, ksbb de
rltebb pirossal mosott. Pontozata srgsszrke, elg sr s klnsen a
piros sznben, elg szembetn. Gyakran a gymlcs finom, srgs i'ozsdamzzal, fkp szras s kelyhes vgn, annyira be van vonva, hogy az
alapszn csak a gymlcs rnyas oldaln ltszik ki nagyobb foltokban. Jel
lemz e rozsdamzon ama finom, fehres szlcskbl ll hlzat, mely kl
nsen a gymlcs kelyhes vgn, sr, apr szemeket szokott alkotni.
Belseje. Hsa fehr, igen finom, teljesen sztolvad; magtokja krl
is alig szrevehetleg kvcsszomcss; leve igen b, czukros, dit savauynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben kevs, de tbbnyire p magot rejt.
Fja. Elg erteljes, noha csak mrskeltnvs, edzett; korn s
igen bveu term; mereven flfel trekv s gymlcspeczkekkel sru
8*

36
beruhzott gaival szp, szablyos gulaalaku, szells koront alkot. Dszlik
vadonczon is, birsen is; alkalmas gulafuak, de szlasfnak is; mrskelten
nedves talajban igen jl diszlik. Grymlcsei jl ktdnek s kifejldsk
utn is igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzpbosszak, kzpvastagok, begyk fel
kiss elvkonyodk, egyenesek, merevek, flfel llk; csak kevss knyksek; sikfluletek, csak begyk fel kiss s finoman bordzottak; gyenge
korukban febr molybosak; rt korukban csupaszak, barns srgk, vagy
kiss vrhenyesek; kiss kiemelked, vltoznagysgu, kerek vagy itt-ott
hosszas pontokkal majd srbben, majd ritkbban poutozottak; igen rvid
levlkzok.
Rgyei. Kzpnagyok, zmk kposak, kiss hegyesek, a ftl elllk;
itt-ott csaknem lapulk, vrhenyes vagy szrkvel kiss tarkzott stt
barna pikkelyekkel bortvk; alig kill, simaprkuyos talapi'a helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, rvid kposak, alig hegyesek, vilgos gesz
tenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek, vkony de kemnyszvetek, lndssak vagy
lndss tojsdadok; szablyosan elkeskenylt, hosszas, les hegyben vg
zdk; laposak vagy kiss vlgyesek; kiss iveitek, nyelkrl kiss lefel
irnyulok; a nagyobbka levelek nha kiss hullmosszlek; gyenge ko
rukban is, rt korukban is csupaszak, simk, fnyesek, stt zldek; sz
leiken igen apr, tompa fogakkal szablyosan s finoman frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn s a gymlcspeczkeken hossz, vkony, de merev;
a vesszk begye fel rvid, kzp vastag, merev; rzsuut flfel vagy csak
nem vizirnyosan ll. Levlplhi kicsinyek, fejletlenek, hamar elhullk.
Virgrgyet krt levelei alakra nzve hasonlk a vesszkn levkhz, de
nha kiss nagyobbak s kiss szlesebbek; laposak; hossz, vkony nye
lkrl mereven szttei-lk.

Hasonnevei. Mg nincsenek.
Leri. L e r o y , Dictionnaire de pomol. I. 496.
Mas, Le Verger.H. 13. Nmet gymlcsszektl mg nem
olvastam lerst.
szrevtel. E jeles, koranyri krtt fjnak termkenysge s gy
mlcseinek finom ize vgett, ugy szabadon ll, mint kertett hzi krteinkbe
mltn befogadhatnk mindentt haznkban, mg a sk alfldet sem
yve ki.

J'>A>-^AA^^.^-^>^^A>fc

87

99. RostietzI pirk.


(Boltiezer; Bostetzer,)
Szrmazsa. Bizonytalan. Elszszbl kezdett elterjedni, hol nagyban
tenysztik. 1835. tjn kerlt a Baumann testvrek bolvilleri hires faisko
ljbl Ej szak-Amerikba, hol csakhamar nagy tetszsre tallt, Eurpban
csak azutn kezdett nagyban elterjedni, miutn az amerikai gymlcsszek
mlt dicsretekkel elhalmozva leirtk mveikben. Ojtvesszejt 1874-ben
kaptam a Simon-Louis testvrektl Plantieresbl. Fajfmon tbb izben ter
mett mr. Gymlcs, nvnyzet egyezvn a lersokkal, fajom hati'ozottan
valdi.
rsldeje. Aug. els felben; hvsebb tjakon aug. vgn.
Minsge. I. rend, nha kitnleg I. rend csemege s piaczos gy
mlcs.
Nagysga. Kisded, nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Szablyosan boltozott krtealaku; nha hosszas kpalak.
Zme a kzptjnl jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhefel
flgmb-alakulag vgzdik s ezen vgn a flszinre helyezett kelyhe miatt
fl sem llithat; szra fel pedig szeld behajlssal fogyva, kiss hosszas,
inkbb vagy kevsbb tompa, karcs vgben fut ki. S z r a hossz, vkony,
fs, tbbnyire grbe s flrecsavai'od; vilgos zldszin vagy fnyes barna
mzzal bevont, a gymlcs cscsra kiss oldalt, nha finom dudorkk kz
helyezett, nha pedig a gymlcs folytatsaknt kill. K e l y h e kicsiny,
nyilt vagy flig nyilt, flll vagy egymsra hajl, srgsbarna osztvnyokkal elltott, csaknem a gymlcs flszinn l, vagy hsos dudorkk kz
beszortott.
Szine. Bre kiss vastag, kemnyks, sima, szraztapintat, bgyadtan
fnyl ; elejnte haragos zld ; rtvel inkbb vagy kevsbb srgs zld;
napos oldaln szennyes vrssel belehelt. Pontozat helyett igen finom, szr
ks, szakadozott rozsdahlzat tarkzza a gymlcs fllett, mi elsttti a
klnben lnk sznezetet.
Belseje. Hsa zldes fehr, finom, olvad, st kiss pezsg; magtokja
krl kiss kvesszemcss; leve igen b, igen czukros, gyngd savanynyal
emelt, igen kellemes, illatos, fszeresz. Magtokja kiss nylttengely;
apr s szk tmlcskiben p magvakat rejt.
Fja. Nlam a faiskolban, lssu nvsnek mutatkozik; mig a bujanvs Jodogne diadala fjnak egyik gra ojtva, igen vg nvekedst
mutat. Korn, rendesen s elg bven term, mert virgzsban nem knyes,
ktdtt gymlcsei pedig jl daczolnak a ksei fagyokkal is. Sztll vagy
flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkcl s peczkekkel mrs
kelten beruhzkodnak, ritks, szells koront alkot. Vadonczon inkbb
dszlik, mint birsalanyon, de vg tenyszethez bujanvs vadonczot kvn.

38
Szlasfnak inkbb alkalmas, mintsem gulafnak. M^rsckelten nedves talaj
ban Srzi magt legotthonosabban. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzpliosszak, vastagok vagy kzepvastagok.
hegyk fel is csak keveset vkonyodk, knyksek, flllk vagy inkbb
vagy kevsbb nyilt szgekben flfel trekvk; alig egyenesek, elg le
sen bordzottak; gyenge korukban ritksan felir molyhosak; rt korukban
csupaszak, stt vrsek, itt-ott zldes barnk; elg szembetn, fehr, kerek,
itt-ott tojsdad pontokkal majd srbben, majd ritkbban pontozottak; ren
detlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, kposak, hegyesek, elllk; szrkvel tarkzott
sttgesztenyeszin, kiss lazn ll pikkelyekkel bortvk; majd alig, majd
elgg kill, hosszan bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Elg nagyok, tojsdadok, hegyesek, stt barnval r
nyalt vilgos gesztenyeszn, kiss laza pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Elg nagyok, vastag s elg kemnyszvetek; tojsdadok
vagy kerlkesek; hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk;
tbbnyire mind laposvlgyesek, itt-ott kiss hullmos-szlek, alig veltek;
gyenge korukban is csak szleiken kiss molyhosak; rt korukban alul-fll
csupaszak, simk, fnyesek, stt zldek; szleiken elre hajl, kerek fo
gakkal srn, finoman, de kiss szablytalanul frszesek. Levlnyelk
hosszas, igen vastag, elg merev, rzsunt flfel ll. Levlplhi elg hoszszasak, fonl vagy ridomak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei
tbbnyire kerlkesek, laposak, nha csaknem kanlformn blzttek; kiss
hullmos szlek; hirtelen elkeskenyed les hegyben vgzdk; hosszas,
vastag s elg merev nyelkrl kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dict. de pomol. U. 587.
M a s , Le Verger. . 81.
B s e , Illustr. MonatsscJirift. 1864. vfolyam. 323.
J a h n, Illustr. Handb. der Obstk. VII. 329.
szrevtel. E finomz pirk krte nagyon megrdemli, hogy helyet
juttassunk szmra krteinkben mg a sk alfldn is. Nagyobb foly vi
zeink mellkn, hol a fld ritkn szradhat ki tlsgosan, hol teht a krtefa
gykereivel mindig kpes nyirkossgot tallni, mg nagybani tenysztse
is ajnlatos volna,

39

>J-

100. Tyson.
Szrmazsa. Vletlenl kelt magr,l egy svnyben, Tyson Jonathn
b'jszgu, kzel Philadelpliihoz az Ejszak-Amerika egyeslt llamok
ban. Hovey, amerikai gymlcssz, a ki 1847-ben elszr irta le, mg ltta
az akkoriban mr 5060 ves anyaft, melynek trzse krlbell 2 mter
kerlet volt. Eurpba csak az tvenes vekben kerlt s itt is, az ujabbkori gymlcsszeti mvekben mr mint kitn, terjesztsre mlt gy
mlcs vau ismertetve. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl Jeinsenbl (Hanovera), Fajfmon tbb izben termett mr, s mindig valban
kitn gymlcsket. Fajom batrozottan valdi.
rsideje. Aug. elejtl, aug. vgig.
Minsge. I. rend csemege s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kisded, vagy csaknem kzpnagy.
Alal(ja. Csigs gmbalaku vagy kpos-krtealaku; szablyosan bolto
zott s egyik oldala csak elvtve bizottabb, mint a msik. Zme a szr s
kehely kzt a kzptjra vagy kiss albb a kelybes vg fel esik, honnt
a szr fel majd cseklyke behajlssal, majd anlkl s hirtelen fogyva,
rvid, sszeszklt cscsban fogy el; kelyhe fel pedig inkbb vagy
kevsbb kidomborodva, kelyhnl tbbnyire szk, de lapos talpban vgz
dik. S z r a hossz, vkony vagy kzpvastag, fs, tvnl hsos, zldes
srga, itt-ott fnyes barnamzos; a gymlcs cscsn, annak folytatsaknt
hsos gyrzetbl kill. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl fl
ll, szarunem, rvid, barna osztvnyokkal elltott, elg tgas, de sekly
mlyedsben l, melynek karimja majd szablyosan sk, majd szelid, lapos
emelkedsektl kiss hullmos.
Szne. Bre finom, sima, kiss szraztapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte sppadt zld, rtvel zldessrga; napos oldaln, kisebb-nagyobb
kiterjedsben, tbbnyire elmosd tglavrs rnyalattal bevont, nha szp
vrvrssel sznezett vagy csak vrses pettyekkel behintett. Pontozata
apr, zldes barna, alig szembetn. Rozsdafoltok vagy alakzatok majd
hinyzanak, majd ismt egyes pldnyain, klnsen a gymlcs kelyhes
feln elg gyakran fordulnak el.
Belseje. Hsa fehres, igen finom, olvad; magtokja krl is alig kves
szemcss; leve rendkvl b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes
s sajtszer, kedves, fszeresz. Magtokja tbbnyire zrttengely; apr
tmlcskiben kisded, tbbnyire p magvakat rejt.
Fja. Vignvcs, edzett; korn, rendesen s bven term. Virgzs
ban nem knyes. Ktdtt gymlcsei jl daczolnak a ksei fagyokkal. Fl
ll vagy flfel trekv gaival, melyek gymlcspeczkekkel srn beru
hzkodnak, elg srlombos, gulaalaku koront alkot. Vadonczon szlasfnak,
birsen trpe gulafnak alkalmas. Helyben s talajban nem vlogats. Gymlceei jl lljk helyket a fn.

40
Vesszei. Elg szmosak, elg liosszak, kztpvastvgok, liegyk felc^ sem
igeu vkonyodk; egyenesek; flllk vagy csaknem les szgekben flfel
trekvk; kiss knyksek, skflletek, mg hegyk fel is csak alig
szrevehetlegbordzottak; gyenge korukban finoman molyhosak, rt ko.
rukban csupaszak, simk, fnyesek, srgs vagv zldes barnk; apr. kerek
pontokkal aljuk fel srbben, liegyk fel ritkbban s alig szrevelietleg
pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, karcs kposak, begyesek, a vessztl elllk, v
rsesbarna s aljuk fel fehrmolyhcs pikkelyekkel bortvk; alig kill,
bordzatlan talapra lielyezkedk.
^ Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas kposak, hegyesek, vrssel rnyalt
sttbarna pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vkony, de igen kemnvszvetek; a
vesszk al.]n szlesebb, de a vesszk hegye fel hosszas s keskeny tojs
dadok, szablyosan elkeskenyed, hosszas les hegyben vgzdk: nyelk
fel 18 elg szrevelietleg elkeskeuyedk; itt-ott csaknem laposak, tbbnyire
azomban lapos vlgyesek, kiss veltek; gyenge korukban is csak als lapjiikon s finoman molyliosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek,
vilgos fzldek; szleiken csak hegyk fel. finoman frszesek, tbbnyire
azomban pszlek. Levlnyelk hosszas, kzpvastag, merev, violaszn pi
rossal kiss sznezett; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi fejletlenek,
fonlidouiuak igen hamar elhullk. Virgrgyet krt levelel nagyobbak,
mmt a vesszkn levk, hosszas tojsdadok, hegyesek, csatornsak, veltek;
epszelek; vkony, hossz, mereven fl s sztll nyelkrl tbbnyire mind
lefele konyulok.
"^
Hasbnnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Di'c. de pomol. 11. 710.
Mas, Le Verger. II. 51.
O b e r d i e c k , lllust. Handb. der Ohstk. VIII. 321.
szrevtel. E szles elterjesztsre mlt, kitn jz gymlcs fja
melto volna, hogy minden kertben helyet foglaljon haznkban, mg a sk
alfldet sem vve ki.

41

101 Boutoc krte (olv. Btok).


(De Boutoc; Boutoc-Birn.)
Szrmazsfi' Re'^f, bizonytalan. Leroy szerint, Franczaorszgban
Poire des Anges" s Polre de Notre-Dame" nv alatt mr ez eltt majd
300 vvel ismeretes volt. Liron d'Airolles franczia gymlcssz, a ki tbb
Jeles gyttmlcsszeti munkt irt. adta neki elszr a fnebbi nevet, minthogy
azt hiv, hogy Boutoc kzsg krnykrl kellett szrmaznia, a hol magas
tlgyfkkal veteked tbb szzados fk tallhatk e fajbl. Ojtvesszejt
1872-ben kaptam Rentliugenbl. Fajfmon habr mrskelten, de tbb zben
termett mr. G-ymlcs, nvnyzet egyezvn a lersokkal, fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. Aug. kzeptl sept. kzepig.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, gyakran kisebb is.
Alaicja. Kiss vltoz; tbbnyire azomban tojsdad vagy hosszas csiga*
alak. Szablyosan boltozott, skfllet; egyik oldala csak nha emelke
dettebb, mint a msik. Zme a kzptjnl kiss albb a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel elejnteszeliden, aztn hirtelen fogyva gmblydik
s kelyhe krl elg talpasn vgzdik; szra fel pedig majd nmi behaj
lssal, majd behajls nlkl fogyva, alig kiss csonkzott kpos csiicsot
alkot. Sz.ra kzphossz, vkony, fs, kiss grbe, vgig barnamzos;
szk s elg mly csszcskbe helyezett, melynek karimja az egyik ol
dalon tbbnyire flebb emelkedik, mint a msikon; nha hsos emelkeds
tl kiss ferde irnyba taszitott. K e l y h e kicsi, nyilt; hosszas, keskeny,
sztterl osztvnyokkal elltott, csaknem a gymlcs flszinn vagy igen
csekly, lapos regesben l.
Szine. Bre finom, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte
fzld, rtvel srgs zld; napos oldaln zldessrga s nha ignytelen
fldvrssel sznezett. Pontozata elg sr, szablyosan elhintett, zlddel
szegett baraa pettyecskk alakjban jelentkez. Rozsdaalakzatok leginkbb
csak ott lthatk a gymlcsn, a hol ez, fejldskzben nmi karczolst
kapott; azomban kehely- s szrregben finom vagy cserepes rozsdamz
kisebb-nagyobb sugaras foltokban majd mindig tallkozik.
Belseje. Hsa fehr, finom, tmtt, olvad; magtokja krl sem kves
szemcss; Leroy szerint azomban nha kvesszemcss; leve igen b, igen
czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja
zrttengely; tgas tmlcskiben szp tojsdadalak, hegyes, sttbarnaszin, cpmagvakat rejt.
Fja. Erteljes, edzett; elg korn s elg bven term. Virgzsban
nem knyes; ktdtt gymlcsei is jldaczolnakaksei fagyokkal; flfel
trekv vagy nyilt szgekben elll gaival, melyek gymlcspeczkekkel

A1
Bi'u berutzkodnak, elg lombos s szells koront alkot. Vadonczon
inkbb dszlik, mint bii'salauyon; szlasfuak mg inkbb alkalmas, mint
glafnak; ugy ltszik, sem talajban sem helyben nem vlogats; gy
mlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, merevek; elg egye
nesek, kiss knyksek, flllk vagynyilt szgekben elllk; nem bordzottak; gyenge korukban igen finoman molyhosak, rt korukban csupaszak,
simk, kiss fnyesek, vrhenyessel vagy pirossal rnyaltak, zldesbaruk;
apr, kerek fak pontokkal ritksan s alig szembetnleg pontozottak; kiss
l'eudetleu, de tbbnyire kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, elllk; csupaszak, sttgesztenyeszu pikkelyekkel bortvk; a vesszk hegye fel elg kill,
simaprknyos talajra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, rvid s karcs kposak, hegyesek, sttgesz*
tenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek vagy Itzpuagyok, vkony, de igen kemnyszvetek; tojsdadok; hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy
inkbb vagy kevsbb vlgyesek, veltek; alul-fll csupaszak, simk, f
nyesek, sttzldek; szleiken nagy kerek fogakkal ritksan s szablyta
lanul fiirszesek. Levluyelk a vesszk aljn elg hosszas, vkony, de merev,
a vesszk hegye fel azombau rvidebb, csaknem vizirnyosan elll vagy
nyilt szgekben flfel irnyul. Levlplhi elg hosszak, vkony fonlidomak, elg tartsak. Virgrgyet krt s a vesszk aljn lv levelei
nagyobbak, hosszas tojsdadok, kiss vlgyesek s veltek; hullmosszlek,
hossz, vkony, merev nyelkrl lefel hajlk.
Hasonnevei. Poire d'Ange; Poire de Notre-Dame; Desse; Engelsbirn stb.
Leri. L e r o y , Dict. depomol. I. 131.
Dr. L u c a s , Ulustr. Monatsh. 1868."vf. 33. s Auswahl werthvolUr Obstsorten. H. 45.
O b e r d i e c k , lUistr. Handb. ptfzete. 1879. 15. 1.
Eszrevtei. E jeles krtefaj mg napjainkban sincs annyira elterjedve,
mint rgisgnl s jeles tulajdonainl fogva mltn megvrhatnk. Bizvst
helyet szorthatunk szmra krteinkben mg a sk alfldn is!

43

102. Affre rsek krte.


(Monseigneur Affre ; Erzblschof AflVe.)
Szrmazsa. Bivort Sndor, nem reg elhalt, kitn belga gymlcssz
nyei'te azon magonczokrl, melyeket Van Mons halla utn ennek r
kseitl megvett volt. A Van Mons ltal magrl nevelt anyafcska
1845-ben, teht Van Mons halla utn 3-ik vre termett elszr. Fnebbi
nvre Bivort keresztelte el, emlkl a prisi rseknek, a ki 1848-ban
jun. 25. hogy meggtolja a vrontst, magt a np s katonasg kz
vetette, hol goly ltal tallva, a torlaszok kzt lelte hallt. Ojtvesszejt
1873-ban kaptam a Simou-Louis testvrek vilghr faiskoljbl, Plantires-bl. Fajfmon tbb zben termett mr. Gymlcs, nvnyzet egyez
vn a lersokkal, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. October h folytn; hvsebb tjakon termett vagy legalbb
alkalmas, hvs helyen tartott gymlcsei nov. vgig is elllanak.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpuagy; gyakran kisebb is.
Aial<ja. Gmblyded vagy csigs gmbalaku; egyik oldaln kiss
hzottabb mint a msikon, de azrt szp szablyos termet s skfllet.
Zme a kzptjou alul, kiss a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel
hirtelen fogyva gmblydik, de kelyhe krl elg szles karimban vg
zdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn mind-mind inkbb fogyva
gmblydik s igen tompa vgben enyszik el. S z r a hossz, vkony, de
ers, fs, grbe, nha tvnl is, tbbnyire azomban csak hegynl bunks;
egsz hosszban vrses fnyes-barna mzzal bevont; szpen kikanyartott,
tgas, de tbbnyire sekly regbe helyezett. K e l y h e kzpnagy, nyilt
vagy flignyilt; sztterl, barnsszrke, szarunem, trkeny osztvnyokkal elltott, tgasuyls, inkbb vagy kevsbb mly s szk regben l,
melynek aljrl kiss cserepes, de klnben finom rozsdamz indul ki s
gyakran, szakadozott sugarakban, tlterjeszkedik a mlyeds karimjn
is, hol nha szeld, lapos emelkedsek is lthatk, melyek elenyszleg a
gymlcs derekra is levonulnak a nlkl, hogy annak kerekdedsgt meg
zavarnk.
Szine. Bre kiss vastag, kemnyks, elg sima, de kiss rdestapintat, fnytelen; elejnte sppadtzld, rtvel zldessrga; napos oldaln
nha kiss vilgos narancssrga; szablytalanul elszi't, elg nagy s szembe
tn rozsdapontokkal elg srn pontozott s klnsen a gymlcs kelyhes
vgn s napos oldaln vrhenyes rozsdval pettyezett s mrvnyzott.
Belseje. Hsa fehres vagy kiss srgsba jtsz fehr, finom, kiss
tmtt, olvad; magtokja krl is alig kvesszemcss; leve igen b, czukros, gyngd savanyval emelt, gyngden illatos, igen kellemes, fszeres
z. Magtokja zrttengely; tmlcskiben hosszas tojsdad, hegyes, barna,
p magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; korn s igen bven
term, mert virgzsban nem knyes, ktdtt gymlcsei pedig igen jl
daczolnak a ksei fagyokkal; rzsunt flfel trekv, nylnk gaival, melyek

eymlospeozkekkel hAmar a jl bemLzkdiiak, i'ltka, SZUS, glaalak


koront alkot; diszlik vadonczon is birsen is; egyarnt alkalmas szksfnak is, glafnak is; helyben s talajban nem igen vlogats; gymlcsei
daozolnak a fn a viharokkal is.
Vesszei. Elg szmosak, elg hosszak, vkonyak; alig egyenesek;
igen knyksek; flllk vagy nyiltszgekben elllk; nem bordzottak;
gyenge korukban finoman molyhosak, rt korukban csupaszak, simk, sr
gs vagy zldesbarnk; heg3'k fel vrses barnk; igen hosszas fehres
vagy srgs pontokkal ritksan, de elg szembetnleg pontozottak; ren
detlen, vagyis itt-ott hosszas, itt-ott rvid levlkzek.
Rgyel. Elg nagyok, hasaskposak, hegyesek; a vessztl elllk s
gyakran sarkantysau Idszgellk; szrkvel szeglyzett sttgesztenyeszin
nikkelvekkel boritvk; elg kill, simaprknyos talapra kelyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, sugrkposak, hegyesek; szrkvel kiss
tarkzott gesztenyeszn, lazn ll pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Kicsinyek, vagy fkp a vesszk aljn, kzpnagyok; v
kony, kemnyszvetek, lndssak vagy lndsstojsdadok; tbbnyire elg
szablyosan elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; teknsek vagy
csatornsak, alig veltek; nyelkrl majd lefel, majd vzirnyosan el-,majd
ismt rzsunt flfel llk; gyenge korukban fehrmolyhosak, mindkt sz
lkn egsz hosszukban igenbesodrdottak, homlyosvrssel rnyalt szr
ks-zldek; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, vilgos
zldek ; szleiken a fogazatnak csak itt-ott ltszanak finom nyomai; tbbnyire
azomban pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn elg hosszas, a vesszk
hegye fel rvid, kzpvastag, elg merev, pirossal nha kiss belehelt;
majd vzirnyosan el-, majd rzsunt flfel irnyul. Levlplhi igen kicsi
nyek, fonlidomak, nem tartsak, Virgrgyet krt levelei nagyobbak,
hosszabbak, mint a vesszkn levk; kerlkesek, laposvlgyesek, kt v
gkn tbbnyire igen elkeskenyedk; igen hossz vkony, de elg merev
nyelek, tbbnyire lefel konyulok.
Hasonnevel. Affres Dechantsbirn.
Leri. L e r o y , Dict. de pomol. II. 430.
Mas, 'Le Verger. l . 181.
J a h n , Illustr, Handb. der Obstk. V. 483. s tbben msok.
szrevtel. E jeles krte szintn jl beillik alfldi gymlcseink
kz; gazdagon terem, noha gy ltszik, hogy pihenni is szokott nagy
termse utn. Mg szraz vj.rskor is finom z gymlcseit a rovarok
s szelek sem puszttjk, mint ezt akrhny gymlcsfajnl tapasztaljuk
itt, az alfldn. Mlt, hogy minden kertben helyet adjunk szmra.

45

103. Cross.
Szrmazsa. E jeles krte jszak-Amerikbl, az Egyesltllaiaokbl szrmazik. owutOii szoriut 1830-l)au Newburyportbau (Massachusett
llam) bizonyos Cross iir birtokn talltatott. Eurpban s klnsen Frtincziaorszgbau 1850 krl kezdette Leroy elterjeszteni. Ojtvesszejt 1874ben kaptam Plautidres-bl, a Simon-Louis testvrektl. Fajfmon csakhamar
termre fordult s azta venkint, ha nem is bven, de rendesen terem. Mind
nvnyzete, mind gymlcsei egyezvn a lersokkal, fajom valdisga kt
sgtelen.
Ersideje. Nlam oct. elejtl oct. vegig tartott; hvsebb tjakon
bizonyra decemberig is eltarthatok lesznek gymlcsei.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Csigs-gmbalak vagy lapos-gmbalak; egyik oldaln kiss
emelkedettebb, mint a msikon; noha kiss emelkedses vagy bordsfllet,
de taluossgban mgis elg szptermet. Zme a kzptjnl kiss albb,
a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve, kelyhe
krl elg talpasn vgzdik; szra fel pedig behajls nlkl s mind-mind
inkbb fogyva, csoukakpos vget alkot. S z r a kzphossz, vastag, hsos,
kiss grcss, bunksan vgzd, vilgos srgsbarna mzzal bortott; majd
szpen kikanyartott, majd hsos emelkedsektl sszeszktett regbe he
lyezett s tbbnyire ferdn ll. K e l y h e igen kicsi, zrt vagy flignyilt;
apr, szaruuem, flll, gyakran hinyos osztvnyokkal elltott; tgas
nyils, szk s inkbb vagy kevsbb mly regben l, melynek karimja
szeld emelkedseket mutat, melyek elenysz, lapos bordkknt a gymlcs
derekn is tovbb nyomozhatok.
Szne. Bre finom, sima, gyngdtapintat, bgyadtan fnyl; elejnte homlyos sppadtzld, rtvel homlyos bdskszin-srga vagy
lnksrga; napos oldaln, fkp a napnak jl kitett pldnyain, lnk
pirossal gyngden mosott vagy csak belehelt. Pontozata elg sr, sza
blyosan elhintett, apr, fakszn pettyecskk alakjban jelentkez, elg
szembetn. Rozsdafoltok vagy alakzatok a gymlcs derekn ritksan, de
szr s kehely regnek falain elg sr, finom, fahj szn rozsdamzz szszefolyva, majd mindig fordulnak el.
Belseje. Hsa srgsfehr, csaknem ttetsz, igen finom, tmttes,
olvad; magtokja krl is csak finoman kvesszemcss; leve elg b, ozukros, finom savanynyal emelt, sajtszeren s finoman illatos, igen kellemes,
fszeresz. Magtokja nyilttengely; tmloskiben hosszks, hegyes, s
ttesbarna, p magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, elg edzett, noha nlam a faiskolai ojtvnyok
a hosszantart, nagy szrazsgot megsnylettk; korn, rendesen, ha nem
is ppen bven terem. Flfel trekv, de idvel lefel hajl gaival, melyek

gymlcsvesszkkel s peczkekkel hamar beruhzkodnak, elg srlombos,


d azrt mgis szells, flgmbalak korost alkot. Alkalmas szlasfnak

46
inkbb, iiiiut gulafnak. Diszlik vadonczou is, birsen is; de vgtenyszetbez megkivnja, bogy a talaj, melyben l, mrskelt nedvessggel birjon.
Nlam a fajfn a Hardenpont vajoncznak egyik gra ojtva, mg tarts
szrazsgkor is jl tenyszett. Q-ymlcsei igen jl lljk belyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzpbosszak, kzpvastagok; egyenesek, kiss
knyksek; flfel llk vagy kiss nyiltszgekben flfel trekvk; alig
szrevebetleg, finoman bordzottak; gyenge korukban finoman molybosak,
rt koi'ukban csupaszak, zldessrgk vagy zldesbarnsak; aprcska, boszszas vagy kerek, febr pontokkal elg srn, de alig szembetnleg poutozottak; elg rvid levlkzttek.
Rgyei. Kzpuagyok, szlestalp kposak; alig begyesek, a vessztl
elllk; szrkvel tarkzott vilgos-gesztenyesznek; alig kill, csaknem
simaprknyos talapra belyezkedk.
Viryrgyei. Nagyok, zmk tojsdadok, alig begyesek; kiss lazn
ll, vilgos-gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpuagyok, kiss vastag s kemnyszvetek; bosszas tojsdadok vagy lndss tojsdadok; tbbnyire flregrbl,
bosszas, les begyben vgzdk; a vesszk aljn csaknem laposak, s kiss
buUmosak; a vesszk begye fel kiss vlgyesek s gyakran csavarosn
flregrblk; iveitek; gyenge korukban is csak als lapjukon kiss moly
bosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, vilgos zldek; szleiken
alig szrevebetleg, finoman frszesek vagy csaknem pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, vkonj'', a vesszk begye fel rvid, elg vastag,
merev; rzsunt flfel ll. Levlplhi rvidek, fonlidomak, a nyl tv
tl tbbnyire kiss flebb, a nylre helyezettek, elg tartsak. Virgrgyet
krt levelei elg nagyok, bosszas tojsdadok, laposak vagy laposan vl
gyesek ; hosszas, merev nyelkrl rendetlenl fl- vagy sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L e r o y , Dict. de pomol. I. 603.
Mas, Le Verger. I. 153. Nmet gymlcsszek mg aligha

rtk le.
szrevtel. E finom krtefaj sok tekintetben jl beillik alfldi vi
szonyaink kz is. Nagyobb folyvizeink mellkn, hol gykereivel a neki
kell nedvessget mindig fltallhatja a talajban, mltn megrdemeln,
hogy alfldi krteinkben helyet adjunk szmra.

47

104. T l i K l m n

krte.

(Bon-Chrtien d'hiver; Wiuter-Apothekerbirn.)


Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. A X V I . s X V I I - i k szzadban egyike volt e
krtefaj a legkeresettebb fajoknak gy annyira, hogy kirlyok s nagy urak eltt a
np rszrl ez volt a legszvesebben fogadott ajndk. Sokat foglalkoztak eredete
kikutatsival a gymlcsszeti rk. Be akartk sokan bizonytani, hogy mr a rmaiak
idejben C r u s t u m i n u m nv alatt ismeretes v o l t : de nem sikerlt, mert elfogadhat
bizonytkot nem voltak kpesek felhozni lltsuk mellett. Annyi azomban bizonyos,
hogy i'rancziaorszgban mr a X V I - i k szzadbl maradt fl rsbeli adat, melybl
kitnik, hogy Bon-Chrtien d'hiver" neve alatt mr akkor is ismeretes volt e faj.
Hihet, hogy haznkban is el volt mr akkor terjedve: de mi e rszben a rgi korbl
semmi rsbeli adatot sem tudunk mellette flhozni. Tli Klmn k r t e ' magyar
elnevezst nem a rgi, hanem a legjabb korban nyer : de, hogy ujabbkori hazai
gymlesszeink eltt is kevss lehetett ismeretes, onnt gyanthatjuk, hogy egy ujabbkori gymlcscsel, a Hardompont vajonczval vltk azonosnak e fajt. Ojtvesszejt
tbb niteles helyrl mg a hatvanas vekben hozattam meg kllidrl. Tbb zben
termett mr nlam. Fajom valdisgrl elg mdom s idm volt meggyzdhetni.
rsideje. Nlam nov.-jan. Alkalmas, hvs helyen s hvsebb tjakon termett
gymlcsei tavaszig is eltarthatok.
Minsge. I I . rend csemege s I. rend hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy, vagy ijjen nagy.
Alakja. Hasas krtealak, bords, buczkosfllet; egyik oldaln tbbnyire
hzottabb, mint a msikon; emelkedsos s hovadsos voltt leszmtva, mgis elg
szp termet. Zme kzptjra, gyakran pedig albb, kelyhes vge fel esik, honnt
kelyhe fel hirtelen fogyva gmblydik, de elg talpasn vgzdi s ; szra fel pedig
elejnte szelden, de aztn egyenetlen behajlssal fogyva, magas, tbbnyire tompa
kpos cscsban enyszik el. h z r a hossz, csaknem kzpvastag, fs, hajlkony,
tbbnyire mindkt vgn bunks, grbe vagy flrecsavarod; fnyes pirosas barna
mzzal bevont; kiemelked, fehres pontokkal ritksan pontozott; a gymlcs cscsn
szablytalan mlyedskbe helyezett vagy hsos emelkedstl flre nyomott; nha
pedig csaknem a gymlcs folytatsaknt hsosn kiemelked. K e l y h e zrt vagy
flignyilt; hosszas, keskeny, hegyes s molyhos, flll vagy egymsra borul osztvuyokkal elltott; szk, de nem mly regben l, melynek karimjn lapos emel
kedsek vltakoznak, a melyek aztn szablytalan lapos bordk alakjban a gymlcs
egsz hosszban nyomozhatok.
Szine. Bre kiss vastag, finoman hovadsos, szraztapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte sppadtzld ; rtvel inkbb vagy kevsbb lnksrga; napos oldaln tdszn
pirossal mosott vagy csak belehelt, mely sznezet azomban az rnykban ntt gy
mlcsknl hinyozni is szokott. Pontozata sr, a piros sznben elg szembetn,
apr, szrksbarna vagy csak szrks pettyecskk alakjban jelentkez. Rozsdafoltok
a alakzatok csak elvtve fordulnak el flletn; de nha pirossal szegett, fekets
ragyaszeplk mgis lthatk rajta.'

Belseje. Hsa fehr vagy srgsfehr, flfinom, tmttes, roppan


Vagy flszeriut olvad; magtokja krl nha kvesszemoss; leve elg b,
igeu ozukros, csaknem miudon savanyt nlklz, gyngden illatos, kelle^
mes, noha nem mindig elegeudleg fszeresiz. Magtokja csak kiss nyilttengely; lapos tmlcskiben zmk, fekets p vagy idtlen magvakat
rejt.
Fja. Erteljes, vgnvs, edzett; korn s igen bven term, mert
virgai s ktdtt gymlcsei is jl daczolnak a ksei fagyokkal; flfel

48
trekv, nyluk gaival, melyek gymlcspeczkekkel s vesszkkel csak
szegnyesen ruhzkodnak be, i-itks, szells, sugrkoront alkot. Dszlik
vadonczon is, birsen is; szlasfnak inkbb alkalmas, mint gulafnak; al
fldi ghajlatunkkal, knnyen kiszrad, laza talajunkkal igen jl megelg
szik. Grymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, vastagok; hegyk fel kiss clvdkonyodk;
skflletek; hegyk fel is csak kiss bordiizottak; kuyoksek, elg egyenesek;
fhllk; gyenge korukban linoman molyhosak, rt korukban csupaszak, simk, fnye
sek ; alul zldes, fll vrsesbarnk; aljuk fel kerek, heg}-kfel nha hosszas, fe
hres pontokkal majd srbben, majd ritkbban, de uem szembetnleg pontozottak,
hosszas levlkzek.
RUgyei. Jkora nagyok, kposak, hegyesek, csaknem lapukk, sttgesztenyesznek ; majd alig, majd kivlt a vesszk hegye fel elg kill, tbbnyire simaprknyos talapra helyezkedk. Jellemz e fajnl, hogy a vesszk alja fel lev rgyek
j darabon alva szoktak maradni s gy az ily helyeken lombtalanok lesznek.
Virgrgyei. Nagyok, szgletesok, tompa kposak, sttgesztenyesziek.
Levelei. E l g nagyok, elg vastag s kemnyszvetek, hosszas kerlkesek
vagy hosszas tojsdadok ; nha csaknem lndssak ; flreesavarod, hosszas, les hegy
ben vgzdk ; nha szeMeu hullmosszlek; Ji vesszk aljn laposak; a ves.szk
hegye fel is csak kiss vlgyesek ; veltek ; gyenge korukban alul-flul molyhosak,
rt korukban csupaszak, simk, ragyog fnyesek, sttzldek; szleiken rendkvl
finom, tompa fogakkal alig szrevehetleg frszesek vagy csaknem pszlek. J.ievlnyelk hossz, vastag, merev; les szgekben flfel ll. Levlplhi hosszak, vkony
fonlidomak, hamar elhullk. Virgrugyet krt levelei nagyobbak, mint a vesszkn
levk ; hosszas, szles tojsdadok ; csaknem laposak s csaknem pszlek; hossz,
vastag, flfel ll nyelkrl velten lefel hajlk.

Hasonnevei. Bon-Chrtien; Bon-Chrtien de Tours; Poire de st. Mar


tin ; Gute Wiuterchristbirne. stb.
Leiri. E o y e r , Ann. de pomol. I. 4.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 460.
M a s , Le Verger. I. 18. sz. alatt.
D i e l , Kernohstsorten. 11. 169.
J a h n , Illiistr. Handh. der Ohstk. V. 147. s sokan msok.
szrevtel. Fjnak rendkiviili termkenysge, gymlcseinek nagy
sga s szpsge vgett is egy-egy fnak bzvst helyet adhatnnk sz
mra krteinkben mindentt haznkban. Az alfldn pedig, hol gymlcsei
mindig jobbzek s hamarbb is rnek, mint pl. jszaki Nmetorszgban,
hol csak lczezetre kipeczkelve dlnek nz falak mellett ggylgetik,
nagybani tenysztse is kifizetn magt. Aszalvuynak igen alkalmas
s piaozainkon egyike lenne legkapsabb gymlcseinknek.

49

105. D e s p o r t e s

IVIr.

(Maurice Desportes ; Moritz Desportes.)

Szrmazsa. Fraucziaorszgban Leroy Audrs angers-i hres faisko


ljban uevelkodett magrl. Els gymlcseit 1863-ban mutatta be e jeles
krteujdousg, mely a Leroy faiskolai zletnek igazgatja, Desportes Ivn
legifjabb firl Mrrl neveztetett el. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam Oberdiecktl, Jeiusenbl (Hanovera). Fajfmon csakhamar termre fordult. Gy
mlcsei, nvnyzete egyezvn a lerssal, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Scpt. kzepe tjn.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alal(ja. Hosszas, hasaskpos vagy hasas krtealak; egyenetlen, buczkosfllet. Zme a kzptjon alul, a kolyhesvg fel esik, honnt kelyhefel inkbb vagy kevsbb fogyva gmblydik s kelyhe krl elg talpasn
vgzdik; szra fel pedig elojnte szelden, aztn hirtelen fogyva vllat
vagy behajlst alkot s hosszas, karcs s hegyes kposn fogy el. S z r a
hossz, elg vastag, fs, grbe, fnyes, vrsesbarna mzzal bevont; a gy
mlcs cscsbl, annak folytatsaknt, hsosn kiemelked. K e l y h e kicsi
vagy kzpnagy, nyilt; rendetlenl fl- s sztll, barns szaruuemt osztvnyokkal elltott; majd tgas s elg mly, majd sekly regben s csaknem
a flszinen l. Kehelyregnek karimjt tbbnyire lapos emelkedsek
teszik hullmoss, melyek elenyszleg vagy jl kiduzzadtan a gymlcs
derekra is levonulnak s annak egyik oldalt gyakran hzottabb teszik,
mint a msikat.
Szne. Bre finom, sima, bgyadtan fnyl; elejutc sppadtzld, rt
vel zldessrga; napos oldaln aranysrga s gyakran szeld pirossal szne
zett. Pontozata apr, igen sr, barna, elg szembetn. Finom rozsdamz
gy kelyhes, mint szras vgn nagyobb foltokban, de egyebtt, a gymlcs
flletn, csak hlzatosn s itt-ott rdes rozsdaszeplkk sszefolytan for
dul el.
Belseje. Hsa fehr, zldes erekkel, rendkvl finom, tmtt, olvad,
vajszer; magtokja krl sem kves; leve igen b, czukros, finom savanyayal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja csaknem zrttengely;
tmlcskiben tbbnyire p magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s igen edzett; virgzsban
m knyes; ktdtt gymlcsei jl daczolnak a ksei fagyokkal; korn,
l'endesen s elg bven term; flfel trekv s gymlcspeczkekkel jl
beruhzott gaival ritks, szells koront alkot. Vadonczon inkbb dsz
lik, mint birsalanyon; szlasfnak inkbb alkalmas, mint glafnak; hely
ben s talajban nem vlogats; gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Kem szmosak, elg hosszak, kzpvastagok, flfel elvko-

nyodk, flfel trekvk, egyenesek, kiss knyksek, finoman bordzottak;


gyenge korukban febrmolyhosak, rt korukban csupaszak, simk, csaknem
4

SO
enyesek, zldestarnk; hegyk fele pirosas Lai'nk, hosszas vagy kerek,
fakszin pontokkal aljuk fel srbben, begyk fele ritkbban s alig szembetuleg pontozottak; tbbnyire hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpuagyok, karcskposak, hegyesek, elllk, gyakran
pedig alakulni kezd gymlcspeczkek gyannt sarkantysan kiszgellk;
sttgesztenyeszn pikkelyekkel bortvk; elg kill, lajtosn s hiiomau
bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Elg nagyok, kposak, hegyesek; lazn ll, sttgesztenyeszin pikkelyekkel bortvk.
Levelei. A vesszk aljn elg nagyok, a vesszk hegye fel kiseb
bek, vkony, de kemnyszvctek, hosszas tojsdadok; szablyosan elkes
kenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; tbbnyire csatornsak; szpen
iveitek; csupaszak, simk,fnyesek,sttzldek; szleikenelrehajl,'tompa
fogakkal igen finoman frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, a
vesszk hegj'e fel mind-mind rvidebb, vastag s elg merev, csaknem
vizirnyosan elll vagy nyiltszgekben flfel irnyul. Levlplhi ki
csinyek, fonl vagy ridomak, sztllk, hegykkel a vessz fel vissza
nyjtzkodk; a nyl tvtl kiss flebb, a nyli'e helyezettek; elg tar
tsak. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, mint a vesszkn levk ;hoszszas, vastag, fl s sztll nyelkrl lefel grblk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L e r o y , Dict. depomol. II. 415. Tudtommal msok mg uem
rtk le.
szrevtel. E jeles krteujdonsg, gy ltszik, napjainkig sem vonta
magra a gymlcsszck figyelmt, pedig mind fjnak egszsges s ter
mkeny volta, mint gymlcseinek finom ze vgett nagyon megrdemlen,
hog-y krteinkben, mg sk alfldnkn is helyet szortsunk szmra.

^v -^s y

106. Darmstadti bergamot.


(Bergamotte de Darmstadt; DarmstUdter Bergamotte.)
Szrmazsa. E jeles sopt.-octberi krtt Jahu, nmet gymlcssz
szerint, a ki azt els irta le, br Knitz Meiningeu melletti gymlcssben
Darmstadti vajoucz" nv alatt fedeztk fl s lltlag Darmstadtbl, Gnderode-tl kerlt oda. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Reutlingeubl. Faj
fmon tbb zben termett mr. Gymlcsei s nvnyzete egyezvn a leirsokkal, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Sept.-octber.
Minsge. I. rend, nha kitnleg I. reud csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, gyakran kisebb is.
Alakja. Kt vgn belaptott gmbalak, szablyosan boltozott skfllet. Zme kzptjra esik, honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen
boltozdik; szras vge fel azomban, noha kiss sszbb hzdva gmb
lydik. S z r a rvid vagy kzphossz, elg vastag, fs, tvnl gyakran
hsos, hegynl pedig kiss buuksau vgzd; zldes vagy srgsbarna
mzzal csaknem egsz hosszban befuttatott; szrksfehr pontokkal rit
ksan behintett; a gymlcs tetejn, tbbnyire ferdn ll inkbb
vagy kevsbb szk s mly regbe, mintegy erszakosan belenyomott.
K e l y h e kicsiny, nyilt; sztterl vagy rendetlenl sztll, rvid s kes
keny osztvnyokkal elltott; csaknem a gymlcs flszinn vagy szpen
kikanyartott szk s csekly regben l.
Szne. Bre linm, sima vagy csak kiss rdes s szraz tapintat;
elejnte bgyadtzld, rtvel srgs-zld, mibl azomban csak itt-ott tnik
ki tisztn egy-egy nagyobbka folt; mert az egsz fllet finom, itt-ott rdes
rozsdamzzal csaknem egszen be van vonva vagy legalbb mrvnyozva
s tarkzva. Pontozata tbbnyire csak az alapsznben tnik szembe, igen
apr, fahjszn pettyek alakjban jelentkez. Napszegte darabjai sem kap
nak pirossgot.
Belseje. Hsa fehr, finom, olvad; magtokja krl is alig kvesszemcss; leve b, czukros, gyngd savanynyal emelt, finoman illatos, kelle
mes fszeresz. Magtokja zrttengely; tgas tmlcskiben mindkt
vgkn hegyes, vilgosbarna, p magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, egszsges, edzett, noha gyenge hajtsai s
levelei a ksei fagyokra kiss rzkenyek, de virgzsban nem knyes,
ktdtt gymlcsei pedig jl daczolaak a ksei fagyokkal; korn, rende
sen s bven term; flfel trekv vagy nyilt szgekben elll gaival,
melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, ritks, szel
ls koront alkot. Vadonczon jl dszlik; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is; helybon s talajban nem vlogats; gymlcsei igen jl lljk
helyket a fn,
4*

52
Vesszei. Elg szmosak, hosszasak, vkonyak vagy kz p vastagok,
hegyk fel csak keveset vckonyodk; flllk vagy rzsuut flfel trek
vk; egyenesek, kiss knyksek, krskrl egsz hosszukban skflletek; gyenge korukban finoman molyhosak, rt korukban csupaszak,
simk, olajsznzldes barnk; kiss kiemelked, tbbnyire hosszas, vrhe
nyes pontokkal elg srn s szembetuleg pontozottak; rendetlen, de
mgis tbbnyire kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hasaskviposak, hegyesek, elllk; sttbarnval
rnyalt vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel boritvk; alig kill, simaprknyos talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, rvidkposak, hegyesek; kiss lazn ll,
szrkvel mosott sttgesztenyeszn pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Kzpnagyok, vkonj^ kemuyszvetek; hosszas tojsdadok
vagy szles lndssak; nha nyelkfel ppen gy elkeskenyedk, mint
hegyk fel; tbbnyire rvidke, nha flfel hajl, les hegyben vgzdk;
laposak vagy vlgyesek; nem veltek; alul-fll csupaszak, simk, fnye
sek, vilgos zldek; szleiken igen tompa fogakkai alig szrevehetleg frszesek, csaknem pszlek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag, hajl
kony ; csaknem vzirnyosan elll vagy rzsunt flfel irnyul. Levlplhi
hosszasak, fonlidomak, elg tartsak. Virgrgyet krt, valamint a
gymlcsvesszkn s peczkeken lev levelei, egszsges fkon, ha ksei
fagy nem rte ket, mindig nagyobbak, mint a vesszkn levk; hosszas
tojsdadok vagy kerlkesek, laposak; rvidke, les hegyben vgzdk;
kiss veltek; hosszas, vkony, mereven szt- vagy flll nyelkrl kiss
lefel grblk,
Hasonnevei. Beurr de Darmstadt; Darmstadter Butterbirn.
Leiri. J a h n , lllustr, Handb. der Obstkunde.U.297.
Mas, Pomol, gnrale. IV. 2S. lap.
szrevtel. E jeles krtefajt is bzvst befogadhatjuk alfldi gy
mlcseink kz; mert brha itt gyakran pusztt is a ksei fagy, a mikor
aztn e faj levelei rendszerint megzsugorodnak, de, mert virgaira s kt
dtt gymlcseire kevs kros hatst gyakorol a ksei fagy is, mindig biz
tosak lehetnk, hogy fnk medd nem marad, hanem venkint meghozza
zletes gyumlcsoit.

>wM>>-*v*v^.sA./sA.W

107. Papkrt
( P o i r e de O u r | P a g t o r e n b i r n . )

Szrmazsa. Egy szzada mlt, hogy e becses krtefajt Frankhonban


bizonyos Leroy nev, villiers-en-brenne-i lelksz, Clion kzelben, a fromeateau-i erdben, hol vletlenl kelt magrl, fltallta s kezdette elterjeszteni,
Tisztes korhoz mrten elgg is el van mr terjedve a vilgon. Idjrtval
hasonnevei szma ugy flszaporodott, hogy a Simon-Louis testvrek ltal
kiadott Guidepratique" ( = Q-yakorlati kalauz) mr negyvenhrmat szmll
ilyenekl el. Nlunk mg kevss ismeretes e faj, mit onnt is kvetkeztetek,
mert a 44-ik hasonneve, napjainkban nlunk keletkezett. Grelsei Bir Vincze,
volt 18479-iki honvd bajtrsam, nem tudhatvn meg senkitl e krte valdi
nevt, Kossuth krte" nvre keresztelte el s e nv alatt kezdette haznk
ban elterjeszteni. Egy rgi, ismertnev gymlcsnek ms nvre val elke^
resztelse ha megjrja is a kzletben, de a gymlcsszet irodalmban meg
nem engedhet. Egy, a termszetben mg nem lev, magrl nevelt uj gy
mlcst szabad csak megkeresztelnnk tetszsnk szerinti nvre, de az ismert
neveket ms nvre elkeresztelni nem. Ha nagy haznkfia dics nevt a
gymlcsszetben is meg akarjuk rkteni; igyekezznk magot vetni s
igyekezznk magrl kelt finkrl egy uj, minden tekintetben kitn, ter
jesztsre mlt gymlcsfajjal lepni meg a vilgot s annak adjuk aztn a
Kossuth nevet. Gymlcsszeti tekintetben csak igy jrhatunk el helyesen,
klnben semmiesetre sem. A papkrte ojtvesszejt tbb hiteles helyrl is
megkaptam. Nlam mr tbb zben termett. Fajom valdisgrl elg mdom
volt meggyzdst szerezhetni.
rsldeje. Nlam oct.-november: de hvsebb tjakon vagy legalbb
alkalmas, hvs helyen tartva, janurig is eltarthat.
Minsge 11. rend csemege- s I. rend gazdasgi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Hosszas, hasas krtealak; majd ismt gla- vagy kobakalak;
elg skfllet; egyik oldaln gyakran hzottabb, mint a msikon. Zme a
kzptjnl jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel inkbb
vagy kevsbb fogyva gmblydik, s kelyhe krl tbbnyire ferdn ll
s szk karimban vgzdik gy, hogy ezen vgn ritkn llhat meg; szra
fel pedig tbbnyire szeld behajlssal fogyva, hossz, de azrt elg vastag,
kpos cscsban enyszik el. S z r a hosszas, kzpvastag, fs, grbe, tv
nl kiss hsos, hegynl bunks; fnyes barnamzos; a gymlcs cscsn
annak folytatsaknt hsosn kiemelked vagy hsos emelkedstl egszen
ferdre nyomott. Kelyhe igen nagy, nyilt; csillagalaklag sztterl vagy
kiss flll, hosszas, hegyes szarunem osztvnyokkal elltott; tbbnyire
tgas, de igen sekly regben l, melynek aljrl lapos mlyedsek s
emelkedsek indulnak ki s a mlyeds karimjt hullmoss tve, inkbb
vagy kevsbb kiemelked bordkknt a gymlcs derekra is flvonulnak
s annak kcrekdedsgt tbbnyire megzavarjk.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks, sima, szraztapintat, bgyadtan
fnyl; elejnte vilgos fzld, rtvel szalmasrga; napos oldaln is.csak

kss^ ^Idnkebb srga s nha, napgi^egte daratjain, gcnytelen fklvrssel


belehelt. Pontozata elg srt; elejc-nte barna, ksbb fahjsznre vltoz,
egyenlen elszrt, szembetn pett3'ecskk alakjban jelentkez. Rozsdaalakzatok szras, kivlt pedig kelyhes vgn srbben, mig egyebtt, flletn, csak itt-ott szakadozottan tnnek el.
Belseje. Hsa bgyadt fehr vagy kiss srgsba jtsz fehr, flfinom,
flszerint olvad; magtokja krl kvesszemcss; leve b, czukros, gyngd
savanynyal emelt,, mibe azomban nha kevs sszehiiz fanyarsg is vegyl,
klnben elg kellemes, fszeresz. Magtokja nyilttengelyt; tgas tmlcskeiben tbbnyire idtlen magvakat rejt.
Fja. Erteljes, egszsges, edzett; nem korn mert elbb nagy
fv kell nvekednie de aztn rendesen s igen bven term, mert virgai
st ktdtt gymlcsei is jl daczolnak a ksei fagyokkal; rendetlenl fl
fel vagy sztll gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl
bernhzkodnak; srlombos koront alkot. Dszlik vadonczon is, birsen is.
Szlasfnak mg inkbb alkalmas, mint gulafnak. Helyben s talajban nem
vlogats. G-ymlcsei nagysguk mellett is, jl lljk helyket a filn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok; hegyk fel elvkonyodk, de hegyknl kiss bunksan vgzdk; egyenesek, hajlkonyak, fl
llk vagy nyilt szgekben elllk; nem bordzottak; gyenge korukban
srn fehrmolyhosak, rt korukban csupaszak, szrksvrsek vagy zl
desbarnk ; kiss kiemelked, jkora nagy, kerek, fehres vagy fak pon
tokkal ritksan .s szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azomban
hosszas levlkzek.
Rpyei. Jkora nagyok, hosszas kposak, kiss hegyesek, a vessztl
kiss elllk, szrkvel srn tarkzott sttgesztenyesznek; alig kill,
simaprknyos talapi'a helyezkedk.
VirgrCiyei. Kzpnagyok, kiss hosszas kposak, alig hegyesek, fehrmolyhos szegly, ,ttgesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok. vkony, de igen kemnyszvetek, kerekdedek,
hirtelen elkeskenyfilt, rvidke, les hegyben vgzdk; a vesszk aljn la
posak vagy kanlformn blsek, kiss hullmosszlek; a vesszk hegye
fel vlgyesek vagy csatornsak, alig veltek; nyelkrl csaknem vzirnyosan s mereven sztllk; gyenge korukban als lapjukon finoman moly
hosak, rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, sttzldek, szleiken igen
les fogakkal srn, finoman s szablyosan frszesek. Levlnyelk kzp
hossz, elg vastag, merev, rzsunt flfel ll. Lovlplhi kicsinyek, fonlidomak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei ritkn nagyobbak, mint
a vesszkn levk; hosszas, vkony, hajlkony nyelkrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Belle Adrienne; Curette; Comice de Toulon; Monsieur;
Vicar of Winkfield stb.
Leri. L i r o n d ' A i r o l l e s , Annl, depomol. TL. 21.
L e r 0 y. Dict. de pomol. I. 610.
Mas, Le Verger. I. 87.
J a h n , Illustr. Handh. der Ohstk. TL. 503. s sokan msok a
rgiebb s ujabb gymlcsszek kzl.
szrevtef. Szles elterjesztsre mlt mg alfldnk sksgain is,

56

108. P a y e n

vajoncza.

(Beurr Payen; Payens Butterblrn.)


Szrmazsa. Bosbunel, roueni gymlcsofsz nyerte magrl s keresz
telte el a kitu vegysz, Payen nevorl. 1860-ban termett nla elszr s
1863-ban hozta csak forgalomba, midn faiskoljban, Dr. Lncas szerint
5 franc volt az ra az egy r&s csemetknek e fajbl. Leroy e jeles krtejdonsgot egyszeron csak Payen" ndv alatt rja le, megklnbztetsl
egy msik, kevsbbd rtkes krtefajtl, melyet Belgiumbl szintn Beurr
Payen (=:Payen vajoncza) nv alatt kapott s kitu Gymlcsszeti sztr"-nak I. ktetben is e nv alatt irt le. Ojtvesszejt 1870-ben kap
tam Kolozsvrrl, Veress Ferencz fnykpsztl, kihez e faj egyenest Boisbneitl kerlt. Tbb zben termett nlam. Fajom hatrozottan valdi,
rsideje. Sept.-october.
Minsge. Nlam kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Naqystia. Mindig kisebb akzpnagynl, teht kisdednek mondhat.
Alakja. Kpos csigaalak, nha rvid krtealak, skosfllet s szptermet. Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt
kelyhe fel szeld domborodssal boltozdik s kelyhnl elg lapos karim
ban fogy el; szra fel pedig elejnte szelden domborodva, aztn behajls
sal fogyva, takaros tompakpos vget alkot. S z r a hosszas, vkony, fs,
kiss grbe, tvnl kiss hsos; fnyes vrheuyesbarua mzzal bevont;
a gymlcs cscsn, cseklyke mlyedsbe, mintegy erszakosan benyomott
vagy csaknem a flsznre helyezve hsos gyrtizettl vagy emelkedstl
kiss flre nyomott. K e l y h e kzpnagy, nyilt; majd sztterl, majd fl
ll, hosszas, keskeny s trkeny osztvnyokkal elltott; majd szablyosan
kikanyartott, majd ismt laposan barzdolt fahi, inkbb vagy kevsbb
mly regben l, melynek karimjn csak ritkn lthatk szrevehet
emelkedsek, melyek aztn elenyszleg a gymlcs derekra is flvonulnak.
Szine. Bre finom, de szvs, sima, gyngdtapintat, bgyadtan fnyl,
elejnte fehres zld, rtvel bgyadt szalmasrga; napos oldaln is csak
ritkn vehet szre nmi pii"0s sznezet mintegy oda lehelve. Pontozata sr,
egyenlen elhintett, igen apr, barns vagy fahj szn pettyecskk alakjban
jelentkez, s elg szembetn. Rozsdafoltok hlzatosn csak itt-ott, kl
nsen pedig kehelyregnek falain fordulnak el.
Belseje. Hsa fehr, nha kiss zldesbe jtsz felii", finom, tmtt,
olvad; magtokja krl sem kvesszemcss; leve igen b, czukros, gyngd
savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s ffiszereszt'i. Magtokja zrttengely; tmlcskiben sttbarna, p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, egszsges, edzett; korn s igen bven term, mert
virgai is, ktdtt gymlcsei is jl daczolnak a ksei fagyokkal; flfel
trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel srn beruhz-

kodnak, magas gulaalak, si-tlojnbos koront alkot, Dszlik vadouoaon


is, birsen is; egyarnt alkalmas szlasfnak is gulafuak is; helyben a
talajban nem vlogats; gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok; hegyk fel
kiss elvkonyodk; knyksek; egyenest flfel llk vagy nyilt szgk
ben flfel trekvk, nem bordzottak; gyenge korukban finoman fehrmolyhosak, rt korukban csupaszak, csaknem fnyesek, kiss pirosas srgk
vagy olajszn barnk, apr, vrhenyes pontokkal elg sirn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, de tbbnyire kzphossz levlkzek.
Rjgyei. Jkora nagyok, kiss hosszasknposak, elg hegyesek; a veszsztl jl elllk; lazn ll, sttgesztenyeszn pikkelyekkel bortvk;
elgg kiduzzadt, simaprknyos talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hosszas tojsdadok vagy
hosszas kposak, hegyesek; sttgesztenyeszn, laza pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Jkora nagyok, kiss vastag s kemnyszvetek; szles
kerlkesek vagy tojsdadok; rvidke, htra grblt, les heg^yben vgz
dk; csaknem laposak; a vesszk hegye fel vlgyesok, veltek; gyenge
korukban als lapjukon finoman molyhosak, rt korukban alul-fll csupa
szak, simk, fnyesek, liik zldek; szleiken apr, tompa fogakkal finoman
s szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid vagy kzphossz, kzp
vastag, merev; rzsuut flfel ll. Levlplhi elg hosszak, fonlidoraak,
hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek, mint a veszszkn levk: laposak, szelden hullmosszlek, veltek, vkony, rugalmas
nyelkrl rendetlenl sztllk s tbbnyire lefel hajlk,

Hasonneve!. Poire Payen.


Leiri, L . e r o y , Dict. depomnl. 11. 511.
Dr. L u c a s . lllustr. Monatshefte. 1869. vfolyam, 98.1. Msok
tudtommal mg nem irtk le.
szrevtel. Nlunk, hol a gymlcsfk a nyri viharok s az szkezdeti
ersebb szelek ellen semmi talomban sem rszeslhetnek, mindig elnysebb volna a kisebbfajta gymlcsket tenyszteni, mintsem a nagy gy
mlcst term fjkat. A Payen vajoncza klnsen beillik alfldi viszonyaink
kz. Fnebbiekbeu elszmllt jeles tulajdonai vgett j llekkel ajnlha
tom mindenkinek.

t09. A l m a a l a k

krte.

(Poire pomraej Apfelbirn.)


Szrmazsa. Egi, bizonytalan. Du Mortier belga gymlcssz Ber
gamotto pomine" nv alatt irja le Pomone tournaisienne" czm, 1869-beu
kiadott munkjban, hol bizonyos Rabot Mihly wez-i gymlcskertszt
emlt fl e krtefaj szerzjl, de, hogy ezt Rabot uram 1850. krl magrl
nyerte volua, bajos elhinni, mert krtnkrl, Jahn szerint, mr a mlt sz
zadbeli gymlcsszek mveiben is, mint nmely vidken mr nagyon is
elterjedt gymlcsfajrl ttetik emlts. Ojtvesszejt a Simon-Louis testv
rek hres faiskoljbl, 1874-ben kaptam. Fajfmou tbb zben termett mr.
Gyjfllos, nvnyzet, egyezvn a leirsokkal, fajom valdiaga ktsgtelen.
rsldeje. Nlam september; hvsebb tjakon oot.-nov,
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Almaalak, vagyis kt vgn belaptott s nha kiss henge
res gmbalak; tbbnyire szelden emelkedses fllet. Zme kzptjra
esik, honnt mindkt vge fel egyenlen boltozdik. S z r a rvid, nha
alig emelkedik ki a szrreg karimja sznvonalig, vastag, fs, kiss gr
css, bunksan vgzd; bai'nafoltos, zldessrga; tbbnyire kiss ferdn
ll sztk s mly tlcsralak regben, melynek falain s karimjn ritkn
lthatk szembetn emelkedsek vagy mlyedsek. K e l y h e kicsi, nyilt;
flll, trkeny, rvid osztvnyokkal, melyek gyakran hinyzanak is;
szpen kikanyartott mly s inkbb vagy kevsbb szik regben l, mely
nek karimjn hullmos emelkedseknek mg nyomai sem lthatk.
Szne. Bre vastag, kemnyks, rdes s szraztapintat; elejnte
sppadtzld, rtvel aranysrga; napos oldaln nha tglavrssel mosott;
srga alapsznbl azomban nha csak szakadozott foltok csillmlanak ki,
minthogy csaknem az egsz fllet vrhenyes rozsdamzzal van bevonva,
mrvnyozva s hlzva; itt-ott egyes, zldes szeplcskk is fordulnak el
rajta.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsfehr, finom, tmtt, olvad; magtokja
ki'l kiss kvesszemcss; leve igen b, igen czukros, finom savauynyal
emelt, igen kellemes, fszeresz. Nagy szrazsgkor vidkemen sszehz
fanyarsg is vegyl savanyba. Magtokja csaknem zrttengely; tmlcskiben egszsges, hosszas, barna magvakat rejt.
Fja. Mrskeltuvs, de egszsges, edzett; korn s elg bven
term; virgai s ktdtt gymlcsei elg jl daczolnak a ksei fagyok
kel ; flfel trekv vagy kszltan sztll gaival, melyek gymlcsveszszkkel s peczkekkel korn s kellleg beruhzkodnak, csaknem flgmb
alak szells koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon;
szlasfnak i.s inkbb alkalmas, mint gulafnak; vidkem krlmnvei kzt
jl dszlik; gymlcsei jl lljk helyket a fn.

Vesszei. El^g szmosak, kze'phosszak, kzpvastagok; hegyk fel


inkbb vagy kevsbb elvkonyodk, flllk vagy elllk s valaklag
flfel grblk; elg egyenesek, knyksek, sikflletek; mg rt koruk
ban is tbbnyire molyhosak, csak aljuk fel csupaszak. simk, zldesbarnk,
hegyk fel pirosasbarnk; apr, kerek, fak pontokkal aljuk fel srbben,
hegyk fel ritkbban poutozottak; egyenltlen, tbbnyire azomban rvid
levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, duzzadt kposak, alig hegyesek, a vessztl
elllk; kiss lazn ll, fehrmolyhos-szegly, sttgesztenyeszu pikke
lyekkel borftvk; elg kill, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, hegyesek; sttbarnval rnyalt vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsin^-ek vagy kzpnagyok, elg vkony, de kemnyszvetek; a vesszk aljn hosszas tojsdadok vagy kerlkesek, a vesszk
hegye fel tbbnyire mind lndssak; szablyosan elkeskenyed hosszas,
les hegyben vgzdk; laposak vagy kiss vlgyesek; hullmos-szlek,
csaknem fodrosak; inkbb vagy kevsbb velten flre csavarodok; gyenge
korukban alul-fll srn fehr molyhosak, rt korukban csupaszak, simk,
fnyesek, sttzldek; szleiken apr fogakkal csak itt-ott frszesek, tbb
nyire azomban mind pszlek. Levlnyelk elg rvid, kzpvastag, merev,
tvnl violaszn plros^al mosott vagy csak belehelt; csaknem vzirnyosan
elll. Levlplhi rvidek, fonl vagy ridomak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei csaknem teljesen olyanok, mint a vesszkn levk;
hossz, vkony, rugalmas nyelkrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Poire pomme d'hiver; Beurr de Raekeughem; Pomoise;
Rheinische Birne; Bergamotte-Pomme; Almaalak bergamot.
Leri. L e r o y , Dict, depomol. II. 540.
D u M o r t i e r , Pomone tournaisienne. 109. lapon.
J a h n , Ilhistr. Handb. der Ohaik. V. 311. s tbben msok.,
szrevtei. E finom krtefiij sok tekintetben beillenk alfldi viszo
nyaink kz is: de azt tapasztalom, hogy ktdtt gymlcseit a mj.-jniusi
forr napok, melyek az alfldn tbbszr, mint nem, uralkodni szoktak, le
tizedelik nagyrszt a frl. Haznk hegyes s emelkedettebb fekvs vid
kein, hiszem, hogy mi is elnysen tenyszthetnk; mert ott bizonyra k
sbben rnnek s mg zletesebbek lennnek gymlcsei, mintsem itt, a sk
alfldn, hol a nagy melegben ertetve szokott rni csaknem valamennyi
gymlcs.

59

110. E g r i

krte.

(Poise d'Eger; Eriauer birn.)


Szrmazsa. Rf^g, bizonytalan. Annyi ll rla, hogy haznkban nem
csak Eger tfkn, hanem gyszlvn miadentt, a hol krteft tenyszte
nek, klnfle helyi elnevezsek alatt elfordul.
Fnebbi magyar nevt, ha nem csaldom, boldogult Dr. Entz Ferencz
adta neki, mert Bazalicza, volt pereszlnyi plbnos s szenvedlyes gymlcssznknek 1840-ben nmet nyelven kiadott gymlcsjegyzkben
(=Catalog.) mg nincs e nv flemltve, noha pedig az ltala Virgouleuse"
nv alatt ainlott faj szintn nem ms, mint a mi Egri krtnk.
Dr. Entz k e r t s z e t i f z e t e i b e n , hihetleg Bazalicza utn, az
Egri krte azonosnak vtetik a Virgouleuse nev krtvel: de nagyon hib
san, mert a valdi Virgouleuse egszen klnbz krtefaj s ha van is nmi
hasonlsga egyben-msban az Egri krthez, de ettl lnyeges klnbzet
vlasztja el mgis.
Nmetorszgban klnben Virgouleuse nv alatt, nem azon Virgou
leuse krtt ismerik, mely Francziaorszgbl ered s a franczia gymlcsszek mveiben lerva olvashat. Diel maga is, i\gyltszik, a mi Egri kr
tnket irta le Virgouleuse nv alatt, mert lersa nagyon eltr azon
lersoktl, melyeket a valdi Virgouleuserl, a franczia gymlcsszek
mveiben olvashatunk: de nagyon rillik a mi Egri krtnkre, melyet Diel
Soutman vagy Zoutman nv alatt is lert.
A valdi Virgouleuse" meg van nlam tbb hiteles helyrl, Fran
cziaorszgbl : de, mert vidkemen keveset terem s gymlcsei kifejldsk
eltt mind fl repedeznek. nem tallvn t rdemesnek az talnos elter
jesztsre, flslegesnek tartom kzleni teljes lerst. Ama lnyeges vo
nsokat azomban, melyekben a valdi Virgouleuse eltr az Egri krttl,
mgis szksgesnek ltom itt megemlteni.
A Virgouleuse gymlcse teljes rtvel szpen megsrgul, napos ol
daln pedig ritkn nlklzi a pirossgot. Az Egri krte teljes rtvel is
zld marad, vegytve nmi fehres vagy srgs rnyalattal s napos oldaln
csak igen ritkn kap nmi piros leheletet. A Virgouleuse hsa srgsfehr;
az Egri krte hsa pedig csak bgyadtfehr vagy zldesfehr. A Virgou
leuse" levelei csaknem mind laposak, hullmos szltok, csavarosn flre
grblk, ragyog fnyesek; az Egri krte levelei majd mind vlgyesek,
veltek, de flre nem grblk s csak kevss fnyesek. A Virgouleuse"
gymlcsei nemcsak vidkemen, de a franczia gymlcsszek lltsa sze
rint sokhelyt, egyebtt is, megszoktak repedezni a fn; az Egri krtnl e
hibs tulajdont soha sem tapasztaltam haznkban s hihet, hogy klfldn
sem tapasztaltk. Legalbb Diel, a ki az Egri krtt Virgouleuse s Soutman
nv alatt kt zben is leirta, egytaln nem emlti fl azt, hogy az ltala

eme kdt ndv alatt ktiln lert faj flrepedezsre hajland lett volna. gj
hiszem, ha tbbet nem is emltek fl, maguk ezen etreek eldgg bizonyt"
jk, hogy az Egri krte uem lehet azonos a Virgoiileuse krtvel.
A Virgouleuse" sz, franozia sz, mi azon gymlosnek, melyre al
kalmaztatik, franozia eredetre mutat s ha e gymlcs valban Franoziaorszgbl ered, bizvst fltehetjk azt is, hogy a franozia gymlcsszek
inkbb tudhatjk, melyik a valdi Virgouleuse, mintsem a nmetek s utnuk
ini is, minl fogva azt kell tartanunk valdi Virgonleusenak, a mit a franozik lernak s nem azt, a mit a nmetek e nv alatt br, de eltrleg, A'agyis
mskp rtak le, mint a franczik. Helyesen tesznk teht mi magyarok,
ha gymlcsjegyzkeinkbl a Virgouleuse nevet kitrljk s helyette Egri
krtt runk annl is inkbb, mert haznkban csak is az Egri krte az,
mely Virgouleuse nven el van terjedve, s nem a valdi Virgouleuse-krte,
melyet termketlensge s fnebb emltett rsz tulajdona vgett ppen nem
szvelt meg sokig senki sem kertben.
Bocsnat, hogy e gymlcs szrmazsrl a szokottnl bvebben r
tekeztem ; de tekintve ama gyakori krdezskdst, melyet hozzm e trgyat
illetleg venkint intznek, gyhiszem mg sem volt flsleges szfecsrls, a mit itt elmondottam. Most mr folytatom az Egri krte lerst.
Ersideje. Nlunk az alfldn mr oct. vgn elkezd rni, de egyes
pldnyai alkalmas, hvs helyen februr kzepig is eltarthatok.
Minsge. lha I. rend, nha, fkp laza fldben, szraz vjrskor
csak 11, rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; erteljes trpefkon nha nagyobb is.
Alakja. Kiss vltoz; tbbnyire azomban tojsdad vagy kpos krte
alak; egyik oldaln gyakran fejlettebb vagy hzottabb, mint a msikon;
mindazltal elg szablyos termet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes
vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhnl tbbnyire szk talpban vgzdik gy, hogy arra a gymlcs alig
llthat fl; szra fel pedig elejiite szelden, aztn csekly behajlssal
vagy a nlkl fogyva elg vastag, hosszas, kiss tompakpos vget alkot.
S z r a kzphossz, elg vastag, fs, tvnl hsos, hegynl bunks, f
nyes, vrsesbarna mzzal bevont; a gymlcs cscsrl, annak folytatsa
knt hsosn kiemelked vagy hsos emelkedstl flre tolva oldalvst
kill. K e l y h e nylt; kiss flll vagy csillagalaklag sztterl vkony
s nem szarunem, szrks osztvnyokkal elltott, cseklyke, tbbnyire
kiss oldaltll mlyedsbe helyezett, melynek falain nha lapos barzdk
s lapos emelkedsek vltakoznak s a mlyeds karimjt kiss hullmoss
tve, elenyszleg a gymlcs derekra is flvouulnak.
Szine. Bre finom, de szvs, sima s csak alig kiss hvadsos, szraztapintat, fnytelen; elejnte sppadtzld, rtvel kiss fehres vagy srgs
zld; napos oldaln sem kap piros sznezetet; de a birsre ojtott fkon, a
napnak jl kitett darabokon nha, nmi ignytelen piros lehelet mgis for
dul el. Pontozata apr, barna, ritksan elhintett, alig szembetn. Eozsdaalakzatok hlzatosn elszrva, csak nmely vekben fordulnak el flletn;
de kehelyregnek falain s talban kelyhes vgn mgis leggyakrabban
szoktak eltnni.

61
Belseje. Hsca bgyadtfelir, nha zldesfehr, elg finom, de kevss
tmtt, olvad; magtokja krl is csak uha kvesszemcss; leve igen b,
inkbb vagy kevsbb czukros, gyngd savanynyal emelt, gyngden
s sajtszeren illatos, kellemes, noha kevss fszeresz. Magtokja zrt
tengely ; tmlcskiben majd idtlen, majd jl kifejldtt, hosszas hegy
ben vgzd, tojsdad alak, barna magvakat rejt. >
Fja. Erteljes, igen edzett; fiatalkorban vgnvs, de korai s
rendkivl b termsnl fogva nagy fv alig kpes nvekedni. Virg
zsban nem knyes; ktdtt gymlcseit sem birjk mind lepuszttani
mg az ersebb ksei fagyok sem. Flfel trekv, de ksbb a gy
mlcs terhe alatt hegykkel lefel hajl gaival, melyek gymlcsveszszkkel s peczkekkel srn beruhzkodnak, a jegenyefra emlkeztet
szp, srlombos, gulaalak koront alkot. Dszlik vadonczon is, birsen
is, egyarnt; alkalmas gulafnak s szlasfnak is; de megkvnja, hogy
koi'oujt vrl vre, a mdnlkli elsrsds ellen czlszer ritkts
ban i-szestsk, klnben sok s szpen fejldtt gymlcst nem volna
kpes teremni. Mindentt jl dszlik, de termkeny agyagfldben terem
legzesebb gymlcsket, melyek elg jl lljk br mindig helyket a
fn; de, minthogy e fa gai trkenyek, az ers viharok gastl egytt
hnyjk le gyakran gymlcseit.
Vesszei. Igen szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk, de hcgyknl mgis kiss bunksan vgzdk, elg hajl
konyak, de idsebb fkon rvidek, merevek, flfel llk vagy igen les
szgekben flfel trekvk; nha a buja nvs folytn elgrblk; k
lnben elg egyenesek, igen knyksek, nem bordzottak, hanem skflletek; gyenge korukban molyhosak, rt korukban csupaszak, simk,
csaknem fnyesek, srgs vagy zldesbarnk, gyakran csaknem vrhenyesbaruk; hosszas vagy kerek, fehres pontokkal elg srn s szembetnleg pontozottak, rendetlen, de tbbnyire rvid levlkzek.
Riigyei. Nagyok, hosszas tojsdadok vagy tojsdadkviposak. hegye
sek, elllk, szrkvel tarkzott sttgesztenyeszn pikkelyekkel bortVk; elg kill, simaprknyos talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas kpostojsdadok, hegyesek; s
ttbarnval rnyalt vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, vkony, de kemnyszvetek, szles tojs
dadok vagy azvalakak; hirtelen elkeskenylt, rvidke, les hegyben
vgzdk; a vesszk aljn csaknem laposak s kiss hullmosszlek; a
vesszk hegye fel mindinkbb csatornsak, veltek; gyenge korukban
is csak als lapjukon s szleiken finoman molyhosak, rt korukban csu
paszak, simk, elg fnyesek, sttzldek; szleiken tompa fogakkal igen
finoman s alig szrevehetleg frszesek. Levlnyelk rvid, kzpvastag,
merev; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi elg hosszak, fonlidomak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei majd nagyobbak, majd
kisebbek, mint a vesszkn levik; kerlkesek vagy hosszas tojsdadok;
inkbb vagy kevsbb vlgyesek, veltek; hossz, vkony, flfel llj
l'Ugalmas nyelkrl rendetlenl sztllk.

Hasonnevei. Soutmaa; Zoutmao; Virgouleuse (de Hibsan),

62
Leri. D i e l , Kemobstsorten. H. 71. s az almkat s krtket trgyaz I. k. 212. lapju.
Orv. Dr. P l y a , a Grirokuti ltal a 60-as vek elejn ki
adott kpes fzetben, a 7-ik lapon.
^
Dr. E n t z , Kertszeti fzetek. V. 82. s Diel utn a nmet
gymlcsszek kzl tbben is lertk Virgouleuse nv alatt. *)
szrevtel. Foly vizek mellkn a mly iszaplerakodsbl ll
talajban vagy egyebtt is elegend, de nem tlsgos nedvessggel bir,
termkeny agyagbl ll talajban megrdemli mindentt, mg a sk al-.
fldet sem vve ki, a legszlesebb s legnagyobb mrv elterjesztst;
mig kertem knny, laza s knnyen kiszrad talajban, liol gykerei
6080 cm. mlysgben mr a termketlen, srn sszell, kemny,
sagyagba tkznek, csak nedvps vji's utn terem jl s kpes kifizetni
a helyet, melyet itt elfoglal.
*) Franczia gymlcsszek mveiben, pl. a Leroy Gymlcsszeti sztrban'
(==Dict. de pomol. II. 357.) s a Mas Gymlcss" (-=Le Vei-ger) czim mvben
is (I. 49.) a R g i j L u i z (=^Louise-bonne-aucienne vagy egyszeren csak Louisebonne) krte lerst tallom olyannak, mely az Egri krtre" is igen jl rillik.
Klnfle hiteles helyekrl tbb zben is megrendeltem mr a L o u i s e - b o n n e
krtt, de mindig csak az A v r a n c h e s i j L u i z t kaptam meg helyette.
1879-ben Leroytl Angersbl, gyhiszem, hogy valahra megkaptam a valdi L o u i s e b o n n e a n c i e n n e " krteajt is; mert fajfmon csakugyan egyeznek tallom
nvnyzett a lerssal is, st az E g r i k r t e" nvnyzetvel is. Azonos lesz-e
valban a Rgi j Luiz-krte az Egri krtvel ? E krdsre csak akkor felelhetek,
ha majd a Leroytl kerlt fajom bemutatandja nlam gymlcseit is.

63

1!1. N e m e s

Kraszn.

(Passe-Crassane; Edel-Crassane.)
Szrmazsa. Boisbunol, rotieni gymlcsesz nyerte magrl Francziaorszgban. A l cives, ufagrl kelt auyafa 1855-ben termett nla elszr.
jdonsg ltre csaknem vilgszerte el van mr is terjedve. Az ujabbkori
magonczok, vagyis magrl nyert nemes gymlcsk kzt alig van egy is,
mely a gymlcsszek rszrl oly szliangz dicsretben rszeslt volna,
mint a Nemes Kraszn. Ojtvesszejt 18 7 0-ben kaptam Kolozsvrrl, Veress
F. fnykpsztl, kihez e faj Boisbuneltl kerlt. Fajfmon, st llhelykre
kiltetett faiskolai ojtvnyaimou is tbb zben termett mr nlam. Gy
mlcs, nvnyzet egyezvn a lersokkal, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. vgtl dec. elejig; hvsebb tjakon tl k
zepig is eltarthat.
Minsge. Csaknem kituleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Gmblyded vagy rvid tojsalak; nha hengeres gmbalakii; nha szablyosan, nha ismt szablytalanul boltozott s egyik olda
ln hzottabb, mint a msikon. Zme kzptjra esik, honnt gyakran
mindkt vge fel csaknem egyenlen boltozdik; szra fel azomban szszbbhzdva, behajls nlkl fogy s rvid, tompakpos vget alkot; kelyhnl pedig elg talpasn vgzdik. S z r a hosszas, elg vastag, fs, tbbnyii-e grbe, bunksan vgzd; fnyes, vrsesbarna mzzal bevont; a
gymlcs cscsn tgas s elg mly, de szablytalanul kikanyartott regbe
helyezett s gyakran egyes, hsos emelkedstl flre nyomott. K e l y h e elg
nagy, zrt vagy flignyilt; rvid, keskeny, flll vagy sszehajl, szarunem osztvnyokkal elltott; tgnyils, de szk s elg mly regbe he
lyezett, melynek falain egyenltlen nagysg lapos bordk s lapos barzdk
vltakoznak s a mlyeds karimjt hullmoss tve, inkbb vagy kevsbb
kiemeked lapos bordk alakjban a gymlcs derekra is flvonulnak s
a gymlcs korekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szine. Bre elg vastag, kemnyks, sima, szraztapintat, bgyadtan
fnyl; elejnte fzld, rtvel aranysrga vagy kiss narancssrga; napos
oldaln is csak kiss lnkebb srga; szablyosan elhintett, apr, barna
pontokkal elg srn pontozott; szras vgn, nha mg kelyhes vgn is
finom rozsdamzzal bevont, egyebtt pedig flletn rozsdval hlzott s
pontozott gyannyira, hogy srga alapszne alig lthat tisztn egy-egy
nagyobbka foltban.
Belseje. Hsa fehr vagy kiss srgsba jtsz fehr, finom, noha kiss
Wstos, elg tmtt, olvad; magtokja krl kiss kvesszemcss; leve igen
b, czukros, finom savanynyal emelt, gyngden illatos, igen kellemes, fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben jkora nagy, hosszas, hegyeS)
yilgosbarna p magvakat rejt.

64
Fja. Egszsges, de csak mrsekeltnvs, edzett; korn s elg
bveu term; virgai s ktdtt gymlcsei elg jl killjk a ksei fagyo
kat is; rzsuut flfel trekv gaival,melyek gymlcsvesszkkel speczkekkel jl beruhzkodnak, szp lombos, de azrt elg szells galaalak
koront alkot. Vadouczou vagy birsre ojtott, vgnvs fkra ojtva jl
dszlik, de kzvetlen birsre ojtva csak snyldik. Alkalmas gulafnak, de
szlasfnak is; helyben s talajban nem vlogats; gymlcsei nagysguk
mellett is elgg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, vastagok; hegykfel is csak
keveset vkonyodk s hegyknl tbbnyirebunksanvgzdk; egyenesek,
flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk; knyksek, hegyk
fel is alig bordzottak; gyenge korukban finoman fohrmolyhosak, rt
korukban csupaszak. simk, csaknem fnyesek, olajszinsrgs barnk; elg
nagy, tojsdad vagy kerek, srgs vagy vrhenyes pontokkal srn s
zsembetnleg poutozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, hasaskposak, hegyesek; talpuk fel lapulk,
de hegykkel a vessztl elllk, sttbarnval rnyalt vilgos gesztenyesznek, jl kiduzzadt s csaknem simaprknyos talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadok, alig hegye
sek; szrkvel s sttbarnval i-nyalt vilgos gesz tny esznek.
Levelei. Nagyok, vastag s kemnyszvetek, szles s hosszas to
jsdadok, itt-ott kerlkesek, majd rvidke, majd elg hosszas, szrs hegy
ben vgzdk; a vesszk aljn csaknem laposak, de a vesszn flfel, mindmindinkbb csatornsak; veltek; hegykkel htra s kiss flre csavarodok;
gyenge korukban, mg als lapjakon is alig molyhosak, rt korukban alul
fll csupaszak, simk, bgyadtan fnylk; majd elg stt, majd csak
homlyos zldek; szleiken finoman, de szablytalanul s csakis hegyk fel
frszesek; tbbnyire azomban mind pszlflek. Levlnyelk kzphossz,
vastag, merev, zldesfehr; rzsuut s tbbnyire elg les szgekben flfel
ll. Levlplhi elg hosszak, fonlidomak, tartsak. Virgrgyet krt
levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vezrvesszku levk, ke
rlkesek, laposak, alig veltek, pszlek; flfel ll, inkbb vagy kevsbb
hosszas, vastag nyelkrl csaknem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B o i s b u n e l , Annales de pomol. VIII. 11.
L e r o y , Dict. de pomol. 11. 505.
Mas, Le Verger, I. 63.
,
L u c a s F e r e n c z , Ilhistr, Monntsschrift. 1864. vfoly, 161. 1.
szrevtel. Fnebb elszmllt jeles tulajdonai vgett bzvst megr
demli e krtefaj, hogy minden kertben helyet foglaljon haznkban, mg a
sk alfldn is,

66

112. L a m o r i c i r e

tbornok.

(Gnral de Lamoricire: General von Lamoricire.)


Szrmazsa. Noha csak az ujabbkorban lett e jeles krte ismeretes;
eredete mg sincs kinyomozva. Leroy azonosnak tartja a belgk Czitrom
vajoncz''-val, melyet Van Mons nyert magrl: de, habr ez alaki'a hason
lt is, a Lamoricire tbornokhoz, mgis oly lnyeges eltrsek fordulnak
el nla, mi.szerint Mas, a ki a Czitrom vajoncz"-ot (==Beurr Citron) leirta, mltn tagadhatta a kett kzti azonossgot. Ojtvesszejt 1872-ben
kaptam Obcrdicektl, Jeiusenbl. (Hanovera.) Fajfmou tbb zben termett
mr. Fajom valdisgrl elg mdom s idm volt meggyzdst sze
rezhetni.
Ersideje. September-october.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Vltoz, majd csporesalak, majd inkbb vagy kevsbb hoszszastojsdad; majd ismt csigs krtealak; tbbnyire szablyosan bolto
zott. Zme a szr s kehely kzt tbbnyire a kzptjra, nha kiss albb
kelyhes vge fel esik, honnt kelyhe fel szpen gmblydve boltozdik
s inkbb vagy kevsbb szk talpban fogy el; szra fel pedig elejnte sze
lden, aztn hirtelen fogyva rvidke csonkakpos cscsot alkot. S z r a
kzphossz, kzpvastag, fs, kiss bunksan vgzd, fnyes baruamzos;
nha rvid, vastag, kiss iiiisos, mindkt vgn bunks; a gymlcs cscsra
szk mlyedskbe mintegy belenyomott, vagy hsosn a flsznre helye
zett; nha pedig midn a mlyeds karimja egyik oldalon magasabbra
emelkedik, a mlyedsbl ferdn kill. K e l y h e nyilt; fl-, de sztll,
szarunem, vlgyes osztvnyokkal elltott, majd cseklyke, majd szpen
kikanyartott, tgas s mly regben l.
Szne. Bre finom, elg sima, de kiss rdes tapintat; elejnte sppadtzld, rtvel zldessrga; napos oldaln nha nmi vrs rnyalattal
elltott; alapsznbl azomban alig ltszik ki egy-egy nagyobbka folt tisz
tn, minthogy az egsz fllet finom, itt-ott azomban rdes, fahjszn rozs
damzzal van befuttatva vagy legalbb srn hlzva s mrvnyozva;
egyes, zlddel szegett fekets ragyafoltocskk is, gyakran fordulnak el
rajta. Pontozata apr, sr, barns, a rozsdamzban alig szembetn.
Belseje. Hsa fehres, bre alatt kiss srgs, igen finom, olvad;
magtokja krl finoman kvesszemcss; leve igen b, czukros, gyngd savanynyal emelt, finoman illatos, igen kellemes, fszeresz. Magtokja majd
zrt, majd nyilttengelyt; tmlcskibon hosszas, hegyes, tojsdadalak, vi
lgosbarna p magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, do egszsges s igen edzett; korn s bven
term; virgzsban nem knyes; ktdtt gymlcsei is jl daczolnak a

66
ksei fagyokkal; flll vagy uyilt szgekben sztll gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkokkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de szells,
gulaalak koront alkot. Diszlik vadouczou is, birsen is; alkalmas szlas
fnak is, gulafuak is; helyben s talajban nem vlogats; gymlcsei jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak s kzpvastagok; flfel is
csak kevss vkonyodk, egyenesek, flllok vagy nyilt szgekben flfel
trekvk, alig knyksek, alig szrevehetleg finohan bordzottak; gyenge
korukban finoman molyhosak, rt korukban esupaszak, zldes vagy kiss
vrses barnk; apr, kerek, fak pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a vessztl kiss elllk;
szrkvel s sttbarnval rnyalt vilgos gesztenyesznek; alig kill,
rviden bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, zmk tojsdadok, alig
hegyesek; kiss lazn ll sttbarnval rnyalt vilgos gesztenyeszn pik
kelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, kiss vastag s kemnyszvetek; a vesszk
aljn szeles tojsdadok; a vesszk hegye fel kerlkesek vagy tojsdad
ludssak, majd szablyosan elkeskeuy lt, hosszas, majd rvidke, les hegy
ben vgzdk; inkbb vagy kevsbb vlgyesek; alig vagy ppennem vel
tek ; gyenge korukban als lapjukon is alig molyhosak, ert korukban alul
fll esupaszak, simk, elg fnyesek, sttzldek; szleiken elre irnyult
apr, tompa fogakkal srn s elg szablyosan frszesek. Levluyelk
hosszas, vkony, rugalmas, les szgekben flfel ll, de rla a levllapja
csaknem vizirnyosan elterl. Levlplhi elg hosszak, vkony fonlidomak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei majd nagyobbak, majd kiseb
bek, mint a vesszkn levk; hosszas tojsdadok, csaknem laposak, srn
s finoman frszeltek; fl- vagy sztll hosszas, vkony, ruganyos nye
lkrl csaknem vizirnyosan elterlk.
Hasonnevei. Beurr Citron (hibsan).
Leri. L e r o y , Dict. de pomol. II. 217.
O b e r d i e c k , lUustr. Handh. der Ohstk. YUI. 373.
Dr. L u c a s , lllustr. Monatshejte. 1869. vfoly. 131. lapjn.
szrevtel. E kitn krtefaj mltn megrdemli, hogy minden kert
ben helyet foglaljon, Igen jl beillik alfldi viszonyaink kz is,

67

113. N I i s B o r k a.
(Barbe Nlis ; Barbara Nelis.)

Szrmazsa. A vilghr belga magouczoz, Grgoire nyerte e jeles


krtefajt is. Magrl kelt aiiyafja 1848-bau termett elszr. Ojtvesszejet
1869-beu kaptam Kolozsvrrl, hov egyenest Grgoiretl kerlt. Fajfmou
tbb zben termett mr. g y nvnyzete, mint gymlcsei egyezvn a ler
sokkal, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Aug. elejn; nha mr jlius vgn is.
Minsge. I. rend csemege, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran mint tbbnyire a csomsn term
gymlcsfajoknl tapasztalhat jval kisebb a kzpnagyul.
Alakja. Kiss vltoz; legtbbnyire azomban csigs gmbalaku vagy
hasas csigaalak; elg szablyos termet; kiss finoman hovadsos fllet.
Zme a kzptjul kiss albb, kelyhes vge fel esik, honnt kelyhofele
inkbb vagy kevsbb hirtelen gmblydve kelyhe krl majd szeles,
lapos, majd elg szk karimban vgzdik; szra fel pedig elejeute szel
den, aztn csekly behajlssal is hirtelen fogyva, kicsike, rvid, hegyes vagy
kiss tompakpos cscsban enyszik el. S z r a majd elg hossz, kzp
vastag, igen hajlkony, majd rvid vastag, hsos, grcss, mmdkt vgen
hzott, sppadt zldszin, tbbnyire azomban fnyes, baruamzos; a gy
mlcs hegyn, annak folytatsaknt, kiss oldalt kinyl vagy hsos gyrzetbl kill. K e 1 y h e nagy, nyilt; hosszas, kiss fehrmolyhos, flemel
ked vagy sztterl, vlgyes osztvuyokkal elltott; nha egszen a
gymlcs flszinn l, nlia tgas, de sekly mlyedskbe helyezett,
melynek falain nha csinos, lapos rnczok lthatk; de karimja ritkn
mutat szembetn emelkedseket.
Szne. Bre finom, vkony, sima, kiss zsirostapintat, homlyos f
zld; rtvel is csak kiss srgs-zld; napos oldaln tbbnyire bg^^dtpirossal, nha pedig csaknem biborpirossal mosott vagy csak belehelt, iontozata igen apr elg sr, de inkbb csak sttebb zld pettyecskek
alakjban jelentkez. Eozsdafoltok vagy alakzatok leginkbb csak szras
vgn s kehelyregnek falain finom rozsdamzknt szoktak mutatkozni.
Belseje. Hsa fehr, finom, noha nha szemcssnek tetsz, teljesen
sztolvad; magtokja krl sem kves; leve b vagy elegend; igen czukros, gyngd savanyuyal emelt, igen kellemes, noha ritkn elegendoleg
fszeresiz. Magtokja nyilttengely; tmlcskiben kevs, de p magot
rejt.
Fja. Fiatalkorban csaknem bujanvsti, ksbb mrskelt, de egsz
sges, edzett; korn, rendesen s szerfltt bven term; kszltan szt- es
flll gaival, melyek gymlcspeczkekkel srn s hamar beruhzkodnak, elg lombos, de szells koront alkot, Diszlik vadonczon is, birsen is |

68
szlasfiiak iukbb alkalmas, mint gulafnak; helybeu s talajban nem
vlogats; gymlcsei, melyek csomsn termnek s ktdskkor is jl
daczolnak a ksei fagyokkal, igen jl lljk lielyket a fn.
Vesszei, Szmosak, hosszak, kzpvastagok, flfel kiss elvkonyodk, sztllk s a bnjanvs folytn clgi-blk, knyksek, skflletek;
gyenge korukban finoman molyhosak, rt korukban csupaszak, simk, bar
nssrgk; kisebb-nagyobb, tbbnyire hosszas, srgs, szrke pontokkal
aljuk fel srbben, hegykfel ritkbban pontozottak; hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hosszas kposak, hegyesek, a vesszkkel pr
huzamosan flfel llk, vagy nha elg jl elllk; szrkvel tarkzott pi
rosas gesztenyesznek; alig kiemelked, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Elg nagyok, csaknem gmbalaknak, rvidke hegyben
vgzdk; kiss lazn ll, vrses gesztenyeszn pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Kzpnagyok, vastag s keranyszvetek; tojsdadok vagy
kerlkesek; nha mindkt vgkn elkeskenyedk; hirtelen elkeskenylt
rvidke, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy kiss vlgyesek;
veltek; gyenge korukban finoman molyhosak, rt korukban csupaszak,
simk, fnyesek, vilgos vagy csaknem srgs-zldek; szleiken elrehajl,
igeia les fogakkal ritksan s szablytalanul frszesek. Levlnyelk k
zphossz, kzpvastag, hajlkony, sppadtzld; uyilt szgekben flfel
ll; nha kiss hanyattgrbiilten csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi
elg hosszak, fonl- vagy ridomak, nem tartsak. Virgrgyet krt le
velei jval nagyobbak, mint a vezrhajtsokon levk; szles kerlkesek;
inkbb vagy kevsbb vlgyesek, veltek; les fogakkal ritksan, de nem
mlyen frszesek, st itt-ott csaknem pszlek; igen hosszii, hajlkony
nyelkrl bgyadtan lefel lgk.
Hasonnevel. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dkt. depomol. 1. 178.
Mas, Le Verger. II. 63.
B i v O r t , Les fridts dujardin Van Mons. 39. 1.
Dr. L u c a s , Blustr. Monatsschrft. 1864. 323. 1.
szrevtel. Mihelyt frges pldnyai rni s srgulni kezdenek, azon
nal le kell szednnk a frl a szebben fejldtt gymlcsket s ezeket a
gymlcskamrbau vagy hvs szobban kell utrs vgett tartogatnunk;
mert a mely gymlcsei a fn rnek meg, azok rendesen lisztesek, nem
levesek s jformn zetlenek lesznek. Klnben a legszlesebb elterjesz
tsre mlt mg a sk alfldn is.

69

I4. Bremer Friderika.


(Frederika Bremer,)
Szrmazsa. Mikc^p Downing, hres amerikai gymlcssz lltja, e
jeles krtefaj jszak-Amerikbl, Uj-York llambl szrmazik, hol azt bi
zonyos Hastings nyerte magrl Clintonban s fnebbi neve alatt e szzad
kzepn kezdette elterjeszteni. Ojtvesszejt 1874-benkaptamPlantiresbl,
a Simon-Louis testvrek hres faiskoljbl. Fajfmon tbb zben termett
mr. Gymlcs, .nvnyzet egyezvn a lersokkal, fajom valdisga kt
sgtelen.
rsideje. Sept.-october.
Minsye. I. rend csemege, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alakja. Kiss vltoz; majd gmblyded, majd tojsdad vagy hosszas
csigaalak, szablyosan boltozott. Zme tbbnyire a kzptjra esik, hon
nt kelyhefel szelden fogyva boltozdik s kelyhe krl elg talpasaii vg
zdik ; szra fel pedig elejnte szintn szelden, aztn mind-mindinkbb, de
behajls nlkl fogyva kiss tompakpos cscsban enyszik el. S z r a k
zphossz, vkony, fs, grbe; tvnl hsos, hegynl bunksan vgzd,
szi'ks, barnamzos; a gymlcs hegyn hiisos gyrzetbl kill vagy
csaknem a flsznre helyezett. K e l y h e kicsi, zi't vagy flignyilt; rendet
lenl sszahajl vagy flll, rvid, barns szerunem osztvnyokkal ell
tott; elg mly s tgas, lapos rnczokkal s lapos mlyedsekkel jelzett
fal regben l, melynek karimjn hullmos emelkedsek lthatk,
melyek lapos bordkknt, elenyszleg a gymlcs derekra is flvonulnak
s annak egyik oldalt nha kiss hzottabb teszik, mint a msikat.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, bgyadtfny, elejnte sppadtzld, rtvel lnk vilgossrga; napos oldaln nha pirossal kiss sznezett.
Pontozata apr, barns, alig szembetn; kelyhe s szra krl finom rozs
damzzal kiss bevont; egyebtt flletn barns s ksbb vrhenyesre
vltoz finom rozsdval csak itt-ott, s ritksan hlzott s pontozott.
Belseje. Hsa fehr, finom, tmtt, olvad, vajszerfi; magtokja krl
is alig kvesszemcss; leve b, czukros, dt savanynyal emelt, igen kelle
mes, finoman illatos s fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben
csinos, tojsdad, fekets, p magvakat rejt.
Fja Fja erteljes, edzett; korn s bven term; virgzsban nem
knyes, ktdtt gymlcsei jl daczolnak a ksei fagyokkal; nyilt szgek
ben flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl
beruhzkodnak, szp lombos gulaalak koront alkot. Dszlik vadonczon
is, birsen is; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is; helyben s talajban nem
vlogats,' gymlcsei jl lljk hely ket a fn.

?0__
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok; flfel mind-mindnkbb elvkonyodk; elg egyenesek, kiss knyksek; finomau s lesen
bordzottak; flllk vagy csaknem viziruyosan sztllk; gyenge koruk
ban finoman molyhosak, rt korukban csupaszak, simk, csaknem fnyesek,
zldessrgk; hosszas vagy kerek, fehres vagy fak pontokkal ritksan s
nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azomban hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; zmk kposak, alig hegyesek
a ftl kiss elllk; st a vezrvesszkkzepe tjn gyakran sarkantysan
kiszgellk; szrkvel s sttbarnval rnyalt gesztenyesznfiek; elg ki
emelked, finoman s hosszan bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, alig hegyesek; szrkvel s
sttbarnval i'uyalt geszteuyeszfnek.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, elg vkony s kiss lgy
szvetnek; a vesszk aljn tojsdadok, a vesszk hegye fel lndss tojs
dadok; szablyosan vagy nha hirtelen elkeskenyed, hosszas vagy rvid,
les hegyben vgzdk; laposak vagy csak kiss csatornsak; alig veltek;
nyelkrl kiss htra konyulok; gyenge korukban is csak als lapjukon s
finoman molyhosak; rt korukban alul-fll csupaszak, simk, fnyesek,
vilgos zldek; szleiken elre hajl, elg les fogakkal elg mlyen s sza
blyosan frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, flebb, a veszszkn kzphossz, kzpvastag, elg hajlkony; les szgekben flfel
ll s gyaki-au ivalaklag htra grbl. Levlplhi elg hosszak, vkony
fonlidomak, csaknem a nyltvre helyezettek, elg tartsak. Virgrgyet
krt levelei nagyobbak, mint a vesszkn levk; tbbnyire mind kerlkesek, laposak; hossz, vkony s elg rugalmas nyelkrl kiss lefel
lgk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leir. B i v o r t , Annl, depomol. YI. 81.
L e r o y , Dict. depomol. 11. 201. Msoktl mg nem olvastam
lerst.
szrevtel. Ugyltszik, hogy e kitn krte alfldi viszonyaink kz
is jl be fog illeni klnsen pedig nagyobb folyvizeink mellkn s ktt
tebb s nedvesebb talajban, mint a milyet vidkemen tall. Megrdemli min
denesetre, hogy szmra legalbb egy-egy fnak helyet szortsunk krte
inkben.

71

115 Van Marum kobakja.


(Van Marum; Van Marum's Flaschenbirn.)
Szrmazsa. E krtt, mely fjuak edzettsge s termkenysge,
killnsen pedig gymlcseinek tekintlyes nagysga vgett vilgszerte el
vau mr terjedve, Belgiumban 1820-ban Vau Mons nyerte magrl s lionfitrsa Van Marum, hres vegysznek nevrl elkeresztelve, terjesztette el.
Mint minden hres gymlcsnek, gy ennek is nyomba jr a hasonnevek
sokasgnak tka. Albb, a maga helyn e hasonnevek kzl csak az ismertebl3eket fogom flsorolni. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Dr. Lucastl,
Reutlingenbl. Fajfmon tbb zben termett mr. Fajom valdisga kt
sgtelen.
rsideje. September-oetober.
Minsge. Idjrsi s talajbeli viszonyok szerint vltoz; tbbnyire
azombau II. rendtt csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy. Leroy szerint nha 800 gramm s
lyra is flhzik.
Aiakja. Igen hosszas krte- vagy kobakalak; szelden buczkos, skfllet. Zme kelyhes vge fel esik, honnt kelyhefel szelden fogyva
boltozdik s kelyhe krl szk talpban enyszik el; szra fel pedig elejnte szelden, aztn behajlssal is fogyva hossz, tbbnyire ferdn ll.
kpos cscsban fut ki. S z r a kzphossz, vastag, tvnl hsos, hegynl
bunksan vgzd, klnben fs, grbe, egsz hosszban vrhenyesbarna
mzzal bevont; a gymlcs cscsbl annak folytatsaknt oldalt kill
vagy vastag hsos gyrkbl kiemelked. K e l y h e nagy, nyilt; sztterl
hosszas, barns szarunemft osztvuyokkal "elltott, szk s sekly, szablyo
san kikanyartott regesben l, melynek szk karimja tbbnyire kiss
ferdn szokott llni.
Szine. Bre kiss vastag, sima, szraz, nha kiss rdestapintat;
elejnte vilgos-zld, rtvel srgs-zld; napos oldaln nha fldvrssel
sznezett, alapszne azomban csak ritkn ltszik ki nagyobb foltokban, mert
csaknem az egsz fllet barns, ksbb kiss vrhenyesre vltoz, itt-ott
kiss rdes rozsdval van mrvnyozva s srn pcttyezve; szra s kelyhe
krl pedig mzz sszefolyt rozsdval van egszen bevonva. Pontozata
sr, apr, zlddel szegett, az alapsznben elg szembetn.
Belseje. Hsa zldesbe jtsz fehr; elg finom, vajszer; leve b
vagy elegend, nmelykor nem elgg czukros. gyngd savanynyal emelt,
mibe azomban nha sszehz cspssg is vegyl; klnben tbbnyire elg
kellemes, fszeresz. Magtokja zrttongely; tmleskiben majd p, majd
idtlen magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban bujanvs, de ksbb is erteljes, edzett; ko
rn, rendesen s igen bven term; virgzsban nem knyes, ktdtt gy-

79
inlcsei jl claczoluak a ksei fogykkal; reiifletlenl fl- vagy sztll
gaival, melyek gymlosvesszkkel es peczkekkel hamar s jl beruhzkodnak; elg lombos, tereblyes koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik,
mint birsalauyou; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is, klnsen pedig
lczezet mellett ueveleud redly vagy szruyasfnak. Nvnyi dszlsliez
helyben s talajban nem vlogats, de gymlcsei, melyek nagysguk mel
lett is elgg jl lljk helyket a fn, nem mindenkor s mindentt birjk
teljes finomsgukat kifejteni
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok,
hegyk fel elvkoiij'odk; ritkn egyenesek, igen knyksek, nem bordzottak; flllk vagy uyilt szgekben sztllk; gyenge korukban sttrtn
fehrmolyhosak, rt korukban csiipaszak, simk, csaknem fnyesek, vilgos
vi'honyes barnk; rnyasfelkn s tvknl zldesbaruk; kerek, fehr
pontokkal ritksan, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, de tbb
nyire hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hasas kposak, alig hegyesek, a ftl elllk;
szrkvel s sttbarnval rnyalt vilgos gesztenyeszinek; elg kill,
bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Nagyok, tojsdadok, hegyesek; szrkvel s sttbarn
val rnyalt vrses gesztenyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok, vastag s kemnyszvetek, hosszas tojs
dadok vagy kerlkesek; szablyosan elkeskenylt hosszas, majd hirtelen
elkeskeuyed rvidke, les hegyben vgzdk; vlgyesek vagy csatornsak;
inkbb vagy kovsbb veltek s hegykkel kiss flrecsavarodk; gyenge
korukban als lapjukon finoman molyhosak; rt korukban alul-fll csupaszak, simk, fnyesek, majd lnk, majd homlyos-zldek; szleiken
elrenyl, hegyes vagy tompafogakkal elg mlyen s szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, vastag, merev, tbbnyire les szgekben flfel
ll. Levlplhi fonl vagy fogazott ridonuak, a nyl tvtl flebb a
nylre helyezettek; nem tartsak. Virgrgyet krt levelei nagyobbak,
mint a vesszkn levk; szles kerlkesek, laposak, veltek, hullmosszlek; hegykkel flrecsavarodk; elg vastag, flfel ll, hosszas nyelk
rl rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Calebasse Carafon; Calebasse grosse; Calebasse monstre;
Calebasse du Nord; Grise longue stb.
Leirl. L e r o y , Dici. de pomol. 11. 719.
M a s , Le Verger. II. 63. lap, 30. sz. a.
J a h n , Ilhtstr. Eanclb. der Ohstk. V. 439.
L u c a s, Ausioahl werthvoUer Ohsts. 11. ] 32. s tbben msok.
szrevtel, Mint dsz gymlcs, mely a piaczou is hamar vevkre tall,
megrdemlen, hogy minden valamire val kertben helyet foglaljon, mg a
sk alfldn is. Csemege-gymlcsnek mindig r annyit, mint a szintn nagy,
de termketlen s knyes faj Totleben tbornok" krte, fkp, ha nem
tl rt vagy nem retlen korban lvezzk azt.

?8

116. D i l l y

vajoncza.

(Beurr Dilly; Dllly's Butterbirn.)


Szrmazsa. E kitn krtefajt 1848. tjn, Tournay krnykn,
Belgiumban, Dilly uev jolain-i kovcsmester nyerte magrl. Kezdetben a
tournay-i kertsztrsulat egyik tagja, Delaunoy, wez-i gymlcskertsz
neve alatt terjesztetett el; mert ez az ri ember hazugul magnak tulajdo
ntvn e krte vilgra hozatalt, megcsalta a trsulatot, melyuek tagja volt
s kieszkzlte attl, hogy e kitn gymlcs az nevre legyen keresztelve.
Kislvn ksbb a csals, a Delanuoy neve ki ln trlve a trsulat tagjai
nvsorbl s e nv helyett krtnk a valdi szei'z, Dilly nevre lett jbl
elkeresztelve. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl, a
kihez e faj fnebbi neve alatt Du Mortiertl kerlt, Nlam, a fajfn, tbb
zben termett mr. Fajom hatrozottan valdi,
rsideje. September; nmely vekben s hvs helyen, novemberig
8 eltarthat.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran nagyobb is.
Alakja. Kiss vltoz; nha csigsgmbalak, tbbnyire azomban to
jsdad vagy hasas krtealak; elg sikfllet s elg szabl.yosan bolto
zott. Zme majd kzptjra, majd kiss albb, kelyhes vge fel esik, honnt
kelyhefel szelden fogyva gmblydik s kelyhnl inkbb vagy kevsbb
lapos talpban vgzdik; szra fel pedig elejnte szintn szelden, aztn
mind-mindinkbb, nha nmi behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb
zmk-kpos, kiss tompa cscsban enyszik el. S z r a rvid vagy kzp
hossz, vkony vagy kzpvastag, fs, kiss grbe, barnamzos; ttetsz
finom rozsdamzzal bevont fal, kiss szelden hullmos karimj, szk
mlyedskbl kiemelked, vagy csaknem a flszinre helyezett. K e l y h e
elg nagy, nyilt; majd rvid, majd elg hosszas, rendetlenl flll, szarunem osztvnyokkal elltott; tgas s elg mly regben l, melynek falain
szeld rnczok s barzdk vltakoznak, de ezek az reg karimjt ritkn
teszik hullmoss s lapos bordk alakjban ritkn vonulnak fl elenyszleg a gymlcs derekra is.
Szne. Bre finom, sima, szraztapintat, ledrzslve fnyes; elejnte
sppadtzld, rtvel srgs-zld; napos oldaln nha szenynyes vrssel
sznezett. Pontozata apr, zlddel szegett, srn s szablyosan elhintett,
barna pettyecskk alakjban jelentkez. Rozsdaalakzatok elszrtan majd
minden gymlcsn fordulnak el, klnsen pedig szra s kelyhe krl
kisebb-nagyobb kiterjedsben finom, ttetsz rozsdamz szokott elterlni.
Belseje. Hsa zldesfehr, nha srgsfehr; igen finom, tmttes,
igen olvad; magtokja krl is csak alig kvesszemcss; leve igen b, igen
czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja
zrttengely; tmlcskiben kevs, de jkora nagy srgs vilgosbarna, p
magot rejt.

u
Fja. Igen ei'telje., edzett; virgzsban nem knyes; ktdtt gy
mlcsei jl daczolnak a ksei fagyokkal; mirt is korn, rendesen s igen
bven term; flfel trekv, nylnk gaival, melyek gymlcsvesszkkel
s peczkekkel hamar s jl beruhzkodnak. stirtilombos, gulaalak koront
alkot. Diszlik vadonezon is, birsen is; alkalmas szlasfnak, gla- vagy
ms formafknak is; helyben e's talajban nem vlogats; gymlcsei nagy
sguk mellett is elgg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Igen szmosak, hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok, kar
csak s hajlkonyak, hegykfel ragiukbb elvkonyoclk; ritkn egye
nesek, igen knj'ksek, skflletek; hegyk fel is csak alig bordzottak, flllk vagy les szgekben flfel trekvk; gyenge korukban finoman
molyhosak, rt korukban csupaszak, aljuk fel zldesbarnk; hegyk fel
stt violaszn pirossal mosott barnk; jkora nagy, hosszas vagy kerek,
fak pontokkal elg strn, de kevss szembetnleg pontozottak; egyen
ltlen, de tbbnyire rvid levlkztek.
Rgyei. Kzpnagyok, tojsdadkposak, alig hegyesek, a vessztl
elllk; szrkvel mosott sttbai'na. kiss lazn ll pikkelyekkel bortvk majd alig, majd elgg kill, tbbnyire simaprknyos talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, hegyesek; sttbarnval r
nyalt, vilgos g;eszteuyeszn, sima pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s elg kemnyszvetek; csaknem
kerek tojsdadok; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed hosszas
vagy rvid jellemzleg flrecsavarod, les hegyben vgzdk; a vesszk
aljn csaknem laposak, huUmosszlek; a vesszk hegye fel vlgyesek
vagy csatornsak; iveitek; gyenge korukban als lapjukon finoman moly
hosak ; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, sttes zldek; szleiken
elre hajl, inkbb vagy kevsbb hegyes fogakkal nyelk feJ ritksan,
hegyk fel srn s finoman frszesek. Levlnyelk kzphossz, kzp
vastag, elg merev; szfel, st kikeletkor gyenge korban is, tvnl viola
szn pirossal mosott; rzsunt flfel vagy csaknem vzirnyosan ll. Levlplhi elg hosszak, fonlidomak, elg tartsak; lndss msodlevelei
szmosak. Virgrgyet krt s a vesszk aljn lev levelei nagyobbak,
mint a tbbi levelek; szles kerlkesek; csaknem laposak, hullmosak,
nyelk fel elkeskenyedk; lefel grblt, hossz, vkony nyelkrl kiss
lefel lgk.
Hasonnevei. Beurr Delanuoy; Beurr de Launay.
Leri. B i v o r t , Annl, depomol. TV. 75.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 34(i.
Mas. Le Verger. III. 71.
D u M o r t i e r . Pomone toiirnaisienne. 79. 1.
O b e r d i e c k , Illustr. Handb, der Obstk. VII. 399. s tbben
msok.
szrevtel. Jl beillik alfldi viszonyaink kz is. Szles elterjesztsre
mlt mindentt haznkban.

n
117. C l a p p

kedvencze,

(Favorit de Clapp; Clapp's Liebling.)


Szrmazsa. Amerikai jdonsg. Magrl, m^g pedig a Le Verger"
szerint, az Erdei vajoncz magvri nyerte Dorehesterben, a Massachuset
llamban, bizonyos Clapp Td nev egynisg. Alig mlt egy vtizede,
hogy Eurpban el kezdett terjedni s mr is egyike a legismertebb s legka
psabb nyri krtefajoknak. Ojtvesszejt 1868-ban kaptam Belgiumbl a
Van Mons trsulattl. Ugy fajfmon, mint ll helykre kiltetett ojtvnyaimon is tbb zben termett mr. Gymlcsei, nvnyzete egyezvn a le
rsokkal, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Augustus kzepe; hvsebb tjakon rendszerjut aug. vge
s sept. eleje.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegymlcs.
_
Nagysga. Nagy vagy elg nagy.
Alakja. Tojsdad, krtealak; szeliden hvadsos s bords |pllet.
Zme majd kzptjra, majd kiss albb a kelyhes vg fel esik, honnt
kelyhefel kposn sszehzdik s kelyhe krl szk s egyenetlenl hul
lmos karimban vgzdik gy, hogy ezen vgre ritkn llthat fl; szra
fel pedig elejute szelden, aztn behajlssal is fogyva, tbbnyire rvid,
nha hosszas, vkony, tompakpos cscsban fut ki. S z r a rvid, nha k
zphossz, vastag, egyenes vagy kiss grbe, hsos, nha grcss, nagyrszt
fnyes barnamzos; a gymlcs cscsrl hsos gyrzetbl, nha csak
nem a gymlcs folytatsaknt kill. K e l y h e kzpnagy, nyilt vagy
flignyilt; rvid, flll, szarunem, csatorns osztvnyokkal elltott; majd
csaknem a flsznre, majd szk s sekly, rnczos fal regbe helyezett,
melynek hullmos karimjrl bords emelkedsek nyiilnak elenyszleg a
gymlcs derekra is, de ennek kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szine. Brc kiss vastag s kemnyks, sima, bgyadtan fnyl, elejnte vilgos-zld; i'tvel srgs-zld vagy szalmasrga; napos oldaln pi
rossal mosott vagy csak belehelt s e sziuezetben sttebb pirossal szeliden
svolt s petty ezett. Pontozata sr, fahj szn, egyenlen elhintett, tbb
nyire azomban csak sttebb zld finom pettyecskkbl ll. Rozsdaalakza
tok csak elvtve fordulnak el egy-egy gymlcsn s tbbnyire csak ott,
hol a gymlcs bre fejlds kzben srlst kapott.
Belseje. Hsa fehr, nha kiss srgsba jtsz fehr, igen finom, igen
olvad; magtokja krl is csak kevss kvesszemcss; leve igen b, igen
czukros; gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s
fszeresz. Magtokja zrt vagy csaknem zrttengely; tmlcskiben to
jsdadalak, kiss hegyes, barnaszn, p magvakat rejt.
Fja. Fiatalkorban bujanvs s egyike a legszebb termet, leged
zettebb finknak; korn, rendesen s bven term; mert virgzsban nem
knyes s ktdtt gymlcsei jl daczolnak a ksei fagyokkal is. Flll
vagy kiss nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcspeczkekkel hamar s jl beruhzkodnak, szp lombos, de elg szells, gulaalak

1^
koront alkot. Diszlik vadonczon is, birsen is egyarnt sezutbbik alanyn
gyakran mr ktves korban is p gymlcsket terem. Alkalmas gla- s
szlasfnak is. Helyben g talajban gyltgzik, nem vlogats, G-yumlosei
nagysguk mellett is elgg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, kiss vastagok, hegyk fel elvkonyodk; egyenesek, flllk, kiss knyksek; szelden bordzottak ;
gyenge korukban finoman fehrmolyhosak, rt korukban csupaszak, simk,
osaknem fnyesek, violasznibe jtsz lnk vagy stt vrvrsek; vltoz
nagysg, tbbnyire hosszas, srgsfehr pontokkal kiss ritksan, de igen
Bzembetiuleg pontozottak; rendetlen br, de tbbnyire mgis rvid levlkzek.
Rgye. Kzpnagyok, kposak, kiss hegyesek, a ftl kiss elllk
vagy vesszkkel csaknem prhuzamosan flfel llk; szrkvel s stt
barnval rnyalt pirosas gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk; elg kill,
rviden s laposan bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadkposak, hegyesek; kiss lazn
ll, vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk. Kzbevetleg megem
ltem itt azt is, hogy virgai nagyok, teljesek vagy legalbb a rendesnl
tbb, -ji nha 1011 szirmak is.
Levelei. A vesszk aljn nagyok, flfel a vesszn mind-mind kiseb
bek; kiss vastag s kemnyszvetek; tojsdadok vagy tojsdad-kerlkesek; a vesszk hegye fel csaknem lndss tojsdadok; szablyosan
elkeskenyed, kiss lefel grblt, hosszas, les hegyben vgzdk; laposak,
itt-ott lapos vlgyesek; alig veltek; nyelkrl csaknem vzirnyosan szt
terlk; gyenge korukban is, rt korukban is csupaszak, igen simk, ra
gyog fnyesek, sttzldek; szleiken tbbnyire tompa fogakkal srn,
finoman s szablyosan frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas,
flfel mind-mind rvidebb, vastag, merev; violaszn pirossal kiss belehelt;
a vesszk aljn nyilt szgekben, a vesszk hegye fel elg les szgekben
flfel ll. Levlplhi igen hosszak, fonlidomak, tartsak. Virgrgyet
krt levelei is elg nagyok, tojsdadok vagy keriilkesek; laposak vagy
lapos vlgyesek s nem hullmosak; igen hossz, vkony, rugalmas nyelki'l csaknem vzirnyosan sztterlk vagy kiss lefel lgk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. M a s , Le Vergei\ 11. 207.
Gr t h e, Illustr. Monafshefte. 1870. vfolyam. 33. 1.
O b e r d i e c k , Illustr. Handb, der Ohstk. ptfzete. 1879. 5. 1.
L u c a s , usivalil ivertvollen Obstsorten. II. 53. 1.
Eszrevtei. E minden tekintetben kitn krtefaj szles elterjesztsre
mlt haznkban mindentt, de klnsen a hegyes vidkeken, hol a fa s
gymlcs a szlrojiamok ellen nagyobb talomban rszeslhet, mintsem az
alfld sksgain. vott helyen, ha csak egyetlenegy nyri krtefnak volna
helyem, haboznom kellene, hogj'' melyiket vlaszszam: a Clapp kcdvenczt-e? vagy a vele csaknem egy idben r Vilmos ki'tt?

