You are on page 1of 554

y

GYUMOLGSESZETI VZLATOK.

IRTA

B E R E c z KI M T ,

Arad, 188T.
NYOMATOTT GYULAI ISTVNNL.

1. rsz.

J}:hQ2>jf
GX2A03 sztCHiii mum
LELTARI BZM

d)

I. KRTEK.
272. Mas elnk.
(Prsident Mas; Prasident Mas.)

Szrmazsa. E szp, nagy s j csemegekrtt a Havdenpont vajoncznak


magvairl, lloueii-baii nyerte Boisbunel, jeles franczia gynilcssz, a ki
szerencss volt Pnmona birodalmt tibb, ms, kitiin krte- s ahnafajjal is
gazdagtani. Az anyafa 1852-ben termett nla els gyiunlcseit: de a fajt
elterjeszteni csak ]8G7-ben kezdette, a mikor azt Francziaorszgnak egyik,
legkitnbb s leglelkiismeretesebb gymlcssze, Mas Alfonz nevrl keresz
telte el. jdonsga daczra mr is el van terjedve mindenfel. Ojtvesszejt
1873-ban kaptam a Simon-Louis testvrektl Plantiresbl. Tbb zben teimett
mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. vgtl, december elejig; hvsebb tjakon
janurig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend esemegegymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl; gyakian jkora nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban hosszas, hasas s kiss bnczkos
krtealaku, ppen mint a Hardenpont vajoncza, melynek magvri keletkezett.
Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden
fogyva boltozdik s kelyhe kri inkbb vagy kevsbb szk talpban vgzdik,
melyre azonban elg jl flllthat ; szra fel pedig elejnte szelden, aztn
behajlssal vagy nha a nlkl is, de mindinkbb fogyva boltozdik s tbb
nyire zmk s ferdn csonkzott vagy csak tompa kpos vget alkot.
S z r a rvid vagy rvides, vastag, fs, gyakran pedig hsos, bunksan
vgzd s vgig barnamzos; a gymlcs sarkn, hsos dudortl flre nyomva
csaknem a flsznre helyezett vagy hsos emelkedstl krivett, szk
mlyedsbl kiss ferdn kiemelked. K e l y h e zrt, nha azonban nylt vagy
flig nyilt; rendetlenl sszehajl vagy flll, hosszabb vagy rvidebb, hegyes,
barns szarunem osztvnyaval tbbnyire szablytalanul kikanyartott, szkes,
de elg mly regben l, melynek aljrl, a karimn t szablytalan lapos
bordk hzdnak a gymlcs derekra s ennek kerekdedsgt megzavarjk
vagy legalbb a gymlcs egyik oldalt hizottabb teszik, mint a msikat.
Szine. Bre kiss vastag s kemnyks, elg sima, szraz s kiss
rdestapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte bgyadt zld; rtvel srgs-zld;
napos oldaln kiss lnkebb srga s nha nmi srgs pirossal is sznezett.
Pontozata sili; aprbb-nagyobb, barns vagy fahjszin pettyecskkbl ll,
tbbnyire igen szembetn. Rozsda csak ott mutatkozik flletn, a hol a
br, fejlds kzben srlst kapott: de szra s nha kelyhe krl is, ritkn
hinyzik a barns, szakadozott rozsdamz.
1*

Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz felir, csaknem ttetsz,


finom, tmttes, olvad; magtokja krl is csak nha s kevss kves
szemcss; leve b, czukros, dt finom savanyn3'al emelt, igen kellemes,
gyngden illatos s fszeresz. Magtokja zrttengelyf; tmlcskiben,
tojsdad, hosszashegy, barns, p magvakat rejt.
Fja. Nlam csak mrskelten nv, de egszsges s igen edzett; elg
korn s elg bven term; flll vagy nylt szgekben sztll, mei'ev
gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl bernhzkodnak, elg srlombos,
gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs-alanyon ; gnlafnak alkalmasabb, mintsem szlasfnak; helyben s talajban nem vlogats:
de kellleg nyirkos, talajban bvebben is, szebb gymlcsket is terem, mint
sem knnyen kiszrad, laza talajban, (gymlcsei nagysguk mellett is jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, rvidek vagy kzphosszak, elg vastagok vagy
kzpvastagok; hegyk fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, noha
kiss knyksek; csaknem bordzatlanok; flllk vagy nylt szgekben
elllk; gyenge korukban finoman molj^hosak; rt korukban csupaszak, olaj
szn- vagy zldes barnk; aprbb-imgyobb, kerek vagy kiss hosszas, fak
pontokkal elg sn'n, de kevss szembetnleg pontozottak ; rendetlen, tbb
nyire azonban rvid le\'lkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, zmkkuposak, alig hegyesek, a vessztl elllk,
de a veszszk hegye fel csaknem lapulk; szrkvel niyalt sttbarnk;
jl kiduzzadt, bordzatlan vagy csak alig szrevehetleg bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadkuposak, kiss hegyesek, simk,
sttbarnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek;
a veszszk aljn tojsdadok, a vesszk hegye fel lndss-tojsdadok; majd
rvidke majd elg hosszas, szrs hegyben vgzdk; a vesszk aljn laposak,
a vesszk hegye fel pedig inkbb vagy kevsbb vlgyesek; veltek; nye
lkrl csaknem vzirnyosan elllk; gyenge korukban finoman s ritksan
molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, vilgos vagy kiss
srgszldek; szleiken csak itt-ott s alig szrevehetleg fogazottak, tbb
nyire pszlek. Levlnyelk rvid vagy kzphossz, kzpvastag, elg
merev; elg nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi fonlidomuak, nem
tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kerlkesek, laposak, szelden
hullmosak, pszlek; hossz, vkony, rugalmas nyelkrl kiss lekonyultn
sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. O b e r d i e c k , Illustr. Hatidb. der Obstk. ptfzete 123. lapjn.
Msoktl mg nem olvastam leirst.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt ritkn s keveset terem:
mg haznk emeltebb fekvs, nyirkosabb talaj vidkein st nagyobb foly
vizeink mellkn mg az alfldn is, mindentt jl terem s ilyen helyeken
aztn megrdemli, hogy nagyban is tenyeszszk.

273. Diest Ivn.


(Jean-Babtiste Dediest.)

Szrmazsa. E jeles tli krtt Grgoire nyerte Jodoigne-ban. A mag


rl kelt anyafa 1839-ben termett elszr. Ki volt az a Diest Ivn, a kinek
nevrl ez uj krtefajt Grgoire elkeresztelte? bizonytalan elttem; mert
azon egyetlen leirs, melyet e fajrl Mas Alfonz kzltt, nem ad errl fl
vilgostst. Kzel flszzada mr, hogy e krte a vilgba lpett: de mg
sem birt kellleg elterjedni napjainkig sem. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam
Reutlingenbl, Dr. Lucastl. Azta tbb izben termett nlam. Fajom valdi
sga ktsgtelen.
rsideje. Nlam nov. janur; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. Kha I. nha csak II. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval kissebb is.
Alakja. Tbbnyire hasas, tompa csigaalak; nha kpos gmbalaku;
majd szablyosan, majd kiss szablytalanul boltozott s szelden buczkos
fellet. Zme majd kzptjra, majd kiss albb, a kelyhes vg fel esik,
honnt kelyhe fel tbbnyire hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe k
rl inkbb vagy kevsbb szk s laposas karimban vgzdik; szra fel
pedig sszbbhuzdva tbbnyire i'vid, vastag tompakupos vgben enyszik
el. S z r a rvid vagy rvides, vastag vagy elg vastag, fs, bunksan vg
zd, srgs, nagyrszt pedig barnamzos; a gymlcs sarkra hsos emel
keds mell, kiss oldalt helyezett vagy buczkos karimj mlyedsbl fer
dn kill. K e l y h e elg nagy, nyilt vagy flig nyilt; flll vagy kiss
rendetlenl sztll, szarunem, csatorns, hegyes osztvnyaival inkbb
vagy kevsbb tgas, lapos s nem mly m-egben l melynek vrhenyes
rozsdamzzal szakadozottan bevont falain nmi lapos bordk nylnak a ka
rimra s ezt hullmoss tevn, elenyszleg a gymlcs derekra is.
Szne. Bre vastag, kemnyks, sima, szi'aztapintatu, bgyadtan fnyl ;
elejnte spadt zld ; rtvel lnk cziti'omsrga; napos oldaln csaknem arany
srga s gyakran szelid narancspirossal sznezett. Pontozata elg sr egyenlt
lenl elhintett, aprbb-nagyobb, fahjszinf i)ettyekbl ll, elg szembetn.
Rozsda-alakzatok hlzatos szakadkokban, majd minden gymlcsn elg
bven fordulnak el, klnsen pedig a gymlcs kelyhes s szras vgn,
a hol azok gyakran, elg sr mzz folynak ssze.
Belseje. Hsa fehres vagy kiss srgsba jtsz, fehr, flfinom, tmittes flszerint olvad; magtokja kiiil kiss kvesszemcss: leve b vagy
csak elegend, czukros, nmi gyngd, hzs savanynyal emelt, rendszerint
kellemes fszeresiz. Magtokja nyilttengely; tmlcskiben tojsdad hoszszashegy, barna, sovny, de p magot rejt.

Fja. Elg vguvs, egszsges s edzett; elg korn s a neki ked


vez viszonyok kzt bven is term; les szgekben flfel ti'ekv, nynlnk, de ers gaival, melyek gymlcsz szervekkel srn berulizkudnak
szp lombos, gulaalaku koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon is; al
kalmas gulafnak s szlas fnak is. Hogy szi)en fejldtt gymlcsket
bven teremjen; kellleg nyirkos fldet kivan. (Tymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak s elg vastagok; hegyk fel is
alig vkonyodk s hegyknl tbbnyire bnnksan vgzdk; egyenesek,
noha kiss knyksek; bordzatlanok; flallk vagy les szgekben rzsunt
flfel trekvk; gyenge korukban ritksan s finoman molylK)sak ; rt ko
rukban csupaszak, barnval itt-ott rnyalt zldessrgk; ajn'bb-nagyobb, kiss
hosszas, fak pontokkal inkbb vagy kevsbb srn s elg szembetnleg
pontozottak; rendetlen tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, zmkkuposak, alig hegyesek, a vessztl el
llk s nha sarkantylag kiszgellk; szrkvel tarkzott barnk; elg duz
zadt, kt szln kiss bords talapon lk.
Virgriigyei. Kzpnagyok, zmk s hasaskuposak, alig hegyesek,
szrkvel s sttbarnval tarkzott pirosas barnk.
Levelei. Kzpnagyok, elg vkony, de kemnyszvetek; hosszas to
jsdadok, gyakran pedig lndsstojsdadok ; szablyosan elkeskenyed, hoszszas, nha pedig elg hirtelen elkeskenyed, rvidke hegyben vgzdk ; tbb
nyire csatornsak; alig vagy pen nem iveitek; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; gyenge korukban is csak als lapjukon, ritksan molyhosak; rt
korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, homlyos fzldek; szleiken
elre hajl, tompa fogakkal igen seklyen frszesek vagy csaknem pszlek.
Levlnyelk a vesszk aljn elg hossz, egyebtt kzphossz, elg vastag,
de hajlkony;. nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi elg hosszas ridomuak,
hegykkel a vessz fel viszszacsavarodk, nem tartsak. Vhgrgyet krt
levelei kiss nagyobbak, minta vesszkn levk, hosszas tojsdadok kiss vl
gyesek, hullmosak vagy csak hegykkel flre grblk; igen hossz, rugal
mas nyelkrl lankadtan sztterlk.
Hassonnevei. Jean-Baptiste de Diest.
Leri. M a s A l f o n z , Poiuol. gnmle VI. 23. Msoktl mg nem ol
vastam lerst.
szrevtel. Ilyen mostoha viszonyok kz, a milyeneket vidkemen ta
ll, nem val e krtefaj; mert itt ritkn s keveset terem: de kellleg nyir
kos talajban brhol is kpes lesz kifizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal.

274. Tournay-i bergamot.


(Borgamotto de Tovu'nay.)

Szrmazsa, iagi'l nj'erte 1 )uniortier, a toiirnay-i kertsz trsulat elnke


Belgiumban. Magrl kelt anyafja gymlcst 18.57. dec. elsejn mntatta be
megbirls vgett a Tournay-i kertsz trsulatnak s ez terjesztsre mlt,
jeles gymlcsnek tallvn, megkoszorzta azt. jtvesszejt 1874-ben kaptam
a Simon-Louis testvrek hires faiskoljbl, Plantiresbl. I'bb zben ter
mett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vgn, oct. elejn; hvsebb tjakon decemberig
is eltai't.
Minsge. 1. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval nagyobb is.
Aial<ja. Majd csigs gmbalaku, majd kpos csigaalak; elg szablyo
san boltozott s majd sk-, majd szelden liovadsos fllett. Zme nha k zptjra, nha kiss flebb, szras vge fel esik, honnt kelyhe fel szel
den gmblydve boltozdik s kelyhe krl elg szles, laposas talpban vg
zdik ; szra fel pedig szintn szeliden s nha nmi csekly behajlssal is
fogyva, rvid, vastag s tbbnyre kiss ferdn csonkzott kpos vgben
enyszik el. S z r a rvid vagy kzphossz, elg vastag vagy kzpvastag,
fs, kiss grbe, srgsbarna s fnyes mzzal vgi^ befuttatott; a gymlcs
cscsn szk mlyedskbl, kiss oldalt kill vagy csaknem a flsznre he
lyezett. K e l y h e elg nagy, nylt vagy flgnylt; rendetlenl flll, de
hegykkel sszehajl, trkenj^hegy osztvnyavai tgas, de igen sekly
regben l, melynek falai s karimja gyakran szeld, lapos bordkkal s
barzdkkal vannak kiss megszaggatva. Ezen bordk nha, inkbb vagy
kevsbb szembetnleg, a gymlcs dei'ekra is flhuzdnak s ennek kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre finom, de szvs; sima, noha gyakran szelden hovadsos;
gyngd, de szraztapintatu, elg fnyes; elejnte sppadt zld; rtvel szal
masrga ; napos oldaln is csak kiss lnkebb srga. Pontozata elg sr ;
apr, fahj szn pettyecskkbl ll, nha alig, nha pedig elgg szembe
tn. Rozsdaalakzatok a gj'mlcs flletn csak itt-ott mutatkoznak; de a
gymlcs szras vgrl s kehely regnek falairl, ritkn hinyzik a barns,
ksbb fahjsznre vltoz rozsdamz, mely a gymlcs kt sarkt kisebbnagyobb darabon elszokta takarni.
Belseje. Hsa fehres, a br alatt nmi zldessrga rnyalattal, finom
vagy elg finom, olvad; magtokja krl is csak alig szrevehetleg kves
szemcss ; leve b, czukros, finom, de nha kiss hzs savanynyal emelt,
igen kellemes fszeresz. Magtokja inkbb vagy kevsbb nyilttengely ;
tmlcskben szablytalan tojsalaku, fekets, p magvakat rejt.

Fja. Erteljes, vgnvs, edzett; nem koi-n, de aztn, ha gyml


csz kort elrte, elg bven term: nyilt szgekben flfel trekv, ny
lnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel elg jl beruhzkodiiak, ritks,
szells, terjedelmes gulaalaku koi'ont alkot. Dszlik birsen is, vadonczon
is; alkalmas gla- s egybb alak fonnafknak; helyben s talajban ke
vss vlogats, de kellleg nyirkos kttt fldben finomabbz gymlcsket
terem, mintsem az n vidkem knnyen kiszrad laza talajban. Gyml
csei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel is csak
keveset vkonyodk; egyenesek, alig knyksek, bordzottak ; flllk vagy
nyilt szgekben flfel trekvk; gyenge korukban sfrn s finoman moly
hosak, rt korukban csupaszak vagy csak itt-ott hamvasak, olajszn-barnk;
srgs-fehr pontokkal aljuk fel elg srn s elg szembetnleg, hegyk
fel pedig ritksan s alig szrevelietleg ])ontozottak; rendetlen, tbbnyire
azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, hasas kposak, alig hegyesek, a vesszkkel csaknem
prhuzamosan flfel llk; sztirkvel tarkzott sttbarnk; majd alig, majd
elg jl kill, hromboi'ds talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok vagy elg nagyok, kpos tojsdadok, rvid
hegyek; szrkvel s sttbarnval tai-kzott pirosas gesztenyesznfek.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; nem ppen vastag, de igen kemnyszvetek; hosszas tojsdadok vagy keskeny kerlkesek; tbbnyire
szablyosan elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem laposak,
hullmos-szlek ; kiss veltek ; gyenge korukban alul-fll srn fehr moly
hosak ; rt koi'ukban csupaszak, simk, fnyesek, csaknem vilgos zldek;
pszlek vagy csak heg3'-k fel, de alig szrevehetleg fogazottak. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, vastag, de hajlkony, a vesszk hegye fel
pedig rvid, vastag s elg merev; rzsunt flfel ll. Levlplhi ridomuak vagy hosszas s igen keskeny lndssak, sztllk s hegykkel a
vessz fel visszakanyarodk, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei majd
nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszkn levk, kerlkesek, laposak,
szelden hullmosak, alig veltek, pszlek; hosszas s elg vastag, de
hajlkony nyelkrl kiss lekonyultn sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. D u m o r t i e r , Pomone touniaisienne, 127. lapjn.
M a s, Pomol. gnrale, VI. 35. Msok tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Vidkem mostoha \iszonyai kzt, brha fja elg jl dsz
lik is, de gymlcsei, fkp szraz vjrskoi*, nem kpesek finom
zket kellleg kifejteni. Haznk emeltebbfekvs vidkein vagy nagyobb
folyvizeink mellkn itt, az alfldn is tegynk vele ksrletet. Hiszem, hogy
kellleg nyirkos talajban mindentt kifizeti a helyet, melyet kertnkben
elfoglal.

275, Nyrig tart.


(La Solsticiale.)

Szrmazsa. E jeles kstli krtt is a tournay-i kertsztrsvat el


nke, Dumortier nyerte magrl, Belgiumban. Magrl kelt anyafja 1867-ben
termett elszr, mely id ta mindenfel terjed s mltn; mert a j ks
tli krte mg napjainkban is ritka, mint a fehr holl. Ojtvesszejt 1880.
ta tbb helyrl is megkaptam. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdi
sga ktsgtelen.
rsideje. Nlam dec. febr.; hvsebb tjakon s alkalmas, hvs
helyen jnniiisig is eltart.
Minsge. Csaknem I. rend csemege s kitn hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban magas gulaalaku ; majd szablyosan,
majd szablytalanul boltozott sik- vagy nha szelden buczkosfllet. Zme
a kzptjnl albb, a szras vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden szszbb hzdva boltozdk s kelyhe kri elg szk, ferdn ll karimban
vgzdik; szra fel pedig el ej n te szelden, aztn nmi behajlssal is fogyva,
inkbb vagy kevsbb hosszas, tompakupos vgben enyszik el. S z r a
hossz vagy csak hosszas, elg vastag, fs, tvnl kiss hsos, hegynl
kiss bunksan vgzd; a gymlcs cscsn, emelkedses karimj regbe
helyezett vagy hsos emelkeds melll ferdn kill. K e l y h e kicsi, nyilt;
kiss sztterl, trkenyhegy, szarunem, csatorns osztvnyaval szk s
elg mly regben l, melynek falain s karimjn lapos bordk s lapos
barzdk lthatk, melyek nha a gymlcs derekra is flvonulnak s annak
kerekdedsgt kisss megzavarjk.
Szne. Bre elg vkony, de szvs, sima, szraz s kiss rdestapintatu, bgyadtan fnyl: elejnte vilgos vagy kiss srgs zld; rtvel b
gyadt srga; napos oldaln vi'henyespirossal sznezett vagy, mint a Piszt
rng krte, pros pettyekkel srn behintett. Pontozata igen sr: egyenlen
elhintett fahjszin pettyecskkbl ll, igen szembetn. Rozsdaalakzatok csak
elvtve, nha azonban srbben is mutatkoznak flletn.
Belseje. Hsa srgs, flfinom, roppans vagy csak flszerint olvad;
leve elg b, czukros, finom, de nha kiss hzs savanynyal emelt, kellemes
fszeresiz, de illatossga, vidkem mostoha viszonyai kzt, mint sok ms
gymlcsnek, ugy ennek is alig szrevehet. Magtokja inkbb vagy kevsbb
nyilttengely; tmlcskiben tojsdad, hegyes, barna, p magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s igen edzett; korn s elg
bven term: nyilt szgekben flfel trekv vagy sztll s hegykkel
lefel grbl, hajlkony gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl benihzkodnak, kuszlt lombozat, szells koront alkot. Vadonczon inkbb dsz-

10
lik, mint birs alanyon. Gulaf'nak s lczezett melletti mvelsre inkbb alkal
mas, mintsem szlas fnak. Hel3'ben s talajban, ngy ltszik nem vlogats,
de gymlcseinek teljes finomsgt nem mindenkor s mindentt kpes kifej
teni. A vesszk hegyn szereti hozni gymlcseit, melyeket onnan csak nagy
szlvihar kpes lehnyni.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok, hegyk
fel csak keveset vkonyodk; nem egyenesek hanem rendszeiint inkbb
vagy kevsbb grbk, alig knyksek, bordzatlanok; gyenge koi'ukban
srn s finoman fehr molyhosak; rt kornkban csupaszak, i)irossal rnyalt
zldesbarnk; jkora nagy, kerek, fehr i)ont()kkal jellemzleg srn s
szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzflek.
Rgyei. Jkora nagyok, hasaskuposak, alig hegyesek, a vessztl elllk,
szrkvel tarkzott gesztenyesznek: alig kill, bordzatlan talapon lk
vagy a vesszre csaknem talap nlkl helyezkedk.
Virgrgyei. Jkora nagyok; tojsdadok, tompahegyek, szrkvel tar
kzott vilgos gesztenyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok; elg vastag s kemnyszvetek; nyelk fel nha inkbb elkeskenyedk, mintsem hegyk fel; lndss tojsdadok vagy kerlkesek; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; laposak, a vesszk hegye fel azon
ban mind inkbb csatornsak; majd alig, majd elgg veltek; nyelkrl lefel
konyulok ; gyenge kornkban finoman fehi'molyhosak; rt korukban csupa
szak, elg simk, bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken jkora nagy,
torapa fogakkal ritksan s szablytalanul frszesek, itt-ott pedig csaknem
pszlek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, elg vastag, rugalmas;
majd vizirnyosan el-, majd rzsunt flfel ll. Levlpllii elg hosszak,
igen vkony fonlidomak, gyakran a nyl tvtl kiss flebb, a nylre
helyezettek, elg tartsak. Virgragyet krt levelei hosszabbak, keskenyeb
bek, mint a vesszkn levk, csaknem laposak, veltek s hullmosak; hossz
vkony, rugalmas nyelkrl rendetlenl sztllk s sodrosan lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leirl. D u m o r t i e r, Pomofte touniaisienne, 185. lap. Msok tudtom
mal nig nem irtk le.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt csak ess vjrssal kpes
kielgt termst adni; mirt is itt kevs haszonnal jrna tenysztse: de
haznk emeltebben fekv vidkein s nagyobb folyvizeink mellkn, az al
fldn is, bizonyra kifizetendi a helyet, melyet szmra kertnkben juttatunk.

11

276. Fortunta.
(Bergamotte Fortun; Q-lcksbirn.)

Szrmazsa. K jeles krte vletlenl kelt magrl Enghien krnyken,


Belgiumban. Deremm nev gygyszersz fedezte fl kert kertsben 1828.
ki'l. Parmentier, akkoriban hires gyralcssz, kinek Deremm ezen uj kr
tefajrl, zlels s megbirls vgett gymlcsket kldtt volt, csakhamar
elterjesztette mindenfel. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam nov. dec.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. Kedvez viszonyok kzt I. rend; nlam csak II. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alakja. Gmblyded vagy csigs gmbalaku; szablytalanul boltozott,
buczkos s hovadsos fllet. Zme kzptjra vagy kiss albb, kelyhes
vge fel esik, honnt kelyhe fel jl kidomborodva boltozodik s kelyhe k
rfii elg szles talpban vgzdik; szra fel pedig szelden s i'endszerint
behajls nlkl fogyva, rvid tompakupos vgben enyszik el. S z r a rvid
vagy rvides, vastag vagy elg vastag, fs, nha csak hegynl, nha pedig
mindkt vgn bunks, barnamzos; elg mly s szk regbe jielyezett,
melynek karimjt emelkedsek s lapos barzdk teszik egyenetlenn. K e l y h e
kicsi, flig nylt; apr trkeny s gyakran hinyz osztvnyaival tgnyilsu,
de szk s mly regben l, melynek karimjt bords emelkedsek teszik
hullmoss, melyek elenyszleg a gymlcs derekra is flvonulnak s annak
kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szne. Bre elg unom, de szraz s kiss rdes tapintatu; elejnte szr
ks zld: rtvel narancssrga, mibl azonban csak itt-ott tnik szembe tisz
tn egy-egy foltocska; mert az egsz fllet finom, barns, de ksbb fahjsznre vltoz rozsdval van rendszerint elbortva.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom vagy flfinom, tmttes, olvad vagy
csak flszerint olvad; magtokja kri kvesszemcss; leve b, vagy elg
l), czukros, finom savanynyal emelt, mibe azonban gyakran sszehz fanyar
sg is vegyl, klnben rendszerint elg kellemes fszeresz. Magtokja nylt
tengely; tmlcskiben majd p, majd idtlen magvakat rejt.
Fja. Lassunvs, de egszsges s edzett; korn s elg bven
term; kiss nylt szgekben flfel trekv, merev gaival, melyek gyml
csz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, kellleg szells, gulaalaku
koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon; gla vagy orsalaku fnak legalkalmasabb; kellleg nyrkos talajban inkbb dszlik s te
rem ; mintsem szraz, laza talajban. Gymlcsei jl lljk lielyket a fn.

12
Vesszei. Elg szmosak, rinddek vag3' kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk: egyenesek, noha kiss knyksek,
merevek: olllk, vagy elg les szgekben flfel trekvk; gyenge koruk
ban srin s finoman molyhosak; rt kornkban csnpaszak, homlyos zldesbarnk ; igen apr kerek, szenuyesfehr pontokkal nem srn s nem szembetnleg pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, vagy kzpnagj^ok, kposak, hegyesek, a vessz
tl inkbb vagy kevsbb elllk, szrkvel rnyalt feketsbarnk; elg kill,
bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, simk, sttbarnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek;
kerlkesek vagy tojsdadok; gyakran mindkt vgkn elkeskenyedk; in
kbb vagy kevsb rvidke, les hegyben vgzdk; szles-vlgyesek s hul
lmosak, de a vesszk hegye fel csatornsak s elgg veltek; gyenge ko
rukban srn s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, elg f
nyesek, majd elg lnk, majd bgyadt zldek; szleiken elrehajl les vagy
itt-ott tompa fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk i-vid vagy kzphossz, kzpvastag, elg merev, kiss hanyattgrblten flfel l. Levlplhi rvidek, ridomuak, sztllk, nem tartsak.
Virgrgyet krt levelei kiss nagyobbak, mint a vesszkn levk, laposvlgyesek, hullmosak, kiss veltek; lankadtan sztll, vkony nyelkrl
kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Fortune de printemi)s; Fortune de Remme ; Fortune de
Parmentier; Fortune Deremm; Foi'tune (die alt, Oberd.) stb.
Leri. J a h n , llbistr. Handb. der Obstk. 11. 511.
Leroy, Dict. de pomol. H. 188.
Mas, Le Verger, I. 9. s sokan msok is.
szrevteL Vidkem mostoha viszonyai kzt kevs hasz(mnal jrna te
nysztse. Az alfldn csak nagyobb folyvizeink mellkn," a hol a talaj
szraz vjrskor is elgg nyirkos, i'demeln meg, hogy krteinkbe befo
gadjuk : mg a felfldn hiszem, hogy mindentt, a hol a krtefa dszlik, b
ven kifizetn a helyet, a melyet szmra juttatunk.

13

277. Korai pirkkrte.


(Konsselet htif; Frhe Bousselet.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Rgi franczia gyralcsszek mr a XVII.


szzad elejn ismertk s elejnte Perdreau" ksbb fnebbi franczia neve
alatt mindenfel terjesztettk: daczi'a ennek, brha megrdemelnnap
jainkig sincs mg kellleg elterjedve. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam a Simon-Ijuis testvrek liires faiskoljbl, Plantiresbl. Tbb iziaen termett
mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam jnlins kze])e tjn.
Minsge. 11. rend csemege-, de 1. rend piaczosgymlcs.
Nagysga. Kicsiny vagy kisded.
Alakja. Majd szablyos-, majd gmblyded-csigaalaku; sikflttletii. Zme
a kzptjnl inkbb vagy kevsbb albb, a kelyhes vg fel esik, honnt
kelyhe fel tbbnyire hii'telen gmblydik s kelyhe krl szk karimban
vgzdik ; szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behajlssal vagy be
hajls nlkl is fogyva, rvid tompakupos vgben enyszik el. S z r a kzphosszn, vkony vagy kzpvastag, fs, spadt zld, itt-ott baniafoltos; a
gymlcs csncsn nmi hsos dudorkk kz, csaknem a felsznre lielyezett,
vagy nha hsos emelkeds melll ferdn kill. Kelyhe nj'ilt; csillag-alakulag sztterl, hosszas, keskeny, hegyes osztvnyaival, melyek gyakran
hinyzanak is, inkbb vagy kevsbb, tgas, de nem mly regben l, mely
reg falain s karimjn szembetn bordk vagy emelkedsek nem szoktak
mutatkozni.
Szne. Bre kiss vastag, sima, gyngd s csak itt-ott szraztapintatu,
elg fnyes; elejnte vilgos zld; rtvel lnk srga; napos oldaln ele
jnte homlyos, ksbb derit pirossal mosott vagy sznezett s sttebb pi
ros pettyekkel is tarkzott. Pontozata elg sii; az rnyas oldalon zlddel,
a napos oldalon pedig pirossal szegett fahj szin pettyecskkbl ll, nem
szembetn. Finom rozsdaalakzatok tbbnyire csak a gymlcs kelyhes s
szras vgn szoktak mutatkozni.
Belseje. Hsa felires vagy srgsba jtsz fehr, flfinom, flszerint
olvad; magtokja krl finoman kvesszemcss; leve elegend, czukros vagy
igen czukros, gyngd savanynyal emelt, kellemes ftszeresz. Magtokja zrt
vagy csak kiss nyilttengely; tmlcskiben majd idtlen, barna, majd p,
de retlennek ltsz s csak a gymlcs tlrtvel barns magvakat rejt.
Fja. Mrskelten nv, de egszsges s elg edzett; nem ppen ko
rn, de aztn bven s csomsn term; flfel ll vagy nyilt szgekben
flfel trekv, nylnk, de ers gaival, melyek gymlcspeczkekkel elg
srn beruhzkodnak, ritks, szells koront alkot. Vadonczon jl dszlik;
szlas fnak inkbb alkalmas, mintsem gulafnak. Knnyen kiszrad, laza

14
talajomban a tarts szrazsgot megsnylette. Gymlcsei jl lljk helyket
a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok, liegyk
fel szelden elvkonyodk; ritkn egyenesek, knyksek, inoman bordzottak; flllk vagy nylt szgekben flfel trekvk ; gyenge korukban fi
noman s i'tksan molyhosak; rt korukban csupaszak, barnaprosak; igen
apr, kerek, srgsszrke pontokkal tbbnyire elg srn, de nem szembetneg pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidkuposak, kiss hegyesek, csaknem lapulk vagy
a vesszkkel prhuzamosan flfl llk; szrkvel kiss tarkzott pirosas
gesztenyeszinek; itt-ott alig, itt-ott elgg kill, finoman bordzott ta
lapon nlk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, liosszashegyek, pirosas
gesztenyeszn, sima pikkelyekkel takartak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, de az ersebb vesszk aljn elg
nagyok, vkony, de ers-szvetek; szles tojsdadok, a vesszk hegye fel
pedig csaknem lndssak; majd hrtelen elkeskenyed, rvidke, majd szab
lyosan elkeskenyed, hosszas, les liegyben vgzdk; laposak, vagy szle
iken kiss felhajlk; nem veltek, nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk, de
hegykkel lefel grblk ; gyenge korukban finoman s ritksan mol^'hosak;
rt korukban csupaszak, simk, elg fnyesek, homlyos zldek; szleiken
ritksan s szablytalanul frszesek, nhol pedig csaknem pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn kzphossz, egyebtt pedig rvid, vkony s hajl
kony; rzsvmt flfel ll. Levlplh hosszak, fonlidomuak, liamar elhullk.
Vrgrgyet krt levelei nagyobbak, mint a vesszkn levk, laposak, csak
nem szvalakuak; igen liosszu, vkony, rugalmas nyelkrl lekonyultn szt
terlk.
Hasonnevei. Perdreau; Poire de Cypre; Early Rousselet; Rousselet de
Cannelle, stb.
Leiri. Leroy, Did. de pontol. 11. ,591.
Mas, Le Verger, 11. 99.
Oberdieck, Illustr. Handb. der Obstk. ptfzetben, az els la
pon s sokan msok is.
szrevtel, E szp s kellemesz korai krte vidkem mostoha viszo
nyai kzt csak kedvez vji'skor terem: de kiletenysztsre kedvezbb
viszonyok kzt, fkp nagy vrosok kzelben, bizonyi-a haszonnal lehetne
nagyban is tenysztennk.

15

278. Quimperi vajoncz.


(Suprme do Quimper.)

Szrmazsa. E szp szinezet, csinos krte szrmazsa mg folyvst


bizonytalan. Mas Alfonz iita le elszr, a ki, hivatkozva Leroy katalogjaira,
hol a gymlcs neve tbbszr fl van emltve, mint olyan gymlcsnek, mely
az Angersi kertsz trsulat kertben tenysztetik, megtkzssel veszi, hogy
Leroy az nagy munkjban, a Dictionnaire de pomologie-ban szval sem
emliti tbb. Ojtvesszejt 1873-l)an kaptam a iSimon-Louis testvrek nagy
hr faiskoljbl, Plantii'esbl. Azta tbb zben tennett nlam is. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam jul. vgn, aug. elejn.
Minsge. I. rendf csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded; gyakran csaknem kzpnagy.
Alakja. Hasas tojsdad vagy szablytalan csigaalaku; elg szablyosan
boltozott, noha szelden hovadsos fllet. Zme a kzptjnl kiss albb
a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel elejn te szelden, aztn mindin
kbb fogyva gmblydik s kelyhe krl elg szles karimban vgzdik;
szra fel pedig elejnte szelden aztn mind-mind inkbb, de tbbnyire be
hajls nlkl fogyva, rvid s kiss ferdn ll, tompa cscsban enyszik el.
S z r a rvid vagy rvides elg vastag vagy kzpvastag, csaknem hsos,
mindkt vgn bnnksan vgzd zldessrga, itt-ott barnamzos, a gymlcs
cscsn, hsos gyrzetbl oldalvst kill vagy luisos emelkedstl ferdre
nyomott. K e l y h e zrt vagy flig nylt; rendetlenl flll, de hegykkel
sszebon, rvid szarnem osztvnyaival szpen kikanyartott tgas, de
nem mly regben l, melynek falain csinos lapos rnczok emelkednek a
karima el s ott szelden hullmos emelkedseket alkotnak, aztn nha a
gymlcs derekra is flvonulnak s annak egyik oladalt hzottabb teszik,
mint a msikat.
Szne. Bre kiss vastag, elg sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte sppadt zld; rtvel sppadt srga, vagy zldesbe jtsz srga;
napos oldaln lnk vrvrssel mosott vagy mrvnyzott. Pontozata apr;
mg a napos oldalon is alig szrevehet, inom, srgs pettyecskkbl ll.
Rozsdaalakzatok csak nha-nha mutatkoznak flletn.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, tmtt, olvad;
magtokja krl kiss kvesszemcss; leve b, igen czuki-os,gyngdsavanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja zrttengely;
tmlcskiben tojsdad, lapos, hegyes, barna, p magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; korn s igen bven
term; flll vagy kiss les szgekben flfel trekv, merev gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, gulaalaku koront

Ifi
alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mintsem birs-alanyon; nagy ft nem ne
vel, teht legalkalmasabb gulafnak vagy oi-salaku trpe fnak; helyben
s talajban, ngy ltszik, nem vlogats. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel szelden elvkonyodk; egyenesek, merevek, alig knyksek,
bordzatlanok ; flllk vagy kiss les szgekben flfel trekvk; gyenge
korukban elg srn s finoman molyhosak; i't korukban csupaszak, sr
gval kiss rnyalt zldesbarnk; napos flkn itt-ott vrpirossal belehel
tek; aprbb-nagyobb, tbbnyire kiss hosszas, fehres pontokkal elg srn
s elg szembetnleg pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek, a vessztl jl elllk; szi'kvel rnyalt pirosas barnk; alig kiemelked, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, szlestalpu kposak, alig hegyesek, szr
kvel s barnval tarkzott pirosas gesztenyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok, a vesszk aljn pedig elg nagyok; nem vastag,
de elg kemnyszvetek; tojsdadok; szablyosan elkeskenyed, inkbb
vagy kevesbb rvid, les hegyben vgzdk; szles vlgyesek, itt-ott csa
tornsak; iveitek; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csu
paszak, simk, bgyadtan fnylk, vilgos- vagy kiss srgs-zldek; szlei
ken elre hajl, apr, tompa fogakkal, szablytalanul frszesek. Levlnyelk rvid, vkony vagy kzpvastag, rugalmas; csaknem vzirnyosan elll.
Levlplhi fonl vagy ridomuak, a nyl tvtl kiss flebb, a nylre helye
zettek, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei jval nagyobbak, mintaveszszkn levk, tbbnyire szles s hosszas tojsdadok, itt-ott csaknem szvalakuak, tbbnyire laposak; sztll, hossz, vkony, hajlkony nyelkrl
lankadtan lekonyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. M a s , Le Verger, II. 167. Msok, tudtommal, mg nem irtk le.
szrevtel. E finomz, nyri krtnek egyetlenegy lizi kertbl sem
volna szabad hinyoznia. Szles elterjesztsre mlt liaznkban mindentt:
de nagyban tenyszteni csak nagy vrosok mellett jrna haszonnal.

17

279. Grgoire Ilon.


(Hlne Grgoire)

Szrmazsa. E kitttn krtt a vilgszerte liires belga magonczoz,


Grgoire a Pastorale ( = Tli esperes) magvairl nyerte Jodoignebaii. A mag
rl kelt anj^afa 1852-ben termett nla elszr. Mint terjesztsre mlt, kitn
gymlcs, csakliamar elterjedt mindenfel a vilgon. Ojtvesszejt tbb hite
les helyrl is megkai)tam. Tbb zben tennett mr nlam is. Fajom valdi
sga ktsgtelen.
rsideje. Nlam seyt. kzepe tjn; hvsebb tjakon cet. kzepig
is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alai<ja. Vltoz; tbbnyire azonban tojsdad csigaalaku, nha pedig
tojsdad krtealaku; elg szablyosan boltozott sikfllet. Zme kzptjra,
nha pedig kiss albb, kelyhes vge fel esik, honnt kelyhe fel inkbb
vagy kevsbb hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe krl szk kari
mban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb s
nha nmi behajlssal is fogyva, rvid, tompa knpos vgben enyszik el.
S z r a rvid, vastag fs, tbbnyii'e azonban hnsos, bnnksan vgzd, srgs
vilgosbarna, fnyes mzzal inkbb vagy kevsbb befuttatott; a gymlcs
cscsra hsos emelkedsek kz helyezett vagy hsos emelkeds melll
oldalvst kill. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl flll, srgs
barna, rvid, hegyes, szarunem osztvnyaival cseklyke s szk mlyedsben
l, melynek aljn s falain nmi lapos rnczok szlelhetk, de ezek a kari
mt ritkn teszik hullmoss s szrevehetleg a gymlcs derek-a sem
vonulnak fl
Szne. Bre finom, vkony, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte vilgos vagy fehres-zld; rtvel sppadt czitromsrga; napos olda
ln is csak kiss lnkebb srga s csak elvtve kap nmi gyngdpiros
rnyalatot. Pontozata ritks; rendetlenl elszrt, igen apr, fahjszn petytyecskkbl ll, nem szembetn. Nnn finom rozsdamz csak szra krl s
kehely regnek falain nuitatkozik rajta.
Belseje. Hsa fehr, finom, csaknem ttetsz, teljesen sztolvad; mag
tokja kri sem kves-szemcss; leve b, czukros, finom savanynyal emelt,
igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja znrt vagy csak
kiss nyilttengely: tmlcskiben jkora nagy, tojsdad, rvidhegy, barna,
p magvakat rejt.
Fja. Nlam csak mrskeltnvs, de egszsges s edzett, nem korn,
de a neki kedvez viszonyok kzt elg bven term; flll vagy kiss nyilt
szgekben flfel trekv, merev gaival, melyek gymlcsz szervekkel

18
elg jl berulizkodnak, szp lombos, kellleg' szells, gulaalaku koront
alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint a birs-alanyon; gulafnk alkalmasabb,
mintsem szlas fnak; mg vidkem mostoha viszonyai kzt is jl dszlik
ugyan, de keveset terem, kellleg nyirkos talajban bizonyra bvebben s
szebb gymlcsket is terem, mintsem az n kertem knnyen kiszrad, laza
talajban. Gj'tmlcsei elg jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzpliosszak, elg vastagok vagy csak kzp
vastagok; liegyk fel lassudan elvkonyodk, de liegyknl, gyakran, bunksan vgzdk; egyenesek, noha knyksek; bordzatlanok; flllk vagy
rzsunt flfel ti'ekvk; gyenge korukban finoman mol3diosak; rt koruk
ban csupaszak, zldes barnk; itt-ott csaknem vrhenyes barnk; aprbbnagyobb, kerek vagy itt-ott kiss hosszas fehres pontokkal majd srbben,
majd ritkbban, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, rvid, hasas kposak, hegyesek,
a vessztl elllk, szrkvel mosott sttbarnk; inkbb vagy kevsbb
duzzadt, bordzatlan takpon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kiss hosszas kposak, elg
hegyesek, szrkvel tarkzott sttbarnk.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok; nem ppen vastag, de
kemnyszvetek; a vesszk aljn hosszas tojsdadok; a vesszk hegye
fel tojsdad kerlkesek, mindkt vgkn kiss elkeskenyedk; tbbnyire
rvidke, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy lapos vlgyesek;
csak alig veltek, gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csu
paszak, simk, bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken alig szembe
tnleg fogazottak s tbbnyire pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn hoszszas, flebb pedig rvid vagy kzphossz, elg vastag s merev; inkbb
vagy kevsbb rzsunt ilfel ll. Levlplhai fonl- vagy ridonmak, nem
tartsak. Virgrgyet krt levelei hoszabbak, keskenyebbek, mint a veszszku levk, teknsek itt-ott szelden hullmosak, pszlek; sztll, hoszszu, vkony rugalmas nyelkrl kiss velten lefel konyulTc.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. B i V 0 r t. Annl, de pomol. IV. 79.
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 270.
Mas, Le Verger, IIL 96-dik szm alatt.
J a h n , Illnstr. Handb. der Obsth. V. 437. s sokan msok is.
szrevtel. Az alfldn, olyan mostoha viszonyok kztt, a milyeneket
vidkemen tall, kevs haszonnal jrna tenysztse: de nagyobb folyvize
ink mellkn s haznk emelkedettebb tjkain, a hol gykereivel nyron t
is tall a fldben nedvessget, megrdemeln, hogy minden kertben helyet
juttassunk szmra.

19

280. Arabella.
Szrmazsa. Bizonytalan. Oberdieck Van Monstl kapta nv nlkl s
azt gyantja, hogy Van Mons nyerte azt magrl. Mint igen termkeny s j
krte'ajt aztn fnebbi neve alatt Oberdieck irta le bvebben s terjesztette
el mindenfel. Nekem is ajndkba kldtte meg ojtvesszejt Jeinsenbl,
1872-ben. 'l'bb zben termett mr nlam is Oberdieck lersval teljesen
egyez gymlcsket.
rsideje. Nlam sept. els felben; hvsebb tjakon oct. kzepig is
eltart.
Minsge. Csaknem .1. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alalcja. 'l'bbnyire krtealakn; nha hosszas csigaalakn; szablyosan
boltozott sikfllet. Zme a kzptjnl jval albb, a kelyhes vg fel esik,
honnt kelyhe fel tbbnyre flgmb-alakulag boltozdik s kelyhe krl tbb
nyire oly szk karimban vgzdik, melyen a gymlcs csak ritkn llhat
meg; szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behajlssal is fogyva,
inkbb vagy kevsbb hosszas, karcs s majd hegyes, majd gmblyded
cscsban vgzdik el. S z r a rvides vagy kzphossz, vastag vagy elgvastag, fs, nha grcss, bunksan vgzd; a gymlcs cscsbl, csaknem
annak folytatsaknt kiss ferdn kill. K e l y h e nylt vagy flig nylt;
rendetlenl flll, hosszas, hegyes srgsszrke, szarunem osztvnyaival
csaknem a flszinen vagy cseklyke lapos mlyedsben l, melynek falain
s karimjn csak elvtve mutatkoznak nmi bords vagy szelden hullmos
emelkedsek.
Szne. Bre vkony, de kemnyks, sima, szraz tapintatu, fnytelen;
elejnte sppadt vagy fehres zld; rtvel bgyadt zldessrga; napos oldaln
is csak nagy ritkn mutatkozik nmi halvny piros sznezet. Pontozata elg
sr; finom, apr, fahjszin pettyekbl ll; majd alig, majd elgg szembe
tn. Finom rozsdaalakzatok egyes foszlnyokban vagy foltokban, tbbnyire
csak ott mutatkoznak flletn, a hol a br, fejlds kzben, srlst kapott.
Belseje. Hsa fehr vagy bgyadt fehr, finom, kevss tmtt, olvad;
magtokja krl is csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve b, elg
czukros, gyngd savanynyal emelt, elg kellemes, az Egri krtre emlkez
tet, illatos, de nem mindenkor kellleg fszeresiz. Magtokja zrttengely;
tmlcskiben tojsdad, hegyes, fekete, p magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; elg korn s igen
bven term; flll vagy nylt szgekben elll gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de szells, gulaalaku koront
alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon; gulafnak inkbb alkal
mas, mintsem szlas fnak. Ugy ltszik, hogy helyben s talajban nem vlo
gats. Gymlcsei elg jl lljk helyket a fn.
2*

20

Vesszei. Nem szmosak, kzpliosszak, kzpvastagok; hegyk fel kiss


elvkonyodk, de kegyknl bunksan vgzdk; alig egyenesek, szembetnleg knyksek; csaknem bordzatlanok; flllk vagy nyilt szgekbn
flfel trekvk: gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak
srgs barnk, tvk fel pedig zldesbarnk; apr, kerek, srgsfehr pon
tokkal elg strfln. de nem szembetnnleg pontozottak ; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak hegyesek, a vessztl
elllk, szrkvel tarkzott sttbarnk; elg duzzadt, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, karcsuknposak, hegyesek, stt barnval tarkzott
vilgos gesztenyeszin })ikkelyekkel bortvk.
Levelei. Kicsinyek; vastag- s kemnyszvetnek, merevek; tojsdadok,
vagy lndss tojsdadok; szablyosan elkeskenyed, majd hosszas, majd
rvidke, szrs hegyben vgzdk ; csatoinsak, iveitek; nyelkrl vzii'nyosan
elllk vagy lefel grblk ; gyenge korukban ritksan sfinomanmolyhosak ;
rt korukban csupaszak, simk, elg fnj'esek, vilgos zldek ; szleiken igen
apr, tompa fogakkal sin s elg szablyosan frszesek. Levhiyelk rvid
vagy kzphossz, kzpvastag, hajlkony; tbbnyire les szgekben flfel
ll. Levlpllii ridomuak vagy vkony fonlalaknak, kevss tartsak.
Virgrngyet krt levelei vkony szvetek, elg hajikonyak; flfel ll,
hossz, vkony s hajlkony nyelkrl lekonyultn sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. 0 b e r d i e c k, Anleitung zur Ke7intniss des bestn Obstes, 266.
lapjn. Msok tudtommal mg nem irtk le.
szrevtel. Termkenysgre vetekedik mg vidkem mostoha viszonyai
kzt is brmely krtefajjal; minl fogva, ha nagyban val tenysztsre nem
is ajnlhat, de egy-egy fnak biz vast helyet adhatunk szmra is kr
teinkben.

21

281. Bivort Ivn.


(Jean-Baptiste Bivort.)

Szrmazsa. E jeles krtt Bivort Sndor, kitn, belga gymlcssz


nyerte magrl (leest-Saint-Rniy-ben. A magi'l kelt anyafa 1847-ben termett
elszr. Bivort Ivn, belgyministeri osztlyfnk nevrl elkeresztelve, csak
hamar elterjedt mindenfel, mint olyan krtefaj, melynek fja mindentt jl
dszlik, jl terem s gymlcsei finom izt kpes, llitlag mindentt kifejteni.
Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a Simon-Lonis testvrek faiskoljbl, Plantii'esbl. Tbb zben termett mi- nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sejjt. dei-ekn; hvsebb tjakon novemberig is elhzdik.
Minsge. 1. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval nagyobb is.
Alakja. Csigs krtealakn: rendszerint elg szablyosan boltozott, skfllet; nha egyik oldaln hzottabb, mint a msikon. Zme kzptjra vagy
kiss albb, kelylies vge fel esik, honnt kelyhefel szelden gmblydve
boltozdik s kelyhe kri szk, de laposas karimban vgzdik; szra fel
pedig elejnte szelden, aztn kiss hrtelen behajlssal fogyva, inkbb vagy
kevsbb rvid, karcs s tompakupos vgben enyszik el. S z r a hossz
vagy hosszas, kzpvastag, fs de elg hajlkony, tvnl hsos, hegyeni
bunksan vgzd, srgsbarna s fnyes mzzal csaknem vgig bevont; a
gymlcs cscsn hsos dudorok kz helyezett vagy linsos emelkeds melll,
csaknem a gymlcs folytatsaknt, ferdn kill. K e 1 y li e nylt vagy flig
nylt; inkbb vagy kevsbb rendetlenl flll, ke.skeny, hegyes, srgsbai'na, szarunem, csatorns osztvnyaival tbbnyre szk s nem mly regben
l, melynek falain bords vagy hullmos emelkedsek csak ritkn mutatkoznak.
Szine. Bre finom, vkony, sima, szraz-tapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte lnk zld; rtvel srgs zld; napos oldaln is csak zldessrga
s nha nmi ignytelen prossal sznezett. Pontozata sr, apr, barna vagy
fahjszin pettyecskkbl ll, nem szembetn. Finom rozsda foltok szaka
dozott hlzatknt vagy mrvnyzatosan, nha csaknem az egsz fellett
elbortjk.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, finom, gyngd, olvad;
magtokja krl kvecs-szemcss; leve igen b, czukros, gyngd savanynyal
emelt, igen kellemes fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely; tmlcskiben hosszas tojsdad, hegyes, barna, p magvakat rejt.
Fja. ^'ignvs, egszsges s edzett; korn s rendszerint elg bven
term; flfel trekvi gaival, melyek gymlcsz szervekkel elg jl beru
hzkodnak, szp lombos, de kellleg szells, gulaalaku koront alkot. Dszlik
birsen is vadonczon is, alkahnas gulafnak inkbb, mintsem szlas fnak;
mindentt jl dszlik ugyan: de kellleg nyirkos talajban bvebben s szebb

22

gyinlcsket terem, mintsem az u vidkem knnj^eu kiszrad, laza talaj


ban. Gryiimlcseit az ersebb szelek knnyen letizedelik ; mirt is igyekezznk
szmra vdett helyet juttatni kertnkben.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak, vastagok vagy kzp vastagok,
hegyk fel kiss elvkonyodk; ritkn egyenesek, igen knyksek, finoman
s tbbnyire hegyk fel bordzottak ; gyenge korukban ritksan molyhosak;
rt korukban csupaszak, srgs barnk, napos flkn pirossal kiss szne
zettek; apr, hosszas vagy kerek, fak pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, hosszas kposak, hegyesek,
a vessztl jl elllk; szrkvel tarkzott sttbarnk; elg kiemelked,
hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas, karcsukuposak, hegyesek, pirosas
barnk, szrkvel itt-ott tarkzottak.
Levelei. Kzpnagyok; vkony-, de kemnyszvetfek; tojsdadok vagy
lndss tojsdadok; tbbnjdre szablyosan elkeskenyed, hosszas, les hegj^ben vgzdk; lapos-vlgyesek vagy csatornsak; inkbb vagy kevsbb
veltek; gyenge korukban is csak als lapjukon s szleiken finoman s ritksan
molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, elg fnyesek, vilgos-zldek;
szleiken apr, tompa fogakkal csak itt-ott frszesek, nagyrszt azonban
pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, a vesszk hegye fel pedig
mind-mind inkbb rvid, kzpvastag, rugalmas; inkbb vagy kevsbb les
szgekben flfel ll. Levlplhi fonlidomuak, flfel llk, elg tartsak.
Virgrgyet krt levelei majd kisebbek, majd nagyobbak, mint a vesszkn
levk, laposak, csaknem pszlek; hosszas, vkony, hajlkony nyelkrl
kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. B i V 0 r t , Annl, de pomol., VI. 45. s
Les fricits dn jrd in Van Mons, a 45. lapon. Msok
tudtommal mg nem irtk le.
szrevtel. Inkbb val haznk magasabban fekv vidkeire, mintsem az
alfldre; mert itt alig tall az ersebb szelek ellen tolomra s aztn gy
mlcsei, szraz, meleg vjrskor, ertetve rnek s zk kell finomsgt nem
mindenkor kpesek kifejteni.

23

282. Dumont vajoncza.


(Beurr Dumont; Dumont's Butterbirn.)

Szrmazsa. E kitn kirtt Joigiiy br kertsze, Dumo)\t Jzsef nyerte


magrl, Esquelmesben, l'ournay mellett (Belgium). A magrl kelt anyafa
1831-1)611 termett elszr s a tournay-i kertsz trsulat, a neki bemutatott
s terjesztsre mltknak tallt gymlcsket 1833-ban megkoszorzta volt.
Ezen id ta folyvst terjed e jeles krtefaj mindenfel a vilgon. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvrek liires faiskoljbl, Plantiresbl. 'I'bb zben termett azta nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. h folytn; hvsebb tjakon novemberig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg T. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire zmk tojs-alaku, vagy hengeres tojsdad;
inkbb vagy kevsb szablytalanul boltozott, buczkos s hovadsos fllet.
Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel
hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szles
s laposas talpat alkot, melyen jl megllhat; szra fel pedig elejnte sze
lden, aztn mindinkbb fogyva, tbbnyire zmk s szablytalanul csonk
zott vagy csak kpos vgben enyszik el. S z r a rvid vagy rvides, rend
szerint vastag, fs, tvnl hsos, hegynl bunksan vgzd, zldesbarna
mzzal befuttatott; a gymlcs sarkn, hsos emelkeds mell, csaknem a flszinre, kiss oldalt helyezett s nha csaknem a gymlcs folytatsaknt h
sosn kiemelked. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; flll rvid, hegyes barnssrga, szarunem osztvnyaival tbbnyire szk s nem mly regben l,
melynek falain s karimjn szeld, lapos bordk s barzdk vltakoznak,
a melyek inkbb vagy kevsbb szembetnleg, a gymlcs derekra is flvoiiulnak s ennek kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szne. Bre vastag s kemnyks, elg sima, szraztapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte lnk zld; rtvel lnk czitromsrga; napos oldaln majd
srgs-, majd karmin pirossal mosott vagy csak belehelt s tarkzott. Pontozata ritks; szablytalanul elhintett \)ariia vagy fahjszin pettyecskkbl
ll, nem szembetn. Rozsda csak elvtve s tbbnyire csak ott ltszik flletn, a hol a br fejlds kzben, srlst kapott.
Belseje. Hsa fehr, a br alatt kiss srgsba jtsz, igen fiaom, tmttes, olvad; magtokja krl is csak ritksan s finoman kves-szemcss;
leve igen b, igen czukros, gyngd, de nha kiss hzs savanynyal emelt,
igen kellemes, gyngden illatos s fszeresiz. Magtokja zrt vagy csak
kiss nyilttengely; tmlcskiben hosszas, hegyes-tojsdad, barna, p, nha
azonban csak idtlen magvakat rejt.