77

118. Favren krtje.


(Madame Favrc.)
Szrmazsa. E kitu nyri krtt Francziaorszgbau, chalousursane-i gazdszati egylet kertszeti szakosztlynak elnke, Favre ur nyerte
magrl. 1861-bou termett elszr a magrl kelt anyafa. Perrier s fia, seuecey-le-graudi gymlcsfa-kertszek kezdettek elterjesztem 1863-ban. j
donsg ltre csakhamar elterjedt mindenfel. Ojtvesszejt 187 2-ben kaptam
Dr. Lucastl, Reutlingenbl. Fajfmon tbb zben termett mr. Grymlcse,
nvnyzete egyezvn a lersokkal, fajom bati'ozottan valdi.
Ersideje. Nlam aug. kzepe; hvsebb tjakon sept. vgig is l
vezhet.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl; nha jkora nagy.
Alakja. Gmblyded vagy hasas csiga-alak; kiss szablytalanul bol
tozott emelkedses s hvadsos, itt-ott buczkos fllet. Zme kzptjra
vagy kiss albb a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhefel szcHdeu fogyva
boltozdik s kelyhe krl szles karimban fogy el, melyre jl flllthat;
szra fel pedig szintn szelden s nha hirtelen behajlssal fogyva bolto
zdik s rvidke, tompa cscsot alkot. S z r a hosszas, kzpvastag, fs,
kiss grbe, tvnl hsos, hegynl bunksan vgzd; tve fel zldes,
egyebtt fnyes srgsbarna mzzal bevont; a gymlcs cscsra lapos s
tbbnyire szk mlyedsbe helyezett s nha hsos dudortl flre nyomott.
K e l y h e nagy, nyilt vagy flignyilt; rendetlenl flll, hosszas, molyhos,
hajlkony s nem szarimom osztvnyokkal elltott, igen tg s mly reg
ben l, melynek falain lapos rnczok vonulnak fl a karimra s ott sza
blytalan hullmos emelkedseket kpezve, inkbb vagy kevsbb kiemel
ked, lapos bordkknt a gymlcs derekra is flvonulnak s annak
korekdedsgt tbbnyire megzavarjk.
Szine. Bre kiss vastag s szvs, sima, de szraztapintat, igen
bgyadtfny; elejnte srgs-zld, rtvel zldessrga vagy lnkcziti'omsrga; napos oldaln nmi ignytelen cskos pirossal bemosott vagy csak
belehelt. Pontozata igen apr, alig szembetn. Rozsdafoltok s alakzatok
ritkn s csak ott ltszanak flletn, hol a br fejlds kzben srlst
kapott,
Belseje. Hsa tbbnyire szp fehr, finom, tmtt, olvad; magtokja
krl is alig kvesszemcss; leve igen b, igen czukros, finom savanynyal
emelt, gyngden illatos, igen kellemes, ftiszeresz. Magtokja zrttengely;
tmlcskiben tojsdadalak, rvidhegy, barns, p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, edzett; korn s igen bven term; rzsunt flfel t
rekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodBftk, elg srlombos, de azrt elg szells gulaalak, koront alkot. Dszlik

78
vadouczou is, birsen is; alkalmas gla-ds szlasfnak is; helyben s talaj
ban nem vlogats. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk; elg egyenesek, knyksek, flllk vagy nyilt szgekben sztlk; gyenge korukban finoman fehrmolyhosak, rt korukban csupaszak,
simk, fnyesek, kiss srgs vagy zldesbarnk; jkora nagy, tojsdad
vagy kerek pontokkal ritksan, de elg szerabetnleg pontozottak; ren
detlen, de tbbnyire mgis hosszas levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, hasas kiiposak, alig hegyesek, a vessztl el
llk; kiss lazn ll, szrkvel s sttbarnval tarkzott gesztenyeszn
pikkelyekkel bortvk; elgg kiduzzadt, majd sima, majd kt szln bor
dzott prknyi! talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, alig hegyesek; fehrmolyhos
szegly stt gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vkony, de igen kemnyszvetek; hoszszas tojsdadok vagy kerlkesek; szablyosan elkeskenyed, hosszas, les
hegyben vgzdk; laposak vagy lapos vlgyesek; gyakran szleiken lefel
hajlk; veltek; hullmosan s, klnsen hegyk fel, csavarosn flregr
blk; gyenge korukban alul-fll finoman molyhosak; rt korukban csu
paszak, simk, ragyog fnyesek, stt vagy bgyadtzldek; szleiken jkora
nagy, kerek fogakkal ritksan, seklyen s szablytalanul frszesek vagy
csaknem pszlek. Levlnyelk hosszas, elg vastag, rugalmas; les sz
gekben flfel ll. Levlplhi kicsinyek, fonl vagy ridomak, kevss
tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, mint a vesszkn
levk; hosszas kerlkesek; laposak vagy szleiken lefel hajlk s igy
csaknem visszsn blsek; hullmosszlek; nha csavarosn flregrblk; igen hossz, vkony, rugalmas nyelkrl kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dict. depomol. 11. 379.
K o c h , Monatshefte. 1866. vfolyam. 37.1.
O b e r d i e c k , lUustr. Handb. der Obstkunde ptfzete. 23. 1.
Dr. L u c a s, Auswahl e c t. 11. 55. 1.
szrevtel. E kitn krtefaj kertem knnyen kiszrad, laza talaj
val is jl megelgszik; venkint bven termi zletes gymlcseit, melyeket
azomban szraz, meleg vjrskor szeretnek itten a frgek is puszttani.
Megrdemli, hogy minden kei'tben helyet foglaljon nemcsak itt az alfldn,
hanem, fleg, haznk emelkedettebb, hegyesebb tjkain is.

79

119 Desportes Endre.


(Andr Desportes.)

Szrmazsa, E jeles, korai krtt Leroy nyerte angers-i vilghr


faiskoljbau a Vilmos krte magvri, 1854-beu s kiterjedt zlete egyik
igazgatjnak, Desportes Ivnnak legidsb fia nevrl elkeresztelve, kez
dette elterjeszteni. Kt vtized elg sok id arra, kogy valamely j gymlcs
az jdonsgon kapkod vilgban ismeretess legyen: de ez id alatt krtnk
daczra annak, hogy fja vgnvsvel s termkenysgvel, gymlcseinek
finom zvel a vele egyidben r krtefajok alig mrkzhetnek, mg min
dig nincs gy elterjedve, a mint azt megrdemeln. Ojtvesszejt ISIS-ban
kaptam Plantiresbl, a Simon-Louis testvrektl. Fajfmon is, birsre oj
tott faiskolai ojtvnyaimon is bemutatta mr termst nlam is. Gymlcs,
nvnyzet, egyezvn Leroy lersval, fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Jul. kzeptl jlius vgig.
fsinSfcge, Csaknem kituleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Csigs krtcalak vagy hosszas, hasas csigaalak, elg sza
blyosan boltozott skfllet. Zme a kzptjou alul, a kelyhes veg fel
esik, honnt kelyhe fel elejute szelden, de csakhamar hirtelen fogyva,
kelyhe krl elg szles s lapos karimban vgzdik; szra fel pedig ele
jute szelden, aztn gyakran behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb
karcs, ferdn csonkzott, hosszas kpban fogy el. S z r a kzphossz,
elg vastag vagy kzpvastag, hajlkony, kiss grcss, tvnl hsos, grbe
vagy flreesavarod; zldes, nagyrszt azomban fnyes srgsbarna mzzal
bevont; a gymlcs hegybl hsos emelkeds melll, oldalvst kill, nha
pedig cseklyke mlyedsbe helyezett. K e l y h e nylt; rendetlenl sztte
rl, lgy s molyhos osztvnyokkal elltott, sekly s lapos mlyedsben
l, melynek falain szelid i'nczok nylnak fl a karimra s ezt szelden
hullmoss tevn, inkbb vagy kevsbb kiemelked lapos bordk alakj
ban kiss a gymlcs derekra is flvonulnak, de ennek kerekdedsgt rit
kn zavarjk meg.
Szine. Bre finom, sima, gyngdtapintat, bgyadtan fnyl; elejnte
lnkzld, rtvel srgs-zld; napos oldaln, klnsen pedig a napszegte
darabokon, sppadtvrssel belehelt vagy pettyezett. Pontozata apr, alig
szembetn, tbbnyire csak sttebb zld sr pettyecskk alakjban je
lentkez. Nmi finom, sugaras rozsda csak nha mutatkozik flletn.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, igen finom, gyngd,
olvad; magtokja krl sem kvesszemcss; leve b, czukros, dt savanyuyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja zrttengely; apr tmlcskibeu lapos tojsdad, vilgosbarna, p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, egszsges, edzett; korn s igen bven term; flll
yagy les szgekbea flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel

80
^s peczkekkel jl beruhzkoduak, szp gulaalak, srlombos koront alkot.
Dszlik vadonczon is, birsen is; alkalmas gnla- s szlasfuak is; helyben
s talajban, gyltszik, nem vlogats. Gymlcsei igen jl lljk helyket
a fn.
Vesszei. Eleg szmosak, hosszak, eldg vastagok, hegyk fel kiss
elvkonyodk; egyenesek, flllk; knyksek; nem bordzottak; gyenge
korukban srn fehrmolyhosak; rt korukban tbbnyire csupaszak, olaj
szn srgk vagy zldesbarnk; elg szembetn srgsfehr pontokkal srn
pontozottak; rendetlen, tbbnyire azomban kzphosszii levlkzkkel birok.
Rgyei. Kzpuagyok, hasaskposak, alig hegyesek; a vessztl ell
lk; sttbarnval imyalt vilgos gesztenyesznek s srn fehrmoly
hosak ; jl kiemelked, simaprknyos talapi-a helyczkedk.
Virgrgyei. Elg nagyok, zmk tojsdadok, tompahegyek, szrk
vel rnyalt vilgos vrhenyes, kiss lazn ll pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Jkora nagyok, nem ppen vastag, de kemnyszvetek;
hosszas tojsdadok; szablyosan elkeskenyed, hosszas, les hegyben vg
zdk ; vlgyesek vagy csatornsak, itt-ott kiss rendetlenl hullmosak;
veltek; gyenge korukban, als lapjukon finoman molyhosak; rt korukban
csupaszak, simk, fnyesek, lnkzldek vagy sttzldek; szleiken elre
hajl fogakkal elg mlyen s szablyosan frszesek. Levlnyelk a veszszk aljn hosszas, elg vastag, hajlkony; a vesszk hegye fel rvidebb,
elg merev, rzsunt flfel ll. Levlplhi kzpnagyok, fonl vagy ridomviak, a nyl tvtl jval flebb a nylre helyezettek, rzsunt szt s
flfel llk, elg tai'tsak. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, mint a
vezrvesszkn levk, hosszas tojsdadok vagy kerlkesek; tbbnyire
mind hullmosak, csatornsak, veltek; igen hossz, rugalmas nyelki'l
lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leirl. Tudtommal ekkorig mg csak L e r o y irta le, Dict. depomol
czim munkja I. kt. 127. lapjn.
szrevtel. E jeles krte mg folyvst az jdonsgok kz tartozik.
Nincs gy elterjedve, mint a vele csaknem egy idben r Jliusi szines
krte, melyet pedig minden tekintetben fllml. Grymlcsei izbl br
hinyzik a muskotlyossg, melylyel anyja, a Vilmos krte dicsekszik, de
azrt egybb jeles tulajdonainl s korarsnl fogva megrdemli, hogy ha
znkban mindentt elterjeszszk. Mihelyt zld szine derlni, srgulni kezd,
le kell szednnk fjrl s egy-kt nap alatt vagy piaczon eladnunk vagy
el kell fogyasztanunk, mert hamar tlrik s megszotysodik.

.-. ^v'-:-^'--v<:^

120. Lovenjoul-i zletes (olv. Lovanzsuli).


(Dliccs de Lovenjoul; Kstliche von Lorenjoul.)

Szrmazsa. Hihetleg Van Mons nyerte magrl vagy legalbb fe


dezte fl a Lvvculiez kzclfckv Lovenjoul uev faluban, Belgiumban. Van
Mons, ki azt hiv, hogy magvets ltal megszmllhatlan mennyisgben
leket elllitaui a nemes gymlcsfajokat s igy crdemesuok sem tartvn j
gymlcsfajait megnevezni, liauem faiskoljban csak szmokkal jelei
meg j magouczait, s gymlcssz bartainak nv nlkl, csupn szmokkal
jelelve kldzgetett ojtovesszket is Van Mons, mondom, volt okozja
annak, hogy halla utn ezen krtt csakhamar elkereszteltk ms nevekre
is. Bivort, a ki Van Mons faiskoljt megvette, Bivort Gyula" (=: Jules
Bivort) nv alatt, berdieck pedig, a ki nv nlkl kapott Vau Monstl e
fajrl is ojtvesszt, Uachenhausen vajoucza" nv alatt is leirta s kezdette
elterjeszteni. Minthogy pedig e krtefaj a neki kedvez vagy kedveztlen
krlmnyek befolysnl fogva, gy nvnyzetben, mint gymlcseiben
nmi lnyegtelen vltozsokat szenved; a gymlcsszek mig sincsenek
tisztban azon krdssel, hogy valljon e hrom nv alatt valban egy s
ugyanazon faj szerepel-e a vilgon ? Ojtvesszejt Dachenhausen vajoncza
nv alatt berdiecktol lb70-ben s Lovenjouli zletes nv alatt Dr. Lucastl kaptam 1871-ben. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga kt
sgtelen.
Ersideje. Nlam sept. vgtl oct. vgig szokott tartani.
Minsge. I. rend; gyakran kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Kiss vltoz, Icgtbbnyire azombau kt vgen csonkzott
krtealak; szablytalanul boltozott s egyik feln gyakran hzottabb, mint
a msikon. Zme a kzptjon alul, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe
fel szeliden fogyva gmblydik s ritkn legflebb a legnagyobb pl
dnyainl kpez kelyhe krl olyan talpat, melyre jl flllthat; szra
fel elejnte szeliden, aztn behajlssal vagy anlkl is fogyva, hosszas, vas
tag s tbbnyire egyenetlenl csonkzott vget alkot. S z r a hossz, vkony
vagy kzpvastag, fs, tvnl gyakran hv'isos, hegynl kiss bunksan
vgzd, barnamzos, fehres pontokkal itt-ott pontozott, tbbnyire grbe
vagy flrecsavarod; majd mindig a ferdn csonkzott cscs flebb emel
ked szln, mintegy a gymlcs folytatsaknt hsosn kiemelked; nha
csekly mlyedsbl kill s hsos dudorktl flrenyomott. K e l y h e elg
nagy, nyilt vagy flignyilt; majd rendetlenl flll; majd hegykkel szt
ll, hosszas, hegyes, szennyesbarna osztvnyokkal elltott; inkbb vagy
kevsbb tg, de sekly regbe helyezett, melybl osztvnyai hegyvel
gyakran a mlyeds karimja sznvonalnl is flebb szokott emelkedni.
Szne. Bre inom, sima, szraztapintat, kiss fnyes; elejnte srgs
zld, rtvel vilgos narancssrga; napos oldaln, nha, nmi ignytelen
pirossal vagy narancsvrssel belehelt. Pontozata sr, egyenlen elhintett,
barna, igen szembetn; gyakran az egsz fllet inom rozsdval mrvnyZtt, hlzott vagy pettyezett, mely rozsdzat klnsen a gymlcs napos
oldaln s kelyhes vgn tnik el nagyobb foltokban sszefolyva.
6

82
Belseje. Hsa szp fehr, finom, olvad; magtokja krl is alig k
vesszemcss ; leve igen b, igen czukros, inom savauynyal emelt, igen kel
lemes, illatos s fszeresiz. Magtokja kiss uyiltteugely; tmlcskoiben
egszsges, tojsdad, hegyes, fstsbarna magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban vigan, de aztn csakhamar mrskelten nv,
egszsges, edzett; korn, rendesen s bven term. Gymlcsvesszkkel
s peczkekkel szpen beruhzott, flfel trekv gaival, elg lombos, de
elg szells koront alkot. Dszlik vadonczon is, birsen is; legalkalmasabb
gulafnak, de kiss vdettebb helyen szlasfnak is, kertem knnyen ki
szrad, laza talajban is jl dszlik. Gymlcsei elgg jl lljk helyket
a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak s kzpvastagok, hegyk fel
sem igen vkonyodk; elg egyenesek, de szombetnleg knyksek; fl
fel llk vagy les szgekben flfel trekvk; finoman bordzottak:
gyenge korukban inoman molyhosak; rt korukban csupaszak, barns vagy
pirosas srgk; kerek vagy itt-ott hosszas, fehres pontokkal elg srtn,
inoman s nem szembetnleg pontozottak; tbbnyire kiss hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, alig hegyesek, ftl
elllk, fehrmolyhos szegly, vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk; alig kill, hosszan s finoman bordzott talapra helyezkedk.
Virflrgyei. Kicsinyek, hosszas tojsdadok vagy k2iosak, elg hegye
sek, kiss lazn ll sttbarnval rnyalt vilgos gesztenyeszn pikke
lyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, vkony, de elg kemnyszvetek; hosszas vagy lndss tojsdadok; szablyo.sau elkeskenyed hosszas
vagy hirtelen elkeskenylt rvidke, les hegyben vgzdk; gyakran nye
lk fel is jl elkeskenyedk; laposak vagy kiss vlgyesek; hegykkel
kiss flreesavarodk; kiss veltek; gyenge koi-ukban.inoman molyhosak,
rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, vilgos-zldek; szleiken elre
hajl, tompa, nhol kiss les fogakkal finoman frszesek. Lcvlnyelk a
vesszk aljn igen hossz, a vesszk hegye fel is elg hosszas, kzpvastag,
rzsunt flfel vagy csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi elg hosszak,
ridomak, a nyl tvtl kiss flebb, a nylre helyezettek, elg tartsak.
Virgrgyet krt levelei nagyobbak, mint a vesszkn levk, laposak,
nem veltek, kiss hullmosszlek, hossz, vkony nyelkrl kiss lefel
lgk.
Hasonnevei. Jules Bivort; Dachenhausens Butterbirn.
Leri. B i v o r t , Annl, de pomol. VI. 65.
L e r o y , Dic. depomol. 11. 314.
M a s , Le Verger. Hl. 104. sz. a.
Ohevieck,
llbistv. Ilccidb. der Ohstk. II. 473.; ugyanezen
munka p t f z e t b e n 1879-ben a 75. lapon s Anleitung zur Kenntniss
des bestn Obstes. 299. 1.
Dr. L u c a s , Auswahl ect. 11. 80. s tbben msok.
szrevt?!. Szles elterjesztsre mlt mindentt haznkban.

83

112. Cacaudire-i zletes.


(Dlices de la Cacaudire.)
Szrmazsa. Fraucziaorszgbau nem rgiben nyerte magrl Noulies
Jen s a Vcuddebau fekv Pouzaugehoz kzel es Cacaudire nev kast
lyrl elnevezve, kezdette elterjeszteni. Frankhonbau csakhamar ismeretess
ln, de Nmetorszgban mg nem terjedt el, mert a nmet gymlcsszek
munkiban mg nevt sem talltam ekkorig flemltve. Ojtvesszejt
lb74-ben kaptam Plantiresbl, a Simon-Louis testvrektl. Fajfmon csak
hamar bemutatta nlam is gymlcseit, melyek ppen gy, mint fjnak
nvnyzete is jl egyeztek a leirsokkal s igy fajom valdisgrl csakha
mar meggyztek.
Ersideje. Jul. vge s aug. eleje.
Minsge. I. rendi csemegegymlcs.
Nagysga, llendszerint kzcpnagy.
Alakja. Tbbnyire hosszas kpalak, nha pedig hosszas s kiss hasas
csigaalak; elg szablyosan boltozott skfllet, noha egyik oldaln tbb
nyire hzottabb, mint a msikon. Zme a szr s kehely kzt a kzptjnl
albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydve,
szk talpban fogy el; szra fel pedig elejute szelden, aztn behajlssal
is fogyva, hosszas, tompa, nha pedig elg hegyes kpos vget alkot. S z r a
rvid vagy kzphossz, kzpvastag, fs, kiss gi-css, tvnl hsos,
hegynl kiss bunks, fnyes barnamzzal csaknem vgig bevont; a gy
mlcs hegybl annak folytatsaknt kiss rzsuntosan kill vagy csak
nem a flsznre helyezett s tbbnyire hsos dudortl flre nyomott. K e l y h e
kicsi, nyilt vagy fiignyilt; rendetlenl flll, rvid, kiss molyhos, szarunem osztvnyokkal elltott; kisded, rnczosfal, lapos mlyedoskbeu l,
melynek karimja ritkn mutat hullmos emelkedseket.
Szne. Bre kiss vastag, sima, gyngdtapintat, bgyadtan fnyl j
elejnto vilgos-zld, rtvel szalmasrga vagy zldessrga; napos oldaln
naraucspirossal inkbb vagy kevcsbb belehelt. Poutozata tbbnyire csak
a br alul ttetsz sttebb-zld, sr, apr pcttyecskk alakjban tnik
el, mely pottyecskk azomban a gymlcs teljes rtvel majd mind ele
nysznek rla. Rozsdafoltok vagy alakzatok mg^szra s kelyhe krl is
ritkn fordulnak el flletu.
Belseje. Hsa fehr vagy kiss srgsfehr, igen finom, olvad; mag
tokja krl kiss kvesszemcss; leve b, igen czukros, gyngd savanyuyal emelt, gyngden illatos, igen kellemes, fszeresz. Magtokja zrttengely ; tmlcskiben szablytalan tojsdad, hegyes, fekete, p magvakat
rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; korn s igen bven
term; mert virgai is, ktdtt gymlcsei is igen jl daczolnak a ksei
fagyokkal; flfel trekv vagy nyilt szgekben sztll gaival, melyek
gyumlcsvesszkkel s peczkekkel hamar s jl beruhzkodnak, ritks,
kuszlt koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon j sz6*

84
lasfnak, korona-magassgban ojtva, legalkalmasabb; helyben s talajban
kevss vlogats. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, vkonyak vagy kzpvastagok,
hegyk fel kiss elvkonyodk, de hegykul kiss bunksan vgzdk;
egyenesek, merevek, kiss knyksok; hegyk fel is alig szrevehetleg
bord^ottak; flfel llk vagy nyilt szgekben elllk; gyenge korukban
srn s finoman fehrmolyhosak; rt korukban csnpaszak, simk, csaknem
fnyesok, zldesbarnk, hegyk fel s napos oldalukon stt violaszn piros
sal rnyaltak; apr, kerek vagy tojsdad, fehr pontokkal elg srn s
szembetuleg pontozottak, rvid levlkz ek.
Rgyei. Kzpnagyok, zmk kposak, alig hegyesek, a vessztl
kiss elllk; szrkvel tarkzott sttbarnk; majd alig, majd elgg ki
ll, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Nagyok, tojsdadok, tompahegyek; pirosas gesztenye
szn, csupasz pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, vkony, de kemnyszvetek, tojsdadok, hullmosszlek; szablyosan elkeskeuyed, hosszas, les, tbbnyire flrecsa
varod hegyben vgzdk; laposak vagy csak lapos vlgyesek; inkbb vagy ,
kevsbb veltek; gyenge korukban alul-fll fehrmoly hosak; rt koruk
ban csupaszak, simk, fnyesek, st(!tzldek; szleiken, tbbnyire csak he
gyk fel, finoman frszesek; egyebtt pedig tbbnyire pszlek. Lovlnyelk tbbnyire rvid, vkony, rugalmas; inkbb vagy kevsbb les
szgekben flfel ll. Levlplhi fonl vagy ridomak, hamar elhullk.
VirgTgyet krt levelei tbbnyire kisebbek, mint a vesszkn levk;
szles tojsdadok, laposak vagy lapos vlgyesek, kiss veltek, hullmosak,
csaknem pszlek, igen hossz s igen vkony, rugalmas nyelkrl kiss
lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dict. depomol. II. 9.
Mas, Le Verger. 11. 67. Tudtommal msok mg nem irtk le.
szrevtel. E jeles nyri krte is jl beillik alfldi viszonyaink kz.
Megrdemli, hogy szmra legalbb egy-egy fnak helyet szortsunk kr
teinkben. Aprdoukint kell leszedegetnuk gymlcseit s nem kell hagy
nunk, hogy a fn teljesen megrjenek; mert a gymlcskamrban rt gy
mlcsei mindig levesebbek s zesebbek, mintsem azok, a melyek a fn
teljesen megrtek.

fS

t22. Rmai kirly.


(Roi de Rom; Knig von Rom.)
Szrmazsa. Bivort, belga gymlcssz szerint e krtefajt Duguesue
apt nyerte magrl R 10-ben s I. Napleon firl elkeresztelve kezdette el
terjeszteni. Minthogy azomban ez nj gymlcsfaj tlevl nlkl indult a
vilgba; idjrtval ms-ms, tbbnyire mr ismertnev gymlcskre is
ragadt a neve gy annyira, bogy az njabbkori gyflmlcsszek eltt a valdi,
Rmai kirly krte, csaknem teljesen flismerbetlenn ln. Bivort, a ki leg
elszr kzltt leirst e krtefajrl, tnlajdonkp nem ezt, hanem a Papkrtt
(=Cur6) irta le helyette. Dieltl s Dittrichtl Nmetorszgban Rmai ki
rly krte nv alatt a Coloma szi vajoncza jtt forgalomba. Oberdieck
legalbb, a kitl a Rmai kirlykrte ojtvcsszojct kt zben is meghozat
tam, Burchardtl s Uonanertl e nv alatt kapvn ojtvesszt, nekem a
Coloma szi vajonczt^ kldtte meg Rmai kirlykrte helyett s ennek neve
alatt; Grlocker K. J. enyingi fkertsz bartomtl azomban Rmai kirly
krte nv alatt 1872-ben egy oly fajt kaptam, melyre meglehetsen rillik
az Illustrirtes Handbuch dcr Obstkunde"czim munkban kzltt Knig
von Rom" krte lersa; mirt is fnebbi nv alatt ezen fajomat, mint igen
rtkesnek tapasztalt gymlcsfajt mutatom itt be.

rsideje. Ang. vgtl sept. vgig.


Minsge. I. rend csemegegymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Hosszas csigaalak vagy csigs krtealak; szablyosan bol
tozott skfllet. Zme kzptjra vagy kiss albb a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel szelden domborodva boltozdik s kelyhe krl
szk talpban fogy cl; szra fel pedig elejnte domborodva, aztn szelden
fogyva, inkbb vagy kevsbb rvid s tbbnyire tompakpos csi'icsbau
vgzdik. S z r a kzphossz, kzpvastag, fs, tvnl nha kiss hsos,
fnyes, vrhenyesbanni-mzos, kiss bunksan vgzd; a gymlcs cs
csbl csaknem annak folytatsaknt, tbbnyire kiss oldalvst kill.
K e l y h e elg nagy, nyilt; srgs szaruuemtt, kiss csatorns, csillagalaklag sztterl osztvnyokkal elltott; cseklyke mlyedsben l, melynek
karimja szelden hullmos, de emelkedsei ritkn nyiilnak fl szrevehetleg a gymlcs derekra is.
Szne. Bi-e finom, sima, szraztapintat; elejnte srgs-zld, rtvel
lnksrga; napos oldaln gyakran pirossal belehelt. Mindezen sznezetbl
azomban csak egyes foltok csillognak ki tisztn; mert csaknem az egsz
fllet finom, fahj szn rozsdval vau bemosva, mrvnyozva s pontozva.
Pontozata apr, egyenlen s srn elhintett, barns, elg szembetn. Nha
itt-ott rdes, tbbnyire barns ragyafoltok is tnnek el rajta.
Belseje. Hsa kiss srgsba jtsz fehr, igen finom, tmtt, olvad;
magtokja krl is csak kiss s finoman kvesszemcss; leve igen b, czukros, dt savanyval omelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja csaknem
zrtteugely; tmlcskiben p magvakat rejt.

Fja. Faiskolai jtvuvaim utn is it(^Ive, lass nvs, ele igen ed


zett; korn, rendesen s szerfltt bven term; rzsunt flfel trekv
gaival, melyek gymlcspeezkekkel korn es srn megrakodnak, elg
srlombos koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon;
gulafnak inkbb alkalmas, mintsem szlasfuak. Helyben e's talajban, ngyltszik, nem vlogats. Gymlcsei, melyek leszretelsk idejig jl lljk
helyket a fn, ktdsk utn j darab ideig jellemzleg vrpirosak.
Vesszei. Nem szmosak, rvidek, kzpvastagok, hegyk fel is csak
keveset vkonyodk, s tbbnyire bunksan vgzdk; elg egyenesek, knyksek, nem bordzottak; gyenge korukban vrpirosak s fehrmolyhosak; rt kornkban csnpaszak, vrhenyes barnk; jkoi-a nagy, kiss
kiemelked, kerek, fehres pontokkal srn s szembetnleg pontozottak,
rendetlen levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, hasas kposak, hegyesek, a ftl elllk;
szi'kvel szegett sttbarna pikkelyekkel bortvk; alig kiemelked, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Elg nagyok, tojsdadok, hegyesek, sttbarnval tar
kzott vilgos-gesztenyesziu pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Elg nagyok, vastag s igen kemnyszvetnek, hosszas to
jsdadok, vagy hosszas kerlkesek; hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy
kevsbb rvid s les begyben vgzdk; nha csaknem laposak; tbb
nyire azombau lapos vlgyesek; veltek; hegvkkel tbbnyireflrecsavarodk; itt-ott hnllmosszlek; gyenge korukban alul-fll ritksan fehrmolyhosak ; rt korukban csupaszak, simk, bgj'adtan fnylk, majd vilgos,
majd elg sttzldek; szleiken kiss tompa fogakkal elg mlyen s szabh'osan frszesek. Levlnyelk rvid, elg vastag, merev; tbbnyire
violasziipirossal befuttatott vagy csak belehelt; rzsunt flfel ll. Levlplhi elg hosszak, fonl vagy ridomak, nem tartsak. Virgrgyet
krt levelei kerlkesek, szelden hnllmosszlek, tbbnyire laposak,
alig veltek; hosszas, vkony vagy kzp vastag, rugalmas nyelkrl csak
nem vziruyosan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. J a h n , Illicstr. Handh. der Ohstlc. V. 57
Afranczia gymlcsszek kzl senki sem irta le. Bivort pedig az Annales de porni. VI. 51.
lapjn, mint emltk, e nv alatt ms krtefajt rt le.
szrevtel. Minthogy e jeles krtefaj nem nevel nagy ft, kertett
hzi krteinkbe val inkbb, mintsem szabadon ll gymlcsskbe. F
jnak rendkvli termkenysge s finomz gymlcsei vgett mltn meg
rdemli az elszaporitst mindentt haznkban.

87

123. H o s s z s z r

fehrke.

(Blanquet k longue quene; Langstelige Blankette.)


Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Leroy szerint hihetleg Francziaorszgbl, Moutbdliavd krnykrl szrmazik s a franczia gymlcsszek
cltt jelenlegi franczia neve alatt, mr a XVI. szzad vgn ismeretes volt.
Nevt bre fehrsgtl vette. Jelenleg el van mr tei-jodve mindentt, a
hol a mrskelt gvi gymlcsk tenysznek. Ojtvesszojt 1871-ben kap
tam Oberdiecktl, Jeiusenbl. Tbb zben termett mr nlam, Fajom val
disga ktsgtelen.
rsideje. Jlius vgtl augustus kzepig.
Minsge. I. rend vagy csaknem elsrend csemegegymlos.
Nagysga. Kicsiny, vagy kisded.
Alakja. Majd hosszabb, maid rvidebb krtealak, nha azomban elg
zmk cslgaalak, szablyosan boltozott skfllet. Zme a szr s kehely
kzt, a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel
hirtelen gmblydve, kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szles s lapos
karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behaj
lssal vagy behajls nlkl is fogyva, majd hosszas, majd rvidebb kpos
vget alkot. S z r a hossz, vkony, fs, grbe, rugalmas, tvnl hsos,
hegynl bunksan vgzd, srgs-zld; hegye fel s napos oldaln kiss
barnamzos; a gymlcs csiicsra helyezett s nha a cscsbl, annak foly
tatsaknt hsosn kiemelked. K e l y h e nyilt; inkbb vagy kevsbb
hosszas, flll vagy sztterl, vrhenyes osztvuyokkal elltott; inkbb
vagy kevsbb tgas, de nem mly regbeii l, melybl elenyszleg, la
pos bordcskk nylnak ki, de karimjt alig teszik hullmoss s szrevehetleg a gymlcs derekra sem voimlnak fl.
Szine. Bre vkony, de kemnyks, sima, gyngdtapintat, bgyadtan
fnyl; elejnte fehres-zld, rtvel sppadtfehr vagy szalmasrga;napos
oldaln, klnsen a napnak jl kitett darabokon, nmi ignytelen pirossal
belehelt. Pontozata sr, apr, alig szembetn s tbbnyire csak sttebb
zld, apr pettyecskkbl ll. Rozsdaalakzatok vkony szlcskban vagy
Xfn' foltokban tbbnyire csak ott ltszanak flletn, hol a gymlcs bre
fejlds kzben srlst kapott.
Belseje. Hsa fehr, finom, tmtt, olvad; magtokja krl kves
szemcss ; leve b, igen cznkros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes,
illatos s fszeresz. Magtokja zrt vagy kiss nyilttengely; tmlcskiben hosszas, barns vagy mg az retlensg fehr sznt visel, de klnben
p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, igen edzett; korn, rendesen s igen bven term;
les szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkoduak, srlombos, magas gulaalak koront alkot,

88
Dszlik vadouczon is, birsen is; alkalmas gulafuak es szlasfiiakis; hely
ben s talajban nem vlogats; gymlcsei, melyek tbbnyire csomsn
termnek, igen jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kSzphosszak cs kzpvastagok; egyenesek,
kiss kuyksek, csaknem skflletek; flllk vagy les szgekben fl
fel trekvk; g\'euge korukban finoman molyhosak, rt korukban csupaszak, simk, csaknem fnyesek, srgsbarnk, napos flkn pirossal kiss
mosottak; jkora nagy, hosszas, fehr pontokkal elg srn s szembetnleg pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok. kviposak, hegyesek, lapulok vagy a ve.?szkkel
prhuzamosan flfel llk; fehrmolyhos-szegly, barns pikkelyekkel
bortvk; majd alig, majd pedig elgg kill, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kpos tojsdadok, hegyesek; kiss lazn
ll, szrkvel s sttbai'uval tarkzott vilgos gesztenyeszn pikkelyek
kel bortvk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpimgyok, nem vastag, de igen kemnyszvetek; tojsdadok; a vesszk hegye fel kerlkesek; szablyosan elkeskenyed, hosszas, les, tbbnyire flrecsavarod hegyben vgzdk;
csatornsak, veltek s csaknem csavarosn elgi-blk; gyenge korukban
als lapjukon finoman molyhosak; rt korukban alul-fll csupas.^ak. simk,
fnyesek, lnkzldek; szleiken egymstl messze ll, apr, tompa fogak
kal frszesek vagy csaknem pszlek. Levluyelk kzphossz, vkony
vagy kzpvastag, merev; igen les szgekben flfel ll. Levlplhi r
videk, fonlidomak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei nagyob
bak, mint a vesszkn levk; szles tojsdadok vagy kerlkesek; laposak
vagy laposvlgy esek; liullmosszlek; veltek; csaknem pszlek; szt
ll, vkony, hosszas, rugalmas nyelkrl kiss lefel lgk.
Hasonnevei. Frauzsische-laugstielige Weissbirne.
Leri. D i e l , Kernobstsorten. TV. 125.
J a h n , Illustr. Handb. der Obstk. V. 389.
L e r 0 y. Dict. de pomol. I. 444.
M a s , Le Verger. II. 233. ^ s sokan msok.
szrevtel. E jeles krtefaj nagyon jl beillik alfldi viszonyaink kz
is; megrdemli, hogy itt nagyban is elszaportsuk. Fja kisded gymlcs
ket terem ugyan, de rendkvl bven. Nyersen is igen finom gymlcseibl
j aszalvnyt kszthetnk vagy a piaczokon j pnzrt adhatjuk el fls
legnket.

89

124. Agia Grgoire


Szrmazsa. G-re'goire, hres magonozoz nyerte magrl 1852-beii,
Jodoigiie-baii, (Belgium). Kt krtefaj is van Agla nvre elkeresztelve:
egyik a fnebbi, msik az Uj Agla6 Grgoire (^ Nouvelle Agla Grgoire).
Minthogy ez utbbi leirst mg sehol sem talltam s fajom, melyet Nouvelle
Agla nv alatt is tbb helyrl is birok, mind nvnyzetben, mind gy
mlcseiben egyezik az Agla Grgoire lersval, szintn hajland vagyok
hinni, hogy a Nouvelle Agla nem is ltezik. Nlam legalbb mindkt nv
alatt ngyanazouos volt mind gymlcsei- mind nvnyzetben.
rsideje. Nlam oct.-nov.; hvsebb tjakon tavaszig is eltarthatnak mondjk.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alalcja. Zmk csigaalak ; elg szablyosan boltozott s csaknem skfllet. Zme a kzptjon alul, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe
fel hirtelen gmblydve, kelyhe krl szles, lapos karimban vgzdik;
szra fel pedig behajls nlkl, szelden fogyva tonipakpos vgben eny
szik el. S z r a rvid, inkbb vagy kevsbb vastag, nha hsos, grcss,
srgsbarna mzzal bevont; szk s nem mly regbe mintegy erszakosan
benyomott s egy-egy hsos dudortl oldalvst hajltott. K e l y h e flignyilt;
flll, keskeny, hegyes, merev, srgsbarna, szarunem osztvnyokkal el
ltott; tgas, de sekly regben l, melynek sugaras rozsdval inkbb
vagy kevsbb bevont falain szeld, lapos barzdk s szles lapos bordk
vltakoznak s ezek a mlyeds karimjt kiss hullmoss tve, elenyszlog a gymlcs derekra is fbihzdnak a nlkl, hogy annak kerekdedsgt megzavai'uk.
Szne. Bre kiss vastag, sima, szraz s itt-ott rdes tapintat, b
gyadtan fnyl, czitromsrga, itt-ott zldessel rnyalt; napos oldaln nha
szennyes vrssel sznezett. Pontozata igen srtt, zlddel szegett fahjszn
rozsdapettyecskk alakjban jelentkez, elg szembetn. Rozsdaalakzatok
kisebb-nagyobb, szakadozott foltokban elg srn mutatkoznak flletn,
klnsen pedig napos oldaln s kehelyregnek falain.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, tmttes, olvad; magtokja krl
finoman kvcsszemcss; leve b. czukros, gyngd savanynyal emelt, igen
kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja csaknem zrttengely;
tmlibeu tojsalak, hegyes, vilgosbarna, p magvakat rejt.
Fja. Elg erteljes s edzett; elg korn s bven term; flfel t
rekv, merev gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beru
hzkodnak, szp lombos, magas gmbalak koront alkot. Dszlik birsen
is, vadonczon is; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is; helyben s talajban
gyltszik, nem vlogats; gymlcsei elgg jl lljk helyket a fn,

m
Vesszei. Igen szmosak, hosszak, kzpvastagok, liegyk fel lassudau
elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek; csaknem skflletek; flfel llk vagy nha a bujanvs folytn elgrblk; gyenge ko
rukban finoman fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, srgsbarnk
vagy szrks vrhenyesek, hegyk fel s napos felka pirossal is szne
zettek; igen apr, kerek vagy itt-ott hosszas, srgsszrke pontokkal rit
ksan s alig szembetnleg behintvk; rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a vessztl csak kevss
elllk; sttbarnval rnyalt vilgos gesztenyesznek; elg duzzadt, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, tojsdadok, kiss hegye
sek; szrkvel s sttbarnval tarkzott gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk; nha pikkelyei kiss lazn is llanak.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetnek; tojsdadok
vagy lndss tojsdadok; tbbnyire szablyosan elkeskenyed hosszas, les
hegyben vgzdk; csatornsak, iveitek; gyenge korukban finoman fehrmolyhosak; ert korukban csupaszak, simk, elg fnyesek, vilgos vagy
bgyadtzldek; szleiken tompa fogakkal elg mlyen s szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, elg vastag, merev, rzsunt flfel ll. Levlplhi rvidek, fonl vagy ridomak, hamar elhullk. Virgrgyet krt
levelei nagyobbak, szlesebbek, mint a vesszkn levk; tojsdadok, csak
nem laposak; veltek; kzphossz, vastag, merev nyelkrl kiss lefel
lgk.

Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. B i v o r t , Annales depomol. VITI. 69.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 92.
J a h n . niustr. Handb. der Obstlc. VII. 497.
szrevtel. Minthogy nlam, a vidkemen uralkod tlsgos melegsg
s szrazsg miatt, csaknem valamennyi gymlcs ertetve s id eltt szo
kott rni; hiszem, hogy mg alfldi viszonyaink kzt is ksbb fog rni az
Agla Gregoire oly helyeken, hol a talaj nem egy knnyen veszti el nyir
kossgt. J volna vele ksrletet tenni nagyobb folyvizeink mellkn is.

91

125. Angol vajoncz.


(Beui'i' d'Angleterre; Englisehe Sommerbutterbirn.)
Szrmazsa. Regi, bizonytalan. Mindenfele el van mr terjedve. Francziaorszghan Leroy szerint Poire d'Angleterre n^v alatt mr 162^-ban is
meretes volt. Ojtvesszejt tbb hiteles helyi'l is megkaptam mg a hatva
nas vekben. Nlam tbb /";ben termett mr s gv fajom valdisgrl elg
idm s mdom volt meggyzdhetni.
rsideje. Sept. msodik fele.
Minsge. I , nha csak 11. rend osemegegymlcs; hztartsi czlokra s piaczi eladsra is igen alkalmas.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Szablyos krtealak, nha pedig csigs krtealakii; szab
lyosan boltozott, skfllet. Zme a szr s kehely kzt a kzptjnl albb,
a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhefel tbbnyire flgmbalaklag boltozdik s kelyhe krl szk s laposas karimban fogy el; szra fel pedig
elejnte szelden, aztn behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb hoszszas s tbbnyire karcs, kpos vget alkot. S z r a hosszas vagy kzp
hossz, vkony, fs, kiss grbe vagy flrecsavarod; csaknem vgig bamamzos; tbbnyire a gymlcs folytatsaknt a csiicsbl hsosn kiemelked;
nha hsos emelkedstl kiss flrenyomott. K e l y h e kzpnagy, nyilt;
flll vagy sztterl, rvid, kiss molyhos, srgsbarna, szarunem osztvnyokkal elltott; csaknem a flsznre helyezett vagy cseklyke, lapos
mlyedsben l, melynek karimja ritkn mutat nmi hullmos emelke
dseket.
Szine. Bre elg finom, vkony, kiss rdes s szraztapintat, fny
telen; elejnte bgyadtzld, rtvel kiss srgs-zld, napos oldaln is csak
elvtve akad nmi ignytelen, fldvrs rnyalat rajta. Pontozata igen sr,
egyenlen elhintett, barns, ksbb fahjszfn, pettyecskk alakiban je
lentkez, szembetn. Finom i'ozsdahlzat srbben vagy ritkbban, min
dig fordul el flletn; kelyhe krl a gymlcs majd mindig rozsdamzos.
Belseje. Hsa fehr vagy zldesfehr, finom, gyngd, olvad; mag
tokja krl kiss kvesszemcss; leve elg b, czukros, gyngd savanyval
emelt, kellemes, nha illatos s fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben tojsdad, fekets, p magvakat rejt.*
Fja. Erteljes, vgnvs, igen edzett; elg korn rendesen s szer
felett bven term; flfel trekv, elg merev gaival, melyek gymlcs
vesszkkel s peczkekkel hamar s jl beruhzkodnak, srlombos, magas
gulaalak koront alkot. Vadonczou sokkal vgabban n, mintsem birs
alanyon. Szlasfnak s gulafnak egyarnt alkalmas. A vg tenyszetet
illetleg helyben s talajban nem vlogats ugyan, de kertem knnyen kiszi'ad, laza talajban csak nedvesebb idjrskor terem szpen kifejl
dtt s finomz gymlcsket, melyek mindig jl lljk helyket a fn.

92
Vesszei. Szmosak, kzcpliosszak, ek^g vastagok, hogyfik fele mlnclnkbb elvkonyodk, de heg3'knl tbbnyire bnnksan vgziclk; elg
egyenesek, skfllettek, flllk vagy elg les szgekben flfel trek
vk; gyenge korukban fehr molyhosak; rt korukban csupaszak, simk,
itt-ott csaknem fnyesek, barns zldek, hegyk fel s ott is csak napos
flkn pirosas barnk; apr, kerek, fehr pontokkal elg srn s elg
szembetnleg pontozottak; inkbb rvid, mintsem kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kiss zmkkposak, alig hegyesek, a vessztl
tbbnyire elllk, nha pedig a vesszvel prhuzamosan flfel llk; sttgesztenyesziu s kiss fehrhamvas pikkelyekkel bortvk; alig kill,
bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, rvid kposak, alig hegyesek; szrkvel
tarkzott, sttsesztenyesznt, kiss lazn ll pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemuyszvettek; majd hoszszas, majd szles tojsdadok; tbbnyire lassudan s szablyosan elkeskenj^ed, hosszas, les hegyben vgzdk; lapos vlgyesek vagy csatornsak;
iveitek; gyenge korukban is alig molyhosak, rt korukban csupaszak, si
mk, fnyesek, sttzldek; szleiken szles, tompa fogakkal nem mlyen
s nem szablyosan csipkzettek. Levlnyelk rvid vagy kzphossz,
kzpvastag, merev, les szgekben flfel ll. Levlplhi fonl vagy ridomak, kiss fejletlenek, hamar elhullk. Virgrttgyet krt levelei gyak
ran nagyobbak, szlesebbek, mint a vesszkn levk; lapos vlgyesek, kiss
hullmosak; flll, hosszas vagy elg rvid nyelkrl velten lefel
csggk.
Hasonnevei. Poire d'Auglterre; Amande; Bee d'oie; English Beurr;
Poire des Finois; J e lango;r, je lieber stb.
Leiri- L e r o y , Dict. de pomol. I. 297.
Mas, Le Verger. 11. 153.
D i e 1, Kernobstsorten. VI. 44.
J a h n , JUvstr. Handb. der Obstk. II. 75. s sokan msok.
szrevtel. Foly vizek mellokn s ktttebb s kiss nedvesebb ta
lajban, mint a milyent nlam tall, mg alfldi viszonj'aink kzt is rtkes
lesz e faj. Brhol is azombau szksges lesz tudni rla, hogy akkor ri el
kell fokt rettsgnek, a mikor zld szine ppen t kezd menni a srgs
zld sznbe; a ki teht akkor akarn lvezni, mikor mr megsrgult, bizo
nyra szotysnak vagy zetlennek fogja azt tallni.

93

126. Arenberg kolmrja.


(Colmar d'Arenberg; Arenbergs Colmar.)
Szrmazsa. E kitn krtefajt Van Mons nyerte magrl s sajt
szer buczkos s gyakran idomtalau s a burgonyhoz (=krumpli) fldszn
rozsdzatval is sokszor hasonl volta miatt Poire de Kartoffel" (-Burgonya
krte) nevet adott neki. Ksbb 1836. vagy 1837-ben, Camu.set, a prisi
museum faiskoljnak fnke fnebbi nvre keresztelte el, mert nvtelenl
tallta Arenberg berezeg egyik jszgn s azt hitte, hogy csakugyan nv
telen gymlcs mg. Ksbb vettk csak szre a gymlcsszek, hogy a
Camuset Arenberg kolmrjt Van Mons Kartoffel"-nak nevezte kezdet
ben: de e nem ajnl nevet senki sem akarta tbb fleleventeni, hanem
vilgszerte a fnebbi nevet fogadtk el. Tbb hiteles helyrl birom e fajt;
tbb zben is termett mr nlam. Fajom hatrozottan valdi.
Ersideje. Nlam sept.-october; hvsebb tjakon deczemberig is eltarthatuak mondjk.
Minsge. 1. rend; nha csak 11. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy, nha igen nagy.
Alakja. Vltoz, tbbnyire csigs krtealak, nha hasas kpalak;
szablytalanul boltozott, buczkos fellet. Zme a kzptjul jval albb,
a kelyhes vg fl esik, honnt kelyhe fel szelden domborodva boltozdik
s kelyhe krl szk s tbbnyire ferdn ll karimban vgzdik; szra
fel pedig clejnte szintn szelden domborodva, aztn behajlssal is fogyva,
tompakpos vgben enyszik el. S z r a rvid vagy kzphossz, elg vastag,
fs, tvnl kiss hsos, hegynl kiss bunks, csaknem vgig fnyes, vr
henyes mzzal bevont; a gymlcs cscsi'a, cseklyke mlyedsbe, tbb
nyire oldalvst helyezett vagy hsos emelkedskk kz beszortott. K e l y h e
kicsi, zrt vagy flignyilt; flll, apr, srgs szaruncm osztvnyokkal
elltott; tgnyils, de szk s mly regbe mintegy beszortott, melynek
falain szeld, lapos barzdk lapos emelkedseket hatrolnak, melyek in
kbb vagy kovsbb kiemelked, lapos bordkknt a gymlcs derekra is
flvouulnak s annak egyik oldalt rendszerint hzottabb teszik, mint a
msikat.
Szins. Bre kiss vastag, sima vagy kiss rdes s szraztapintat,
fnytelen, fehres-zld; rtvel zldes szalmasrga; napos oldaln is csak
i'itkn kap nmi ignytelen piros rnyalatot. Pontozata elg sr, egyen
ltlenl elszrt, kisebb-nagyobb, fahjszn pettyecskk alakjban jelent
kez. Szakadozott vagy hlzatos rozsdafoltok, melyek a gymlcs rtvel
aranysrgv vagy vrhenyess vltoznak, majd srbben, majd ritkbban,
de mindig jelentkeznek flletn.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, tmttes, ol
vad ; magtokja krl is csak alig kvesszemcss; leve b vagy igen b,

94
czukros; finom savanynyal emelt, mibe azomban nha sszehz cspssg
is vegyl, klnben igen kellemes, fiszeresz. Magtokja zrttengoly;
tmlcskiben szles, de nem hosszas tojsalak, sttbarna, p magvakat
rejt.
Fja. Inkbb lass, mint mrsekeltnvs, elg edzett; elg korn
s igen bven term; flfel trekv, merev gaival, melyek gymlespeczkekkel hamar s jl beruhzkoduak, eig lombos, gulaalak koront alkot.
Birsen is, vadonczou is mrsekeltnvs, gla- vagy orsfnak alkalmas
egyedl; mrskelten nedves s kiss kttt talajban dszlik leginkbb;
szraz, laza talajban, tarts szrazsgkor fja is suylik, gymlesei is ap
rk s zetlenek maradnak; aztn, nagy gymlcsei vgett a szelek ellen
vdett helyet kivan.
Vesszei. Nem szmosak, rvidek, igen vastagok, hegyk fel sem v
konyodk, st mindig bunksan vgzdk; knyksek; mg hegyk fel
sem bordzottak; flfel trekvk; gyenge korukban finoman fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, simk, barns srgk; jkora nagy, kerek,
de a msodik uedvradssal ntt sarjakon igen apr, tbbnyire hosszas,
fak pontokkal elg sirn pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kiesinyek, kposak, hegyesek, elllk; szrkvel tarkzott
stt gesztenyeszniek; jl kiduzzadt, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgriiyyei. Kzpuagyok, tojsdadok vagy kiss hosszas-kposak,
alig hegyesek; hegykkel nha flre grblk; feketssel mosott pirosas
geszteuyeszntek.
Levelei. Kzpnagyok vagy elg nagyok, vastag s igen kemnyszvetek; a vesszk aljn szles s hosszas tojsdadok; a vesszk hegye fel
gyakran hosszas s keskeny tojsdadok; tbbnyire szablyosan elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; csatornsak; veltek; gyenge ko
rukban alul-fll ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, fnyesek, sttzldek; szleiken apr, tompa fogakkal szablytalanvil frszesek. Levlnyelk elg hossz vagy hosszas, vkony vagy k
zpvastag, rugalmas, pirossal itt-ott kiss belehelt; majd vziruyosan el-,
majd inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi tbb
nyire fejletlenek vagy elg hosszak, fonl vagy ridomak, hamar elhullk.
Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgak; hosszas, vkony, rugalmas
nyelkrl rendetlenl sztllk.
Hasonnevai. Pomme de trre; Kartofelbirn; Foudante de Jaffard.
Leri. B a v a y , Annl, de pomol. III. 3.
L e r o y , Dict. dejomol, 1. 575.
Mas, Le Verger. l. 87.
J a h n , lllustr. Handb. der Obstkuiide. U. 313. s sokan msok.
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellett, a tbbnyire iszaplerako
dsbl ll talajban, vagy ktttebb s kellleg nyirkos talajban is, nagyon
megrdemlen, hogy haznkban minden kertett kertben helyet adjunk
szmra. Kertem laza s knnyen kiszrad talajba mr azrt sem val;
mert mg a fut zporok is rendesen kikerlik a vidk azon rszt, a melyen
kertem is fekszik s igy sem a fldben, sem a lgben nem tall itt kell ned
vessget,

95

127. A u g u s t u s i

szp.

(Belle d' Aot; Bmsselerbii-n (Diels.)

Szrmazsa. Regi, ismeretlen. Klnfle nevek .alatt br, de majd


miudou nagyobb gjmlcse'szeti munkban le vau irva. Ojtvcsszejot 1871beu kaptam Oberdiecktl, Jeinseubl. Tbb izbeu termett mr nlam. N
vnyzete s gymlcsei jl egyeztek a lersokkal s igy fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. Aug. kzepe tjn.
Minsge. 11. rend csemege s piaczos gymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Nha szp, szablyos, nha kiss szablytalan ki'tealaku;
sk s nem hovadsos fllct. Zme a szr s kehely kzt a kzptjnl
albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fle szelideu gmblydik s
kelyhe krl, tbbnyire szk, de lapos karimban vgzdik; szra fel
pedig egyik oldalon vgig szelideu, a msikon pedig nmi behajlssal is
fogyva, kiss hosszas, kpos cscsban enyszik el. S z r a hosszas, vastag,
fs, kiss grbe, tvnl hsos, hegynl kiss bunksan vgzd, spadt
zld, nagy rszt azonban srgsbarna mzzal iuomau bevont; a gymlcs
cscsbl, nha csaknem annak folytatsaknt, hsosn kiemelked; tbb
nyire pedig hsos emelkedstl kiss oldalt nyomott. K e l y h e nagy, nyilt;
sztterl vagy rendetlenl fl s sztll, molyhos osztvnyokkal elltott;
majd szpen kikanyartott, majd ismt szeiid, lapos rnczokkal jelzett
fal, szk s sekly regben l,, melybl osztvnyai nha, hegykkel a
karima sznvonaln is fll emelkednek.
Szne. Bre elg finom, sima, gyugdtapintatu, ledrzslve is csak
bgyadtan fnyl; eleinte vilgos zld, rtvel srgs zld; tuli'tvel is
csak zldessrga; napos oldaln inkbb vagy kevsb lnk pirossal kiss
belehelt vagy csak pettyezett. Pontozata igen apr, fahjszin, egyenlen
s srn elhintett, do szabad szemmel alig lthat vagy tbbnyire csak
sttebb zld pettyecskk alakjban jeleukez. Rozsdafoltok csak elvtve
tallkoznak flletu.
Belseje. Hsa fehr vagy bgyadt fehr, elg finom, tmtt, flszelnt olvad; leve elegend, igen czukros, gyngd savanynyal emelt kelle
mes, illatos s fszeres-z. Magtokja zrttengely, tmlcskiben tojsdad,
sttbarna, p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, edzett; korn s kedvez helyen igen bven tei'm;
kiss szablytalanul fl s sztll, merev gaival, melyek gymlcspeczkekkel jl beruhzkoduak, elg sr lombos koront alkot. Vadouczon
inkbb dszlik, mint birsalauyon; alkalmas szlas fnak is, gulaalaku f
nak is; helyben s talajban kevss vlogats; gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, inkbb rvidek, mint kzephosszak, vasta
gok, hegyk fel sem igen vkonyodk j elg egyenesek, noha kiss kny"

96^
ksek; skfl l etek; fl vagy szetllk; merevek; gyenge korukban s
rn, de igen finoman fehr molyhosak; rt korukban csiipaszak, simk,
csaknem fnyesek, olajszin zsdesbarnk, uapos flkn homlyos vrssel
sznezettek; kisebb-nagyobb, tbbnyire hosszas, szrksfehr pontokkal
elg srn s szembetnleg poutozottak; kzphossz levlkzek.
Rgyei. Majd kicsinyek, majd kzpnagyok, szlestalpu s rvid
kposak, hegyesek, csaknem lapulok vagy a vessztl csak hegykkel
elllk; szrkvel csak kiss tarkzott fekets gesztenyesziuek; elg
kill, szles talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, rvid, hasas kposak, alig hegyesek; szrk
vel kiss tarkzott sttgesztenyeszin pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Nagyok vagy elg nagyok, elg vastag s kemnyszvetek;
tojsdadok vagy kerlkesek; nyelk fel nha inkbb elkeskenyedk,
mintsem hegyk fel; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskeuyedo, r
vid, les hegyben vgzdk; laposak vagy csak kevss vlgyesek vagy
csatoi'nsak; alig veltek; gyakran flre is csavarodok s szelden hull
mosak ; gyenge korukban igen finoman s ritksan molyhosak; rt koruk
ban csupaszak, simk, fnyesek, vilgos fzldek; szleiken apr, tompa
fogakkal elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid vagy kzp
hossz, kzpvastag, merev; les szgekben flfel ll. Levlplhi k
zphosszak, fonl vagy ridomuak; a nyl tvtl kiss flebb, a nylre
helyezettek, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei elg nagyok, kerl
kesek, laposak, kiss hullmosak; csaknem pszlek; hossz hajlkony
nyelkrl kiss lefel lgk. A fiatal ei'teljes hajtsokon msod levelek is
gyakoi'iak s ezek lndssak vagy keskeny kerlkesek.
Hasonnevei. Beurr de Bruxelles; Belle de Bruxelles ; Poire de Coq;
Erzhei'zogbirn, stb.
Leiri. D i e l , Kernobstsorten^ l. 199, s XXI. 218.
O b e r d i e c k , llliistr. Handb. der Obstk. V. 43.
L e r o y , Dict. depomol., I. 327.
M a s, Le Verger, U. 209. s sokan msok.
szrevtel. E jeles krtefaj is megrdemleu, hogy ktttebb s kel
lleg nedves talajban mindentt teuycszszk a hazban, de kertem szraz,
laza talajban csak akkor vrhatni rla j termst s valban finom gy
mlcsket, ha az idjrs kellleg nedves; egybkor ritkn terem nlam.

9?

128. B e r c k m a n s

vajoncza.

(Beurr Berckmans; Berckmans Butterbirn.)


Szrmazsa. A Van Mons trsulat nem reg elhalt elnke, Bivort
Sndor nyerte magrl s keresztelte el bartja, Berckmans Lajos, liires belga
gymlcssz nevrl. A magrl kelt anyafa 1846-ban termett elszr. Bel
gium gkajlata alatt november-december hnapokban rtek gymlcsei,
teht tli krtefajuak mutatkoztak. Alfldnk melegben mr september
vgn megrnek s ootber vgnl tovbb aligha lesznek eltarthatok; mirt
s nlunk ez is csak szi krte lesz. Fajom Oberdiecktl s Simon-Louis
testvrektl kerlt. Nlam tbb zben termett mr a fajfn.
rsideje. Nlam sept. vge, oct. eleje; haznk emelkedettebb, hv
sebb tjkain bizonyra egy egsz hnappal is tovbb tartand.
Minsge. I. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs. v

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Kendszerint inkbb vagy kevsbb szablyos krtealak,
nha tojsdad vagy csigaalak; szablyosan boltozott skfllet. Zme
kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szeld dombo
rulattal boltozdik s majd szk, de elg lapos, majd elg szles s lapos ka
rimban vgzdik; szra fel pedig elejuto szelden, aztn csakhamar hir
telen s gyakran behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb karcs, tbb
nyire tompakpos vget alkot. S z r a hosszas, vkony vagy kzpvastag,
fs, kt vgn kiss bunks, tbbnyire grbe; fnyes, barnamzzal bevont;
a gymlcs cscsra kiss oldalt, cseklyke mlyedsbe helyezett vagy
onnan a gymlcs folytatsaknt, hsosn kiemelked. K e l y h e nyilt vagy
flignyilt; sztll, trkeny, szarunem osztvnyokkal elltott, mely osztvuyok azomban gyakran hinyozni is szoktak; szk s igen sekly reg
ben l, honnan csak alig szembetn, lapos bordk nylnak fl elenyszleg
a gymlcs derekra is, s teszik a gymlcs egyik oldalt kiss hzottabb,
mint a msikat.
Szne. Bre finom, vkony, sima, gyngdtapintat, bgyadtan fnyl;
elejnte sppadtzld; ksbb fehressrga; teljes rtvel szp, lnksrga;
napos oldaln s a napnak jl kitett darabjain szeld pirossal belehelt, nha
bemosott. E pirossg nha hosszas, szles, szakadozott cskokban is szokott
rajta jelentkezni. Pontozata apr, sr, egyenltlenl elhintett, fahjszn
barns, elg szembetn. Rozsdafoltok s alakzatok majd srbben, majd
i'itkbban, minden gymlcsn lthatk. Kelyhes s szras vgn, majd
mindig, finom, szakadozott rozsdamz terl el.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, tmtt, olvad; magtokja
krl is vagy ppen nem, vagy csak alig szrevehetleg kvesszemcss;
leve b, czukros, gyngd savauynyal emelt, igen kellemes, fszeresz.
Magtokja csak kiss nyiltteugely; szkes tmliben p, barna magvakat

rejt.

98
Fja. Erteljes, vigiivs, edzett; korn, rendesen es igen bven
term ; mert virgzsban nem knyes, ktdtt gymlcsei pedig igen jl
daczolnak a ksei fagyokkal; flfel trekv nylnk, de elg ers gaival,
melyek gymlcsvesszkkel s peczkckkel jl berubzkodnak, elg srlombos, gulaalak koront alkot. Dszlik vadonczon is, birsen is; alkalmas
szlas s gulafnak is; helyben s talajban nem vlogats; gymlcsei igen
jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, karcsak, kzpvastagok, hegyk
fel lassudan elvkonyodk, flllk vagy les szgokbeii flfel trekvk;
kiss knyksek; skflletek; gyenge korukban finoman molyhosak;
rt korukban csupaszak, simk, csaknem fnyesek, barns zldek; apr,
srgsszrke, kerek pontokkal majd srbben, majd ritkbban, de elg
szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azombau hosszas levl
kz ek.
Rgyei. Elg nagyok, duzzadt kposak vagy tojsdadok, hegyesek, a
vesszvel csaknem prhuzamosan flfel llk; sttgesztenyeszn pikke
lyekkel bortvk; elg duzzadt, simaprknyos talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek; kiss lazn ll, pi
rosas gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Jkora nagyok vagy kzpnagyok, vkony, de igen kemnyszvetek; tbbnyire mind kerlkesek; itt-ott tojsdadok vagy lndss
tojsdadok; majd hosszas, majd hirtelen elkeskenylt, igen rvid, les hegy
ben vgzdk; a vesszk aljn laposak; a vesszk hegye fel kiss vl
gyesek; majd ppen nem, majd csak alig veltek; itt-ott szelden hull
mosak s kiss flre is csavarodok; gyenge korukban is csak ritksan s
finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, ragyog fnyesek,
elnk vilgos-zldek; szleiken les fogakkal elg mlyen s szablyosan
frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, kzpvastag, hajlkony;
tbbnyii-e les szgekben flfel ll. Levlplhi fonl vagy ridomak,
hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, mint a vesszkn
levk; hosszas kerlkesek; laposak; szelden hullmosak; igen hossz,
rugalmas nyelkrl kiss lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i v o r t , Annl, depomol. V. 37.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 316.
Mas, "Le Verge': I. 69.
O b e r d i e c k , Illustr. ffandb. der Ohstk. V. 343. s tbben
msok.
szrevtel. E jeles gymlcsfaj mind termkenysge, mind gyml
cseinek minden krlmny kzt finom ze vgett megrdemlen, hogy ha
znkban mindott, nagyban is tenyszszk.

129. Boldogasszony vajoncz.


(Beurr de rAssomption; Mariii-Himmelfahrtsbirn.)

Szrmazsa. E kitn jdonsgot Nantes vroshoz kzel, Pont-SaintMartinban (Frankhon) bizonyos Ruill de Beauchamp nev birtokos a hat
vanas vek elejn nyerte magrl. Isovt rs-idejtl kapta, mert rendesen
Nagy-Boldogasszony nap tjn szokott rni. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam
Feistkorntl, Meiningenbl (Szszorszg). Tbb zben termett mr nlam.
Gymlcsei, nvnyzete teljesen egyezvn a lersokkal, fajom valdisga
ktsgtelen.
Ersideje. Aug. els fele.
Minsge. I. rendtt csemege s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Vltoz; nmileg hasonlt a Vilmos krte s az Avenberg
kolmrjhoz is; majd hosszas, tompa csigaalak, majd szablytalan, hoszszas, hengeres kpalak; kiss emelkedses s hovadsos fllet. Zme a
kzptjon alul, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel hirtelen fogyva
gmblydik s kelyhnl rendesen szles karimban vgzdik, szra fel
pedig egyik oldaln szelden, a msikon pedig behajlssal is fogyva, hoszszas, tbbnyire vastag, ferdn csonkzott kpos vgben enyszik el. S z r a
rvid, vagy kzphossz, elg vastag, fs, buuksau vgzd; srgsbarna
mzzal vgig bortott; a gymlcs cscsn kiss oldalt, a flsznre helyezett
vagy szk mlyedskbe mintegy erszakosan benyomott. K e l y h e nylt,
vagy flignyilt; rendetlenl flll. vlgyes, szarunemtt osztvnyokkal el
ltott; tgas s inkbb vagy kevsbb mly regben l, melynek falairl
nha lapos rnczok s bordk nylnak fl a karimra s ezt szelden hull
moss tve, elenyszleg, a gymlcs derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt megzavarjk.
Szne. Bre elg finom, sima, szraztapintat, ledrzslve elg fnyes,
elejnte fehres-zld, rtvel zldessrga; tlrtvel czitromsrga; napos
oldaln nha nmi ignytelen pirossal szelden belehelt. Pontozata sr,
apr, barna, tbbnyre zlddel szegett pettyecskkbl ll, elg szembetn.
Bozsdaalakzatok majd srbben, majd ritkbban, mindig szlelhetk flletn, de leginkbb szras vgn s kehelyregnek falain, hol finom s
sr mzz folynak ssze.
Belseje. Hsa fehr vagy bgyadtfehr, finom vagy flfinom, gyn
gd, olvad; magtokja krl kvesszemcss; leve igen b, igen czukros,
finom savanynyal emelt, igen kellemes, sajtszeren s finoman illatos s
fszeresz. Magtokja zrttengely; tmliben zmk tojsdad, rvidhegy,
fekets, p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, elg edzett; korn, rendesen s igenbven term; fl ll
vagy nyiltszgek'bcn flfel trekv, merev gaival, melyek gymlcsvesz7*

loo
szkkel es peczkekkel jl beruhzkoduak, sfirlombos, szp gulaalak koro
nt alkot. Dszlik vaclouczou is, birsen is; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is; helyben s talajban nem vlogats; gymlcsei nagysguk mellett
is, igen jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, vastagok, hegyk fel sem igen v
konyodk, st tbbnyire bunksan vgzdk; elg egyenesek, noha kiss
knyksek; bordzatlanok; flllk vagy elg les szgekben flfel t
rekvk ; gyenge korukban is inkbb csak hamvasak, mintsem molyhosak;
rt korukban csupaszak, simk, zldes vagy vrhenyes barnk; apr, hoszszas vagy kerek, szennyesfehr pontokkal ritksan s alig szembetnleg
pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a vesszk aljn csaknem
lapulok, a vesszkn flfel aztn elllk s nha sarkautysan kiszgellk;
sttgesztenyesznek; alig kill, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadkposak, hegyesek, sttgesztenycszni pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek; tojsdadok
vagy kerlkesek; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed, rvidke,
les hegyben vgzdk; lapos teknsek vagy csatornsak; kiss veltek;
gyenge korukban is csak szleiken, finoman molyhosak; rt korukban csu
paszak, simk, ragyog fnyesek, sttzldek; szleiken apr, les fogakkal
ritksan frszesek vagy csaknem pszlek. Levlnyelk kzphossz,
vastag, merev; tvnl violasznpirossal mosott vagy csak belehelt; csak
nem vzirnyosau el-, vagy rzsunt flfel ll. Levlplhi majd fejletle
nek s hamar elhullk, majd ridomak, hegykkel a vessz fel vissza
kanyarodok, elgg tartsak. Virgrgyet krt levelei jval nagyobbak,
mint a vesszkn levk; szles tojsdadok vagy kerlkesek; lapos csator
nsak; szleiken kiss hullmosak; csaknem pszlek; elg hosszas s
vastag nyelkrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dict. de pomol. I. 303.
O b e r d i e c k , llliistr. Handh. der Ohstk. ptfzete 1], lapjn.
szravtel. Alfldi viszonyaink kz is igen jl beillenk e jeles j
donsg, klnsen pedig olyan kertekben, hol a fk kedvez krlmnyek
folytn buja nvsre nem ingereltetuek; mert ez utbbi esetben vesszei ksu rnek meg s az ersebb telet nem birjk psgben killani.

AAAAK>,.V., ,A/VAA i

101

130. Bouvier Lna,


(lonie Boiiviev.)
Szrmazsa. Bouvier Simon, hres, belga gymlcssz nyerte magrl
Jodoigne-ban s csaldja egyik tagja nevrl elkeresztelve kezdette elter
jeszteni, Franoziaorszgba csak 1855-ben kerlt, Leroy esMas franczia gyiimlcsszek irtk le elszr s kltttek irnta figyelmet a gymlcstermel
vilgban. Nemethonban mg kevdss lehet elterjedve; mert a nemet gymleseszeti mvekben mg nevt sem olvashattam ekkorig. Tbb izben
termett mr nlam. Fajom hatrozottan valdi, mert nvnyzete s gy
mlcsei is jl egyeznek a lersokkal.
rsideje. Aug. kzeptl szept. elejig.
Minsge. I. rend csemege gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha jval nagyobb is.
Alal<ja. Hasas csigaalaku, nha csigs krtealaku; elg szablyosan
boltozott, noha egyik oldaln gyakran hizottabb is, mint a msikon. Zme
a kzptjul jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt hirtelen dombo
rodva kelyhe krnykn elg szles talpban fogy el; szra fel pedig az
eg.yik oldalon behajlssal, a msikon behajls nlkl fogyva, tbbnyire r
vid s karcs kpos vget alkot. S z r a hosszas, tbbnyire vkony s
hajlkony, fs, tvnl hsos; fnyes, srgsbarna mzzal csaknem vgig
bevont; a gymlcs cscsn csaknem annak folytatsaknt oldalvst ki
emelked vagy hsos dudortl egszen ferde irnyba tasztott. K e l y h e
elg nagy, nyilt; tbbnyire csillagalaklag sztterl, vilgosbarna, nha
pirossal sznezett, szarunem osztvnyokkal elltott; szk s sekly m
lyedsben l, melynek karimja csak ritkn mutat nmi hullmos emel
kedseket.
Szne. Bre majd elg vkony, majd kiss vastag s szvs, kiss
rdes tapiutat, bgyadtan fnyl; eleinte srgs-zld; rtvel fehres
srga; napos oldaln nmi ignytelen pirossal belehelt. Poutozata sr,
ajn-, fahjszn, alig szembetn. Finom, fahjszn vagy barns rozsda
mz kisebb-nagyobb foltokban v agy csak hlzatosn csaknem az egsz
flletet elbortja s a gymlcs napos oldalt bronzszerv teszi.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, tmtt, olvad ;
magtokja krl finoman kvesszemcss; leve b; igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja
zrttengely; szk tmlcskiben hosszas, fekets, mindkt vgkn he
gyes, p magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban elg vgnvs, ksbb mrskelten nv, de
egszsges s edzett; korn, rendesen s elg bven term; flfel trekv,
elg merev gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beru

102
hzkoduak, sz'p-lombos, gulaalak korout alkot. Dszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas gla- es szlasfuak is; lielybeu s talajban gy
ltszik nem vlogats; gymlosei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, elg vastagok, liegyk fel is csak
keveset vkonyodk; egyenesek; alig knyksek; bordzatlauok, fll
lk vagy elg les szgekben flfel trekvk; gyenge korukban srn s
finoman fehrmolyhosak vagy csak hamvasak; rt korukban csupaszak,
olajszi'n srgs-zldek; tbbnyire kerek, fehres pontokkal elg srn s
elg szembetnleg pontozottak; tbbnyire hosszas levlkzek.
Riigyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek, csaknem lapulk; fekets
gesztenyeszn, kiss lazn ll pikkelyekkel bon'tvk; alig kill, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, szlestalp s rvidkposak, hegyesek;
vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Elg nagyok; nem pen vastag, de elg kemnyszvetek;
hosszas s keskeny tojsdadok vagy kerlkesek; inkbb vagy kevsb
rvid, les hegyben vgzdk; csatornsak, vagy kevss veltek; gyenge
korukban nem annyira molyhosak, mint srn hamvasok; rt korukban
csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, vilgos-zldek; szleiken finom,
apr, les fogakkal srn s szablyosan frszesek. Levluyelk rvid,
vastag, elg merev, inkbb vagy kevsb les szgekben flfel ll. Levlplhi idtlenek, sarlalakak, hamar elhullk. Virgrgyet krt
levelei igen nagyok; hosszas, vastag, de hajlkony nyelkrl kiss le
konyulok.
Hasonnevei. Lonie Bouvier.
Leri. L e r o y , Dict, depomol. 11. 124.
M a s , Le Verger. 11. 79. Msok mg aligha rtk le.
szrevtel. E krtefaj is beillik alfldi viszonyaink kz. Mltn
megrdemli, hogy minden kertben helyet adjunk neki. Gymlcsei zben
mg tarts szrazsg utn sem vettem szre oly fanyarsgot, milyent igen
sok ki-tefaj fl szokott venni vidkemen.

108

131. Bjti vadonc?.


(Bei Carroe,)
Szrmazsa. E jeles tli krtefajt kt zben is megkaptam ojtveszSKkben ajisdkkpen Plautires-bl a Simou-Louis testvrek hres fa
iskoljbl. Miuthogy a nlam meglev gjmlcsleirsokat tartalmaz
knyvek egyikben sem tallom lerva, st megemltve sem; hiszem, hogy
oly jdonsg lesz, melyet valaki a legjabb idben nyert magrl.. Hogy
vljon ki nyerte? hol? s mikor? Sajnos, de mg a Simon-Louis testvrek
ltal kiadott G-yakorlati kalauz" (Guide pratique) sem emlti, hol, csak
rviden annyi van rla megjegyezve, hogy nagy, srga hsa olvad, mart.rajusban r" pedig a plautiresi faiskola legjabb gymlcs-jegyzkben
mr azon fajok kz van szmitva, melyek legmltbbak az elterjesztsre,
Ajndkba kapvn e fajt, hiszem, hogy valdi lesz, s mert becses fajnak
tallom, ezennel le is irom.
rsideje. Nlam uov.-decz.; hvsebb tjakon nlunk is el fog tar
tani martiusig is.
Minsge. I. rend csemege s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy legalbb jkora nagy.
Alakja. Vltoz; majd szablytalan kpos krtealak, majd hengeres,
majd ismt tojsdad kpalak; egyik feln tbbnyire hzottabb s emelke
dettebb, mint a msikon; kiss hovadsos, tbbnyire azomban elg skfllet. Zme majd kzptjra, majd jval albb, a kelyhes vg fel esik, hon
nt kelvhe fel szelden fogyva boltozdik s elg szk karimban vgzdik,
de a hengeres, kpos pldnyoknl tbbnyire szles, elg lapos karimban
fogy el; szra fel pedig az egyik oldalon szelden, a msikon behajlssal
is fogyva, tbbnyire ferdn csonkzott kpos vget alkot. S z r a hosszas
vagy kzphossz, elg vastag, fs, grbe, bunksan vgzd, tvnl nha
hsos; szk, de nem mly i-egbe tbbnyire kiss oldalt helyezett. K e l y h e
zrt vagy flignyilt; rvidke, rendetlenl sszehajl, barns szarunem
osztvnyokkal elltott, mely osztvnyok gyakran hinj^zanak is; elg csi
nos, noha nem szablyosan kikanyartott s inkbb vagy kevsbb mly
regbe helyezett, melynek aljrl lapos bordk s barzdk nylnak fl a
karimra s onnan tovbb, elenyszleg a gymlcs derekra is.
Szine. Bre elg vkony, de szvs, sima, szraztapintat, elg f
nyes; elejnte sppadtzld, lltban csakhamar aranysrgra vltoz; napos
oldala lnk pirossal bemosott. A gymlcs teljes rtvel gy az alapszn,
mint a napos oldal rikt piros szine rendszerint szennyesbarna foltokat
szokott kapni. Pontozata apr, sr, a piros sznben elgg szembetn.
Finom rozsdafoltok majd hlzatosn, majd srbben sszefolyva, klnr
sen pedig a szr s kehely krl, csaknem minden gj'mlcsn fordulnak el.
Belseje. Hsa srgsfehr, flfinom, kiss laza. pezsg vagy flszerint
olvad; magtokja krl is alig kvesszemcss; leve igen b. czukros, gyn-

104
ged savauynyal emelt, br kevfSsse! fszeres, de igeu kellemes z. Magtokja
nyilttengely; tmliben majd p, tojsdad, barna vagy fekets, majd pedig
idtlen magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; korn s igen bven
term; mert virgzsban nem knyes, aztn, ktdtt gymlcsei is jl
daczolnak a ksei fagyokkal; flfel trekv vagy kiss sztll gaival,
melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel, hamar s strn beruhzkodnak,
elg lombos gulaalak koront alkot; gulafnak alkalmasabb, mintsem
szlasfnak; helyben s talajban csak annyiban vlogats, hogy gyml
csei, melyek nem elgg jl lljk helyket a fn, az ersebb szelek ellen
talmat kivannak.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, inkbb vkonyak, mint kzp
vastagok; hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; hajlkonyak; knyksek; csaknem boi-dzatlanok; flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel
trekvk; gyenge korukban finoman molyhosak; i't korukban csupaszak;
sttbarnk, napos flkn violaszn pirossal mosottak; aljuknl elg szem
betn hosszas, hegyk fel pedig mindmind aprbb, hosszas vagy kerek,
fak pontokkal ritksan s alig szrevehetleg pontozottak; rendetlen,
tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek, a vessztl elllk; sttgesztenyesznek; alig kill, s csakis a vesszk hegye fel, finoman bordzott
talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadok, alig hegye
sek ; kiss lazn ll, vilgos gesztenyeszn, pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, vkony, de kemuyszvetek; kerekdedek
vagy kerlkesek; tbbnyire hirtelen elkeskenylt, rvidke, les hegyben
vgzdk; a vesszk aljn csaknem laposak; a vesszk hegye fel csator
nsak ; veltek; nyelkrl csaknem vizirnyosan elllk; a vesszk aljn
levk pedig nyelkrl lefel csggk; gyenge korukban fls lapjukon fino
man molyhosak; rt korukban csupaszak, fnyesek, homlyos vagy kiss
srgs-zldek; szleiken elrehajl, tompa fogakkal nyelk fel ritksan,
hegyk fel srn s finoman frszesek. Levlnyelk hosszas, vkony
rugalmas; a vessztl vizirnyosan el, vagy rzsunt flfel ll. Levlplhi fonlidomak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei nagyobbak,
mint a vesszkn levk; csaknem laposak; veltek; rendetlenl hullmo
sak; hosszas, vkony, rugalmas nyelkrl rendetlenl lefel lgk.
Leiri. Tudtommal mg eddig senki sem irta le.
szrevtel. Mint rendesen s gazdagon term tli krtefaj, megrdemlen, hogy az ersebb szelek ellen csak kevss is talmazott, hzikerteinkben mindentt helyet foglaljon. Nyilt gymlcsskbe bajosan lenne
alkalmas, mert nagy fv nem bir nvekedni, gymlcseit pedig, melyeket
oktberig is a fn kell hagynunk, aprdonkint mind levernk az ersebb
szelek.

105

132. Canourgues-i krte. (olv. kanurgi krte.)


(Poire des Canurgues.)
S7rniazsa. A mlt szzad vegein vletlenl kelt magrl egy ker
tsben, bizonyos Lanzeral nev birtokosnl Frankhonban. Nevt azon birtok
nevtl kapta, a hol vilgra jtt s fltalltatott. A hatvanas vek elejn
kezdett csak elterjedni a Bonnamy testvrek toulonsi faiskoljbl. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam Plantires-bl, a Simon-Louis testvrektl. Faj
fmon tbb zben termett azta. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideJB. Jlius vgn s aug. elejn.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege- s piaezos gymlcs.
Nagysga. Kisded vagy csaknem kzpnagy.
Alakja. Tojsdad vagy hosszas tojsdad; nha hasas krtealak;
elg szablyosan boltozott, noha nmelykor egyik oldala kiss hzottabb,
mint a msik. Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg fel esik,
honnt kelyhe fel flgmbalaklag boltozdik s kelyhe krl oly szk
karimban vgzdik, hogy arra ritkn llthat fl; szra fel pedig az
egyik oldalon tbbnyire behajls nlkl, szelden, a msik oldaln pedig
nha behajlssal is fogyva, hosszas, tbbnyire kiss ferdn csonkzott kpos
vget alkot. S z r a rvid vagy kzphossz, vkony, fs, hegynl kiss
bunks; srgs-barna mzzal bevont; a gymlcs hegyn, szk s rnczos
mlyedskbe helyezett s hsos emelkedstl kiss ferdre tasztott.
K e l y h e kicsi, zrt vagy flignyilt; rendetlenl flfel ll vagy ssze
borul, rvid, szarunem osztvnvnkkal elltott; szkes seklyke, szelden
rnczosfalu mlyedsben l, melybl osztvnyai hegyvel tbbnyire a
karima sznvonala fl szokott emelkedni.
Szine. Bre finom, vkony, sima, gyngdtapintat, nha csaknem
zsiros, bgyadtan fnyl; elejnte vilgos-zld; rtvel lnk szalmasrga;
napos oldaln piros pettyekkel srn behintett s nha pirossal inkbb vagy
kevsbb belehelt vagy szelden cskozott. Pontozata igen apr, alig szre
vehet. Rozsdaalakzatok hinyzanak flletn s legflebb szra krl
vehet szre nmi ttetsz finom rozsdamz; nha azomban srgval kr
tett barns ragyaszeplk tallkoznak flletn.
Belseje. Szp fehr, igen finom, olvad; magtokja krl is csak alig
szrevehetleg kvesszemcss; leve igen b; igen czukros, finom savanynyal emelt, gyngden illatos, igen kellemes fszeresz. Magtokja zrtter.gely; hosszas tmlcskiben kevs p magot rejt.
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; korn s igen bven term;
flfel trekv vagy nyiltszgekben sztll gaival, melyek gymlcsveszszikel s peczkekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, terjedelmes koront
alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon; alkalmas szlasfnak
mg inkbb, mintsem gulafnak; helyben s talajban nem vlogats; gy
mlcsei igen jl lljk helyket a fn.

_i08
Vesszei. Elg szmosak, KoFazak, karcsak, liegyk fel Is csak kevea
Bet vkonyodk; kiss knyksek; bordzatlanok; flllk vagy nyilt
szgekben sztllk; gyenge korukban finoman fehr molyhosak j rt
korukban csupaszak, simk, csaknem fnyesek, fldes vilgosbarnk;
hegyk fel s napos flkn pirossal mosottak; apr, kerek, fehres pon
tokkal elg srn, de nem szembetnleg poutozottak; egyenltlen, tbb
nyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, zmk kiiposak, alig hegyesek, a vessztl elU
lk; szrkvel s sttbarnval rnyalt vilgos gesztenyesznek; elg
kill, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hasas kposak, alig hegyesek; pirosas gesz
tenyeszn, sima pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek, kiss vkony, de kemnyszvettek; tojsdadok;
rvidke, les hegyben vgzdk; kiss vlgyesek; iveitek s kiss flregrblk; gyenge korukban mg als lapjaikon is csak kiss molyhosak;
rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, vilgos-zldek; szleiken igen
apr fogakkal leginkbb csak hegyk fel vagy igen szablytalanul frszesek. Levluyelk rvid vagy kzphossz, vkony, rugalmas; rzsunt
flfel vagy csaknem vizirnyosan elll. Levlplhi kicsinyek, foulidomak, a nyl tvtl kiss flebb, a nylre helyezettek; elg tartsak.
Virgrgyet krt levelei, valamint a gymlcspeczkeken s a vesszk
aljn levk is, jval nagyobbak, mint a vesszk derekn s hegye fel
levk; szles s hosszas tojsdadok vagy kerlkesek; laposak vagy kiss
vlgyesek; csaknem pszlek; igen hossz, vkony, rugalmas, rendetlenl
sztll nyelkrl kiss lefel lgk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L e r o y . Dict. de poviol. I. 526.
M a s , Le Verger 11. 77. Msok mg aligha irtk le.
szrevtel. Minden tekintetben beillik alfldi viszonyaink kz is.
Megrdemlen, hogy npesebb vrosaink mellett, piaczi elrusitsra, nagy
ban is tenyszszk.

107

f33 Capaumont vajoncza


(Beurr Capiaiimont Capiaumonts Butterbirn.)
Szrmazsa. A mlt szzad \^n, Dumorter szerint, 1787. krl,
Capaumont, gygyszersz nyerte a K o b a k k r t e ( = Calebasse) mag
vri Mousban (Belgium). A Deutsches Obstcabinet" szerkesztje Langethal pedig azt lltja, hogy Capiaumout ezen krtjcSt azizambert ( = Beurr
gris) magvri nyerte volna. Dumortiernek vagy Langethalnak van-e e
rszben igaza! bajos volna eldnteni; mert llitst egyik is, msik ia
elhanyagolta okokkal tmogatni. Elg az hozz, hogy mindenfel el vau
mr e krtefaj terjedve fnebbi neve alatt, s terjed napjainkban is folyvst,
noha tudva vau felle, hogy nem mindentt rdemli meg az egri" nevet,
ms szval nem mindentt terem becses gymlcsket.
rsideje. Sept. vge, oct. eleje; hvsebb tjakon novemberig is eltart,
Minsge. Nlam csak II. rend; kedvez talajban I. rend csemege'
gymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Hosszas s nha hasas krtealak; egyik oldaln gyakran
hzottabb, mint a msikon; elg skfllet. Zme a kzptjnl jval albb,
a kelyhes vg fel esik; honnt kelyhe fel hirtelen fogyva gmblydik s
kelyhe krl szk talpban vgzdik; szra fel pedig, az egyik oldalon
szeld behajlssal, a msikon pedig behajls nlkl fogyva, hosszas, kpos
cscsban enyszik el. S z r a rvid vagy kzphossz, vastag, tbbnyire
hsos, grcss; fnyes vrhenycsbarna mzzal bevont; a gymlcs cs
csbl annak folytatsaknt kill; nha nmi hsos gyrzetbl oldalvst
kiemelked. K e l y h e nyilt vagy flignyilt; rendetlenl fl-vagy sztll,
szles, barns, szarunem osztvuyokkal elltott; igen sekly mlyeds
kben l, melynek karimja rendszerint kiss ferdn ll s rajta szembe
tn emelkedsek nem fordulnak el.
Szine. Bre kiss vastag, kemnyks, sima, kiss fnyes, elejnte sppadt srgs-zld; rtvel fehres-srga; napos oldaln gyakran pirossal is
belehelt. Mindezen sznezetbl azombau csak kevs lthat tisztn, mint
hogy az egsz fllet finom, barns, ksbb srgsbarnv vagy vrhe
nyesre vltoz rozsdamzzal van eltakarva vagy legalbb srn hlzva s
mrvnyozva. Pontozata csak a rozsdval el nem takart alapsznben vehet
szre s e pontozat egyenlen elhintett, elg szembetn, vilgosbarna petytyecskk alakjban szokott jelenkezni. Nha fekets ragyafoltok is tnnek
el a gymlcsn.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom tmtt, olvad
vagy flszerint olvad; magtokja krl kiss kvesszemcss; leve b,
czukros, dt savanynyal emelt, mibe azomban szraz vjrskor ssze
hz cspssg is vegyl, klmben igen kellemes, fszeresz. Magtokja

la

tbbnyire zrttengelyi; tmlfioskciben egszsges, zmk tojsdad, hegyes,


sttbarna p magvakat rejt.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; virgzsban sem knyes;
ktdtt gymlcsei is jl daczolnak a ksei fagyokkal, mirt is korn,
rendesen es igen bven term; flfel trekv vagy kiss sztll gaival,
melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, elg srllombos, gulaalaku koront alkot. Vadonezon inkbb dszlik, mintsem birs
alanyon ; szlasfuak is, gulafnak is egyirnt alkalmas; kertem knnyen
kiszrad s laza talajban is jl dszlik, de gymlcsei szraz vjrskor
sszehz fanyarsgot kapnak klnben, a fn, igen jl lljk helyket
mindig.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk, de hegyknl kiss bunksan vgzdk; kiss knyksek; bordzatlanok; fl vagy sztllk; gyenge korukban elg srn s finoman fehrmolyhosak; rt korukban osupaszak, vrses barnk; elg nagy, kerek
vagy itt ott tojsdad, fak pontokkal srn s elg szembetuuleg pontozottak; hosszas levlkzek.
Riigyei. Kzpnagyok, zmk kposak, hegyesek, a vessztl elllk;
kiss lazn ll, szrkvel tarkzott sttgesztenyeszn pikkelyekkel bortvk; majd alig, majd elgg kill, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Elg nagyok, tojsdadok, hegyesek, szrkvel s stt
barnval tarkzott vilgos geszteuyesznek.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, kiss vastag s kemnyszvetek; kerlkesek vagy hosszas tojsdadok; tbbnyire szablyosan
elkeskenyed hosszas, les hegyben vgzdk; a vesszk aljn csaknem
laposak; flebb a vesszkn csatornsak; itt-ott hullmosak s flrecsavarodk; inkbb vagy kevsbb veltek ; gyenge korukban kiss molyhosak;
rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, lnk vilgos-zldek; szleiken
elrehajl kiss tompa fogakkal, elg mlyen s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, flebb a vesszkn mindmind
rvidebb, elg vastag s merev; kiss les szgekben flfel ll. Levlplhi
jl kifejldttek, fonl vagy ridomak, elg tartsak. Virgrgyet krt
levelei kiss nagyobbak, szlesebbek s hosszabbak, mint a vesszkn levk;
hosszas, elg vastag, de elg hajlkony nyelkrl, kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Beurr Aurore; Capiaumonts Herbst-Butterbini.
Leirl. D i e l , Kernobstsorten. VIII. 54.
J a h n , lllustr. Handh. der Obstk. 11. 93.
L e r o y . Dict. depomol. I. 330.
Mas, Le Verger. III. 75. s sokan msok.
szrevtel. Ktttebb s kellleg nedves talajban szles elterjesztsre
mlt haznkban is mindentt, mg az alfldet sem vve ki. Nlam alig
rdemli meg a helyet, melyet kertemben elfoglal.

109

134. Charneu-i zletes, (olv. Sarni.)


(Fondonte de Charneu; Kstliche von Charneu.)

Szrmazsa. E szzad elejn vletlenl kelt magrl bizonyos Legipont nev birtokos jszgn Charneu, belga falu hatrban. Kezdetben
Legipont krtje nv alatt ln ismeretess; ksbb azombau Diel fuebbi
nv alatt irta le s utna a Charneu-i zletes" elnevezs lett uralkodv a
gymlcsszet irodalmban s az eurpai gymlcsfaiskolkban is Belgiu
mot kivve, a hol mig is a Legipont krte" elnevezst tartottk meg.
Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Reutlingenbl, dr. Lucastl. Nlam mg
csak tavaly fordult termre a mr jl megersdtt prbag a fajfn. Fajom
hatrozottan valdinak bizonyult be.
rsideje. Sept. vge oct. eleje.
Minsge. I. rend csemege gymlcs.
Nagysga. Nagy, nha igen nagy. Szraz, laza talajban s nagy sz
razsgkor nlam mg eddig csak kzpnagy pldnyokat termett.
Alakja. Vltoz; majd hosszas, hasas krtealak; majd tojsdad
krtealaku, szelden buczkos, de klnben elg skfllet. Zme a kzp
tjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden fogyva
boitozdik s kelyhe krl elg talpasn fogy el; szra fel pedig szintn
szelden, nha nmi behajlssal vagy behajls nlkl is fogyva, hosszas,
kiss tompakpos vget alkot. S z r a hossz vagy hosszas, elg vastag,
grcss, fs, tvnl nha hsos, hegynl bunksan vgzd, tbbnyire
grbe; zldszn, nagyrszt azomban srgsbarna mzzal bevont; majd a
fisznre helyezett; majd cseklyke mlyedsbl, hsos dudorok kzl
kiss oldalt kill. K e l y h e elg nagy, nyilt; csaknem csillagalaklag
sztterl, hosszas, hegyes, srgs vagy barns, kiss molyhos osztvnyokkal elltott; inkbb vagy kevsbb mly s nem tgas regben l, mely
nek aljrl szeld, lapos bordk nylnak fl az reg karimjra s ezt hul
lmoss tve gyakran, majd inkbb, majd kevsbb kiemolkedleg vagy
eleuyszleg, a gymlcs derekra is flvonulnak s a gymlcs kerekdedsgt megzavarjk.
Szne. Bre tinm, sima, de kiss szraztapintat; elejnte srgs-zld;
rtvel czitromsrga; napos oldaln nmi sugrszer, inkbb vagy kevsbb
derlt pirossggal bemosott vagy csak belehelt. Pontozata igen sr, egyen
len elhintett, apr, fahjszn pettyek alakjban jelenkez, szembetn.
Rozsdafoltok s alakzatok csak akkor tnnek el felletn, ha a br, fejl
dse kzben, nmi srlst kapott.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsfehr, igen finom, tmttes, olvad;
magtokja kri is csak alig szrevehetleg kvesszemcss; leve igen b,
igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja kiss nyilttengelyfi, tmliben hosszas, hegyes, barna, p
magvakat i-ejt.

110
fja. Elg vgnovst ds erteljes, edzett; elg korn s bven term;
kiss nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel
s peczkekkel szablyosan beruhzkodnak, szp gulaalak, szells koront
alkot. Dszlik birsen is, vadonczon i s ; gulafnak alkalmasabb, mintsem
szlasfnak; szereti a mlytermrteg, kellleg nedves talajt, hol nagy s
finomz gymlcsket terem. Kertem knny, szraz talajban jl dsz
lik ugyan a fja: de gymlcsei nem birnak kell nagysgra flnevelkedui,
flhzni. Gymlcsei nlam jl dac55oltak a fn az ersebb szelekkel is.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk; knyksek; bordzatlauok; flllk, vagy kiss nyilt szgekben
flfel trekvk; gyenge korukban srn fehrmolyhosak; rt korukban
is csak itt-ott csupaszak; barns olajszn-zldek; aprbb-nagyobb, hosszas
vagy kerek, fehres pontokkal srn s elg szembetnleg pontozattak;
rendetlen, vagyis itt ott rvid, itt-ott hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a vessztl elllk s
gyakran sarkantysan is kiszgellk. srn molyhos, vilgos gesztenye
szn pikkelyekkel bortvk; elg kill, bordzatlan talapra helyezkedk,
Virgrgyei. Elg nagyok, hosszas kposak, hegyesek; kiss lazn
ll, pirosas vagy vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek, elg vastag s elg kemnyszvetek, hosszas,
keskeny tojsdadok vagy csaknem lndzssak; szablyosan elkeskenyed,
hosszas, les hegyben vgzdk; vlgyesek; veltek; gyenge korukban
alulfll iuoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan
fnylk, homlyos zldek; szleiken igen apr, tompa fogakkal szably
talanul frszesek, vagy csaknem pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn
hossz, rugalmas; a vesszkn flfele mindmind rvidebb s merevebb;
vizirnyosan el vagy rzsunt flfel ll. Levlplhi elg hosszak, fonl
vagy ridomak, gyakran a nyltvtl flebb a nylre helyezettek; tar
tsak. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, mint a vesszkn lvk;
kiss hullmosak; flll, hosszas, rugalmas nyelkrl, mei*even sztter
lk. Msodlevolei lndssak, csavarosn elgrblk.
Hasonnevei. Merveille de Charneu; Legipont stb.
Leiri. D i e l , Kemohstsorten. Almk-krtk. III. 113,
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. II. 105.
L e r o y , Dct. depomol, II. 172. s sokan msok is.
szrevtel. Megrdemli, hogy klnsen itt az alfldn nagyobb
folyvizeink mellkn, minden kertben hegyet foglaljon. Sem a tlsgosait
nedves, sem a tlsgosan szras talajba nem val.

.y^J^>^AA^-*.^A.nv^A^

111

135. Coloma szi vajoncza.


lUrbaniste; Coloma's Herbstbutterbirn.)

Szrmazsa. A mlt szzad vdgn vletlenl kelt magrl az Urbanistknak nevezett bartok kertben. Malinesban (nmetl Mecbeln) Bel
giumban. E kertet az urbanista bartok rendnek eltrltetse utn Coloma
grf, hres magonczoz, a ki tbb jeles gymlcsfajjal gazdagtotta a vil
got, vette meg 1786-ban s itt fedezte fl e jeles krte anyafjt. Belgium
bl tbbfle nv alatt kezdett csakhamar elterjedni a vilgon. Ojtvesszejt
1871-ben Oberdiecktl fnebbi neve alatt, 1872-ben Knig von Rom" nv
alatt kaptam meg. Ez utbbi faj jegyfcskjra Oberdieck azt irta, hogy
hozz Burchardtl s ehhez egyenest Van Monstl kerlt: de nlam ez a
faj is csak a Coloma szi vajoncznak mutatta be magt. A Vau Mons tr
sulat kertbl mr 1868-ban is megkaptam e fajt. Esperen bergamotja"
hamis nv alatt. Fajom hatrozottan valdi.
rsideje. Sept-octber.
Minsge. I. rend csemege gymlcs.

Nagysga. Kzpuagy.
Alakja. Tojsdad vagy hasas csigaalak; szablyosan boltozott, noha
nmelykor egyik oldaln hzottabb s emelkedettebb mint a msikon;
krskrl skfellet; zme a kzptjnl albb, kiss a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel flgmbalaki'ilag boltozdik s kelyhe krl inkbb
vagy kevsbb szk, de laposas karimban vgzdik; szra fel pedig sze
lden s nha nmi behajlssal is fogyva, tbbnyire rvid, vastag s tompa
kpos vget alkot. S z r a inkbb rvid, mint kzphossz, vastag, fs,
nha kiss hsos, kt vgn bunks; egsz hosszban vilgosbarna, fnyes
mzzal bevont; a gymlcs cscsn az egyik oldal flemelkedse mell,
csaknem a flsznre helyezett vagy szk s sekly mlyedsbe, hsos dudo
rok kz, mintegy beszortott. K e l y h e nyilt; flll, rvid, trkeny,
szarunem osztvnyokkal elltott; csaknem szablyosan kikanyartott,
tgas, de igen sekly regben l.
Szne. Bre kiss vastag, kemnyks, sima, zsirostapintat, bgyad
tan fnyl; elejnte vilgos-zld; rtvel zldessrga; napos oldaln is
csak a napszegte darabokon kap nha nmi piros mosatot vagy leheletet.
Pontozata elg sr, zlddel szegett, apr, barna pettyecskk alakjban
jelenkez, elg szembetn. Rozsdafoltok s alakzatok ritksan elhintve
majd minden gymlcsn fordulnak el. Kehelyregnek falait tbbnyire
finom, sugaras rozsdamz bortja, a milyen nha szras vgn is mutatkozik.
Belseje. Hsa fehi*es, finom, tmtt, olvad; magtokja krl is csak
finotnan kvesszemcss; leve igen b, igen czukros, finom savanynyal
emelt, igen kellemes fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben
szp, tojsdad, hegyes, sttbarna p magvakat rejt.

112
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; ksn fordul termre, de
aztn bven term; nylt szgekben flfel trekv gaival, melyek gy
mlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de kellleg
szells, gulaalak koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas
szlasfnak is, gulafnak is; mindentt jl dszlik, de gymlcsei vgett,
melyek nem elgg jl lljk belyket a fn, a mennyire lehet, vdett
helyet igyekezznk szmra juttatni.
Vesszei. Szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk; knyksek; flllk vagy uyilt szgekben flfel trekvk;
bordzatlanok; gyenge korukban is csak finoman molyhosak; rt koruk
ban csupaszak, csaknem fnyesek; olajszn vagy zldessrgk; hegyk
fel nha pirossal kiss mosottak; apr, tbbnyire kerek, srgsfehr pon
tokkal ritksan pontozottak; rendetlen, de tbbnyire kzphossz levlkzek.
Rgyei. Nagyok, kposak, tompahegyek; hegykkel a vessztl jl
elllk; kiss lazn ll, szrkvel tarkzott, vrses gesztenyeszn pik
kelyekkel bortvk; alig, vagy csakis a vesszk hegye fel kiss kill,
sima prknyos talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, igen tompakposak; szrkvel kiss tark
zott vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, kiss vastag, de nem elg kemuyszvetek;
hosszas tojsdadok; nyelk fel nha csaknem ppen ugy elkeskenyedk,
mint hegyk fel; rendszerint kiss hirtelen elkeskeuyed, hosszas, les
hegyben vgzdk; szles vlgyesek; alig veltek; gyenge korukban igen
finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk,
vilgos vagy szks-zldek; szleiken tompa fogakkal elg szablyosan s
szembetnleg fogazottak. Levlnyelk hossz, kzpvastag, hajlkony,
s csaknem vizirnyosan elll s rla a levltnyr kiss lefel konyul.
Levlplhi vkony fonlidomak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei
jval nagyobbak, mint a vesszkn levk; hosszas, szles tojsdadok; kiss
veltek s lapos vlgyesek; igen hossz, vkony, rugalmas nyelkrl kiss
lefel lgk.
Hasonnevei Poire des Urbanistes; Urbanists Seedling; Beurr Draplez; Beurr Piquery; Louis Dupont; Louise d'Orleans; Herbst coloma; stb.
Leri. B i v o r t . Annl, depomol. II. 35 s 59.
L e r o y , Dict. de fomol. 11. 712.
M a s , Le Verger. III. 193.
D i e l , Kernobstsorten, krtk VIII. 65.
J a h n, Illustr. Handh. der Obstk. 11. 443. s sokan msok.
szrevtel. E jeles krtefaj megrdemlen, hogy az ersebb szelek
ellen csak kevss is vdett helyeken mindentt elterjoszszk haznkban,

mg az alfld sksgait sem vve ki.

113

136. Columbia krte.


Szrmazsa. E jeles krte az jszak-amerikai egyeslt llamokbl
szrmazik. iiegyveues cvek eltt, bizonyos Casser nev ur brjszgn,
New-Yorktl 20 kilomternyire, a Wostchester grfsgban talltk fl.
Bloodgood s trsai" czg lusliingi faiskoljbl kezdettk elszr elter
jeszteni s napjainkban mr Eurpban is meglehetsen el vau terjedve.
Ojtvesszjt 1872-ben kaptam boldogult Glocker, enyingi fkertsz bar
tomtl. Nlam tbb zben tei-mett mr a fajfn. Gymlcsei is, nvnyzete is
egyeztek a lersokkal s gy fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje, tept. vgtl oct. vgig,- hvsebb tjakon uov.dec.
Minsge. I.-rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jkora nagy.
AlaKja. inkbb vagy lievsbb hosszas tojsalak; egyik oldaln majd
mindig hzottabb, mint a msikon; klnben elg szablyosan boltozott skfllet. Zme csaknem kzptjra esik, honnt kelyhe fel szelden fogyva
gmblydik s kelyhe krl tbbnyire ferdn ll karimban vgzdik,
melyre a gymlcs mgis tbbnyire jl flllthat; szra fel pedig az
egyik oldalon szelden, a msikon nmi behajlssal is fogyva, inkbb vagy
kevsbb hosszas, vastag s tompakpos vget alkot. S z r a kzphossz,
majd kzpvastag s fs, majd elg vastag s hsos, bunksan vgzd,
grbe vagy flrecsavarod; csaknem vgig fnyesbarna mzzal bevont; a
gymlcs cscsbl, tbbnyire oldalvst kill vagy legalbb hsos emel
kedstl ferdre tasztott. K e l y h e tbbnyire flig uyilt; rendetlenl fl
ll, inkbb vagy kevsb rvid, srgs vagy barna, szarnem osztvnyokkal elltott; tgas, de sekly regben l, melynek falain s karimjn rit
kn lthatk szrevehet emelkedsek.
Szine. Bre kiss vastag s kemnyks; csaknem teljesen sima, b
gyadtan fnyl; eleinte spadt vagy halavny zld; rtvel cztrom srga;
napos oldaln is csak aranysrga, nha nmi narancs-prossal rnyalt. Pontozata elg sr; egyenlen elhintett, barns vagy fahjszin pettyecskk
alakjban jelenkcz, elg szembetn. Rozsda foltok vagy alakzatok ritkn
mutatkoznak flletn, st mg kehelyregnek falain s szras vgn sem.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsfehr; elg finom, tmttes, olvad;
magtokja krl kves-szemcss; leve b, czukros, finom savanynyal emelt,
ulam nem illatos, de igen kellemes fszeresz. Magtokja csaknem zrt
tengely; tmlcskiben hosszas, hegyes, vilgosbarna, p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, edzett; korn s elg bven term; flfel trekv,
nylnk gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhz
kodnak, elg lombos, gulaalak koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik,
mint birsalanyon. Legalkalmasabb lczezet mell, redly vagy szrnyas
fknak, kertett s az ersebb szelek ellen vdett helyen is inkbb gulafA"
9

114

nak, mintsem szAlasfnak, mert gymlcseit knnyen lehnyja a szel. K


lnben a fa, maga, mindentt jl dszlik.
Vesszei. Igen szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk, hajlkonyak; knyksek; bordzatlanok; flllk; gyenge koruk
ban finoman molyhosak, pirossal sznezettek; rt koi-ukbau csupaszak, kiss
srgs s barns zldek; apr, kerek, fehres pontokkal ritksan s alig
szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kiss hosszas s karcs kposak, hegyesek, a
vessztl elllk; szrkvel szegett vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel
bortvk; elg duzzadt, simaprknyos talapra hclyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hosszas kposak, hegyesek; sttvrses gesz
tenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Csaknem kzpnagyok; nem vastag, de elg kemnyszvetek; kerlkescik vagy tojsdac kerlkesek; szablyosan elkeskenyed,
rvidke, les hegyben vgzdk; kiss csatornsak, alig iveitek; nyelkrl
kiss lefel csggk; gyenge korukban is alig szrevehetleg molyhosak;
rt koi-iikban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, vilgos vagy kiss sr
gszldek; szleiken tompa fogakkal, ritksan s seklyen fi-szesek. Levlnyelk hossz, vkony, hajlkony; csaknem vizirnyosan elll vagy le
fel grbl. Levlplhi majd fejletlenek, majd vkony foulidomuak, ha
mar elhullk. Virgrgyet krit levelei nagyok, hosszas tojsdadok;
csaknem laposak, itt-ott kiss hullamosszlek; igen hossz, vkony s
hajlkony, sztll nyelkrl lefel lgk.
HasonneVQ. Columbin virgalieu; Columbia virgouleuse.
Leirl. B i v o r t , Annl, depomol. VII. 33.
L 6 r 0 y, Dct, de pomol. I 589.
Mas, Le Verger. I. 151.
J a h n, lUustr. Handh. der Obstkunde. VII. 453. s sokan msok.
szrevtel. Szabadon ll fnak a sk alfldre, hol az ers szlroha
moknak mi sem llja tjt, egytalbau nem val e faj. Haznk hegyesvlgyes vidkein bizonyra rdemes volna sokhelyt nagyban is tenyszteni.

IIS

137, Csatr krte.


('Soldat-laboureur; BlumenbacLs Butterbirn.)
Szrmazsa. E jolos krtet Esperen rnagy nyerte magrl 1820.
krl s fradalmas katonai letre czlozva elkeresztelte S o 1 d a t -1 a b o ur e u r-n a k. Oberdieck Van Moustl ucv nlkl kapta meg e fajt s gondolva,
hogy ez is Van Mous magoncza, elkeresztelte egykori tanra nevrl Blumeubach vajouczuak. Minthogy Nmetorszgban ez utbbi nev alatt mr
igen el van terjedve; brha ksbb eredeti neve is flfedeztetett, mgis az
Oberdieck elnevezse alatt ismerik s terjesztik ott mig is e krtefajt. Az
eredeti franczia nevet visszatkrzni akarva n fnebbi magyar nvvel
neveztem azt el. Ojtvesszejt 1872-beu kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl,
(Hamiovcra). Tbb izbon termett mr fajfmon. Fajom valdisga kt
sgtelen.
Ersideje. Nlam september; hvsebb tjakon oct.-nov.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha nagyobb is.
Alakja. Kiss vltoz; tbbnyire azomban csigs krtealak vagy
csaknem harangalak; szablytalanul boltozott, kiss hovadsos s buczkos
fllet. Zme a kzptjiul kiss al.bb, a kolyhes vg fel esik, honnan
kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s elg talpasn vgzdik;
szra fel pedig majd hirtelen, majd szelden fogyva behajlst is alkot s
inkbb vagy kevsbb rvid, vkony, tompakpos csvicsbau enyszik el.
S z r a inkbb rvid, mintsem kzphossz, elg vastag, fs, itt-ott grcss;
tvnl nha hsos; nagyrszt fnyes, vrhenycsbarna mzzal bevont; a
gymlcs cscsn, hsos gyrzetre vagy hsos emelkeds mell, oldalt
helyezett. K e l y h e kicsi, nyilt vagy flig nyilt; flll, rvid, szarunem
osztvuyokkal elltott; igen szk s sekly regesbe helyezett, melynek
szles s laposas karimjn szeld emelkedsek is vehetk szre,
Szine. Bre kiss vastag, sima vagy finoman rdes; elejnte fehres
zld; rtvel sppadtsrga; napos oldalu is csak kiss lnkebb srga
minden pir nlkl. Pontozata ritks, de elgg szembetn, kissebb-nagyobb,
bai'na pettyecskk ahikjbau jolenkez. Eozsdaalakzatok majd srbben,
majd ritkbban, de mindig tallkoznak flletn; kluseu pedig napos
feln s kelyhes vgn; szras vgt pedig elg nagy terjedelemben tbb
nyire finom, vrhenyes rozsdamz szokta bortani.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom vagy elg finom, tmttes, olvad;
magtokja krl kvesszemcss; leve igen b, igen czukros, gyngd savanynyai emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja zrtteugely; szk tmlcskiben tojsdadalak, hegyes, barna, p magvakat rejt.
Fja. Fiatalkorban vgnvs, ksbb csak mrskelten nv, do
egszsges s edzett: korn s elg bven term; nyilt szgekben flll

116

vagy flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel


jl beruhzkoduak, szeils lombozat, gulaalak, koront alkot. Dszlik
vadouczon is, birseu is; iukbb alkalmas lczezet mell kiktztt formafkuak, mintsem gla vagy szlasfuak; mert gymlcsei uem eldggc jl
lljk lielyket a fn. Maga, a fa azombau mindentt jl dszlik.
Vesszei. Elg szmosak, kzc'phosszak, kzcpvastagok, hegyk fel
elvkouyodk, de licgyknl kiss bunksan vgzdk; kiss konyksek;
bordzatlauok; fl- vagy sztllk; gyenge korukban inoman molyliosak;
rt korukban csupaszak, homlyos vrsesbarnk vagy zldesbaruk; apr,
hosszas, szrks pontokkal elg srfm, de uein szembetnleg pontozottak;
rendetlen, tbbnyire azomban kzpliosszn levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a vessztl kiss elllk;
tbbnyire kiss lazn ll, fekets pikkelyokktil bortvk; elgg kiduzzadt,
sima prknyos talapra helyezkedk.
Virgi'gyoi. Elg nagyok, hossz.'is kposak, hegyesek; szrkvel
szegett gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; vkony s uem kemnyszvetek; hosszas tojsdadok vagy keskeny kerlkesek; nyelk fel nha
keskenyebbek, mintseni hegyk fel; majd szablyosan, majd hirtelen
elkeskenyed rvid s les hegybon vgzdk; lapos csatornsak; alig
veltek; gyenge korukban ritksan s finonaau molyhosak; rt korukban
csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, vilgos-zldek; szleikon apr, torapa
fogakkal ritksan s szablytalanul fdrszesek. Levluyelk rvid vagy
kzphossz, kzpvastag, merev; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben
flfel ll. Levlplhi rldomak, hegykkel a vessz fel visszakanyarodk; kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei kzpnagyok, tojsdad
kerlkesek; lapos teknsek; hossz, merev nyelkrl lefel lgk.
Hasonnevei. Auguste Vau Mons sidat; Beurr Blumeubach; Sidat
Esperen; Soldatenbirne.
Leri. R o y e r , Annnl, de pomol. ILI. 31.
L e r o v , Dict. de pomol. II. 668.
M a s , 'Le Verger. III. 131.
J a h n , llltistr. Handb. der Ohstk. II. 143. c's tbben msok.
szrevtel. Haznk hegyesvlgyes vidkeire iukbb val e krtefaj,
mintsem az alfldre, a hol csakis a magas pletektl vdett vrosi ker
tekben volna elnys tenysztse. Sksgokon, a szabadon nyargalsz sze
lek, id eltt levernk gymlcseit.

117

138. Desportes vnn.


(Madame Baptiste Desportes,)
Szrmazsa. Fraukhonbau Leroy Endre, a ki a gymlcsszet iro
dalmt nagyszer munkjval a Q-ymlcsszeti sztrral (=r:Diotionnaire
de pomologie) gazdagtotta, 1863-ban magrl nyerte augersi hres faiskold
jban, es nagyszer fatonysztsi zletnek egj^ik igazgatja, Desportes
Ivn ur neje nevdrl keresztelte el. Ojtvesszejet 1874-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsoubl. Fajfmon csakhamar tei-mre fordult. G-ymlcsei,
nvnyzete egyezvn Leroy lersval, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Sept. kzepe; hvsebb tjakon octber kzepig eltart,
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Kiss vltoz; majd csigs ginbalak; majd tojsdad gmb
alak ; elg szablyosan boltozott brha itt-ott szelden emelkedses fllet. Zme csaknem kzptjra, vagy csak kiss albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel szelden fogyva gmblydik s kelyhe krl elg
szk karimban vgzdik; szra fel pedig szintn szelden s tbbnyire
behajls nlkl fogyva, aztn pedig hii'telen sszeszklve kisded cscsban
vgzdik. S z r a rvid vagy kzphossz, elg vastag, fs, tbbnyire
grbe, bunksan vgzd, tvnl nha hsos, zldesbarna mzzal bevont;
majd a gymlcs folytatsaknt a cscsbl hsosn kiemelked; majd
cseklyke s szelden emelkedses karimj mlyedsbe helyezett. K e l y h e
kicsi, nyilt vagy flig nyilt; flll, rvidke, srgs, szarunem osztvnyokkal elltott; inkbb vagy kevsbb tgas s mly regesben l,
melynek karimja nha szelden hullmos.
Szne. Bre finom, vkony elg sima, de szraztapintat, fnytelen;
elejute bgyadt zld; rtvel zldessrga; napos oldaln kiss derltebb
srga s nha nmi ignytelen pirossal is belehelt; mindezen szinezetbl
azomban kevs ltszik ki tisztn; mert gyakran, csaknem az egsz fllet
finom, zldesbarna, ksbb kiss vrhenyesre vltoz mzzal van elftyo
lozva mrvnyozva vagy hlzva. Pontozata elg sr, apr alig szembetn.
Belseje. Hsa fehr, finom, tmttes, olvad vagy flszerint olvad;
magtokja krl is. alig kvesszemcss; leve igen b, czukros, gyngd
savanynyal emelt, igen kellemes, noha kevss fszeresz. Magtokja zrt
vagy csak alig uyilttengely; tmlcskiben rvid, tojsalak, barns, p
magvakat rejt.
Fja. Isem erteljes, lassnvs, kevss edzett; korn s igen bven
term; flfel trekv gaival, melyek rvid gymlcspeczkekkel hamar
s jl beruhzkodiiak; ritks szells s nem elgg szablyos, gulaalak
koront alkot. Vadonczon is csak mrskelten n; birsen csak snyldik,
lagyfv nem kpes nvekedni; mirt is csak bokoralaku vagy gulafnak

.118
alkalmas. Kertem knnyen kiszraci lasa talajban raogloliet^sen meg'
kzdtt a hrom vig folyvst tart szrazsggal is. Gymlcsei elg jl
lljk lielykt a fn.
Vesszei. Ele'g szmosak, nem hosszak, vkonyak, elg egyenesek;
alig knyksek; finoman bordzottak; flllk vagy uyilt szgekben
szcitllk; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, zklesbarnk; apr, kerek, fehr pontokkal elg srn de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azomban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpuagyok, rvidkposak, alig hegyesek;
a vessztl kiss elllk; pikkelyeik sttgesztenveszi'uek, egymst lazn
bortk; elg kiemelked, finoman s hosszan bordzott talapra hely czkedk.
Virgrgyei. Kzpuagyok, hasaskposak, alig hegyesek; pikkelyeik
sttbarnval rnyalt vilgos gesztenyesznek, egymsra lazn borulok.
Levelei. Kicsinyek, vkony, de kemnyszvetek; ludss kerlkesek; nha hegyk fel inkbb elszlesedk, mintsem nyelk fel; tbb
nyire rvidke, les hegyben vgzdk; csaknem laposok vagy kevss vl
gyesek ; alig veltek; gyenge korukban is csak ritksan s finoman moly
hosak; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, vilgos-zldek;
szleiken igen aj^r, hegyes fogakkal srn s elg szablyosan frszesek.
Levluyelk hosszas, vkony hajlkony; nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi fejletlenek, fonlidomak, hamar elhullk. Virgrgyet krt
levelei gyakran kisebbek, mint a vesszkn levk; ludssak, kiss hull
mosak ; laposak s nem veltek; hossz, vkony, rugalmas nyelkrl, mere
ven sztterlk.
Hasonnevei. incsenek.
Leirl. L e r o y , Dict. depomol. II. 374.; tudtommal msok mg nem
rtk le.
szrevtel. Kertett hzikerteinkben, hol a nagyterjedelm szlas
fkat klmbeu semltjukszveseu, a tbbi trpe fk kzt ennek szmra is
helyet adhatunk egy-egy fnak mindentt haznkban, mg a sk alfldet
sem vve ki.

110

139. Dilin dkn.


(Doyen Dlllen j Deoliant Dilin),
Szrmazsa. A belga gymlcssze bszkesge, Van Mos nyerte
magrl, de uem , liauem, halla utn, fiai neveztk el egyik rokonuk Dil
in dkn nevrl. Belgium ghajlata alatt s kedvez talajban rendkvl
kitnnek talltk e krtefajt; de a rpazarolt dicsretet alfldnk meleg
ben, knnyen kiszrad laza talajban, hihetleg az erltetett rs kvet
keztben, ppen nem rdemli meg oly mrtekben legalbb, a milyenben
Belgiumban megrdemelte. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a Simon-Louis
testvrek hires faiskoljbl, Plantiresbl. Fajfmon mr tbb izben is
termett. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsldeje. Nlam sept.; hvsebb tjakon oct.nov.
Minsge. Nlam csak Il.-rend; kedvezbb krlmnyek kzt I.-reud
csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jkora nagy.
Alakja. Hosszas krtealak; nha kpos vagy tojsdad krtealak;
elg szablyosan boltozott, noha egyik oldala gyakran, kiss hzottabb is
mint a msik s flletn elenysz, bords emelkedsek is vehetk szre.
Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel sze
lden sszehzdva fogy s tbbnyire szk karimban vgzdik, melyen a
gymlcs ritkn br megllani; szra fel pedig elejnte szelidoi, azutn
nmi csekly behajlssal is fogyva inkbb vagy kevsbb hosszas, vastag,
tompakpos vget alkot. S z r a rvid, vastag vagy igen vastag, hsos,
grcss, vgig barnamzos; a gymlcs cscsbl csaknem annak folyta
tsaknt, tbbnyire mindig oldalvst kill, vagy csak hsos emelkedstl
ferdre nyomott; nha azonban szk mlyedskbe helyezett. K e l y h e
kicsi, zrt vagy flignyilt; flll, rvid, szarnem osztvnyokkal elltott;
nha elg szablyosan kikanyartott, nha pedig rnczos fal, szk s nem
mly regben l, melynek karimjn inkbb vagy kevsb orms emelke
dsek lthatk, a melyek aztn elenyszleg a gymlcs derekra is flvonuluak.
Szine. Bre kiss vastag, elg sima, bgyadtan fnyl; elejnte vilgos
zld; rtvel zldessrga; napos oldaln, mint a Pisztrng-krte, piros
sal pettyezett. Pontozata sr, igen apr s mgis elgg szembetn. Rozs
daalakzatok kisebb-nagyobb, szakadozott foltokban majd minden gyml
csn, klnsen pedig kehelyreguek falain s szra krl szoktak el
fordulni.
Belseje. Hsa fehr, finom vagy flfinom, olvad vagy flszerint olvad;
magtokja krl kiss kvesszemcss; leve b vagy elg b. igen czukros,
gyngd savanynyal emelt, igen kellemes vagy csak elgg kellemes, nha

120
illatos, fszeresz. Magtokja zrt vagy csak alig nylttengely; tmloskeiben egszsges, hosszas, barna magvakat rejt.
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; korn, rendesen s igen bven
term, mert virgai s ktdtt gymlcsei jl daczolnak a tavaszi zord
idjrssal is; flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, szp lombos, de elg szells, gulaalak koront
alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon; alkalmas szlasfnak
is, gulafnak is; helyben s talajban nem vlogats; gymlcsei elg jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel
elvkonyodk; egyenesek; merevek; csak kiss knyksek; bordzatlanok; flllk vagy nylt szgekben flfel trekvk; gyenge korukban
ritksan s igen finoman fehrmolyhosak; rt korukban vgig csupaszak;
olajszin srgsbarnk vagy zldes vilgosbarnk; kerek vagy tojsdad,
fehres pontokkal elg sftrln s szembetnleg pontozottak; rendetlen,
tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Fgyei. kzpnagyok, hasas kiiposak, kiss hegyesek, a vessztl
elllk; szrkvel s sttbarnval rnyalt gesztenyeszinek; elg kiduz
zadt, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek; sttbarnval riiyalt
pirosas gesztenyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok, a vesszk aljn elg nagyok; elg vastag s
kemnyszvetek; hosszas tojsdadok vagy kerlkesek; szablyosan
elkeskeuyed; hosszas, les hegyben vgzdk; laposak vagy vlgyesek s
itt-ott csatornsak; inkbb vagy kevsb veltek; hegykkel nha flre
grblk; gyenge korukban, mg als lapjukon is, alig molyhosak, rt
korukban csupaszak, simk, fnyesek; lnk zldek; szleiken tompa
fogakkal, szablytalanul frszesek vagy csaknem pszlek. Levlnyelk
kzphossz, elg vastag s merev, nylt szgekben flfel vagy csalnem
vzirnyosan elll. Levlplhi igen kifejldttek, keskeny lndssak,
hegyesek, sztllk, a nyl tvtl flebb, a nylre helyezettek, tartsak.
Virgrgyet krt levelei nagyobbak, mint a vesszitn lvk; szleskerlkesek; mindkt vgokon elkeskenyedk; lapos csatornsak; csaknem
pszlek; nem hossz, de elg vastag s merev nyelkrl lefel csggk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i v o r t , Annl de pomol. IV. 27.
L e r o y , Dict. de pomol. 11. 51.
M a s , Le Verger, III. 107. szm alatt.
J a h n, Illustr. Handh. der Ohstkimde II. 91. s sokan msok is.
szrevtel. Agyagosabb, meszesebb, szval ktttebb s kell nedves
sggel bir talajban bizonyra kitubbek lesznel e krtefaj gymlcsei,
riint azok, melyele kertem laza s knnyen kiszrad talajban termettek.
gy itt az alfldn, nagyobb folyvizeink mellkn, mint haznk hegye
sebb tjkain is mlt volna vele ksrletet tennnk. Nem kell hagyni, hogy
a fn rjenek meg gymlcsei; mert akkor zetlenek lesznek.

121

140. Fehr czukorkrte.


(Sucrde blanelie.)
S7rnia78a. Az ifjabbik Bosbunel, roueni gymlcskertGsz nyerte
magrl Franklionban; a magrl kelt anyafa 1856-ban termett elszr.
Brha nagyon megrdemlen; mg sincs m^g kellleg elterjedve. Nmet
gyiimlcse'szek mveiben mg nevt sem talltam eddig flemltve. Ojtveszszejt 1870-ben Kolozsvrrl, Veress Ferencz rtl kaptam, a ki a fait ma
gtl Boisbuneltl kapta Eonenbl. Fajfmon tbb zben termett mx. Fajom
hatrozottan valdi.
rsideje. Aug. msodik fele.
Minsge, n . rend csemege, de I. rend hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jval nagyobb.
Alal<ja. Hosszas krtealak; nha csaknem kobakalak; buczkos s
csaknem bords flulet. Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg
fel esik, honnt kelyhe fel lassndan s csaknem fi gombai aklag fogyva
boltozdik s kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szk talpban vgzdik;
szra fel pedig elejnte szelden aztn hirtelen fogyva behajlst s vllat
alkotva karcs s tbbnyire kiss tompa hegybe fut ki. S z r a hossz,
elg vastag, hsos, kiss grcss, ers s igen hajlkony, tbbnyire kiss
grbe, fnyes zld vagy itt-ott srgsbarna mzos; a gymlcs hegybl
annak folytatsaknt kiemelked; nha hsos emelkedstl ferdre nyo
mott. K e l y h e nagy, nyilt; rendetlenl flll, rvid, molyhos s zldes
osztvnyokkal elltott; tbbnyire cseklyke mlyedsben l, melynek
falain s karimjn lapos emelkedsek lthatk, a melyek lapos bordkknt
elg szembetnleg flvonulnak a gymlcs derekra is s annak egyik
oldalt rendszerint emelkedettebb teszik, mint a msikat.
Szne. Bre vastag, kemnyes, sima, finoman fehrhamvas, ledrzslve
kiss fnyes; elejnte vilgos-zld; rtvel srgs-zld; napos oldaln is
csak nmely gymlcsn szlelhet nmi ignytelen piros rnyalat. Pontozata igen apr, elg sr, de alig szembetn. Rozsdafoltok s alakzatok
csak elvtve fordulnak el egy-egy gymlcsn.
Belseje. Hsa fehr vagy bgyadt fehr, kiss tmtt, flszerint olvad;
magtokja krl is csak kiss kvesszemcss; leve b vagy elegend, igen
czukros, gyngd savanynyal emelt; brha kevss fszeres, de igen kel
lemesz. Magtokja inkbb vagy kevsbb nyilttengelyfi; tmlcskiben p
magvakat reit.
Fja. Erteljes, csaknem bujanvs, igen edzett; korn s minden
msodik vben rendkvl gazdagon s csomsn term; flfel trekv,
nylnk gaival, melyek gymlcspeczkekkel hamar s jl bernhzkodnak,
elg lombos, de kellleg szells, gulaalak koront alkot. Dszlik vadonczon
is, birsen is; alkalmas gulafnak, szlasfnak s egyb alak formafknak is;
helyben s talajban nem vlogats ; gymlcsei jl lljk helyket a fn.

122
Vesszi. Elg szmosak, hosszak, elg vastagok, liegyk fel kiss
elvkouyodk, de liegyknl tbbnyire buuksan vgzdk; flllk vagy
kiss les szgekben flfel trekvk; knyksek; nagyrszt sikflletek,
de hegyk fel liosszan s finoman bordzottak; gyenge korukban srn s
finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, pirossal rnyalt barnk;
i'nyas flkn srgsbarnk; elg szembetn, hosszas vagy kerek, feh
res pontokkal elg srn pontozottak; itt-ott rvid, itt-ott hosszas vagy
hossz levlkziiek.
RUgyei. Nagyok, zmk kposak, alig hegyesek; a vessztl csak
kevss elllk; szrkvel szegett vrses gesztenyeszn pikkelyekkel
bortvk; elgg kiduzzadt, kzepn hosszan bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, rvidkposak, alig hegyesek; vrses gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; vastag s igen kemnyszvetek; kerlkesek vagy tojsdad kerlkesek; nha nyelk fel inkbb
elkeskeuyedk, mint hegyk fel; tbbnyire hirtelen elkeskenylt,i'vidke,
les hegy^beu vgzdk; csatornsak; alig iveitek; gyenge korukban is
csak alig szrevehetleg molyliosak; rt korukban csupaszak, simk,
bgyadtan fnylk, vilgos-zldek; szeleiken apr, tbbnyire tompa fogak
kal, klnsen hegyk fel, elg szablyosan frszesek. Levlnyelk a
vesszk aljn hosszas, egyebtt, flfel kzphossz, kzpvastag, merev,
rzsunt flfel ll. Levplhi ridomak, hamar elhullk. Virgrgyet
krt levelei kzpnagyok, hosszas tojsdadok vagj^ lndss kerlkesek;
csaknem laposak vagy laposvlgyesek; alig veltek; szleiken finoman s
alig szrevehetleg fogazottak; hossz, hajlkony nyelkrl kiss lankadtan
sztterlk. Msodlevelek mg az ersebb hajtsokon is csak nha for
dulnak el.
,
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. M a s , Pomo. gnrale. I. 191.; tudtommal msok mg nem
rtk le.
szrevtel. Tudtommal alig van gymlcsfaj, mely annyira beillenk
alfldi viszonyaink kz, mint e krtefaj. Fja kertemben is igen jl dsz
lik s minden msodik vben gazdagon terem. Mindazoknak, kik nem ragasz
kodnak egyedl csak a nagyon finom gymlcskhz, j llekkel ajnlom
e krtefajt.

123

141 Frank krte,


(Frankenbrn).
Szrmazsa. Bij!onytalau; alkalmasint azonban TemetorszgLan jtt
a vilgra, mert ott, klnsen pedig Schweitzban reg el van terjedve. Ojtvesszcjt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Fajfmon tbb izben
termett mr. Gymlcs, nvnyzet jl egyezett Oberdieck lersval, mirt
is fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Klam sept. els felben; hvsebb tjakon ootoberig
is eltart.
Minsqe, n.-reud; tnlsgosan szraz vekben csak ITI.-rend cse
mege gymlcs; de hztartsi czlokra mindig igen alkalmas.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azomban csigs krtealak; nha zmk
s tompa tojsalak; elg szablyosan boltozott skflletft. Zme a kzp
tjnl kiss albb, a kelyhes vg fel esik; honnt kelyhe fel szelden
fogyva boltozdik s kelyhe krl lbbnyire szkkarimban vgzdik; szra
fel pedig elejnte szelden, azntn csinos behajlssal is fogyva rvid s in
kbb vagy kevsbb tompakpos vgetalkot. S z r a kzphossz, vastag
vagy igen vastag, fs, tvnl nha hsos, zldes, nagyrszt pedig fnyes,
srgsbarna mzzal bevont; majd csaknem a flszinre helyezett; majd h
sos dndorok vagy gyrk kzz benyomott s gyakran hsos emelkedstl
flre is nyomott. K e l y h e nylt; fnlll, de hegykkel htragrbl, nha
pedig csillagalaklag sztterl, hosszas, keskeny, hajlkony vagy pedig
szarnemosztvnyokkalelltott; tgas, de seklyke regben l, melynek
sk falait s karimjt rnczok vagy bords emelkedsek nem teszik ugyan
hullmoss; de azrt a gymlcs dereknak kerekdedsgt nmi lapos
emelkedsek mgis gyakran megzavaijk kiss.
Szine. Bre vkony, elg sima, de szraz tapintat. bgyadtai! fnyl;
elejnte spadt fzld; rtvel zldessrga; napos oldaln homlyos fld
vrssel bemosott vagy csak belehelt s pettvezett, mely sznezet nha a
gymlcs rnyas oldalra is thzdik. Pontozata igen szembetn; egyen
len elhintett, zlddel vagy pii'ossal szegett barns rozsdapettyecskkbl
ll, melyek aztn nagyon hasonltnak a Pisztrng krte pettyezethez;
finom rozsdafoltok vagy alakzatok elmosdva, elg gyakran fordulnak el
olletn.
Belseje. Hsa fehr, flfinom, flszerint olvad; magtokja krl sem
kvesszemcss; leve elegend, czukros, nmi gyngden sszehz, finom
savanuyal emelt, kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja zrt vagy kiss
nylttengelyi;; tmlcskiben, tojsdad, fekets, p magvakat rejt.
Fja. Elnkuvs, erteljes, igen edzett, korn, rendesen s bven
term; nylt szgekben flfel trekv vagy sztll, nylnk, de elg me-

\n
rev gaival, melyek gymlcsveaszkkel s peczkekkel jl beruhzkodaak;
ritks lombozat, tereblyes koront alkot. Vadonozon jl dszlik; szlasfuak, mert nagy fv szokott nui, inkbb alkalmas, mintsem gulafnak; helyben ds talajban nem vlogats; gymlcsei igen jl lljk lielyket a fn.
Vessze!. Nem szmosak, elg hosszak, kzpvastagok, hegyk fel
elvkouyodk; knyksek; hegyk fel finoman bordzottak; flllk,
vagy nylt szgekben flfel ti'ekvk; gyenge korukban srn fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, vrses barnk; igen szembetn, tbbnyire
hosszas, fehr vagy fak pontokkal aljuk fel siru, hegyk fel ritksan
pontozottak; kiss hosszas vagy kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, zmk s hasaskposak, rvid
hegyek, a vessztl elllk; szrkvel srn mosott vilgos gesztenyeszinek; elg kiduzzadt, bordzatlan, de a vesszk hegye fel szrevehetleg
bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Elg nagyok, tojsdadok, alig hegyesek; szrkvel tar
kzott vrses gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek; vastag s igen kemnyszvetek; tojsdadok
vagy hosszas tojsdadok; tbbnyire hirtelen elkeskenylt, rvidke, szrs
hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy lapos vlgyesek, s szleiken
mgis kiss lefel hajlk; kiss veltek; gyenge korukban finoman molyho
sak; rt korukban csupaszak, simk, ragyog fnyesek, lnk fzldek;
szleiken igen apr fogakkal finoman frszesek vagy csaknem pszlek.
Levlnyelk kzphossz, vkony, merev; inkbb vagy kevsbb les sz
gekben flfel ll. Levlplhi nincsenek, vagy rendkvl fejletlenek s
hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, szlesebbek, mint
a vesszkn levk; csaknem laposak; nem veltek; szleiken alig szi-evehetleg, finoman frszesek; hosszas, vkony, rugalmas nyelkrl rendet
lenl sztllk.
Hasonnevei. Frankfurter Birne (Metzger).
Leri. O b e r d i e c k , Illustr. Handh. der Obstkunde, V. 63. s
L u c a s, Wrttenb. Kernohstsorten, 159.; franczia rk mvei
ben mg nevt sem olvastam e krtefajuak.
szrevtel. Npes vrosok mellett, piaczi elrsitsra megrdemlen,
hogy tenysszk haznkban is. Jl beillik alfldi viszonyaink kzz is.

125

142. Hossz, fehr csszrkori.


(Doyenn bl.anc long; Lange welsse Dechantsbirn).
Szrmazsa. Bizonytalan. Fnebbi nevt Diel adta neki, a ki 1802ben Kernobstsorten" czmi munkjban elszr irta le. Ojtvesszejt 1872ben kaptam bcrdiecktl. Fajfmou tbb zben termett mr. Grjmlcsei,
nvnyzete egyezvn a leirsokkal, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Sept. els fele; livsebb tjakon octoberig is eltart.
ftlinsye. I.-rendi csemege gymlcs.
Nagysya. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alakja. Hasas krtealak; nha csigs krtealak; szablyosan bol
tozott sikfllet. Zme a kzptjnl albb, kiss a kelyhes vg fel esik,
honnt kelyhe fel szelden fogyva gmblydik s kelyhe krl szk kari
mban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behajlssal
vagy behajls nlkl is fogyva rvid s csak kevss tompa kpos vget
alkot. S z r a hosszas, vkony vagy kzpvastag, fs, kiss grbe vagy
flre csavarod, tvnl nha hsos, hegynl bunksan vgzd, spadt
zld, hegynl vilgos barnamzos; a gymlcs cscsn hsos gyrzetbl
kill vagy onnan a gymlcs folytatsaknt hsosn kiemelked. K e l y h e
kicsi, nylt vagy fliguyit; flli, keskeny, hosszas s hegyes osztvnyokkal elltott; szk s nem mly regben l, melynek falain s karimjn,
nha ignytelen lapos emelkedsek vagy bordcskk szlelhetk, de a
melyek a gymlcs derakra szrevehetleg nem vonulnak fl.
Szne. Bre finom, vkony, sima, kiss zsirostapintat, bgyadtan
fnyl; elejnte felireszld; rtvel lnk vagy kiss zldessrga; napos
oldaln is csak ritkn kap nmi igjiytelen piros sznezetet. Pontozata apr,
sr, zlddel szegett barna, elg szembetn pettyecskkbi ll. Rozsda
foltok s alakzatok csak elvtve tallkoznak fllet.
Belseje. Hsa fehr, igen linm, tmttes, olvad; magtokja krl sem
kvesszemcss; leve b vagy elg b, czukrossga nhol, mint nlam is
szraz vjrskor, nincs meg kell mrtkben s savanya lnk, klnben
igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja zrt vagy csak
kiss nyiltteugely; hosszas s szk tmlcskiben, egszsges, hosszas,
hegyes, fekets magvakat rejt.
Fja. Elg erteljes s edzett; korn s bven term; flfel trekv
gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak; szp
lombos, de kellleg szells gulaalak koront alkot. Dszlik vadonczon is
birsen is, st, Mas szerint, mg galagonya alanyon is. Alkalmas szlasfnak
is, gla- vagy ms, szablyos alakban nevelt fnak is; helyben s talajban
nem vlogats; gymlcsei elgg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak s kzpvastagok, hegyk fel
kis elvkonyodk, de hegyknl kiss hiaottan vgzdk; elg egyeuesek,

3 26
noKa kiss knyksek; bordzatk'inok; flfele llk; gyenge korukban
inomau molyhosak; rt koi-ukban csupaszak; zldesek vagy zldesbarnk;
egymskzt nem egyenl hosszasg levlkzkkel brk.
Rgyei. Kicsinyek, tojsdadknposok, alig hegyesek; majd lapulk,
majd kiss elllk; vilgos vrses gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk;
alig kill, smaprknyos talapra helyezkedok.
Virgrgyei. Kesinyek, igen tompakposak; kiss lazn ll, vilgos
vrssel rnyalt gcsztenyeszin pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek; tojsdadok
vagy kerlkesek; nyelk fel szrevehetleg elkeskenyedk s hegyk fel
nha szlesebbek, mintsem nyelk fel; szelden elkeskenyed, hosszas, les
hegyben vgzdk; lapos csatornsak; inkbb vagy kevsbb veltek;
gyenge korukban is csak alig szrevehetleg s ritksan molyhosak; rt
korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, lnk vilgos zldek; sz
leiken igen lapos fogakkal csak itt-ott frszesek; tbbnyre p szlek.
Levlnyelk hossz, vkony, hajlkony, igen nylt szgekben elll s rla a
levltnyr kiss lefel csgg. Levlplhi igcu finom fonlidomak, fl
fel llk, nem tartsak. Vrgrgyot krit levelei nagyobbak, szleseb
bak s hosszabbak, mint a vesszkn lvk; csaknem laposak; itt-ott hull
mosak; csaknem pszclek; igen hossz, vkony s hajlkony nyelkrl
lefel lgk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. D e l , Kemobstsorten. U. 51.
J a h n , lllustr. Handh. der Ohsik. II. 107.
M a s , Le Verger. Hl. 27. lap. s msok is.
szrevtel. Megrdemli e faj is, hogy mg alfldi krteinkben is helyet
adjunk szmra egy-egy fnak. Kellleg nedves s ktttebb talajban,
hiszem, hogy mlt volna nagyban is tenysztem.

127

143. Illatos bohcz.


(Ariequin musqu.)
Szrmazsa. Van Monsuyerte magrl. Bivort, a kiekrtefajaak(1853.)
els leirja volt, azt mondja, hog}' nem tudja, liogy Van Mons mifle sze
szlybl adhatta a Bohcz nevet ( " Ariequin) e krtefajnak; mert szne nem
tarka-barka, hanem egyszeren s tisztn zld. Brha nem jdonsg tbb,
mg sincs kellleg elterjedve. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a SimonLouis testvrek hres faiskoljbl Plantiresbl. Fajfmou tbb izben ter
mett mr s igy fajom valdisgrl elg mdom volt meggyzdhetni.
rsideje. Ang. vge, sept. elejn; ktttebb talajban s livsebb
tjakon sept. vegig is eltart.
Minsge. I. rend; nlam, szraz vjrskor csak 11. rend csemege
gymlcs. Aszalvnynak kitn lehet.
Nagysga. Nagy vagy legalbb jval nagyobb a kzpszernl.
Alakja. Csigs gmbalak; nha tojsdad gmbalak; elg szablyo
san boltozott s csaknem skfllet. Zme kzptjra esik, honnt kelyhe
fel szelden fogyva gmblydik s kelyhe krl elg talpasn vgzdik;'
szra fel pedig elcjnte szelden, aztn hirtelen fogyva rvidke s tbb
nyire ferdn csoukzott kpos cscsot alkot. S z r a kzphossz, "vastag,
fs, itt-ott hsos, grcss, mindkt vgn bunks, nha kiss grbe; zldes
vagy fnyes, fiiijszn-barna mzzal bevont; a gymlcs cscsra kiss
oldalt, cseklyke s szk regbe vagy csaknem a flsznre helyezett; gyak
ran hsos dudortl flre is nyomott. K e l y h e nagy nyilt; rendetlenl
flll, hosszas, csatorns, sttbarna, trkeny osztvnyokkal elltott;
inkbb vagy kevsbb tgas, de sekly regben l, melynek aljrl csinos
lapos barzdk s szles lapos bordk nylnak fl a karimra s ezt szel
den hullmoss tevn elenyszleg a gymlcs derekra is flvonulnak
egyik felt a gymlcsnek hzottabb tevn, mint a msikat.
Szine. Bre finom, sima, noha szelden hovadsos; bgyadtan fnyl;
lnk fzld, rtvel is csak kiss srgsba jtsz zld; napos oldaln csak
elvtve kap ncha nmi piros rnyalatot. Pontozata sr, egyenlen elhin
tett, barns alig szembetn. Rozsdafoltok s alakzatok elszrtan fordulnak
el flletn; kehely regnek falait iinom vagy kiss cserepes rozsdamz
szokta tbbnyire bortani.
Belseje. Hsa fehr, flfinom, tmttes, vajszeren olvad; magtokja
krl finoman kvesszemcss; leve majd kevs, majd elegend, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, kellemes, illatos, de kevss fszeresz.
Magtokja zrttengely; tmlcskiben tojsdad, hegyes, vilgosbarna, p
magvakat rejt.
Fja. Fiatalkorban bujanvs, ksbb is erteljes s edzett; korn
s igen bventerm; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv gaival,

_JL28
melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl benilizkodnak, elg srlombos, de kellleg szells, nagy gulaalak koront alkot. Vactouczon
inkbb dszlik, mint birsalanyon; szlasfnak is gulafnak is egyirnt
alkalmas; helyben es talajban nem vlogats; gymlcsei nagysguk mel
lett is igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, elg vastagok vagy kzpvastagok, hegyk fele is csak keveset vkonyodk cs tbbnyire bunksan vgzdk;
kiss knyksek; bordzatlanok; fllik s nha a bujanvs folytn
flrcgrblk; gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak; rt ko
rukban csupaszak, simk, zldes vagy kiss barns srgk; apr, kerek,
srgsszrke pontokkal ritksan s nem szembetnleg poutozottak; majd
hosszas, majd rvid levlkzek.
Ryyei. Jkora nagyok, hosszas, itt-ott hasaskposak, tompahegytek,
a vessztl elllk s gyakran sarkautysan kiszgellk; pikkelyeik szr
kvel tarkzott vilgos gesztenyesznuek, egymst nha lazn takark;
alig kill, de a vesszk hegye fel jl kiduzzadt, bordzatlan talapra
helyezkedk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok vagy kpostojsdadok, alig
hegyesek; pikkelyeik egymst lazn takark, szrkvel tarkzott vilgosgeszteuyesznek.
Levelei. Kicsinyek, elg vastag s kemnyszvetek; kerlkesek
vagy szles indssak, mindkt vgka csaknem egyenlen elkeskenyedk; kiss flregrbl, rvidke, les hegyben vgzdk; inkbb vagy
kevsbb vlgyesek; veitek; itt-ott csavarosn flrcgrblk; gyenge ko
rukban is csak finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, elg
fnyesek, vilgos-zldek; szleiken elrehajl, tompa vagy itt-ott les fogak
kal finoman, nem mlyen s nem szablyosan fiirszesek. Levlnyelk elg
hossz, vkony vagy kzpvastag, hajlkony; tbbnyire vizirnyosan
elll. Levlplhi vkony foulidomak, hamar elhullk. A vesszk aljn
s a gymlcspeczkeken lev levelei nagyobbak, szlesebbek mint a veszszku levk; igen hossz, vkony s hajlkony nyelkrl tbbnyire lefel
csggk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i v o r t , Annl depomol. 1. 105.
L e r o y , Dict. de fomol. I. 158.
Mas, Le Verger. lU. 147.; egyebtt mg nem olvastam lerst.
szrevtel. Kedvezbb viszonyok kzt, mint a milyenek kz kertem
ben jutott, bizonyra megi'demeln, hogy nagyban is teuyszszk, s pedig
nemcsak a hegyes vidkeken, hanem mg a sk alfldn is. Tegynk vele
minl tbben ksrletet! Gymlcseit ne hagyjuk a fn megrni, sem a
gymlcskamrban megsrgulni, hanem zldkorban fogyaszszuk el klmben levessgiikbl s j izkbl is sokat vesztennek.

129

144. zletes vajoncz.


(Beurr Delicat).

Szrmazsa. A tournay-i kertesztrsulat elnke, Dumortier szerint,


De Jonghe, jeles belga gymlcsesz nyerte magrl alig egy pr vtizeddel
ez eltt. A Vau Mons trsulat kzlemnyeiben csak 1863-ban volt elszr
flemltve e krtefaj neve. Ojtvesszejt 1868-ban Belgiumbl, a Van Mons
trsulat kertbl s 1873-ban Simon-Louis testvrektl Plautires-bl s
pedig mindkt helyrl teljesen egyezleg kaptam meg. Tbb zben termett
mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam sept. vgn s oct. elejn; Belgiumban lltlag jan.
Minsge. I.-rend; nha kitnleg I.-rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Csigs krtealak; nha tojsdad csigaalak; szablyosan
boltozott skfllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik,
honnt kelyhe fel flgmbalaklag boltozdik s kelyhe krl szk, de elg
lapos karimban vgzdik, melyre jl felllthat; szra fel pedig elejnte
szelden, azutn mindinkbb s nha csekly behajlssal is fogyva, inkbb
vagy kevsb hosszas, karcs s hegyes cscsban enyszik el. S z r a r
vid vagy kzphossz, vastag fs, tvnl hsos, hegynl gyakran banko
sn vgzd; nha a gymlcs cscsn a flszinre fgglyesen helyezett;
tbbnyire azonban a gymlcs folytatsaknt a cscsbl kiss ferdn kie
melked. K e l y h e kicsi, nyilt; flll vagy csaknem csillagalaklag szt
terl, trkeny s nem szarunem, barns osztvnyokkal elltott; csaknem
a flszinre vagy szablyosan kikanyartott, cseklyke, lapos mlyedsbe
helyezett, melynek falait majd srbben sszefolyt, majd hlzatos, finom
rozsdamz szokta bortani.
Szine. Bre finom, sima, rtvel kiss zsirostapintat, bgyadtan
fnyl; elejnte spadt, csaknem fehres zld; rtvel szalmasrga; mg
napos oldaln is csak kiss lnkebb srga, nha nmi ignytelen pirossal
is belehelt. Pontozata sr, apr, baima vagy fahjszin, alig szembetn.
Rozsdafoltok s alakzatok majd srbben, majd ritkbban, mindig tall
koznak flletn, klnsen pedig a gymlcs szras vgn.
Belseje. Hsa szp fehr, igen finom, nem tmtt, teljesen sztolvad;
magtokja krl sem kvesszemcss; leve igen b, nha igen czukros, nha
csak elg czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes fszeres z.
Birsre ojtott fkon, fkp szraz vjrskor kevs zben a czukrossg is, a
fszeressg is. Magtokja zrttengely; tmlcskiben szp tojsdad, bar
ns, p magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban vignvs, ksbb mrskelten nv, de egsz
sges s edzett; korn, csaknem rendesen s igen bven term; flfel tl'ekv, nylnk gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl be8

130
ruhzkodnak, clcg lombos, de kellleg szells, gulaalak koront alkot.
Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyou; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is; helyben s talajban, gy ltszik, nem vlogats; gymlcsei igen
jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk, hajlkonyak; skflletek; knyksek; flllk; gyenge koruk
ban elg srn s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk,
srgs vagy vrhenyes barnk; apr, kerek vagy itt-ott hosszas fehres
pontokkal sru s elg szembetnleg pontozottak; tbbnyire rvid
evlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposok, hegyesek, a vessz
tl elllk; vrses gesztenyeszintek; a vesszk aljn talap-nlkliek; a
vesszk hegye fel elg duzzadt talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kpos tojsdadok, alig hegyesek; pikke
lyei sttes geszteuyeszinek, egymsra lazn borulok.
Levelei. Kicsinyek; nem pen vastag, de kemnyszvetek; lndss
tojsdadok vagy kerlkesek; majd lassvidan, majd hirtelen elkeskenyed,
rvidke, les hegyben vgzdk; laposak vagy lapos vlgyesek; alig vel
tek; gyenge korukban finoman s ritksan molyhosak; rt korukban csu
paszak, alig fnyesek, vilgos vagy csaknem srgs-zldek; szleiken elre
hajl, les fogakkal ritksan s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk
kzphossz, vkony, hajlkony; a vessztl csaknem vizirnyosan el- vagy
igen nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi vkony, fondomak, fl
llk, kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei majd nagyobbak, majd
kissebbek, mint a vesszkn lvk; [lndssak vagy keskeny kerlkesek;
csaknem laposak; kiss hullmosak; hosszas, vkony, hajlkony, fl- s
sztll nyelkrl kiss lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. M a s , Pomol. gnrah, III. 17. Tudtommal msok mg nem
rtk le.
szrevtel. E becses krte fja sokat haaonlit a Nemes kolmr fj
hoz, melynek magvairl szrmazhatott: de gyml,osei zre nzve ritkn ver
senyezhetnek a Nemed kolmr gymlcseivel. ltalban zletesebb gy
mlcsket terem vadonczra ojtott fn, mintsem birsre ojtott fn. Szles
elterjesztsre mlt mindentt haznkban.

145. Kormos csszr krte.


(Doyenn gris; Graue Dechantsbirn).
Szrmazsa. Regi, bizonytalan. Leroy szerint Hollandiban mr
1737. krl ismeretes volt. Nvnyzetben s gymlcseinek tbb tulajdo
naiban sokat hasonlt a kzuse'ges Csszr krte fjhoz s gymlcseihez
is, s hihet, hogy nem is egyb, mint a Csszr krtnek oly elvltozsa,
melyet ojts ltal rkittettek meg. Q-ymicseinek kormossga ugyan is
mindig s mindentt lland. Ojtovesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl,
Jeinseubl. Fajiamon tbb zben termett mr. Grymlcs nvnyzet egyez
vn a lersokkal, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vge, oct. eleje.
Minsge. I.-rend; gyakran ktuleg I.-rend csemege-gymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. ppen, mint a kznsgesen ismert Csszr krtnek, tompa
csgaalak vagy tojsdad gmbalak; nha kt vgn belapitott gmb
alak ; nha ismt igen tompakpos; elg szablyosan boltozott, skfllet.
Zme majd a kzptjra, majd kiss flebb is, szra fel esik, honnt szra
fel tbbnyire szelden fogyva rvid s vastag tompakpos vgben enyszik
el; kelyhe fel pedig csaknem flgmbalaklag gmblydve, kelyhe krl
elg lapos karimban fogy el. S z r a rvid, elg vastag, fs, nha hsos,
grcss, bunksan vgzd; vgigbarnamzos, tbbnyire elg tgas s mly
regbe helyezett. K e l y h e zrt vagy flig nylt; rendetlenl flll,
rvid, hegyes, kiss molyhos, srgs szaruem osztvnyokkal elltott;
tbbnyire elg tgas, de sekly regben l, melynek falain lapos bai'zdkkal elvlasztott, szles, lapos bordk nylnak fl a karimra s azt sze
lden hullmoss teszik, de a gymlcs derekra szrevehetleg nem vo
nulnak fl.
Szne. Bre finom, sima, de szraztaputat; elejnte vilgos zld;
rtvel lnk srga, mely sznezetbl azonban csak itt-ott csillmlik ki egyegy parnyi folt tisztn; minthogy az egsz fellet finom, fahjszin s a
gymlcs teljes rtvel aranysrgra vltoz mzzal van befuttatva s a
napos oldaln nha nmi ignytelen narancspirossal is belehelve.
Belseje. Hsa fehr, nha kiss srgsba jtsz fehr, igen finom
gyngd, olvad; magtokja krl nha kvesszemcss; leve igen b, igen
czukros, gyngd savanynyal emelt; igen kellemes, gyngden illatos s
fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben karcs tojsdad, mind
kt vgen hegyes, sttbai'na, p magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s igen edzett; korn, rendesen
s bven term; rzsunt flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, szp gulaaiak, lombos, de kellleg
Bzells koront alkot, Vadonodon is, birsen is jl dszlik; glafnak is,

__ 1 3 2 _ _
szlasfnak is alkalmas; helyben s talajban nem vlogats; gymlcsei jl
lljk helyket a fu.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak s kzpvastagok; hegyk fel
lassdan elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksk; skflletek, hegyk fel sem bordzottak; flllk vagy nyilt szgekben flfel
trekvk; gyenge korukban iinomau fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, vilgos vrses barnk; aljuk fel zldes barnk; egyenltlenl elhin
tett, elg szembetn, kerek, fehres pontokkal majd srbben, majd rit
kbban pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek, a vessztl elllk; szrkvel
szegett, stt gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk; elg kiduzzadt, bordzatian talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, rvid, hasas kposak, kiss hegyesek, stt
gesztenyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek; majd kerlkesek, majd hosszas keskeny tojsdadok s nha visszs tojsdadok;
tbbnyire hirtelen elkeskeuylt, rvidke, nha hosszas, les hegyben vg
zdk; laposak vagy lapos vlgyesek; kiss veltek; gyenge korukban rit
ksan s tnoman molyhosak; rt komikban csupaszak, simk, bgyadtan
fnylk, vilgos fzldek; szleiken elrehajl, inkbb vagy kevsb szles
s tompa, a levltnyr hegye fel pedig rendesen elg les fogakkal frszesek. Levlnyelk kzphossz, kzpvastag; tbbnyire vizirnyosan
elll. Levlplhi elg hosszak, fonlidomak, a nyltvtl kiss flebb
a nylre helyezettek, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire
nagyobbak, mint a vesszkn lvk; hosszas tojsdadok, csaknem laposak;
hosszas vkony, elg ers, tbbnyire flll nyelkrl kiss velten lekonyulok.
Hasonevei. Doyenn roux; Doyenn crott; Doyenn galeux; Doyenn
gray; Saint-Michel gris stb.
Leiri. R o y e r , Anal depomol. I. 77.
L e r o y , Dict. de pomol. II. 69.
M a s , Le Verger, III. 108. sz. alatt.
D i e 1, Kernobstsorten I. 65.
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. II. 137. s sokan msok.
szrevtel. Megrdemli e jeles krtefaj is, hogy pen gy, mint &
Csszrkrtt mindentt, kivtel nlkl elterjesszk a hazban.

183

146. Lederbogen vajoncza.

y 5

(Lederbogens Butterbrn.)
Szrmazsa. Hihetleg vletlenl kelt magrl kzel Magdeburghoz,
bizonyos Lederbogen nev birtokos bennekenbecki jszgn, a foly szzad
elejn, de elterjedni osak azutn kezdett, a mikor a nmet gymlcssz tekin
tlyek terjesztsre mlt, becses, s elttk mg ismeretlen fajnak tallvn
azt, fnebbi nvre elkeresztelve krlmnyes leii'sban is megismertettk.
Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Fajfmon tbb
zben termett mr. Gymlcse, nvnyzete jl egyezvn a lerssal, fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. eleje; hvsebb tjakon sept. vge, oct. eleje.
Minsge. I. rendt csemege-gymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Kiss vltoz; tbbnyire azonban tojsdad-csigaalak; elg
szablyosan boltozott; de szeliden hovadsos fllet. Zme majd kzp
tjra, majd kiss albb, kelyhes vge fel esik, honnt kelyhe fel szeliden
gmblydve, kelyhe krl szk s lapos karimban vgzdik; szra fel
pedig elejnte szeliden, aztn nmi behajlssal vagy a nlkl is mindinkbb
fogyva, inkbb vagy kevsbb rvid, vastag, tomjjakpos vget alkot.
S z r a kzphossz, elg vastag, fs, nha hsos, grcss, fnyes, zldes
vagy si'gsbarna mzzal vgig bevont; majd a gymlcs flszinre helye
zett, majd cseklyke mlyedsbl kiss oldalt kill vagy hsos emelke
dstl flre nyomott. K e 1 y h e elg nagy, uyilt; flll vagy rendetlenl
sztterl, hosszas, keskeny, mol^^hos, srgsbarna, szaruuem osztvnyokkal elltott; tgas, de igen sekl}^ mlyedsben l, melynek falain s kari
mjn csak elvtve mutatkoznak nmi csekly emelkedsek.
Szine. Bre finom, sima, gyngdtapiutatu, bgyadtan fnyl; elejnte
bgyadtzld; rtvel srgszld; napos oldaln nha ignytelen pirossal
belehelt vagy szakadozottan s homlyosan cskozott; igen apr, finom, zl
des, a gymlcs teljes rtvel csaknem egszen elenysz pontokkal behin
tett. Rozsdafoltok s alakzatok csak akkor ltszanak flletn, ha a gy
mlcs bre fejlds kzben srlst kapott s klnsen ha ktdtt gy
mlcseit ksei fagy rte. Szra s kelyhe krl azonban nha mutatkozik
egybkor is nmi finom, fahjszin rozsdamz.
Belseje. Ilusa fehr, finom vagy elg finom, vajszerten olvad; mag
tokja krl finoman kves-szemcss; leve b, czukros, gyngd savauynyal
emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja majd nyilt, majd zrttengely;
tmlcskiben hosszas, tojsalak, hegyes, kiss vilgosbarna, p magva
kat rejt.
Fja. Erteljes, vgnvs, edzett; korn, rendesen s igen bven
term; flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel

134
jl beruhzkoduak, elg lombos, de kellleg szells, magas gulaalaku koro
nt alkot. Vadouozon is, bii'sen is dszlik; alkalmas szlasfnak is, gulafuak is; helyben s talajban nem vlogats; gjralosei jl lljk be^
lyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel kiss
elvkonyodk; kiss kuyksek; bordzatlanok; flllk vagy kiss les
szgekben flfel trekvk; gyenge korukban finoman fehr molyhosak;
rt korukban csupaszak, srgs barnk, aprbb-nagyobb, tbbnyire kerek,
fehres pontokkal aljuk fel srbben, hegyk fel ritkbban s nem
szembetnleg poutozottak; rendetlen levlkzek.
ROgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hosszas kposak, hegyesek, a
vessztl elllk vagy a vesszkkel prhuzamosan flfel llk; sttbai*nval mosott pirosas gesztenyeszn, sima pikkelyekkel bortvk; elg
kill, a vesszk hegye fel duzzadt s boi'dzatlan talapi-a helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, hosszas kposak,
alig hegyesek; pikkelyeik sttbarnval s szrkvel tarkzott vilgos
barnk, egymsra lazn borulok.
Levelel. Kzpnagyok, nha a vesszk hegye fel jkora nagyok;
elg vkony, hajlkony s szivs-szvettiek; az ersebb vesszkn igen
hosszas tojsdadok; a gyengbb vesszkn csaknem lndss tojsdadok
vagy keskeny lndssak; szablyosan elkeskenyed, hosszas, les hegyben
vgzdk; csatornsak; veltek; nyelkrl lefel konyulok; gyenge ko
rukban finoinan s ritksan molyhosak; rt korukban csupaszak, simk,
fnyesek, vilgos zldek; szleiken elrehajl, les fogakkal elg srin s
szablyosan frszesek. Levlnyelk tbbnyire hossz, kzpvastag, hajl
kony, majd viziruyosan el-, majd nyiltszgekben flfel ll. Levlplhi
fejletlenek, fonl vagy ridomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt
levelei tbbnyire kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszkn levk; tbb
nyire lndssak; iveitek; hossz, vkony nyelkrl rendetlenl sztllk.
Kasonneve. Lederbogens Dechantsbirne (Dochnal).
Leiri. J a h n , Illustr. Handb. der Obstk. V. 75.
Mas, Pom. gnrale IV. 51.
szrevtel. Miutn e jeles krtefaj, mg az ily mostoha viszonyok
kzt is, a milyenek kz kertemben jutott, igen jl diszlik s rendesen is,
bven is terem; szles elterjesztsre j llekkel ajnlhatom mindentt a
hazban.

135

147. Lesbre vajonc^a.


(Poire Lesbre; Lesbre's Butterbirn).
Szrmazsa. Hihetleg Van Mons nyerte magrl. Minthogy Van
Monsnak szoksa volt magrl nevelt, nemes gymlcsfajait nv nlkl
kldzni szt bartainak; gyakran megtrtnt, hogy ngyanegy gj'mlcsfajnak klnbz helyeken, klmbz nevet is adtak Van Mons bartai,
gy trtnhetett, az itt fnebbi nv alatt lerand krtefajjal is, melyet
tbbfle nv alatt irtak le a klfldi gj^mlcsszek. Mas Alfonz szerint
els neve C o l m a r p i n e volt krtnknek s ezen nv alatt is irta le a
Lesbre vajonczt. Ojtvesszejt 1874-ben fnebbi nv alatt kaptam Oberdiecktl, .Teinseubl. Fajfmon csakhamar tei'mre fordult s igy fajom
valdisgrl csakhamar alkalmam volt meggyzdhetni.
rsideje. Nlam ang. vge, sept. eleje; hvsebb tjakon sept. vge,
oct. eleje.
Minsge. I. rend csemegegyralcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire csigskrtealaku vagy hasaskpos ; nha
csaknem kobakalaku; elg szablyosan boltozott si'kfllet. Zme a k
zptjnl jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel tbbnyire
flgmbalakulag boltozdik s kelyhnl gyakran ferdn ll karimban
vgzdik; melyre ritkn lehet jl flllitani; szra fel pedig elejnte sze
lden fogyva, aztn gyakran hirtelen behajlst alkotva, majd rvidke, majd
elg hosszas s inkbb vagy kevsb karcs kpos vgben fogy el. S z r a
rvid vagy kzphossz, egyenes vagy kiss grbe, fs, tvnl hsos, he
gynl bunks, zldes, hegynl pedig barnamzos; a gymlcs cscsbl
annak folytatsaknt kill; nha hsos ddortl kiss flre nyomott s
csak elvtve cseklv mlyedskbe helyezett. K e l y h e kicsiny, nyilt vagy
flig nyilt; flll, barns, molyhos, kemnyes osztvnyokkal elltott; elg
tgas s mly, nha sekly mlyedsbe helyezett, melynek szpen kika
nyartott falait s karimjt rnczok vagy barzdk nem teszik hullmoss.
Szine. Bre kiss vastag, sima vagy kiss rdes s szraztapintatu;
elejnte spadt zld; rtvel kiss srgs zld; mg napos oldaln sem
kap piros rnyalatot. Pontozata igen szembetn, tbbnyire srn s egyen
len elhintett szrks rozsdapetyecskkbl ll. Rozsdafoltok s alakzatok
is elg srn fordulnak el felletn, klnsen pedig a gymlcs kelyhes
vgn.
Belseje. Hsa fehres, finom, tmtt, olvad ; magtokja krl is alig
kvesszemcss; leve b vagy igen b, igen czukros, finom savanynyal
emelt, igen kellemes, fszeres-z. Magtokja zrttengely; tmlcskibeu
szles tojsalak, rvidhegy, barns, p magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de igen egszsges s edzett; korn, rende
sen s bven term; rzsunt flfel trekv, merev gaival, melyek gy-

136
mlcsA-esszikkel s peczkekkel liamar s jl berulizkocluak, szp gulaalakn,
elg lombos koront alkot. Dszlik bh-seu is, vadonozon is; gulafnak in
kbb alkalmas, mintsem szlasfnak; helyben s talajban nem vlogats
gymlcsei nem lljk elgg jl lielyket a fn; mirt is szlasfnak csak
az ersebb szelek elieu vdett helyre val.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek vagy kzphosszak, elg vastagok,
hegyk fel is csak keveset vkonyodk s hegyknl tbbnyire bunksan
vgzdk; knyksek; skflletek; flllk vagy nyilt szgekben
sztllk; merevek; gyenge korukban elg srn s finoman molyhosak
rt korukban csupaszak, kiss vrhenyes barnk, itt-ott zldes barnk;
elg nagy, kerek vagy tojsdad, fehres pontokkal majd srbben, majd
'itkbban, de szembetnleg pontozottak; tbbnyire rvid levlkzii'ek
Rgyei. agyok vagy igen nagyok, kposak, alig hegyesek, a vessz
tl jl elllk; a msodik nedvradssal ntt hajtsain pedig csaknem
lapulok; sttbarnval tarkzott pirosas geszteny'eszinek; inkbb vagy
kevsb duzzadt, tbbnyire bordzatlan talapra helyczkedk.
Virgrgyei. Elg nagyok, szlestalpu s hosszas kposak, hegyesek;
pikkelyeik barnval kiss tarkzott vilgos gesztenyeszinek, egymsra
kiss lazn borulok.
Levelei. Kzpuagyok; elg vastag s igen kemnyszvetek; csak
nem kerlkesek; nyelknl nha inkbb elkeskenyedk, mintsem hegyk
fel; tbbnyire hirtelen elkeskeuylt, rvid s les hegyben vgzdkmajd lapos vlgyesek, majd csatornsak; veltek; gvenge korukban alul
iiul molyhosak; rt korukban csupaszok, srnk, elg fnyesek, vilgos
zldek; szleiken tompa fogakkal nem mlyen s nem szablyosan frszesek s itt-ott csaknem pszlek. Levnyelk inkbb vagy kevsb
rvid, vastag, elg merev; rzsunt s kiss htragrblten flfel ll
Levlplhi vkony ridomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt le
velei majd tojsdadok, majd kerlkesek; csaknem laposak; alig veltekpszlek; inkbb vagy kevsb rvid, vkony s rugalmas nyelkrl csak
nem vizirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Colmar pine; Beurr gens; Beurr pine.
Leri. L e ' r o y , Dict. de pomol. I. 359. s 366; 11. 339.
M a s , Le Verger, TH. 146. sz. alatt.
B i v o r t , Annl, de pomol. ILI. 91.
01 erdiec,
lllustr. Handb. ptfzete 47. lapin, s sokan
msok^is.
^'^
Eszr-evtei. Megrdemli, hogy hzi krteinkben mindentt helyet ad
junk szmra egy-egy fnak.

137

148. Alengoni fge krte (oiv. Aianszom.)


(Figue d'Alenifon; Feigenblrn von lenfon),

/
'

Szrma7sa. Leroy szerint, a ki a gymlcsszeti irk kzt legtbbet


biWArkodott a gymlcsfajok szrmazsnak trte!netben, e krtefajt AlenQonhoz kzel, Cussay nev kzsgben, (Frankhon) 1829. tjn fdztek fl.
Mindenfel el van mr terjedve. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Reutlingenbl, (Wrtenberg). Fajfmon tbb izben termett mr. Gymlcsei is,
nvnyzete is egyezvn a lersokkal fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vgtl, oot. vgig; hvsebb tjakon decem
berig is eltart.
Minsge. I.-rendt; nha, fkpen szraz vjrskor csak .-rendtt
osemegegymlcs.
Naqysga. Kzpuagy; nha nagyobb is.
Alal(ja. Krtealak; tbbnyire azonban hosszas fgealak; elg sza
blyosan boltozott skfllet. Zme a kzptjnl jval albb, a kelyhes
vg fel esik; honnt kelyhe fel csaknem flgmbalaklag boltozdik s
kelyhe krl igen sztk s ferdn ll karimban vgzdik, melyre a gy
mlcst ritkn lehet jl fellltani; szra fel pedig elejnte szelden, aztn
behajlssal vagy behajls nlkl is, de mindinkbb fogyva, hosszas, kpos,
tbbnyire ferdn ll cscsban enyszik el. S z r a rvid, vastag, hsos,
bnksan vgzd; nha csak tvnl hsos, klnben fs, zldes, nagy
rszt azonban vilgosbarna mzzal bevont; a gymlcs cscsbl annak
folytatsaknt tbbnyire oldalvst s hsosn kiemelked. K e l y h e nyilt
vagy flignyilt; flll vagy sztterl, rvid, barna, szarunemt, trkeny
osztvuyokkal elltott, melyek gyakran hinyozni is szoktak; igen szk s
igen sekly regben l, melybl nha osztvuyai hegyvel a flszinre is
emelkedik.
Szne. Bre kiss vastag s finoman kvesszemcss, sima s elg
gyngdtapintat, bgj^adtan fnyl; elejnte haragos zld; rtvel srgs
zld; tlrtvel szalmasrga; napos oldaln gyakran homlyos tglavrssel
mosott vagy csak szelden belehelt. Pontozata apr, ritksan elhintett,
barna, alig szembetn. Finom rozsdahlzat vagy mrvnyzat majd min
den gymlcsn fordul el, kelyhes vgt pedig majd mindig finom, barns
vagy fahjszin rozsdamz szokta bortani.
Belseje. Hsa zldes vagy srgsfehr, finom vagy flfinom, tmttes,
olvad vagy flszerint olvad; magtokja krl kvesszemcss; leve elg b,
czukros, finom savanynyal emelt tbbnyire igen kellemes, fszeresiz.
Magtokja csak alig nyiltteugely; tmlcskiben karcs tojsdad, hegyes,
vilgosbarna p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, vgnvs, edzett; korn, rendesen s bven term;
flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl be-

m
Vutzkoduak, szdp lombos gulaalak koront alkot. Dszlik vadonozon In-'
kbb, mint birsalanyon; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is; mrskelten
nedves talajban s a lgjrsnak jl kitett helyeken nemcsak fja dszlik, de
gymlcsei is pebbek, jobbztek, mintsem tlsgosan nedves talajban s
rnyas helyeken, Q-ymlcsei klnben jl lltk nlam helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, kzpvastagok, hegyk fel kiss
elvkonyodk, de hegyknl tbbnyire bnksan vgzdk; kiss knyksek; bordzatlanok; flllk vagy rzsunt flfel trekvk; gyenge koruk
ban srn s finoman fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, hegyk
fel violaszn pirosak, aljuk fel zldesbarnk; apr, kerek, itt-ott hosszas,
szrksfehr pontokkal elg srn s elg szembetnleg poutozottak; ren
detlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kiss hosszas kposak, alig hegyesek, a veszsztl kiss elllk; szrkvel s sttbarnval tarkzott vilgos gesztenyeszintiek ; a vesszk aljn alig kiemelked, a vesszk hegye fel elg duz
zadt, bordzatlan talapra helyezkedk.
VIrgriigyei. Kzpnagyok, hosszas kposak, hegyesek; szrkvel s
sttbarnval rnyalt srgsbarnk.
Levelei. Kzpnagyok; kiss vastag s kemnyszvetek; hosszas
tojsdadok vagy csaknem lndss tojsdadok; tbbnyire szablyosan elkes
kenyed hosszas, les hegyben vgzdk; vlgyesek vagy csatornsak;
veltek; szleiken itt-ott kiss hullmosak; gyenge korukban molyhosak;
rt korukban csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos fzldek;
szleiken ritksan s szablytalanul frszesek; itt-ott csaknem pszlek.
Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, elg vastag, merev, rzsunt flfel
ll. Levlplhi fejletlenek; fouiVl vagy ridomak,hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei jkora nagyok, szles tojsdadok, vlgyesek; veltek;
szleiken szeliden hullmosak; flll, majd hosszas, majd rvides s elg
merev nyelkrl lefel grblk.
Hasonneve. Figue d'hiver; Bonnissime de la Sarthe; Silvange
d'hiver stb.
Leiri. L e r o y , Dict. de pomol. 11. 156.
M a s , Le Verger, III. 11. szm alatt.
J a h n , lUustr. Handb. der Obstkunde V. 347. s sokan msok.
szrevtei. Minthogy nlam e krtefaj gymlcsei mindannyiszor
igen kitnk, midn tlen t vagy tavaszszal annyira lezik a fld, hogy
nyron t a nedvessg a gykerektl vgkp el nem prologhat; meg va
gyok rla gyzdve, hogy itt az alfldn, nagyobb folyvizeink mellkn,
mindig kitn gjmlcsket fog teremni; mert itt a meleget s szabad lg
jrst mindentt fltallandja. Nagyon megrdemli, hogy vele minl tbben
s minl tbb helyt tegynk ksrletet.

189

149. Lesble bergamotja.


Szrmazsa. A tonrs- kertdsztrsulat elnke s jeles fv^sz Leseble
Naroisz fedezte fl rochefureti jszgn (Indre s Loire megye, Frankhon)
egy szlben 1843. krl. Frankhonban csakhamar elterjedt; Nmetorszg
ban mg kevss ismeretes; mert neve mg csak nmely faiskolai jegyzk
ben fordul el. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam Plantiresbl a Simou-Louis
testvrek faiskoljbl. Fajfmon tbb zben termett mr. Gymlcsei, n
vnyzete jl egyeztek a leirsokkal s igy fajom valdisga ktsgtelen.
rsldeje. Mlam aug. vge, sept. eleje; hvsebb tjakon ootoberig
is eltart.
Minsge. I.-rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jval nagyobb.
Alakja. Tbbnyire csigs gmbalak; kiss bords s buozkos fjllet; egyik oldaln rendszerint hizottabb, mint a msikon. Zme majd k
zptjra, majd kiss albb, kelyhes vge fel esik, honnt kelyhe fel szeliden fogyva gmblydik s kelyhe krl elg szles karimban vgzdik; szra
fel pedig elejnte szelden azutn raindmindinkbb fogyva tbbnyire rvidke,
tompa cscsban enyszik el. S z r a kzphossz, elg vastag, fs, majd
grbe, majd egyenes, vgig srgsbarna mzzal bevont; szk s inkbb
vagy kevsb mly regbe helyezett, vagy hsos dudorok kzl kiss oldal
vst kill. K e l y h e nyilt vagy flignyilt; rendetlenl flll, vrhenyes
barna; szarunemi osztvnyokkal elltott; tgas s inkbb vagy kevsb
mly regben l, melynek aljrl apr rnczok s lapos bordcskk nyl
nak a karimra s azt hullmoss tve a gymlcs derekra, nha a szr
mlyedsig is flvonulnak.
Szne. Bre vastag, sima, noha szelden hovadsos, ledrzslve fnyes;
elejnte spadtzld; rtvel zldessi-ga; napos oldaln aranysrga s gyak
ran ignytelen pirossal belehelt s e sznezetben sttebb piros pettyekkel
behintett. Pontozata apr, szrks, alig szembetn. Finom fahjszin vagy
vrhenyes rozsda-foltocskk hlzatosn majd minden gymlcsn fordul
nak el; klnsen pedig kehelyregnek falain, hol tbbnyire sr s
finom rozsdamzz folynak ssze.
Belseje. Hsa fehres, finom, olvad; magtokja krl is alig kves
szemcss ; leve igen b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes,
fszeresz. Magtokja kiss nvilttengely; tmlcskiben tojsalak, stt
barna, p, gyakran azonban idtlen magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban csaknem bujanvs; ksbb is egszsges s
edzett; korn s igen bven term; flfel trekv, nylnk gaival, melyek
gymlcsvesszkkel s peczkekkel hamar s jl beruhzkodnak, elg srlombos, gulaalak koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsala
nyon; gulafnak inkbb alkalmas, mintsem szlasfnak; talajbankevss

!40
vlogats, de gymlcseit az ersebb szelek le szoktk tizedeim 5 mivt ia
vdett helyet kiv.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok; hegyk fel elv->
konyodk; knykaek; bordzatlanok; flllk; gyenge korukban is osak
ritksan s finoman molyhosak; rt korukban osupaszak, srgs vagy vil
gos zldes barnk; apr, kerek, fehres pontokkal elg srn, de kevss
szembetnleg pontozottak; ittott kzphossz, tbbnyire azonban elg
rvid levlkzek.
Rgyel. Kzpnagyok, tojsdadok, hegyesek, a vessztl jl elllk
B itt-ott sarkantysan kiszgellk; pikkelyeik szrkvel itt-ott tarkzott
pirosas geszteuyesznek, egymsra kiss lazn borulok; alig kill, a veszszk hegye fel azonban elg duzzadt s bordzatlan talapra helyezkedk.
Vlrgrgyei. Kzpnagyok, kpos tojsdadok, kiss hegyesek; lazn
ll, vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. A vesszk aljn elg nagyok, a vesszk hegye fel kzpna
gyok ; nem vastag, de igen kemnyszvetek; kerlkesek; rvidke, les
hegyben vgzdk; a vesszk aljn csaknem laposak; a vesszk hegye fel
csatornsak; alig veltek; gyenge korukban is csak als lapjukon finoman
s ritksan molyhosak; rt korukban egszen csupaszak, simk, bgyadtan
fnylk, vilgoszldek; szleiken elrehajl, tompa vagy kiss les fogak
kal elg srn s elg szablyosan frszesek. Levluyelk hosszas, vagy
kzphossz, vkony, hajlkony, csaknem vziruj^osan elll. Levlplhi
elg hosszak, fonlidomak, flfel llk, elg tartsak. Virgrgyet krt
levelei elg nagyok, tbbnyire hosszas tojsdadok; csaknem laposak vagy
lapos teknsek; hossz, vkony nyelkrl tbbnyire lefel lgk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dict. depomol. I. 246.
M a s , Pomol. gnrale L 47. s msok.
szrevtel. Megrdemli, hogy helyet juttassunk szmra minden
kertben, a hol az ersebb szelek ellen kiss vdett helyet juttathatunk neki.
Nylt helyeken, itt az alfld sksgain, kevs haszonnal jrna tenysztse.

141

150. O t t r u b a y p i r k j a ,

; ^'

(Rousselet d' Ottrubay; Ottrubay's Rousselet.)


Szrmazsa. Haznk dlkeleti rszn, Temes, Krass s Aradraegykben rgi id ta el van terjedve. Nagyon hihet, hogy ez is hazai,
ismeretlen gymlcsfajunk. Ottrubay Kroly, kztiszteletben ll aradi
polgr s megyei jrsbir, bartom, a ki szabad idejben szenvedlylyel
foglalkozik a gymlcsszettel s aradi kertben a legjelesebb gymlcsk
bl nevezetes gyjtemnyt szerzett ssze ugy a klfldrl, mint a hazbl
is, j ideje mr, hogy kutatja eredett s netn mr ltez gymlcsszeti
nevt is e becses krtefajnak, melyet nv nlkl kapott Verseczrl, de
eredetrl semmit sem kutathatott ki s csakis elterjedsrl birta velem a
fuebbi adatot kzleni. Gymlcsszeti neve aligha volt is eddig; mert a
nlam meglev, szmos gymlcsszeti mvek egyikben sem tallok hozz
hasonl krtt leirva. Hogy teht e becses s terjesztsre mlt krtefajt az
ismeretlensg homlybl kiragadjam; Ottrubay Kroly bartom gyml
csszeti trekvseinek emlkl is, fenebbi nvre keresztelve ezennel be
mutatom.
rsideje. Augusztus elejn.
Minsge, n . rend csemege- s piaczos-gymlcs.
Nagysga. Kisded; nha kzpnagy.
Aiai(ja. Hosszas fgealak; szablyosan boltozott, sk fllet; nha
egyik oldaln kiss hzottabb, mint a msikon. Zme a kzptjnl albb, a
kelyhes vg fel esik; honnt kelyhe fel szelden fogyva gmblydik s
annyira domboran fogy el, hogy kelyhes vgn fl nem llthat; szra
fel pedig majd behajls nlkl, majd szelid behajlssal fogyva hegyes
vagy tompa kpos vgben enyszik el. S z r a hosszas vagy kzphossz,
kzpvastag, fs, grbe, bunksau vgzd, halvny zld, nagy rszt azon
ban finom, vrhenyes mzzal bevont; a gymlcs cscsn majd a flszinre
helyezett, majd hsos emelkedstl flre nyomva a gymlcs folytatsaknt
hsosn kill. K e l y h e nyilt; csillagalakulag sztterl, hosszas s elg
szles, molyhos osztvnyokkal elltott; csaknem a flszinre helyezett vagy
cseklyke mlyedsben l, melyet osztvnyaival egszen elfd.
Szine. Bre finom, de kemnyks, elg sima, bgyadtan fnyl;
elejnte homlyos zld; rtvel srgs zld; napos feln fld vrssel szne
zett s e sznben fahjszin foltocskkkal mrvnyzott. Pontozata srn
elszrt, barns, a piros sznben pedig, igen szembetn srgs pettyecskk
alakjban jelentkez. Szakadozott rozsdafoltok mindig tallkoznak flletn.
Belseje. Hsa sppadtsrga, elg finom, olvad vagy flszerint olvad,
magtokja krl kvesszemcss; leve igen b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes fszeresz. Magtokja zrttengely; tm*
lcskibea kevs p magot rejt.

142
Fja. Fiatal koi'ban elg erteljes, ksbb csak me'rskeltuvs, de
ege'szsges s edzett; korn s igen bven term; nyilt szgekben flfel
trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkokkel hamar s jl
beruhzkodnak, elg lombos, de szells, giilaalaku koront alkot. Dszlik
birsen is vadonczon is; alkalmas gulafnak s szlasfnak is; helyben s
talajban nem vlogats ; gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak s kzpvastagok, hegyk fel
sem igen vkonyodk; flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk; kuyksek; hegyk fel kiss bordzottak; gyenge korukban egsz hoszszukban srn fehrmolyhosak; rt korukban is csak aljuk fel itt-ott csupaszak, de egyebtt molyhosak, pirosas szeuuyesbarnk; apr, tbbnyire
hosszas, fak pontokkal elg srir s inkbb vagy kevsb szembetnleg
pontozottak ; tbbnyire hossz levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, csaknem gmblydedek, egszen tompa
hegyben vgzdk, a vessztl jl elllk; srn fehrmolyhosak; a veszszk aljnl csaknem talap nlkliek, a vesszk hegye fel is alig kill,
kzepn bords talapra heyezkedk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, szablytalan tojsdadok vagy csaknem
gmblydedek, tompahegyek; szrkvel srn tarkzott vilgos gesztenyesziuek vagy srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvotek; lndssak vagy lndsstojsdadok, tbbnyire szablyosan elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; nyelk fel nha inkbb elkeskenyedk, mint hegyk fel; csatornsak; csak alig veltek; szleiken itt-ott
hullmosak; gyeuge korukban alul-fell srn felirmolyhosak; rt koruk
ban csupaszak, bgyadtan fnylk, homlyos vagy csaknem sttzldek;
szleiken nem frszesek, hanem pszlek. Levlnyelk hossz, kzp
vastag, elg merev; tbbnyire les szgekben flfel ll. Levlplhi igen
rvidek, fonl vagy ridomuak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei
jval nagyobbak s szlesebbek, mint a vesszkn levk ; keskeny kerlkesek; tbbnyire hirtelen elkeskeuylt, rvid s les hegyben vgzdk;
csaknem laposak; hullmosak; nem veltek; sztll, hosszas s rugalmas
nyelkrl majd viziruyosan, majd kiss lekonyultn sztterlk.
szrevtel. E rendkvl gazdagon termo krtefaj, melynek azon j
tulajdona is vau, hogy ha fjn hagyjuk is megrni gymlcseit, ezek
finom zkbl mit sem vesztenek, megi'demlen, hogy npesebb vrosaink
mellett, piaczi elrusitsra nagyban is elszaportsuk. Fja kertem knnyen
kiszrad laza talajban is jl dszlik; mii-t is hiszem, hogy haznkban
kivtel nlkl mindentt jl fog dazleni s teremni is.

143

151. Ilona krte.


Szrmazsa. A Klmn krtk (Bon Chrtien) csaldjba tartoz
ezen jeles nyri krte alkalmasint hazai faj. A nlam meglev szmos,
gymlcsszeti m egyikben sem talltam hozz hasonlt leirva. Aradon
s vidkn rszint nv nlkl, rszint mert aug. kzepe fel Ilona nap tjn
rik, Ilona krte nv alatt rgta el van mr terjedve. Mint igen becses s
terjesztsre mlt krtefajt, rdemesnek talltam a gymlcskedvelkkel
krlmnyes lersban is megismertetni.
rsideje. Aug. els felben.
Minsge. I. rend; nha csak 11. rend csemege gymlcs; piaczos
gymlcsnek pedig kitnleg I. rend.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Majd szablyos, majd szablytalan, zmk krtealaku ; nha
pedig hasas, buczkos, tompa csigaalaku. Brha egyik oldala rendszerint
hizottabb, mint a msik; mgis elg szablyos termet s korntsem oly
idomtalan, buczkos, mint a nyri Klmn krte, melyhez alakjra nzve
sokszor igen hasonl. Zme tbbnyire kelyhes vge fel esik, honnt kelyhe
ftl szelden fogyva gmblydik s kelyhcnl elg talpasn vgzdik;
szra fel pedig elejnte szelden, aztn behajlssal vagy behajls nlkl is
mindinkbb fogyva, rvid s elg tompa, kpos vget alkot. S z r a hosszas,
vkony vagy kzpvastag, fs, kt vgn bunks; tvnl gyakran igen h
sos, spadt zld, itt-ott fnyes, vilgosbarna mzzal bevont; tbbnyire
gi'be s hajlkony; a gymlcs cscsra hsos emelkedsek kz helyezett
vagy hsos gyrzetbl a gymlcs folytatsaknt kill. K e l y h e kicsi,
zrt vagy flig nylt; flll, rvid, srgs vagy barns osztvuyokkal
elltott; szpen kikanyai'itott vagy szelden bordzott fal cseklyke
regben l, melynek lapos karimja tbbnyire ferdn ll s csak nha
mutat szelden hullmos emelkedseket.
Szne. Bre elg vkony, de kemnyks, sima, bgyadtan fnyl;
elejnte halvny zld; rtvel srgs zld; napos oldaln is csak elvtve
kap nmi ignytelen piros rnyalatot. Pontozata apr; elg sriiu s egyen
len elhintett, zlddel szegett barna pettyekbl ll, nha alig szembetn.
Kehelyregnek falait nha finom rozsdamz bortja, de egyebtt, rozsda
alakzatok ritkn mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa srgs-fehr, elg finom, tmtt, olvad s csaknem pezsg;
magtokja krl kiss kvesszemcss ; leve igen b, czukros, dt savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja nyilttengely; hosszas tmlcskben tbbnyire idtlen magvakat rejt.
Fja. Erteljes, edzett; elg korn, rendesen s bven term; flfel
trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peozkekkel jl beruhz*
kodnak, szp lombos gulaalaku koront alkot. Vadonczon kitnen diszlik; alkalmas szlasfnak is, gulaalaku fnak i s ; kellleg nedves, ktttj

144
de termkeny fldbon es foly vizek mellett a mly iszaplerakodsbl ll
talajban igen jl dszlik; gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak, vastagok, vagy kzpvastagok,
hegyk fel is csak keveset vkonyodk; kiss knyksek; flfel trek
vk ; finoman bordzottak ; gyenge korukban is csak hegyk fel finoman
molyhosak; rt korukban csupaszak, olajszn barnk; apr, kerek, fehres
pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, rvid kposak, hegyesek;
csaknem lapulk; szrkvel szegett vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel
bortvk; csak alig kiemelked, finoman bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Nagyok, zmk kposak, alig hegyesek, vilgos gesztenyesznek; szrkvel kiss tarkzottak.
Levelei. Nagyok, nem pen vastag, de elg kemny szvetek; szles
kei'lkesek; hirtelen elkeskenylt, tbbnyire rvidke, les hegyben vg
zdk ; csaknem laposak vagy szles vlgyesek; csak kevss veltek;
gyenge korukban molyhosak; rt korukban csupaszak, fnyesek, stt
zldek; csaknem teljesen pszlek s szleiken, fkp az idsebb fkon,
szelden hullmosak. Levlnyelk rvid, vastag, de hajlkony; majd vizirnyosan el-, majd i'zsunt flfel ll. Levlplhi elg kifejldttek, fo
nl vagy ridomuak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei kisebbek,
keskenyebbek s hosszabbak, mint a vesszkn levk; vlgyesek; hull
mosak; nem veltek; hosszas, elg vastag, de hajlkony nyelkrl csak
nem viziruyosan sztterlk.
szrevtel. Q-ymlcsei zesebbek, ha aug. elejn leszedve a gy
mlcskamrban rnek meg, mintsem akkor, ha fjukon hagyjuk megrni.
Addig is, a mig netaln mr ltez, eredeti gymlcsszeti nevt megtud
hatnk; szles elterjesztsi-e ajnlom haznkban mindenfel, a hol afnebb
jelzett talajviszonyok meg vannak szmra. Diszlik-e knnyen kiszi-ad,
laza talajban is ? mg nem rtem r kitapasztalni.

145

152. Nagy fge krte.


(Grosse figue; Grosse Feigenbirne).
Szrmazsa. Ue Joughe belga gjmcsdsz nyevt magrl Briisselben 1862-bcii. Ojtvcsszejtt 1869-beu kaptam Keatngeubol. Fajfmou
tbb zben termett mr. Grjjalcsei, nvuyzete egyezvn a lersokkal,
fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam oct. elejn; hvsebb tjakon decemberig is eltart.
Minsye. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy.
Alakja. Hosszas krte vagy kobakalak.; kiss buczkos, de elg skfllot. Zme a szr s kehely kzt, a kzptjul jval albb, a kolyhes
vg fel esik; honnt kelyhcs vgn szelideu fogyva gmblydik s kelyhe
krl tbbnyire szk s ferdn li karimban vgzdik; szra fel pedig
szelidon fogyva inkbb vagy kevsbb szrevehet behajlst alkot s hosszas,
vastag cscsban enyszik el, mely cscs ritkn szokott tompa loani, mint
hogy egy, a gymlcsszrra oldalvst felnyl s azt flregrbit hsdudor
elg lesen szokott belle kiemelkedni. S z r a hosszas, inkbb vagy ke
vsbb vastag, fs, nha hsos, grcss; csaknem egsz hosszban fahjszinbarnamzos; a gymlcs cscsbl annak folytatsaknt oldalvst kill.
K e l y h e nyilt vagy flignyilt; rendetlenl flfel ll; rvid, csatorns,
szarunem osztvuyokkalelltott; inkbb vagy kevsbb tgas, de tbb
nyire sekly regben l, melynek falain lapos bordk nylnak a karimra
s ezt hullmoss tevn inkbb vagy kevsbb elenyszleg a gymlcs dere
kra is.
Szine. Bre finom, vkony, sima, nha szelden rdes, szraztapintat,
fnytelen vagy csak bgyadtan fnyl; elejute vilgos zld; rtvel b
gyadt srga; napos oldaln is csak aranysrga; nha azonban ignytelen
pirossal belehelt s e sznben sttebb piros pettyekkel vagy szeplcskkkel
behintett. Poutozata apr, barns, srn s egyenlen elhintett, nha alig,
nha pedig elgg szembetn. Finom rozsda alakzatok majd srbben
sszefolyva, majd szakadozottan tbbnyire mindig tallkoznak rajta, kl
nsen pedig napos oldaln, kelyhes s szraz vgn. Nha a gymlcs kel
lemes illatot is raszt maga krl.
Belseje. Hsa fehr vagy srgs fehr, finom, igen tmtt, vajszeren
olvadd; magtokja krl is alig szrevehetleg kvesszemcss; leve b vagy
igen b; igen ozukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, fuszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben apr, fekets tojsdad, p, nha
idtlen magvakat rejt.
Fja. Kertem knny, szraz talajban csak mrskeltnvs; kel
lleg nedves, mly termrteg talajban vignvsnek mondjk; klmben
fja mg ulam is egszsges edzett; termi-e nem fordul korn, hanem
10

146 __
aztu rendesen s bven terem; flfel trekv vagy nyilt szgekben szt
ll, merev gaival, melyek gymlcsvesszkkel (Js peczkekkel srn beru
hzkodnak, szp lombos, gulaalaku koront alkot. Dszlik birsen is,
vadonczou is; alkalmas gulai'nak is, szlasfuak is. Kellleg nedves mly
termrctog talajban fja is vgabban n, gymlcsei is nagyobbak, zesebbek, mintsem a knny ds szraz talajban, mint ezt nlam tapasztalom.
Gymlcsei elgg jl lljk bolyokt a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzpbosszak, vastagok, hegyk fel sem
igen vkonyodk; merevek; egj^enesek; fi- vagy nyiltszgekben sztllk; bordzatlanok; gyenge korukban noman molyhosak; rt koruk
ban csupaszak, zldes- vagy srgsbarnk; kisebb-nagyobb, kerek vagy
hosszas, fak pontokkal, elg sriin s elg szembetnoleg pontozottak.
Rgyei. Jkora nagyok, kposak, hegyesek, a vessztl elllk; pik
kelyeik szrkvel mosottak, pirosas geszteuycsznok, egymsra lazn
borulok; elg kill bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgriigyei. Kicsinyek, rvid, karcs kposak, hegyesek, sttbar
nk, csaknem feketk.
Levelei. Jkora nagyok, elg vkony s elg hajlkony szvetiiek;
tojsdadok vagy kerlkesek; majd rvidke, majd elg hossz cs keskeny,
les hegyben vgzdk; a vesszk aljn tbbnyire laposak; a vesszk hegye
fel vlgyesek; kiss veltek; gyenge korukban als lapjakon ritksan
molyhosak; rt korukban alul-fll csupaszak, simk, fnyesek, vilgos
zldek; szleiken finoman, tompn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn elg hosszas, a vesszk hegye fel mind-mind rvi
debb, elg vastag, mei'ev; majd vizirnyoian, majd rzsunt flfel ll.
Levlplhi elg kifej ldttek, ridomuak vagy keskeny lndssak; ke
vss tartsak. Virgrgyet ki't levelei lndssak vagy kerlkesek;
laposak vagy kiss vlgyesek; hossz, merev nyelki'l csaknem vizirnyosan sztllk.
Leri. D e J o u g h e , lUustr. Monatshefte, 1866. 10. lap.
0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Ohstkunde VIU. 383.
szrevtel. Knnyen kiszrad, laza talajban kevs haszonnal jrna
e krtefaj tenysztse; de haznk nagyobb folyvizei mellkn a mly
iszaplerakodsbl ll talajban, hiszem, hogy mindentt kpes lesz kifizetni
a helyet, melyet elfoglal.

153. Lewis krte.


(Poire Lewis; Lewis-Birne.)

Szrmazsa. E jeles krteit az jszakamerikii egyeslt llamokbl


hoztk Eurpba 1830. krl. Nevt bizonyos Johu Lewis rtl kapta, a ki
magrl kelt fjt roxbury-i jszgn, a Massacliusetts llamban flnevelte.
Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Fajfmou tbb
zben termett mr. Q-ymlcsei is, nvnyzete is egyeztek a lersokkal s
igy fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam oct.; hvsebb tjakon decemberig is eltai't.
Minsge. I. i-end csemege gymlcs; szraz vjrskor azonban
nlam csak II. rcnd.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Nha csigs, noha pedig tojsdad gmbalak; Leroy szerint,
nha hosszas kpalak, mit azonban a nlam termett gymlcsk egyik
nl sem tapasztaltam eddig. Zme tbbnyire a kzjjtjra esik, honnt
kelyhe fel flgmbalakulag boltozdik, de kelyhe krl elg lapos talpban
vgzdik; szra fel pedig kiss sszbb hzdva boltozdik s tbbnyire
inkbb vagy kcvsbb tompa vgben enyszik el. S z r a hossz, vkony,
kt vgn kiss bunks, fs, de hajlkony, tbbnyire mindig grbe, itt-ott
zldes, nagyrszt pedig barnamzos; a gymlcs cscsn lapos mlyeds
bl kill vagy csaknem a flszinre helyezett. K e l y h e nyilt; hosszas s
csillagalakulag sztterl, trkeny osztvnyokkal elltott; tbbnyire sz
pen kikanyartott, tgas, de sekly regben l, melynek falait s karim
jt csak nha teszi kiss hullmoss agy lapos emelkeds vagy lapos barzdaszer bemlyedske.
Szine. Bre vkony, de kemnyks, inoman hovadsos, szi'aztapintat; elejnte elg haragos-zld; rtvel spadt vagy csak kiss srgs
zld; napos oldaln is csak nha, nmi ignytelen narancspirossal belehelt.
Pontozata apr, elg szembetn. Finom, nha kiss i'des rozsda hlzato
sn vagy itt-ott srbben is sszefolyva majd minden gymlcsn szokott
elfordulni.
Belseje. Hsa srgsfehr, elg finom, kiss tmtt, olvad, nha csak
felszerint olvad; magtokja krl is alig kves-szemcss; leve b vagy
osak elegend, igen czukros gyngd savanynyal emelt, kellemes, gyng
den illatos s szoresz. Magtokja kiss nyilttcngely; tmlcskiben
hosszas, vilgosbarna, p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, igen edzett, virgzsban sem knyes; ktdtt gy
mlcsei jl daczolnak a ksei fagyokkal is; koi'u, rendesen s igen bven
s csomsn term; flfel trekv, de a gymlcs slya alatt csakhamar
lefel grbl, nyalnk gaival, melyek gymlcsvesszkkel csak gyren
rakodnak meg, ritks, kuszlt lombozat koront alkot. Dszlik birsen is,
10*

148
vadoczou is ; szlasfuak gyrlombozatnl fogva iukbb alkalmas, mint
sem gulafuak; helybaii s talajban nem vlogatd; gymlcsei jl lljk
helyket a fu.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, kzpvastagok, hajlkonyak s
gyakran 'iilre grblk; hegyk fele is csak keveset vkonyodk; kiss
knyksek; bordzatlauok; flllk vagy nyilt szgekben sztilk ;
gyenge korukban elg srn s inoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, csaknem fnyesek, szrks barnk; hegyk fel, klnsen
napos flkn, nha vrses-barnk; nagy, hosszas vagy kerek, fak vagy
srgs-szrke pontokkal srn s szembetnleg poutozottak; hosszas levlkzek.
Rijgyei. A vesszk aljn rendkvl aprk, fejletlenek s tbbnyire
a kvetkez vben alva is maradk; a vesszk hegye fel levk is kicsi
nyek, kposak, alig hegyesek, lapulk; szrkvel rnyalt sttbarnk;
csaknem talapulkliek, vagy csak alig kiemelked, bordzatlau talapra
helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, tompahegyek; szrkvel tai'kzott vrses geszteuyeszinek.
Levelei. Csaknem kzcpnagyok; nem vastag, de elg kemnyszvetek; tojsdadok vagy itt-ott kerlkesok; rvid, tompa hegyben vg
zdk vagy csaknem kerckhegyek; csaknem laposak vagy lapos tekn
sek; szleiken nha szeliden hullmosak s hegykkel gyakran flrecsavai'Odk; kiss veltek; gyenge korukban inoman molyhosak; rt korukban
csupaszak, simk, fnyesek, stt-zldek; szleiken tompa vagy kerekhegy fogakkal nem mlyen, de elg szablyosa* fi-szesek. Levlnyelk
a vesszk aljn hosszas, vagy kzphossz; a vesszk hegye fel rvidebb,
elg vastag, merev; inkbb vagy kevsb les szgekben flfel ll. Levlpllii fejletlenek, ridomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei
kicsinyek vagy kzpnagyok, tbbnyire kerlkesok; csaknem laposak;
szeliden hullmosak; kiss veltek; rvidebb vagy hoszabb, olg vkony,
de merev nyelkrl rendetlenl sztilk s kiss lefel grblk.
Hasonnevei. Poire Louis; Poire Leurs; Lowis Pear.
Leiri. L e r o y , Dict. de pomol. II. 341.
J a h n , lllustr. llandb. der Obstlc, V. 501 s msok.
szrevtel. Q-ymlcseit az ghegyeken csomsn hozza s ha kel
lleg meg nem ritktjk, kisebbek maradnak azok, mint klnben lenni
szoktak. Kcson, mg vidkemen is, a hol a tli gymlcsket is septemberbeu kell leszretelni, csak oktber kzepe fel kell leszedni fjrl, kln
ben fonnyadni szoktak. Mly iszaplei'akodsbl ll talajban mindontt
megrdemleu, hogy haznkban is elszaportsuk.

U9

154. Napleon herczeg.


(Prinoe Napleon j Prlnz Napleon).
Srrmazsa. Boisbunel, roneni gymlcs^sz nyevte a Nemes Kraszan
mnffvTl 18(54-bei-i Franklionban. A prisi kertdsztrsnlat tiszteletbeli
elnke'rl, Napleon berozegrl elkeresztelve 1865-ben kezd elterjeszteni.
Uiflonsgnak daczra mr is mindenfele el van terjedve. Ojtvesszejt
tbb hiteles helyrl is megkaptam a foly o!vtized elejn. Fajfmon tbb
zben termett mr. Fajom hatrozottan valdi.
rsirfeje. Nlam oet. nov.; ktttebb s, kellleg nedves talajjal
bir vidken t^s hfivsebb tjakon is. tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend; ndha kitnleg I. rendf csemege gymlcs.
Natjyspa. Kz^pnagy; gyakran nagyobb is.
Alakja. Vltoz; legtbbnyire hasas csigaalak; nha szablytalan
gmbalak; szablytalanul boltozott, de elg si'kflleti. Zme kzptjra
vagy kiss albb, kelyhes vge fel esik, honnt kelyhe fel ink.bb vagy
kevsbb fogyva gmblydik s kelyhe krl elg talpasn vgzdik; szra
fel pedig maid szeliden fogyva, majd behajlst is alkotva inkbb vagy
kevsbb rvid s kiss tompa cscsban enyszik el. S z r a rvid vagy
kzphossz, vastag, fs, tbbnyire azonban hsos, kiss grbe s bunksan vgzd; vgig fnyes, vrhenyes mzzal mosott; a gymlcs cscsn
csaknem a flszinre helyezett; tbbnyire azonban kiss oldalt ll vagy
hsos emelkedstl flrenyomott. K e l y h e kicsi, zrt vagy flig nyilt;
rendetlenl flll, rvid, barna, szarunenii'i osztvnyokkal; inkbb vagy
kevsb mly, de tgnyilsu irogbe helyezett, melynek falain lapos bordk
s lapos barzdk nylnak a karimra s ezt hullmoss tve a gymlcs
derekra is i'igy, hogy ennek kerekdedsgt megzavarjk vagy legalbb
az egyik oldalt hizottabb teszik, mint a msikat.
SznB. Bre kiss vastag s kemnyk('s. itt-ott sima, niigyrszt pedig
rdes, bgyadtan fnyl; elejnte spadt-zld; rtvel zldes-srga vagy
czitromsrga; napos oldaln is csak aranysrga minden pr nlkl. Pontozata ritksan s egyenlen elszrt, barns vagy fahjszn aprbb-nagyobb
pettyecskkbl ll s csakis ott jelentkez, hol az alapszint rozsda nem
bortja. A gymlcs szras vgt j darabon, finom sima rozsdamz .szokta
bortani, mely szakadozottan a kehely krl s a flleten egyebtt is,
mindig mutatkozik.
Belseje. Hsa srgs vagy nha zldes fehr, finom, tmtt, olvad;
nha csak flszerint olvad; magtokja krl kves-szemcss; leve b vagy
igen b, igen czukros, gyngd savanyuyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben kevs, tojsdad, vilgosbarna,
p magot rejt. fS

Fja. Mrskeltuvcs, de egszsges s olg edzett; korn s bven


term ; flll vagy les szgekben flfel trekv, merev gaival, melyek
gymlosvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, srlombos, glaalak koront alkot. Dszlik vadonczon inkbb, mint birsalanyon; alkal
masabb gulafuak, mintsem szlasfnak; mrskelten nedves talajban
dszlik legjobban; kertem knnyen kiszrad laza talajban a hosszantart
szrazsgot birsre ojtott fm nagyon megsnylette; gymlcsei elg jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, rvidek vagy kzphosszak, vkonyak vagy k'
zpvastagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk s hegyknl tbb
nyire bunksan vgzdk; csaknem egyenesek; skflletek; flllk
vagy les szgekben flfel trekvk; merevek; gyenge korukban finoman
molyhosak; rt korukban csupaszak, vilgos vagy kiss srgs-barnk;
apr, kerek, szrks pontokkal ritksan s elg szembetnleg poutozottak;
rvid levlkzek.
Riigyoi. Kzpnagyok, duzzadt kposak, hegyesek, a vessztl el
llk ; stt gesztenyeszin pikkelyekkel boritvk; alig kiemelked bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek; kiss lazn ll,
stt gesztenyeszn pikkelyekkel boritvk.
Levelei. Kicsinyek, a vesszk alja fel kzpnagyok; kiss vastag s
kemiiyszvetek; tojsdadok vagy lndss tojsdadok; inkbb vagy kevsbb rvid,les hegyben vgzdk; a vesszk aljn levk csaknem lapo
sak ; a vesszk hegye fel levk csatornsak; inkbb vagy kevsb vel
tek; hegykkel gyakran flrecsavarodk; gyenge korukban finoman moly
hosak ; rt korukban csupaszak, srnk, bgyadtan fnylk, kiss bgyadt
vilgos-zldek; tbbnyire pszlek. Levlnyelk elg rvid, kzpvastag,
merev; csaknem vizirnyosau elll. Lev'plhi kicsinyek, fonl vagy
ridomuak; a nyltvtl kiss folebb, a nylre helyezettek elg tartsak.
Virgriigyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, szlesebbek, mint a veszszku levk; csaknem laposak; alig veltek; pszlek; rendetlenl fl
s sztll, merev nyelkrl kiss lefel grblk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L e r o y , Dict. depomol. 11. 556.
M a s. Le Verger, I. 85. Nmet gymlcsszek tudtommal mg
nem irtk le krlmnyesen.
szrevtel. Tarts szrazsgnak kitett alfldnkn csakis nagyobb
folyvizeink mellkn volna elnys tenyszteni; mig haznk emeltebb
fekvs vidkein, hiszem, hogy mindentt elnysen tenyszthetnk. Megi'demli, hogy kisx'letet tegynk vele minl tbben s minl tbb helyt.

151

155. Boisbunel kobakja.


('Calebasse Boisbunel; Boisbunel's Plaschenbirn.)
Szrmazsa. Boisbunel, i'oueni gymlcssz, a ki magvets ltal tbb
kitn krtefajjal gazdagtotta Pomora birodalmt, nyerte e jeles krte
fajt is, hihetleg a hatvanas vek elejn. Lerst mg sehol sem olvastam;
csakis rvid jellemzse van meg a Simon-Louis testvrek ltal kiadott
Gyakorlati kalauz" (=Guide pratique) czimmvecskben. Ojtvesszejt
1869-ben Reutlingenbl kaptam. Tbb izben termett mr nlam. Gyml
cseim jl egyeztek a Gyakorlati kalauz" jellemzsvel; mirt is biztos va
gyok rla, hogy fajom valdi.
rsideje. Nlam oct. elejtl nov. kzepig; hvsebb tjakon bizo
nyra tovbb is eltart.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban hosszas, karcs kobakalaku;
szablytalanul boltozott, szelden bords, de klnben elg sikfllet.
Zme a kzptjon alul, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szel
den sszehzdva fogy s kelyhe krl szk s ferdn ll karimban vg
zdik, melyre fl nem llithat; szra fel pedig majd szelden, majd hir
telen fogyva vllat vagy behajlst alkot s majd igen karcs s hosszas,
csaknem hegyes kpban fut k i ; majd inkbb vagy kevsb vastag s
hosszas, csaknem hengeres tompa vgben enyszik el. S z r a hosszas
vagy kzphossz, elg vkony, fs, de hajlkony, kiss grbe, mindkt
vgn kiss bunks; tbbnyire vgig zldszin; a gymlcs hegyn annak
folytatsaknt tbbnyire kiss ferdn kill, vagy csaknem a flsziure, a
cscs egyik oldalnak flemelkedse mell, egszen oldalvst helyezett.
K e l y h e elg nagy, nyilt; rendetlenl flll; hosszas, keskeny s tr
keny hegy, de aljuk fel srgs szarunem osztvnyokkal elltott; csak
nem a flszinre helyezett vagy cseklyke s szelden rnczos fal reg
ben l, melybl osztvnyai hegyvel a flszin fl is emelkedik gyakran.
Szne. Bre finom, vkony, sima, bgyadtan fnyl, rtvel zsirostapintatu; elejnte lnk fzld; rtvel zldessrga; napos oldaln, a
napnak jl kitett darabjain, nmi ignytelen pirossal szelden belehelt,
Pontozata sr, egyenlen elhintett; igen apr, szabad szemmel alig lt
hat, fahjszn pettyecskkbl ll. Rozsdafoltok s alakzatok csak elvtve
s ott lthatk flletn, hol. a br fejldskzbeu srlst kapott.
Belseje. Hsa fehres vagy bgyadtfehr, csaknem ttetsz, finom
tmttes, olvad; magtokja krl is csak alig szrevehetleg, vagy pen
nem kvesszemcss; leve igen b, czukros, igen finom savanyuyal emelt,
gyngden illatos s br nem elgg fszeres, de igen kellemes z. Mag
tokja tbbnyii-e zrttengely; tgas tmlcskiben kevs, de p, csinos
tojsdad, hegyes, vilgosbarna magot rejt,

25_
Fja. Vi'gnv's, erteljes, igen edzett; elg korn s igen bven,
tbbnyire csomsn term; nylt szgekben flfel trekv, nylnk gai
val, melyek gymlcsvesszkkel es peczkekkel hamar s jl beruhzkodnak,
szp lombos, de kellleg szells, gulaalak koront alkot. Dszlik birsen is
vadonczon is; alkalmas gnlafnak is, szlasfnak is; helyben s talajban,
ngy ltszik, nem vlogats, gymlcsei igen jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, elg vastagok, hegyk fel elvkonyodk; egyenesek, noha kiss kuyksek; skflletek, de hegyk fel
finoman bordzottak; gyenge korukban srn s finoman fehr molyhosak;
rt korukban csupaszak, simk, csaknem fnyesek, vrhenyessel rnyalt
olajszinzldes barnk; jkora nagy, kerek vagy tajsdadalak fak pon
tokkal srn s szembetnleg pontozottak; rendetlen de tbbnyire kzp
hossz levlkzkkel birok.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, itt-ott lapulk, tbbnyire
azonban elllk; szrkvel rnyalt vilgos gesztenyesznek; elg kiduzzadt,
de csak alig s finoman bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kposak, alig hegyesek; kiss lazn ll,
vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; szp tojs
dadok ; majd szablyosan elkeskenyed igen hosszas s les, majd hii'telen
elkeskenyed, rvid s les hegyben vgzdk; lapos vlgyesek vagy csa
tornsak; veltek; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban
csupaszak, simk, ragyog fnyesek, sttzldek; szleiken ritksan, sek
lyen, tompn s szablytalanul frszesek. Levlnyelk kzphossz, v
kony, hajlkony, majd vzirnyosan el-, majd elg les szgekben flfel
ll. Levlplhi kicsinyek, fonl vagy ridomak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, szlesebbek, mint a vesszkn lvk;
csaknem laposak; alig veltek; sztll igen hossz, rugalmas nyeleikrl
kiss lefel konyulok.
,
szrevtei. E jeles krte jdonsg nagyon jl bevlik alfldi gy
mlcseink kz s megrdemli, hogy haznkban mindentt tegynk vele
ksrletet. Gymlcse olvadkonysg s levessg, fja pedig termkenysgre
nzve versenyez a Napleon vajonczvals igy valban figyelemre mlt egy
jdonsg.

153

1
156. Ontario.

Szrmazsa, Amerikbl szrmazik. Downing szerint az Uj-York l


lam Ontario megyje-ben, Geueva kzsgben talltk fl. Eurpban mg ke
vss van elterjedve. Ojtvesszejt 1874-beu kaptam Plantiresbl, a Simon-Louis testvrek hires faiskoljbl. Fajfmon tbb izben termett mr.
Gymlcsei, nvnyzete egyezvn a L e V e r g o r lersval, fajom valdi
sga ktsgtelen.
rsideje. Sept. els fele^; hvsebb tjakon Sept. vgig is eltart. 1
NlinSg. IJ". rend, nha osaknem I. rend osemege-gymlcs,

Nagysga. Kzpuagy.
Alakja. Tbbnyire hosszas, kpostojsalakii; szablytalanul boltozott,
emelkedses s hovadsos fllet. Zme a kzptjnl jval albb a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden fogyva boltozdik s kelyhe k
rl tbbnyire kiss ferdn ll, szkkarimban vgzdik; szra fel pedig
az egyik oldalon szelden, a msikon behajlssal is fogyva hosszas s elg
vastag, inkbb vagy kevsbb tompa kvpos vget alkot. S z r a kzphofsz, kiss vastag, fs, tvnl tbbnyire hsos, hegynl bunks, rendsze
rint grbe; fnyes srgsbarna mzzal csaknem egszen bevont; a gy
mlcs cscsbl, hsos gyremletbl ferdn kill s nha hsos emelkeds
tl, csaknem vizirnyban oldalvst nyomott. Kelyhe kzpnagy, nyilt vagy
flig nyilt; rendetlenl flll, nha kiss sztterl rvid, hegyes, barns
osztvuyokkal elltott; szk s nem mly regben l, melynek falai fino
man riiczosak s karimja inkbb vagy kevsbb orms emelkedseket mu
tat, melyek lapos bordk gyanr.t flvonulnak a gj'mlcs derekra st
csaknem az egsz gymlcsn vgig nyomozhatok.
Szine. Bre finom, vkony, sima, gyngdtapintatu; elejnte bgyadt
fzld; rtvel szalmasrga; napos oldaln is csak kiss lnkebb srga;
nagy ritkn nemi nyomaival is a piros rnyalatnak. Pontocski aprk, zld
del szegettek, szi-ksek srn elszrtak, de alig szembetnk. Rozsda alak
zatok ritkn fordulnak el flletn, de szra krl s kehelyregnek fa
lain mgis gyakrabban tallkoznak.
Belseje. Hsa fehres, finom, tmttes, olvad; magtokja krl kves
szemcss ; leve b, igen czukros, gyngd savanynyal ernelt, igen kellemes,
fszeresi'z. Jlagtokja nyilttengely; tmlcskibeu hosszas, tojsdad, sr
gsbarna, p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, fiatalkorban csaknem bujanvs, igen edzett; ko
rn, rendesen s bven term; nyilt szgekben flfel trekv, merev gai
val, melyek gymlcsvesszkkcl s peczkekkel jl beruhzkoduak, szp
lombos, kellleg szells, gulaalak koront alkot. Dszlik birsen is vadonczon is; alkalmas gulafnak is, szlas fnak is; helyben s talajban nem v
logats ; gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.

164
Vesszei. Szmosak, hosszak, vastagok vagy kzpvastagok, liegyk
fl elvkonyodk ; elg egyeuesek, uoha kiss knyksek; krskrl v^.
gig skflletek; flllk vagy kiss nylt szgekben flfel trekvk;
gyenge korukban ritksan fehr molyhosok: rt korukban csupaszok; r
nyas flkn zldes-srgk; napos flkn vilgos pirossal mosottak;
hosszas, vagy kerek fehres pontokkal igen sru, egyenletesen s elg
szembetnen pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, karcs kposak, hegyesek, a vessztl jl elllk;
vrses gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk; alig kill s csak alig
szembetnleg vagy ppen nem is bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Elg nagyok, hosszas tojsdadkposak, hegyesek; kiss
lazn ll, vrses pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vkony s nem kemnyszvetek; kiss
hosszas tojsdadok; szelden elkeskenyed, inkbb vagy kevsb hosszas,
les hegyben vgzdk; kiss csatornsak; alig veltek; hegykkel nha
flrecsavarodk; gyenge korukban molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, bgyadtan fnylk, vilgos vagy csaknem srgs-zldek; szleiken
finom, hegyes vagy tompa fogakkal seklyen, elg ritksan s szablytala
nul frszesek. Levlnyelk hosszas s elg vastag, de hajlkony; a vessz
tl csaknem vizirnyosan elll. Levlplhi hosszasak, fonl vagy vkony
rdomuak, nem tartsak. Vrgrgyet krt levelei majd mindig nagyob
bak s szlesebbek, mint a vesszkn levk; kerlkesek vagy szles to
jsdadok; csaknem laposak; alig veltek; hossz, vkony, igen hajlkony
nyelkrl kiss lefel lgk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. M a s , Le Verger III. 139. szm alatt. Msoktl mg nem olvastarn lerst.
szrevtel. Mg az ily mostoha krlmnyek kzt is, a milyenek
kz nlam jutott, igen jl rzi magt s bven is terem: minlfogva sz
les elterjesztsre mlt mindentt haznkban.

157. P u e b I a.
(La Puebla.)
Szrmazsa. Leroy, Francziaorszg kitii gymlcssz-irja uyerte
magrl 1863-ban Angersi, vilghir faiskoljban. A mexiki hactjratbau
a frauczia katonk ltal, mj. 19-dikn 1868-ban Puebla mellett nyert
fnyes diadal emlkre nevezte el Puebla krtnek. Ojtvesszejt 1873-ban
kaptam Plautitresbl, a Simon-Ijouis testvrek liires faiskoljbl. Fajf
mon csakhamar termre fordult. Gymlcs, nvnyzet egyezvn Leroy
lersval, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje, September kzepn; bvsebb tjakon sept, oct.
Minsge, I. rendt, nha csaknem kitnleg I, rend csemege

gymlcs.
Nagysqa. Kzpnagy; gyakran jkora nagy.
Alakja. Hasas, buczkos tojsdad; nha hosszas csigaalak; emelkedses s hovadsos flletfl. Zme a kzptjnl kiss albb a kelyhes vg
fel esik, honnt kelyhe fel szelden, de szablytalanul fogyva majd elg
szles, majd szkkarimbau vgzdik; szra fel pedig szelden, nha nmi
behajlssal is fogyva, majd vastag, majd elg karcs s inkbb vagy kevsbb tompa kpos vgben enyszik el. S z r a rvid, vastag, hsos, gr
css; fnyes srgsbarna mzzal csaknem egszen bevont; a gymlcs
cscsn, kiss ferdn a flszinre helyezett; gyakran hsos gytrzetbl a
gymlcs folytatsaknt kill s nha hsos emelkeds mell, oldalt he
lyezett. K e l y h e kicsi, nyilt vagy flig nyilt; flll, rvid, srgsbarna,
szarunem osztvnyokkal elltott, mely osztvnyok azonban nha hiny
zanak is; majd tgas s sekly, majd elg szak s mly regben l, mely
nek karimjn hullmos emelkedsek lthatk, a melyek elenyszleg a
gymlcs derekra is flvonulnak, s annak egyik oldalt hizottabb teszik,
mint a msikat.
Szine. Bre vastag, nha sima s gyngdtapintat, bgyadtan fnyl;
tbbnyire azonban rdes s fnytelen; elejnte srgs-zld; rtvel b
gyadt czitromsrga; napos oldaln csaknem aranysrga s napszegte darab
jain nha, nmi narancs-pirossal belehelt vagy srn pettyezett. Pontozata
sr, fahjszin, elg szembetn. Rozsdafoltok s alakzatok nha rend
kvl srn, nha pedig csak ritksan fordulnak el flletn, de kehelyregnek falairl ritkn hinyzik a fahjsziu-rozsdamz.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, igen finom, tmtt,
olvad , magtokja krl is csak finoman s ritksan kves-szemcss; leve
igen b, igen czukros, dt savauynyal emelt, igen kellemes, illatos s
fszeresz; de nlam tarts szrazsg alkalmval savanyba sszehz
fanyarsg is szokott vegylni. Magtokja csaknem zrttengely; tmlcs-

159
k-iben karosn tojc-lsflad, hegyes, vilgosbarna. f?p- nc^ha ifitlen magva*
kat rejt.
Fja. Erteljes, edzett; korn ^s bven term ; inkbb vagy kev^sbd
nylt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s
peczkekkel jl beruhzkodnak, sze'p lombos, de kellleg szells, gulaalaku
koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas gla- s szlasfnak is; helyben s talajban nem vlogats; gymlcsei jl lljk he
ly ket a fn.
Vesszei. Elf'g szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk, hajlkonyak; kiss grbk s knyksek; vgig bordzatlanok; flllk vagy les szgekben flfel trekvk; gyenge korukban
finoman fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, szp zldessrgk; na
pos flkn kiss vrhenyesek; elg szembetn, hosszas, srgsszrke
pontokkal majd srbben, majd ritkbban pontozottak; rendetlen, de tbb
nyire hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpuagyok vagy jkora nagyok, kposak, hegyesek, a
vessztl elllk; pikkelyeik sttgesztenyeszintek, egymsra kiss lazn
borulok; jl kiemelked, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpuagyok, kposak, alig hegyesek; pikkelyeik szr
kvel szegett sttgeszteuyeszinek, egymsra kiss lazn borulok.
Levelei. A vesszk aljn kzpnagvok; a vesszk hegye fel kicsi
nyek; nem vastag, de kemnyszvetek; tojsdadok vagy lndss-tojsdadok vagy csak lndssak; majd szablvosan, majd hirtelen elkeskenylt, hosszas vagy rvidke hegyben vgzdk; a vesszk aljn csaknem
laposak; a vesszk hegye fel vlgyesek vagy csatornsak; inkbb vagy
kevsb veltek; gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak; rt
korukban csupaszak, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken elre
hajl, les vagy kiss tompa fogakkal elg mlyen s elg szablyosan
firszesek. Levlnyelk hosszas, vastag; nvilt szgekben flfel ll. Levlplhi nagyok, hosszas lndssak, a nyltvtl flebb, a nylre helye
zettek; elg tai'tsak. Virgrgyet krt levelei jkora nagyok; tojsda
dok vagy kerlkesek ; laposak ; veltek ; finoman fogazottak; sztll,
hosszas, hajlkony nyelkrl kiss lefel lgk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leirl- L e r o y , Dict. depomol. 11. 568. Msok mg aligha irtk le.
szrevtel. Szles elterjesztsre mlt haznkban mindentt, kl
nsen pedig a hegyes vidkeken, hol a rovaroktl korn sem szenvednek
annyit a gymlcsk, mint az alfldn.

l&T

158. Silvangel krte.


(Poire de Silvange.)
Szrmazsa. Egy Silvange nev tanya erdejben, kzel Metz vroslioz fdztetett fl mg a mlt szzadban. Nem volt elgg hangzatos a
ueve; nem igyekeztek t kellleg megismertetni a francziagymlcsszek:
nem csuda, ha napjainkig sincsen ugy elteijedve a vilgon, a mint megr
demeln. Ojtvesszejt ISTiJ-ban kaptam Piantieresbl a Simon-Louis test
vrek jhir faiskoljbl. Fajfmon tbb izbon termett mr. Grymlcse, n
vnyzete jl egyezett Leroy lersval s gy fajom valdi.
Ersideje. Nlam sept. kzepn; ktttebb s kellleg nedves fldben,
8 talban haznk emelkedettebb fekvs tjkain oct. nov.
Minsge. I. rend csemege gymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpuagy.
Alakja. Majd gmblyded, majd szablyos, hasas csigaalaku; szelden
hovadsos fllet. Zme kzptjra esik, honnt kelyhe fel flgmbalaklag boltozdik s kelyhe krl inkbb vagy kovsbb szk, de laposas kari
mban vgzdik; szra fel pedig kiss sszbbhzdva fogy s tbbnyire
kisded, tompa cscsban enyszik el. S z r a kzp hossz, vkony vagy k
zpvastag, fs, kiss grbe; tvnl nha hsos, hegynl tbbnyire bunksau vgzd; nagyrszt fnyes barnamzos ; majd a flszinre a kzpen;
majd szolid emelkeds mell, kiss oldalt helyezett. K e l y h e kicsi, uyilt;
flll vagy sztterl, rvid, molyhos, barns trkeny osztvnyokkal el
ltott ; csaknem a flszinre helyezett, vagy cseklyke, szelden rnczoltfal
mlyedskben l.
Szne. Bre kiss vastag, sima, szraztapintat; elejnte haragos
zld; rtvel kiss srgs zld; napos oldaln is csak kiss lnkebb srgs,
minden pirt nlklz; pontozata igen szembetn, kiss rendetlenl, de s
rn elszrt, jkora nagy, fakszin pettyecskkbl ll. Gyakran csaknem
az egsz fllot szrks barna s zldes rozsdval van behlzva, mrv
nyozva vagy foltozva.
Belseje. Hsa fehres, nha zldes vagy srgsfehr, finom, tmttes,
olvad; magtokja krl is alig szrevehetleg kvesszemcss; leve igenb,
igen czukros, inom savanynyal emelt, igen kellemes fszeresiz. Magtokja
tbbnyire zrttougely ; tmlcskiben szles tojsdad, vilgos barna, p
magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban elg vguvs, ksbb mrskelten nv, elg
edzett; korn s igen bven term ; flfel trekv gaival, melyek gy
mlcsvesszkkel s peozkekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de kellleg
szells koront alkot, Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon; alkal
mas szlas fnak is, gulafnak is; kertemben, ugy ltszik elgg jl rzi
iaagt, G-ymlcsei jl lljk helykut a fu,

188
Vesszei. Elg szmosak, kzdp hosszak; vkonyak, vagy kzpvastagok; hegyk fel mind-mind inkbb elvkonyiedk ; knyksk; bordzatlanok ; olllk; gyenge korukban is csak ritksan s finoman molyho
sak ; rt korukban csupaszok, si-gs vagy zldes barnk; apr, kerek, fe
hres pontokkal ritksan pontozottak; tbbnyire rvid levclkzek.
Rgyei. Kicsinyek, hasas kposak, hegyesek, csaknem lapulk; pik
kelyeik stt gesztenyeszinek, egymsra kiss lazn borulok; elg kill,
bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgryyei. Kicsinyek, tompakposak; pirosas gesztenyeszn pik
kelyeik egymsra kiss lazn borulok.
Levelei. Kicsinyek; nem vastag, de kemnyszvetek; tojsdadok
vagy kcrlckesek; tbbnyire hirtelen olkeskenyed, rvidke, les hegyben
vgzdk; laposak vagy szleiken kiss lefel hajlk; inkbb vagykevsbb
iveitek; gyenge korukban is alig szrevehetleg molyhosok; rt korukban
csupaszak, simk, fnyesek, lnk zldek; szleiken elg srn, tompn,
finoman s alig szembetnleg frszesek. Levlnyelk rvid, vagy kzp
hossz, vkony, merev; csaknem vziruyosan cl- vagy kiss rzsunt fl
fel ll. Levlplhi rvidek, fonlidomuak, hamar elhullk. Virgrgyet
krt levelei majd nagyobbak, majd kissebbek, mint a vesszkn levk;
flll, hosszas, vkony nyelkrl mei'cven sztterlk.
Hasonnevei. Bergamotte Sylvange; Sylvanche; Sylvange verte; Silvange d'automne.
Leri. L e r o y , Dict, de pomol. 11. 664. Msoktl mg nem olvastam
lerst.
szrevtel. Ugy tapasztalom e krte fajnl, hogy fja nem fog n
lam nagyra nvekedni; mert vi'gnvst hamar beszntette smost mr nem
annyira fra mint inkbb termsre dolgozik. Mindenesetre megrdemli,
hogy hzi krteinkben helyet adjunk szmra is egy-egy fnak.

159

159. Spoelberg krtje.


(Vicomte de Spoelberg; Die Spoelberg.)
Szrmazsa. Van Mons nyerte magrl 1828. krl Lwenben (Bel
gium) s a Lwenhez kzelfekvLoveujoulbanlak, kertszeti szenvedly
rl ismeretes Spoelberg, algrf nevrl elkeresztelve 1830-ban kezd elter
jeszteni. Mindenfel elvan mr terjedve. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam
Plautiresbl, a Simon-Louis testvrek hires faiskoljbl. Fajfmon tbb
zben termett mr s igy fajom valdisgrl csakhamar alkalmam volt meg
gyzdhetni.
rsdeje. Nlam sept. kzeptl oct. kzepig; hvsebb tjakon to
vbb is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Tbbnyire csigs vagy tojsdad krtealak; egyik oldaln
tbbnyire hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon; szelden hovadsos
s nem egszen skfllot. Zme a kzptjnl kiss albb a kelyhes vg
fel esik, honnt kelyhefel szelden fogyva gmblydik s kelyhe krl
tbbnyire ferdn ll karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szel
den, aztn majd hirtelen fogyva inkbb vagy kevsbb karcs, kpos v
get alkot, majd pedig az egyik oldalon behajlssal, a msikon behajls nl
kl fogyva elg rvid kpos vgben fogy el. S z r a tbbnyire kzphossz
vagy hosszas, elg vastag, fs de hajlkony, gyakran azonban hsos, gr
css ; csaknem vgig zldesbarna mzzal bevont; majd a flszim-e helye
zett, majd a gymlcs folytatsaknt a cscsbl hsosn kiemelked s
gyakran hsos dudortl ferdre is tasztott. K e l y h e elg nagy, nyilt vagy
flig nyilt; rendetlenl flll, elg hosszas s liajlkonyhegy, zldessrga
vagy szrks osztvnyokkal elltott; tbbnyire szpen kikanyartott s nem
mly regben l, melybl osztvnya hegyvel a karima sznvonala fl ia
emelkedik.
Szine. Bre finom, vkony, elg sima, de szraztapntat, bgyadtan
fnyl; elejnte bgyadt vilgoszld; rtvel kiss srgs zld; napos olda
ln is csak nha kap nmi ignytelen piros rnyalatot; igen apr, barns
vagy fak pontokkal srn, de alig szembetnleg behintett; igen finom,
zldes barna, ksbb fahjsznre vltoz rozsdval kisebb nagyobb foltok
ban, klnsen szi'az vge fel bevont, mrvnyzott, hlzott vagy be*
fecskendett.
Belseje. Hsa fehr, finom, vajszeren olvad, de ha kiss tirt)
olyan mint a lisztes pp s sokat veszt levessgbl; magtokja krl kiss
kvesszemcss; leve b vagy elegend, igen czukros, gyngd savanynyal
emelt, igen kellemes s elgg fuszereszu. Magtokja csaknem zrttengely |

160
tmlcskeibeu egy-egy pr tojsalak, vilgos-bavna, de fekets hegy, p
magot rejt.
Fja. Fiatal korban bujanysj ksbb is egszsges s edzett; igeu
koru s igen bveu term ; flfel trekv, nylnk gaival melyek gy
mlcsvesszkkel es peczkekkol iiamar cs gazdagon beruiizkoduak, sUrlombos tereblyes koront alkot. Dszlik bii'sen is, vadouczou is: alkalmas
gla-s szlasinak is,- boly ben s talajban, ugyltszik, nem vlogats,*
gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei, izmosak, igen liosszak, hajlkonyak, kzjjvastagok, begyk fel elvkouyodk; nem egyenesek, knyksek; egsz bosszkban
uuonian bordzottak; gyenge korukban is inkbb csak liamvasak, mint
sem molyiiosak; rt korukban csupaszak; vrbenyes-barnk vagy csak
srgs-barnk; apr, fehres, kerek pontokkal ritksan, de kevss szembetnleg pontozottak; rendetlen levclkzek.
Rgyei. Elg nagyok, hasas kposak, alig hegyesek, a vessztl el
llk; feneres szrkvel gyaki-an eltakart, pirosas gesztenyeszn pikke
lyekkel bortvk; elg kiemelked, linomau s Iiosszan bordzott talapra
nelyezkedk.
Vrgrgyei. Nagyok, hasaskposak, kiss hegyesek, vilgos geszteuyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek; tbbnyire
kerlkosek vagy noss^as tojsdadok; szablyosan s lassudau elkeskenyed, hosszas, eies hegyben vgzdk; vlgyesek; veltek; gyenge ko
rukban is csak kzpidegdkn sszleiken hnoman molyhosak; ert koruk
ban csupaszak, simk, fnyesek; vilgos vagy sppadt zldek; szleiken
kiss lesen, elg mlyen s szablyosan frszesek. Levluyelk a vesszk
aljn hossz, elg vastag, de hajlkony; a vesszk hegye fel mind-mind
rvidebb s merevebb; nyilt szgekben flfel ll. Luvelplhi fonl vagy
iidomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei k-puagyok, hoszszabbak, mint a vesszkn levk ; tbbnyire mind kerlkesek; igen hoszsz, hajlkony nyelkrl kissi lefel lgk.
Hasonnevai. Beurr de tpoelberg; Dlices de Mons; JBeurr de Mons.
Leri. i J i v o r t . Annl, depomol. V. .
L e r o y . Dict. depomol. II. liio.
M a s . Le Verger. ll. 158. szm alatt.
Oheriee
K. liustr.Handb, der Obstkunde. l. 4t8b. s tb
ben msok is.
szrevtel. Mg vidkem mostoha krlmnyei kzt is egyike a leg-.
termkenyebb fajoknak, tzles elterjesztsre j leiekkel ajnlnatom. Gy
mlcsrl azonban meg kell jegyeznem, hogy sohasem keli vrni, hogy szuk megsrguljon; mert akkor mr j izkbl s levessgkbl sokat
vesztettek, hanem akkor keli elfogyasztani ket, a mikor sziuk egszen
zld, de szras vgkn mr engednek a gyngd nyomsnak.

161

160, Schnlin tli vajoncza.


(Schnlins Winterbuttcrbirn).