24

Fja. Erteljes, egszs%es, edzett; elg korn s elg bvea term;


kiss nylt szgekben olfel trekv, nylnk gaival, melyek gymlcsz
szei'vekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, gulaalakn koront alkot. Dsz
lik bii'sen is, vadonczon is; gulafnak alkalmasabb, mintsem szlas fnak;
mindentt jl dszlik ugyan, de kttt s kellleg nj'irkos talajban bvebben
is, szebbfejlds gymlcsket is terem, mintsem az n vidkem knnyen
kiszrad laza talajban. Vdett helyett kivan; mert klnben gymlcseit az
ersebb szelek knnyen letizedelnk.
Vesszei. Elg szmosak s elg hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok,
hegyk fel lassudan elvkonyodk, de hegyknl kiss bunksan vgzdk;
egyenesek, kiss knyksek, szelden bordzottak; flllk vagy les sz
gekben flfel trekvk; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban
csupaszak, srgaszinttek, napos flkn pirossal kiss sznezettek; apr hoszszas vagy kerek, fak pontokkal alig szrevehetleg s ritksan pontozottak;
rendes levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvid kposak, hegyesek, a vessztl elllk, szr
kvel kiss tarkzott, fnyes sttbarnk; elg kill, finoman bordzott ta
lapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek, sttbarnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vkony, de kemnyszvetek; szp tojsdadok; tbbnyire rvidke, szrs hegyben vgzdk; csak
nem laposak vagy lapos vlgyesek s szleiken kiss lefel hajlk; itt-ott
veltek; nyelkrl csaknem vizrnyosan elllk: gyenge korukban finoman
molyhosak; rt korukban csupaszak. simk, elg fnyesek, vilgos vagy csak
nem srgs zldek; szleiken alig szrevehetleg s csak itt-ott fogazottak,
teht csaknem pszlek. Levlnyelk kzphossz, kzpvastag, elg merev
majd vizrnyosan el-, majd kiss rzsunt flfel ll. Levlplhi fonlvagy ridomuak, a nyl tvtl flebb, a nylre helyezettek, elg tartsak.
Virgrgyet kit levelei tbbnyre nagyobbak, mint a vesszkn levk, la
posak, csaknem pszlek; sztll, hosszas, hajlkony nyelkrl lefel csggk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i v o r t , Amml. de pomol. V. 59.
L u m o r t i e r , Pommie toiirnaisienne, 107. lapjn.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 353.
Mas, Pomol. gttrale, T. 135.
J a h n , llhcstr. Handb. der Obstk. VII. .383. s msok.
szrevtel. Az alfldn csak pletektl vdett, hzi kertekben lehetne
e jeles krtt haszonnal tenysztennk: minlfogva inkbb val ez is haznk
hegyes-vlgyes vidkeire, mintsem az alfldre.

25

283. Grbefju krte.


(Arbre-courb; Krummholz-Bime.)

Szrmazsa. E jeles krtt valsznleg Van Mons nyerte magrl


1830-ban. Nmely gyimlcssz ugyan lltja, hogy Leclerc nyerte volna mag
rl, Lviban, Francziaorszgban: de Leroy fraiiczia gynilcssz tagadja ez
lltst; mert ugy , mint az Angers-vidki gytimlcsszek, nolia Lvihoz
kzel laknak, mit sem tudnak arrl, liogy e krte Leclerc magoncza lett
volna. Ojtvesszejt 1868-ban, a Van Mons-kertbl, Belgiumbl s 1872-ben
Oberdiecktl Jeinsenbl, teljesen egyezleg kaptam meg. Tbb zben termett
mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. kzepe tjn; hvsebb tjakon okt. vgig is
eltart.
Minsge. L rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl; gyakran jkora nagy.
Alal<ja. Vltoz; tbbnyire azonban hasas krtealaku; nha szablyta
lan csigaalaku; rendszerint hovadsos s buczkos-fllet. Zme a kzp
tjnl albb, a helyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szeliden gmb
lydve boltozdik s kelylie kri inkbb vagy kevsbb szk s tbbnyire
kiss ferdn ll karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szeliden,
aztn behajlssal is fogyva, tbbnyire rvid, tompa-kupos vgben enyszik el.
S z r a rvid vagy kzphossz, vastag vagy elg vastag, fs, kt vgn
kiss bunks, vgig barnamzos; a gymlcs cscsn majd a flsznre helye
zett, majd cseklyke mlyedsbl kiss oldalt kill. K e l y h e nylt; fl
ll, trkenyhegy, szarunem, srgsbarna osztvnyaival tbbnyire szk s
nem mly regben l, melynek tbbnyire ferdn ll. hullmos karimjrl
elenyszleg nmi bords emelkedsek is nylnak a gymlcs derekra s
annak egyik oldalt hzottabb teszik, mint a msikat.
Szne. Bre elg vkony, sima, de szraz- s gyaki-an rdes tapintatu,
bgyadtan fnyl; elejnte vilgos fzld; rtvel srgs zld ; napos oldaln
is csak kiss srgsabb zld, minden pirossg nlkl. Pontozata sr, fahjszn pettyecskkbl ll, elg szembetn. Eozsda alakzatok majd szakado
zott foszlnyokban, majd srbben is sszefolyva tbbnyire minden gyml
csn fordulnak el; nha csaknem az egsz gymlcst finom, zldesbarna
rozsdamz ftyolozza be.
Belseje. Hsa fehres vagy zldesbe jtsz fehr, elg finom, olvad ;
magtokja krl kiss kvesszemcss; leve igen b, igen czukros,finomsavanynyal emelt, igen kellemes, az Izambert krtre emlkeztet fszeresz. Mag
tokja zrt vagy kiss nyilttengely; tmlcskiben majd idtlen, majd pfloldalu tojsdad, fekets magvakat rejt.

26
Fja. E'iatal korban vgiivs: ksbb is epfszsges s elg edzett,
korn s a neki kedvez lielj'en rendkivl bven term; flll vagy rendet
lenl sztll s klnflekp el- vagy lefel is grbl gaival, melyek gy
mlcsz szervekkel jl berulizkodnak, elg lombos, szablytalan alakn ko
ront alkot. Birsen nem dszlik olyan jl, mint vadonczon. Korona magas
sgban, vadonczra ojtva szlasfnak is alkalmas ngyan, de lczezett melletti
mvelsre mgis alkalmasabb; mert nagy gymlcseit a szlas frl az ersebb szelek knnyen letizedelik.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, liegyk fel lassudan
elvkonyodk; nem egyenesek, lianem rendszerint grbk s knyksek, bordzatlanok; gyenge korukban finoman s ritksan molyhosak; rt korukban
csupaszak, zldesbarnk; aprbb nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas, srgs
szrke pontokkal elg srtn s szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbb
nyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, kiss tompahegyek, a
vessztl elllk, pirosas barnk; jl kiduzzadt, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, tompahegyek, szrkvel s stt
barnval tarkzott pirosas gesztenyeszinek.
Levelei. A vesszk aljn elg nagyok; egyebtt csak kzpnagyok;
vkony, de ei's-szvetek; hosszas tojsdadok, itt-ott lndss tojsdadok, szablj'osan elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; a vesszk aljn le
vk laposak; egyebtt pedig csatornsak; itt-ott veltek, hullmosak s csa
varosn elgrblk; nyelkrl lefel lgk; gyenge korukban finoman moly
hosak ; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, lnk zldek; szleiken igen
tompa fogakkal szablytalanul irszesek vagy csaknem pszlek. Levlnyelk hossz, vkony, rugalmas; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi ridonuiak, hamar elhullk. Viigrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak,
mint a vesszkn levk, laposak, hullmosak; igen hossz, vkony, rugalmas
nyelkrl velten lefel csggk.
Hasonnevei. Krummholzige Schmalzbirne; Grand Amiral.
Leri. J a h n, lllust. Handb. der Obstk. V. 419.
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 151.
Mas, Le Verger, T. 39. a 18-dik szm alatt s tbben msok is.
szrevtel. E jeles krte is inkbb val haznk hegyes-vlgyes vidkeiie, mintsem az alfldre: mert itt ugyan fja mg vidkem mostoha viszo
nyai kzt is jl dszlik, de gymlcseit rszint az ersebb szelek, melyeknek
itt mi sem ll tjban, rszint a szmtalan krtkony rovar, majd mindig le
szretelik id eltt: mg a magasabban fekv tjakon a szelek erejt meg
trik a hegyek s a krtkony rovarok csak szrvnyosan fordulnak el.

27

284. Bodorfle iskolai krte.


(Bodorsche Schulbirn.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Jalm, nmet gyiimlcssz az Illustr. Handb.


der Obstk. 11. 24.5-ik lapjn, leir ugyan Scliulbirn" nv alat egy krtefajt,
de ez a futebbitl teljesen klmbzik. Nagyon valszn, hogy Erdlyben
lpett a vilgra; mert nevt s rvid jellemzst egyedl csak nhai legidsb Bodor Pl kzli elszr egy, 1826-ban kiadott catalogjban. Mint kicsi
sge mellett is igen becses s terjesztsre mlt krtefajt, 188,5-ben ismer
tette meg velem idsb Bodor Pl, az erdlyi gazdasgi egylet gymlcsszeti
szakosztlynak elnke, a ki 70 vet meghaladott kora daczra is, mg folyvst
lnken rdekldik, a gymlcsszet gye irnt. kldtt hozzm lersra
alkalmas pldnyokat s ojtvesszt is, e becses fajrl, aztn szolgltatta
kezeimhez a fa nvnyzetnek lershoz szksges adatokat is, neki kszn
hetjk, teht, hogy e krtefajt teljes lersban mr is bemutathatom.
Ersideje. Aug. els felben; ha zsendlt korban leszedjk fjrl;
1012 napig eltart psgben, a gymlcskamrban.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kicsiny vagy kisded.
Alakja. Inkbb vagy kevsbb rvid krte-alaku, vagy csigs krtealaku; elg szablyosan boltozott sikfllet. Zme csaknem kzptjra esik,
honnt kelyhe fel majd flgmbalaklag, majd kiss sszbb hzdva ugy
boltozdik, hogy ezen sarkra fl sem llthat ; szra fel pedig hirtelen
fogyva s nmi csekly behajlst is alkotva, inkbb vagy kevsbb rvid,
tompa-kpos vgben enyszik el. S z r a igen hossz, vkony vagy kzp
vastag, fs, de igen hajlkony, tvnl hsos vagy bunks, zldessrga, nagy
rszt azonban fnyes vilgosbarna mzzal bevont; a gymlcs cscsn hsos
gyi'zetbl vagy csaknem a gymlcs folytatsaknt kill. K e l y h e elg
nagy, nyilt; flll, de hegykkel sztterl, hosszas keskeny, trkenyhegy
osztvnyaival csaknem a flszinre vagy cseklyke mlyedsbe helyezett,
melybl azonban osztvnyai hegyvel jval flebb r a gymlcs flszinnl.
Szne. Bre vkony, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte
spadt zld; rtvel zldessrga; napos oldaln kiss lnkebb srga s
rendszerint, kisebb-nagyobb darabon, ignytelen pirossal sznezett. Pontozata
sii; igen apr, barna pettyecskkbl ll, szabad szemmel alig szrevehet.
Rozsdaalakzat csak elvtve fordul el flletn.
Belseje. Hsa fehr, flnom, kevss tmtt, olvad; magtokja krl
kiss kves-szemcss; leve igen b, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen
kellemes, gyngden illatos s fszeresiz. Magtokja kiss nyilttengely;
szk tmlcskiben floldalu tojsdad, mindkt vgn hegyben vgzd, stt
barna, p magvakat rejt.

28

Fja. Erteljes, fiatal korban vguvs, egszsges s edzett; korn,


rendesen s bven term; rzsutit flfel ll, nylnk gaival, melyek gy
mlcsz szervekkel jl berulizkodnak, ritks lombozat, magas gulaalaku
koront alkot. Vadonczra ojtva szlas fnak legalkalmasabb; mindentt jl
dszlik ugyan; de kellleg nyirkos, knny fldben tartsabb let, mintsem
kttt, nehz agyagban. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vagy kzphosszak, kzpvastagok,
hegyk fel lassudan el vkonyodk; elg egyenesek, alig knyksek, bordzatlanok; kiss les szgekben flfel trekvk; gyenge korukban elg
srn molyhosak; rt korukban is csak itt-ott csupaszak, simk, csaknem
fnyesek, srgsbarnk; szenynyes szrke pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. A vesszk aljn igen aprk; a vesszk hegye fel elg nagyok
kposak hegyesek, a vessztl elllk, simk sttbarnk; majd alig, majd
elgg kiemelked bordzatlan talapon lk.
Virgriigyei. Kzpnagyok, hegyes kposak, szrkvel tarkzott stt
barnk.
Levelei. Elg nagyok; elg vastag, de nem kemnyszvetek; szles
tojsdadok, itt-ott szivalakuak, vagy csaknem kerek tojsdadok; hirtelen
elkeskenyed, rvidke, les hegyben vgzdk; teknsek, de a vesszk aljn
csaknem laposak s szleikkel lefel hajlk; itt-ott kanlformn blzttek;
alig iveitek: gyenge korukban alul-fll finoman molyhosak; rt korukban
csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, vilgos vagy csaknem srgs zldek;
szleiken apr, tompa fogakkal rendetlenl frszesek. Levlnyelk kzp
hossz, kzpvastag, rugalmas, tvnl gyngd violaszinnel befuttatott;
inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlpllii fejletlenek,
fonlidonnmk, hamar elhullk. Vii-grgyet krt levelei szles tojsdadok,
csaknem laposak hullmosak ; elg hossz, rugalmas nyelkrl .lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtononal mg senkisem irta le krlmnyesen.
szrevtel. Fjnak vgnvse s termkenysge, valamint gymlcsei
nek j ze vgett, nagy vrosok mellett, piaczi elrusits tekintetbl, haszon
nal lehetne e krtefajt tenysztennk. Mennyire fog bevlni alfldi gyml
cseink kz? id s tapasztalat bgja megmutatni.

29

285. Kolmr vajoncz.


(Beurr Colmar; die Enghion )

Szrmazsa. Foly szzad elejn Van Mons nyerte magrl s Beurr


(VEngliien (= Engliieni vajoncz) nv alatt kezdette elterjeszteni. Meglehet
sen el van mr terjedve mindenfel: de, mert rsidejt, bens minsgt
illetleg sok helyt vltozst szenved; azon gymlcsk kz tartozik, me
lyeknek valdisga, a gymlcsszek eltt, mg napjahikban is kr-dses. Oj
t vesszejt 1874-ben kaptam Plantiresbl, a Simon-Louis testvrek hires fa
iskoljbl. Tbb zben termett mr nlam. Gymlcsei egyezvn a lersok
kal, fajom valdisgban nincs okom ktelkedni.
rsideje. Nlam aug. vgn, sept. elejn; hvsebb tjakon s kedve
zbb visszonj'ok kzt, nha decemberig is eltart.
Minsge. Kedvez viszonyok kzt I. rend; nlam csak II. rend cse
megegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Alal<ja. vSzablytalan zmktojsdad; nha hasas csigaalaku ; majd sk,
majd hovadsos s buczkosfllet. Zme majd kzptjra, majd kiss albb
kelyhes vge fel esik, honnt kelylie fel majd szelden s flgmbalakulag,
majd hrtelen gmblydve boltozdk s kelyhe krl elg szk, de laposas
karimban vgzdik; szra fel pedig tbbnyre rendetlenl sszbb hzdik
s nha tompakuposan fogy el. S z r a rvid, vastag, nha hsos, grcss,
nha pedig kzphossz, de elg vastag, fs, kt vgn bunks, vilgosbarna
mzzal csaknem vgig bevont; a gymlcs cscsn hsos gyrzetbl vagy
hsos dudor melll, nha pedig csaknem a gymlcs folytatsaknt, kiss fer
dn kill. K e l y h e nylt vagy flig nylt; flll vagy sszehajl, rvid,
trkenyhegy, szarunem osztvnyaval elg szablyosan kikanyai'tott, szk
s ritkn mly regben l, melynek falait tbbnyire fahjszin, sugai-as rozsda
szokta bortani.
Szne. Bre vkony, elg sima, gyngd-, de itt-ott kiss idestapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte spadt zld; rtvel srgs zld; napos ol
daln pirossal gyngden sznezett s nha lnkebb piros foltokkal is tark
zott. Pontozata elg sr; igen apr, zlddel szegett barna pettyecskkbl
ll; nha alig, nha pedig elg szembetn. Fahjszn rozsda szakadozott
foszlnyokban vagy mrvnyzatos foltokban, majd minden gymlcsn szokott
mutatkozni.
Belseje. Hsa fehr, fnom vagy elg finom, olvad; niagtokjakrl igen
kves-szemcss; leve igen b, czukros, finom savanynyal emelt, elg kelle
mes fszeres-z. Magtokja csak kiss nylttengely; tmlcskben hosszas,
hegyes, tojsdad, vilgosbarna, p magvakat rejt.

30

Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; elg korn s elg b


ven term; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel trekv gaival,
melyek gytimlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de szells,
gnlaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon; alkal
mas szlasfnak is, gulafnak is. Mindentt jl dszlik ugyan, de csak kel
lleg nyirkos talajban terem gazdagon s minden tekintetben kifogstalan
gymlcsket, melyek elgg jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzpbosszak, kzpvastagok, liegyk fel lassudan
elvkonyodk, de hegyknl bunksan vgzdk; nem egyenesek, hanem szembetnleg knyksek, bordzatlanok; gyenge korukban finoman molyhosak;
rt korukban csupaszak, srgs vagy zldes barnk; aprbb nagyobb, tbb
nyire hosszas, fehres pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, duzzadt tojsdadok, rvidhegyek, a vessztl el
llk; szrkvel rnyalt sttbarnk; elg kiemelked, bordzatlan talajjouttlk.
Virgrgyei. Elg nagyok, hosszas tojsdadok, csaknem tompahegyek;
szrkvel tarkzott, pii'osas gesztenyeszn pikkelyekkel takartak.
Levelei. Kzpnagyok; elg vkony, de kemnyszvetek; hosszas s
tbbnyire keskeny tojsdadok; gyakran nyelk fel is szrevehetleg elkeskenyedk; rendszerint szablyosan elkeskenyedo, hosszas, les hegyben vg
zdk; lapos-vlgyesek, itt-ott csatornsak; inkbb vagy kevsbb veltek;
nyelkrl lefel hajlk s hegykkel flregrblk; gyenge korukban fino
man molyliosak; rt korukban csupaszak, bgyadtan fnylk, vilgos fzldek; szleiken elrehajl fogakkal kiss tompn, de elg mlyen s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn elg hosszas, flebb pedig
mind-mind rvidebb, kzpvastag, rugalmas; tbbnyire nylt szgekben fl
fel ll. Levlplhi kzphosszak, ridomuak, nem taitsak. Virgrgyet
krt levelei nagyobbak, szlesebbek s hosszabbak, de finomabban frsze
sek, mint a vesszkn levk; rendetlenl fl- s sztll, hossz, rugalmas
nyelkrl lankad tan lefel hajlk.
Hasonnevei. Beurr d'Enghien.
Leiri. J a h n , lllustr. Handb. der Obsth. II. 53.
L e r o y , Dict. de pomol. I, 338.
Mas, Pomol. gnrale, VII. 23. s tbben msok is.
szrevtel. Vidkem ghajlati s talajbeli viszonyai kzt ertetve rik
s znek kell finomsgt nem kpes kifejteni: minlfogva e krtefaj is in
kbb val haznk hegyes-vlgyes vidkeire, mintsem az alfldre. Kellleg
nyirkos, homok- vagy iszapfldben, hiszem, hogy az alfldn is hlsan ki
fogja fizetni a helyet, melyet a kertben szmra juttatimk.

1
^

31

286. Ecully szpe.


(Belle d' Eully.)

Szrmazsa. E kitn krte-ujdonsg Francziaorszgbl szrmazik, a


hol Belle d' Ecnlly-nv alatt csak 1875-ben lpett a vilgba. A Simon-Louis
testvrek nagy katalogjnak 1-s ptfzetben ln elszr rvid jellemzsben
bemutatva mint igen nagy krte, melynek eredetrl azonban mindssze is
csak ennyit jegyeztek fl zrjel kzt Ouisart et Barret, 1874." Kicsoda ez
a Cuisart s Bairet? Ok nyertk-e magrl V vagy csak fltalltk? El krd
sekre franczia gym] csszktl kell vrnunk tleletet. Hozzm e krtefaj
1876-ban kerlt a Simon-Louis testvrek hres teleprl, Plantiresbl. Azta nlam is, Drg Dniel bartomnl is, a kinek azoinial mihelyt
n megkaptam, juttattam ojtvesszt, tbb zben termett. Fajom valdi
sgban nincs okom ktelkedni; mert gymlcseimre az imnt emiitett ptkatalogban kzltt rvid jellemzs egszen rillik.
rsideje. Aug. vge; hvsebb tjakon, hiszem, hogy oct. elsejig is
eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alal(ja. Hosszas tojsalaku vagy tojsdad gnlaalaku, nha pedig inkbb
vagy kevsbb hosszas s. hasas csigaalaku; tbbnyire szablyosan boltozott
skfllet. Zme a kzptjnl jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt
kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe krl szk karimban
vgzdik ugyan, de azrt erre, mint talpra jl flllthat; szra fel pedig
elejnte szelden, aztn inkbb vagy kevsbb hirtelen fogyva majd hosszas
s karcs, majd rvides, tompakupos vgben enyszik el. S z r a kzp
hossz, vastag, grcss, csaknem hsos, bunksan vgzd, zldessrga s az
egyik oldaln srgsbarna mzzal befuttatott vagy csak hosszan bevonalzott;
a gymlcs cscsrl, hsos gyrzetbl, kiss oldalvst kiemelked. K e l y h e
nylt vagy flgnyilt; flll, rvides, barns, szarunem osztvnyaval inkbb
vagy kevsbb szk s nem mly regben l, melynek szelden rnczos
falain, szakadozott foszlnyokban nmi fahjszin rozsda is szokott nmtatkozni.
Szne. Bre kiss vastag, elg sima, de tbbnyire szraz s szelden
rdesfllet, bgyadtan fnyl; elejnte sppdt zld; rtvel srgs zld;
vagy zldessrga; napos oldaln s napszegte pldnyain homlyos vrpiros
sal bemosott vagy csak belehelt. Pontozata sr, igen apr, alig szembetn.
Kozsdaalakzat csak elvtve mutatkozik flletn.
Belseje. Hasa fehr vagy fehres, finom, gyngd, olvad; magtokja
krl is csak alig szrevehetleg kvesszemcss; leve igen b, czukros,
gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, sajtszeren illatos s fszeresz.

32

Magtokja zrt vagy csak kiss nyilttengelyf; tmlcskiben hosszas, fekets,


sovny, de p magvakat rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges, edzett; korn s bven term; les sz
gekben flfel trekv, nylnk, de es gaival, melyek gyml(;sz szer
vekkel jl beruhzkodiiak, elg strflonibos, magas gulaalaku koront alkot.
Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon. Giilafnak alkalmasabb, mint
sem szlas fnak; helyben s talajban, ugy ltszik nem vlogats : de mly
termi'teg, iszaplerakodsbl ll talajban dszlik legjobban s terem legb
vebben. Gymlcsei nagysguk mellett is elg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzpliosszak, kz p vastagok,
hgyk fel lassndan elvkonyodk ; egyenesek, alig knyksek; bordzatlanok; flllk vagy les szgekben flfel trekvk; gyenge korukban ritk
san s finoman molyhosak; rt koi-ukban csupaszak, pirossal kiss niyalt
srgsbarnk; apr, kerek, srgs szrke pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, a vessztl
elllk, szrkvel kiss tarkzott pirosas gesz tny eszinek; a vesszk aljn
csaknem talapnlkliek; a vesszk hegye fel kiss kiemelked, bordzat-'
lan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, hosszas kposak, alig
hegyesek; egymsra kiss lazn borul, szrkvel s barnval tarkzott,
pirosas gesztenyeszn pikkelyekkel takartak.
Levelei. Kzpnagyok; vkony, hajlkony, de ers szvetek; a vesszk
aljn tojsdadok; a vesszk hegye fel lndssak vagy lndss tojsdadok;
majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed, rvidke les hegyben vgz
dk ; a vesszk aljn laposak; a vesszk hegye fel is csak lapos vlgyesek;
kiss iveitek s hegykkel csavarosn elgrblk: nyelkrl rendetlenl fl
fel irnyulok; gyenge korukban ritksan s finoman mol3'hosak; rt koruk
ban csupaszak, srnk, fnyesek, srgsba jtsz zldek; szleiken alig szrevehetleg fogazottak vagy csaknem pszlek. Levlnyelk rvid vagy kzp
hossz, elg vkony s hajlkony; inkbb vagy kevsbb les szgekben
flfel ll. Levlplhi fejletlenek, hamar elhullk. Virgrgyet krt leve
lei szles tojsdadok vagy kerttlkesek, csaknem laposak, itt-ott szelden hul
lmosak, pszlek; fl- s sztll, hosszas s elg vastag, de rendkvl haj
lkony nyelkrl rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal, krlmnyesen mg senkisem irta le.
szrevtel. Szles elterjesztsre mlt haznkban mindentt, de kivlt
olyan helyeken, hol a fld nyron t sem veszti el kell nyirkossgt. J
llekkel ajnlhatom a gymlcstermelk figyelmbe.

33

287. Haagen vadoncza.


(Haagens Wildling.)

Szrmazsa. Elttem mg bizonytalan: hanem az, hogy Nmetorszgb(')l sznnazik, a Simon-Loiiis testvrek nagy katalogjban is el van ismerve.
Ojt vesszejt mg 1870-beu kaptam Dr. Lucastl, Reutlingenbl. Azta tbb
zben termett mr nlam. Fajom valdisgban nincs okom ktelkedni; mert
gymlcseimre a rentlingeni ixmiol. intzet 1869-dik vi katalogjban kzltt r
vid jellemzs egszen rillik.
rsideje. Nlam sept. oct. hvsebb tjakon nov. vgig is eltart.
Minsge. II. rendi csemege-, de I. rend hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Tbbnyii-e hasas krtealakn; kiss szablytalanul boltozott,
bords s buczkos-fllet. Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg
fel esik, honnt kelylie fel hirtelen gmblydve s nha kiss sszbb is
luizdva boltozdik s kelyhe krl elg szles, laposas s hullmos karim
ban vgzdik, melyre jl flllthat; szra fel pedig szintn elg hirtelen
fogyva vllat alkot s tompakupos vgben enyszik el. S z r a liosszas vagy
kzphossz, kzpvastag, fs, mindkt vgn bunks, fnyes viriienyes mz
zal csaknem teljesen bevont; a gymlcs cscsra hsos dudorok kz helye
zett vagy hsos dudortl ferdre nyomott. K e l y h e nyilt; flll vagy szt
terl, hosszas keskeny, hegyes, pirosas vagy barna, szarunem osztvnyaival elg szk s nem mly regben l, melynek falain lapos bor
dk s barzdk nylnak fl az reg karimjra s ezt elg lesen hull
moss tevn, gyakran a gymlcs derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt inkbb vagy kevsbb megzavarjk.
Szne. Bre finom, de szvs, sima gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte vilgos vagy kiss srgszld; rtvel lnk vilgos srga; napos
oldaln aranysrga s nha gyngd pirossal inkbb vagy kevsbb szne
zett. Pontozata elg sr; aprbb-nagyobb, fahjszin pettyecskk alakjban
jelenkez, elg szembetn. Rozsdaalakzatok csak elvtve s ott mutatkoz
nak flletn, a hol a br, fejlds kzben, srlst kapott: de kehely re
gnek falait finom vrhenyes rozsda szokta elftyolozni.
Belseje. Hsa fehres, csaknem ttetsz, kemnyks s roppan; mag
tokja krl is csak alig szrevehetleg, finoman kves-szemcss ; leve nem
b, de igen czukros, gyngd, de nha hzs savanynyal emelt, elg kelle
mes fszei'eszfl, nyers ldeletre is j, aszalvnynak pedig lendkivl becses.
Magtokja zittengely, tmlcskiben hosszas, laposas, tojsdad, barna, p,
nha azonban idtlen magot rejt.
Fja. Vignvst, egszsges, igen edzett; nem korn, de, ha elrte
gymlcsz kort, gazdagon s csomsn term; flll vagy nyilt szgek-

34

ben sztll, nylnk gaival, melyek gymlcspeczkekkel srn beruhz


kodnak, ritks s szablytalan gulaalaku koront alkot. Vadonczra ojtva
szlas fnak nevelend. Mindentt, telit mg vidkem mostolia viszonyai
kzt is jl dszlik. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak kzpvastagok, hegyk fel szelden
elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek; bordzatlanok : fl
llk vagy nylt szgekben sztllk; gyenge korukban finoman molyhosak;
rt korukban csupaszak, szrkvel rnyalt zldesbarnk; jkora nagy, tojs
dad vagy hosszas, fehres pontokkal srn s szembetnleg pontozottak ;
rendetlen levlkznek.
Rgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, hegyesek, a vessztl elllk, szr
kvel s pirossal inyalt sttbarnk; elg duzzadt, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, tojsdad kposak, kiss
hegyesek, szrkvel tarkzott sttbarnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; szles tojsalakuak: hirtelen elkskenyed, inkbb vagy kevsbb
hosszas les hegyben vgzdk; laposak vagy szleiken csak kevss flhaj
lk; alig iveitek; gyenge korukban finoman s ritksan mol3'liosak; rt koruk
ban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken igen
finom, apr, tompa fogakkal seklyen, de elg szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kziihosszu, kzpvastag, merev; inkbb vagy kevsbb
nyilt szgekben flfel ll. Levl])lhi elg hosszak, vkony ridomuak,
nem tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek mint a vessz
kn levk, laposak, szelden hullmosak, nem veltek, pszlek; vkony, de
rugalmas nyelkrl csaknem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal, krlmnyesen mg seukisem irta le.
szrevtel. A kik a finom krte aszalvnyt szeretik, e jeles fajjal bizo
nyra meg lesznek elgedve. Ilyen czlbl megrdemlen, hogy minden kert
ben, legalbb egy-egy fnak helyet juttassunk szmra.

35

288. Grgoire Hubert.


(Hubert Grgoire)

Szrmazsa. E jeles krtt a liatvanas vek vgn Grgo-e, a hires


belga inagoiiczoz nyerte magrl, .Todoigneban. Mint jdonsg, a gymlcsleirsokat tartamaz knyvekben sehol sincs mg flemltve. A Simon-Louis
testvrek nagy katalogjban is csak annyi van mondva felle, hogy elg
nagy; I rend; rs ideje janur." Ojtvesszejt Veress Ferencz Kolosvri
fnykpsztl mg 1870-ben kaptam, a mikor e jeles fajjal Grgoire, maga
ajndkozta meg A^eress urat. Tbb zben termett nlam is azta. Brha n
lam ezen faj is sz kezdetn s nem akkor rik, a mikor Belgiumban rni
szokot;t,; mgis hiszem, hogy fajom valdi.*)
rsideje. Nlam sept. vgn, oct. elejn; hvsebb tjakon, liiszem,
hogy decemberig is eltart.
Minsge. T. rend, nha pedig csaknem kitnleg T. rend csemege
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alal<ja. vSzablytalan hasas csigaalaku, buczkos s hovadsos fllet.
Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel
hirtelen gmblydve boltozdik s la])osas talpban vgzdik; szra fel pe
dig elejnte szelden, aztn hirtelen fogyva behajlst alkot s rvidke tompa
cscsban enyszik el. S z r a kzphossz, kzpvastag, fs, grbe, mindkt
vgn bunks, zld, nagyrszt pedig fnyes, barna mzzal befuttatott; a
gymlcs cscsn, tbbnyire a flszinre helyezett. K e l y h e flig nyilt; fl
ll, rvid, barna, szarunem osztvnyaival szk, lapos s nem mly reg
ben l, melynek hullmos karimjrl inkbb vagy kevsbb kiemelked bor
dk nylnak a gymlcs derekra s annak kerekdedsgt megzavarjk s a
gymlcs egyik oldalt hzottabb teszik mint a msikat.
Szne. Bre igen vkony, sima, noha hovadsos, szraztapintatu, csak
nem fnytelen; elejnte vilgos fzld; rtvel zldes srga: napos oldaln
is csak kiss lnkebb srga minden ])rossg nlkl. Pontozata sr ; egyen
len elhintett, finom, apr, zlddel szegett fahj szn petty ecskkbl ll,
elg szembetn. Rozsda csak elvtve s ott mutatkozik rajta, a hol a br
fejlds kzben, srlst kapott.
Belseje. Hsa bgyadtfehr, magtokja krl zldes erekkel, inom ol
vad ; magtokja krl sem kvesszemcss; leve b, czukros, csaknem min
den savanyt nlklz, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Mag*) Azon krtofajok, melyek Belgiumban tl kezdetn vagy tl derakn rnek, vid
kem viszonyai kzt mind sziekk vlnak ; raikp ezt munkm Ill-dik ktetnek 18 s 10.
lapjain mr l is emiitettem.

3*

36

tokja zrttengely; tmlcskiben hosszas, tojsdad, sttbarna, p, nha azon


ban csak idtlen magvakat rejt.
Fja. Vig-nvs, egszsges s edzett; korn s igen bven, tbb
nyire csomsn term; nyilt szgekben, kuszitan fl- s sztll, nylnk
gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl bei'uhzkodnak, elg lombos, de
szells, tereblyes koront alkot. Vadonczon jl dszlik; ugy ltszik, nagy
fv kpes nvekedni; mirt is szlas fiinak alkalmasabb, mintsem gulafnak; mg vidkem mostoha viszonyai kzt is jl dszlik. CTyttmlcsei jl
lljk heyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, elg vastagok vagy csak kzpvasta
gok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk; nem egyenesek, hanem tbb
nyire grbk s igen knyksek; bordzottak; gyenge korukban srn s
szembetnleg felii- molyliosak; rt korukban csnpaszak, barns srgk ; igen
api', kerek, si'gsfelir pontokkal srn s elg szembetnleg pontozottak;
rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hasaskuposak, alig hegyesek, a
vessztl elllk, szrkvel tarkzott, pirosas gesztenyeszinek; elg kiemel
ked, tbbnyire hosszan bordzott talapra lielyezkedk.
Vrgrgyei. Kicsinyek, rvidkuposok, kiss hegyesek, szrkvel tark
zott pirosasbarnk.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; tojsdadok vagy
hosszas tojsdadok, itt-ott kerlkesek; tbbnyire szablyosan elkeskenyed
hosszas, les s flrecsavarod hegyben vgzdik; vlgyesek vagy csatorn
sak; kiss veltek; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; gyenge koruk
ban, alulfjl, jellemzleg srn fehrmolyliosak ; mg rt korukban is kiss
hamvasak, bgyadtan fnj'lk, homlyos zldek; szleiken alig szreveiietleg fogazottak vagy csaknem pszlek. Levlnyelk rvid vagy kzplioszu,
kzpvastag, hajlkony; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll.
Levlplhi elg kifejldttek, ridomnak, sztllk, de rendszerint a vessz
fel vissza kanyarodok, tartsak. Virggyet krt levelei rendszerint jval
hosszabbak s keskenyebbek, mint a vesszkn levk, csatornsak, hullmos
szlek, kiss veltek; hosszas, vkony, rugalmas nyelkrl kiss lekonyultn
sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal mg eddig senki sem irta le.
szrevteL Vidkem mostoha viszonyai kzt, csak kedvez vjrsok
alkamval terem kielgtleg; minlfogva e kitefaj is inkbb val liaznk
hegyes-vlgyes vidkeire, mintsem az alfldre; mert itt gymlcsei ertetve
rnek s fja nem terem rendesen: mg a felfldn, hiszem, hogy tbb, szebbfejlds s flnomabb-iz gymlcsket fog teremni csak ugy, mint liazjban, Belgiumban.

37

289. Rheimsi pirkkrte.


(Souaselet de Rheims; Rousselet von Rheims.)

Szrmazsa. Kgi, bizonytalan. Eredeti neve, mikp Leroy mondja, Petit-Rousselet (= kis pirk) volt egyszeren; Rlieims vrosrl csak az ujabb
korban neveztk el s ezen uj neve alatt terjed mindenfel mg napjainkban
is. A rgi franczik nagy becsben tartottk. Mg Quintinye, XIV. Lajos
franczia kirly versaillesi kertinek alaptja is, ugy mert nyilatkozni e kr
tefajrl, hogy ennl ismeretesebb s becsesebb krte nincsen a vilgon" . . .
Szerencsre elmultak azon idk, a mikor mg ily nagyhang dicsi'etet mond
hattak egy krtrl, mely a sok, vele egyidben r jobbnl jobb krtk mel
lett, gyakran csak kegyelembl sorolhat a msodranguak kz! Ojtveszszejt 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvrek plantiresi faiskoljbl.
Tbb zben termett mi' nlam is. li'ajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Erik nlam aug. msodik felben; hvsebb tjakon sept.
vgig is eltart.
Minsge. 1. rend: gyakran csak IT. rend csemege-, de j hztartsi
s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kicsiny vagy kisded.
Alakja. Hosszas csigaalaku, nha pedig rvid, csigs krtealaku; sza
blyosan boltozott skflulet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe ki'l
tbbnyire ferdn ll, szk, de laposas karimban vgzdik, melyen jl meg
llhat ; szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behajlssal is, mind
inkbb fogyva rvid s majd hegyes, majd tompa kposn enyszik el.
S z r a i'vides vagy kzphossz, elg vastag vagy kzpvastag, fs, bunksan vgzd; a gymlcs cscsrl, mintegy annak folytatsaknt kiemel
ked s nha hsos dudortl ferdi'e nyomott. K e 1 y h e tbbnyire nylt: fl
ll vagy sztterl, szrks-barna, szarunem osztvnyaival cseklyke mlye
dsben li vagy csaknem a flszini'e helyezett.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks, sima, szraztapintatu; ele
jnte bgyadt vilgos zld: rtvel aiunysrga; napos oldaln inkbb vagy
kevsbb sttvrssel mosott, mely sznezet mindinkbb elhalvnyulva gyak
ran a gymlcs rnyas oldalra is thzdik. Pontozata igen sr; apr, sr
gs pettyekbl ll, elg szembetn. Rozsdaalakzatok finom, szakazodott f
tyolknt gyakran jelenkeznek flletn.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, finom, tmttes, fl
szerint olvad; magtokja ki'l kves-szemcss; leve elegend, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, sajtszeien illatos s fszeresz. Magtokja zrt vagy csak kiss nyilttengely; tmlcskiben kevs
p, kvszn-barna magot rejt.

38

Fja. Vignvsii, egszsges s elg edzett; nem korn, de aztn a


neki kedvez helyen gazdagon term; rendetlenl fl s sztll gaival,
melyek gymlcsz szervekkel jl berulrzkodnak, elg sr-lombos, de kel
lleg szells, nagy s tereblj^es koront alkot. Vadonczon inkbb diszlik,
mint birsalanyon; szlas fnak legalkalmasabb; mindentt jl diszlik ugyan,
de, hogy bven teremhessen s sokig ljen, kellleg nyirkos fldet kvn.
Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak vagy igen hosszak, vkonyak, hajlkonyak,
egyenesek, alig knyksek, bordzatlanok; flllk vagy nyilt szgekben
flfel trekvk; gyenge korukban srfn s finoman hamvasak; rt koruk
ban csupaszak, sttvrsek; igen apr, srgs-szrke, kerek pontokkal s
rn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek, a vesszhz lapulk, stt bar
nk, majd talap nlkl a vesszre helyezkedk, majd kiss kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, karcsukuposak, kiss hegyesek, simk, s
ttbarnk.
Levelei. Kicsinyek; vkony, de kemnyszvetek; kerek tojsdadok, r
vidke heg3'ben vgzdk; gyakran nyelk fel is elkeskenyedk; laposak
vagy igen lapos-vlgyesek; veltek s hegykkel hirtelen lefel grblk;
gyenge koi'ukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnye
sek, stt-zldek; szleiken apr, les, itt-ott pedig tompa fogakkal srn s
elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, vkonj'^, rugalmas; les sz
gekben flfel ll. Levlplhi ridomuak vagy keskeny-lndssak, elg tar
tsak. Virgrgyet krt levelei sokkal nagyobbak, szlesebbek, mint a
veszszkn levk; hosszas, szles tojsdadok, laposak vagy szleikkel lefel
grblk; sztll, hosszas, rugalmas nyelkrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Petit-Rousselet; Girofle; Petit-Rousselet musciu. stb.
Leri. D i e l , Kernobstsorten, I. 175.
J a h i l , Jllustr. Handb. der Obsik. 11. 77.
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 595.
Mas, Le Verger, II. 131. s sokan msok is.
szrevtel. Az alfldn csak nagyobb folyvizeink mellkn jrna ha
szonnal tenysztse: mig haznk emelkedettebb s krte-tenysztsre kedve
zbb vidkein, hol gymlcse is linoraabb iz, mintsem az n vidkem mos
toha viszonyai kzt, brhol is hlsan fogja kifizetni a helyet, melyet a kert
ben elfoglal.

39

290. Nemours herczeg.


(Bue (le Nemours; Herzog von Nemours.)

Szrmazsa. E kitn krtt Van Mons nyerte magrl, Lwenben (Bel


gium) s 183]-l)ftn ojtvesszt kldtt rla nv nlkl Bouvier Simonnak azon
felhatalmazssal, hogy keresztelje el. Bouvier fnebbi nevet adva neki 1846-ban,
Van Mons halla utn mindenfel igyekezett elterjeszteni. Tbbfle nv alatt
volt kezdetben forgalomban: de a vilg tekintlyesebb gymlcsszei napja
inkban mr ltalnosan a fnebbit fogadtk el. Ojtvesszejt 1868-ban Col
mar Navez nv alatt kai)tam a Van ions kertbi, Belgiumbl, 1871-ben pe
dig fnebbi neve alatt Oberdiecktl, .Teinsenbl. Tbb zben termett mr n
lam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. kzepe tjn; hvsebb tjakon novemberig is eltart.
Minsge. Kitnleg J. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Vltoz: tbbnyire azonban tojsdad vagy hasaskrtealaku; majd
szablyosan, majd szablytalanul boltozott, nha sik, tbbnyire azonban bnczkos, bords fllet. Zme a kz])tjnl csak kiss albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel hirtelen fogyva csaknem kliposan sszehzdik s
kelyhe kri tbbnyire szk talpban fogy el; szra fel pedig elejnte szel
den, aztn behajlssal vagy annlkl is fogyva inkbb vagy kevsbb rvid,
tompakupos vgben enyszik el. S z r a hossz vagy hosszas, kzpvastag
vagy elg vastag, fs, de hajlkony, tbbnyire grbe, tvnl hsos, hegy
nl grcss s bunksan vgzd, zldes s rozsdafoltos; a gymlcs cscs
bl tbbnyire annak folytatsaknt kiemelked vagy hsos dudor melll fer
dn kill. Kelyhe rendszerint nyilt; rendetlenl flll, rvid, csatonis,
szarunem osztvnyaival csaknem a flszinre helyezett, vagy cseklyke m
lyedsben l, melynek karimjn hullmos emelkedsek lthatk, a melyek
nha a gymlcs derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt megzavarjk.
Szne. Bre flnom, vkony, sima, szraztapintatu, bgyadtan fnyl; ele
jnte lnk zld; rtvel zldes srga: napos oldaln szennyes-pirossal in
kbb vagy kevsbb szembetnleg sznezett. Pontozata elg sr; zlddel
vagy pirossal szegett fahj szin pettyeeskkbl ll, nem szembetn Finom
rozsdaalakzatok s itt-ott barns ragyaszeplk majd minden gymlcsn ta
llkoznak ; mert a finom br fejlds kzben knnyen megsrl.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba s nha zldesbe is jtsz fehr, fi
nom, tmtt, olvad; magtokja krl is alig szrevehetleg kves-szemcss;
leve igen bi, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyn
gden illatos s ftszeres-z. Magtokja nyilttengely; tmlcskiben hosszas,
lapos, barna, p, nha pedig csak idtlen magvakat rejt.

40

Fja. Vg'nvs, egszsges, igen edzett; korn s igen bven teriii;


flll vagy elg les szgekben flfel trekv, nynlnk gaival, melyek
gymlcsz szervekkel kellleg beruhzkodnak, elg lombos, de szells, ma
gas, giilaalaku koront alkot. Dszlik birsen is, vadmczon is; alkalmas sz
lasfnak is, giilafnak is. Mindentt jl tenyszik s mg vidkem mostoha
viszonyai kzt is, ritka vben marad teljesen meddn. Gymlcsei igen jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, ha a fa magra hagyatik; de nyess alatt tartva
elg szmosak, hosszak, elg vastagok vagy kzp vastagok, hegyk fel is
csak keveset vkonyodk; egyenesek, alig knyksek, csaknem bordzatlanok; gyenge korukban finoman molyhosak, rt korukban csupaszak; rnyas
flkn s aljuk fel zldesbarnk; napos flkn homlyos pirosasbarnk;
kiss kiemelked, apr, kerek, fak pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban elg i'vid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kiss hasaskuposak, hegyesek, csak
keveset elllk vagy a vesszvel prhuzamosan flfel llk, szrkvel tar
kzott sttbai'nk; alig kill, szelden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, tojsdad kposak, hegyesek, szrkvel tark
zott vilgos gesztenyeszinek.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; nem vastag, de ers .szvetek; a vesszk aljn csaknem kerlkesek; flebb a vesszn hosszas tojs
dadok; tbbnyire szablyosan elkeskenyed, hosszas les iieg3'ben vgzdk;
csaknem laposak vagy lapos vlgyesek: kiss veltek; gyenge korukban is
csak als lapjukon finoman molyiiosak: rt korukban csupaszak, simk, fnye
sek, vilgos zldek; szleiken eli-ehajl, les fogakkal elg szembetnleg
s szablyosan frszesek. Levlnyelk rvides, elg vastag, rugalmasinkbb
vagy kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi ridomuak, hamai' elhilk, itt-ott pedig keskeny lndssak s ez esetben elg tartsak. Virgrgyet krt levelei elg nagyok, hosszas tojsdadok, csaknem laposak, szel
den hullmosak; igen hossz, vkon}^, hajlkony nyelkrl lnkadtan szt
terlk.
Hasonnevei. Beurr Noisette; Beurr Navez ?; Colmar Navez ? Noisettes
Butterbrn.
Leri. B i v o r t , Annl, de pomol. VI. 37.
L e r o y , Dict. de pomol. II. 96.
Mas, Le Ver^er, IIT. 127. sz. alatt.
J a l i n , llliistr. Handb. dcr Obstk. V. 479. s msok.
szrevtel. Szles elterjesztsre mlt haznkban is kivtel nlkl min
dentt. Vidkem mostoha viszonyai kzt is egyike a legjobb s leghldatosabb krtefajoknak.

41

291. Nyri kolmr.


(Colmar d't; Sommer-Colmar.)

Szrmazsa. E jeles krtt Van Mons nyerte magrl, 1825. krl Lwenben (Belgium). Mint terjesztsre mlt fajrl azonnal kezdett kldzgetni
ojtvesszt gyflmlcssz bartai s kortrsainak, a kik kzl a Paris kr
nykn, Verriresben lak Vilmoiin Lajos leginkbb igyekezett azt tovbb
terjeszteni. Napjainkban meglelietsen el van mr terjedve mindenfel. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam Oberdieckt), Jeinsenbl. Tbb zben termett mr
nlam is. Fajom,valdisga ktsgtelen.
rsdeje. Erik nlam sept. dereka tjn, nba pedig sept. els fel
ben; hvsebb tjakon sept. vgig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Hasas tojsdad vagy hasas csigaalakn: majd szablytalanul, majd
elg szablyosan boltozott sikfllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes
vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe
krl elg szles, lapos talpban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden
aztn nmi csekly beliajlssal is fogyva rvid s inkbb vagy kevsbb tompakupos vgben enyszik el. Szra hosszas vagy kzphossz, elg vastag
vagy kzpvastag, fs, kt vgn bunks, kiss grcss s inkbb vagy ke
vsbb barnamzos; a gymlcs cscsn cseklyke mlyedsbe, nha kiss
oldalt helyezett vagy hsos emelkedstl ferdre nyomott, nha pedig csak
nem a gymlcs folytatsaknt kiemelked. K e l y h e nyilt; flll, hegyes
szarunem, barns osztvnyaival tgas, de sekly regben l, melynek fa
lain csak szelid, lapos rnczok lthatk, melyek a karimt alig teszik hull
moss s szrevehetleg a gymlcs derekra sem vonulnak fl.
Szne. Bre vkony, de kemnyks, szraz vagy rdestapintatu, bgyad
tan fnyl; elejnte sppadt zld: rtvel vilgos- vagy kiss zldessrga;
mg napos oldaln is csak elvtve kap piros rnyalatot. Pontozata elg sr;
egyenlen elszrt, jkora nagy fahjszin vagy zldes pettyekbl ll, szem
betn. Eozsda majd srn sszefolyva, majd szakadozott foszlnyokban majd
minden gymlcsn fordul el, kivlt pedig a gymlcs kehely regben s
szra krl.
Belseje. Hsa bgyadt fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, olvad;
magtokja krl is csak finoman kves-szemcss; leve igen b, czukros, gyn
gd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeres-z. Magtokja zrt
tengely; tmlcskiben liosszas, hegyes, tojsdad, barna, p magvakat rejt,
melyeknek vastagabb vgkn is, oldalt, kisded, tskeforma, tompa ppja van.
Fja. Vgnvsnek mondjk, de nlam csak mrskelt nvs, egsz
sges s edzett; korn s igen bven term; inkbb vagy kevsbb les sz-

42

gekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl benilizkoduak, elg lombos, de szells gulaalakii koront alkot. Vadonczon inkbb
dszlik, mint birs-alanyon; alkalmas gulafnak s szlasfnak is, de nagyft
nem nevel. Mindentt jl dszlik: de, hogy rendesen, bven s szpfejlds
gymlcsket teremhessen, kellleg nyirkos, termkeny fldet kivan. Gjimlcsei jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek vagy kzpliosszak, kzpvastagok, liegyk fel szelden elvkonyodk, de liegyriknl gyakran bnnksan vgzdk;
elg egyenesek, noha kiiykisek; szelden s alig szrevehetleg bordzottak; gyenge kornkban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, zldessrgk, napos flkn vrlienyessel kiss rnyaltak; aprbb-na
gyobb, srgsfehr, kerek, itt-ott kiss hosszas pontokkal elg srn, de nem
szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban liosszas levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, rvid hasaskuposak, kiss he
gyesek, a vessztl kiss elllk, szrkvel tarkzott barnk; elg duzzadt,
csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgriigyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, hasaskuposak, alig hegye
sek szflik\'el tarkzott sttbarnk.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; hosszas tojs
dadok, itt-ott pedig kerlkesek s a vesszk hegye fel tbbnyire lndssak; szablyosan elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; lapos-vl
gyesek, kiss veltek, nyelkrl lefel konyulok; gyenge korukban ritksan
s finoman molyjiosak; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk,
liomlyos fzldek; szleiken tompa fogakkal elg srn, de nem szembet
nleg ffrszesek. Levlnyelk hosszas, kzpvastag, rugalmas, csaknem vizirnyosan elll. Levlplhi fonl- vagy ridomuak, a nyl tvtl flebb, a
nj'lre helyezettek, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire jkora
nagyok, csaknem laposak, itt-ott kiss hullmosak; sztll, igen hossz, v
kony, i'ugalmas nyelkrl rendetlenl lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. O b e r d i e c k , Illustr. Handb. ptfzete 59. lapjn. Megjegyzem
itt, hogy Mas Alfonz s valsznleg Leroy is a Hardempont korai kolmrjt rtk le a fnebbi nv alatt.
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellkre vagy haznk magasabban
fekv tijkaii'a val e faj. ()l3'an mostoha viszonyok kzt, a milyeneket vi
dkemen tall; ha terem is, de csak kedvez vjrskor hozhat szpfejlds
gymlcsket.

43

292. Lelieur Agosta.


(Augustine Lelieur.)

Szrmazsa. Bizonytalan. A belga Van Mons trsulat 1857. s 1858-iki


katalogjban emltik fl nevt elszr s innen gyantjk, hogy a Van Mons
magonczairl szrmazliatott. Leroy s Mas, kitn ranczia gymlcsszek
valszinnek tartjk, liogy a franczia kirly kertinek igazgatja s tbb
tudomnyos munka szerzje, Lelieur grf lenynak nevi-l kereszteltk el.
Ojtvesszejt 879-ben kaptam Leroy vilghii-f faiskoljbl, Angersbl. Tbb
zben termett mr nlam is a fajfn. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov. hvsebb tjakon janurig is eltart.
Minsge. K-edvez viszonj^ok kzt j . rend: de vidkem mostoha
viszonyai kzt csak II. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Alakja. Szablytalan hosszas krtealaku; egyik oldaln gyakran hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon; srn, de szelden emelkedses s
hovadsos fllet. Zme a kzptjnl albb, kelyhes vge fel esik, hon
nt kelyhe fel szelden gmblydve boltozdk s kelyhe krl tbbnyire
szk s ferdn ll karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden,
aztn behajlssal is fogyva, hosszas, vastag, nha ferdre hajl, tompakupos
vget alkot. S z r a hossz, elg vastag, fs, grbe, fnyes barna mzzal
vgig bevont; a gymlcs cscsn hsos gyrzetbl kill vagy hsos emel
kedstl ferdre nyomott. Jellemz a fajra nzve, hogy szrn, gyakran, ts
keformn kill rgyek is szoktak jelenkezni. K e l y h e zrt vagy flig
nylt, rendetlenl ll, szarunem osztvnyaival szk s nem mly regben
l, melynek karimjn hullmos emelkedsek lthatk, de ezen emelkedsek
a gymlcs derekra, szrevehetleg nem vonulnak fl.
Szne. Bre kiss vastag, nem sima, szraztapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte vilgos zld; rtvel zldessrga; trtvel czitromsrga; napos
oldaln, kivlt a napnak jl kitett pldnyain, nmi narancspirossal belehelt.
Pontozata sri; zlddel szegett, apr, barna pettyecskkbl ll, alig szem
betn. Rozsda nem fordul el flletn, de nmi finom rozsdamz kehely
regnek falain s szra krl mutatkozik nha.
Belseje. Hsa fehres, flnom, vagy flfinom, tmttes, olvad; nha
azonban szalonns s csak flszerint olvad; magtokja krl kves-szemcss;
leve b vagy csak elegend, czukros, gyngd savanynyal emelt elg kelle
mes, fszeresiz. Magtokja zrttengely: timlcskiben hegyes tojsdad,
barna, p, nha idtlen magot rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett: korn s bven ter
m ; flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkod-

44
nak, elg: smlombos. magas gulaalakn koi'ont, alkot. Vartdiiczon inkbb
dszlik, mint birsalanj'Oii. Alkalmas gulafnak s szlas fnak. Mindentt
jl dszlik. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzpliosszak, kzpvastagok, hegyk fel kiss
elvkonyodk, de liegyknl gj'akran bunksan vgzdk; elg egyenesek,
kiss knyksek, bordzatlanok; flllk vagy iiyilt szgekben sztllk;
gyenge korukban finoman, fehr molyhosak ; rt konikban csiipaszak, szr
ks barnk, apr, kei'ek, fehres pontokkal strn, de alig szembetnleg
pontozottak; rendetlen levlkzfek.
Rgyei. Kzpnagyok, szlestalpu kiiposak, alig hegyesek; a vesszk
aljn csaknem lapulk ; a vesszk hegye fel kiss elllk ; szrkvel srn
tai'kzott feketsbai'nk; elg kiemelked, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, alig hegyesek, pirosas gesztenj^eszinek.
Levelei. Jkoi'a nagyok, vagy kzpnagyok: elg vastag s igen kemnyszvetek; hosszas tojsdadok vagy keskeny kerlkesek; csaknem szablyosan
elkeskenyed), hosszas les hegyben vgzdk; csatornsak, veltek, nyelk
rl kiss lefel konyulok; gyenge korukban finoman molyhosak; rt koruk
ban csupaszak, igen srnk, fnyesek, lnk zldek; tbbnyire pszlek
vagy csak itt-ott alig szrevehetleg fogazottak. Levlnyelk hossz vagy
kzphossz, elg vastag, rugalmas: rzsunt flfel ll. Levlplhi fejlet
lenek, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei hossz, keskeny tojsdadok,
csatornsk, iveitek; igen hossz, rugalmas nyelkrl kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. li e r oy, Dict. de pomol. I. 169.
M a s, Pomol. ghirale. V. 43.
szrevtel. Az alfld melegben, brhol is, ertetve rik s znek kell
finomsgt kifejteni nem kpes. Tegynk vele ksrletet haznk emelkedet
tebb fekvs vidkein! Gymlcseit nem szabad a fjn megrni hagyni s a
gymlcskamrban sem szabad bevrni, hogy megsrguljanak.; mert akkor
mr sokat vesztenek jzkbl s megszotysodnak.

45

293. Pirmez minister.


(Ministre Pirmez.)