Szrmazsa. Schnlin ezredes Q-aisburgban, Stuttgart mellett fedezte


fl, s terjesztette el stuttgarti bergamot ( = Stuttgarter Bergamotte) nv
alatt. Ujabb idben a nmetek fnebbi, helyesebb uv alatt irjk le. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinseubol. Fajfmou is, ll he
lyre kiltetett ojtvnyomon is tbb zben termett mr. Gymlcsnvuyzet
egyezvn a lersokkal, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. November; hvsebb tjakou februrig is eltart.
Minsge. Il-rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Az Armiu krthez ( = Saiut-Q-ermain) kiss hasonl, hosszas
tojsdad, vagy hasas kpalak; elg szablyosan boltozott, csaknem skfllet. Zme a kzptjnl albb, a kclyhes vg fel esik, honnt kelyhe
fel szelden gmblydik s kelyhe krl szk s tbbnyire ferdn ll
karimban vgzdik; szra fel pedig szelideu, nha, az egyik oldaln be
hajlssal is fogyva, hosszas, tompa kpos vgbon enyszik el. S z r a rvid
vagy kzphossz, vastag, hsos, grcss, csaknem vgig barnamzos; a
gymlcs hegybl csaknem annak folytatsaknt hsosn kiemelked
vagy hsos gyremlet kzz beszortva a flszinrl oldalvst kinyl.
K e l y h e nylt; csillagalaklag sztterl, vrhenyesbarua, szarnem
osztvnyokkal elltott; szk s sekly mlyedsben vagy csaknem a felsz
nen l.
Szine. Bre vastag, elg sima, szraz tapintat, bgyadtan fnyl;
elejnte spadtzld; rtvel lnk czitromsrga; napos oldaln pirossal kiss
sznezett vagy lnkpiros pettyekkel inkbb vagy kevsbb srn behintett.
Pontozata sr, apr, barns, egyenlen elhintett, elg szombetin. Rozsda
foltok s alakzatok hlzatosn, majd minden gymlcsn fordulnak el;
kehelyregnek falairl pedig i-itkn hinyzik a sugaras rozsdamz.
Belseje. Hsa fehres, flfinom, flszerint olvad; magtokja krl
kiss kvesszomcss; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, elg kelle
mes, fszeresz. Magtokja zrttengely; tgas tmlcskiben hosszas, he
gyes, vilgosbarna, p magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban elg vgnvs, ksbb mrskelten nv, nem
elgg edzett; korn s elg bven term; nylt szgekben flll gaival a
Csszrkrte fjhoz hasonl, elg srlombos gmbalak koront alkot.
Birsen nem dszlik; vadonczon is csak mly termrteg, kellleg nedves
talajban dszlik jl; ott pedig, a hol szmra e flttelek hinyzanak, mint
nlam is, krge mr msodves korban, koszos, repedkes s prsenses
lesz s elgg elrulja, hogy snyldik. Gymlcsei klnben elgg jl ll
jk helyeket a fn; de kell finomsgukat csak ritka helyen brjk kifejteni.
U

162
Vesszei. Szmosak, hosszak, vkonyak s hajlkonyak, knyksek;
borclzatlanok; flllk vagy nylt szgekben szctllk; gyenge korukban
srn fehrmoiyhosak; rt korukbaii csupaszak, srgsbarnk; kiemelked,
fak pontokkal srn, de szablytalanul pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, hegyesek, a vessztl inkbb vagy
kevsbb elllk; sttgesztenyesznek; elg kiemelked bordzatlan ta
lapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek; pikkelyeik fekets gesztenyesznek, egymsra lazn borulok.
Levelei. Kicsinyek; nem vastag, de igen kemnyszvetek; tbb
nyire kerlkesek; nj^elk fel tbbnyire pen gy elkeskenyedk, mint
hegyk fel; rendszerint hosszan kinyl, les hegyben vgzdk; tbb
nyire csatoiuisak; alig veltek; a vessztl csaknem vziruyosan elllk;
gyenge korukban alulfll ritksan molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, de alig fnyesek, vilgos vagy srgs zldek; szleiken tompa vagy
kivlt a levl tnyr hegye fel, igen les fogakkal nem mlyen, de elg
szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, vkony, majd vzirnyosau el-,
majd rzsunt flfel ll. Levlplhi kicsinyek, vkony foulidomuak;
elg tartsak. Virgrgyet krt levelei majd nagyobbak s szlesebbek,
majd kisebbek, mint a vesszkn lvk; kerlkesek; csaknem laposak;
alig iveitek; szleiken tompn s szablytalanul frszesek; hosszas, v
kony, hajlkony nyelkrl rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Schulins Stuttgarter spte Winterbutterbirne; Stuttgarter Bergamotte.
Leri. D i o l , Kernohstsorten, almkkrtk l . 140.
D i 11 r i c h, Obstkunde. I. 765.
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. 11, 371.
szrevtel. Haznkban meglehetsen el van terjedve minden fel; de
egszsges fjt sehol sem lttam. Altalnos elterjesztsre pen nem ajnl
hatom. Ott azonban, hol a krlmnyek kedvezk szmra; minden esetre
mlt a helyre, a melyet elfoglal.

163

161. Spa vajoncza.


(Beurr Spae; Spaes Butterbirn).

SzrniaZsa. UjabbkorI iwercmny. Bizonyos Spae nev, geiiti virgkertesz nyerte raagrl Belgiumban. Elterjedni csak a hatvanas vekben
kezdett. Ojtvesszejc't 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinseubl. Fajfmon
tbb zben termett mr. Grjmlesei, nvnyzete egyezvn a leirsokkal
fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Sept. kzepe fele; hvsebb tjakon novemberig is elh
zdik.
Minsge. Nlam nha I-rend, szraz vjrskor csak Il-rend csemege-gymles.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jkora nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire csig.s krte alak vagy hasas kpalak;
egyik oldaln gyakran hzottabb, mint a msikon. Zme a kzptjul
tbbnyire jval albb a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel kiss hir
telen fogyva gmblydik s kelyhe krl tbbnyire szles, lapos talpban
vgzdik; szra fel pedig az egyik oldalon behajlssal, a msikon behajls
nlkl, szelden fogyva inkbb vagy kevcsbb hosszas s tbbnyire kiss
tompa kpos vget alkot. S z r a hosszas vagy kzphossz, elg vastag,
tvnl hsos, klnben fs s bnksan vgzd; majd grbe, majd egye
nes ; itt-ott barna pettyes vagy barnamzos; csaknem a cscs flszinre he
lyezett vagy csinos lapos dudorok kzl kiss oldalt kill. K e l y h e nylt
vagy flig nyilt; kiss rendetlenl flll, szarunem, nha hajlkony hegy
osztvnyokkal elltott; tgas s inkbb vagy kevsbb mly, sima kerekeds regben l; nha pedig hullmos karimj regbe helyezett, honnan
a gymlcs derekra is elenyszleg flvonul lapos bordk indulnak ki.
Szine. Bre finom, de kiss rdes s szraztapintat, csaknem fnyte
len, elejnte vilgos vagy srgszld; rtvel spadtsrga s zklessrga
foltokkal tarkzott; napos oldaln ignytelen, de nha elg lnk pirossal
mosott; apr, fahjszin, zlddel szegett pontokkal srn behintett. Eozsdafoltok s alakzatok mindig tallkoznak flletn majd sr apr pettyek
alakjban, majd sszefolyva s nagyobb foltokat s hlzatot kpezve rajta.
Belseje. Hsa srgsba, nha zldesbe jtsz fehr, finom, tmtt, ol
vad vagy flszerint olvad; magtokja ki'l finoman kvesszemcss; leve
b vagy elegend, ozukros, finom savanynyal emelt, gyngden illatos s
fszeresz. Szraz vjrskor azonban nlam sszehz fanyarsg is ve
gylt savanyba, levessge is kevesebb volt, mint kedvezbb vjrskor
lenni szokott. Magtokja csaknem zrtteugely; tmlcskiben hosszas to
jsdad, fekets, p vagy idtlen magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; korn s igen bven
term; flll vagy nyltszgekben flfele trekv gaival, melyek gy
li*

164
iaalcspeczkekkel jl beruhzkodnak; szp gulaalak koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon. Kertem knnyen kiszrad, laza
talajban, mely a krtefknak nem is elg mly termrteg, fja ugyan
jl dszlik, de szraz vjrskor korn sem terem oly jz gymlcsket,
hogy a vele egy idben r, ms jeles krtkkel killhatn a versenyt. Gy
mlcsei klnben jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel
is csak keveset vkonyodk s tbbnyire kiss bunksan vgzdk; elg
egyenesek; elg knyksek; bordzatlanok; flllk vagy nyilt szgekben
elllk; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak;
kiss srgs vagy zldes barnk; hosszas vagy kerek, fehres vagy srgs
fehr pontokkal elg srn s elg szembetnieg pontozottak; tbbnyire
rvid levlkzek,
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek; a vesszk
aljn lapulk; flebb a vesszkn elllk; szrkvel tarkzott vrses bar
nk; majd alig, majd elgg kill bordzatlan talapra helyczkedk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, kpos tojsdadok, hegyesek; pikkelyeik
szi'kvel s stt barnval imyalt vilgos gesztenyeszinek, egymsra la
zn borulok.
Levelei. Kzpnagyok; kiss vastag s kemnyszvetek; kerlkesek vagy hosszas tojsdadok; rvidke, szrs hegyben vdzdk; csaknem
laposak; a vesszk hegye fel vlgyesek vagy csatornsok; inkbb vagy
kevsbb veltek; gyenge korukban is csak als lapjukon molyhosak; rt
korukban csupaszak, simk, vilgos zldek; szleiken alig frszesek, ha
nem tbbnyire mind pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, a
vesszk hegyefel rvid, vastag, merev; rzsunt flfel ll. Levlplhi
elg kifejldttek, szles ridomuak s mgsem tartsak. Virgrgyet k
rt levelei rendesen nagyobbak, szlesebbek s hosszabbak, mint a vessz
kn levk; tbbnyire kerlkesek; laposak; pszlek; hosszas, hajlkony
nyelkrl csaknem vizirnyosan sztterlk.

Hasonnevei. Poire Spae.


L&\r\. Oherdieck,
lUustr. Handb. der OhstJc. ptfzete 97. lapjn.
L e r 0 y, Dict, de pomol. II. 675.
szrevtel. Ilyen knnyen kiszrad laza talajba, milyent nlam ta
ll, nem val a krte faj; de ms termszet, kellleg nedves s mly ter
mrteg talajban, hiszem, hogy rtkes gymlcs lesz mg alfldi viszo
nyaink kzt is. Megrdemli, hogy ksrletet tegynk vele.

165

162, Stresa-i szp.


(Belle de Stresa; Sohne von Stresa.)
Szrmazsa. Sardinia egyik kis falvban, Stresban, az ottani bir,
Demartini r birtokn vletlenl kelt magrl, Prudent Besson, turini gy
mlcskertsz flismervn e krtefaj jeles tulajdonait, a mlt vtized elejn
kezdette elterjeszteni. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam Plantiresbl, a Simon-Louis testvrek faiskoljbl. Fajfmon tbb izben termett azta. Fa
jom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Aug. els felben.
Minsge. I. rend csemege- s piaczos-gymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alal(ja. Majd szablyos krte alak, majd tojsdad; szablyosan bol
tozott skfllet. Zme csaknem kzptjra esik, honnt kelyhe fel flgmbalaklag vagy kiss sszehzdva boltozdik s kelyhe krl igen szk
karimban vgzdik, melyre ritkn llithat fl; szra fel pedig elejnte
szelden, aztn hirtelen fogyva rvidke tompa kpot alkot; nha pedig az
egyik oldalon szelden fogyva, a msikon nmi behajlst alkotva kiss ferde
kpos vgben enyszik el. S z r a hossz, vkony vagy kzphossz, kzp
vastag, fs, tbbnyire grbe, zldessrga, itt ott finoman rozsdafoltos; csak
nem a gymlcs flszinre fgglyesen helyezett; nha hsos emelkedstl
flre nyomva kiss oldalvst kill. K e l y h e elg nagy, nyilt; flll, de
gyaki'an hegykkel htra grbl, szarunem osztvnyokkal; csaknem a
gymlcs flszinre helyezett vagy cseklyke mlyedsben l, melybl
osztvnyai hegyvel a flszin fl szokott emelkedni.
Szine. Bre finom, vkony, sima, szraz tapintat, csaknem fny teln;
elejnte bgyadt zld; rtvel vilgos szalmasrga nmi zldes rnyalattal;
napos oldaln nha nmi ignytelen pirossal kiss belehelt; apr, zlddel
szegett szrks pontokkal, srn, de alig szembetnleg behintett. Rozsda
foltok s alakzatok csak elvtve tallkoznak flletn.
Belseje. Hsa fehr, finom, tmttes, olvad; magtokja krl is alig
szrevehetleg kvesszemcss ; leve b vagy igen b, czukros, gyngd savanynyal emelt, gyngden illatos, igen kellemes, fszeresz. Magtokja
kiss nyilttengely; tmlcskiben hosszas, tojsdad, hegyes, barna, p mag
vakat rejt.
Fja. Igen erteljes s edzett; korn, csaknem rendesen s igen b
ven term; flfel trekv, ers gaival, melyek gymlcsvesszkkel s
peczkekkel hamar s jl beruhzkodnak, szp, srlombos, gulaalak ko
ront alkot. Dszlik vadonczon inkbb, mint birsalanyon; alkalmas szlas
fnak is, gulafnak is; helyben s talajban nem vlogats; gymlcsei igen
jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak s kzpvastagok, hegykfel

lee
IS csali keveset vkonyodk; egyenesek s osak alig szrevehetleg k8uy8ksek; csaknem bordzatlauok; flfel llk; gyenge koruktan kiss ham
vasak inkbb, mintsem molyhosak; rt korukban osupaszak, simk, zldes
srgk, napos flkn pirossal kiss sznezettek; tojsdad vagy kerek,feh
res pontokkal, finoman, ritksan s alig szembetnleg pontozottak; tbb
nyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a vessztl inkbb vagy
kevsbb elllk; sttbarnval rnyalt pirosas gesztenyeszinek; majd alig
kill, majd elg duzzadt talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kpos tojsdadok, kiss hegyesek, stt
gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vkony, de elg kemnyszvetek ; a vesszk aljn szles tojsdadok; a vesszk hegye fel hosszas
keskeny tojsdadok vagy lndss tojsdadok; szablyosan elkeskenyed,
hosszas les, nha flre is csavarod hegyben vgzdk ; laposak vagy kiss
csatornsak ; alig veltek; nyelkrl kiss lefel konyulok; gyenge korukban
is alig szrevehetleg molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, elg f
nyesek, lnk zldek; szleikeu apr, les fogakkal elg srn s szablyo
san frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, flebb is csaknem
kzp hossz, kzp vastag, hajlkony rzsunt flfel ll. Levlplhi elghosszak, vkony fonlidomuak, hegykkel a vessz fel visszakanyarodk,
elg tartsak. Virgriigyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, szlesebbek
s hosszabbak, mint a vesszkn levk; csaknem laposak, kiss hullmosak,
igen hossz, vkony, hajlkony nyelkrl kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. P r u d e n t B e s s o n . Reviie de Varhoricalture 1872. 48. lapjn.
M a s . Pomol. gnrale. IV. 41. Msok tudtommal mg nem r
tk le.
szrevtel. E jeles krteujdonsg, mg az ily mostoha krlmnyek
kzt is, a milyenek kz kertemben jutott, egyike a legegszsgesebb s leg
termkenyebb fajoknak; mirt is szles elterjesztsre melegen ajnlhatom.

16T

163. Szent-IVIihl napi krte.


(Saint-MIohel archange; Erzengel Mlohael.)
Szrmazsa. Bizonytalan. De Liron-d'AiroIles, franczia gymlcssz
szerint hihetleg Nantes krnykn jtt a vilgra; mert ott mr a mlt sz
zad vgn el volt terjedve: de ltalnos elterjedst az ujabbkori gymlcsszknek ksznheti leginkbb, a kik miveikben mlt dicsrettel emltik
fl s rjk le e krtefajt. Ojtvesszejt 1872-beu kaptam boldogult Griocker
Kroly, enyingi fkertsz bartomtl. Fajfmon tbb izben termett mr.
Gymlcsei, nvnyzete egyezvn a lersokkal, fajom valdisga kt
sgtelen.
rsideje. Nlam sept. msodik fele; hvsebb tjakon cet. vgig is.
Minsge. I. rend; nha kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jval nagyobb is.
Alal(ja. Vltoz; tbbnyire elg szablyos krtealak; nha hosszas,
hasas kpalak; nha tojsdad vagy csigaalaku; elg szablyosan boltozott
sikfllet. Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg fel esik, hon
nt kelyhe fel flgmbalaklag boltozdik s kelyhe krl elg szles s
laposas karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn be
hajlssal vagy anlkl is, de mindinkbb fogyva, tbbnyire hosszas, nha
rvid, vastag vagy elg karcs, kiss tompa kpos vget alkot. S z r a k
zp hossz, vastag, fs, kt vgn bunks; nha pedig rvid, vastag, hsos,
grcss; zldes barnamzzal bevont; majd csaknem a gymlcs folytatsa
knt hsosn kill; majd hsos emelkedsek vagy gyrk kz mintegy
beszortott. K e l y h e kicsi vagy kzpnagy, flgnylt; rendetlenl flll,
vkony s trkeny, tvk fel azomban szarunem, finoman molyhos, sr
gszld osztvnyokkal elltott; inkbb vagy kevsbb tgas, de elg mly
regben l, melynek falain s karimjn gyakran szeld, lapos emelked
sek is vehetk szre, melyek nha elenyszleg a gymlcs derekra is
flvonulnak.
Szine. Bre finom, sima, gyngd tapintat, bgyadtan fnyl ; ele
jnte vilgoszld; rtvel zldes szalmasrga; napos oldaln vrhenyes
vagy inkbb vagy kevsbb lnk prossal belehelt. JPontozata elg str s
klnsen a piros sznben, elg szembetu, tbbnyre jkora nagy, zlddel
vagy prossal szegett, fahjszin pettyecskkbl ll. A gymlcs szras v
gt gyaki-an igen finom, zldes barna mz bortja, mely nha szakadozott
foltokban a gymlcs derekn s kelyhes vgn is jelenkezik.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, igen finom, olvad; magtokja k
rl is csak alig szrevehetleg kvesszemcss ; leve igen b, czukros, gyn
gd savanynyal emelt, gyngden illatos, igen kellemes, fszeresz. Mag
tokja nylt-tengely; tmlcskiben tojsdad, sttbarna, p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, igen edzett; korn s bven term; flfel trekv.

merev gaival, melyek gyralcsvesszkkel es peozkekkel hamar ^s jl 'be


ruhzkodnak, szp gulaalak, srtilombos koront alkot. Dszlik birsen is,
de mgiukbb vadonczon; alkalmas szlasfnak is, gulafuak is; helyben s
talajban uem igen vlogats; gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, rvidek, vastagok, hegyk fel is csak ke
veset vkonyodk s hegyknl tbbnyire bunksan vgzdk; elg egyene
sek, noha knyksek; bordzatlanok; flllk; gyenge korukban srn s
finoman molyhosak vagy inkbb csak hamvasak; rt korukban csupaszak,
simk, srgs zldek; apr, kerek vagy hosszas pontokkal ritksan pontozottak; rvid levclkziek.
RUgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a vessztl igen elllk;
pikkelyeik simk, szrkvel itt ott tarkzott pirosas gesztenyeszuek, egy
msra kiss lazn borulok; jl kiduzzadt, bordzatlan talapra helyezkedk,
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, nha
kiss szktalpuak; pirosas gesztenyeszn, kiss lazu ll pikkelyekkel
bortvk.
Levelei. Kzpnagyok; a vesszk hegyefel kisebbek ; kiss vastag
s igen kemny szvetek; tojsdadok; tbbnyire szablyosan elkeskenyed,
hosszas, les hegyben vgzdk; alig vlgyesek; kiss iveitek; gyenge ko
rukban is csak szleiken s kzpidegkn molyhosak; rt korukban csupa
szak, simk, fnyesek, stt zldek; csaknem pszlek vagy finoman, igen
tompn s szablytalanul frszesek. Levloyelk hosszas vagy kzphossz,
vkony vagy kzpvastag, rugalmas; csaknem vziruyosan elll. Levlplhi rvidek, fejletlenek, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei in
kbb vagy kevsbb hosszas s szles tojsdadok; laposak; igen tompa fo
gakkal ritksan s szablytalanul frszesek; flll, hosszas, vkony, de
elg merev nyelkrl sztterlk.

Hasonnevei. Niucseuek.
Leri. L e r o y . Dict. de fomol. 11. 635.
M a s. Le Verger. Hl. 58. szm alatt.
F I o t o w , Illustr. Handb. der ObstJc. V. 121. s msok.
szrevtel, g y a sk alfldn, mint egyebtt is haznkban" meg
rdemli, hogy minden kertben helyet foglaljon.

169.

1
164. Trsulati esperes.

(Doyenn du comiee ; Vereins Dechantsbirn).


Szrmazsa. E kitn krte magrl kelt az angersi kert^sztrsulat
kertben. 1843-ben termett elszr s a trsulat nevrl elkeresztelve csak
hamar elterjedt mindenfel. Ojtvesszejct 1870-ben kaptam Oberdiecktl,
Jeiuaenbl. Fajfmou tbb zben termett mr. Gymlcsei, nvnyzete jl
egyeztek a lersokkal, minlfogva fajom hatrozottan valdi.
rsideje. Nlam sept. vgtl oot. vgig; hvsebb tjakon a k
tttebb talajban is oot. nov.
Minsge. I. rendft osemege-gymlos.
Nagysga. Nagy vagy legalbb jkora nagy.
Alal<Ja. Hasas, kpos csigaalak; nha csigs gmbalak; kiss sza
blytalanul boltozott, szelden buczks s hovadsos fllet. Zme tbb
nyire kzptjra esik, honnt kelyhefel kiss sszehzdva fogy s kelyhe
krl elg talpasn vgzdik ; szra fel pedig elejnte szelden, aztn hir
telen s nmi behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb rvid, tompa k
pos vgben enyszik el. S z r a rvid vagy kzphossz, elg vastag, fs,
hegynl bunks, tvnl hsos; tbbnyire egsz hosszban fnyes, vrhe
nyes mzzal bevont; a gymlcs cscsn, hsos emelkedsek kzl kill;
gyakran egyes, flebbemelked dudortl flre nyomott. K e l y h e kicsi, zrt
vagy flignyilt; flll, apr, szrks vagy srgsbarna, szarnemtt osztvnyokkal; tgnylsu, de szk s mly, tlcsralak regben l, melynek
karimjn szelid lapos emelkedsek lthatk, melyek inkbb vagy kevsbb
kiemelked, lapos bordk gyannt, elenyszleg a gymlcs derekra is
flvonlnak s annak egyik oldalt gyakran, hzottabb teszik, mint a
msikat.
Szne. Bre elg vastag, sima, szraztapintat, bgyadtan fnyl;
elejnte vilgos zld; rtvel nmi zldessel rnyalt szalmasrga; napos ol
daln szp vrpirossal mosott, vagy csak szelden belehelt. Pontozata sr,
apr, barna vagy fahjszin, elg szembetn. Rozsdafoltok s alakzatok
ritksan elszrva majd minden gymlcsn fordulnak el, klnsen pedig
a gymlcs kelyhes s szras vgn, hol a rozsdaszlak srn ssze szok
tak folyni.
Belseje. Hsa fehr, vagy srgsba jtsz fehr, csaknem ttetsz,
finom, tmttes, teljesen sztolvad; magtokja krl is csak alig szrevehetleg kvesszemcss; leve igen b, igenczukros, gyngdsavanynyalemelt,
igen kellemes, fszeresz. Magtokja zrttengely; hosszas tmlcskiben
tbbnyire p, fekets magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban vgnvs, ksbb mrskelten nv, de egsz
sges s elg edzett; elg korn, rendesen, noha nem igen bven term; fl
fel trekv gaival, melyek gymlcspeczkekkerhamar s jl beruhz-

1?0
kodnak, eldg lombos de azellos, gukalak koront alkot. Dszlik birsen is,
vadonczonis; gulafnak inkbb alkalmas, mintsem szlasfnak; kertem
knnyen kiszrad laza talajban a hosszan tart szrazsgot kiss meg
sinylette ; de mrskelten nedves, iszaplerakodsbl ll talajban mg vi
dkemen is vigan tenyszett; gymlcsei nagysguk mellett is meglehet
sen lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak, kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk; igen knyksek; hajlkonyak; flllk vagy elg les sz
gekben flfel trekvk; hegyk fel finoman bordzottak; gyenge koruk
ban igen finoman s ritksan molyhosak; rt korukban csupaszak, napos
flkn vilgos vrpirossal mosottak; rnyas felkn srgszldek; apr,
kerek, srgsfehr pontokkal srn, de nem szembetuleg pontozottak;
i'endetlen levlkzek.
Rgyei- Kicsinyek, kposak, hegyesek, a vessztl elllk s gyak
ran, az ersebb hajtsokon, sarkantynsan kiszgellk; j^ikkelyeik szrk
vel kiss tarkzott stt gesztenyesznek, egymsra kiss lazn borulok;
jl kill, simaprknyos, a vesszk hegye fel pedig hosszan bordzott ta
lapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, karcs kiposak, hegyesek, szrkvel kiss
tarkzott gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek; vkony de kemnyszvetek; tojsdadok, a vesszk
hegye fel levk pedig csaknem lndsstojsdadok; tbbnyire szablyosan
elkeskenyed, rvid s les hegyben vgzdk ; kiss vlgyesek; veltek s
hegykkel gyakran flre grblk; gyenge korukban finoman molyhosak;
rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, lnk zldek; szleiken apr,
kiss tompa fogakkal srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk r
vid, vkony, merev; a vessztl csaknem vizirnyosan elll. Levlplhi
kzpnagyok, keskeny lndssak, de azrt mgsem elgg tartsak. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, mint a vesszkn levk; szles vagy kerektojsdadok ; rvidke hegyben vgzdk; tbbnyire teknsek s gyakran
hullmosak; nem hossz, de elg vastag s mgis hajlkony nyelkrl kiss
lefel csggk. Msodlevelek az ersebb hajtsokon igen szmosak.
Hasonnevei. Poire du comice.
Leiri. Bi v o r t , Annl, de pomol. VIII. 47.
L e r o y , Dict. de f omol. 11. 60.
M a s, Le Verger. III. 2. szm alatt.
J a h n , lllustr. Handh. der Ohstk. V. 315. s sokan msok.
szrevtel. Mindenesetre megrdemli, hogy minden kertben helyet
szoi'tsunk szmra mindentt haznkban, mg a sk alfldet sem vve ki.

171

165. Trsulati vajoncz.


(Fondante de comice; Vereins Butterbirn.)
Szrmaisa. E kitn krtefaj is Frankhoaban, szinten az angersi
kertdsztrsulat kerteben kelt magrl s 1849-beu gymlcsztt elszr.
Fenebbi, zrjel kzz tett, franczia s nmet nv alatt csakbamar elterjedt
mindenfel s napjainkban is folyvst terjed; mert valban mltnak mu
tatta magt folyvst azon dicsretre, melylyel a gymlcsszek kezdetben
elhalmoztk. Ojtvesszejt 1871-bou kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Faj
fmon tbb zben termett mr. Grymlcsei, nvnyzete egyezvn a lersok
kal, fajom valdisgrl kezeskedni merek.
Ersldeje. Nlam sept. kzeptl sept. vgig; bvsebb tjakon
cet. nov.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Vltoz; majd tojsdad krtealak; majd szablytalan; hasas
csigaalak; tbbnyire szablytalanul boltozott, buczks fllet s egyik ol
daln hzottabb, mint a msikon. Zme a kzptjra vagy kiss albb, a
kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydik s tbbnyire
ferdn ll, elg szles karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szel
den, aztn hirtelen fogyva boltozdik s rvid, tompakpos vgben eny
szik el; nha pedig az egyik oldaln behajlssal, a msikon behajls nlkl
fogy s hosszas, vastag, tompa-kpos vget alkot. S z r a kzphossz, v
kony vagy kzpvastag, fs, de hajlkony, grbe, tvnl hsos, hegynl
kiss bunks, srgs vagy fnyes vrhenyes mzzal bevont; a gymlcs
cscsn a flszinre vagy cseklyke mlyedsbe hsos emelkedsek kzz
vagy hsos gytrzetre helyezett. K e l y h e nylt vagy fliguylt; flll
vagy kiss sztterl, rvid barna vagy srgs, szarnem, csatorns osztvuyokkal; tgas s elg mly regbe helyezett, melynek falain s karim
jn lapos bordk s lapos barzdk vltakoznak, melyek nha, elenyszleg, a gymlcs derekra is felvonulnak.
Szine. Bre kiss vastag s kemnyks, sima s elg gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte zldes fehr; rtvel vilgos szalmasrga;
napos oldaln kiss lnkebb srga s nha gyngd pirossal belehelt, Pontozata sr; apr, fahjszinfi, elg szembetn pettyecskkbl ll. Rozsda
foltok s alakzatok majd minden gymlcsn fordulnak el, klnsen pe
dig a gymlcs kelyhes vgn, a hol finom mzz szoktak sszefolyni.
Belseje. Hsa hfehr, igen finom, tmttes, teljesen sztolvad; mag
tokja krl is alig, vagy csak finoman kvesszemcss; leve igen b, igen
czukros, finom savauynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszereszfi. Magtokja zrttengely; szkes tmlcskiben szleses s lapos, de
p magvakat rejt.

m
Fja. Mrskeltnvst, de egszsges ^s edzett; koru, rendesen s elg
tven term; flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s pecz
kekkel hamar s srn beruhzkodnak, elg csinos gulaalak, lombos ko
ront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon; minthogy nem
igen nvekszik nagyfv, inkbb alkalmas gulafnak, mintsem szlasfnak;
helyben s talajban nem vlogats; gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak s kzpvastagok flfel is
csak keveset vkonyodk; egyenesek; bordzatlanok; flllk vagy nyilt
szgekben elllk; gyenge korukban is inkbb csak hamvasak, mintsem
molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, csaknem fnyesek, szrks ho
mlyos srgk; vrhenyes vagy szrks pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvid kposak, alig hegyesek, a vessztl kiss el
llk ; az ersebb hajtsokon nha sarkantysan kiszgellk; szrkvel tar
kzott, vilgos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk; majd alig, majd
elgg kill, simaprknyos talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, alig hegyesek, szrkvel szegett vi
lgos gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok; kiss vastag s igen kemnyszvetek; szles
tojsdadok; a vesszk hegye fel lndss tojsdadok s mindkt vgokon
egyenlleg elkeskenyedk; rvid, les hegyben vgzdk; csaknem lapo
sak; alig veltek; hegykkel lefel s gyakran egsz hosszukban csavaro
sn elgrblk; nha kiss hullmosak; gyenge korukban is alig szrevehetleg molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, lnk zldek
vagy vilgos zldek; szleiken jkora nagy, tompa fogakkal csak itt-ott s
szablytalanul frszesek. Levlnyelk kzphossz, vkouy, rugalmas, a
vessztl csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi fejletlenek vagy kzp
hosszak, keskeny ridomuak; nem tartsak. Virgrgyet krt levelei kiss
nagyobbak, mint a vesszkn levk; laposak; gyakran hullmosak; kzp
hossz, vkony, de merev nyelkrl fl- s sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. B i v o r t , Annl, de porni. VII, 25.
L e r y, Dict, de pomol. II. 172.
Mas, Le Verger. III. 3. sz. alatt.
J a h n , Illiistr. Handb, der Ohsik. V. 313. s msok.
szrevtel. Megrdemli, hogy kissebb, hzi krteinkben mindentt
helyet adjunk szmra, ugy itt, az alfldn, mint a haza egyb vidkein is.
Nagybani tenysztsre fjnak csekly terjedelme s lass nvse miatt
nem volna alkalmas.

13

166. Treyve-n krtje,


(Madame Treyve.)
Szrmazsa. E kitn, nyri krtefajt trvoux-i gymlcskertsz
Treyve r nyerte magrl Frankhonban 1858-ban s elhalt neje emlkrl el
keresztelve kezdette elterjeszteni. Brha nem rg lpett is e krtefaj a vi
lg sznpadra; mgis mindenfel ismeretes mr s el van terjedve minde
ntt, a hol krtefadszlik.Ojtvesszejt 1870-benkaptamOberdiecktl,Jeinsenbl. Nemcsak fajfmon, de mg faiskolai ojtvnyaimon is tbb zben ter
mett mr. Gymlcs, nvnyzet egyezvn a lersokkal fajom valdisga
ktsgtelen.
Ersideje. Augustus vge; hvsebb tjakon september.
Minsge. Kituleg I. rend csemegegymlca.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jkora nagy.
Alakja. Tbbnyire csigs krtealak; elg szablyosan boltozott, nha
azombau szelden bordsfllet. Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes
vg fel esik; honnt kelyhe fel majd tojsalaklag gmblydik s szk
talpban vgzdik; majd szelden fogyva boltozdiks elg szles's tbbnyire
ferdn ll karimban fogy el; Szra fel pedig elejnte szelden, aztn
nmi behajlssal is fogyva inkbb vagy kevsbb hosszas, tompakiipos v
get alkot. S z r a kzphossz, vkony vagy kzpvastag, fs, kt vgn
tbbnyire bunks, egyenes, nagyrszt fnyes, srgsbarna mzzal bevont;
a gymlcs cscsra rnczok s hsos dudorkk kz helyezett; gyakran
egy-egy hsos dudortl flre is nyomott. K e l y h e kicsi, nylt vagy flig
nylt; flll, szarunem osztvnyokkal elltott; szk s nem mly reg
esben l, melynek karimjt lapos emelkedsek teszik kiss hullmoss,
mely emelkedsek elenyszleg a gymlcs derekra is felvonulnak s an
nak kerekdedsgt majd mindig megzavarjk.
Szne. Bre finom, vkony, sima, rtvel csaknem zsrostapintat, elg
fnyes; elejnte bgyadtzld; rtvel zldessrga; napos oldaln szp na
rancspirossal belehelt vagy csak elmosdva pettyezett; nhakisseb nagyobb
vrpiros ragya szeplk is tnnek el rajta; apr, zlddel szegett barns pon
tokkal elg srn, de alig szembetnleg pontozott. Rozsdafoltok vagy
alakzatok csak elvtve tallkoznak felletn.
Belseje. Hsa fehr, csaknem ttetsz, igen finom teljesen sztolvad;
magtokja ki'l sem kvesszemcss; leve elcsoi'dulsig b, czuki-os, gyn
gd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Mag
tokja nyilttengely; tmlcskiben hosszas tojsdad, vilgos barna, p, nha
idtlen magot rejt.
Fja. Erteljes, igen edzett; korn, rendesen s igen bven term;
flfel trekv, merev gaival, melyek gymlcspeczkekkel hamar s jl
beruhzkodnak, igen szp termet s lombozat, gulaalak koront q^koti

174
Dszlik birsen is, vadonczon Is; alkalmas gla- s szlas fnak is; helyben es
talajban nem vlogats; gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok, liegyk fel is csak keve
set vkonyodk ; egyenesek, merevek, sikflletek; Iiegyk fel finoman
bordzottak; flfel llk; gyenge korukban finoman fehrmolyhosak, sr'
gszldck; rt korukban csupaszak, zldesbarnk; hosszas vagy kerek, fe
hres pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen
levlkzek.
Rgye. Kzpnagyok, rvid kposak, alig hegyesek, a vessztl ell
lk; szrkvel tarkzott vrses gesztenyeszni'ek; elg kill, sima pr
knyos, a vesszk hegyefel azombau hosszan bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek; pikkelyeik sttbarn
val rnyalt vilgos gesztenyesznok, egymsra kiss lazn borulok.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, vastag s kemnyszvctfiek;
tojsdadok vagy kerikesek; gyaki'an nyelk fel is csak ugy clkeskenyedk, mint hegyk fel; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskonyed,
hosszas, les hegyben vgzdk; a vesszk aljn csaknem laposak; a vesszk
hegye fel csatornsak; kiss veltek; gyenge korukban iinoman s ritk
san molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, ragyog fnyesek, stt
zldek; szleiken elre hajl, les fogakkal elg mlyen s szablyosan frszesek. Lovlnyelk kzphossz, vastag merev; les szgekben flfel
ll. Levlplhi hosszasak, vkony fonlidomak, hegyesek, elg tartsak.
Virgrgyet krt levelei nagyobbak s szlesebbek, mint a vesszkn levk; lapos csatornsak; alig veltek; rendetlenl hullmosak ; finoman s
tompn frszesek; flll nyelkrl mereven sztterlk. Lnds^ mellk
levelek az ersebb hajtsokon gyakoriak.
Hasonnevoi. Souvenir de Madame Treyve.
Leri. L e r o y , Dict. depomol. 11. 383.
Mas, Le Verger, 11. 15.
0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obst. VII. 339.
szrevtel. Minthogy az itt flemiitett gymlcsszek mind kitn
nek s terjesztsre kivllag mltnak irjk le s vidkem mostoha krl
mnyei kztt is ppen ilyennek mutatkozott e krtefaj ; szles elterjesztsre
j llekkel ajnlhatom mindentt haznkban.

175

167. Thompson.
Szrmazsa. Vau Mons nyerte magrl, de mikep Leroy gymlcsdszeti sztrban be van bizonytva, Angolbouban gymlcsztt elszi*,
hov J 819-ben kerlt VanMonstl, a ki akkoriban Brsselbl Lwenbe kl
tztt s ezrekre men magouczait rszint magval vitte, rszint ndv nlkl,
csupn szmokkal megjelelve ismersei s bartai kzt osztotta szt. gy
kerlt e faj a londoni kertsztrsulat kertbe is, hol a mg nvtelen csemete,
els termsvel kitn fajnak bizonyulvn Thomsonrl, a londoni ker
tsztrsulat akkori elnkrl lett elnevezve. Ojtvesszejt 1871-ben kap
tam Oberdiecktl, Jeinsonbl. Fajfmoutbb zben termett. Gymlcsei, n
vnyzete egyeztek a lersokkal s igy fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam september; hvsebb tjakon novemberig is eltart.
Minsge. Kituleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Alakja. Tojsdad vagy kpos csigaalak; kiss szablytalanul bolto
zott, szelden buczks s hovadsos fllet. Zme kzptjra, nha albb
kelyhes vge fel, nha pedig kiss flebb szras vge fel esik, honnt
kelyhe fel szelden fogyva gmblydik, de elg szles talpban vgzdik
ugy, hogy rajta a gymlcs jl megllhat; szra fel pedig elejnte szel
den, aztn nmi behajlssal vagy annlkl is mindinkbb fogyva, kiss
tompa, kpos vgben enyszik el. S z r a rvid, kzpvastag, fs, hegy
nl kiss bunks, tvnl kiss hsos; fnyes srgsbarna mzzal bevont;
a gymlcs cscsbl hsos dudorok kzl kill; hsos dudortl gyaki'an
kiss flre is nyomott. K e l y h e kicsi, nylt vagy flignylt; rvid s ren
detlenl flll, srgsbarna, molyhos, szarunem osztvnyokkal, melyek
azomban nha hinyzanak is; tgnyilsu, de csekly regben l, melynek
aljrl, sugralakban, finom rnczok vonulnak fl a karimra s ezt hull
moss tve, elenysz bordkknt a gymlcs derekra is, melynek kerekdedsgt aztn gyakran megzavarjk.
Szne. Bre finom, sima, nha finoman hovadsos, gyngdtapintat;
elejnte sppadt zld; rtvel szp szalmasrga; napos oldaln aranysr
gba jtsz s nha nmi szeld pirossal belehelt. Pontozata elg sr; igen
finom, szabad szemmel alig lthat, fahjszin pettyecskkbl ll. Eozsdafoltok s alakzatok majd srbben, majd ritkbban, de minden gymlcsn
szoktak elfordulni s a gymlcs cscsn, a szr tve krl, ritkn hiny
zik a finom, fahjszn rozsdamz is.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, tmtt, olvad; magtokja krl is
alig kvesszemcss; leve b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen
kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely;
tmlcskiben sttbarna, hosszas, p magvakat rejt.
Fja. Elg erteljes nvs, egszsges, igen edzett; korn s bveu-

176
term ; sztll, nylnk gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl berulizkodnak, tereblyes s szells, lapos gmbalak koront al
kot. Dszlik vadouczon is, birsen is. Szlasfnak csak vdett helyre val;
inkbb alkalmas Icczezet mell kiktztt fnak, mintsem gulafnak; ker
tem knnyen kiszrad, laza talajban is jl dszlik; gymlcsei nem elgg
jl lljk belyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel olvkonyodk, hajlkonyak; knyksek; bordzatlanok; sztllk vagy rendetlenl
flfel trekvk; gyenge korukban finoinan molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, vilgos srgs zldek, napos flkn pirossal kiss sznezet
tek; igen apr tojsdad, fehres pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, karcs-kposak, hegyesek, a vessztl elllk;
pirosas vagy fekets gesztenyesznek; elg kill, de csak alig szrevehetleg bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kiss hosszas kposak, alig hegyesek; pik
kelyeik stt gesztenyesznek, egymsra kiss lazn borulok.
Levelei. Kicsinyek, vagy csaknem kzpnagyok; vkony, szvs, de
nem kemnyszvetek ; kiss hosszas tojsdadok, itt-ott lndss tojsdadok,
a vesszk hegyefel levk nha viszs tojsdadok; csaknem szablyosan el
keskenyed, hosszas s gyakran flre is csavarod, les hegyben vgzdk;
lapos vlgyesek, noha szleikkel csaknem lefel hajlk; kiss veltek; gyenge
korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, szp fnye
sek, majd vilgos, majd stt zldek; szleiken ritks, tompa fogakkal sza
blytalanul csipkzettek vagy csaknem pszlek. Levlnyelk rvides, v
kony, rzsunt flfel ll. Levlplhi fonl vagy keskeny ridomuak, begykkel a vessz fel vissza kanyarodok, nem tartsak. Virgrgyet krt
levelei nagyobbak, mint a vesszkn levk; szles tojsdadok vagy kerlkesek; csaknem laposak; pszlek; hosszas kzpvastag, hajlkony nye
lkrl rendetlenl szttei'lk vagy kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Van Mons; Vlessembeck.
Leri. L e r o y , Dict. depomol. 11. 701.
M a s , Le Verger, III. 79. szm alatt.
0 b e r d i e c k, lllustr. Handh. der Obstkunde V. 471. s msok.
szrevtel. Az ersebb szelektl csak kevss is talmazott helyeken
megrdemli, hogy haznkban, minden kertben helyet foglaljon. Nyilt sks
gon kevs haszonnal jrna tenysztse,

17?

168. Van Mons vajoncza


(Van Mons (Lon Leclerc); Van Mons Butterbirne).
Szrmazsa. Leou Leclerc, lavali birtokos s szenvedlyes gymlcssz nyerte magrl, Frankliouban, 1828-bau s bartjnak, a gymlcsszt tern halhatatlan emlk Van Monsnak nevre keresztelve kezdette
elterjeszteni e krtefajt, melyrl tbbszr emlegetett Gymlcsszeti sztr"-ban ngy nyilatkozik Leroy, hogy az egyike a j gymlcsk leg
jobbjainak". Hogy e nagyhang dicsret folytn nagyon elterjedt e krte
faj, annyi bizonyos: dehogy kevs helyen rdemelte ki e dicsretet; az
mg bizonyosabb. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl, Hanoverbl: de mr eklcor term anyafban is birtam lnv alatt, Btorkeszibl.
Fajom valdisgrl meggyzdve ezennel bemutatom t a gyttmlcskedvel kznsgnek.
rsideje. Sept. vge, oct. eleje; hvsebb tjakon tovbb is eltai't.
Minsye. I-rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy vagy csak kzpuagy.
Alakja. Szablytalan gla- vagy kobakalak; szeliden emelkedses
s hovadsos flleti. Zme a kzptjnl jval albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel szeliden gmblydik s tbbnyire szk s ferdn
ll karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szeliden, aztn egyik
oldalon behajlssal, a msikon behajls nlkl, de mindinkbb fogyva
hosszas, vastag, tompakpos vgben enyszik el. S z r a kzphossz, k
zpvastag, fs, nha elg rvid, kt vgn bunks, vgig barnamzos, a gy
mlcs cscsn, cseklyke mlyedsbe kiss oldalt helyezett vagy hsos
emelkedstl kiss flre nyomott. K e l y h e nagy, nyilt, csillagalaklag
sztterl, srgsbarna vagy szrks, szarunem osztvnyokkal; igen se
kly s lapos mlyedskben l, melynek falai nha finoman rnczosak,
nha pedig simk s karimja csak ritkn mutat nmi szelid, hullmos
emelkedseket.
Szine. Bre elg vastag, kemnyks, sima s kiss zsirostapintat;
bgyadtan fnyl; elejnte spadt fzld; rtvel czitromsrga; nmi zl
des rnyalattal belehelt; napos oldaln s klnsen uapszegte darabjain,
nmi halavuy vrhenyes pirossal belehelt. Pontocski elg srn elhintvk, zlddel szegett barnk, elg szembetnk. Rozsdafoltok flletn rit
kn, de szras vgn s kelyhe krl gyakrabban tallkoznak.
Belseje. Hsa fehr, nha zldesbe jtsz fehr, finom, tmttes ol
vad ; magtokja krl sem kvesszemcss; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, mibe azonban nlam szraz vjrskor sszehz fanyarsg is
vegylt, klnben, kedvez idjrssal, igen kellemes, illatos s fszeresz.
Magtokja zrt tengely, tmlcskiben kevs, vilgosbarna, hosszas, hegyes,
p vagy idtlen magot rejt.
12

178
Fja. Lass nvs, ertelen; korn, de nlam mindig keveset term;
a klfldi gymlcsszek btermnek mondjk. Nagy fv mg kedvez
krlmnyek kzt sem b i r n n i ; mirt legjobb t bokoralakban nevelni;
trzsnek s idsebb gainak krge jellemzleg repedkes, prsgses s
cserepes. Vigan nem tenyszik sem birsen, sem vadonczon; gymlcsei,
gyakran, id eltt flrepedeznek s megromlanak. Ritka v melyben nlam
p gymlcsket bir teremni, de ezek aztn nagysguk mellett is jl lljk
helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek, kzpvastagok, hegyk fel is csak
keveset vkonyodk; knyksek; bordzatlanok; gyenge korukban fino
man molyhosak; rt korukban csupaszak; barns zldek; liosszas vagy
kerek, szrks pontokkal elg srn s elg szembetnleg poutozottak;
rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hasaskposak, hegyesek, a vessztl kiss el
llk, szrkvel tarkzott gcsztenyeszinek; elg kiemelked, bordzatlan
talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, karcs kposak, hegyesek; sttgesztenyeszin, sima pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, vastag s kemnyszvetek; tojsdadok; nha nyelkfelc elkeskenyedk; tbbnyire szablyosan
elkeskenyed, hosszas les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy kiss
csatornsak; inkbb vagy kevsbb veltek; gyakran hegykkel flrecsavarodk; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, si
mk, fnyesek, vilgoszldek; csaknem teljesen pszlek. Levlnyelk
kzphossz, vkony, hajlkony, majd vizirnyosan el-, majd les szgek
ben flfel ll. Lovlplhi igen hosszak, fonlidomak, flfel llk, elg
tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszas tojsdadok, laposak, alig vel
tek; hosszas, vkony, hajlkony nyelkrl kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L e r o y , Dict. de poniol. 11. 722.
M a s , Le Verger, III. 62. sz. alatt.
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. 11. 493. s msok.
szrevtel. Vidkem krlmnyei kz egyltaln nem val. Nagyobb
folyvizeink mellkn a tbbnyire iszaplerakodsbl ll talajban tegynk
vele ksrletet. Ott, hol fja is egszsges, gymlcsei is pek maradnak min
dig, bizvst el is szaporthatjuk aztn.

ld

169. Windsor-i krte.


(Windsorbirne).
Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Nevt tbbfle uyri krte liasounevel emltik fl a gymlcsleirsokat tartalmaz nagyobb mvek. Leroy
e fajt alkalmasint M a d a m e " ncv alatt birja; lersa legalbb alig klmbzik nemi nem lnyeges vonsokban Oberdieck lerstl, a ki Wind
sorbirne nev alatt irja le krtnket. Btorkeszibl a Hatvanas evek elejn
rhlgy (=Madame) nv alatt; Routliugoubl pedig 1871-ben fnebbi nv
alatt kaptam meg ojtvesszkben. Tbb izben termett mr nlam s Ober
dieck leirsa nyomn fajom valdisgrl csakhamar meggyzdhettem.
Ersideje. Augusztus 1-s fele; hvsebb tjakon sept. elejig.
Minsge. II. reud; nha alig III. rend csemege-, de I. rend
piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jkora nagy.
Alakja. Hasas, buczkos krtealaku; nha pedig elg szablyos krtealaku cs tbbnyire sk s simafllet. Zme a szr s kehely kzt a kzptjiil jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel mind
inkbb fogyva gmblydik s kelyhe krl tbbnyire szk s oly ferdn
ll karimban vgzdik, hogy arra a gymlcst ritkn lehet flll
tani ; szra fel pedig elejnte szeliden, aztn hirtelen fogyva behajlst is
alkot s tbbnyire hosszas, torapakpos vgben enyszik el. S z r a elg
hossz vastag vagy kzpvastag, fs, de hajlkony; tbbnyire kiss grbe,
nha kiss gi'css, tviKl hsos, hegynl bunks, nagyrszt fnyes, barna
mzzal bevont; a gymlcs cscsn hsos gyrzetbl, nha csaknem a
gymlcs folytatsaknt kill s hsos emelkedstl tbbnyire flre nyo
mott. K e l y h e elg nagy, nyilt; rendetlenl flll vagy sztterl, szarunem osztvnyokkal; szk s elg mly regben l, melynek falain lapos
rnczok nyuluak fl a karimra s onnan tovbb a gymlcs derekra is,
melynek korekdedsgt tbbnyire megzavarjk s a gymlcs egyik felt
hizottabb teszik, mint a msikat.
Szine. Bre elg vastag, sima, bgyadtan fnyl ; elejnte spadt
zld; rtvel srgs-zld; napos oldaln nmi ignytelen pirossal inkbb
vagy kevsbb belehelt; igen apr, zlddel szegett barns pontokkal elg
srdn, de alig szembetnleg behintett. Rozsda-alakzatok csak ott ltsza
nak flletn, hol a br a fejlds korban srlst kapott.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, elg finom, tmtt,
flszerint olvad; magtokja krl is csak kiss kves-szemcss; leve b,
czukros, dt savanynyal emelt, elg kellemes fszei-esiz. (Savanyban
nlam majd mindig van sszehz fanyarsg is ; nha olyan nagy mrtk
ben, hogy derk legny legyen, a ki beleharap s a szjt flre nem hzza.
Ez pedig fkp akkor vau igy, ha a ktdtt gymlcsket ksei fagy rte,
12*

_m
s beunk a sejt szvetet megroiatotta, de csak oly inertekben, liogy aze'rl
a gymlcsk nyr folytn mgis rendes nagysgukra flhzhatnak, meg
nhetnek.) Magtokja nyilttengely; tmlcskiben kevs, de ep, hosszas
tojsdad, fekets magot rejt.
Fja. Elg erteljes nvs, igen edzett; elg korn, rendesen, de
nlam csak mrskelten term; mert ktdtt gymlcsei nagy rszt le
szoktk getni a mjusi, forr napsugarak; flfel trekv merev gaival,
szp lombos gla- vagy magas gmbalaku koront alkot. Vadonczon in
kbb diszlil, mint birsalauyon; alkalmas gulafnak is, szlasfnak i s ;
mg nlam is vgan tenyszik, de hiszem, hogy ktttebb s mlytermrteg fldben mginkbb fog diszleni s termkenyebb is lesz; gymlcsei
nagysguk mellett is elg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, tbbnyire rvidek, igen vastagok, hegyk
fel sem igen vkonyodk; egy-kt ves ojtvnyokon nem ritkasg csibukszruyi vastag, gyertyaegyenes hajtsokat is ltni; gyenge korukban iuoman molyhosak; rt korukban csupaszak, olajszn szrksbarnk; vltoznagysgu hosszas vagy kerek fehres pontokkal sru s elg szembetnoleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, a vesszk hegye fel jkora nagyok, zmk
tojsdadok, alig hegyesek, a vessztl kiss elllk; pikkelyeik stt
gesztenyesznek, egymsra lazn borulok; elg duzzadt bordzatlan ta
lapra helyezkedk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, tompahegyek; stt gesz
tenyesznek.
Levelei. Nagyok; elg vastag s kemnyszvetek; a vesszk aljn
csaknem kerekdedek, szleiken kiss flhajlk vagyis flfel blsek s
kiss huUmos-szlek; a vesszk hegye fel levk szles tojsdadok; csa
tornsak; nem veltek; gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak;
rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, lnk vagy stt-zldek; szlei
ken alig szrevchetleg fogazottak vagy csaknem pszlek. Levlnyelk
hossz, vastag, de hajlkony; rzsunt flfel ll. Levlplhi fejletlenek,
ridomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei kerek tojsdadok,
kanlszern blzttek; nem veltek; kiss hullmosak; pszlek; hossz
s elg vastag, de hajlkony nyelkrl kiss lekonyultn sztllk.
Hasonnevei. rhlgy krte; Madame; Windsor pear.
Leiri. b e r d i e c k , lUustr. Handb. der Obstk. 11. 213.
L e r o y , Dict, deponiol. II. 369. s msok.
szrevtel. Hvsebb tjakon s ktttebb fldben, klnsen npes
vrosok mellett tegynk vele ksrletet s ott, hol bvebben is terem s gy
mlcsei is zesebbek, mint nlam ; tenyszszk piaczi eladsra nagyban is.
Vidkemre nem val.

181

170. Naghin vajoncza.


(Beurr de Nagliin; Butterbirn von Naghin.)
Szrmazsa. E jeles krte jdonsgot Dars de Naghin, tournay-i
birtokos nyerte, alkalmasint azon magonczok valamelyikrl, melyek, mint
Du Mortier irja Everard Gbor tournay-i kertsztl kerltek hozz. Els
gymlcsei 1858-bau mi'tius 10-n lnek bemutatva a tournay-i kertsz
trsulatnak, moly azokat, ugyanakkor kitntetsben is rszesitcS. Ojtveszszeje't 1873-ban kaptam Reutlingenbl dr. Lucastl. Ugy vadonczra, mint
birsre ojtott faiskolai ojtvnyaimon tbb izben termett mr nlam. Grymlcsoi, nvnyzete a Pomone Tournaisienne-ban kzltt rvid lerssal
egyezvn, fajom valdisgban nem ktelkedem.
Ersideje. Oct., nov.; hvsebb tjakon es kellleg nedves, ktttebb
fldben is, bizonvra mrtiusig el fog tartani.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy; nha csak kzpnagy.
Alakja. Tojsdad vagy hasas, buczkos krtealaku; nha szablyosan,
nha pedig szablytalanul boltozott; egyik oldala tbbnyire hzottabb s
emelkedettebb, mint a msik; buczkossga mellett is elg skfllet. Zme
kzptjra, nha albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel hirtelen
fogyva s tbbnyire kiss sszbbhzdva boltozdik s majd elg talpasn
majd pedig ferdn ll, szk karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte
szelden, aztn mind-mindinkbb, nha nmi behajlss.ll is fogyva rvid,
tbbnyire vastag s inkbb vagy kevsbb tompa-kpos vgben enyszik el.
S z r a kzpho.=!sz, elg vastag, fs, kiss grbe; nagyrszt fnyes, sr
gsbarna mzzal bevont; a gymlcs cscsn szfikmlyedskbe mintegy
erszakosan benyomott vagy hsos emelkedstl oldalvst tasztott. K e l y h e
jkora nagy, nylt vagy flig nylt; majd rvid, majd ki^s hosszas, kes
keny s hegyes, srn egyms mellett s nha rendetlenl flll, molyhos
osztvnyokkal; szk s mly regben l, melynek falain lapos bordk s
barzdk vltakoznak s az reg karimjt hullmoss tve a gymlcs de
rekra is flvonnlnak s annak kerekdedsgt megzavarjk.
Szne. Bre kiss vastag, kemnykcs, sima, szraztapintatu, csaknem
fnytelen; elejnte sppadt vagy csaknem fehres-zld; rtvel srgs-zld;
napos oldaln nha ignytelen prossal belehelt; igen apr, zlddel szegett
barna pontokkal sfirn, de alig szembetnleg pontozott. Rozsdafoltok nem
fordulnak el flletn; de kehelyregnek falain finom rozsdamz gyak
rabban mutatkozik.
Belseje. Hsa fehres, csaknem ttetsz, finom, kiss laza, teljesen
sztolvad; magtokja krl sem kvesszemcss ; leve igen b, czukros,
gyngd savanynyal emelt, gyngden illatos, igen kellemes fszeresz.
Magtokja nyilttengely; szk tmcskben jkora nagy, hosszastojsdad,
fekets, p magvakat rejt.

m
Fja. Erteljes, igen edzett; korn, rendesen s igen bveu term;
inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel trekv merev gaival, melyek
gymlcsvesszkkel es peczkekkel hamar s jl berubzkodnak, szp lom
bos, de elgg szells, gulaalaku koront alkot. Vadonczon nlam inkbb
dszlik, mint birsalanyou; alkalmas gulafnak s szlasfnak is; helyben s
talajban, ngy ltszik, nem vlogats ; gymlcsei, melyek nagysguk mel
lett is jl lljk helyket a ftln, nlam nemcsak birsre, hanem vadouczra
ojtott fkon is egyformn finom/zek voltak.
Vesszei. Igen szmosak, kzphosszak s kzpvastagok; hegyk
fel kiss elvkonyodk; de hegykul bunksan vgzdk; knyksek;
skflletek; flllk vagy inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel
trekvk; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak,
vrhenyes-zldek vagy srgs-barnk; apr, kerek, itt-ott tojsalaku, fak
pontokkal majd srbben, majd ritkbban, de nem szembetnleg pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, zmk kposak, hegyesek, a vessztl elllk;
nha sarkantysan kiszgellk vagy mr a fejlds vben, rvid gymlcspeczkekk alakulk; stt gesztenysznek; majd alig, majd elgg
kill, simaprkuyos talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, hegyesek; stt gesztenyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok; vkony, de kemnyszvetek; tojsdadok
vagy kerlkesek; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed, rvid
vagy elg hosszas, les hegyben vgzdk; laposak; nem veltek, de gyak
ran csavarosn flregrblk; gyenge korukban is csak szleiken finoman
molyhosak; rt korukban csupaszak, srnk, fnyesek, stt zldek; szlei
ken tompa fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk kzphossz,
kzpvastag, merev; majd vizirnyosan el-, majd rzsunt flfel ll. Levlplhi hosszak, fonl vagy ridomuak, flfel llk, elg tartsak. Virgrg3'et krt levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszkn
levk; kerlkesek; laposak; kiss hullmosak; hegykkel flre grb
lk ; flfel ll, hosszas, rugalmas nyelkrl rendetlenl sztterlk. Lndss
mellklevelek az ersebb hajtsokon gyakoriak.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. D u M o r t i e r , Pomone tournaisienne^ 169. lapon. Msoktl
mg nem olvastam lerst.
szrevtel. E jeles ki-te jdonsg mg az ily mostoha viszonyok
kz is jl beillik, a milyenek kz kertemben jutott; minlfogva szles
elterjesztsre is mltnak tartom haznkban mindenfel.

183

171, Bretonneau vajoncza (oiv. Breton.)


(Beurr Bretonneau; Doctor Bretonneau).
Szrmazsa. E jeles t^ll krte Belgiumbl szrmazik. Esperen rnagy
nyerte magrl 1846-bau ^s bartja Bretouneau, bires toursi orvos uevrl
- elkeresztelve kezd elterjeszteni. Mintbogy Belgium ghajlata alatt csak
pril s mjus hnapokban drt meg s az ily ksn r krtk kztt ezt is
kitnnek talltk; csakhamar nagyban elterjedt mindenfel, hanem aztn
csakhamar ki is tanultk rla, hogy agyagos, hideg talajban nem vlik be
csak konyhai gymlcsnek. Gondolva, hogy nlunk, az alfldn j teli kr
tt nyernk beime, meghozattam 1874-ben Plantioresbl a Simon-Louis
testvrek bires faiskoljbl. Tbb izben termett mr nlam a lersokkal
egyez, igen kellemesz, de korntsem oly tarts tli gymlcsket, mint
a minknek hazjban tapasztaltk.
rsideje. Nlam oct. dec.; mly termrteg, mrskelten nedves
talajban bizonyi-a nlunk is tovbb fog eltartani.
Minsge. Csaknem I. rend csemege-gymlcs.
Natiysna. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alal<ja. Vltoz ; tbbnyire azonban tojsdad vagy hasas csigaalaku;
nha tojsdad krtealaku; egyik oldaln tbbnyire hizottabb, mint a m
sikon. Zme a kzptjon alul, a kelyhes vge fel esik, honnt az egyik
oldalon jl kidomborodva, a msikon hirtelen fogyva gmblydik s kelyhnl elg szles, tbbnyire ferdn ll karimban vgzdik; szra fel
pedig egyik oldaln kevsbb, a msikon hirtelen fogyva, tbbnyire ferdn
ll, tompa vagy hegyes ki'ipos vget alkot. S z r a rvid vagy kzp
hossz, vastag, fs, tbbnyire azonban hisos, hegynl bunksan vgzd:
fnyes, srgsbarna mzzal bevont; a gymlcs cscsbl hsos emelked
sek kzl kill, vagy csaknem a gymlcs folytatsaknt ferdn kiemel
ked. K e l y h e kzpnagy, nyilt vagy fliguyilt; flll vagy sztterl,
szrksbarna, rvid, szarunem vagy trkeny osztvnyokkal; kiss egye
netlen falu s karimj, tgnyilsu, de szk s inkbb vagy kevsbb mly
regben l, melynek karimji'l nha, elenyszleg, lapos bordk is
nylnak a gymlcs derekra.
Szine. Bre vastag, kemnyks, szelden hovadsos, rdes vagy leg
albb szraztapintatu; elejnte sppadt zld; rtvel zldes-srga; napos
oldaln aranysrga s a napnak jl kitett darabjain ignytelen vrssel mo
sott vagy sznezett. Pontozata sr, fakszin, a vrs mosatban elg szem
betn, tbbnyire pedig barns rozsdapettyecskk alakjban jelentkez.
Hlzatos vagy szakadozott rozsdafoltok minden gymlcsn fordulnak el,
de legsrbben a kehelyreg falain; nha pedig csaknem az egsz gy
mlcst rdes rozsdamz bortja be.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsfehr, flfinom, olvad vagy fl
szerint olvad; magtokja krl inkbb vagy kevsbb kvesszemcss; leve

184
ha vagy elegend, ozukros, finom savanynyal emelt, kellemes, fszeresz,
Magtokja csaknem zrtteugely; tmlcskibeu stdtesbarna, zmktojsdad, p vagy idtlen magot rejt.
Fja. Erteljes, edzett, virgzsban sem ke'uyes ; ktdtt gyml
csei jl daczolnak a ksei fagyokkal; mirt is korn, rendesen s bven
term; flfel trekv vagy nyilt szgekben flfel ll merev gaival,
melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, elg szells,
gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon;
alkalmas gulafnak s vdett helyen szlasfnak is ; szereti a mrskelten
nedves, knny s mly term rteg talajt; gymlcsei, melyeknek pedig
sokig kell a fn maradniok, nem elgg birnak daczolni az ersebb szelek
kel ; mirt is vdett helyet kivan.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, vastagok, hegyk fel is csak
keveset vkonyodk s tbbnyire bunksan vgzdk; elg egyenesek, noha
knyksek; finoman bordzottak; merevek; flllk vagy nyilt szgek
ben elllk; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, szrkvel rnyalt zldes-barnk; itt-ott srgs-barnk; jkora nagy,
kiss kiemelked, kerek vagy tojsalaku pontokkal ritksan, de elg szembetnleg pontozottak ; tbbnyire kzphossz levlkzek.
Rgye. Elg nagyok, zmk kiposak, alig hegyesek, a vessztl csak
kevss elllk; szrkvel tarkzott sttbarnk; elg kill s csak alig
szrevehetleg bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, alig hegyesek; szrkvel s
Bttbaimval rnyalt gesztenyeszn, sima pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Nagyok, elg vastag, de nem kemnyszvetek ; hosszas to
jsdadok vagy kerlkesek; itt-ott csaknem lndssak; szablyosan elkes
kenyed, hossz, les hegyben vgzdk; laposak vagy csak kiss vlgye
sek; hullmos szlek; veltek; gyenge korukban finoman molyhosak;
rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, homlyos-zldek; sz
leiken elrehajl tompa vagy itt-ott elg les fogakkal elg mlyen s srn
frszesek. Levlnyelk hosszas, elg vastag, de gyenge; csaknem vizirnyosan elll. Levlplhi hosszasak, fonl vagy ridomuak; igen tar
tsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek, keskenyebbek, mint
a vesszkn levk ; ludss tojsdadok ; laposak ; hullmosak ; sztll,
hossz, vkony nyelkrl lefel lgk.
Hasonnevei. Bretonneau; Docteur Bretonneau.
Leiri. B i v o r t , Annl depomol. VII. 97.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 322.
M a s , Le Verger, I. 21.
J a h n , lllustr. Handh. der Obstk. V. 159. s msok.
szrevtel. G-ymlcseit oct. kzepe eltt nem tancsos leszedni a
frl; mert klnben megfonnyadnnak a gymlcs-kamrban. Az ersebb
szelek ellen kiss vdettebb vrosi kertekben, nagyobb folyvizeink mel
lkn, bizonyra egyike lesz azon gymlcsfajoknak, melyek alfldi meleg
ghajlatunk alatt is valban tliek maradnak. Kertem knnyen kiszrad
talajban erltetve fejldik, erltetve rik; mgis elg kellemesz volt
mindig.

185

172. Napleon Savinien.


Szrmazsa. Belgiumban a Van Mons trsulat brsseli kertben kelt
magrl s 1854-ben hozta els gymlcseit. E jeles krte faj, mely a Van
Mons trsulat egyik tagja Napleon Savinien, liernu-i lelksznek nevt vi
seli, klfldn, klnsen pedig Belgiumban s Franczia s Nmet-orszg
jszaki rszben a tli gymlcsk kz szmtatik; mig egyebtt s igy
nlam is ksnyri s szeli krtnek mutatkozik. Ojtvesszejt ! 874-ben
kaptam Plantiresbl, a Siraon-Louis testvrek jhr faiskoljbl. Fajf
mon tbb zben termett mr. Q-ymlcsei, nvnyzete egyezvn a lersok
kal fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Sept. kzeptl oct. kzepig; hvsebb tjakon nov. jan.
Minsge. Nlam I., nhol csak 11". rend csemege gymlcs.
Nagysqa. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Aiai(ja. Hasas csigaalaku; nha csigs krtealaku; i'endszerint szab
lyosan boltozott skfllet. Zme a kzptjon alul, kzel a kelyhes vg
fel esik, honnt hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe krl szles
talpasn fogy el; szra fel pedig elejnte szeliden, aztn behajlssal is
fogyva rvid s csak kevss tompa kpos vget alkot. S z r a rvid,
vastag, nha nem egyh, mint egy hsos buczok zldszin, nha
hegynl fnyes barnamzos; a gymlcs cscsbl csaknem annak
folytatsaknt kill s nha hsos dudortl ferdre nyomott. K e l y h e
nyilt, kiss sztterl rvid, csatorns szarunem osztvnyokkal; tbbnyire
szk s sekly, szeliden rnczolt falu regben l. honnt osztvnyai hegy
vel csaknem a karima sznvonalig emelkedik.
Szne. Bre elg finom, vkony, sima, nha kiss rdes; elejnte ha
ragos zld; rtvel srgs zld; napos oldaln nha nmi ignytelen piros
sal belehelt. Pontozata, str, apr, barna majd alig, majd elgg szembe
tn. Rozsdafoltok s alakzatok majd srbben, majd ritkbban, de mindig
tallkoznak flletn klnsen pedig a gymlcs szras vgn s kehely
regnek falain, hol rdes vagy cserepes mzz szoktak ssze folyni.
Belseje. Hsa fehr vagy si'gsfehr, elg finom, kevss tmtt,
olvad; magtokja krl is alig kvesszemcss ; leve igen b czukros gyn
gd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely; tmlcskibeu kevs, de p, duzzadt tojsdad, sttbarna magot rejt.
Fja. Erteljes, fiatalkorban csaknem bujanvs, igen edzett; korn
s igen bven term; flfel trekv, nylnk gaival, melyek gymlcs
vesszkkel s peczkokkel hamar s jl beruhzkodnak, elg lombos; de
szells, magas gulaalaku koront alkot. Dszlik birsen is, vadoczon is; al
kalmas gulafnak is, szlas fnak is; mindentt jl dszlik. Sajnos hogy
vidkemen nagyon szoktak frgesedni gymlcsei, melyek pedig igen jl
llnak helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, igen hosszak, vastagak, csaknem egyenesek,
noha kiss knyksek; hegyk fel finoman bordzottak ; flllk vagy

18Q
^les szgokbou flfele trekvk; gyenge koi-ukban finoman ds ritksan
molyhosak; rt korukban osupaszak, srgs barnk, aljuk fel szrks zl
dek ; jkora nagy, hoszas, srgsfehr, kiemelked pontoukal ritksan a
elg szembetuleg pontozottak; egymskzt nem egyenl hosszasgu lovlkzkkel birok.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, kposak, hegyesek, csaknem lapulk; fe
kets gesztenyeszmek; kiss kill, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek; pikkelyeik vilgos
gesztenyesznek, egymsi'a kiss lazn borulok.
Levelei. Kzpnagyok; nem vastag, de kemnyszvetek; szles tojs
dadok, tbbnyire hirtelen elkeskenylt, flrecsavarod, hosszas, nha rvid
les hegyben vgzdk; gyakran nyelk fel is elkeskenyedk; a vesszk
aljn csaknem laposak, a vesszk hegye fel inkbb vagy kevsbb csatoi'nsak; majd elgg,majd alig veltek; gyenge korukban is alig szrevehetleg finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, bgyadtan fnylk,
homlyos vagy spadtzldek; szleiken elrehajl tompa fogakkal ritksan
s szablytalanul fiirszesek. Levlnyelk kzphossz, kzpvaatag, in
kbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi fonlidomak,
hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei majd nagyobbak, majd kisebbek,
mint a vesszkn levk; csaknem laposak; kiss veltek; tbbnyire csava
rosn elgrblk; csaknem pszlek; flll, hosszas, vkony, de merev,
nyelkrl rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. B i v o r t , Annl, de pomol. IV. 71.
L e r o y , Dict. de pomol. II. 455.
M a s , Pomol. generl. TV. 161.
J a h n , Illustr. Handb. der Obstk. VII. 489. s msok.
szrevtel. Haznkban mindentt, a hol a rovarok puszttsnak nin
csenek ugy kitve gymlcsei, mint vidkemen, szles elterjesztsre mlt.
Tegynk vele ksrletet s ott, hol nyeresgesnek talljuk tauyesztst, sza
portsuk el nagyban is!

187

173. Toulouse-i ksei krte. (^^^

TUIZ)

Tardive de Toulouse; SpHte von Toulouse.)


Szrmazsa. Frankhonban. 1845-ben Bai'thre, toulousei gymlcs
kertsz fdzte fl Calmont krnyken (Haute Garonne megye) s kezdette
elterjeszteni. A franczia gymlcsszek 1862-ben rtk le elszr krlm
nyesen rdszint fnnebbi neve alatt, rszint pedig Duchesse d' hiver vagy
Duchesse de Toulonso nv alatt. Ojtvesszejt fnnebbi neve neve alatt
1872-ben Rentlingenbl; Ducliesse d' hiver nv alatt pedig 1878-ban Boisbuneltl, Rouenbl kaptam meg. Fajfmon tbb zben termett mr a Rent
lingenbl kerlt faom, melylyel teljesen egyezik a Rouenbl kerlt fajom is.
rsideje. Vidkem mostoha viszonyai kzt oct. nov. kedvezbb vi
szonyok kzt bizonyra tavaszig is eltart.
Minsge. A neki kedvez helyen s talajban I. rend klnben tbb
nyire csak n . vagy III. rend csemegegymlos.
Nagysga. Nagy, nha igen nagy.
Alal(ja. Vltoz, majd gmblyded, majd tojsdad vagy hasas krte
alak; tbbnyire szablytalanul boltozott; mert egyik oldaln rendszerint
kevsbb hzott, mint a msikon; fllete nem skos, hanem rendszerint
hovadsos vagy hepehups; nha buczkos s bords. Zme kzptjra vagy
kiss albb a kelyhes vg: fel esik, honnt kelyhe fel majd szelden, majd
hirtelen fogyva boltozdik s tbbnyire szk karimban vgzdik; szra
fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behajlssal vagy behajls nlkl
is, de mindinkbb fogyva tbbnyire rvid tompa-kpos vget alkot. S z r a
hossz, vastag, fs, tbbnyire grbe; tvnl hsos, derekn nha grcss,
hegyeinl pedig buuksan vgzd ; fahjszin vagy barns rozsdamzzal,
csaknem vgig, finoman bevont; szk regbe mintegy erszakosan benyo
mott, mely regese szelden luillmos karimja nha egyik oldalon flebb
emelkedik, mint a msikon. K e l y h e kicsi, nyilt vagy flignyilt, rendet
lenl flll vagy sztterl, trkeny, barns osztvnyokkal; szk s tbb
nyire elg mly, rozsdsfalu regben l, melynek karimjrl inkbb vagy
kevsbb kiemelked, lapos bordk nylnak fl elenyszleg a gymlcs
derekra, st nha vgig is a gymlcsn.
Szine. Bre vastag, kemny s SZVS, sima, fnyes; elejnte lnk
zld, rtvel zldessrga vagy czitromsrga; napos oldaln nha igny
telen pirossal inkbb vagv kevsbb sziuezett. Pontozata sr, egyenlen
elszrt, apr, barns, inkbb vagy kevsbb szembetn pettyecskkbl ll.
Finom rozsdaalakzatok kelyhes vgn gyakrabban, egyebtt csak ritkn
tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehres, flfiuom, vagy kiss durva szemcss, kevss
tmtt, olvad, vagy flszerint olvad; magtokja krl is alig vagy ppen
nem kvesszemcss; leve elg b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt,
igen kellemes, noha kevss fszeresz. Magtokja tbbnyire zrttengely,
hosszas s szk tmlcskiben kevs p magot rejt.

m
Fja. Mrskeltnve's, de egszsges e'g edzett. Nagy fv korai s
rendkvl b termse miatt alig nvekedhetik. Flfel trekv gaival,
melyek gymlcs vesszkkel s peczkekkel stirn megrakodnak, szp gulaalak, lombos koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon;
gulafnak vagy lczezet mell kiktztt, mestersgesalak fnak inkbb
alkalmas mint szlasfnak. Mly termrteg srga agyagos vagy iszap
fldet szeret s nagy gymlcsei vgett vdett helyet kivan.
Vesszei. Elg szmosak kzpliosszak s kzp vastagok, hegyk fel
kiss elvkonyodk; knyksek; bordzatlanak; egyenest flllk vagy
kiss nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge korukban finoman molyhosak;
rt korukban csupaszak, csaknem fnyesek, barns vagy zldessrgk ;
igen apr, kerek, srgsfehr pontokkal elg sflrn, de nem szembetnleg
pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban elg rvid levlkzok.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek a vessztl elllk; pikke
lyeik fakval s sttbarnval rnyalt vrses gesztenyeszinek; elg kill
bordzatlan talapra helyezkedk.
Virg rgyei. Kicsinyek, kposak, kiss hegyesek, sttbarnval r
nyalt vilgos gesztenyeszinek.
Levelel. Jkora nagyok, vkony, de kemnyszvetek; a vesszk
aljn kerlkesek vagy tojsdadok; a vesszk hegye fel inkbb csak kerlkesek s hegyk fel is, szruk fel is elkeskenyedk; majd rvidke, majd
elg hosszas, les hegyben vgzdk; laposak; nha szleiken kiss lefel
konyulok; kiss veltek; nha kiss hullmosan elgrblk; gyenge koruk
ban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, fnyesek, vi
lgos zldek; szleiken elre irnyvd tompa fogakkal ritksan frszesek.
Levlnyelk a vesszk aljn hossz, a vesszk hegye fel rvides, kzpvas
tag, merev, csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi elgg kifejldttek;
ridomak vagy keskeny lndzssak, kiss sztllk; a nyl tvtl kiss
flebb, a nylre helyezettek, tartsak.Virgrgyet krt levelei nagyob
bak, szlesebbek, mint a vesszkn levk; kerlkesek; laposak; igen hossz,
vkony, hajlkony nyelkrl kiss lefel lgk.
Hasonneve. Duchesse d' hiver; Duchesse de Toulouse.
Leiri. L e r o y , Dict. de pomol. II. 693.
M a s , Le Verger. I. 91. Nmet gymlcsszek mg bajosan
rtk le ekkorig.
szrevtel. Nvnyzete nagyon hasonlt az Angoulmei herczegn
nvnyzethez. Ilyen knny s szraz talaj vidkre, milyen vidkem is,
ppen nem val; mig nagyobb foly vizeink mellkn, a tbbnyire mly
termrteg, iszap lerakodsbl ll talajban klnsen az alfldn minde
ntt megrdemlen, hogy nagyban is tenysszk. Ksn oct. kzepe fel kell
leszedni fjrl. Mint dli, meleg tjakon szletett gymlcs emeltebb fek
vs, jszaki tjaki'a, alig hiszem, hogy alkalmas volna.

189

174. Ccile tengernagy.


(Amirale Ccile; Admral Ccile).

Szrmazsa. E jeles krtt Boisbuuel, roueui gymlcssz nyerte


magrl 1858-bau s honfitrsrl Ccile tengernagyrl elkeresztelve kezdette
elterjeszteni. Ojtvesszejt tbb hiteles helyrl is megkaptam. Tbb zben
tei'mett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon dec. vgig is eltart.
Minsye. I-rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Grmblydd vagy csaknem lapos gmbalak; majd szablyo
san, majd kiss szablytalanul boltozott, tbbnyire sk s nem hovadsos
fllet. Zme majd kzptjra, majd kiss albb, a helyhes vg fel esik;
honnt kelyhe 'ol szelden gmblydik s kelyhe krl tbbnyire, szles,
lapos karimban vgzdik; szra fel pedig tbbnyire kiss sszbbhzdva
boltozdik 8 szra krl szintn elg szles, lapos karimban enyszik el.
S z r a rvid, elg vastag, fs, tbbnyire egyenes, mindkt vgn bunks;
srgsbarna mzzal tbbnyire vgig bevont; majd a olszinre helyezett,
majd pedig inkbb vagy kevsbb tgas s elg mly, vagy csak sekly s
lapos mlyedsbl kill s e mlyeds karimja nha szelden hullmos is.
K e l y h e jkora nagy, nylt; majd flll, rvid, csatorns, majd sztterl
hosszas s elg szles, szarunem osztvnyokkal; tbbnyire tgas, de nem
mly regben l, mely regnek karimja s falai ritkn szablyosak; mert
rajtuk nmi elenysz, lapos bordk vagy szeld emelkedsek csaknem min
dig szlelhetk.
Szine. Bre vastag, sima, szraztapintat, elg fnyes; elejnte hara
gos zld; rtvel srgszld; napos oldaln is csak kiss lnkebb srga s
tbbnyire minden pirt nlklz. Pontozata sr, egyenlen elhintett, szr
ksbarna, finom pettyecskkbl ll. A gymlcs kelyhes s szras vgn
barns vagy fahjszin, finom rozsdamz szokott tbbnyire mindig elte
rlni, de egyebtt a flleten csak szakadozott foltokban jeenkezik a rozsda.
Belseje. Hsa fehres, finom, gyngd, olvad; magtokja krl kiss
durvn kvesszemcss; leve igen b, igen czukros, finom savanyuyal emelt;
igen kellemes fszeresz. Magtokja zrt vagy csak alig nylttengely;
tmlcskiben szp tojsalak vilgosbarna, p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, igen edzett; korn s rendkvl bven term; flfel
trekv, de ksbb a gymlcs terhe alatt lefel grbl, nylnk gaival
melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel hamar s kellleg beruhzkod
nak, elg lombos, szp gulaalak koront alkot. Dszlik birsen is vadonczon is; alkalmas gla- s szlasfnak is; helyben s talajban kevss vlgats; gymlcsei jl lljk helyket a fn.

lO
Vesszei. Szmosak, igeu hosszak, karcsak, egyenesek, noha kssd
knyksek; flllk; hegyk fel is csak alig cszrevelietleg bordzottak;
gyenge korukban finoman fehrmolyhosak, homlyos violasziu-pirosak; ert
korukban csupaszak, simk, pirosas srgk, rnyas felkn olajszinbarnk;
apr, hosszas vagy kerek, srgsfehr pontokkal srn, de nem szembetnleg poutozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, rvid, hasas kposak, alig hegyesek; a veszsztl inkbb vagy kevsbb elllk; szrkvel kiss tarkzott fekets, sima
pikkelyekkel bortvk; kiss kill, kt szln s kzepn finoman bord
zott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadok, alig hegyesek;
pikkelyeik simk, sttgeszteuyeszmek, egymsra kiss lazn borulok.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek; hosszas to
jsdadok; itt-ott szles keriilkesek; majd szablyosan elkeskenyed, hoszszas, majd hirtelen elkeskenylt, rvidke, les hegyben vgzdk; vlgye
sek ; csak kiss veltek; a vessztl csaknem vzirnyosan elllk; gyenge
korukban finoman s ritksan molyhosak; rt korukban csupaszak, simk,
fnyesek, majd vilgos, majd stt zldek; szleiken les fogakkal elg m
lyen s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid vagy kzphossz,
vastag de hajlkony; inkbb vagy kevsbb u} ilt szgekben flfel ll. Levlplhi elg hosszak, ridomak, elg tartsak. Virgrgyet krt leve
lei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszkn lvk; csaknem
laposak; hullmos szlek; tbbnyire keriilkesek; szleiken srn, fino
man s tompn frszesek; hosszas, vkony, rugalmas nyelkrl kiss
lefel lgk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dict. depomol. I. 117.
M a s , Pomol. gnralelV. 137., msoktl mg nem olvastam
lerst.
szrevteleit. Kertem knnyen kiszrad laza talajban fiija nagyon
jl dszlik: de tbbnyire csomsn term gymlcsei szraz vjrskor igen
aprk maradnak. Mez-Tron, a Beretty iszapolta vidken mg szraz vji-skor is rendes nagysgra fejldnek gymlcsei; mikp errl Drg D
niel bartom ltal Mez-Ti'rl rtesltem. Hol kellleg nedves s ter
mkeny a talaj; megrdemli, hogy mindentt helyet adjunk szmra egyegy fnak.

191

175. Dumortier kolmrja.


(Colmar Du Mortier.)
Szrmazsa. Belgiumban lpett a vilgra. Everard Grbor touruay-i
gymlcskei'tsz nyerte magrl 1848-ban. A touruay-i kertsztrsulat a
fnebbi nevet adta neki 1852-ben s aranyvemmel jutalmazta szerzjt,
Everardot, a ki ugyanezen vben, mrt. 20-diku e jeles krtefaj gyml
cseit megbirls vgett a trsulatnak bemutatta. Ojtvesszejt 1873-ban
kaptam meg a Simon-Louis testvrek faiskoljbl, Plantiresbl s ugyan
akkor Oberdiecktl, Jeinsenbl is. Fajfmon tbb izben termett mi\ Gy
mlcsei, nvnyzete egyezvn Dumortier lersval, fajom valdisga kt
sgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon bizonyra mrtiusig is
el fog tartani.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Inkbb vagy kcvcsbb szablyos tojsalaku; gyakran a
Nyri espereshez liasonl, hasas csigaalaku; tbbnyire szelden bordzott,
de klmben skfllet. Zme csaknem kzptjra esik, honnt kelyhe
fel majd szelden gmblydik s kelyhnl szk s tbbnyire ferdn ll
karimban vgzdik, majd pedig hirtelen fogyva mindinkbb sszehzdik
8 Csaknem kpos vget alkot, melyen ritkn bir megllani; szra fel pedig
elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva s nha nmi behajlst is al
kotva inkbb vagy kevsbb rvid, vastag, kiss tompakpos vgben eny
szik el. S z r a rvid vagy elg rvid, vastag, csaknem hsos, tbbnyire
kiss grbe; majd zldes-barna, majd srgs-barna mzzal bevont; a gy
mlcs cscsbl hsos emelkeds melll vagy hsos gyrzetbl, csaknem
annak folytatsaknt, tbbnyire kiss oldalt kill. K e l y h e nagy, nyilt;
olll, de hegykkel rendetlenl sztterl, hosszas s elg szles, srgs
barna vagy szrks osztvnyokkal; cseklyke regben l, melyet osztvnyaival egszen betlt s nha fll is emelkedik az reg karimjnak szn
vonaln. Ezen reg karimjrl lapos rnczok vagy keskeny bordk vo
nulnak vgig, sugralakban a gymlcsn majd elenyszleg, majd elg
szembetnleg is kiemelkedve.
Szine. Bre elg finom, sima, bgyadtan fnyl; elejnte sppadtizld; rtvel lnk czitrom-srga; napos oldaln is csak elvtve mutat nmi
ignytelen piros rnyalatot. Pontozata elg sr, tbbnyire igen finom, fahjszin, alig szrevehet pettyecskkbl ll. Finom, barns vagy fahjszin rozsdapettyek vagy foltocskk kelyhes vgen mutatkoznak nha, de
egyebtt, flletn, csak elvtve jelenkeznek.
Belseje. Hsa fehres vagy nmi bizonytalan pirosas szinbe jtsz
fehr, finom, tmtt, olvad; magtokja koriil is alig szrevchetlog vagy

19
dpen nem kvesszemcss ; leve b, igen czukros, finom savanynyal enleit,
igen kellemes fszeresi'z. Nlam szraz vjrskor, sszehz fanyarsg
is vegyl savanyba. Magtokja csaknem zrttengely; tmlcskiben tojsalaku, hegyes, fekete's dp, nha idtlen magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges, edzett; korn s igen bven
term; flll vagy kiss nyilt szgekben flfel trekv, merev gaival,
melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel hamar s jl beruhzkodnak,
elg lombos, de kellleg szells, gulaalaku koront alkot. Csak vadonczon
dszlik jl; alkalmas gulafnak is, szlasfnak is. Mindentt jl dszlik, de
gymlcsei vgett, melyek szraz vjrskor fanyarok lesznek, megk
vnja a mrskelten nedves talajt. Gymlcsei klnben igen jl lljk
helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, rvidek vagy kzephosszak, elg vastagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk s hegykul tbbnyire bunksan
vgzdk; egyenesek, noha kiss knyksek; merevek; hegyk fel'
finoman bordzottak; flllk; gyenge korukban srn fehr molyhosak;
rt korukban csupaszak, srgsbarnk; tojsdad vagy kerek, fehres pon
tokkal srn, de egyenltlenl pontozottak; elg rvid levlkzok.
Rgyei. Kzpnagyok, rvid hasaskposak, alig hegyesek, a vessztl
elllk; szi'kvel tarkzott stt gesztenyesznek; elgg kiduzzadt, r
viden bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgye. Jkora nagyok, tojsdad gmblyek, alig hegyesek;
pirosas gesztenyeszn, sima pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; hosszas tojsdadok; a vesszk hegye fel csaknem lndss tojsda
dok ; szablyosan elkeskenyed, hosszas, tbbnyire htra s flregrbl,
les hegyben vgzdk; vlgyesek; veltek, gyenge korukban srn fehrmolyliosak; rt korukban csupaszak, simk, elg fnyesek, vilgos
zldek ; szleiken finom, apr fogakkal alig szrevehetleg frszesek, vagy
csaknem pszlek. Levluyelk a vesszk aljn hosszas, flfel aztn
mind-mind rvidebb, vkony, merev; inkbb vagy kevsbb nyilt szgek
ben flfel ll. Levlplhi fonl vagy ridomuak, kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vessz
kn levk; lapos teknsek; veltek; hullmosak s nha csavarosn flre
grblk ; pszlek; hossz, vkony, rugalmas nyelkrl rendetlenl
sztterlk.
Hasonnevei. Colmar Barthelemy Du Mortier.
Leri. D u m o r t i e r , Pomone tournaisienne, 165. lap. Tudtommal
msok mg nem irtk le.
szrevtel. Ilyen knnyen kiszrad, laza s nem mly termrteg
talajban, a milyent kertemben is tallt, kevs haszonnal jrna e krtefaj
tenysztse: de mly term rteg, kellleg nedves talajban mg a sk
alfldn 8 megrdemeln, hogy nagyban is elszaportsuk. Arrl meg bizo
nyos vagyok, hogy magasabban fekv vidkeken haznkban is mindentt
egyike lesz a valban tli s kitu krtefjuknak.

193

176. VaVsse tancsos.


(Senateur Vassa.)
Szrmazsa. E csinos krtt Lagrange, lyoni gymlcskertsz
nyerte magrl Fraukhonban s az 1864-beu, hirtelen elhalt Va'sse
Marius, lyoni tancsos s polgrmester nevrl elkeresztelve kezdette
elterjeszteni. Mint jdonsgot, ksz ojtvnyban kaptam meg Btorkeszibl,
Kovcs Jzsef rdemes szaktrsamtl, 1870-beu: de csak 10 v mlva
mutatta be nlam gymlcseit, melyek fajom valdisgrl aztn bizo
nyoss tettek.
rsideje. Nlam aug. kzepe tjn; hvsebb tjakon sept. ele
jig is eltart.
Minsge. Csaknem I. rend csemege s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzp nagy; kedvezbb viszonyok kzt jval nagyobbi.s.
Alakja. Tojsdad nagy hasas csigaalaku; elg szablyosan bolto
zott, noha egyik oldaln tbbnyire hizottab s emelkedettebb is, mint a
msikon. Zme a kzptjul albb, a kelyhes vgfel esik, honnt kelyhe
fel szeliden gmblydve boltozdik, s kelyhe krl kiss szk s
ferdn ll karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szeliden,
aztn nmi behajlssal is fogyva, tompa kups vget alkot. S z r a
kzp hossz, elg vastag, fs, kiss grbe, barnamzos; majd a
flsznre, majd szk mlyedskbe helyezett, melynek karimja az egyik
oldal flemelkedse miatt kiss ferdn ll. Kelyhe nyilt; rvid, srgs
szarunem, csatorns osztvnyaiva) elg szk, de nem nly regben l,
melynek falait nha finom rozsdamz bortja.
Szine. Bre elg finom, sima, szraztapintatu, csaknem fnytelen;
elejnte bgyadt zld; rtvel srgs zld; napos oldaln narancssrga
s nha nmi pirossal is belehelt. Pontozata sr, fahjszin, elg szem
betn. Rozsdafoltok vagy alakzatok gyakran mutatkoznak flletn s
szra krnyke tbbnyire finoman rozsdamzos.
Belseje. Hsa fehres, elg finom, tmttes olvad; magtokja
krl ki.ss kves-szemcss; leve b, czukros, finom, nha azonban
kiss huzs-savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja zrttengely ; fikjaiban kevs p, fekets magot rejt.
Fja. Erteljes, vgnvs, igen edzett; ha korn nem is, de
aztn bven term; fl- vagy sztll nylnk gaival, melyek idjr
tval lefel is konyulnak, szp lombos, de kellleg szells, gulaalaku
koront alkot. Dszlik vadonczon inkbb, mintsem birs-alanyon alkal
mas szlas fnak is, gulanak is ; mindentt mg vidkem mostoha
viszonyai kzt is vgan li vilgt; gymlcsei igen jl lljk hely
ket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, vastagok vagy
kzpvastagok; hegyk fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek,
noha kiss knyksek; skflletek; flllk vagy nylt szgekben
18

194
f lfel trekvk; gyenge korukban elg srn, de finoman molyhosak ;
rt korukban csupaszak, vrhenyes barnk; apr, kerek, srgsfehr
pontokkal igen srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen,
tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. A vesszk hegye el igen nagyok; egyebtt pedig caak
kzpaagyok, tojsdadok, hegyesek, a vessztl elllk, pirosasbarnk;
elg duzzadt, bordzatlau talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hasas kposak, alig hegyesek, piro
sasbarnk.
Levelei. Kzpnagyok; elg vkony, hajlkony, de ersszvetek;
tojsdadok, vagy kerlkesek; tbbnyire szablyosan elkeskenyed, hoszszas, les s lre is csavarod hegyben vgzdk; laposak vagy lapos
vlgyesek; veltek, hullmosak; gyenge korukban kiss molyhosak; rt
korukban csupaszok, simk, ragyog fnyesek, csaknem sttzldek ;
szleiken tompa vagy itt-ott kiss les fogakkal rszesek; itt-ott csak
nem pszlek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, elg vastag s
merev; majd vizirnyosan elll, majd rzsunt flfel irnyul. Levlplhi hosszak, vkony fonlidomuak, nem tartsak. Virgrgyet krt
levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszkn levk, laposak, hul
lmosak ; igen hossz, vkony, rugalmas nyelkrl rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y, Dict. de pomol. II. 658. Msok tudtommal mg
nem irtk le.
szrevtel. Minthogy fja mg vidkem mostoha viszonyai kzt is
jl dszlik, gymlcsei pedig jsgra is, nagysgra is tbb krtt, me
lyek egyidben rnek vele, fllmlnak; megrdemli, hogy haznkban
tbb helyen is tegynk vele ksrletet.

195

177. Volkmarseni krte.


(Poire de Volkmarsen; Volkmarserbirn).

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Oberdieck szerint Hanoverban


rgid ta el van terjedve Voltmerschebirn" nv alatt. Diel fnebbi
nv alatt irta le s nevt egy Westfalibau fekv, ilyen nev falutl szr
maztatja. Napjainkban mr nemcsak Nmetorszgban, hanem egyebtt
is meglehetsen el van terjedve. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. Sept. kzeptl okt. elejig.
Minsge. 11. rend st gyakran I. rend csemege gymlcs; gazda
sgi c/.lokra s piaczi elrusitsra is igen alkalmas.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alalja. Tojsdad vagy csigaalaku; szablyosan boltozott skfllet. Zme a kzptjnl gyakran jval albb, a kelyhes vg fel esik ;
honnt kelyhe fel hirtelen gmblyedve boltozdik s kelyhe krl
tbbnyire elg talpasn vgzdik; szra fel pedig szeliden, nha nmi
behajlssal is fogyva, kiss tompakupos vget alkot. S z r a majd
hoszas, majd elg rvid ; majd vkony, fs s bunksan vgzd; majd
elg vastag, hsos, grcss ; vrhenyes mzzal egsz hosszban bevont;
nha csaknem a flsziure helyezett, nha ismt hsos gyrzetbl kill
vagy hsos dudortl ferdre nyomott. K e l y h e nyilt; sztterl, kiss
hosszas s trkeny osztvnyaival szk s sekly, lapos mlyedskben
l, mlynek falai simk s mg karimjn sem mutatkoznak hull
mos emelkedsek.
Szne. Bre vastag, kemnyes, szeliden rdes vagy csak szraztapintatu fnytelen; elejnte homlyos zld ; rtvel lnk srga; napos oldaln,
klnsen pedig napszegte darabjain, nmi vrhenyes srgval rnyalt.
Mindezen sznezet azonban csak alig itt-ott tnik ki tisztn, mert az
egsz fllet elejnte vilgos barna, ksbb fahjszin srgra vltoz
rozsdval van elftyolozva ugy, hogy az alapszn csak sr apr pettyek
gyannt csillralik t.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom vagy elg finom, olvad
vagy flszerint olvad; magtokja krl sem kvesszemcss; leve elg b,
czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja csak
nem zrttengely; tmlcskiben feketsbarna, p magvakat rejt.
Fja. Erteljes, vgnvs, edzett; nem korn, de, ha kellleg fl
nvekedett, rendkvl bven term; nyilt szgekben flfel trekv, ers
gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak,
srlombos, de kellleg szells, terjedelmes gulaalaku koront alkot.
Vadonczon jl dszlik ; birsen csak snyldik; alkalmas szlas fnak is,
guiafnak is. Mindentt jl dszlik; gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
18*

196
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk el
miudinkbb elvkonyodk; ritkn egyenesek, szembetnleg knyksek
s bordzottak; flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge
korukban srn fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, szrkssr
gk, itt-ott pedig barns olajszn-srgk; apr, kerek, fak pontokkal
nem srn s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen vagyis majd
hossz, majd rvides levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, a
vessztl kiss elllk; szrkvel tarkzott vilgos-gesztenyesznek:alig
kill, kt szln bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas tojsdadok, hegyesek, szrkvel
tarkzott, pirosasbaruk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek; kerlkesek, a vesszk aljn tbbnyire tojsdadok; majd szablyosan elkeske
nyed, hosszas les; majd hirtelen elkeskenylt, rvidke hegyben vg
zdk ; vlgyesek vagy csatornsak, kiss veltek s gy nyelkrl tbb
nyire kiss lefel grblk; gyenge korukban srn fehrmolyhosak;
mg rt korukban is csak nyr vge el csupaszait, hamvas zldek;
egszen pszlek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, kzpvastag,
rugalmas, inkbb vagy kevsbb rzsunt, flfel ll. Levlplhi
fejletlenek, fonlidomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei
csakis abban klnbznek a vesszkn levktl, hogy szleiken gyakran
hullmosak s f^ll, hosszas, rugalmas nyelkrl lefel csggk.
Hasonnevei. Voltmersche Birn.
Leri. D i e l , Kemobstsorten, VI. 126.
0 b e r d i e c k, Illustr. Handh. der Obstk. II. 269.
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 750.
M a s , Ze Verger. II. 241. s msok.
szrevtel. Nem kell vrni, hogy a fn rjenek meg gymlcsei;
mert akkor j zkbl sokat vesztennek. Minthogy gymlcsei a szl
ltst jl kibrjk; piaczi elrustsra, mlt volna nagyban is tenysz
tennk.

197

178. Rokkantak vadoncza.


(Besi des Vtrans; Veteranen-Wildling.)

Szrmazsa. E jeles krtt Van Mos,nyerte magrl, Belgiumban.


A harmiuczas vekben kezdett elterjedni. Eg'hajlati s egyb viszo
nyok behatsnl fogva bels minsgben s rs-idejt illetleg is
tbbfle vltozs mutatkozvn, napjainkig sem birt kell elterjedtsgre
szert tenni. Ojtdvesszejt 1879-ben kaptam Leroy vilgbir faiskolj
bl, Angersbl. Nlam mg nem termett; de a tlem kapott vesszk
rl, Drg Dniel bartomnl, Mez-Tron, 1881-ben mr a lersok
kal jl egyez pldnyokat termett, melyekrl a faj krlmnyes ler
st mr is kzlhetem.
rsideje. Alfldnkn, ugy ltszik, oct. nov. lesz llandlag.
Hvsebb tjakon tavaszig is el tarthatnak mondjk.
Minsge. J, II. rend csemege gymlcs. Kedvez viszonyok kzt
gyakran I. rendnek tapasztaltk.
Nagysga. Nagy, vagy legalbb jkora nagy.
Alakja. V l t o z ; majd tojsdad, majd csigs grabalaku ; nha
inkbb vagy kevsbb hasas, hengeres, tojsalaku; egyik oldaln tbb
nyire hizottabb, mint a msikon s nha szelden buczkos s hovadsos
fllet. Zme a kzp tjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt
kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe krl inkbb vagy
kevsbb szk karimban vgzdik ; szra fel pedig elejnte szelden,
aztn nmi behajlssal is fogyva majd torapa, majd hegyes cscsban
enyszik el. S z r a igen hossz, vkony, fs, de hajlkony, tbbnyire
grbe, csaknem vgig srgsbarna mzzal bevont s szrkvel ritksan
pontozott ; majd szk regesbl, majd hsos gyrzetbl kill s gyak
ran hsos dudortl ferdre nyomott. K e l y h e zrt, vagy flig nyilt;
flll, rvid, barns, szarunem osztvnyaival inkbb vagy kevsbb
szk s mly tnyr- vagy tlcsralaku regben l, melynek tbbnyire
ferdn ll karimjn hullmos emelkedsek is mutatkoznak s ezek
nha, elenyszleg a gymlcs derekra is flvonuluak.
Szne. Bre finom, vkony, elg sima, csaknem zsros tapintatu,
bgyadtan fnyl; elejnte fehres zld; rtvel szp srga; napos ol
daln is csak kiss lnkebb srga s nha nmi gyngd pirossal is
belehelt. Pontozata sr; egyenlen elhintett, aprbbnagyobb, fahj
szn, kerek pettyecskkbl ll, szembetn. Rozsda alakzatok csak
nha, kelyhes vgn s szrnak tve krl szoktak rajta mutatkozni.
Belseje. Hsa fehr, vagy bgyadt fehr, finom, tmttes, vagy
szalonns, flszerint olvad; magtokja krl is csak alig szrevehetleg
kves szemcss; leve elegend, czukros, gyngd savanynyal emelt, elg
kellemes, noha kevss fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely; tmlcskiben jkora nagy, sttbarna, p vagy nha idtlen magot rejt.
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; korn s bven term.
Flll, vagy nyilt szgekben flfel trekv, merev gaival, melyek

198
gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodiiak, elg lombos, gulaalaku koront alkot. Birsen kevsbb dszlik, mit vadonczon. Gulaanak alkalmasabb, mintsem szlas fnak. Mindentt jl dszlik. Gy
mlcsei nagysguk mellett is elg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek, vagy kzphosszak, elg vastagok,
hagyok fel is csak keveset vkonyodk s hegyknl tbl3nyire bunkdsan vgzdk; ritkn egyenesek, szrevehetleg knyksek, sklletek; flllk, vagy nyilt szgekben elllk; gyenge korukban
finoman fehrmolyhosak; rt korukban vgig csupaszak; kiss barns,
vagy szrks zldek; jkora nagy, kerek, fehres pontokkal jellemzleg
sru s szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, alig hegyesek, a vessztl jl el
llk s nha sarkantyusan kiszgellk, szrkvel lnken tarkzott
gesztenyesznek; jl kiduzzadt, bordzatlan talapon lk.
Virgriigyei. Kicsinyek, hasas kposak, alig hegyesek, szrkvel
csak kiss tarkzott stt gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, nem vastag, de elg kemnyszvetek; tojsdadok, vagy tojsdad-kerlkesek; kiss hirtelen
elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem laposak, vagy
lapos vlgyesek; veltek; nyelkrl majd vzirnyosan elllk; majd
lefel konyulok; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban
csupaszak, simk, homlyos vagy srgs zldek; szleiken tompa fo
gakkal, tbbnyire csak hegyk fel frszesek. Levlnyelk hosszas,
vagy kzphossz, kzp vastag; majd vzirnyosan elll, majd ht
ragrblve rzsunt flfel ll. Levlplhi rvidek, ridomiak, hamar
elhullk. Virgrgyet krt levelei lndssak, vagy kerlkesek, lapo
sak, kiss hullmosak, hossz, vkony nyelkrl lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Beurr Reine; Baneau; Rameau; Veteranenbrust, stb.
Leiri. L e r o y , Dict. de pomol. I. 289.
M a s , Le Verger, I. 127.
J a h n , lllustr. Handh. der Ohstk. V. 179. s msok.
szrevtel. Minthogy e fajt klfldi leiri tbbhelyt kitn gy
mlcsnek talltk; mlt volna, hogy vele ksrletet tegynk haznk
ban mindentt s oU, hol valban kitn gymlcsket terem, nagyban
is elzaporitsuk. A helyet azonban, melyet krteinkben elfoglal, II. rang
csemegegymlcs ltre is, mindig kpes leszen kifizetni.

199

179. Silvester krte.


(Frdric de Wrtemberg; Herbstsylvester.)

Szrmazsa. E kitn krtt Vau Mons nyerte magrl, Belgium


ban. Elejnte titkrnak, Sylvesternek neve alatt kezdette terjeszteni;
ksbb Wrtemberg kirlya, I. Fridrik neve alatt terjesztette. A nmet
gytimlcsszek mig is ragaszkodnak az els elnevezshez; mig a franczik az utbbit fogadtk el. Napjainkban mr, majd az elbbi, majd
az utbbi elnevezs alatt, rdeme szerint el van terjedve mindenfel.
Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben
termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam Sept. elejn; hvsebb tjakon november kze
pig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; kedvez krlmnyek kzt jkora nagy.
Alakja. Hasas csigaalak; nha csaknem kobak-krle alak ; szeliden hovadsos s emelkedses fllet. Zme a kzptjnl jval albb,
a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydik s
kelyhe krl laposas, tbbnyire ferdn ll karimban fogy e l ; szra
fel pedig elejnte szeliden, aztn nmi behajlssal is fogyva, inkbb
vagy kevsbb hosszas, karcs, nha kiss tompakpos vget alkot.
S z r a elg hossz, vastag, hsos, grcss, hajlkony, zldes vagy sr
gsbarna mzzal bevont; a gymlcs cscsbl, ennek folytatsaknt,
hsosn kiemelked, vagy hsos dudortl ferdre nyomott. K e l y h e
kicsi, nyilt; flll, vagy pedig sztterl, rvidke, szarunem osztvnyaival szk regesben l, melynek karimja ritkn mutat nmi hul
lmos emelkedseket.
Szne. Bre kiss vastag s kemny, elg sima, bgyadtan fnyl;
elejnte fehres zld; rtvel vilgos srga; napos oldaln szelid piros
sal belehelt s kzben-kzben lnkebb pirossal tarkzott. Pontozata
elg sr, rendetlenl elszrt, apr, fahjszn pettyecskkbl ll, elg
szembetn. Finom rozsda-alakzatok majd minden gymlcsn, kivlt
ennek kelyhes s szras vgn fordulnak el s gyakran csaknem az
egsz flletet ttetsz rozsdamz ftyolozza el.
Belseje. Hsa fehr, finom, tmttes, olvad; magtokja kri fi
noman kvesszemcss; leve b, czukros, finom savanyayal emelt, igen
kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja nyilttengely; tmlcskiben jkora nagy, tojsdad, barna, p, nha pedig csak idtlen
magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban bujn, ksbb csak mrskelten nv egsz
sges s edzett; korn s igen bven term; flfel trekv, nylnk
gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak,
elg lombos, glaalak koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint
sem birs-alanyon; glafuak s lczezet-melletti mvelsre, formaiak-

200
nak inkbb alkalmas, miutsera szlas fnak. Mindentf. jdl dszlik ugyan,
de csak kellleg nyirkos talajban terem gazdagon s szpen kifejldtt
gymlcsket, melyek jl lljk mindentt helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok vagy kzpvastagok;
hegyk fel is csak alig vkonyodok s hegyknl gyakran bunksan
vgzdk; elg egyenesek, noha a buja nvs folytn gyakran el is
grblnek, knyksek, ritksan bordazottak; fllldk, vagy les sz
gekben flfel trekvk; gyenge korukban finoman molyhosak; rt ko
rukban csupaszak, srnk, csaknem fnyesek, barns vagy zldessrgk ;
aprbb nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas, fehres pontokkal elg
srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, vagy kicsinyek, hasas kposak, alig hegye
sek, a vesszvel prhuzamosan flfel llk; szrkvel tarkzott vilgos
gesztenyeszinek; jl kiduzzadt, rviden bordzott talapon lk.
Vrgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, alig hegyesek; szrkvel
tarkzott srgs gesztenyeszinek.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; nem vastag, de igen
kemnyszvetek; hosszas tojsdadok, nha kerlkesek; majd szablyo
san, majd hirtelen elkeskenyed, hosszas vagy rvidke, szrs hegyben
vgzdk ; csaknem laposak, vagy csak igen laposan vlgyesek; kiss
veltek s itt-ott kiss hullmosali; nyelkrl kiss lekonyulok ; gyenge
korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek,
vilgos zldek; szleiken elre hajl, tompa fogakkal ritksan s fino
man frszesek, itt-ott csaknem pszlek. Levl nyelk hossz, vkony,
hajlkony, rzsunt flfel ll. Levlpihi fejletlenek, keskeny lndssak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek,
mint a vesszkn levk, laposak, igen hossz, vkony hajlkony nye
lkrl kiss lefel csggk.
Hasonnevei. Sylvestre d' hiver; Sylvestre d' automne; Knig von
Wrttemberg ; Medaille d' or; Vermillon d' Espagne. stb.
Leiri. D i e 1, Kemohstsorten. Almkkrtk I. 170.
J a h n , Illustr. Haitdb, der Obstk. II. 101.
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 199.
Ma.s, Le Verger, III. 140. szm alatt s sokan msok.
szrevtel. Kellleg nyirkos talajban, nagyon megrdemlen, hogy
haznkban is helyet foglaljon minden kertben. Vidkem mostoha vi
szonyai kzt gymlcsei ritkn brnak kell nagysgra kifejldni; de
azrt mgis finomzek.

201

180. Nantes! Mria.


(Maria de Nantes.)

Szrmazsa. A pirk-krtk csaldba tartoz, eme jeles szi kr


tt Nantes krnykeu, Francziaorszgban bizonyos Garnier nev birto
kos tallta fl kertben. 1853-ban Lron, hres franczia gymlcssz
kezdette elterjeszteni: de azrt mg napjainkban sincs rdeme szerint
elterjedve. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvrektl,
Plantiresbl. Fajfmon tbb zben termett mr. Fajom hatrozot
tan valdi.
rsideje. Sept. kzepn; hvsebb tjakon okt. kzepig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded, nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Csigaalaku vagy tojsdad csigaalaku; elg szablyosan bol
tozott skoJlet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik,
honnt kelyhe fel tbbnyire hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe
krl elg talpasn vgzdik; szra fel pedig elejute szelden, aztn
mindinkbb fogyva rvid cscsban enyszik el. S z r a rvid, kzp
vastag, fs, gyakran hsos, vrhenyes mzzal befuttatott; a gymlcs
hegybl ennek folytatsaknt kill vagy csaknem a flszinre helye
zett. K e l y h e kicsi, nyilt ; tbbnyire esillag-alakulag sztterl, tr
keny osztvnyaival szk s nem mly regben l, melynek falazata s
karimja sk, de tbbnyire finom rozsdval van befuttatva.
Szne. Bre kiss vastag, sima, elg gyngdtapintat; elejnte
bgyadt zld; rtvel zldes srga; napos oldaln ldvrssel befutta
tott vagy csak belehelt; srgs vagy fak pontokkal elg srn behin
tett: finom rozsda hlzattal csaknem krskrl elftyolozott.
Belseje. Hsa fehr, finom, tmtt, olvad; magtokja kri is csak
alig szrevehetleg kvesszemcss: leve elg b, igen czukros, gyngd
savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja zrt
vagy csak alig nylttengely; tmlcskiben p magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s igen edzett; korn s
rendkvl bven tei*m; flfel trekv gaival, melyek gymlcspeczkekkel jl beruhzkodnak, sr-lombos, gulaalaku koront alkot.
Vadonczon inkbb dszlik, mint birs-alanyon. Alkalmas szlas fnak is,
gulafnak is; helyben s talajban nem vlogats; gymlcsei elg jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek, kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk, de hegyknl bunksan vgzdk; egyenesek, alig knyksek, bordzatlanok: flllk vagy les szgekben flfel trekvk;
gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csupa
szok, simk, srgs- vagy szrks-barnk; jkoi'a nagy, hosszas, fak
pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen
tbbnyire azonban rvid levlkzek.

202
Riigyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, zmk kiposak, alig hegye
sek; a vessztl elllk; s szrkvel szegett, stt gesztenyeszn pikke
lyekkel takartak; alig kill, bordzatlau talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hasas tojsdadok, csaknem tompahegyek stt barnval rnyalt vilgos gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, elg vastag s igen kemnyszvetek; szles tojsdadok; majd szablyosan, majd kiss hirte
len elkeskenyed, hosszas vagy rvid s les hegyben vgzdk; lapo
sak vagy itt-ott lapos-vlgyesek; alig veltek; gyenge korukban ritk
san s finoman molyhosak; rt korkban csupaszak, simk, fnyesek,
vilgos vagy lnk zldek; szleiken elrehajl, tompa fogakkal ritk
san s szablytalanul frszesek. Levlnyelk elg rvid, kzpvastag,
merev; rzsunt flfel ll vagy itt-ott csaknem vzirnyosan elll.
Levlpllii elg hosszak, fonl- vagy ridomuak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei alig nagyobbak, mint a vesszkn levk, laposak,
csaknem pszlek; rendetlenl flfel ll, nem hosszas, de elg
vastag s merev nyelkrl csaknem vzirnyosan sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L i r o n , Annl, de pomol. II. 39.
M a s , Pomol. gnrale IV. 97, Tudtommal, nmet gymlcsszek mg nem rtk le.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyaival is elg jl megbirkzik
fja, gymlcsei pedig mindenkor fiaomzflek. Nagyobb folyvizeink mel
lkn, a kellleg nedves, iszaplerakdsbl ll talajban megrdemlen,
hogy nagyban is szaportsuk.

203

181. szi bergamot.


(Bergamotte d' automne; Herbstbergamotte.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. A bergamot krtk csaldja ettl


kapta elnevezst. El van terjedve az egsz vilgon, a hol mrskelt
gvi gymlcsket tenyszthetnek. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam
Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom val
disga _ ktsgtelen.
Ersideje. Okt. nov.; hvsebb tjakon s hvs helyen janurig
is eltart; mert aprdonkint rik.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Kiss vltoz; tbbnyire azonban tojsdad vagy csigs
gmbalak; egyik oldaln gyakran hzottabb, mint a msikon. Zme a
kzptjnl jval albb, a kelyhes vg fel esik; kelyhnl igen lapo
san boltozdik; szra fel pedig tbbnyire hirtelen, nha nmi behaj
lssal is, fogyva, rvid, tompa vget alkot. S z r a kzphossz, kzp
vastag, fs, kiss grcss, egyenes vagy kiss grbe, tvnl kiss hsos,
hegynl bunks; rszint zldes, rszint pedig homlyos-barna mzzal
takart s kill, fehres pontokkal ritksan behintett; a gymlcs cs
csn szablytalan mlyedskbe helyezett, vagy csak egyes hsos emel
kedstl ferdre nyomott. K e l y h e kicsi, nylt; sztterl, rvid, gyak
ran trkeny s hinyos osztvnyaival inkbb vagy kevsb tg reg
ben l, melynek falain nha lapos rnczok s barzdk nylnak a
mlyeds karimjra s ezt hullmoss tevn, elenysz, lapos bordk
gyannt a gymlcs derekra is flhzdnak.
Szne. Bre vkony,^de kemnyks, sima; rtvel csaknem zsros
tapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte spadt zld; rtvel srgs zld;
napos oldaln is csak kiss srgsabb zld; nagy ritkn, klnsen pedig
akkor, ha birsre volt ojtva, nmi fldvrssel belehelt; zlddel sze
gett, apr, barna pontokkal elg srn, egyenletesen s elg szembetnleg behintett. Finom rozsda-alakzatok a gymlcs flletn csak ittott, de kehelyregnek falain gyakrabban mutatkoznak, hol nha sugaras
rozsda-mzz is sszefolynak s szakadozott foszlnyokban mg a gy
mlcs derekra is flnylnak. Nha egyes, fekets ragyaszeplk is mu
tatkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehres, finom, tmtt olvad, nha csak flszerint
olvad; magtokja kri is csak alig kves-szemcss; leve b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja nyilttengely; tmlcskiben igen hosszas, hegyes, kvszin-barna ma
got rejt.
Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de foly
vst egszsges s igen edzett; korn s igen bven term; ktdtt
gymlcsei elvirgzs utn mg a ksi fagyokkal is jl daczolnak;

204
nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkkel
s peczkekkel jl beruhzkodnak, sr lombos, gulaalaku koront
alkot. Dszlik vadonczon is, birsen i s ; alkalmas szlas- s gulafnak
i s ; helyben s talajban nem vlogats. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzpbosszak, kzpvastagok, hegyk fel
is csak keveset vkonyodk s begyknl kiss bzottan vgzdk;
elg egyenesek, noha kiss knyksek; merevek, skfelletek ; gyenge
korukban finoman fehr molyhosak; rt korukban csupaszok, srgs vagy
zldes-barnk; elg szembetn, tbbnyire kerek, fak pontokkal behin
tettek; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Nagyok, kiposak, kiss hegyesek, a vessztl elllk; szr
kvel szegett; vrses pikkelyekkel kiss lazn bortvk; szles, de
alig kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Nagyocskk, tojsdad kvlposak, kiss hegyesek; pikke
lyeik szrkvel s barnval tarkzott pirosas gesztenyesznek, egy
msra kiss lazn borulok.
Levelei. Kzpnagyok vagy elg nagyok nem ppen vastag, de
elg kemnyszvetek ; tojsdadok, a vesszk hegyn pedig gyakran
szles lndssak; hegyk fel szablyosan elkeskenyedk; rvidke,
htragrblt, les hegyben vgzdk; lapos vlgyesek, kiss veltek s
hullmosak; gyenge korukban alul fll finoman molyhosak s szlei
ken violasznbe jtsz, fsts vrssel sznezettek; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, lnk zldek; szleiken lapos fogakkal alig
szrevehetleg frszesek vagy csaknem pszlek. Levlnyelk kzp
hossz, kzpvastag; nyilt szgekben el- vagy pedig flfel ll. Levlplhi fonl- vagy ridomak, hamar elhullk. Virgrgyet krt
levelei szlesebbek, mint a vesszkn levk, csaknem laposak, kiss
hullmosak, veltek, hossz, rugalmas nyelkrl tbbnyire lefel lgk.
Hasonnevei. Bergamote; Bergamotte de Recous; Grosse-Ambrette stb.
Leri. D i e 1, KemobstsOrten I. 39.
0 b e r d i e c k, Illustr. Handb. der Obstk. V. 463.
J\Ias, Le Verger, III. 41. s sokati msok.
szrevtel. Megrdemli, hogy helyet adjunk szmra mindentt
krteinkben, klnsen pedig haznk emelkedettebb vidkein, st
nagyobb folyvizeink mellkn, mg az alfld sksgain is.

205

182. Lavali Leclerc.


(Lon Leolero de Laval; Len Leclerc von Laval.)