Szrmazsa. E jeles krtt, nem rgiben, a hatvanas vek vge


fel, (irgoire, kornnk legszerencssebb magonczozja, a ki a gymlcsszet birodalmt egy egsz sei'eg kitn krtvel gazdagtotta, nyerte mag
rl, Jodoigneban, (Belginm). Mint olyan njdonsg, melyrl a gynilcssz-irk
mg nem szerezhettek tapasztalatokat, csak ezntn vihatja, hogy rdeme
szerint el fog terjedni. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Koh^svrrl Veress
Ferencz, fnykpsztl, a kinek a fajt maga. Grgoire ugyanazon vben kl
dtte meg Belgiumbl. Azta tbb zben termett nlam is. Gymlcseit fi
nom zeknek, fjt termkenynek tallvn, ezennel bemutatom a fajt ki-lmnyes leii-sban -is.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon s krtetenysztsre ked
vezbb viszonyok kzt, tl kzepig is eltart.
Minsge. 1. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Igen vltoz; majd kpos, majd hasas csigaalaku; nha pedig
krte- vagy kobakalaku ; tbbnyire kiss szablytalanul boltozott, szelden
liovadsos-fllet; egyik oldaln gyakran hzottabb, mint a msikon. Zme
a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel majd sze
lden, majd liirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szk, tbbnyire trdn ll karimban vgzdik; szra fel pedig
elejnte szelden aztn mindinkbb fogyva elg vastag, rvidebb vagy hoszabb,
tompakupos vgben enyszik el. S z r a rvid, vagy rvides, vastag, s
vagy hsos, grcss s rovtkos, bunksa,n vgzd, srgs zld, itt-ott barnamzos; a gymlcs cscsn, csaknem a flszinre, kiss oldalt helyezett i
gyakran hsos emelkedstl ferdre nyomott. K e l y h e nylt vagy flig
nylt; rendetlenl flll, si-gsbarna, szarunem osztvnyaival tbbnyire
szablytalanul kikanyartott, szk s nem mly regben l, melynek falain
nha nmi lapos rnczok mutatkoznak, de karimja ritkn hullmos s a gy
mlcs derekn bords emelkedsek csak elvtve mutatkoznak.
Szine. Bre vkony, de kemny, elg sima, szraz s kiss rdestapintatu, csaknem fnytelen; elejnte sppadt zld; rtvel zldessrga vagy
sppadt srga; napos oldaln szeld pirossal nha belehelt. Pontozata sr;
zlddel szegett, apr, bains pettyecskk alakjban jelenkez, elg szembe
tn. Finom, barns, ksbb fahjsznre vltoz rozsda, kisebb-nagyobb sza
kadozott szilnkokban vgy foltokban nemcsak kelyhes s szras vgn, de
egyebtt is tallkozik flletn.
Belseje. Hiisa fehr, finom, tmttes, olvad, magtokja krl kves-szem
css, leve igen b, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, f-

46

szereszf. Magtokja tbbnj'ire zrttengely; tmlcskiben tojsdad, vviliegy, barna, p magvakat rejt.
Fja. Elg vignvs, egszsges s edzett; korn s bven term;
nyilt szgekben fl- s sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel elg
jl berulizkodnak, ritks, kuszltlombozatu, gulaalaku koi'ont alkot. Vadonczon jl dszlik; alkalmas giafnak s szlas fnak is. Mg vidkem
mostoha viszonyai kzt is jl dszlik: de itt csak akkor terem kielgtleg,
a mikor az idjrs klnsen kedvez a gymlcstermsre. Gymlcsei jl
lljk lielyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, erteljes, fiatal fkon hosszak, hajlkonyak,
kzpvastagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk s hegyknl hzottan
vagy bunksan vgzdk; ritkn egyenesek, kiss grbk s knyksek;
rendetlenl fl s sztllk ; gyenge korukban is csak hegyk fel finoman
molyhosak ; rt korukban csupaszak, simk, csaknem fnyesek, mogyorszinsrgk; jkora nagy, hosszas, fak pontokkal elg srfn s elg szembetnleg pontozottak ; rendetlen levlkztek.
Rgyei. Kzpnagyok, zmk s hasaskuposak, kiss hegyesek, a veszsztl elllk s az ersebb hajtsok derekn sarkanytyulag kiszgellk, st
nha, mr az ugyanazon tenyszeti idny alatt, gymlcspeczkekk is ala
kulk, szrkvel rnyalt pirosas barnk; elg duzzadt, bordzatlan ta
lapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kpos tojsdadok, alig he
gyesek, szrkvel s sttbarnval tarkzott vilgosbarnk.
Levelei. Kzpnagyok; elg vkony, de ersszvetek; hosszas tojsda
dok, vagy keskeny kerlkesek; majd liosszas, majd i'vidke, les hegyben
vgzdk; csaknem laposak vagy lapos vlgyesek; inkbb vagy kevesbb
veltek; gyakran csavarosn elgrblk s szelden hullmosak; gyenge ko
rukban, szleiken szennyesprossal beleheltek s alig szrevehetleg molyho
sak; rt korukban csupaszak, snuik, fnyesek, vilgos vagy csaknem sr
gs zldek ; szleiken igen apr, tbbnyre les fogakkal nem mlyen, de elg
szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag vagy kzp
vastag, elg merev; nyilt szgekben flfel vagy csaknem vzirnyosan el
ll. Levlplhi ridomuak vagy keskenylndssak, grbk, tartsak. Virgrtigyet krt levelei vltoz nagysgnak, laposak, hullmosak, nem vel
tek ; hosszas, vkony, mgalmas nyelkrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Tudtommal, krlmnyes lersban, mg senkisem ismertette.
szrevtel. Az alfldn csak nagyobb folyvizeink mellkn, a hol a
fld nem laza s nyron t is kellleg nyirkos maradhat, volna nyeresges
tenysztse. Haznk emelkedettebb, hegyes-vlgyes vidkein, a hol a fa gy
kereivel a fldben, leveleivel a levegben rendszerint mindig tall kell nyir
kossgot, bizonyra nagy haszonnal jrna tenysztse; mert ott rendesen s
gazdagon terenuie s gymlcsei jobbak s tartsabbak lennnek, mintsem itt
az alfldn; a hol, mint mr tbbszr emltem, mindenfle gymlcs
ertetve rik.

47

294. Arenberg vajoncza.


(Orpholine d'Enghien; die Arenberg.)

Szrmazsa. E kitn krtt Deschamps apt nyerte magrl, lnghienben (Belgium), az ottani rvahz kertben. Van Mons, kinek Deschamps az
magrl kelt anyafja els gymlcseit bemutatta volt, a Nemes kolmr
krtvel veteked, jeles fajnak tallta ez jdonsgot s, ismeretsgben levn
a vilg valamennyi nevezetesebb gymlcsszvel, csakhamar elterjesztette
azt mindenfel. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb
zben termett azta nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon janurig is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend cseniegegymlcS.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Vltoz; majd tojsdad, majd hasas csigaalaku, nha pedig r
vid, hasas krtealaku; tbbnyire szablytalanul boltozott, inkbb vagy kevsbb bczkosfllet. Zme a kzptjnl rendszerint albb a kelyhes vg
fel esik, honnt kelj'he fel majd szeliden, majd hirtelen fogyva gmbly
dik s kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szk karimban vgzdik; szra
fel pedig elejnte szeliden, aztn behajlssal vagy a nlkl is fogyva in
kbb vagy kevsbb tompaknpos vget alkot. S z - r a rvid, igen vastag,
hsos s grcss, vgig barnamzos; a gymlcs cscsn, csaknem a flszinre helyezett vagy Imsos gyrzetbl kill s gyakran hsos dudortl
ferdre nyomott. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl flll vagy
sztterl, rvid, sttbarna, csatoi'ns, szarunem osztvnyaival inkbb vagy
kevsbb tgas s elg mly regben l, melynek falain szelid bordk h
zdnak fl a karimra s onnan tovbb, elenyszleg a gymlcs derekra is.
Szne. Bre kiss vastag, de nem kemny, sima, de majd rdes, majd
szraztapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte sppadt zld; rtvel zldessrga;
napos oldaln nha nmi fldvrssel sznezett. Pontozata sr; egyenlen
elszrt, aprbb-nagyobb, barna vagy fahjszin pettyecskkbl ll. Igen szem
betn. Rozsdaalakzatok, klnsen a gymlcs kelyhes s szras vgn,
gyakran tallkoznak rajta s nha csaknem egsz fellett hlzatos, szaka
dozott rozsda szokta eltakarni.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, igen finom, tmttes,
olvad; magtokja ki'l is csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve rend
kvl b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s
fszeresiz. Magtokja majd zrt, majd uyilttengely; tmlcskiben jkora
nagy, tojsdad, barna p magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, elg edzett; korn s bven term; kiss nyilt
szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel elg jl
beruhzkodnak, elg lombos, de kellleg szells, gulaalaku koront alkot.

48

Vadonczon inkbb dszlik, mint birs-alanyon; gnlafnak alkalmasabb, mint


sem szlasfnak; arra, liogy jl tenyszszk, rendesen s bven tei-emjen
mrskelt leveg, kellleg nyirkos fld kellene neki, a mit azonban vidke
men hasztalan keres. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, kzpvastagok,
hegyk fel mindinkbb el vkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek;
bordzatlanok, gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak; rt koruk
ban csupaszak, olajszin- vagy zldesbarnk; aprbb-nagyobb, kerek vagy
hosszas, fak pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; tbb
nyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidkuposak, kiss hegyesek, a vessztl csak kiss
elllk, szrkvel kiss rnyalt pirosas barnk; elg kill bordzatlan tala
pon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdad kposak, hegyesek,
szrkvel tarkzott pirosas barnk.
Levelei. Kzpnagyok; kiss vastag s kemnyszvetek; hosszas to
jsdadok vagy kerlkesek; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed,
hosszas vagy csak rvidke, les hegyben vgzdk; a vesszk aljn laposvlgyesek, flebb pedig csatornsak; inkbb vagy kevsbb veltek; nyelk
rl lefel konyulok vagy csaknem vzirnyosan elllk ; gyenge korukban rit
ksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fny
lk, vilgos zldek; szleiken jkora nagy, kiss torapa fogakkal, elg sza
blyosan frszesek. Levluyelk rvid, vkony vagy kzpvastag, merev;
csaknem vzirnyosan el- vagy rzsunt flfel ll. Levlplhi jkora nagyok,
ridoranak vagy lndssak, tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszabbak,
szlesebbek, mint a vesszkn levk, lapos-vlgyesek, rendetlenl hullmosak,
csaknem pszlek; hosszas, rugalmas nyelkrl kiss lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Oolmar Descliamps; Beurr d'Arenberg; Beurr des Ophelins; Bntterbirn von Arenberg. stb.
Leiri. D i e l , Kemobstsoren, V. 159.
Jahn, lllustr. Hattdb. der Obstk. 11. 357.
B i V 0 r t. Annl, de pomol. III. 35.
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 490.
Mas, Le Verger, I. 161. s msok.
szrevtel. Ilyen mostoha viszonyok kzt, a milyeneket vidkemen ta
ll, kevs haszonnal jrna tenysztse.

49

295. Dubus vajoncza.


(Buerr du Bus.)

Szrmazsa. E jeles krtt Dubus dn gyvd nyerte magrl, TourHay krnykn, Belgiumban. A tournay-i kertsz trsulat 1858-ban jutalommal
tntette ki. A tournay vidki jelesebb gymlcsk kzt Dumortier irta le
elszr s terjesztette mindenfel. De mg napjainkban is az jdonsgok kz
taitozik. Ojtvesszejt Oberdiecktl kaptam ajndkkpen 1873. s 1874-ben,
telit kt zben is. Tbbszr termett mr nlam is azta. Fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. h folytn; Belgiumban janurig is eltart: de
haznkban alig hiszem, hogy nov. hnapnl tovbb eltartson.
Minsge. Csaknem kitnleg 1. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Hasas csigaalaku; egyik oldaln tbbnyire hzottabb, mint a
msikon; kiss hovadsos s buczkos-fllet. Zme kzptjra vagy kiss
albb, kelyhes vge fel esik, lu)nnt kelyhe fel majd szelden gmblydik
s kelyhe kri szk karimban fogy el, majd hirtelen gmblydik s elg
szles, hullmos karimban vgzdik, melyen jl megllhat; szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behajlssal vagy a nlkl is fogyva tbbnyire rvid,
tompakupos vget alkot. S z r a rvid vagy kzphossz, vastag vagy kzp
vastag, fs, bunksan vgzd, pirosbarna mzzal bevont; a gymlcs cs
csbl, hsos emelkeds melll kiss ferdn kill, vagy pedig cseklyke
mlyedsbe, hsos dudorok kz helyezett. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt;
'lll, de hegykkel sszehajl, inkbb vagy kevsbb hosszas, szrksbarna
szarunem osztvnyaival szk s nem mly regben l, melynek falain s
karimjn nmi lapos emelkedsek majd mindig szlelhetk.
Szne. Bre vastag s kemny, tbbnyire rdes s szraztapintatu, b
gyadtan fnyl; elejnte vilgos vagy srgs zld; rtvel lnk srga, mibl
azonban gyakran csak szakadozott foltocskk lthatk; mert csaknem az
egsz fllet majd finom, majd rdes, elejnte barns, ksbb vrhenyesre vl
toz rozsdval van eltakarva.
Belseje. Hsa fehres vagy zldesbe s srgsba is jtsz fehr, finom
csaknem ttetsz, gyngd, olvad; magtokja krl kiss kves-szemcss;
leve igen b, czukros, finom savanynj'al emelt, az Izambert krtre emlkez
tet, igen kellemes, illatos s szeresz. Magtokja zrttengely; tgastmlcskiben srgsbarna, tojsdad, hegyes, p magvakat rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges, edzett; elg korn s elg bven term; inkbb
vagy kevsbb les szgekben flfel trekv, de ksbb sztll, nylnk
gaival, melyek gymlcsz szervekkel kellleg ruhzkodnak be, elg lom
bos, de szells, gulaalaku koront alkot. Diszlik birsen is, vadonczon is;

50
alkalmas szlasfnak is, gulafnak is. Mindentt jl tenyszik: de hogy ren
desen s bven teremhessen, kellleg nyirkos fldet kivan. Gymlcsei jl
lljk helyket a in.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel mindinkbb
elvkonyodk, de hegyknl gyakran bnnksan vgzdk; elg egyenesek,
noha knyksek ; boi'dzatlanok; gyenge korukban ritksan s finoman moly
hosak; rt korukban csupaszak, zldessrgk, napos felikn pedig vrhenyes
si'gk; aprbb-nagyobb, kerek, fak pontokkal srn s elg szembetnleg
pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, szlestalpu, rvid s hasas kposak, alig hegye
sek, a vessztl csak kiss elllk, szrkvel tarkzott barnk ; alig kill,
bordzatlan tala]>on lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy csak kzpnagyok, zmk, hasas kpo
sak, kiss hegyesek, szrkvel tarkzott sttbarnk.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mintsem kzpnagyok; vkony s hajlkony
szvetek; a vesszk aljn tojsdadok, a vesszk hegye fel pedig lndssak
vagy lndss tojsdadok; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed,
rvidke szrs hegyben vgzidk; lapos vlgyesek; alig veltek, de hegykkel lefel hajlk; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; gyenge korukban
is csak als lapjukon ritksan s finoman molyhosak ; rt korukban csupa
szak, simk, fnyesek, lnk zldek; szleiken elrehajl, tompa fogakkal
csak itt-ott s finoman frszesek, nagyrszt pedig pszlek. Levlnyelk
hossza vagy csak kzphossz, kzpvastag, rugalmas ; rzsunt flfel ll.
Levlplhi hosszak, igen keskeny s hegyeslndssak, a nyl tvtl kiss
flebb, a nylre helyezettek, tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoznagysgnak, csaknem laposak, itt-ott kiss hullmosak; flll, hossz, vkony,
rugalmas nyelkrl rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. D u m o r t i e r , Ponton tournaisienne, 157. lapjn. Msoktl mg
nem olvastam lerst.
szrevtel. Ott, hol a fld nyron t is kellleg nyirkos maradhat;
megrdemli, hogy haznkban is minden kertben helyet juttasunk szmra.
Olyan mostoha viszonyok kztt, a milyenek vidkemen uralkodnak, kevs
haszonnal jrna tenysztse.

51

296. Deboutteville elnk.


(Prsideut Debouttevilla.)

Szrmazsa. E jeles krte mg folyvst az jdonsgok kz tartozik.


Valsziiileg Boisbunel, roueni gytmlcssz nyerte magrl, a ki magvets
ltal a rancziaorszgi gymlcsszek kzt taln legtbb uj s jeles fajjal
gazdagtotta Pomona birodalmt. Minthogy ezen fajt gymlcs lersokat
tartalmaz nmet s ranczia knyveimben mg seliolsem tallom krlmnyesen
lerva; csak onnan gyantom, liogy Boisbnnel nyerte magrl, mert a (lUi'de
pratique" melj'ben ezen krtefaj i-vid jellemzse kzltetik, zijel kzt
Boisbnnelt emliti fl a krte neve utn. Ojtvesszejt 1877-ben maga, Bois
bnnel, a kit jelesebb tli krte magonczainak megkldsre levlben krtem
fl, kldtte meg nekem, Eouenbl. Tbb izben termett mr nlam is. Fajom
valdisgban nincs okom ktelkedni.
rsideje. Oct. nov.; hvsebb tjakon, hiszem, hogy janurig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Zmk tojsdad vagy tojsdad-csigaalaku; elg szablyosan
boltozott, nolia egyik oldaln liizottabb s emelkedettebb is, mint a msikon.
Zme kzp tjra vagy kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe
fel szelden gmblydve boltozdk s kelyhe krl elg szk, de laposas
talpban vgzdik ; szra fel pedig elejnte szelden aztn mindinkbb fogyva
boltozdk s tompa cscsban enyszik el. S z r a kzphossz, vastag, hsos,
grcss, vgig barnamzos; a gymlcs sarkrl, csaknem annak folytatsaknt
kiss ferdn kill vagy hsos gyremletbl ferdn kiemelked. K e l y h e
flign3'lt; rendetlenl fl s sztll, szrksbarna, szarunem osztvnyaival
elg szpen kikanyartott szk s nem mly tnyralaku regben l, melynek
falait srgsbarna rozsdamz szokta eltakarni.
Szine. Bre vastag s kemny, kiss rdestapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte bgyadt zld; rtvel srgs zld; napos oldaln srgspirossal
sznezett. Pontozata elg si, apr, fahjszin pettyecskkbl ll; csak itt
ott, az alapsznben szembetn. Rozsda hlzat mrvnyzatosan, nlia olyan
srn mutatkozik rajta, hogy alla a gymlcs alapszne csak apr foltokban
csllmlk ki.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba s zldesbe is jtsz fehr, csak
nem ttetsz, finom, tmttes, olvad; magtokja kilil meglelietsen kvesszemcss; leve igen b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes
fszeresz. Magtokja zi'ttengely; tnilcskiben tojsdad, rvidhegy,
szennyesbarna, p magvakat rejt.
Fja. Mrskelt vagy csaknem lassunvs, de elg edzett; korn s
kedvez viszonyok kzt l)ven term; elg les szgekben flfel trekv, de
4*

52
ksbb sztll, merev gaival, nielj-ek gymlcszi) szervekkel jl berulizkodnak, elg lombos, de szells, gulaalaku koront alkot. Vadonczou jl
dszlik, birsen csak snyldik. Arra, hogy jl tenyszszk s bven teremjen,
elkerllietlenl szksges, hogy a talaj, a melj'be ltettk, nyron t is kellleg
nyirkos maradjon. Nlam megsnylette a tarts szrazsgot. Gymlcsei kln
ben jl lljk helyket a tn.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek, kzpvastagok, liegyk fel is csak
keveset vkonyodk s hegyknl gyakran bnnksan vgzdk; elg egyene
sek, noha knyksek, bordzatlanok; gyenge korukban finoman molyhosak;
rt korukban csupaszak, barns-srgk; apr, kerek, fak pontokkal elg
srn, de nem szembetnleg pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, elg hegyesek, a vesszkkel csaknem
prhuzamosan flfel llk, szrkvel i-nyalt sttbarnk; elg kiemelked
bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, hasas kposak, alig hegyesek, szrkvel
tarkzott sttgesztenyeszinek.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vastag s igen kemnyszvetek merevek; a vesszk aljn szles tojsdadok, flebb pedig a vesszn
kerlkesek vagy lndssak; tbbnyire hirtelen elkeskenyed, rvidke, szrs
hegyben vgzdk; laposvlgyesek vagy csatornsak; nem iveitek; nyelki'l csaknem vzirnyosan elllk; gyenge korukban als lapjukon finoman
molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, elg fnyesek, vilgos zldek;
szleiken igen apr, les fogakkal szablyosan, de nem szembetnleg frszesek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, kzp vastag, rugalmas, flebb
jiedig a vessz hegye fel rvid vastag s merev; nyilt szgekben flfel
ll. Levlplhi fejletlenek, hamai' elhullk. Virgrgyet krt levelei vltoz
nagysgak, laposvlgyesek; hosszas, rugalmas nyelki'l lankadtau szt
terlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Mikp mr emltem, krlmnyes lerst mg nem, de rvid
jellemzst a Ouide pratique-ban olvastam.
szrevtel. Ezen krtefaj is inkbb val haznk emelkedettebb tjkaira,
mintsem az alfldre; mert itt csak ritka helyen tall olyan fidet, mely
nyi'on t is kellleg nyirkos maradhat: mg a felfldn mind fltallhatja
a tenyszse s termkenysgre szksges fltteleket.

53

297. Strycker bergamotja.


(Bergamotte de Strycker; Strycker's Bergamotte.)

Szrmazsa. E jeles kite valszinleg Belgiumbl szrmazik. A gymlcssz-irk ugy vlik, hogy Parmentier, Enghien vros polgrmestere nyerte
volna magrl, a mi azonban napjainkig is csak puszta vlekeds maradt;
mert a krte szrmazsrl biztos adatokat mg senki sem jegyzett fl. Elg
az hozz, hogy napjainkban mr, rdeme szerint el van terjedve mindenfel.
Ojtvesszejt 1872-ben Feistkorntl, Meiningenbl s 1879-ben Leroytl,
Angersbl kaptam meg. Mindkt lielyrl kerlt fajom termett mr teljesen
egyez gymlcsket. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Aug. vgtl sept. vgig; hvsebb tjakon november elejig
is eltart.
Minsge. I. rend, nha pedig kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alai<ja. Gmblyded, nha csigs gmbalaku; tbbnyire csinos, szablyos
termet. Zme nha kzptjra, tbbnyire azonban kiss albb, a kelyhes vg
fel esik, honnt kelyhe fel majd szelden, majd hirtelen gmblydik s kelyhe
kri szk, de lapos talpban vgzdik; szra fel pedig elejn te szelden,
aztn mind inkbb fogyva boltozdik s szra krl tompa karimt vagy
rvidke cscsot alkot. S z r a majd hosszas s hajlkony, majd rvid vagy
kzphossz, elg vastag, fs, nha hsos, grcss s kt vgn bunks;
majd szk mlyedskbe helyezett, majd hsos gyrzetbl, csaknem a gymlcs
folytatsaknt kill. K e l y h e nylt; rendetlenl flll vagy sztterl,
hosszas, de trkenyhegy osztvnyaiva szk s nem mly tnyralaku regben
l, melynek karimjn nmi hullmos emelkedsek is mutatkoznak a melyek
elenysz, lapos bordk alakjban, nha a gymlcs derekra is fl vonulnak
anlkl, hogy annak kei'ekdedsgt megzavarnk.
Szine. Bre elg finom, sima, itt-ott kiss rdes, tbbnyire azonban
gyngdtapintatii, bgyadtan fnyl; elejnte vilgos zld; rtvel srgs zld;
napos oldaln is csak kiss lnkebb srga minden pirossg nlkl. Pontozata
s; apr, fahjszin pettyekbl ll; a gymlcs napos oldaln elg szembe
tn. Finom, nha pedig kiss rdes, hlzatos rozsdafoltok majd minden
gymlcsn fordulnak el.
Belseje. Hsa fehr, finom, gyngd, olvad; rendszerint magtokja krl
sem kves-szemcss; leve igen b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt,
igen kellemes, szelden illatos s ffszeresiz. Magtokja kiss nyilttengely;
tmlcskiben szles tojsalaku, rvidhegy, fekets, p magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de elg edzett; korn, rendesen s bven term ;
flll vagy les szgekben flfel trekv, merev gaival, melyek gymlcsz
szervekkel hamar s jl beruhzkodnak, srlombos, de kellleg szells.

54
gulaalaku koront alkot. Vadoiiczoii inkbb dszlik, mint biisalanyon; szlas
fnak inkbb alkalmas, mint gnlafnak; nagy ft nem nevel; a nyessnek
nem bartja. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is jl diszlik s terem is:
de itt szraz vjrsok alkalmval gymlcspeczkei hamar elhalnak s a fa
let mkdse csak az gliegyekre szortkozik; mirt is elgg mutatja, hogy
a szi'az, laza fld nem neki val. tymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel keveset vkonyodk s hegyknl, gyakran, Imnksan vgzdk;
egyenesek, alig szrevehetleg knyksek; bordzatlanok; gyenge korukban
finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, si'gs vilgosbarnk; apr,
kei'ek, fak pontokkal elg srfn, de nem szembetnleg pontozottak; rendet
len, tbbnyire azonban elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvid s hasaskuposak, kiss hegyesek, a vessztl
kiss elllk, szrkvel srn tarkzott barnk; alig kill, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, hasaskuposak, kiss hegyesek, szrkvel
kiss tarkzott pirosasbarnk.
Levelei. Elg nagyok vagy csak kzp nagyok; elg vastag s kemnyszvetek; szles kerlkesek, itt-ott pedig hosszas vagy lndss tojsdadok;
tbbnyire hirtelen elkeskenyed, rvidke, szrs hegyben vgzdk; a vesszk
aljn laposak vagy kanl formn blzttek; a vesszk hegye fel vlgyesek
vagy csatornsak; alig iveitek; gyenge korukban ritksan s finoman moly
hosak ; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, homlyos zldek;
szleiken apr, tompa fogakkal tbbnyire ritksan frszesek, nagyrszt
pedig pszlek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, elg vastag, de
hajlkony; nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi hosszak, ridomuak s
itt-ott, nha keskeny lndssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei
jkora nagyok, vkonyabb s hajlkonyabb szvetek, mint a vesszkn levk,
csaknem laposak, szelden hullmosak; hosszas, vkony, hajlkony nyelkrl
hanyagul sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. J a h n, lllusir. Handb. der Obstk. V. 325.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 261.
M a s , Le Verger, III. 35. szm alatt, s msok.
szrevtel. E krtefaj gymlcsre, nvnyzetre s fajnak termkeny
sgre nzve hasonlitni ltszik a Korai bergamot krthez: de ettl mgis
lnyeges vonsokban klnbzik. Megrdemli, hogy minden kertben helyet
juttassunk szmra legalbb egy-egy fnak, kivlt pedig olyan helyeken, a hol
a talaj nyron t is kellleg nyirkos maradhat.

55

298. Brassa vajoncza.


(Beurr Brassai.)

Szrmazsa. E kitn krtefajt a csszrkrte magvairl nyerte Bras


sai (Kronstildter) Jzsef Kolosvrt. 1880. tavaszn, teht kevssel halla
eltt, nekem is kiildijtt rla ojt vesszt s ugyanakkor a gymlcs szlraj
zt is azon megjegyzssel kldtte meg hozzm, hogy magonczt az Erd
lyi gazd"-ban, krlmnyesen meg fogja ismertetni. Sajnos! a hall megg
tolta ebbeli szndka valstsban. Minthogy a fajt, mely azta nlam is
bemutatta gymlcseit, rtkesnek s terjesztsre mltnak talltam; kte
lessgemnek tartom azt, mint a j regnek rm bizott becses hagyatkt,
ezttal krlmnyes lehsban is bemutatni.
rsideje. Nlam aug. vgn, sept. elejn; hvsebb tjakon, hiszem,
hogy octo brig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg T. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alaltja. Kpos krtealaku vagy tojsdad kpos; elg szablyosan bol
tozott skfllet; egyik oldaln kiss izottabb, mint a msikon. Zme a k
zptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szeliden gmb
lydve boltozdik s kelyhe krl szk, de laposas karimban vgzdik ; szra
fel pedig szeliden, de mindinkbb fogyva, szp tompakuposan fogy el.
Szra kzphossz, vkony vagy kzpvastag, fs, bunksan vgzd; a
gymlcs cscsn hsos emelkeds mell csaknem a flszinre, kiss oldalt he
lyezett. K e l y h e nyilt; flll, i'vid, trkenyhegy osztvnyaival szk s
lapos mlyedsben l, melynek karimja az egyik oldal flemelkedse miatt
ferdn szokott llni.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks, sima, gyngdtapintatu, elg f
nyes; elejnte bgyadt zld; rtvel lnk srga: napos oldaln aranysrga
s nha nmi szelid lrossal sznezett. Pontozata igen sr, de nem szembe
tn, apr, fahjszin pettyecskkbl ll. Eozsdaalakzat csak ott ltszik flletn, hol a br fejlds kzben srlst kapott: de kehelyregnekfalain,
finom, fahjszin rozsdamz gyakrabban jelentkezik.
Belseje. Hsa fehres, finom, tmttes, olvad; magtokja krl is alig
szrevehetleg kves-szemcss; leve b, igen czukros,finomsavanynyal emelt,
igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja zrt vagy kiss
nyilttengely;' tmlcskiben jkora nagy, hosszas, hegyes, tojsdad, stt
barna, p magvakat rejt.
Faja. Vignvs, egszsges, igen edzett; korn s bven term; inkbb
vagy kevsbb les szgekben flfel trekv, de ksbb sztll, nylnk
gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, litkslombozatu,
gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs-alanyon; al-

56
kalnias szlas fnak is, gulafiiak is. Mg vidkem niostolia viszonj^ai kzt
is jl dszlik: de, hogy rendesen s bven teremhessen, kellleg nyirkos fl
det kvn. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok, hegyk fel mndnkbh elvkonyodk; elg egyenesek, kiss knyksek, bordzatlanok; gyenge korukban elg srfn s finoman molyhosak; rt koruk
ban csupaszak, zldes vagy srgsbarnk; kiss kiemelked, apr. kerek, fe
hres pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; bosszvgy
legalbb hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hasaskuposak, elg hegyesek, a
vessztl inkbb vagy kevsbb elllk, szi-kvel tarkzott sttbarnk;
alig kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, hosszas kposak, elg he
gyesek, szrkvel s sttbarnval tarkzott pirosas bai-nk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; vastag s kemnyszvetek; to
jsdadok vagy kerlkesek; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed,
hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy laposvlgyesek; alig
veltek; gyenge korukban als lapjukon molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, fnyesek, vilgos zldek; szleiken el]'ehajl, tbbnyire les fogak
kal elg mlyen s elg szablyosan frszesek. Levluyelk a vesszk al
jn kzphossz, flebb pedig rvid, vastag s merev; csaknem vzirnyosan
vagy igen nylt szgekben elll. Levlplhi fejletlenek, igen hamar elhul
lk. Vii'grgyet krt levelei nagyobbak, hosszabbak, de vkonyabb-szvetek, mint a vesszkn levk, csaknem laposak; hossz, rugalmas nyelkrl
kiss lekonyultn sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Tudtommal mg senkisem rta le.
szrevtel. Megrdemli, hogy minden keitben helyet juttassunk szmra
fkp pedig ott, a hol a fld nyron t is kellleg nyrkos maradhat. Sz
raz, laza talajban csak kedvez vjrskor kpes terenn.

57

299. Brockwort parki.


(Birne von Brockwort Park.)

Szrmazsa. E kitn krte-ujdonsgot Wheeler, glouchesteri kertsz


nek ksznhetjk, a ki azt a hatvanas vek vge fel BrockAvort parkban
(Angolhon) fedezte tol. Csak 1870-ben kezdettelterjedni: de azta rdeme szerint,
nagyban terjed mindenfel. Ojtvesszejt tbb hiteles helyrl is meghozat
tam 1879-ben. Azta galagonyra ojtott trpe fmon tbb zben termett n
lam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Sept. elejn; hvsebb tjakon octoberig is eltart; bii'sre
ojtott fn azonban jval korbban rik.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jkora nagy.
Alakja. Tojsdad vagy krtealakn; szablyosan boltozott, sk, nha azon
ban szelden hovadsosfllet; egyik oldaln nha kiss hizottabb, mint a
msikon. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelylie
fel tbbnyire hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe kri majd elg sz
les, majd pedig szk, de laposas karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb hoszszas, vastag, tompaknpos vgben enyszik el. S z r a kzphosszn, elg vas
tag, csaknem hnsos s hajlkony, bunksan vgzd, csaknem vgig barnamzos; a gymlcs hegyn majd a flszinre helyezett, majd inkbb vagy ke
vsbb tgas s mly regbl kiemelked, mely reg br nem rnczosfaln,
de ritkn van szablyosan kikanyartva. K e l y h e nylt vagy flig nylt;
flll vagy sztterl, rvid, trkenyhegy, szarnnem osztvnyaival tgas,
s nem mly regben l, melynek aljrl lapos rnczok nylnak a karimra
s onnan tovbb kiszleslten s elenyszleg a gymlcs derekra is: de an
nak kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szne. Bre finom, vkony, elg sima, rtvel kiss zsirostapintatn, elg
fnyes; elejnte sppadt zld; rtvel czitromsrga; napos oldaln elejnte
barns ksbb derltre vltoz narancspirossal belehelt s e sznezetben karminpiros szeplkkel s pettyekkel is tarkzott. Pontozata elg srfl, aprbbnagyobb fahjszn pettyecskkbl ll, elg szembetn. Rozsdaalakzatok
rendetlen szilnkokban, nha flletn is mutatkoznak: de kehelyregnek
falait igen gyakran, szakadozott, rdes rozsdaraz lepi el.
Belseje. Hsa fehr, igen finom, tmttes, olvad ; magtokja krl sem,
vagy csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve igen b, igen czukros,
gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeres-z.
Magtokja zrt vagy csak kiss nylttengely; tmlcskiben tojsdad, he
gyes, srgsbarna, p magvakat rejt.

58
Fja. Mrskeltiivsii, de egszsges s edzett; koi-n s igen bven
term; nyilt szgekben fl- s sztll gaival, melyek giiimlcsz szervek
kel jl beruhzkodnak, elg lombos, de szells, gulaalaku koront alkot.
Vadonczon inkbb dszlik, mint bii-s-alanyon; gna'nak alkalmasabb, mintsem
szlasfnak. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is jl diszlik: de, hogy
rendesen s bven teremhessen, kellleg nyirkos fldet kivan. Gymlcsei jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzuliosszak, karcsak, liegyk fel mg in
kbb elvkonyodk; elg egyenesek, kiss knj'ksek, bordzatlanok; gyenge
korukban finoman s ritksan molyhosak; rt korukban csupaszak, zldes
vagy srgsbarnk; apr, kerek, fehres pontokkal nem srn s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban elg rvid levlkzek.
RUgyei. Kicsinyek, rvid vagy zmk kposak, kiss hegyesek, a vessz
tl elllk, szrkvel tarkzott pirosas barnk; a vesszre majd talap nlkl,
majd alig kill, bordzatlan talapra helyezettek.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hasaskuposak, kiss hegyesek, szrkvel s
vilgos barnval tai'kzott pirosasbarnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vkony s hajlkonyszvetek; szles tojsdadok vagy kerlkesek; nyelk fel gyakran inkbb elkeskenyedk, mint hegyk fel, a hol rendszerint rvidke, szrs hegyben vg
zdnek ; aposvlgyesek; kiss iveitek; gyenge korukban fsts pirossal sz
nezettek, finoman s ritksan molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, b
gyadtan fnj'lk, vilgos zldek; szleiken apr, elg les fogakkal srn s
elg szablyosan fflrszesek. Levlnyelk rvid vagy rvides, vkony, rugal
mas; csaknem vizirnyosan elll. Levlplhi fonlidomuak, elg tartsak.
Virgrgyet krt levelei tbbnyire lndssak, laposak; sztll, hosszas, v
kony, rugalmas nyelkrl kiss lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Brockworth Park Pear.
Leri. L a u c h e , I-ter Ergcinzimgsband, 361. lapjn. Msok tudtommal
mg nem irtk le krlmnyesen.
szrevtel. Kellleg nyirkos talajban brhol is megrdemli, hogy min
den kertben helyet juttassunk szmra. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt
is kpes kifizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal.

59

300. Chini kormos.


(Gris de Chin.)

Szrmazsa. E jeles krtt Bouzin Norbert, cliirii dkn nyerte mag


rl 1832-ben. Belg;inmban. Brha megrdemlen; mg napjainkban sincs kel
lleg elterjedve. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvrek plantiresi hires faiskoljbl. Tbb zben termett mr nlam is. Gymlcsei,
valamint nvnyzete is, jl egyeztek Dumortier lersval; mirt is fajom val
disga, ktsgtelen. *)
rsideje. Nlam sept vgn. oct. elejn; kvsebb tjakon valszn
leg novemberig is eltart.
Minsge. I. rendit csemegegymlcs.
Nagysga. -Kzpnagy ; gyakran kisebb is.
Alakja. Krtealakn vagy csigs krtealaku; tbbnyire elg szablyosan
boltozott skfllet; egyik oldaln, gyakran lizottabb s emelkedettebb,
mint a msikon. Zme a kzptjnl jval albb, a kelylies vg fel esik,
honnt kelyhe fel flgmbalaknlag boltozdik s kelyhe krl tbbnyire fer
dn ll, szk, de laposas karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte sze
lden, aztn mindinkbb s nmi behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb hosszas, karcsn-knpos vgben enyszik el. S z r a rvid, elg vastag,
kiss Imsos, vilgosbarna mzzal bevont s fehrrel ritksan pontozott; a
gymlcs csncsbl, hsos emelkeds melll, oldalvst kill vagy csak a
gymlcs folytatsaknt hsosn kiemelked. K e l y h e nylt; flll vagy
sztterl, rvid, trkenyliegy, sttbarna, szarunem osztvnyaival szpen
kikanyartott szk s lapos mlyedskben l, melynek karimja sk, te
ht nemcsak itt, de a gymlcs derekn sem lthatk bords vagy buczkos emelkedsek.
Szne. Bre vastag s kemnyks, sima, itt-ott szraz, nagyrszt pedig
rdestapintatu, csaknem fnytelen; alapszne zld, rtvel pedig homlyos
szalmasrga; napos oldaln, nha, homlyos vrssel sznezett: de az alap
sznbl csak itt-ott csllmlk ki egy-egy foltocska; mert az egsz fllet
itt-ott finom, nagyrszt pedig rdes, cserepes, barns rozsdamzzal van el
takarva, melybl a gymlcs szrks pontozata csak a simbb s finomabb
rozsdval bevont helyeken tnik kiss szembe.
Belseje. Hsa fehres, finom, tmttes olvad; magtokja ki'l kves
szemcss ; leve igen b, igen czucros, gyngd savanynyal emelt, igen kel
lemes, lnken illatos s szeresz. Magtokja kiss nyilttengely; kisded
tmlcskiben, rvid, liegyestojsdad, barna, p magvakat rejt.
*) Meg kell itt emltenem, hogy Mas Alfons a Pomol. gnrale" czim munkja
Vll-dik ktetben, a 141. lapon, valsznleg ms fajt rt le a fonnebbi neve alatt.

60

Fja. Mriskeltnvs, de elg- edzett,; korn s bven term; rendet


lenl fl s sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel hamar s s
rn bernlizkodnak, elg lombos, de szells, gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs-alanyon; alkalmas szlas fnak is, gulafnak is. Kellleg nyirkos, termkeny fldben dszlik csak il s terem szpen
kifejldtt gymlcsket, melyek mindig jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Xem szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy kozpvastagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk: ritkn egyenesek, szembetnleg knyksek, bordzatlanok; gyenge korukban elg srn s finoman
molyhosak; rt korukban csupaszak, vrhenyesbarnk; igen apr, kerek, fak
pontokkal srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hasaskuposak, hegyesek, a veszsztl elllk, szrkvel tarkzott sttbarnk ; a vesszre talap nlkl vagy
csak alig kill, bordzatlan talapra helyezettek.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, tojsdadok, alig hegyesek,
szrkvel kiss tarkzott sttbarnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vkony, de kemnyszvetek; tojsdadok, itt-ott pedig kerlkesek vagy lndssok ; tbbnyire
hirtelen elkeskenyed, rvidke, szrs hegyben vgzdk; a vesszk aljn
csaknem laposak s alig veltek; a vesszk hegye fel vlgyesek s veltek;
gyenge korukban finoman s ritksan molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken igen apr, alig szrevehet
fogakkal frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag s merev; csak
nem vzirnyosan elll. Levlplhi fonlidomuak, kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kisebbek, mint a vesszkn levk, laposak;
rendetlenl fl- s sztll, rugalmas nyelkrl csaknem vzirnyosan vagy
bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. D u m 0 r t i e r, Pomone tournaisienne, 65. lapjn. Msok tudtom
mal mg nem rtk le. Mas Alfons, mikp mr a megelz lapon megjegyez
tem, a,ligha ms fajt nem irt le a fnnebbi neve alatt.
szrevtel. Haznk emelkedettebb tjkaira vagy nagyobb folyvizeink
iszapolta talajba val e krtefaj. Vidkem mostoha viszonyai kzt a tarts
szrazsgot ez is megsnylette.

61

301. Dars kolmrja.


(Colmar Dars ; Dars Colmar.)

Szrmazsa. E jeles krtt bizonyos Dars nev, Nagliinban lak ur


azon magonczokrl nyerte, melyeket Everard Gbor, tonrnay-i kertsztl vett
volt s az uj fajt sajt nevrl elkeresztelve, 1868-ban kezdette elterjeszteni.
Br nagyon megrdemeln, liogy minl szlesebb krV)en elterjedjen; mgis foly
vst az njdonsgok kz tartozik mg napjainkban is. Ojt vesszejt 1873-ban
kaptam Oberdieektl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom val
disga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. msodik felben; hvsebb tjakon decemberig
is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, gyakran pedig jkora nagy.
Alakja. Gulaalakn vagy kiss hosszas s hasas krtealaku; tbbnyire
kiss szablytalannl boltozott buczkos s szelden liovadsosfllet; egyik
oldaln rendszerint hizottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme a k
zptjnl jval albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel az egyik
oldalon szelden, a msikon hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe kri
rendszerint elg talpasn vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, a,ztn
mindinkbb s behajlssal is fogyva, tbbnyre ferdn ll, tompakupos vg
ben enyszik el. S z r a rvides vagy kzphossz, vastag vagy elg vas
tag, fs, nha grcss, tvnl hsos, hegynl bunks, zldes, nagyrszt pe
dig barns rozsdval szakadozottan bevont; a gymlcs cscsn, hsos emel
kedsek kzl kill; nha az egyik oldal flemelkedse mell, oldalt helye
zett s hsos dudortl egszen ferdre nyomott. K e l y h e elg nagy; nylt:
rendetlenl flll vagy sztterl, barns, szarunem osztvnyaval elg t
gas s elg mly i'egben l, melynek aljrl lapos bordk nylnak fl a
karimra s onnan tovbb a gymlcs derekra is, annak kerekdedsgt in
kbb vagy kevsbb megzavarvn.
Szine. Bre kiss vastag s kemnyks, elg sima, szraztapintatu, b
gyadtan fnyl ; elejnte vilgos fzld; rtvel zldes-srga vagy czitromsrga; napos oldaln gyakran ignytelen pirossal sznezett. Pontozata elg
si-; apr, barns pettyecskkbl ll; nha alig, nha pedig elgg szem
betn. Rozsda csak ott mutatkozik flletn, a hol a br, fejlds kzben
srlst kapott.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, tmttes, olvad; magtokja
krfl is csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve igen b, igen cznkros, gyngd savannnyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s szeresz. Magtokja zrttengely; tgas tmlcskiben jkora nagy. hosszas to
jsdad, hegyes s a hizottabb vgn is egy, oldalvst helyezett, tompa p
pocskval elltott, barna, p, nha idtlen magot rejt.

62

Fja. Nlam csak mrskeltnvsi de eg-szsges s edzett; elg ko


rn s bven term; kiss nyilt szgekben flfel trekv, merev gaival,
melyek gymlcsz szervekkel jl berulizkodiiak, srfllombos, szp gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon; alkal
mas szlas fnak is, gulafnak is. Kellleg nyirkos, kttt, de termkeny
fldben dszlik s terem legjobban. Gymlcsei jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy csak kzpvasta
gok, liegyk fel is csak keveset vkonyodk ; egyenesek, merevek, alig knyksek, bordzatlanok; gyenge korakban finoman molyhosak; rt koruk
ban csupaszak, srgs vagy zldesbarnk; apr, kerek, fak i)ontokkal rit
ksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban r
vid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadkuposak, hegyesek, a veszsztl elllk, szrkvel tarkzott sttbai'nk; alig kill, bordzatlan ta
lapon lk,
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadok, alig hegyesek,
szrkvel rnyalt t)irosas gesztenyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok; nem vastag, de ers szvetek ; tojsdadok vagy
szles tojsdadok; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed, rvidke,
les hegyben vgzdk; laposak vagy igen laposvlgyesek ; alig veltek, de
lieg3'kkel kiss lefel grblk; gyenge korukban ritksan s finoman moly
hosak ; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk vilgos zldek ;
pszlek. Levlnyelk rvid, kzpvastag, merev; inkbb vagy kevsbb
les szgekben flfel ll. Levlplhi ridomuak, a nyl tvtl kiss flebb, a nylre helyezettek, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei kiss
nagyobbak, mint a vesszkn levk, laposak, hullmosak, pszlek ; sztll,
hosszas, rugalmas nyelkrl kiss lekonyulok.
Hasonnevei. Delphine de Tournay.
Leri. D u m o r t i e r , Pomone tournaisienne, 139. lapjn.
0 b e r d i e c k, Illusir. Handb. der Obstk. |)tfzete 159. lapjn.
Msok tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is kpes hlsan ki
fizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. Kellleg nyirkos talajban megr
demli, hogy mindentt helyet juttassunk szmra krteinkben.

63

302. Hlgyek krtje.


(Chair ;i dame; Damenbini.)

Szrmazsa. Egi franczia g-ymlcs. Eredetrl semmi bizonyosat sem


jegyeztek fl a rgi franczia gymlcsszek. Napjainkban meglehetsen el
van terjedve mindenfel. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a Simon-Louis test
vrek liires faiskoljbl, Plantiresbl. Tbb zben termett mr nlam is.
Fajom, valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam jul. vgn, aug. elejn; hvsebb ^tjakon septemberig is eltart.
Minsge. II. rend csemegyralcs.
Nagysga. Kisded vagy csaknem kzpnagy.
Alakja. Hosszas csigaalaka vagy hasas kipalakn; elg szablyosan bol
tozott, noha kiss bnczkosfllet. Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg el esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydik s kelyhe krl
elg szk, de laposas karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden
aztn behajlssal is fogyva, elg rvid tompakupos vgben enyszik el.
S z r a rvides, vastag, csaknem hnsos, kt vgn bunk'is; gyakran pedig
kzphosszn, kzpvastag, fs, de hajlkony, zldes, itt-ott pirossal rnyalt;
a gymlcs csncsn, hsos gyrzetbl, rendszerint ferdn kiemelked.
K e l y h e elg nagy, nyilt; rendetlenl fl- s sztll, rvid barna, szarunem osztvnyaival tbbnyire szablytalanul kikanyaritott, tgas, lapos m
lyedsben l, melynek falain lapos rnczok s karimjn szelid emelkedsek
lthatk, melyek elenyszleg a gymlcs derekra is flhuzdnak s annak
egyik oldalt hzottabb teszik mint a msikat.
Szne. Bre kiss vastag s szvs, sima szraztapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte vilgos zld; rtvel srgs zld; napos oldaln homlyos
vagy csaknem stt vrpirossal bemosott, mely sznezet gyakran a gymlcs
niyas oldalra is thzdik s ott szelid rnyalatknt enyszik el. Pontozata elg sr; finom, apr, fak pettyecskk alakjban jelenkez; nha alig
nha pedig elg szembetn. Rozsda ritkn, de kisebb-nagyobb, srgs vagy
baiTis, nha cserepes ragyafoltok gyakrabban mutatkoznak flletn.
Belseje. Hsa srgsfehr, ffinom, flszerint olvad; magtokja kri
kiss kves-szemcss; leve b vagy elegend, igen czukros, gyngd, de nha
kiss hnzs savanynyal emelt; rendszerint igen kellemes fszeresz. Mag
tokja nyilttengely; tmlcskiben vagy idtlen vagy az retlensg fehr
sznt visel magvakat rejt.
Fja. Csaknem bujanvs, egszsges s elg edzett; korn s a neki
kedvez helyen, gazdagon term; les szgekben flfel trekv, de ksbb
rendetlenl sztll s hegykkel lefel grbl, hossz gaival, melyek gy
mlcsz szervekkel csakhamar bernhzkodnak, elg lombos, szablytalan

64
gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs-alanyon; al
kalmas szlasfnak is, gulafnak is. Vidkem mostoha viszonyai kzt a tar
ts szrazsg miatt gymlcspeczkei elbb halnak el, hogy sem terenmnek,
a mibl azt kvetkeztetem, liogy e krteajnak is kellleg nyirkos fldre
van szksge. Gymlcsei jl lTjk lielyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, vastagok, hegyk fel kiss elvkonyodk;
ritkn egyenesek, hanem kiss grbk s knyksek; elg szembetnleg bordzottak; gyenge kornkban srn s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, vrses barnk; jkora nagy, kiss kiemelked, hosszas, fehres pon
tokkal elg srn s szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azon
ban rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, kiss hegyesek, a vessztl kiss ell
lk, de a vesszk hegye fel csaknem lapulk, szrkvel srn rnyalt bar
nk; inkbb vagy kevsbb kiemelked, hosszan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, rvid, hasas kposak, alig hegyesek, sr
gs szrkvel tarkzott vrses barnk.
Levelei. Kzpnagyok; vastag s elg kemnyszvetek; hasszas tojs
dadok; nyelk fel itt-ott keskenyebbek, mint hegyk fel; tbbnyire hirte
len elkeskenyed, majd hosszas, majd rvidke, les hegyben vgzdk; in
kbb vagy kevsbb vlgyesek; szleiken itt-ott rendetlenl hullmosak;
inkbb vagy kevsbb veltek; gyenge korukban molyhosak; rt korukban
csupaszak, elg simk, fnyesek csaknem stt zldek; szleiken ritks, tom
pa fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid
vagy kzphossz, kzpvastag, hajlkony; nylt szgekben flfel ll. Levlplhi ridorauak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei majd nagyob
bak, majd kisebbek, mint a vesszkn levk; rendetlenl fl s sztiill nye
lkrl velten lefel csggk.
Hasonnevei. Chere dame ; Chere aux dames ; Poire de prince d't stb.
Leiri. J a h n, lllustr. Handb. der Obstk. II. 37.
L e r o y , Dict. depomol. 1.543.
M a s , Le Verger, II. 45. s sokan msok is.
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellkn haszonnal tenyszthetnk az
alfldn is: de mgis inkbb val haznk hegyes vidkeii'e, mintsem az alfldi-e. Szp gymlcsei vgett kapvakapnnak rajta a piaczokon. Vidkem
mostoha visszonyai kzt kevs haszonnal jrna tenysztse.

65

303. Hsvti bergamot.


(Borgamotte de piques; Oster-bergamotte.)

Szrmazsa. Rgi bizonytalan. Annyi bizonyos, hogy Francziaorszgban mr kt szzad eltt ismeretes volt. Tartssgrt nagy becsben volt a
rgi gymlcsszek eltt;'de ujabb korban mr kezdik elhanyagolni; mert
nla szebb, jobb s tartsabb krtkkel is rendelkezhetnk. Ojt vesszejt
1879-ben kaptam a Leroy hires faiskoljbl, Angersbl. Tbb zben termett
azta nlam is a fajfn. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam nov. jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. 11. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nag3'obb is.
Alakja. Tojsdad gmbalaku vagy hasas csigaalaku; egyik oldaln hzottabb, mint a msikon; rendszerint slkfllet. Zme a kzptjnl albb
a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel majd szelden, majd hirtelen gm
blydik s kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szk talpban vgzdik; szra
fel pedig elejnte szelden aztn mindinkbb fogyva rendszerint tompa cscs
ban enyszik el. S z r a hosszas vagy kzphossz, vkony vagy kzpvas
tag, fs, de hajlkony, tbbnyire grbe s bunksan vgzd, vrhenyes mz
zal vgig bevont s itt-ott fehr pontokkal behintett; a gymlcs cscsn,
csaknem a flszinre vagy cseklyke mlyedsbe helyezett s egy-egy flemel
ked dudortl ferdre nyomott. K e l y h e nyilt flll vagy sztterl, rvid
nha hinyos, szarunem osztvnyaival szpen kikanyartott, szk mlyeds
kbe vagy csaknem a flszinre helyezett, melynek karimja csak nha s
szelden hullmos; a gymlcs dereka rendszerint szp kerekded.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks, sima, de rtvel nmi ragads zsirossg szlelhet rajta, bgyadtan fnyl; elejnte bgyadt zld; rtvel zldes
czitromsrga; napos oldaln nha nmi fldvrssel sznezett vagy csak gyn
gn belehelt. Pontozata sr; egyenlen elszrt, apr, barns vagy fahjszn pettyecskkbl ll elg szembetn. Rozsdaalakzatok csak nha s ittott mutatkoznak flletn: de kelyhe s szra krl tbbnyire rozsdamzos.
Kisebb-nagyobb, barns ragyafoltok gyakran jelenkeznek rajta.
Belseje. Hsa fehres, flfinom, flszernt olvad; magtokja krl fino
man kves szemcss; leve elg b, czukros,finom,de nha kiss lnk savanynj^al
emelt, elg kellemes fszeresz. Magtokjnak tengelye hosszas s nyilt; t
gas tmlcskiben majd idtlen, majd p, hossznhegy, barna magvakat rejt.
Fja. Elg vgnvs s nagy ft nevel, egszsges s edzett; elg
korn s bven term; kiss nyilt szgekben flfel trekv, ers gaival,
melyek gymlcsz szervekkel kellleg beruhzkodnak, szp lombos, de kel
lleg szells, gulaalaku koront alkot. Dszlik vadonczon is, birsen is; alkalkalmas gulafnak s szlas fnak is. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is

66
jl dszlik: de itt csak akkor terem, ha az vjrs gymlcstermsre ked
vez. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok vagy
kzp vastagok; hegyk fel kiss elvkonyodk; elg egyenesek, merevek,
szembetnleg knyksek; bordzatlanok; gyenge kornkban hegyk fel fino
man s ritksan molyhosak; rt korukban csnpaszak, barns zldek; aprbbnagyobb, kerek, felir pontokkal elg srin s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, vagy csak kzpnagyok, zmkkuposak, alig
hegyesek, kiss elllk vagy a vesszvel prluizamosan flfel llk, szrk
vel tarkzott pirosas barnk; elg kiemelked, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, rvid tojsdadok, kiss hegyesek, szrkvel r
nyalt gesztenyeszinek.
Levelei. A vesszk aljn elg nagyok, flebb a vesszn csak kzpna
gyok; elg vastag s kemnyszvetek; szles tojsdadok; majd szablyosan,
majd hirtelen elkeskeuyed, rvidke les hegyben vgzdk; a vesszk aljn
csaknem lai)osak; a vesszk hegye fel pedigmindmind-inkbb csatornsak;
alig iveitek; gyenge kornkban ritksan molyhosak; rt kornkban csnpa
szak, simk, fnyesek, elg vilgos zldek; szleiken tompa fogakkal
inkbb vagy kevsbb szablyosan frszesek. Levlnyelk liosszas, kzp
vastag, de a vesszk hegye fel mindmind rvidebb, elg vastag s merev;
inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi fonl- vagy
ridomuak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei laposak, rendetlenl hul
lmosak; igen hossz, vkony, hajlkony nyelkrl inkbb vagy kevsbb
lefel csggk.
Hasonnevei. Bergamotte d'hiver; Easter Bergamot; Bergamotte sidat stb.
Leiri. D i e 1, Kemobstsorten. VII. 119.
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 250.
M a s . Pomol. ghrle; I. 145. s msok.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt kevs haszonnal jrna
tenysztse; de ott, hol a talaj nyron t is kellleg nyirkos maradhat, min
dentt kpes lesz kifizetni a helyet, melyet krteinkben szmra juttatunk.

67

304. Huyshe bergamotja.


(Huyshe's Bergamotte.)

Szrmazsa. E jeles krtt Huyshe, angol gymlcssz a Mria-Luiza


krte magvairl, legjabban nyerte. Minthogy krlmnyes lerst mg sen
kitl sem olvastam; szrmazsrl csak ennyit tudhattam meg a Simon-Louis
testvrek nagy katalogjbl, a Gui'de pratique"-b], a hol rvid jellemzse
a 103-ik lapon kzlve van. Mint jdonsg mg kevss van elterjedve. Ojtvesszejt 1870-ben kaj)tam dr. Lucastl, Eeutlingenbl. Tbb zben termett
mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vgn, october elejn; hvsebb tjakon de
cemberig is eltart.
Minsge. I. rend, nha pedig csak IT. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl; nha jkora nagy.
Alakja. Tojsdad; elg szablyosan boltozott skfllet. Zme a kzp
tjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden gmblylydik s kelyhnl elg szles, laposas karimban vgzdik; szra fel pedig
szintn szelden s nha nmi behajlssal is fogyva boltozdik s rvid, de
elg vastag tompakupos vget alkot. S z r a kzphossz, vkony vagy k
zpvastag, fs, grbe s bunksvg, csaknem vgig barnamzos; a gymlcs
cscsn kiss oldalt, csaknem a flszinre helyezett. K e l y h e zrt; ssze
hajl, apr, vrhenyes, szarunem osztvnyaival lapos rnczokkal krlvett
cseklyke mlyedsben l, melynek karimja alig hullmos ugyan, de rla
lapos bordk ltszanak levonulni a gymlcs derekra s ezek annak kerekdedsgt nha megzavarjk.
Szne. Bre finom, vkony, sima, gyngd, tbbnyre azonban szraztapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte sppadt zld; rtvel zldessrga; napos
oldaln ignytelen, homlyos pirossal belehelt. Pontozata sr; egyenlen el
szrt, apr, fahjszin pettyecskkbl ll, elg szembetn. Rozsdafoltok s
alakzatok ritksan s hlzatosn elszrva, klnsen a gymlcs kelyhes s
szras, vgn, valamint a napos oldaln is, majd minden gymlcsn for
dulnak el.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, finom vagy flfinom,
tmttes, olvad vagy flszerint olvad; magtokja krl finoman kves-szem
css ; leve igen b, czukros, gyngd, de szraz vj raskor nlam kiss h
zs savanynyal emelt, tbbnyire azonban igen kellemes, fszeresz. Mag
tokja zrttengely; hosszas s szk tmlcskiben, hosszas, karcs, hegyes,
vilgosbarna, p, nha pedig idtlen magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s igen edzett; elg korn s
bven term; nylt szgekben flfel trekv, de ksbb sztll s hegykkel lefel is grbl gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhz5*

68

kodnak, elg lombos, de szells, gnlaalaku koront alkot. Vadonczon jl


dszlik; birsen mg nem tanulmnyoztam; alkalmas gulanak s szlasfnak
is. Mindentt jl dszlik: de, hogy rendesen, bven s kifogstalan z gy
mlcsket teremhessen, kellleg nyirkos fldet kvn. Gymlcsei jl lljk
helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, liegyk fel lassudan el vkonyodk; ritkn egyenesek; szembetnleg knyksek; bordzatlanok; gyenge korukban elg srn s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, csaknem fnyesek, zldesbarnk; apr, tbbnyire hosszas, fak
pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, szlestalpuak, rvidkuposak, elg hegyesek, a
vessztl elllk, szrkvel rnyalt vgos gesztenyeszinek; elg kiemel
ked, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hosszas kposak, kiss he
gyesek, szrkvel s sttbarnval tarkzott vilgosbarnk.
Levelei. Kicsinyek; vkony, de kemnyszvetek; kerlkesek vagy tojsdad-kerlkesek; hirtelen elkeskenyed, rvidke, szrs hegyben vgz
dk; laposak vagy szleiken csak kiss flhajlk; nem veltek; gyenge ko
rukban als lapjukon finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk,
elg fnyesek, vilgos zldek; szleiken csak hegyk fel s igen apr fo
gakkal frszesek, nagyrszt pedig pszlek. Levlnyelk rvides vagy k
zphossz, kzpvastag, elg merev ; inkbb vagy kevsbb rzsunt flfel
ll. Levlplhi fonl- vagy ridomuak, kiss tartsak. Virgrgyet krt
levelei szintn kicsinyek, kerlkesek, laposak, csaknem pszlek; rzsunt
sztll, hosszas, vkony, hajlkony nyelkrl lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Prince of Wales; Prince de Galles.
Leiri. A nlam meglv gymlcsszeti mvek egyikben sem tallom
lerst: de a (xude pratique" fnebb idzett helyn kzltt jellemzs a n
lam termett gymlcskre igen jl rillik.
szrevtel. Haznk hegyes vidkein vagy nagyobb folyvizeink mell
kn kisrtsk meg tenysztst s ott, hol gymlcseit mindig finomzeknek
talljuk, tenysszk nagyban is.

69

305. I'risz.
(Iris Grgoii-e.)

Szrmazsa. E kitn krtt, mikp Mas Alfons lltja, a Nemes kolmr inagvairl, Gregoire nyerte Jodoigneban. Magrl kelt s ojtatlanul flne
velt fja 1853-ban termett elszr. Becseseknek tallvn gymlcseit, le
nya nevrl keresztelte el s kezdette elterjeszteni. Napjainkban mr, rde
me szerint el van terjedve mindenfel. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Ve
ress Ferencz, fnykpsztl. Kolosvrrl. Tbb zben termett mr nlam.
Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. kzeptl oct. kzepig; hvsebb tjakon feb
rurig is eltart.
Minsge. T.-rend vagy csaknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Hasas csigaalaku; nha csigs krtealaku; tbbnyire szably
talanul boltozott buczkos s hovadsosfllet. Zme a kzptjnl rendsze
rint albb, a kelylies vg fel esik, honnt kelyhe fel tbbnyire szelden gm
blydik s kelyhe krl tbbnyire szk s egyenetlen talpban vgzdik;
szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behajlssal is,mindinkbb fogyva
inkbb vagy kevsbb rvid, tompakupos vgben enyszik el. S z r a rvi
des vagy kzphossz, vastag, tbbnyire hsos, grcss, csaknem vgig barnamzos; a gymlcs cscsbl csaknem annak folytatsaknt hsosn kie
melked vagy hsos dudortl ferdre nyomott. K e 1 y li e zrt vagy flig
nyilt; rendetlenl flll, srgs vilgosbarna, szarunem, csatorns osztvnyaival szablytalanul kikanyartott, tbbnyire szk s nem mly regben
l, melynek finom, vrhenyes, sugaras rozsdval bevont falain s karhnjn
egyenetlen bords emelkedsek mutatkoznak, a melyek a gymlcs derekra
is inkbb vagy kevsbb szembetnleg flvonulnak s annak kerekdedsgt
tbbnyire megzavarjk.
Szne. Bre finom, vkony, elg sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte srgs zld; rtvel sppadt srga; napos oldaln aranysrga s
nha nmi gyngd pirossal sznezett. Pontozatasiii; apr, fahj szinpettyecskkbl ll; majd alig, majd elgg szembetn. Rozsdaalakzatok mrvnyzatos vagy hlzatos foszlnyokban, gyakran mutatkoznak flletn ; nhanha zlddel szegett fekets ragyaszeplk is tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, finom csaknem ttet
sz, gyngd s olvad; magtokja krl kves-szemcss; leve b, czukros,
gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos, fszeresiz. Magtokja zrt
tengely; szkes fikjai mindenikben egy-kt duzzadt-tojsdad, vilgosbarna
p vagy idtlen magot rejt.

70

Fja. Fiatal korban csaknem bnjanvs; ksbb is e,gs7.sgc.s s ed


zett; elg korn s bven term; rendetlenl fl- s sztll s ksbb le
fel is grbl gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl berulizkodnak,
elg lombos, de szells, terjedelmes gulaalakn koi-ont alkot. Vadonczon in
kbb dszlik, mint birs-alanyon; alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva
gvilafnak is. Mindentt jl diszlik: de csak kellleg nyirkos talajban terem
bven s rendesen. Gymlcsei igen jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok, liegyk fel
is csak keveset vkonyodk; ritkn egyenesek, hanem tbbnyire grbk s
igen knyksek; bordzatlanok; gyenge korukban ritksan s finoman moly
hosak; rt korukban csupaszak, srgsbarnk; igen apr kerek, fak pon
tokkal srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azon
ban rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, szlestalpu rvidkuposak, elg
hegyesek, a vessztl elllk, szrkvel rnyalt sttbarnk; a vesszre
majd talap nlkl helyezettek, majd pedig a vessznek a rgy krl val
sajtszer dudorodvnya kzepbl csaknem vzirnyosan killk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, rvid s hasaskuposak, alig
hegyesek, szrkvel s sttbarnval rnyalt vilgosbarnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; nem vastag, de igen kemnyszvetek; lndssak vagy lndss tojsdadok; gyaki'an nyelk fel is, hegyk fel is csaknem egyenlen elkeskenyedk; tbbnyire hosszas, les hegy
ben vgzdk; lapos vlgyesek; alig vagy ppen nem veltek; gyenge koruk
ban alig szrevehetleg molyhosak; rt korukban csui)aszak, simk, bgyad
tan fnylk, vilgos fzldek; szleiken igen api', tompa fogakkal elg s
rn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz,
kzpvastag, hajlkony, gyakran szeld pirossal sznezett; csaknem vzir
nyosan elll. Levlplhi fonlidomuak, a nyl tvtl kiss flebb, a nylre
helyezettek, nem tartsak. Vii-gi'gyet krt levelei tbbnyire kisebbek,
mint a vesszkn levk, vlgyesek; rendetlenl ll, elg hossz, vkony, ru
galmas nyelkrl lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i V 0 r t. Annl, de pomol. VI. 47.
L e r 0 y, Dict. de pomol. 11. 290.
M a s, Pomol. gnrale, VII. 243. de csak tredkben.
O b e r d i e c k , Illustr. Hatidb. der Obsthinde, ptfzete 151. lapjn.
szrevtel. A hol a fld nyron t is kellleg nyrkos maradhat; meg
rdemli, hogy minden kertben helyet juttassunk szmra. Vidkem mostoha
viszonyai kzt kevs haszonnal jrna tenysztse.

71

306. Izabella.
(Isabelle de Maieves.)

Szrmazsa. E korn r, becses krtt is Grgoire nyerte magrl,


1865-l)en, Jodoigneban (Belgmm) s Vrints-Trauenfeld Izabella Maleves-i
birtokos, brn nevrl elkeresztelve, kezdette elterjeszteni. Ojt vesszejt
1870-ben kaptam Veress Ferencz, fnykpsztl. Kolosvrrl. Tbb zben
termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Jnlins vgn, aug. elejn.
Minsge, f. rend, de vidkem mostoha viszonyai kzt, gyakran csak
TI. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alal<ja. 1'bbnyire gealaku vagy hosszas csigaalakn; elg szablyosan
boltozott, noha nm mindenkor sk-, hanem kiss hovadsosfllet. Zme
a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden
gmblydik s kelylie krl szk s ferdn ll karimban vgzdik, melyre
nem mindig llthat fel; szra fel pedig elejnte szelden, aztn behajlssal
s nha hullnizatosan fogyva, fei-dn ll kpos vgben enyszik el. S z r a
rvides, kzpvastag, fs, tvnl hnsos, hegynl bunks; a gymlcs
cscsbl, ennek folytalsaknt kiemelked. K e l y h e zrt vagy flignylt;
rendetlenl flfel ll, szrksbai-na, szai'unem osztvnyaival csaknem a
flsznre helyezett vagy szelden rnczolt, lapos mlyedskbl kiemelked.
Szine. Bre vkony, de kemnyks, elg sima, szraztapintatu, bgyadtan
fnyl ; elejnte bgyadt zld; rtvel zldessrga; mg napos oldaln is csak
kiss lnkebb srga s nha nmi gyngd prossal sznezett. Pontozata
sr; igen apr, zldes pettyecskkbol ll, alig szembetn. Finom rozsda
foszlnyok csak a gymlcs kelyhes vgn s szra krl mutatkoznak nha.
Belseje. Hsa zldesbe jtsz fehr, elg finom, olvad; magtokja krl
kiss kves-szemcss; leve b, czukros vagy elg czukros, finom, de nha
kiss hzs savanynyal emelt, elg kellemes, noha nem nndenkoi- kellleg
fszeresiz. Magtokja inkbb vagy kevsbb nyilttengely; szk tmlcskiben
tojsdad, hegyes, vilgosbarna, p, nha pedig idtlen magvakat rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges, edzett; nem korn, de aztn elg bven
term; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv, nylnk gaival, melyek
gymlcsz szervekkel elg jl beruhzkodnak, szp lombos, de kellleg
szells, gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon;
alkalmas szlas fnak is, gulafnak is. Mindentt jl dszlik: de csak kellleg
nyirkos talajban terem bven, rendesen s kifogstalanul flnomz gymlcsket,
melyek igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsak, hegyk fel mg inkbb
el vkonyodk; ritkn egyenesek, knyksek; csaknem bordzatlanok; gyenge

72

konikbau is csak liegyk fel finoman molyliosak; rt korukban csupaszak,


pirossal itt-ott rnyalt zldesbarnk; apr, tbbnyire kerek, fak pontokkal
elg srtn, de nem szembetnleg pontozottak, rendetlen, tbbnyire azonban
hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hasasknposak, hegyesek, csaknem lapulk, stt
banival tarkzott vilgos-barnk; jl kiemelked, csaknem bordzatlan
talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, vrhenyesbarnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; kiss vastag s kemnyszvettek;
inkbb vagy kevsbb szles tojsdadok; a vesszk hegyeni tojsdad kerlkesek; hosszas, les hegj^ben vgzdk; laposak vagy laposvlgyesek;
alig veltek; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, lnk fzldek; sz
leiken aprbbnagyobb, les fogakkal elg srn, de nem szablyosan
frszesek. Levlnyelk rvid vagy kzphossz, kzpvastag, rugalmas;
inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi fejletlenek,
ridonmak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei tbbnyire jval nagyob
bak s szlesebbek, mint a vesszkn levk, csaknem laposak; kzphossza
vagy rvides nyelkrl majd mereven, majd lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. B i v o r t , Les fruits du jardin Van Moiis, 73. lapjn.
M a s , Pomol. generl, V. 81. Msok tudtommal mg nem irtk le.
szrevtel. Fnebbi leiri e krtefajt kitnleg I. rendnek talltk.
k bizonyra kedvezbb viszonyok kzt tanulmnyoztk azt, mintsem n;
hiszem azonban, hogy kellleg nyirkos talajban nlunk is csak oly finomizek lesznek gymlcsei, mint Belgiumban. Tegynk vele ksrletet!

73

307. J Sarolta.
(Bonne Charlotto; Gute Charlotte.)

Szrmazsa. E jeles krtt valszinleg; Bivort nyerte magrl, 1849-ben


a Van Mons kertben, Geest-Saint-Remyben, (Belgium). Szrmazsrl bvebb
adatokat nem jegyeztek fl a gymlcsszek, a kik e fajt munkikban elszr
ismertettk. Napjainkban meglehetsen el van terjedve mindenfel. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett nlam
is a fajfn. Fajam valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam aug. elejn; hvsebb tjakon sept. elejig is eltart.
Minsge. Csaknem 1. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded, nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Hosszas csigaalaku; nha inkbb vag}' kevsbb rvid krtealaku; tbbni'ire szablyosan boltozott skfllet. Zme a kzptjnl albb,
a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydik s kelyhe
krl elg szlestalpasan vgzdik; szra fel pedig behajls nlkl vagy
csekly behajlssal fogyva, inkbb vagy kevsbb hosszas, kiss tompa kpos
vget alkot. S z r a rvides, tbbnyire igen vastag, fs, de tvnl hsos,
bunksan vgzd, fahjszin mzzal csaknem egszen bevont; a gymlcs
cscsbl, annak folytatsaknt, tbbnyire kiss ferdn kill. K e l y h e
jkora nagy, nyilt vagy flig nyilt; flfel ll, de hegykkel htra hajl,
trkeny hegy, hosszas, keskeny, szrksbarna osztvnyaival szablyosan
kikanyartott, tgas, de sekly, tnyralaku mlyedsben l, melynek falai
simk s karimja csak ritkn mutat nmi szelden hullmos emelkedseket.
Szine. Bre finom, sima, szraztapintatu; elejnte vilgos zld; rtvel
zldes srga; napos oldaln aranysrga s gyaki'an, kisebb-nagyobb terjedelem
ben rzsasznnel mrvnyzott s cskozott. Pontozata ritksan elhintett,
stt zld, itt-ott pedig szrks pettyecskk alakjban jelenkez, de a gymlcs
rtvel kevss szembetn. Finom, fahjszin vagy barns rozsda majd
minden gymlcsn, klnsen szras vegn s kelyhe krl szokott jelenkezni.
Belseje. Hsa szp fehr, finom, vajszer; magtokja kri sem kves
szemcss; leve b vagy elegend, igen czukros csaknem minden savany
nlkl, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja zrttengely;
api' fikjaiban kevs p magot rejt.
Fja. Mrskeltnvs s a neki kedvez helyen egszsges s edzett;
korn s igen bven term; flll vagy les szgekben flfel trekv, merev
gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl berulizkodnak, elg lombos, de
szells, gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs-alanyon;
alkalmas szlas fnak is, gulafnak is. Nlam a tarts szrazsgot mindig
megsnylette. Kellleg nyirkos talajban dszlik csak s terem rendesen s
bven. Gymlcsei jl lljk lielyket a fn.

74

Vesszei. Elg szmosak, kzpliosszak, kzpvastagok, Iiegyk fel


lassudan elvkonyodk; elg egyenesek, nolia kuyksek; finoman bordzottak; gyenge korukban elg srin s inonau molyhosak; rt korukban
csupaszak, srgsbarnk; jkora nagy, tbbnyire hosszas, fak pontokkal
ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkznek.
Rgyei. Kzpnagyok, szlestalpu, hasaskuposak, hegyesek, a vessztl
elllk, de a vesszk hegye fel csaknem lapulk, szrkvel tarkzott pii'osas
gesztenyeszintek; elg kiemelked, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, rvid hasaskuposak, kiss hegyesek, szrkvel
kiss tarkzott pirosas gesztenyeszinek.
Levelei. Kicsinyek; vastag s kemnyszvetek; hosszas, keskeny tojs
dadok; csaknem szablyosan elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk;
inkbb vagy kevsbb vlgyesek; veltek; gyenge koi'ukban finoman molyho
sak ; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, vilgos zldek; szleiken
ritksan, elg lesen, de nem mlyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk r\'id vagy rvides, kzpvastag, elg merev; inkbb vagy kevsbb
les szgekben flfel ll. Levlplhi fonlidomuak, kevss tartsak.
Virgrgyet krit levelei tbbnyire nagyobbak, szlesebbek, mint a vesszkn
levk, csaknem laposak, szelden hullmosak; hosszas, vkony, rugalmas
nyelkrl kiss lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. 0 b e r d i e c k, Illustr. Handb. der Obstk. VII. 331.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 477.
M a s , Le Verger, II. 65. s msok.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kz nem val. Fja csak sny
ldik itt s i'vid let: de kellleg nyirkos talajban, brhol is, kpes hlsan
kifizetni a helyet, melyet krteinkben szmra juttatunk.

75

308. Jliusi szp.


(Belle de Juillet.)

Szrmazsa. E becses, korn er krtt a Simon-Louis testvrek nagy


katalogja, a Gude prati(ine" szerint, bizonyos Lampe nev ur nyerte magrl,
Peckben, (Belgium). Ojtvesszejt 1875-ben kaptam a Simon-Louis testvrek
tl, Plantiresbl. Nlam is termett mr s a tlem kapott ojtvesszkrl
Olh Gyula csmnl, Nnson is. Brha gymlcsei finomsgra nem is vete
kedhetnek a Giffard vajonczval, melyhez Lampe ur hasonlnak tallta krt
jt; mgis hiszem, hogy fajom valdi; mert gymlcseire s nvnyzetre jl
rillik, a Gude pratique rvid jellemzse.
rsideje. Jlius msodik telben.
Minsge. I. rend vagy csaknem I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alal(ja. Csigs krtealaku; elg szablyosan boltozott, noha kiss buczkos s hovadsosfllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik,
honnt kelyhe fel flgmbalakulag boltozdik s talp nlkl vgzdik; szra
fel pedig elejnte szeliden, aztn behajlssal is fogyva inkbb vagy kevsbb
hosszas, karcs s kiss tompakupos vget alkot. S z r a hosszas vagy
kzphossz, elg vkony vagy kzpvastag, fs, kiss grcss, mindkt vgn
bunks, itt-ott barnamzos; a gymlcs cscsn, hsos gyrzetbl kill
vagy hsosn s ferdn kiemelked. K e l y h e nagy, nylt; sztterl, szles
s elg hosszas, vkony s nem szarunem osztvnyaival a flsznre ugy
helyezett, hogy miatta a gymlcs ritkn llithat fl.
Szine. Bre finom, sima, gyngdtapintatu, elg fnyes; elejnte bgyadt
zld; rtvel srgs zld; napos oldaln fsts vi'ssel sznezett. Pontozata
sr; igen apr, fehres pettyecskkbl ll, csakis a napos oldaln szembe
tn. Rozsda csak elvtve mutatkozik flletn.
Belseje. Hsa fehres, flnom, tmttes, olvad; magtokja kri is csak
alig szrevehetleg kves-szemcss; leve elegend, igen czukros, gyngd
savanynyal emelt, kellemes ffszeresz, de, ugy ltszik, hamar szotysod.
Magtokja kiss nyilttengely; tmlcskiben apr, tojsdad, sttbarna, sovny,
de p magvakat rejt.
Fja. Elg vignvs, egszsges s igen edzett; elg korn s elg
bven term; kiss les szgekben flfel trekv, sr, merev gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, jellemzleg srilombos, gulaalaku
koront alkot. Vadonczon jl dszlik; alkalmas szlas fnak s gulafnak.
Mindentt jl dszlik: de, hogy bven is rendesen teremhessen, kellleg nyirkos
fldet kivan. Gymlcseit az ersebb szelek meg szoktk tizedelni.
Vesszei. Szmosak, rvidek vagy kzphosszak, elg vastagok, hegyk
fel mindinkbb elvkonyodk; egyenesek, merevek, knyksek; bordzot-

76
tak; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, olajszn
zldes vagy srgsbarnk; kisebb-nagyobb, tojsdad vagy hosszas, feires
pontokkal siin s elg szembetnieg pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, kposak, hegyesek, csaknem lapulk vagy a
vesszvel prhuzamosan flfel llk, szrkvel srfn tarkzott vilgos bar
nk; elg kill, hosszan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadkuposak, hegyesek, simk, stt
barnk.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; hosszas tojs
dadok ; inkbb vagy kevsbb hirtelen elkeskenyed, hosszas vagy rvidke,
les hegyben vgzdk; inkbb vagy kevsbb vlgyesek, szleiken kiss
hullmosak; alig veltek, de hegykkel lefel s flre is grblk; gyenge
korukban is alig szrevehetleg molyhosak; rt korukban csupaszak, fnyesek,
lnk vilgos-zldek; szleiken kisebb-nagyobb, tompa fogakkal szablytalanul
frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag, de hajlkony; inkbb vagy
kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi fejletlenek, hamar elhullk.
Virgrgyet krt levelei hosszas, keskenytojsdadok, laposak, hullmosak,
hegykkel flre csavarodok, csaknem pszlek; sztll, hosszas, ragalmas
nyelkrl kiss lekonyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. T h o ra a s Giode pratiqm stb. 109. lapjn csak rviden jellemezte.
Tudtommal mg senkisem ii'ta le krlmnyesen.
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellkn, klnsen nagy vrosok
mellett, a hol kaps a korai gymlcs, tegynk vele ksrletet. Haznk ma
gasabban fekv tjkain azonban, hiszem, hogy mindentt kifizetn a helyet,
melyet szmra juttatunk.

77

309. Kraszn.
(Crassane: Die CrassaLe.)

Szrmazsa. Rgi bizonytalan, Leroy valszinnek tartja, hogy Crsane,


franczia kzsgbl szrmazik; mert Dom Gentil. rgi franczia pomolog Jardinier solitaire" czim munkjban Bergamote de Crsane" (magyarul: Crsanei bergamot) nvvel emlti fl e krtefajt. Napjainkban mindenfel el van
mr terjedve. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Dr. Lucastl, Eeutlingenbl.
Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Oct. nov. de nha december elejig is eltart.
Minsge. I. rend; nha csak II. rend csemegegj'mlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jval nagyobb is.
Alakja. Gmblyded vagy csaknem lapos gmbalaku; majd szablyosan
majd szablytalanul boltozott sk vagy szelden buczkosflet; egyik olda
ln gyakran hzottabb mint a msikon. Zme tbbnyire a kzptjra esik,
honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen, de szra fel kiss sszbb
hzdva boltozdik s mindkt sarkn elg szles, laposas karimban vgzdik.
S z r a hossz, kzpvastag, fs, de hajlkony, tvnl rendszerint hzott
s csaknem vgig barnamzas; szk, de lapos tnyralaku mlyedsbe helye
zett. K e l y h e nyilt vagy flignyilt; flll vagy sztterl, szarunem osztvnyaival tgas, de lapos s ritkn mly regben l, melynek sk s csak
nha egyenetlen falain nha finom, nha rdes rozsdamz is szokott mutatkozni.
Szne. Bre kiss vastag, elg sima, szraz vagy szelden rdestapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte vilgos zld ; rtvel srgszld; napos olda
ln is csak kiss lnkebb srga minden pirossg nlkl. Pontozata elg
sr; aprbb-nagyobb, zlddel szegett, fahjszn pettyecskkbl ll, inkbb
vagy kevsbb szembetn. Rozsdaalakzat itt-ott gyakrabban mutatkozik flletn; nha azonban csak szennyesbarna, ftyolszer ragyaszeplk jelenkeznek rajta.
Belseje. Hsa fehres vagy kiss srgsba jtsz fehr, elg finom,
tmttes olvad; magtokja krl kves-szemcss; leve b, czukros, finom, de
nmely helyt, szraz vjrskor kiss hzs savanynyal emelt, kellemes, nha
illatos, fszeresz. Magtokja csaknem zrttengely; tgas tmlcskiben
hosszas tojsdad, hegyes, barna p magvakat rejt.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; elg korn, de csak mrs
kelten term; nyilt szgekben fl s sztll, nylnk gaival, melyek gy
mlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de szells, gulaalaku
koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon is; lczezett melletti mvelsre s
gulafnak alkalmasabb, mintsem szlasfnak. Mrskelten nyii-kos, kvr fldben
dszlik s terem legjobban. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.

78

Vesszei. Elg- szmosak, hosszak, elg vastagok vagy kzpvastagok,


hegyk fel mindmindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek, de faiskolai ojtvnyokon, a hirtelen nvs folytn klnflekp elgrblk; alig knyksek,
bordzatlanok; gj^enge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak,
szrkvel rnyalt homlyos srgk; aprbb-nagyobb, kerek, fehres pontok
kal nem ppen srn, de elg szembetnleg pontozottak; tbbnyire elg
rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, zmkkuposak, tonipahegyek, a vessztl elllk,
szrkvel tarkzott sttbarnk; alig kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, tojsdadok, alig hegyesek, szrkvel s s
ttbarnval tarkzott vilgosbarnk.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, a vesszk hegye fel pedig
kicsinyek; elg vastag s kemnyszvetek; szles tojsdadok vagy csaknem
szvalakuak, de a vesszk hegye fel mindmind keskenyebbek s tbbnyire
lndsstojsdadok ; lefel s flre is grbl, hosszas vagy rvidke, les hegyben
vgzdk; csaknem laposak s laposvlgyesek, itt-ott kiss hullmosak; alig
veltek; gyenge korukban finoman molyhosak ; rt korukban csupaszak, simk,
bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken jkora nagy, laposhegytt fogak
kal szablytalanul frszesek vagy csaknem pszlek. Levlnyelk kzp
hossz, kzpvastag, elg merev; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi
rvidek, fonl vagy ridomuak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei na
gyobbak, szlesebbek, mint a vesszkn levk, csaknem laposak, szelden
hullmosak, pszlek; hosszas rugalmas nyelkrl velten sztterlk.
Hasonnevei. Bergamotte Crassane; Bergamotte de Crsane; Langstielge Bergamotte; Eattenschwanz; Platt Butterbirne stb.
Leiri. D i e 1, Kemobstsorten, T. 51.
J a h n, Illnstr. Handb. der Obstk. TI. 145.
L e r o y , Dkt. de pomol. I. 231.
Mas, Z<? Verger, III. 99. sz. alatt, s sokan msok is.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt ritkn terem s gyml
csei nem mindig mentesek az sszehz fanyarsgtl. Haznk hegyes vlgyes
vidkeire val. Az alfldn csak nagyobb folyvizeink mellknek iszaplera
kodsbl ll talajban lehetne haszonnal tenysztennk.

79

310. N i n a.
(lisaboth de Manning; Nina.)

Szrmazsa. E jeles nyri krtt Van Mons nyerte magrl 1830. k


rl, Ixiwenbeu (Belgium.) Oberdieck, a ki fnebbi nv alatt rta le elszr,
Van Monstl, nvtelenl kapta meg e fajt: mg az amerikai gymlcsszek,
a kik Van Monstl szintn nvtelenl kaptk azt meg, Manning Erzsbet
( = Elisabeth de Manning) nvre kereszteltk el. Jelenleg e kt nv alatt
mindenfel el van mr terjedve. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb izben termett mr nlam is. Fajom valdisga kt
sgtelen.
rsideje. Nlam aug. els felben; hvsebb tjakon egy kt httel
tovbb is eltart.
Minsge. T. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alal(ja. Tojsdadkupos vagy csonkakupos; szablyosan boltozott sk-,
nha pedig szelden hovadsos-fllett. Zme csaknem kzptjra vagy
csak kiss albb, kelyhes vge fel esik, honnt kelyhe fel szelden gm
blydik s kelyhe krl, inkbb vagy kevsbb szk, de laposas karimban
vgzdik; szra fel pedig szelden sszbb hzdva s nha nmi cseklyke
behajlst is alkotva, rvid, vastag, tompa-kupos vgben enyszik el. S z r a
rvides, vkony vagy kzpvastag, s, bnnksan vgzd, srgs-zld, nagy
rszt pedig barnamzos; a gymlcs cscsn, elg szk, de ritkn mly
i'egbe helyezett, melynek karimja az egyik oldalon rendszerint flebb emel
kedik, mint a msikon. K e l y h e nylt; flll, de hegykkel htra grbl
trkenyhegyfl, szarunem osztvnyaval majd a flsznen, majd s legtbbszi' lapos mlyedskben l, a honnt szrevehet emelkedsek a gymlcs
derekra nem vonulnak fl.
Szine. Bre kiss vastag, sima, szraztapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte fehres vagy srgs-zld; rtvel vilgossrga; napos oldaln inkbb
vagy kevsbb lnk prossal mosott vagy csak belehelt. Pontozata elg sr ;
egyenlen elhintett, apr, barns pettyecskkbl ll, elg szembetn. Jel
lemz e gymlcsnl az a finom, fahj szn vagy pirosas rozsdamz, mely
kelyhes vgt egszen elfedve csaknem a gymlcs derekig flnyulik s ott,
mintha elvgtk volnaj hirtelen megszakad.
Belseje. Hsa bgyadtfehr vagy srgsba jtsz fehr, flflnom, gyn
gd s olvad; magtokja kri kiss kves-szemcss; leve b, igen czukros,
nmi gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresiz. Mag
tokja kiss nyilttengely ; kiss tgas tmlcskiben jkora nagy,- hegyes
tojsdad, barns, p magvakat rejt.

80

Fja. Mrskeltnvsfl, de egszsges s elg edzett; korn s igen


bven term ; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl berulizkodnak, elg srlombos, de kellleg szel
ls, gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs-alanyon;
nagy ft nem nevel, mirt is inkbb val gulafnak, mintsem szlas fnak.
Mindentt jl dszlik : de, hogy rendesen s bven teremhessen, kellleg
nyirkos fldet kvn. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, liegyk fel mindmindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek, noha szembetnleg knyksek
bordzatlanok; gyenge korukban elg srn s finoman molyhosak; rt ko
rukban csupaszak, vrvrsek, aljuknl s rnyas flkn zldes-barnk;
aprbb-nagyobb, hosszas, fehres pontokkal elg szembetnleg pontozottak ;
rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzfek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, a vessztl
elllk, de a vesszk hegynl csaknem lapulk szrkvel rnyalt pirosas
gesztenyeszinek; elg kill bordzatlan talapon lk.
Virgrgye. Kicsinyek, hosszas s kiss hasaskuposak, hegyesek, piro
sas-barnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek;
hosszas tojsdadok vagy tojsdad kerlkesek; kiss liirtelen elkeskenyed,
hosszas, les hegyben vgzdk ; lapos-vlgyesek; alig iveitek; gyenge ko
rukban si'n s finoman molyhosak ; rt korukban csupaszak, simk, bgyad
tan fnylk, homlyos fzldek; szleiken alig szrevehetleg tompn s
ritksan frszesek vagy csaknem pszlek. Levlnyelk hosszas vagy k
zphossz, rugalmas; rzsunt flfel ll. Levlplhi fonlidomuak, tartsak.
Virgrgyet krt levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszkn
levk, laposak, csaknem pszlek; kzphossz, rugalmas nyelkrl kiss
lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Elisabeth; Elisabeth de van Mons.
Leiri. 0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. 11. 197.
L e r o y , Dictioimaire de potnol. II. 126.
Mas, Le Verger, II. 105 s msok.
szrevtel. tt, hol a fld nyron t is kellleg nyirkos maradhat, min
dentt hlsan kifizeti a helyet, melyet szmra juttatunk, "\adekem mostoha
viszonyai kzt fja a tarts szrazsgot megsnylette.

81

311. Rousselon krtje.


(Rousselon.)

Szrmazsa. E jeles krtt Esperen rnagy nyerte magrl. Malinesban,


(Belgium). Az anyat'a csak 1846-ban, Esperen halla utn termett elszr.
Berckmans, belga gyinlcssz irta le elszr s keresztelte el az Annales
de Flore et de Pomone" folyirat szerkesztje, Rousselon nevrl. Meglelietsen el van mr terjedve mindenfel. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a
Simon-Louis testvrek liires faiskoljbl, Plantiresbl. Tbb zben termett
mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon s kedvezbb viszonyok
kzt februrig is eltart.
Minsge. 1. rend; nha csak II. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Kiss vltoz; tbbnyire azonban tojsdad vagy hasas csigaalaku; kiss szablytalanul boltozott s ritkn skfllet. Zme a kzptj
nl albb, a kelyhes vg fel esik, lionnt kelyhe fel hirtelen gmblydve
boltozdik s kelyhe krl szles, laposas s tbbnyire hullmos karimban
vgzdik; szi'a fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behajlssal vagy
annlkl is fogyva, inkbb vagy kevsbb tompakupos vget alkot. S z r a
rvides vagy kzphossz, vkony vagy kzpvastag, fs, bunksan, vgzd,
vgig barnamzos ; a gymlcs cscsn, hsos emelkedsek kzl kill vagy
hsos dudor melll kiss ferdn kiemelked. K e l y h e nyilt; rendetlenl
flll, trkenyhegy, srgsbarna, szarunem osztvnyaival szk s elg
mly regben l, melynek fahjszin rozsdval bevont falain nhny lapos
barzda a gymlcs talpt gerezdekre osztja s e gerezdek elenyszleg a
gymlcs derekra is fl vonulnak s annak kerekdedsgt gyakra,n megzavarjk.
Szne. Bre kiss vastag, elg sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fny
l; elejnte vilgos vagy srgs-zld; rtvel vilgos czitromsrga; napos
oldaln nha narancspirossal sznezett. Pontozata sr; egyenlen elszrt,
barns, de ksbb fahjsznre vltoz pettyecskkbl ll, elg szembetn.
Rozsda tbbnyire csak kelyhes s szras vgn szokott mutatkozni.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom vagy flflnom, tmttes ol
vad vagy flszerint olvad; magtokja kri kiss kves-szemcss; leve b
vagy elegend, czukros, gyngd savanynyal emelt, elg kellemes fszeresz. Magtokja kiss nylttengely; tmlcskben hosszas, hegyes, barna, p,
nha pedig csak idtlen magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s elg edzett; korn s igen
bven term; flfel ll vagy kiss les szgekben flfel trekv, merev
gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de
kellleg szells, gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint
6

birs-alanyon. Nagy ft nem nevel; niirt is inkbb val gla- vagy orsalaku
fnak, mintsem szlasfnak. Kellleg nyirkos talajban dszlik s terem leg
jobban. Vidkem mostoha viszonyai kzt a tarts szrazsgot mindig meg
snylette, (gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak^ kzpvastagok, hegyk fel is
csak keveset vkonyodk; elg egyenesek, noha knyksek; csaknem bordzatlanok; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak,
zldessrgk; apr, kerek, fehres pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, kiss hegyesek, szrk
vel tarkzott vilgosbarnk; elg kill, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy csak kzpnagyok, tojsdadkuposak, alig
hegyesek, vilgos gesztenyeszinek.
Levelei. Kicsinyek; elg vastag s kemnyszvetek; kerlkesek; ittott visszs tojsdadok vagyis nyelk fel keskenyebbek, mint hegyk fel;
tbbnyre rvidke, les hegyben vgzdk; laposak vagy igen lapos vlgye
sek, itt-ott szelden hullmosak; nem iveitek; gyenge korukban als lapju
kon finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk,
homlyos fzldek; szleiken elrehajl, apr, les fogakkal elg szablyo
san frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz, kzpvastag, hajl
kony; rzsunt flfel ll. Levlplhi bulidomuak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, mint a vesszkn levk, laposak;
liosszu vagy csak hosszas, vkony, rugalmas nyelkrl kiss lekonyultn
sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. J a h n , lllustr. Ilandb. der Obstk. V. 535.
L e r o y , Did. de poniol. II. 601.
M a s , Pomol. giirle. I. 131. stb.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt kevs haszonnal jrna te
nysztse: de kellleg nyirkos talajban, hiszem hogy brhol is kpes lesz
hlsan kifizetni a helyet, melyet szmra juttatunk.

83

312 Barny krtje.


(Loriol de Barny.)

Szrmazsa. E kitn krtt Leroy nyerte magrl, Angersben s egyik


veje nevrl elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Mint jdonsg, mely
csak 1862-ben lpett a vilgba, kevss van mg elterjedve. Ojtvesszejt
1873-ban kaptam a Simon-Lonis testvrek liires gymlcsteleprl, Plaiitiresbl. Nhnyszor termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam aug. kzepe tjn; hvsebb tjakon sept. elejig is
eltart.
Minsge. T. rend vagy csaknem kitnleg 1. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Aial(ja. Hosszas csigaalaku vagy csigs krtealakn; egyik oldaln tbb
nyire hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon s rendszerint szeliden
buczkos s hovadsosflfllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel majd szeliden, majd hirtelen gmblydik s kelyhe
kri tbbnyire ferdn ll karimban vgzdik, melyen azonban tbbnyire
jl megllhat; szra fel pedig elejnte szeliden aztn mhidinkbb s az egyik
oldaln behajlssal is fogyva, ferdn hajl inkbb vagy kevsbb hosszas,
tompakupos vget alkot. S z r a rvides vagy kzphossz, vastag, fs, kt
vgn bunks, nagyrszt vilgos barnamzos; a gymlcs cscsbl, csaknem
annak folytatsaknt kiemelkedci vagy hsos dudor mell kiss oldalt helye
zett. K e l y h e nyilt; flll, rvid, hegyes, csatorns, szarunem osztvnyaival elg szk s nem mly regben l, melynek falain lai)os rnczok h
zdnak a karimra, a hol hullmos emelkedseket alkotnak s aztn lapos bor
dk alakjban a gymlcs derekra is flnyomulnak s ennek kerekdedsgt
kiss megzavarjk.
Szne. Bre finom, vkony, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte sppadt zld; rtvel zldessrga; napos oldaln kiss lnkebb srga
s nha ignytelen prossal sznezett. Pontozata elg sr; igen apr, zlddel
szegett barns pettyecskkbl ll, elg szembetn. Eozsda csak kehelyregben, de egyebbtt csak elvtve fordul el.
Belseje. Hsa fehr vagy kiss srgsba jtsz fehr, finom, olvad,
magtokja krl is csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve b, igen
czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresizt.
Magtokja kiss nyilttengely; tmlcskiben tojsdad, hegyes, fekets, p
magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; nem korn, de aztn
elg bven term; flll vagy nyilt szgekben elll gaival, melyek gy
mlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, ritks, szells, gulaalaku koront al
kot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs-alanyon; alkalmas szlasfnak is,
6*

84

gulafnak is. Mindentt jl dszlik: de bven s rendesen csak kellleg nyir


kos talajban kpes teremni. Gymlcsei jl lljk helyket a in.
Vesszei. Nem szmosak, kzpliosszak, elg vastagok vagy kzpvasta
gok, liegyk fel kiss elvkonyodk ; nem elgg egyenesek; knyksek;
l)ordzatlanok; gyenge korukban sfrfn s finoman molyhosak; rt korukban
csupaszak, szrkssrgk; jkora nagy, kerek, fak pontokkal ritksan, de
elg szembetnleg pontozottak; i-endetlen tbbnyire azonban elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, a vessztl jl
elllk, szrkvel tarkzott vilgosbarnk; elg kiemelked, bordzatlan ta
lapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, alig hegyesek, szrkvel rnyalt
vilgosbarnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; vastag s kemnyszvetek; to
jsdadok; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed, hosszas vagy r
vidke, les hegyben vgzdk; inkbb vagy kevsbb vlgyesek; csaknem
vzirnyosan elllk; gyenge korukban molyhosak; rt korukban csupaszak,
simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek ; szleiken igen tompa fogakkal nem
mlyen s nem szablyosan ffrszesek. Levlnyelk hosszas, vagy kzp
hossz, kzpvastag, elg merev; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi
fonl- vagy ridorauak, sztllk, a nyl tvtl flebb a nylre helyezettek,
kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei szp tojsdadok, vlgyesek, inonian s elg szablyosan frszesek; rzsunt flfel ll nyelkrl leko
nyultn sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dict. de Pomol. II. 351.
]\r a s, Pomol. gnmle, M. A'i. Msok tudtommal mg nem irtk le.
szrevtel. Nlam csak kedvez vjrssal terem: de kellleg nyirkos
talajban mindentt kpes lesz hlsan kifizetni a helyet, melyet a kertben
elfoglal.

85

313. Barny-n krtje.


(Madame Loriol de Barny.)

Szrmazsa. E jeles krtt a Vilmos krte magvri nyertk a Leroy


hires faiskoljban, Angersban. A magrl kelt csemete 1866-ban termett elszih'. Leroy ifjabbik lnyrl, Barny-nrl ln elkeresztelve. Napjainkban mg
folyvst az jdonsgok kz tartozik. Ojtvesszejt csak az idn (1886) kap
tam meg idsb Bodor Pl btymtl, Kolosvrrl. Minthogy emltett b
tym e fajrl lersra alkalmas gymlcspldnyokat is kldtt s a faj n
vnyzetre vonatkoz, minden adatot rendelkezsemre bocstani szveskedett;
mr is azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a fajt krlmnyes lersban
itt is bemutathatom.
rsideje. Nlunk oct. nov.; hvsebb tjakon dec. elejig is eltart.
Minsge. I. rend s nha kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Tojsdad vagy csaknem hengeres; rendszerint szablytalanul bol
tozott, buczkos s hovadsosfellet; egyik oldaln rendszerint lizottabb,
mint a msikon. Zme a kzptjnl jval albb, a kelyhes vg fel esik,
honnt kelyhe fel tbbnyire hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe krl
inkbb vagy kevsbb szles, ferdn ll, laposas karimban vgzdik; szra
fel pedig szelden fogyva s nha nmi behajlst is alkotva vastag, tompa
vgben enyszik el. S z r a rvid, vastag vagy igen vastag, hsos s bun
ks, barnssrga mzzal vgig befuttatott; a gymlcs sarkn inkbb vagy
kevsbb tgas mlyedsbe helyezett, melynek karimja az egyik oldalon j
val flebb emelkedik, mint a msikon s a szrat rendszeiint ferdre nyomja.
K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl flll vagy sszehajl szrks
barna, szarunem osztvnyaival rendetlenl kikanyartott elg szk s rit
kn mly regben l, melynek falain a karimra s onnan tovbb a gymlcs
derekra is, szablytalan bords emelkedsek nyjtznak ki, a melyek a
gymlcs dereknak kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szne. Bre vkony, de kemny, elg sima, gyngdtapintatu, bgyad
tan fnyl; elejnte sppadt zld; rtvel czitromsrga; napos oldaln csak
nem aranysrga s nha nmi gyngd pirossal belehelt. Pontozata elg sr;
jkora nagy, zldes vagy fahjszin pettyekbl ll, szembetn. Rozsdaalakzatok tbbszr mutatkoznak rajta, kivlt pedig a gymlcs kelyhes s sz
ras vgn, a hol finom, vrhenyes mz gyannt szoktak elterlni.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, tmtt, olvad; magtokja k
rl is alig szrevehetleg kves-szemcss; leve b vagy igen b, igen czukros, finom, de nmely vjrskor hnzs-savanynyal emelt, igen kellemes, ln
ken fszeresz. Magtokja zrttengely; szk tmlcskiben tbbnyire idt
len magvakat rejt.

86

Fja. Elg erteljes s edzett; korn s bven term; inkbb vagy


kevsbb les szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szer
vekkel jl bernUzkodnak, ritks, szells, gulaalakn koront alkot. Dszlik
birsen is, vadonczon is; alkalmas gulanak inkbb, mintsem szlasfnak.
Mindentt jl dszlik: de, hogy bven s rendesen teremhessen, kellleg nyir
kos fldet kvn. Gymlcsei nagysguk mellett is elg jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel is
csak keveset vkonyodk s hegyknl tbbnj'ire bnnksan vgzdk; elg
egyenesek, noha kiss knyksek; hegyk fel szelden bordzottak; gyenge
korukban, hegyk fel elg srn molyhosak; rt korukban csupaszak, piro
sas barnk; aprbb-nagyobb, tbbnyire hosszas, fehi'es pontokkal elg srn
s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen tbbnyire azonban elg rvid
levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, a vessztl
inkbb vagy kevsbb elllk, szrkvel srn tarkzott gesztenyeszinek;
elg kiemelked szelden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, alig hegyesek, szrkvel s s
ttbarnval tarkzott vrhenyesbarnk.
Levelei. Kicsinyek; vastag s igen kemnyszvetek; hosszas tojsda
dok vagy kerlkesek; csaknem szablyosan elkeskenyed, hosszas les hegy
ben vgzdk; vlgyesek; kiss veltek; gyenge korukban als lapjukon fi
noman s ritksan molyhosak; rt korakban csupaszak, simk, elg fnye
sek, vilgos zldek; szleiken elrehajl, ritks, tompa fogakkal szablyta
lanul frszesek. Levlnyelk rvides, kzpvastag, elg merev, nyr vgn piros
sal kiss sznezett ;rzsunt flfel ll. Levlplhi ridomuak vagy vkony fonlidomnak, flfel llk, tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyre nagyob
bak, mint a vesszkn levk, kerlkesek, csaknem laposak, kiss hullmo
sak ; hosszas, rugalmas nyelkrl velten sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L e r o y , Dia. de pomol. 11. 381. Msok tudtommal ing nem
rtk je.
szrevtel. Mennyire vlik be alfldi viszonyaink kz? azt csak k
sbbi tapasztalat fogja megmondani. Kolosvrt, jszaknak nz, kttt-ta
laj lejtkn vgan tenyszik s bven is terem. Kellleg nj'irkos talajban,
hiszem, hogy mindentt kpes lesz kifizetni a helyet, melyet szmra jut
tatunk.

87

314. Samoyeau vajoncza (olv, Szamoaj).


(Beurr Samoyoau: Saiaoyeau's Butterbirn.)

Szrmazsa. E jeles krtt Leroy nyerte magrl, Angersban. Anyafja


1863-l)an mntatta be nla els gymlcseit. Nevt viseli e faj Leroy egyik
nagybtyjnak. Napjainkban mr meglehetsen el van terjedve mindenfel.
Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett
mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam aug. vgn sept. elejn; hvsebb tjakon novem
berig is eltart.
Minsge. T. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval kisebb is.
Alalcja. Kiss vltoz; tbbnyire azonban hasascsigaalaku vagy csigskrtealakn; elg szablyosan boltozott sikfllet; egyik oldaln gyakran hzottabb, mint a msikon. Zme kzptjra vagy kiss albb, kelyhes vge
fel esik, honnt kelyhe fel majd szelden, majd hirtelen gmblydik s
kelyhe krl tbbnyire elg szk, de laposas kaiimban vgzdik; szra fel
pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva s nha behajlst is alkotva
rvid, tompakupos vget alkot. S z r a r^ddes vagy kzphossz, elg vas
tag vagy kzpvastag, fs, tvnl hsos, hegynl bunks, nagyrszt fnyes
barnamzos; tbbnyire a gymlcs folytatsaknt a cscsbl ferdn kiemel
ked. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl flll, rvid, keskeny
osztvnyaival csaknem a flszinre helyezett vagy cseklyke regben l,
melynek szelden rnczos falait finom rozsdamz szokta eltakarni.
Szine. Bre finom, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte
sppadt zld; rtvel czitromsrga; napos oldaln kiss lnkebb srga s
nha nmi halavny-vrlienyessel belehelt. Pontozata sr; apr fahjszin
pettyekbl ll, alig szembetn. Rozsdaalakzatok finom, fahjszin foltok
ban nemcsak kelyhe krl, de flletn egyebtt is mutatkoznak; nha feke
ts ragyaszeplk is jelenkeznek rajta.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, finom, tmttes, olvad;
magtokja krl is csak kiss kves-szemcss; leve elg b, czukros, gyn
gd savanynyal emelt, igen kellemes fszeresz. Magtokja csaknem zrttengely ; tmlcskiben zinktojsdad, barna, p magvakat rejt.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; elg korn s bven term;
flll vagy rzsunt flfel trekv, ers gaival, melyek gymlcsz szer
vekkel jl berulrzkodnak, elg lombos, gulaalaku koront alkot. Dszlik
birsen is, Vadonczon is; alkalmas szlas fnak is, gulafnak is. Mindentt
jl dszlik: de csak kellleg nyirkos talajban terem rendesen s gazdagon.
Gymlcsei elg jl lljk helyket a fn.

88

Vesszei. Elg szmosak, kzpliosszak, elg vastagok vagy csak k


zpvastagok, liegyk fel is csak alig vkonyodk; egyenesek, alig knyksek, finoman bordzottak; gyenge korukban finoman molyiosak; rt ko
rukban csupaszak, sttvrssel rnyalt barnk; apr, kerek, fehr pontok
kal srn s szembetnleg pontozottak; tbbnyire hosszas levlkzek.
Rgyei. Aprk, kposak, hegyesek, csaknem lapulok, szrkvel tarkzott
sttbarnk ; alig kill, hosszanbordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszaskuposak, elg hegyesek, szrkvel
tarkzott pirosas gesztenyeszinfek.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; kerlkesek
vagy visszs tojsdadok, azaz nyelk fel keskenyebbek, mint hegyk fel;
hirtelen elkeskenyed, tbbnyire rvidke, les hegyben vgzdk; vlgyesek
vagy csatornsak ; kiss veltek; gyenge korukban srn s finoman moly
hosak ; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, homlyos fzl
dek ; szleiken tompa fogakkal ritksan s szablytalanul fogazottak vagy
csaknem pszlek. Levlnyelk hosszas, elg vastag, merev; rzsunt flfel
ll. Levlplhi fonl- vagy ridomuak, a nyl tvtl flebb, a nylre he
lyezettek, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei rendszerint nagyobbak,
szlesebbek, mint a vesszkn levk, tojsdadok, csaknem laposak; hossz,
rugalmas nyelkrl mereven, de kiss velten sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dict. de pomol. I. 428.
Mas, Pomol. gnrnie, IV. 129.
0 b e r d i e c k, Illustr. Handb. der Ohstk. ptfzete 87-ik lapjn.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt ritkn s keveset terem.
Nagyobb folyvizeink mellknek iszaplerakodsbl ll talajban vagy ha
znk magasabban fekv tjkain tegynk vele kisi'letet! Megrdemli; mert
gymlcse j s fja mindentt egszsges.

89

315. Sibour rsek.


(Monseigneur Sibour ; Erzbischof Sibour.)

Szrmazsa. E jeles krtt Gregoire nyerte a Chaumonteli vadoncz mag


vri, 1855-ben, Jodoigneban (Belgium); s az akkortjban, 1857-ben, egy Verger nevf, tkozott pap gyilka ltal a templomban kimlt prisi rsek, Sibour
nevrl elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Napjainkban meglehetsen el van
mr terjedve mindenfel. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Veress Ferencz,
fnykpsztl, Kolosvrrl, a kinek a fajt maga, Grgoire kldtte meg.
Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. kzeptl, oct. elejig; hvsebb tjakon nov.
elejig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Tojsdad vagy csigs krtealaku; inkbb vagykevsbb szab
lyosan boltozott, liovadsos s buczkosfllet. Zme a kzptjnl tbbnyire
jval albb, a kelylies vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden gmbly
dik s kelyhe krl elg tali)asan vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden
aztn nmi behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb hosszas, tompakupos
vget alkot. S z r a hossz, elg vkony, fs, de rugalmas, tvnl kiss h
sos, hegynl bunksan vgzd, zldes, itt-ott pedig barnamzos; a gymlcs
cscsn szk mlyedskbe helyezett; nha csaknem a gymlcs folytatsaknt
hsosn kiemelked. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl flll, r
vides, srgsbarna, szarunem, csatorns osztvnyaival szablytalanul kika
nyartott, inkbb vagy kevsbb tgas, de ritkn mly regben l, melynek
falain a karimra s onnan tovbb a gymlcs derekra is nmi lapos bordk
nylnak fl, a melyek aztn a gymlcs dereknak kerekdedsgt kiss
megzavarjk.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks, sima, szraz s nha kiss rdestapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte vilgos zld; rtvel zldessrga; na
pos oldaln is csak kiss lnkebb srga s napszegte pldnyain szennyes
pirossal belehelt vagy mrvnyzott. Pontozata srf; jkora nagy fahjszin
pettyekbl ll, szembetn. ozsdaalakzatok srbben vagy ritkbban, majd
minden gymlcsn fordulnak el; nha zlddel szegett barns ragyaszeplk
is tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehres, elg finom, de kevss tmtt, olvad ; magtokja
kri kiss kves-szemcss; leve igen b, igen czukros, gyngd savanynyal
emelt, igen kellemes ftszeresz. Magtokja inkbb vagy kevsbb nyilttengely ; tmlcskiben tbbnyire idtlen, nha pedig egy-egy duzzadt tojsdad,
vilgosbarna, p magot rejt.

90
Fja. Elg: vgnvsfl, eg-szsg-es s edzett; nem korn, de aztn igen
bven term; elg les szgekben flfel trekv, de ksbb sztll s le
fel is grbl, nynlnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel elg jl berulizkodnak, ritkslombozatn, magas koront alkot. Diszlik vadonczon is,
birsen is; alkalmas szlas fnak s nyess alatt tartva gnlafnak is. Minde
ntt jl dszlik. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, vkonyak Yagy kzpvastagok, hegyk
fel mindinkbb elvkonyodk ; ritkn egyenesek, kiss knyksek ; finoman
bordzottak; gyenge korukban finoman s litksan molyhosak; rt korukban
csnpaszak, pirossal rnyalt srgsbarnk; aprbb-nagyobb, kiss kiemelked,
kerek, fak pontokkal elg srtn s elg szembetnleg pontozottak; rendet
len, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek, a vessztl elllk, szrkvel r
nyalt sttbarnk ; alig kill, szelden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadkuposak, kiss hegye
sek, egymsra kiss lazn borul, sttbarna pikkelyekkel takartak.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok; elg vastag s kemny-.
szvetnek ; kerlkesek vagy lndssak; majd szablyosan elkeskenyed,
hosszas, majd hirtelen elkeskenyed, rvidke, les hegyben vgzdk; csak
nem la])osak vagy laposvlgyesek; kiss veltek; gyenge korukban als lap
jukon finoman molyhosak; rt korukban csnpaszak, simk bgyadtan fnylk,
homlyos zldek; csaknem pszlek s csak hegyk fel ritksan s sza
blytalanul frszesek. Levbiyelk kzphossz, vkony, rugalmas ; csaknem
vzirnyosan elll. Levlplhi hosszas fonlidomak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz-nagysgnak, csaknem laposak, kiss hullmosak ;
flfel ll, hosszas, vkony, rugalmas nyelkrl rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. B i V 0 r t, Annl, de Poniol. VII. hl.
L e r 0 y, Dict. de poniol. 11. 432.
J a h n, Illustr. Handb. der Obstk. V. 499. s msok.
szrevtel. Nlam csak kedvez \^rskor terem kielgtleg. Teremne
ugyan szraz vjrskor is: de ilyenkor rendkvl sok itt a krtkony ro
var, melyek a mutatkoz termst majd mindig elpuszttjk. Kellleg nyirkos
talajban, brhol is, nyeresges volna tenysztse.

91

316. Wettereni vajoncz.


(Beurr de Wetteron; Butterbirn von Wetteren.)

Szrmazsa. E kitn krte Belgiumban lpett a vilgra, 1853-ban.


Els gymlcseit Berckmans Lajos kertben mutatta be, a ki wettereni
gymlcskertsz, Papeleu krelmre, fnebbi nvre keresztelve kezdette el
terjeszteni. Napjainkban mindenfel el van mr terjedve. Ojtvesszejt 1872ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam is. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon karcsonyig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg T. i-end csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nlia valamivel nagyobb is.
Alakja. Kpos gmbalaku vagy gymblyded csigaalaku; szablytalanul
boltozott liovadsos s buczkosfllet; egyik oldaln gyakran liizottabb, mint
a msikon. Zme kzptjra, nha pedig kiss albb, kelylies vge fel esik,
honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve boltozdk s kelyhe krl elg szles,
laposas talpban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn mindin
kbb fogyva, inkbb vagy kevsb rvid, tompakupos vget alkot. S z r a
kzphossz, vastag vagy kzpvastag, fs tvnl hsos, hegynl bunks,
zldes, itt-ott barnamzos; a gymlcs cscsn, majd annak folytatsaknt
hsosn kiemelked, majd hsos dudorkktl krtett, lapos mlyedsbe helye
zett. K e l y h e nylt vagy flig nylt; rendetlenl flll, rvides, barna,
szarunem osztvnyaival elg tgas s elg mly regben l, melynek fa
lain s karimjn bords emelkedsek vltakoznak, a melyek gyakran a
gymlcs derekra is, szembetnleg lvonulnak s annak kerekdedsgt
megzavarjk.
Szne. Bre vastag s kemnyks, sima, szraztapintatu, elg fnyes;
elejnte lnk zld; rtvel homlyos zldessrga; napos oldaln aranj'srga
s narancspirossal inkbb vagy kevsbb sznezett. Pontozata sr; tbbnyre
jkora nagy, fahjszint vagy vrhenyes pettyekbl ll, igen szembetn.
Rozsdaalakzatok itt-ott, majd minden gymlcsn fordulnak el: de legin
kbb kehelyflregnek falain vagy a gymlcs szras vgn szoktak jelenkezn.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, finom, tmttes, olva
d; magtokja kri inkbb vagy kevsbb kves-szemcss; leve b, igen
czukros, csaknem minden savany nlkl, igen kellemes, gyngden illatos s
fszeresz. Magtokja nylttengely; tmlcskiben hasastojsdad, srgsbarna,
p magvakat rejt.
Fja. Csaknem bujanvs, egszsges, igen edzett; elg korn, de csak
mrskelten term; rendetlenl fl s sztll, merev gaival, melyek gyakran
s jelemzleg, les tskben vgzd gymlcspeczkekkel elg jl beruhz
kodnak, ritkslombozatu, szablytalan alak koront alkot. Dszlik birsen is,

92
vadonczon is. Vdett lielyen alkalmas szlasfuak is; de legalkalmasabb lczezet melletti mvelsre. Mindentt jl dszlik; de, hogy rendesen s kielgitleg teremhessen, kellleg nyirkos fldet s vdett helyet kivan; mert
gymlcseit az ersebb szelek knnyen letizedelik.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok
vagy kz[)vastagok, liegyk fel kiss elvkonyodk; ritkn egyenesek, igen
knyksek; bordzatlanok; gyenge korukban finoman molyhosak; rt koruk
ban csupaszak, homlyos vrvrsek, niyas flkn zldesbarnk; jkora
nagy, kerek vagy itt-ott kiss hosszas, fehres pontokkal elg srn s szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, szlestalpu rvidkuposak, alig hegyesek, a vessztl
elllk, szrkvel tarkzott sttbai-nk; elg kiemelked, bordzatlan tala
pon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, hasaskuposak, tompahegyek, szrkvel
tai-kzott gesztenyeszinek.
Levelei. Nagyok vagy jkora nagyok; elg vastag skemnyszvetek;
hosszas tojsdadok vagy csaknem kerlkesek; inkbb vagy kevsbb hir
telen elkeskenyed hosszas, les hegyben vgzdk; lapos-vlgyesek; veltek
s lietrykkel htra s flre is grblk; nyelkrl lefel konyulok; gyenge
korukban finoman molyhosak; it korukban csupaszak, elg simk, elg f
nyesek, lnkzldek; szleiken nem fogazottak, hanem pszlek. Levlnyelk rvides, elg vastag s merev; rzsunt s tbbnyire hanyatt grblten
flfel ll. Levlpllii ridomuak vagy keskenylndssak, kevss tart
sak. Virgrgyet krt levelei nagyobbak s szlesebbek, mint a vesszkn
levk, gyakran szvalakuak, rendetlenl hullmosak, lapos vlgyesek; rzsunt
sztll liosszas. rugalmas nyelkrl lefel konyulok.
Hasonnevei. Benrr Wetteren; Wetterener Pomeranzenbirn.
Leri. B i V 0 r t, Armal. de pomol. I. 59.
L e r 0 y, Did. de pomol. I. 439.
Mas, Le Verger, 1. 167.
J a h n , Illnstr. Handb. der Obstk. V. 361. s msok.
szrevtel. Az alfldn csak nagyobb folyvizeink mellkn, vdett v
rosi kertekben, lczezet mellett nn'velve, jrna haszonnal tenysztse. Ha
znk hegyes vidkein, finom gymlcsei vgette egyetlen egy uri kertbl sem
volna szabad hinyoznia.