Szrmazsa. E jeles tli krtt Van Mons nyerte magrl, Lrenben (rancs5ul=Louvaiu), Belgiumban s kortrsnak, a jeles lavali
gymlcssz, Leclerc Le, ranczia kpviselnek nevrl elkeresztelve
kezdette elterjeszteni. Brha eredeti, j tulajdonait nem is birta min
dentt egyformn kifejteni; mgis el van mr terjedve mindenfel.
Ojt vesszejt 1872-bea kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben
termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. vgtl, dee. vgig; hvsebb tjakon j
niusig is fonnyads nlkl eltarthatnak mondjk.
Minsge. IL rend csemege-, de L rend hztartsi s piaczos
gymlcs.
Nagysga. Nagy, vagy igen nagy. Mg vidkem mostoha viszonyai
kzt is nagyobb a kzpszernl.
Aialcja. Hasas csigaalaki; nha csigs krtealaku s elg szab
lyosan boltozott skllet. Zme a kzptjal jval albb a kelyhes
vg fel esik; honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve boltozdik s
kelyhe krl inkbb, vagy kevsbb szles, laposas karimban vgz
dik; szra fel pedig elejnte szeliden, aztn behajlssal is fogyva, in
kbb vagy kevsbb hosszas, tompa kpos vgben enyszik el. S z r a
hossz, vkony inkbb, mintsem kzpvastag, fs, grbe; majd a lszinre helyezett, majd hisos gyrzetbl, kiss oldalt kill. K e l y h e
nyilt, vagy tlig nyilt ; flll, rvid, szarnem s nha molyhos
osztvnyaival tgnylsu, de szk regben l, melynek falain szelid
rnczok s barzdk vltakoznak, melyek az reg karimjt is szeliden
hullmoss teszik, de a gymlcs derekra szrevehetleg ritkn vo
nulnak fl.
Szne. Bre elg finom, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte sppadt zld; rtvel szalmasrga; napos oldaln is csak kiss
lnkebb srga s csak nha nmi gyngd pirossal belehelt. Pontozata
sr, apr, barna vagy fahjszn, elg szembetn. Rozsda foltok rit
kn mutatkoznak lletn ; de kehelyregben s szra krl nha
mutatkozik nmi finom rozsdamz is.
Belseje. Hsa fehr, flfinom, flszerint olvad; magtokja krl
kves-szemcss; leve b, vagy elegend, czukros, gyngd savanynyal
emelt, kellemes, de nha nem elgg fszeresz. Magtokja zrt, vagy
csaknem zrttengely; tmlcskiben egszsges, hosszks, mindkt
vgkn hegyes, feketsbarna magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s igen edzett; korn, csak
nem rendesen s igen bven term; inkbb vagy kevsbb les szgek
ben flfel trekv, nylnk gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkeljl beruhzkodnak, szp lombos, kellleg szells, szles gmbalaku

206
koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon. Szlas
fnak is, gulafnak is, st lczezett melletti mvelsre, egybb forma
fknak is alkalmas. Mindentt jl dszlik; de kellleg nyirkos talaj
ban terem legbvebben s legszebb gymlcsket, melyek aztn nagy
sguk mellett is jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, hajlkonyak, vkonyak
vagy kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk, de hegyknl kiss
bunksan vgzdk; egyenesek, alig knyksek; bordzatlanok; gyenge
korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, barnssrgk;
apr, kerek, fak pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak;
rvid levlkzek.
R gyei, Kzpnagyok, kposak, alig hegyesek, a vessztl kiss
elllk, szrkvel tarkzott pirosasbarnk; elg kiemelked, alig szi'evehetleg bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, hasas tojsdadok, alig hegyesek, bar
ns vrsek.
Levelei. Elg nagyok, vagy kzpnagyok, vkony, hajlkony, de
igen ers-szvetek; szles tojsdadok vagy kerlkesek; hirtelen elkeskenylt, rvidke, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy lapos
teknsek; alig veltek, szelden hullmosak; nyelkrl csaknem vizirnyosan elllk, vagy rzsunt flfel llk; gyenge korukban finoman
molyhosak; rt konikban csupaszak, igen simk, fnyesek, bgyadt
fzldek; szleiken csak itt-ott s tompn rszesek; tbbnyire azon
ban pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, flebb pedig kzp
hossz, kzpvasfcag, rugalmas, rzsunt flfel ll. Levlplhi rvidek,
vkony fonlidomuak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei igen
hossznyelek, laposak, hullmosak s rendszerint nagyobbak, mint a
vesszkn levk.
Hasonnevei. Bizonytalanok vagy ktsgesek.
Leri. B i V 0 r t. Annl de porni. IV. 55.
L e r o y , Dict. de Pomol. II. 335.
M a s , Le Verger. I. 95.
J a h 11, Illustr. landb. der Obstk. II. 547. s msok.
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellkn mltbb volna ezen
krtefajt tenyszteni, mint a Fontos krtt (Catillac) melylyel nagy
sgra nzve s fjnak termkenysgre nzve is vetekszik, de a melyet
znek finomsgra nzve messze tlhalad. Megrdemli, hogy haznk
ban mindentt tegynk vele ksrletet.

207

183. Morny herczeg.


(Duc de Morny; Herzog von Morny.)

Szrmazsa. E jeles krte-ujdonsgot, Boisbunel, roueni gyml


cssz uyerte magrl, 1862-ben s Morny herczeg nevrl elkeresztelve
1865-beu kezdette, mint szp, nagy s j teli krtt, elterjeszteni. Kez
detben igen kaps volt; de, mita bebizonyult r, hogy csak a krte
termesztsre kivllag alkalmas helyeken tartja meg eredeti becses tulaj
donait, napjainkban mr kezdi j hirt veszteni. Ojt vesszejt tbb,
hiteles helyrl is megkaptam. Nlam tbb zben termett mr. Fajom
valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Okt. nov.; hvsebb tjakon janur vgig is eltart.
Minsge. 11. rend; kedvez talajban I. rend csemege gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Hasas buczks krtealaku; majd sk, majd hovadasos s
buczks-llet; egyik oldaln rendszerint hizottabb, mint a msikon.
Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel
majd szelden, majd hirtelen fogyva boltozdik s kelyhe kri inkbb
vagy kevsbb szk s tbbnyire ferdn ll karimban vgzdik; szra
fel pedig eleinte szelden, aztn behajlssal is fogyva hosszas, karcs
kpos vgben enyszik el. S z r a rvid vagy kzphossz, vastag, fs,
bunkian vgzd, csaknem vgig barnamzos; a gymlcs cscsra,
hsos emelkeds mell, oldalvst helyezett, vagy hsos dudortl ferdre
nyomott. K e l y h e nylt vagy flig nylt, rendetlenl lll, rvides,
szarunem osztvnyaival szk s inkbb vagy kevsbb mly regbe
helyezett, melynek aljn s falain szeld rnczok s lapos barzdk
nylnak a karima fel, hol hullmos emelkedseket alkotnak s elenysz
bordkknt a gymlcs derekn is vgig nyomozhatok.
Szine. Bre vkony, de kemny ks, sima, fnyes, elejute lnk
vagy csaknem haragos zld; rtvel srgs zld; napos oldaln is csak
elvtve kap nmi piros leheletet. Pontozata sr, igen apr, zlddel
szegett barna pontocskk alakjban jelenkez, alig szembetn. Rozsda
foltok vagy ppen nem, vagy csak elvtve tallkoznak filetn.
Belseje. Hsa ehres vagy zldesbe jtsz fehr, finom, olvad,
magtokja krl kiss kves szemcss ; leve b, czukros, fiuom de gyak
ran les savanynyal emelt, elg kellemes fszeres z. Magtokja kiss
nyilttengely; tmlcskiben majd p, majd idtlen magvakat rejt.
Fja. Erteljes, fiatal korban csaknem bjanvs, igen edzett;
korn, rendesen s bven term; flll vagy nylt szgekben flfel
trekv gaival, melyek gymlcs vesszkkel s peczkekkel hamar s
jl beruhzkoduak, szp lombos, magas gula-alaku koront alkot.
Dszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas szlas fnak is, de mg in
kbb gulafnak. Mindentt jl dszlik, de kifogstalanul jz gyml
csket nem minden talajban kpes teremni. Gymlcsei klnben nagy
sguk mellett is jl lljk helyket a fu.

208
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel elvkonyodk, egyenesek, noha knyksek, flllk vagy
kiss les szgekben flfel trekvk, finoman bordzottak; gyenge
korukban finoman fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, homlyos
pirosasbarnk, aprbb-nagyobb, tbbnyire hosszas, fak pontokkal
srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Nagyok, szlestalpu kposak, kiss hegyesok, a vesszkkel
csaknem prhuzamosan flfel llk; szrkvel s sttbarnval tark
zott pirosas gesztenyeszek; jl kiemelked, hosszas hrmasbords
talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hasasktposak, kiss hegyesek, szrkvel
tarkzott vilgos gesztenyesznek.
Levelei. Elg nagyok, elg vastag s kemnyszvetek, hosszas
tojsdadok vagy kerlkesek; elg szablyosan elkeskenyed, hosszas,
les hegyben vgzdk; laposvlgyesek, veltek, hullmosak s csaknem
csavarosn elgrblk, nyelkrl csaknem vizirnyosan elllk; gyenge
korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, csaknem
ragyog fnyesek, stt zldek; szleiken elre hajl, tompa fogakkal,
nem mlyen, de elg szablyosan frszesek. Levlnyelk hossz vagy
csak kzphossz, kzpvastag, rugalmas, csupasz inkbb vagy kevsbb
les szgekben flfel ll. Levlplhi elg hosszak, fonl vagy ridomuak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei igen hossz, rugalmasnyelek.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 95.
M a s , Pomol. gnrale. VI. 187.
0 b e r d i e c k, Supplement 131. Msoktl mg nem olvastam leirst.
szrevtel. Fjnak edzettsge s termkenysgnl, valamint gy
mlcsei nagysgnl fogva is, nagyou megrdemeln, hogy mindenfel
kisrletet tegynk vele haznkban s ott, hol kellen finomz s val
ban tli gymlcsket terem, nagyban is tenysszk. Vidken mostoha
viszonyai kzt korn s ertetve rnek s aztn nem elgg czukrosak,
hanem tulsavauyuak gymlcsei; mirt is tenysztse itt nem jrna
haszonnal.

209

184. Hildesheimi bergamot.


(Bergamotte d' Hildesheim; Hildesheimer Bergamotte.)

Szrmazsa. E jeles, ks nyri krte foly szzad els negyed


ben lpett a vilgba. Oberdieck azt gyantja, hogy a maga idejben liires gymlcssz, Cludius superintendens nyerte magrl, a ki tbb jeles
gymlcsfajjal gazdagtotta Pomoua birodalmt, s a kitl a fnebbi
krtt Diel is megkapvn, krlmnyes lersban 1825-ben ismertette
meg a vilggal. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam sept. kzepe fel; hvsebb tjakon oktber
kzepig is eltart.
Minsge. I- rend csemege- s j hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kisded; gyakran azonban kzp nagy is.
Alakja. Lapos bergamot-alaku vagyis szlesebb, mint magas, szel
den emelkedses s hovadsos fllet. Zme kzptjra esik, honnt
tbbnyire mindkt vgn csaknem egyenlen boltozdik s mindkt
sarkn laposas karimban fogy el; nha azonban kelyhes vgn kiss
sszbb is hzdik, mintsem szras vgn. S z r a rvid, vastag, n
ha csak egy hsos buczok, fs, kt vgn bunks, vgig barnam
zas; tbbnyire szpen kikanyartott inkbb vagy kevsbb szk s se
kly regbe mintegy erszakosan benyomott. K e l y h e flig nyilt vagy
zrt; flll, szraz, de nem szarunem, szrks barna osztvnyaival
majd tgas s lapos, majd szk s elg mly regben l, melynek
szelden hullmos karimjrl elenysz lapos bordk nylnak vgig
a gymlcsn, de ennek kerekdedsgt ritkn zavarjk meg.
Szine. Bre vastag, finoman rdes, csaknem fnytelen; elejnte
bgyadt zld; rtvel zldes srga, napos oldaln is minden pirt
nlklz. Pontozata elg sr, egyenlen elhintett jkora nagy, fahjszin pettyecskk alakjban jelentkez, igen szembetn. Rozsdaalak
zatok majd srbben, majd ritkbban minden gymlcsn jelentkez
nek ; szra kri csak nha, de kelyhe krl jkora nagy darabon,
finom ahjszin rozsdamz teri el.
Belseje. Hsa bgyadfehr, nha srgsba vagy zldesbe jtsz
fehr, finom, olvad; magtokja kri kvesszemcss; leve igen b,
ezukros, dt savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja
zrt vagy csak kiss nylt tengely; tmlcskiben tojsdad, fekets
barna, p, nha idtlen magvakat rejt.
Fja. Nlam csak mrskelt nvs, de egszsges s edzett;
korn s igen bven term ; flll vagy nylt szgekben flfel trekv
merev gaival, melyek gymlcspeczkekkel hamar s jl beruhzkod
nak, elg lombos, de kellleg szells, gulaalaku koront alkot. Csak
vadonczon dszlik jl. Alkalmas szlas fnak is, gulafnak is. TJgy lt
szik, helyben s talajban nem vlogats, de kellleg nyirkos talajban
terem legbvebben. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
14

21Q

Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, vastagok vagy kzpvasta


gok, flfel is csak keveset vkonyodk; elg egyenesek, alig knyksek; flllk, vagy nylt szgekben flfel trekvk; bordzatlanok;
gyenge korukban finoman hamvasak inkbb, mintsem molyhosak; rt
korukban csupaszak, srgs vagy vrhenyes barnk; apr, kerek, sr
gs pontokkal srn, de nem szembetnleg pontozottak rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, hasaskuposak, tompahegyek, tbbnyire elllk
vagy a vesszkkel csaknem prhuzamosan flfel llk; szrkvel kiss
tarkzott pirosas gesztenyeszinek; alig kill, bordzatlan talapra
helyezkedk.
Virgriigyei. Kzpnagyok, kposak; alig hegyesek; szrkvel tar
kzott barnk.
Levelei. Kicsinyek, kiss vastag s kemnyszvetek; hosszas tojs
dadok ; szablyosan elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; csak
nem laposak vagy lapos vlgyesek; veltek s hegykkel flre is gr
blk ; nyelkrl csaknem vziruyosan elllk; gyenge korukban rit
ksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, srnk, elg
fnyesek, homlyos fxldek; szleiken igen apr fogakkal srn s
finoman frszesek vagy csaknem pszlek. Levlnyelk kzpbosszu,
vkony, elg merev; csaknem vzirnyosan el vagy rzsunt flfel ll.
Levlplhi kicsinyek, ridomak, hamar elhullk. Virgrgyet krt
levelei nagyobbak, mint a vesszkn levk, laposak; hosszas, vkony,
rugalmas nyelkrl csaknem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. D i e 1, Kemohstsorten. Almkkrtk III. 63.
O b e r d i e c k , Illustr. Handh. der Obstk. V. 69.
L e r y, Dict. de pomol. I. 242.
M a s , Le Verger, III. 13. s msok.
szrevtel. Aprdoukint kell leszedni fjrl. Gymlcsei leveseb
bek s mindig finomabb zek, ha gymlcskamrban rnek meg, mint
sem akkor, ha a fn hagyjuk azokat megrni. Kellleg nyirkos talajban
mlt volna haznkban mindentt nagyban is tenysztennk.

21fl

185. Huntington krtje.


(Huntington.)
Szrmazsa. E terjesztsre mlt(5 jeles krte, mikp Mas Alfonz
Downing, araerikai gymlcssz utn rja, vletlenl kelt magrl, egy
erdben, az Egyeslt-llamokban Amerikban. Nevt attl kapta, a ki
flfedezte. Bizonyra ujabbkori gymlcs; mert mg kevss van elter
jedve. Ojtvesszejt 1879-ben kaptam a Simon-Louis testvrek hres
gymlcsteleprl, Plantiresbl. Nlam mg nem, de Drg Dniel
bartomnl, Mez-Tron mr bemutatta gymlcseit, melyekrl e fajt
krlmnyesen is lerhattam,
Ersideje. Sept. kzepe tjn.
Minsge. Kitnleg I. rend esemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha kisebb is.
Alakja. Tbbnyire lapos gmb- vagy csaknem almaalaku ; nha
pedig csaknem kpos gmbalaku; szelden bords s hovadsos fellet.
Zme csaknem kzptjra vagy csak kiss albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen, de szras vge fel
mgis kiss sszbb hzdva boltozdik, mintsem kelyhe fel, a hol
rendszerint szlesebb karimban is fogy el. S z r a tbbnyire kzphoszszu, kzpvastag, fs, bunksan vgzd, fnyes vrhenyes mzzal
bevont; tgnylsu s inkbb vagy kevsbb mly regbe helyezett,
melynek karimja hullmosan emelkedses. K e l y h e nyit vagy flignyilt; rendetlenl flll vagy sztterl, hosszas s trkeny, szrks
vagy barns, hegyes osztvnyaival tgas s elg mly regbe helyezett,
melynek falain szeld, lapos emelkedsek s barzdk nylnak a karima
fel s itt szeld emelkedseket alkotvn, elenyszleg a gymlcs dere
kra is flvonulnak s nha ennek kerekdedsgt is megzavarjk.
Szine. Bre vastag, elg sima, bgyadtan fnyl; rtvel kiss
zsrostapintatu; elejnte lnk zld, rtvel czitromsrga; napos olda
ln barnsvrssel mosott vagy csak belehelt. Pontozata elg sr,
egyenlen elhintett, finom, ahjszn pettyeeskk alakjban jelentkez
elg szembetn. Rozsda alakzatok ritkn ltszanak flletn, de szr
regnek, kivlt pedig kehelyregnek falait majd srn sszefolyt
majd hlzatos, finom rozsdamz szokta eltakarni.
Belseje. Hsa fehr, finom, teljesen sztolvad; magtokja kri
sem kves-szemcss ; leve igen b, igen czukros, gyngd savanynyal
emelt, igen kellemes, gyngden illatos, fszeresz. Magtokja zrtten
gely ; szk tmlcskibeu kevs, tojsdad, rvidhegy, vilgos barna,
p magot rejt.
Fja. Mikp Mas rja, mrskeltnvs. Nlam a fiatal prbafn
elg vgnvsnek s edzettnek is mutatkozik eddig; korn s bven
term; flfel trekv gaival, melyek gytnlcspeczkekkel hamar s
jl beruhzkodaak, szp gulaalaku koront alkot. Birsen mrskelteb14*

212
ben n, mint vadonczon ; gulafnak inkbb alkalmas, mintsem szlas
fnak; mindentt jl dszlil, de vdett helyet kvn; mert gymlcseit
az ersebb szelek le szoktk tizedelni.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, kzpvastagok; hegyk fel sze
lden eivkonyodk; elg egyenesek, noha knyksek; flllk vagy
nyilt szgekben flfel trekvk; bordzatlanok; gyenge korukban
finoman s ritksan molyhosak; rt korukban csupaszak, zldessrgk;
kisebb-nagyobb, tbbnyire hosszas, fak pontokkal nem srn, de elg
szembetnleg pontozottak ; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, rvid, hasaskuposak, alig hegyesek, a veszsztl jl elllk; szrkvel tarkzott, vilgos gesztenyesznek; majd
alig, majd elgg duzzadt, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, alig hegyesek; szrkvel s bar
nval tarkzott vilgos gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; vkony, de kemnyszvetek; kerulkesek; inkbb vagy kevsbb rvid, les hegyben vgz
dk ; laposak s nha sleikeu lefel hajlk, a vesszk hegye fel vl
gyesek s veltek; nyelkrl kiss lefel konyulok; csupaszak, simk,
elg fnyesek, lnk zldek; szleiken elre hajl, tompa fogakkal nem
mlyen s nem szablyosan rszesek. Levlnyelk rvid, itt-ott kzp
hossz, kzp-vastag, merev; majd vzirnyosaa el; majd rzsunt fl
fel ll. Levlplhi elg hosszak, fonlidomtak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei tojsdad kerulkesek, laposak, veltek; nyelkrl
rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. M a s , Le Verger. II. 155. Msoktl mg nem olvastam
lerst.
szrevtel. E kitn krtefaj mlt arra, hogy vele mindentt
ksrletet tegynk haznkban, klnsen pedig haznk hegyes-vlgyes
vidkein s nagyobb folyvizeink mellkn, klnsen a kertett, v
rosi kertekben, mg itt, az alfldn is.

213

186. Dilin tbornagy.


(Marolial Dilin; Dillens Herbstbirne.)

Szrmazsa. E jeles s termkeny krtefajt VaaMons nyerte mag


rl, Belgiumban s a wrteubergi kirly hajtsra grf Dilin tbor
nagy nevrl elkeresztelje, kezdette elterjeszteni. Brha e krtefaj ez
eltt, hat vtizeddel lpett is a vilgba; mg siues kellleg elterjedve;
mert, ha kell idben nem szedik le fjrl, ritka helyen talljk j
nak s igy terjesztsre mltnak is. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam Plantiresbl, a Simon-Louis testvrek faiskoljbl. Fajfmon tbb zben
termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Erik nlam atig. 2-ik felben ; hvsebb tjakon sept.
vgn, oktber elejn.
Minsge. I.; gyakran csak II. rend gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alal(ja. Vltoz; tbbnyire azonban hasas-kupos vagy pedig hasas
krtealaku; nha csaknem gmblyded; tbbnyire elg szablyosan bol
tozott. Zme a kzp tjnl tbbnyire albb, a kelyhes vg fel esik,
honnt kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe krl szk
de tbbnyire olyan karimban vgzdik, melyre jl flllthat; szra
fel pedig elejnte szelden, aztn behajlssal vagy behajls nlkl is
fogyva, tompa kpos vget alkot. S z r a kzphossz, vastag vagy k
zpvastag fs, mindkt vgn bunks, csaknem vgig pirosasbarna mz
zal bevont; majd a lszinre, az egyik oldal szelid flemelkedse mell,
kiss oldalt helyezett, majd Imsos dudorok kzl, cseklyke mlyedsbl
kill. K e l y h e kicsi, nyilt; flll, de hegykkelgyakran sszeborul,
csatorns, szarunem osztvuyaival tgas, de nem mly regben l,
melynek falain s karimjn szelid, lapos rnczok s emelkedsek mu
tatkoznak s ezek elenyszleg a gymlcs derekra is flvonulnak s
annak egyik oldalt nha hizottabb teszik, mint a msikat.
Szine. Bre vkony, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte vilgos zld; rtvel csak kiss srgsabb zld; napos oldaln
is alig lnkebb szin s tbbnyire minden pirossgot nlklz. Pontozata igen sr; egyenlen elhintett, igen apr, zlddel szegett barna
pontocskk alakjban jelenkez, de alig szembetn. Rozsdaszeplk
vagy foltok ritkn fordulnak el flletn.
Belseje. Hsa fehi-, finom olvad; tulrtvel lisztes vagy inkbb
szalonns; magtokja krl is csak alig kves-szemcss ; leve elg b,
czukros, igen kellemes bergamotszer zzel. Magtokja csak alig nyilt
tengely; tmlcskiben kisded tojsalaku, p magvakat rejt.
Fja. Elg vignvs, egszsges s edzett; korn s bven term;
flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel ha
mar s jl beruhzkodnak, elg lombos, de kellleg szells, gulaalaku
koront alkot. Dszlik vadonczon is, birsen is egyarnt; alkalmas sz-

214
las fnak is, gulafnak i s ; helyben s talajban nem vlogats ; gy
mlcsei nagysguk mellett is jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, elg vkonyak, hajlkonyak,
elg egyenesek, noha kiss knyksek, skflletek, flllk vagy
nyilt szgekben elllk; gyenge korukban igen finoman s ritksan
molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, vrhenyes barnk vagy
srgs barnk; birsre ojtott fkon, najoos flkn pirossal mosottak;
igen apr, kerek, fehr pontokkal elg srn, de nem szembetnleg
pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hasas kposak, hegyesek, a vessztl ell
lk szrkvel tarkzott, fekets gesztenyeszinek; elg kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Nagyok, hosszas kposak, hegyesek, kiss lazn ll,
sttbarna pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek, nem vastag, de igen kemnyszvetek; a veszszk aljn hosszas tojsdadok vagy hosszas kerlkesek; a vesszk he
gye fel lndssak s szablyosan elkeskenyed, igen hossz, les hegy
ben vgzdk; a vesszk aljn laposak vagy lapos vlgyesek; a veszszk hegye fel mind csatornsak; alig veltek; gyenge korukban, als
lapjukon kiss molyhosak ; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan
fnylk,vilgos vagy kiss srgs zldek; szleiken elrehajl, les fo
gakkal finoman s szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz,
vkony, rugalmas, inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll.
Levlplhi kicsinyek, igen vkony fonlidomuak, a nyl tvtl flebb,
a nylre helyezettek elg tartsak. Virgrgyet krt levelei na
gyobbak mint a vesszkn levk, laposak vagy lapos vlgyesek, kiss
hullmosak s hegykkel flre grblk; hosszas, vkony flll nye
lkrl sztterlk vagy kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Dilin d' automne ; Die Dilin.
Leri. B i V 0 r t, Annl, de pomol. II. 73.
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 390.
D i e 1, Kernohstsorten, almkkrtk. IIL 76.
0 b e r d i e c k, Illustr. Handh. der Ohstk. 295. s msok.
szrevtel Korn kell leszedni fjrl; klmben sokat veszt j
zbl. Mint aszalsra is alkalmas gymlcst nagyobb gymlcs
skben mlt volna mindentt tenysztennk.

215

187. Glymes-i Lra.


(Laure de Glymes; Laura von Q-lymes.)

Szrmazsa. E jeles krtt Van Mous nyerte magrl, Belgium


ban; de a magrl kelt csemete, mely Vau Mons halla utn Bivort
Sndor kezbe kerlt, csak szerzje halla utu 1847-ben termett el
szr. Meglehetsen el van mr terjedve a vilgon s elterjedst val
ban meg is rdemli. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam boldogult Glocker
K. bartomtl, Enyingrl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom va
ldisga ktsgtelen
Ersideje. Nlam aug. vge, szept. eleje; hvsebb tjakon oktber
kzepig is eltart.
Minsge. I. rend, nha csaknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Rvid, tompa krtealaku; tbbnyire azonban hasas csigaalaku; szelden hovadsos s emelkedses-fllet. Zme kelyhes vge
fel esik, honnt kelyhe el hirtelen gmblydve boltozdik s elg
szles, laposas talpban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden,
aztn mindinkbb, de tbbnyire behajls nlkl fogyva, rvid s csak
kevss tompa kpos vget alkot. S z r a rvid, vastag s hsos; nha
csak rvides, kzpvastag, mindkt vgn bunks; vgig fnyes, vrhe
nyes mzzal bevont; a gymlcs cscsn, hsos gyrzetbl kill
vagy hsos emelkedstl ferdre nyomott. K e l y h e nylt vagy flig nylt;
majd flll, majd sztterl, feketshegy, szarunem, csatorns osztvnyaival inkbb vagy kevsbb szk s nem mly regben l, mely
nek falain finom, lapos riiczok vonulnak a karimra s ezt hullmoss
tevn, elenysz lapos bordk gyannt a gymlcs derekra i s ; de a
gymlcs kerekdedsgt ritkn zavarjk meg.
Szine. Bre vkony, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl ;
elejnte halvny zld; rtvel lnk srga, mibl azonban csak itt-ott
tnedezik el tisztn egy-egy foltocska ; mert csaknem egsz llet
igen finom, fahjszn rozsdval van eltakarva s napos oldaln nha
narancs-pirossal is sznezve. Pontozata elg sr, igen apr, alig szem
betn. rdes rozsda csak elvtve tallkozik rajta.
Belseje. Hsa fehr vagy kiss srgsba jtsz fehr, finom, olvad ;
magtokja krl is csak alig szrevehetleg kves-szemcss: leve b vagy
elegend, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes fsze
resz. Magtokja nylttengely; tmlcskiben majd p s sttbarna,
majd idtlen magvakat rejt.
Fja. Mrskoltnvs, de egszsges s edzett; igen korn s
bven term; flll vagy nylt szgekben flfel trekv gaival
melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl berulizkodnak, elg lom
bos, de kellleg szells, gulaalaku koront alkot. Dszlik birsen is,

216
vadonczon is; alkalmas szlasfnak is, giilafnak is. Vg tenyszethez,
ugy ltszik, megkivnja a kellleg nyirkos talajt; mert prdbagamon
megsinylette a szraz vjrst. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, kzpvasta
gok, hegyk fel elvkonyodk, de hegyknl bunksan vgzdk; elg
egyenesek, noha knyksek ; flllk vagy kiss nylt szgekben fl
fel trekvk ; sklletek; gyenge korukban finoman molyhosak; rt
korukban csupaszak, pirosas-srgk; kiss kiemelked, kerek, fak pon
tokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbb
nyire azonban kzphossz levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, hasaskuposak, tompahegyek, a vessztl
jl elllk; szrkvel tarkzott sttbarnk; elg duzzadt bordzatlan
talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kpos tojsdadok, tompahegyek: szrk
vel tarkzott pirosas gesztenyesznek.
Levelei. Kicsinyek, kiss vastag s kemnyszvetek, tojsdadok;
hirtelen elkeskenylt rvidke hegyben vgzdk; laposak vagy lapos
vlgyesek; kiss veltek: nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk;
gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk,
elg fnyesek, homlyos-zldek; szleiken elrehajlk, igen les fogak
kal srn s finoman rszesek. Levlnyelk kzphossz, kzpvastag,
rugalmas, inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi
elg hosszak, fonlidomak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei
kiss nagyobbak, klnben keveset klnbznek a vesszkn levktl.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i v o r t , Les fruits du jardin Van Mons 101. lapon.
M a s , Le Verger. II. 135.
L e r o y , Dict. de Pomol. II. 328.
J a h n , lllustr. Handh. der Obstk. V. 433. s msok.
szrevtel. Mg vidkem mostoha krlmnyei kz is jl beillik
6 krtefaj. Haznk emeltebb helyen fekv vidkein s nagyobb foly
vizeink mellkn, mg itt, az alfldn is mlt arra, hogy minden
kertben helyet kaphasson.

217

188. Bivort Henrik.


(Poire Henri; Henri Bivort.)
Szrmazsa. E becsea krtefaj azon magonczok egyikrl kelet
kezett GeestSaiutRmyben, Belgiuinbau, melyeket Bivort, Van
Mons halla utn, ennek rkseitl vett meg. 1847-ben termett el
szr s Bivort egyik rokonrl elkeresztelve, kezdett elterjedni. Rendk
vl termkeny volta daczra mg kevs.s van elterjedve. Ojtvesszejt
1873-ban kaptam a Simon-Louis testvrektl, Plantiresbl. Fajfmon
tbb zben termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.

rsideje. Aug. kzepe tjn.


Minsge. IL rend csemege s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban tojsdad vagy inkbb vagy kevsbb hosszas csigaalaku; elg szablyosan boltozott, noha szelden
buczkos-fllet. Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel szelden domborodva boltozdk s kelyhe k
rl szk karimban fogy el, melyre nha fl sem llthat; szra fel
pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb, nha nmi behajlssal is
fogyva rvid, tompakupos vget alkot. S z r a kzphossz, kzp
vastag, fs, tvnl kiss hzott; csaknem a flszinre helyezett vagy
nmi hsos dudorok kz beszortva kiss ferdre nyomott. K e l y h e
zrt vagy flig nylt; rendetlenl ll, srgs szarunem osztvnyaival szk, de sekly regben l, melynek falain nmi lapos emelke
dskk s barzdk vltakoznak, de a melyek a karimn el szoktak
enyszni.
Szne. Bre vastag, kiss rdes, fnytelen; elejnte kkes zld ;
rtvel csak kiss vilgosabb zld vagy srgs zld; napos oldaln
nyoma sincs a prossgnak. Pontozata elg sr, kiss kiemelked, fahjszin pettyekbl ll, szembetn. Finom rozsdafoltok nha mutat
koznak flletn klnsen ott, hol a br, fejlds kzben, srlst
kapott.
Belseje. Hsa fehr, flfinom, flszernt olvad; magtokja krl
kiss kves-szemcss; leve elg b, czukros, gyngd savanynyal emelt
kellemes, gyngden illatos s szeresiz. Magtokja zrt tengely;
tmlcskiben, hoszas, hegyes, sovny, de p magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban elg vgan, ksbb csak mrskelten nv,
egszsges, igen edzett; elg korn s rendkvl bven term; kiss
nyilt szgekben flfel ll, nylnk gaival, melyek gymlcsvesszk
kel s peczkekkel jl beruhzkodnak, ritks, szells, tereblyes, de nem
nagy koront alkot. Dszlik birsen is, de mg inkbb vadonczon; al
kalmas szlas fnak is, gulafnak is. Mindentt jl dszlik. Gyml
csei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel kiss
elvkonyodk; elg egyenesek; kiss knyksek; finoman bordzottak

218
flllk vagy nyili szgekben sztllk s nha flre is grblk; gyen
ge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, pirosas akszinek; jkora nagy, hosszas, itt-ott kerek, fak pontokkal elg s
rn, de nem szembetnnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azon
ban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpuagyok, hasas kposak, hegyesek, a
vessztl kiss elllk, szrkvel tarkzott pirosasbarnk; elg kill
finoman bords talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok vagy kicsinyek, kposak, alig hegyesek,
pirosas gesztenyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek, tojsda
dok vagy szvalakak; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed,
hosszas, les s kiss felre is csavarod hegyben vgzdk; csatorn
sak, veltek; gyenge korukban is csak ritksan s finoman molyhosak;
rt korukban csupaszak, simk, elg fnyesek vilgos zldek ; szleiken
apr, tompa fogakkal szablytalanul frszesek vagy itt-ott csaknem
pszlek. Levlnyelk elg hossz, elg vkony, hajlkony, tvnl
itt-ott rzsasznnel belehelt; rzsunt flfel ll. Levlplhi kzp
hosszak, ridomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei majd
nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszkn levk, csaknem laposak;
hossz, hajlkony nyelkrl kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dict. de pomol. II. 273.
M a s , Le Verger, II. 137. s msok.
szrevtel. Gymlcseit nem kell hagyni teljes rsk idejig a
fn, hanem mihelyt kiss sznt kezdenek vltoztatni, aprdonkint kell
leszretelni. Kertem mostoha viszonyai kzt is becsesnek tallvn e fajt,
terjesztsre j llekkel ajnlhatom.

219

189. Bollvilleri vajoncz.


(Beurr de Bollviller; Bollweiler Butterbirn.)

Szrmazsa. E jeles ks tli krtt Elszaszban, a negyvenes vek


elejn nyertk magrl a Baumann testvrek nagyhr faiskoljukban,
Bollvillerban. Csakhamar elterjedt mindenfel a vilgon. Ojtvesszejt
1874. kaptam a Simon-Louis testvrektl, Plantieresbl. Vidkem mos
toha viszonyai kzt leirsra alkalmas gymlcsket sem kaphattam mg
fajfmrl. Fajom valdisga azonban ktsgtelen; leirtam teht e kr
tefajt azon gymlcskrl, melyeket e czlra Kolozsvrrl Id. Bodor
Pl, bartom volt szves hozzm kldeni.
rsideje. Janur-pril; alkalmas bvs helyen nyr kezdetig is
psgben eltarthat.
Minsge. I., tbbnyire azonban I[. rend csemege- s hztartsi
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jval nagyobb is.
Alalcja. Tbbnyire hasas s tompa csigaalaku; nha csigs krtealaku, szelden buczkos s hovadsos-llet. Zme majd kzptjra,
majd kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden
fogyva boltozdik s kelyhe krl tbbnyire szk s ferdn ll kari
mban vgzdik; szra el pedig tbbnyire hirtelen fogyva s gyakran
behajlst is alkotva rvid s kiss tompakpoa vget alkot. S z r a elg
hossz, vagy kzphossz, vastag, fs, grcss s kiss grbe, banko
sn vgzd, barns-pirosas mzzal vgig bevont; majd hsos dudor mell a
flsznre helyezett, majd hsos emelkedskktl krlvve, cseklyke
mlyedsbl kill. K e l y h e zrt, nha flig nyilt; rendetlenl flll
vagy sszehajl, rvid, vrhenyessrga szarunem osztvnyaival szk
s nem mly regben l, melynek falain finom lapos rnczok s
barzdk vltakoznak s a karimn hullmos emelkedseket alkotva, inkbb
vagy kevsbb kiemelkedleg a gymlcs derekra is flvonulnak.
Szne. Bre vastag, elg srna, noha szelden hovadsos, kiss zsirostapialatu, bgyadtan fnyl; elejnte vilgos zld; rtvel zldes
vilgos srga; napos oldaln nmi ignytelen pirossal belehelt. Pontozata sr egyenlen elhintett barnsszrke vagy vrhenyes pettyek
alakjban jelenkez s a gymlcs napos oldaln igen szembetn.
Rozsdaalakzatok csak elvtve fordulnak el, de fekets ragyaszeplcskk gyakrabban tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehr, flfiuom, tmttes, olvad; magtokja krl
is csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve b, czukros vagy elg
czukros, gyugd savanyuyal emelt, kellemes, gyngden illatos, de nem
kellleg fszeresz. Magtokja zrt vagy csak alig nylttengely; tmlcskibea jkora nagy, hegyes tojsdad, sttbarna p magvakat rejt.
Fja. Elg erteljes s edzett; korn s igen bven term; fl
ll, vagy nylt szgekben elll gaival, melyek gymlcsvesszkkel s

220
peczkekkel jl beruhzkodnak, kiss szablytalan alak, terjedelmes,
szells koroat alkot. Birsen nem dszlik ugy, mint vadonczon; alkal
mas szlasfnnak s orsalaku fnak is. Kellleg nedves, kttt fldet
kvn; mert knnyen kiszrad, laza talajban nem dszlik jl s nem
terem kellleg. Gymlcsei jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel
mindinkbb elvkonyodk, egyenesek, nha elgrblk, knyksek, skflletek, flllk, vagy nylt szgekben elllk; gyenge korukban
finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, homlyos olajszuzldek
vagy szrks-barnk; aprbb-nagyobb, kerek, srgs, vagy fehres pon
tokkal, nem ppen srn, s nem szembetnleg pontozottak ; rendet
len levlkziek.
Rgyei. Kzpnagyok, zmkkuposak, alig hegyesek, a vesszkkel
prhuzamosan flfel llk, itt-ott pedig, az ersebb vesszk kzepe
tjn, sarkantyusan kiszgellk; szrkvel kiss tarkzott pirosas gesztenyeszinek; majd talapnlkliek, majd kiss kill talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tompakposak, itt-ott csaknem gmbalakuak, pirossal rnyalt vilgos gesztenyeszuek.
Levelei. Kicsinyek, itt-ott kzpnagyok, kiss vastag s kemnyszvetek; majd tojsalakuak, majd kerkesek; nha mindkt vg
kn elkeskenyedk; tbbnyire szablyosan elkeskenyed, hosszas, les
hegyben vgzdk; itt-ott laposak, tbbnyire azonban vlgyesek;
inkbb vagy kevsbb veltek s nha flre is csavarodok; gyenge
korukban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak,
srnk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek ; szleiken tompa vagy csak
kiss les fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk a vesszk
aljn hosszas, flebb rvides, kzpvastag, hajlkony, csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi lllk, hosszas onlalakak, elg tartsak.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. J a h n , Illustr. Handb. der Obstk. II. 549.
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 319.
M a s , Le Verger, I. 31. s msok.
szrevtel. Knnyen kiszrad, laza talajban itt az alfldn kevs
haszonnal jrna tenysztse ; mg nagyobb folyvizeink mellkn, iszap
lerakdsbl ll talajban, mg itt, az alfldn is megrdemlen, hogy
nagyban szaportsuk.

,
i
|

221

190. Adelajda krte.


(Adela'de de Bves; Madame Adelaide von Reves.)
Szrmazsa. E jeles krte Belgiumban a Van Mons trsulat ker
tben kelt magrl s 1854-ben termett elszr. Fjnak edzettsge s
termkenysge vgett, valamint gymlcseinek finom ze vgett is, ter
jesztsre mltnak talltatvn, ezen trsulat egyik alaptja, Rves-i
Adelajda nevrl elkeresztelve, kezdettk elterjeszteni. Ojtvesszejt a
hatvanas vek elejn kaptam Btorkeszibl. Fajom valdisgrl elg
mdom s idm volt teljes meggyzdst szerezhetnem.
Ersideje. Nlam sept. kzepe tjn; hvsebb tjakon novem
berig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegytimlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Tbbnyire hosszas csigaalaku; nha tojsdad vagy csigs
gmbalaku ; szeliden hovadsos-fllet. Zme a kzptjnl tbbnyire
albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szeliden fogyva gm
blydik s kelyhe krl szk talpban vgzdik, melyre azonban rend
szerint jl flllthat; szra fel pedig elejnte szeliden, aztn nha
nmi csekly behajlssal vagy a nlkl is fogyva, kiss tompa vgben
enyszik el. S z r a hossz, kzp vastag, fs kt vgn bunks, itt
ott grcss, tbbnyire grbe, csaknem vgig fnyes, srgsbarna mz
zal bevont; tbbnyire cseklyke regbe hsos emelkedsek kz be
szortott s rendszerint ferdre nyomott. K e 1 y h e nyilt vagy flig nyilt;
flll, hosszas, de trkeny osztvnyaival szk s elg mly regben
l, melynek falain nha szelid emelkedsek nylnak a karima fel s
ezt kiss hullmoss tve elenyszleg a gymlcs derekra is, flvo
nulnak, de ennek kerekdedsgt ritkn zavarjk meg.
Szine. Bre elg finom, nem ppen sima, de gyngdtapintatu,
bgyadtan fnyl; elejnte zldessrga; rtvel szp czitromsrga; na
pos oldaln, klnsen a napszegte darabokon, homlyos fldvrssel
bemosott, vagy csak belehelt. Pontozata igen apr; zlddel szegett
barna pettyecskkbl ll, elg sr, de nem szembetn. Finom rozs
daalakzatok, vagy hlzatos rozsdafoltok ritksan, de majd minden
gymlcsn fordulnak el.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, tmttes, olvad; magtokja k
rl kves-szemcss ; leve igen b, czukros, finom, de nha kiss hzs
savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Mag
tokja csaknem zrttengely; tmlcskiben hosszas, hegyes, tojsdad,
fekets, p vagy idtlen magvakat rejt.
Fja, Erteljes, fiatal korban buja, ksbb mrskeltnvs, ed
zett; elg korn s kedvez viszonyok kzt igen bven term; flll,
vagy elg les szgekben flfel indul, de csakhamar lefel konyul,

222
nylnk gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhz
kodnak, srlombos, gmbalak koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon is. Vdett helyen alkalmas szlasfnak is, de alkalmas kivllag lczezet melletti mvelsre formafknak. Mindentt jl dszlik,
de kellleg nyirkos talajban terem legbvebben; gymlcseit az ersebb
szelek le szoktk tizedelni.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel csak ke
veset vkonyodk, st hegyknl, gyakran buuksan is vgzdik; fiatal
fkon, a bja nvs folytn klnflekp elgrblk; ksbb elg
egyenesek, noha knyksek; lllk, vagy nylt szgekben elllk ;
csaknem skflletek; gyenge korukban finoman molyhosak; rt ko
rukban csupaszak, srgs vagy szrks barnk; apr, kerek, srgs
vagy fehres pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak;
rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok; a vesszk hegye fel jkora
nagyok, kposak, hegyesek, a vessztl kiss elllk, szrkvel tarkzott
pirosasbarnk ; elg duzzadt, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, hosszas kposak, he
gyesek, csupaszak, vrses barnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vkony s hajlkonyszvetek; tbbnyire hosszas, keskeny tojsdadok; szablyosan elkes
kenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; lapos vlgyesek ; kiss vel
tek; nyelkrl rendetlenl fl, vagy sztllk; gyenge korukban finoman
molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, elg fnyesek, homlyos
fzldek; szleiken alig szrevehetleg frszesek s itt-ott csaknem
pszlek. Levlnyelk hossz, vkony rugalmas. Leviplhi fejletle
nek, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei csaknem lnd.sstojsdadok, hullmosak; hossz, vkony, rugalmas nyelkrl lefel ko
nyulok.
Hasonnevei. Madame Adelaide de Reves.
Leri. B i v 0 r t, Annl, de pomoi. III. 97.
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 370.
M a s , Pomol. gnrale, VI. 191.
0 b e r d i c k, Jllvstr. Handb. der Obstk. V. 445.
szrevtel. Lczezet melletti mvelsre, haznkban, mindentt, de
szlas fnak csak haznk hegyes vidkein volna alkalmas. Az alfld
sksgain az ersebb szelek ellen kevs talmat tallvn gymlcsei,
ppen nem volna nyeresges szlas fnak nevelni e fajt.

223

191. Bavay Zsuska.


(Suzette de Bavay; Suzette von Bavay.)

Szrmazsa. E jeles tli krtt Esperen rnagy nyerte magrl


Belgiumban, a negyvenes vek elejn s a belga kirlyi gymlcssk
akkori igazgatjnak, Bavaynak nejrl elkeresztelve, kezdette elterjesz
teni. Napjainkban mindenfel el vau mr terjedve. Ojtvesszejt 1871ben kaptam Oberdiecktl, Jeinseubl. Fajiamon tbb zben termett
mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nov. decz.; hvsebb tjakon prilisig is eltart.
Minsge. I., nha pedig csak II. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Aialcja. Gmblyded vagy tojsdad csigaalaku; elg szablyosan
boltozott skfllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel majd szelden, majd hirtelen gmblydve
inkbb, vagy kevsbb szles talpban enyszik el; szra fel pedig
elejnte szelden, aztn hirtelen s nha nmi behajlssal is fogyva
tbbnyire rvid, vastag, tompa vget alkot. S z r a rvides, vkony
vagy kzpvastag, fs, bunksan vgzd, vgig barnamzos; szk reg
esbe helyezett, melynek hullmos karimjrl, nha elenysz lapos
bordk vonulnak a gymlcs derekra s ezt egyik oldalon hizottabb
teszik, mint a msikon. K e l y h e nylt vagy flig nylt; flll szr
ksbarna, szarunem osztvnyaival nha elg mly, nha igen sekly
regben l, melynek karimjn nha hullmos emelkedsek mutatkoznak.
Szne. Bre elg finom, sima, szraztapintatu; elejnte vilgos
zld; rtvel lnk czitromsrga; napos oldaln aranysrga s nha nmi
narancspirossal is belehelt. Pontozata sr, egyenlen elhintett fahjszn pettyecskkbl ll. Finom hlzatos rozsda majd srbben, majd
ritkbban sszefolyva, klnsen a gymlcs kt vgn, majd mindig
mutatkozik.
Belseje. Hsa fehr, nha zldesfehr, elg finom, tmttes, ol
vad; nha csak flszerint olvad; magtokja kri kves-szemcss; leve
b, czukros, finom, nha kiss hizs savanynyal emelt, kellemes, fsze
resz. Magtokja zrt vagy csak kiss nylttengely ; tmleskiben
hegyes tojsdad, barns, p magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban csaknem bujanvs; ksbb is egszsges
s edzett; korn s rendkvl bven term; flll vagy les szgek
ben flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel
jl beruhzkodnak, srlombos, magas gulaalak koront alkot. Dsz
lik birsen is, vadonczon is; alkalmas gulafnak s szlasfnak is.
Mindentt jl dszlik ugyan, de csak kellleg nyirkos talajban terem
gazdagon s szpen fejldtt gymlcsket, melyek jl daczolnak a fn
az ersebb szelekkel is.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, kzpvastagok, hegyk fel lassudan elvkonyodk; igen knyksek, skfelletek; flllk vagy

224
les szgekben flfel trekvk ; gyenge korukban finoman molyhosak; rt
korukban csupaszak, barnssrgk vagy zldesbarnk; igen apr, kerek
srgs vagy szrks pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hasaskposak, alig hegyesek, a vessztl
elllk, szrkvel rnyalt pirosas gesztenyesznek; jl kiduzzadt, bordzatlan talapon lk.
Vrgrgyei. Nagyok, tojsdad kposak, hegyesek, simk, sttbar
nval rnyalt pirosasbarnk.
Levelei. Elg kicsinyek, nem vastag, de kemnyszvetek; tojs
dadok vagy kerlkesek; hirtelen elkeskenylt, rvidke, szrs hegyben
vgzdk; vlgyesek vagy csatornsak; kiss veltek; nyelkrl vzirnyosan elllk s hegykkel kiss firecsavarodk; gyenge korukban
ritksan s fiuoraan molyhosak; rt korukban csupaszak, srnk, bgyad
tan fnylk vilgos vagy csaknem srgszldek; pszlek. Levlnyelk
rvid, vagy kzphossz, vkony, hajlkony; rzsunt flfel ll s kiss
hanyatt konyul. Levlplhi hosszasak, fonlidomak, hamar elhullk.
Virgrgyet krt levelei kerlkesek, laposak; hossz, vkony, hajl
kony nyelkrl lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L e r o y , Dict. de pomol. II. 691.
M a s , Le Verger, I. 173.
J a h n, lUustr. Handb. der Obutk. V. 177. s msok.
szrevtel. Haznk gymlcstenysztsre kedvezbb vidkein min
dentt, de az alfldn csak nagyobb folyvizeink mellken jrna
haszonnal tenysztennk e krtefajt. Vidkem mostoha viszonyai kzt
gymlcsei aprk s zkben, fkp szraz vjrskor, a mikor a fa
gykereivel a fldben, leveleivel a lgben elegend nedvessget nem
tallhat, rendszerint sszehz fanyarsgot szlelhetni.

192 Jozefina krte.


(Josephne de Malines; Josephine von Mecheln.)

Szrmazsa. E kita krteajt Esperen rnagy uyerte hihetleg


a Nemes kolnir magvrl, Belgiumban, Malines-ban s neje, Baur
Jozefina nevrl elkeresztelve, kezdette elterjeszteni. Magrl kelt fja
1830 krl fordult termre. Ez idtl fogva flsges gymlcsei vgett
vilgszerte elterjedett. Ojtvesszejt mg 1870-ben kaptam Obordiecktl,
Jeinsenbl. Ksbb msoktl is teljesen egyezb^g kaptam meg e fajt,
mely vidkem mostoha viszonyai kzt mg eddig nem volt kpes nlam
termst bemutatni. J bartaimnak ksznhetem, hogy e fajt, melyrl
tlk ojt vesszt s gymlcsket is kaptam, krlmnyes leirsban
mr is bemutathatom.
rsideje. Dec. febr.; nha teljes psgben april vgig is eltart.
Minsge. I. rend; nha kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha nagyobb is, kisebb is.
Alal<ja. Tbbnyire csigaalaku vagy csigs krtealaku; egyik olda
ln tbbnyire hzottabb, mint a msikon ; buczks s bords, klnben
pedig elg skllet. Zme szr s kehely kzt, a kzptjnl albb, a
kelyhes vg fel esik, honnt hirtelen fogyva, boltozdik s szles s
laposas talpban vgzdik; szra fel pedig szelden, nha nmi behaj
lssal is fogyva rvid, kiss tompa kpos vget alkot. S z r a tbb
nyire kzphossz, vastag vagy elg vastag, csaknem hsos s mind
kt vgn bunks, vrhenyes mzzal csaknem egsz hosszban bevont;
a gymlcs cscsra, hsos emelkeds mell kiss rzsunt helyezett
vagy hsos dudorkk kz mintegy beszortott. K e 1 y h e kzpnagy,
nyilt; kiss sztterl, szrksbarna osztvnyaival tgas, de igen sekly
mlyedsben l, melynek falai tbbnyire simk, de karimjrl lapos
bordk indulnak derekra s ennek kerekdedsget gyakran megzavarjk.
Szine. Bre vkony, finom, sima, bgyadtan fnyl; elejnte b
gyadt zld vagy srgszld; rtvel czitromsrga, nmi zldes rnya
lattal ; napos oldaln csak nha kap nmi piros rnyalatot. Pontozata
igen apr, barns; elg sr, de alig szembetn. Rozsdaalakzatok a
gymlcs derekn csak ritkn mutatkoznak; de szras vgt gyakran
finom rozsdamz bortja s nha kelyhes vgn is mutatkozik nyoma a
rozsdnak.
Belseje. Hsa rzsasznbe jtszd fehr; nha egyszeren csak
fehres, finom, tmtt, olvad; magtokja krl finoman kves-szemcss ;
leve b, czukros, gyngd, nha kiss hzs savanynyal emelt, igen
kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja tbbnyire zrttengely; tmlcskibeu sttbarna, p magvakat rejt.
Fja. Vidkemen inkbb lass, mintsem mrskeltnvs, kedve
zbb viszonyok kzt azonban vgnvs s edzett; nem korn, de aztn
igen bven term; rendetlenl fl s sztll gaival, melyek gymlcs15

226
vesszkkel s peczkekkel elg jl berulizkodnak, ritks, szells, sza
blytalan alak koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon i s ; lczezett melletti mvelsre inkbb alkalmas, mintsem gla- vagy szlasf
nak ; knnyen kiszrad, laza talajban, szraz vjrskor snyleni szo
kott; mg ktttebb s kellleg nedves talajban mindentt jl dszlik.
Gymlcsei igen jl lljk belyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, majd rvidek, majd elg hosszak, kar
csak vagy kzpvastagok, hegyk lei kiss elvkonyodk, de hegyknl
rendszerint bunksan vgzdk; majd egyenesek, majd grbk; fl
vagy sztllk; hegyknl nha bordzottak, egyebtt mindig skflletek; gyengekorukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, srgs zldek vagy zldesbarnk s rgyei fltt vrssel kiss
mosottak; apr, kerek vagy itt-ott tojsdadalaku, srgs pontokkal
elg sru, de nem szembetnleg pontozottak; elg szablyos levlkzek.
Rgyei. Nagyok, igen zmk kposak, tompahegyek, a vessztl
elllk; szrkvel tarkzott stt gesztenyesznek; majd alig, majd elg
jl kiemelked, tbbnyire bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, zmk tojsdadok, tompa-hegyek; szrk
vel srn tarkzott stt gesztenyeszin, kiss lazn ll pikkelyekkel
bortvk.
Levelei. Kicsinyek, nem pen vastag, de igen kemnyszvetfek;
kerlkesek vagy lndss-tojsdadok; tbbnyire mindkt vgokon elkeskenyedk; inkbb vagy kevsbb rvid, szrs hegyben vgzdk; csak
nem laposak vagy kiss vlgyesek; nem veltek; nyelkrl vzirnyo san elllk; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csu
paszak, simk, elg fnyesek, vilgos- vagy kiss srgs zldek, szlei
ken apr, les fogakkal srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid vagy kzphossz, kzpvastag, elg merev; majd rzsunt
flfel, majd vizirnyosan elll. Levlplhi rvidek, sarls ridomak,
a nyl tvtl kiss flebb, a nylre helyezettek, kevss tartsak.
Virgrgyet krt levelei hosszabbak, mint a vesszkn levk, lapo
sak; sztll, hosszas, vkony, rugalmas nyelkrl nha lefel konyulok.

Hasonnevei. Josephine.
Leiri. R 0 y e r. Annl, de pomol. II. 3.
L e r o y , Dict. de pomol. II. 310.
M a s , Le Verger, I. 15.
J a h n , Illustr. Handb. der Obstk. Y. 155. s msok.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kz nem val ; mert fj
rl csak ess vjrskor vagy utn lehetne termst vrnunk; mg ha
znk gymlcs-tenysztsre kedvezbb vidkein kr volna, ha egyetlen
egy kertbl is hinyoznk e kitn krtefaj.

227

193. Bihoreli vajoncz.


(Fondante de Bihorel; Butterbirn von Bihorel).
Szrmazsa. E kitn koranyri krtt Boisbnnel, franczia gy
mlcssz magrl nyerte 1867-ben Rouenben. Nevt azon utcztl kapta,
melyben a kert fekszik, a hol magrl keletkezett. Ojtvesszejt 1873ban kaptam a Simon-Lou3 testvrek faiskoljbl. Pajfmon 1881-ben
mutatta be elszr gymlcseit, melyek az alakot kivve, igen jl egyez
tek azon rvid jellemzssel, melyet rla a Guide pratique ect." kzl.
Minthogy ekkorig legalbb tudtommal, krlmnyes lersban
nincsen ismertetve; szksgesnek ltom kzleni rla a Guide pratique
rvid jellemzst, mely gy szl: ,Gymlcse kicsiny vagy kzpnagy,
sznre s alakra nzve az Erdei vajonczhoz hasonl; hsa igen finom,
teljesen sztolvad, felsges illatosz. rik jliusban. Fja igen term
keny. Egyike, mint mondjk, a legjobb korai krtknek." E jellemzs
nl fogva fajom valdisgban nem ktelkedem.
rsideje. Jlius kzepe tjn s eltart jlius vgig.
Minsge. I. vagy csaknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded vagy kzpnagy.
Alaija. Fajfmon csigs gmbalaku; hiszem azonban, hogy ezen
alakja nem lland s kedvezbb viszonyok kzt valban is hasonltni
fog az Erdei vajonczhoz; klnben szp, szablyos termet. Zme a
kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel
szelden gmblyedve boltozdik s kelyhe krl laposas talpban vgz
dik ; szra fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogy s rvid
tompa vget alkot. S z r a rvides, vastag, fs, nha csaknem hsos,
mindkt vgn bunks, csaknem egsz hosszban vrhenyes barnamz
zal bevont; majd a flsznre helyezett, majd szk mlyedskbe mintegy
belenyomott. K e l y h e nyilt; rvid, barns szarunem osztvuyaival
szpen kikanyartott, inkbb vagy kevsbb sekly regben l, mely
nek karimjn tbbnyire nyoma sincs a hullmos emelkedseknek.
Szne. Bre finom, sima, szraztapintatu elg fnyes, elejnte zl
dessrga, ksbb vilgossrga, mibl azonban csakis a gymlcs rnyas
feln ltszik ki tisztn egy-egy nagyobbka folt; mert csaknem az egsz
fllet elejnte komor, ksbb derltre vltoz vrpirossal van sznezve
vagy csak belehelve. Pontozata apr, elg sr, srgs, de csakis a
piros sznben tnik elgg szembe. Finom rozsdaalakzatok srbben
vagy ritkbban sszefolyva, majd minden gymlcsn fordulnak el, s
nha a gymlcs napos oldalt bronzszer mz gyannt takarjk el.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmttes, olvad; magtokja krl is
csak nha s alig szrevehetleg kves-szemcss; leve b, czukros, finom
savanynyal emelt, gyngden illatos, igen kellemes s az Izambert kr
tre emlkeztet, szeresz. Magtokja csaknem zrttengely; tmlcskiben, vilgosbarna, tojsdad, p magvakat rejt.
15*

228
Fja. Mikp fiatal, faiskolai ojtvnyomrl megitlhetem, vgnvs s igen edzett; elg korn s igen bven term; flfel trekv,
nylnk, de nem egyenes gaival, melyek gymlcs-peczkekkel hamar
s srn beruhzkoclnak, ritks lombozat, szells gulaalaku koront
alkot. Vadonczou jl dszlik. Szlasfnak kevsbb alkalmas, mintsem
gulafuak; helyben s talajban, gy ltszik nem vlogats; gymlcseit
rsidejk tjn le szoktk tizedelni az ersebb szelek.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, vkonyak, hajlkonyak, egyenesek,
noha szembetnleg knyksek, bordzatlanok; flllk vagy nylt
szgekben sztllk;_ gyenge korukban finoman molyhosak, rt koruk
ban csnpaszak, baruapirosak; kerek vagy itt-ott hosszas, fahjsziu
pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozattak; rendetlen, de
tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek, a vessztl jl elllk vagy
csaknem sarkantyusan kiszgellk, simk, csaknem egszen sttbarnk ;
elg duzzadt, bordzatlan s rvidke talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hasaskuposak, hegyesek, simk, pirossal
rnyalt sttbarnk.
Levelei. Kicsinyek, nem vastag, de igen kemnyszvetek; rvid
kerlkesek vagy tojsdadok; tbbnyire hirtelen elkeskenylt, rvidke
szrs hegyben vgzdk ; lapos vlgyesek, kiss veltek s hegykkel
kiss flre is csavarodok ; gyenge korukban finoman s ritksan moly
hosak ; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, elg stt
zldek ; szleiken finom, apr fogakkal srn s szablyosan frszesek. Levluyelk kzphossz, vkony vagy kzpvastag, rugalmas; rzsunt lfl ll. Levlplhi kicsinyek, foulidomuak, igen hamar
elhullk. Aprbb vagy nagyobbka msodlevelek az ersebb hajtsok
rgyei mellett gyakoriak. Virgrgyet krit levelei tbbnyire nagyob
bak, mint a vesszkn levk tojsdadok, csaknem laposak; hossszas,
vkony, rugalmas nyelkrl kiss sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal mg eddig nincs leirva krlmnyesen.
szrevtel. Megrdemli e jeles jdonsg, hogy minden kertben
helyet adjunk szmra egy-egy fnak. Szlrohamoktl vott helyeken
nemcsak hzi szksgre, hanem piaczi eladsra is elnysen tenyszthetnk. Czukrossggal kellleg vegytett, dit savanyrt mindenki sz
vesen kapna rajta a piaczokon.

229

194. Gansel bergamotja.


(Bergamotte de Q-ansel; Eothe Deohantsbirn.)
Szrmazsa, Lindley, hires angol gymlcssz szerint mg a mlt
szzad msodik felben, 17G8-ban Gansel, altbornagy nyerte magrl,
donneland-hilli jszgn, Oolchester mellett, Angolhonban. E krte
faj Angliban, Frankhonban fnebbi nv alatt ismeretes leginkbb;
Nmethonban Diel s az utna kvetkez gymlcsszek Vrs espe
res* (=Rothe Dechantsbiru) nv alatt terjesztettk s terjesztik napja
inkban is. Ojtvesszejt 1871-beu kaptam meg Oberdiecktl, Jeinsenbl. Fajfmon tbb zben termett mr. Gymlcsei nvnyzete egyez
vn a lersokkal, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. September; hvsebb tjakon novemberig is eltart.
Minsge. I. rend ; gyakran kitfinleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpuagy; gyakran kiseblj is.
Aialcja. Hasas csigaaiaku, gyakran pedig kt vgn belaptott gmbalaku; brha egyik oldaln kiss hizottabb s emelkedettebb is, mint
a msikon, mgis elg szablyosan boltozott skfllet. Zme majd
kzptjra, majd albb, a kelyhes vg fel esik, honnt a gmbalaku
pldnyoknl, mind kt vge fel csaknem egyenlen boltozdik s la
posa? karimban vgzdik; mg a csigaaiaku pldnyoknl, a szrfel
szelden s behajls nlkl fogy s tbbnyire vastag, tompakupos vget
alkot. S z r a rvid vagy kzphossz, vastag, fs, tvnl kiss, h
sos, bunksan vgzd, barnamzos; nha a gymlcs cscsbl h
sosn kiemelked, nha pedig majd elg tgas, majd szk mlyedsbe
helyezett, melynek falai tbbnyire szpen kikauyartvk, de karimjn
hullmos emelkedsek is fordulnak el. K e l y h e kzpnagy, nyilt
vagy flig nyilt; rvid, flll, srgsbarna, szarunem osztvnyaival
igen szles s lapos mlyedsben l, melynek falai majd simk, majd
szelden rnczosak s karimjt szeld, lapos emelkedsek teszik kiss
hullmoss.
Szine. Bre elg vastag s szvs, sima, noha szelden hovadsos,
gyngden rdess rendszerint fnytelen; elejnte sppadt zld; rt
vel zldes srga; napos oldaln gyakran fldvrssel bemosott s finom,
fahjszn rozsdval inkbb vagy kevsbb befuttatott; rnykban ntt
pldnyainl, gyakran a rozsdzat is, a piros szn is hinyozni szo
kott s helyette kisebb nagyobb, srbben vagy ritkbban elszrt, stt
zld pettyek s foltocskk lthatk.
Belseje. Hsa bgyadt-fehr, finom vagy elg finom, tmttes
olvad; magtokja krl kves-szemcss; leve igen b, czukros, finom,
de nha kiss sszehz savanynyal emelt igen kellemes, illatos s sa
jtszer, kedves, fszeresz. Magtokja tbbnyire zrttengely; szk
tmlcskiben ellaptott szles tojsdad, fekets bai'na, p, tbbnyire
azonban idtlen magvakat rejt.

230
Fja. Erteljes, vgnvs, edzett; korn s elg bven term;
rendetlenl fl- s sztll, merev gaival, melyek gymlcsvesszkkel
s peczkekkel hamar s jl beruhzkoduak, elg sirlombos, szably
talan alak koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik; mint birsala
nyon ; flmagas-trzs fnak legalkalmasabb; helyben s talajban nem
igen vlogats, de gymlcseit az ersebb szelek le szoktk tizedelni
s e miatt vdett helyet kivan.
Vesszei. Szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel kiss
elvkonyodk, de hegyknl, gyakran, bunksan vgzdk; knyksek; bordzatlanok; flllk vagy nyilt szgekben sztllk; gyenge
korukban srn s finoman molyhosak; rt korukban is csak aljuk fe
l csupaszak, olajszn zldek, napos flkn pirosas barnk; aprbbnagyobb, hoszas vagy kerek, szennyesfehr pontokkal elg srn s
elg szembetnleg pontozottak; elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, tbbnyire zmk kposak, rvid-hegyek, a
vessztl elllk, gyakran pedig sarkantyusan kiszgell'k; laamvas
szrkvel mosott stt gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk; jl kill
duzzadt, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Elg nagyok, kiss hasas kposak, elg hegyesek;
pikkelyeik gyakran kiss lazn takarjk egymst s szrkvel szegett
stt, nha elg vilgos gesztenyeszinek.
Levelei. Kicsinyek, kiss vastag, de lgyszvetek; tojsdadok a
vesszk hegye fel kerlkesek; tbbnyire szablyosan elkeskenyed,
lefel s flre is grbl hegyben vgzdk; a vesszk aljn csaknem
laposak; a vesszk hegye fel kiss csatornsak; tbbnyire hullmos
szlek s veltek; gyenge korukban alulfll srn fehrmolyhosak;
rt korukban sem egszen csupaszak, fnytelenek, homlyos zldek;
tbbnyire mind pszlek. Levlnyelk rvid vagy kzphoszzu, kzp
vastag, de hajlkony; csaknem vizirnyosau elll. Levlplhi majd
fejletlenek s onlidomuak, majd ridomuak vagy keskeny lndssok
s ez esetben elg tartsak. Virgrgyet krt levelei szles vagy ke
rek tojsdadok, csaknem laposak, hullmosak, nem veltek, pszlek;
rvidebb vagy hosszabb, vkonyka, csaknem vizirnyosan sztll
nyelkrl kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Bonne rouge; Diamant; Doyenn rouge ; Rothgraue
Dechantsbirn stb.
Leri. D i e l , Kemohstsorten. II. 19.
J a h n , Illustr. Handb. der Obstk, II. 119.
L e r 0 y, Dict, de pomol. I. 239.
M a s , Le Verger, III. 33. s tbben msok.
szrevtel. Ott, hol a talaj ritkn nlklzi a kell nedvessget,
teht nagyobb folyvizeink mellkn, mg az alfldn is, nagyon meg
rdemeln, hogy minden kertben helyet adjunk neki.

231

195. Madame Hutin.


Szrmazsa. E jeles tli krtt Lron, hires franczia gymlcssz
nyerte magrl, melyet 1841-be vetett el. Fnebbi neve alatt csak a
hatvanas vekben kezdett elterjedni; de mig sincs ugy elterjedve, mint
megrdemeln. Ojtvesszejt
1878-ban kaptam aradi bartaimtl,
Ottrubay Krolytl s Szakolczay Lajostl, kiknl e faj mr tbb z
ben termett s pedig azon rvid jellemzsekkel, melyek a gymlcs
kertszek nagyobb katalogjaiban rla olvashatk, igen jl egyez gymicslcet.
Ersideje. Nlunk nov. dec.; hvsebb tjakon eltart mrtius
elejig is.
Minsge. I. rend, gyakran pedig kitnleg I. rend csemege
gymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl.
Alakja. Kiss szablytalan tompa tojsalaku; fllete kiss bords,
itt-ott buczks s egyik oldaln nha hizottabb, mint a msikon. Zme
kzptjra, vagy kiss albb, kelyhes vge fel esik, honnt kelyhe fel
inkbb vagy kevsbb fogyva boltozdik s kelyhe krl elg szles,
tompa karimban vgzdik; szra fel pedig majd szelden, majd hir
telen fogyva, tbbnyire tompakpos vget alkot. S z r a hosz, vkony vagy
kzpvastag, fs, de hajlkony, tvnl is, hegynl is, tbbnyire hsos, gr
css, srgsbarna mzzal vgigbevont; csaknem a flsznre helyezett vagy
cseklyke mlyedsbe, mintegy erszakosan benyomott. K e l y h e nyilt;
flll, szarunem, csatorns osztvnyaival tgas s inkbb vagy ke
vsb mly, rucos s bordsfalu regben l, melynek szelden hul
lmos karimjrl elenysz lapos bordk nylnak a gymlcs derekra,
s ennek kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre elg finom s sima, gyakran rdes tapintatu, bgyad
tan fnyl; elejnte lnk zld; rtvel czitrom srga, napos oldaln
sem kap piros rnyalatot. Pontozata rendkvl apr, elg sr, barns,
de alig szembetn. Rozsdafoltok s alakzatok srbben vagy ritkb
ban minden gymlcsn fordulnak el, klnsen pedig kelyhes s
szras vgn; nmelykor pedig csaknem egsz fllete finom rozsda
mzzal van srn mrvnyzva vagy behlzva.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom tmttes, olvad; magtokja k
rl kiss kves-szemcss; leve b, czukros, finom savanyuyal emelt, igen
kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja zrttengely;
tmlcskiben hoszas tojsdad, hegyes, pirosasbarna, p magvakat rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges, igen edzett; elg korn s bven
term ; rzsunt flfel trekv gaival, melyek gymlcs vesszkkel
s peczkekkel szpen beruhzkodnak, ritks, kiss kuszlt lombozat,
gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon ;
szlasfnak is, gulafnak is alkalmas. Helyben s talajban, ugy ltszik,
nem vlogats ; gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.

232
Vesszei. Nem szmosat, elg hosszak, kzpvastagok, hegyk fel
kiss elvkonyodk ; nem egyenesek; szembetQleg knyksek; fino
man bordzottak, tbbnyire sztllk, gyenge korukban finoman ehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, aljuk fel zldesbarnk, hegyk fel
srgsbarnk ; kiemelked, apr, kerek pontokkal srn s szembetnleg
pontozottak; tbbnyire hoszas levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, kposak, kiss hegyesek, a vessztl ell
lk s itt-ott sarkantyusau kiszgellk; kiss lazn ll, szrkvel
tarkzott stt gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk; elg kiemelked
s kzpen hosszanbordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdad kposak, alig hegyesek, szr
kvel tarkzott vilgos gesztenyeszuek.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok, vastag s kemnyszvetek; a vesszk alin kerlkesek; a vesszk hegye fel tbbnyire
mind ludssok; szablyosan elkeskenyed, rvidke, les s tbbnyire
htra s flrecsavarod hegyben vgzdk; vlgyesek s szembetn
leg hullmosak; veltek; gyenge korukban finoman molyhosak; rt
korukban alulfll csupaszak, simk, elg fnyesek, vilgos zldek; sz
leiken les fogakkal, mlyen srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag, merev, nyilt szgekben fl vagy
sztll; tve fel nha gyngd pirossal sznezett. Levlplhi elg
kiejldttek, ridomuak vagy keskenylndssak, tartsak. Virgrgyet
krt levelei keskeny kerlkesek; csaknem laposak, hullmosak, alig
veltek; igen hossz, vkony, sztll, rugalmasnyelkrllefelcsggk,
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Krlmnyes lerst mg seholsem olvastam. Szines br
jtbemutatta a Stuttgartban megjelen Gartenzeitung* (1868. XII. fzet.)
szrevtel. Mint olyan krtefaj, mely alfldi viszonyaink kz is
jl beillik, szles elterjesztsre mlt haznkban is mindentt, hol a fld
elg mly termrteg s a kell nyirkossg nem hinyzik belle.

233

196. Guyot Gyula.


(Dr. Jules Guyot.)

Szrmazsa. E Intu krte-ujdonsgot, mely a Vilmos krtnek


mlt versenytrsa, Baltet Ern, hires franczia gymlcse'sz nyerte
magrl Troyesbau (Frankhon) a hatvanas vek elejn s Dr Guyot
Gyula, jeles ranczia oenolog nevrl elkeresztelve kezdette elterjeszteni.
Mint igen korn term, szp, nagy s finom krtefaj, ppen ugy el fog
terjedni haznkban ez is, mint a Vilmos krte. Ojtvesszejt s lersra
alkalmas gymlcst Grcz Bla, csorvsi lelksz s szenvedlyes ba
rtja a gymlcsszetnek, volt szves kldeni hozzm elszr; ksbb
Megele Bertalan bartom Mez-Bernybl is megkldtte hozzm e
jeles fajt, melyet itt krlmnyes leirsban mr is bemutathatok.
rsideje. Aug. eleje; hvsebb tjakon aug, 2-dik fele.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy, mint a Vilmos-krte, vagy az
Edward kirly krtje, melyekhez alakra s nmileg sznre is hasonlt.
Alaicja. Hasas krtealaku, szelden bords, buczks s hovadsosfllet. Zme kzptjra vagy kiss albb, a kelyhes vg fel esik,
honnt kelyhe fel szelden fogyva boltozdik s hullmos, szkes kari
mban fogy el; szra fel pedig elejnte szelden, aztn behajlssal
vagy nha behajls nlkl is fogyva, inkbb vagy kevsbb hoszas,
tompakupos vget alkot. S z r a rvid, vastag csaknem hsos, grcss
srgaszn; a gymlcs egyik oldalnak flemelkedse mellett, rend
szerint oldalt helyezve vagy hsos dudortl ferdre nyomva. K e l y h e
kicsi nyilt; flll, rvidke, barns szarunem osztvnyaival elg szk,
de nem mly regben l, melynek aljrl rnczok indulnak a karima
fel, hol hullmos emelkedseket alkotnak s inkbb vagy kevsbb
elszlesedve a gymlcs derekra is flvonulnak s ennek kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szne. Bre finom, elg sima, gyugdtapintatu, fnyes; elejnte
kkesbe-jtsz zld; rtvel szp czitromsrga; napos oldaln halvny
pirossal belehelt s kiss sttebb piros pettyekkel srn behintett. Pontozata igen finom, elg stir, zlddel szegett falijszn pettyecskk
alakjban jelentkez. Rozsdaalakzatok csak nha tnnek el itt-ott
flletu.
Belseje. Hsa fehr, finom, tmttes, olvad; magtokja krl is
csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve igen b, igen czukros
gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeres
zzel. Magtokja zrttengely; hosszas s szk tmlcskiben rendszerint
idtlen vagy pedig retlen magot rejt.
Fja. Termetre, nvsre s edzettsgre nzve a Vilmos-krte fj
hoz hasonl; korn, rendesen s igen bven term. Dszlik birsen is,
vadonczon i s ; legalkalmasabb gulafnak vagy lczezett melletti mve-

234
lsre formafknak. Ugy ltszik helyben s talajban ppen nem vlo
gats ; gymlcsei nagysguk mellett is elg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak, elg vastagok, hegyk fel
is csak keveset vkonyodk; nem egyenesek, knyksek, finoman bordzottak; flllk vagy kiss nyilt szgekben elllk; gyenge korukban
ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, olajszn sr
gsbarnk ; jkora nagy, hosszas, fak pontokkal srn pontozottak;
rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidkuposak, hegyesek, vesszkkel csaknem
prhuzamosan flfel llk, sttbarnk; elg kill, finoman bord
zott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpuagyok, hosszas kposak, alig hegyesek; piros
sal rnyalt barns pikkelyekkel lazn takartak.
Levelei. Jkora nagyok, elg vastag s kemnyszvetek; a veszszk aljn szles kerlkesek, flebb, a vesszn csaknem lndssak vagy
lndss-kerlkesek; tbbnyire szablyosan elkeskenyed, hosszas, les
hegyben vgzdk; csatornsak, itt-ott pedig lapos-vlgyesek; veltek;
gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk,
elg fnyesek, vilgos-zldek; szleiken jkora nagy, tompa fogakkal
nem mlyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy
kzphossz, vastag, de hajlkony; tbbnyire les szgekben flfel
ll. Levlplhi fonlidomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt
levelei vltoz nagysgnak; lapos vlgyesek; alig veltek; majd igen
hossz, majd pedig csak hosszas nyelkrl rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Krlmnyes lerst mg seholsem olvastam; de azon
rvid jellemzssel s tall rajzzal, melyet Rosenthal, bcsi faiskola
tulajdonos s gymlcssz catalogjaiban kzltt e gymlcsrl, igen jl
egyeze.tt az itt lert gymlcs is.
szrevtel. E kitn jdonsg mlt, hogy minden valamire val
kertben helyet foglaljon haznkban. Jval elbb rik, mint a Vilmos krte
s fja is termkenyebbnek mutatkozik a Vilmos krte fjnl; megr
demli, hogy vele minl tbben s minl tbb helyt tegynk ksrletet.

235

B.) ALMK.
57. Mdai kormos.
(Pomme grise de Mda; Gf^rauerapfel von Mada.)
Szrmazsa. Erdly s gymlcse. Hunyadmegyben s talban a
Maros ineutu, s idk dfca nagyban el van terjedve s ott rendkvl
gazdagon is terem. Gymlcseit szszel pznkkal,' karkkal verik le,
mint a dit s vermekbe laptoljk ssze. Tavaszszal aztn szekren ha
jn a Bntba hordjk s ott jvedelmez kereskedst znek vele. Az
szaki s j-keleti Krptok vlgyeiben, klnbz helyi nevek alatt
mg haznkban is tbb helyt elfordul. Tbb helyrl is egyezleg meg
kaptam ojtvesszkben s tbb id ta birom mr e fajt.
rsideje. Nlam dec. mrt.; hvsebb tjakon nyr elejig is
fonnyads nlkl eltart.
Minsge. 11. rend csemege-, hztartsi s j piaczos gymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy, mint a Masanczki alma.
Alakja. Gmblyded vagy kt vgn kiss belapitott gmbalaku;
nha csaknem hengeres gmbalaku; brha egyik oldaln kiss hizottabb s emelkedettebb is, mint a msikon, mgis elg szablyos ter
met. Zme tbbnyire kzptjra esik, honnt mindkt vge fel egyen
len, de kelyhe fel nha kiss sszbb is hzdva boltozdik, mintsem
szra fel. S z r a rvid, vkony, fs, bunksan vgzd; tbbnyire
szablyosan kikanyartott, igen szk s elg mly regbe helyezett, mely
nek falait kisebb-nagyobb terjedelemben finom rozsdamz bortja, mely
nha, sugaras foszlnyokban a mlyeds karimjn tl is nyjtzkodik.
K e l y h e kicsi, zrt vagy flignyilt; apr, egymsba borul, molyhos
osztynyaival inkbb vagy kevsbb lapos s nem mly regben l,
melynek falai szelden rnczosak s karimja szelden hullmos.
Szne. Bre vastag s szvs, elg sima, szraz vagy kiss rdestapintatu; rozsdamentes rszein elg fnyes; elejnte sppadt-zld; rt
vel zldessrga; napos oldaln ignytelen pirossal inkbb vagy kevsbb
sznezett. Pontozata sr, fahjszin, elg szembetn. Hlzatos rozsda
foltok vagy foszlnyok majd minden gymlcsn mutatkoznak; nha
egyes, fekets vagy barns ragyaszepl'cskk is tallkoznak i'ajta.
Belseje. Hsa srgs, nha zldesfehr, finom, tmtt, kemny
vagy roppan; teljes rtvel elgg porhany; leve elg b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, kellemes, renetszer fszeres zzel. Mag
tokja csaknem zrttengely; szk fikjaiban tojsdad, hegyes, vilgos
gesztenyeszn, p magvakat rejt. Kehelycsve szk tlcsralaku.
Fja. Igen erteljes, vgnvs, edzett; alkalmas helyen rendesen
s igen bven term; flfel trekv, nylnk gaival, melyek gyml
csz szervekkel jl beruhzkodnak; srlombos, de kellleg szells,
magas gmbalaku koront alkot. Legalkalmasabb szlas fnak. Hegyes
vidken s kellleg nyirkos -talajban dszlik s terem legjobban. Szraz

236
talajban rvidletii s ritkn term. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, karcsak, hegyk fel igen elvkonyoddk; egyenesek, alig szrevehetleg knyksek, bordzatlanok; flllk
vagy les szgekben flfel trekvk; gyenge korukban srn s fino
man febrmolyhosak; rt korukban nagyrszt csupaszak, fekets barnk,
itt-ott vrhenyes vagy zldes barnk; apr, kerek, fehr pontokkal igen
srn s szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban elg
rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hromszgek, tompahegyek, lapulok, fekets barnk, hegyknl srn fehrmolyhosak; alig
kiemelked, bordzatlan, szk talapra helyezkedk.
Virgriigyei. Kicsinyek, tojsdadok, tompahegyek, szrkvel rnyalt
szennyes laruk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vkony s hajlkony-szvetek; tojs
dadok vagy hosszas tojsdadok; szablyosan elkeskenyed, hosszas s
tbbnyire kiss flre-grbl, les hegyben vgzdk; laposak vagy
lapos vlgyesek; kiss veltek; nyelkrl rzsuut flfel llok; als
lapjukon finoman molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg srnk,
bgyadtan fnylk, lnk zldek; szleiken aprbb-nagyobb, ketts vagy
hrmas, tompa vagy kiss les fogakkal nem mlyen s nem szab
lyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, kzpvas
tag, finoman molyhos, tvnl stt vrpirossal mosott; les szgekben
flfel ll. Levlplhi fejletlenek, fonl vagy ridomuak, hamar
elhullk. Virgrgyet krt levelei keskenyek, csaknem lndssak,
laposak, hullmosak csavarosn elgrblk; vkony, rvid nyelkrl
mereven sztllk.
Hasonnevei. Sok helyt Zld kormos" vagy egyszeren csak Kor
mos' nv alatt ismerik.
Leiri. Tudtommal eddig mg senkisem irta le ki-lmnyesen.
Boldogult Nagy Ferencz tanr Erdly s gymlcseirl irvn csak igen
rvid s hinyos jellemzst kzltt rla. (Lsd Erdlyi gazda" 1873.
vf. 897. lapjn.)
szrevtel. Nem val az alfldre. Hegyes vidkeken, hajzhat
folyvizek mellett, elrusits czljbl haszonnal volna tenyszthet
nagyban is; mert a szlltst, hnystvetst jl kill gymlcseit ak
kor lehet piaczra szlltani, a mikor mr teljesen leszorult onnan min
den gymlcs.

237

58. Magyar tnyralma.


(Eambour liongrois; ITngarischer Bambour.)

Szrmazsa. Erdly s gymlcsei kzt ktfle Tnyr almt (erdlyies kiejts szerint Tngyr almt) mutatott be rvid jellemzsben
boldogult Nagy Ferencz tanr; az egyik a funebbi, a msik a Szsz
tnyralma. Terjesztsre mltnak talltam mindkettt. Ez ttal a
Magyar tnyraimat mutatom itt be krlmnyes lersban. Ezen almafaj hazja Als-Fehrmegye; de fllelhet mr Erdlyben egyebtt is
szrvnyosan. Ojtvesszejt 1874-beu kaptam Nagy Ferencz tanr sz
vessgbl, Kolozsvrrl. Fajfmon tbb zben termett mr. Fajom va
ldisgban nincs okom ktelkedni.
Ersideje. Nlam nov. jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. Csemegegymlcsnek csak III. rend, de, mint hztar
tsi s piaczos gymlcs, megrdemli az I-s rangot is.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Elazleslt lapos gmbalaku; brha egyik oldaln rend
szerint hzottabb s emelkedettebb is, mint a msikon, mgis elg sza
blyos termet. Zme tbbnyire a kzptjra esik, honnt mindkt
vge fel csaknem egyenlen, de kelyhe el mgis kiss sszbb hzdva boltozdik s mindkt sarkn szles laposas karimban fogy el.
S z r a rvid, vastag, csaknem hsos, molyhos; alig emelkedik a
szrnymlyeds karimja sznvonalig; tgnyilsu, de fenekn ssze
l, elg mly regbe helyezett, melynek szablyosan vagy nha sza
blytalanul kikanyartott falait finom, sugaras rozsdamz szokta bor
tani. K e l y h e jkora nagy; nyilt vagy felnylt; bokrtsan flll,
hosszas s molyhos osztvnyaival igen tgas s elg mly tuyralaku
regben l, melynek falain szeld bordk s barzdk nylnak a kari
mra s ezt hullmoss tevn, majd elenysz, majd kiss kiemelked
lapos bordk alakjban gyakran az egsz gymlcsn vgig vonulnak s
ennek kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szine. Bre vkony, de szvs, sima, rtvel zsrostapintatu; elejnte vilgos fzld; rtvel lnk srga; napos oldaln szeld pirossal
rnyalt s lnkebb piros, szakadozott cskokkal srbben vagy ritkb
ban becsapkodott. Pontozata alig szrevehet; tbbnyire csak a br
alul ttetsz, fehr pettyecskk alakjban jelentkez. Rozsda csak elvtve,
de zlddel szegett barns ragyaszeplk itt-ott, gyakrabban tallkoz
nak rajta.
Belseje. Hsa srgsfehr, magtokja krl zldesfehr, flfinom,
kiss rostos, kemny s trkeny; leve b, czukros, gyngd savanynyal
emelt, elg kellemes, gyngden fszeres zzel. Magtokja zrttengely;
szk fikjaiban zmk tojsdad, pirosasbarna, p magvakat rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; korn s igen bven
term; sztterjeszked izmos gaival, melyek gymlcsz szervekkel

238
jl beruhzkodnak; ritks, terjedelmes, lapos gmbalak koront alkot.
Szlasfnak klnsen alkalmas; mindentt jl dszlik; mg vidfcem
mostoha viszonyai kzt is termkeny. Gymlcsei nagysguk mellett is
jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak, vastagok vagy kzpvasta
gok ; hegyk fel kiss elvkonyodk; elg egyenesek, noha knyksek ;
szelden bordzottak, flllk vagy nyilt szgekben sztllk; srn s
finoman fehrmolyhosak, itt-ott csupaszak; napos flkn homlyos,
violaszn pirossal mosott barnk ; rnyas flkn s tvk fel zldesbarnk, jkora nagy, kerek itt-ott hosszas, fehres pontokkal ritksan,
de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, vagy kzpuagyok, kposak, tompahegyek,
lapulk, aljuknl szrks szennyes barnk, hegyknl srn fehrmoly
hosak ; kiss kill, szelden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, szgletes tojsalakak, tompahegyek
aljuknl szennyes barnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok, vagy jkora nagyok; elg vastag s elg kemnyszvetek; szles kerlkesek; tbbnyire hirtelen elkeskenyed, hosszas
vagy csak rvidke les hegyben vgzdk; laposak vagy igea lapos
teknsek; alig veltek, hegykkel nha flrecsavarodk; als lapjukon
molyhosak; fels lapjukon csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, hom
lyos zldek; szleiken elrehajl, tbbnyire les fogakkkal nem mlyen,
de srfln s elg szablyosan rszesek. Levluyelk rvid, vastag,
merev, molyhos, tvnl violaszn pirossal befuttatott; rzsunt flfel
ll. Levlplhi hoszas, keskeny ludssak vagy ridomuak, sztllk,
tartsak. Virgrgyet krt levelei laposak, hullmosak, flfel ll
nyelkrl bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal mg senkisem irta le krlmnyesen.
szrevtel. Hegyes vidkeken csaknem mindentt, de az alfldn,
csak a nagyobb folyvizek mellkn, hol a fld, mg szraz vjraskor is,
kellleg nyirkos, lehetne e fajt piaczi elrusitsra nagyban is te
nyszteni. A nem knyesizls kznp bizonyra kapva kapna e szp
nagy almn; mei't tapasztalsbl tudjuk, hogy a rgs, kemny alm
kat tbbre becsli, mint a finom, olvad hsuakat.

239

59. Welteni Jansen almja.


fJansBn von Welten.)

Szrmazsa. Poroszorszg rajnai tartomnyban, Aachenhez 3 ra


jrsnyira, Weltenbeu nyerte magrl, bizonyos Jansen nev egyn. Ki
volt ezen egynisg? sem Diel, a ki els irta le e kitn almt, sem
az utna kvetkez leirk nem emltik meg. Elg az hozz, hogy jeles
almafajjal gazdagtotta a vilgot; megrdemli, hogy neve ez alma ltal
rkre fumaradjon. Francziaorszgban mg kevss lehet elterjedve;
mert a nlam meglev frauczia rk mveiben mg nincs krlmnyes
lersban bemutatva: de Nmetorszgban nagyon el vau mr terjedve.
Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Nlam tbb
zben termett mr. Gymlcsei s nvnyzete egyezvn a lersokkal,
fajom valdisgt ktsgtelennek mondhatom.

Ersideje. Nov. mrt.


Minsge. Ktnleg I. rend csemege s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzp nagy; gyakran jval is nagyobb.
Alakja. Tompa kpalak vagy kupos-gmbalaku; nha kalvilszeren
bords fllet s egyik oldaln hzottabb mint a msikon. Zme szras
vge fel esik, honnt szra fel domborodva boltozdik s elg szles
s lapos karimban enyszik el ; kelyhe fel pedig szelden fogyva szszbb hzdik s kelyhe krl elg tompa cscsot alkot. S z r a rvid vagy
kzp-hossz, fs, molyhos, hegynl kiss bunksan vgzd ; tgnyilsu,
de elg mly, tbbnyire sugaras rozsdval bevontfalu regbe helyezett,
melynek lapos karimjn szelden hullmos emelkedseket lehet szre
venni. K e l y h e tbbnyre nylt s csak uha zrt vagy flig nylt;
flll, de hegykkel htragrblt, hosszas, keskeny, sokig zlden ma
rad s fehr molyhos osztvnyaival elg tgas, de nem mly regben
l, melynek falain finom rnczok s lapos bordk vltakoznak s az
reg karimjt hullmoss tve a gymlcs derekra, nha inkbb vagy
kevsb kiemelkedve a szrmlyedsig is levonulnak s a gymlcs
kerekdedsget inkbb vagy kevsbb megzavarjk.
Szine. Bre finom, sima, szraztapintatu, ledrzslve kiss fnyes ;
elejnte szalraasrga ; rtvel szp czitromsrga s itt, az alfld meleg
ben gyakran aranysrga, mely sznezetbl csak az rnykban ntt gy
mlcsknl ltszik ki tisztn egy-egy nagyobbka olt, minthogy csak
nem az egsz fllet biborpirossal van bemosva s e mosatban sttebb
pros, szakadozott cskokkal tarkzva. Pontozata a piros sznben elg
szembetn s fehrrel szegett fahj-szn petytyecskk alakjban jelenkez; mg rnyas feln inkbb csak a br alul ttetsz, mlkony petytyekknt tnik el. Flletn, a szrmlyedest kivve, rozsda alakzatok
csak elvtve, de szras vge fel egyes, fakszin szeplk gyakrabban
lthatk. Illata kellemes, szeres.
Belseje. Hsa srga, nha csaknem vrhenyes srga, finom, por
hanys, vels; leve elg b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kel-

240
lemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja nyilttengely; fik
jaiban p magvakat rejt. Kehelycsve hegyes kpalak.
Fja, Erteljes, vignvs, edzett; elg korn s bven term. Flfel
trekv vagy nyilt szgekben flll, nylnk gaival, melyek gyralcsveszszkkel s peczkekkel elg jl beruhzkodnak, giubalaku, terjedelmes,
szells koront alkot. Szlas fnak is, gulaalaku fnak is alkalmas.
Helyben s talajban, ugy ltszik, nem vlogats; mert alfldi, mostoha
krlmnyeink kzt is jl dszlik. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, igen hosszak, karcsak, hegyk fel kiss elvkonyodk; alig knyksek; egyenesek; flllk vagy nyilt szgekben
flfel trekvk; sk flletek vagy csak alig szrevehetleg, finoman
bordzottak; egsz hosszukb.m fehr molyhosak; rt korukban is csak
itt-ott csupaszuk, simk, ledrzslve fnyesek, napos flkn vilgos
vrssel rnyalt barnk, rnyas flkn inkbb csak zldes vagy srgs
barnk; apr, kerek, fehr pontokkal aljuk fel srbben, hegyk fel
ritkbban pontozottak; kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hromszgek, tompahegyek, lapulk, sra
ehrmolyhos, stt gesztenyeszn pikkelyekkel bortvk; alig kill,
kt szlen rviden bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, srn fehr
molyhosak.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, kiss vastagszvetek;
tojsdadok vagy szles kerlkesek; szablyosan elkeskenyed, hoszas,
gyakran flre is csavarod, les hegyben vgzdk. A vesszk aljn
tbbnyire laposak, a vesszk hegye fel inkbb vagy kevsbb vlgye
sek ; kiss veltek; gyenge korukban alul-fll molyhosak; rt korukban
a fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, majd vil
gos, majd homlyos zldek; szleiken nagy, tompa vagy kiss les fogak
kal mlyen s elg szablyosan rszesek. Levlnyelk kzphossz,
elg vastag, merev, molyhos; sz fel, tvnl violaszn pii-ossal itt-ott
mosott; elg les szgekben, rzsunt flfel ll. Levl plhi rvidek,
fejletlenek, fonl vagy ridorauak, elg tartsak. Virgrgyet krt
levelei nagyobbak, mint a vesszkn levk; flfel irnyul nyelkrl
kiss sztterlk.
Hasonnevei, Couronne des pommes.
Leiri, D i e 1, Kernohstsorten, almkat s krtket trgyaz, VI. 25.
O b e r d i e c k , lllustr. Handh. der Obstk. I. 419.
L u c a s , Ansivahl ect., I. 119.
szrevtel. Mennyire fog bevlni alfldi gymlcseink kz e
jeles almafaj? e krdsre csak bvebb tanulmnyozs utn adhatnnk
hatrozott feleletet. Minthogy azonban nlam els zben is olyan vben
termett, a midn a ktdtt gymlcsket ksei fagy rte, aztn a nagy
szrazsg s forrsg rendkvl kedvezett a gymlcst pusztt kr
tkony rovarok elszaporodsnak; ugy hiszem, nem fogjuk megbnni,
ha egy-egy fnak itt is helyet szortunk szmra minden kertben.

241

60. Guelton alma.


Szrmazsa. E jeles almaujdonsg napjainkban kerlt a vilg
sznpadra Tournay krnykrl Belgiumbl. Krlmnyes lerst mg
seholsem olvastam. A Simon-Louis testvrek nagy katalgjban, me
lyet Thomas 0. rendkvl rdekesen lltott ssze s Gude pratique
de l'amateur, de Fruts ect.' czim alatt 1876-ban nyomtatsban is
kzztett, gy van bemutatva a Guelton alma : Kzpnagy, szp lapos
gmbalaku, szablyostermet alma. Szne sppadt-zld, nagyrszt ho
mlyos barnapirossal mosott s cskolt. Hasa zldes, gyngd, des
czukros. I. rend. rik tl folytn. Fja erteljes edzett; korn s b
ven term." E rvid jellemzs meglehetsen rillik az n fajomra is,
melynek ojtvesszejt 1874-ben kaptam az emltett testvrek plantires-i
hres faiskoljbl. Egy paradicsomalanyra ojtott cskm 1877-ben
teht ojts utn harmadvre, daczra a megelz vek szi'azsgnak;
daczra annak, hogy elvirgzs utn ers ksei fagy rte a ktdtt
gymlcsket, reudkivl bven termett mr; mirt is elhatroztam k
rlmnyes lersban is bemutatni.
rsideje. Nov. dec.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; szraz vjrskor s bterms alkalmval
kisebb is.
Alakja. Lapos gmbalaku; szablyosan boltozott, noha egyik olda
ln hzottabb s emelkedettebb is, mint a msikon. Zme a szr s
kehely kzt a kzptjra esik, honnt szra fel kidomborodva boltozdik s szles talpasn fogy el; kelyhe fel pedig szelden, fogyva igen
tompa karimban vgzdik. S z r a rvid, vastag, csaknem hsos, bunksan vgzd; a szrmiyeds karimja sznvonalig ritkn emelked;
tgnylsu, de szk s mly tlcsralaku regbe helyezett, melynek
falait s karimjt szles lapos barzdk s szeld emelkedsek kiss hull
moss teszik. K e l y h e elg nagy, tbbnyire nyilt, nha flig nyilt; rvid,
de szles s molyhos, flll vagy sszehajl, de hegykkel htragrbl
osztvnyaival tgas s mly tnyralaku regben l, melynek falain apr
rnczok s barzdk lthatk, melyek azonban az reg karimjn rit
kn kpeznek hullmos emelkedseket.
Szne. Bre finom, sima, bgyadtan fnyl; elejnte bgyadt zld;
rtvel sppadt srga vagy aranysrga; napos oldaln a napszegte da
rabjain, homlyos pirossal mosott vagy belehelt s e szinezetbea st
tebb piros, elmosdott, szakadozott cskokkal szelden becsapkodott.
Pontozata elg sr, tbbnyire fehrrel szegett, de alig szembetn.
Szrregnek falain nha lthat nmi finom rozsdamz, de egyebtt
csak ttetsz, fehr hrtycskt lehet itt-ott szrevenni rajta. Nha
egy-egy kiemelked bibircs vagy szemlcs is tallkozik lletn.
Belseje. Hsa fehr, nha zldesfehr, raagtokja krl srgs vagy
zldes erekkel, finom, tmtt roppan, de teljes rtvel porhany; leve
16

242
b czukros, igen gyngd saTanynyal emelt, igen kellemes, noha
taln csak vidkemen, kevss szeresz. Magtokja zrttengely;
szles, lapos fikjaiban zinktojsdad, lapos, sttbarna, p magvakat
rejt. Kehelycsve inkbb vagy kevsbb szk tlcsralakii, a gy
mlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja. Elg vguvs, igen edzett; korn s igen bven term;
mert virgzsban sem knyes ; ktdtt gymlcseiben sem igen tesz
nek krt a ksei fagyok. Nyilt szgekben flfel ll gaival, melyek
gymlcsvesszkkel s peczkekkel korn s jl beruhzkodnak, elg
sr lombos, gmbalaku koront alkot. Jl dszlik vadonczon is, douciuou s paradicsom alanyon is. Alkalmas szlasfnak is, gla- s bokoralaku fnak is egyarnt. Helyben s talajban nem vlogats. Gy
mlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzphosszak, inkbb vkonyak, mint kzp
vastagok; egyenesek; alig kuyksek; flllk vagy nylt szgekben fl
fel trekvk; sk lletek; csak itt-ott, klnsen pedig hegyk fel
finoman bordzottak; nemcsak gyenge, hanem mg rt korukban is fino
man molyhosak vagy inkbb fehrhamvasak ; csak itt-ott csupaszak, vil
gos vrssel, itt-ott pedig srgval rnyalt barnk; igen apr, fehr pon
tokkal flttbb ritkn s alig szrevehetleg poutozottak; rendetlen,
tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, tompahegyek, lapos htak
a vesszhz tapadk; kiss lazn ll, finom fehrraolyhos pikkelyekkel
bortvk ; alig kill, hrombords talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, szgletesek, tompahegyek, he
gyknl fthnnolyhosak, tvknl vereses szennyesbarnk.
Levelei. Kzpnagyok, vkony s lgyszvetek, kerek tojsdadok;
csaknem szvalakuak; hirtelen elkeskenyl, inkbb vagy kevsbb r
vid, les hegyben vgzdk; szablyosan csatornsak, alig veltek als
lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, simk, bgyadtan fny
lk ; vilgos zldek; szleiken jkora nagy, tbbnyire ketts tompa fo
gakkal elg szablyosan f rszesek. Levlnyelk elg rvid s elg vas
tag, molyhos ; nyr vgn, tvnl violaszin pirossal mosott; inkbb
vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi majd kicsinyek,
fonl vagy ridomuak; majd rvid s keskeny lndssak, elg tartsak.
Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, mint a vesszkn le
vk; csaknem laposak, itt-ott kiss hullmos szlek.

Hasonnevei. incsenek.
Leiri. Elttem mg ismeretlenek.
szrevtel. Megvagyok i'la gyzdve, hogy idjrtval egyike lesz
ezen alma jdonsg is az alfldre leginkbb beill gymlcseinknek.
Addig is, mig bvebben tanulmnyozhatnm, figyelmbe ajnlom a gy
mlcskedvelknek mindentt e hazban.

243

61. Bihorel renet.


(Reinette de Bihorel; Beinette von Bihorel.)
Szrmazsa. Boisbuuel, franczia gymlcssz nyerte magrl 1859ben, Rouenbeu, s azon utczrl nevezve el, a hol faiskolja van, a hat
vanas vekben kezdette elterjeszteni. Mosolygszp gymlcsei vgett
csakhamar utat lelt e becses faj mindenfel a vilgban. Ojtdvesszejt
1869 ta tbb hiteles helyrl, tbbek kzt magtl Boisbuneltl is, tel
jesen egyezleg kaptam meg. Tbb zben termett mr nlam. Noha
fajom nvnyzete nem is egyezik jl az egyetlen lerssal; valdisg
ban mgsem ktelkedem, mert Leroy valsznleg nem a valdi Bihoreli renet fjrl, hanem e helyett tvedsbl ms frl irta le a n
vnyzetet.
Ersideje. Nlam oct. dec.; hvsebb tjakon februrig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy ; gyakran jval nagyobb is.
Alakja. Hengeres gmbalaku ; szablyosan boltozott skfllet ;
egyik oldaln csak igen ritkn hzottabb s emelkedettebb kiss, mint
a msikon. Zme tbbnyire a kzptjra vagy csak kiss albb, a
szras vg fel esik, honnt mindkt vge el csaknem egyenlen,
nha azonban kelyhe fel szelden sszbb hzdva boltozdik, mintsem
szra fel, a hol rendszerint szlesebb karimban fogy el, mintsem
kelyhes vgn. S z r a hosszas, vagy kzphossz, vkony vagy kzp
vastag, fs, molyhos ; kiss tgnyilsu, de csakhamar sszeszkl, mly
regbe helyezett s nha egy-egy hsdudortl ] ferdre is nyomott.
K e l y h e nylt, vagy flig nyilt; flll, rvid, molyhos osztvuyaival
tgas, de kevss mly, szelden rnczosfalu regben l, melynek kari
mjn szeld emelkedsek lthatk, melyek elenyszleg, kiss a gy
mlcs derekra is flvonulnak, de a nlkl, hogy annak kerekdedsgt
megzavarnk.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, szraztapintatu, szp fnyes;
elejnte sppadt zld ; rtvel vilgos srga ; napos oldaln mosolyg
pirossal szelden belehelt s kzben-kzben lnkebb piros, szakadozott
cskokkal is tarkzott. Pontozata igen apr, alig szembetn. Rozsda
alakzatok csak elvtve fordulnak el flletn.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, igen iuom, tmttes, por
hany ; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fszeres
zzel. Magtokja kiss nyilttengely; szkes fikjaiban hosszks, hegyes
tojsdad, pirosas gesztenyeszn, p magvakat rejt. Xehelycsve tompa
kpalak.
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; korn, csaknem rendesen
s igen bven term; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv
gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, szp
lombos, tereblyes koront alkot. Dszlik mindenfle alma alanyon
16*

244
alkalmas szlasfnak s egybb formafknak is; helyben s talajban
nem vlogats. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosok, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel
is csak keveset vkonyodk; egyenesek, alig knyksek, skflletek;
flllk vagy rzsunt flfel trekvk; egsz hosszukban srn, de igen
finoman molyhosak, itt-ott csupaszak, zldes vagy itt-ott srgs-barnk;
apr, kerek, fehr pontokkal srn s elg szembetnleg pontozottak;
kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, szlestalpu kposak, alig hegyesek, srn
fehrmolyhosak; alig kill, bordzatlan s csakis a vesszk hegyefel
finoman bordzott talapon lk.
Virgriigyei. Jkora nagyok, tojsdadok, tompahegyek, srn fe
hrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; szles tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hosszas les hegy
ben vgzdk; laposak, vagy lapostekusek, kiss veltek, itt-ott szel
den hullmosak, nyelkrl csaknem vizirnyosan elllk; als lapjukon
molyhosak, fels lapjukon csupaszak, elg simk bgyadtan fnylk,
homlyos zldek; szleiken apr, tompa vagy kiss les fogakkal elg
szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz; elg
vastag, merev, molyhos, nyr vgn, tvnl violaszinpirossal kiss mo
sott vagy csak belehelt; uyilt szgekben flfel ll. Levlplhi kes
keny lndssak, sztllk, elg tart,sak. Virgrgyet krt levelei
hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszkn levk, kerlkesek, lapo
sak ; hossz, hajlkony nyelkrl hanyagul sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Tudtommal mg eddig csak L e r o y irta le {Dict. de po
rni. IV. 625.); de, mint nnebb emltem, lersa a nvnyzetet illet
leg egszen hibs.
szrevtel. Egyike levn a leghladatosabb alraafajokuak, szles
elterjesztsre melegen ajnlhatom. gy hiszem azonban, hogy inkbb
val haznk emelkedettebb fekvs vidkeire, mintsem az alldre;
mert itt, az alfldn ertetve s mr akkor rnek gymlcsei, a mikor
egybb, finomabb gymlcskben vlogathatunk s gy az almkra mg
r sem hedertnk.

245

62. Fromm renetje.


(Keinette de Fromm; Fromms Eeinette,)
Szrmazsa. E becses gymlcs Szsz-Meiningen-nagyherczegsgbl, Seba falvbl szrmazik, hol magrl kelhetett. Elejute Seebai
masnczki" (=Seeber Borsdorfer) nevet viselt; ksbb a meiningeui
gymlcssz trsulat Prouim kormny-hivatalnok nevrl, Fromm arany
renetje" (=Promms Goldreinette) nvre keresztelte, mit azonban Oberdieck jnak tartott megrvidteni s fnnebbi, helyesebb nvre vltoz
tatni. Ojtvesszjt 1872-ben kaptam dr. Lucastl, Reutlingenbl. Fajmon^tbb zben termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. elejtl oktber vgig; hvsebb tjakon
mrcziusig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha valamivel nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Lapos gmbalaku ; nha kpos gmbalak, elg szablyo
san boltozott skfllet; egyik oldaln gyakran kiss hizottabb s
emelkedettebb, mint a msikon. Zme csaknem kzptjra vagy csak
kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel hirtelen gmb
lydve boltozdik s elg szles karimban vgzdik; kelyhe fel pedig
rendszerint kiss sszehzdva boltozdik s tbbnyire ferdn ll ka
rimban fogy el. S z r a rvid vagy kzphossz, kzpvastag, fs, bunksan vgzd ; tgnylsu, de szk s mly regbe helyezett, melynek
falait finom, fahjszia rozsdamz szokta bortani. K e l y h e zrt vagy
flig nyilt, nha pedig egszen nyilt; flll, hosszas s molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsb tgas s mly tnyralakuregben l,
melynek falain csak igen lapos bordcskk lthatk, melyek aztn a
karimt szelden hullmoss teszik s elenyszleg a gymlcs derekra
is flvonulnak, de ennek kerekdedsgt szrevehetleg nem zavar
jk meg.
Szne. Bre elg finom, sima, fnyes, rtvel zsrostapintatu; elejnteehres zld; rtvel lnk czitromsrga; napos oldaln aranysrga
vagy szeld srgs pirossal belehelt, mely pirossg napszegte darabjain
nha lnk piros mosatknt is jelentkezik. Poutozata elg sr, egyen
len elszrt, fehrrel szegett fahjszin pettyecskk alakjban jelent
kez, de alig szembetn. Eozsda-foltok csak elvtve tallkoznak flletn, de nmely gymlcsn egy-egy kiemelked rozsds szemlcs szo
kott jelenkezni.
Belseje. Srgsba jtsz fehr, finom, tmtt, porhany; leve b,
igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeres zzel.
Magtokja nyilttengely; fikjaiban kevs pmagot rejt. Kehelycsve
rvid kpalak.
Fja. Erteljes, egszsges edzett; korn s igen bven term;
flll vagy nyilt szgekben flfel trekv, merev gaival, melyek

246
gymlcsz szervekkel csak gyren ruhzkodnak be, ritks lombozat,
tereblyes koront alkot. Mindenfle almaalanyon dszlik. Szlas inak
leginkbb alkalmas; mindentt jl diszlik, de kellleg nyirkos talaj
ban terem legbvebben. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak, vastagok vagy kzpvasta
gok, hegyk fel lassdan elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek, csaknem skflletek; flllk vagy nyilt szgekben sztllk;
finoman s ritksan molyhosak, vrses szennyesbarnk; apr, kerek
vagy itt-ott hosszas, fehres pontokkal ritksan a nem szembetnleg
pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban kiss hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, laposhtak, kerekhegyek,
lapulk, srn fehrmolyhosak; alig kill, rviden bordzott tala
pon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, tompahegyek, azennyesbarnk, tbbnyire azonban srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, vastag s kemnyszvetek; kerek tojsda
dok, itt-ott kerlkesek; hirtelen elkeskenyed, hosszas vagy rvidke,
les hegyben vgzdk; tbbnyire lapos teknsek, nem veltek, de hegykkel kiss flregrblk; nyelkrl vzirnyosan el- vagy rzsunt
flfel llk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg
simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken apr, tbbnyire
les fogakkal elg srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk
hosszas vagy kzphossz, merev, molyhos, tvnl stt violaszinnel
mosott; nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi jkora nagyok, sztllk, lndssak, elg tartsak.
Hasonnevei. Seeber Borsdorfer; Fromms Goldreinette.
Leiri. O b e r d i e c k , lUustr. Handb. der Obstk. VIII. 111.
L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 679. s msok.
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellkn, npes vrosok kzel
ben, mg az alfldn is haszonnal tenysztbetnk elads vgett is e
becses fajt, melynek csak az a baja, hogy itt oly idben rik, a mikor
ms, kapsabb gymlcst is tallhatunk: ennlfogva inkbb val ez is
a flvidkre, mintsem az alfldre.

247

63. Casseli nagy renet.


(Q-rosse reinette de Cassel; Qrosse Casseller Eeinette.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Neve utn itlve nmet eredetnek lt


szik. Azonban a gymlcsszek nagy rsze, maga Diel is, a ki fnebbi
neve alatt, elszr irta le, inkbb azon vlemnyt osztja, liogy Hol
landbl s nem Oassel vidkrl szrmazik. Mint minden tekintetben
rtkes s becses ahnafaj, el van mr terjedve a ldgmbn mindentt,
a hol csak nemes almafajokat tenysztenek. Ojtdvesszejt 1869-ben kap
tam Oberdiecktl. Nlam tbb zben termett mr. Fajom valdisga
ktsgtelen.
Ersideje. Novembertl kezdve ks tavaszig eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagy; nha, fleg bterms idejn s nagy szrazsgkor,
csak kzpuagy.
Alakja. Rendkvl vltoz; tbbnyire azonban lapos gmbalak;
egyik oldaln gyakran hzottabb, mint a msikon; szlessgi tmrje
tbbnyire meghaladja magassgi tmrjt; nha csaknem oly szles,
mint a milyen magas. Zme kzptjra esik, honnt mindkt vge fel
csaknem egyenlen boltozdik; szrnl azonban mindig nagyobb kari
mban enyszik el, mintsem kelyhes vgn. S z r a hossz, nha azon
ban alig emelkedik a szrmlyeds karimja sznvonalig, vkony. Sv.,
bunksan vgzd, tbbnyire finoman molyhos s barnaszin; majd
tgas s mly, majd pedig csak tgnyils, de szk s mly regbe
helyezett, melynek tlait tbbnyire ttetsz, finom, sugaras rozsdamz
bortja s karimjt igen lapos emelkedsek teszik szelden hullmoss.
K e l y h e kicsi, zrt, nha flignyilt; majd hosszas, majd rvid, egy
msra hajl osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tgas, de nem mly
regben l, melynek aljrl finom, apr rnczok indulnak ki a tbb
nyire ferdn ll karima fel s onnan tovbb lapos bordk alakjban,
elenyszleg a gymlcs derekra is.
Szine. Bre finom, szvs, srna szraztapintatu, fnyes; elejnte
srgszld; rtvel lnk srga ; napos oldaln s uapszegte darabjainl
pedig aranysrga, szakadozott piros cskokkal, majd lnken, majd gyn
gden s ritksan becsapkodva vagy legalbb ignytelen pirossal bele
helve. Pontozata majd sr, majd ritks, inkbb vagy kevsbb szem
betn, aprbb-nagyobb, fahjszin, barna pettyecskk alakjban jelenkez. Rozsdaalakzatok ritkn, de egyes rozsds szemlcsk s fekets
ragyafoltok gyakrabban tallkoznak flletn.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, tmtt, teljes rse eltt km
nyes s roppan; rtvel azonban elgg porhany; leve b, vagy ele
gend, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz.
Magtokja nyilttengely; zrt fikjaiban majd p, majd csak idtlen
magvakat rejt. Kehelycsve kpalak, a gymlcsbe elg mlyen
lehatold.

248
Fja. Fiatalkorban bujanvs, erteljes, igen edzett mg virg
zsban sem knyes, st mg ktdtt gymlcseiben sem igen tehet
krt a ksei fagy. Elg korn tei-mre fordul fkp, ha paradicsom
alanyra vagy doucinra van ojtva, aztn csaknem venkint mindig b
ven terem. Flll s nyilt szgekben sztll agaival, melyek gymlcs
vesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, igen srlombos, gmbalaku koront alkot. Szlas fnak igen alkalmas, de egybb-le alak
ban is nevelhet. Helyben s talajban nem vlogats. Gymlcsei jl
daczolnak a fn az ersebb szelekkel is.
Vesszei. Igen szmosak, hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok,
hegyk fel mind-mind inkbb elvkonyodk; egyenesek, knyksek;
flllk vagy nyilt szgekben flfel irnyulok; sk-flletek; egsz
hosszukban finoman molyhosak; itt-ott azonban csupaszak; majd vil
gos majd sttebb vrssel s itt-ott zldessel is rnylt barnk; hoszszas vagy kerek fehr pontokkal srn s szembetnleg pontozottak;
tvk fel s napos felkn finoman fehrhrtysak; rendetlen tbb
nyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kiss hosszas kposak, tompahegyek, lapu
lk; vilgos gesztenyesznek, nagyrszt azonban ehrmolyhosak;
alig kill, kt szln laposan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok vagy karcs kposak, alig he
gyesek, pirosas gesztenyeszini, sima pikkelyekkel takartak, inkbb
vagy kevsbb fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok, kiss vastag, de lgyszvetek, kerlkesek vagy
kerek tojsdadok; hirtelen elkeskenylt, rvid vagy itt-ott elg hosszas,
nha flregrbl, les hegyben vgzdk; laposak vagy kiss tekn
sek ; alig veltek; als lapjukon finoman molyhosak; fels lapjukon
csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken
majd tompa, majd elre hajl, hegyes fogakkal elg srn s elg sza
blyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag, merev, moly
hos, sz fel violasznpirossal sznezett vagy mosott, csaknem vzirnyosan el- vagy kiss rzsunt flfel ll. Levlplhi elg kiejldttek, ridomak vagy keskeny lndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet
krt levelei nagyobbak, hosszabbak mint a hajtsokon levk; vastag,
merev nyelkrl csaknem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Doppelte Casseler Reinette; Duitsch Mignonne; Hollndische Goldreinette; Pomme de Laak. stb.
Leri. D i e l , Kemsbotsorten. IV. 140.
L u c a s , III. Handb. der Obstk. 1.163. s Auswahl ect. I. 132.
L e r 0 y , Dict. de pomol. III. 362.
M a s , Le Verger. IV. 5.
B i V o r t. Annl, de pomol. 1. 83. s sokan msok.
szreviel. Mg alfldi krteinkben is bzvst helyet szorthatunk
a jeles faj szmra is egyegy fnak; de haznk emelkedettebb s hegyesebb
vidkein nagyon megrdemlen a nagybani elszaporitst is. Minthogy
nagy fv kpes nvekedni; szabadon ll gymlcssbe mg inkbb
alkalmas, mintsem hzi krteinkbe, hol a trrel rendesen gazdlkodni
szoktunk.

249

64. Hubbardston-i pratlan.


(Nonpareille de Hubbardstou ; Sondergleiclien von Hubbardston.)

Szrmazsa. Amerikban, Masaachuset llam Hubbardston nev


vrosban fedeztetett fl. Eurpban csak a jelen szzad kzepe fel
kezdett elterjedni. Ojtdvesszejt 1873-ban kaptam Plantiresbl, a Simon
Louis testvrek jhr faiskoljbl. Fajfmon 1877-ben termett elszr.
Gymlcs, nvnyzet egyezett a lersokkal s igy fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. November^janur.
Minsge. Nlam I. rend csemege- s Hztartsi gymlcs; Leroy
szerint, Angers vidkn, csak II. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy, nha csak kzpnagy.
Alakja. Kpos gmbalaku, nha lapos gmbalaku; elg szablyo
san boltozott. Zme kzptjra esik, honnt szra fel jl kidomborodva
boltozdik s szles s elg lapos karimban vgzdik; kelyhe fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva, elg tompa vgben enyszik
el. S z r a rvid; ritkn emelkedik a szrmlyeds karimja sznvona
lig, kzpvastag, fs, molyhos; tgnyilsu, de mly s szk tlcsralak mlyedsbe helyezett, melynek szelden s laposan barzdlt fa
lait finom, sugaras rozsdamz futja be. K e l y h e elg nagy, nyilt, nha
flig nyilt; flll, gyakran elszradt-hegy, molyhos osztvnyaival
elg tgas s inkbb vagy kevsbb mly regben l, honnan lapos
bordk nyixlnak fl a karimra s ezt szelden hullmoss tevn, szles
lapos bordkknt a gymlcs derekra, gyakran a szrmlyedsig is levo
nulnak s a gymlcs kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre finom, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl ; elejnte srgs zld; rtvel inkbb vagy kevsbb lnksrga; napos olda
ln elg lnk vrpirossal cskolt s bemosott; rnyas oldaln is, noha
ritksan, ugyanily szn, hosszas, szakadozott cskokkal becsapkodott vagy
csak belehelt s pettyezett. Pontozata elg sr, szablytalanul elhin
tett, kisebb-nagyobb, fehrrel szegett fahjszn rozsdapettyecskk alak
jban jelentkez s ltalban vve elg szembetn. Rozsdaalakzatok a
szr-reg falait s nha a kehely-reg falait is kivve ritkn lthatk
flletn; de itt-ott egy-egy rozsds szemlcs s nedves vjrskor feke
ts ragyaszeplk mgis tnnek el nmely pldnyokon.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, tmtt, porhany s vels; leve
elg b, czukros, gyngd savanynyal emelt; igen kellemes; gyngden
fszeresz. Magtokja nyilttengely; apr fikjaiban kevs, de tbbnyire
p magot rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Erteljes vgnvs, igen edzett, virgzsban sem knyes;
ktdtt gymlcsei jl daczolnak a ksei fagyokkal; elg korn s
bven term; flll vagy rzsunt flfel trekv gaival, melyek gy
mlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkoduak, szles gmbalaku,

250
elg srlombos, de azrt kellleg szells koronft alkot. Mindenfle
alakban nevelhet; mindentt jl dszlik; gymlcsei, nagysguk mel
lett is, igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel kiss
elvkonyodk; egyenesek; knyksek; flllk vagy nyilt szgekben
elllk; alig bordzottak; egsz hosszukban sttrn s finoman molyho
sak; rt korukban is csak itt-ott csupaszak, fekets violasznek; aljuk
fel itt-ott zldesbamk s az ersebb hajtsokon kiss fehrhrtysak;
apr, kerek, itt-ott pedig tojsdad fehr pontokkal elg srn s elg
szembetnleg jiontozottak; rendetlen, azaz majd rvid, majd hossz
levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, rvidek, elg hzottak, tompahegyek, lapu
lk, fehrmolyhosak; alig kill, kt szlen rviden s laposan bord
zott talapra helyezkedk.
Vlrgrgyei. Elg nagyok, tojsdadok, kiss szgletesek, tompahe
gyek ; kiss lazn ll, srn fehrmolyhos s szennyesbarna pikke
lyekkel bortvk.
Levelei. Elg nagyok, elg vkony, de kemnyes szvetek; !;hoszszas tojsdadok vagy kerlkesek; majd szablyosan, majd kiss hirte
len elkeskenyed, tbbnyire flregrljlt, hosszas, de kevss les hegy
ben vgzdk; laposak vagy szleiken csak kevss flhajlk; alig vel
tek ; itt-ott hullmos szlek; gyenge korukban alul-fll molyhosak,
rt korukban csak als lapjukon molyhosak, fels lapjukon pedig csu
paszak, igen simk, fnyesek, lnk sttzldek; szleiken elrehajl,
elg les, tbbnyire ketts fogakkal elg mlyen s srn frszesek, Levlnyelk, hosszas, elg vastag, merev, molyhos, sz-fel violasznpiros
sal mosott; tbbnyire nyilt szgekben flfel vagy itt-ott csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi elg kifejlditek, keskeny lndssak, sztllk, de hegykkel a nylfel visszakanyarodk, elg tartsak. Virgrgyt krt levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vezrvesszkn
levk; itt-ott szles lndssak; rvid, merev nyelkrl rendetlenl fl
vagy sztllk.
Hasonnevei. Hubbardston Nonsuch; American Nonpareille. stb.
Leiri. B i v o r t , Annl, de pomol. III. 25.
Leroy.jDc. de pomol. IV. 497.
O b e r d i e c k lllustr. Handh. der Ohstk. VIII. 137.
szrevtel. E szp s j almafaj alfldi viszonyaink kz is jl
be fog illeni s nagyon megrdemlen, hogy kertett kerteinJcben min
dentt helyet adjunlc szmra; de utak mell s nyilt gymlcsskbe
kevsbb volna ajnlhat; mert nagy s szp gymlcsei, hamar szemkbe tnnnek az ingyen vevknek.

251

65. Fraas nyri kalvilja.


(Oalvile-d't de Fraas; Fraas' Sommer-Calvill.)

Szrmazsa. E becses n^^ri almt Fraas dkn nyerte magrl


Balingenban (Wrttemberg). Mindenfel el van mr terjedve Ojtvesszejt 1871-beu kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Fajfmon tbb zben
termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje, Nlam ang. kzeptl sept. elejig; hvsebb tjakon
novemberig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s Hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy legalbb nagyobb a kzpszernl.
Alakja. Magas vagy kpos gmbalaku; szelden bordzott fllet ;
egyik oldaln rendszerint liizottabb s emelkedtebb, mint a msikon.
Zme kzptjnl albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel hirtelen
gmblydve boltozdik s szra krl szles, laposas talpban enyszik
el; kelyhe fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva, tbbnyire
ferdn csonkzott, kpos vgett alkot. S z r a rvid, vastag, hsos, kiss
vrhenyes zld; elg tgnyilsu, de mly s elg szk regbe helyezett,
melynek szelden barzdolt falait finom, fahjszin sugaras rozsda szokta
bortani. K e l y h e kicsi, zrt; flll s sokig zlden marad osztvnyaival elg mly s szk regben l, melynek kiss molyhos aljrl
inkbb vagy kevsbb lesen kiemelked bordcskk nylnak a ka
rima fel s onnan tovbb kalvilszeren a szrmlyedsig is.
Szine. Bre finom, sima, fnyes, rtvel s lltban zsirostapintatu;
elejnte sppadt zld; rtvel zldes szalmasrga ; napos oldaln szeld
rzsasznnel belehelt vagy elmosdva cskozott; rnykban ntt gy
mlcseinl rendszerint hinyzik a pirossg. Pontozata mg a piros sznben
is alig szembetn. Rozsdaalakzatok majd sohasem tnnek el rajta.
Belseje. Hsa fehr, finom, kiss knny s laza, porhany ; leve elg
b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes fszeres zzel. Mag
tokja inkbb vagy kevsbb nyilttengely; fikjaiban tbbnyire idtlen
magvakat rejt. Kehelycsve szk tlcsialaku.
Fja. Igen erteljes, egszsges s edzett; korn, csaknem rendesen.
s igen bven term; flll vagy nyilt szgekben sztll gaival,
melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, srlombos, terjedel
mes, magas gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon.
Szlas fnak s trpe fknak is alkalmas; mindentt jl dszlik. Gyml
csei jl lljk helyket a in.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok vagy kzp vastagok,
hegyk fel lassudan elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek,
hegyk fel kiss bordzottak flllk vagy nyilt szgekbea flfel t
rekvk ; egsz hosz-szukban srn fehrmolyhosak, pirosas barnk, aljuk
fel zldes barnk; hosszas vagy kerek, fehres pontokkal ritksan s
nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.

252
Rgyei. Elg nagyok, laposhtuak, tompahegyek, srn fehrmolyliosak; alig kill, kt szln bordzott talapon lk,
Vrgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompaliegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy jkora nagyok; elg vkony s hajlkonyszvetek; szles tojsdadok ; majd szablyosan, majd hirtelen elkeske
nyed, hosszas, les s kiss flre is csavarod hegyben vgzdk; lapos
vlgyesek vagy teknsek; nem veltek, szleiken itt-ott hullmosak;
nyelkrl csaknem vizirnyosan elllk; als lapjukon molyhosak; fels
lapjukon csupaszak; elg simk, bgyadtan fnylk, homlyos zldek;
szleiken elrehajl, torapa fogakkal elg mlyen s elg szablyosan
frszelek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossszu, kzpvastag, merev,
molyhos, tvnl sttviolaszinnel mosott; tbbnyire les szgekben
flfel ll. Levlplhi kicsinyek, fejletlenek, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei kisebbek, keskenyebbek, miut a vesszkn levk,
laposak; rvid s merev nyelkrl rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei- Fraas weisser Sommer-Calvill.
Leiri. L u c a s, lllustr. Handh. der Obstk. I. 39. Msok tudtommal
mg nem rtk le.
szrevtel. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is ritka v, mely
ben ne teremne. Kellleg nyirkos talajban bizonyra nagyon kifizetn a he
lyet, melyet kertben elfoglal. A kik a nyri almt szeretik; azoknak
j llekkel ajnlhatom.

253

66. Nmet arany pepin.


(Pepin d'or allemand; Deutscher Goldpepping.j

Szrmazsa. Bizonytalan; valszin azonban, hogy Nmetorszg


bl szrmazik; mert Herrenhansenbl kezdett elterjedni fnebbi neve
alatt. Mint az Angol arany pepinnel versenyz s ezt gymlcsei jsgval
s fjnak edzettsge s termkenysgvel fll is ml almafaj, megle
hetsen el van mr terjedve mindenfel. Ojt vesszejt 1870-ben kap
tam Oberdiecktl Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Dec. febr.; hvsebb tjakon s alkalmas, hvs helyen,
mjusig is eltart.
Minsge. Kitni eg I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alalcja. Lapos gmbalaku vgy csaknem kpos gmbalaku; tbb
nyire szablyosan boltozott; nha egyik oldaln kiss hizottabb s emel
kedettebb, mint a msikon. Zme tbbnyire kzptjra esik, honnt
szra fel szelden gmblydve boltozdik s szra kri elg szles,
laposas karimban vgzdik; kelyhe fel jiedig szelden gmblydve,
majd kiss fogyva, boltozdik s ez utbbi esetben igen tompa kpos vget
alkot. S z r a rvid, elg vkony, fs, molyhos, kiss bunksan vgzd ;
elg mly s szk tlcsralaku regbe helyezett vagy aban egy-egy
sas-orr forma dudortl beszortott. K e l y h e zrt, nha flig nyilt;
bokrtsan flll, hosszas, hegyes s molyhos osztvnyaival tgas s
nem mly tnyralakii regben l; melynek aljn szelid rnczok s
lapos barzdcskk vltakoznak, de ezek a karima fel tbbnyire elenysz
nek s a gymlcs derekra nem vomilnak fl.
Szine. Bre elg finom, sima, gyngd tapintatu,bgyadtan fnyl;
elejnte zldessrga; rtvel csalcnem aranysrga; napos oldaln is csak
a napnak jl kitett pldnyain kap nha nmi gyngd piros mosatot
vagy rnyalatot. Pontozata ritks, fahjszin, alig szembetn. Finom,
ttetsz rozsda gyakran lthat rajta s pedig majd szakadozott fosz
lnyokban majd kiss srbben is sszefolyva.
Belseje. Hsa srgs, igen finom, tmtt, roppans, teljes rtvel
elgg porhany; leve b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen
kellemes, fszeres zzel. Magtokja zrttengely; zrt fikjaiban zmk
tojsdad, kvszin-barna, egszsges magvakat rejt. Kehelycsve
kpalak.
Fja. Erteljes, vgnvs, igen edzett; korn s bven term;
flfel trekv, nylnk s mgis merev gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl beruhzkodnak; sr lombos, magas gmbalaku koront
alkot. Dszlik mindenfle alma alanyon; alkalmas szlas fnak is, gulafuak i s ; helyben s talajban nem vlogats. Gymlcsei jl lljk
helyket a fn.

254
Vesszei- Szmosak, hosszak, kzp vastagok, hegyk fel is csak
keveset vkonyodk; egyenesek, flllk vagy les szgekben flfel
trekvk; bordzatlanok; gyenge korukban is, rt korukban is finoman
fehrmolyhosak, csak itt-ott csupaszak, olajszin zldes barnk; aprbbnagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas, fehres pontokkal elg stirn s
elg szembetnleg poutozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, szvalakuak, tompahegyek, lapik, srn
fehrmolyhosak; Iriss kill, les prknyos talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, kposak, alig hegyesek, stt
barnval tarkzottak, sttrn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzp nagyok, vkony s hajlkony szvetek; tojsda
dok vagy hosszas tojsdadok; majd szablyosan, majd hirtelen ellceskenyed, hosszas s kiss flre is csavarod, les hegyben vgzdk, a
vesszk aljn csaknem laposak; a vesszk hegye fele vlgyesek vagy
csatornsak; alig veltek; itt-ott hullmosak; als lapjukon esiipaszak
simk, fnyesek, vilgos fzldek; szleiken tbbnyire ketts, kiss les
fogakkal nem mlyen, de srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid vagy kzp hosszii, vastag, merev, molyhos, als feln
violaszn pirossal mosott; majd vizirnyosan elll, majd inkbb vagy
kevesbb les szgekben flfel ll. Levlplhi elg kifejldttek,
lndssak, kiss sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire
kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszkn levk, laposak, kiss veltek;
rvid, vkony, flll nyelkrl kiss lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Herrenhuser deutscher Pepping; Pomme d'or d'Allemagne; Hoyaischer Goldpepping.
Leri. O b e r d i e c k , lilusir. Hand. der Obst. . 133.
L e r o y , Dict. de pomol IV. 509.
M a s , Le Verger, IV. 55. s msok.
szrevtel. Abbl itlve, hogy e jeles almafaj nlam csak ess
vjrskor ad meglehets termst, mig szraz vjrskor a md nlkl
elszaporodott krtkony rovarok mit sem hagynak a fn a leszretels
idejig, btran kimondhatom, hogy az alfldn kevs liaszonnal jrna
tenysztse brhol i s ; de a felfldn bizonyra rdemes volna nagyban
is tenysztennk.
*

255

67. Cham pagne-i renet.

(OIT.

Saupny-i.)

(Eeinette de Champagne; Champagner Eeinette.)

Szrmazsa. Bizonytalau. A gymlcsszeti irodalomban jelenleg


ltalnosan elfogadott, fnnebbi neve ugyan azt mutatn, hogy Champague vidkrl val; de, minthogy Nmethonban
Loskrieger'
nv alatt mr rgebben el volt terjedve s maga Diel is ez utbbi nv
alatt mutatta be elszr a vilgnak, hihetbb, hogy Nmetorszgbl
vette szrmazst. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Lucastl, ReuUingenbl. Fajfmon csakhamar termre fordult. Gymlcsei s nvnyzete
egyezvn a lersokkal, fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Dee. April.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Lapos gmbalak, nha csaknem karika-alak; elg szab
lyos termet, noha gyakran egyik oldala kiss hzottabb, mint a msik.
Zme a szr s kehely kzt kzptjra esik, honnt mindkt vge fel,
csaknem teljesen egyenlen boltozdik s mindkt vgn lapos karimban
fogy el. S z r a hossz, vkony, fs, csak kiss bunksan vgzd; su
garas rozsdval bevont falu, tgnyilsu s elg mly regbe helyezett.
K e l y h e zrt vagy kiss flig nyilt; flll, hosszas s kiss molyhos,
sokig zlden marad osztvnyaival szelid rnczok s lapos bordcskktl barzdlt falu, tgas, de nem mly regben l, melynek szles kari
mjrl a szrmlyeds karimjig is, elenysz lapos bordk nyillnak
le, de ezek a gymlcs kerekdedsgt csak ritkn zavarjk meg.
Szne. Bre finom, SZVS, sima, bgyadtan fnyl, elejnte kiss
hamvas, rtvel pedig kiss zsiros-tapiutat; alapszne srgs vagy s
padt zld; rtvel sppadt czitromarga, napos oldaln nha szelid piros
sal belehelt vagy pettyezett, de rnykban ntt gymlcsein hinyzik
minden pir. Pontozata apr, ritks s csak itt-ott szembetn. Rozsdaalak
zatok, a szrmlyedst kivve, csak ritkn tnnek el felletn.
Belseje. Hsa fehr, magtokja krl srgs vagy zldes erekkel,
finom, tmtt, porhany; leve elg b, czukros, finom savaiiynyal emelt,
br kevss fszeres, de igen kellemes z. Magtokja kiss nyilttengely;
nyilt s elg nagy fikjaiban tbbnyire p magvakat rejt kehelycsve
rvid kpalak.
Fja. Elg vgnvs s erteljes, edzett; korn s igen bven
term; mirt is nagy fv ritkn nevekedik. Srn ll, merev gaival
melyek gymlcs-peczkekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, gmbalaku
koront alkot. Szlas fnak vadouczra ojtand. Helyben s talajban
nem vlogats. Ktdtt gymlcsei, ha mindjrt a ksei fagyok
kal nem is daczolnak jl; de a megmaradt pldnyok jl lljk hely
ket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, rvidek, kzp vastagok, hegyk fel sem
igen vkonyodk; merevek, egyenesek vagy hegykkel flfel grblk;

256
a sudr hegyn flfel llk; albb pedig sztllk; sk flletek; csak
itt-ott finoman bordzottak; gyenge korukban stirn; rt korukban kevsbb srn, molyhosak; vrses barnk; igen apr, finom, fehr, kerek
vagy hosszas pontocskkkal ritksan pontozottak; rendetlen levlkzttek.
Rgyei. Inkbb kicsinyek, mint kzp nagyok, rvidek, tompahegyek, lapulk; fehr molyhos pikkelyekkel bortvk; alig kiemelked,
kisded s csak kt szln kiss bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, barnval
rnyalt gesztenyeszinek, fehrmolyhosak
Levelei. Nagyok, elg vastag, de lgyszvetek, hosszas s szles
tojsdadok; tbbnyire rvidke, tompa vagy kiss hosszas s les hegy
ben vgzdk; csaknem vizirnyosan sztterjeszkedk'; laposak; csak
kiss veltek; itt-ott kiss hullmos szlek; fels lapjukon pedig elg
simk, csupaszak, zsirfnyek, lnk vagy sttzldek; als lapjukon
szennyes-molyhosak; szleiken elre irnyul, igen les fogakkal kiss
mlyen frszesek. Levlnyelk hosszas s elg vastag, meglehets
merev, molyhos, tvnl nyr vge fel violaszinpiros; a vessztl
csaknem vizirnyosan elll. Levlplhi kicsinyek, fejletlenek, fonlidomtak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszabbak, keske
nyebbek, mint a vezrvesszkn levk; laposak, kiss hullmosak; hoszsz, vastag nyelkrl tbbnyire lefel lgk.
Hasonnevei. Loskrieger; Reinette platt de Champagne; Reinette
blanche de Champagne; Herrenapfel, Weisser Zwiebelapfel stb.
Leir. D i e l , Kemobstsorten I. 85. s III. 122.
D i t t r i c h , Obstkunde I. 297.
L u c a s , lUvstr. Handb. der Ohstk. I. 125.
L e r o y , Dict: de pomol. IV. 626.
M a s , Le Verger, IV. 109.
szrevtel. Minthogy e jeles alma csak tavasz fel rik meg s f
jrl leszedve azonnal nem lvezhet; nagyon alkalmas volna orszg
utak mell s kertetlen gymlcsskbe is fkp haznk emelkedettebb,
hegyes vidkein. Alfldi viszonyaink kz azonban nem igen illenk be;
mert itt rszint a ksei fagyok, rszint a krtkony rovarok sokasga,
majd minden gymlcst elpuszttank.

257

68. des vadalma.


(Pyrus malus prunifolia fructu dulce.)
Szrmazsa. Bizonytalan. A nlam meglev gymlcsszeti mvek
egyikben sincs hozz hasonl vagy vele azonosnak vehet gymlcs
leirva. Klnssge vgett, mint dszft hozattam meg 1868-ban Orosz
vrrl, az ottani nvnymivel intzetbl. Dszfkrl szl knyvekben,
a milyenekkel nem birok, lehetne tn szrmazsrl bvebben rte
slni. Tbb zben termett mr nlam; de, mint affle vadalmt, eszembe
sem jutott soha, nemes gymlcseim mellett t is tanulmnyozni: mig
nem 1876-ban kertem tbb ltogatjnak feltnt a gymlcsk terh
tl fldig hajlott gu fa, a kik aztn megzlelvn az r flben lev
des vadalmt, nem gyztk annak jsgt dicsrni. Ekkor vettem az
tn magam is figyelembe vadalmmat s ugy talltam, hogy a dszfk
kzl bzvst bevehetjk gymlcss krteinkbe is.
rsideje. Aug. kzeptl sept. kzepig.
Minsge. 11. rend csemege- gazdasgi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kicsiny, mintegy kzpnagy di.
Alal<ja. Tojsdad gmbalaku. Zme a szr s kehely kzt kzp
tjra esik, honnt szra fel szpen kidomborodva boltozdik s elg
szlestalpasan fogy el; kelyhe fel pedig szelden fogyva, mindin
kbb sszeszkl s csucsosan vgzdik. Szra hosszas, igen vkony
fs, kiss bunksan vgzd, barnamzos; szk s mly, nha tg s
sekly, szpen kikanyartott tlcsralaku regbe helyezett, melynek fa
lai rozsdamentesek s karimjn igen lapos, szeld emelkedskk sz
lelhetk. K e l y h e kicsi, zrt ; bokrtsan flemelked s hegykkel
htragrbl, hossz, keskeny s molyhos osztvnyaival tbbnyire a
gymlcs cscsn, bemlyeds nlkl, rnczok s apr, husos-dudorkk
kzt l. A gymlcs dereknak kerekdedsge ritkn szablyos ; mert
inkbb, vagy kevsbb, de mindig szelden kiemelked lapos bordk
vonulnak le rajta kelyhes vgtl szrmlyedseig is.
Szne. Bre finom, de SZVS, skos, ledrzslve ragyog fnyes,
elejnte zldessrga; ksbb lnk aranysrga, mibl azonban csak
rnyas feln tnik el tisztn egy-egy nagyobbka folt; mert csaknem
az egsz gymlcs lnk piros, szakadozott cskokkal van tarkzva s
halvnyabb pirossal befuttatva. Pontozata apr, a br alul ttetsz,
piczike fehr pettyek alakjban jelenkez s csakis a piros sznben ve
het szre. Rozsdafoltok vagy pettyek mg elvtve is alig tallkoz
nak rajta.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, igen tmtt roppan; leve b,
igen czukros, kellemes fszeres, csaknem illatosz. Magtokja nyltten
gely; fikjaiban hosszks, p magvakat rejt. Kehelycsve rvid
kpalak.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges, edzett; korn s rendkvl
bven term; virgzsban nem knyes; ktdtt gymlcsei jl da17

258
czolnak a ksei fagyokkal; rendetlenl sztll s ksbb a gymlcs
terhe miatt lefel grbl gaival, melyek gymlcspeczkekkel jl berulizkodnak, szablytalan, szells koront alkot. Dszlik vadonczon,
doucin s paradicsoiualaayon egyarnt. Alkalmas szlasfnak is, bokoralaku fnak is ; mindentt jl dszlik. Csomsn term gymlcseit
a rovarok is kmlik, a szelek sem kpesek id eltt leverni a irl.
Vesszei. Fiatal fkon elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegykfel elvkonyodk; rendetlenl sztllk vagy flfel irnyulok;
ritkn egyenesek; alig knyksek; finoman bordzottak; gyenge ko
rukban finoman molyhosak ; rt korukban csupaszak ; aljuk fel finoman
fehrhrtysak ; vrses vagy zldesbarnk, hegyk fel kiss hamvasak.
Kisebb-nagyobb, kerek, fehr pontokkal itt-ott srbben, itt-ott ritkb
ban pontozottak ; szablytalan levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, laposak, tompahegynek; szorosan a vesszhz
tapadk; fehrmolyhos-szegly, vilgosvrs pikkelyekkel bortvk ;
alig kill hrombords talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hosszas karcs tojsdadok, tompahegyek ;
hegyknl srn fehrmoiyhos, albb vilgosvrssel tarkzott stt
barna, lazn ll pikkelyekkel takartak.
Levelei. Elg nagyok, kiss durva, de nem kemuyszvetek; ke
rek tojsdadok, vagy kerlkesek; majd rvid, majd elg hosszas, kes
keny s les hegyben vgzdk; szles csatornsak; veltek; als lap
jukon molyhosak ; fels lapjukon finoman borsksak, de klnben si
mk, csupaszak, bgyadtan fnylk, elg sttzldek; szleiken nagy,
kerekhegy fogakkal elg szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas,
kzpvastag, hajlkony, csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi kicsi
nyek, fonidomuak vagy rvid s keskeny ludssak, sztllk, elg
tai-tsak. Virgrgyet krt levelei igen hosszak, keskeny kerlkesek;
szles csatornsak; kiss hullmos-szlek; hossz nyeleikrl tbbnyire
lefel lgk.
Hasonnevei. Tudtommal nincsenek.
Leri. Gymlcsszeti mvekben, tudtommal, mg nincs lerva sehol.
szrevtel. Gazdagon term, egszsges ija s szpen sznezett,
kellemesz, des gymlcsei vgett megrdemleu, hogy minden kert
ben, mg az alfld sksgain is, helyet szortsunk szmra, legalbb
egy-egy fnak. A gyermekek, kik nem bartjai a lgyhusu gyml
csknek, kapva kapnnak az des vadalma gymlcsein, melyek az
des almkat kedvel idsebbeknek is elg finom csemegl szol
glnnak.

259

69. Hoszu zld aranka.


(G-ulderJing long-vert; Langer grner G-ulderling.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Diol, a ki elszr ismertette meg, Hol


landibl kapta 6 becses ajt; de szrmazst illetleg semmit sem jegy
zett fl. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Dr. Lucastl, Reutlingenbl.
Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nov. jan,; hvsebb tjakon vagy alkalmas, hvs
helyen tartva nyrig is eltarthat a nlkl, hogy fonnyadna.
Minsge. II. rend csemege-, de I. rend hztartsi gymlcs.

Nagysga. Jkora nagy.


Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban magasnak ltsz, tompak
pos vagy hengeres gmbalaku; szembetnleg bords s egyik olda
ln gyakran hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme a k
zptjnl albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel szelden gmb
lydve boltozdik s majd szk, majd elg szles laposas talpban vgz
dik ; kelyhe fel pedig inkbb vagy kevsbb ssze hzdva, majd tompa
cscsban, majd elg szles, ferdn ll karimban fogy el. S z r a r
vid vagy kzphossz, majd vastag s hsos; majd kzp vastag s
fs, finoman molyhos, szpen kikanyartott, mly tlcsralaku regbe
helyezett s nha egy-egy hsos dudortl flre is nyomott. K e l y h e elg
nagy, zrt vagy flig nyilt; rendetlenl flll, hosszas, molyhos s
trkeny-hegy osztvnyaival majd tgas s elg mly, szelden rnczolt s bords mlyedsben l; majd hsos dudorkk s rnczok
kz beszortva, csaknem a flszinre helyezett.
Szne. Bre finom, sima, szraz tapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte vilgos zld; rtvel szp czitromsrga; napos oldaln is alig
kiss lnkebb srga s csak a napnak nagyon kitett darabokon nmi
piros lehelettel sznezett. Pontozata ritks; egyenlen elszrt barns
pettyecskk alakjban jelenkez, csak itt-ott szembetn. Rozsda csak
szr regben s nha kehely regben szokott mutatkozni.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, lfinom, tmttes,
roppan; leve elegend, csukros, gyngd savanynyal emelt, kellemes
fszeres zzel. Magtokja nyilttengely; kiss nyilt fikjaiban hosszks,
sttbarna, p magvakat rejt. Kehelycsve bls-hengeres, a gymlcsbe
jellemzleg mlyen lehatol.
Fja. Erteljes vignvs, edzett; korn, rendesen s igen bven
term; flll vagy flfel trekv, ers gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl beruhzkodnak, srlombos, de kellleg szells, gmba
laku korant alkot. Szlas fnak nevelend s kellleg nyirkos talajba
ltetend; mert csak igy fizeti ki a helyet, melyet a kertben elfoglal.
Gymlcsei nagysguk mellett is jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Igen szmosak, hosszak elg vastagok, hegyk fel is
csak keveset vkonyodk ; egyenesek, bordzatlanok; fl vagy sztllk ;
17*

260
gyenge korukban is, rt korukban is elg siirfln, de finoman molyhosak;
iit-ott csupaszak, violasziupirossal rnyalt barnk; tbbnyire kerek,
fehres pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; ren
detlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, tompahegyflek, lapulk,
srn 'ehrmolyhosak; alig kill s csaknem bordzatlau talapra
helyezkedk.
Virgrgyei. Nagyok, tojsdadok, tompahegyek, fehr molyhozattal igen srn takartak.
Levelei. Nagyok, de elg vkony s lgyszvetek; tbbnyire kerlkesek vagy pedig hoszas tojsdadok; majd rvidke, majd hosszas
s flre csavarod, hegyben vgzdk; laposak, nem veltek als lap
jukon molyhosak; fels lapjukon is sokig hamvasak s csak sz fel
csupaszak, bgyadtan fnylk, homlyos vagy stt zldek; szleiken
tompa fogakkal elg srn s elg szablyosan rszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, vkony vagy kzpvastag, tvnl, sz
fel, violasziupirossal kiss bemosott; tbbnyire les szgekben flfel
ll. Levlplhi fejletlenek, ridomuak, hamar elhullk. Virgrgyet
krt levelei kerlkesek vagy visszs tojsdadok; vkony merov nye
lkrl rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. D i e 1, Kernobstsorten, XI. 36.
O b e r d i e c k , Ilhtstr. Handb. der Obstk. IV. 211.
szrevtel. Mint igen j hztartsi gymlcs, piaczi elrusitsra
haszonnal volna tenyszthet nagyban is ; de szraz, laza talajban csak
ess vjrskor kpes bven teremni; mirt is tancsos lesz, csak oly
helyeken termelni nagyban, hol a talaj nyron t is folyvst elg nyir
kos marad.

261

70. Borsos alma.


Szrmazsa. Nagyou valszin, hogy e jeles alma is egyike Er
dly s gymlcseinek. A gymlcsszeti, nemes szenvedlyrl ismere
tes Bodor-csald mintegy lOO v eltt, mr birta s terjesztette a
Borsos almt, mely nevt onnt kaphatta, hogy pontozata ugy van a
gymlcsn elszrva, mintha borssal volna az behintve. Ojfcvesszejt
1881-beu kaptam idsb Bodor Pl, tisztelt bartomtl, Kolozsvrrl, a
ki szives volt lersra alkalmas, p gymlcsplduyokat tbb zben
is kldeni hozzm. Mint terjesztsre mlt, becses almafajt mr is
bemutathatom krlmnyes lersban, melynek sszelltshoz, kl
nsen a fa nvnyzett illetleg, a szksges adatokkal szintn
Bodor_ Pl bartom volt szives elltni.
rsideje. Dec, mrt,; alkalmas hvs helyen, fonnyads nlkl
eltart mj. vgig is.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Kipos gmbalak; elg szablyosan boltozott, noha egyik
oldaln tbbnyire hzottabb s emelkedettebb is egy kiss, mint a
msikon. Zme kzptjra, vagy csak kevss albb, szras vge fel
esik, honnt szra fel szelden gmblydve boltozdik s szra krl
elg szles, laposas karimban fogy el; kelyhe fel pedig elejnte sze
lden, aztn mindinkbb s hirtelen fogyva tbbnyire ferdn ll,
szk karimban vgzdik. S z r a hosszas, vagy kzphossz, vkony
fs, bunksan vgzd, csaknem csupasz; tgnylsu, de hirtelen ssze
szkl, mly vegbe helyezett, melynek falait nha finom sugaras
rozsda, tbbnyire azonban vrpiros, szakadozott cskok takarjk. K e l y h e
zrt; bokrtson flll, sokig zlden marad, molyhos osztvnyaival
elg szk s nem mly regben l, melynek rendetlenl kikanyar
tott falain apr rnczok vltakoznak s karimja szelden hullmos.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, szraz tapintatu, elg fnyes,
elejnte sppadt-zld; rtvel bgyadt aranysrga, mely azonban kisebbnagyobb terjedelemben csak az rnyas oldalon ltszik ki tisztn; mert
csaknem az egsz fellet halvny pirossal van eltakarva s e szne
zetben stt vrpiros, rendkvl szakadozott cskokkal is srn becsap
kodva. Pontozata elg sr; kisebb nagyobb, egyenlen elszrt, fahjszn pettyekbl ll, elg szembetn. Rozsda ritkn mutatkozik flletn, de egyes rozsds szemlcsk s itt-ott fekets ragyaszeplk
nha mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehv, finom, tmtt, roppan; tel
jes rtvel elgg porhany; leve b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, sajtszeren illatos s fszeres zzel. Mag
tokja nyilttengely; kiss nylt, apr s szk fikjaiban jkora nagy
sttbarna, p magvakat rejt. Kehelycsve tlcsr-alak, a gymlcsbe
j mlyen lehatol.

262
Fja. Fiatal korban elg vigan, ksbb csak mrskelten nv,
de egszsges s edzett; korn s bven term; flfel trekv s gy
mlcsz szervekkel jl beruhzott gaival elg lombos, de kellleg
szells, gla- vagy magas gmbalaku koront alkot. Dszlik minden
fle alma alanyon; alkalmas szlas fnak is, gulafuak is. Jl dszlik
mindentt; de szraz vjrssal hullatni szokta gymlcseit. Kellleg
nyirkos talajban, hiszem, hogy mg ilyenkor sem ri e baj gymlcseit,
melyek klnben igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel mindin
kbb elvkonyodk; egyenesek, skflletek; flllk vagy elg les
szgekben flfel trekvk; ritksan s finoman fehr molyhosak;
sttpirossal mosott barnk; aljuk fel szakadozott, inom, fehres hr
tyval takartak; kisebb-nagyobb, kerek, szrks pontokkal srn s
szembetnleg pontozottak, rendes levlkzkkel birok.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, csaknem hroraszgek, tompahegyek, lapulk, szennyes molyhosak; alig kill, bordzatlan tala
pon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tompakposak, barnk,
kiss fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, elg vkony s hajlkonyszvetek; szles tojsdadok; tbbnyire szablyosan elkeskenyed,
hosszas, les hegyben vgzdk; laposak vagy igen laposteknsek, kiss
veltek; nyelkrl rzsunt flfel llk, de hegykkel kiss lefel s
flre is grblk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak,
elg simk, bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken tompaogakkal nem mlyen, de srn s elg szablyosan fflrszesek. Levlnyelk
kzphossz, kzpvastag, elg merev, molyhos, als feln egsz hoszszban violasznpirossal befuttatott; tbbnyire les szgekben flfel
ll. Levlplhi kicsinyek, lndssak, tbbnyire flfel llk, tartsak.
Virgrgyet krt levelei keskenyebbek, mint a vesszkn levk, kerlkesek, laposak, hullmosak, nyelkrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal eddig mg senkisem irta le.
szrevtel. Hogy mennyire vlik be alfldi gymlcseink kz P
E krdsre csak ksbbi tapasztalat adhat feleletet. Mindenesetre mlt
arra, hogy mg az alfldn is, kivlt nagyobb folyvizeink mellkn
ksrlet al fogjuk.

263

71. Herczeg Batthyni rambr.


(Eambovxr rst Batthyni; Frst Batthyani's Eambour.)

Szrmazsa. Glocker K. nemrg elhalt, jeles gymlcssznk


nyerte niagrl Euyiiigeu (Veszprmmegye) 1847-beu. Ojtdvesszejt
1870-b6u nekem is megklcltte, mint kora tli, jeles rambur alma'ajt.
Klfldi gymlcsiegyzkekben mg nem fordul el; de a Simon
Louis testvrek 1874. vi catalogjban mr fl van emltve, mint
ho'zzjok Csehorszgbl ajalattal kldtt almafaj. Nagyon hihet,
hogy br Trauttenberg, kivel Glocker levelezsi viszonyban llott s
kinek szintn adott e fajbl ojtvesszt, tbb ms hazai gymlcsfa
junkkal egytt, mint csehorszgi gymlcst kldtte meg ezt is
hozzjok. Tbb zben termett mr nlam a ajfu, st 1876-ban
egyik faiskolai ojtvnyomon is. Ezen vi termsembl nhny pl
dnyt kldttem volt Glockernek is, a ki aztn jbl is biztostott,
hogy fajom csakugyan valdi; minl fogva jnak lttam, krlm
nyes leirsbaa is megismertetni.
rsideje. NovemberDecember.
Minsge. 11. rend csemege- s I. rendfi hztartsi s piaczos
gymlcs.

Nagysga. Nagy.
Alakja. Lapos-gmbalaku; elg szablyosan boltozott, noha egyik
oldala rendszerint kiss hizottabb s emelkedettebb, mint a msik.
Zme kzptjra esik, honnt szra fel szelden gmblydve boltozdik s szles, lapos karimban vgzdik, kelyhe fel pedig majd inkbb,
majd kevsbb fogyva ferdn ll, tompa karimban enyszik el. S z r a
kzphossz, elg vastag, fs, molyhos, zldes srga szin: simakerekeds, tgnyilsu s inkbb vagy kevsbb szk s mly regbe helye
zett, melynek aljrl nha csinos lapos barzdk nylnak fl sugr
alakban a mlyeds karimjra s ezt szeliden hullmoss teszik. K e l y h e
zrt; rendetlenl egymsba fond, molyhos osztvnyaival tgas, de
nem mly regben l, melynek molyhos feuekrl szeld, lapos rnczok s bordcskk nylnak fl a mlyeds karimjra s onnan tovbb
elenyszleg, a gymlcs derekra is.
Szne. Bre finom, sima, bgyadtfny, lltban zsrostapintatu,
elejnte stt fzld; rtvel zldessrga ; napos oldaln is alig kiss
lnkebb srga, minden pr nlkl. Pontozata ritksan s egyenltle
nl elszrt, fehrrel szegett fahjszin vagy barna s csakis itt-ott szem
betn pettyecskkbl ll; mg zld alapsznben jkora nagy, ttet
sz fehr pettyecski jellemzleg srn s szablyosan vannak elhintve
s elg szembetnk. Rozsdafoltok vagy alakzatok nem fordulnak el
flletn; de a azrmlyeds sokig zlden marad falain mgis mu
tatkozik nha nmi finom sugaras rozsdamz.
Belseje. Hsa srgsfehr, magtokja krl srgs erekkel, elg
finom, nem tmtt, kiss roppan, de omls, leve b, czukros, dt

264
savanynyal emelt, igen kellemes, noha nem elgg fszeresz. Mag
tokja nyilttengely; kiss uyilt, hosszas kagyl-alaku fikjaiban kevs
p magot rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Vignvs s edzett; korn s bven term; lazn sztll
,L(aival, melyek gymlcsvesszkkel g peczkekkel hamar s jl beruhzkoduak, ritks lombozat, tereblyes koront alkot. Doucinra vagy
paradicsomalanyra ojtva termkeny trpket nevel; vadonczra ojtva
szlasuak is igen alkalmas; mert gymlcseit nem egy knnyen ver
heti, le a szl. Helyben s talajban, gy ltszik, nem vlogats; mert
nemcsak Enying meszes agyagjban, de kertem knnyen kiszrad
laza talajban is vigan tenyszik.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak elg vastagok, hegyk fel
is csak keveset vkonyodk; sztllk, de hegykkel tbbnyire flfel
grblk; kiss bordzottak; knyksek; gyenge korukban is, rt ko
rukban is molyhosak; tvk fel simk, csupaszak, sttbarnk, hegyk
fel sttvrssel, tvk fel pedig zldesbarnssal rnyaltak; elg
szembetn, fehr pontokkal igen ritksan pontozottak; itt-ott hosszas,
itt-ott rvid levlkzek.
Rgyei. Majd kicsinyek, majd kzpnagyok, hromszgek, tompahegyek, laposan a vesszkhz tapadk; ehrmolyhosak, csak itt-ott
csupaszak, pirosas gesztenyeszinek; alig kill, tbbnyire hrom-bords
talapra helyezkedk.
Vrgrgyei. Elg nagyok, rvid, hasas tojsdadok, tompahegyek;
tvk fel szennyesbarna, hegyk fel fehrmolyhos pikkelyekkel
takartak.
Levelei. Nagyok, kiss vastag s kemnyszvetek, tojsdadok,
vagy kerlkesek; tbbnyire rvid, tompa hegyben vgzdk; a vesszk
aljn csaknem laposak; a vesszk hegye fel csatornsak; veltek;
als lapjukon molyhosak; fels lapjukon simk, csupaszak, fnyesek,
majd stt, majd homlyos zldek; szleiken elg nagy, tompa vagy
les, tbbnyire ketts fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk hossz, elg vastag, merev, molyhos, flfel irnyul,
de derektl kezdve kiss hanyattgrbl. Levlplhi elg kifejldttek
keskeny, itt-ott azonban szles s tvk fel szrnyas-lndssak, me
reven sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszas, szles
lndssak, laposak, veltek, gyakran lefel blsek, igen les fogakkal
mlyen s szablyosan rszesek, hosszas s rzsunt flfel ll nye
lkrl, csaknem vzirnyosan sztterlk.
szrevtel. Haznk hegyes vidkein megrdemleu e jeles faj, hogy
nagyban is elszaporitsuk; de a sk alfldn, hol ktdtt gymlcseit
a ksei fagyok, kifejldtt gymlcseit nyr folytn a krtkony rova
rok megrontjk s megtizedelik, nagybani elterjesztse ppen nem jrna
haszonnal.

265

72. Fszeres renet.


(Eeinetle-aromatise allemande; Krauter-Eeinette.)

Szrmazsa. Hihetleg nmet eredet; mert a Laliu vize melletti


arusteiui aitsgbau ,Fszeres alma" uv alatt talltk fl elszr.
Diel, a ki elszr irta le, szerfltt magasztalja ezen almafajt, mig
Oberdieck, ksbb, nolia szintu becses almnak tartja, ppen nem ta
llta gymlcseit oly fiaomuak s zesnek, hogy azok a kitnbb re
net almkkal e rszben versenyezhetnnek; klnben Oberdieck s Diel
lersai kzt, klnsen a nvnyzetet illetleg, lnyeges eltrs is mu
tatkozik. Lehet, hogy mindketten msms almafajt irtak le a fnnebbi
nv alatt ?! Elg az hozz, liogy fajom, melynek ojtvesszejt Reutlingenbl 1871-ben kaptam, mind gymlcseiben, mind nvnyzetben
teljesen egyezik Oberdieck lersval s igy e helyt ugyanazon fajt mu
tatom be, a melyet Oberdieck leirt volt.
rsideje. NovemberDecember.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.

Nagysga. Kzpuagy.
Alakja. Gmbalaku, nha magas a csaknem hengeres gmbalaku ;
szablyosan boltozott. Zme kzptjra esik, honnt mindkt vge fel
csaknem egyenlen boltozdik, de szrnl mgis szlesebb s laposabb
karimban fogy el, mintsem kelyhes vgn. S z r a kzphossz, v
kony, fs; nha tvnl liusos s elg rvid; szablyosan kikanyartott
tguyilsu, de szk s mly regbe helyezett, melynek falai sokig
zlden szoktak maradui s tbbnyire finom, sugaras rozsdamzzal bortvk. K e l y h e nyilt vagy flignyilt; felll, de hegykkel tbbnyire
liragrblt, rvid, szles s rendesen fehrmolyhos osztvnyokkal
elltott; tgas, de sekly mlyedsben l, melynek molyhos fenekrl
lapos rnczok s bordcskk nylnak fl a karimra s onnt tovbb,
nha elg szembetn ormsn, a gymlcsderekra is.
Szine. Bre finom, sima, fnyes, szraztapintatu; elejnte bgyadt
vilgoszld; rtvel zldes czitromsrga; napos oldaln majd srbben,
majd ritkbban, pirossal bemosott s e sznezetben sttebb piros, sza
kadozott cskokkal s pettyekkel behintett; gyakran pedig e sznezet
egyes, szakadozott cskokban rnyas oldaln is szemllhet. Pontozata
ritka, alig szembetn; apr s ttetsz fehr pettyezete azonban a
piros sznben elg szembetn. Rozsdafoltok, a szrmlyedst ki
vve, ritkn fordulnak el felletn.
Belseje. Hsa fehr vagy kiss srgsfehr, elg finom, porhany;
leve elegend, kellemes, czukros borz, fszeressge azonban vid
kemen is, mint Oberdiecknl, oly kevs, hogy e rszben ppen nem ver
senyezhet az Orleansi reuettel, mint a melyikkel Diel prhuzamba
lltotta t. Magtokja csak kiss nyilttengely; fikjaiban rvidke, duz
zadt s mindig p magvakat rejt.

266
Fja'. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; koru s bven
term; flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel
sru beruhzvk, gulaalaku, lombos koront alkot. Vadouczon szlasanak, doucinon s paradicsomalanyon gulafnak vagy msfle trpe
inak igen alkalmas; kertem knnyen kiszrad, laza talajval, mg
szraz vjrskor is, meg van elgedve; gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzphosszak, vkonyak (Diel szerint jkora
vastagok), egyenesek, flfel llk vagy lesszgekben flfel trekvk,
kiss s finoman bordzott felletek; fiuomau s ritksan molyhosak;
zldes vagy kiss srgsbarnk, vrses barnval mosottak, hosszas,
fehr pontokkal ritksan, de elg szembetnleg poutozottak; rendet
len, tbbnyire hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, laposhtuak, kerek vagy is igen tompahegyek,
lapulk, srn fehrmolyhosak; kiss kill, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, gmblydedek, tompahegyek, srn fehrmolyhos, kiss lazn ll pikkelyekkel takartak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kiss vastag s kemnyBzvetek; tojsdadok; tbbnyire, hosszas, keskeny s les hegyben vg
zdk; laposak vagy szleiken, kiss flhajlk; kiss veltek; fels lap
jukon elg simk, csupaszak, bgyadt fnyek, homlyos vagy sttzl
dek ; als lapjukon molyhosak; szleiken nagy, kerek, hegyk fel azon
ban kiss les fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk vkony
vagy kzpvastag, rvid vagy kzphossz, merev, molyhos, majd vzirnyosan, majd kiss rzsunt flfel ll. Leviplhi kicsinyek, fej
letlenek, fonl vagy ridomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt
levelei majd kisebbek, majd nagyobbak, mint a vezrvesszkn levk;
tbbnyire kerlkesek, laposak, kiss veltek; flfel ll, merev nye
lkrl csaknem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Kruterapfel (=Pszeres alma).
Leiri. D i e l , Kemobstsorten, XI. 114.
D i t r i c h, Obstkunde, I. 385.
O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. I. 489.
szrevtel. Mindamellett, hogy a kitnbb renetekkel zre nzve
nem llja ki a versenyt, de, mert fja egszsges, j) kti gymlcseit
s mg alfldi viszonyaink kzt is venkint terem, megrdemli, hogy
legalbb egy-egy fnak helyet szortsunk szmra krteinkben.

267

73. Srga nizs alma.


(Penouillet jaune; G-elber Fenohelapfel.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Neve a gymlcsszeti iroda


lomban mr 1028-ban flmerlt Frankhonban. Leroy szerint Angers
vidkrl szrmazhatott, hol rgid ta nagyban tenysztik. Ojtvesszejt
1872-beu kaptam Feistkorntl, Meiniagenbl. Fajfmon tbb zben
termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. dec.; hvsebb tjakon martiusig is eltart.
Minsge. I. rend csemege, gymlcs.
Nagysga. Kisded, nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Lapos grabalaku; tbbnyire szablytalanul boltozott s
egyik oldaln kiss hzottabb s emelkedettebb, mint a insikon. Zme
majd kzptjra, majd kiss albb, szras vge fel esik, honnt szra
fel hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl szles laposas ka
rimban vgzdik; kelyhe fel pedig elejnte szelden, aztn mindin
kbb fogyva boltozdik s kelyhe krl tompa karimban enyszik el.
S z r a rvides, vastag, fs, nha tvnl hsos, molyhos, buuksan
vgzd ; tgnyilsu, de tbbnyire elg szk s mly regbe helyzett,
melynek falait finom, sugaras rozsda szokta gyakran bortani. K e l y h e
zrt vagy flig nyilt; molyhos s trkeny osztvnyaival tgas, de in
kbb vagy kevsbb sekly regben l, melynek aljn szelid dudorkk s falain lapos bordcskk lthatk, melyek azonban a karimt rit
kn teszik hullmoss s szrevehetleg a gymlcs derekra sem vo
nulnak fl.
' Szne. Bre vkony, de szvs, majd sima, majd kiss rdes s
szraztapintatu; ott, hol rozsda nem takarja, elg fnyes; elejnte zl
des fehr; rtvel lnk srga; napos oldaln aranysrga s nmi
gyngd pirossal belehelt; e pirossg nha csak sr pettyek alakj
ban jelenkezik s az rnykban ntt pldnyoknl hinyozni is szo
kott. Pontozata elg sr, de nem szembetn tbbnyire csak a br
alul ttetsz pettyecskk alakjban jelenkez. Erdesebb vagy fino
mabb rozsda, szakadozott foszlnyokban, nha csaknem az egsz lletet elftyolozza, nha pedig csak itt-ott mutatkozik rajta. Egyes,
rozsds szemlcsk s fekets ragyaszeplk is szoktak rajta jelentkezni.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, igen finom, tmttes, porhany; leve elegend, igen czukros, gyngd savanynyal
emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeres zzel. Magtokja zrt
vagy kevss nyilttengely; szk fikjainak mindenikben 23 p
magot rejt. Kehelycsve kpalak.
Fja, Elg vignvs, egszsges, edzett; korn s igen bven
term; illl vagy les szgekben flfel trekv, nylnk gaival,
melyek gymlcsz szervekkel hamar s srn beruhzkodnak, srlombos lapos gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle alma ala
nyon; legalkalmasabb szlas inak; mg vidkem mostoha viszonyai

268
kzt is jl dszlik; de itt csak nedves vjrssal kpes teremni; Gy
mlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, karcsak, vkonyak vagy kzpvasta
gok, hegyk fel lassudan elvkonyodk, egyenesek, alig kuyksek,
hegyk fel finoman bordzottak; flllk vagy les szgekben l'li'el
trekvk; nem sru, de finoman molyhosak, barns pirosak itt-ott
szrks barnk; apr, kerek, fehres pontokkal igen ritksan s nem
szembetuleg pontozottak; tbbnyire elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, lapos htnak, srfin fehr moly
hosak ; alig kill tbbnyire bordzatlan talapon lk. .
VJrgriigyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, szennyes
barnval tarkzottak, hegyknl srn fehr molyhosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vkony s liajlkonyszvetek; hosszas tojsdadok, a vesszk hegye fel pedig csaknem lndssak; szablyosan elkeskeuyed, hoszas, les hegyben vgzdk; tbb
nyire mind csatornsak, alig veltek; nyelkrl rzsunt flfel llk;
als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, csak
nem fnytelenek, vilgos zldek, szleiken elre hajl tompa fogakkal
ritksan s szablytalanul rszesek. Levlnyelk kzphossz, kzp
vastag, elg merev, molyhos; tvnl violaszinpiros; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi kicsinyek, rvid lndssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei inkbb vagy kevsbb
szles lndssak, csaknem laposak; flfel ll, rugalmas nyelkrl
rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Anis htive; Fenouillet dor; Goldartiger FenchelApfel.
Leri. D i e 1, Kernbstsorten. III. 205.
L e r 0 y, Dict. de pomol. III. 295. s msok.
szrevtel. Kellleg nyirkos iszapldben mg az alfldn is ha
szonnal volna tenyszthet. Ksn kell leszedni ijrl; klnben gy
mlcsei hamar fonnyadnak. Leroy szerint, a gymlcskamrban, s raz s lgy moha kz rakva, martiusig is fonyads nlkl eltart."

269

74. Fnyes renet.


(Eeinette lisante; Q-lanzreinette.j
Szrmazsa. Bizonytalan. Ugy ltszik, Nmetorszgban tbb helyt
is elfordul; mert Diel, a ki elszr ismertette meg, klnbz
idben, tbbfele nv alatt irta le, a mi csak ugy trtnhetett, hogy
klnbz helyekrl, klnbz nv alatt kapta s ms-ms fajnak
gyantotta a hozz kldtt gymlcsket. Ojtdvesszejt 1872-ben kap
tam Dr. Lucastl, Reutlingenbl. Fajfmon tbb zben termett mr.
Fajom^ valdisga ktsgtelen.
Ersdeje. Nlam oet. dec.; hvsebb tjakon ks tavaszig is
eltart.
Minsge. I. rendl csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysya. kzpuagy ; nha kisebb is.
Alakja. Kiss laposas gmbalaku; majd szablyosan, majd kiss
szablytalanul boltozott skfllet. Zme kzptjra esik, honnt szra
fel jellerazleg sszbb buzdva boltozdik, mintsem kelyhe fel, hol
szlesebb karimba fogy el, mintsem szras vgn. S z r a rvides,
vkony, fs, nha kiss hsos, molyhos; szk s elg mly regbe
helyezett melynek falait sugaras rozsdamz szokta bortani. K e l y h e
zrt vagy flig nyilt; flll vagy rendetlenl sszeborul, trkeny-hegy s molyhos osztvnyaival tgas s inkbb vagy kevsbb mly reg
ben l, melynek aljn finom rnczok s karimjn hullmos emelke
dsek lthatk, melyek ellapul bordk gyannt az egsz gymlcsn
vgig hzdnak s nha a gymlcs egyik oldalt hzottabb teszik
mint a msikat.
Szine. Bre finom, sima, gyngd-tapintatu, ledrzslve ragyog
fnyes; elejnte srgs-zld; rtvel czitromsrga; napos oldaln ln
kebb srga, de nagyrszt pirossal szelden belehelt s e sznezetben
lnkebb piros, szakadozott cskokkal szelden tarkzott. rnykban
ntt gymlcseinl azonban hinyozni szokott a pirossg. Pontozata
ritks; apr, barna vagy csak a br alul ttetsz, fehr pettyecskk
alakjban jelenkez, alig szembetn. Rozsda ritkn mutatkozik flletn; de fekets ragyaszeplk itt-ott jelentkeznek rajta.
Belseje. Hsa fehr vagy kiss srgsba jtsz fehr, finom tmttes, roppans, de a szjban csaknem teljesen sztolvad; leve elg
b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes fszeres zzel. Mag
tokja nyiltteugely; nyilt fikjaiban hosszas tojsdad, barna, p vagy
idtlen magot rejt. Kehelycsve rvid tlcsralaku.
Fja. Fiatal korban vg, ksbb csak mrskeltnvs, de foly
vst egszsges s igen edzett; korn, rendesen s bven term; fl
fel trekv, de ksbb sztll, nylnk gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl beruhzkodnak, elg srfilombos, de kellleg szells, lapo
sas gmbalaku koront alkot. Mindenfle almaalanyon dszlik; alkal-

270
mas szlasfnak is, lczezet melletti mvelsre is ; helyben s talajban
nem vlogats. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak kzp vastagok, hagyok fel is
csak keveset vkonyodk; egyenesek, alig knyksek, csaknem vgig
bordzatlanok; flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge
korukban elg srn fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, simk,
fnyesek, barnspirosak, aljuk fel zldesbarnk; apr, kerek, fehr
pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen
levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, laposhtuak, tompahegyek,
lapulk, pirosas gesztenyeszinek, hegykul srn fehrmolyhosak ; kiss
kill, csak ktszlen s rviden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, tojsdadok, tompa
hegyek, fehr molyhozattal srn takartak.
Levelei. A vesszk aljn jkora nagyok, flebb csak kzpnagyok
vagy kicsinyek, kiss vastag s kemnyszvetek; tbbnyire hosszas,
kerlkesek; hirtelen kinyl, hosszas, les hegyben vgzdk; laposvlgyesek vagy csatornsak; nem veltek; de hegykkel gyakran flregrblk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg
simk s elg fnyesek, homlyos fzldek; szleiken elre hajl, jkora
nagy, les fogakkal elg szablyosan frszesek. Levlnyelk kzp
hossz, kzpvastag, merev, molyhos; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi kicsinyek, ridomuak, flfel llk, kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek, mint a vesszkn levk; r
vid, vkony, merev nyelkrl rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Tyroler Glanzreinette; Mascons glbe Glasreinette;
Guckenberger Krachapfel; stb,
Leiri. D i e l , Kemobstsorten, XI. 78.; XII. 122. XXI-dik fzetben
a 13(3. lapon s tbb helyt is.
F l o t o w , lUustr. Hand. der Obst.l. 301. s msok.
szrevtel. E jeles, termkeny almafaj szles elterjesztsre mlt
haznkban mindentt: de a felfldn mgis tbb haszonnal fog jrni
tenysztse, mintsem az alfldn, hol a krtkony rovarok sokasga
talban nagy htrnyra van az almatenysztsnek.

271

75. Saint-Sauveur-i kalvil. (OIT. szen szovr-i.)


CCalville de Saint Sauveur; Saint-Sauveurer Calvill.)

Szrmazsa. Frankhonban, a Despraux-csald Saint-Sauveurnek


nevezett birtokn fedeztk fl elszr, honnt nevt is kapta. 1836
1837-ben Janiin, bourg-la-reine-i gymlcskertsz kezdette elterjeszteni
e szp, nagy s j almt, mely finomsgban a tli fehr kalvillal nem
versenyezhet ugyan, de termkenysgben mindig tlhaladja azt. Nap
jainkban megrdemelt figyelemben rszesl mr a gymlcsszek eltt.
"Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Dr. Lucastl Reutlingenbl. Fjfmon
tbb zben termett mr. gy gymlcsei, mint nvnyzete egyezvn
a leirsokkal fajom valdisga ktsgtelen.

rsideje. Nov. dec.


Minsge. I., nha azonban II. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alalja. Tbbnyire bords s inkbb vagy kevsbb hengeres kipalak. Zme szras vge fel esik, honnt szra fel szelden gmb
lydve, szrnl szles s elg lapos karimban fogy el; kelyhe fel
pedig szelden, nha csekly behajlssal is fogyva, vastag, csonka kpot
alkot. S z r a rvid s ritkn emelkedik a szrmlyeds karimja szn
vonalig, vkony, fs, kiss molyhos; tgnyilsu de szk s mly, su
garas rozsdval finoman bevont fal, tlcsralaku regbe helyezett.
K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; hossz s igen keskeny, kiss szt
terl s molyhos osztvnyaival tbbnyire mly s szk regben l,
melynek fenekrl szelid ruczok s bordk indulnak ki s karimjn
inkbb vagy kevsbb kiemelkedve, lapos bordkknt a gymlcs dere
kra is levonulnak, de annak kerekdedsgt alig zavarjk meg; mert
e bordk nla sohasem szoktak oly lesen kiemelkedni, mint azt nv
rokonnl, a Tli fehr kalvilnl tapasztalhatjuk.
Szne. Bre elg finom, de szvs, sima, bgyadtan fnyl; elejnte vilgos zld ; rtvel srgs zld; napos oldaln homlyos pi
rossal bemosott. Pontozata apr, fahjszn barna, ritksan s egyen
ltlenl elhintett, csak itt-ott szembetn; mg ttetsz, fehr pettyezete elg sr s szablyosan elhintett. Rozsdaalakzat csak szrm
lyedse falain, de feketssel szegett szrks vagy barna ragyaszeplk
kisebb nagyobb foltocskkban majd mindig tallkoznak egyebtt is
felletn.
Belseje. Hsa fehr, magtokja krl zldessrga erekkel, nha
zldessrgba jtsz fehr, finom, puha, omls, csaknem olvad ; leve
b, czukros, kellemes savanynyal emelt, finom fszeres-z. Magtokja
egszen nyilttengel; nagy, hosszas s nyilt fikjaiban hosszas, fekets,
p magvakat rejt. Kehelycave rvid, inkbb vagy kevsbb tompa
kpalak.
Fja. Fiatal korban csaknem buja, de ksbb csak mrskelt
nvs, elg edzett-termszet; korn s habr nem is igen bven, de

272
mindenesetre bvebben s rendesebben term, mintsem a Fehr kalvil;
kiss uyilt szgekben flfel trekv s gymlcspeczkekkel jl beruh
zott merev gaival elg srlombcs, szles gmbalaku koront al
kot. Alkalmas szlas fnak is, gla vagy ms alak trpe fnak
is; doucinra vagy pedig paradicsomalanyra ojtva, mg termkenyebb
fcskkat nevel, mintsem vadouczra ojtva. Kertem laza, televnyes ta
lajban elg jl dszlik; de,ha tarts a szrazsg, keveset terem. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, elg vastagok, merevek,
hegyk fel miud-mindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek; kiss knyksek ; flllk vagy nyilt szgekben sztllk; finoman s laposan
bordzottak; gyenge korukban molyhosak; rt korukban is csak aljuk
fel itt-ott csupaszak, simk s fnyesek, barnval rnyalt sttvr
sek ; apr, tbbnyire hosszas, fehr pontokkal elg srn, de kevss
szembetuleg pontozottak; egymskzt nem egyenl, de tbbnyire
mgis rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, hromszgnek, torapahegyek, lapulk; srn
ehrraolybosak; alig kill, laposbords s szles talapra lielyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, srn fehr"molyhos, vilgos vrs pikkelyekkel takartak.
Levelei. Nagyok, elg vastag, de nem kemnyszvetek, majd hoszszas, majd kerek tojsdadok; hirtelen elkeskenyed rvid, gyakran pe
dig hosszas, tbbnyire flrecsavarod, les hegyben vgzdk; vlgye
sek vagy csak szleiken kiss flhajlk s hullmosak; inkbb vagy
kevsbb veltek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak,
simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek ; szleiken nagy, tompa fo
gakkal elg mlyen, de szablytalanul frszesek. Levlnyelk hosszas
vagy kzphoszu, elg vastag, merev s molyhos, tvnl, nyr vge
fel violaszinpirossal mosott; kiss velten flfel vagy csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi elg kifejldttek, szles lndssak, tar
tsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kerlkesek, csaknem lapo
sak, kiss hullmosak; alig veltek; szleiken elg les fogakkal szab
lyosan frszesek.
Hasonnevei. Pomme de Saint-Sauveur; Reinette Saint-Sauvenr.
Leiri. H e n n a u , Annl, de porni. V. 91.
L e r 0 y, Dict. de pomol. III. 197.
M a s , Le Verger, IV. 127.
J a h n, lllustr. Handh. der Obstk. IV. 193. s tbben msok.
szrevtel. Ha ktdtt gymlcseit elvirgzsa utn ksre ri a
ksei fagy; azok inkbb kiheverik a fagy bntalmait, mint a Tli fehr
kalvil gymlcsei. Nlunk pedig az alfldn tbbnyire ppen ezen eset
fordul el s igy bzvst helyet adhatunk e jeles fajnak is mindentt a
hazban.

273

76. Fittinghof renetje.


(Eeinetfce de Mttinghof; Fittinghofs Reinette.)

Szrmazsa. Ujabb idbea uyerte magrl De Jonghe, jeles belga


gymlcssz s bizonyos Fittinghof*) nev egyn nevre elkeresztelve,
kezdette elterjeszteni. A nlam meglev franczia mvekben mg neve
sem fordul el. Ojtvesszejt 1874-beu kaptam dr. Lucastl, a ki 1871ben sznes brban is bemutatta volt e jeles gymlcst, mely Hihe
tleg az Orleansi renet magvrl kelhetett, minthogy ehhez alakra is,
zre is sokban hasonlt. Fajiamon csakhamar termre fordult s az
Oberdieck lersval jl egyez gymlcsei s nvnyzete fajom valdi
sgrl engem is csakhamar meggyztek.
rsideje. Novemberjanur.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nayysga. Kzpnagy; szraz- idjrssal s bterniskor jval
kisebb a kzpszernl.
Alaiija. Lapos, nha igen lapos gmbalaku; szablyosan bolto
zott, noha egyik oldaln kiss hizottabb s emelkedettebb is, mint a
msikon. Zme kzptjra vagy kiss albb, a szras vg fel esik,
honnt szra fel szelden fogyva boltozdik s szrnl szles, lapos
talpban vgzdik; kelyhe fel szintn szelden fogyva, kiss sszbb h
zdik s elg lapos s tbbnyire ferdn ll karimban fogy el. S z r a
rvid, ritkn emelkedik a szrmlyeds karimja sznvonalig, kzpvas
tag, fs, molyhos; tgnyilsu, de elg mly s szk, zldes fahjszin, su
garas rozsdval bevont falu regbe helyezett. K e l y h e nyilt; rvid,
molyhos osztvnyaival tgas s lapos, finom rnczokkal bordzott falu
mlyedsben l.
Szne. Bre finom, sima, szraztapintatu, bgyadtan fnyl, elejnte zldessrga, rtvel homlyos aranysrga; napos oldaln s a nap
nak jl kitett darabjain, csaknem krskrl, gyngden odavetett, sza
kadozott piros cskokkal tarkzott; nha pedig pirossal csaknem ugy
bemosott, hogy cskjai is alig vehetk ki. Pontozata apr, alig szem
betn s tbbnyire csak a br alul ttetsz fehr pettyecskk alakj
ban jelenkez. Rozsdaalakzatok a szrmlyedst kivve, nem fordulnak
el flletn, de, minthogy ez alma is a masnczki almk csaldba
tartozik, kisebb-nagyobb, szemlcss ragyafoltok nha tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehr, magtokja krl zldessrga erekkel, finom,
tmtt, elejnte roppan, teljes rtvel gyngden porhany; leve b.
*) Nmelyek Pillinghof, msok Tittiiighofnak is irjk e nevet s n azon k
rlmnybl, hogy dr. Lucas magtl De Jonghetl kapta meg e fajt s az 111. Monatshefte 1871 diki vfolyamban is Tittinghof nv alatt tesz rla emltst, hihetbb
nek tartom, hogy valban is Tittinghofnak kell azt olvasni. Pnnebbi nevt azrt
tartottam meg; mert ksbb Oberdieck a Luoas-fle Tittinghof elnevezst sajthi
bnak mondja.
18

274
czukros, finom savanyiiyal emelt, igen kellemes, fszeresz s e tekin
tetben csaknem az Orleausi renettel veteked. Magbokja csaknem zrttengely; ellapult, szles fikjaiban, sttbarna, p, tojsalaku magva-.
kat rejt. Kehelycsye rvid kpalak.
Fja. Mrskeltuvs, de egszsges s igen edzett, virgzsban
sem knyes; ktdtt gymlcsei is jl daczolnak a ksei fagyokkal;
korn, rendesen s bven term; kiss nyilt szgekben flfel trekv
gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl berubzkodnak,
elg srlombos, gmbalaku. koront alkot; vadonczon szlasfnak,
doucinon s paradicsomalanyon bokoralaku fnak is alkalmas; helyben
s talajban, ugy ltszik, nem vlogats; csomsn term gymlcsei jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, inkbb vkonyak, mintsem
kzpvastagok; hegyk fel kiss elvkonyodk; egyenesek; kuyksek; lllk vagy kiss les szgekben flfel trekvk; skos flletek, csak hegykfel finoman bordzottak; csaknem egsz hosszukban
finoman molyhosak; csak itt-ott csupaszak, simk, csaknem fnyesek,
violasznpirossal mosott barnk; igen apr, kerek, fehr pontokkal
ritksan s alig szrevehetleg pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, a vesszk aljn lapos, flebb a vesszn kiss
duzzadt htnak, kerekhegyek, fhoz lapulk; srn fehrmolyliosak;
alig kill, a vesszk hegye fel szelden bordzott talapra helyezkedk.
Virgryyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok, vkony s lgyszvetek; tbbnyire kerek
dedek vagy szles kertilkesek.; itt-ott nyelk fel inkbb elkeskenyedk, mintsem hegyk fel; hirtelen elkeskeuyed, inkbb vagy kevsbb
rvid, les hegyben vgzdk; laposak vagy lapos teknsek; alig vel
tek; itt-ott kiss hullmos-szlek s hegykkel nha hanyatt s flre
is grblk; gyenge korukban alul-fll, rt korukban pedig csak als
lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, simk, fnyesek, vilgos
zldek; szleiken elre hajl tompa fogakkal elg mlyen, de szably
talanul' rszesek. Levlnyelk rvid, vastag, merev, molyhos, sz fel,
violaszinpirossal mosott, tbbnyire nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi aprk, fonlidomuak, itt-ott rvid s keskeny lndssak, elg tar
tsak. Virgrgyet krt levelei, nagyobbak, hosszabbak, mint a veszszkn levk ; tbbnyire laposak; veltek ; hullniosszlek; hegykkel
flre csavarodok; flll, rvid, merev nyelkrl rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. George Tittingho.
Leiri. O b e r d i e c k , lllustr. Handh. der Obstk. VIII. 113. Tud
tommal ms mg nem rta le.
szrevtel. Kertett hzi krteinkben, mg itt a sk alfldn is,
bzvst helyet adhatunk szmra.

275

77. Rmai cskos alma.


(Gestreifter Emer Apfel.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Hogy mvt neveztk el a nmetek R


mai almnak (=Rmer)? senki sem tudja megfejteni. A Balti tenger
nyugati vidkein rgta el van mr terjedve, de elfordul egy s ms
nv alatt Nmetorszgban is szrvnyosan. Ojtvesszejt 1871-ben Oberdiecktl, Jeinsenbl, 1873-bau pedig Feistkorutl, a Jahn-fle faisko
lbl, Meiningenbl is megkaptam. Tbb zben termett mr nlam. Fa
jom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam sept. vgtl oktber vgig; hvsebb tjakon
janurig is eltart.
Minsge. TI. rend csemege- s I. reud hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jkora nagy.
Alakja. Kt vgn tompa gmbalaku ; nha csaknem hordalaku.
Zme tbbnyire a kzptjra, nha kiss flebb vagy albb is esik,
honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen boltozdik, de kelyhes
vgn mgis kiss sszbb hzdik, mintsem szras vgn s mindkt
sarkn szkes karimban enyszik el. S z r a rvid vagy kzphossz,
kzpvastag, fs, nha hsos, bunksan vgzd ; majd szpen kika
nyartott, majd lapos barzdkkal kiss megszaggatott falu, elg mly
tlcsralaku regbe helyezett, melyet nha egy-egy husdudor egszen
betlt. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; lll, hosszas, szleske s
molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsb szk s elg mly reg
ben l, melynek falain lapos rnczok s barzdk vltakoznak, me
lyek a karimt hullmoss teszik s igen szles, lapos bordkknt a gy
mlcs derekra is flvonulva, ennek kerekdedsgt kiss megzavar
jk s a gymlcs egyik felt, hzottabb teszik, mint a msikat.
Szne. Bre szvs, sima, gyngdtapintatu, fnyes; elejn te fehres
zld; rtvel lnk czitromsrga vagy vilgos aranysrga; napos oldaln
lnk pirossal bemosott vagy csak belehelt s sttebb piros szakado
zott cskokkal ritksan becsapkodott; gyakran a piros szn a gyml
csn krskrl, de az rnyas oldalon elhalvnyulva jelentkezik. Pontozata apr, alig szembetn, tbbnyire a br alul ttetsz pettyecskk
alakjban jelenkez. Rozsda csak a szrUreg falain szokott jelenkezni, de barns ragyaszeplk gyakrabban mutatkoznak flletn.
Belseje. Hsa fehr, vagy srgsba jtsz fehr, elg finom, kiss
laza, porhany; leve b, czukros, gyngd savanynyal emelt, kellemes,
fszeres zzel. Magtokja nyilttengely; tgas, lapos fikjaiban egy-egy
p, vrhenyesbarna magot rejt. Kehelycsve kpalak, vkony hen
ger-alakban a gymlcsbe mlyen lehatol.
Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de
folyvst egszsges s edzett; korn, rendesen s bveu term, flfel
trekv vagy sztll s idjrtval lefel konyul gaival, melyek gy18*

276
mlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, srlombos, terjedelmes, lapos
gmbalaku koront alkot. Mindenfle almaalanyon jl dszlik; szlas
fnak leginkbb alkalmas; helyben s talajban, ugyltszik, nem vloga
ts. Gymlcsei j lljk belyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak s elg vastagok; hegyk
fel kiss elvkouyodk; egyenesek, noha kiss knyksek, bordzatlanok; flllk vagy nyilt szgekben elllk; ritksan s finoman moly
hosak, itt-ott csupaszak, pirossal mosott zldesbarnk; hosszas vagy
kerek, fehres pontokkal ritksan pontozottak; rvid levlkzek,
Rgyei. Kzpnagyok, hosszasak, laposhtuak, alig hegyesek, lapu
lk, fehr molyhozattal srn takartak; kiss kiemelked, rviden bor
dzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, zmk tojsdadok, tompahegyek, s
rn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok, kiss vastag, de elg hajlkonyszvetek; szles
tojsdadok vagy szles kerlkesek; hirtelen elkeskenyed, rvidke, les
hegyben vgzdk; lapos-teknsek, itt-ott csatornsak, itt-ott i-endetlenl hullmosak; nem veltek; als lapjukon molyhosak, fels lapju
kon csupaszak, bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken apr,
kerekhegy fogakkal srn s elg szablyosan frszesek. Levluyelk
hosszas vagy kzphosszi, vastag vagy kzpvastag, merev, tvnl violasznuel kiss bemosott; tbbnyire les szgekben flfel ll. Levlpllii tbbnyire fejletlenek, ridomak, kevss tartsak. Virgrgyet
krt levelei kerlkesek, csaknem laposak, itt-ott hullmosak ; rvid
vkony nyelkrl rendetlenl fl s sztllk.
Hasonnevei. Krummstengel; Pommerscher Krummstiel.
Leri. J h l k e , Monatsschrift fr Pomol. 185G. vf. 73. lapjn.
F 1 o t 0 w, Rl. Hnndh. der Ohstk. I. 59.
szrevtel. Haznk emelkedettebb fekvs vidkeire inkbb alkal
mas, mintsem az alfldre; mert az alfld melegben mr sept. elejn
rni kezdenek gymlcsei, a mikor itt ms, finomabb gyailcskbeu
is bvelkedni szoktak. Egybirnt brhol is kifizeti a helyet, a melyet
a kertben elfoglal.

277

78. Schnbrunni renet.


(Beinette do Schnbrunn; Schnbrunner Eeinette.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Erdlybe a mulfc szzad vgn Schnbrunnbl kerlt s kezdetbea Fehr renet* nv alatt terjesztette f legidsb Bodor Pl. Minthogy azonban a Fehr renetnek nevezett almk
egyikvel sem azonos; erdlyi gymlcssz trsaink, ujabb idben, fnnebbi nv alatt hoztk forgalomba. Fjnak nagy termkenysge, gy
mlcseinek finom ze vgett megrdemli, hogy haznkban mindenfel
elterjeszszk. Tbbek szvessgbl birom e jeles fajt Kolozsvrrl.
rsideje. Nlam novemberdecember, hvsebb tjakon tavaszig
is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Lapos, nha csaknem hengeres gmbalaku; egyik oldaln
kiss hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon, de klnlDen szab
lyosan boltozott skfllet. Zme tbbnyire a kzptjra esik; honnt
mindkt vge fel csaknem egyenlen, de kelyhes vge fel mgis
kiss sszbb hzdva boltozdik s mindkt sarkn kiss ferdn ll,
szles s lapos karimban vgzdik. S z r a inkbb rvid, mint kzp
hossz, vkony, fs, kiss molyhos, tgnyilsu, de szk s nem mly
regbe helyezett, melynek tbbnyire szpen kikanyartott falait finom,
fahjszin rozsdamz szokta bortani. K e l y h e nagy, jellemzleg nyilt ;
flll, szles rvides, trkeny s molyhos osztvnyaival igen tgas,
lapos s nem mly tnyralaku regben l, melynek falain szreve
het rnczok vagy bordk nem fordulnak el; hanem azrt karimja
nha mgis szelden hullmos.
Szine. Bre elg finom, de szvs, sima szraz vagy kiss rdestapintatu; elejnte sppadt srgs-zld; rtvel vilgossrga; iiapos olda
ln aranysrgba jtsz s nha nmi gyngd pirossal is belehelt. Pontozata elg sr, elg szablyosan elhintett, aprbb-nagyobb, fahjszin
vagy barns pettyecskkbl ll. Rozsdaalakzatok nem fordulnak el a
gymlcs derekn, de fekets ragyaszeplk itt-ott, nha majd minden
gymlcsn tallkoznak.
Belseje. Hsa srgs, vagy fehres srga, igen finom, tmttes, ele
jnte roppans, teljes rtvel porhany; leve elg b, czukros, finom
savanynyal emelt, igen kellemes, fszeres zzel. Magtokja inkbb vagy
kevsbb nyilttengely; kisded, kagylalaku fikjai mindenikben egy
vagy kt, vilgos pirosas vagy barns, p magot rejt. Kehelycsve
rvid kpalak.
Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, elg
edzett; korn, rendesen s igen bven term; flll vagy les sz
gekben flfel trekv, de ksbb a gymlcs terhe alatt hegykkel
lefel konyul gaival, melyek gymlcsz szervekkel elg jl beru-

278
hzkodnak, srlombos, szles gmbalak koront alkot. Dszlik miudenfle alinaalanyou; alkalmas szlasfaak s egyb formafknak i s ;
ugy ltszik, csak kttt vagy legalbb kellleg nyirkos talajban dszlik
jl s terem gazdagon; mert vidkemen snyli a szrazsgot. Gyml
csei igen jl lljk helykt a fn.
Vesszei. Szmosak, bosszak vagy kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek; flllk vagy elg les szgekben ltel trekvk; hegyk fel
finoman bordzottak; elg srn, de finoman molyhosak, olajszin-srgk vagy zldesbarnk; apr, kerek, fehres pontokkal elg srn, de
nem szembetnleg pontozottak rvid levlkzek.
Riigyei. Kzpnagyok, kposak, tompahegyek, lapulk, tvknl
baruspirosak, hegyknl srn fehrmolyhosak; elg duzzadt, bordzatlan, de a vesszk hegye fel bordzott talapon lk.
VirgrgyeJ. Kzpnagyok, duzzadt kposak, hegyesek, szennyes
barnk, hegyknl fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, elg vastag, de lgyszvetek; szles tojsdadok, tbbnyire hirtelen elkeskenyed s tbbnyire
flre is grbl, hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem laposak
vagy lapos teknsek; kiss veltek s gyakran szelden hullmosak;
als lapjukon molyhosak; fels lapjukon is csak rt korukban csupaszak, bgyadtan fnylk, homlyos fzldek; szleiken elrehajl, nagy
ketts, st hrmas fogakkal is, tompn s szablytalanul frszesek.
Levluyelk rvides, kzpvastag, merev s molyhos, csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi elgg kiejldttek, hosszas lndssak, sztllk, tartsak.
Hasonnevei. Fehr renet ?
Leirl. Id. B o d o r Pl, Gyilmlcsszeti fzetek 1882. vi. 33. lap
jn. Klfldi gymlcsszek mveiben nvleg sincs megemltve.
szrevtel. Kiuek kertben kellleg nyirkos a talaj; bzvst he
lyet adhat szmra mg itt, a sk alfldn is. Haznk emelkedettebb
tjkain mlt volna mindentt nagyban is tenysztennk.

279

79. Anansz renet.


(Eenette Ananas; Ananas Beinette.)

Szrmazsa. Bizonytalan; valsznleg azonban Hollandibl szr


mazik. Diel, nmet gymlcsgz 1826-bau ismertette meg elszr. Ez
idtl fogva nagyban el van terjedve Nmetorszgban mindenfel.
Ojtvesszejt 1871-ben kaptm Oberdieektl, Jeinsenbl. Faifmon tbb
zben termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. October vgtl eltart tavaszig is.
Minsge. I. rend csemege, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alal<ja. Hosszas, kpos gmbalaku, tbbnyire szp szablyos ter
met. Zme kzptjra vagy kiss albb, a szras vg fel esik, hon
nt kelyhe fel szelden fogyva boltozdik a elg szles tompa cscs
ban vgzdik; szra fel pedig szelden kidomborodik s szles lapos
talpat alkot. S z r a rvid, alig emelkedik a szrmlyeds karimj
nak sznvonala fl; tbbnyire vkony, fs; szpen kikanyartott, elg
mly s szk, tlcsralaku, sokig zlden marad, nha sugaras rozs
dval is finoman bevont-falu regbe helyezett, melynek karimja nha
szelden hullmos szokott lenni. K e l y h e kzpnagy, nyilt vagy flig
nyilt; flll, de hegykkel csillag-alakulag htrahajl, molyhos
osztvnyaival tgas, de inkbb vagy kevsbb sekly, finom rnczosfal
mlyedsben l, melynek karimja ritkn mutat hullmos emel
kedseket.
Szne. Bre finom, vkony, sima, fnyes, szraz tapintatu; elejnte
zldes czitromsrga; rtvel aranysrga; napos oldaln csak kiss
sttebb-srga, rendesen minden pir nlkl. Pontozata elg sr s
szembetn, tbbnyire jkora nagy, szgletes, zlddel szegett barna
pontocskk alakjban jelenkez. Szrmlyedst kivve rozsda alakza
tok nem szoktak jelenkezni a gymlcsn; de egyes, fekets vagy
zldes ragyaszeplk nha mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa srgs fehr, finom, tmtt; rtvel gyngd s
porhany; leve b, czukros, finom savanyuyal emelt, igen kellemes,
illatos s fszeresz. Magtokja nyilttengely; nyilt fikjaiban vilgos
kvszin-barna hosszas hegy, p magvakat rejt. Kehelycsve rvid
kpalak ; nha rvid-hengeres.
Fja. Mrskelt nvs, de egszsges s igen edzett; korn s
rendkvl bven term; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv,
merev gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beru
hzkodnak, srlombos, gulaalaku koront alkot. Dszlik mindenfle
alma-alanyon; alkalmas szlas fnak is, gulafnak is; mideutt jl
dszlik, de kellleg nedves kttt talajban bvebben s rendesebben
terem, mintsem knnyen kiszrad, laza talajban; gymlcsei jl
lljk helyket a fn.

280
Vesszei: Szmosak, kzphosszak, vastagok,' merevek, hegyk fel
is csak keveset vkonyodk; egyenesek, csaknem egsz hosszukban
sk lletek; flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge
korukban is, rt korukban is, finoman fehrmolyhosak; csak itt-ott
csupaszak; aljuk fel s rnyas felkn olajszn-zldek; uapos flkn
homlyos-pirosas barnk; jkora nagy, hosszas vagy kerek, fehres
pontokkal nem srn, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen,
tbbnyire azonban igen rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, kiss duzzadthtuak, igen tompahegyek, la
pulk, srn fehr molyhosak; alig kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, tompahegyek, srn
fehr molyhosak.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok; elg vastag s elg
kemnyszvetek; tojsdadok vagy szvalakuak ; hirtelen elkeskenyed
rvid vagy kiss hosszas, les hegyben vgzdk; tbbnyire laposteknsek vagy csatornsak; kiss veltek; als lapjukon srn s fino
man molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fny
lk, homlyos fzldek; szleiken jkora nagy, tompa fogakkal elg
srn, nem mlyen, de elg szablyosan frszesek. Levluyelk kzp
hossz, igen vastag, merev s molyhos; tvnl violaszinpirossal inkbb
vagy kevsbb befuttatott; rzsunt flfel ll. Levlplhi majd fej
letlenek s hamar elhullk, majd ridomuak vagy rvid s keskeny
lndssak, sztllk s elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire
kisebbek, mint a vesszkn levk, tbbnyire kerlkesek, vlgyesek,
kiss hullmosak, mereven sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. D i e 1 Kernbstsorten (Apfel-Birnen.) IV. 55.
Dr. L u c a s, Illustr. Handb. der Obstkunde, I. 131. Msok
tudtommal mg nem irtk le.
szrevtel. Haznk emelkedettebb-fekvs vidkein s az alfl
dn is, kivlt nagyobb folyvizeink mellkn, nagyon mlt volna e
jeles almafajt nagyban is tenysztennk. Vidkem mostoha viszonyai
kzt keveset terem; mert a fjn tavaszonkint gazdagon mutatkoz
termst majd mindig elpuszttjk szig a krtkony rovarok.

281

80. Gyengehju kis renet.


(Verte bonne; Kleine zartsohalige Eeinette.)

Szrmazsa. E jeles almafajt Van Mons nyerte magrl, Belgi


umban s, mert mr akkor is ehetnek, jnak tallta gymlcst, a
mikor ennek bre mg az retlensg zld sznt viselte, Verte bonne"
nvre keresztelte azt. Diel, nmet gymlcssz fnebbi, zrjel kzt
emltett nv alatt irta le s terjesztette el. Ojtvesszejt 1872-ben
kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nov. Jan. hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kisded, mint egy jl kifejldtt Masnczki-alma vagy
pedig egy Arany pepin.
Alai(ja. Lapos gmbalaku; szablyosan boltozott skfllet. Zme
kzptjra esik, honnt mindkt sarka fel csaknem egyenlen, de
kelyhes vgn mg is kiss sszbb hzdva boltozdik, mintsem szras
vgn, a hol a gymlcs laposas karimban fogy el. S z r a rvid,
ritkn emelkedik a szrreg karimja sznvonalig, elg vkony, fs,
kiss fehrmolyhos; tgnyilsu, de elg mly s szk regbe helyezett,
melynek falait nha sugaras rozsdamz is szokta bortani. K e l y h e
kicsi, rendszerint zrt; egymsra borul, apr s molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tg s mly regben l, melynek aljrl
finom lapos rnczocskk nylnak fl a karimra s onnan elenyszleg a gymlcs derekra is, de ennek kerekdedsgt ritkn vagy
ppen nem zavarjk meg.
Szine. Bre finom, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte zldes srga; rtvel lnk czitromsrga; napos oldaln is
csak elvtve mutat nmi ignytelen piros rnyalatot; nha piros pet
tyek vagy pirossal szegett ragyaszeplk is tallkoznak rajta. Pontozata
ritks, fahjszn. Rozsda-alakzatok, a szrmlyedst kivve,
ritkn fordulnak el a gymlcsn.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom tmtt,
porhany; leve elg b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt,
igen kellemes, az Arany pepinre emlkeztet, szeresz Magtokja
zrttengely; kisded, lapos fikjaiban pirosos barna, tojsdad, p
magvakat rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; elg korn rendesen s
igen bven term; flll vagy kiss sztterjeszked gaival, melyek
gymlcsvesszkkel s peczkekkel szpen beruhzkodnak, elg srfllombos, tereblyes, lapos gmbalaku koront alkot. Mindenfle alma
alanyon jl dszlik. Szlas fnak klnsen alkalmas; helyben s talaj
ban nem vlogats. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, elg vastagok vagy kzpvastagok ;

282
hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knykak; flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk; aljuk fel
alig, hegyk el elg szrevehetleg bordzottak; gyenge korukban is,
rt korukban is, srn s finoman fehrmolyhosak: itt-ott csupaszak
vrssel rnyalt sttbarnk; aljuk fel finoman fehr hrtysak;
elg szembetn, kerek vagy itt-ott hosszas, fehr pontokkal majd
srbben, majd ritkbban pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid
levlkzek.
Rgye. Majd kicsinyek, majd elg nagyok, laposhtuak, tompahegyek, lapulk, szrkvel tarkzott vrsesbarnk; alig kill, laposan
bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hasaskposak, tompahegyek, sttbarnk,
nagyrszt azonban fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy kzpnagyok, nem vastag, de elg kemnyszvetek; hosszas tojsdadok; szablyosan elkeskeuyed, inkbb vagy
kevsbb hosszas, les hegyben vgzdk; laposak, vagy laposvlgyesek; kiss veltek s csavarosn flregrblk; als lapjukon finoman
molyhosak; fels lapjukon csupaszak, bgyadtfuyek, stt fzldek ;
szleiken apr, tompa, vagy csak itt-ott les fogakkal srn s szab
lyosan l'rszesek. Levlnyelk kzphossz, kzpvastag, finoman moly
hos, tvnl stt violasznnel mosott; rzsuut flfel ll. Levlplhi
kicsinyek, ridomak, vagy igen keskeny-lndssak, sztllk, elg
tartsak. Virgrgyet krt levelei kisebbek, keskenyebbek, mint a
vesszkn levk, laposak, kiss hullmosak, veltek; rvides, merev
nyelkrl rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. D i e l , Kernobstsorten, AB. V. 76.
0 b e r d i e c k, lUustr. Handh. der Obstk. I. 287. Msok tud
tommal mg nem rtk le.
szrevtel. E jeles almafaj jl beillik alfldi viszonyaink kz is.
Ki nem fraszthat termkenysgrt mlt volna nagyban is tenysz
tennk. Gymlcseit ksn kell leszednnk; klnben tlen t meg
fonnyadnnak.

283

81. Tulipn kalvil.


(Calville tulipe; Tnlpenkalville.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Diel halla ntn ennek fia Pridrik 1833ban adta elszr rvid jellemzst e gymlcsnek; de szrmazsrl
mit sem jegyzett fl. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam Plautiresbl, a
Simon-Louis testvrek hres faiskoljbl. Tbb zben termett mr n
lam. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam oktbernovember; hvsebb tjakon tavaszig
is eltart.
Minsge. I. rend, gyakran pedig kitnleg I. rend csemegegyiimlcs,
Nagysga. Kzpnagy, gyakran pedig jkora nagy.
Alakja. Hengeres gmbalalu; kiss szablytalan, bordsfllet.
Zme kzptjra esik, honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen, de
kelyhe fel mgis sszbb hzdva boltozdik s szra krl rendesen
szlesebb s tompbb karimban vgzdik, mintsem kelyhe krl.
S z r a hosszas, vkony, fs, kiss bunksan vgzd; tbbnyire mly
s szk regbe helyezett, melynek falait nha finom, sugaras rozsda
szokta bortani. K e l y h e jkora nagy, zrt; flll, hosszas, keskeny
s molyhos osztvnyaival szk s nem mly regben l, melynek al
jrl lapos ruczok s bordk indulnak a karima fel s onnan tovbb
a gymlcs derekra is s annak kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szno. Bre finom, vkony, sima gyngdtapintatu, bgyadtan
fnyl; elejute vilgoszld; rtvel srga, mely sznezetbl azonban
majd semmi sem ltszik ki tisztn; mert az egsz fllet inkbb vagy
kevsbb lnk pirossl van bemosva s kzbe-kzbe sttebb-piros, sz
lesebb vagy keskenyebb szakadozott cskokkal is tarkzva. Pontozata
ritks, egyenlen elhintett fehres pettyecskkbl ll s a piros-szinben
elg szembetn. Rozsda csak elvtve mutatkozik flletn; de fekets
ragyaszeplk tbbszr mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehr vagy kiss srgsba, az lnkebb piros pld
nyoknl pedig rzsasznbe is jtsz fehr, finom, gyngd, csaknem
olvad; leve elg b, czukros gyngd savanynyal emelt, igen kellemes,
kalvilszer, fszeres zzel. Magtokja csak kiss nyilttengely; fikjaiban
kevs, hosszks, barna, p magot rejt. Kehelycsve kpalak, a gy
mlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja. Fiatal korban elg vgan, ksbb csak mrskelten nv,
de egszsges s igen edzett; elg korn, rendesen, de csak mrskelten
term; fl- s sztll, nylnk s hajlkony gaival, melyek gymlcspeczkekkel elg srn berulizkodnak, kuszlt-lombozat, ritks, tere
blyes koront alkot. Mindenfle almaalanyon jl dszlik; alkalmas
szlasfnak s egyb formafknak i s ; knnyen kiszrad, laza talajban
ugy tapasztalom, hogy ktdtt gymlcseit a forr napsugr is leper-

284
zseli, a rovarok is szeretik puszttni. Ess vjrskor azonban elg b
ven terem itt i s ; gymlcsei pedig jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel
mindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek, de szrevehetleg knyksek, finoman bordzottak; flllk vagy nyilt szgekben sztllk;
egsz hosszukban finoman molyhosak, csak itt-ott csupaszak, zldesbarnk, hegyk fel s napos oldalukon pirossal rnyalt szennyes bar
nk, aprbb, nagyobb, kerek vagy hosszas, fehres pontokkal ritksan
de elg szembetnleg pontozottak; tbbnyire hosszas levlkzek.
Riigyei. Kzpnagyok, szlestalpu kposak, laposhtak alig hegye
sek, lapulk, srn fehrmolyhosak, feketsbarnk; alig kill, bord
zott talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, hosszas kposak vagy hosszas tojsda
dok, kiss hegyesek, sttbarnk, hegyk fel srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy elg nagyok; elg vkony, de elg kemnyszvetek; szles tojsdadok; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed,
inkbb vagy kevsbb rvid, les hegyben vgzdk; laposak vagy
laposteknsek, kiss veltek; itt-ott hullmosak; als lapjukon kiss
molyhosak; fels lapjukon csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, vil
gos zldek; szleiken elrehajl, les, itt-ott pedig tompa fogakkal elg
srn, de nem mlyen s nem szablyosan frszesek, Levlnyelk
kzphossz, elg vastag vagy kzpvastag, elg merev, molyhos, tv
nl stt violaszinnel mosott; majd vizirnyosan el-, majd rzsunt fl
felll. Levlplhi rvidek, kiss sztllk ; keskeny lndssak, elg
tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek, keskenyebbek,
mint a vesszkn levk, tbbnyire kerlkesek, laposak; sztll
vkony nyelkrl velten lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. D i e 1, tyst. Verzeichniss, 2-te Fortsetzung, 4. lap.
M a s , Le Verger, IV. 15. s msok.
szrevtel. Szraz, laza talajban kevs haszonnal jrna tenysz
tse. Szpsge s jsga vgett megrdemlen, hogy ktttebb s kel
lleg nyirkos talajban mindentt helyet adjunk szmra krteinkben.

285

82. Nyri tarka pepin.


(Pepin marbr d't; Marmorirter Sommerpeppiiig.j

Szrmazsa. Valszinleg Hollandibl szrmazik. Diel legalbb,


a ki elszr irta le e nemes fajt, Hollandbl kapta azt. Napjainkban
meglehetsen el van mr terjedve. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam dr.
Lucastl, Reutlingenbl. Fajfmon tbb zben termett mr. Fajom valdisga_ ktsgtelen.
rsideje. Septemberoctber; alkalmas hvs helyen egyes pl
dnyai janurig is eltarthatok.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Kiss vltoz; majd lapos gmbalaku, majd kpos gmbalaku; elg szablyosan boltozott skfllet. Zme a kzptjnl kiss
albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel szelden gmblyedve
boltozdik s szra krl elg szles, laposas karimban vgzdik;
kelyhe fel pedig rendszerint sszbb hnzdva boltozdik s majd tompa
kpos veget alkot, majd elg szles, ferdn ll karimban fogy el.
S z r a rvides, nha csak egy hsos buczokknt jelenkez, tbbnyire
azonban vkony, fs molyhos; tgnyilsu; de szk s mly regbe he
lyezett, melynek falait ttetsz, finom, sugaras rozsdamz szokta bor
tani. K e l y h e jellemzleg nyilt; flll, hosszas vagy trkeny s r
vides osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tgas s mly regben l,
melynek falain egyenlen kiemelked s a karima fel mindinkbb elszlesed rnczok nyjtzkodnak, de ezek a gymlcs derekra ritkn vonul
nak l s annak kerekdedsgt sohasem zavarjk meg.
Szine. Bre finom, vkony, sima, fnyes; rtvel kiss zsrostapintatu; elejnte homlyos-zld; rtvel homlyos-srga, mibl azon
ban, kivlt a gymlcs napos oldaln, alig tnik szembe egyegy foltocska; mert az egsz fllet a piros, srga s zld sznnek
olyan sajtszer vegylkvel van bemosva, cskozva s tarkzva, me
lyet bajos meghatrozni. Pontozata ritks, fehres, csak a piros sznben
tnik kiss szembe. Rozsdaalakzatok ritkn s ragyafoltok is csak elvtve
tallkoznak flletn.
Belseje. Hsa fehr vagy itt-ott srgsba s zldesbe is jtsz
fehr, finom tmttes, porhany; leve elg b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes fszeres zzel. Magtokja kiss nyilttengely;
fikjaiban csinos, tojsdad, hosszashegy, barna, p magvakat rejt.
Kehelycsve szles kpalak, a gymlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; elg korn s igen bven
term; flll, vagy kiss nyilt szgekben flfel trekv nylnk gai
val, melyek gymlcsz szervekkel elg jl beruhzkodnak, elg srlombos, de kellleg szells, gmbalaku koront alkot. Alkalmas szlas
fnak is, gulafnak is; mindentt jl dszlik. Gymlcsei jl lljk
helyket a fn.

286
Vesszei. Szmosak, hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok, liegyk
fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, alig knyksek, skfltletek; flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk; ritksan
s finoman molyhosak, pirosas vagy srgsbarnk; kisebb-nagyobb, ke
rek vagy itt-ott hosszas pontokkal igen ritksan s nem szembetnleg poutozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgysi. Igen aprk, laposak, tompahegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak; majd talapnlkliek, majd alig kiemelked bordzatlau ta
lapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, tompahegyek, pirosas-szenynyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, elg vkony s hajlkonyszvetek; tojsdad-kerlkesek; tbbnyire hirtelen elkeskeuylt, inkbb
vagy kevsbb hosszas, les hegyben vgzdk; szles vlgyesek, itt-ott
laposak, alig veltek; nyelkrl rzsunt flfel, vagy csaknem vzirnyosan llk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak,
bgyadtan fnylk, homlyos fzldek; szleiken elre hajl, szles
fogakkal elg mlyen s tompn frszesek. Levlnyelk kzphossz,
vkony, vagy kzpvastag, rugalmas, molyhos; rzsunt flfel ll.
Levlplhi kicsinyek, fejletlenek, fonlidoniuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei visszs tojsdadok, laposak, hullmosak; vkony,
rugalmas nyelkrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. D i e l , Kernohstsorten II. 89.
L u c a s, Illustr. Handh. der Ohsik. I. 139.
M a s , Le Verger, V. 49. s msok.
szrevtel. Egyike azon almafajoknak, melyek mg vidkem mos
toha viszonyai kz is beillenk. Haznk emelkedettebb fekvs vidkein
egy kertbl sem volna szabad hinyoznia.

287

83. Fehr tafota.


(Taffetas blanc; Wai^ser Taffetapfel.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Nmetorszgban sidktl el van ter


jedve s idjrtval utat nyitott mr onnan a nagyvilgba is minden
fel. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinseubl. Tbb zben
termett ma'r nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Novembertl kezdve tavaszig is eltart.
Minsge. . rend csemege-, hztartsi piaezos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, gyakran kisebb is.
Alakja. Lapos gmbalakvl; nha kevss, tbbnyire azonban elg
szablyosan boltozott. Zme kzptjra esik, honnt mindkt vge fel
csaknem egyenlen boltozdik s mindkt sarkn egyenlen szles, laposas karimban vgzdik. S z r a rvid vagy kzphossz, kzpvastag,
fs, nha hsos, finoman molyhos; majd szpen, majd kiss szablyta
lanul kikanyartott, tgas s inkljb vagy kevsbb mly regbe helye
zett, melynek sokig zlden maradi) falait nha finom sugaras rozsda
mz szokta bortani. K e l y h e zrt; flll s egymsra borul, hosszas,
sokig zlden marad osztvnyaival tgas s inkbb vagy kevsbb mly
regben l, melynek aljn apr dudorkk s falain finom ruczok lt
hatk, melyek a karimt nha szelden hullmoss teszik s elenysz
lapos bordk gyannt a gymlcs derekra is levonulnak, de ennek
kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szne. Bre igen finom, sima, csaknem ragyog fnyes; eleinte
fehres srga; rtvel viasszer fehrsrga; napos oldaln csak nha
kap nmi szeldpiros mosatot vagy rnyalatot. Pontozata csak a br alul
ttetsz fehr pettyecskk alakjban jelenkezik, de a gymlcs teljes
rtvel alig tnik szembe. Rozsdnak, a szrmlyedst kivve, gyszl
vn nyoma sem ltszik flletn; de nha, egyes, rozsds szemlcsk s
itt-ott fekets ragya-szeplk jelenkeznek rajta.
Belseje. Hsa hfehr, nha srgsba jtsz fehr, igen finom,
tmtt, roppan, teljes rtvel elg porhany; leve b, czukros, finom,
savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden s sajtszeren illatos
s fszeresz. Magtokja csaknem zrttengely; apr fikjaiban szles
tojsdad, rvid, p magvakat rejt. Kehelycsve tlcsralak, a gy
mlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja. Elg erteljes-nvs, egszsges s edzett; korn, rendesen
s bven term; flfel trekv vagy nyilt szgekben sztll gai
val, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, elg
lombos, de kellleg szells, tereblyes koront alkot. Dszlik minden
fle alma alanyon. Szlas fnak igen alkalmas ; helyben s talajban
nem vlogats; gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel lassiidan elvkonyodk; egyenesek, flllk vagy nyilt szgekben flfel

288
trekvk; skflletek s csak liegyk fel finoman bordzottak;
gyenge korukban is, rt korukban is, srn febvmolyliosak; itt-ott
csupaszak, szennyes vrssel mosott barnk; aljuk fel olajszn-zldes
barnk; apr, kerek, fehr pontokkal, aljuk fel srbben, hegyk fel
pedig ritkbban s alig szembetnleg pontozottak; tbbnyire elg rvid
levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok. tompahegyek, lapulk vagy itt-ott a veszsztl kiss elUk, srn fehermolybosak; alig kill, lapos, de a veszszk hegye fel elg kill, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, zmk tojsdadok, fehr molyhozattal
srn eltakartak.
Levelei. Nagyok, elg vkony s elg lgyszvetek; szles s
hosszas tojsdadok, itt-ott szvalakak vagy kerlkesek; majd szab
lyosan, majd hirtelen elkeskenyed, rvid s kiss flre csavarod, les
hegyben vgzdk; a vesszk aljn laposteknsek; a vesszk hegye fel
csatornsak; kiss hullmosak, alig veltek; als lapjukon molyhosak;
fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, homlyos fzl
dek ; szleiken kisebb-nagyobb, tompa vagy kiss les fogakkal elg
srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg
vastag, merev, molyhos, als feln vrpirossal inkbb vagy kevsbb
mosott; majd vziruyosan el-, majd s tbbnyire elg les szgekben
flfel ll. Levlplhi fejletlenek, ridomak vagy rvid lndssak,
elg tartsak. Virgrgyet krt levelei gyakran kisebbek mint a
vesszkn levk, tbbnyire laposak.
Hasonnevei. Tli fehr tafota; Weisser Winter Taffetapfel; WachsApfel stb.
Leri- D i e l , Kernohstsorten, II. 180. s ugyanott 185.
O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obatk. I. 549.
L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 837. s msok.
szrevtel. Szles elterjesztsre mlt haznkban is kivtel nlkl
mindentt. Alfldi mostoha viszonyaink kzt, ha keveset terem is, de
arnylag mgis tbbet terem, mint sok ms ahnafaj.

289

84. Pettyes aranyalma.


(Double drap d'or; Gefleokter Goldapfel.)
Szrmazsa. Bizonytalan. Valszinilleg azonban Hollandibl szr
mazik, honnt Diel fnnebbi, zrjel kzt, kitett franczis nv alatt
kapta meg s krlmnyes leirsban is megismertette azt. Kevss
van mg elterjedve. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl,
Jeiusenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga kt
sgtelen.
rsideje. Nlam september vgtl november vgig; hvsebb
tjakon karcsonig is eltart.
Minsge. I. reud csemege- s hztartsi gymlcs.

Nagysga. Jkora nagy.


Alakja. Lapos gmbalaku; elg szablyosan boltozott, noha egyik
oldaln gyakran hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme
kzptjra vagy kiss albb, szras vge fel esik, honnt mindkt
vge fel csaknem egyenlen, de kelyhes vge fel mgis kiss szszbb hzdva boltozdik; aztn szras vgn rendszerint szlesebb s
laposabb karimban vgzdik, mintsem kelyhes vgn. S z r a rvid
vagy kzphossz, majd elg vastag s hsos, majd elg vkony, fs,
finoman molyhos, zldes, vagy pirosas; nha elg szablyosan kika
nyartott, tgnylsu, de szk s mly regbe helyezett, nha pedig
egyenetlen falu mlyedsben hsos dudortl mintegy beszortott. K e l y h e
zrt vagy flig nyilt; igen apr, keskeny, sszehajl, molyhos osztvnyaival tgas, de igen sekly, finoman rnczos regben l, melynek
karimjn szembetn emelkedsek ritkn mutatkoznak.
Szne; Bre finom, sima, gyngdtapintatu, elg fnyes; elejnte
srgs zld; rtvel sppadt-srga vagy czitromsrga; napos oldaln
halvny pirossal belehelt. Pontozata ritksan elhintett, jkora nagy,
szgletes, barns s tbbnyire pirossal szeglyzett, igen szembetn
pettyecskkbl ll. Rozsdaalakzatok nem fordulnak el flletn, de
szrmlyedsben nha mutatkozik nmi finom, ttetsz rozsdamz.
Nha-nha fekets ragyaszeplk is tnnek el itt-ott flletn.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, porhany; leve elegend, czukros, alig szrevehet, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes fsze
resz. Magtokja nyilttengely; nyilt fikjaiban apr, vilgosvrhenyes,
p magvakat rejt. Kehelycsve hosszas kpalak.
Fja. Vgnvs, erteljes s edzett; korn s bven term, flfel
trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel elg jl be
ruhzkodnak, elg srlombos, terjedelmes, magas gmbalaku koront
alkot. Dszlik mindenfle alma alanyon; alkalmas szlas fnak; min
dentt jl dszlik ; de kellleg nedves talajban gyakrabban is, bveb
ben is terem, mintsem knnyen kiszrad laza talajban. Gymlcsei
jl lljk helyket a fn.
19

290
Vesszei. Szmosak, hosszak vastagok vagy kzpvastagok, hegyk fel lassudan elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek,
flllk vagy les szgekben flfel trekvk, sklletek; egsz
hosszukban ritksan s finoman molyhosak, itt-ott csupaszak, olajszn
barnk, napos flkn stt violaszu-pirossal mosottak; jkora nagy,
kerek vagy itt-ott hosszas, fehres pontokkal elg srn s szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, kerekhegyek, laposak, a vesszhz
lapulk, srfln fehrmolyhosak; alig kill, igen rviden s laposan
bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, csaknem gmblydedek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. A vesszk aljn jkora nagyok ; egyebtt kzpnagyok;
elg vastag s igen kemnyszvetek ; tbbnyire, hosszas tojsdadok; elg
szablyosan elkeskeuyed, hosszas, tbbnyire htra s flre is grbl,
les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy lapos vlgyesek, veltek ;
a vesszktl csaknem vziruyosan elllk; als lapjukon finoman moly
hosak; fels lapjukon csupaszak, simk, elg fnyesek, sttzldek;
szleiken elrehajl, les fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan
frszesek. Levlnyelk kzphossz, vastag s merev, fiaoman moly
hos, tvnl violaszn-pirossal befuttatott; elg les szgekben flfel
ll. Levlplhi fejletlenek, ridomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszkn
levk, tbbnyire kerlkesek, laposak; vkony, rvid, merev nyelkrl
rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.

Leri. D i e 1, Kernohstsortn, Aepfel-Birnen. I. 87.


F l o t o w , Illustr. Hancib. der Ohstk. IV. 121. s msok.
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellkn, mg a sk alfldn is
haszonnal tenyszthetnk; de megrdemli, hogy vele ksrletet tegynk
haznkban mindentt, a hol a talajviszonyok kedvezk a gymlcste
nysztsre. Fiatal korban j lesz hossz vesszeit megkurttanunk tavaszonkint; mert klnben als rgyei kzl igen sok alva maradna.

gl

85. Tli cskos renet.


(Q-estreifte Winterreinette.)
Szrmazsa. Bizonytalan, Oberdieck Majtnybl, Urbanektl kt
zbea is megkapta e jeles fajt ojtvesszkben, de eredetre vonatkoz
lag Urbanek mitsem kzlt vele. Mint a Blenheimi renethez sokban
hasonl, de ettl mgis klnbz, finomz almt, terjesztsre igen
mltnak tallvn, leirta azt krlmnyesen s el is terjesztette. Ojtvesszejt tle kaptam n is, 1872-ben. Azta tbb zben termett faj
tmon. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Novemberjanur; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy, mint egy jl kifejldtt Casseli nagy renet.
Alakja. Lapos-gmbalaku, nha kiss kpos gmbalaku; elg sza
blyosan boltozott, noha egyik oldaln gyakran hizottabb s emelke
dettebb is, mint a msikon. Zme kzptjra vagy kiss albb a sz
ras vg fel esik, honnt sara fel szelden gmblydve boltozdik s
szra krl szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe el pedig
elejn te szelden, aztn mindinkbb fogyva kelyhe krl is elg szles,
laposas karimban enyszik el. S z r a hosszas vagy kzphossz, elg
vkony, fs, nha kiss hsos, barns, kiss bunksan vgzd; tgnyilsu, de szk s mly tlcsralaku regbe helyezett, melynek falait
finom, fahjszin rozsdamz szokta bortani, mely rozsda aztn egyes
sugarakban az reg karimjn is tl nyjtzkodik. K e l y h e nyilt vagy
flignyilt; flll, zldes s molyhos osztvnyaival tgas, s inkbb
vagy kevsbb mly regben l, melynek falain finom, lapos rnczok
vagy bordcskk nylnak a karima fel a hol aztn elenysznek s a
gymlcs derekra nem vonulnak fl.
Szine. Bre finom, sima, bgyadtan fnyl; elejnte srgszld;
rtvel aranysrga; napos oldaln nmi barns-pirossal belehelt s
kzbe-kzbe kiss lnkebb piros, szakadozott cskokkal is tarkzott.
Oberdieck szerint, a napnak jl kitett pldnyain, nha oly ers a piros
sg, hogy benne a cskok is elenysznek; nlam azonban a prbafu
termett gymlcskn ilyen pirossg mg nem mutatkozott. Pontozata
igen ritka, fahjszn, kevss szembetn. Rozsdaalakzatok itt-ott
nha fordulnak el felletn.
Belseje. Hsa fehres vagy kiss srgsba jtsz fehr, finom
tmttes, porhany; leve igen b, czukros, gyngd savanynyal emelt,
igen kellemes, fszeres zzel. Magiokja kiss nyilttengely ; szkes fik
jaiban nha p, hosszas, szgletes oldal, tbbnyire azonban idtlen mag
vakat rejt. Kehelycsve majd rvid kpalak, majd tlcsralaku.
Fja. Erteljes egszsges, igen edzett; korn s igen bven term ;
flll vagy kiss nyilt szgekben sztll gaival, melyek gymlcs
vesszkkel s peezkekkel hamar s jl beruhzkodnak, elg lombos,
19*

292
szles gmbalaku koront alkot. Mindenfle alma alanyon jl dszlik;
alkalmas szlas fnak s nyess al fogva egyb formaiaknak is ;
mindentt jl dszlik, de knnyen kiszrad, laza talajban csak ess
vjrskor terem gazdagon. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok vagy kzpvastagok,
liegyk fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek; flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk; srn s
finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, violaszn-barnk rnyas flkn
s aljuk fel zldes barnk s finoman fehrhrtysak; jkora nagy,
kerek, itt-ott hosszas, fehres pontokkal ritksan s nem szembetnleg
pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, csaknem hromszgek, tompahegyek, lapulk, fehr molyhozattal srn takartak; kiss kill,
rviden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, tompahegyek; szrkvel tar
kzott, pirosas barnk.
Levelei. Jkora nagyok, elg vastag s kemny szvetek; tojs
dadok vagy szles tojsdadok; hirtelen elkeskenylt, hosszas vagy rvid,
les hegyben vgzdk; laposak vagy csak igen lapos vlgyesek, kiss
veltek; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; als lapjukon moly
hosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, fnyesek, vilgos zldek;
szleiken elrehajl, les fogakkal elg mlyen, sin s elg szablyo
san frszesek. Levlnyelk rvid, igen vastag, merev, finoman moly
hos ; tvnl violasznpirossal mosott; elg les szgekben flfel ll.
Levlplhi rvid lndssak, sztllk, igen tartsak. Virgrgyet k
rt levelei tbbnyire kisebbek, mint a vesszkn levk, vkony szve
tek, kerlkesek; vkony s rugalmas nyelkrl rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.

Leiri. O b e r d i e c k , lllustr. Handb. dev Obstk. VIII. 275. Tud


tommal msok mg nem rtk le.
szrevtel. Almatenysztsre kedvez helyeken megrdemlen nagy
ban is tenysztennk kellleg nyirkos talajban, hiszem, hogy haznk
ban is, mindentt kpes lesz kifizetni a helyet, melyet a kertben
elfoglal.

293

86. Tournay-i kurtaszru,


(Courtpendu de Tournay; Kurzstiel von Toumay.)
Szrmazsa. Toumay vidkn kelhetett a Kirlyi kurtaszru mag
vri, melyhez a nagysgot kivve csaknem mindenben hasonlt. Gyml
cse mindig nagyobb a Kirlyi kurtaszru gymlcseinl; fja ksn s p
pen akkor hajt ki, a mikor a kirlyi kurtaszru fja szokott kihajtani;
levelei teljesen hasonlk a Kirlyi kurtaszru leveleihez, de ktszerte
nagyobbak. Az tvenes vek elejn kezdett elterjedni; de mig sincs
ugy elterjedve, a mint rdemlen. Neve alatt tbbfle alma is lappang
a vilgon. A nmetek az Orleansi renetre bukkantak e nv alatt; n
melyek pedig Courtpendu monstre" nvre kereszteltk t el. Tbb hi
teles helyrl is birom e fajt. Tbb zben termett mr nlam. Fajom
valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam oct. dec.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemege- s hztartsi
gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Lapos gmbalaku; egyik oldaln rendszerint hzottabb s
emelkedettebb, mint a msikon, de klnben szablyosan boltozott sk- '
fllet. Zme a kzptjnl albb, a szras vg fel esik, honnt hir
telen gmblydve szra krl szles, lapos talpban vgzdik; kelyhe
fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva ferdn ll,
tbbnyire sk s nem hullmos, lapos karimban enyszik el. S z r a
rvid, vastag, fs vagy kiss hsos; tgnyilsu, de fenekn sszesz
kl regbe helyezett, melynek falait majd finom, majd rdes rozsda
mz szokta bortani. K e l y h e , nyilt nha flignyilt; flll s sokig
zldenmarad, keskeny s molyhos osztvnyaival tgas s elg mly
tnyralaku regben l, melynek aljn lapos rnczocskk lthatk, de
ezek az reg karimjig sem vonulnak fl.
Szne. Bre vkony, elg sima, majd rdes, majd csak szraz-tapintatu; elejnte zldes-srga; rtvel lnk-srga; napos oldaln
aranysrga s nha nmi szeld pirossal is sznezett. Pontozata elg
szembetn, kiemelked fahjszin pettyecskk alakjban jelenkez.
Rozsdaalakzatok minden gymlcsn fordulnak el, de ezen rozsdzat
csak igen finom, ttetsz ftyolknt terl szt a gymlcsn.
Belseje. Hsa fehres srga, finom, tmtt, korhany vagy vels;
leve b, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fszeres
zzel. Magtokja zrttengely; szk fikjaiban tbbnyire idtlen mag
vakat rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Vignvsi, egszsges, igen edzett; korn, rendesen s b
ven term; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv, merev uaival,
melyek gymlcsz szervekkel hamar s jl beruhzkodnak, srlombos, de kellleg szells, gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle

294
almaalanyon; alkalmas szlasnak s nyess al fogva egyb forma
fknak is ; midentt jl dszlik, de rendesen s bven teremni csak kel
lleg nyirkos talajban kpes; szraz laza talajban a krtkony rovarok
id eltt letizedelik gymlcseit, melyek pedig igen jl llnak belyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzphosszak, elg vastagok, vagy kzpvasta
gok; hegyk fel szelden elvkouyodk; elg egyenesek; noha knyksek, hegyk fel kiss bordzottak ; flllk vagy kiss nyilt szgek
ben flfel trekvk; srn fehrmolyhosak ; itt-ott csupaszak; srgs
vagy zldes barnk, hegyk fel pirossal kiss rnyalt barnk; apr,
kerek, fak pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak;
rendetlen, tbbnyire azonban kzphossz levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, tompaktposak, kiss duz
zadtak, lapulk, aljuknl sttbarnk, hegyknl srn fehrmolyho
sak; alig kill s csak a vesszk hegye fel rviden bordzott tala
pon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, zmk tojsdadok, vagy
csaknem gmblydedek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy igen nagyok, kiss vastag de hajlkony-szvetek; szles kerlkesek vagy itt-ott tojsdadok ; tbbnyire hirtelen
elkeskenyed, hosszas, les s flre is csavarod hegyben vgzdk;
vlgyesek vagy csatornsak, nha kt szelkkel egyms fel ssze is
gngyldk; alig veltek; nyelkrl kiss rzsuut flfel llk, als
lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan
fnylk, elg lnk zldek; szleiken elre hajl les fogakkal elg
mlyen s srn, de kevss szablyosan rszesek. Levlnyelk a
vesszk aljn hosszas, fUebb csak kzphossz, vastag, merev, moly
hos; tvnl violaszinpirossal sznezett; majd les, majd nyilt szgek
ben flfel ll. Levlplhi fejletlenek, ridomak, hamar elhullk.
Virgrgyet krt levelei nagyobbak, hosszabbak, mint a vesszkn
levk, laposak, szelden hullmosak; hosszas, vastag nyelkrl kiss
lekonyulok.
Hasonnevei. Courtpendu monstre.
Leiri. H e n n a u. Annl, de pomol. II. 25. Tudtommal msok
mg nem irtk le.
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellkn mg itt az alfldn is
haszonnal jrna tenysztse. Haznk hegyes vidkein megrdemlen,
hogy nagyban is tenyszszk, ppen ugy, mint a Kirlyi kurtaszru almt.

295

87. Batul alma.


(Pomme BatuUen ; BatuUenapfel.)

Szrmazsa. E szp s jellemzleg szablyos termet, becses alma


faj hazja Erdly s klnsen a Szsz fld, hol rgta nagyban el van
terjedve. tjt a nagyvilgba csak mintegy 45 vtized ta kezdette
meg. A. klflddel Nagy Ferencz tanr s Belke Tivadar nem rg elhalt
lelkes gymlcsszeink ismertettk meg. Napjainkban ngy szlvn, vilg
szerte el van mr terjedve s a terjesztsre mlt, becses gymlcsk
kzt mlt helyet foglal mr el a gymlcsszet irodalmban is. Ojtvesszejt 1869-beu Piros Batullen" nv alatt Veress Ferencz, Kolozs
vri fnykpsztl s 1874-ben ,Batull" nv alatt Nagy Ferencz tanrtl
kaptam. Fajfmon tbb zben termett mr. Gymlcsei s nvnyzete
egyezvn a lersokkal, fajom valdisgrl hatrozottan meggyzd
hettem.
rsideje. Nov.Jan. alkalmas hvs helyen tartva Nagy Ferencz
szavai szerint ,meleg tavaszig tarthat."
Minsge. I. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha valamivel nagyobb vagy kisebb is.
Alal(ja. Lapos gmbalaku; nha kiss hengeres gmbalaku; jellem
zleg szp szablyostermet; nagy ritkasg, hogy egyik oldaln kiss
hzottabb s emelkedettebb volna, mint a msikon. Zme kzptjra
esik, honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen s szelden fogyva
boltozdik; kelyhes vge fel is csak alig szrevehetleg hzdik szszbb, mintsem szras vge fel, hol mindig elg szles karimban
enyszik el. S z r a igen rvid, fs, molyhos; szpen kikanyartott,
tgnyilsu, de mly s szk tlcsr-alaku regnek karimja sznvona
lig ritkn emelked; szr-regnek falai tbbnyire finom, sugaras
rozsdval vannak bevonva s jellemzleg sokig zlden maradk. K e l y h e
tbbnyire kicsi, zrt, csak nha flig nyilt; apr, hegyes, egymsba
borul s molyhos osztvnyaival szp simra kikanyartott, elg tgas
s inkbb vagy kevsbb mly regben l, melynek karimja csak
elvtve mutat nmi hullmos emelkedseket.
Szins. Bre finom, gyngdtapintatu, sima, fnyes, mintha ki volna
csiszolva; elejnte fehres zld, rtvel szalmasrga; napos oldaln,
kivlt a napnak jl kitett pldnyokon ragyog pirossal nagy rszt
bemosott, nha pirossal csak szelden belehelt s piros pettyekkel s
szeplkkel elszrtan behintett. Pontozata i-itks, barna, elg szembetn ;
a br all ttetsz, fehr pettyezete klnsen a piros sznben igen
szembetn. Rozsdafoltok a szrmlyedst kivve, nem fordulnak el fe
lletn, de fekets ragya foltocskk nha tallkoznak i-ajta.
Belseje. Hsa fehr, finom, elg tmtt, elejnte gyngden rop
pan s pezsg, teljes rtvel azonban csaknem vajszerflen olvad; leve.
igen b, czukros, dt savanynyal emelt, igen kellemes, noha vidkemen
csak kevss fszeresz. Magtokja zrttengely; fikjaiban kevs, p

296
magot rejt. Kehelyesve hengeres tlcsralaku s a gymlcsbe mlyen
lehatol.
Fja. Elg vgnvs, egszsges, edzett; elg korn, rendesen s
bven term; mert virgzsban sem knyes, ktdtt gymlcsei is
jl daczolnak a ksei fagyokkal; flfel trekv, vagy nyilt szgekben
elll gaival, melyek gymlesvesszkkel s peczkekkel hamar s jl
beruhzkodnak, sr-lomhos, gmbalaku koront alkot. Szlasfnak
is, gulafnak is egyarnt alkalmas; mindentt jl dszlik; gymlcsei
kevsbb frgesednek, mint ms almafajok gymlcsei a igen jl lljk
helyket a fn.
Vesszei. Igen szmosak, elg hosszak, karcsak, hajlkonyak;
egyenesek, alig knyksek; flllk vagy nyiltszgekben elllk; skflletek, liegyk fel is csak alig bordzottak; igen finoman s gy
ren molyhosak; nagy rszben csupaszak, fnyesek, stt vrssel rnyalt
barnk; igen apr, kerek, fehr pontokbal aljuk fel srbben, hegyk
fel pedig igen ritkn s alig szrevehetleg pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, laposak, tompahegyek, fhoz lapulk,
srn ehrmolyhosak; alig kill s csaknem simaprknyos tala
pon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, tompahegyek, srn ehr
molyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, vkonyszvetek, kerekdedek, itt-ott tojs
dadok s kerlkesek; hirtelen elkeskenylt, inkbb vagy kevsbb
rvidke, tbbnyire flrecsavarod hegyben vgzdk; laposak; csak
itt-ott kiss veltek; nyelkkel egy irnyban, rzsunt flel llk; als
lapjukon finoman molyhosak; fels lapjukon csupaszak, simk fnyesek,
sttzldek; szleiken apr, les vagy kiss tompahegy, tbbnyire
ketts, nha hrmas, ngyes fogakkal is, fiuoman, de szablytalanul
frszesek. Levlnyelk rvid, vagy kzphossz, vkony vagy kzp
vastag, merev, szrs, sz fel tvnl violaszinpirossal mosott. Levlplhi aprk, fonl vagy ridomuak, elg tartsak. Virgrgyet krt
levelei tojsdadok vagy kerlkesek, laposak, hosszas, vkony nyelkrl
mereven sztterlk.
Hasonnevei. BatuUen ; Piros batullen; Narancs alma; veg alma ;
Pomme de Transsylvanie.
Leiri. Dr. L u c a s , Illustr. Handb. er Obstk. IV. 559.
L e r 0 y, Dict. de pomol. III. 92.
N a g y F e r e n c z , Erd. gazd. 1873. vfolyam, 396.
szrevtel, Erdly e kita almja bzvst befogadhat alfldi
gymlcseink kz is; ugy fja, mint gymlcsei is birjk mindazon
tulajdonokat, melyek valamely gymlcsfajt rtkess, becsess tehetnek,
az itteni mostoha viszonyok kzt is. Szles elterjesztsre j llekkel
ajnlhatom mindenfel e hazban.