93

317. Vrbl krte.


Szrmazsa. Bizonytalan. Gymlcs-leirsokat tartalmaz, nmet s
franczia knyveimben tbbfle Vrbl krte fordul el: de a fnebbi egyik
hez sem hasonlt. Nem rg elhalt, P. Dniel Lrincz, bartom, kitl e fajt
1877-ben Gognj'-Vraljrl kaptam, azt irja ugyanazon vi jlius 1-rl kelt
levelben, hogy e fajt ojtvesszkben a Szent Antalrl elnevezett szerz
sektl kapta, a kik azt lltlag, velenczei fzrdjukbl hoztk Erdlybe.
Olaszoszorszgbl szrmazik-e teht e gymlcs ? vagy tn oda is tlnk ke
rlt? bajos volna elhatrozni, mert e faj nemcsak Erdlyben, de Magyar
orszgban is, tbbhelyt van mr elterjedve.
rsideje. Jlius vgn aug. elejn.
Minsge. III. rend csemege-; de j piaczosgymlcs.
Nagysga. Kisded.
Alakja. Gmblyded, nha tojsdad csigaalaku; szablyosan boltozott
sikfllet. Zme kzptjra vagy csak kiss albb, a kelyhes vg fel esik,
honnt kelyhe fel hirtelen gmblydik s kelyhe krl szk, de laposas
karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn mindmindinkbb s csaknem behajls nlkl fogyva, rvidke tompa cscsban enyszik
el. S z r a iiosszu vagy elg hossz, kzpvastag, fs, egyenes, itt-ott kiss
grcss, kt vgn bunks, hegynl kiss barnamzos; a gymlcs cscsn,
hsos gyrzetbl vagy hsos emelkeds melll kiemelked. K e l y h e nyilt
vagy flig nyilt; rendetlenl flll, de hegykkel htragrbl, hosszas, haj
lkony, kiss molyhos osztvnyaival csaknem a flszinre vagy cseklyke
regbe helyezett.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks, sima, szraz s itt-ott szelden
rdes tapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte spadt zld; rtvel srgs zld;
napos oldaln nha ignytelen pirossal mrvnyozott vagy pettyezett. Pontozata sr, fahjszin vagy csak sttebb zld pettyecskkbl ll, elg szem
betn. Rozsdaalakzat ttetsz, finom, barns ftyolszer foltokban gyakran
mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa vilgos vrvrs fehr foltokkal s erekkel kiss tar
kzva, kiss durva-szemcss, tmtt s roppans; magtokja krl is csak rit
ksan kves-szemcss; leve elegend, czukros, finom savanynyal emelt, elg
kellemes, bi-ha kevss fszeresz. Magtokja nyilttengely; bels falazatu
kon lnk vrpiros tmlcskiben jkora nagy, rvidhegy, tojsdad, stt
barna, p, gyakran pedig csak idtlen magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban elg vigan, ksbb csak mrskelten nv, de
egszsges s edzett; korn s bven term; elg les szgekben flfel t
rekv, merev gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg
srilombos, gmbalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs
alanyon. Alkalmas szlas fnak s nyess alatt tartva gulafnak is. Mind-

94
ntt jl dszlik: de csak kellleg nj'irkos talajban terein rendesen s bven.
Gymlcsei igen jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek vagy kzphosszak, igen vastagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, merevek, alig knyksek;
finoman bordzottak; gyenge korukban srn s finoman molyliosak; rt ko
rukban csupaszak, pirossal rnyalt sttbarnk; jkora nagy, kerek, fehres
l)ontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire
azonban rvid levlkezek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, tojsdadkuposak, alig hegyesek, a
vessztl kiss elllk, szrkvel rnyalt pirosasbarnk; majd alig, majd
elgg kiemelked, szelden bordzott szk talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, alig hegyesek, szrkvel
s vrhenyessel rnyalt vilgosbarnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek;
tojsdadok vagy liosszas tojsdadok; majd szablyosan majd kiss hirtelen
elkeskenyed, hosszas vagy csak rvidke, les hegyben vgzdk; vlgyesek
vagy csatornsak; alig iveitek; gyenge korukban srn s finoman molyho
sak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, csaknem sttzldek; csak
nem teljesen pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn elg hossz, flebb
pedig mindmind rvidebb, kzpvastag, hajlkony; rzsunt flfel ll. Levlplhi fejletlenek, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei kisebbek, mint
a vesszkn levk, tojsdadok vagy keskeny kerlkesek, laposak vagy laposvlgyesek, pszlek; igen hossz, vkony, hajlkony nyelkrl lekonyul
tn szttei'lk.
Hasonnevei. Nincsenek.
[.eiri. 'l^idtommal mg nincs lerva sehol.
szrevtel. Kellleg nyirkos talajban, nagy vrosok mellett, piaczi elrusitsi'a nyeresges volna tenysztennk. Hsnak piros szne vgett, mr
csak ritkasgnl fogva is, sokan kapvakapnnak rajta.

95

318. Nivelles-i vajoncz.


(Buerr de Nivelles; Butternbim von Nivolles.)

Szrmazsa. E jeles krtt Parnientier Ferencz, nivellesi gyvd nyerte


magrl, Belgiumban. A magrl kelt s ojtatlannl flnevelt fa 1840-ben mutatta
be els gymlcseit. Mint kitn tli krte, mely azonban ksbb Belgium
ban is szi krtv ln, csakhamar elterjedt mindenfel. Ojtvesszejt 1872-ben
kaptam Dr. Lncastl, eutlingenbl. Fajfn tbb zben termett mr nlam is.
EXiom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam sept. derektl, oct. elejig; hvsebb tjakon nmely
pldnya tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran nagyobb is.
Alakja. Tbbnyire hasas- vagy csigs gmbalaku; majd szablyosan,
majd kiss szablytalanul boltozott, szelden buczkosfllet; nha egyik
oldaln kiss hzottabb s emelkedettebb is, mint a msikon. Zme csaknem
kzptjra esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe
krl inkbb vagy kevsbb szk talpban vgzdik, melyre azonban jl flllithat; szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behajlssal vagy
anlkl is fogyva inkbb vagy kevsbb rvid, tompakupos vget alkot.
S z r a hosszas, vkony, fs, kiss grbe, tvnl nha hsos, hegynl
bunks, srgsbarna mzzal csaknem vgig befuttatott; a gymlcs cscsn,
szk regesbe helyezett, melynek prknya szelden hullmos s rendszerint
kiss ferdn ll. K e l y h e flig nyilt; flll, de hegykkel htrahajl, trkenyhegy, szarunem osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tgas, de rit
kn mly regben l, melynek falain s karimjn lapos bordk s barz
dk vltakoznak s ezek nha a gymlcs derekra is flhuzdnak anlkl,
hogy annak kerekdedsgt szrevehetleg megzavarnk.
Szne. Bre finom, vkony, srna, szraztapintatu, bgyadtan fnyl ;
elejnte spad zld; rtvel lnk czitromsrga; napos oldaln szeld karminpirossal mosott vagy csak belehelt s e sznezet gyakran, szeld rnya
latban, a gymlcs rnyas oldalra is thzdik. Pontozata sr; apr, fahjszin pettyecskkbl ll, alig szembetn. Eozsda csak szra s kelyhe
kri, de elvtve egyebtt is tallkozik felletn.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, csaknem ttetsz, nem tmtt, olvad;
magtokja krl is csak alig szrevehetleg kves-szemcss; leve igen b;
czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fsze
resz. Magtokja nyilttengely; tmlcskiben szles tojsdad, barna, p
magvakat rejt.
Fja. Nlam mrskelt- vagy csaknem lassnvs, de egszsges s
edzett; elg korn, igen bven s gyakran csomsn is term; nyilt szgek-

96
ben flfel vagy sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl berulizkodnak, elg lombos, de szells, gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik,
mint birs-alanyon; alkalmas gulafnak s trpe fknak is, mert nagy ft nem
nevel. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is jl dszlik: de itt csak ked
vez vjrssal kpes teremni. Kellleg nyirkos, termkeny fldre van szk
sge. Gj'mlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, kzpvastagok,
liegyk fel mindinkbb elvkonyodk ; elg egyenesek, noha knyksek;
bordzatlanok; gyenge korukban, hegyk fel elg srn s finoman moly
hosak; rt koi'ukban csupaszak, olajszin-zoldesbarnk; jkora nagy, tbb
nyire hosszas, fehres pontokkal elg srn pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, szlestalpu hasaskuposak, alig hegyesek, a veszsztl kiss elllk, szrkvel srn tarkzott barnk ; eh^g duzzadt, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, zmk tojsdadok vagy csaknem gmblydedek,
rvid, tompahegyek, szrkvel kiss tarkzott sttbarnk.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; a vesszk al
jn szles tojsdadok vagy csaknem szvalakuak; a vesszk hegye fel pedig
hosszas tojsdadok; majd rvidke, majd pedig lassudan elkeskenyed, lioszszas, les hegyben vgzdk; laposak vagy aposvlgyesek ; veltek s hul
lmosak ; gyenge korukban als lapjukon s szleiken kiss molyhosak; rt
korukban csupaszak, simk, elg fnyesek, vihlgos zldek; szleiken elre
hajl, tompa fogakkal nem srn s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz, elg vastag s merev; inkbb vagy kevsbb
nyilt szgekben flfel ll. Levlpliii elg hosszak, ridomuak, vagy keskenylndssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tojsdadok vagy
kerlkesek, csaknem laposak, kiss hullmosak; rvides, vkony, rugalmas
nyelkrl csaknem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. B i v o r t , Annl, de pomol. VI. 53.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 404.
Mas, Le Verger, I. 2.3-ik sz. alatt.
0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. ptfzete 147. lapjn
s tbben msok is.
szrevtel Nagyobb folyvizeink mellkre s haznk emelkedettebb
tjkaira, klnsen pedig olyan helyekre val, a hol a fld nyron t is kel
lleg nyirkos maradhat. Szraz vagy knnyen kiszrad laza talajban kevs
haszonnal jrna tenysztse.

97

319. Nvrek krtje.


(Poire des deux-soeurs; die Sohwesterbirn.)

Szrmazsa. E jeles krte a Knop-nvrek kertben kelt magrl Malines-ban, (Belgium). Esperen rnagy, a ki a fajt megzlelte s kitnnek ta
llta, fnebbi nevet adva neki kezdette elterjeszteni. Napjainkban meglelietsen el van mr terjedve mindenfel. Ojtvesszejt 1881-ben kaptam Eperjesrl,
Ber Klmn bartomtl, kihez e faj eutlingenbl kerlt. Tbb zben termett
mr nlam is a fajfn. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. msodik felben; hvsebb tjakon novemberig
is eltart.
Minsge. 11. rend cseraegegj'mlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval nagyobb is.
Alakja. Hosszas tojsdad vagy tojsdadkupos; nha hosszas, karcs,
krtealaku vagy csaknem kobakalaku; majd szablyosan, majd kiss szably
talanul boltozott, szelden buczkos s hovadsos fllet; egyik oldaln tbb
nyire hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme a kzptjnl jval
albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel az egyik oldalon szelden,
a msikon hirtelen gmblydik s kelyhe krl tbbnyre ferdn ll, szk
karimban vgzcidik; szra fel pedig az egyik oldalon szelden s behajls
nlkl, a msikon behajlssal is fogyva, hosszas s gyakran ferdre hajlott,
tompakupos vget alkot. S z r a rvides vagy kzphossz, kzpvastag, fs,
tbbnyire mindkt vgn bunks, barnamzos; a gymlcs sarkn, szk m
lyedskbe mintegy erszakosan benyomott vagy a flszinre hsos emelkeds
mell kiss oldalt helyezett. K e l y h e nylt; flll, rvides, szrksbarna,
szarunem osztvnyaival szk s nem mly regben l, melynek karinulja
tbbnjdre szelden hullmos.
Szne. Bre finom, vkony, sima, gyngdtapintatu, elg fnyes; elejnte vilgos zld; rtvel czitromsrga itt-ott zldes foltokkal; napos olda
ln lnkebb srga s gyakran nmi gyngd prossal belehelt. Pontozata
elg sr; zlddel szegett, apr, barns pettyecskkbl ll ; nha alig, nha
pedig elg szembetn. Finom rozsdaalakzatok flletn ritkn, de szra s
kelyhe krl gyakrabban szoktak mutatkozni.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehi', flflnom, tmttes,
flszerint olvad; magtokja krl sem kves-szemcss; leve elegend, igen
czukros, nmi gyngd savanynyal emelt, kellemes, noha kevss fszeresz.
Magtokja zrttengely; szk tmlcskben tojsdad, hegyes, sttbarna, p
magvakat rejt.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett, noha tbb ves fjnak
krge utlatos, barns vagy fekets prsgsekkel teljesen el van is bortva;
korn s bven term; flll vagy nylt szgekben sztll gaival, melyek

98
gymlcsz szervekkel kellleg- benilizkodnak, elg lombos, de szells, gnlaalaku koront alkot. Vadonczoii inkbb dszlik, mint birs-alanyon; alkal
mas gnlafnak s lczezet melletti mvelsre inkbb, mintsem szlasanak.
Kellleg nyirkos talajban diszlik csak s terem legjobban. Gymlcseit az
ersebb szelek le szoktk tizedelni.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzpliosszak, elg vastagok, hegyk fel kiss elvkonyodk, de hegyknl tbbnyire kiss bunksan vg
zdk; egyenesek, alig knyksek,finoman,boi'dzottak; gyenge kornkban fi
noman molyhosak; rt korukban csupaszak, szrks olajszu barnk, napos
felkn itt-ott pii'ossal kiss rnyaltak; jkora nagy, kerek, fak pontokkal
srn s elg szembetnleg pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, kiss hegyesek, a vessztl kiss el
llk, szrkvel tarkzott pirosasbarnk; jl kiduzzadt, kt szln s k
zepn finoman bords talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, zmk, liasaskiiposak, rvidhegyek, szrk
vel tarkzott pirosasbarnk.
Levelei. Elg nagyok, <i,e a vesszk hegye fel csaknem kicsinyek; vas
tag s kemnyszvetek; tojsdadok vagy szles tojsdadok; majd rvidke,
majd elg hosszas, rendszerint flre grbl, les hegyben vgzdk; lapo
sak vagy lapos vlgy esek, de szleiken kiss lefel hajlk s szelden hull
mosak; inkbb vagy kevsbb iveitek; csupaszak, elg simk, fnyesek; sz
leiken igen tonipahegy fogakkal nem mlyen s nem szablyosan frszesek.
Levlnyelk hossz, vagy hosszas, elg vkony, rugalmas; majd rzsunt fl
fel, majd csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi fonlidomuak, nem tart
sak. Virgrgyet krt levelei rvid s elg keskenykerlkesek, laposak,
szelden hullmosak; sztll igen hossz, vkony, hajlkony nyelkrl csak
nem viz'nyosan sztterlk.
Hasonnevei. Deux-8oeurs; Poire des Soeurs.
Leri. B i V 0 r t, Afitial. de poinol. V. 27.
L e r 0 y, Dkt. de pomol. l. 22.
M a s , Le Verger, 114. szm alatt.
J a h n , lllustr. Handbuch der Obstk. V. 119. s msok.
szrevtel. Olyan helyekre val, hol a gymlcs az ersebb szelek el
len talomban rszesl s a hol a fa szraz vjrskor is nyirkos fldet ta
llhat gykereivel. Sk vidken, knnyen kiszrad laza talajban kevs ha
szonnal jrna tenysztse.

99

320. Defays esperese.


(Doyenn Defays; Defays's Dechantsbirne.)

Szrmazsa. E kitttu krtt Defays Ferencz, bii'tokos nyerte magrl


Saint-Laiul-baii, Angers mellett 1837-ben s sajt neve alatt kezdette elter
jeszteni. Napjainkban mindenfel el van mr terjedve. Ojtvesszejt 1870-ben
kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb izben termett mr nlam is. Fajam
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. kzeptl, sept. vgig; hvsebb tjakon nov.
vgig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; trpe fkon gyakran jkora nagy.
Alakja. Vltoz-; tbbnjre azonban liasas tojsdad vagy knpos tojsalaku;
tbbnyire szablytalanul boltozott, liovadsos s buczkosfliet; egyik oldaln
gyakran lizottabb, mint a msikon. Zme kzptjra vagy kiss albb, kelyhes
vge fel esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydik s kelyhe krl elg
talpasn vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behajlssal
vagy a nlkl is fogyva, rvid, vastag, csonka kpos vgett alkot. S z r a
rvides vagy kzpliosszu, elg vastag vagy kzpvastag, fs, tvnl gyakran
hsos, hegynl bunksan vgzd, szrksbarna mzzal vgig bevont; a
gymlcs cscsn, inkbb vagy kevsbb szk s ritkn mly regbe helyezett,
melynek finoman s szakadozottan rozsdamzos falain s karimjn egyenet
len, lapos emelkedsek is szoktak mutatkozni. K e l y h e nylt; csillagalakulag sztterl, lapos, hegyes, hajlkony s nem szarunem osztvnyaival
inkbb vagy kevsbb tgas s elg mly regben l, melynek aljrl lapos
rnczok nylnak a karimra s ott hullmos emelkedseket alkotnak, aztn
pedig elenyszleg a gymlcs derekra is flvonulnak s ennek gmblydedsgt gyakran megzavarjk.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks, elg sima, szraztapintatu,
bgyadtan fnyl; elejnte vilgos zld; rtvel cztromsrga; napos oldaln
kiss lnkebb srga s nha nmi gyngd srgspirossal is sznezett. Pontozata elg sr; apr, fahjszn pettyecskk alakjban jelenkez, nem
szembetn. Egyes rozsdaszilnkok vagy karczolatok tbbnyire csak ott
fordulnak el felletn, a hol a br, fejlds kzben srlst kapott.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, tmttes, olvad;
magtokja krl is alig szrevehetleg vagy ppen nem kves-szemcss; leve
b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos,
fszeresz. Magtokja zrt vagy csak kiss nyilttengely; tmlcskben kevs,
tojsdad, hegyes, fekets, p magot rejt.
Fja. Mrskelt- vagy csaknem lassunvs, de egszsges s elg edzett;
elg korn s bven term; les szgekben flfel trekv, de ksbb rendet7*

100
lenl sztll gaival, melj'ek gj'mlcsz szervekkel jl bei-ulizkodnak, elg
lombos, szablytalanalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint
birs-alanyon; szlas fnak sugrnvsii csemetk koronjba ojtand; szrnyas
fnak, lczezet melletti mvelsre legalkalmasabb. Kellleg nyirkos talajban
dszlik csak s terem rendesen. C-rymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel is csak keveset vkonyodk; elg egyenesek, noha knyksek;
finoman bordzottak; gyenge korukban srn s finoman molyhosak; rt
korukban csupaszak, szrkvel rnyalt zldesbarnk, hegyk fel, napos felkn
pirossal kiss rnyaltak; jkora nagy, kerek, itt-ott hosszas, fak pontokkal
srn s elg szembetfinleg pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, zmk hasaskuposak, alig hegyesek, a vessztl
kiss elllk, szrkvel tarkzott pirosasbarnk; kiss vagy csak alig kiemel
ked, finoman bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, zmk tojsdadok, alig hegyesek, szrkvel
kiss rnyalt sttbarnk.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; kiss hosszas
tojsdadok vagy rvidkei'lkesek; inkbb vagy kevsbb hirtelen elkeskenyed,
lefel s fli'e is grbl, rvidke, les hegyben vgzdk; laposak vagy
laposvlgyesek; inkbb \agy kevsbb veltek; gyenge korukban als lapjukon
s szlelken kiss molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan
fnylk, lnk fzldek; szleiken elre hajl, igen d\)r fogakkal finoman
frszesek. Levlnyelk rvid, vkony vagy kzpvastag, rugalmas; rzsunt
flfel ll. Levlplhi fonl- vagy ridomuak, elg tartsak. Virgrgyet
krt levelei vltoz nagysgak s alaknak, kerekdedek vagy hosszas kerlkesek, laposak, kiss hullmosak; sztll, hosszas, i'ugalmas nyelkrl kiss
lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Defays.
Leri. J a h n , llbistr. Handb. der Obstk. V. 451.
L e r 0 y, Dict. de fontol. II. 62.
M a s , Le Verger, III. 35. szm alatt, s sokan msok is.
szrevtel. Ott, hol a fld szi'az vjrskor is kellleg nyirkos maradhat,
mindentt hlsan ki fogja fizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. Olyan
mostoha viszonyok kzt azonban, a milyeneket vidkemen tall, kevs haszon
nal jrna tenysztse.

101

321. Hardenpont nyri kolmrja.


(Colmar d't; Hardenpont's frhe Colmar.)

Szrmazsa. E jeles krtt Hardenpont nyerte magrl. Diel, a ki krl


mnyes lersban elszr ismertette meg, Van Monstl kapta e fajt. Napjaink
ban a 'ranczik egyszeren csak Nyri kolmrnak (-= Colmar d't) nevezik.
Mas Alfonz hatrozottan, Leroy pedig valszinleg a fnebbit irta le ez
ntbbi, egyszer nv alatt. Leroytl, illetleg pedig az rkseitl. Colmar
d't nv alatt, valban a fnebbit kaptam meg 1879-ben, mely nlam a fajfn
termett is mr s hatrozottan klnbznek mutatkozott a valdi Nyri
kolmrtl, melyet Van Mons nyert magrl s a melyet Oberdiecktl kaptam
meg s, e ielyt, 291. szm alatt szintn bemutatok.
rsideje. Nlam aug. msodik felben; hvsebb tjakon sept. vgig
is eltart.
Minsge. 1. rend; nha csak 11. rend csemegegytimlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Majd gmblyded, majd tojsdad-csigaalaku; tbbnyire szablyo
san boltozott sikfllet. Zme kzptjra vagy kiss albb, kelyhes vge
fel esik, honnt kelylie fel szelden fogyva boltozdik s kelyhe krl szk,
de laposas karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi
behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb rvid, tompakupos vgben
enyszik el. S z r a hosszas vagy kzphossz, kzpvastag, fs, bunksan
vgzd, fnyes, vrhenyes mzzal nagyrszt befuttatott; a gymlcs cscsn
szk regesbe, hsos emelkedskk kz, nha pedig csaknem a flszinre
helyezett. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; tbbnyire rendetlenl flll,
keskeny, hegyes, szarunem osztvnyaival inkbb vagy kevsbb szk s
ritkn mly regben l, melynek falain lapos rnczok nylnak fl a karimra
s ott szelden hullmos emelkedseket alkotnak, hanem aztn a gymlcs
derekra, szrevehetleg, nem vonulnak fl.
Szine. Bre kiss vastag s kemnyks, sima, szraztapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte lnk vilgos-zld; rtvel czitrom srga; napos oldaln is
csak kiss lnkebb srga tbbnyire nnden pirossg nlkl. Pontozata sr;
egyenlen elszrt igen apr, barns vagy fahjszin pettyecskkbl ll, elg
szembetn. Rozsda-alakzatok nha srbben is, nha csak ott mutatkoznak
rajta, a hol a br, fejlds kzben, srlst kapott.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom vagy elg finom,
tmttes, olvad, nha csak flszerint olvad; magtokja krl finoman kves
szemcss ; leve b vagy igen b, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen
kellemes, fszeresiz. Magtokja tlbnyire zi'ttengely; tmlcskiben tojs
dad, hegyes, barna vagy fekets, p magvakat rejt.

102
Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de egszsges
s edzett; korn s igen bven termo; flll vagy nyilt szgekben flfel
trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl benizkodnak, elg
lombos, de kellleg szells, giilaalaku koront alkot. Vadonezon inkbb dsz
lik, mint birs-alanyon; alkalmas szlas fnak is, giilafnak is. Mindentt jl
dszlik; de, hogy rendesen s bven teremhessen, kellleg njrkos fldet
kivan. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak vagy kzphosszak, kzpvastagok,
hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek; hegyk fel elg szembetfnleg bordzottak; gyenge kornkban ritksan
s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, zldes vagy srgs-barnk;
aiirbb-nagyobb, kerek vagy tojsdad, fak pontokkal nem srfii s nem
szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban kzphossz
levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, knposak, i-vidhegyek, a vesszkkel prhuzamosan
flfel llk vagy csaknem lapulk, szrkvel s stt barnval tai'kzott
pirosasbarnk; elg kiemelked, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, tojsdadkuposak, kiss hegyesek, pirossal
rnyalt stt gesztenyeszinek.
Levelei. A vesszk aljn jkora nagyok, flebb pedig mind-mind kiseb
bek; vkony, de elg kemnyszvetek; szles tojsdadok, a vesszk hegye
fel pedig tojsdad-kerlkesek vagy csaknem lndssak: majd szablyosan,
majd hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; lapos-vlgyesek;
kiss veltek; gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban
csupaszak, simk, fnyesek, lnk ffzldek; szleiken igen apr fogakkal
csak itt-ott fogazottak, tbbnyire azonban pszlek. Levlnyelk a vesszk
aljn hosszas s hajlkony, flebb pedig mind-mind rvidebb, kzpvastag,
elg merev; rzsunt flfel ll. Jjevlplhi nlidomuak, hamar elhullk.
Virgrgyet krt levelei rendesen nagyobbak, mint a vesszkn levk,
szles tojsdadok vagy csaknem szvalakuak, rvidke, les hegyben vgzdk,
vlgyesek, veltek; hosszas, vkony, hajlkony nyelkrl lefel konyulok.
Hasonnevei. Colmar d't (de hibsan); Hardenpont's frhzeitige Colmar.
Leiri. D i e l , Kemobstsorten, krteket s almkat trgyaz V. 155.
J a h n , lllnstr. Haudb. der Obsik. 11. 51.
L e r o y , Dict. de pomol. 1. 583.
M a s , Pomol. ghirale, VI. .37. s msok.
szrevtel. Nagyobb foly-vizeink mellkn mg az alfldn is megr
demli, hogy helyet juttassunk szmra krteinkben. Mg vidkem mostoha
viszonyai kzt is csak ritka vben marad teljesen meddn.

103

322. Ghelin vajoncza.


(Baerr de Ghelin; Q-helin's Butterbirn.)

Szrmazsa. E jeles krtt Ghelin, birtokos nyerte magrl, Monsban


(Belgium). A tournay-i kertsztrsulat az uj krtefajnak 1855. dec. 9-n, megbirls vgett hozz bekldtt gymlcseit kitneknek s a fajt terjesztsre
mltnak tallta; mii-e aztn Ghelin a terjeszts jogt trahzta Verschaffeltre, akinek akkoi'iban liires faiskolja volt Gandban s a ki a fajt 1862-ben
kezdette nagyban elterjeszteni. Napjainkban mindenfel el van mr terjedve.
Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Eeutlingenbl. Nlam is termett mr a faj
fn, a hol azonban a mostoha vjrsok folytn csakhamar elpusztult. A
rla nevelt fiatal ojtvnyom mg nem fordult termre: de Olh Gyula csm,
a ki tlem kapta a fajt, szives volt rla gymlcspldnyokat kldeni hozzm,
Nnsrl, a melyekrl krlmnyesen lerhattam s lersom mr is kzlhetem.
rsideje. Nlam sept. derektl, oct. derekig; hvsebb tjakon de
cemberig is eltart.
Minsge. I. rend; nha kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kedvez viszonyok kzt jkora nagy; rendszerint azonban
csak kzpnagy, st gyakran kisebb is.
Alakja. Igen vltoz; tbbnyire azonban szablytalan csigaalaku vagy
tojsdad gmbly; rendszerint igen szablytalanul boltozott buczkosfllet; egyik oldaln gyakran hizottabl) s emelkedettebb, mint a msikon.
Zme a kzptjnl kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel
tbbnyire lrtelen gmblydik s kelyhe krl elg talpasn vgzdik; szra
fel pedig elejnte szelden, aztn rendetlen behajlssal vagy a nlkl is
fogyva vastag, csonka vagy csak tompa-kupos vgben enyszik el. S z r a
rvid vagy rvides, kzpvastag, fs, nha hsos, bunksan vgzd; a gy
mlcs cscsn, hsos emelkedsek kzl kill, nha pedig hsos dudortl
ferdre nyomottan csaknem a flszinbl kiemelked. K e l y h e nyilt vagy
flig nyilt; flll trkenyhegy, csatorns osztvnyaival tgas s elg mly
regben l, melynek aljrl, a karima fel s onnan tovbb, a gymlcs
derekra is egyenetlen, lapos bordk nyiijtznak s ezek a gymlcs gmblydedsgt majd mindig megzavarjk.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks, sima, szraztapintatu, elg f
nyes; elejnte bgyadt vagy fehres zld; rtvel szalmasrga; napos olda
ln srgs vilgospirossal inkbb vagy kevsbb sznezett. Pontozata sr,
apr, alig szembetn. Rozsda tbbnyire csak kehelyi'egnek falain, de
egyebtt csak elvtve mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa srgs, finom vagy flfinoni, csaknem ttetsz, olvad;
magtokja krl kves-szemcss; leve rendkvl b, igen czukros, gyngd
savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresiz. Magtokja inkbb

104
vagy kevsbb nyilttengely; tncskiben hosszas, hegyes, tojsdad, barna,
p magvakat rejt.
Fja. Mrskelt vagy csaknem lassimvst, de egszsges s elg edzett;
korn s bven term; flll vagy elg les szgekben flfel trekv, me
rev gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos,
de szells, gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs
alanyon; gulafnak alkalmasabb, mintsem szlasfnak. Mindentt jl dszlik:
de, hogy rendesen s bven teremliessen, kellleg nyirkos fldre van szk
sge. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel mind
inkbb elvkonyodk, de hegyknl tbbnyire biinkosan vgzdk; egyene
sek, alig knyksek; csaknem bordzatlanok; gyenge korukban hegyk fel
finoman molyhosak; rt korukban csnpaszak, olajszinbarnk, hegyk fel pi
rossal kiss sznezettek; apr, tbbnyire kei-ek, fak pontokkal elg srn,
de nem szembetnleg pontozottak; i'endetlen, tbbnyire azonban elg rvid
levlkztek.
Rgyei. Jkora nagyok, kposak, kiss hegyesek, a vessztl inkbb
vagy kevsbb elllk, szrkvel tarkzott pirosasbarnk; elg duzzadt, csak
nem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, szrkvel tarkzott stt
gesztenyesznek.
Levelei. Kzpnagyok vagy elg kicsinyek; vastag s igen kemnyszvetek: szp tojsdadok; csaknem szablyosan elkeskenyed, rvidke, les
hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy laposvlgyesek; nem veltek;
nyelkrl tbbnyire vzirnyosan elllk; gyenge korukban als lapjukon
finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, vil
gos zldek; szleiken eli'ehaji, tompa fogakkal szablytalanul f'szesek.
Levlnyelk rvides vagy kzphossz, elg vkony, rugalmas; rzsuut fl
fel ll. Levlplhi iidomuak vagy keskeny lndssak, tartsak. Virgrgyet
krt levelei kisebbek, de arnylag hosszabbak s keskenyebbek, mint a
vesszkn levk, csaknem laposak s csaknem pszlek; nyelki'l csaknem
vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Dlices Fontaine.
Leiri. D u m 0 r t i e r, Pontom toimiaisienne, 137.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 367.
M a s , Le Verger, III. 128. szm alatt.
0 b e r d i e c k, Illustr. Handb. der Obsth. jjtfzete 149. lapjn.
szrevtel. Knnyen kiszrad laza talajban csak kedvez vjrskor
kpes terennii: de kellleg nyirkos fldben mindentt kpes hlsan kifizetni
a helyet, melyet a kertben elfoglal.

105

323. Nyri zld vajoncz.


(Beiirr vert d't; Grne Sommerbutterbirn.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Diel, a ki elszr irta le, csak annyit jegyez


meg i'la, hogy Coblenzbl kapta Lenne, kert-igazgattl, a kihez Benrr vert
d't nv alatt Clnbl kerlt volt. Mg napjainkban sincs kellleg elteijedve. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeiusenbl. Tbb zben ter
met nir nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam aug. kzeptl aug. vgig; hvsebb tjakon sept.
vgig is eltart.
Minsge. Csaknem I. rend; tbbnyire azonban valban is I. rend
csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alakja. Tojsalaku vagy csigs tojsdad; tbbnyire szablyosan bolto
zott sikfllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt
kelyhe fel szelden gmblydik s keljdie krl laposas talpban vgzdik;
szra fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva tbbnyire rvid
tompaknpos vget alkot. S z r a hosszas, kzpvastag, fs, kt vgn kiss
bunks, zldessrga, itt-ott barnafoltos; a gymlcs cscsn majd a flszinre
helyezett, majd nmi luisos emelkedskk kzl, kiss ferdn kill. K e l y h e
nyilt; flll, rvid, hegyes, csatorns, szarunem osztvnyaival inkbb vagy
kevsbb tgas s ritkn mly regben l, melynek aljt s nha falait is,
finom, fahjszin rozsda vonja be s karimjn nmi szelid emelkedsek is
mutatkoznak, de ezek a gymlcs derekra szrevehetleg nem vonulnak fl.
Szne. I3re kiss vastag s keranyks, sima, gyngdtapintatu, b
gyadtan fnyl; elejnte sppadt zld; rtvel zldessrga; napos oldaln is
csak kiss lnkebb srga s nagy ritkn, nmi gyngd pirossal is bele
helt. Pontozata sr; egyenlen elszrt, apr, fahjszin pettyecskkbl ll,
elg szembetn. Bozsdaalakzat csak ritkn mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa fehr, finom vagy flflnom, kevss tmtt, olvad vagy
flszerint olvad; magtokja krl nha kves-szemcss; leve b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes fszeresz. Magtokja kiss
nyilttengely; tmlcskiben hegyes tojsdad, fekets, p magvakat rejt.
Fja. Nlam csak mrskelten, kedvezfibb viszonyok kzt azonban v
gan nv, egszsges s edzett; elg korn s igen bven term; flll vagy
les szgekben flfel trekv, merev gaival, melyek gymlcsz szervek
kel kellleg beruhzkodnak, elg lombos, gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon; alkalmas szlasfnak is, gulaanak
is. Vidkem mostoha viszonyai kzt, tarts szrazsg alkalmval, elbb el
halnak termrgyes peczkei, hogysem virgot vagy gymlcst hozhatnnak,
a mi aztn elgg mutatja, hogy kellleg nyirkos fldre vau szksge. Gy
mlcsei jl lljk helyket a fn.

106
Vesszei. Szmosak, kzpliosszak, elg vastagok vagy csak kzpvas
tagok, litgyk fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, merevek, alig
knyksek; bordzatlanok; g3'^enge korukban ritksan s finoman molyho
sak ; i't koi'ukban csnpaszak, srgs vagy zldesbarnk, napos flkn pipirossal kiss rnyaltak; jkora nagy, kerek vagy itt-ott hosszas, fak pon
tokkal nem srfn, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, hegyesek, a vessztl csak kiss ell
lk, szrkvel s pirossal rnyalt sttbarnk; elg duzzadt, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kz])nagyok, tojsdadkuposak, aljuknl szrksbarnk,
liegyknl barnspirosak.
Levelei. A vesszk aljn elg nagj'ok, egyebtt pedig inkbb kicsinyek,
mintsem kzpnagyok; vastag s kemnyszvetek; hosszas szvalakuak vagy
hosszas tojsdadok; tbbnyire hirtelen elkeskenyed, hosszas vagy csak r
vidke, les hegyben vgzdk; laposak vagy igen laposvlgyesek; alig vel
tek; nyelkrl majd vzirnyosan elllk, majd lefel konyulok; gyenge ko
rukban als lapjukon s szleiken i'itksan s finoman molyhosak; rt koruk
ban csupaszak, simk, fnyesek, liik zldek; szleiken csak itt-ott s alig
szrevehetleg fogazottak vagy csaknem pszlek. Levlnyelk tbbnyire
hosszas, kzpvastag, rugalmas, nyilt szgekben elll. Levlplhi ridomuak, igen hamar elhullk. Vii'grflgyet krt levelei majd kisebbek, majd
nagyobbak, mint a vesszkn levk; hosszas, vkony, rugalmas nyelkrl
lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. U i e 1, Kernobstsorten, almkat s krtket ti'gyaz, II. 168.
0 b e r d i e c k, Ilhistr. Hmidb. Jer Obsth. V. 61.
M a s. Le Verger, IT. 33. s msok.
szrevtel. Haznk emelkedettebb fekvs tjkaira val inkbb, mintsem
az alfldre: de nagyobb folyvizeink mellkn, a hol a fld szraz vjrskor is nyirkos szokott maradni, hiszem, hogy mg az alfldn is megrdemli
hogy krteinkben helyet juttassunk szmra.

107

324. BIecker krtje.


(Bleckor's meadow.)

Szrmazsa. E becses hztartsi gymlcs Amerikbl szrmazik. Valsziiileg a liarmiiiczas vekben fedezte fel Peiis_ylvaiiia rtsg'ein (pi'airie;
meadow) BIecker, a kinek nevt mig is viseli. Mikp Leroy irja; 1842-ben
kezdettk elterjeszteni. Mig sincs kellleg elterjedve ; mert jsgt s hasznl
hatsgt illetleg a gyiimlcsszek vlemnye nagyon megoszlik. Egyik jnak,
msik rosznak vagy igen rosznak tallta. Vidkem \'iszonyai kzt n csak
nem I. rend csemegegyiinilcsnek talltam. Ojtvesszejt 1879-l)en kaptam
a Leroy-fle vilghr faiskolbl, Angersbl. Fajfmon tbb zben termett
mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vgtl oct. vgig; hvsebb tjakon nov. v
gig is eltart. '
Minsge. Csaknem I. rend csemege- s kitn hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kisded vagy csaknem kzpnagy.
Alakja. Gmblyded; nha tojsdad- vagy csigs gmbalaku; szablyo
san boltozott skfllet. Zme majd kzptji'a, majd kiss albb, kelylies
vge fel esik, honnt kel3'lie fel majd szelden, majd hirtelen gmblydik s
kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szk, de laposas karimban vgzdik;
szra fel pedig i'endszerint kiss sszbb hzdva boltozdik s rvid, tompa
vget alkot. S z r a rvid vagy igen rvid, vastag vagy elg vastag, fs,
tvnl nha hsos, csaknem vgig barnamzos; a gymlcs cscsn cseklj'ke, lapos mlyedsbe helyezett. K e l y h e nylt csigaalakulag sztterl,
hegyes, lapos s ritkn csatorns, szrks, vilgosbarna, szarunem osztvnyaival szk s lapos mlyedsben l, melynek falain s karimjn nmi
hullmos emelkeds csak elvtve szokott mutatkozni.
Szne. Bre vkony, de kemnyks, sima, szraztapintatu, csaknem fny
telen; elejnte bgyadt vagy fehres-zld; rtvel homlyos srga; napos ol
daln fldvrssel nha sznezett. Pontozata sr; egyenlen elhintett, tbb
nyire apr, fahjszin pettyecskkbl ll, elg szembetn. Nha rozsdamen
tes, nha pedig nmi finom, barns vagy fahjszin rozsdamz csak szra s
kelyhe kri mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsfehr, finom vagy elg finom, tmttes, olvad vagy flszerint olvad; raagtokja krl kiss kves-szemcss;leve
b vagy csak elegend, igen cznkros, gyngd savanynyal emelt, igen kelle
mes, gyngden illatos s elg fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben szp tojsdad, rvidhegy, fekets, p magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban elg vgan, ksbb csak mrskelten nv, de
folyvst egszsges s edzett; korn s igen bven, tbbnyire csomsn term;
inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel trekv, elg merev gaival.

108___
melyek gymlcsz szervekkel jl benilizkodiiak, elg sfli'-lonibos, gmbalaku koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczou is; alkalmas gulaanak,
s szlasfnak is. Mindentt jl dszlik: de, liogy rendesen s bven terem
hessen, kellleg nyirkos fldet kivan. (Tymlcsei jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Szmosak, rvidek vagy kzphosszak, elg vastagok vagy k
zpvastagok, liegyk fel is csak keveset vkonyodk s hegyknl gyakran
bunksan vgzdk; egyenesek, merevek, alig knyksek, bordzatlanok;
gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak,
szrkvel s pirossal rnj'alt barns zldek; aprbb-nagyobb, tbbnyire kiss
hosszas, fak pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; ren
detlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, ku])osak, kiss laposhtuak, rvidhegyek, a vessz
vel csaknem prhuzamosan flfel llk, szrkvel rnyalt sttbarnk; in
kbb vagy kevsbb kiemelked, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, zmkkuposak, kiss hegyesek, szrkvel s s
ttbarnval kiss tarkzott pirosasbarnk.
Levelei. Kicsinyek inkbb, mint kzpnagyok; vastag s elg kemnyszvetek; kiss hosszas tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy ke
vsbb hosszas, les hegyben vgzdk; elg vlgyesek, veltek; gyenge ko
rukban kiss molyhosak; rt korukban csujiaszak, simk, bgyadtan fnylk,
homlyos zldek; szleiken elrehajl, tompa fogakkal nem mlyen, de elg
szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas, vkony, elg hajlkony; hanyatt
grblteu s rzsunt flfel ll. Levlplhi fejletlenek, fonlidomuak, ha
mar elhullk. Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgak s gyakran
kisebbek, mint a vesszkn levk, lapos-vlgyesek; hosszas, vkony, rugal
mas nyelkrl, kiss lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 448.
Mas, Le Verger, III. 17. sz. alatt.
szrevtel. Mint beftteknek is klnsn alkalmas s alfldnk mele
gben, ugy hiszem, mindentt j csemegegymlcst, nagyobb folyvizeink
mellkn megrdemlen, hogy klnsen itt, az alfldn, minden kertbe be
fogadjuk.

109

325. Nyri nagy bergamot.


(Grosse Sommer bergamotte.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Nmetorszgban, mikp Diel s Oberdieck llitja, rgta el van terjedve; de neve alatt sok ms krte faj van
minden fel forgalomban. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zDen termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam augustus msodik felben; hvsebb tjakon sept.
derekig is eltart.
Minsge. II. rend csemege-, de j hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Tbbnyire zmk csigaalaku; nha hasas tompakupos; elg
szablyosan boltozott sikfllet; nha azonban a gymlcs derekn lapos
bordk nyomai is szlelhetk s e mellett jellemz a fajra az is, hogy tbb
gymlcsn, szras vgtl kelyhes vgig egy-egy vgnyszer bemlyeds
nyjtzkodik. Zme tbbnyii'e kzi)tjra esik, honnt kelyhe fel szelden
gmblydik s kelyjie krl elg szles, japosas talpban vgzdik; szra fel
pedig rendszerint sszbb hzdva boltozdik s gyakran, tompakuposan
enyszik el. S z r a tbbnyire rvid, igen vastag, rendszerint hsos, grcss,
bai'namzos; csaknem a flsznre helyezett s nha hsos emelkedstl ferdre
nyomott. K e l y h e nyilt; rendetlenl sztterl, trkenyhegy osztvnyaival
szk s lapos tnyi'alaku regben l, melynek falain s karimjn csak
nha mutatkoznak nmi lapos bordk, melyek aztn a gymlcs derekra is
flvonulnak, de ennek kerekdedsgt csak ritkn zavarjk meg.
Szne. Bre elg vkony, sima, nha szelden rdes vagy csak szraztapintatu, csaknem fnytelen; elejnte bgyadt vilgos-zld; rtvel kiss sr
gs-zld; napos oldaln nmi fsts vrssel kiss belehelt. Pontozata elg
si'; apr, szrks pettyecskk alakjban jelenkez; a piros sznben elg
szembetn. Eozsdafoltok majd sibben, majd ritkbban, csaknem minden
gymlcsn szoktak mutatkozni.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, tmttes olvad; magtokja
krl kves-szemcss; leve b vagy csak elegend, czukros, gyngdsavanynyal emelt, kellemes fszeresiz. Magtokja inkbb vagy kevsbb nylttengely; tmlcskiben kevs p, vilgosbarna magot rejt.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; elg korn s a neki ked
vez helyen rendesen s bven term; kiss nyilt szgekben flfel trekv,
elg merev gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg
lombos, gmbalaku koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon is: de sz
lasfnak, vadonczra ojtva, mgis alkalmasabb mint trpefnak. Mindentt jl
dszlik ugyan: de, hogy rendesen s bven teremhessen, mly termi'teg,

110
kellleg nj'irkos fldet s vdett helyet kivan; mert gjmlcselt az ersebb
szelek knnyen letizedelik.
Vesszei. Elg szmosak, nem hosszak, elg vastagok vagy kzpvasta
gok, hegyk fel kiss elvkonyodk; litkn egyenesek, kiss knyksek;
finoman bordzottak; gyenge korukban is csak alig szi'evehetleg, finoman
molyhosak; rt korukban csupaszak, srgsbarnk, hegyk fel kivlt napos
flkn pirossal kiss rnyaltak; aprbb-nagyobb, kerek, fak pontokkal rit
ksan s nem szembetnleg pontozottak; rvid levlkziiek.
Rgye. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hasas kposak, kiss hegyesek,
a vessztl kiss elllk, de a vesszk hegye fel levk csaknem lapulk,
szrkvel srfn tarkzott sttbarnk; majd alig, majd elgg kill, hrom
bords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadkuposak, elg hegye
sek, pirossal rnyalt sttbarnk.
Levelei. Kzpnagyok; vkony, de kemnyszvetek; kiss szles tojs
dadok, itt-ott pedig csaknem kerlkesek; rvidke, szui's liegj'ben vgzdk;
csaknem laposak; kiss veltek; gyenge korukban is, rt korukban is csupa
szak, simk, bgyadtan fnylk, vilgos-zldek; szleiken tompa fogakkal,
alig szrevehetleg, finoman frszesek. Levlnyelk kzphossz, vkony,
i'ugalmas; rzsunt flfel vagy csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi
fejletlenek, hamar ellndlk. Virgrgyet krt levelei tbbnyire mindkt
vgokon kiss elkeskenyedk, laposak vagy lapos-vlgyesek, csaknem pszlek; vkony, lugalmas nyelkrl i-endetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Bizonytalanok.
Leiri. D i e l , Ket7wbstsorten, krtk, III. 31.
O b e r d i e c k , llbistr. Ilandb. der Obstk. II. 389.
szrevtel. z alfld skjn kevs haszonnal jrna tenysztse: de ha
znk hegyes-vlgyes tjkain, a hol a fk az ersebb szelek ellen talmat
tallnak, bizonyra hlsan kifizetn a helyet, melyet szmra juttatunk.

111

326. Veress vajoncza.


(Beurr Francois Veress.)

Szrmazsa. E kitn krtt (xrgoire nyerte magrl, 1871-ben, Jodoigneban (Belgium) s 1873-ban elkeresztelte Veress Ferencz, kolosvri fny
kpsz nevrl, a ki szabad riban sok j akarattal buzglkodott hazai gy
mlcsszetnk elmozdtsa krl. Brha Grgoire legkitnbb magonczai kz
tartozik is e szles elterjesztsre mlt krtefaj; napjainkig sem vonta ma
gra a gymlcsszek figyelmt se klfldn, sem itt, nlunk, a kt testvr
hazban. Ojtvesszejt s lersra alkalmas gymlcspldnyokat 1886-ban
kaptam idsb Bodor Pl bartomtl, az n gymlcsszeti trekvsem hs
ges tmogatjtl, Kolosvrrl. Minthogy hazai gymlcsszetnk eme lelkes
bartja velem a faj nvnyzetre vonatkoz minden adatot is kzlni szves
kedett; a gymltjsszet kedvelmek mr is bemutathatom e jeles fajt k
rlmnyes lersban is.
rsideje. Nlam valsznleg sept. vgn, oct. elejn; hvsebb tja
kon dec. elejig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg 1. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Majd hasas- majd kpos- csigaalaku, nha pedig tojsdad csigaalaku ; kiss szablytalanul boltozott, szelden hovadsos s buczkosfllet; egyik oldaln rendszerint hizottabb s emelkedettebb, mint a msikon.
Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel majd
szelden, majd hirtelen gmblydik s kelyhe kri inkbb vagy kevsbb
szles, laposas karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, az
tn nmi behajlssal vagy annlkl is fogyva, inkbb vagy kevsbb rvid,
tompakpos vgben enyszik el. S z r a kzphossz, vastag, hsos, grcss,
hajlkony, csaknem vgig srgsbarna; a gymlcs cscsbl, csaknem annak
folytatsaknt hsosn kiemelked s hsos emelkedstl tbbnyire ferdre nyo
mott. K e l y h e nyilt; sztterl, keskeny, nem szarunem, trkenyhegy,
molyhos osztvnyaival tbbnyire szablytalanul kikanyartott, tgnyilsu, de
szk s nem mly regben l, melynek kai-imja szelden hullmos s noha
onnan szrevehet bordk nem vonulnak is a gymlcs derekra; ennek kerekdedsge mgis csak ritkn szablyos.
Szne. Bre vkony, de kemnyks, sima, szraztapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte vilgos-zld; rtvel srgs zld; napos oldaln homlyos
fldvrssel mosott vagy csak belehelt. Pontozata sr, igen apr, barna
pettyecskkbl ll, elg szembetn. Finom, szrksbarna rozsda szakado
zottan vagy sn'n sszefolytan, csaknem az egsz gymlcst el szokta f
tyolozni ugy, hogy az alapszn nagyobb foltokban csak itt-ott tnik el
tisztn. Zlddel szegett, apr, barns ragyaszeplk gyakran mutatkoznak
flletu.

112
Belseje. Hsa felires vagy srgsba s zldesbe is jtsz fehr, finom,
olvad ; magtokja krl is csak alig szrevelietleg kves-szemcss; leve igen
b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja zrt, vagy csak kiss nyilttengelyf; tmlocskiben hosszas
tojsdad, karcsuhegy, kvszin-barna, p vagy idtlen magvakat rejt.
Fja. Elg vignvs, egszsges s edzett ; korn s bven term;
elg nyilt szgekben flfel trekv, de ksbb sztll s lefel is grbl
gaival, melyek gymlcsz szervekkel elg jl berulizkodnak, ritks, szel
ls, gnlaalaku koront alkot. Vadonczon jl dszlik; alkalmas gulafnak in
kbb, mintsem szlas fnak; mert b termse folytn imgyfv alig volna k
pes nevekedni. Kellleg nyirkos talajban mindentt jl dszlik. Gymlcsei
jl lljk hely ket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy kzpvasta
gok, liegyk fel szelden elvkonyodk; elg egyenesek, noha knyksek,
csaknem bordzatlanok ; gyenge korukban elg srn fehrmolyhosak; rt
korukban csupaszak, barns srgk, hegyk fel pirossal i'nyalt srgk;
aprbb-nagyobb, tbbnyire kerek vagy itt-ott hosszas, fak pontokkal elg
srn s elg szembetnleg pontozottak ; tbbnyire rendetlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, zmk tojsdadok, alig hegyesek, a vessztl in
kbb vagy kevsbt elllk, szrkvel srn tarkzott barnk: kiss kill,
csaknem bordzatlan, szk talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, hasas kposak vagy tojsdadok, tompahegyek
srgsbarna, itt-ott pirosbaina pikkelyekkel takartak.
Levelei. A vesszk aljn elg nagyok, a vesszk hegye fel csak kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; kerlkesek, a vesszk hegye
fel pedig tojsdadok vagy visszs tojsdadok vagyis nyelk fel keskenyeb
bek mint hegyk fel ; hirtelen elkeskenyed, rvidke, igen les hegyben vg
zdk ; a vesszk aljn laposak, flebb pedig mindinkbb vlgyesek vagy csa
tornsak, inkbb vagy kevsbb iveitek; gyenge korukban srn s finoman
molyhosak; rt korukban csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos
vagy kiss srgs zldek; szleiken tompa fogakkal szablytalanul frszesek
vagy csaknem pszlek. Levlnyelk rvides, elg vastag merev; inkbb
vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi elg hosszak, fonl
vagy ridomuak, elg taitsak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgnak,
tbbnyire keskenyebbek s hosszabbak, mmt a vesszkn levk, veitek, kiss
hullmosak; elg vastag, rugalmas nyelkrl kiss lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Tudtommal, ekkorig, mg senkisem irta le.
szrevtel. E jeles krte-ujdonsg nagyon megrdemli, hogy vele minl
tbben s minl tbbhelyt tegynk ksrletet. Id. Bodor Pl bartom szerint,
haznk jszaki hegyes vidkeire is nagyon ajnlhat; mert Kolosvr jszak
nak nz, kttt, agyagos lejtin is kitnleg dszlik s gazdagon terem.

113

327. Sten Jnos.


(Beurr Stein.)

Szrmazsa. E kitn krtt a Vilmos krte magvri nyerte 1867-ben


Veress Ferencz, kolosvri fnykpsz, a ki szabad idejben szenvedlylyel
foglalkozott a gymlcsszettel is. Mint terjesztsre igen mlt krtefajt, ap
snak, kolosvri knyvrus, Stein Jnosnak nevrl keresztelte el s hozta
forgalomba. Ojtvesszejt 1881-ben kaptam idsb Bodor Pl btymtl, Ko
losvrrl. Nlam mg nem termett: de, mert Bodor Pl btym tbb izben
is kldtt rla gymlcs[)ldilnyokat s a fa nvnyzetre vonatkoz minden
adatot rendelkezsemre bocstani szveskedett, mr is bemntatliatom krl
mnyes lersban.
rsideje. Sept. vgn, oct. elejn; vidkemen valsznleg sept. dere
kra esik.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemegegytimlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Tojsdad vagy hasas csigaalakn; kiss szablytalanul boltozott,
szelden buczkosf ollet; egyik "oldaln gyakran hzottabb, mint a msikon.
Zme tbbnyire kzptjra esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydik s
kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szk, de laposas karimban vgzdik,
melyre elg jl flllthat; szra fel pedig elejnte szelden, aztn mind
inkbb s nha nmi behajlssal is fogyva, rvid, tompakupos vget alkot.
S z r a kzphossz, vkony vagy kzpvastag, fs, kt vgn bunks, csak
nem vgig barnamzos ; a gymlcs cscsn, cseklyke mlyedsbe vagy csak
nem a flszinre, tbbnyire kiss oldalt helyezett. K e l y h e nyilt vagy flig
nyilt; rendetlenl flll, de hegykkel htragrbl, rvid, szrksbarna,
szarunem osztvnyaival tbbnyire szpen kikanyartott, szk s nem mly
regben l, melynek sk vagy csak szelden barzdlt falait finom, fahjszin, sugaras rozsdamz szokta eltakarni.
Szne. Bre finom, de kemnyks, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte lnk fzld; ltvel srgs zld; napos oldaln is csak
kiss srgsabb zld s nha nmi halvnypirossal gyngden belehelt. Pontozata elg sr; igen apr, zlddel szegett, fahjszin pettyekbl ll, alig
szembetn. Rozsda csak elvtve fordul el itt-ott flletn.
Belseje. Hsa fehr, a br alatt kiss zldesfehr, finom, gyngd s
olvad; magtokja krl is alig szrevehetleg kves-szemcss; leve igen b,
czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben szp tojsdad, vilgosbarna,
p magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de egsz
sges s elg edzett; korn s igen bven term; les szgekben flfel t8

114
rekv, de ksbb sztll s lefel is grbl gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl berulizkodiiak, ritks, szells koront alkot. Vadonczoii in
kbb dszlik, mint birs-alanyon; alkalmas szlas fnak is, gulafnak is. Min
dentt jl diszlik: de, hogy i-endeseii s bven teremhessen kellleg nyii'kos
fldet kivan. CTymlcsei elg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy kzpvasta
gok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk; elg egyenesek, noha kiss
knyksek, finoman boi'dzottak; gyenge kornkban kiss molyhosak; rt ko
rukban csupaszak, olajszinbarnk; aprbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott hoszszas, fak pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; tbbnyire
kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hosszaskuposak, hegyesek, a vessztl elllk,
szrkvel ritksan tarkzott stt gesztenyeszinek; elg kiemelked, hoszszan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, hosszaskuposak, elg he
gyesek, szi'kvel s sttbarnval tarkzott vrhenyesek.
Levelei. Kzpnagyok; vastag s kemnyszvetflek; hosszastojsdadok;
tbbnyire hirtelen elkeskenyed s kiss flre csavarod, hosszas, les hegy
ben vgzdk; lapos teknsek; alig veltek; gyenge korukban ritksan s
finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, lnk fzl
dek ; szleiken tompn, nem mlyen s nem szablyosan fi'szesek. Levlnyelk a vesszk aljn hosszas, flebb pedig mind-mind rvidebb kzpvas
tag, elg merev; nylt szgekben elll. Levlplhi fejletlenek, hamar el
hullk. Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, mint a vesszkn levk, laposteknsek, szleiken kiss hullmosak, csaknem pszlek; hossz,
rugalmas nyelkrl velten s bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Tudtommal mg senki sem irta le.
szrevtel. Mennyire vlik be alfldi viszonyaink kz? ksbbi tapasz
talat fogja megfejteni. Haznk emelkedettebb tjkain, hiszem, hogy min
dentt haszonnal tenyszthet. Tegynk vele minl tbb helyt ksrletet!
Gymlcsei finom znl, fja termkenysgnl fogva, nagyon megrdemli fi
gyelmnket.