297

88. Cludius masnczkija.


(Borsdorf de Cludius ; Cludius Borsdorfer,)

Szrmazsa. Cludius superiatendeas nyerte magrl Hildeslieimbau, Nmetorszgban. 1850 krl. Oberdieck kezdette nagyban elter
jeszteni. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam dr. Lucastl, Reutlingenbl.
Fajfmon 1877-ben mr bven termett. Gymlcse s nvnyzete egyez
vn a leirsokkal fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Decembermrtius.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpuagy, gyakran jval kisebb is.
Alakja. Lapos gmbalak; egyik oldaln gyakran kiss hzottabb,
mint a msikon klnben elg szablyosan boltozott. Zme kzptjra
esik, honnt szra fel kidomborodva boltozdik s elg szles lapos
talpban vgzdik; kelyhe fel pedig kiss sszbb hzdva boltozdik
s itt is elg szles, kiss hullmos, tbbnyire ferdn ll karimban
enyszik el. S z r a rvid kzp vastag, vagy vkony, fs, molyhos,
kiss bunksan vgzd; elg mly s tg tlcsralak; sugaras, tbbnyire
rdes i'ozsdamzzal bevont-falu regbe helyezett. K e l y h e nyilt vagy flig
nyilt; hosszas, keskeny osztvnyaival tgas, de tbbnyire sekly reg
ben l, melynek aljrl lapos rnczok s bordcskk indulnak a ka
rima el, honnan elenysz lapos bordk gyannt a gymlcs derekra
is lehzdnak, de annak kerekdedsgt ritkn zavarjk meg.
Szne. Bre szvs, 'sima, fnyes, rtvel kiss zsrostapintatu;
elejnte vilgos zld; rtvel lnk srga; napos oldaln nha lnk
pirossal bemosott vagy csak belehelt; mely sznezet azonban az rnyk
ban vagy a fa rnyas oldaln termett gymlcsknl rendszerint hiny
zik is. Pontozata elg sr, a br alul ttetsz fehr pettyecskk
alakjban jelenkez. Rozsds szemlcsk vagy alakzatok csak ott lt
hatk a flletn, hol a gymlcs bre, fejlds kzben, srlst kapott.
Belseje. Hsa fehres, magtokja krl zldes erekkel, finom t
mtt, roppan, kell rett korban elg porhany; leve elg b, czukros gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, noha, klnsen vi
dkemen, nem is elgg fszeresz. Magtokja uyilttengely; fik
jaiban vrhenyesbarna, laposas, de p magvakat rejt. Kehelycsve
rvid kpalak.
Fja. Elg erteljes, edzett; virgzsban sem knyes; ktdtt
gymlcsei is elg jl daczolnak a ksei fagyokkal; elg korn s b
ven term; nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcs
vesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, sr lombos, gmbalaku
koront alkot. Szlasfnak is, bokoralaku fnak is alkalmas; vadonczon, doucinon s paradicsomalanyon egyarnt jl dszlik; helyben s
talajban nem vlogats; gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Igen szmosak, kzphosszak, karcsak, hegyk fel mg
inkbb elvkonyodk ; egyenesek ; kiss knyksek ; flllk vagy nyilt

298
szgekben sztllk; sk-flletek vagy itt-ott, alig szrevehetleg,
finoman bordzottak; finoman fehrmolyhosak ; itt-ott csupaszak, szenynyes violasznbarnk, itt-ott zldesbarnk; apr, hoszzas vagy kerek,
fehres pontokkal igen ritksan s alig szembetnleg pontozottak; ren
detlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, laposak, a vesszk hegye
fel kiss duzzadtabbak, lapulk, vilgos vrsek, srn fehrmolyho
sak ; alig kill, lapos, kt szln itt-ott bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, csaknem gmblydedek, alig hegyesek,
srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; vkony s lgy-szvetek, tojsdadok, itt-ott hosszas tojsdadok; hosszas, keskeny, gyakran
flre is csavarod les hegyben vgzdk; kiss csatornsak, alig vel
tek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, simk elg
fnyesek, homlyos zldek; szleiken elrehajl, tbbnyire ketts fogak
kal lesen s elg mlyen frszesek. Levlnyelk kzphossz, kzp
vastag, molyhos, sz fel tvnl violasza-pirossal kiss mosott; elg
les szgekben, rzsunt lfel ll. Levlplhi kicsinyek, fejletlenek,
itt-ott ridomuak s az ilyenek aztn elg tartsak is. Virgrgyet k
rt levelei tbbnyire kerlkesek vagy hosszas tojsdadok, kiss tek
nsek ; elg vastag, de nem hossz nyelkrl csaknem vzszintesen
sztterlk.
Hasonnevei. Cludius grner Borsdorfer; Reinette Cludius.
Leri. O b e r d i e c k , Anleitung zur Kenntniss des hesten Ohstea, 102.
M l l e r , lllustr. Handb. der Obstk. IV. 137.
L u c a s , Ansioahl loerthvoV.er Ohstsorten, I. 124. 1. A franczia irk kzl Leroy is csak nevt emlti fl, oly almafajnak lltvn,
melyet mg nem tenysztenek Fraucziaorszgban. (Lsd Dict. de pomol.
III. 226. 1.)
szrevtel. Azt mondja Oberdieck e jeles almafajrl, hogy ny
rig is eltarthat." Nlam mr november vgn kezdett rni, de egyes
pldnyai mrtiusig is eltarthatok voltak. Hiszem azonban, hogy ha
znk emelkedettebb fekvs, hvsebb tjkain nluak is tovbb eltart
hatok lesznek gymlcsei. Mint oly gymlcsfajt, mely a kznsges
Masnczkinl sokkal termkenyebb, alfldi ghajlatunk alatt is szles
elterjesztsre ajnlhatom mindentt a hazban.

299

89. Marosszki piros paris.


(Pomme Paris; ParisApfel.)

Szrmazsa. A Paris alma taln a legrgiebb Erdly s gyml


csei kzt. Az idk nagy folyamban egy npes almacsaldd nvekedett,
melynek tagjai egymskzt tbbnyire csak nmi, lnyegesnek alig nevez
het vonsokba klmbzDek. Melyik tartotta meg a sok kzl az
eredeti, s faj sajtsgait legjobban? S milyenek voltak az eredeti faj
nak jellemvonsai? Bajos volna megmondani; mert nevt ugyan emle
gettk mr a 17-dik szzadban, de jellemz tulajdonairl mit sem
jegyeztek fl. Nagyon valszn azonban, hogy a Paris almk s apja
Marosszkuek almatenysztsre igen kedvez vlgyeiben szletelt, a hol
nemcsak kertekben, hanem erdn, mezn, vets kzt s kertsekben, a
mint Nagy Ferenez mondja, rg id ta, nagy meunyisgbeu tenysztik
a Paris almt. a e helyt azoa fajt irom le, melyrl, mint a Maros
s Nyrd vize mentn legjobban elterjedt s legbecsesebb fajrl, Kiss
Jzsef, gegesi birtokos, bartomtl tbb zben kaptam mutatvny-gy
mlcsket s ojtvesszt is.

rsideje. Dec. - April.


Minsge. I. rend csemege- s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy ; gyakran nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Vltoz; majd kiss laptott gmbalak, majd szablytalan
kpos gmbalaku s egyik oldaln gyakran hzottabb, mint a msikon.
Zme kzptfl'jra esik, honnt szra fel szelden domborodva boltozdik s inkbb vagy kevsbb szles, laposas karimban vdzdik; kelyhe
fel pedig elejnte szelden, aztn hirtelen s mindinkbb fogyva kiss
hullmos, szk karimban enyszik el. S z r a hosszas, vkony, fs,
kiss bunksan vgzd; tbbnyire szk s mly tlcsralaku regbe
helyezett, melynek falai finom, sugaras rozsdamzzal vannak gyakran
elbortva. K e l y h e kicsi zrt; flll, rvid s molyhos osztvnyaival,
tbbnyire sekly s szk regben l, honnan rnczok vagy bordcskk indulnak a karimra s onnan tovbb mindinkbb elszlesedve s
inkbb vagy kevsbb kiemelkedve, nha a szrmlyeds karimjig is
levonulnak.
Szne. Bre finom, sima, fnyes, szraztapintatu ; elejnte spadt
zld; rtvel spadt czitromsrga; napos oldaln elejnte komor, de
ksbb derltre vltoz, mosolyg vrpirossal bemosott, nha pedig csak
gyngden belehelt. Pontozata elg sr ; tbbnyire csak a br alul
ttetsz, srgs pettyecskk alakjban jelenkez, a gymlcs napos
oldaln elg szembetn. Rozsda-alakzatok nem tnnek el flletn;
de barns vagy fekets ragya-szeplk srbben vagy ritkbban, majd
minden gymlcsn tallkoznak.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, magtokja kri
zldes erekkel, finom, tmttes, roppans s pezsg; leve b, czukros

300
gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeres zzel. Mag
tokja nyilttengely; nyilt fikjaiban szmos, hosszas, hegyes, pirosas
gesztenyeszn, sovny, de p magot rejt. Kehelycsve inkbb vagy
kevsbb rvid, tompa kpalakii.
Fja. Egsxsges s elg edzett; korn s kedvez helyen igen
bven term; fl s sztll, nylnk gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel hamar s jl beruhzkodnak, ritks, kuszlt lombozat,
terjedelmes koront alkot. Szlas inak alkalmas leginkbb; mindentt
dszlik ugyan, de csak ott terem bven, hol a fagyaszt szelek ellen
oltalmazva van s gykereivel a fldben, leveleivel a lgben folyvst
tall nedvessget. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, vkonyak, hajlkonyak; elg egyene
sek, noha kiss knyksek, skflletek; flllk vagy nyilt szgek
ben sztllk; egsz hosszukban srn s finoman fehrmolyhosak,
pirosas barnk; apr kerek, itt-ott hosszas, fehr pontokkal ritksan
s nem szembetnleg poutozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid
levlkzek,
Rgyei. Kicsinyek, kposak, tompahegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak; alig kill, tbbnyire bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, totnpakposak, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Aprk, a vesszk aljn nha kzpnagyok, elg vastag
s kmnyes szvetek; tojsdadok vagy hosszas tojsdadok; elg sza
blyosan elkeskenyed, hosszas s kiss flrecsavarod hegyben vgz
dk ; laposak vagy laposvlgysek, alig veltek; nyelkrl csaknem
vzirnyosan elllk; als lapjukon srn fehrmolyhosak; eis lapju
kon csupaszak, csaknem fnytelenek, homlyos zldek; szleiken tompa
fogakkal nem mlyen, de srn s elg szablyosan fi-szesek. Levlnyelk rvid, kzpvastag, merev, molyhos, tvnl violasznpirossal
sznezett; rzsunt flfel ll. Levlplhi aprk, ridomuak vagy kes
keny In dssak, elg tai'tsak.
Hasonnevei. Bizonytalanok.
Leri. B e l k e , Illustr. Monatshefte 1866. vf. 257.
L e r o y , Dict. de Poniol. IV. 526.
N a g y P e r e n c z , Magyarorszg gymlcsszete.*)
szrevtel. Alig hiszem, hogy tenysztse haszonnal jrna az alfl
dn, brhol is; tegynk vele ksrletet haznk hegyes vidkein. Ott
azutn, a hol bven terem; tenysszk nagyban is; mert valban meg
rdemli.
*) Paris alma nv alatt a Hossz szr," Kurta szr," Tk" s Szep
ls paris" vlfajokat mutatta ott be rvid lersban s sznes kpekben is.

301

90. Mller Emilia.


(Emilie Mller.)

Szrmazsa. Az egyszin renetek csaldba tartoz eme jeles al


mt Mller, nmet gymlcssz nyerte magrl Zllichauban (Porosz
orszg) s lenya, Emilia nevrl elkeresztelve kezdette elterjeszteni.
Fjnak reudkivli termkenysge s gymlcseinek finom ze daczra
napjaikig sincs mg rdeme szerint elterjedve, Ojtvesszejt tbb z
ben is_ megkaptam Reutlingenbl. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam oktberdecember; hvsebb tjakon mrtius
vgig is eltart.
Minsge. Kituleg I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Vltoz; kedvez viszonyok kzt magasnak ltsz kp
alak s szablyosan boltozott, (gy jellemzi maga, Mller is). Vidke
men s hazai ghajlatunk alatt, hihetleg egyebtt is, lapos grabalakn s gyakran t gerezdre osztottnak ltsz. Zme a kzptjra
esik, honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen, kelyhes vge fel
azonban tbbnyire mgis sszbbhzdva boltozdik s kelyhe krl
rendszerint szkebb karimban fogy el, mintsem szras vgn. S z r a
rvides vagy kzphossz, vkony, fs, molyhos; tgnyilsu, de fene
kn sszeszkl, mly regbe helyezett, melynek tbbnyire rozsdamen
tes falain lapos barzdk nylnak fl a karimra s onnan tovbb a
gymlcs derekn t, a kehelyreg karimjra is. K e l y h e zrt vagy
flig nyilt; bokrtsan flll, rvid, keskeny s molyhos osztvnyaival
elg tgas, de nem mly tnyralaku regben l, melynek falait,
i g e n j e l l e m z l e g , barns rozsdamz szokta bortani.
Szine. Bre finom, sima, kiss zsrostapintatu, ledrzslve fnyes;
elejnte zldessrga; rtvel lnk srga; napos oldaln aranysi'ga s
nmi gyugdpirossal is sznezett s kzben-kzben lnkebb piros petytyekke is behintett. Pontozata elg sr, tbbnyire jl szembetn,
fahjszin pettyecskkbl ll. Rozsdaalakzatok ritkn jelentkeznek flletn, de kelyhes vgn, szakadozott rozsdaszlcsk majd mindig mu
tatkoznak.
BelSBJe. Hsa srgs, finom, tmttes, vels; leve igen b, czukros
finom savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely; fikjaiban szp tojsdad, hegyes, pirosasbarna, p magvakat
rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Erteljes, igen edzett; korn s igen bven, rendszerint cso
msn term; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv gaival, me
lyek gymlcsz szervekkel srn beruhzkodnak, elg srlombos, de
kellleg szells, magas gmbalaku koront alkot. Alkalmas szlasfnak
3, gulafnak is; mindentt jl dszlik ugyan, de csak kellleg nyirkos
talajban terem rendesen s gazdagon. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.

302
Vesszei. Szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel sze
lden elvkonyodk; egyenesek, nem knyksek, sklletek; fll
lk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk; elg srn, de csak
finoman molyhosak, homlyos violaszn-baruk, aljuk fel srgsbar
nk; jkora nagy, kerek, itt-ott hosszas, fehres pontokkkal nem s
rn, de elg szembetuleg pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, tompahegyek, lapulk, fehrmolyhozattal srn eltakartak; alig kill, bordzatlan, szk talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, szablytalan tojsda
dok, tompa-hegyek; aljuknl pirosas szennyesbarnk, hegyknl s
rn fehrmolyhosak.
Levelei: Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vastag, de nem kemnyszvetek; szp tojsdadok; majd szablyosan, majd kiss hirtelen
elkeskenyed, hosszas, les s kiss flre is csavarod begyben vgz
dk; csaknem laposak vagy szleiken kiss hullmosan flfel hajlk ;
szelden veltek; nyelkrl rzsunt flfel llk; als lapjukon moly
hosak; fels lapjukon csupaszak, szelden borsksak, bgyadtan fny
lk, vilgos fzldek; szleiken elrehajl, apr, tompa fogakkal elg
szablyosan frszesek. Levlnyelk rvides, kzpvastag, elg merev,
molyhos, als rszn violaszinpirossal mosott vagy belehelt; elg les
szgekben flfel ll. Levlplhi kicsinyek, ridomiak, hamar elhul
lk. Virgrgyet krt levelei tbbnyire mind kerlkesek, laposak
vagy vlgyesek s hullmosak; hossz, merev nyelkrl rendetlenl
fl s sztllk.

Hasonnevei. Emilia.
Leri. M l l e r L., Illustr. Handb. der Ohstk. I. 121.
L u c a s , Auswahl ect. I. 94.
szrevtel. Nlam csak ess, h^s vjrskor terem gazdagon.
Szraz vjrskor a krtkony rovarok, klnsen a flbemszk,
aprdonkiut tnind elpuszttjk gymlcseit. Mindentt hol a talaj tlen
nyron kellleg nyirkos, megrdemli a legszlesebb eltei-jesztst.

303

91. Antal fherczeg.


(Arohiduo Antoine; Erzherzog Anton.)

Szrmazsa. E becses almafajt Schmidberger, a Linz melletti, Sz.


Flrinrl elnevezett aptsg fnke nyerte 1820-ban az Orleansi
renet magvri s I. Ferencz osztrk csszr testvre, Antal fherczegrl (f 1835) elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Ojtvesszejt 1874-ben
kaptam Plautiresbl, a Simon Louis testvrek hires gymlesteleprl.
Tbb zben termett mr nlam. Gymlcse s nvnyzete egyezett a
lersokkal s igy fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Oct.^uov. bvsebb tjakon janur vgig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nba nagyobb is.
Alakja. Magas gmbalak; nha kpos gmbalak, majd szablyosan,
majd szablytalanul boltozott; egyik oldaln tbbnyire hzottabb s emel
kedettebb, mint a msikon. Zme kzptjra vagy kiss albb, szras vge
fel esik, bonut mindkt vge fel csaknem egyenlen, kelyhe fel azon
ban mgis tbbnyire sszbb hzdva boltozdik, mintsem szras vge fel,
hol elg talpasn vgzdik. S z r a rvid vagy kzphossz, elg vas
tag s hsos, nha pedig vkony, fs, molyhos; tgnylsu, de szk s
mly tlcsralaku regbe helyezett, melynek falain nha flfel nyl
lapos bordcskk s lapos barzdk vltakoznak; nha pedig egyes
kiemelked dudor szkti el az reg belsejt s teszi ezt egyenetlenn.
K e l y h e zrt vagy flig nyilt; flll, hosszas, keskeny, molyhos,
sokig zlden marad osztvnyaival tgas, de nem mly, igen rnczos
s bordsfalu regben l; melynek karimjn inkbb vagy kevsbb
les orms emelkedsek lthatk, melyek nha a gymlcs derekra is
lapos bordkknt levonulnak s annak kerekdedsgt megzavarjk.
Szne. Bre finom, vkony, sima, lltban zsirostapintat, bgyad
tan fnyl, elejnte bgyadt zld; rtvel lnksrga; napos oldaln,
st gyakran krskri, homlyos, ksbb derltebb pirossal bemosott
s sttebb piros, szakadozott cskokkal becsapkodott. Pontozata apr,
ritksan elhintett, tbbnyire fehrrel szegett barns pettyecskk alak
jban jelenkez, alig szembetn. Rozsdaalakzat majd sohasem fordul
el lletn, de fekets ragyafoltok gyakrabban mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehres, nha kiss srgsba jtsz fehr, finom,
gyngd, porhany ; leve elg b, czukros, gyngd savanynyal emelt,
igen kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja nyilfc-tengely; jkora
nagy s nyilt fikjaiban hosszas tojsdad, barna, p magvakat rejt.
Kehelycsve kpalak vagy hengeres tlcsralaku, a gymlcsbe mlyen
lehatol.
Fja. Elg erteljes, edzett; korn s bven term; sztll vagy
nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s
peczkekkel jl beruhzkodnak, elg lombos 3 kellleg szells koront

304
alkot. Vadonczon igen alkalmas szlasuak; paradicsom alanyon
pedig bokoralak fnak. Helyben s talajban, ugy ltszik, nem vlo
gats. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzpliosszak s kzpvastagok, hegyk
fel kiss elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek; flllk vagy
nyilt szgekben flfel trekvk; hegyk fel hosszan s finoman bordzottak; gyenge korukban egsz hosszukban srn s finoman fehrmolyhosak ; rt korukban is csak itt-ott csupaszak, vrses sttbar
nk; elg szembetu, kerek, fehr pontokkal ritksan pontozottak;
itt-ott rvid, itt-ott kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kerekhegyek, laposhtuak, lapulk, sru fehrmolyhosak; alig kill, tbbnyire hrmasbords talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tompahagyek, kiss
lazn ll, fehrmolyhos pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Nagyok vagy kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek; a vesszk aljn hosszas tojsdadok, nha azvalakuak, a vesszk
hegye fel inkbb vagy kevsbb szles tojsdadok; tbbnyire szab
lyosan elkeskenyed s majd mindig flregrblt, hosszas, les hegyben
vgzdk; lapos vlgyesek vagy csatornsak; inkbb vagy kevsbb
veltek; gyakran hullmosak; gyenge korukban alulll ritksan s
finoman fehrmolyhosak; rt korukban als lapjukon molyhosak, fels
lapjukon pedig csupaszak, szelden babosak, fnyesek, sttzldek; sz
leiken jkora nagy s elg les fogakkal srn, elg mlyen s elg
szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, vastag, merev, moly
hos, tvnl violasz-pirossal mosott, les szgekben flfel ll. Levlplhi kzpnagyok, sztllk, szles lndssak, tartsak. Virgrgyet
krt levelei nagyobbak s hosszabbak, mint a vesszkn levk; csak
nem laposak, alig veltek, rendetlenl hullmosak, tbbnyire rvidke,
szrs hegyben vgzdk; elg vastag, rvid vagy kzphossz nyelk
rl mereven sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. S c h m i d b e r g e r, Beitrage zur Obsthanmzncht, III. 99.
F l o t o w , Illustr. Handh. der Obsik. I. 171.
L e r o y, Dict. de pomol. III. 74.
M a s , Le Verger, IV. 29. s msok.
szrevtel. Ktttebb, kellleg nedves fldben mindentt megr
demli, hogy helyet adjunk neki. Fja kertem szraz, laza talajban is
igen jl dszlik, de gymlcseit ennek is, mint ltalban majd minden
almafajnak, az eszelnyek nagyon puszttjk.

305

92. Szz-piros alma.


(Eother Jun^ernapfel).
Szrmazsa. A rzsaalmk, Lucas szerint pedig a galambka almk
csala'dba tartoz eme jeles almafaj, ugy ltszik, Csehorszgbl szrma
zik, hol leginkbb el van terjedve. A nagyvilgba csak a mnlt szzad
vge fel lpett. Napjainkban sokhelyt el van mr terjedve. Ojtveszszejt 1870-ben kaptam dr. Lucastl, Reutiingenbl. Tbb zben ter
mett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam octobernovember; hvsebb tjakon karcsoDig is eltart.
MinsQe. 11. rend, nha I. rend csemege- s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is, mint egy T l i p i r o s
g a l a m b k a a l m a , melyhez alakra nzve is igen hasonlt.
Alakja. Magas, nha tojsdad gmbalaku; brha egyik oldaln
hzottab s emelkedettebb is, mint a msikon, mgis elg szablyosan
boltozott. Skfllet. Zme kzptjra vagy kiss albb, szras vge
fel esik, honnt mindkt vge fel szelden fogyva boltozdik, de
kelyhe fel tbbnyire mgis inkbb sszehzdik, mintsem szras vge
fel, hol elg talpasn vgzdik. S z r a majd rvid s vastag, majd
kzphossz s elg vkony, fs, bunksan vgzd, fehrmolyhos ; sz
pen kikanyartott, inkbb vagy kevsbb tgnyilsu, de szk s mly
regbe helyezett, melynek falait tbbnyire finom, sugaras rozsdamz
szokta bortani. K e l y h e zrt vagy flig nyilt; igen hossz, keskeny
bokrtsan flll, de hegykkel htragrbl, molyhos osztvnyaival,
tgas s elg mly regben l, melynek aljn s falain apr dudorkk s rnczok lthatk, de ezek az reg karimjra s onnan tovbb
a gymlcs derekra szrevehetleg nem vonulnak.
Szne. Bre vkony, sima, a fn hamvas, de ledrzslve fnyes;
elejnte sppadt zld; rtvel vilgos srga, mibl azonban csak a tel
jes rnykban ntt gymlcsknl ltszik tisztn egy-egy nagyobbka
folt; mert az egsz fllet tbbnyire, valban szzies pirossggal van
befuttatva, mely pirossg csakis a napnak flttbb kitett pldnyo
kon vlik sttebb s kirvbb. Pontozata ritks, a piros sznben alig,
de az alapsznben mgis elgg szembetn. Rozsdafoltok s alakzatok,
a szrralyedst kivve nem fordulnak el flletn.
Belseje. Hsa fehr, finom gyngd s vels; leve elegend,
ezukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, noha kevss fsze
resz. Magtokja nyilttengely; nyilt s szk fikjaiban elg duzzadt,
sttbarna, p magvakat rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Fiatal korban elg vgnvs; ksbb csak mrskelten
nv, igen edzett; korn, rendesen s igen bven term; rzsunt fl
fel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, szp lombos, de nem terjedelmes koront alkot. Va20

306
donczra ojva szlasfnak, doucinra vagy paradicsomalanyra ojtva bokoralaku fnak alkalmas. Mindentt jl dszlik. Gymlcsei igen jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, elg hosszak, karcsak, hegyk fel is
csak keveset vkonyodk; egyenesek, alig knyksek; lllk vagy
nyilt szgekben flfel trekvk; skflletek, hegyk fel is alig szrevehetleg bordzottak; gyenge korukban is, rt korukban is srn
s fiaomau molyhosak ; csak itt-ott csupaszak, violasznnel kiss mo
sott szennyesbarnk; jkora nagy, kerek, fehres pontokkal igen ritk
san s kevss szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azon
ban rvid levlkzek.
Riigyei. Kzpnagyok, kiss duzzadt-htuak, tompahegyek, lapu
lk, srn fehrmolyhosak; alig kiemelked, tbbnyire bordzatlan
talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hasaskuposak, kiss hegyesek ; pirosas
gesztenyeszn, de srn fehrmolyhos pikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok ; elg vkony s elg lgyszvetek; hosszas tojsdadok vagy kerlkesek; tbbnyire szablyosan el
keskenyed, hosszas, les s gyakran flre is csavarod hegyben vg
zdk; a vesszk aljn csaknem laposak; a vesszk hegye fel csator
nsak; rendetlenl s gyren hullmos-szlek ; alig veltek; als lap
jukon srn s finoman molyhosak; fels lapjukon csupaszak, bgyadtan
fnylk, sttzldek ; szleikeu les fogakkal csak kevss mlyen, de
elg srn s szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid vagy kzp
hossz, vastag s merev, molyhos; majd viziruyosan el-, majd rzsunt
flfel ll. Levlplhi tbbnyire fejletlenek, ridomuak; itt-ott elgg
kifejldttek, lndssak, sztllk s elg tartsak. Virgrgyet krt
levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszkn levk; laposak
gyakran csavarosn s hullmosan flregrblk, kzphossz, merve,
nyelkrl rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Rother, bhmischer Jungfernapfel.
Leri. D i e 1 Kemohstsorten, Y. 71.
P i c k e r t , Illustr. Handb. der Obstkunde, I. 411.
Dr. L u c a s, Illustr. Monalshefte, 1866. vfoly. 225, 1.
szrevtel. Piaczi elrusitsra npesebb vrosok mellett, kln
sen nagyobb folyvizeink mellkn, mg alfldnkn is megrdemlen,
hogy nagyban is tenyszszk; de, minthogy gymlcsei alfldnkn
korn megrnek, mgis inkbb val a felfldre, mintsem az alfldre.

307

93. Gygyi alma.


(Eose de Gygy; Gfygyer).

Szrmazsa. A rzsa-almk csaldba tartoz, eme jeles tarts


almnak Erdly a hazja. Boldogult Nagy _ Ferencz tanr Erdly s
gymlcseirl rru, Als-Fehr megyt tartja blcsjnek, hol Enyedtl Fehrvrig s a Maros jobb partjn a havasokig terjed vidken,
melynek Fel-Gygy a kzpontja, rg id ta el van mr terjedve s ott
gykhajtsokrl is szaporodik. Erdlyrszi testvreink Gygyi" nv
alatt ktfle almt emlegetnek, melyek azonban egymstl csak szuezetkre nzve klnbznek; egyik a ,Gygyi piros", msik a Gygyi
csiks alma"; az elbbin a pirossg elmosdva; emezen pedig sr
hosszas cskokban szokott jelenkezni. Erdlyi bartaimtl tbb zben
s tbb helyrl is meghozatvn mindkt neve alatt, azt tapasztaltam,
hogy nlam mind a ktfle egymssal teljesen azonosnak mutatkozott
ekkorig. A Gygyi piros fjn is termettek a teljes pirosak mellett
cskosak is; a Gygyi cskoson is termettek pirossal egszen bemosottak a cskosak mellett : ennl fogva, hiszem, hogy a sznvltozs csak
esetl8g_es s gy valban csak egy fajjal vau dolgunk.
rsideje. Nlam dec. febr.; hvsebb tjakon, ks tavaszig is
fonnyads nlkl elll.
Minsge. Csaknem I. rend csemege- s tartssgnl, szlltsra
igen alkalmas voltnl fogva becses piaczos gymlcs.
Nagysga. Kisded, nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Tojsdad gmbly; tbbnyire szablytalan termet, mert
derekn, kelyhes vgtl szras vgig inkbb vagy kevsbb kiemel
ked lapos bordk nyjtzkodnak s ezek a gymlcs egyik oldalt
gyakran hzottabb s emelkedettebb is teszik, mint a msikat. Zme
tbbnyire kzp tjra esik, honnt mindkt vge fel csaknem egyen
len fogyva boltozdik s mindkt sarkn szk s tompa karimban
enyszik el. S z r a kzphossz, vkony, fs; szpen kikanyartott
szk s nem mly regbe helyezett. K e l y h e zrt vagy flig nyilt;
rvid, molyhos, sszeborul osztvnyaival majd a lsznen, majd cse
klyke rnczos falu regben l, melynek karimja tbbnyire ferdn ll.
Szne. Bre vkony, de SZVS ; sima, fnyes; elejnte spadt zld;
rtvel czitromsrga, mibl azonban csak egy-egy foltocska ltszik ki
tisztn, mert az egsz fllet hosszas, piros cskokkal srn be van
csapkodva, mely pirossg nha oly sr mosatta olvad fl, hogy benne
a cskok szre sem vehetk. Pontozata ritks, fehres, elg szembe
tn. Rozsda majd sohasem, de fekets ragyaszeplk itt-ott, gyakrab
ban tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa szp fehr, a br alatt gyakran pirosba jtsz, finom
knny, elejnte trkeny, rtvel csaknem olvad ; leve igen b, czukros, dit savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden fszeres zzel.
20*

308
Magtokja nyilttengely; nyilt fikjaiban szp tojsdad, hegyes, gesz
tenyeszn, p magvakat rejt. Kehelycsve kpalak.
Fja. Erteljes, igen edzett; korn s a neki kedvez viszonyok
kzt rendesen s igen bven term; l-s sztll gaival, melyek
gymlcsvesszkkel s peczkekkel hamar s jl beruhzkodnak, srlombos, terjedelmes koront alkot. Szlas fnak legalkalmasabb, min
dentt jl dszlik ugyan, de szraz, laza talajban ritkn s csak apr
gymlcsket terem. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei: Szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel is csak
keveset vkonyodk; egyenesek, noha kiss kuyksek; bordzatlanok; egsz hosszukban srn fehrmolyhosak, pirossal kiss rnyalt
zldesbarnk; aljuknl fehres reczs hrtyval takartak; aprbb-na
gyobb, kerek, fehres pontokkal litksan s nem szembetnleg pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, hosszas kposak, tompahegyek, lapulk,
aljuknl barnsak, hegyknl srn fehrmolyhosak; elg kiemelked,
csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hasas vagy kiipos tojsdadok, tompa
hegyek ; szennyes barnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek ; szles tojsdadok vagy csaknem szvalakuak ; hirtelen elkes
kenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; laposak vagy szleiken kiss
flhajlk; alig veltek; nyelkrl vzirnyosan elllk; als lapjukon
molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk s elg fnyesek,
homlyos zldek; szleiken tompa vagy itt-ott kiss les fogakkal
srn, de nem mlyen s nem szablyosan rszesek. Levlnyelk
rvides, vastag, merev, molyhos, tvnl pirossal kiss sznezett; rzsunt
flfel ll. Levlplhi kicsinyek, ridomuak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszas, keskeny kerlkesek, vlgyesek; flll
nyelkrl rendetlenl sztterlk.

Hasonnevei. Gygyi piros; Gygyi cskos.


Leiri. N a g y F e r e n c z , Magyarorszg gymlcsszete 19-dik lap
jn, rnsok tudtommal mg nem irtk le.
szrevtel. Alfldi viszonyaink kxt kevs haszonnal jrna te
nysztse ; mg haznk emelkedettebb fekvs vidkein, klnsen az
olyan folyvizeink mellkn, melyeken a gymlcst tutajon vagy de
reglyn szlltani lehet, nyeresggel lehetne nagyban is tenysztennk.

309

94. Pzmn alma.


(Pomne de Pzmn; Cardinal von Pzmn.)

Szrmazsa. Hazukbaa az jszaki s keleti Krptok termkeny


vlgyeiben, rg id dta el van mr terjedve rszint Boczmaner", r
szint ,Trk muskotly" nevezett alatt. Hol szletett a vilgra ? senkisem jegyezte fl. Tbben azt tartjk, hogy mg a trk vilgban
szrmazott haznkba, mit nmileg a Trk muskotly nevezet is bizonytni ltszik. Fuebbi nevt boldogult Urbanektl kapta. 1877ben, a mikor e munka I. ktete megjelent, mg nem ismertem e fajt;
azta azonban, hla szmos bartom szves tmogatsnak! tvirl he
gyire megismertem mr s azon kellemes helyzetben vagyok, hogy k
rlmnyes lerst azonnal bemutathatom.
rsideje. Novemberjanur; hvsebb tjakon s alkalmas h
vs helyen tartva pril hig is fonnyads nlkl eltarthat.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy legalbb jval nagyobb a kzpszernl.
Alakja. Tbbnyire kpos gmbalaku; elg szablytalanul boltozott
s egyik oldaln tbbnyire hzottabb s emelkedettebb, minta msikon.
Zme majd kzptjra, majd jval albb a szras vg fel esik, honnt
szra fel hirtelen gmblydik s igen szles, laposas s rendszerint
hullmos karimban vgzdik; kelyhe fel pedig majd szelden, majd
hirtelen fogyva, tbbnyire ferdn csonkzott kpos vget alkot. S z r a
rvid, ritkn emelkedik a mlyeds kanmja sznvonalig, vkony vagy
kzpvastag, fs; tgnyilsu, de szk s mly regbe helyezett, mely
nek falait s nha karimjt is sugarakra szakadoz rozsdamz bortja.
K e l y h e tbbnyire zrt; rendetlenl lll, szleses, molyhos s so
kig zlden marad osztvuyaival szablytalanul kikanyartott elg
szk s mly regben l, melynek falain nha elg szembetn, kalvilszer, nha pedig csak szeld, lapos bordk nylnak a karimra s
onnan tovbb a gymlcs derekn t a szrmlyeds karimjra is
s 6 bordk a gymlcs kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szine. Bre elg vastag, SZVS, sima, nha kiss rdes; rtvel
zsrostapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte sppadtzld; rtvel szalma
srga; napos oldaln nha fldvrssel szelden belehelt s e sznezet
ben lnkebb piros szeplkkel is mrvnyozott. Pontozata elg sr,
elg szembetn, kiemelked barna pettyecskk alakjban jelenkez.
Hlzatos rozsda szrvnyosan, valamint kisebb-nagyobb fekets ragyaszeplk is, gyakran mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehres, nha srgsba vagy zldesbe jtsz fehr,
elg finom, tmttes, elejnte roppans; rtvel porhany; leve b,
czukros, gyngdsavanynyal emelt; igen kellemes fszeres zzel. Mag
tokja nyilttengely; inkbb vagy kevsbb nylt fikjaiban kevs p,
hosszks, vilgosbarna magot rejt. Kehelycsve kpalak, a gy
mlcsbe inkbb vagy kevsbb lehatol.

310
Fja. Vgnvs, erteljes, igen edzett; elg korn s a neki ked
vez viszonyok kzt, elg bven term ; flll vagy nyilt szgekben
sztll gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel elg jl berubzkodnak, kuszlt lombozatn, nagy, tereblyes koront alkot. Al
kalmas szlasfnak; jl dszlik ugyan mindentt, de csak kellleg nyir
kos talajban kpes teremni. Gymlcsei jl lljk belyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, bosszak, vkonyak vagy kzpvastagok,
hegyk fel mindinkbb elvkonyodk, egyenesek, alig knyksek, begy.'c fel finoman bordzottak; lllk vagy inkbb vagy kevsbb
les szgekben flfel trekvk; elg srn s finoman molyhosak,
violasznpirossal kiss rnyalt barnk; apr,kerek vagy itt-ott hosszas,
fehres pontokkal elg srn, de nem szembetuleg pontozottak; ren
detlen, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, vagy kzpnagyok, tojsdadok, szles-talpuak, tompahegyek, lapulk; aljuknl szennyesbarnk, hegyknl s
rn fehrmolyhosak; alig kill, bordzatlan s csakis a vesszk he
gye fel finoman bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, tojsdadok, tompahe
gyek, fehr molyhozattal srn takartak.
Levelei. Az ersebb hajtsokon elg nagyok, a vkonyabbakon
inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok; elg vastag s durvaszvetek;
tojsdadok, itt-ott hosszas tojsdadok; majd szablyosan, majd hirtelen
elkeskenyed, tbbnyire hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem la
posak vagy szleiken kiss flhajlk; alig veltek, itt-ott szeliden hul
lmosak; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; als lapjukon moly
hosak; fels lapjukon csupaszak, bgyadtan fnylk, homlyos zldek;
szleiken les fogakkal elg mlyen s srn, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, vastag, merev, molyhos ; tvnl violaszn
piros tbbnyire rzsunt fltel ll. Levlplhi elg nagyok, lndssak, tartsak.
Hasonnevei. Boszmni; Boczmner; Pomum Bosniacum.
Leiri. B a l o g h gost, Kertszgiizda, 1865. vf. 475. lapjn.
S z a b Smuel, Gyiim. fzetek, 1882.
O b e r d i e c k , egy kziratban, melynek mst Ber Kl
mn t. bai'tom kldtte meg nekem Eperjesrl.
szrevtel. Ezen alma neve alatt tbb, ms almafaj is lappang
mr haznkban. Alfldi viszonyaink kzt, alig hiszem, hogy haszonnal
jrna valahol tenysztse. Hvsebb s nedvesebb leveg, nyirkosabb
talaj kvntatik ahhoz, hogy kielgt termst nyjthasson, s nem
olyan nedvszegny, mint a milyent itten fltallhat.

311

95. Jonathn.
Szrmazsa. Amerikbl szrmazik. Az Uj-York llamban, Kingsto mellett fedeztetett fl, hihetleg az ujabb korban. Hasbrouck Jona
thn nevrl kereszteltk el, a ki elszr ismertet meg e kitn almt
a gymlcsszekkel. TJjdousg-ltre mr haznkban is el van nhol
terjedve. Ojtvesszejt Fazekas Kroly bartom szivessgbl, 1876-ban
kaptam Lekehalmrl. Fajfmon tbb zben termett mr Oberdieck
lersval jl egyez gymlcsket.

rsideje. Nov.Janur.
Minsge. I. rend csemege-, gazdasgi- s piaczos-gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy ; nha jkora nagy.
Alal<ja. Kt vgn kiss belaptott tojsalaku vagy kpos gmb
alak; elg szablyosan boltozott, noha egyik oldaln tbbnyire hzottabb s emelkedettebb is, mint a msikon. Zme a kzptjnl tbb
nyire albb, a kelyhes vge lei esik, honnt szra fel kiss hirtelen
fogyva gmblydik s tbbnyire elg szles, kiss hullmos karimban
vgzdik; kelyhe fel pedig szelden fogyva s rendszerint kiss sszbb
hzdva boltozdik s tbbnyire ferdn ll karimban vgzdik. S z r a
rvid, vastag, hsos; nha kzphossz, vkony, fs, molyhos; tgny
ls, de szk s mly tlcsralaku regbe helyezett, melynek finoman
rozsdamzos falain nha szeld lapos bordcskk s barzdk is szoktak
vltakozni. K e l y h e zrt; nha lignyilt; flll s sszehajl, kes
keny, molyhos s sokig zlden marad osztvnyaival inkbb vagy
kevsbb szk s mly regben l, melynek falain finom rnczok nyl
nak fl a karimra, hol hullmos emelkedseket kpeznek s elenysz,
lapos bordkknt a gymlcsn vgig, a szrmlyedsig is levonulnak.
Szne. Bre finom, sima, fnyes; elejnte fehres zld; rtvel
lnk szalmasrga, mibl azonban csak az rnykban ntt pldnyokon
lthatni tisztn kisebb-nagyobb foltokat; mert csaknem az egsz fllet elejnte homlyos, ksbb derltre vltoz pirossal van bemosva
vagy belehelve s kzben-kzben lnkebb vrpiros, szakadozott cskok
kal is becsapkodva. Pontozata apr, alig szembetn s tbbnyire csak
az alapsznben, a br alul ttetsz fehres pettyek alakjban jelenkez.
Rozsdafoltok ritkn fordulnak el a gymlcs flletn; de begetett
fekets ragyaszeplk tbbszr tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, kiss tmtt, porhanys; leve
b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Mag
tokja csak kiss nyilttengely; inkbb vagy kevsbb szk fikjaiban,
hegyes tojsdad, vrhenyes barna, p magvakat rejt. Kehelycsve
kiipalaku, a gymlcsbe csak kevss behatol.
Fja. Elejnte vgnvs, ksbb mrskelten nv, egszsges,
igen edzett; korn, rendesen s bven term; rzsunt flfel trekv,
de csakhamar lefel konyul, nylnk gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel kellleg beruhzkodnak, kuszlt lombozat, gmb-

312
alak koront alkot. Alkalmas szlas fnak s trpe fknak is. Hely
ben s talajban nem vlogats. Gymlcsei j) lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsak, hajlkonyak; knyksek; flllk vagy nyilt szgekben sztllk; gyenge korukban srn
s finoman molyhosak; rt korukban is csak itt-ott csupaszak, srgs
vagy barns zldek; kerek vagy itt-ott tojsdad, fehr pontokkal rit
ksan pontozottak; rendetlen, tbbnyire kiss hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, laposak, tompahegyek, lapu
lk ; idsebb fkon vilgos vrpiros pikkelyekkel takartak s csak hegyk fel molyhosak; fiatal, erteljes hajtsokon srn fehrmolyhosak,
csak alig kill tbbnyire hrombords talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kpos tojsdadok, alig hegyesek, hegyknl fehrmolyhosak, klnben csupaszak; pirosas pikkelyekkel
bortvk.
Levelei. Kzpnagyok vagy kisebbek is, vkony s hajlkonyszvetek ; kerlkesek; elg hosszas, gyakran flre is grblt, keskeny
hegyben vgzdk; kiss vlgyesek; veltek; szleiken tbbnyire hul
lmosak ; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, inkbb
vagy kevsbb vilgos-zldek; szleiken mlyen, kiss tompn, tbb
nyire ketts fogakkal frszesek. Levlnyelk majd hosszas, majd k
zphossz, vkony vagy kzpvastag, fs, molyhos, tve fel violaszn
piros; inkbb vagy kevsbb rzsuut, flfel ll. Levlplhi kzp
nagyok, sztllk, lndssak, igen tartsak. Virgrgyet krt levelei
majd nagyobbak, majd kisebbek, keskenyebbek s hosszabbak, mint a
vesszkn levk; igen hullmosak, laposak, tbbnyire lndssak vagy
keskeny kerlkesek ; rvid nyelkrl mereven sztllk.
Hasonnevei. Philip Rick; King Philip.
Leiri. 0 b e r d i e c k, lllustr. Handh. der Ohstk. VIII. 149. Msok
tl mg nem olvashattam lerst.
szrevtel. Mind fjnak egszsges s termkeny volta, mind
gymlcseinek szpsge s jsga vgett mltn megrdemli, hogy ha
znkban mindenfel elterjeszszk. Igen jl beillnek talltam alfldi
viszonyaink kz is.

313

96. Baldwin alma.


Szrmazsa. Amerikbl, az Egyeslt llamokbl szrmazik, hol,
kivlt Boston krnykn, nagyon el vau terjedve. A mlt szzad k
zepe fel kelt magrl. Baldwiu ezredes nevt viseli, aki elszr kezdette
elterjeszteni. Napjainkban miudentel el van mr terjedve. Ojtvesszejt 1869-ben Reutliugenbl, dr. Lucastl, 1874-beu pedig Plantiresbl,
a Simou-Louis testvrektl kaptam. Tbb zben termett mr nlam ; de,
vidkem mostoha viszonyai kzt, gyinlcseiuek magasztalt jsgt egy
szer sem volt kpes kellleg kifejteni. Fajom valdisga azonban kt
sgtelen.
rsideje. Novembermrtius.
Minsge. Kedvez viszonyok kzt I. renduek mondjk; nlam
alig JT. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpuagy; nha jkora nagy.
Alakja. Gmblyded; tbbnyire azonban kpos gmbalaku; in
kbb vagy kevsbb szablyosan boltozott; egyik oldala tbbnyire hzottabb s emelkedettebb, mint a msik. Zme a kzptjnl kiss
albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel szelden gmblydik s
szra krl elg szles s laposas karimbau vgzdik; kelyhe fel pe
dig szelden fogyva, rvid, vastag s tbbnyire igeu torapa-kpos v
get alkot. S z r a kzphossz, kzpvastag, fs, bunksan vgzd s
molyhos; tbbnyire tgas tlcsralaku s elg mly regbe helyezett,
melynek falai ttetsz, finom rozsdamzzal vannak gyakran bevonva.
K e l y h e tbbnyire kicsi, zrt, a nagy pldnyoknl pedig flignyilt;
flll s egymshoz sszehajl, molyhos osztvnyaival szk s ritkn
mly, cssze-alak regben l, melynek aljrl szeld rnczok indul
nak ki, s ezek a karimt hullmoss tevn, elenysz, lapos bordk
gyannt a gymlcs derekn is vgig vonulnak, de ennek kerekdedsgt ritkn zavarjk meg.
Szne. Bre kiss vastag s szivds, sima, elg gyngdtapintatu,
st csaknem zsrostapiutatu, bgyadtan fnyl; elejnte zldessrga;
ksbb inkbb vagy kevsbb nai'ancssrga; napos oldaln srgsv
rssel egszen bemosott s e sznezetben elmosd, szakadozott, sttebb
piros cskokkal is tarkzott; nha pedig a pirossg, kivlt a napnak
jl kitett pldnyoknl, stt vrvrsbe is t szokott csapni. Pontozata ritksan elszrt, fahjszin vagy csak a br alul ttetsz, feh
res pettyek alakjban jelenkez. Rozsdaalakzat csak elvtve tallko
zik rajta.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmtt, roppans; teljes rtvel azon
ban elg porhany. Kr, hogy benne nha tapls foltok is tallkoznak.
Leve igen b, nlam azonban tbbnyire alig elegend, czukros, finom savauynyal emelt, tbbnyire kellemes, sajtszeren szeres-z. Mag
tokja inkbb vagy kevsbb nyilttengely; fikjaiban majd p, majd
idtlen magvakat rejt. Kehelycsve rvid tlcsralaku.
Fja. Erteljes, vgnvs, edzett; ha nem is korn, de aztn
rendesen s igen bven term; rzsunt flfel trekv merev gaival

314

melyek gymlcaz szervekkel sru beruhzkodnak, magas gmbalak


lombos koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon. Alkalmas szlasfuak s nyess alatt tartva galafnak i s ; mg vidkem mostoha
viszonyai kzt is jl dszlik, de itt termett gymlcsei, melyek kln
ben jl lljk helyket a fn, sohasem versenyezhetnek azon gyml
cseivel, melyek kedvezbb viszonyok kzt termettek.
Vesszei. Szmosak, hosszak, elg vastagok s merevek, hegyk
fel is csak keveset vkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek; flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk; aljuk fel skflletek; hegyk el bordzottak; eg.sz hosszukban srn s fino
man molyhosak; itt-ott csupaszak, zldesbarnk, hegyk el hom
lyos pirossal mosott barnk; elg szembetn, kerek vagy itt-ott tojs
dad, fehres pontokkal elg sru pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, csaknem hromszgek, kiss duzzadthtuak,
elg hegyesek, lapulk, pirosasbaruk, srn fehrmolyhosak; jl ki
duzzadt, kt szln bords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, karcsukposak, tompa
hegy ek, pirosas gesztenyeszinek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok, elg vastag s kemnyszvetek; szles vagy
kerek-tojsdadok; hirtelen elkeskenylt, inkbb vagy kevsbb rvid,
les hegyben vgzdk; lapos teknsek; nem veltek; nyelkrl csak
nem vzirnyosan elllk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csu
paszak, bgyadtan fnylk, homlyos fzldek; szleiken elrehajl,
ketts st hrmas fogakkal is, elg lesen s mlyen rszesek. Levlnyelk rvid, igen vastag, merev, molyhos; tvnl violaszinpirossal mosott; nylt szgekben flfel ll. Levlplhi majd ridomuak
majd elg kifejldtt s sztll lndssak; elg tartsak. Virgrgyet
krt levelei nagyobbak s nha hosszabbak is, mint a vesszkn le
vk; tbbnyire kerlkesek, szies-huilmo-jak; rvid, vastag nyelkrl
mereven s rendetlenl sztllk.
l4asonnevei. Baldwin's rother Pippin; Pecker; Woodpecker stb.
Leri. B i V o r t, Annl, de pomol. III. 47.
F 1 0 t 0 w, lllustr. Bandb. der Obstk. I. 427.
L e r o y , Dict. de pomol. III. 89.
M a s , Le Verger, IV. 163. s sokan msok.
szrevtel. hres almaf'aj mindannyiszor bven termett nlam
is; valahnyszor kertem, a megelz nyron egy-egy that esben
rszeslt. Ebbl kvetkeztetem, hogy haznkban mindentt jl fog
teremni, hol ija kell nedvessget tall gykereivel a fldben. Azon
ban ugy tapasztalom, hogy az alfld melegben erotetve rik s igy
inkbb val a felfldre, mintsem az alfldre.

315

97. Bournay-i fehr.


(Blanche de Bournay.)

Szrmazsa. E jeles alma Leroy angersi, vilghr faiskoljnak


egyik fikjban, Bournay-ban kelt magrl s fmiebbi nv alatt 1865-ben
kezdett onnan mindenfel elterjedni. Ojtvesszejt 1875-ben kaptam a
Simon-Louis testvrektl, Plantiresbl. Tbb zben termett mr nlam
Pajom^ valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Dec.^jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy; nha csak kzpnagy.
Alakja. Tbbnyire lapos s bords gmbalaku. Zme kzptjra
esik, honnt szra fel hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl
szles s laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint
sszbb hzdva boltozdik s tbbnyire szkebb karimban fogy el,
mintsem szras vgn. S z r a rvid vagy kzphossz, vkony, fs,
bunksan vgzd; tgnylst, de fenekn sszeszkl, elg mly tlcsralaku regbe helyezett, melynek falait ttetsz, finom, barns vagy
fahjszn, sugaras rozsdainz szokta bortani. K e l y h e tbbnyire flignyilt; flll, hosszas, keskeny s molyhos osztvnyaival majd szkes,
majd elg tg s inkbb vagy kevsbb mly regben l, melynek fa
lairl t vagy tbb, elg szablyos, lapos borda nylik a karimra s
onnan tovbb a gymlcs derekn t egsz a szrmlyeds karimjig,
a hol aztn elenysznek.
Szine. Bre vkony, .sima, kiss zsrostapintat, elg fnyes; elejnte sppadt vagy fehres zld; rtvel vilgossrga; napos oldaln
kiss lnkebbsrga s nha nmi gyngd pirossal is szelden belehelt.
Pontozata ritks; majd alig, majd elgg szembetn, fahjszn petytyek alakjban jelenkez. Rozsdaalakzat csak elvtve fordul el
flletn.
Belseje. Hsa fehr s a br alatt srgsba jtsz, finom, gyngd,
noha roppans s pezsg; leve igen b, czukros, finom savauynyal
emelt, igen kellemes, fszeres zzel. Magtokja nyilt-tengely; inkbb
vagy kevsbb nyilt, tgas fikjaiban tbbnyire idtlenl fejldtt, s
ttbarna magvakat rejt. Kehely-csve hegyes kpalak.
Fja. Erteljes, elg vgnvs, igen edzett; korn s rendkvl
bven term; flll vagy nyilt szgekben sztll, merev gaival,
melyek gymlcsvesszkkel s peezltekkel srn beruhzkodnak; ter
jedelmes gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon;
alkalmas szlasfnak. Mindentt jl dszlik: de vidkem knnyen kisz
rad, laza talajban csak ess vjrskor kpes szpen kifejldtt gy
mlcsket s gazdagon teremni. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, vastagok vagy kzpvas
tagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, noha kiss

316
knyksek, szelden bordzottak; flllk vagy nyilt szgekben flfel
trekvk; finoman fehrmolyosak; itt-ott csnpaszak, szrkvel rnyalt
pirosas barnk, igen apr, kerek, fehres pontokkal majd srbben, majd
ritkbban pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, igen tompa kiposak, lapulk, fehr molyhozattal srn takart pirosasbamk; alig kill, hrombords tala
pon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, zmk tojsdadok,
tompaliegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Jkora nagyok vagy kzpnagyok, elg vastag s durvaszvetek; tojsdadok vagy szles kerlkesek; hirtelen elkeskenylt,
inkbb vagy kevsbb rvid hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy
igen laposteknsek, alig iveitek; a nagyobbak, szleiken kiss hullmo
sak; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; als lapjukon molyhosak,
fels lapjukon csnpaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek;
szleiken elrehajl, jkora nagy, tompa vagy kiss les fogakkal elg
mlyen s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas, vagy kzp
hossz, elg vastag, igen merev, molyhos, tvnl stt violasznnel
mosott ; rzsunt flfel ll. Levlplhi tbbnyire fejletlenek, ridomak
vagy keskeny lndssak, sztllk, elg tartsak.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L e r o y , Dict. de pomol. III. 138. Msok tudtommal mg
nem rtk le.
szrevtel. Szles elterjesztsre mlt haznkban mindentt, a hol
a fnak letre s termkenysgre oly igen szksges, nedvessget nem
egy knnyen ereszti el a fld.

317

98. Nemes aranyalma.


folden noble; Gelber Edelapfel,)

Szrmazsa. E jeles almnak anyafjt egy rgi kertben, Downliam vrosa hatrban (Angolhou, Norfolk megye) 1820 kri fdztk fl s kezdettk elterjeszteni. Mint szp, nagy s j gymlcs csak
hamar elterjedt mindenfel. Haznkban is tbb helyt elfordul mr.
Ojtve.sszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben
termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Octobernovember; hvsebb tjakon janurig is eltart.
Minsge. I. rend csemege-, piaczos s dszgymlcs.
Nagysga. Rendszerint jval nagyobb a kzpszernl.
Alakja. Lapos gmbalak; rendszerint szlesebb, mint magas;
igen szablyosan boltozott skfllet. Zme csaknem kzptjra esik,
honnt szra fel hirtelen gmblydik s szles, laposas talpban vg
zdik ; kelyhe fel pedig elejnte szelden, aztn csakhamar s mind
inkbb fogyva boltozdik s kelyhe krl szintn szles laposas karim
ban fogy el. S z r a igen rvid, vastag, tbbnyire hsos, molyhos, rit
kn emelkedik a szrmlyeds karimja sznvonalig; tgnylsu, de
szk s inkbb vagy kevsbb mly regbe helyezett, melynek sokig
zlden marad falait ttetsz finom rozsdamz szokta gyakran elftyo
lozni. K e l y h e zrt vagy flignyilt; sszehajl, rvid, molyhos s
zld osztvnyaival csaknem a flsznen vagy tgas ugyan, de igen se
kly regben l, melynek zldes aljn finom lapos rnczoskk lths^tk, hanem ezek az reg karimjra sem vonulnak fl.
Szine. Bre finom, sima, mintha csiszolt volna, ragyog fnyes; ele
jnte srgs zld; rtvel lnk czitromsrga; napos oldaln aranysrga
rendszerint minden pirossgot nlklz. Pontozata elg sr, tbbnyire
csak a br alul ttetsz, fehr pettyecskk alakjban jelenkez s a
gymlcs teljes rtvel alig szrevehet. Egyes, cserepes ragyaszeplk
nha tallkoznak flletn, de rozsdaalakzatok csak elvtve vagy ppen
nem jelenkeznek rajta.
Belseje. Hsa srgs vagy srgsba jtsz fehr, finom, tmttes
s trkeny, de csaknem egszen sztolvad; leve b, csukros, finom
savanynyal emelt, igen kellemes fszeres zzel. Magtokja nyilttengely;
kiss nyilt fikjaiban hasas tojsdad, hegyes, pirosas, p magvakat
rejt. Kehelycsve hosszas tlcsralak, a gymlcsbe j mlyen
lehatol.
Fja. Erteljes, vgnvs, edzett; elg korn s elg bven
term; olll vagy nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek
gymlcsvesszkkel s peczkekkel elg jl beruhzkodnak, szp-lombos,
magas gmbalak koront alkot. Mindenfle almaalanyon jl dszlik.
Alkalmas szlasfnak is, gulafnak i s ; mindentt jl dszlik, de ahhoz,
hogy termkeny legyen, elkerlhetlenl szksges a kellleg nyirkos
talaj. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.

318
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fl elvkonyodk; egyenesek, noha kiss kuyksek, bordzottak; flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk; elg stirn, de
finoman molyhosak, itt-ott csupaszak, barns vagy zldessrgk, na
pos flkn pirossal kiss rnyaltak; igen apr, kerek, itt-ott hosszas,
fehr pontokkal sru, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen,
tbbnyire azonban rvid levlkzok.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, hromszgek, lapulk, srn fehrmolyhosak; elg kiemelked, bords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kipos tojsdadok, tompahegyek, szennyes
barnk vagy srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy jkora nagyok, vastag s dujrvaszvetek;
tojsdadok vagy szles tojsdadok; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed, hosszas les hegyben vgzdk; lapos-teknsek, alig vel
tek, itt-ott szleiken szeliden hullmosak; uyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg
simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken elrehajl, tompa
fogakkal nem mlyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk k
zphossz, elg vastag s merev, molyhos; inkbb vagy kevsbb nyilt
szgekben flfel ll. Levlplhi elg nagyok, sztllk, ludssak,
tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kerlke.^ek, laposak, sze
lden hullmosak, rendetlenl sztllk vagy kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. F l o t o w , Illustr. Handh. der Obstk. I. 377.
L e r o y Dict. de pomol. III. 180.
szrevtel. Vidkem knnyen kiszrad, laza talajban csak ess
vjrskor terein mrskelten; mg nagyobb folyvizeink mellett, a k
ttt s iszapos talajban, mg alfldnkn sem lehet panasz termkeny
sge ellen. Szp nagy s j gymlcsei vgett bzvst helyet adhatunk
szmra krteinkben egy-egy fnak.

319

99. Api.
(Pomme Api; Kleiner Api.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Nmely rgi gymlcssz Appius,


rmai polgr nevbl akarta az Api nevet kimagyarzni, msok egy,
Bretagne-tartomnyban volt, de ma mr nem ltez, Api-uev erd
tl, a hol hihetleg ezen almt elszr fdztk fl, vlik szrmazottuak az Api-eluevezst: de llitsuk, vlemnyk tmogatsra biz
tos adatot sem a rgiek, sem az njabbkori gymlcsszek, mig sem
voltak kpesek flhozni. Ojtvesszejt tbb hiteles helyrl is meghozat
tam. Tbb zben is termett nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Decapril.
Minsge. 11. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kisded vagy ppen apr.
Alakja. Igen lapos gmbalak; elg szablyosan boltozott, noha
dereknak kerekdedsgt gyakran szeld, lapos bordk zavarjk meg
kiss. Zme kzptjra esik, honnt mindkt vge fel csaknem egyen
len boltozdik s ugy szras, mint kelyhes vgn szles, tompa kari
mban vgzdik. S z r a rvid, gyakran alig emelkedik ki a szrm
lyeds karimja sznvonalig; nha azonban kzphosszii, vlony, fs,
finoman molyhos, kiss bunksan vgzd; tgnyils, inkbb vagy kevsbb
mly tlcsralik regbe helyezett, melynek falai rendszerint rozsda
mentesek. K e l y h e kicsi, tbbnyire zrt; bokrtsan flll, de hegykkel htragrbl, vagy pedig sztterl, hosszas, keskeny, hegyes s
csak kevss molyhos osztvnyaival lapos tnyralak, inkbb vagy
kevsbb mly regben l, melynek falain csinos rnczok nyjtznak
fl a karimra, s azt szelden hullmoss tevn, elenyszleg a gy
mlcs derekra is.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, fnyes; elejnte vilgos zld;
rtvel sppadt szalmasrga; napos oldaln s a napnak jl kitett pl
dnyoknl, fll tnek csaknem felt szeld vr pirossg futja be, mely szne
zet a napnak kevsbb kitett pldnyoknl, csak szeld rnyalatknt
vagy csak egyes vrpiros szeplcskkben jelenkezik. Pontozata igen apr,
alig szembetn s tbbnyre csak a piros sznben, finom, apr, fehr
pettyecskk alakjban jelenkez. Rozsdnak tbbnyire mg nyoma sem
ltszik flletn; de apr ragyafoltok nha mutatkoznak itt-ott.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz, fehr, magtokja krl
zldes erekkel, igen finom, tmtt s kemnyks rendszerint roppan;
leve elegend, czukros, alig nmi gyngd savanynyal emelt, elg kel
lemes, gyngden illatos, de kevss fszeres z. Magtokja zrt-ten
gely; kisded fikjaiban tojsdad, pirosas barna, p magvakat rejt.
Kehelycsve rvid, tompa kpalak.
Fja. Erteljes, egszsges, edzett; nem korn, de aztn rendesen,
igen bven s csomsn term; flfel trekv, szmos gaival, melyek

320
gymlcspeczkekkel hamar s jl berulizkodnak, srlombos, magas
gmbalak koront alkot. Vadouczon inkbb dszlik, mint doucin vagy
paradicsomalanyon; mgis inkbb ojtand paradicsom-alanyra bokor
alak fnak, melyen gymlcsei szebbek, levesebbek, pubbb brek,
mintsem vadonczra szlas fnak, a melyen gymlcsei kemnybrek s kevsbb levesek. Mindentt dszlik-.gymlcsei pedig igen jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Igen szmosak, hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok,
hegyk fel igen elvkonyodk: sgregenyesek; alig knyksek; fl
llk vagy les szgekben flfel trekvk; skflletek, mg hegyk
fel is csak alig szrevetleg bordzottak; gyenge korukban is, rt
korukban is finoman molyhosak vagy csak hamvasak; itt-ott csupaszak,
stt vrvrsek vagy csaknem feketk; elg szembetn, hosszas vagy
kerek, fehr pontokkal elg ritksan pontozottak; tbbnyire rvid
levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, csaknem hromszgek, lapulk, fehr molyhozattal srn bortott pirosas gesztenyesznek; alig kill, lapos, a
vesszk hegynl azonban rviden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas kilposak, tompahegyek ; kiss
lazn lh) pikkelyeik barns vrsek, klmben srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek, vastag s kemnyszvetek; hosszas s gyak
ran visszs tojsdadok vagyis nyelk fel keskenyebbek, mintsem hegyk
fel; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed s gyakran flre is
csavarod, hosszas, les hegyben vgzdk; inkbb vagy kevsbb vl
gyesek ; alig veltek; szleiken nha szelden hullmosak; als lapjukon
finoman molyhosak; fels lapjukon csupaszak, bgyadtan fnylk, majd
stt, majd vilgos fzldek; szleiken elrehajl, elg apr, tompa
fogakkal srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy
kzphossz, vkony vagy kzpvastag, merev, finoman molyhos; tv
nl stt violasznnel mosott; tbbnyire les szgekben flfel ll.
Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgak, tbbnyire azonban igen
hosszak, keskenyek, kerlkesek, laposak, szelden hullmosak; mereven
sztterlk.
Hasonnevei. Petit Apis; Api rose; Api ordinaire.
Leri. D i e l , Kemobsisorten, I. 247.
L u c a s, Illustr. Handb. der Obstk. I. 557.
L e r o y , Dict. de pomol. III. 65.
M a s . Le Verger, IV. 57. s sokan msok.
szrevtel. Kellleg nedves, termkeny talajban, rendkvl bven
szokott teremni az Api alma gyannyira, hogy fjn tbb az alma,
mint a levl. Kertem knnyen kiszrad, laza talajban azonban csak
ess vjrs utn birja mess termkenysgt bebizonytani. Megrdemli
hogy helyet foglaljon krteinkben, mindentt haznkban.

321

100. szi, piros renet.


(Eeinette rouge d'automne; Eothe Herbstreinette.)

Szrmazsa. Hihetleg Francziaorszgbl szrmazik. Diel, a ki


1801 krl ismertette meg, azt irja, hogy hozz Metzbl s Naucybl
kerlt e jeles almafaj, melyet azonban a franezia gymlcsszek m
veiben mg sehol se talltam leirva, st megemltve sem. Ojtvesszejt 1871-bea kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr
nlani; Fajom hatrozottan valdi.
rsideje. September; hvsebb tjakon karcsonig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Nha lapos gmbalaku, nha magasnak ltszd gmbalaku;
tbbnyire szablyosan boltozott, noha egyik oldaln kiss hzottabb s
emelkedettebb, mint a msikon. Zme majd kzptjra, majd kiss
albb, szras vge fel esik, honnt mindkt vge fel csaknem
egyenlen, de a magasnak ltsz pldnyoknl, kelyhe fel kiss
sszehzdva is boltozdik s kelyhe krl ferdn ll, lapos karimban
enyszik el; szras vge el pedig szelden domborodva boltozdik s
tbbnyire szles s lapos karimban vgzdik. S z r a tbbnyire rvid,
vastag majd fs, majd hsos, majd ismt csak egy hsos buczoknak
ltsz; tbbnyire szpen kikanyartott, nha azonban egy-egy hsos
dudortl el is szktett, elg mly regbe helyezett, melynek falai
nha finom rozsdamzzal bortvk. K e l y h e kicsi, zrt vagy flig
nyilt; hosszas, hegyes, nha rvid, flll vagy rendetlenl egymshoz
tapad, molyhos osztvnyaival elg csinos kerekeds, inkbb vagy
kevsbb mly regben l, melynek falain csak igen finom, lapos rnczocskk lthatk, de ezek a mlyeds karimjt nem teszik hullmoss s
szrevehetleg a gymlcs derekra sem vonulnak.
Szne. Bre finom, vkony, sima, gyngdtapintatu, fjn kiss
hamvas, ledrzslve ragyog fnyes; elejnte sppadt-zld; rtvel
szp szalmasrga, mibl azonban csak itt-ott tnik ki tisztn egy-egy
foltocska, minthogy az egsz fllet szp karmazsin pirossal van be
futtatva s e sznezetben, klnsen pedig a gymlcs rnyas oldaln,
sttebb piros, szakadozott cskokkal is tarkzva. Poutozata apr, sn",
szrks, alig szembetn; tbbnyire ritksan elszrt, jkora nagy,
fehrrel szegett ahjszn pettyek alakjban jelenkez. Rozsdafoltok s
szemlcsk tbbszr tallkoznak flletn.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, kiss laza,
porhany; leve elegend, czukros, dt savanynyal emelt, kellemes
fszeres-z. Magtokja zrt vagy csak kiss nyilttengely; fikjaiban
kevs, tojsdad, vilgos gesztenyeszn, p magot rejt. Kehelycsve
rvid kpalak.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s igen edzett; korn, ren
desen s bven term; kiss rendetlenl fl- vagy sztll gaival, me21

322
lyek gyttmlcsvesszkkel s peczkekkel jdl beruhzkodnak, kiss sza
blytalan gmbalaku, nem pen si'lombos koront alkot. Dszlik
mindenfle alma-alanyon. Alkalmas szlas fnak is, trpe alak fnak
is. Helyben s talajban nem vlogats ; gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, vkonyak vagy kzpvasta
gok, hegyk fel kiss elvkonyodk; egyenesek; fl- vagy sztllk ;
skluletek; gyenge korukban is, rt kort korukban is ritksan s
finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, simk, si'gs-baruk, napos f
lkn s hegyk fel violasznpirossal mosottak, apr, kerek, vagy
hosszas, fehres pontokkal ritksan s alig szembetnleg pontozottak;
elg rendes levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, csaknem hromszgek, torapahegyek, la
pulk, pirosas gesztenyeszinek, de hegyknl srn fehr molyhosak;
alig kill, csaknem bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kposak, tompahegyek; stt barn
val tarkzottak, klnben srn ehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, vkony s hajlkonyszvetek ; tojsdadok, itt-ott kerlkesek ; tbbnyire szablyosan elkeske
nyed, hosszas les hegyben vgzdk; lapos vlgyesek; itt-ott csa
tornsak s szelden hullmosak ; alig veltek ; als lapjukon molyhosak ;
fels lapjukon csupaszak, simk, elg fnyesek, vilgos zldek ; szleiken
elrehajl, apr, les fogakkal srn s elg szablyosan frszesek.
Levlnyelk kzphossz, elg vastag s merev, molyhos, als feln
violaszinpirossal mosott vagy belehelt; inkbb vagy kevsbb les sz
gekben flfel ll. Levlplhi keskeny lndssak, kiss sztl
lk ; elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek, mint
a vesszkn levk, hosszas kerlkesek, csaknem laposak; rvid me
rev nyelkrl mereven szt- vagy flfel llk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. D i e l , Kernobstsorten, IV. 102.
O b e r d i e c k , lUustr. Handb. der Obstk. IV. 497. Msok
tl mg nem olvastam lerst.
szrevtel. Minthogy olyan idben rik, a mikor egybbfle ka
psabb gymlcskben bvelkednk; inkbb val haznk magasabban
fekv vidkeire, mintsem az alfldre. Konyhai hasznlatra s piaczi elrusits vgett azonban mg a sk alfldn is, fkp npesebb vro
saink mellett s nagyobb folyvizeink kzelsgben, mlt volna kr
teinkben szmra is helyet adnunk.

323

101. Belliss magoncza.


(Semis de Belliss; Samling von Belliss.)

Szrmazsa. E becses almafajjal Belliss Jnos, plbnos gazdag


totta la.-d7.ni pomonkat. Trencsn megyben, Rovnyn, a plbnia ker
tben 1868-ban termett elszr az ] 858-ban elvetett magrl kelt s
ojtatlanul hagyott anyafa. Mindazok, kiknek Belliss ur mutatt kl
dtt almjrl, mlt dicsrettel halmoztk azt el, nemcsak hozz kl
dtt magn leveleikben, hanem nhny vvel ezeltt nyilvnosan, a
,Npkertsze" czim lap 18781879-dik vi folyamban i s ; minl
fogva _ krlmnyes lerst ezennel bemutatom.
rsideje. Nlam novemberdecember; hvsebb tjakon tavaszig
is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpuagy.
Alakja. Gmblyded vagy kt vgn kiss belaptott gmbalak;
tbbnyire szablyosan boltozott skfllet. Zme kzp-tjra esik, hon
nt mindkt vge fel csaknem egyenlen boltozdik; nha azonban
kelyhes vge fel kiss sszbb is hzdik, mintsem szras vge fel.
S z r a rvides, majd vastag s hsos, majd vkony, fs s csak tv
nl hsos ; csaknem a flszinre helyezett vagy csak igen csekly mlyedskbl kill, melynek sokig zlden marad falai majd rozsda
mentesek, majd finom, sugaras rozsdval takarvk. K e l y h e kicsi,
zrt; flll s sszehajl, rvidke s fehrmolyhos osztvnyaival elg
tgas, de sekly regben l, melynek karimja nha szelden hull
mos. A gymlcs derekn nha mutatkoznak nmi elenysz, lapos bordk;
de ezek a gymlcs kerekdedsgt majd sohasem zavarjk meg.
Szine. Bre finom, csaknem ttetsz, sima, csaknem ragyog f
nyes; elejnte zldes fehr; rtvel viaszfehr; napos oldaln, kln
sen a napnak jl kitett darabjain, szeld pirossal bemosott vagy csak
belehelt s pettyezett. Pontozata apr, alig szembetn; tbbnyre csak
a br alul ttetsz, fehr pettyecskk alakjban jelenkez. Szr
mlyedst kivve nyoma sem ltszik rajta a rozsdnak; de
nha kisebb-nagyobb barns vagy fekets ragyaszeplk mutatkoz
nak rajta.
Belseje. Hsa h fehr, nha nmi zldes rnyalattal, igen finom
tmttes, de gyngd s knny, mint a Tli fehr kalvl hsa, csak
nem teljesen sztolvad; leve igen b, czukros, finom savauyuyal emelt,
igen kellemes, gyngden illatos s fszeres zzel. Magtokja csaknem
zrttengely; fikjaiban szp, tojsdad, hegyes, vrsesbarna, p
magvakat rejt. Kehelycsve rvid, hegyes kpalak.
Fja. Erteljes; igen edzett, korn, rendesen, s igen bven term;
flll vagy kiss les szgekben flfel trekv, nylnk gaival, melyek
gymlcsvesszkkel s peczkekkel ji beruhzkodnak, elg sr lombos
21*

324
de kellleg szells, gmbalak koront alkot. Mindenfle almaalanyon
dszlik; alkalmas szlasfuak s bokor alak fnak is. Ugyltszik,
helyben s talajban nem vlogats, merfc vidkem mostoha viszonyai kzt
is jl dszlik. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg, szmosak, hosszak, karcsak, kzpvastagok, hegyk
fel mindinkbb elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek, skflletek, csak hegyk fel finoman bordzottak; aljuk fel ritksan, he
gyk fel srbben, de finoman fehrmolyhosak ; itt-ott csupaszak, piro
sasbarnk ; kisebb-nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas, fehres
pontokkal srn s szembetnleg poutozottak; rendes levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, kposak, duzzadthtak, tompahegyek, lapu
lk ; aljuk fel barnsak, hegyk fel srn fehrmolyhosak; elg kill
hrombords, szk talapra heiyezkedk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, tompahegyek, srn
fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok, kiss vastag s kemnyszvettiek; hosszas tojs
dadok ; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed s tbbnyire flre
is grbl, hosszas, les hegyben vgzdk; szles vlgyesek vagy csator
nsak, alig veltek; szleiken, fkp a vesszk aljn levk, hullmosak;
als lapjukon finoman molyhosak; fels' lapjukon csupaszak, simk,
bgyadtan fnylk, stt zldek; szleiken majd tompa, majd kiss
les fogakkal srn, de nem mlyen s nem szablyosan frszesek.
Levlnyelk kzphossz, elg vastag vagy kzpvastag, merev, molyhos,
csaknem vgig stt violaszinnel mosott; elg nyilt szgekben flfel
ll. Levlplhi rvidek, fonl vagy ridomak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek,' mint a vesszkn levk, lndssak vagy keskeny kerlkesek, laposak, kiss hullmosak; vkony nyelk
rl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Krlmnyes lersban mg eddig nem volt ismertetve.
rdekes adatokat lehet rla olvasni a Npkertsze" fnebb idzett
vfolyamaiban.
szrevtel. Nlam e faj ojts utn mr a msodik vben bemu
tatta finom gymlcseit. Megrdemli, hogy haznkban egyetlenegy kert
bl sem hinyozzk. Alkalmas lesz-e nagybani tenysztsre is ? ksbbi
tapasztalatok dnthetik csak el.

325

102. Bdiker arany-renetje.


(Eeinette-dore de Bdiker; Bdikers Goldreinette.)
Szrmazsa. E jeles szi s kora tli almt Bdiker, ftrvnyszki elnk nyerte magrl, Meppenbeu (Hanovera). Elterjedst Oberdiecknak ksznheti, a ki azt mlt dicsrettel elhalmozva krlmnyes
lersban is bemutatta. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Reutlingenbl, dr.
Lucastl. Fajfmon tbb zben termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam septembernovember; hvsebb tjakon feb
rurig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.

Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Lapos grabalak s brha egyik oldaln rendszerint hzottabb s emelkedettebb is, mint a msikon, mgis elg szablyos ter
met. Oberdieck szerint ugy alakjra, mint sznezetre nzve az Orleansi renethez is, a Kirlyi kurtaszruhoz is hasonlatos s alkalmasint
ezek magvri keletkezhetett. Zme a kzptjnl albb, a szras vg
el esik, honnt szra fel hirtelen gmblyedve boltozdik s szra
krl szles s laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig szelden
fogyva boltozdik s tbbnyire ferdn ll, szles, lapos karimban eny
szik el. S z r a rvid, elg vastag, fs, nha hsos, bunksan vgzd;
tgas s mly tlcsralaku regbe helyezett, melynek falait, majd fi
nom, majd cserepes rozsdamz takarja el s e mz, szakadozott suga
rakban nha a gymlcs derekra is flhzdik. K e l y h e nagy, eg
szen nyilt; flll, szles s molyhos osztvnyaival tg s lapos tnyralaku regben l.
Szine. Bre sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte
szalmasrga; rtvel lnk srga; napos oldaln gyngd pirossal be
lehelt s kzben kzben lnkebb piros, szakadozott cskokkal vagy
pettyekkel tarkzott; nha pedig a napszegte pldnyokon az elmo
sd pirossgban a cskok szre sem vehetk. Pontozata elg sr, fahjsza, apr pettyek alakjban jelenkez, elg szembetn. Rozsda
foltok csak elvtve mutatkoznak rajta; de nha kisebb-nagyobb csere
pes ragyaszepl tallkozik lletn.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, tmtt, porhany; leve elg b,
igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes szereszzel.
Magtokja kiss nyilttengely ; szk fikjaiban hosszas, tojsdad, szg
letes, pirosasbarna, p magvakat rejt. Kehelycsve rvid tlcsralaku.
Fja. Erteljes, vgnvs, igen edzett; elg korn s igen bven
term; flll vagy kiss nyilt szgekben flfel trekv gaival, me
lyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, szp lombos,
de kellleg szells, gulaalaku koront alkot. Alkalmas szlasfnak is,
gulafnak is; mindentt jl dszlik, de csak kellleg nyirkos talajban
terem rendesen s bven. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.

326
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvasta^ok, hegyk fel elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek; szelden bordzottak; fl
llk vagy les szgekben flfel trekvk; finoman fehrmolyhosak ;
itt-ott csupaszak, stt violasznnel rnyalt barnk, aljuk fel pedig
zldesbarnk s finoman fehrhrtysak ; aprbb-nagyobb, kerek, vagy
itt-ott hosszas, fehr pontokkal ritksan s alig szembetiinleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban kzphossz levlkzek.
Rgyei. Igen kicsinyek, rvidek, tompahegyek, lapulk, srn fe
hr-molyhosak ; majd alig, majd elgg duzzadt s kt szln rviden
bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Elg kicsinyek, tojsdadok, tompahegyek, fehrmolyhozattal srn eltakartak.
Levelei. Elg nagyok, vastag s elg kemnyszvetek; kerekde
dek vagy szles s rvid tojsalakuak; hirtelea elkeskenylt, inkbb
vagy kevsbb hosszas, les hegyben vgzdk; laposak vagy igen la
pos vlgyesek, alig veltek; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk s
hegykkel kiss flre csavarodok ; als lapjukon finoman molyhosak;
fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnyi k, vilgos zl
dek; szleiken elrehajl, les fogakkal inkbb vagy kevsbb mlyen
s szablyosan frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz, elg
vastag, merev s molyhos, tvnl stt violasznnel befuttatott: rzsunt flfel ll. Levlplhi elg kiejldttek, szles lndssak, tar
tsak. Virgrgyet krt levelei hosszas kerlkesek, laposak, kiss
hullmosak, veltek; elg vastag nyelkrl mereven sztterlk,
I4asannevei. Nincsenek.
Leiri. O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. IV. 165.
L u c a s, Auswahl werthvoUer Obstsorten, I. 70. Msok tud
tommal mg nem rtk le.
szrevtel. Vidkemen mr aug. vgn le kell szretelni fjrl s
gymlcskamrba helyezni, a hol aztn fonnyads nlkl november
vgig is elll. Haznk hegyes vidkein egy kertbl sem volna szabad
hinyoznia.

327

103. Aranyszvet.
(Drap d'or; Goldzeugapfel.)

Szrmazsa. Frankhojibl Bretagnebl szrmazik, hol neve a rgi


gymlcsszek mveiben mr a XVI. szzad vgn flmerl. Krlm
nyesen Duhamel, franczia gymlcssz irta le elszr. Napjainkban
mindenfel el van mr terjedve. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisg
rl elg mdom s idm volt meggyzdhetni.
rsideje. Nlam cet.nov., hvsebb tjakon nov.^jan.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy legalbb jkora nagy.
Alakja. Kt vgn jl belaptott magas gmbalak, nha csaknem
hengeres-gmbalak; elg szablyosan boltozott. Zme a kzptjra
vagy csak kiss albb, a szras vg fel esik, honnt mindkt vge fel
csaknem egyenlen, kelyhe fel azonban mgis kiss sszbb hzdva
boltozdik s szra krl szles, lapos karimban vgzdik. S z r a
igen rvid,nha fs, nha hsos; inkbb vagy kevsbb mly, de elg
tg nyls regbe helyezett, melynek sokig zlden marad falt nha
ttetsz, finom rozsdaraz szokta bortani. K e l y h e zrt vagy flig
nylt; flll, hosszas, keskeny s hegyes, tbbnyire egymsra borul
vagy egymsba fond, molyhos osztvayaival tgas a inkbb vagy
kevsbb mly regben l; tbbnyire azonban rendetlen rnczok s
dudorkk kz mintegy beszortott. regkarimjn rendesen hullmos
emelkedsek vltakoznak, melyek lapos bordk gyannt a gymlcs
derekn, gyakran a szrmlyedsig is levonulnak, de a gymlcs kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szine. Bre finom, vkony, sima, elg fnyes; elejnte vilgos vagy
srgs zld; rtvel sppadt srga; napos oldaln aranysrga, rendesen
minden pr nlkl. Pontozata elg sr, apr, fehrrel szegett barna,
a gymlcsn ennek retlen koraijn elg szembetn, de rt kor
ban alig szembetn. Rozsdafoltok leginkbb csak ott ltszanak a gy
mlcsn, hol fejlds kzben srlst kapott a br; de fekets ragya
foltocskk gyakrabban tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa srgs, finom, kiss laza vagy vels; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, szeresz. Magtokja
nyilttengely; nylt fikjaiban szpen kifejldtt, hosszas-hegy, p
magvakat rejt. Kehelycsve hoszas tlcsralaki, a gymlcsbe j
mlyen lehatol.
Fja. Elg vgnvs, egszsges, igen edzett; korn s igen b
ven term; rzsunt flfel trekv, de idjrtval lekonyul gaival,
melyek gymlcs vesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, elg lom
bos, lapos gmbalak koront alkot. Jl dszlik vadonczon is, doucin s
paradicsom alanyon is. Alkalmas szlasfnak, bokor alak fnak, kl-

328
nsen pedig lczezet mell, szrnyas fnak is. Helyben s talajban nem
vlogats, de csak ott terem bven, bol a fldnek meg van a kell nedves
sge. Gymlcsei elgg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, karcsak, hegyk fel inkbb elvkonyodk ; egyenesek; alig knyksek; fl-vagy sztllk; bordzatlanok; gyenge korukban srn s finoman fehrmolyhosak; rt korukban
is csak aljuk fel s itt-ott csupaszak, stt vagy csaknem fekets vr
sek; igen apr, kerek, fehr pontokkai ritksan s kevss szembetiinleg poatozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, inkbb vagy kevsbb rvi
dek,, tompahegyek, lapulok; sru fehrmolyhosak; alig kill, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgriigyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hosszas kposak, tom
pahegyek; gesztenyeszQ, de hegyknl srn fehrmolyhos pikkelyek
kel takartak.
Levelei. Elg nagyok, kiss vkony, de elg kemnyszvetek; to
jsdadok vagy hosszas tojsdadok; szablyosan elkeskenyed, hoszas,
les s gyakran flre is csavarod hegyben vgzdk; a vesszk aljn
csaknem laposak; egyebtt csatornsak; veltek; a vesszktl csaknem
vzirnyosan elllk; gyenge korukban finoman molyhosak ; rt koruk
ban is csak fels lapjukon csupaszak; bgyadtan fnylk, lnk zl
dek ; szleiken elg les, tbbnyire ketts fogakkal srn s elg sza
blyosan rszesek. Levlnyelk kiss hosszas, elg vastag; t'.ni violaszn-pirossal mosott; a vessztl csaknem vizirnyosan elll. Levlplhi rvidek, ridomuak vagy keskeny Iudssak, sztllk, elg
tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint
a vesszkn levk; nyelk fel szembetnleg elkeskenyed'k ; csaknem
laposak; csak kevss hosszas, de elg vastag, mereven sztll nye
lkrl tbbnyire lefel csggk.
Hasonnevei. Vrai drap d'or; Goldstick-Apfel; Goldgestickter Apfel;
Reinette Joseph I I ; Donauers Reinetten-Rambour, stb.
Leiri. D i e l , Kernobstsorten, III. 115.
0 b e r d i e c k, Illustr. Handh. der Obstk. I. 263.
Dr. L u c a s, Auswahl stb. I. 92.
L e r 0 y, Dict. de pomol. III. 272.
M a s , Le Verger, IV. 49. s sokan msok.
szrevtel. Haznk emelkedettebb tjkain s alfldnkn is a
nagyobb folyvizek mellkn, mlt volna mindentt e jeles almt
nagyban is elszaportanunk. Kertem mostoha viszonyai kzt is jl dsz
lik fja, de termst tbbnyire mindig elpuszttjk id eltt a krt
kony rovarok.

329

104. Spitzenburg Ezp.


(Aesopus Spitzenburg; Esopus Spitzenburg.)

Szrmazsa. jszak-Amerikbl szrmazik s pedig, mikp Leroy


rja az Uj-York llam Spitzenburg nev jrsban fekv Aesopus kz
sgbl, hol a jelen szzad elejn kelt magrl. Brha ujabbkori gy
mlcs; mg sincsenek vele egszen tisztban a gymlcsszek. Egyik
egy, msik msflekp rja le gymlcseit is, nvnyzett i s ; mveik
ben mg a gymlcs neve is ms s msflekpeu van lerva. Hihet
leg raindeiiik gymlcssz ms s msfle almafajt ir le e nv alatt.
Melyik ler-a illik leginkbb az eredeti, teht a valdi gymlcsre?
bajos volua mg most elhatrozni. Oberdieck, kitl fajom kerlt, azt
rja, hogy az fajra nagyon jl rillik az amerikai gymlcsszek le
rsa s gy alkalmasnt a valdi fajt rta le s kldtte meg nekem
ojtvesszkben. Nlam tbb zben termett mr. Gymlcseiben s n
vnyzetben egyezett Oberdieck lersval s gy okom van hinni, hogy
fajom valdi.
Ersideje. Octber vgtl janurig.
Minsge. I. rend csemege-, gazdasgi- s piaczos gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy.
Alakja. Tbbnyire magasnak ltsz kpos gmbalak; nha hengeres-gmbalaku; tbbnyire szelden bordzott fllet. Zme a kzp
tjnl albb s nha jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt szra
fel hirteen gmblydik, s szra krl szles s laposas karimban
vgzdik; kelyhe fel pedig majd szelden, majd hirtelen fogyva szszbb hzdik, s kelyhe krl nem ppen szles, de tompa s tbbnyire
hullmos karimban enyszik el. S z r a kzphossz, vkony vagy k
zpvastag, fs, kiss molyhos; tgnyilsu de szk s mly regbe he
lyezett, honnan ritkn emelkedik a karima sznvonala l. K e l y h e
kzpnagy, zrt vagy tlig nylt; flll s egymsra borul, sokig
zlden marad, molyhos osztvnyaval, melyek azonban nha hiny
zanak is, inkbb vagy kevsbb tgas s ritkn mly cssze-alak
regben l, melybl finom rnczok s lapos bordk indulnak a kari
mra s onnan tovbb, inkbb vagy kevsbb kiemelked lapos bordk
gyannt levonulnak gyakran a szrmlyedsig is.
Szine. Bre finom, sima, gyngdtapintatu, kiss fnyes; elejnte
srgs zld; rtvel lnk srga; napos oldaln inkbb vagy kevsbb
lnk, lngos prossal bemosott, mely pirossg nha rnyas oldalra
is noha gyngdebb rnyalatban thzdik. Pontozata ritks,
alig szembetn s tbbnyire csak a br all ttetsz, fehr pettyek
alakjban jelenkez. Rozsdaalakzatok ritkn ltszanak flletn: de
szrmlyedsnek falait majd finom, majd rdes s sugaras rozsdamz
takarja el gyakran.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmtt, roppans; leve elg b,
czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeres-z. Mag-

330
tokja nyilttengelyfl; nyilt s tgas fikjaiban tojsdad, hegyes, barns,
p magvakat rejt. Kehelycsve kpalak, a gymlcsbe elg mlyen
lehatol.
Fja. Erteljes, vgnvs, elg edzett; nem korn, de aztn ren
desen s igen bven term. Elejnte flfel trekv, de ksbb lefel
grbl, nylnk gaival, melyek gymlcspeczkekkel jl beruhzkod
nak, elg lombos, de elg szells, tereblyes koront alkot. Elgg
jl dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasnak is, lczezett
mell kiktztt szrnyas fnak is. Nlam jl dszlik ugyan, de ritkn
terem; Oberdieck szerint kttt fldet szeret. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel lassudan elvkonyodk; kiss knyksek; flllk vagy kiss nyilt sz
gekben flfel trekvk ; csaknem bordzatlanok; gyenge korukban is,
rt korukban is finoman febrmolyhosak, csak aljuk fel itt-ott csupaszak, violasznpirossal kiss mosott barnk vagy zldesbarnk; apr,
hosszas vagy kerek pontokkal majd srbben, majd ritkbban pontozottak; egyms kzt nem egyenl hosszassg levlkzkkel birok.
Rgyei. Kicsinyek, laposak, tompahegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak; alig kill s csak rviden bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek; vrses
gesztenyesznek, de klnben srn febrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, kiss vastag s trkeny szvetek; hoszszas tojsdadok; tbbnyire szablyosan elkeskenyed hosszas, les hegy
ben vgzdk; csatornsak; inkbb vagy kevsbb veltek; szleiken
itt-ott hullmosak; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak,
elg fnyesek, vilgos zldek; szleiken elg nagy, tompa fogakkal kiss
szablytalanul frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, v
kony vagy kzpvastag, merev, molyhos; rzsunt flfel ll. Levlplhi elg hosszasak, lndssak, sztllk, elg tartsak. Virgrgyet k
rt levelei egymskzt vltoz nagysgak; majd kerlkesek, majd
hosszas s visszs tojsdadok; hossz, vkony nyelkrl rendetlenl
sztllk.
Hasonnevei. Esopus Spitzenberg ; True Spitzenburg.
Leri. O b e r d i e c k , Blustr. Handb. der Ohstk. IV. 389.
B i V 0 r t, Annl, de pomol. VII. 75.
L e r o y , Dict. de pomol. III. 54.
M a s , Le Verger, IV. 141. s msok.
szrevtel. Minthogy nlam ess vek utn rendesen s bven
szokott teremni; hiszem, hogy kellleg nedves talajban mindentt ki
fogja fizetni a helyet, melyet kertnkben elfoglal. Mindenesetre meg
rdemli, hogy minl tbb helyt s minl tbben tegynk vele ksrletet.

331

105, Krodai renet.


(Reinette de Syke-House; Englisohe Spital-Eeinette.)

Szrmazsa. E kitn tli alma a olyt szzad elejn kezdett el


terjedni Angolhonbl ,Syke-house-i kormos" (,Syke-house Russet)
nv alatt. Yorkshire Sjke-House-nev falujban talltatvn fl, helye
sebb lett volna eredeti nevt hazai irodalmunkban is megtartanunk s a
nmeteket nem utnoznunk; minthogy azonban Diel*) fnnebbi nv
alatt irta le s utna a nmet s magyar gymlcsszek nebbi elne
vezshez ragaszkodtak s haznkban ,Krodai kormos", Krodai renet"
nevek alatt nagyban el van mr terjedve, nem tartottam tancsos
nak e jeles almafajt eredeti neve alatt bemutatni. Ojtvesszejt tbb
hiteles helyrl is megszereztem. Tbb zben termett mr nlam. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nov.dec; hvsebb tjakon tavaszig is eltarthatnak mondjk.
Minsge. I. rend, nha kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha kisebb is.
Alal<ja. Csaknem gmbalak; egyik oldaln kiss hzottabb, mint
a msikon; de tbbnyire szablyos-termet. Zme kzptjra esik,^honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen boUozdik, de kelyhes v
gn mgis tbbnyire szkebb karimban vgzdik, mintsem szras v
gn. S z r a rvides, vastag, bunksau vgzd; tbbnyire szk s in
kbb vagy kevsbb mly tlcsralak regbe helyezett, melynek falait
majd finom, majd cserepes rozsdamz szokta bortani. K e l y h e zrt
vagy flig nyilt; bokrtsan flll, hosszas, keskeny, molyhos s tr
keny osztvnyaival nha tgas, nha elg szk, de nem mly regben
l, melynek aljn s falain szelid rnczok s karimjn nmi hullmos
emelkedsek szlelhetk, de ezek a gymlcs derekra nem vonulnak s a
gymlcs kerekdedsegt nem zavarjk meg.
Szne. Bre finom, szraz, itt-ott szelden rdestapintat; elejnte
srgs vilgos-zld; rtvel vilgos czitromsrga; napos oldaln arany
srga s napszegte darabjain nha nmi gyngd pirossal belehelt. Pontozata ritks; nhol alig, nhol elgg szembetn. Rozsdaalakzatok
majd foszlnyosan, majd srbben sszefolyva, csaknem miuden gyml
csn bven jelenkeznek.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, tmttes, porhany; leve b
igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes renetszer, fsze
res zzel. Magtokja zrt vagy csaknem zrttengely; fikjaiban hosszas,
hegyes, pirosasbarna, p magvakat rejt. Kehelycsve hosszas
tlcsralak.
*) Dlel, azt hivn, hogy a Syke-House csak hibis kiirsa volt a Sick-Housenak, a mi krhzat jelent, jnak ltta lersban Spital-Eeinette nvre vltoztatni
ezen almafajnak eredeti helyes nevt.

332
Fja. Igen erteljes, csaknem buja-nvs, igen edzett; korn
s rendkvl bven term; flll vagy les szgekben flfel trekv
gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak,
elg srlombos, terjedelmes gmbalak koront alkot. Miudenfle
almaalanyon jl dszlik; alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva
egybb formafknak is; mindentt jl dszlik, de csak kellleg nyirkos
talajban terem szpen kifejldtt egsszges gymlcsket, melyek k
lnben mindig jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok vagy kzpvastagok, hegyk fel szelden elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek, szel
den bordzottak; flllk vagy elg les szgekben flfel trekvk;
srn s finoman fehrmolyhosak; itt-ott csupaszak, pirossal rnyalt
vilgos barnk; tvknl fehr hrtyval takartak, egyebtt pedig apr,
kerek, fehres pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak ;
rendetlen, tbbnyire azonban elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, szvalaktak, lapulk, srn
fehrmolyhosak; alig kill, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, zmk tojsdadok, tompa hegyek, fehr
molyhozattal srn takartak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; elg vkony s hajl
kony szvetek ; tojsdadok vagy kerektojsdadok ; hirtelen elkeskenylt,
inkbb vagy kevsbb rvid s tbbnyire flre csavarod hegyben vg
zdk ; lapos-vlgyesek vagy teknsek, alig veltek, nyelkrl csaknem
vziruyosan elllk ; als lapjukon finoman molyhosak; tels lapjukon
csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos fzldek; szleiken
elre hajl, tompa vagy itt-ott les fogakkal elg mlyen, srn, de
nem szablyosan frszesek. Lvlnyelk rvides kzp-vastag, merev,
molyhos, tvnl pirossal kiss sznezett; rzsunt flfel ll. Levlplhi majd fejletlenek s hamar elhullk, majd keskeny-lndssak s
elg tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszabbak, nyelk fel inkbb
elkeskenyedlr, mintsem hegyk fel, laposak, mereven sztterlk.
Hasonnevei. Syke-House Apple; Syke-House Russet ; Syke-housei
kormos; Syke-housei reuet; Kordi kormos alma stb.
Leiri. D i e l , Kernohstorten, X. 139.
P 1 0 t o w, Illustr. Handb. der Obstk. I. 155.
L e r o y , Dict. de Pomol. IV. 835.
D r. E n t z, Kertszeti fzetek V. fzet, 10. lap, s msok.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kz nem val; mert gy
mlcsei hsban gyakran tapls foltok tmadnak s fja csak nedves
vjrskor terem szpen fejldtt gymlcsket. Haznk emelkedettebb
fekvs vidkein azonban mlt volna nagyban is tenysztennk.

333

106. Ponyik alma.


(Poinik Apfel.)

Szrmazsa. Boldogult Nagy Ferencz tanr szerint, ez az erd


lyi, s gymlcsk kirlya. Als Fehrmegyben van leginkbb elter
jedve, hol egy erdei tisztson fedeztk fel, mely tiszts olhul Pojanamike" nevet visel. E nvtl, rvidtssel lett aztn elkeresztelve ,Pojnik", ,Poiik" vagy, mint jelenleg ltalban hasznltatik, Ponyik"
neve is e jeles almnak. Kr, hogy ez is oly knyes, mint az almk
kirlya, a Tli fehr kalvil! Ha e hibja nem volna; bizonyra el
volna mr terjedve a vilgon mindenfel. Tbb helyrl is birom mr
vagy 10 v ta e fajt s termse utn elg mdom volt fajom valdi
sgrl meggyzdst szerezhetni.
rsideje. Nlam novemberjanur; hvsebb tjakon tavaszig
is eltart.
Minsge. I. rend; gyakran pedig kitnleg I. rend-csemege
gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy; nha csak kzpnagy.
Alakja. Tbbnyire szablytalan lapos gmbalak; egyik oldaln
majd mindig hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme a k
zptjnl albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel jl kidom
borodva boltozdik s igen szles, laposas talpban vgzdik; kelyhe fel
pedig elejnte szelden, aztn csakhamar hirtelen fogyva boltozdik s
tbbnyire elg szles, hullmos s ferdn ll karimban vgzdik el.
S z r a majd rvid, majd elg hossz, fs, bunksan vgzd; tgnyilsu, de szk s elg mly tlcsralaku regbe helyezett, melynek fa
lait finom sugaras rozsdamz jellemzleg egyarnt szokta minden gy
mlcsnl eltakarni. K e l y h e kicsi, zrt; flll, keskeny s molyhos
osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tg s elg mly regben l, mely
nek falain lapos bordk s barzdk vltakoznak s lnylva a karimra
ezt hullmoss teszik, aztn lapos bordkknt az egsz gymlcsn
vgig nyjtznak s annak kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szine. Bre elg vastag s szvs, sima, bgyadtan fnyl; elejnte
srgs zld; rtvel czitromsrga; napos oldaln gyakran nmi narancs
pirossal is belehelt. Pontozata ritks, barna vagy fahjszin, elg szem
betn. Rozsdaalakzatok, a szrmlyedst kivve, ritkn fordulnak el
flletn.
Belseje. Hsa srgsfehr, itt-ott zldes rnyalattal, finom vagy
flfiuoni, tmttes, porhany vagy csaknem olvad; leve igen b, igen
czukros, finom savanynyal emelt, gyngden illatos s fszeres zzel.
Magtokja nyilttengely ; nyilt fikjaiban tbbnyire idtlen vagy csak
kevs p magot rejt. Kehelycsve kpalak, a gymlcsbe elg m
lyen lehatol.
Fja. Fiatal korban bujanvs; ksbb is egszsges s edzett;
nem korn, de aztn a neki kedvez talajbeli s idjrsi viszonyok

334
kzt, elg bven term; ll- s sztll gaival, melyek gymlesveszszkkel s peczkekkel csak mrskelten ruhzkodnak be, ritkslombozatu, nagy, terjedelmes koront alkot. Alkalmas szlsfkuak s egyb
formafknak is. Mindentt jl dszlik; de termsvel ritka vidken
birja kifizetni a helyet; a melyet elfoglal; mert virgzsbaa is knyes,
ktdtt apr gymlcseit a ksei fagy is, a forr napsugarak is knynyen elpuszttjk. pen maradt gymlcsei klnben jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok, hegyk el szelden
elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek, csaknem skflletek, fl
llk vagy elg les szgekben flfel trekvk; finoman molyhosak,
itt-ott csupaszak, srgsbarnk ; kisebb-nagyobb, kerek, fehr pontok
kal ritksan pontozottak; retdetlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, laposhtuak, tompahegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak; alig kill, bordzatlan tala
pon lk.
Virgriigyei. Kicsinyek, zmk-kposak, csaknem gmblydedek,
szennyes fehr molyhozattal srn bortottak.
Levelei. Elg nagyok, vastag s kemuyszvetek; szles tojs
dadok vagy csaknem gmblydedek; rvidke, szrs hegyben vgz
dk; lapos vlgyesek, alig veltek, nyelkrl rzsunt flfel llk; als
lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan
fnylk, homlyos fzldek; szleiken elrehajl les fogakkal elg m
lyen, srn s szablyosan rszesek. Levlnyelk rvides, igen vas
tag s merev, molyhos; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel
ll. Levlplhi fejletlenek, ridomak, elg tartsak.
Hasonnevei. Pojnik; Pojenics.
Leri. L u c a s , lUustr. Hnndb. der Obstk. IV. 457.
N a g y Ferencz, Magyarorszg gymlcsszete 1-s lapjn.
Msok tudtommal mg nem rtk le.
szrvtel. Alfldi gymlcseink kz bajosan fog bevlni: de a
lvidken, hiszem, hogy tbb helyt mlt lesz elads vgett nagyban
is tenyszteni. Tegynk vele ksrletet minl tbben s minl tbb
helyt! A hol aztn termkenysge s gymlcsei ellen nem lehet kifo
gs ; tenyszszk nagyban is!

335

107. Beeki cskos rambr.'^^)


(Q-estreifter Eambour von Beck.)

Szrmazsa. E jeles almafaj Nmet-Alfldn lpett a vilgba, hol


a Mastricht melleti Beek-nev kzsgben magrl keletkezett. Ugy lt
szik, mg csak a nmeteknl van elterjedve; mert a ranczia gymlcsszek mveiben mg seholsem talltam megemlitve. Ojtvesszejt
1872-ben kaptam Oberdiecktl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom ha
trozottan valdi.
rsideje. November December; hvsebb tjakon tavaszig
is eltart.
Minsge. I. rend csemege, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy ; szraz vjrskor nha csak kzpnagy.
Alakja. Majd kiss magasnak ltsz gmbalak, majd lapos gmb
alak; elg szablyosan boltozott, noha egyik oldaln tbbnyire hzottabb, mint a msikon. Zme a kzptjon alul, a szras vg fel esik,
honnt szelden gmblydve szra krl szles, lapos karimban vg
zdik ; kelyhe fel pedig szelden fogyva boltozdik s kelyhe krl
szintn szles s laposas karimban fogy el. S z r a rvid kzpvastag,
fs, nha csak egy hsos buczokknt jelenkez; tgnyils s elg
mly regbe helyezett, melynek falait nha, hsos emelkedsek teszik
egyenetlenn. K e l y h e jkora nagy nyilt vagy flig nyilt; kiss egy
msra borul, szleses, de nem hossz, sokig zlden marad, moly
hos OBztvnyaival, melyek nha hinyosak is, tgas s ritkn mly
tnyralak regben l, melybl szeld, lapos bordk nylnak fl a
karimra s ezt hullmoss tevn, vgjg nyjtznak a gymlcs derekn
is, de ennek kerekdedsgt ritkn s kevss zavarjk meg.
Szine. Bre SZVS, sima, rtvel zsirostapintat, ledrzslve f
nyes; elejnte vilgos-srgs zld; rtvel szp czitromsrga; napos
feln elejnte homlyos, ksbb derltebb vrvrssel mosott vagy be
lehelt s e sznben sttebb piros, szakadozott cskokkal is tarkzott,
mely sznezet azonban rnyas oldra ritkn hzdik t. Pontozata
sr, a br al) ttetsz, fehres, itt-ott fahjszn, finom pettyecskk
alakjban jelenkez; elg szembetn. Roszdafoltok ritkn ltszanak
flletn, de szrregnek falait rdes, sugaras rozsdamz bortja
el nha.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, vels, s csaknem oly tmtt,
mint a renetek hsa szokott lenni; leve b, czukros, dt savanynyal
emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja inkbb vagy kevsbb nyilttengely; szk,lapos s csak kevss nyilt fikjaiban hosszas, de ritkn
p magot rejt. Kehelycsve tlcsralak.
*) A rambr almk (=^ rambour) nem mindig oly tekintlyes nagyok, hogy
magyarul f o n t o s almknak nevezhetnk. Vannak kztk kisebbek is, mint az itt
lerand alma is. Ezeknl a rambur" elnevezst tancsosabbnak vlem megtartani.

336
Fja. Erteljes, vgnva, edzett; korn s igen bven term ;
flll vagy les szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcspeczkekkel vagy rvidke gymlcsveaszkkel elg jl beruhzkodnak,
elg lombos, de kellleg szells, gla- vagy magas gmbalak koro
nt alkot. Dszlik mindenfle almaalanyou; alkalmas szlasfnak is,
gulaalak fnak is; helyben s talajban nem vlogats; gymlcsei
jl lljk helyket a in.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, elg vastagok, hegyk fel kiss
elvkonyodk ; egyenesek, merevek; csaknem egszen bordzatlanok;
flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge korukban
srn fehruiolyhosak; rt korukban is csak itt-ott csupaszak, igny
telen pirossal rnyalt sttbarnk; aljuk fel s rnyas elkn zldes
barnk; tvknl finoman lehrhrtysak; majd elg nagy, majd apr,
tojsdad vagy kerek, fehres pontokkal tbbnyire ritksan pontozottak;
tbbnyire hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, csaknem hromszgek, la
posak, tompahegyek, lapulk, pirosasbarnk, ehrmolyhosak; elg ki
ll, rviden, de elgg szembetnleg bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kiss hasas kposak, tompahegyek,
szrkvel s pirossal tarkzott stt gesztenyesznek.
Levelei. Nagyok, a vesszk aljn s az ers, fiatal ojtvnyokon
rendkvl nagyok; csak kevss vastag, de kemnyesszvetek; szvalakak vagy kiss hosszas tojsdadok ; majd szablyosan, majd kiss hir
telen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; tbbnyire lapos
csatornsak; alig veltek; itt-ott hullmos- szlek; csupaszak, bgyad
tan fnylk, vilgos fzldek; szleiken jkora nagy, igen les fogakkal,
elg mlyen s szablyosan frszesek. Levlnyelk inkbb hosszas,
mint kzphossz, vastag s merev; nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi lndssak, sztllk; elg tartsak. Virgrgyet krt levelei
szintn nagyok; hosszas kerlkesek; csaknem laposak; kiss flfel
ll hossz, vastag s merev nyelkrl lekonyultn sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
^
Leirl. D i e 1, Kemobstsorten, almkat s krtket trgyaz V. k
tet 48-dik lapjn
0 b e r d i 6 c k, lUuslr. Handb. der Obstk. VIII. 55.
szrevtel. Kttt s kellleg nedves talajjal bir vidkeken meg
rdemeln e jeles almafaj, hogy nagyban is elszaportsuk. Kertem knynyen kiszrad, laza talajban csak ess vjrs utn kpes bven te
remni.

337

108. Betti.
(Pomme Betsey; Betty.)

Szrmazsa. Hihetleg rgi gymlcs. Eredete bizonytalan. Mikp


Leroy irja, Bauhiu, termszettuds Histria foutis et balnei Bollensis"
czim munkjban, m i n t a Schweiz-bau elterjedt gymlcst H o s s z
s z r a l m a ' (Pomme longue queue) nv alatt mr 1598-ban ezen
almafajt ismertette meg rvid lersban. Azon id ta azomban neve
is elveszett s Betsey, vagy Betty nv alatt csak az ujabb korban
merlt fl ismt. Mikor ? s ki adta neki ezen nevezetet ? senki sem tud
rla. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb
zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.

rsideje. Nov.Jan.
Minsge. I. rend, st tbbnyire kitnleg I. rend csemege- s
hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kisebb a kzpszernl, teht kisded.
Alal(ja. Kt vgn belaptott, inkbb vagy kevsbb szablyos
gmbalaku; elg szablyosan boltozott, noha egyik oldaln gyakran
hzottabb, mint a msikon. Zme kzptjra vagy kiss albb, a szras
vg fel esik, honnt szra fel hirtelen gmblydve boltozdik s
szra krl szles, lapos, nha szelden hullmos karimban vgzdik;
kelyhe fel pedig szelden fogyva kiss sszbb hzdik s kelyhe krl
is lapos karimban vgzdik el. S z r a tbbnyire hosszas vagy hossz
vkony, fs, tvnl nha hsos, csupasz, tbbnyire srgs zld ; tg
nyls, de szk s mly regbe helyezett s nha egy-egy hsos gmtl oldalvst nyomott. K e l y h e zrt vagy flig nyilt; flll s ssze
borul, molyhos osztvnyaval tgas, de igen sekly s lapos regben
l, melynek falairl gyakran szeld rnezok indulnak ki s ezek lapos
bordk gyannt, elenyszleg, a gymlcs derekra is levonulnak.
Szne. Bre finom, szvs, majd sima, majd rdes tapintatu; elejnte srgszld; rtvel lnk srga; napos oldaln prossal csak nha s
kevss sznezett s egyes, inkbb vagy kevsbb sttebb pros szeplk
kel s pettyekkel behintett; tbbnyre azonban minden prt nlklz.
Pontozata ritks, fahjszin, tbbnyre elgg szembetn. Rozsdaalak
zatok nmely vekben srbben, nmelykor ismt gyrebben mutatkoz
nak flletn.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmtt, porhany vagy gyngden
pezsg; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, az
angol aranypepiure emlkeztet, kedves fszeres zzel. Magtokja kiss
nylttengely; fikjaiban tojsdad, barna, p magvakat rejt. Kehelycsve kpalak.
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; korn s mivel virgai s
ktdtt gymlcsei jl daczolnak a ksei fagyokkal is, igen bven
term; rzsunt flfel trekv gaival, melyek gymlcsveszszkkel
22

338
s peczkekkel jl beruliztodnak, szp lombos, de elg szells gmbalaku koront alkot. Alkalmas szlas fuak is, gla- vagy bokoralaku
fnak i s ; doucinra ojtva tu mg'termkenyebb, mint vadonczra ojtva;
helyben s talajban nem vlogats; gymlcsei igen jl lljk hely
ket a in.
Vesszei. Szmosok, hoszak, vkonyak vagy kzpvastagok, hegyk
fele is csak keveset vkonyodk; elg egyenesek, nolia kuyksek;
bordzottak; flllk vagy nyilt szgekben elllk; srn s finoman
fehrmolyhosak; itt-ott tvk fel csupaszak, fnyesek, aljuk fel olajszin-barnk, hegyk fel pirosas barnk; apr, tbbnyire hoszas, fehr
pontokkal ritksan, de aljuk fel elg szembetnleg poutozottak; r
vid levlkzek.
Riigyei. Elg nagyok, szles talpnak, lapos htnak, tompa hegyek,
lapulk, srn fehr molyhosak; alig kill, hronibords talapra
helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, tompa hegyek, srn fehr
molyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; kevss vastag, de elg kemny szvetek;
kerlkesek vagy tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hoszas s les,
nha flre is csavarod hegyben vgzdk; vlgyesek; alig veltek;
als lapjukon szennyes molyhosak; fels lapjukon czupaszak, simk,
alig babosak, bgyadtan fnylk, homlyas vagy sttzldek; szleiken
elrehajl, jkora nagy, les fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag, molyhos, tvnl violasznpirossal
mosott, majd elg les szgekben flfel irnyul, majd vizirnyosan
elll. Levlplhi kicsinyek, lndssak vagy fonlidomuak, sztllk,
elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek, mint a
vesszkn levk, keskeny-kerlkesek, laposak, hullmosak, flrecsavarodk; vkony, rvid nyelkrl rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Pomme longue queue.
Leri. L e r o y , Dict. de pomol. IIT. 130.
0 b e r d i e c k, lllustr. Handh. der Ohstk. IV. 503. msoktl
mg nem olvastam lerst.
szrevtel. E jeles almafaj megrdemli, hogy minden kertben he
lyet adjunk szmra. Mg alfldnk mostoha viszonyai kzt is bizo
nyra ki fogja fizetni a helyet melyet szmi-a juttatunk.

339

109. Hosszszr kis alma.


(Queue bleue; Kleiner Langstiel.)

Szrmazsa. Az Api almhoz hasonl, de ettl mgis jdl megk


lnbztethet, eme becses almafajt, Diel szerint, Szszorszgnak kszn
hetjk. Halle krnykn rgta nagyban tenysztik s fjnak term
kenysge, gymlcseinek szpsge, jsga s tartssga miatt ppen oly
becsben tartjk, mint a Masnczki almt. Ojtvesszejt 1873-ban kap
tam Lucas Edtl, Reutlingenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fa
jom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Novemberfebrur; hvs helyen, fonnyads nlkl
prjl vgig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kisded, nha csaknem kzpnagy, mint a Masnczki
alma.
Alaicja. Lapos gmbalaku ; szablyosan boltozott skfllet ; egyik
oldaln csak elvtve hzottabb kiss, mint a msikon. Zme kzptjra
esik, honnt mind ^t vge fel csaknem egyenlen, de kelyhes vge
fel mgis kiss sszbb hzdva boltozdik s mindkt vgn laposas
karimban vgzdik. S z r a hosszas, nha, fkp fiatal fkon,
igen hossz, vkony, fs, kiss buuksan vgzd; szablyosan kikanya
rtott, tgnyilsu, de szk s elg mly tlcsralaku regbe helyezett,
melynek falait tbbnyire finom, ttetsz, sugaras rozsda szokta bo
rtani. K e l y h e zrt, nha flignyilt; bokrtsan flll, hosszas, moly
hos osztvnyaival szp, tnyralakii, tgas, de inkbb vagy kevsbb
sekly regben l, melyek aljn szeld rnczok mutatkoznak, de ezek
az reg karimjn nem alkotnak hullmos emelkedseket s a gymlcs
derekra sem vonulnak soha.
Szne. Bre finom, sima, rtvel csaknem zsrostapintatu; fjn
kiss hamvas ; ledrzslve fnyes ; elejnte zldes szalmasrga ; rtvel
szp czitromsrga; napos oldaln szeld pirossal belehelt. Pontozata
alig szrevehet; tbbnyire csak a br alul ttetsz, fehres pettyecskk alakjban jelenkez. Rozsda nem ltszik flletn, st mg egy-egy
barns rapyaszepl is csak elvtve tallkozik rajta.
Belseje. Hsa csaknem hfehr, finom, kiss roppans, vels; leve
b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, sajtszeren illatos
s fszeres-z. Magtokja zrttengely; fikjaiban szmos, pirosasbarna,
tojsdad, hegyes, p magot rejt. Kehelycsve elg rvid kpalak.
Fja. Erteljes, vgnvs, igen edzett; korn, rendesen s szer
fltt bven term; flll vagy elg les szgekben flfel trekv,
nylnk gaival, melyek idjrtval lefel hajlanak, elg stirlombos,
magas gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint pa
radicsom alanyon. Alkalmas szlasfnak is, gulafnak is; mindentt
jl dszlik. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, vkonyak, hajlkonyak, hegyk fel
mg inkbb elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek; skflle28*

340
tek ; lllk vagy elg les szgekben flfel trekvk; finoman fehrmolyliosak, itt-ott csnpaszak, liomlyos pirosas-barnk, rnyas flkn
vilgosabb pirossal mosottak; apr, hosszas, vagy kerek, fehres pontok
kal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, vagy kzpuagyok, csaknem szvalakak,tompahegyek, lapulk; aljuknl szennyesbarnk; hegyknl srn fehrmolyhosak; alig kill csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgryei. Kicsinyek, tojsdadok, tompahegyek; aljuknl szrks
barnk ; hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok ; vkony s elg hajlkony-szvetek; szp tojsdadok; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; lapos vlgyesek ; majd
alig, majd ppen nem veltek; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk ;
als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, simk, bgyadtan
fnylk, vilgos zldek; szleiken elrehajl, tompa vagy kiss les fo
gakkal elg srn s elg szablyosan frszesek. Levluyelk elg r
vid, vastag, merev, molyhos, tvnl violasznpirossal kiss belehelt;
rzsunt flfel ll. Levlplhi fejletlenek, ridomuak, nem tartsak.
Virgrgyet krt levelei kerlkesek, csaknem laposak; hosszas v
kony nyelkrl rzsunt flfel llk.
Hasonnevei. Blauschwanz; Petit longue queue; Bedufteter
Langstiel.
Leiri. D i e 1, Kernbstsorten, VI. 270.
L u c a s, Illustr. Handh. der Obsth. I. 189.
M a s , Le Verger, IV. 143. _
szrevtel. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is egyike levn
a legtermkenyebb alma fajaimnak, j llekkel ajnlhatom szles el
terjesztsre haznkban mindentt.

341

110. Jersey kirly,


(Royale de Jersey; Knigsapfel von Jersey).