116

328. Thirriot vajoncza.


(Pondante Thirriot; Schmelzende von ThiiTiot.)

Szrmazsa. E kitn krte jdonsg szrmazsrl semmi bizonyosat


sem tallok knyveimben fljegyezve. A Pomologische Monatsliefte" 1879.
vf. 297. lapjn csak annyi van megemltve, liogy az ardenesi erdk vid
krl ( = aus den Ardennen), telit Francziaorszgbl val. jdonsg ltre
nagyban el van mr terjedve mindenfel. Ojtvesszejt 1884-ben kaptam
Aradrl, Ottrubay Kroly, jrsbir bartomtl, a kinl e fajt krlmnyesen
lertam s e helyt mr is bemutathatom.
rsideje. September vgtl oct. kzepig; hvsebb tjakon decem
berig is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alai<ja. Kiss vltoz; tbbnyire azonban tojsdad vagy tompa csigaalaku; nlia csigs krtealaku; elg szablyosan boltozott, noha szelden hovadsos-fllet; egyik oldaln kiss hzottabb s emelkedettebb, mint a
msikon. Zme a kzptjnl inkbb vagy kevsbb albb, a kelyhes vg
fel esil, honnt kelyhe fel tbbnyire szelden gmblydik s kelyhe krl szk,
de laposas karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn mindin
kbb s nha nn behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb rvid, tompakupos vget alkot. S z r a hossz, kzpvastag, as, de hajlkony, tvnl hsos,
hegynl bunksan vgzd, srgs vilgosbarna, fnyes mzzal vgig befut
tatott; a gymlcs cscsn, hsos emelkeds melll, ferdn kill vagy cse
klyke mlyedsbe helyezett. K e l y h e nylt; flll, apr, hegyes, szi-ksbarna, szarunem osztvnyaival tbbnyre szk s elg mly regben l,
melynek falain igen lapos bordcskk nylnak fl a karimra, a hol aztn
hullmos emelkedseket alkotnak, de a gymlcs derekra ritkn vonulnak
fl s annak kerekdedsgt nem zavarjk meg.
Szne. Bre finom, vkony, sima, gyngdtapintatu, elg fnyes; ele
jnte srgs zld; rtvel zldes srga; napos oldaln prossal szelden mo
sott vagy csak belehelt. Pontozata sr; egyenlen elszrt, apr, zlddel
szegett barns pettyekbl ll, elg szembetn. Rozsdaalakzat csak elvtve
mutatkozik flletn: de szra s kelyhe kri, finom, fahj szn rozsdamz
gyakrabban jelenkezk.
Belseje. Hsa fehres vagy kiss srgsba jtsz fehr, finom, gyn
gd olvad; magtokja krl sem kves-szemcss; leve igen b, igen czukros,
gyngd savanynya emelt, igen kellemes, gyngden illatos, fszeresz.
Magtokja csaknem zrttengely; tgas tmlcskiben hosszas, karcs tojs
dad, hegyes, sttbarna, p magvakat rejt.

116
Fja. Vg'nvsfl, egszsges, edzett; korn s igen bven term; flll vagy inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel trekv gaival, me
lyek gymlcsz szervekkel jl berulizkodnak, elg lombos, de kellleg
szells, gtilaalaku koront alkot. JJszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas
szlas fnak is, gnlafnak is. Mindentt jl dszlik: de kellleg nyirkos ta
lajban tbb s szebb gymlcst terem, mintsem szraz talajban, (ilymlcsei nagysgnk mellett is elg jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, kzp vastagok, liegyk fel mindin
kbb elvkonyodk, de liegyknl tbbnyire bnnksan vgzdk; egyenesek,
alig knyksek, bordzatlanok; gyenge korukban srn s finoman molyho
sak ; rt korukban csupaszak, szrkvel rnyalt olajszinsrgk, napos fl
kn pirossal kiss sznezettek; apr, kerek, fehres ])ontokkal i'itksan s nem
szembetnoleg pontozottak ; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hasaskuposak, kiss hegyesek, a
vessztl kiss elllk, szi'kvel srn tarkzott pirosas barnk, alig kill,
bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, zmk tojsdadok, alig hegyesek, szrkvel
tarkzott pirosasbarnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; nem vastag, de kemnyszvetek; hosszas tojsdadok vagy lndss tojsdadok; majd szablyosan, majd
hirtelen elkeskenyed, hosszas vagy csak rvidke, les hegyben vgzdk;
csaknem laposak vagy igen laposvlgyesek; inkbb vagy kevsbb veltek;
gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, bgyad
tan fnylk, homlyos zldek ; szleiken elrehajl, finom, apr fogakkal rit
ksan s nem szablyosan frszesek, Levlnyelk rvid vagy rvides, kzp
vastag, elg merev; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben sztll, Levlplhi rvid fonlidomuak, a nyl tvtl kiss flebb, a nylre helyezettek,
tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgak, rvid kei'lkesek,
kiss vlgyesek, csaknem pszlek: hossz, vkony, hajlkony nyelkrl le
konyultn sztterlk.
Hasonnevei. Triomphe des Ardeunes.
Leri. L n c h e, Erg'nzungsband ed. 1. 575.
l)r. S t o U , Der Obstgarten, 1883. vf. 123. lapjn. Msoktl
mg nem olvastam lerst.
szrevtel, p] finomiz krtnek egyetlenegy, valamire val kertbl
sem volna szabad hinyoznia. A hol a fld csak kiss is kedvez a krietenysztsre; ott mindentt kpes lesz hlsan kifizetni a helyet, melyet
szmra juttatunk.

117

329. Broom park.


Szrmazsa. "E jeles krtt, Knight, hires aiig-ol gymlcssz s termszet
bvr nyerte magrl s fnebbi nv alatt 1835-ben ismertette meg legelszr.
Napjainkban meglehetsen el van mr terjedve mindenfel. Ojtvesszejt
1873-ban kaptam Feistkorntl, Meiningenbl, a Jahn-fle faiskolbl. Tbb
zben termett mr nlam is a fajfn. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon janurig is eltart.
Minsge. 1. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Gmblyded vagy lapos gmbalaku; tbbnyire szablytalanul
boltozott, bords vagy buczkosUilet. Zme tbbnyire kfizptjra esik, honnt
mindkt vge fel csaknem egyenlen, de szras vge fel mgis gyakran
sszbblmzdva boltozdik s mindkt vgn elg szles, laposas s rendesen
hullmos karimban vgzdik. S z r a hosszas vagy kzphossz, elg vastag
vagy kzpvastag, fs, mindkt vgn bunks, vrhenyesbarna, fnyes mzzal
csaknem vgig bevont; a gymlcs sarkn, inkbb vagy kevsbb tgas, de
ritkn mly regbe helyezett, melynek falait s karimjt lapos barzdk
teszik bordss vagy hullmoss. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl
flll, rvid, csatorns, szarunemt osztvnyaival elg tgas, de ritkn mly,
tnyralaku regben l.
Szne. Bre vastag s kemny, elg sima, szraz vagy nha szelden
rdes tapintatu, bgyadtan fnyl; elejn te vilgos vagy kiss srgs zld;
rtvel czitromsrga; napos oldaln ignytelen pirossal belehelt s kiss
lnkebb piros pettyekkel elg srn s szembetuleg behintett. Pontozata
aprbb-nagyobb, fahjszin pettyekbl ll, a melyek nha srn egyms
mell sorakoznak s a gymlcs flszint rozsda foltoss s mi'viyzott teszik.
Belseje. Hsa si-gs vagy csak srgsfehr, finom vagy flfinom, olvad
vagy flszerint olvad; magtokja krl is csak kiss s finoman kves
szemcss; leve b, czukros, finom, de nha kiss hzs savanynyal emelt,
igen kellemes fszeresiz. Magtokja 'inkbb vagy kevsbb nyilttengely;
tmlcskiben hasastojsdad, rvidhegy, fekets, p, nha i)edig csak idtlen
magvakat rejt.
Fja. Elg vgnvs, egszsges, igen edzett; korn s bven tenn;
inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel trekv, de ksbb rendetlenl
sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, ritks,
szells, gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs
alanyon ; alkalmas szlas fnak is, gulafnak is: de vdett helyet kvn ; mert
gymlcseit az ersebb szelek knnyen letizedelik; homokos iszapfldben
dszlik s terem legjobban.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel mindinkbb
el vkonyodk; ritkn egyenesek, rendszerint kiss grbk s kuyksek;

118
finoman bordzottak; gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak; rt
korukban csupaszak, homlyos pirosasbarnk; aprbb-nagyobb, kerek, fehres
pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire
azonban elg rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzimagyok, kiss hosszas s hasaskuposak,
tompahegyiiek, a vessztl elllk s nha sarkantyulag kiszgellk, szrk
vel srn tarkzott pirosasbarnk; alig kill, hosszan s szembetnleg
bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegjiek, szrkvel rnyalt
vrhenyes barnk.
Levelei. Kicsinyek; elg vastag s kemnyszvetek; tojsdadok vagy
lndss-tojsdadok; rvidke, szrs hegyben vgzdk; vlgyesek; alig
veltek; nyelkkel egy irnyban, rzsunt flfel llk; gyenge korukban, als
lapjukon, finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, homlyos f
zldek; szleiken tompa fogakkal ritksan, nem mlyen s nem szablyosan
frszesek. Levlnyelk rvides, elg vkony, rugalmas, gyakran pirossal szne
zett; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi rvidek,
fonl- vagy ridomuak, elg tartsak. Virgrttgyet krit levelei hosszabbak,
keskenyebbek, mint a vesszkn levk: de a mg ki nem fejldtt virgrgyet
elg szlestojsdad, csaknem lapos s rendszerint elg nagy levelek szoktk
krteni. Jellemz e fajnl, hogy fiatal korban a gymlcspeczkek les
tskben vgzdnek rajta, mint a vadkrte-fn.
Hasonnevei. Brum park; Croom park.
Leiri. J a h n , Jllustr. Hatidb. der Obstk. V. 141.
L e r 0 y, Dict. de pomol. 1. 502.
M a s , Le Verger, I. 157.
szrevtel. Olyan mostoha viszonyok kz, a milyeneket vidkemen
tall, nem val e kortefaj: de haznk emelkedettebb tjkain, a hol gymlcsei
az ei'sebb szelek ellen talmat tallnak, megrdemlen, hogy minden kertben
helyet juttassunk szmra.

119

330. Witte Jnos.


(Jean do W i t t e ; Johann de Witte.)

Szrmazsa. E jeles krtt, Van Mons szerint, a brsseli fvszkert


igazgatja, Witztlunnb, 1811. krl nyerte magrl s Nmet-alfld egykori
hres ministere, Witte Jnos nevrl elkeresztelve kezdette elterjeszteni.
Napjainkban mindenfel el van mr terjedve. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam
a Simon-Lonis testvrek hires faiskoljbl, Plantiresbl. Tbb zben termett
mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vgn, oct. elejn; hvsebb tjakon janurig
is eltart.
Minsge, l. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alal<ja. Tbbnyire csigaalaku; nha csigs gmbalaku; szelden buczkos
vagy bords fllet. Zme kzptjra vagy kiss albb, kelyhes vge fel
esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydik s kelyhe krl laposas talpban
vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb s nha nmi
behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb rvid, tompa kpos vget alkot.
S z r a nha rvid s elg vastag, tbbnyire azonban kzphossz, kzp
vastag, fs, tvnl nha hsos; a gymlcs cscsn, hsos dudorkk kz,
mintegy erszakosan benyomott. K e l y h e zrt vagy flignylt; flll, apr,
szarunem osztvnyaival tbl)nyire szk s nem mly regben l, melynek
falain s karimjn szeld, lapos borfik hzdnak fl a gymlcs derekra,
de ennek kerekdedsgt ritkn zavarjk meg.
Szine. B)-e kiss vastag, elg sima, de szraz s csaknem rdestapintatu,
fnytelen; elejnte vilgos zld: rtvel homlyos srga nmi zldes rnya
lattal ; napos oldaln csaknem arany srga tbbnyire minden pirossg nlkl.
Pontozata igen sr; finom, apr, fahjszn pettyek alakjban jelenkez,
elg szembetn. Rozsdaalakzatok klnsen a gymlcs napos oldaln, aztn
kelyhes s szras vgn, gyakran mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, finom, olvad, nha
azonban csak flszeiint olvad; magtokja krl nha kves-szemcss; leve
igen b, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes fszereszt. Mag
tokja csaknem zrttengely; tgas tmlcskiben majd idtlen, majd csak
kevs p, jkora nagy, hosszban laposra nyomott, sttbarna magot rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; nem korn, de aztn
elg bven term; flll vagy les szgekben flfel trekv, merev gaival,
melyek gymlcsz szervekkel jl bei-uhzkodnak, sr lombos, gulaalaku
koront alkot. Vadonczon inkbb dszlil, mint bii's-alanyon; gulafnak
alkalmasabb, mintsem szlas fnak. Mindentt jl dszlik: de az alfld meleg
ben levelei gyakran ragyatsben szenvednek s e miatt letre val term-

120
rgyeket nem nevellietnek. Kellleg nyirkos fldi s hvsebb tiijkra van
szksge. Gymlcsei jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzpliosszak, elg vastagok vagy kzpvastagok,
liegyk fel is csak keveset vkonyodk s hegyknl gyakran bunksan
vgzdk; egyenesek, csak alig knyksek; finoman boi'dzottak; gyenge
korukban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, szks
barnval inyalt olajszin-zldek; igen apr, kerek, fehres pontokkal majd
srbben, majd ritkbban, de nem szenibetnleg pontozottak; rendetlen,
tbbnyire azonban elg rvid levlkizek.
Riigyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, szlestalpu, rvid s hasas
kposak, rvidhegyek, a vessztl csak kiss elllk, szi'kvel tarkzott
pirosasbarnk; elg kiemelked, szelden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, stt
gesztenyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok; nem vastag, de igen kemnyszvetek; kiss
szles tojsdadok, itt-ott kerlkesek; hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy
kevsbb rvid, les hegyben vgzdk; laposvlgyesek; kiss veltek;
nyelkrl majd vizirnyosan el-, majd rzsunt flfel llk; gyenge korukban
is csak ritksan molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fny
lk, homlj'os zldek; szleiken apr, tompa fogakkal ritksan s szablyta
lanul frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag s merev; rzsunt
flfel ll. Levlplhi fonldomuak, hamar elinlk. Virgrgyet krt
levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszkn levk, kerlkesek
vagy kiss hosszas tojsdadok, csaknem laposak; hosszas, vkony, rugalmas
nyelkrl bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Benrr de Hemptienne; Jean Dewitte; Passe-Colmar
Francjois.
Leiri. D e 1, Kemobstsorten, Almk-krtk, VI. ] 90.
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. V. 157.
L e r o y , Dict. de pomol. 11. 307.
M a s , Le Verger, I. 177. s msok.
szrevtel. Az alfldn kevs haszonnal jrna tenysztse. Hvsebb
lgmrsk, emelkedettebb-fekvs vidkeken azonban bizonyra hlsan ki
fizeti a helyet, melyet szmra krteinkben juttatunk.

121

331. Lad vajoncza.


(Beurr Lad6; Lad's BuLtoinbirn.)

Szrmazsa. E kitn krtt, mely nagysgra, alakra s sznezetre st


mg gymlcsei jsgra nzve is nagyon liasonlit a Fulvia krthez, Grgoire nyerte magrl Jodoigneban s keresztelte el Lad, f-konzul nevrl,
a ki a Rajna mellkn Geisenlieimiioz kzel fekv, Villa-Monrepos-nev bir
tokn nagyszer gymlcstelepet rendezett be, hol a vilg minden neveze
tes gymlcstleginkbb fzr-vagy szrnyas fkon tenysztik. Mint jdonsg
mg kevss terjedhetett el. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam Oberdiecktl,
Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam oct. nov.; lvsebb tjakon decemberig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend.
Nagysga. Tbbnyire nagyobb a kzpszei'nl ; gyakran jkora nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban hasas s buczkos krtealak. Zme
a kzptjnl albb vagy jval albb, kelyhes vge fel esik, honnt kelyhe
fel szelden s tbbnyire kiss sszbbhzdva is boltozdik s kelyhe krl
inkbb vagy kevsbb szk karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte
szelden, aztn behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb hosszas s majd
karcs,majd elg vastag,tompakpos vgben enyszik el. S z r a hosszas vagy
kzphossz, elg vastag vagy kzpvastag, fs tvnl tbbnyire hsos,
hegynl bunksan vgzd; fnyes, srgsbarna mzzal csaknem vgig be
vont; a gymlcs cscsn, majd a flsznre helyezett majd cseklyke mlye
dsbl kill; tbbnyire azonban csaknem a gymlcs folytatsaknt ferdn
kinyl. K e l y h e nyilt vagy fliguyilt; rendetlenl olll. vagy szt
terl csatorns szarunem osztvnyaival szk s ritkn mly regben l.
melynek karimja szelden hullmos s a gymlcs derekn inkbb vagy ke
vsbb kiemelked, lapos bordk is szlelhetk, melyek annak kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre elg finom, sima, nolia szelden hovadsos, gyngdtapintat, elg fnyes; elejnte vilgos zld; rtvel csaknem aranysrga; napos
oldaln ignytelen bgyadtpirossal inkbb vagy kevsbb mosott vagy csak
belehelt s mrvnyozott s ezen sznezetben nha lngos-piros cskok
nyomai is szlelhetk. Pontozata elg sr; apbb-nagyobb, fahjszn s a
piros sznben sttp'ossal szegett szi-ks pontok alakjban jelenkez ; elg
szembetn. Rozsda csak elvtve fordul el rajta.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, tmttes, olvad; magtokja
kri is csak kiss kves-szemcss; leve b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos, fszeresz. Magtokja inkbb
vagy kevsbb nylt; tmlcskiben majd p, hosszas, hegyes tojsdad, vj-henyesbania, majd pedig idtlen magvakat rejt.

122
Faja. Fiatal korban t-saknem bujanvs. ksbb is egszsges s ed
zett ; korn s elg bven term; fl- s rendetlenl sztll, nylnk gai
val, melyek gymlcsz szervekkel elg jl bernlizkodnak; ritkslombozatu,
terjedelmes, szells koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas
szlas fnak is, gulafnak is, de leginkbb lczezet melletti mvelsre szr
nyasfnak. Mindentt jl dszlik: de csak kellleg nyirkos talajban terem
gazdagon s szp nagy gymlcsket, melyek rendszerint igen jl lljk
helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak vagy igen hosszak, vastagok vagy elg
vastagok, hegyok fel kiss elvkonyodk; ritkn egyenesek, szembetnleg
knyksek; hegyk fel szelden bordzottak; gyenge korukban elg s
rn, de finoman molyhosak ; rt korukban csupaszak, zldes vagy srgs bar
nk; hegyk fel s napos flkn pirossal kiss rnyaltak; aprbb-nagyobb
kerek vagy hosszas, fehres pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, a veszsztl elllk, szrkvel itt-ott tarkzott pirosasbarnk; elg duzzadt, csak
nem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, tojsdadok, kiss hegye
sek, szrkvel tarkzott sttbarnk.
Levelei. Kzpnagyok; elg vkony, de kemnyszvetek; hosszastojsdadok; elg szablyosan elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk ;
laposvlgyesek ; iveitek; nyelkrl lefel s hegykkel htragrblk ; gyenge
korukban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk,
fnyesek, homlyos fzldek; szleiken nem fogazottak, hanem pszlek.
Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, kzpvastag, elg hajlkony; csak
nem vzrnyosan elll. Levlplhi fonldonmak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, hoszabbak, mint a vesszkn levk, laposvlgyesek, kiss hullmosak; igen hossz, hajlkony nyelkrl lankadtan le
fel konyulok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. 0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. ptfzete 127. lapjn s
llhistr. Monatshefte, 1872. vf. 22-dik lapjn. M
sok tu_dtommal mg nem i'tk le.
szrevtel, olyan gymlcs ez, mely nagyon megrdemli, hogy haznk
brmely vidkn, a hol a fld nyron t is kellleg nyirkos maradhat, mi
den kertben helyet adjunk szmra. Npes vrosok kzelben, piaczi elrusitsra nagyban is, iiaszonnal tenyszthetnk.

123

332. Manna kolmr.


(Colmar; die Colmar.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Neve a franczia gymlcsszek mvei


ben mr 1690-ben elfordul s igy annyi minden esetre valszinti rla, hogy
Francziaorszgbl szrmazik. Napjainkban mr mindenfel el van terjedve .-de
az ujabbkori, rtkesebb s inomabb-iz krtk mellett, lassankint li,ttrbe
szorul. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben
termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam nov. dec.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. i'end csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban tojsdad vagy hasas csigaalaku;
majd szablyosan, majd szablytalanul boltozott s egyik feln gyakran hizottabb, mint a msikon. Zme a kzptjnl tbbnyire albb, a kelyhes vg
fel esik, honnt kelj'he fel rendszerint hirtelen gmblydik s kelyhe k
ri laposas talpban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn nha
nmi behajlssal is fogyva, tompakupos vgben enyszik el. S z r a hosszas
vagy csak kzphossz, vkony, fs, kt vgn bunks, tbbnyire grbe;
majd a flszinre helyezett s egy-egy hsos dudoiil ferdre nyomott, majd
szk mlyedsbl, hsos dudorkk kzl kill. K e l y h e jkora nagy, nyilt;
sztterl, hosszas, csatorns, barna, szarunem osztvnyaival tbbnyire rozs
damzzal bevont, sekly s lapos mlyedsben l, melynek falain s karim
jn ritkn mutatkoznak nmi bords emelkedsek: de nmely fejletlenebb
pldnyon, a gymlcs egyik oldaln, mint a szilvknl, egy-egy vgnyszer bemlyeds fut a kelyhes vgtl a szras vgig is.
Szne. Bre vastag s kemnyks, sima, szi'aztapintatu, elg fnyes;
elejnte halvny zld: rtvel zldes srga; napos oldaln lnkebb srga s
nha nmi ignytelen pirossal sznezett. Pontozata elg sr; aprbb-nagyobb
barns vagy fahjszin pettyecskkl)l ll, elg szembetn. Rozsda csak
kelyhes vgn, tbbnyire szakadozott foszlnyokban jelenkezik rajta.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, tmttes, olvad; magtokja kri
kiss kves-szemcss; leve b, igen czukros, nmi gyngd savanynyal emelt
tbbnyire igen kellemes, sajtszeren fszeresiz. Magtokja nyittengely;
tmlcskiben tojsdad, hegyes, barna, p, nha pedig idtlen magvakat rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; ksn fordul termre s csak a
neki kedvez helyen terem elg bven; fl- s sztll, elg ers gaival,
melyek gymlcsz szei'vekkel jl beruhzkodnak, elg si'lombos, de kel
lleg szells, tereblyes koront alkot. Diszlik birsen is, vadonczon is; lczezet melletti mvelsre alkalmasabb, mintsem gla vagy szlas fnak. Min
dentt jl diszlik: de kellleg nyirkos fldben terem csak kielgtleg. Gy
mlcseit az ersebb szelek id eltt le szoktk tizedelni.

124
Vesszei. Szmosak, hosszak vagy kzphosszak, kz(''[vastagok, liegyk
fel is ('sak keveset vkonyodk; ritkn egyenesek, hanem tbbnyire ivalakulag flfel grblk; kiss knyksek: szelden bordzottak; gyenge koruk
ban kiss hamvasak inkbb, mintsem molyhosak; rt korukban esupaszak,
srgs vagy zldesbarnk; apr, tbbnyire kiss hosszas, fak pontokkal
nem srn s nem szembetttnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire-azonban
rvidlevlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, zmkkuposak, kiss hegyesek, a vessztl inkbb
vagy kevsbb elllk, szrkvel rnyalt barnk; alig kiemelked, szeliden
bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hasaskuposak, kiss hegyesek, gesztenyeszinek.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; vastag s kemnyszvetek, me
revek; a vesszk aljn szles tojsdadok, a vesszk hegye fel pedig keskenykerlkesek vagy csaknem lndssak; inkbb vagy kevsbb hirtelen elkeskenyed, hosszas vagy rvidke, les hegyben vgzdk ; laposak vagy
lapos-vlgyesek; szleiken itt-ott hullmosak; nem iveitek, de hegykkel le
fel s flre is grblk; gyenge korukban is csak gyren s finoman moly
hosak: rt korukban esupaszak, simk, fnyesek, vilgos zldek; szleiken
tompa vagy itt-ott les fogakkal nem mlyen s nem szablyosan frszesek.
Levlnyelk rvid vagy rvides, elg vastag vagy kzpvastag, elg merev;
inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi ridomuak,
elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, mint a vessz
kn levk, laposak, hullmosak, csaknem pszlek; kzphossz rugalmas
nyelkrl csaknem vizirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Belleet-Bonne; Bergamotte-tardive; Colmar ancien; Col
mar d'hivei-; Colmar ordinaire; Gros-Colmar; Mannabirn, stb.
Leri. D i e 1, Kemobstsorten, krtk. I. 94.
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. II. 367.
L e r o y , Dict. de porni. I. 572.
M a s, Le Verger, I. 143. s sokan msok is.
szrevtel. Olyan mostoha viszonyok kz, milyeneket vidkemen tall,
nem val e krtefaj; mert itt ritkn s keveset terem: de kellleg nyirkos
talajban, fkp haznk hegyes-vlgyes vidkein, hiszem, hogy hlsan kifi
zetn a helyet, melyet a kertben elfoglal.

126

333. Mello brn.


(Baronne ele Mello; Baronin von Mello)

Szrmazsa. E jeles krtt Van Mons nyerte magrl. Minthogy Van


Mous e fajrl nv nlkl kldztt szt ojtvesszket; alkalmat szolgltatott
arra, hogy e krtefaj kezdetben mindjrt tbbfle nevet ka])joii a gymlcsszektl. E neveket albb, a hasonnevek kzt fogom megemlteni. Nap
jainkban midenfel el van mr terjedve. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termettmr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. kzeptl oct. elejig; hvsebb tjakon decem
berig is eltart.
Minsge. I. i-end csemegegymlcs.
Nagysga.' Kzpnagy; nlam gyakran kisebb is.
Alakja. Inkbb vagy kevsbb hosszas vagy csak hasas csigaalakn;
tbbnyire kiss szablytalannl boltozott, szelden buczkos s hovadsos-fllet. Zme a kzptjnl tbbnyire albb, a kelyhes vg fel esik, honnt
kel3iie fel hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe krl elg szk karimban
vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behajlssal is fogyva
majd hosszas, karcsnknpos vget alkot, majd rvidke csncsban vgzdik el.
S z r a majd rvid, vastag s hsos, majd hosszas, vkony vagy kzpvas
tag, fs, pirosasbarna mzzal csaknem vgig bevont; a gymlcs cscsbl
tbbnyire annak folytatsaknt hsosn kiemelked. K e l y h e nylt vagy
flig nylt; flll, rvid, barns, szarunem osztvnyaval szk s nem mly
regben l, melynek karimja csak elvtve szelden hullmos.
Szne. Bre vkony, de kemnyks, elg sima, szraz s inkbb vagy
kevsbb rdestapintatu, csaknem fnytelen; elejnte zldessrga; rtvel
aranysi'ga, mibl azonban gyakran, csak itt-ott lthat tisztn egy-egy fol
tocska; mert az egsz fllet finom, de nha s itt-ott rdes, cserepes rozs
damzzal van eltakarva vagy legalbb srn mrvnyozva s hlzva.
Belseje. Hsa fehr s nha srgsba s zldesbe is jtsz fehr, finom,
tmttes, olvad; magtokja krl kiss kves-szemcss; leve b, czukros,
finom, de nha kiss hzs savanynj^al emelt; igen kellemes, ffszeresz.
Magtokja csak kiss nyilttengely; tmlcskben laposra nyomott, hosszas,
barna, sovny, de p magot rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; korn s a neki ked
vez helyen rendesen s bven term; flll vagy kiss nylt szgekben
flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak,
elg lombos, de kellleg szells, gulaalaku koront alkot. Dszlik birsen is,
vadonczon is; alkalmas szlasfnak s gulafnak is. Mindentt jl dszlik
ugyan: de, hogy bven s rendesen teremhessen, kellleg nyirkos fldet k
vn. Gymlcsei elg jl lljk helyket a fn.

126
Vesszei. Szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk; elg egyenesek, kiss knyksek, bordzatlanok; gyenge kornkban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, csaknem fnye
sek, zldesbarnk, napos flkn srgsbarnk; apr kerek, fehr ])ontokkal
elg srn, d kevss szembetnleg pontozottak; csaknem rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kposak, hegyesek, elllk vagy a vesszkkel csak
nem prhuzamosan flfel llk; szrkvel tarkzott fekets gesztenyeszinek: inkbb vagy kevsbb kiemelked, alig szrevehetleg s csak rviden
bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas, karcsnkuposak vagy tojsdadok,
hegyesek, aljuk fel szrkvel tarkzottak, hegyknl sttbarnk.
Levelei. Kicsinj'ek vagy kzpnagyok; nem vastag, de kemnyszvetek; tojsdad-kerlkesek, itt-ott csaknem lndssak; tbbnyire szablyo
san elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; laposak vagy kiss vl
gyesek ; inkbb vagy kevsbb iveitek; gyenge korukban is csak ritksan s
finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek, stt zldek;
szleiken finoman s szablytalanul frszesek vagy csaknem pszlek. Levlnyelk hoszas vagy kzphossz, vkony rugalmas; rzsunt flfel ll.
Levlplhi fonl- vagy ridomuak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei
nagyobbak, szlesebbek s hosszabbak mint a vesszkn levk, lapos-vlgye
sek, veltek; hossz, vkony, hajlkony nyelkrl lefel lgk.
Hasonnevei. Poire His; Philippe Goes. stb.
Leri. B i v o r t , Annl, de Pomol. III. 51.
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 180
M a s. Le Verger, III. 165. sz. alatt.
J a h n , Illustr. llandb. der Obsk.Y. 329. s sokan msok is.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt kevs hasszonnal jrna te
nysztse : de nagyobb folyvizeink mellkn vagy haznk emelkedettebb fekvs
tjkain mindentt kpes lesz hlsan kifizetni a helyet, melyet'krteinkben
szmra juttatunk.

127

334. Montigny vadoncz.


(Besi de Montigny; Wildling von Montigny.)

Szrmazsa. Mikp a gymlcsk szrmazsi trtnetnek fradhatlan


kutatja, Leroy irja; e jeles gymlcst Montigny-Lenconpban, Frankhon
ban fedeztk fel s 1750. krl kezdettk elterjeszteni. Napjainkban megle
hetsen el van mr terjedve mindenfel. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam a
Simon-Lonis testvrek nagyszer gynmlcsteleprl, Plantiresbl. Tbb z
ben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. msodik felben; hvsebb tjakon novemberig
is eltart.
Minsge. 1. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Kiss vltoz; majd hasas csigaalaku, majd pedig hosszas csigaalaku s nha csaknem hasas-hengeres, mint a Csszrkrte; majd szab
lyosan, majd kiss szablytalanul boltozott, de tbbnyire elg sikfllet.
Zme kzptjra, vagy kiss albb a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe
fel majd szelden, majd liiitelen gmblydik s kelyhe krl tbbnyire elg
talpasn vgzdik; szra fel pedig majd szelden, majd nmi behajlssal is
fogyva rvid, tompakupos vget alkot. S z r a rvides vagy kz])hosszu
vastag s hsos, nha pedig kzpvastag, fs, bunksan vgzd s rszben
vagy egszen is fnyes, srgsbarna mzzal bevont; a gymlcs cscsn cse
klyke mlyedsbe helyezett vagy hsos gyrzetbl kill. K e l y h e nyilt;
flll, csatorns, hegyes, barns szaruuem osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tgas s nem mly i-egben l, nha pedig csaknem a flszinre he
lyezett.
Szne. Bre vkony, shna, gyngdtajnntatn, bgyadtan fnyl; elejnte
vilgos-zld; rtvel bgyadt-srga vagy vilgos czitromsrga; mg napos ol
daln is csak nha kap nmi ignytelen piros rnyalatot. Pontozata jellemzleg sr; egyenlen elhintett, fahjszin pettyecskkbl ll, elg szembe
tn. Eozsdaalakzat csak nha s itt-ott mutatkozik flletn: de, kehelyregnek falain s nha szra krl is, finom szakadozott rozsdamz gyakrab
ban jelenkezik.
Belseje. Hsa srgsfehr, finom, tmttes, olvad; magtokja krl k
ves-szemcss ; leve igen b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen
kellemes, fszeresz. Magtokja zrttengelj'; tmlcskibeu tojsdad, hegyes,
fekets, p, nha pedig idtlen magvakat rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; korn s bven term; inkbb
vagy kevsbb les szgekben flfel trekv, ers gaival, melyek gyml
csz szervekkel jl beruhzkodnak, szplombos, gulaalaku koront alkot.

128
Dszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas szAlasfnak is, gulafnak is. Mg
vidkem mostoha viszonyai kzt is jl dszlik. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel szelden
elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek; hegyik fel finoman bordzottak; gyenge korukban finoman fehrmolyhosak; it koiaikban csupaszak, homlyos zldek, napos flkn pirossal sznezettek; apr, kerek vagy
itt-ott hosszas, fehres pontokkal nem si-n, de elg szembetnleg pontozottak ; rendetlen tbbnyire azonban kzphosszn levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, rvid s hasasknposak, a vessztl elllk, szr
kvel kiss tarkzott vilgos gesztenyeszinek; kiss duzzadt, de csaknem
bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, kiss hosszaskuposak, alig hegyesek, szr
kvel s sttbarnval tarkzott gesztenyeszinek.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; nem vastag, de kemnyszvetek;
hosszas, keskeny tojsdadok; a vesszk hegye fel csaknem lndssak vagy
keskeny-kerlkesek; tbbnyire rvidke, szrs hegyben vgzdk; kiss vl
gyesek s kiss veltek; gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak;
rt korukban csupaszak, simk, elg fnyesek, lnkzldek; szleiken igen
apr, tompa fogakkal elg srn, de nem szablyosan firszesek. Levelnye
lk rvid, vagy kzphossz, kzpvastag, elg merev vagy rugalmas; csak
nem vzirnyosan elll. Ijevlplhi vkony, fonlidomuak, kevss tart
sak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgnak, csaknem laposak; rzsunt
fl- vagy sztll nyelkrl mereven s csaknem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Trouve de Montigny; Louis Bosc; Montigny, stb.
Leri. L e r 0 y, Did. de pomol. J. 279.
Mas, Le Verger, II. 169.
J a h n , Illiistr. Ilandb. der Obstk. 11. 431. s msok.
szrevtel. Kellleg nyirkos talajban, brhol is, haszonnal tenyszthet.
Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is ritka vben marad teljesen- meddn.

129

335. Mouchy herczegn.


(Duchesse de Mouchy; Herzogin von Mouehy.)

Szrmazsa. E jeles krtt Delavier, beauvaisi kertsz fedezte fl


Breteuilbeii, a plbnia birtokn, a liol az anyafa magi-l kelt s ojtatlanul
nevekedett fl. Nevt viseli Mouchy berezegn, szletett Murt Anna fherczegnnek. Foi'galomba mg csak 1866-ban hoztk; minlfogva mg napja
inkban is kevss van elterjedve. Ojtvesszejt 1877-ben kaptam Boisbuneltl, Eouenbl. Tbb zben termett mr nlam is a fajfn. Fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. Nlam dec. jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. Csaknem I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Igen hasas csigaalaku; nha csaknem tojsdad csigaalaku; kiss
szablytalanul boltozott, buczkosfllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel rendszerint elg hirtelen gmblydik
s kelyhe kri elg talpasn vgzdik; szra fel pedig szelden s behajls
nlkl fogyva boltozdik s tbbnyire rvid tompa vagy ferdn csonkzott k
pos vget alkot. S z r a rvides vagy kzphossz, kzpvastag, fs, vr
henyes mzzal bevont; a gymlcs cscsn majd a flszinre helyezett, majd
cseklyke mlyedsbl kill s egy-egy hsos dudortl kiss ferdre nyomott.
K e l y h e flig nyilt; flll, rvid, barns, szarunem osztvnyaival inkbb
vagy kevsbb szk s elg mly regben l, melynek falain szeld rnczok s bordk vonulnak a karima fel, a hol hullmos emelkedseket alkot
nak s aztn inkbb vagy kevsbb szembetnleg a gymlcs derekra is
flvonulnak s ennek kerekdedsgt megzavarjk.
Szne. Bre vastag s kemnyks, sima, noha szelden hovadsos, rt
vel kiss zsirostapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte sppadt zld; rtvel
aranysrga; napos oldaln barns vagy narancs-szin pirossal inkbb vagy
kevsbb sznezett. Pontozata elg sr; rendetlenl elszrt, aprbb-nagyobb
fahjszin pettyecskkbl ll, itt-ott elg szembetn. Rozsdaalakzatok nha,
itt-ott mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, flflnom, roppans,
flszerint olvad; magtokja krl kiss kves-szemcss; leve b, elg czukros, finom, de nlia kiss hzs savanynyal emelt, elg kellemes, gyngden
fflszeresiz. Magtokja kiss nyilttengely; tmlcskiben hosszas, karcsuhegy, barna, p nuigvakat rejt.
Fja. Elg vignvs, egszsges s edzett; korn s igen bven term;
les szgekben flfel trekv, de ksbb sztll, merev gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de szells, gulaalaku koront alkot. Dszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas szlas fnak

130
is, gulafnak is. Mindentt jl dszlik: de, hogy bven s rendesen teremhes
sen, kellleg nyirkos fldet kivan. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy csak kzp
vastagok, hegyk fel kiss elvkonyodk ; ritkn egyenesek, szembetnleg
knyksek; szelden bordzottak; gyenge korukban finoman molyhosak; rt
koi'ukban csupaszak, szrksbarnk; apr, kerek, fehres pontokkal elg s
rn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen tbbnyire azonban rvid
levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, szlestalpu kposak, hegyesek,
a vessztl elllk; szrkvel tarkzott sttbarnk; elg duzzadt, szelden
boi'dzott talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, kiss hegyesek, szrkvel s
sttbarnval tarkzott vilgosbarnk.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok; vastag s igen kemnyszvetek; hosszas tojsdadok; a vesszk hegye fel csaknem lndssak;
tbbnyire hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; tbbnyire
laposak; alig veltek; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csu
paszak, simk, bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken tompn s sza
blytalanul frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz, kzpvastag, ru
galmas, csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi elg hosszak, fonlidomuak,
kiss tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire hosszas, keskenykerlkesek, laposak; sztll, hosszas, vkony s hajlkony nyelki-l lankadtan
sztterlk vagy lefel hajlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dict. de pomol. IT. 112.
L a u c h e, I-ter Ergnzungsband etc. 485. lapjn. Msok tudtom
mal meg nem irtk le.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt gymlcsei nem fejldhet
nek kell nagysgra s zk finomsgt sem fejleszthetik ki kellleg; mirt
is csak olyan helyekre val, a hol a fld nyron t is kellleg nyh'kos ma
radhat. Mint valban tli gymlcs megrdemli, hogy vele haznkban tbb
helyt tegynk ksrletet s a hol teljesen bevlik, tenysszk nagyban is.

336. Mller elnk.


(Prsidenfc Mller.)

Szrmazsa. E jeles krtt Grgoire nyerte magrl, Jodoigneban. Ki az


a Mller? s mifle testlet elnke volt? a kirl Grgoire ez uj magonczt
elkeresztelte; nem lehetett kipuliatolnom ; mert a nlam lev gymlcsleirsokat tartalmaz mvekben e faj mg nincs leii'va seliol s legflebb a neve
fordul el itt-ott. Ojt vesszejt 1869-ben kaptam Veress Ferencz fnykpsztl
Kolosvrrl, a kinek maga Grgoire kldtte meg e fajt. Tbb zben termett
mr nlam. Fajom valdisgban annl inkbb nincs okom ktelkedni; mert
nvnyzete jl egyezik azon rvid jellemzssel, melyet Mas, azon munkj
ban, melyet lialla utn adtak ki, ezen fajrl htrahagyott.
rsideje. Nlam sept. msodik felben; hvsebb tjakon, hiszem, hogy
novemberig is eltart.
Minsge. I. rend; szraz vjrssal azonban csak 11. rend csemege
gymlcs. Ked\'ezbb viszonyok kzt azonban hiszem, hogy folyvst I. rend
leszen.
Nagysga. Nagy; nha csak kzpnagy.
Alakja. Hosszas, hasas krtealaku, mint az Annin krte; tbbnyire sze
lden buczkos s hovadsos-fllet. Zme kzptjra vagy kiss albb, kelyhes vge fel esik, honnt kelyhe fel szehden sszbbhuzdva boltozdik
s rvid tompakupos vget alkot; szra fel pedig szelden fogyva szp, kar
cs, kpos vgben enyszik el. S z r a hosszas vagy kzphossz, elg v
kony, fs, grbe, vi-henyes mzzal vgig bevont; a gymlcs cscsn, hsos
emelkeds melll, oldalvst kill. K e l y h e elg nagy, nj'ilt; rendetlenl
flll, rvid, csatorns, szarunem osztvnyaival szk regesben l, mely
nek aljn finom apr dudorkk s falain lapos rnczok szlelhetk, melyek
a karimt hullmoss teszik s nha elenyszleg a gymlcs derekra is
flvonulnak s annak kerekdedsgt kiss megzavarjk. Megesik nha, hogy
osztvnyai hegyvel a kehely a karima sznvonalnl is flebb emelkedik s
ez esetben a gymlcs kelyhes vgn fl sem llithat.
Szne. Bre finom, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte
lnkzld; rtvel zldessrga; napos oldaln is csak nha kap nmi gyn
gd pii'os rnyalatot. Pontozata igen apr, alig szrevehet. Rozsda csak el
vtve mutatkozik itt-ott flletn: de fekets ragyaszeplk gyakrabban ta
llkoznak rajta.
Belseje. Hsa bgyadtfehr zldes erekkel, finom vagy elg finom, ol
vad; leve b vagy elegend, czukros finom savanynyal emelt, kellemes, noha
nem elgg fszeresz. Szraz vjrskor nlam sszehz fanyarsg is ve
gylt savanyba. Magtokja zrttengely; tgas tmlcskiben vilgosbarna,
p magvakat rejt.
9*

132
Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mi-skelten nv, de egszs
ges s edzett; elg korn s elg bven term; inkbb vagy kevsbb les
szgekben flfel trekv, de ksbb sztll gaival, melyek gymlcsz
szervekkel elg jl berulizkodnak. szp lombos s kellleg szells, gulaalaku
koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs-alanyon ; gulafnak al
kalmasabb, mintsem szlasfnak. Mindentt jl dszlik ngyan: de vdett he
lyet s kellleg nyirkos fldet kvn. Gymlcseit az ersebb szelek le szok
tk tizedebii.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, kzpvastagok,
hegyk fel kiss elvkonyodk; meglehets egyenesek, noha elg knyksek; bordzatlanok; gyenge korukban srn s finoman molyhosak; rt ko
rukban csupaszak, csaknem fnyesek, szrkvel rnyalt zldesbarnk; aprbbnagyobb, hosszas, fak pontokkal itt-ott srbben, itt-ott ritkbban, de elg
szembetnleg pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hasaskuposak vagy tojsdadok, alig hegyesek, a
vessztl kiss elllk, szrkvel tarkzott sstbarnk; elgg kiemelked,
bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Inkbb kicsinyek, nnnt kzpnagyok, zmk tojsdadok,
alig hegyesek, vrhenyesbarnk.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; kerlkesek,
de a vesszk hegye fel csaknem lndssak; majd szablyosan, majd hirte
len elkeskenyed, hosszas vagy rvidke, les hegyben vgzdk; laposak vagy
igen lapos-vlgyesek: alig iveitek; gyenge korukban als lapjukon s szle
iken finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, ragyog fnyesek,
csaknem stt zldek; pszlek vagy csak hegyk fel ritksan s szably
talanul frszesek. Levlnyelk hosszas, elg vastag, de hajlkony; inkbb
vagy kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlpllii fejletlenek, hamar
elhullk. Virgrgyet krt levelei majd kisebbek, majd nagyobbak, de tbb
nyire szlesebbek, mint a vesszkn levk, keilkesek, laposak vagy ka
nlformn blzttek, pszlek; hosszas, hajlkony nyelkrl lekonyultn
sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Krlmnyesen, tudtommal mg senki sem irta le. A nvnyze
trl rvid jellemzs olvashat a Pomol. gnrale VII. ktetnek 266-ik lapjn.
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellkn, az ersebb szelektl vott
vrosi kertekben vagy haznk hegyes-vlgyes vidkein tegynk vele ksr
letet. Vidkem mostoha viszonyai kzt kevs haszonnal jrna tenysztse.

133

337. Delehaye alelnk.


(VicG-prsident Delehaye.)

Szrmazsa. E jeles krtt Grgoire nyerte magrl, Jodoigne-ban s a


uivellesi trvnyszk alelnke, Delehaye ur nevrl elkeresztelve kezdette
elterjeszteni. Mg folyvst az njdonsgok kztartozik. Ojtvesszejt 1870-ben
kaptam Veress Ferencz fnykpsztl, Kolosvrrol, hova maga (rrgoire
kldtte azt meg. Tbb zben termett mr fajfmon. Fajom val(3disga kt
sgtelen.
Ersideje. Sept. kzepe tjn; hvsebb tjakon novemberig is eltart.
Minsge. Csaknem kittnleg T. rend csemegegyflmlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Tojsdad- vagy hasas csigaalakn; majd sk-, majd szelden hovadsos s buczkosfliilet. Zme majd kzptjra majd, pedig albb, kelyhes
vge fel esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe
kri inkbb vagy kevsbb szk talpban vgzdik; szra fel pedig elejnte
szelden aztn nmi behajlssal is fogyva, rvid, tompakupos vget alkot.
S z r a rvid vagy rvides, vastag, hiisos, rugalmas, fahjszn rozsdamz
zal bevont; a gymlcs cscsn majd a flsznre, majd apr, hsos dudorkk
kz helyezett s gyakran hsos emelkedstl ferdre nyomott. K e l y h e
elg nagy, nyilt vagy flig nylt; flll, hosszas, keskeny, hajlkony s nem
szarunem osztvnyaival elg tgas s mly regben l, melyjiek falain
lapos bordk s barzdk nylnak a karimra s onnt tovbb a gymlcs
derekra is, a hol aztn ennek kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szne. Bre finom, vkony, sima, gyngdtapintatu; elejnte vilgos
vagy bgyadt zld; rtvel czitrom-srga; napos oldaln is csak kiss lnkebb
srga, tbbnyire minden pirossgot nlklz. Pontozata sr; egyenlen
elhintett, apr, de elg szembetn, barns pettyecskkbl ll. ozsdafoltok
s alakzatok majd minden gymlcsn mutatkoznak itt-ott: de szras vgt
finom, fahjszn rozsdamz szokta majd mindig eltakarni.
Belseje. Hsa srgsfehr, igen finom, tmtt, olvad; magtokja kri
is csak alig szrevehetleg vagy pen nem kves-szemcss; leve igen b,
igen czuki'os, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s
fszeresz. Magtokja zrttengely; tmlcskiben tojsdad, hegyes stt
barna, p magvakat rejt.
Fja. Nlam mrskelt vagy csaknem lassunvs, de egszsges s
edzett; elg korn s bven term; rendetlenl fl s sztll gaival, me
lyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de szells,
szablytalan alak koront alkot. Dszlik birsen is, vadoncon is; alkalmas
lczezet melletti nn'velsre, de szlas fnak csak sugrnvs csemetk ko
ronjba ojtand. Mindentt megl ugyan; de, hogy bven s rendesen

134
teremhessen, kellleg nyirkos fldre van szksge. Gymlcsei jl lljk
helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek vagy kzplioss/ak, vkonyak; elg
egyenesek, knyksek, finoman bordzottak gyenge korukban ritksan s
finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, szks vagy zldesbarnk; apr,
tbbnyire kiss hosszas, fak pontokkal nem srn s nem szembetnleg
pontozottak. rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, zmkkuposak, alig hegyesek, a vessztl elllk,
szrkvel kiss tarkzott pirosasbarnk; elg duzzadt, kzepn hosszan
bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadkuposak, aUg hegyesek, gesztenyeszinek.
Levelei. Kicsinyek inkbb, mintsem kzpnagyok; vkony, de ers-szvetek; tojsdadok, a vesszk hegye fel pedig csaknem lndssak; kiss
hirtelen elkeskenyed, hosszas vagy csak rvidke, les hegyben vgzdk;
laposak vagy igen lapos vlgyesek; a vesszk aljn levk csak szleiken
kiss flhajlk s itt-ott hullmosak; alig vagy pen nem veltek; gyenge
korukban csak als lapjukon ritksan s finoman molyhosak; rt koraklmn
csupaszak, simk, elg fnyesek, lukzldek; szleiken elrehajl igen
apr, les fogakkal elg szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy
kzphossz, vkony, hajlkony; rzsunt flfel ll. Levlplhi fejletlenek,
fonl- vagy ridomuak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei kicsinyek
vagy kzpnagyok, tojsdad-kerlkesek, laposak, hullmosak; hosszas,
vkony, rugalmas nyelkrl kiss lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. M a s, Pomol. gnrale, I. 53. lapjn. Msok tudtommal mg nem
rtk le.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt csak kedvez vjrskor
kpes teremni; de ott, hol a talaj nyron t sem veszti el kell nyirkossgt,
megrdemlen, hogy minden kertben helyet juttassunk szmra.

135

338. Delpierre.
(Poire Delpieire; Delpierres Bime.)

Szrmazsa. E becses krte Belgiumbl szrmazik. Jodoigne megyben


volt kezdetben elterjedve, a hol foly szzad els negyedben egy brl
kertben fedeztk fl, a kinek nevt mig is viseli. Napjainkban mr meg
lehetsen el van terjedve. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl Jeinsenbl. '^Pbb zben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam aug. vgn, sept. elejn; hvsebb tjakon sept.
vgig is eltart.
Minsge. TT. rend csemege-, de T. reid hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Tojsdad-krtealaku; elg szablyosan boltozott sikfllet. Zme
nha kzptjra, tbbnyire azonban kiss albb, kelyies vge fel esik, hon
nt kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik s kelyhe krl szk, de
laposas karimban vgzdik ; szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi
behajlssal vagy annlkl is fogyva, rvid, tompakupos vgben enyszik el.
S z r a rvid vagy rvides, igen vastag, Jiusos, grcss, bunksan vgzd,
csaknem vgig barnamzos; a gymlcs cscsn szk regbe helyezett, nha
pedig hsos emelkeds melll, kiss ferdn kill. K e l y h e elg nagy,
nylt; i'endetlenl flll, rvides, barns, szanmem osztvnyaival szk, de
lapos s nem mly regben l, melynek karimjn szelden hullmos emel
kedsek szlelhetk, melyek elenyszleg a gymlcs derekra is flvonulnak,
de ennek kerekdedsgt majd sohasem zavarjk meg.
Szne. Bre elg vkony, de szvs s kemnyks, sima, szraztapintatu,
bgyadtan fnyl; elejnte srgs zld; rtvel czitrom srga vagy zldes
srga; napos oldaln is csak kiss lnkebb srga s nha ignytelen piros
sal sznezett vagy legalbb vrhenyes pettyekkel srn behintett. Pontozata
elg sr: zlddel szegett barna vagy fahjszn pettyecskkbl ll, elg
szembetn. Rozsdaalakzatok itt-ott mutatkoznak flletn; kehelyregnek
falairl a finom, sugaras, vrhenyes i'ozsdamz majd sohasem szokott hinyzani.
Belseje. Hsa bgyadtfehr, nem finom, de csaknem olvad: magtokja
krl is csak kiss kves-szeracss; leve b, czukros, finom, de gyakran
kiss hzs savanynyal emelt, elg kellemes, fszeresz. Magtokja tbbnyre
zrttengely; tmlcskiben hosszas, barna, sovny, de p, nha pedig csak
idtlen magvakat rejt.
Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de folyvst
egszsges s igen edzett; korn s igen bven term; fl- s sztll, elg
merev gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg srlombos, inkbb tereblyes, mintsem gulaalaku koront alkot. Vadonczon
inkbb dszlik, mint birsalanyon; alkalmas szlasfnak, de nyess alatt

136
tartva gulafnak is. Mindentt jl dszlik: de, hogy rendesen s bven
teremhessen, kellleg nyirkos fldet kivan. Gymlcsei nagysguk mellett is
jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy kzp vas ta
gok, hegyk fel kiss elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek, bordzatlanok ; gyenge korukban srn s finoman molyhosak; rt koruk
ban csupaszak, barnssrgk; apr, kerek vagy itt-ott kiss hosszas, fak
pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rijgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, hegyesek, a vessztl
elllk, szrkvel kiss tarkzott sttbarnk; elg kill, bordzatlan tala
pon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, kiss hasas-kuposak, elg hegyesek, szr
kvel s sttbanival tarkzott pirosasbarnk.
Levelei. A vesszk aljn nagyok, a vesszk hegye fel kicsinyek vagy
kzpnagyok; vastag s kemnyszvetek; kerlkesek vagy tojsdadok, a
vesszk hegye fel pedig lndss tojsdadok; inkbb vagy kevsbb rvidke
les hegyben vgzdk; laposak; nem iveitek; gyenge korukban finoman
s i'itksan molyhosak; it korukban csnpaszak, simk, fnyesek, vilgos
zldek, szleiken apr, tompa fogakkal majd szablyosan, majd szablytalanul
frszesek. Levlnyelk hossz vagy csak kzphossz, kzpvastag rugal
mas ; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi fonl
vagy ridomuak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei nagyok, tojsdadok
vagy kerlkesek, laposak, kiss hullmosak; hossz, hajlkony nyelkrl
lankadtan szttei'lk.
Hosonnevei. Beurr Delpierre.
Leiri. O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. V. 251.
L e r 0 y, Dict. de pomol. 11. 17. s msok.
szrevtel. Ott, hol a talaj nyron t is kellleg nyirkos, piaczi elrusts vgett, mlt volna e krtefajt nagyban is tenyszteni; mert olyan
helyeken zesebbek gymlcsei: mg szraz talajban, nagy szrazsgkor
igen sok krtefaj gymlcsben szlelhetni az sszehz fanyarsgot.

137

339. Dingler.
(Beurr Curtet; Q-raf Lamy.)

Szrmazsa. E jeles krte sznnazst illetleg nagy vitban voltak a


gymlcsszek; mert kezdetben mindjrt tbbfle nv alatt tnt fl a gymlcsszet birodalmban. Oberdieck valsznnek tartja, liogy Van Mons
nyerte magrl s Dingler nev bartja nevrl keresztelte el legelszr. Ksbb
rszint Van Mons, rszint kortrsai, kiknek e fajrl ojtvesszket kldtt,
ms-ms nvre vltoztattk el az ei-edeti nevet. Sok neve kzl, melyeket
albb, a liasonnevek kzt szmllok el, a franczik s nmetek a fnebb,
zrjel kz foglalt nevek alatt vezettk be gymlesszetk ujabbkori irodal
mba. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvrek liires faisko
ljbl, Plantiresbl. Tbb izben termett mr nlam. Fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vgn, oct. elejn; hvsebb tjakon november
vgig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alakja. Kiss vltoz; tbbnyire azonban zmk csigaalaku; egyik oldaln
gyakran hizottabb s emelkedettebb, mint a msikon; nha szelden buczkos,
tbbnyire azonban elg skfllet. Zme a kzptjnl rendszerint albb, a
kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydik s kelyhe krl
szles, laposas, tbbnyire hullmos karimban vgzdik; szra fel pedig
rendszerint sszbbluizdva boltozdik s rvidke, tompa vgben enyszik el.
S z r a rvid vagy rvides, elg vastag vagy kzpvastag, fs, tvnl gyak
ran hsos, hegynl bunks, fnyes vrhenyes mzzal csaknem vgig befut
tatott; a gymlcs cscsbl, nha annak folytatsaknt, hsosn kiemelked,
nha pedig hsos dudor mell, kiss oldalt a flszinre helyezett vagy cseklyke
mlyedsbe mintegy erszakosan benyomott. K e l y h e flignyilt; rendetlenl
flll, trkeny hegy, szrksbarna osztvnyaival tgas, de sekly s lapos
mlyedsben l, melynek falain s karimjn szablytalan lapos bordk
lthatk, a melyek a gymlcs derekra is elg szrevehetleg flvonulnak s
annak kerekdedsgt nha kiss megzavarjk.
Szine. Bre finom, vkony, sima, szraztapintatu, szp fnyes; elejnte
vilgos zld; rtvel vilgos czitromsrga; napos oldaln inkbb vagy kevsbb
lnk narancspirossal mosott vagy csak belehelt. Pontozata sr; zlddel
szegett barna pettyecskkbl ll, alig szembetn; de a gymlcs napos
oldaln a pirosasbarna pettyezet igen szembetn. Rozsda ritkn ltszik
rajta: de szra s kelyhe krl nmi finom rozsdamz gyakran mutatkozik.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, finom, olvad; mag
tokja krl kves-szemcss; leve igen b, igen czukros, gyngd savanynyal

138
emelt, igen kellemes, bergamotszej, fiszeres zzel. Magtokja kiss iiyilttengey; kisded tmlcskeiben tojsdad, barna, p magvakat rejt.
Fja. Vgnvsfl, egszsges s edzett; korn s igen bven termo; les
szgekben flfel trekv, nylnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel
jl berulizkodnak, elg lombos, magas guaalakn koront alkot. Vadonczon
inkbb dszlik, mint birs-alanyon; vdett lielyen alkalmas szlas fnak is,
gulafnak is: de nyilt sksgon csak lczezet mellett mivelliet haszonnal.
Slindentt jl dszlik: de gymlcseit az ersebb szelek rendszerint, id eltt
tizedelik le.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel mindinkbb
elvkonyodk ; elg egyenesek, noha knyksek; finoman boi'dzottak; gyenge
korukban finoman s ritksan molyhosak; rt korukban csupaszak, barns
pirosak ; apr, kerek, srgsfehr pontokkal aljuk fel srbben, hegyk fel
ritksan s nem szenibetnleg pontozottak; rendetlen tbbnyire azonban
kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, hromszgek, elg hegyesek, csaknem lapulk,
szrkvel rnyalt sttbarnk; alig kill, finoman bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, knpostojsdadok, alig hegyesek,
egymsra lazn bornl, szrkvel tarkzott sttbarna pikkelyekkel takartak.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; kerlkesek;
hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb hosszas, les hegyben vgzdk;
lapos vlgyesek; a vesszk hegye fel csaknem csatornsak; inkbb vagy
kevsbb veltek; gyenge korukban is csak szleiken s idegzetkn finoman
molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, elg fnyesek, vilgos zldek;
szleiken elrehajl, kiss les fogakkal litksan s szablytalanul frszesek.
]jevlnyelk rvid vagy rvides, elg vastag s merev; inkbb vagy kevsbb
nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi hegyes ridomuak, nem tartsak.
Virgi'gyet krt levelei csaknem laposak vagy lapos-vlgyesek, szleiken
hullmosak; hosszas, vkony, hajlkony nyelkrl kiss lekonyultn szt
terlk.
Hasonnevei. Beurr Quetelet; Bis-Curtet; Comte de Lamy; Henry Van
Mons, stb.
Leiri. B i v o r t , Annl, de pomol. II. 69.
L e r o y , Did. de pomol. I. 341.
M a s , Le Verger, III. 71-dik szm alatt.
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. V. 107. s msok.
szrevtel. A sk alfldre azrt nem val ; mert itt gymlcseit az ersebb
szelek miiulig leverik id eltt: de az ersebb szelek ellen magas hegyektl
vott felvidkre bizonyra be fog illeni s ott haszonnal lesz tenyszthet.

139

340. Emmures-i vajoncz.


(Fondante des Emmures.)

Szrmazsa. E kitn krte-ujdonsgot Saiinier, rouen-i faiskola-tulaj


donos nyerte a Merode esperese magvairl s 1873-ban hozta forgalomba,
gy fjnak egszsges volta s termkenysge, mint gymlcseinek finom
ze vgett megrdemli, hogy mindenfel nagyban elterjeszszk. Ojtvesszejt
1885-ben kaptam Ottrnbay Kroly, jrsbir, bartomtl, Aradrl, a hol e faj
mr tbb zben s mg akkor is gazdagon termett, a mikor a krtefk nagy
rsze teljesen medd maradt. Gymlcst, fjt emltett bartomnl irtam le;
minlfogva, brha nlam mg nem termett, krlmnyes lerst mr is
kzlhetem.
rsideje. Aug. msodik felben; hvsebb tjakon sept. vgig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alal(ja. Hasas csigaalakn; elg szablyosan boltozott, noha egyik oldaln
kiss hzottabb, mint a msikon s nem egszen sk, hanem szelden buczkos
fllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe
fel hrtelen gmblydve boltozdik s tbbnyire elg szles, laposas karim
ban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn behajlssal is fogyva,
rvid, tompakupos vgett alkot. S z r a rvides vagy kzphossz, vastag
fs vagy kiss hsos, grcss, kiss bunksan vgzd, bams-srga mzzal
csaknem vgig bevont; a gymlcs cscsn, tbbnyire a flszinre helyezett
vagy nmi hsos gyrzetbl, kiss ferdn kiemelked. K e l y h e nylt;
rendetlenl flll, hosszabb vagy i-videbb, trkeny hegy, csatorns, szks
srga, szarnnem osztvnyaival szk s nem mly regben l, melynek falain
s karimjn csak nmi nyomai lthatk a bords emelkedseknek, melyek
inkbb vagy kevsbb szrevehetleg a gymlcs derekn is nyomozliatk.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks, sima, szraztapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte sppadt zld; rtvel vilgos srga; napos oldaln nha nmi
gyngd pirossal belehelt. Pontozata sr; apr, barns vagy fahjszn
pettyecskkbl ll, elg szembetn. Rozsdaalakzatok nha-nha ritksan
s szakadozott foszlnyokban a gymlcs derekn is fordulnak el: de a
gymlcs szra krl finom, srgs rozsdamz majd mindig jelenkezik.
Belseje. Hsa srgs vagy srgsba jtsz fehr, finom, tmttes, olvad ;
magtokja krl kves-szemcss; leve igen b, igen czukros, gyngd savanynya
emelt, igen kellemes, sajtszeren fszresz. Magtokja nyilttengely; tmlcskiben tojsdad, rvidhegy, laposas, vilgosbarna, p, nha idtlen mag
vakat rejt.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; korn, rendesen s igen
bven tei-m; rendetlenl fl- s sztll, ers gaival, melyek gymlcsz

140
szervekkel jl beruhzkodnak, elg srlombos, rendetlen alak, tereblyes
koront alkot. Dszlik vadonczon is, birsen is; alkalmas szlas fnak, de
kivlt lczezet melletti mvelsre formafknak. Mindentt jl dszlik: de
kellleg nyirkos, iszap lerakodsbl ll talajban, hiszem, hogy rendesebben
s bvebben terem, mintsem szraz vagy knnyen kiszrad, laza talajban.
Gymlcsei jl lljk lielyket a fn.
Vessiei. Elg szmosak, kzphosszak, vastagok, hegyk fel is alig
vkonyodk; nem egyenesek, igen knyksek; hegyk fel finoman bordzottak; gyenge korukban srn fehrmolyliosak; rt konikban csupaszak,
pirossal kiss rnyalt srgsbarnk; jkora nagy, hosszas, fehres pontokkal
srn s igen szembetnleg pontozottak ; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Nagyok, hasaskuposak, hegyesek, a vessztl elllk, szi'kvel
srn tarkzott vrlienyes barnk; inkbb vagy kevsbb kill, bordzatlan,
de a vesszk hegye fel finoman bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Nagyok, hosszas tojsdadok, alig hegyesek szrkvel tar
kzott vrheny esbarnk.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; vastag s igen kemnyszvetek;
kerlkesek vagy keskeny tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hosszas vagy
csak rvidke, les hegyben vgzdk; laposak vagy igen laposvlgyesek;
kiss veltek ; nyelkrl kiss lefel konyulok; gyenge korukban alulfl
srn fehr molyhosak; rt korukban sem egszen csupaszak, simk elg
fnyesek, homlyos zldek; pszlek s nem frszesek. Levlnyelk a vesszk
aljn hosszas, flfel azonban mind-mind rvidebb, kzpvastag; elg merev;
inkbb vagy kevsbb rzsunt flfel ll. Levlplhi ridomnak, kevss
tartsak. Virgrgyet krt levelei kicsinyek, keskeny lndssak, laposak,
kiss hullmosak; sztll, hosszas, hajlkony nyelkrl lekonyultn elterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Tudtommal mg eddig senkisem irta le krlmnyesen: de nivid
jellemzst a Guide-prati(iue"-ban (110. lap) a Simon-Lonis testvrek faisko
ljnak igazgatja, Thomas kzltte mr.
szrevtel. Mindentt, a hol a fld nyron t is kellleg nyirkos ma
radhat nyeresges volna e krtefajt nagyban is tenysztennk. Hogyan fogja
magt vidkem mostoha viszonyai kzt viselni ? e ki'dsre bvebb tapasztalat
utn lehetne csak megfelelnem.

141

341. Februri vajoncz.


(Bouri de Fviior: Februr Buttorbirn.)

Szrmazsa. E becses krtefajt az ifjabbik Boisbunel, roueni gyml


cssz nyerte magrl 186-ban s mert kezdetben Februr volt rsidejnek
kzppontja, fnebbi nvre keresztelte el. Hogy mennyire czlszertlen a gy
mlcst az rsi idrl elkeresztelni; mi' a De Jongbe vadoncza" lersnl
(lsd Gym. vzl. IIT. 21.5. lapjt) elmondottam. me! ezen krtefajnak is
megvltozott az rsideje annyira, bogy most mr sept. vgn, oct. elejn
rik. Jalm nmet gymlcssz mltn veti fl gnyoldva a krdst, hogy
az ilyen krte szmra jgveremrl' gondoskodjunk-e; ha azt akarjuk, hogy
valban februri krte maradhasson? Ojtvesszejt 1879-ben kaptam Leroytl, Angersbl. Tbb zben termett azta fajfmon. Fajom valdisga kt
sgtelen.
rsideje. Nlam sept. vgn, oct. elejn; hvsebb tjakon valszn
leg tl derekig is eltart.
Minsge. I. ; nha csak II. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alal<ja. Tojsdad krtealaku vagy pedig tojsdad csigaalaku s ez
utbbi esetben hasas, buczkosfllet; egyik oldaln mindig hzottabb s
emelkedettebb, mint a msikon. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg
fel esik, honnt kelyhe fel majd szelden, majd hirtelen gmblydik s
kelyhe krl nem szles, de laposas s tbbnyire ferdn ll karimban vg
zdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behajlssal vagy annlkl is fogyva, tbbnyre rvid, ferdn csonkzott, kpos vget alkot.
S z r a hosszas vagy kzjjhosszu, vkony vagy kzpvastag, fs, kiss bunksan vgzd(), tbbnyire grbe; a gymlcs sarkn szk mlyedskbe, rend
szerint oldalt helyezett s egy-egy hsos dudortl ferdre nyomott. K e l y h e
nyilt vagy flignyilt; rendetlenl flll, keskeny, hegyes, szarunem osztvnyaival szablyosan kikanyartott szk s ritkn mly regben l, mely
nek falain s karimjn csak elvtve tallkoznak nmi nyomai a bords
emelkedseknek.
Szne. Bre finom, vkony, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte bgyadt zld; rtvel is csak kiss vilgosabb zld s a napnak
jl kitett pldnyain nmi gyngd pirossal sznezett. Pontozata sr; rend
szerint igen apr, zlddel szegett barns pettyecskkbl ll, alig szembe
tn. Finom, szrks rozsdaszlnkok csak ott ltszanak flletn, a hol a
br, fejlds kzben, srlst kapott: de kehely regnek falain s szra k
rl nmi finom, ttetsz rozsdamz majd mindig mutatkozik.
Belseje. Hsa tbbnyire zldesfehr, finom, tmttes, vels vagy ol
vad; magtokja kri kiss kves-szemcss; leve elg b, czukros, finom sa-

142
vanynyal emelt, kellemes, noha nem mindenkor kellleg ffszei'esz. Mag'tokja zrt vagy csak kiss nyilttengelyt; tmlcskiben tojsdad, hegyes, s
ttbarna, p magvakat rejt.
Fja. Nlam csak mrskelten nv, de egszsges s edzett; korn s
bven term ; nyilt szgekben fl- s sztll gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de szells koi'ont alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs-alanyon; szlas fnak inkbb alkalmas,
mint gulafnak. Mindentt jl dszlik ugyan: de csak kellleg nyirkos talaj
ban terem bven s rendesen. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel kiss
elvkonyodk, de hegyknl tbbnyire bunksan vgzdk; elg egyenesek,
noha kiss knyksek, bordzatlanok; gyenge korukban finoman molyhosak;
rt korukban csupaszak, zldesbarnk; apr, kerek, fehres pontokkal ritk
san s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, szlestalpu, rvid s hasaskuposak, alig hegyesek, a vessztl inkbb vagy kevsbb elllk, szrkvel r
nyalt sttbarnk; elg kiemelked, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagy^ok, zmk, hasaskuposak, alig
hegyesek, szrkvel s pirossal rnyalt sttbarnk.
Levelei. Kicsinyek; vkony, dekemnyszvetek ; tojsdadok; szablyo
san elkeskenyed, rvidke, les hegyben vgzdk; laposak vagy igen laposvlgyesek ; nem veltek; gyenge korukban finoman s ritksan molyhosak;
rt korukban csupaszak, .simk, bgyadtan fnylk, homlyos fzldek; sz
leiken tompa fogakkal alig szrevehetleg ffi'szesek. Levlnyelk hosszas,
kzpvastag, ragalmas; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi fonlidonuiak,
nem tartsak. Vii'grgyet krt levelei majd kisebbek, majd nagyobbak,
mint a vesszkn levk, laposak kiss hullmosak, pszlek; i'endetlenl szt
ll, hosszas, rugalmas nyelkrl lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. B 0 i s b u n e 1, Annl, de pomol. VII. 93.
L e r o y . Dkt. de pomol. I. 361.
Mas, Pomol. gnfal, IV. 167.
J a h n , Ilbtstr. Handb. der Obstk. V. 551. s msok.
szrevtel. Inkbb val haznk hegyes-vlgyes vidkeire, mintsem az
alfldre; jnert itt, az alfld melegben, korn s erotetve rnek gymlcsei
s zk teljes finomsgt ritkn birjk kifejteni.

14a

342. Goubault vajoncza.


(Beurr Goubault; Goubanlt's Butterbim.)

Szrmazsa. E jeles krtt Goubault, mille-pieds-i kertsz nyerte mag


rl, Angers klvrosban, Saint-Michel-ben, a negyvenes vek elejn, a mikor
mg ottan kertszkedett. Napjainkban mindenfel el van mr terjedve. Ojtvesszejt 1879-ben kaptam Angersbl, a Leroy-fle, vilgliir faiskolbl. Tbb
zben termett mr nlam is a fajfn. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam aug. msodik felben; hvsebb tjakon sept. vgig
is eltart.
Minsge. Csaknem I. rend csemegegyttmlcs.
Nagysga. Kisded; nha kzpnagy.
Alakja. (imblyded vagy csigsgmbalaku; tbbnyire szablyosan bol
tozott skfllet. Zme tbbnyire a kzptjra esik, honnt kelyhe fel majd
szelden, majd hirtelen gmblydik s kelyhe kri elg talpasn vgzdik;
szra fel pedig majd mindig lgmb-alakulag boltozdik s rvidke, tompa
cscsban fogy el. S z r a hosszas vagy csak kzphossz, kzpvastag, fs,
kiss bunksan vgzd, zldes, nagyrszt pedig srgsbarna mzzal finoman
bevont; a gymlcs cscsn, hsos dndorkk kzl kill vagy szk s elg
mly regbe helyezett. K e l y h e nyilt vagy flignyilt; fll, trkenyhegy, zldes s molyhos osztvnyaival tbbnyire tgas, de ritkn mly, tnyralaku i'egben l, melynek falait s karimjt nmi lapos bordk csak
nha szaggatjk meg kiss.
Szine. Bre finom, nha azonban elg vastag s kemnyks, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte lnkzld; rtvel srgs zld; na
pos oldaln is csak kiss lnkebb srga tbbnyire minden pirossg nlkl.
Pontozata sr; tbbnyire egyenlen elhintett, sttebb zld pettyecskkbl ll, nem szembetn. Eozsda-alakzat csak elvtve mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa fehr vagy kiss srgsba jtsz fehr, finom, tmttes,
olvad; magtokja kri meglehetsen kves-szemcss; leve b, igen czukros,
gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz; Magtokja kiss nyilttengely; szk tmlcskiben tojsdad, rvidhegy, sttbarna, p mag
vakat rejt.
Fja. Vgnvs. erteljes, edzett; korn s igen bven term; flll
vagy nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervek
kel jl beruhzkodnak, elg lombos, de kellleg szells, gulaalaku, nagy ko
ront alkot. Dszlik vadonczon s birsen is; alkalmas szlas fnak is, gulafnak is. Mindentt jl dszlik s terem is. (Tymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, elg vastagok vagy csak kzpvasta
gok, hegyk fel lassudan elvkonyodk ; egyenesek, noha knyksek; csak
nem bordzatlanok; gyenge korukban srn s finoman fehrmolyhosak; rt
korukban csupaszak, srgs vagy zldesbarnk, napos flkn homlyos piros-

144
sal itt-ott rnyaltak; aprbb-nagyobb, kerek, fehres pontokkal elg srn
s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban kzphoszszu levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, kposak, tompa-lieg}'ek, a
vessztl kiss elllk, vi-henyesbarnk, nagyrszt azonban srn fehrmolyhosak ; inkbb vagy kevsbb kill, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. K'z]mag-yok, kposak, igen tompahegyek, szrkvel s
barnval tarkzott vrhenyesek.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s elg kemnyszvetek ; kerek to
jsdadok, itt-ott kerlkesek; hirtelen elkeskenyed, rvidke, szrs hegyben
vgzdk; csaknem laposak vagy laposvlgyesek; alig vagy ppen nem
veltek; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, si
mk, bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken elrehajl, les fogak
kal elg srn, nem mlyen, de igen szablyosan frszesek. Levhlyelk
hosszas vagy kzphossz, vkony vagy kzpvastag, hajlkony ; inkbb vagy
kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi fonlidomiuik, flfel llk,
kevss tartsak. Virgrgyet krt levelei nem oly kerek tojsdadok, mint
a vesszkn levk, csatornsak, szleiken hullmosak; hosszas, vkony, haj
lkony nyelkrl lefel konyulok.
Hasonnevei. Gounault.
Leirl. J a h n, lllustr. Handb. der Obstk. V. 233.
L e r o y , Dict. depomol. I. 370.
Mas. Le Verger, II. 31. s msok.
szrevtel. Minthogy e krtefaj mg vidkem mostoha viszonyai kzt
is jl dszlik s terem is; szles elterjesztsre j llekkel ajnlhatom.

145

343. Fulvia.
(Pulvie; Nouvelle Fulvie; Neuo Fulvie.)

Szrmazsa. E kitn krtt Gr^oire nyerte magrl, Jodoigneban


(Belgimn). A magrl kelt anyafa 1854-ben termett elszr. Minthogy ezen,
napjainkban mr szltre elterjedt krtefajnak nmet s franczia neve talnosan nem Fulvia, lianem Uj-Fulvia; azt kellene fltteleznnk, hogy Gi'goire
kt krtefajt is keresztelt el csaldja ugyanazon ntagjnak nevrl t. i. az
egyiket i-gebben, a msikat pedig ujabban : de errl a gymlcssz irk vagy
nem tudnak, vagy legalbb mveikben semmi bizonyosat nem jegyeztek fl.
Valszin azonban hogy, ha Grgoire rgebben adott is egy krtefajnak
Fulvia nevet; az a ki'tefaj selejtes volt s maga sem terjesztette, mit
az is bizonytni ltszik, hogy az ujabb gymlcs jegyzkekben a rgi Fulvia,
csak mint az j-Fulvia hasonneve emlittetik fl: ennlfogva, ha nincs egy
nll, Fulvinak nevezett, rgibb krtefaj ; flslegesnek tartom az egyszei
Fulvia" nv helyett az Uj-Fulvia" nevet emlegetni fl. n e fajt
Grgoire-tl 1870-ben fnebbi, egyszei' neve alatt, Reutlingenbl pedig UjFulvia nv alatt kaptam meg. Mindkt helyrl kerlt fajom tbb zben teimett
mr teljesen egyez gymlcsket. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. oct.; hvsebb tjakon janurig is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jkora nagy.
Alakja, ^'ltoz; tbbnyire azonban csigs krtealaku vagy hosszas
csigaalaku, szablytalanul boltozott, buczkos s hovadsos fllet. Zme a
kzptjnl inkbb vagy kevsbb albb, a kelyhes vg fel esik, honnt
kelyhe fel tbbnyire hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe kri inkbb
vagy kevsbb szles karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden,
aztn mindinkbb fogyva s gyakran behajlst is alkotva, inkbb vagy kevsbb
rvid, tompakupos vgben enyszik el. S z r a majd rvid, vastag, hsos,
grcss, majd kzphossz, fs, de tvnl hsos, barns vagy vrhenyes
mzzal csaknem vgig befuttatott; a gymlcs cscsn csaknem a flsznre
helyezett s nha egy-egy hsos dudortl ferdre nyomott, tbbnyire azonban
a gymlcs cscsbl, csaknem ennek folytatsaknt, hsosn kiemelked.
K e l y h e nylt; rendetlenl flll, hosszas vagy rvidke, hegyes, srgs
barna, szai'imem osztvnyaival gnyilsu, de szk s mly regben l,
melynek falain s karimjn lapos rnczok s bordk vltakoznak s ezek
rendetlenl a gymlcs derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt meg
zavarjk a gymlcs egyik oldalt hizottabb tevn, mint a msikat.
Szine. Bre kiss vastag s kemnyks, majd gyngd, majd szraz
tapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte zldessrga; rtvel czitromsrga;
napos oldaln elejnte barns s homlyos, ksbb pedig derltre vltoz
vr pii'ossal van befuttatva, mely sznezet szeldebb rnyalatkp, gyakran a
10

146
g-yiimlcs rn3'as oldalra is tlmzdik. Pontozata elg sr, finom, apr, fahjszin pettyecskkbl ll, elg szembetn. Finom rozsdaalakzatok majd
elszrtan, majd srbben is sszefolyva, klnsen a gymlos kt sarka
krl, gyakran mutatkoznak flletn.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, igen finom, tmttes, olvad; mag
tokja krl is csak finoman kves-szemcss; leve rendkvl b, igen czukros,
gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos, fszeresz.
Magtokja zrt vagy csak kiss nyilttengely; tgas tmlcski mindenikben
egy vagy kt, hosszas tojsdad, hegyes, barna, p magot rejt.
Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de egszsges
s elg edzett; korn s a neki kedvez helyen igen bven term; flll
vagy nyilt szgekben, kuszitan sztll gaival, melyek gymlcsz szer
vekkel jl beruhzkodnak, elg srlombos, rendetlen alak koront alkot
Vadonczon inkbb dszlik, mint bii'salanyon; korona-magassgban ojtva szlas
fnak is alkalmas: de lczezet melletti mvelsre alkalmasabb, mintsem giafnak. Vidkem mostoha viszonyai kzt a hosszan tart szrazsgot meg
snylette, (gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, hajlkonyak, vkonyak vagy kzp
vastagok, hegyk fel kiss elvkonyodk, de hegyknl tbbnyire bunksan
vgzdk; ritkn egyenesek, igen knyksek, finoman bordzottak, gyenge
korukban hegyk fel finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, napos
flkn szrksbarnk, rnyas flkn barnssrgk; aprbb-nagyobb, kiss
kiemelked, kerek vagy tojsdad, fak pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, rvid s hasaskuposak, elg hegyesek, a vessztl
elllk s gyakran sarkantyulag, kiszgellk, szrkvel rnyalt sttbarnk;
majd alig, majd elgg kiemelked, Irrombords talapra lielyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, hegyesek, sziirkvel rnyalt
pii'osasbarnk.
Levelei. Kicsinyek; mg a vesszk aljn is csak kzpnagyok; elg
vastag s igen kemnyszvetek; tojsdadok vagy rvidkerlkesek; tbb
nyire hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; laposak vagy
laposvlgyesek; alig vagy ppen nem veltek; gyenge korukban szleiken s
als lapjukon finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, elg fnye
sek, vilgos-zldek; szleiken elrehajl, kiss les fogakkal srn s szab
lyosan frszesek. Levlnyelk tbbnyire rvid, vastag s merev; rzsunt
flfel vagy csaknem \'zirnyosan ll. Levli)lhi ridomuak, a nyl tvtl
kiss flebb, a nylre helyezettek, elg tartsak. V'grgyet krt levelei
csaknem laposak, hullmosak ; sztll rugalmas nyelkrl csaknem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Fulvie Grgoire; Belle de Jai-nac.
Leri. B i V 0 r t, A?ina/. de pomol. IV. 59. s Les Jruits du jardin Van
Mons, 105, lap.
L e r o y , Dict. de pomol. 11, 467.
.lahn, lllustr. Handb. dcr Obstk. V. 519. s msok.
szrevtel. Megrdemli, hogy minden valamire val kertben helyet ad
junk szmra legalbb egy-egy fnak. Nagyol)b foly vizeink mellkn, az al
fldn is, de haznk emelkedettebb tjkain klnsen mlt volna nagyban is
tenysztennk.

147

344. Chaumonteli vadoncz.


(Besi de Chaumontel; Die Chaumontel.)

Szrmazsa. E jeles krte Francziaorszgbl szrmazik. Tbb mint kt


szzada annak, midn Chaumontel-ban, Lnzarclie-hoz kzel flfedeztk anya
fjt, mely ott vletlenl kelt magi'l. Egy ily, tisztes vnsget rt krtefaj,
nem csuda, ha napjainkban mr mindenfel el van terjedve s neve mg a
gymlcsszetben jratlanok eltt is, mindentt ismeretes. Ojtvesszejt 1868
ta tbb helyrl is megkaptam. Tbb zben termett mr nlam. Fajom val
disga, ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon, tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend; nha pedig csak II. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; kedvez viszonyok kzt jkora nagy.
Alai<ja. Igen vltoz, tbbnyire azonban hasas csigaalaku; kedvez vi
szonyok kzt pedig inkbb vagy kevsbb hosszas kitealaku; majd minden
kor szablytalanul boltozott, buczks s kelyhes vgn csaknem kalvilszei'en
bordsfllet. Zme gyakran a kzptjra, nha pedig jval albb, kely
hes vge fel esik, honnt kelyhe fel majd kposn sszehzdva, majd
szelden gmblydve boltozdik s kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szles,
tbbnyire hullmos vagy orms karimban vgzdik; szra fel pedig el ej n te
szelden, aztn mindinkbb fogyva s nha behajlst is alkotva, rvidebb vagy
hoszabb kpos vget alkot. S z r a rvides vagy kzphossz, kzpvastag,
fs, bunksan vgzd barna vagy vrhenyes mzza] vgig -bevont; a gy
mlcs cscsn csaknem a flsznre helyezett; nha cseklyke mlyedsbe,
mintegy ei'szakosan benyomott s gyakran egy-egy hsos dudortl ferdre
tasztott. K e l y h e elg nagy, nylt vagy flig nyilt; rendetlenl flll,
trkenyhegy, barns osztvnyaival rendetlenl kikanyartott, inkbb vagy
kevsbb szk regben l, melynek aljrl rnczok s bordk indulnak a
karima fel s itt hullmos emelkedseket alliotnak, melyek elenyszleg a
gymlcs derekra is lvonulnak s annak kerekdedsgt gyakran megzarvarjk.
Szine. Bre vastag s kemny, elg sima, szraztapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte fzld; rtvel aranysrga; napos oldaln fld vrssel inkbb
vagy kevsbb sznezett. Pontozata sr, apr, fahj szn pettyecskkbl
ll; elg szembetn. Finom vagy kiss rdes, barns, de ksbb vrhenyesre
vltoz rozsdamz gyakran a gymlcs egsz fllett ugy eltakarja, hogy
alapszne csak itt-ott csillmlik ki; nha mg fekets ragyaszeplk is tall
koznak rajta.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, finom trattes olva
d, nha azonban csak flszerint olvad; magtokja crl kves-szemcss;
leve b, igen czukros, az Izambert krtre emlkeztet, finom, de nha
10*

hzs savanynyal emelt, igen kellemes, ffszeresz. Magtokja zrttengelyf;


szk tmlcskibeu tojsdad, vilgos barna, p magvakat rejt.
Fja. Fiatalkorban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de elg egsz
sges s edzett; elg korn s bven, de nem rendesen term; rendetlenl
fl- s sztll, gyakran i)edig lefel is grbl ritks, nylnk gaival, me
lyek gynilcspeczkekkel elg jl bei'ulizkodnak, szablytalan alak, szells
koi'ont alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint bii'salanyon; alkalmas szlasfnak, de mg inkbb alkalmas lczezet melletti mvelsre szrnyasnak
( = palmette.) Mindentt dszlik ugyan; de levelei nyr folytn majd minden
vben megragysodnak, fekete foltokat kapnak, s id eltt lehullanak, a mi
aztn a gymlcsk kifejldsre tbb tekintetben kros hatssal van. Gy
mlcsei elg jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak vagy igen hosszak, karcsak s hegyk
fel igen elvkonyodk; ritkn egyenesek, igen knyksek, bordzottak :
gyenge korukban elg srn fehrmolyhosak; rt korukban csupaszak, pirosas
szennyesbarnk; jkora nagy, hosszas, fehres pontokkal srn s elg szembetnleg pontozottak; i'endetlen, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidkuposak, hegyesek, a vessztl elllk, szr
kvel rnyalt sttbUrnk; alig kiemelked, finoman s hosszan bordzott ta
lapon lk.
Virgrgyei, Kzpnagyok, hasaskuposak, alig hegyesek, sttbai-nk.
Levelei. Kicsinyek; elg vastag s kemnyszvetek, merevek; tbb
nyire hosszas tojsdadok; majd szablyosan, majd kiss hirtelen elkeskenj'ed, hosszas vagy rvidke, les hegyben vgzdk; a vesszk aljn lapos vl
gyesek, flebb i)edig a vesszn mindmind-inkbb csatornsak; inkbb vagy
kevsbb veltek; gyenge koi'ukban szleiken s als lapjukon finoman mol}^hosak; rt korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, homlyos zldek;
szleiken elre hajl, les fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk
rvid vagy rvides, vkony vagy kzpvastag, elg merev; inkbb vagy ke
vsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi fonl vagy ridmuak, hamar
elhullk. Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, hosszabbak, mint a
vesszkn levk, csaknem laposak, hullmosak; flJl, hosszas, vkony, rugal
mas nyelkrl lefel konyulok.
Hasonnevei. Poire de Chaumontel; Beuri' d' hiver.
Leri. D i e 1, Kernobstsorten, II. 62.
J a h n , llliistr. Handb. der Obstk. 11. 173.
L e r 0 }^, Dict. de poniol. I. 266.
Mas, Le Verger I. 47. s sokan msok is.
szrevtel. Inkbb val e faj haznk emelkedettebb tjkaira, mintsem
az alfldre. Olyan mostoha krlmnyek kz, a milyeneket vidkemen tall,
kevs haszonnal jrna tenysztse. Nagyobb foly vizeink mellkn azonban,
a hol a talaj nyron t is kellleg nyirkos maradhat, bizonyra mg az al
fldn is hlsan fogja kifizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal.

149

345. Alkirlyn,
(Proche le roi; Vice-Knigin.)

Szrmazsa. Valsznleg Van Mons nyerte niagrl, iioha, mikp Oberdieck megjegyzi, a Van Mons katalogjban nincsen flemltve. Dielhez e faj
egyenest Van Monstl kerlt. Kevss van mg elteijedve; nolia szpszinezet, elg j gymlcsei vgett, kivlt hegyes vidkeken, nagyon megrdemlen a tenysztst. Ojtvesszejt 1872-ben kai)tam Oberdiecktl, Jensenbl.
Tbb zben termett mi- nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. oct.; hvsebb tjakon decemberig is eltart.
Minsge. TI. rend csemege; de I. rend hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval kisebb is.
Alakja. Inkbl) vagy kevsbb hosszas csigaalaku vagy csak hasas csigaalakn; majd elg szablyosan, majd szablytalannl boltozott, buczkos s
szelden hovadsos-fllet. Zme nha kzptji'a, gyakran pedig jval albb,
kel3'hes vge fel esik, honnt kelyhe fel majd szelden, majd hrtelen gm
blydve boltozdik s kelyhe ki'fi elg szles, laposas karimban vgzdik;
szi-a fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behajlssal vagy a nlkl is
fogyva, inkbb vagy kevsbb hosszas, kpos vget alkot. S z r a majd r
vid, vastag, kiss hsos s grcss, majd kzphossz, kzp vastag, fs, zl
des, nagyrszt pedig barnamzos; a gymlcs cscsbl csaknem annak foly
tatsaknt kill s hsos dudortl, gyakran, ferdre nyomott. K e l y h e
egszen nylt; rzsunt flll vagy sztterl, szrksbarna, szarunem osztvnyaval szk s elg mly, szelden rnczosfalu regben l, melynek ka
rimjn nmi hullmos emelkedsek lthatk, a melyek nha a gymlcs de
rekn is nyomozhatok.
Szne. Bre vkony, szvs, sima, gyngdtapintatu, elg fnyeg; ele
jnte srgs zld; rtvel lnk czitromsi-ga; napos oldaln mosolyg-szp
prossal mosott vagy belehelt s srn pettyezett. Pontozata sr; egj^enlen elszrt, apr, fahjszim' i)ettyecskkbl ll, kevss szembetn. Finom
rozsdamz kehelyregnek falain s szra kri mutatkozik nha: de flletn, egyebtt csak elvtve bi'dul el egy-egy foltocska.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, flfinom, roppans; mag
tokja kri kiss kves-szemcss; leve elg b, igen czukros, alig nmi gyn
gd savanynyal emelt, kellemes, fszeresiz. .JCagtokja zrt vagy csak kiss
jiyilttengeiy; tmlcskben kisded, tojsalaku, sttbarna, p magvakat rejt.
Fja. Vgnvs, egszsges, edzett; korn s vdett helyen igen b
ven term; flll vagy rzsunt flfel ti'ekv gaival, melyek gymlcsz
szervekkel hamar s jl bei'uhzkodnak, ritks, szells, gulaalaku koront al
kot. Vadonczon inkbb dszlik mint birsalanyou; alkalmas gulafnak s v-

150
dett helyen szlasfnak is. Mindentt jl dszlik s teremne is bven; ha az
ersebb szelek gymlcseit id eltt le nem tizedelnk.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, elg vastagok vagy kzpvastagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, merevek, kiss knyksek, csaknem bordzatlanok; csupaszak, pirossal rnyalt srgsbarnk; a.prbb-nagyobb, tbbnyire hosszas, fak pontokkal elg srn, de kevss szembetfnleg pontozottak ; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kposak, alig hegyesek, a vessztl elllk, szrkvel
kiss tarkzott szennyesbarnk; alig kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadok, alig hegyesek,
tbbnyire kiss lazn ll, szennyesbarna pikkelyekkel takartak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek
kerlkesek vagy hosszas tojsdadok; szablyosan elkeskenyed, hosszas, les
hegyben vgzdk, laposak vagy igen lapos-vlgyesek: veltek; nyelkrl
kiss lefel konyulok; csupaszak, simk, fnyesek, vilgos zldek; szleiken
majd alig szrevehetleg s ritksan frszesek, majd pedig pszlek. Levlnyelk a vesszk aljn elg hossz, egyebtt pedig kzphossz, kzp
vastag, elg merev; rendetlenl fl s sztll. Levlplhi kicsinyek, ridomuak, a nyl tvtl flebb, a nylre helyezettek, elg tartsak. Virgrgyet
krt levelei vltoz nagysgnak, tbbnyire hosszas kerlkesek vagy ittott hosszas tojsdadok, csaknem laposak ; hosszas, vkony, rugalmas nyelk
rl lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. D i e 1, Kemobstsorten, almkat s krtket trgyaz, III. 309. lapjn.
0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. II. 509.
D i 11 r i c h, Handb. der Obstk. I. 708. Msok tudtommal mg
nem rtk le.
szrevtel. Nem val a sk alfldre: hanem haznk emelkedettebb fekvs
tjkain, a hol a fkat az ersebb szelek ellen nagy hegyek oltalmazzk, bizo
nyra megrdemeln, hogy minden kertben helyet juttassunk szmra.

151

346. Angers-i zletes.


(Dlices d'Angers; Leckerbissen von Angers.)

Szrmazsa. E jeles krtt valszinleg Van Mons nyerte magrl. Leroy mg 1832-ben kapta meg tle ,.Hardeiipont zletese" nv alatt: de e ne
vet csak tvedsbl adhatta Van Mons a fnebbi krtefajnak; mert akko
riban mr szltre ismeretes volt a valdi Hardenpont zletese", melytl a
fnebbi teljesen klnbzik. Van Mons tvedseinek rhat fl, hogy most
mr tbbfle hasonneve alatt van e krte forgalomban. Ojtvesszejt 1874-ben
kaptam bold. Belke Tivadar, kertsztanr bartomtl, Keszthelyrl. Tbb
zben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. >;lam aug. vgn, sept. elejn; hvsebb tjakon novembe
rig is eltart.
Minsge. I. rendi csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded; nha kzpnagy.
Alakja. Kiss vltoz; tbbnyii-e azonban gmblyded csigaalaku; kiss
szablytalanul boltozott buczkosfllet. Zme csaknem kzptjra esik, hon
nt kelyhe fel majd szeliden, majd hirtelen gmblydve boltozdik s tbbnyh-e kiss ferdn ll, laposas karimban vgzdik ; szra fel pedig sze
lden sszbbhuzdva boltozdik s rvid, tompa cscsban fogy el. S z r a r
vid, vastag, fs, tvnl hsos, grcss, bunksan vgzd s nagyrszt baruamzos ; majd a flsznre helyezett, majd cseklyke mlyedsbl, Imsos emel
kedsek kzl kill. K e l y h e zrt vagy flignyilt; rendetlenl flll, trkenyhegy, rvid, csatorns, szarunem osztvnyaival szk tnyralaku m
lyedsben l, melynek falain csak szelid, lapos rnczok mutatkoznak, de ezek
az reg karimjt alig teszik hullmoss s a gymlcs derekra, szembetnleg nem vonulnak fl.
Szine. Bre vastag s kemnyks, elg sima, szraztapintatu, bgyadtan
fnyl ; elejnte homlyos zld ; rtvel aranysrga ; napos oldaln fld-vrs
sel mosott vagy belehelt. Pontozata elg sr; apr, barna pettyecskkbl
ll, nem szembetn. Elnom, nha pedig kiss rdes rozsda hlzatosn vagy
szakadozott foszlnyokban, majd minden gymlcsn, klnsen pedig a gy
mlcs kelyhe s szra krl szokott elfordulni.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, tmttes, olvad vagy nha
flszerint olvad ; magtokja krl kiss kves-szemcss; leve igen b, igen
czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja majd
nylt-, majd zrttengely; tmlcskiben jkora nagy, hegyes-tojsdad, fe
kete, p magvakat rejt.
Fja. Vidkem mostoha viszonyai kzt csak mrskelten nv, de elg
edzett; korn s bven term; les szgekben flfel trekv gaival, me
lyek gymlcsz szervekkel jl berahzkodnak, srlombos, gulaalaku koro-

152
nt alkot. Vadonczoii inkbb dszlik, mint birsalanj'on; alkalmas Riilafnak,
de vdett helyen szlas fnak is. Vgtenyszethez s termkenysgliez kell
leg nyirkos fldre van szksge. Gymlcseit az ersebb szelek le szoktk
tizedelni.
Vesszei. Elg szmosak, kzpliosszak, vkonyak, hegyk fel mg inkbb
elvkonyodk; elg egyenesek, kiss knyksek, bordzatlanok; gyenge
korukban finoman s ritksan molyhosak; rt korukban csnpaszak, zldes
srgk, napos flkn bai-nssrgk; apr, hosszas, fak pontokkal elg srn,
de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid
levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, hasaskuposak, kiss hegyesek, a vessztl jl elllk,
szrkvel tarkzott barnk ; alig kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, karcsukuposak, elg hegyesek, simk, sttbarnk.
Levelei. Kicsinyek; elg vastag s kemnyszvetek : tojsdadak vagy
tojsdad-gmblyek ; hirtelen elkeskenyed, rvidke, les hegyben vgzdk ;
laposak vagy lapos-vlgyesek; inkbb vagy kevsbb veltek; gyenge koruk
ban fioman s ritksan molyhosak; rt korukban csnpaszak, simk, bgyad
tan fnylk, elg lnkzldek; szleiken elrehajl, torapa fogakkal nem
mlyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, vkony, de elg
merev; rzsunt flfel ll. Levlplhi fonlidomnak, a nyl tvtl flebb,
a nylre helyezettek, elg tartsak. Virgrgyet krt s a vesszk aljn lev
levelei nagyobbak, szlesebbek s hoszabbak, mint a vesszkn levk, csak
nem laposak, hullmosak; rzsunt flfel ll, rvidebb vagy hosszabb, v
kony, i'Ugahnas nyelki'l, kiss lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Beurr des Haules-Vignes; Beurr de Lasalle; Fondante
du Panisel; Pelices d'Hardenpont d'Angei's; stb.
Leiri. L e r 0 y Dict. de ponwl. 11. 13.
M a s Le Verger, III. 81. sz. alatt.
J a h n , Jlhstr. Haitdb. der Osik. H. 449. s msok.
szrevtel. Olyan mostoha viszonyok kz, a milyeneket vidkemen ta
ll, nem val e krtefaj; mert itt fja csak snyldik s csak ritkn kpes
teremni. Kellleg nyirkos, ktttebb vagy iszaplerakodsbl ll talajban
mindentt kpes lesz hlsan kifizetni a helyet, melyet krteinkben sz
mra, juttatunk.

153

347. Antnia vajoncz,


(Biurr Antoinette: Anfcoinetten's Butterbirn.)

Szrmazsa. E jeles krtt magrlnyei'te (xeest-Saint-Reinybeu, Jodoigiie


mellett Bivort Sndor, a ki Belgium gymlcsszett tbb, kitn, magrl
nyert gymlcscsel gazdagtotta. A magrl kelt anyafa 1846-ban termett
elszr. Terjesztsre mltnak tallvn e krtefajt,, neje nevrl keresztelte
el Bivort s e nv alatt szlire el van mr terjedve mindenfel. Ojt vessze
jt 1879-ben kaptam Leroy vilgliir faiskoljbl, Angersbl. Tbb zben
termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam aug. vgn sept. elejn; hvsebb tiakon novemberig
is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is nagyobb is.
Alakja. Tbbnyire csigs kitealaku, nha pedig hasas csigaalaku; sza
blyosan boltozott sikfllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg
fel esik, honnt kelyhe fel szelideu gmblydve boltozdik s kelyhe kri
inkbb vagy kevsbb szk, laposas karimban vgzdik; szra fel pedig
elejnte szehden, aztn nmi behajlssal vagy a nlkl is fogyva, inkbb
vagy kevsbb hosszas, kai'csukupos vgben enyszik el. S z r a hosszas, vas
tag vagy elg vastag, fs, tvnl hsos, hegynl bunksan vgz, zldes,
itt-ott pedig rozsdafoltos; a gymlcs cscsbl, annak folytatsaknt, hso
sn kiemelked, nha pedig hsos emelkeds melll, a flszinbl, ferdn
kill. K e l y h e jkora nagy, nyilt; rendetlenl flll, de hegykkel htragrbl, rvides, szrksbarna, szarunem osztvnyaival csaknem a flsznre
helyezett vagy cseklyke mlyedsben l, melynek falain s karimjn csak
nha mutatkoznak nmi nyomai a bords vagy hullmos emelkedseknek.
Szine. Bre finom, sima, szraztapintatu, bgyadtan fnyl: elejnte
sppadt zld; rtvel zldessrga; napos oldaln kiss lnkebb srga s
nha nmi ignytelen pirossal sznezett. Pontozata sr; apr, vrhenyes
barna pettyecskkbl ll, inkbb vagy kevsbb szembetn. Eozsdaalakzatok itt-ott, klnsen pedig szra s kelyhe krl szoktak mutatkozni rajta.
Belseje. Hsa fehres, nmi zldes vagy srgs rnyalattal, finom,
tmttes, olvad; magtokja krl kves-szemcss; leve igen b, igen czukros,
finom savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja nyilt
tengely; bls tmlcskiben tojsdad, hegyes, barna, p magvakat rejt.
Fja. Elg vgnvs, egszsges, edzett; korn s bven term; fl
ll, vagy elg nyilt szgekben flfel trekv s ksbb sztll, nj'ulnk
gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de
kellleg szells, gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik mint
birsalanyon: alkalmas gulafnak inkbb, mintsem szlasfnak. Mindentt jl

154
dszlik ugyan : de, liogy rendesen s -bven teremhessen, mly termrteg
kellleg nyirkos fldet kivan. Gymlcsei elg- jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok, hegyk
fel igen elvkonyodk; ritkn egyenesek, hanem kiss grbk s knyksek,
finoman bordzottak; gyenge koi'ukban finoman felirmolyhosak; rt korukban
csupaszak, barnspirosak; aprbb-nagyobb, kerek, fak vagy fehres pontokkal
jellemzleg srn s szembetnleg pontozottak ; rendetlen, tbbnyire azonban
elg hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, kiss hegyesek, a vessztl
inkbb vagy kevsbb elllk, szrkvel rnyalt pirosasbarnk; majd alig,
majd elgg kill, hosszan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, liasaskuposak, rvidheg3lek, szrkvel tark
zott pirosasbarnk.
Levelei. Kzpnagyok; kiss vastag s kemnyszvetek; hosszas tojs
dadok, a vesszk hegye fel pedig keskenykerlkesek; majd szablyosan,
majd liirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk ; csaknem laposak
vagy laposvlgyesek; iveitek; gyenge korukban finoman molyhosak; rt
korukban csupaszak, simk, bgyadtan fnylk, vilgos fzldek; szleiken
igen apr fogakkal srn, szablyosan, de nem szembetnleg frszesek.
Levlnj'elk a vesszk aljn hosszas, flebb pedig mind-mind rvidebb rugal
mas, sz fel pirossal sznezett; rzsunt flfel ll. Levlplli elg hosszak,
vkony fonlidomuak, tbbnyre a nyl tvtl flebb, a nylre helyezettek,
elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyii'e nagyobbak, mint a vesszkn
levk, szp kerttlkesek, laposak, szelden hullmosak; hossz, vkony, haj
lkony nyelkrl velten lefel csggk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. B V 0 r t, Atmal. de pomol. VIJ. 61. s Les fruits du jardiii Van
Mons. 79. 1.
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 300.
J a h n, lllustr. Handb. der Obstk. II. 267. s msok.
szrevtel. Inkbb val haznk emelkedettebb fekvs vidkeire, mint
sem az alfldre: de, a hol kellleg nyirkos fldet tall, brhol is megrdemli,
hogy szmra helyet juttassunk krteinkben.

155

348. Bacheiier vajoncza.


(Bourr BachelGr; Baoheliors Butterbirn.)

Szrmazsa. E jeles krtt Bacheiier, cappelle-brouck-i kertsz nyerte


magrl, 1845. krl, Frankhonban. Napjainkban mindenfel el van mr ter
jedve. Ojtvesszejt mg 1869-ben kaptam bold. dr. Lncastl, Reutlingenbl.
Tbb zben termett mr nlam is: de vidkem mostoha viszonyaikzt lersra
alkalmas pldnyokat egyszersem kaphattam rla. Lerst ez nttal is azon
gymlcskrl kzlm, a melyeket Olh Gynla, szenvedlyes gymlcssz bar
tom Nnsrl kldtt volt azon fjrl melyet a tlem kapott vesszkrl
nevelt, s mely nla, az ottani homokos talajban igen jl tenyszik.
Ersideje. Nlam oct. hvsebb tjakon decemberig is eltart.
Minsge., T. rend, ott pedig, a iol illata s fflszeressge jl kifejld
hetik, ktnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy, vagy jkora nagy.
Alakja. Rendkvl vltoz; tbbnyre azonban hasas krtealaku, vagy
hosszas, hasas csgaalaku; tbbnyre szablytalannl boltozott, hovadsos s
bnczkos-fllet; egyik oldaln rendszerint hzottabb s emelkedettebb, mint
a msikon. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe
fel majd szelden, majd hrtelen gmblydik s kelyhe krl inkbb vagy
kevsbb szk talpban vgzdik; szra fel pedig elejnte szelden, aztn
nmi behajlssal is fogyva, tbbnyire rvid, vastag, ferdn csonkzott knpos
vget alkot. S z r a rvides vagy kzphossz, elg vastag vagy kzp
vastag, fs, grbe, bunksan vgzd, vrhenyes barna mzzal csaknem egsz
hosszban bevont; a gymlcs cscsn, hsos gyrzetbl oldalvst kill
vagy cseklyke mlyedsbe helyezett, melynek karimja az egyik oldalon
jval flebb emelkedik, minta msikon. K e l y h e nylt vagy flig nylt;
rendetlenl flll, keskeny, hegyes, barna osztvnyaival inkbb vagy kevsbb
tgas s ritkn mly tnyralaku regben l, melynek falain s karimjn
lapos bordk s barzdk vltakoznak, melyek a gymlcs derekra is
inkbb vagy kevsbb szembetnleg flvonulvn annak kerekdedsgt majd
mindig megzavarjk.
Szine. Bre vkony, de kiss szvs, sima, gyngdtapintatu, elg fnyes;
elejnte lnk fzld; rtvel zldessrga vagy czitromsrga; napos oldaln
gyakran, homlyos vrssel mosott vagy csak belehelt s lnkebb prossal
cskozott vagy mrvnyzott. Pontozata sr; finom, apr pettyecskkbl ll,
alig szembetn. Rozsda csak elvtve mutatkozik flletn: de kehelyregnek falain nmi finom, ttetsz rozsdamz gyakrabban jelentkezik.
Belseje Hsa fehr, a br alatt srgsba vagy zldesbe jtsz fehr,
finom tmtt, olvad; magtokja kri is csak alig szrevehetoleg kves
szemcss; leve b vagy igen b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt,

156
igen kellemes, br nem mindig kellleg szeresz. lagtokja nylttengely;
szk tmlcskil)en, tojsdad, fekets, p magvakat rejt.
Fja.*) Mrskeltnvs, de egszsges s elg edzett; korn, rendesen
s elg bven term; flll vag}' rzsnnt flfel trekv gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl bernlizkodnak, elg lombos, de kellleg szells
gnlaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs-alanyon, gulafnak alkalmasabb, mintsem szlasfnak; kellleg nyirkos iszaplerakodsbl
ll vagy homokos talajban dszlik s terem legjobban. CTymlcsei nagy
sguk mellett is jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzpliosszak, kzi)vastagok, hegyk fel is
csak keveset vkonyodok, elg egyenesek, kiss knyksek, bordzatlanok;
gyenge korukban elgg molyliosak; i't konikban csnpaszak, srgs barnk
vagy mogyorszn-srgk; egyenltlenl elhintett, elg szembetn, kerek
vagy kiss hosszas, srgs pontokkal jelzettek; rendetlen tbbn3re azonban
elg rvidlevlkzfek.
Rgyei. Elg nagyok knposak, hegyesek, a vessztl elllk, stt
gesztenye-sznnek; elg duzzadt, bordzatlan talapon lk.
Vrgrgyei. Elg nagyok, hosszaskuposak, kiss hegyesek, stt gesz
tenyesznnek.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek;
szles tojsdadok; szablyosan elkeskenyed, les hegyben vgzdk; csak
nem laposak vagy lapos vlgyesek; alig veltek, de hegykkel kiss lefel
konyulok ; gyenge korukban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban
csnpaszak, simk, fnyesek, lnk zildek ; szleiken elre hajl, tompa vagy ittott kiss les fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk hosszas vagy
kzphossz, elg vastag, nigalnms; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben
flfel ll. Levlplhi fonl vagy ridomuak, hanmr elhullk. Virgrgyet
krt levelei hosszas tojsdadok, csaknem laposak, szleiken kiss lefel hajlk;
csaknem vzirnyosan sztll, hosszas, rugalmas nyelkrl lekonyultn szt
terlk.
Hasonnevei. Bachelier.
Leiri. B i v 0 r t, AnnaL de pomol. Vili. 33.
L e r 0 y, Dict. de pomol. J. 310.
M a s , Le Verger. I. 147.
J a h n, Ilhcstr. Hmidb. der Obstk. V. 301. s msok.
szrevtel. Az alfldn csak olyan kertekbe val, a hol a talaj nyron
t sem kpes elveszteni kell nyirkossgt. Haznk hegyesvlgyes vidkein
mltn megrdcjnli, hogy minden kertben helyet juttassunk szmra.

*) A nviiyzpt leir.'ihoz szksges adatokat Olh Gyula csm volt szves nekem
Nnsrl megUiildmii. Nlam o t'aj csak siiiyldik s az itteni mostoha viszonyokkal nem
birvu megkzdeni lete nem tarts.

157

349. Bara minister.


(Ministre Bara.)

Szrmazsa. E jeles krtt Grgoire nyerte magrl, Jodoigneban. (Bel


gium.) Mint jdonsg, napjainkban mg kevss van elterjedve. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Veress Ferencz fnykpsz vutl. Kolosvrrl, kinek a
fajt maga Grgoire kldtte meg. Tbb zben termett mr nlam. Fajom val
disgban bizva ezennel bemutatom krlmnyes lersban.
rsideje. Nlam sept. vgn, oct. elejn; hvsebb tjakon decemberig
is eltart.
Minsge. Vidkem mostoha viszonyai kzt csak II. rend csemege
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Csigs vagy hasas krtealaku; egyik oldaln hizottabb, mint a
lUisikon; kiss hovadsos s buczkosfllet. Zme a kzptjnl kiss albb,
a kelyhes vg fel esik, honnt kelyhe fel szelden gmblydve boltozdik
s kelyhe krl elg szles, tbbnyire fe.rdn ll karimban vgzdik; szra
fel pedig elejnte szelden, aztn nmi behajlssal is fogyva inkbb vagy
kevsbb rvid, tonipakupos vgben enyszik el. S z r a hosszas vagy k
zphossz, elg vastag, fs, bunksan vgzd, fnyes vilgosbarna mzzal
vgig befuttatott; a gymlcs cscsn szk mlyedskbe, nha pedig az egyik
oldal flemelkedse mell, csaknem a flszinre, kiss oldalt helyezett. K e l y h e
nyilt; rendetlenl fl- s sztll, trkenyhegy, barns, szarunem osztvnyaival tgnyilsu, de szk s elg mly regben l, melynek falain egye
netlen lapos rnczok s barzdk hzdnak a karima fel, a hol szelden hul
lmos emelkedseket alkotnak. Ezen emelkedsek lapos bordk alakjban,
gyakran a gymlcs derekn is nyomozliatk.
Szne. Bre vastag s kemnyks, szraz s tbbnyre rdestapintatu,
bgyadtan fnyl; elejnte srgs zld; rtvel vilgos srga; napos oldaln
is csak elvtve kap nmi pros leheletet. Pontozata elg sr; aprbb-nagyobb
fahjszin pettyekbl ll, szembetn. Rozsda majd szakadozott foszlnyok
ban, majd srn is sszefolytan s a gymlcs nagy rszt eltakarva, rend-'
szerint mindig mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, olvad; magtokja krl k
ves-szemcss; leve b, czukros, finom, (de nlam szraz vjrskor rendsze
rint hzs) savanynyal emelt, elg kellemes, fszeresz. Magtokja nyilttengely; tmlcskben hosszas, hegyes, tojsdad, fekets, p magvakat rejt.
Fja, Erteljes, vgnvs, edzett; nem korn, de aztn, ha nvsben
kitombolta magt, igen bven term; rendetlenl fl- s sztll gaival,me
lyek gymlcsz szervekkel jl bernhzkodnak, elg lombos, de kellleg
szells, tereblyes koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birs-ala-

158
nyon; alkalmas szlasfiiak s lczezet melletti mvelsre, szrnyasfnak is.
Mindentt jl dszlik: de kellleg nyirkos talajban rendesebben s bvebben
aztn inomabbz gymlcsket is terem, mintsem szraz s laza talajban.
Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok, liegyk fel is csak keve
set vkonyodk; elg egyenesek, noha knyksek; bordzatlanok; gyenge
korukban srn s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, barns-sr
gk; igen apr, tbbnyire kerek, fak pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen tbbnyire azonban elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kig nagyok vagy kzpnagyok, szlestalpu kposak, hegyesek,
a vessztl kiss elllk; szrkvel kiss tarkzott sttbarnk; kiss ki
emelked, boidzaan talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, hosszas kposak, kiss hegyesek, szrkvel
s sttbarnval tarkzott pirosasbarnk
Levelei. Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok; vastag s kemnyszvetek; tojsdadok; majd szablyosan,majd lrtelen elkeskeuyed,hosszas vagy
csak rvidke, les hegyben vgzdk; csaknem laposak; kiss iveitek s hegykkel flregrblk; nyelkrl rzsunt flfel llk; gyenge korukban als
lapjukon s szleiken molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek,
kiss homlyos zldek; szleiken elrehajl, apr, les fogakkal elg szab
lyosan frszesek. Levlnyelk rvid, elg vastag, merev; les szgekben
flfel ll. Levlplhi fejletlenek, rvid ridorauak, hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei kzpnagyok, kerlkesek, laposak, szelden hullmosak;
flll, hosszas, rugalmas nyelkrl bokretsan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Tudtommal mg eddig senkisem irta le.
szrevtel. Ktttebb s kellleg nyii'kos talajban, hiszem, hogy fino
mabb z gymlcsket fog teremni, mint vidkem mostoha viszonyai kzt, a
hol sok, kitnnek ismert krtefaj szenved azon hibban, hogy gymlcsei
sszehz fanyarsgot kapnak. Tegynk vele ksrletet minl tbb helyt!