Szrmazsa. Bizonytalan. Neve utn itlve Diel azt gyantja, hogy


a Jersey szigetn lehet otthonos. Napjainkban meglehetsen el van mr
terjedve. Ojt vesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb
zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Oet.Nov.; hvsebb tjakon Janurig s eltart fonynyads nlkl.
Minsge. J II. rend csemege s I. rend hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Majd magasnak ltsz, majd lapos gmbalaku; egyik olda
ln tbbnyire hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme tbb
nyire kzptjra esik, honnt szra fel szelden gmblydve boltozdik s szra krl szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pe
dig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva gmblydik s kelyhe
krl inkbb vagy kevsbb szles, tompa karimban fogy el. S z r a
rvid, vkony, fs, molyhos; tgnylsu, de szk s mly regbe he
lyezett, melynek falait finom rozsdamz vagy szakadozott sugaras rozsda
szokta bortani. K e l y h e flig nylt vagy zrt; hossz, keskeny, moly
hos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tg s mly regben l,
melynek falain s karimjn majd szeld, majd elg kiemelked kalvilszer bordk lthatk, melyek szelden ellapulva vgig nylnak az
egsz gymlcsn s ennek kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szine. Bre finom, sima; rtvel kiss zsrostapiutatu, ledrzslve
fnyes; elejnte spadt zldessrga; rtvel szp cztromsrga; napos
oldaln is csak kiss lnkebb srga rendszerint minden pr nlkl.
Pontozata igen apr, alig szembetn ; tbbnyire csak a br alul t
tetsz, fehr pettyecskk alakjban jelenkez. Fahjszin hlzatos
rozsdafoszlnyok elszrtan majd minden gymlcsn mutatkoznak.
Belseje. Hsa fehr, a br alatt gyakran srgsba jtsz, elg
finom, vels; leve elg b czukros, finom savanynyal emelt, kellemes,
noha kevss fszeres-z. Magtokja nyilttengely; inkbb vagy kevsbb
nyilt fikjaiban tbbnyre p, tojsdad, pirosasbarna magvakat rejt.
Kehelycsve kpalak, a gymlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; elg korn s bven
term ; flll vagy rzsunt flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peezkekkel jl beruhzkoduak, srlombos, magas gmb
alaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaalauyon; szlasfnak is,
bokoralaku fnak is alkalmas; mindentt jl dszlik ugyan, de kellleg
nedves talajban terem csak rendesen s szpen fejldtt gymlcsket,
melyek igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Igen szmosak, hosszak, vastagok vagy kzpvastagok;
hegyk fel szelden elvkonyodk; elg egyenesek, noha szembetn-

342
leg knyksek; finomaa bordzottak; flllk vagy les szgekben fl
fel trekvk; sra s liuomaa fehrmolyhosak; itt-ott csupaszak,
srgsbarnk, itt-ott pirossal kiss rnyaltak; apr, kerek, fehres pon
tokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbb
nyire azonban elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, tompaliegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak ; elg kiemelked, hosszasan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, csaknem gmblydedek
vagy zmk tojsdadok, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vkony s hajlkonyszvetek; tojsdadok vagy itt-ott kerlkesek; rvidke, szrs hegy
ben vgzdk; csaknem laposak vagy lapos-vlgyesek; alig veltek s
nyelkrl majd vzirnyosan elllk, majd rzsuut flfel llk; als
lapjukon finoman molyhosak; fels lapjukon cupaszak, elg simk, b
gyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken elrehajl, les vagy itt-ott
tompa fogakkal elg srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk
kzphossz, kzpvastag, elg merev s molyhos, tvnl szeld piros
sal belehelt; majd les, majd kiss nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi ridoniuak vagy keskeny lndssak, sztllk, elg tartsak.
Virgrgyet krt levelei kerlkesek, laposak; hosszas, rugalmas nye
lkrl kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. D i e 1 Kemobstsorten, XII. 27.
Dr. L u c a s, lllustr. Handb. der Obstk. I. 65.
L e r o y , Dict. de pomol. IV, 792.
szrevtel. Tarts szrazsgnak gyakran kitett alfldnkn kevs
haszonnal jrna tenysztse; mig haznk emeltebb fekvs vidkein
mlt volna elrusts tekintetbl, nagyban is tenyszteni.

343

Engelbergi alma.
(Engelberger.)

Szrmazsa. E becses almafaj hihetleg Wlirtteabergben lpett a


vilgra. Mikor ? s ki nyerte volt magrl ? arrl hallgat az irs. Wrttembergben, Oehring tjku volt leginkbb elterjedve akkor, midn
Hrlin, siudriugeni lelksz flhvta r a gymlcsszek figyelmt s kez
dette msfel is elterjeszteni. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam dr. Lucastl, Reutliugenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. Novemberdecember; hvsebb tjakon martiusig is
eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kisded vagy kicsiny.
Alakja. Kiss magasnak ltsz lapos gmbalaku, szablyosan bol
tozott skfllet. Zme a kzptjul kiss albb, a szras vg fel
esik, honnt szra fel szelden domborodva boltozdik s szra krl
elg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig szelden
fogyva boltozdik s kelyhe krl szintn csinos, laposas karimban
enyszik el. S z r a rvid vagy kzphossz, fs, molyhos, bunksan
vgzd; tgnyilsu, de szk s mly regbe helyezett, melynek sima
falait ahjszin, finom, sugaras rozsdamz szokta bortani. K e 1 y h e
kicsi, zrt, nha flig nylt; bokrtsan felll, rvid, molyhos osztvnyaival kiss tgas s elg mly regben l, melynek falain szeld,
apr rnczocskk vonulnak a karima fel, de ott rendszerint elenysz
nek s nem alkotnak hullmos emelkedseket.
Szne. Bre vkony, sima, fnyes; elejnte zldessrga; rtvel
homlyos aranysrga, mely szinezetbl azoabau kevs tiszta folt lt
szik ki, minthogy csaknem az egsz fllet szleses vagy keskeny, sza
kadozott, sttpiros cskokkal srn be vau csapkodva s a napnak jl
kitett pldnyoknl, a sttebb piros cskok kzt, halvny-pirossal is hefutva ugy, hogy sznezetvel nagyon hasoulfc a Muskotly renet gy
mlcseihez. Pontozata igen apr, alig szembetn. Rozsdaalakzatok a
szrmlyedst kivve, ritkn tnnek (d flletn.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmtt, roppaus, de elgg porha
ny; leve elegend, czukros, gyngd savanyuyal emelt, igen kellemes
fszeres-z. Magtokja kiss nyilttengely; kisded s szk fikjaiban
p magvakat rejt. Kehelycsve tlcsralaku, a gymlcsbe elg mlyen
lehatol.
Fja. Fiatal korban elg vgan, ksbb csak mrskelten nv,
egszsges s igen edzett; korn, rendesen, igen bven s csomsn
term; rzsunt flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s
peczkekkel jl beruhzkodnak, szp lombos, szles gmbalaku koront
alkot. Mindenfle almaalanyon jl dszlik; alkalmas szlasfnak is,

344
bokoralaku fnak is, mindentt jl dszlik; gymlcsei igen jl lljk
helyket a fn.
Vesszei: Szmosak, elg hosszak, kzpvastagok, karcsak, hegyk
fel is csak keveset vkonyodk; bordzatlanok; egyenesek, flllk
vagy elg les szgekben flfel trekvk; gyenge korukban is, rt ko
rukban is, fiuomau molyhosak vagy csak hamvasak; itt-ott csupaszak,
simk, csaknem fnyesek, pirossal kiss mosott szennyesbarnk; apr,
tbbnyire kerek, fehres pontokkal elg srn s elg szembetnleg
pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, laposak, tompahegytek, lapulk, srn fehrmolyhosak; elg kill, tbbnyire bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Aprk, zmk tojsdadok, kiss hegyesek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek, vkony s lgyszvetek; szp tojsdadok;
tbbnyire hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; lapos,
vlgyesek; alig veltek; als lapjukon finoman molyhosak; fels lap
jukon csupaszak, bgyadtan fuylk, vilgos zldek; szleiken tbb
nyire ketts fogakkal, inkbb vagy kevsbb mlyen, torapn s elg
szablyosan frszesek. Levlnyelk tbbnyire rvid, vastag s merev
molyhos; nyr vgn tvnl violaszn-pirossal kiss belehelt; tbb
nyire les szgekben flfel ll. Levlplhi rvid lndssak; tbb
nyire azonban fejletlenek, ridomuak, hamar elhullk. Virgrgyet k
rt levelei majd kisebbek, majd nagyobbak s hosszabbak, minta veszszkn levk ; tbbnyire kerlkesek ; csaknem laposak; rvid, merev
nyelkrl fl- vagy sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Dr. L u c a s , Ilhistr. Handh. der Obstlc. I. 137.
M a s, Pomol. gnrale VIII. 161.
szrevtel. Alfldi viszonyaink kz jl beillik s ott, hol gyke
reivel a fldben mindig tallhat nedvessget, nagyon megr demlen,
hogy nemcsak az alfldn, hanem haznkban mindentt, nagyban
is tenysszk.

345

112. Lothringi renet.


(^Lotkringer Reinette.^
Szrmazsa. Bizonytalan. Dieliiez, a ki els irta le, Metzbl ke
rlt e becses almaaj. TJgy ltszik, csak Ne'metorszgban van mg el
terjedve. Ojtvessxeje't 1871-ben kaptam dr. Lucastl, Reutlingenbl.
Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. NovemberDecember; hvsebb tjakon s hvs he
lyen, fonnyads nlkl tavaszig is eltart.
Minsge. II. rend csemege- s I. rend hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Lapos gmbalaku, nha kpos gmbalaku; elg szablyo
san boltozott, noha egyik oldaln kiss emelkedettebb, mint a msi
kon. Zme a kzptjon alul, a szras vg fel esik, honnt szra el
szelden kidomborodva boltozdik s szra krl szles s lapos kari
mban vgzdik; kelyhe fel pedig elejnte szelden, aztn mind-mind
inkbb fogyva boltozdik s tompa karimban enyszik el. S z r a majd
rvid, vastag, hsos, majd kzphossz, kzpvastag, fs, molyhos, bunksan vgzd; igen tgas s inkbb vagy kevsbb mly, tlcsralaku
regbe helyezett, melynek sokig zlden marad falait nha finom, su
garas rozsdamz szokta bortani s karimja szelden hullmos. K e l y h e
zrt vagy flig nyilt; bokrtsan flll, hosszas, keskeny, fehrmolyhos osztvnyaival majd szpen kikanyartott, majd egyenetlen kerekeds, tgas s nem mly regben l, melynek alja tbbnyire moly
hos ; szelden rnczolt falain nha, nmi finom rozsda nyomai is mu
tatkoznak s karimjnak szelden hullmos emelkedsei elenysz la
pos bordkknt nha a szrmlyedsig is levonulnak s a gymlcs kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre finom, sima, gyngd, de kiss szraztapintatu; b
gyadtan fnyl; elejnte lnk fzld; rtvel srgs zld; napos olda
ln sem kap soha pirossgot. Poutozata szembetn, elg szablyosan
elhintett, fehres-szegly rszint barns vagy szrks rozsdapontok,
rszint csak a br alul ttetsz, fehr pettyecskk alakjban jelenkez.
Rozsdafoltok a szr s kehelyreg falait kivve, csak ott tn
nek el flletn, hol a br, a gymlcs fejldsekor, srlst kapott.
Illata gyngd.
Belseje. Hsa zldessel rnyalt srgs-fehr, fl-finom, puha s
porhany; leve igen b, czukros, finom savanynyal emelt, kellemes,
gyngden illatos s fszeres-z. Magtokja nyilttengely; hosszas, la
pos s kiss nyilt fikjaiban, majd idtlen, majd p, hosszas, hegyes,
vilgos-barna magot rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Fiatal korban csaknem bjanvs, ksbb is elg vgan
nv, egszsges s edzett; korn, rendesen s igen bTen term; ren
detlenl fl- s sztll gaival, melyek gymlcsvesszkkel s pecz-

346
kekkel jl beruhzkodnak, elg srlombos, de kellleg szells, terje
delmes gmbalaku koront alkot. Mindenfle almaalanyon jl dsz
lik; gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok, hegyk fel elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek; bordzatlanok: flllk
vagy nyilt szgekben sztHk; gyenge korukban is, rt korukban is
srn fehrmolyhosak, csak itt-ott csupaszak, pirossal kiss rnyalt zl
des vagy szennyesbarnk; apr, kerek, fehres pontokkal aljuk fel s
rbben, hegyk-fel ritkbban, de elg szembetnlegpontozottak, ren
des levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, elg duzzadtak, kerekhegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak ; ledrzslve simk, pirosas geszteuyesziuek ; alig kill, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, rvid s hasas kposak, alig hegyesek;
pirosas vagy pedig vilgos gesztenyeszin, de nagyrszt fehrmolyhos
pikkelyekkel takartak.
Levelei. Nagyok vagy jkora nagyok, elg vastag, de lgyszvetek; szles tojsdadok vagy szles kerlkesek ; tbbnyire hirtelen elkeskeuylt, hosszas s elg les hegyben vgzdk; a vesszk aljn la
posak; flfel azonban lapos vlgyesek vagy csatornsak; csak kiss
veltek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, bgyadtan
fnylk, majd vilgos, majd homlyos zldek; szleiken jkora nagy,
itt-ott ketts les fogakkal elg mlyen frszesek. Levlnyelk rvid,
vagy kzphossz, vastag, merev, molyhos ; tvnl vilgos pirossal kiss
befuttatott; majd vzirnyosan el-, majd nyilt szgekben flfel ll.
Levlplhi ridomak vagy keskeny lndssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek, mint a vesszkn levk; szt
vagy flll, hosszas, hajlkony nyelkrl kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Lothringer grne Reinette.
Leiri. D i e l , Kemobstsorten, I. 137.
0 b e r d i e c k, lUustr. Handb. der Obstkunde, IV. 95. s
msok.
szrevtel. Gymlcseit hvs helyen tancsos tartani; mert k
lnben brha nem szokott is megfonnyadni, hsban tapls foltok t
madnnak s j zbl sokat vesztene. Kellleg nyirkos fldben min
dentt megrdemli, hogy helyet foglaljon krteinkben.

347

113. Balogh renetje.


(Eoinette de Balogh; Balogh's Eeinette.)

Szrmazsa. E mindea tekintetben kitn tli alma Trencsmuegybl szrmazik. Kasszn, (ttul=Kosetz), Illavhoz kzel, a plbnia
kertben 1770 krl kelhetett magrl s hihetleg a Nemes reuet mag
vri, melyhez kls-bels tuljdonaira kiss hasoulit is. A lelkes gy
mlcssz s kitn egyhzi fru, Balogji gost, kocskczi plbnos s
kanonok kezdette megismertetni s elterjeszteni. A 60-as vek elejn
az nevrl Balogh arankjnak kereszteltk el Pesten elg hibsan e
fajt, mely ppen nem az aran^ka-almk. csaldba, hanem inkbb az
arany-reuetek kz tartozik. hajtva, hogy e jeles alma minl hama
rbb elterjedjen haznkban, szndkosan vltoztattam el a kezdetben
kapott hibs nevt fnnebbi nvre. Ojtvesszejt 1867-ben kaptam ma
gtl e gymlcs elterjesztjtl, Balogh gost, tisztelt bartomtl. Fa
jom valdisgt a nlam termett gymlcsk ktsgtelenl bebizo
nytottk.
Ersideje. Nlam Nov.Mart.; hvsebb tjakon tavasz vgig is
eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Magasnak ltsz kpos-gmbalak ; nha kiss laposasgmbalak; tbbnyire szablyosan boltozott skfllet; egyik oldaln
csak nha emelkedettebb kiss, mint a msikon. Zme a kzptjnl
kiss albb a szras vg fel esik, honnt szra fel szeliden dombo
rodva boltozdik s szra krl elg talpasn vgzdik ; kelyhe fel pe
dig szelden fogyva inkbb vagy kevsbb rvid, tompa kpos vget
alkot. S z r a rvid, alig emelkedik a szrmlyeds karimja sznvo
nalig, tbbnyire vkony, fs, molyhos s bunksaa vgzd; majd
szk-, majd tgnylsu, mly regbe helyezett, melynek falait nha fi
nom rozsdamz takarja s karimja szelden hullmos. K e l y h e nyilt
vagy flig nyilt; rvidke, flll, de hegykkel htragrblt osztvnyaival elg tgas s inkbb vagy kevsbb mly regben l, mely
nek szelden hullmos karimjrl majd elenysz, majd fkp a
nagyobb gymlcsknl, elg kiemelked, lapos bordk nylnak v
gig a gymlcsn s ennek szablyos kerekdedsgt is megzavarjk nha.
Szne. Bre elg vkony, de SZVS, sima, majd gyngd, majd kiss
rdes tapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte fehres zld; rtvel czitromsrga vagy vilgos aranysrga; napos oldaln is csak nha kap
nmi ignytelen piros leheletet. Pontozata elg sr, barns vagy fa
hjszn, aprbb-nagyobb rozsdapettyek alakjban jelenkez. Rozsda
alakzatok nha fordulnak el rajta; tbbnyire azonban rozsdamentes.
Belseje. Hsa srgsba jtsz, fehr, igen finom, tmtt, roppa
ns, teljes rtvel pedig porhany; leve elg b, czukros, finom sa-

348
vanynyal emelt, igen kellemes, sajtszeren illatos s flszeres-z. Mag
tokja yilttengely; apr, nyilt fikjaiban gesztenyeszn, tojsdad, p
magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban bujn, ksbb csak mrskelten nv, ed
zett; ha nem is ppen korn, de aztn rendesen s bven term ; elejnte flfel trekv, ksbb sztll, nylnk gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel srn beruhzkodnak, szp-lombos, laposas gmbalaku koront alkot. Alkalmas szlasfnak is, gulafaak is ;
jl dszlik mindentt, de az alfld mostoha viszonyai kzt, fkp sz
raz talajban ritkn br kellleg kifejldtt gymlcsket bven teremni.
Gymlcsei klnben jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Igen szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel lassudan elvkonyodk; egyenesek, flllk vagy nyilt szgekben flfel
trekvk; hegyk fel finoman bordzottak; gyenge korukban is, rt
korukban is, finoman fehrmolyhosak; itt-ott csupaszak, simk, olaj
szn barnssrgk; igen finom, kerek, itt-ott hosszas, fehres pontok
kal majd srbben, majd ritkbban, de nem szembetnleg pontozottak ; kiss hosszas levlkzek."
Rgyei. Kicsinyek, laposak, kerekhegyek, lapulk, pirosas-barnk,
nagy rszt azonban srn fehrmolyhosak; alig kill, finoman s r
viden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek ; pirosas-barnk, nagyrszt azonban sru fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok vagy elg nagyok, elg vkony s hajlkonyszvetek; inkbb vagy kevsbb szles tojsdadok; nha nyelk
fel is elkeskenyedk; tbbnyire hosszas, les s flre is csavarod
hegyben vgzdk; laposak vagy lapos-teknsek; majd alig, majd p
pen nem veltek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak,
fnyesek, vilgos zldek; szleiken elrehajl, inkbb vagy kevsbb
les fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk
hosszas, vkony vagy kzpvastag, hajlkony s molyhos; tbbnyire
les szgekben flfel ll. Levlplhi elg hosszak, kiss grbk s
keskeny lndssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei egyms
kzt vltoz-nagysguak, laposak; sztll, rugalmas nyelkrl kiss
velten lefel grblk.
Hasonnevei. Balogh arankja; kocskczi (?) aranka.
Leri. B a l o g h gost Magyarorszg gymlcsszete, 42. lapjn. M
sok tudtommal mg nem irtk le.
szrevtel. Kertem knnyen kiszi'ad, laza talajban jl dszlik
ugyan, de mutatkoz gymlcseit mindig elpuszttjk a krtkony ro
varok. Itt csak akkor terem bven, ha a tavasz hvs s a fld elegendleg t van nedvesedve. Nagyobb folyvizeink mellekn, hiszem, hogy
az alfldn is haszonnal volna tenyszthet ; haznk emeltebb fekvs
vidkein pedig megrdemlen mindentt a nagybani tenysztst is.

349

114. Baxter parmnja


(Pearmain de Baxter; Baxters Parmane.)

Szrmazsa. E jeles tli alma eredetrl a nlam meglev gymlcsszeti mYekben csak aunyit talltara fljegyezve, hogy Oberdiecklioz, a kitl e fajt ojtdvfisszkbea 1872-beii ajadkbaa kaptam
meg, haznkbl kerlt, a boldogult Urbanektl, a ki ismt a londoni
kertsz-trsulattl kapta volt azt. Gyanthat ennlfogva, hogy An
glibl vagy az Amerikai Egyeslt llamokbl szrmazik. A klfldi
catalogok rvid jellemzse szerint fajom valdisgban nincs okom k
telkedni. Mint tenysztsre mlt fajt ezennel bemutatom.
Ersideje. Nlam dec.-febr.; hvsebb tjakon tavaszig is el fog tartani.
Minsge. I. rend csemegegyUmlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval nagyobb is.
Alakja. Gmblyded vagy kiss kpos gmbalaku; egyik oldaln
kiss hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon, de klnben elg
szablyos termet. Zme tbbnyire kzptjra, nha kiss albb is, a
szras vg fel esik, honnt szra fel szelden gmblydve boltozdik
s szra krl elg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pe
dig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva boltozdik s kelyhe k
rl tbbnyire szk karimban fogy el. S z r a kzphossz, nha r
vides, vkony, fs, bunksan vgzd; tgnyilsu, de szk s mly
regbe helyezett, melynek falait tbbnyire finom, barns fahjszin, su
garas rozsdamz szokta bortani. Kelyhe zrt, nha lignyilt; bokrtsan flll, rvides, keskeny s molyhos osztvnyaival tgas, de se
kly tnyralaku regben l, melynek falain csak elenysz lapos rnczocskk szlelhetk, melyek a karimt ritkn teszik kiss hullmoss
s a gymlcs derekra sem vonulnak fl.
Szne. Bre vkony, de SZVS, sima szraz s itt-ott kiss rdestapiutatu, bgyadtan fnyl; elejnte bgyadt-zld; rtvel srga vagy
zldessrga; napos oldaln srgs pirossal bemosott vagy csak belehelt
s e sznezetben nha lnkebb piros, szakadozott cskokkal tarkzott.
Pontozata sr, elg szembetn, kisebb-nagyobb, fehrrel szegett, bar
ns fahjszin pettyecskkbl ll. Kisebb-ncgyobb rdes rozsdafoltocs
kk vagy szakadkok csak nmely pldnyon szoktak mutatkozni.
Belseje. Hsa srgs, magtokja krl zldes erekkel, finom t
mtt, porhany; leve igen b, czukros, finom savanynyal emelt, igen
kellemes fszeres-z. Magtokja zrt vagy csak kiss nyilttengely; zrt
fikjaiban sovny, de p, hosszas, pirosasbarna magvakat rejt. Kehelycsve inkbb vagy kevsbb rvid kpalak.
Fja. Vgnvs, erteljes, igen edzett; korn, rendesen s bven
term; flll vagy nyilt szgekben elll s hajlkony gaival, melyek
gymlcspeczkekkel srn beruhzkodnak, terjedelmes, ritks lombozat
koront alkot, Mindenfle almaalanyon jl dszlik. Alkalmas szlas-

350
fnak s lczezett melletti mvelsre formafknak is. Mindentt p l
dszlik s gymlcsei nagysguk mellett is jl meglljk helyket fn.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak, kzpvastagok, hegyk fel
szelden elvkouyodk ; elg egyenesek, noha kiss knyksek ; fino
man bordzottak; flllk vagy nyilt szgekben elllk; egsz hoszszukban srfln s finoman molyhosak, szrks barnk; aljuk fel s
napos oldalukon finom fehres hrtyval is takartak; apr, kerek, ittott hosszas, fehres pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak ; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, tompahegyek, lapulk, szrks-barnk,
hegyknl srn fehrmolyhosak ; majd alig, majd elgg kiemelked
hosszasan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, tompahegyek, tvknl
szennyes barnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Jkora nagyok, nem vastag, de elg kemnyszvetek,
szles tojsdadok ; majd rvidke, majd hirtelen elkeskenyed, hosszas
les hegyben vgzdk; lapos-teknsek, nem veltek, nyelkrl majd
vzirnyosan elllk, majd rzsunt flfel llk; als lapjukon molyho
sak; fels lapjukon csupaszak, simk, elg fnyesek, csaknem sttzl
dek; szleiken elrehajl, igen les fogakkal elg srn, mlyen s sza
blyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag, igen merev,
molyhos; rendetlenl sztll. Levlplhi elg hosszak, sztllk, kes
keny ludssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei kerlkesek,
csaknem laposak, nyelkrl mereven sztllk.
Hasonnevei. Elttem ismeretlenek.
Leiri. A nlam meglev, szmos franczia s nmet munkban se
hol sincs mg krlmnyesen leirva.
szrevtel. Fjnak rendes termkenysge s gymlcsei szemnek
szjnak tetsz volta miatt, mlt volna, hogy haznkban minden kert
ben helyet juttassunk szmra. Almateuysztsre kedvezbb viszonyok
kzt pedig haszonnal jrna nagyban is tenysztennk.

351

115. Court of Wick.


(Pomme Couit de Wick; Pepping von Court of Wick.)

Szrmazsa. E kitn tli alma, mely a pepin almk csaldba


tartozik, Aiigolhonbl, a Sommerset grfsgban fekT Court of Wick
kzsgbl szrmazik, hol, mint mondjk, az Angol arany pepin magvairl keletkezett. Az angol gyralcsszek, a kik e szzad elejn el
szr eralitettk fl e becses almafa] nevt, ms adatot nem jegyeztek
fl szrmazsrl. Ojtdvesszejt 1873-ban kaptam Plantiresbl, a Simou-Louis testvrek hires faiskoljbl. Tbb zben termett mr n
lam. Gymlcsei s nvnyzete jl egyeztek a leirsokkal s igy fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. NovemberDecember; bvsebb tjakon Mrtiusig is
eltart.
Minsge. I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Kisebb a kzpnagynl.
Alakja. Mindkt vgn belaptott hengeres vagy kiss kpos gmb
alak; tbbnyire szablyosan boltozott s egyik oldaln csak nha s
kevss hzottabb, mint a msikon. Zme csaknem kzptjra esik, hon
nt mindkt vge fel csaknem egyenlen, de kelyhe fel mgis kiss
sszbbhuzdva boltozdik, mintsem szra fel. S z r a rvid, nha
csaknem kzphossz, vkony, fs, molyhos, kiss bunksan vgzd;
majd szpen kikanyaritott, tgnyilsu s tlcsralaku, majd egy-egy
hsos gmtl elszktett regbe helyezett, melynek falait tbbnyire
finom, sugaras rozsdamz szokta bortani. K e l y h e jkora nagy
nyilt; flll, de hegykkel htragrbl, rvid, trkeny osztvnyaival
inkbb vagy kevsbb mly, tbbnyire azonban sekly, lapos s tgas
regben l, melynek alja szelden rnczos, de karimja ritkn mutat
hullmos emelkedseket.
Szine. Bre finom, de SZVS, sima, de szraz s nha finoman
rdestapintatu, elg fnyes; elejnte zldessrga; rtvel aranysrga;
napos oldaln narancs-pirossal sznezet, mely sznezetben itt-ott ln
kebb piros, szakadozott cskok is fordulnak el. Pontozata elg sr,
tbbnyire szrks, szgletes s kiss kiemelked pettyecskkbl ll.
Rozsdafoltok s alakzatok majd finom szlcsk alakjban, majd srb
ben is sszefolyva gyakran fordulnak flletn el.
Belseje. Hsa srgs, magtokja krl zldes erekkel, igen finom,
tmtt roppan, teljes rtvel elg porhany; leve b, igen czukros,
finom savanynyal emelt, igen kellemes, az Angol arany pepinre eml
keztet fszeres-z. Magtokja nyilttengely; kiss nyilt fikjaiban
majd pirosas, majd fekets p vagy idtlen magot rejt. Kehelycsve
rvid tlcsralaku.
Fja. Mrskelt nvs, de egszsges s igen edzett korn s b
ven term; rzsunt flfel trekv vagy sztll gaival, melyek gy-

352
ralcsvesszkkel s peczkekkel il beruhzkodaak, elg lomboa, de kel
lleg szells, lapos gmbalaku koront alkot. Vadonczra ojtva szlasfnak, docin vagy pedig paradicsom-alanyra ojtva bokor- vagy raa
alak trpenak igen alkalmas; helyben s talajban nem vlogats;
gymcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzphosszak s kzpvastagok, hegyk fel is
csak keveset vkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek; he
gyk fel nha kiss bordzottak; mereven fl- vagy nyilt szgekben
sztllk ; gyenge korukban is, rt korukban is ritksan s finoman
molyhosak; csak itt-ott csupaszak, szenyuyes violaszu-barnk, aljuknl
pedig zldes vagy szrks barnk, elg szembetn, kerek, tbbnyire
azonban hosszas pontokkal elg srn pontozottak; kiss rendetlen,
tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, kerekhegyek, lapulk; ritksan moly
hos pirosas pikkelyekkel takai'tak; szles, lapos s csak rviden bord
zott talapra helyezkedk.
Virgriigyei. Kicsinyek, csaknem gmblydedek rvid s torapahegyek; pirosas gesztenyeszinek s csak ritksan molyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemuyszvetek; szles kerlkesek vagy tojsdadok; majd szablyosan elkeskenyed, rvidke,
majd hirtelen elkeskenyed, hosszas s les, gyakran flre is csavarod
hegyben vgzdk ; csaknem laposak vagy lapos teknsek; majd p
pen nem, majd csak alig veltek; als lapjukon molyhosak; fels lap
jukon csupaszak, elg fnyesek, vilgos zldek; szleiken elrehajl
tompa fogakkal elg srn, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid vagy kzphossz, vastag, merev; tvnl violasznnel kiss
mosott; majd vzirnyosan el-, majd rzsuut flfel ll. Levlplhi
kicsinyek, ridomak vagy rvid s keskeny-lndssak, igen sztllk,
elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek s keske
nyebbek, mint a vesszkn levk; kerlkesek, csaknem laposak,
sztllk.
Hasonnevei. Golden Drop ; Wick s Pippiu stb.
Leiri. L e r 0 y, Dict. de pomol. III. 242.
O b e r d i e c k , Illustr. Handb. de?-OZ*stjfc. VIII. 163. s msok.
szrevtel. Gymlcseit ksn, oktber vge fel kell leszedni i
jrl ; klnben kiss fonnyadni szoktak. E jeles almafaj megrdemli,
hogy haznkban mindentt elszaportsuk. Mg kertem mostoha viszo
nyai kzt is jl dszlik s ritka v melyben egszen medd maradna.

353

116. Schmidberger piros renetje.


(Porame Schmidberger; Schmidbergers rothe Eeinette.)

Szrmazsa. E becses s terjesztsre mlt almafajt Liegel, braunaui gygyszersz nyerte magrl s bartjnak, a Linz melletti, SzentFlrinrl elnevezett zrda nknek, Schmidbergernek nevrl elkekeresztelve, kezdette elterjeszteni. Krlmnyes lersban Schmidberger
mutatta be elszr 1836-ban a vilgnak Beiti'age zur Obstbaumzucht*
ezim munkjban. (IV. 148. 1.) Ojtvesszejt 1871-beu kaptam
Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom hat
rozottan valdi.
rsideje. Nlam Okt.Nov. hvsebb tjakon Februrig is eltart
s nem szokott fonnyadni.
Minsge. I. rend csemege- s piaczos gymlcs.
Nagysga. Tbbnyire jval nagyobb a kzpszernl.
Ala(ja. Kpos gmbalaku; nha lapos gmbalaku; egyik oldaln
tbbnyire hizottabb, mint a msikon; hanem azrt elg szablyosan
boltozott skfellet. Zme kzptjra, tbbnyire azonban albb, szras
vge fel esik, honnt szra fel szeliden domborodva boltozdik s elg
szles, laposas talpban vgzdik; kelyhe fel pedig szeliden sszehz
dik s igen tompa, kpos vgben enyszik el. S z r a kzp hossz
vkony vagy kzpvastag, fs, grbe, kiss bunksan vgzd; szpen
kikanyartott, tgnyilsu, de mly s szk regbe helyezett, melynek
falait majd finom, majd cserepes rozsdamz szokta bortani. K e l y h e
jkora nagy, uyilt, vagy flignyilt; rendetlenl felll s fehr moly
hos osztvnyaival tgas s inkbb vagy kevsbb mly, tbbnyire la
posas regben l, melynek falait csak nha teszi egy-egy lapos rncz
vagy barzda egyenetlenn s sk karimjrl is csak alig szrevehet,
bords emelkeds nylik le nha a gymlcs derekra, melynek kerekdedsge majd mindig szp szablyos marad.
Szne. Bre vkony, sima, ledrzslve fnyes; elejnte bgyadt
zld; rtvel zldes srga vagy arany srga ; napos oldaln, st gyak
ran krskrl is, elejnte komor, ksbb pedig derltre vltoz vr
piros, szakadozott cskokkal srn bevonalozott s a cskok kzt piros
sal annyira bemosott, hogy a cskok is alig tnnek szembe; rnyas
feln azonban rendszerint nagyobb foltokban takaratlan marad az
alapszn. Pontozata ritks, apr, alig szembetn, de a piros sznben
elgg szembetn fehr pettyecskk alakjban jelenkez. Rozsdaalak
zatok a szrmlyedst kivve ritka tnnek el eiletn; de fekets
ragyafoltok tbbszr tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmtt, porhany s pezsg ; leve b
vagy elegend, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, sze-resz. Maktokja uyilttengely; uyilt fikjaiban tojsdad, barna, p
magvakat rejt. Kehelycsve rvid tlcsralaku.
23

354
Fja. Erteljes, vgnvs, edzett; korn s igen bven term;
rzsunt flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, elg srlombos, de kellleg szells, gmbalaku koront alkot. Mindenfle almaalanyon jl dszlik; alkalmas
szlas inak is, bokoralaku fnak is, helyben s talajban nem vloga
ts ; gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, karcsak, hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; egyenesek; bordzatlanok; flllk vagy elg les szgek
ben flfel trekvk; gyenge korukban srn fehrmolyhosak; rt
korukban is csak aljuk fel csupaszak, vilgos vrssel rnyalt stt
barnk. Jkora nagy, kerek, fehres pontokkal igen srn s szembetDleg pontozottak; rendes levlkzkkel birok.
Rgyei. Kicsinyek, csaknem hroraszgek, laposhtuak, tompahegyek, lapulk; barnaszinek, nagyrszt azonban srn fehrmolyho
sak; alig kill, lapos s csak kt szln s rviden bordzott talapon
lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hoszas kposak, tompa hegyek, stt
barnval tarkzottak, srn fehr molyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, kiss vastag s kemnyes-szvetek, tojs
dadok, itt-ott kerlkesek; hoszas, les, kiss flrecsavarod hegyben
vgzdk ; laposak vagy csak lapos teknsek; itt-ott rendetlenl hul
lmosak ; nem veltek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csu
paszak, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken apr, kerekhegyfl,
itt-ott pedig les, tbbnyire ketts fogakkal sru, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk inkbb rvid, miut kzphossz, vastag, merev,
molyhos, tvnl sttviolaszin pirossal mosott; majd vzirnyosan el-,
majd igen rzsunt flfel ll. Levlplhi majd ridomuak, majd kes
keny lndssak, kiss sztllk, elg tartsak. Virgrgyet krt
levelei vltoz nagysgak, igen hosszak, keskenykerlkesek, laposak;
sztll, merev nyelkrl lefel konyulok.
Hasonnevei. Schmidbergers Reinette; Schmidbergers rothe, Winterreiuette.
Lelri. O b e r d i e c k , Jllustr. Handb. der Obstk. IV. 489.
L e r o y , Dict. depomol. IV. 806. Msoktl mg nem olvas
tam lerst.
szrevtel. E szp s j alma nagyon megrdemeln, hogy ha
znkban mindentt, a hol a fldnek nyron t is mindig meg van a
kell nyirkossga, nagyban is elszaportauk. Lazatalaju vidkeken, itt
az alfldn, kevs haszonnal jrna tenysztse; mert itt a mutatkoz
almatermst mindig id eltt lepuszttjk az eszelnyek vagy a tlontl
elszaporodott, msfle, krtkony rovarok.

355

117. Dietzi arany renet.


(Eeinettedore de Dietz ; Dietzer Goldreinette.)
Szrmazsa. E kitn, tli almafajt a Masnczki alma magvrdl
Biber, dietzi polgr nyerte e szzad eleje krl. A vilgon mindenfel
el vau mr terjedve. Ojtve.sszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenb]. Fajfmon tbb zben termett mr. Fajom valdisga ktsg
telen. ^
Ersideje. Nlam Nov.Jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegymlca.
Nagysga. Kisded; gyakran pedig kzpnagy.
Alakja. Gmblyded vagy hengeres kpos; brha egyik oldaln
gyakran kiss hzottabb s emelkedettebb is, mint a msikon; mgis
igen szp, szablyos-termet. Zme a kzptjnl inkbb vagy kevsbb
albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel hirtelen gmblydve
boltozdik, de szra krl elg szles, laposas talpban vgzdik; kelyhe
fel pedig rendszerint sszbl) hzdik s csonkakpos vgben enyszik
el. S z r a rvid, vastag, hsos; nha vkony, fs s kiss buoksan
vgzd; szpen kikanyartott, elg tgas s inkbb vagy kevsbb
mly regbe helyezett, melynek falai majd rozsdamentesek; majd suga
ras rozsda mzzal bevontak. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; rvid,
flli vagy htra is grbl, molyhos s trkeny osztvnyaival csak
nem a flsznre vagy tgas ugyan, de igen sekly regben l, mely
nek aljn csillagalaklag elterlve, szelid rnczok lthatk, melyek
azonban sem a karimn, sem a gymlcs derekn hullmos vagy bor
ds emelkedseket nem alkotnak.
Szne. Bre finom, sima, szraz, kiss rdestapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte vilgos czitromsga; rtvel aranysrga, napos oldaln
halvny rzsasznnel bemosott s lnkebb piros, szakadozott cskokkal
szelden becsapkodott. Pontozata elg sr; jkora nagy, fehressel
szegett, fahjszn rozsdapettyekbl ll, elg szembetn. Rozsdaalak
zatok helyenkint, majd minden gymlcsn tallkoznak; nha kiemel
ked rozsdaszemlcs is mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa fehres, itt-ott gyngd, srgs rnyalattal, finom
tmtt, porhany; leve b, czukros, gyngd savauynyal emelt, igen
kellemes, az Orleansi renetre emlkeztet, finom fszeresz. Magtokja
csaknem egszen zrttengely; zrt s szk fikjaiban, szmos, hosszas
tojsdad, hegyes, kvsznbarna, p magot rejt. Kehelycsve rvidke,
tlcsralak.
Fja. Egszsges, vgnvs, igen edzett; korn s igen bven
term; hirtelpu flfel trekv, nylnk gaival, melyek ksbb a ter
ms slya alatt lefel grblnek; ritks lombozat, tereplyes koront
alkot. Dszlik mindenfle almaalauyon. Alkalmas szlas fnak inkbb,
mintsem egybbalak fknak; helyben s talajban nem vlogats ;
gymlcsei igen jl lljk heljkefc a fn.
23*

356
Vesszei. Szmosak, igen bosszak, karcsak, hegyk el mg inkbb
elvkouyodk; egyenesek vagy itt-ott elgrblk, hajlkonyak, knyksek; flllk vagy les szgekben flfel trekvk; szelden bordzottak; egsz koszukban finoman molyhosak, itt-ott csupaszak, hom
lyos violasznbarnk; apr, kerek vagy kiss hoszas, fehr pontokkal
elg srn s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, szvalakak, iaposhtak, lapulok, srn fehrmolyhosak ; alig kill, hosszan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, alig hegyesek, szennyes barnk,
srn fehrmolyhosak.
Levelei. A vesszk aljn elg nagyok; flebb csak kzpnagyok;
elg vkony s hajlkony szvetnek; kerlkesek vagy hoszas s szles
tojsdadok; hirtelen elkeskenylt, rvidke, les hegyben vgz'dk; csak
nem laposak vagy szleiken kiss flhajlk; alig veltek; csknem vzirnyosan elllk; als lapjukon finoman molyhosak}; fels lapjukon
csupaszak, simk, elg fnyesek, csaknem sttzldek ; szleiken elrehajl,
apr, kiss les fogakkal srn s elg szablyosan fflrszesek.Levlnyelk
kzphossz, elg vastag vagy kzpvastag, merev, molyhos, tvnl
lnk violasznnel mosott; nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi
keskenyludssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei majd
nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszkn levk, laposak, hullmo
sak, rendetlenl sztllk.
Hasonnevei, lieinette de Dietz; Dietzer Wintergoldreinette.
Leiri. D i e 1, Kemobstsorten. Almk, Icrtk. VI. 100.
O b e r d i e c k , Illastr. Ilandh. der Obstk. I. 509.
L e r o y , Dict. de pomol. IV. 657. s msok.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt csak kedvez vjrskor, milyen volt az 1881-iki, terem szpen fejldtt, csaknem kzpnagy
gymlcsket. Szraz vjrskor itt igen aprk gymlcsei. Nyirko
sabb, ktttebb talajban szles elterjesztsre mlt haznkban min
dentt.

357

118. BIenheimi renet.


(Blenheim-Pippin; Goldreinette von Blenheim.)
Szrmazsa. E tekintlyes nagysg, kitn almt, Leroy szerint,
a oly szzad elejn egy pk nyerte magrl Woodstockban (Angolhon,
Oxford megye), honnt kezdetben ,Woodstock-i papin,* ksbb Marlboroug berezegnek Woodstock kzelben fekv, ,Blenheim"-nev lak
helye utn BIenheimi pepin* nv alatt kezdett elterjedni. Napjainkban
mr sokfle hasonnv alatt mindenfel el van terjedve. Hasonnevei sz
mt haznkban is megszaporitottk egygyel. Halason, nem tudva
valdi nevt Oreg kormos" nv alatt ismerik s szaportjk. *) Ojtvesszejt 1871-tl kezdve, tbb hiteles helyrl is meghozattam. Tbb
zben termett pi'bafmon. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct.dec.; htivsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. T. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy; nha igen nagy.
Alakja. Lapos gmbalaku; nha kiss magasnak ltsz; egyik
oldaln gyaki'an hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon; de kln
ben elg szablyosan boltozott skfllet. Zme kzptjra vagy csak
kiss albb, a szras vge fel esik, honnt mindkt vge fel csaknem
egyenlen, de kelyhes vge fel mgis tbbnyire kiss sszbb hzdva
boltozdik s mindkt vgn elg szles, laposas karimban vgzdik.
S z r a rvid, nha csaknem kzphossszu, vastag vagy kzpvastag,
kiss hsos; tgnyilsu, de szk s mly regbe helyezett, melynek sima
falait finom, sugaras rozsdamz szokta bortani. K e l y h e nagy, nyilt;
flll, de hegykkel htragrbl, rvides s molyhos osztvnyaival
tgas s elg mly tnyralaku regben l, melynek falain apr rnczok s bordcakk vltakoznak, szelden hullmoss tve a kiss ferdn
ll karimt s nha elenysz lapos bordkknt a gymlcs derekra
is flvonulva.
Szine. Bre finom, de ziv.s, sima, szraztapintatu, elg fnyes;
elejnte srgs zld; rtvel aranysrga, napos oldaln bgyadt piros
sal belehelt s kzben kzben lnkebb pirossal mrvnyozott vagy sza
kadozott cskokkal becsapkodott. A napnak jl kitett pldnyai, dr.
Lucas szeriut,hasonltanak szinezetkben a jl kifejldtt Tli arany parmn
almhoz. Pontozata fahjszn, elg sr, de kevss szembetn.
Rozsda ritkn mutatkozik lletn: de egyes, fahjszin rozsda-sze
mlcsk vagy fekets ragya-foltok gyakrabban tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, flfiuom, tmttes, elejnte roppan, ksbb porhany; leve igen b, czukros, finom
savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeres-z.
*) Errl engem Yass Elek, vrosi fkertsz rtesittt s tetfc bizonyoss.

358
Magtokja nyilttengely; tgas s kiss nyilt fikjaiban kevs p ma
got rejt.
Fja. Igen erteljes, egszsges s edzett; nem korn, de aztn
bven term; fl s sztll, merev gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel kellleg beruhzkodnak, srlombos, de elg szells,
terjedelmes koront alkot. Mindenfle alma alanyon dszlik. Alkalmas
szlas fnak s bokoralaku fnak is. Mindentt jl dszlik; de csak kel
lleg nyirkos talajban terem rendesen s szpen kifejldtt gymlcs
ket, melyek aztn igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok, merevek, hegyk fel
is csak keveset vkonyodk; egyenesek, uoba kiss kuyksek ; itt-ott
szelden bordzottak; flnllk vagy nylt szgekben flel trekvk,
sru fehr molyhosak; itt-ott csupaszak, homlyos vrssel rnyaltak
vagy zldes barnk; aljuknl fehres, szakadozott hrtyval takartak;
kisebb nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas fehr pontokkal nem srn
s nem szembetnleg pontozattak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzp nagyok tojsdadok, tompa-liegyek, lapulok, igen
sru fehrmolyhosak; alig kiemelked, hrombords, szles tala
pon lk.
Virgrgyei. Nagyok, tojsdadok, tompahegyek: aljuknl szennyes
barnk, hegyknel srn fehrmolyliosak.
Levelei. Nagyok, vastag s elg kemnyszvetek; szles tojsda
dok; majd szablyosan majd hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb
hosszas hegyben vgzdk; laposak vagy szleiken kiss flhajlk; kiss
veltek; nyelkrl majd vzrnyosan elllk, majd kiss lefel konyu
lok; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, simk, fnye
sek, csaknem stt zldek; szleiken elre hajl, jkora nagy les
fogakkal srn s elg szablyosan rszesek. Levlnyelk rvid, igen
vastag, merev s molyhos, tvnl violaszinpiros; nyilt szgekben fl
fel ll. Levlplhi majd kicsinyek, majd elg nagyok, sztllk,
szles lndssak; tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz alakak
s nagysgnak, hullmosak; mereven sztterlk.
Hasonnevei. Woodstock pippin; Blenheim pippin ; Blenheim orange
Nortwick pippin; Perle d'Augleterre stb.
Leiri. H e n n a u , Annl, de pomol. II. 7.
L e r 0 y, Dict. de pomol. III. 139.
L u c a s , lUustr. Handb. der Obstk. I. 515. s msok.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt kevi's haszonnal jrna
tenysztse: de kellleg nedves talajban mindentt megrdemeln, hogy
haznkban nagyban is tenyszszk.

359

119. Knig fleini almja.


(Enings Fleiner.)
Szrmazsa. Wrttembergben kt, klmbz almafajt is nevez
nek fleini almnak, az egyik a K i s f l e i n i (== Kleiner Pleiner), a
m s i k a K n i g f l e i n i a l m j a (== Knigs Fleiner). Alakra s
szinre jdformn egyezik e kt faj; de ez utbbi ktszer, st hrom
szorta is nagyobb, mint az elbbi. Mirt nem neveztk teht a nme
tek a fnnebbi almt N a g y f l e i n i a l m n a k ? Hihetleg azrt;
mert a fnnebbi nem szrmazik a Heilbronn melletti Flein" nev
falubl; hanem valamely Knig-nevfl kertsz vagy birtokos kertben
jtt valahol, egyebtt napvilgra s onnan terjedt el fnnebbi neve
alatt. Ojtvesszjt 1870-ben kaptam Dr. Lucastl, Reutlingenbl.
Tbbzben termett mr nlam. Fajom hatrozottan valdi.
rsideje. Nlam Sept.Oct,; hvsebb tjakon Nov. vgig is
eltart.
Minsge. I. rend csemege- s dszgymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Hengeres kpos vagy hengeres gmbalaku; egyik oldaln
rendszerint hizottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme a k
zptjnl albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel hirtelen
gmblydik s szra krl elg szles, lapos karimban vgzdik;
kelyhe fel pedig szelden fogyva boltozddik s tbbnyire ferdn cson
kzott kpos vgben enyszik el. S z r a rvid, vastag, nha hsos,
finoman molyhos; elg tgnyils, de szk s mly regbe helyezett,
melynek sokig zlden marad, szpen kikanyartott falait nha ttet
sz, finom rozsdamz takarja. K e l y h e nagy, nylt vagy flig nylt;
sszehajl, de hegykkel kiss htragrbi, hosszas s molyhos osztvnyaival tbbnyre tgas s mly, laposenek s finoman rnczoltfalu
regben l, melynek ferdn ll karimjn inkbb vagy kevsbb
les-ormk vltakoznak, melyek aztn lapos bordk alakjban az egsz
gymlcsn vgig nyjtzkodnak, de annak kerekdedsgt alig zavar
jk meg.
Szne. Bre finom, de elg szvs, sima, fnyes, gyngdtapintatu;
elejnte sppadt, csaknem fehres zld; rtvel zldes srga vagy lnk
srga; napos oldaln vilgos vrssel kisebb-nagyobb kiterjedsben be
mosott vagy belehelt. Pontozata ritks, alig szembetn s tbbnyire
csak a br alul ttetsz fehr pettyek alakjban jelenkez. Rozsda-oltok vagy szeplk csak elvtve tallkoznak flletn, fekets ragya-fol
tok azonban tbbszr mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehr, nha srgsba jtsz fehr, elg finom, vels
s porhany ; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes,
noha nem elgg fszeresz. Magtokja uyilttengely; tgas s kiss
nylt fikjaiban csak kevs, hosszas tojsdad, hegyes, barnaszn, p
magot rejt : kehelycsve, majd rvid, majd elg hosszas kpalak.

360
Fja. Erteljes, edzett, koru s igen bven term; flfel t
rekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhz
kodnak, srlombos, magas gombalaku koi'ont alkot. Dszlik minden
fle almaalauyon ; alkalmas szla&fnak is, gulafnak i s ; helyben s
talajban kevss vlogats; gymlcsei nagysguk mellett is elg jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, vastagok, hegyk fel is csak
keveset vkonyodk ; egyenesek ; alig knyksek ; hegyk fel bordzottak; flfel llk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk;
gyenge korukban is, rt korukban is srn fehr molyhosak; tvkfel
itt-ott csupaszak ; stt vrssel mosott zldesbarnk; szablytalanul
elszrt, hosszas vagy kerek, fehr pontokkal elg szombetnleg pontozottak ; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levelkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, laposak, kerekhegyek, la
pulok, srn fehrmolyhosak ; majd alig kill, bordzatlan, majd elgg
kill, hosszan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok; tompahegyek; srn fe
hrmolyhosak.
Levelei. Nagyok, elg vastag, de nem kemnyszvetek; szles
tojsdadok; itt-ott szles kerlkesek; kiss hirtelen elkeskenyed,
hosszas, les hegyben vgzdk ; lapos teknsek ; kiss veltek ; szleiken
ritksan s szelden hullmosak; als lapjukon srn s finoman moly
hosak ; fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, lnk
vagy sttzldek; szleiken tompa vagy kiss les, tbbnyire ketts,
st hrmas fogakkal is, elg mlyen, de nem szablyosan frszesek.
Levlnyelk rvid vagy kzphossz, vastag s merev, tvnl sttviolaszinnel mosott; les szgekben flfel ll. Levlplhi ridomuak
vagy keskeny ludssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt leve
lei igen hosszak s keskenyebbek, mint a vesszkn levk; laposak
vagy szleiken csak kevss flhajlk; nha visszsn blzttek;
hosszas, vastag, hajlkony nyelkrl lankadfcan lefel konyulok.
Hasonnevei. Pleiner du roi.
Leiri. Dr, Lucas, Illustr. Handb. der Obstkunde 1. 181. s ugyan
ezen r mg egyebtt is tbb zben,
L e r 0 y, Dtct. de pomol. III. 308.
szrevtel. E gynyr szp s nagy alma, ha msrt nem, asz
talaink dsztse czljbl is megrdemeln, hogy minden kertben he
lyet foglaljon. Ott, hol a fldben a kell nedvessg nem hinyzik, veukint bven terem s igy piaezi elrusitsra is ajnlatos volna te
nysztse.

361

120. Gasdonki renet.


(Eeinette de Gasdonk; Gasdonker Eeinette.)
Szrmazsa. E kitn tli alma a Rajna vidkrl szrmazik. Ne
vt egy rgi zrdtl kapta, konnt elterjedni kezdett. Diel, a ki a
nmet gymlcsszek kzt els volt, a ki 1821-ben krlmnyes leirasban bemutatta e jeles gymlcst, azt irja, hogy hozz Van de Loo
lelksztl kerlt a rajnamelletti Gockrl, melynek kzelben fekdt a
Gasdonk nev zrda is. Ojtdvesszejt 1872-ben Oberdiecktl kaptam.
Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nov.dec.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. vagy nha kitnleg I. rend csemegegyralcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Lapos gmbalakn vagy kpos gmbalaku ; szlessgi t
mrje mindig nagyobb, mint magassgi tmrje; elg szablyosan
boltozott skfllet. Zme kzptjra vagy kiss albb, szras vge
el esik, honnt szra fel szelden kidomborodva boltozdik s tbb
nyire szles s csaknem lapos karimban vgzdik ; kelyhe fel pedig
szelden sszehzdik s kelyhe krfii majd nagyobb, majd kisebb s
csaknem lapos karimban enyszik el. S z r a kzphossz, vkony,
fs; nha rvid, elg vastag, hsos, kiss molyhos; inkbb vagy
kevsbb mly s szk regbe helyezett, melynek falai tbbnyire finom,
fahjszn rozsdval bortvk, mely rozsdzat sugaras szakadkokban
az reg karimjn tl, a gymlcs derekra is ki szokott terjedni.
K e l y h e elg nagy, nyilt vagy flig nyilt; flll, de hegykkel htra
grbl, hosszas, hegyes, sokig zlden marad, klnben fehr moly
hos osztvnyaival elg tgas, de inkbb vagy kevsbb sekly regben
l, melynek falai majd szpen kikanyartvk, majd finoman rnczosak,
de karimja csak nha s szelden hullmos.
Szine. Bre elg finom, kiss rdes s szraztapintat, tbbnyire
fnytelen; elejnte sppadt-zld vagy zldes szalmasrga; rtvel arany
srga ; napos oldaln nha nmi gyngd pirossal belehelt. Pontozata
elg srn elhintett, apr, kiss kiemelked, fakszin pettyek alakj
ban jelenkez elg szembetn. Finom, de szennyesnek ltsz rozsda
szakadozott foltokban vagy srn is sszefolyva minden gymlcsn
mutatkozik, de a gymlcs kelyhes vgn mgis ritkbban, mint annak
szras vgn.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, igen finom, tmtt, roppan,
teljes rtvel elg porhany; leve elg b, czukros, dt savanynyal
emelt; igen kellemes fszeresz. Magtokja tbbnyire zrttengely;
apr fikjaiban majd p, majd idtlen magvakat rejt. Kehelycsve igen
rvid tlcsralak.
Fja. Erteljes, vgnvs, elg edzett; korn, rendesen s szerf
ltt bven term; kiss nyilt szgekben flfel trekv, ksbb azon-

362
ban a gymlcs slya alatt lefel grbl gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel hamar s jl beruhzkodnak, srlombos, elg
terjedelmes, magas gmbalak koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon. Szlas fnak inkbb alkalmas, mint msfle formafknak.
Mindentt jl diaziik ugyan, de kttt fldben s hvsebb tjakon
inkbb terem, mintsem szraz, laza talajban; gymlcsei jl lljk
ugyan helyket a in; de nlam a rovarok, klnsen az eszelnyek,
nagyon tizedelik azokat.
Vesszei. Szmosak, hosszak, elg vastagok, hegyk fel kiss elvkonyodk; egyenesek, csak kiss knyksek; kiss bordzottak, les
vagy elg lea szgekben flfel llk; gyenge korukban is, rt koruk
ban is srn fehrmolybosak; csak itt-ott csupaszak, zldesbarnk;
finom, hosszas vagy kerek, fehres pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozattak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpuagyok, kiss hosszasak, laposak, a vesszhz lapu
lok, sru fehrmolybosak; elg kill, tbbnyire hrombords tala
pon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, tompahegyek; kiss lazn
ll, srn fehrraolyhos pikkelyekkel takartak.
Levelei. Jkora nagyok, vastag s kemnyszvetek; tbbnyire
kerlkesek vagy tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hosszas vagy r
vidke s gyakran flre is grbl hegyben vgzdk; csaknem laposak
vagy szles teknsek; vagy ppen nem, vagy csak alig veltek; itt-ott
hullmosak; nyelkrl rzsunt flfel llk; als lapjukon molyhosak;
fels lapjukon csupaszak, elg fnyesek, stt fzldek; szleiken les
fogakkal nem mlyen, de srn s elg szablyosan rszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag, merev s molyhos, tvnl nyr vgn
violasznpirossal mosott vagy belehelt; majd vzirnyosan el-, majd
rzsunt flfel ll. Levlplhi keskeny-lndssok, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a veszszkn levk; nyelk fel inkbb elkeskenyedk, mint hegyk fel;
laposak, nem veltek; mereven sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. D i e 1, Kernoistsorten. A. B. 1. 59,
F i c k e r t s L u c a s, Illustr. Handb der. Obstkunde, I. 299.
L e r o y, Dict. de pomol. IV. 80.
M a s , Le Verger, IV. 97. 1. s msok.
szrevtel. Inkbb val haznk hegyes vidkeire, mintsem az
alfldre. Ott, hol a krtkony rovarok nincsenek gy elszaporodva, mint
vidkemen, nagybani tenysztse is kvnatos s bizonyi-a nyeresges
volna.

363

121. Birsalaku tli alma.


(Coing d'hiver; Winterquittenapfel.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Diel 1800-ban Angolhonbi, Loddiges


faiskoljbl Quince Apple" nv alatt, kapta. Nevt nmelyek szerint
alakjtl kapta, nmelyek szerint pedig a birsre emlkeztet iztl.
Minthogy azonban a nlam termett gymlcs zben ppen nem tall
tam semmi a birsre emlkeztett; de a lersokban sem talltam fl
jegyezve serami, birsre emlkeztet zt; hajlandbb vagyok hinni,
hogy nevt csakugyan alakjtl kapta; mert gymlcsei tbbnyire
szrnlkliek s bordsak, mint a birs szokott lenni. Ojtvesszejt
1871-ben kaptam dr. Lucastl, Reutlingenbl. Tbb zben termett mr
nlam; Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nov.Febr. nha ks tavaszig is eltart.
Minsge. II. rend csemege- s 1. rend hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Magas gmbalaku; elg csinostermet, noha kerekdedsgben szelid, lapos bordk ltal tbbnyire meg van zavarva. Zme majd
mindig a kzp tjra esik, honnt mindkt vge el szelden s tbb
nyire csaknem egyenlen fogyva, boltozdik s mindkt vgn laposas
s szelden hullmos karimban vgzdik; nha azonban kelyhes vge
fel kiss sszbb hzdik, mintsem szras vge fele. S z r a nha
csak egy hsos buczok, tbbnyire azonban rvid, kzp vastag, fs,
molyhos; tgnyilsu, de szk s nem mly regbe, nha pedig csak
nem a flszinre helyezett. K e l y h e zrt; hosszas, keskeny s hegyes,
bokrtsan flll, tbbnyire srn fehrmolyhos osztvnyaival sza
blytalanul kikanyartott, tgas s kevss mly regben l, melynek
alja fehrmolyhos s falain szelid bemlyesedsek s lapos bordk vl
takoznak, melyek a gymlcs derekn is vgig nyomozhatok.
Szine. Bre SZVS, sima, i'tvel kiss zsirostapintatu; elejnte
bgyadt szalmasrga; rtvel czitromsrga; napos oldaln nmi ignytflon pirossal belehelt, tbbnyire azonban itt is csak aranysrga. Pontozaa ritks, alig szembetn s igen apr barna pontocskk vagy
csak a br alul ttetsz, fehr petytyek alakjban jelenkez. Rozsda
alakzatok ritkn tnnek el rajta ; de szrmlyedsnek falain kisebb
nagyobb kiterjedsben mindig tallkozik finom, fahjszin, nha rdes,
sugaras rozsdamz. Illata gyngd. A gymlcs, mg tulrtvel sem szo
kott fonnyadni.
Belseje. Hsa fehr, finom, tmttes, kiss roppan; leve b,
czukros, finom, nha kiss lnk savanynyai emelt, kellemes, fszeres
z. Magtokja nyilttengely; fikjaiban hosszas tojsdad, vrhenyesbarna, p, nha idtlen magot rejt. Kehelycsve kpalak.
Fja. Fiatal korban vigau, csaknem bujn, ksbb pedig mrs
kelten nv, igen edzett; elg korn, de nem mindig bven term;
flfel trekv vagy nyilt szgekben sztll gaival, melyek gymlcs

364
veszkkel s peczkekkel j<51 berulizkoclnak, elg slirlombos, terjedel
mes gmbalaku koront alkot. Vadonczon jl dszlik, de doucinra vagy
paradicsom alanyra ojtva termkenyebb, mintsem szlasfuak vadonczra
ojtva. Mindentt jl dszlik; gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak vagy kzphosszak, vastagok, he
gyk fel is csak keveset vkonyodk; elg egyenesek; skflletek,
csak hegyk fel kiss bordzottak ; flllk vagy nyilt szgekben sztllk; gyenge korukban is, rt korukban is finoman molyhosak; itt-ott
csupaszak, pirossal s szennyes barnval mosott zldes srgk; aprbb
nagyobb, kerek, fehres pontokkal igen ritksan s alig szembetuleg
pontozattak; rvidlevlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, elg duzzadthtak, tompahegyek, pirosas gesztenyeszinek, hegyk fel srn fehrmolyhosak;
alig kill, bordzatlan, itt-ott hrom bords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, kiss tompahegyek, pirossal s sttbarnval tarkzottak; nagyrszt sr, fehr
niolyhozattal takartak.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s elg keranyszvetek;
tojsdadok vagy kerlkesek; tbbnyire hirtelen elkeskenylt, hosszas
vagy rvid, les hegyben vgzdk; laposak vagy laposvlgyesek; a
vesszk hegynl tbbnyire csatornsak; kiss veltek; als lapjukon
srn molyhosak: fels lapjukon csupaszak, bgyadtan fnylk, stt
fzldek; szleiken elrehajl, tbbnyire les fogakkal srn, nem m
lyen, de elg szablyosan frszesek. Levlnyclk elg rvid, vastag, de
hajlkony, molyhos, tvnl violaszn pirossal mosott; csaknem vzirnyosan el-, vagy igen rzsunt flfel ll. Leviplhi elg kifejldttek,
rvid lndssak, sztllk tartsak. Virgrgyet krt levelei majd
kicsinyek, majd elg nagyok, keskenyek s hoszak, laposak, szleiken
apr, les fogakkal szablyosan rszesek; rvid vagy hosszas, hajl
kony nyelkrl elg mereven sztterlk.
Hasonnevei. Franzsische Quittenreinette; Amerikanischer KaiserApfel; Norfolk Storing stb.
Leiri. D i e l , Kemobstsorten, AepfelBirnen. II. 21.
Dr. L u c a s , Illustr. Handh. der Obstkunde, I. 71.
L e r o y, Dict. de pomol. III. 228. s msok.
szrevtel. Ilyen szraz, laza talajban, milyent kertemben tall,
kevs haszonnal jrna tenysztse; mig ktttebb s kellleg nedves
talajban bizonyra kpes volna kifizetni a helyet, melyet kertnkben
elfoglal.

365

122 Havasi frts.


(Montinesco.)
Szrmazsa. E becses tli alma Erdlybl, klnsen pedig a Fogaras vidk havasairl kerlhetett. Boldogult Nagy Ferencz tanr Er
dly s gymlcseirl irvn, az Erdlyi gazda" czim lap 1873-ik vi
folyama 404-ik lapjn krlbell szintn ennyit mond el ezen alma
eredetrl. Erdlyben sok helyt nagyon el van mr terjedve. Gyjtem
nyemben e faj, Trk Gza bartom szvessgbl, elszr is az Arad
megybe is benyl Bihar hegysg egyik vlgyben fekv, Dzna*
nev falubl kerlt, hol ,Frts alma" nv alatt rgta el van mr
terjedve. Ksbb, 1874-ben Nagy Ferencz tanr is megkldtte ojtvesszkben Montinesko" eredeti olhos neve alatt. Tbb zben termett
mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersidejo. Nlam Nov.Jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I-s rend csemege- s hztartsi
gymlcs.
Nagysga. Nha kzpnagy; gyaki-an azonban kisded. Szraz vjrskor nlam csak vadalma-nagysg.
Alakja. Kpos gmbalak; ritkn szablyostermet; mert egyik
oldaln tbbnyire hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon s dere
kn nha, inkbb vagy kevsbb kiemelkedve, lapos bordk is szoktak
elnyjtzni. Zme kzptjra vagy kiss albb, szras vge fele esik,
honnt szra fel szelden domborodva, boltozdik s tbbnyire szles,
lapos karimban vgzdik; kelyhe fel pedig elejnte szelden aztn
mindmiud-inkbb fogyva, tbbnyire szk karimban enyszik el. S z r a
rvid vagy kzphossz, vkony, fs, tbbnyire bunksan vgzd: tgnyls, de szk s tbbnyire mly regbe helyezett, melynek falain
csak elvtve mutatkozik nmi nyoma a finom, sugaras rozsdamz aak.
K e l y h e kicsi, z r t ; majd elg hosszas, bokrtsan flll, majd rvid
a sszeborul, molyhos osztvnyaiv'al rnczosfal, szk s nem mly
regben l; nha pedig csaknem a flsznre helyezett.
Szne. Bre vkony, de igen szvs, sima, elg gyngdtapintat,
bgyadtan fnyl; elejnte fzld; rtvel zldes srga vagy sppadt
srga; napos feln s klnsen a napnak jl kitett darabjain, nmi sze
ld pirossal is belehelt. Pontozata ritks; majd alig, majd elgg szem
betn, barns rozsdapettyecskkbl ll. Rozsdaalakzatok nem fordul
nak el lletn: de fsts erek s szeplk tbbszr mutatkoznak rajta.
Belseje* Hsa hfehr, nha srgs vagy zldes fehr, finom t
mtt, roppans vagy vels; leve igen b, czukros, finom savanyuyal
emelt, igen kellemes, illatos g fszeresz. Magtokja nyilttengely; lapos
s majd zrt, majd kiss nylt fikjaiban vrses gesztenyeszn, tojs
dad, p magvakat rejt. Kehelycsve kpalak.
Fja. Buja nvs, erteljes, edzett; elg korn, rendesen, bven,
tbbnyire csomsn vagy frtsen term; les szgekben flfel trekv,

366
szmos gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel hamar s jl
berulizkoduak, jkora Jiagy, srlombos, magas gmbalakii koront al
kot. Dszlik mindenfle almaalanyon. Szlas fnak kivllag alkalmas;
mrskelten nedves talajban mindentt jl dszlik; gymlcsei daczolnak a fn az ersebb szelekkel is.
Vesszei. Szmosak, hosszak, karosnak, hegyk fel mind-mlndinkbb elvkonyodk; egyenesek; finoman bordzottak; flllk vagy
les szgekben flfel trekvk; gyenge korukban finoman molyhosak ;
rt korukban inkbb csak hamvasak, itt-ott csupaszak, vrssel rnyalt
zldesbarnk; apr, kerek vagy itt-otfc hosszas, fak pontokkal elg
srn, de alig szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, jellemzleg hosszasak, laposhtvak, tompahegyek, lapulk; pirossal s sttbarnval tarkzott sziirk-i pikke
lyekkel bortvk; alig kill, tbbnyire hrombords talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hoszas, karcsukuposak, kiss hegyesek;
szrkvel tarkzott sttgesztenyeszn pikkelyekkel liortottak.
Levelei. Kzpnagyok, elg vkony s hajlkonyszvetek; tojs
dadok; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed, hosszas, gyak
ran flre is csavarod, les hegyben vgzdk; lapos vlgyesek vagy
csatornsak; szleiken nha kiss hullmosak; alig veltek; als lapju
kon kiss molyhosak; fels lapjukon csupaszak, bgyadtan fnylk, vi
lgos vagy kiss srgs zldek; szleiken tbbnyire ketts, tompa vagy
kiss les fogakkal elg srn, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, kzpvastag elg merev, molyhos tvnl violaszn
pirossal mosott; tbbnyire les szgekben flfel ll. Levlplhi majd
ridomak, majd keskeny lndssak, sztllk, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek, de hosszabbak s keskenyebbek,
mint a vesszkn levk; sztll, rvides nyelkrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Muntiuesk; havasi alma; Deznai frts.
Leri. Tudtommal mg eddig krlmnyes lersban nem ismer
tette senki.
szrevtel. Szraz, laza talajban keveset terem, mrskelten ned
ves talajban, klnsen pedig haznk hegyes vidkeiu megrdemeln,
hogy nagyban is elszaportsuk.

367

123. Narancs alma.


(Orange d' AUemagne; PomeranzenapfeJ.)
Szrmazsa. E kitn alma hazja Nmetorszg, klnsen pedig
Wrttemberg: de rg id ta s nagyban el van terjedve Schweitzban
is klnfle helyi elnevezs alatt. A nebbi nvre Diel keresztelte el
1799-ben. Ojtveszszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb
zben ^termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Novemberfebrur; hvsebb tjakon ks tavaszig
is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Tbbnyire lapos gmbalaku; egyik oldaln rendszerint
emelkedettebb s hizottabb, mint a msikon, nha kiss bords, nha
elg sk-fllet. Zme tbbnyire a kzptjra esik, honnt mindkt
vge el csaknem egyenlen boltozdik s mindkt vgn csaknem
egyenlen szles s laposas karimban vgzdik; nha azonban kelyhe
fele kiss sszbb hzdik, mintsem szra el. S z r a rvid, ritkn
emelkedik a szrmlyeds karimja sznvonalig, kzp vastag, fs, bunksan vgzd, kiss molyhos; tgnyilsu, de szk s mly regbe he
lyezett, melynek falait tbbnyire rdes, sugaras rozsdamz szokta bor
tani. K e ly h e kzpnagy, tbbnyire zrt; bokrtsan flll, tbbnyire
sszeborul s molyhos osztvnyaival tgas, de nem mly, tbbnyire
laposas mlyedsben l, melynek falain szelid rnczok nylnak fl a
karimra s ezt hullmoss tve, nha flvonulnak a gymlcs derekra
is s annak kerekdedsgt megzavarjk.
Szne. Bre elg vastag, igen SZVS, szraz s nha kiss rdes
tapintatu; elejnte zldesfehr; rtvel aranysrga; napos oldaln
uarancspirossal szelden belehelt; kiss kiemelked, fahjszin pon
tokkal ritksan, de elg szablyosan behintett. Rozsdaalakzatok legin
kbb csak szras vgn s nha kehelyregnek falain jelenkeznek
rajta; de egyes, apr, rozsds szemlcsk a gymlcs lletn egyebtt
is tallkoznak. rtvel gyngd illatot raszt.
Belseje. Hsa fehres vagy kiss srgsba jtsz fehr, melybl
szpeu kivlik azon zlde.s r, mely a raagtokot hatrolja, tmtt
kiss roppau, teljes rtvel elg porhany; leve b vagy csak elegend
igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, renetszeren
zamatos zzel. Magtokja zrt, nha kiss nyilttengely; zrt fikjai
ban tbb-kevesebb, vilgoa-barna, p magot rejt. Kehelycsve h e n
geres-kpos.
Fja. Erteljes, egszsges, edzett; elg korn s igen bven
term; nylt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsveszkkel s peczkekkel hamar s jl beruhzkodnak, elg srlombos, tere
blyes, laposas gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaala
nyon; szlas fnak inkbb alkalmas, mintsem trpe fknak, helyben s

368
talajban annyira nem vlogats, hogy Diel szerint, mg a kves tegyoldalokon is vigan megl; gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzp vastagok, hegyk fel elvkokonyodk, hajlkonyak ; egyenesek, sikflletek, de hegyk fel fino
man bordzottak; egsz hosszukban ritksan s finoman molyhosak, ittott csupaszak, barns pirosak; apr, kerek, fehr pontokkal tbbnyire
ritksan s nem szembetuleg pontozattak; rendetlen vagyis itt-ott
hosszas, itt-ott rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, inkbb vagy kevsbb hossza
sak, laposhtuak, kerekhegyek, lapulk, pirosas gesztenyeszinek, nagy
rszt azonban fehr molyhzattal srn takartak; alig kill, bordzatlan, de a vesszk hegye fel hosszan s finoman bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, pirosas gesz
tenyeszinek, srn szennyes-molyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, a vesszk aljn elg nagyok, nem vastag de
elg kemnyszvetek; szles tojsdadok; majd szablyosan, majd hir
telen elkeskenyed, hosszas vagy rvidke, les hegybon vgzdk; lapos
csatornsak; nem hullmosak; alig iveitek; als lapjukon finoman moly
hosak; fels lapjukon csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, elg lnk
zldek; szleiken api', igen les, ketts st hrmas fogakkal is nem
mlyen, de srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk kzp
hossz, kzpvastag, merev, finoman molyhos, tvnl violaszin-pirossal
mosott vagy csak belehelt; elg les szgekben flfel ll. Levlplhi
kicsinyek, ridomuak vagy keskenyludssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei szles, kerlkesek, csaknem laposak, elg vastag;
fl- vagy sztll nyelkrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Breitliug; Breitachor; Breitapfel stb.
Leri. D i e l . Kernobstsorten. I. 239.
M 6111 e r-S c h e r r e r, Illustr. Handb. der Obstk. IV. 97.
L e r o y , Dict. de pomol. IV. 515.
szrevtel. Edzett termszetnl s termkenysgnl fogva meg
rdemeln, hogy haznkban mindenfel elterjesszk. Nagybani tenysz
tse azonban csak a hegyes vidkeken volna ajnlatos.

369

124. Nyri parmn.


(Pearmaiu d't; Sommer-Parmane,)
Szrmazsa. Rgi, angol szrmazs gymlcs. Angol gymlcsszek lltjk, hogy mr a 17-ik szzadban ismeretes volt. Napjainkban
mindenfel el van mr terjedve. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Fajfmon tbb zben termett mr. Fajom valdis
grl ^elg mdom s idm volt meggyzdhetni.
rsideje. September eleje; hvsebb tjakon October kzepig
is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alaitja. Kpos-gmbalak, mint a Tli arany parmn; nha csak
nem hengeres gmbalak; egyik oldaln nh hzottabb, mint a msi
kon, de klnben elg szablyos termet. Zme kzptjra vagy kiss
albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel szelden domborodva
boltozdik s szra krl szles, lapos karimban fogy el; kelyhe fel
pedig szelden fogyva szintn elg szles, laposas karimban eny
szik el. S z r a rvid, nha csaknem kzphossz, vkony vagy kzp
vastag, fs, kiss molyhos, bunksan vgzd; nha itt-ott hsos; tgnyils, de szk s mly regbe helyezett, melynek sokig zlden ma
rad falait nha finom rozsda szokta bortani. K e 1 y h e nyilt vagy
flignyilt; flll, hosszas s molyhos osztvnyaival elg tgas, de nem
mly regben l, melynek falain lapos bordk s barzdk hzdnak
a karimra, hol hullmos emelkedseket s mlyedseket kpeznek s
aztn elenyszleg a gymlcs derekra is levonulnak, de ennek kerekdedsgt ritkn zavarjk meg.
Szine. Bre finom, sima, szraztapintatu; elejnte srgs zld;
rtvel lnk srga vagy aranysrga; napos oldaln gyakran szakado
zott piros cskokkal inkbb vagy kevsbb becsapkodott; pontozata apr,
ritks, fehres vagy vilgos barna, tbbnyire csak a gymlcs napos
oldaln szembetn; nha egyes rozsdaszeplk s szemlcsk is tall
koznak rajta.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, tmtt, porhanys
vagy vels; leve elg b, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen
kellemes, fszeres-z. Magtokja nyilttengely; kiss nyilt fikjaiban
apr, tojsdad, hegyes, gesztenyeszn, tbbnyire p magot rejt. Kehelycsve elg mly tlcsralaku; nha rvid kpalak.
Fja. Fiatal korban vgnvs; ksbb is egszsges s edzett;
korn, rendesen s bven term ; flfel trekv vagy kiss sztll,
nylnk gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhz
kodnak, kiss szells-lombozatu, szles gmbalaku koront alkot.
Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak s egybb ormafknak i s ; mindeatt jl dszlik; gymlcsei jl lljk helyket a fn.

370
Vesszei. Szmosak, hosszak, vkonyak s karcsak; hegyk fel
mg inkbb elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek; csaknem telje
sen sklletek; flllk vagy nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge
korukban srfln s finoman molyhosak; rt korukban is csak ledr
zslve csupaszak, simk, fnyesek, stt violaszn-pirossal mosott bar
nk ; rnyas flkn itt-ott zldesbarnk; apr, kerek, fehres pontok
kal aljuk fel srbben, hegyk fel ritkbban pontozottak ; rendetlen
azaz majd hosszas, majd rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kiss duzzadthtuak, tompahegyek, lapu
lk, igen sru fehrmolyhosak; elg kiemelked, les prknyos tala
pon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadkposak, alig hegyesek, barnval
tarkzottak, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vkony s lgyszvetek; tojsdadok vagy kerlkesek; tbbnyire hirtelen elkeskenyed,
rvidke los hegyben vgzdk; lapos csatornsak; alig veltek; als
lapjukon finoman molyhosak; fels lapjukon csupaszak, bgyadtan fny
lk, vilgos zldek; szleiken elg apr, les fogakkal srn s elg
szablyosan frszesek. Levlnyelk, hosszas vagy kzphossz, vkony
vagy kzp-vastag, molyhos; tvnl stt violaszn-pirossal mosott;
inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi kicsinyek,
majd ridomak, majd keskeny ludssak, elg tartsak. Virgrgyet
krt levelei, hosszas, keskeny kerlkesek vagy csaknem lndssak;
laposak, kiss hullmosak ; hosszas, vkony nyelkrl rendetlenl fl
vagy sztllk.
Hasonnevei. American Pearmain; Herbstparmiine stb.
Leri. D i e l , Kernbstsorten, VI. 129.
F l o t o w , lllutsr. Handb. der Ohsik. I. 311.
L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 540.
M a s , Le Verger, V. 37. s msok.
szrevtel. A nemesebb nyri gymlcskben szklkd helye
ken, klnsen haznk brezs vidkein piaczi elrusts czljb! mlt
volna nagyban is tenysztennk: de az alfld sksgain, mivel ppen
akkor rik, midn nemesebb gymlcskben bvelkednk, legflebb
aszalsi vagy konyhai czlokra hasznlhatnk gymlcseit.

371

125. Nemes herczegn,


(Princesse noble ; Edler Prinzessinapfel.)

Szrmazsa. Bizonytalan. A gymlcsszek nagy zavarban van


nak e hrom almafaj miatt, u. m. az E d l e r P r i n z e s s i n-A p f e 1;
G r o s s e r E d l e r P r i n z e s s i n a p f e l s F r a n z s i s c h e r E d l e r
P r i n z e s s i n a p f e l miatt. E fajokat ugyanis egymskzt sszevissza
tveszgetik, sszevissza cserlgetik. Oberdieck a fnnebbi almt, a nagy,
nemes herczegn almtl, melyet mr a nmetek is, frauczik is Alantalmnak is ( = Alantapfel; Pomme d' auue) neveznek, csak az ltal
klnbzteti meg, hogy a fnnebbinek gymlcsei mindig kisebbek s
pirossal gazdagabban sznezettek, mint a Nagy, nemes herczegn vagy
Alautalma gymlcsei; de klnben mindkt fajnl csaknem egyenlnek
tallta a nvnyzetet. Mindkt fajrl egyszerre kaptam ojtvesszt
Oberdiecktl 1870-ben. Nlam mg csak a fnnebbi termett. Gymlcsei
jl egyeztek Oberdieck lersval a gy fajom valdisgban nincs okom
ktelkedni.
rsideje. Nlam Oct.Nov.; hvsebb tjakon, hiszem, hogy Feb
rurig i.s eltart.
Minsge. I. rend csemege s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alakja. Tbbnyire kpos-hengeres ; szablytalanul boltozott s egyik
oldaln hizottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme a kzptjnl albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel szelden fogy va boltozdik s szra krl szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig
nha alig, nha pedig elgg sszehzdik s kelyhe krl tbbnyire
ferdn ll, inkbb vagy kevsbb szles karimban fogy el. S z r a
rvid vagy kzphossz, kzp vastag vagy vkony, fs, kiss molyhos;
tgnyilsu, de szk s mly regbe helyezett, melynek karimja tbb
nyire szelden hullmos. K e l y h e zrt; flll s sszeborul, hosszas,
molyhos, trkeny osztvnyaival tgas s inkbb vagy kevsbb mly
regben l, melynek falai szelden rnczosak s karimjrl bords
emelkedsek nylnak le, nha a gymlcs szras vgig is, mely emel
kedsek aztn a gymlcst 3 vagy 4 szgletv teszik s annak kerekdedsgt megzavarjk.
Szne. Bre finom, sima, a fjn kiss hamvas, rtvel kiss zsros
tapintat, bgyadtan fnyl; elejnte vilgos zldessrga; rtvel szp
czitromsrga; napos oldaln inkbb vagy kevsbb lnk pirossal bele
helt s kzben-kzben lnkebb piros, szakadozott, keskeny cskokkal s
pettyekkel becsapisodott; rnyas oldaln a pirossg csak elenysz hal
vny piros cskokban jelenkezik nha. Pontozata tbbnyire csak a piros
sznben tnik szembe s a br alul ttetsz fehr pettyek alakjban
jelenkezik. Rozsdaalakzatok igen ritkn lthatk flletn.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmtt, roppan, teljes rtvel elg
porhany, leve b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igea kelle24*

372
mes, fszeres-z. Magtokja nyilt tengely; kiss nyilt fikjaiban sz
mos, kiss apr, barna, p magol rejt. Kehelycsve szk tlcsralak,
a gymlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja. Elg erteljes s igen edzett; korn, rendesen s bveu ter
m ; flfel trekv vagy nyilt szgekben sztll gaival, melyek gy
mlcsvesszkkel s peczkekkel elg jl beruhzkodnak, ritks, kuszlt
lombozat, gmbalak koront alkot. Mindenfle almaalanyon jl
dszlik; alkalmas szlasfnak s bokoralak fnak is; helyben s
talajban nem vlogats; gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, liegyk el mind
inkbb elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek: bordzatlanok; flllk vagy nyiltszgekben flfel trekvk; egsz hoszukban
ritksan s finoman molyhosak, csak itt-ott csupaszak, aljuk fel olaj
szn srgk, hegyk fel vilgos tglavrsek; igen apr, kerek, fehr
pontokkal srn, de nem szembetnleg pontozottak; egymskzt nem
egyenl hosszasg levlkzkkel brk.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kiss duzzadthtuak, tompahegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak; majd alig, majd elgg
kill csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, hosszas tojsdadok, tompahegyek, igen
srn ehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek, vkony s hajlkony-szvetek; kerlkesek,
itt-ott szles lndssak; tbbnyire hirtelen elkeskenylt, rvidke, les
hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy laposteknsek; nyelkrl
majd rzsuut flel, majd vzirnyosan elllk; vagy ppen nem vagy
csak alig veltek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak,
simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken aprbb-nagyobb,
tbbnyire elre hajl, les fogakkal elg srn, de nem szablyosan
frszesek. Levlnyelk kzphossz, vkony vagy kzpvastag, finoman
molyhos; tvnl violaszn-pirossal sznezett; itt-ott nyilt, itt-ott pedig
elg les szgekben flfel ll. Levlplhi kicsinyek, flfel llk,
bul vagy ridomak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei egy
mskzt vltoz nagysgak; hosszas kerlkesek vagy lndssak; igen
vkony, rvides nyelkrl rendetlenl fl- s sztllk.
Hasonnevei. Bizonytalanok.
Leiri. D i e 1, Kemobstsorten, III. 64.
0 b e r d i e c k, Illustr. Jffandb. der Obstk. VIII. 43. s msok.
szrevtel. Ritka v, melyben ne gymlcsznk mg nlam is, de
itt a krtkony rovarok szig minden almatermst kpesek elpuszttani.
Kttt s kellleg nedves talajban s haznk magasabban ekv tjkain
is, bizonyra mlt volna e jeles almafajt nagyban is elszaportanunk.

373

126. Szsz pap alma.


(Pfarrorapfel.)
Szrmazsa. Evdly egyik s alniaaja, melyrl boldogult Nagy
Fereucz taur azt mondja, hogy Erdly s fajai kzt ez a legtermke
nyebb." Hazja hihetleg a Szszfld. Mikor? hol? s ki ltal ln
elszr a vilgba bevezetve ? arrl hallgat a krnika. Ojtvesszejt
tbb helyrl is megkldttk erdlyi bartaim. Fajom valdisgban
nincs ^okom ktelkedni.
rsideje. NovemberJanur; Erdlyben tavaszig is eltarthatnak mondjk.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Ala<ja. Lapos gmbalaku, elg szablyosan boltozott, noha egyik
odaln nha kiss hzottabb, mint a msikon. Zme kzptjra esik,
honnt nha mindkt vge fel csaknem egyenlen boltozdik, tbb
nyire azonban szras vgn inkbb kidomborodik s szra krl szles
s laposas karimban vgzdik ; kelyhe fel pedig szelden fogyva kis
ded lapos karimban szokott elenyszni. S z r a kzphossz, igen v
kony, fs, kiss bunksan vgzd ; tgnyilsu, de szk s elg mly, nha
sekly regbe helyezett, melynek falain majd finom, majd kiss rdes,
cserepes rozsdamz szokott elterlni. K e 1 y h e kicsi, zrt vagy csak
flig nyilt, rvid s molyhos, sszeborul osztvnyaival csekly, lapos
mlyedskben l, melynek aljn s falain finom, lapos rnczocskk
lthatk, melyek az reg karimjn orms emelkedskket okoznak, de
a gymlcs derekra ritkn vonulnak le.
Szine. Bre vkony, de igen SZVS, sima, fnyes; elejnte sppadt zld ; rtvel szalmasrga, mibl azonban csak itt-ott tnik ki tisz
tn egy-egy folt, minthogy az egsz fllet szakadozott piros cskokkal
s a cskok kzt piros pettyecskkkel srn be van csapkodva a nap
szegte darabjain a sttebb piros cskok kzt halvnyabb pirossal eg
szen is bemosva. Pontozata ritks, fakszn, elg szembetn. Rozsda
foltok a szrmlyedst kivve, nem fordulnak el felletn; de
fekets ragyaszeplk, noha ritksan; de majd minden gymlcsn
mutatkoznak.
Belseje. Hsa srgs vagy nha zldes-fehr, finom, lgy vagy
porhany; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes,
gyngden illatos, de nem mindig elg fszeres-z. Magtokja nyilttengely; nyilt fikjaiban hosszks, lapos, barna, p magvakat rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, egsz
sges, edzett; korn, rendesen, bven s rendszerint csomsn term ;
flll vagy les szgekben flfel trekv, de idjrtval sztterjesz
ked gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkod-

374
nak, elg lombos, de kellleg szells, szles gmbalakii koront alkot.
Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak is, gulaalak f
nak i s ; helyben s talajban nem vlogats; gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, karcsak, kzpvastagok, hegyk fel
mindinkbb elvkonyodk ; egyenesek; alig szrevehetleg knyksek;
csaknem vgig sklletek; flllk vagy les szgekben flfel trek
vk; gyenge korukban is, rt korukban is finoman s nem igen si'n
molyhosak, itt-ott csupaszak, stt violasznnel mosott barnk; jkora
nagy, tojsdad vagy hosszas, fak pontokkal elg srn s szembetnleg pontozottak; rendes levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, kiss hosszasak, laposhtuak,
tompahegyek; a vesszk derekn kiss elllk; a vesszk hegynl
levk pedig lapulk; srn szennyesmolyhosak; alig kill, lesprknyos, csaknem bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, kiss hegyesek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kiss vastag, de lgyszvetek; szp tojsdadok, itt-ott kerlkesek ; majd szablyosan, majd kiss
hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem lapo
sak vagy lapos vlgyesek; alig veltek; als lapjukon molyhosak; fels
lapjukon csupaszak, fnytelenek, bgyadt fzldek. Szleiken jkora
nagy, kiss les fogakkal elg mlyen s elg szablyosan rszesek.
Levluyelk rvid vagy kzphossz, vastag vagy kzpvastag, merev,
molyhos; als feln stt violasznuel mosott vagy belehelt; kiss nyilt
szgekben flfel ll. Levlplhi rvid ludssak, kiss flfel vagy
sztllk, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek,
mint a vesszkn levk; aztn egymskzt is vltoz nagysgak ; ke
rlkesek; laposak; flll, vkony, rugalmas nyelkrl velten lefel
grblk.
Hasonnevei. Csokros tnyr alma.
Leri. Krlmnyes lerst tudtommal mg eddig csak az ,Obstgarten" Kiosterneuburgi gymlcsszeti szaklap 1881. vi folyama 17-ik
szmban kzltte.
szrevtel. Kttt s kellleg nedves fldben nemcsak jl dszlik
de bven is terem mindentt. Kertem szraz, laza talajban jl dszlik
ugyan ezen alma fja is : de mutatkoz termst ulaiu, mindig lelege
lik az eszelnyek s ms krtkony rovarok. Ugy hiszem, inkbb val
haznk hegyes vidkeire, mintsem az alfldre.

375

127. Gubeni alma.


(Warraschke de Guben; Gubener WarrascbUo).

Szrmazsa. E jeles, hztartsi czlokra klnsen alkalmas gy


mlcst Poroszlioubl, Guben vrosbl kezdettk elterjeszteni, hol
nagyban el van terjedve. Nmet gymlcsszek nem rjk, hogy mit
jelenthet ez alma nmet nevben ez a klnsen hangz sz: Warraschko." Mint rtelemnlkli czafrangot, nem akartam tvinni e szt
a magyar gymlcsszetbe is. Elgnek tartottam fnebbi neve alatt
mutatni be nyelvnkn annl is inkbb; mert Gubenbl ez egyen kiv!,
ms almafaj ugy sem kerlt mg a gymlcsszet irodalmba, s igy
nem kell attl tartanom, hogy az ltalam vlasztott nv zavart okoz
hat. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb
szr termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam OctoberDecember; hvsebb tjakon ks tava
szig is eltart.
Minsge. II. rend csemege- s L rend hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Lapos gmbalaku; egyik oldaln nha hzottabb s emel
kedettebb, mint a msikon s dereknak kerekdedsgt gyakran elg
szablyos, szles, lapos bordk zavarjk meg. Zme kzptjra esik,
honnt szra fel szelden domborodva boltozdik s szra krl szles
lapos karimban vgzdik; kelyhe fel pedig kiss sszbb hzdva bol
tozdik s kelyhe krl szintn szles s laposas karimban vgzdik.
S z r a rvid, ritkn emelkedik a szrreg karimjnak sznvonalig
elg vastag, fs, molyhos; tgnyilsu, de szk s mly regbe helye
zett, melynek sokig zlden marad falain, nha mutatkozik nmi finom
sugaras rozsdamz is. K e l y h e jkora nagy, zrt vagy flig nyilt;
rendetlenl sszehajl, szles s molyhos osztvnyaival majd tgas,
majd szk, de ritkn mly regben l, melynek molyhos falain rnczok s apr, lapos bordk vltakoznak s inkbb vagy kevsbb lesormsaa az regkarimn is tvonulva, az egsz gymlcsn vgig ha Idnak s a szrmlyeds karimjt is hullmoss teszik.
Szne. Bre elg SZVS, sima gyngdtapintatu, ledrzslve fnyes;
elejnte sppadt-zld; rtvel czitromsrga.; napos oldaln, klnsen
pedig napszegte darabjain szp rzsasznnel bemosott vagy csak bele
helt ; de az rnykban ntt gymlcsknl rendesen hinyzik a piros
sg. Pontozata ritks, fehrrel szegett, barns pettyekbl ll, elg
szembetn. Rozsda-alakzatok ritkn fordulnak el egy-egy gyml
csn ; de ragyaszeplk, melyek tapls foltokknt a gymlcs hsba is
behatolnak, tbbszr mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa srgs, finom, porhany; leve elg b, czukros,
finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeres
z. Magtokja zrt vagy csak kiss nyilttengely; fikjaiban kisded,

376
zmk tojsdad, p magokat rejt. Kehelycsve nagy, kpalak, a gy
mlcsbe j mlyen lehatol.
Fja. Bujanvs, erteljes s igen edzett; elg korn, rendesen
s igen bven term; nylt szgekben flll gaival, melyek gymlcs
vesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, elg srlombos, terjedel
mes gmbalak koront alkot. Mindenfle almaalanyon dszlik. Szlas
fnak is, trpenak is alkalmas; mindentt jl dszlik; gymlcsei jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, vastagok, hegyk fel is csak
keveset vkonyodk; egyenesek; sklletflek, hegyk fel is csak alig
szrevehetleg bordzottak; flllk vagy elg les szgekben flfel
trekvk ; gyenge korukban is, rt korukban is, srn s finoman fehrmolyhosak; csak itt-ott csupaszak, violasznnel rnyalt feketsek;
szembetn, fehr, kerek pontokkal igen ritksan pontozottak; tbb
nyire rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, szlesek, laposak, tompahegyek, a vessz
hz lapulk, srn fehrmolyhosak; majd alig, majd elgg kiemelked,
tbbnyire csak kt szln s rviden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, i'vid kposak, kiss
hegyesek, violaszn-pirosak, nagyrszt azonban fehr molyhozattal srn
bortvk.
Levelei. Nagyok, vastag s kemnyszvetek; hosszas tojsdadok;
itt-ott kerlkesek; szablyosan elkeskenyed, rvid s flre is csava
rod, les hegyben vgzdk; vlgyesek ; itt-ott hullmosszlek; inkbb
vagy kevsbb veltek; nyelkrl rzsunt flfel llk; als lapjukon
molyhosak ; fels lapjukon csupaszak, bgyadtan fnylk, elg vilgos
zldek; szleiken ketts, st hrmas fogakkal is, tbbnyire lesen s
mlyen, de nem szablyosan rszesek. Levlnyelk rvides, vastag s
merev; tvnl violasznpirossal mosott; rzsunt flfel ll. Levlplhi kzl csak a vesszk kzepn levk jl kifejldttek, inkbb vagy
kevsbb szles-lndssak; egyebtt fejletlenek s ez esetben nem tar
tsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire vltoz-nagysguak; nme
lyek kisebbek, nmelyek nagyobbak, mint a vesszkn levk, laposak,
hullmosak; elg vastag nyelkrl mereven sztterlk.

Hasonnevei. Nincsenek.
Leir. D i e 1, Kernobstsorten, IX. 208.
O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk.lY. 379.
M a s , Le Verger, IV. 103.
szrevtel. Brha mg vidkem mostoha viszonyai kzt is gyak
ran hoz gymlcst, midn ms almafajok meddn maradnak; mgis
inkbb ajnlhatom t haznk hegyes vidkeire, mintsem az alfldre,
mert itt gymlcsei korn s erltetve rnek s a rovarok puszttsnak
nagyon ki vannak tve.

377

128. Nyri fontos.


(Eambour d't; Lothringer Eamboiir.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan ; hihetleg azonban Francziaorszgbdl szrmazik. Leroy szerint Amieusbau, Nyri fontos" (=Rambour
d't) nv alatt, mr 1535-ben ismeretes volt. Mindenfel el van mr
terjedve, brha elterjedst iigy szlvn csak nagysgnak s szps
gnek ksznheti: de konyhai hasznlatra egyike a legkapsabb almk
nak; mirt is haznkban tbb helyt ,Rtes-alma' vagy rtesbe val
almnak is nevezik. Ojtvesszejt 1871-ben kaptana Oberdieektl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam is. Fajom valdisga kt
sgtelen.
Ersideje. Aug. vge Sept. eleje; nha eltart Octoberig is.
Minsge. 11. rend csemege- s kitn hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy rendkvl nagy.
Alakja. Laposdad gmbalaku vagy rvid kpos gmbalaku; brha
egyik oldaln nha hzottabb s emelkedettebb is, mint a msikon;
mgis szptermet s skfllet. Zme a kzptjra vagy kiss albb
a szras vg fel esik, honnt szra fel szelden gmblydve boltozdik s szra krl szles, lapos karimban vgzdik; kelyhe fel pedig
kiss sszbbhzdva boltozdik s kelyhe krl szintn szles karim
ban fogy el. S z r a rvid, vastag, fs, grbe; szpen kikanyartott,
tgnyilsu, de aljn sszeszkl, mly regbe helyezett, melynek so
kig zlden marad falait tbbnyire sugaras rozsdamz szokta bortani.
K e l y h e jkora nagy, tbbnyire zrt vagy flig nyilt; flll s szszehajl, hosszas s molyhos osztvnyaival tgas s elg mly tnyralaku
regben l, melynek aljn finom, lapos dudorkk mutatkoznak, de
karimja ritkn hullmos, noha a gymlcs derekn nha elenysz,
szles, lapos bordk nyomai is mutatkoznak.
Szne: Bre finom, sima, fnyes; elejnte sppadt-zld; rtvel
fehres srga; napos oldaln aranysrga, nagyrszt azonban szakado
zott karmin piros csikkkal becsapkodott s a cskok kzt sppadt piros
sal is belehelt. Pontozata ritks alig szembetn s tbbnyire csak a
br alul ttetsz, fehr pettyek alakjban jelenkez. Szrmlyedst
kivve, rozsda nem mutatkozik a gymlcsn.
Belseje. Hsa fehr, elg finom, kiss laza s kiss roppans;
leve b vagy elg b, elg czukros, finom, nha kiss lnk savanynyal emelt, elg kellemes, noha kevss vagy ppen nem fszeres-z.
Magtokja nyilt-tengely; nagy, nyilt s fehrrel svolt fikjaiban sz
mos, vilgos vrses, p magot rejt. Kehely csve rvid kpalak.
Fja. Elg erteljes, egszsges, edzett; korn s elg bven ter
m; rendetlenl fl vagy sztll, nha lefel is irnyul merev gai
val, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, srlombos, terjedelmes, szablytalan-alaku koront alkot. Dszlik minden-

378
fle alraaalanyon, de szlasfnak, uagy gymlcsei vgett nem annyira
alkalmas, mintsem doucinra vagy pedig paradicsomalauyra ojtva, trpeinak; mly term-rteg, kellleg nedves talajban dszlik s terem
legjobban. Nagy gymlcsei vgett, az ersebb szelek ellen vdett he
lyet igyekezznk szmra juttatni.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, vastagok, merevek, hegyk fel
elvkouyodk; ritkn egyenesek, knyksek, skflletek; rendetlenl
fl- vagy sztllk; gyenge korukban is, rt korukban is, srn s
finoman fehrmolyhosak; itt-ott csnpaszak, simk, csaknem fnyesek,
stt pirossal mosott szennyes-barnk ; jkora nagy, kerek, fak pon
tokkal igen srn s szembetnleg pontozottak; rendetlen, azaz itt-ott
hosszas, itt-ott rvid levlkztek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, kerekhegyek, lopulk, srn fehrmolyhosak ; elg duzzadt, finoman s rviden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, hasas kposak, alig
hegyesek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Igen nagyok, vastag s kemnyszvetek; szles tojsda
dok vagy kerlkesek; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenylt,
rvid vagy hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy sz
leiken csak kevss flhajl;. inkbb vagy kevsbb veltek; itt-ott sze
lden hullmosak ; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak,
elg fnyesek, lnk vilgos zldek; szleiken apr, les fogakkal jellenizleg srn, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, igen vas
tag, merev, molyhos, tvnl violaszin-pirossal mosott; csaknem vzirnyosan el- vagy nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi fejletlenek,
ridomak vagy keskeny lndssak, hamar elhullk. Virgrgyet krt
levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszkn levk: laposak vagy
visszsn blzttek; hosszas s hajlkony nyelkrl lefel csggk.
Hasonnevei. Breitling; Backapfel ; Pfundapfel; Rambour-franc;
Ilambour-ray; Tellerapfel stb. stb.
Leri. D i e 1, Kernohstsorten, I. 93.
J a hu, lllustr. Handh. der Obstkunde, IV. 85.
L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 598. s sokan msok.
szrevtel. Konyhai hasznlat vgett a piaczokon rendkvl kaps
levn, mltn megrdemlen, hogy haznkban, minden npesebb vros
mellett, nagyban is el szaportsuk. Vidkem szraz, laza talajban fja
vgan l ugyan, de gymlcseit mindig lepuszttjk az eszelnyek s
ms krtkony rovarok.

379

129. Piros bbornok.


(Cardinal rouge; Bother Cardinal).

Szrmazsa. Hol jtt e szp szuezet s ]6 alma a viljifra ? bizony


talan. Annyi azonban bizonyos, hogy mr a XVI-dik szzadban Rother
Backapfel" nv alatt ismeretes volt nemcsak Wrttembergben, hanem
Schweiczban s a hatros franczia tartomnyokban is. Wrttembergben,
klnsen elvan terjedve mg napjainkban is. 1863. ta van meg nlam
e faj. Tbb zben termett mr. Gymlcsei s nvnyzete jl egyezvn
a lersokkal fajom valdisgrl teljesen megyzdtem.
rsideje. Oct.Nov.; hvsebb tjakon karcsonig is eltart.
Minsge. II. rend csemege, de I. rend hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Lapos gmbalak; tbbnyire azonban domtalan termet;
mert kt ellenkez oldaln rendetlenl kiemelked lapos bordi miatt
rendszerint hizottabb s emelkedettebb, mint a msik, egymssal
szemkzt lev kt oldaln; mirt is fllrl nzve nem kereknek, hanem
hosszasnak, csaknem kerlkesnek ltszik; kerekdedsge klnben is
ritkn szablyos; de rendetlensgeit leszmtva, mgis oly skos fel
let, mintha csiszolt volna. Zme tbbnyire szras vge fel esik s sz
ra krl lapos talpason vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint ellapl
s rvid, szablytalan kpos vgben enyszik el. S z r a rvid, igen vas
tag, nha csak egy hsos buczok s ritkn emelkedik a szrmlyeds
karimja sznvonalig; tgnyilsu, de szk s ritkn mly regben
l, melynek sokig zlden marad falait nha finom, sugaras rozsda
mz szokta eltakarni. K e l y h e nagy, zi't vagy flig nylt; flll s
sszeborul, begyes s molyhos osztvnyaval nem mly, de inkbb
vagy kevsbb tgas, szablytalanul kikanyartott regben l, mely
nek falai hsos dudorkk, lapos ruczok s barzdkkal vannak meg
szaggatva s inkbb vagy kevsb hullmos karimjrl lapos bordk
nylnak vgig a gymlcsn s e bordk a gymlcs kerekdedsgt
sokszor, igen megzavarjk.
Szine. Bre finom, igen sima, a fjn hamvas, ledrzslve ragyog
fnyes; elejnte spadtzld; rtvel spadtsrga; napos oldaln vil
gos bborprossal mosott, mely prossg a napnak jl kitett daraboknl
mg az rnyas oldalra is, de mind-mind inkbb elhalvnyodva, t szo
kott hzdni; rnykban ntt gymlcseinl azonban a pirossg csak
gyngd leheletknt vagy kssebb foltokban szokott mutatkozni. Pontozata csakis a pros sznben tnik szembe, hol ritksan elszrt, fehr
pettyecskk alakjban jelenkezik. Rozsdafoltok csak elvtve fordulnak
el flletn, de fekets ragyafoltok tbbszr tnnek el rajta.
Belseje. Hsa zldesehr, finom, gyngd, vels vagy csak nem
pezsg; leve elg b, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen
kellemes, gyngden illatos zzel. Magtokja nyiltengely; tgas fikja-

380
iban kevs p, hanem tbbnyire idtlen magot rejt; kehelycsve kp
alak, a gymlcsbe inkbb vagy kevsbb mlyen lehatol.
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; nem korn, de aztn ren
desen s bven term; fl- s sztll gaival, melyek gymlcs veszszkkel s peczkekkel jl beruhzkodnak, srlombos, terjedelmes, lapos
gmbalakit koront alkot. Diszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas
szlasnak s egybb formafknak is; kertem knnyen kiszrad, laza
talajban is egyike a legegszsgesebb almafimnak; de ktdtt gymscseit a mj.jniusi forrsg s az itten mdnlkl elszaporodott
krtkony rovarok nagyon megtizedelik; azonban, a mi kevs gyml
cse megmarad, azok jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel kiss elvkonyodk; egyenesek, kiss knyksek; fllJk vagy nyilt szgekben
sztllk; nagyrszt skflletek, de hegyk fel finoman bordzottak
gyenge korukban is, rt korukban is srn s finoman molyhosak
csak itt-ott csupaszak; napos flkn sttbarnk, rnyas flkn
zldes vagy pirosas barnk; rendkvl kevs, igen apr, fehr pontok
kal alig szrevehetleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, laposak, kiss hosszasak, tompahegyek, lapu
lk, pirosas gesztenyesznek, finoman fehrmolyhosak; alig kill, sz
les, lapos, tbbnyire hrom bords talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, csaknem gmblydedek; srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, ersszvetek; szles tojsdadok vagy
tojsdad kerlkesek; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed
hosszas, les hegyben vgzdk; tbbnyire lapos vlgyesek; alig kiss
veltek; itt-ott hullmosak; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon
csupaszak, elg fnyesek, sttzldek; szleiken nyelk fel tompa, he
gyk fel les fogakkal mlyen s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, kzpvastag, merev; tvnl violaszn-pirossal kiss
belehelt; majd les, majd elgg nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi keskeny s grbe lndssak, sztllk, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei jval nagyobbak s hosszabbak, mint a vesszkn
levk; laposak, alig veltek; hosszas, merev nyelkrl csaknem vzirnyosan sztllk.
Hasonnevei. Rother Sommerrambour; Rother Backapfel.
Leirl D i e l , Kemobstsorten. III. 94, s II. 59.
Ln ca, s, lllustr. Handb. der Obstk. I. 111.
L e r o y , Dict. de pomol. III. 202. s msok.
szrevtel. Az altldn csak nagyobb folyvizeink mellkn volna
rdemes vele ksrletet tennnk. Mly termrteg, kellleg nedves s
kttt talajban, klnsen pedig haznk hegyes vidkein, nagyon megrdemlen nagyban is tenysztennk.

381

130. Jsz vadka.


Szrmazsa. E becses s rendkvl tarts, honi almafajunk erede
trl sok utnjrsom s krdezskdsem daczra sem brtam elfogad
hat, biztos adatot szerezni. Pest- s Hevesmegykben van rgebb id
ta elterjedve. Neve utn azt kell feltennnk, hogy a Jszsgban, He
ves s Pestmegye hatrn keletkezett magrl. Ojtvesszejt J s z v a
d k a vagy B a r t a l m a nv alatt 1876-ban kaptam meg Fazekas
Kroly, bartomtl, Lekehaimrl. Ksbb 1878-ban Vass Elek, vrosi
fkertsz rtl Halasrl szintn Jsz vadka nv alatt kaptam meg. E
kt helyrl, ugyan egy nv alatt kerlt faj egymskzt mindenben
egyez levn fajom valdisgban nem lehet ktelkednem.
rsideje. Hvs helyen egy vnl is tovbb eltarthat.
Minsge. J paczos s hztartsi gymlcs; tavasz fel pedig,
midn mr a finomabb gymlcsk nagyrszt lefogynak asztalainkrl,
bzvst helyet foglalhat csemege-gymlcseink sorban is.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval kisebb is.
Alakja. Szablytalan gmbalaku vagy kpos gmbalaku; egyik
fcldaln gyakran kiss hzottabb, mint a msikon. Zme szr s kehely
kzt a kzptjnl albb, a szras vge fel esik, honnt szra fel
szeld domborulattal boltozdik s szra krl lapos talpban vgzdik;
kelyhe fel pedig elejnte szelden, aztn mind-mind inkbb fogyva,
inkbb vagy kevsbb tompa vget alkot. S z r a rvid, vkony, fs,
bunksan vgzd; nha csak egy hsos buczok, szk s inkbb vagy
kevsbb mly tlcsralaku regbe helyezett, melynek falait inkbb
vagy kevsbb finom rozsda szokta eltakarni. K e l y h e zrt vagy flig
nyilt; flll, de hegykkel htragrbl, hosszas, keskeny s molyhos
osztvnyaival inkbb vagy kevsbb szk s tbbnyire nem mly reg
ben l, melynek falain lapos rnczok vagy bordcskk nylnak fl a
karimra s onnan tovbb, elenyszleg, a gymlcs derekra is, de ennek
kerekdedsgt ritkn zavarjk meg.
Szine. Bre vastag, szraztapintatu, de sima s elg fnyes ele
jnte vilgos zld; rtvel szp czitromsrga; napos oldaln majd s
ttebb, majd derltebb pirossal befuttatott, vagy csak beletelt; rnyk
ban ntt pldnyainl azonban rendszerint hinyzik a pirossg. Pontozata elg sr, fahjszin s a piros sznben igen szembetn. Rozs
dafoltok ritksan, de majd minden gymlcsn fordulnak el; nha
kisebb-nagyobb fekets ragyafoltok is tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa srgsfehr, zldes erekkel, elg finom, tmtt rop
pan ; leve nem elg b, fkp, ha a gymlcs szraz talajban s sz
raz vjrskor termett, de azrt elegend, czukros, gyngd savanynyal
emelt, kellemes fszeres-z. Magtokja tbbnyire zrt-tengely; szk
fikjaiban kevs, vilgosbarna, tojsdad, p magot rejt. Kehelycsve
kpalak.
Fja. Fiatal korban csaknem bujanvs; ksbb mrskelten
nv, de egszsges s igen edzett; korn s mert k tdtt gy-

382
mlcsei igen jl daczolnak a ksei fagyokkal is, igen bven s caomsan term; flfel trekv izmos gaival, melyek gymlcsvesszkkel s peczkekkel hamar s jl beruhzkodnak, elg srlombos, ter
jedelmes, magas gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle alma
alanyon ; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is. Mindentt jl dszlik,
de gazdag termst csak olt hoz, a hol a krtkony rovarok nincsenek
ugy elszaporodva, mint vidkemen, hol a laza talaj rendkvl kedvez
ezek elszaporodsnak. Gymlcsei jl daczolnak a fn az ersebb sze
lekkel is.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak s elg vastagok, merevek, hegyk fel lassudan elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek; fino
man bordzottak; flllk vagy kiss les szgekben flfel trekvk;
gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban nagy rszt csupaszak, simk, fnyesek, stt vrvrsek, aljuk fel pedig itt-ott zldes
barnk ; aprbb-nagyobb, kerek, fak pontokkal ritksan s alig szembetuleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, hosszasak, laposak, tompahegyek, lapulk; szrkvel tarkzott stt gesztenyeszinek ; alig ki
ll, lapos s hrom bords talapon lk.
Virgriigyei. Elg nagyok, hosszas kposak, tompahegyek; szr
kvel tarkzott stt gesztenyeszinek.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; szles vagy kerek tojsdadok; kiss hirtelen elkeskenyed
hossz vagy csak hosszas hegyben vgzdk; csaknem laposak v a g ^
lapos vlgyesek; a vesszk hegynl csatornsak; majd ppen nem,
majd alig veltek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak,
elg fnyesek, stt zldek; szleiken ketts, st hrmas, tompa fogak
kal ia, itt-ott mlyen, itt-ott seklyen frszesek. Levlnyelk a veszszk aljn hosszas, flebb a vesszn mind-mind rvidebb, kzpvastag,
merev, molyhos, csaknem egsz hosszban vrvrssel befuttatott;
les szgekben flfel ll. Levlplhi rvidek, fejletlenek, hamar el
hullk. Virgrgyet krt levelei tbbnyire hosszabbak, keskenyebbek,
mint a vesszkn levk; kerlkesek, laposak, hullmosak, veltek; flll hosszas nyelkrl kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Bartalma.
Leiri. Tudtommal krlmnyes lersban mg senkisem ismertette.
szrevtel. Homokos vagy mlyterm-rteg, iszapos talajban,
hol a krtkony rovarok nem knnyen szaporodhatnak el, megrdemlen, hogy szabadon ll gymlcsseinkben, klnsen pedig itt az
alfldn, melynek mostoha viszonyaival, mint az alfld des szltte,
rg megbartkozott, mindentt helyet adjunk szmra. Medd nem
marad s iha. Gymlcsei jl ki brjk a szlltst s rothads nkl ks
tavaszig, st nha egy vig is, eltarthatok.

383

131. Nagy arany pepin.


(Doppelter Goldpepping).

Szrmazsa. Hihetleg Hollandbi szrmazik. Oberdieck ismertette


meg nmet nyelven elszr, irvn, hogy ojtvesszejt Ottolandertdl,
Boskoopbdl kapta azon rtests kisretben, hogy ott, e becses alma
nagyban el van terjedve. Brha jeles tulajdonainl fogva hivatva volna
a legszlesebb eltei-jedsre; mg sincs kellleg elterjedve mg napjaink
ban sem. Franczia gymlcsszek mg nevt sem emltik fl. SimonLouis nagy catalogjban is csak mint a Brdai renet hasonneve van
megemltve, de hibsan ; mert ezen almafaj s a Bredei renet lnyege
sen klnbznek egymstl. Ojtdvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga kt
sgtelen.

Ersideje. Oct, vgtl Dac. vgig.


Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.

Nagysga. Ezpnagy.
Alakja. Kt vgn kiss belaptott gmbalakt; szp szablyos ter
met. Zme kzptjra esik, honnt nha mindkt vge fel csaknem
egyenlen boltozddik, de szras vgn mgis tbbnyire szlesebb s
laposabb karimban vgzdik, mintsem kelyhes vgn. S z r a rvid,
ritkn emelkedik a szrreg karimjnak szinvonala fl, tbbnyire
fs, kiss molyhos; elg mly tlcsralak regbe helyezett, melynek
sokig zlden marad falait, gyakran, finom, fahjszu, sugaras rozs
damz futja be. K e l y h e elg nagy, nyilt; flll, de hegykkel htra
grbl s sokig zlden marad osztvnyaival elg tgas s inkbb
vagy kevsbb mly tnyralaku regben l, melynek szpen kikanya
rtott falain alig mutatljozik nha nmi ignytelen, lapos rnczocska.
Szne. Bre finom, vkony, sima, bgyadtan fnyl, elejnte zl
dessrga; rtvel lnk srga; napos oldaln is csak aranysrga, nha,
nmi ignytelen pirossal is belehelt vagy csak pettyezett. Poutozata
elg sr, apr, majd fahjszu, majd pedig a br alul ttetsz feh
res pettyek alakjban jelenkez, elg szembetn. Rozsdafoltok csak
elvtve tnnek el felletn.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmtt, porhany; leve elg b, czukros, finom savannyal emelt, igen kellemes, az angol arany pepinre em
lkeztet fszeres-z. Magtokja kiss nyilttengely szkes fikjai min
denikben majd egy, majd kt-kt, hosszas, kiss metszett oldal, vilgos
vrhenyes, p magot rejt. Kehelycsve tlcsr-alak, a gymlcsbe
kiss lehatol.
Fja. Fiatal korban elg vgan, ksbb csak mrskelten nv,
de folyvst egszsges s igen edzett; elg korn s bven term;
nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsvesszkkel s
peczkekkel jl beruhzkodnak, elg srlombos, de kellleg szells
gmbalak koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; inkbb al-

884
kalmas bokoralaki s egybb trpe fnak, mintsem szlas fnak; mert
gymlcseit az ersebb szelek kiss meg szoktk tizedelni; klnben
mg kertem mostoha viszonyaival is igen jl beri s gy mondhatom
rla, hogy mindentt jl dszlik.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel szelden
elvkonyodk; egyenesek; alig szrevehetleg bordzottak s csak kiss
knyksek; flllk vagy kiss nyilt szgekben flfel trekvk; egsz
hoszukban ritksan s finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, hegyk
fel pirossal mosott sttbarnk, aljuk fel zldesbarnk; aprbb na
gyobb, tbbnyire kerek, itt-ott pedig tojsdad, fehres pontokkal aljuk
fel srbben, hegyk fel ritkbban pontozottak; rvides vagy kzp
hossz levlkzkkel birok.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, laposhtak, tompahegyek,
lapulk; pirosasbarnk, de hegyk fel srn ehrmolyhosak; alig
kill, lapos, s finoman bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, tompahegyek, szrkvel tark
zott barns gesztenyeszinek.
Levelei. Csak kzpnagyok, nem ppen vastag, de elg kemnyszvetek; tojsdadok vagy hosszas tojsdadok; tbbnyire szablyosan
elkeskenyed, hosszas, tbbnyire htra s flre is grbl, les hegyben
vgzdk; csaknem laposak vagy pedig lapos vlgyesek ; alig veltek ;
als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, fnye
sek, stt zldek ; szleiken les fogakkal nem mlyen, de srn s sza
blyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, a vesszk aljn hosszas,
elg vastag, merev, molyhos, tvnl violaszn pirossal mosott; majd
les, majd kiss nylt szgekben flfel ll. Levlplhi szp lndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei kisebbek s keske
nyebbek, mint a vesszkn levk, lndss kerlkesek, laposak, hull
mosak ; vkony rugalmas nyelkrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Pippin d'or double.
Leri. O b e r d i e c k , lustr. Handb. der Obstk. IV. 477. tudtom
mal, nis nmet gymlcssz mg nem rta le.
szrevtel. Kisebb hzi krteinkben mg a sk alfldn is, minde
ntt megrdemli, hogy helyet adjunk szmra egy-egy fnak. Hegyes
vidkeken pedig, hol az ersebb szelek ellen talmat tall, nagybani
elszaportsa is elnys volna.

385

132. Lorio magoncza.*)


('Prsident de Pays-Dtimoncean.)
Szrmazsa. E szp, uagy s j almafaj az tvenes vek eleju
lpett a nagy vilgba. Magrl nyerte Lorio-nev gyuilcskertsz Lttich-ben (Belgium) s a lttiehi mez-gazdasgi trsulat elnke, De FaysDumoDceau nevrl elkeresztelve kezdette eltei'jeszteni. Ojtvesszejt
1873-ban kaptam a Simon-Louis testvrek faiskoljbl, Plantiresbl.
Tbb zben termett mr nlam. Gymlcsei, nvnyzete egyezvn a
lersokkal fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Sept.Oct.; hvsebb tjakon janurig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Majd szablytalanul boltozott lapos gmbalaku, majd ma
gasnak ltsz s elg szablyosan boltozott kpos gmbalaku. Zme
majd kzptjra, majd kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra
fel szelden domborodva boltozdik s szles, lapos karimban vgz
dik ; kelyhe fel pedig elejate szelden, aztn mind-mind inkbb fogyva
boltozdik s kelyhe krl szintn laposas karimban enyszik el.
S z r a rvid vagy kzphosdz, vkony vagy elg vastag, fs, moly
hos ; tgnyilsu, mly tlcsralaku, finom, sugaras rozsdval tbbnyire
bevontfalu regbe helyezett, melynek karimja nha szelden hull
mos. K e l y h e zrt vagy flig nyilt; rvid, molyhos, tbbnyire ssze
borul osztvnyaival elg tgas s mly regben l, melynek aljrl
lapos bordk nylnak fl a karirara s ezt szelden hullmoss tve
inkbb vagy kevsbb kiemelked, szles, lapos bordk gyannt a gy
mlcs derekra, nha a szrmlyedsig is levonulnak s annak kerekdedsgt kiss megzavarjk s a gymlcs egyik oldalt is hzottabb
teszik, mint a msikat.
Szne. Bre finom, sima, kiss zsrostapintatu, bgy