159

350. Branger.
(Poi'te Brangor.)

Szrmazsa. E kitn krtt Leroy nj^erte magrl, Angersban 1867-ben


s testi lelki j(3 bartja, Francziaoi'szg liires dalkltje, Branger nevrl
elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Brba nagyon megrdemlen; mg nap
jainkban sincs kellleg elterjedve. Ojtvesszejt 1872-ben ka])tam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Fajfn nlam is termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam aug. vgn, sept. elejn; hvsebb tjakon, hiszem
hogy sept. vgig is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend csemegegynilcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alal<ja. Vltoz; majd gmblyded, majd hasas, tompa csigaalaku; egj'ik
oldaln rendszerint hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon s kiss liovadsos s buczkosfllet. Zme a kzptjnl albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel hirtelen gmblydve boltozdik s kelyhe krl in
kbb vagy kevsbb szk talpban vgzdik; szra fel pedig elejnte szel
den, aztn mindinkbb fogyva rvid, tompa vgben enyszik el. S z r a r
vid, nha kzphossz, vastag s tbbnyire hsos s bunks; a gymlcs
cscsn az egyik oldal flemelkedse mell, csaknem a flszinre s ferdn he
lyezett vagy szk mlyedsbl, hsos dudorok kzl kill. K e 1 y h e nyilt
vagy flig nyilt; flll, rvides, barns, szarunem osztvnyaival inkbb
vagy kevsbb szablytalanul kikanyartott szk s elg mly regben l,
melynek karimjn hullmos emelkedsek vltakoznak, a melyek onnan a
gymlcs derekra is, inkbb vagy kevsbb szembetnleg fl szoktak vo
nulni s annak kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szne. Bre finom, de kemnyks, sima, szraz vagy itt-ott gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte sppadt zld; rtvel czitromsrga; na
pos oldaln aranysrga s nmi narancspirossal is belehelt. Pontozata elg
sr; apr, fahjszin pettyecskkbl ll, elg szembetn. Rozsdaalakzatok
majd minden gymlcsn tallkoznak s pedig majd finom, fahjszin mz
gyannt sszefolytan, majd mrvnyzatosan elszrva.
Belseje. Hsa fehres nmi zldes rnyalattal, igen finom, tmttes, ol
vad ; magtokjakri sem kves-szemcss; leve igen b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresiz. Magtokja zrttengely;
tmlcskiben hosszas, tojsdad, hegyes, sttbarna, p magvakat rejt.
Fja. Elg vignvs, egszsges s elg edzett; elg korn s elg
bven term; rzsunt sztll vagy flfel trekv, nylnk gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl bernlizkodnak, ritks lombozat, szells, gulaalaku koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint bh's-alanyon; gula'nak alkalmasabb, mintsem szlasfnak. Vidkem mostoha viszonyai kzt is

160
elg jl dszlik: de az vekig tart szrazsgot megsnylette kiss. Ebbl
azt kvetkeztetem, hogy kellleg nyirkos fldre van szksge. Gymlcsei
jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok vagy
csak kzpvastagok; elg egyenesek, noha szembetnleg knyksek; fino
man bordzottak; gyenge koi-ukban elg srn fehi-niolyhosak; rt kornkban
csupaszak, srgsbarnk, napos flkn pirossal kiss sznezettek; apr, ke
rek, tbbnyire azonban kiss hosszas, fehres pontokkal elg szembetnleg
pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, knposak, hegyesek, a vessztl elllk, az ersebb vesszk derekn pedig sarknt3mlag kiszgellk, pirosasbanik; elg ki
emelked, kt szln s kzepn finoman bords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hosszas kposak, kiss he
gyesek, pirosas barnk.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mint kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; a vesszk aljn hosszas, keskeny tojsdadok, flebb pedig kes
keny kerlkesek, mindkt vgkn hirtelen elkeskenyedk s i'vidke szrs
hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy laposvlgyesek, alig vagy pen nem
veltek; gyenge korukban als lapjukon finoman molyhosak; rt korukban
csupaszak, simk, elg fnyesek, vilgos zldek; szleiken elrehajl, finom,
apr, les fogakkal elg szablj'^osan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy
kzphossz, vkony, hajlkony; majd vzirnyosan el-, majd rzsunt s ha
nyatt grblten flfl ll. Levlplhi elg hosszak, vkony fonlidomuak,
flllk, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kei'lkesek vagy
csaknem lndssak, vkony s hajlkony szvetek, csaknem laposak, szel
den hullmosak; hossz, vkony, rugalmas nyelkil lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leir. L e r 0 y, Dict. de pomol. 11. 536. Msok tudtommal mg nem
rtk le.
szrevtel. Az alfldn csak nagyobb folyvizeink mellkn, de haznk
emelkedettebb tjkain, hiszem, hogy mindentt hlsan kifizeti a helyet,
melyet krteinkben szmra juttatunk. Olyan helyeken, a hol a fld nj'ron
t is kellleg nyirkos maradhat, elsgesz gymlcsei vgett, egyetlenegy
uri kertbl sem volna szabad hinyoznia.

161

351. Karcsonyi vajoncz.


Fondante de Nol; Weinachtsbirn.)

Szrmazsa. E becses krtt, mely csaknem minden tekintetben vete


kedik a Nemes kolmr krtvel, Esperen rnagy nyerte magrl, 1842-ben
Malinesban (Belgium.) s minthogy els gymlcsei karcsonkor rtek meg;
fnebbi nvi'e keresztelvn, kezdette elterjeszteni. Meglehetsen el van mr
terjedve mindenfel a vilgon. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam Plantiresbl,
a Siinon-Louis testvrek vilgliir faiskoljbl. Tbb zben termett mr n
lam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vgn, oct. elejn; hvsiebb tjakon janurig
is eltart.
Minsge, t'saknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jkora nagy.
Alal<ja. Hasas, buczkos csigaalaku; nha csigs krtealaku; rendszerint
szablytalan, buczkos s hovadsosfllet. Zme a kzptjnl tbbnyire
kiss albb, a kelyhes vg fel esik, honnt kelj'he fel szablytalanul gm
blydik s kelyhe krl elg szk s egyenetlenl hullmos karimban vg
zdik, melyre rendszerint jl felllthat; szra fel pedig szintn szablyta
lanul s gyakian nmi behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb rvid,
tompakupos vgben enyszik el. S z r a hosszas, vastag, fs, tvnl hsos,
hegynl kiss bankosn vgzd, vilgos- vagy srgsbarna mzzal csaknem
vgig bevont; a gymlcs cscsn, hsos emelkedsek kz vagy csaknem a
flszinre helyezett, nha pedig csaknem a gymlcs folytatsaknt kill s
hsos dudortl fei'dre nyomott. K e l y h e zrt vagy tlig nyilt; flll vagy
rendetlenl sztll, hosszas, barna, szarunemti, csatorns osztvnyaival tbb
nyire tgas, lapos mlyedsben l vagy oda, hsos dudorok kz mintegy
beszortott. Kelielyregnek karimjrl inkbb vagy kevsbb kiemelked
bordk hzdnak a gymlcs derekra s ennek kerekdedsgt gyakran meg
zavarjk.
Szine. Bre finom, vkony, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte bgyadt vagy fehres zld; rtvel lnk czitromsrga; impos olda
ln, kivlt a najmak jl kitett pldnyain, szeld pirossal belehelt s nha
lnkebb pirossal is sznezett. Pontozata elg sr; rendetlenl elszrt, igen
apr, fahjszn pettyecskkbl ll, nem szembetn. Rozsdaalakzatok nha
mutatkoznak itt-ott flletn, klnsen pedig szi'a krl, a hol kisebb-na
gyobb darabon, liiunn, hjszn rozsdamz szokott elterlni.
Belseje. Hsa fehres vagy kiss srgsba is jtsz fehr, igen finom
tmtt, olvad; magtokja krl is csak alig szrevehetleg kves-szemcss ;
leve igen b, igen czukros, gyngd, de nha hiss hzs savan3niyal emelt,
11

162
igen kellemes, gyngden illatos s szeresz. Magtokja nyilttengelyt; tmlcskiben hosszas, hegyes, karcs tojsdad, barna, p magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; korn s bven, de
nem rendesen term; flfel trekv, nynlnk gaival, melyek gynilesz
szervekkel srn bernhzkodnak, ritks, szells, gnlaalaku koront alkot.
Birsen nem, de vadonczon jl dszlik; alkalmas gnlafnak is, szlasfnak is,
de nagy ft nem nevel. Mindentt jl dszlik ugyan, de kellleg nyirkos ta
lajban szebb gymlcsket s bvebben is terem, mintsem knnyen kiszrad,
laza talajban. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, kairsuak, hegyk fel is csak keve
set vkonyodk; elg egyenesek, alig knyksek, bordzatlanok; flllk
vagy elg nylt szgekben flfel irnyulok; gyenge korukban ritksan s
finoman molyhosak; rt korukban csnpaszak, srgs- vagy zldesbarnk, ittott vrhenyessel kiss rnyaltak; aprbb-nagyobb, kerek, fak pontokkal sn'n, de nem szerabetnleg pontozottak; rvid levlkzek.
Riigyei. Kicsinyek, rvid, hasas kposak, alig hegyesek, a vessztl kiss
elllk, szrkvel kiss rnyalt vilgos gesztenyesznek; majd talap nlkl
a vesszre, majd alig kill, bordzatlan talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Ivzpnagyok, hosszas kposak, alig hegyesek; lazn ll,
szrkvel szegett, viigos gesztenyeszn pikkelyekkel takartak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; vkony, de kemnyszvetek;
kerlkesek; nyelk fel gyakran inkbb elkeskenyedk, mintsem hegyk fel,
a hol tbbnyire rvidke, les hegj'ben vgzdnek; csaknem laposak vagy laposvlgyesek; nem veltek; gyenge korukban kiss hamvasak; rt korukban
csnpaszak, simk, bgyadtan fnylk, vilgos zildek; szleiken a nyl fl
ritksan s tompn, de a levl-tnyr hegye fel srn, finoman s lesen
frszesek. Levlnyelk kzphossz, kzp vastag, merev; rzsunt flfel ll.
Levljilhi i'idomuak vagy fogas lndssak, a nyl tvtl kiss flebb, a
nylre helyezettek, elg tartsak. Virgrgyet kn't levelei hosszas kerl
kesek, csaknem laposak; hossz, vkony rugalmas nyelkrl kiss lekonyul
tn sztllk. Lndss mellklevelek az ersebb hajtsokon gyakoriak.
Hasonnevei. Belle de Noel; Belle apres Noel; Bonne de Noel.
Leiri. B i V 0 r t, Amial. de potnol. Vll. 67.
J a h n, Illiistf. Handb. der Obstk. V, 373.
L e v o y , Dict. de povwl. J. 209.
Mas, Le Verger, T. 65. s sokan msok is.
szrevtel. Minthogy nagy fv nem nvekszik; kertett hzi kertekbe
val inkbb, mintsem szabadon ll gymlcsskbe. Finomz gymlcsei
vgett egyetlen-egy kertbl sem volna szabad hinyzana.

163

352. Josse Smet kolmrja.


(Colmar JOSSG Smet.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Mas Alfonz, a ki e fajt Belgiumbl, De


Jonghetl kapta, csak annyit jegyez meg rla, hogy a Van Mons magonczai
kzt talltatott. Ki tallta fl? kinek vagy minek a nevrl keresztelte el?
E krdseki'e taln a belga gymlcsszek adhatnnak feleletet. A nlam
meglev, gymlcsleirsokat tartalmaz knyvek kzl egyedl a Mas Alfonz
mvben, melyet az halla utn adtak ki, tallom megemltve nevt e be
cses tli krtefajnak, mely termkenysgnl s gymlcsei jsga s tarts
sgnl fogva nagyon megrdemeln a szles elterjesztst. Ojtvesszejt
1877-ben kaptam Boisbuneltl Eouenbl, mint ks tavaszszal r, jeles kr
tefajt. Azta tbb-zben termett mr nlam is. Fajom valdisgban nincs
okom ktelkedni; mert azon rvid jellemzs, a mit Mas a fa nvnyzetrl
litrahagyott, teljesen rillik az n fajom nvnyzetre is.
rsideje. Nlam dec. janur; hvsebb tjakon s kedvezbb viszonyok
kzt ks tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alal<ja. Vltoz; tbbnyire azonban hosszas csigaalaku vagy csigs krtealaku; elg szablyosan boltozott s csak szelden hovadsos s buczkosfllet. Zme a kzjjtjnl inkbb vagy kevsbb albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel majd szelden, majd jiirtelen fogyva gmblydik s
kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szles, laposas karimban vgzdik;
szra fel pedig elejnte szelden fogyva, aztn behajlst is alkotva, hosszabb
vagy rvidebb, karcsukupos vgben enyszik el. S z r a i'vides, elg vas
tag vagy kzp vastag, fs, tvnl kiss hsos, rendszerint kiss grbe; a
gymlcs cscsbl csaknem annak folytatsaknt kiemelked vagy egy-egy
hsos dudortl kiss ferdre nyomott. K e l y h e jkora nagy, nylt; rendet
lenl flll, rvid, sszentt s csaknem elnyrtnak ltsz, szarunem osztvnyaival tgas, lapos s nem mly regben l, melynek falain csak alig
szembetn, igen lapos bordk lthatk, a melyek a karimt szelden hull
moss teszik s elenyszleg a gymlcs derekra is flvonulnak a nlkl,
hogy annak kerekdedsgt megzavarnk.
Szne. Bre vkony, de kemnyks, elg sima, szraz s nha szelden
rdestapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte bgyadt vilgos zld; rtvel cztromsrga; napos oldaln aranysi'ga s nha nmi gyngdprossal belehelt.
Pontozata sr; igen apr, fahjszin pettyecskkbl ll, alig szembetn.
Finom rozsdaalakzatok, hlzatos foltokban vagy vonalakban, gyakran lt
hatk flletn.
11*

164
Belseje. Hsa felii- vagy kiss srgslia jtsz fehr, finom vagfy elp'
finom, kevss tmtt, olvad; leve b, igen czukros, gyngd savaiiynyal
emelt, igen kellemes, nolia csak gyengn fi'iszeresiz. Magtokja nyilt tenge
ly; tgas t(iiil(")cskiben kiss hosszas tojsdad, kvszin-barna, p magva
kat rejt.
Fja. Fiatal korban vigan. ksbb csak mrskelten nv, de egsz
sges s edzett; korn s igen bven, tbbnyire csomsn term; kiss nyilt
szgekben flfel trekv, nylnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel
jl beruhzkodnak, szplombos, kellleg szells, gulaalaku koront alkot.
Vadoiiczon jl dszlik; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is; mg vidkem
mostoha viszonyai kzt is jl dszlik s ritka v, melyben gymlcst ne hozna.
Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok vagy
kzpvastagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk; elg egyenesek,
noha knyksek, skflletek; gyenge korukban is csak hegyk fel ritk
san s finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, csaknem fnye
sek, si'gs \'agy kiss vrhenyes barnk; apr, tbbnyire kerek, fehres pon
tokkal srn, (le nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azon
ban rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, hasaskuposak, hegyesek, a vessztl elllk, szr
kvel tarkzott pirosasbanik; jl kiduzzadt, bordzatlan talapon lk.
Vrgrgyei. Elg nagyok, tojsdadkuposak; hegyesek, pirosasbarnk.
Levelei. A vesszk aljn kzpnagyok, flebb a vesszn kicsinyek; elg
vkony, de igen kemnyszvetek; hosszas, keskenykerlkesek vagy csak
nem lndssak; nyelk fel hirtelen elkeskenyedk; szablyosan vagy hirte
len elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb hosszas, les iiegybeii vgzdk; la
posak vagy csak igen laposvlgyesek, kiss iveitek; gyenge korukban is
csak szleiken finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, simk, fnyesek,
vilgos vagy csaknem srgs zldek; szleiken igen ajir, tomjia fogakkal
ritksan s szablytalanul frszesek. Levhiyelk hosszas vagy kzphossz,
vkony vagy kzpvastag, hajlkony, csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi fbnlalakuak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszas, keskeny
kerlkesek, laposak, szelden hullmosak, csaknem pszlek; igen hossz,
vkony s valakban lefel hajl nyelkrl hanyagul sztterlk.
Hasonnevei. Tudtommal nincsenek.
Leri. Azon hinyos lerst kivve, melyet M a s A 1 f o n s, Pomol ge
nerl czim munkja VII. 222. lapjn lejegyezve van, msok tudtommal mg
nem rtk le krlmnyesen.
szrevtel. Minthogy mg vidkein mostoha viszonyai kzt is kpes h
lsan kizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal; szles elterjesztsre j
llekkel ajnlhatom mindenfel a hazban.

165

353. Bouvier orvos.


(Docteur Bouvier; Doctor Bouvier.)

Szrmazsa. Van Mons nevelte fl magrl: ile csak az halla utn


1844-ben termett els'r. Mikp mr tbb zben is flemltem; Van Mons
lialla ntn az rksk Bivort Sndornak adtk el mindazon magoncokat, a
melyek mg nem tennettek. de a melj'ekrfil Van Mons nemes gymlcsket
remlt nyerni. Bvortnl termett teht a magrl kelt anyafa els gjiimlcseit, melyeket aztn jeleseknek (allvn. a hiies belga magonczoz. Bou
vier Simon egyik unoka csn'^k nevrl elkeresztelve kezdett elterjeszteni.
Ojtvesszejt 187 l-ben kaptam ()berdiecktl Jeinsenbl. Azta nam is be
mutattl mr gymlcseit. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. november: livsebb tjakon s a neki kedvez vi
szonyok kzt, tavaszig is eltai't.
Minsge. Kedvez viszonyok kizt 1. rend; nlam 11. st nha 111.
rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is nagyobb is.
Alakja. Vltoz: tbbnyire azonban hasas krte alak, nha pedig hoszszas csigaalaku: tbbnyire elg szablyosan boltozott, noha egyik oldaln hizottabb, mint a msikon. Zme nmjd kzptjra, majd jval albb, kelyhes
vge fel esik. honnt kelyhe tl szelden gmblydve boltozdik s kelyhe
krl elg szles, ]ai)o.sas karimban vgzdik; szra fel pedig elejnte sze
lden, aztn nmi csekly behajlssal isfogyva, majd rvid, majd kiss hosszabb,
tbbnyre tompakupos vgben enyszik e. S z r a rvides vagy kzphossz,
elg vastag, fs, bunksan vgzd, srgsbarna, mzzal vgig bevont; a gy
mlcs cscsn a flszinre helyezett vagy a gymlcs folytatsaknt ferdn
kiemelked. K e l y h e elg nagy, nylt; felll vagy csillagalakulag sztterl,
rvid, szrksbarna, szarunem osztvnyaval szk s csekly regben l,
melynek elejnte barns, ksbb fahjszinre vltoz rozsdamzzal bevont fa
lain s karimjn csak nha nmtatkoznak nmi rnczos vagy bords emel
kedsek.
Szine. Bre vastag s kemnyks, elg sima, szraztapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte vilgos zld; rtvel zldessrga ; napos oldaln is csak kiss
lnkebb srga s nha nmi fldvrssel sznezett. Pontozata sr, de csak
itt-ott szembetn, fahjszn pettyecskkbl ll ; nlia a gymlcs flletnek legnagyobb rszt mrvnyzatos vagy hlzatos, finom, ttetsz rozsda
ftyolozza be ngy, hogy az alapszn csak itt-ott tnik el tisztn nagyobb
foltokban.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom vagy flfinom, ol
vad vagy flszerint olvad; magtokja krnl kves-szemcss ; leve b vagy
elegend, czukros, finom, de nha hzs savanynyal emelt, elg kellemes, de

166
kevss ftszereszn. Magtokja kiss n3lttenge]yi; tmlcskibeii jellemzleg
hosszasliegy, fekets, sovny, de p, gyakran pedig csak idtlen magva
kat rejt.
Fja. Elg vignvsfl, egszsges s edzett; nem korn s, kivlt vid
kem mostoha viszonj^ai kzt, csak mrskelten term; les szgekben flfel
trekv, merev gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl bernlizkodnak,
elg srlombos, gulaaakn koront alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint
bii'salanyon; gulafiinak alkalmasabb, mintsem szlasfnak. Mindentt jl dsz
lik ngyan, de, hogy bven teremhessen, kellleg nyirkos fldet s vdett he
lyet kvn; mert gymlcseit az ersebb szelek knnyen letizedelik.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy csak kzp
vastagok, hegyk fel szelden elvkon3'odk; elg eg3'enesek, merevek, knyksek, hegyk fel finoman bordzottak; gyenge korukban finoman s rit
ksan molyhosak; rt korukban csupaszak ; napos flkn prossal mosottak;
rnyas flkn olajszn vagy zldesbarnk; apr, kiss hosszas, szennyes
fehr pontokkal ritksan s nem szembettnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hasaskuposak, hegyesek, a vessztl elllk, szikvel tarkzott prosasbarnk; majd alig, majd elgg kill, finoman bor
dzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, zmk tojsdadok, tompahegyek, sttbarnk.
Levelei. A vesszk aljn elg nagyok, egyebtt a vesszn kicsinyek vagy k
zpnagyok ; vastag s kemnyszvettek ; hosszas tojsdadok vagy kerlkesek; tbbnyre szablyosan elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk;
csaknem laposak vagy laposvlgyesek; alig veltek, de nyelkrl csaknem de
rkszg alatt elllk vagy inkbb lefelcsggk; gyenge korukban csak
als lapjukon s idegzetkn finoman s ritksan molyhosak; rt korukban
csupaszak, simk, fnyesek majd lnk, majd stt zldek; szleiken igen
apr, les fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk isszas vagy k
zphossz, elg vastag s merev; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi
fonl vagy ridomuak, kevss tartsak. Vigrgyet kit levelei tbbnyre
hoszabbak, keskenyebbek; mint a vesszkn levk, tbbnyre csatornsak,
veltek; sztll, hossz s elg vastag, de rugalmas nyelkrl lefel lgk.
Hasonnevei. Bvort's Schmalzbirn.
Leri. J a h n , Ilhtstr. Handb. der Obstk. V. 161.
Ti e r 0 y, Dict. de pontol. IT. 33. s msok.
szrevtel. Az alfldn, brhol is, kevs haszoimal jrna tenysztse;
mert itt ktdtt gymlcseit gyenge korukban legeti a forr napsugr, vagy
lelegelik a krtkony rovarok, kifejldtt korukban pedig az ersebb szelek,
a melyeknek itt mi sem ll utjokban, tzedelik le. A mi kevs mgis fnmaradhat a fn ; az itt ertetve rik s znek kell finomsgt nem fejtheti
ki. Haznk emelkedettebb fekvs vidkein tegynk vele ksrletet. Hiszem,
hogy ott nem lesz ellene panasz.

167

354. Vende-i kirlykrte. (Olv. vandi).


(Eoyale-Vende; Knigsbirn aus der Vende.)

Szrmazsa. E kitiui krtt ugyanazon Noulies Jen grf nyerte mag


rl, a kitl a Cacaudiere-i zletes krte is szrmazik. (Lsd Gym. vzla
tok" n . 83-dik lapjn!) Magrl kelt anyafja 1860-l)an termett elszr. Meg
lehetsen elterjedt azta s a gymlcsszek mindentt dcsrleg nyilatkoznak
rla. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvrektl, Plantiresbl
s 1877-l)en Boisbuneltl is, Bouenbl. Tbb zben termett mr nlam is. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hfvsebb tjakon februrig is eltart.
Minsge. T. rend; kedvez viszonyok kzt kitnleg 1. rend csemege
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Alalja. Tojsdad gmbly vagy szablytalan gmbalakn; nha hasas
csigaalaku; tbbnyire kiss szablytalanul boltozott s egyik oldaln hzottabb,
mint a msikon. Zme majd kzptjra, majd kiss albb, a kelyhes vg fel
esik, honnt kelyhe fel majd szelden, majd hirtelen gmblydve boltozdk
s kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szk s laposas karimban vgzdik;
szra fel pedig szelden fogyva boltozdk s rvid, tompa vgben enyszik
el. S z r a rvides vagy kzphossz, vastag vagy elg vastag, fs, nha kiss
hsos, bunksan vgzd, vilgos vrhenyes mzzal csaknem vgig befutta
tott; a gymlcs cscsn, cseklyke mlyedsbe, kiss oldalt helyezett vagy
a gymlcs cscsbl hsosn s kiss ferdn kiemelked. K e l y h e nagy,
nylt; rendetlenl flll vagy sztterl, hosszas, bai'ns, szarunem, csator
ns osztvnyaval tgas, lapos mlyedsben l, melynek falain s karimjn
szeld, lapos bordk vltakoznak, melyek gyakran a gymlcs derekra is fl
vonulnak s annak kerekdedsgt megzavarjk.
Szne. Bre kiss vastag s kemnyks; elg sima, noha szraz- s
kiss rdestapintatu, bgyadtan fnyl; elejn te bgyadt zld; rtvel vil
gossrga; napos oldaln csaknem aranysrga s gyakran nmi homlyos, fs
ts vi'ssel belehelt. Pontozata elg sr ; apr, barna pettyecskk alakj
ban jelenkez, nem szembetn. Finom, csaknem ttetsz, fahjszn rozs
damz a gymlcs kelyhes s szras vgn gyaki'an jelenkezk s e rozsdzat szakadozott, aprbb-nagyobb foltokban, a gymlcs flletn egyebtt
is, majd srbben, majd ritkbban szokott.mutatkozni.
Belseje. Hsa feir, nha srgsba s zldesbe is jtsz fehr, igen
flnom, tmttes, olvad; magtokja krl kiss kves-szemcss; leve b, czuki'os, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz.
Magtokja csaknem zrttengeiy; tmlcskiben tojsdad, hegyes, sttbarna,
p magvakat rejt.

168
Fja. Mrskeltuvs, de egszsges s edzett, korn s bveu term ;
flll vagy nyilt szgekben sztll, mei'ev gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl beruhzkodnak, srlombos, szablytalan gnlaalaku koront
alkot. Vadonczon inkbb dszlik, mint birsalanyon; alkalmas szlas fnak
s nyess alatt tartva gulafnak is. Mindentt jl dszlik ugyan, de, hogy
bven s kifogstalan gymlcsket teremhessen, kellleg nyirkos talajt ki
van. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek vagy kzphosszak, kzpvastagok,
hegyk fel szelden el vkonyodk, merevek, ritkn egyenesek, igen knyksek, szelden bordzottak; flllk vagy nylt szgekben flfel trekvk ;
gyenge korukban sfrn s finoman fehrmolyhosak, rt korukban csupaszak,
barnssi'gk; igen apr, kerek, fak pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, zmkkuposak, hegyesek, csaknem a vesszhz lapulok,
szrkvel tarkzott sttbarnk; elg duzzadt, kt szln bords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, zmkkuposak, alig hegye
sek; simk, sttbarnk.
Levelei. Kzpnagyok, vastag s kemnyszvetek; tojsalakuak vagy
kerlkesek; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed, hosszas, les
hegyben vgzdk; a vesszk aljn csaknem laposak s hullmosak; a veszszk hegye fel csatornsak, iveitek s csavarosn elgrblk; gyenge ko
rukban ritksan s finoman molyhosak; i't korukban csupaszak. simk, b
gyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken tompa fogakkal szablytalanul
urszesek, nagyrszt pedig csaknem pszh'iek. Levlnyelk rvid, vastag,
merev; tbbnyre les szgekben flfel ll. Levlplluu fejletlenek, ridoniuak, hamar elhullk. '\'irgrgyet krt levelei vltoz nagysgnak s
alakak, laposak, szelden hullmosak; rendetlenl fl- s sztll, hosszas,
rugalmas nyelkrl kiss lankadtan lefel konyuh'ik.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Leroy. Dict. de poniol. II. 607.
Oberdcek, Illustrirtes Handb. der Obstk. iwtfzete 165. lap
jn s tbben msok is.
szrevtel. Franeziaorszg legtekintlyesebb gj'mlcsszei egyhanglag
s ugy tlnek e krte jdonsgrl, mint a melyikben a legkitnbb tli
krtk mlt versenytrsat nyertek. Alfldnk meleg ghajlata alatt azon
ban ilyen tletet nem hozhatunk rla; mert itt gymlcsei ertetve rnek s
gy zk eredeti tinomsgt sem kpesek kifejteni : de haznk magasabban
fekv vidkein bizonyra olyan becses tli krte lesz ez ppen, mint szle
tse helyn, Francziaorszgban. Tegynk vele ksrletet ottan, s ha minden
tekintetben becses tli krtnek talljuk, tenyszszk nagyban is!

169

355. Szkely bergamot.


Szrmazsa. E finomz, becses nyri krtefaj eredete bizonytalan.
Kszon-Al-tiz kzsgbeli birtokos, Balsi Lajos kertbl kezdett eltei-jedni
Cskmegyben, a hol Mocskos krte" npies elnevezs alatt ismerik s fjnak
edzettsge, ritkn csal termkenysge s gymlcseinek jsga vgett nagy
becsben tartjk. E fajt ojt vesszkben, ]87-ben kaptam Mrton Ferencz,
kir. jrsbir bartomtl, Csk-Szent-Mrtonbl, mint az vlekedse
szerint, eredeti szkely krtefajt. Tbb zl)en termett mr nlam is. Mint
hogy szorgos kntatsom daczra, hozz hasonl vagy vele azonosnak vehet
krtefajt knyveimben nem tallok; csatlakozom Mrton Ferencz \)artom
vlemnyhez s fnebbi nv alatt, krlmnyes lersban is benuitatom, mint
olyan szkely krtefajt, melyet terjesztsre klnsen mltnak talltam.
rsideje. Nlam ang. msodik felben: a szkely fldn octoberig
is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Hasas, buczkos csigaalakn: egyik oldaln hizottabb, mint a
msikon. Zme kzptjra esik, honnt kelyhe fel elejnte szelden, aztn
hirtelen gmblydik s kelyhe krl elg szles, lapos talpban vgzdik :
szra fel pedig szelden, de mindinkbb fogyva s nha szeld behajlst is
alkotva, rvidke tomi)a csncsban enyszik el. S z r a rih'id vagy kzphosszn,
kzpvastag, fs, grcss, bnnksan vgzd, zldes itt-ott vilgos barna
mzzal bevont; a gymlcs csncsn, linsos gyizetbl kiemelked vagy hsos
emelkedstl flre nyomva, kiss oldalt kill. K e l y h e kicsi, nylt vagy
flig nyilt; rvidke, barna osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tgas, s
kevss mly regben l. melynek falain s karimjn lapos bordk vlta
koznak, melyek a gymlcs dereki-a is flnyomnlnak s annak kerekdedsgt
tbbnyire megzavarjk.
Szine. Bre elg vkony, sima. gyngdtapintatn. bgyadtan fnyl:
elejnte sppadt zld; rtvel srgs zld; napos oldaln kiss lnkebb srga
s nha, kisebb nagyobb darabon, tdszin-pirossal rnyalt vagy belehelt.
Pontozata igen apr s csakis a zldszinben, mint srn s szablyosan elhintett,
sttebb zld pettyecskk tnnek kiss szembe. Rozsda csak ott fordul el
flletn, a hol a br, fejlvs kzben, srlst kapott; nmely vji'ssal
barns vagy fekets ragyaszeplk is mutatkoznak rajta s innt kaphatta
aztn Mocskos krte" npies nevt is a szkelyektl.
Belseje. Hsa srgs, itt-ott zldes.fehr, finom vagy elg finom, tmtt,
flszerint olvad; leve b vagy igen b, igen czukros, gyngd savanynya
emelt, igen kellemes ffszeresz. Magtokja kiss nyilttengely; tmlcskiben
szp tojsdad, hegyes, barna, p vagy csak idtlen magvakat rejt.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s igen edzett; korn, csaknem
venkint bven s tbbnyire csomsn term; flll vagy les szgekben

170
flfel trekv, de id jrtval sztll, merev g-aival, melyek gymlcsz
szervekkel jl beruhzkodiiak, elg- srflombos, gulaalaku koront alkot.
Vadonczon jl dszlik; alkalmas guiafnak is, szlas fnak is. Mg vidkem
mostoha viszonj'ai kzt is jl dszlik : de ktttebb s kellleg nyirkos fldben
mgis jobban dszlik s bvebben terem, mintsem knnyen kiszrad, laza
talajban. CiymJcsei jl lljk hely'iket a fn. Jellemz e fajra, hogy idsebb
gainak krge sima, szrks vagy nszn.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek vagy kzphosszak, elg vastagok vagy
kzpvastagok, hegyk fel szelden elvkonyodk, de hegyknl tbbnyire
bunksan vgzdk; elg egyenesek, kiss knyksek, itt-ott szelden bordzottak; gyenge konikban ritksan s finoman molyhosak; rt korukban
csnpaszak, olajszn srgs vagy zldesbarnk; apr, kerek, itt-ott pedig
hosszas, srgsfehr pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak;
rendetlen, tbbnyire azonban elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, szlestalpu, rvidknposak, hegyesek, a vessztl
elllk, szj'kvel rnyalt pirosas gesztenyeszinek; kiss duzzadt, csaknem
boi'dzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, rvid s hasaskuposak, alig hegyesek, szrkvel
kiss tarkzott pirosas gesztenyeszinek.
Levelei. Kzpnagyok, elg vastag s kemnyszvetek; tojsdadok vagy
kerlkesek; a vesszk hegynl csaknem lndssak; tbbnyire hirtelen
elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb rvid, les hegyben vgzdk ; a vesszk
aljn csaknem laposak; a vesszk hegye fel vlgyesek; itt-ott szelden
hullmosak, alig veltek; gyenge korukban is csak als lapjukon finoman
molyhosak; rt korukban csnpaszak, simk, bgyadtan fnylk, homlyos
zldek; szleiken tompa fogakkal szablytalanul frszesek vagy csaknem
pszlek. Levlnyelk rvid vagy kzphossz, elg vastag s merev, rzsunt
flfel vagy csaknem ^'zirnyosan ll. Levlplh fejletlenek, ridomuak,
hamar elhullk. Virgrgyet krt levelei nagyobbak, szlesebbek, mint a
vesszkn levk, kerlkesek, laposak vagy laposvlgyesek hullmosak; vkony
s rvides, de lugalmas nyelkrl lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Tudtommal mg senkisem irta le ki-lmnyeseu.
szrevtel. Minthogy mg vidkem mostoha viszonyai kzt is, ha a
gymlcs teiiiisi'e csak kiss kedvez az idjrs, sohasem mai'ad med
dn; bzvst helyet adhatunk neki krteinkben, mindenfel a hazban.

171

356. Snyi vajoncza.


Szrmazsa. E jeles krtt, mint hazaifajt, kt zben is inegMldtte
nekem ojtvesszkben bold. Glocker Kroly bartom Enyingil, azon krelem
mel, hogy szaportsam s terjesszem azt; mert megrdemli: de eredetrl s
elterjedsi viszonyairl, tbbszri krdezskdsemre csak annyit tudott velem
kzleni, hogy bold. Dr. Entz Ferencztl s ez ismt Fehrmegybl kapta
volt a fajt. Minthogy az ismertnev krtk kzt hoziz hasonlt vagy vele
azonosnak vehett knyveimben nem tallhattam: valsznnek kell tartanom,
hogy e faj csakugyan hazai faj lesz s, mert valban terjesztsre mltnak
talltain, ezennel bemutatom krlmnyes lersban is.
Ersideje. Nlam sept. kzepe tjn; hvsebb tjakon s kedvezbb
viszonyok kzt decemberig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rendfl csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran nagyobb is.
Alakja. Tojsdad- vagy iasas-; csigs krtealaku; szablytalanul bolto
zott, buczkos-fllett. Zme a kzptjnl albb, a kelj'lies vg fel esik,
lioinit kelyhe fel majd szelden, majd hirtelen gmblydik s tbbnyire
szk, de laposas kaiimban vgzdik, melyen rendszerint jl megllhat: szra
fel pedig elejnte szelden, aztn behajlssal is fogyva, rvides, tompakupos
vgben enyszik el. S z r a liosszas, vagy kzphossz, vastag vagy elg
vastag, fs, tbbnyire grbe, bunksan vgzd, srgsbarna mzzal befutta
tott; majd szk mlyedskbl, hsos dudorok kzfll kill, majd a gymlcs
egyik oldalnak flemelked orma mell, oldalvst, a flszinre helyezett.
K e l y h e nylt vagy flig nylt; rendetlenl flll, srgsbarna, szai'unem
osztvnyaival tbbnyire szk s lapos mlyedskben l, melynek aljrl
inkbb vagy kevsbb szembetn, lapos bordk indulnak a karimra s onnan
tovbb a gymlcs derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt kiss
megzavarjk s a gymlcs egyik oldalt hzottabb teszik, mint a msikat.
Szine. Bre kiss vastag s kemny, sima, szraztapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte sppadt zld; rtvel lnk srga: napos oldaln arany
srga s a napnak jl kitett pldnyain elejnte iomlyos, ksbb derltre
vltoz pirossal mosott vagy csak belehelt. Pontozata sr; egyenlen elhin
tett, fahjszin pettyecskkbl ll, elg szembetn. Rozsdaalakzatok a
gymlcs kelyhes s szras vgn gyakrabban, be egyebtt a flletn ritkn
mutatkoznak.
Belseje. Hsa felires vagy srgsba jtsz fehr, finom, olvad; mag
tokja krl finoman kves-szemcss; lve rendkiv b, czukros, finom
savanynyal emelt, igen kellemes, ffiszeresiz. Magtokja . zrttengely; tmlcskiben hosszas, grbehegy, barna, p vagy idtlen magot rejt.
Fja. Erteljes, vgnvs, igen edzett; nem korn, de aztn igen bven
term; inkbb vagy kevsbb nylt szgekben fl s sztll gaival, melyek

172
gyiiilcsz szervekkel jl benihzkodnak, ritkslombozatn, szells s
mint a Nyri Klmn krte, melyhez, ltszatra hasonlt is, terjedelmes,
szablytalan alak koront alkot. Vadonczon igen jl dszlik; szlas fnak
igen alkalmas. Mndeniitt jl dszlik ugyan: de ktttebb s kellleg pyrkos
talajban mindig- tei'mkenyebb, mintsem knnyen kiszrad, laza talajban.
Gymlcsei jl lljk helyket a tn..
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel
elvkonyodk: nem egyenesek, knyksek, alig szrevehetleg bordzottak;
gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csupaszak, pirossal kiss
rnyalt srgsbarnk, aljuknl pedig zldesbarnk; aprbb-nagyobb, kerek
vagy itt-ott hosszas, szrks pontokkal ritksan, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rligyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, szlestalpu, rvidkuposak, hegye
sek, a vessztl kiss elllk, szrkvel kiss tarkzott pirosas gesztenj'eszim'ek; kiss kiemelked, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, zmktojsdadok, tompahegytek; szrkvel
s sttbarnval tarkzott gesztenyesznek.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; vastag s elg keninyszvetfek: szles-tojsdadok vagy tojsdad kerl kesek: hirtelen elkeskenyed,
rvidke hegyben vgzdk : laposok vagy szleiken csak kiss flhajlk; nha
csaknem kanlfoi-mn blzttek s itt-ott szelden hullmosak; alig vagy
ppen nem veltek; gyenge korukban is csak ritksan s finoman molyhosak:
rt korukban csupaszak, simk, elg fnyesek, lnk zldek; szleiken igen
apr, tompa fogakkal srn s szablyosan ffrszesek. Levlnyelk hosszas
vagy kzphossz, kzpvastag, i'ugalmas; majd vzirnyosan el-, majd rzsunt
flfel ll. Levlplhi hossz fonlidonnmk, elg tartsak. Vrgrgyet
krt levelei vltoz nagysgak, laposak, szelden, de rendetlenl hullmo
sak; hossz, elg vastag, de hajlkony nyelkrl kiss lefel konyulok.
Hasonnevei. Snyi tli vajoncza; Snyi's AA^interbutterbirn.*)
Leiri. Krlmnyes lersban, tudtonnnal, mg senkisem ismertette.
szrevtel. Minthogy nlam csak akkor terem, a mikor gymlcster
msre kedvez az vjrs. vagyis akkor, ha a fld nyron is kellleg nyir
kos maradhat; e tapasztalatbl azt kell kvetkeztetnem, hogy e kitefaj is
inkbb val haznk hegyesvlgyes vidkeire, mintsem az alfldre.

*) Glockertl ilyen nv alatt kaptam: de, mert nlam nem tli", aztn meg Snyi
nevrl ras krtefaj mg nincs elnevezve; jnak lttam eredeti nevbil a tli" jelzt
kihagyni s egyszeren csak Snyi vajoncza-nv alatt vezetni be irodalmunkba.

173

II. ALMK.
220. Braddick pratlana.
(Non-pareille do Briiddick; Braddick's Nonparoil.)

Szrmazsa. Angoloiszgbl szrmazik. Magrl nyerte Braddick Jnos


lovag Tliames Dittonban, a kinek nevt mig is viseli. Dacra felsges z
gymlcseinek, mg napjainkig sem birt kellleg eltei'jedni. Ojtvesszejt
1871-ben kaptam Oberdieckti, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam
is. Bilia gymlcsei nem egyeznek is teljesen a lersokkal; mert nlam
piros szint ekkorig mg a napnak jl kitett pldnyok sem kaptak, a mit
valsznleg talajom mszben s agyagban szklkd voltnak leiet fel
rnom ; aztn kormossga is kevesebb, mint a lersok szerint lennie kellene:
mgis hiszem, hogy fajom valdi; mert nvnyzete jl egyezik azon lerssal,
melyet Oberdieck kzl s fajom a hitelessgrl ismeretes Oberdieckti, mag
tl kei-lt.
rsideje. Nlam oct. dec. hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Kiss vltoz; majd lapos gmbalak, majd kiss magasnak
ltsz, hengeres vagy knpos gmbalaku; kiss szablytalannl boltozott, de
skfllet. Zme kzptjra esik, honnt mindkt vge fel csaknem egyen
len, de kelyhes vge tl nha mgis kiss sszbbhnzdvaboltozdik, mintsem
szra fel, liol rendszerint hzottabbau vgzdik, mintsem kelyhes vgn.
S z r a rvid, vastag, fs, tbbnyire azonban hsos s csak egy hsos buczok
gyannt jelenkez ; majd tgas s nem mly, majd szk s kiss mly reg
be helyezett, melynek falai gyakran, finom, ttetsz, zldesbarna, sugaras
rozsdval takartak. K e l y h e tbbnyire zrt, nhaiiig nyilt; sszehajl
vagy flll, de hegykkel htra grbl, keskeny, hegyes s molyhos osztvnyaival nem ppen tgas, de elg mly tnyraakii regben l, melynek
falain csak szeld lapos rnczok lthatk, melyek a karimn elenysznek s
a gymlcs derekra szrevehetleg nem vonulnak fl. Azonban, brha a gy
mlcs nem bords , kerekdedsge mg sem mindenkor szablyos, hanem gyak
ran szablytalan.
Szine. Bre finom, de elg szvs,- sima, szraz, de gyngdtapintatu,
bgyadtan nyl; elejnte srgs zld; rtvel elg lnk srga; napos
oldaln, Oberdieck szerint, ])irossal inkbb vagy kevsbb szinezett, de nlam
csak kiss lnkebb srga. Pontozata itt-ott ritks, itt-ott pedig elg sr;
szablytalanul elhintett, aprbb nagyobb, barns vagy fahjszn pettyecs-

174
kkbl ll; itt-ott alig, itt-ott pedig elg szembetn. Rosda csak szras
s kelyhes vgn jelenkezik gyakrabban: de egyebtt csak elvtve fordul
el i'ajta.
Belseje. Hsa srgs vagy srgsba jtsz fehr, belsejben nlam,nha
ttetsz jegeczes foltokkal, finom, kemnyes, roppan, de a szjban csaknem
teljesen sztolvad; leve igen b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt,
igen kellemes, gyngden illatos s ftszeresz. Magtokja tbbnyire nyilttengely; kiss nyilt fikjaiban hosszas tojsdad, kvsznbarna p magvakat
rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Nlam mrskelten nv, de egszsges s edzett; elg korn
s bven term; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel trekv, ers
gaival, melyek gymlcsz szervekkel hamar s jl beruhzkodnak, srlombos, magas gmbalaku s nem terjedelmes koront alkot. Dszlik, min
denfle almaalanyon ; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is. Mindentt jl dsz
lik, de csak kellleg nyirkos talajban terem rendesen s gazdagon. Gy
mlcsei igen jl lljk hely ket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel sem
vkonyodk, st gyakran, kiss, hzottan vgzdk; elg egyenesek s mere
vek, alig knyksek, alig szrevehetleg bordzottak, hegyk fel elg si'n
s finoman fehrmolyhosak; egyebtt csaknem csupaszak, pirossal rnyalt zl
des barnk; aljuk fel, napos oldalukon, fehres lirtyval ritksan bevontak;
aprbb nagyobb, tbbnyire liosszas, feiires pontokkal elg srn s elg
szembetuleg pontozottak; elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, liromszgek, tompahegyek, lapulk pirosasbarnk;
alig kill, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hoszas s elg karcsukuposak, tompahegyek
szrkvel s stt barnval tarkzott pirosas barnk.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok ; nem vastag, de elg kemny
szvetnek; tbbnj'ire elg keskeny tojsdadok, itt-ott pedig kerlkesek; hirtelen
elkeskenyed, hoszas, les hegyben vgzdk ; csaknem laposak vagy laposvlgyesek; alig veltek, de hegykkel lefel s flre is grblk; szleiken ittott rendetlenl hullmosak; als lapjukon finoman molyhosak; fels lapjukon
csupaszak, elg simk, fnyesek, lnk zldek; szleiken elrehajl, apr,
les fogakkal srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvides vagy
kzphossz, kzpvastag, elg merev, molyhos, tvnl violaszin-pirossal
sznezett; elg les szgekben flfel ll. Levlplhi aprk, lndssak vagy
ridoniuak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz-nagysguak,
tbbnyire azonban nagyobbak, hossza])bak, mint a vesszkn levk, kerlke
sek, csaknem laposak, hullmosak, bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Braddick's Sondei'gleichen.
Leiri. D i e 1, Catalog 2-te Fortsetzung 24. lapjn.
0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. I. 473. s msok.
szrevtel. Fonnyadsra nem hajland, finomz gymlcsei vgett meg
rdemeln, hogy haznkban minden kertben helyet juttassunk szmra leg
albb egy-egy fnak. Haznk magasabban fekv tjkain, hiszem, hogy nagy
ban val tenysztse is nyeresges volna.

175

221. Spanyol srga renet.


(Glbe spanische Eeinette.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Diel 1805-ben egyik bartjtl, Trierbl, Eei


nette d' Espagne" {^= Spanyol renet) nv alatt kapta. Minthogy azonban
akkoriban mr egy Spanyol fehr renet" szltre ismeretes volt, mely a
onebbitl klnbztt; az egyszer Spanyol renet nevet szksgesnek ltta
srga" jelzvel elltni, nehogy ez a Spanyol fehr renettel sszetvesztessk.
jabb korban a nmet gyralesszek, tbbek kzt maga Oberdieck is, ugy
tallta, hogy a fnebbi faj ugyanazonos a Kalvilalaku renettel. Nlam meg
van ez is, a fnebbi is : de nvnyzetre nzve nem tallom mindkettt egyen
lnek. Az egyiket fnebbi nv alatt, 1872-ben kaptam meg a Jalin faisko
ljbl, Feistkorntl, Meiuingenbl. s ezen fajom termett mr nlam is
Oberdieck lersval mindenben egyez gymlcsket. A lialvilalaku renetet
magtl Oberdiecktl hozattam meg szintn 1872-ben, Jeinsenbl ; de ezen
fajom mg nem termett s mivel nvnyzetre nzve klnbznek tallom
a onebbitl; ktelkedem is benne, hogy ez utbbi, (t. i. a Kalvilalaku renet)
fajom valdi volna, vagy, ha mgis valdi volna, akkor nem lehet azonos a
Spanyol srga renettel, hanem nll faj mindkett, a minthogy Diel is kln
fajnak, vette, mindkettt s kln is irta le.
Ersideje. Nlam nov. dec; alkalmas hvs helyen vagy hvsebb
tiakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha nagyobb is.
Alakja. Tbbnyire kpos gmbalaku; gyakran Kalvilszerleg bordsfllet s egyik oldaln hizottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme
kzptjra vagy kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel sze
lden gmblydik s szra krl szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe
fel pedig szelden fogyva boltozdik s igen tompa kpos vgben enyszik
el. S z r a rvides, alig emelkedik a szrmlyeds karimja sznvonalig,
kzpvastag, fs, molyhos, tbbnyire bunksan vgzd ; tgnyilsu, de szk
s mly tlcsralaku regbe helyezett, melynek falait finom, szrks rozsda
mz szokta bortani. K e l y h e zrt vagy flignyilt; felll, de hegykkel
htragrbl, molyhos osztvnyaival elg tgas s elg mly regben l,
melynek falain inkbb vagy kevsbb lesen kiemelked, kalvilszer bordk
nylnak fl a karimra s onnan tovbb a gymlcs derekra, gyakran a
szrmlyedsig is lehzdnak s a gymlcs gmblydedsgt majd mindig
megzavarjk.
Szine. Bre elg vkony, de szvs, sima, szraz s nha kiss rdestapintatu; elejnte srgs zld; rtvel lnk czitromsrga; na])os oldaln nha
srgs vagy szennyes pirossal kisebb-nagyobb darabon, gyengn belehelt. Pou-

176
tozata falijsziii vagy barns, kisebb-nag-yobb pettyecskkbl ll, szembe
tn. Rozsda nemcsak szrnilyedsben, de szakadozottan s l'oszlnyosan
egyebtt is fordul el olletn.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, tmtt, elejnte roppans,
rtvel porhany; leve Ix', igen czuki'os, gyngd savanynyal emelt, igen
kellemes, fszeresz. Magtokja nyilttengely; fikjaiban jkuu nagy, hosszas,
kvsznbarna, p magvakat rejt. Khelycsve kpalakn, a gymlcsbe elg
mlyen lehatol.
Fja. Elg vgnvs, egszsges, edzett; korn s bven term; fl
fel trekv, nylnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel elg jl beru
hzkodnak, magasgmbalaku, elg lombos, de kellleg szells koi'ont alkot.
Diszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlas fnak s nyess alatt tartva
gulafnak is. Mindentt jl dszlik: de, hogy bven s rendesen teremhes
sen, kellleg nyirkos fldet kivan. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, elg vastagok, hegyk fel kiss elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek, csaknem bordzatlanok; hegyk
fel elg srn fehrmolyhosak; aljuk fel csupaszak, finoman fehr hrtysak, zldesbarnk, hegyk fel s napos oldalukon pirosasbarnk; apr
fehr pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak : rendetlen,
tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, laposak, igen tompa hegyek,
lapulk, srn fehrmolyhosak; elg kill, rviden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadgmblyek, tompahegyek, pirosas
gesztenyeszinek, nagyrszt azonban srn fehrmolyhosak.
. Levelei. Jkora nagyok, elg vkony s hajlkonyszvetek; tojsdadok
vagy hosszas szvalakuak, itt-ott pedig kerlkesek; nha hegyk fel sz
lesebbek, mintsem nyelk fel; inkbb vagy kevsbb hosszas, tbbnyire
flrecsavarod, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy lapostekn
sek, alig veltek; als lapjukon mol3'hosak, fels lapjukon csupaszak; b
gyadtan fnylk, homlyos fzldek; szleiken jkora nagy, kiss tompa,
nha ketts fogakkal is, elg mlyen s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag s merev, molyhos s tvnl violaszinpirossal befuttatott; csaknem vzirnyosan vagy nyilt szgekben flfel ll.
Levlplhi elg hosszak, ridomuak vagy keskenylndssak, kevss tar
tsak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgak, tbbnyire szlesebbek
s hosszabbak, mint a vesszkn levk, laposak, kiss hullmosak; hosszas,
merev nyelkrl kiss lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Reinette d' Espagne; Kaivil alak renet ? mint mr fnebb
emlitm, ez utbbit, nvnyzete utn itlve, kln fajnak tartom.
Leri. Diel, Kcrmbstsorten, almkat s krtket trgyaz IV. 82.
O b e r d i e c k , llbistr. Handb. der Obstk. I. 267
szrevtel. Kellleg nyirkos talajban megrdendi, hogy haznkban is
minden keitben helyet foglaljon. Szraz vagy pedig knnyen kiszrad, laza
talajban kevs haszonnal jrna tenysztse.

177

222. Lucas renetje.


(Reinette de Lucas ; Lucas Keinette.)

Szrmazsa. E jeles almt az tvenes vek vge fel De Jonglie, belga


gymlcssz nyerte magrl, Brsselben s Dr. Lucas Ede*) nevrl elkeresztelve
kezdette elterjeszteni. Daczra azonban annak, hogy ezen almafaj ily kitn
ember nevt viseli; daczra fja termkenysgnek, gj'mlcsei szpsge s
jsgnak, mg napjainkban sincs kellleg elterjedve. Ojtvesszejt 1869-ben
kaptam Reutlingenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. uov.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran kisebb is.
Alakja. Lapos gmbalaku, mint a lrlyi knrtaszru alma; egyik oldaln
tbbnyire liizottabb s emelkedettebb, mint a msikon; klnben elg szp
termet. Zme kzptjra vagy kiss albb, a szras vg fel esik, honnt
szra fel hirtelen gmblydik s szi-a krl elg szles, laposas karimban
vgzdik; kelyhe fel pedig szelden fogyva kiss sszbb hnzdik, de kelyhe
krl szintn elg szles, laposas s tbbnyire ferdn hajl kariml)an fogy
el. S z r a rvid, elg vastag, fs, nha csak egy Imsos buczoknak ltsz;
tgnyilsu, de csakhamar sszeszkl, inkbb vagy kevsbb mly regbe
helyezett, melynek falait finom, ttetsz, zldes vagy fahjszin, nha egyes
sugarakban az reg karimjn is tlterjeszked rozsda szokta bortani.
K e l y h e nyilt vagy flig nylt; rendetlenl flll s sokig zlden marad,
hegyes s molyhos osztvnyaival tgas s ritkn mly tnyi-alaku regben
l, melynek falain s karimjn szeld lapos bordk szlelhetk, de ezek a
gymlcs dei'ekra nem vonulnak s a gymlcs kerekdedsgt nem zavai-jk meg.
Szine. Bre finom, de SZVS, sima, gyngdtapintatu, elg fnyes ; elejnte
bgyadt zld; rtvel homlyos srga, mibl azonban csak itt-ott ltszik ki
tisztn egy-egy foltocska; mert az egsz fllet vilgos pirossal van eltakarva
*) Dr. Lucas Ede ISl-ban szletett Erfurtban; meghalt 1882. jul. 24. Eeutlingenbeu. Mint kornak egyik legkitnbb gymlcssze szval s tettel, tven vig munkl
kodott a gymlosszet elmozditsn. Vilghir gymlcsszeti intzetet alaptott Reutlingenben; a gymlcsszotrl, klnsen pedig a gymlosfa-teny.sztsrl egy maga
annyi mvet irt ssze, a mennyit egyetlenegy gymlcssz sem volt kpes mg eddig
flmutatni a vilgon; rszint eme mveivel, m e l y e k kzhaszn voltuk s jelessgkn
fogva tbb kiadst is rtek s a melyekrt t a- tbingai egyetem termszettudomnyi
fakultsa tudori rangra emelte, rszint az ltala alaptott intzetben l szval val
tantsa ltal, n. vilg minden rszben, sereg szmra nevelte a pomologokat s igy
rdemess tette magt nemcsak hazja, Wrttemberg, hanem az sszes emberisg liljra.
E kitn embert, a ki lete vge fel engem is bartsgra mltatott, n is tantmnak
vallom; mert, a gymlcsszetrl az knyveibl lehetett legtbbet tanulnom. Legyen
ldva emlke rk idkigleu!
12

___ _JL78

s e sznezetben sttebbpii'os, szakadozott, kesken}^ cskokkal srn becsap


kodva. Pontozata ritks, igen apr, alig szembetn. Rozsda a g-yiulcs
szras vgt kivve, ritkn, de egy-egy rozsds szemlcs vagy 'oi'rads s
itt-ott egy-egy fekets ragyaszepl nha mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa zldesbe jtsz fehr, finom, tnittes, porhany; leve b.
nha csak elegend, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresiz.
Magtokja kiss nyilttengely; zrt s szkes iikjaiban rvid, tojsdad,
sttbarna, p magvakat rejt. Kehelycsve tlcsralaku, a gymlcsbe kiss
lehatol.
Fja. Mrskeltnvs, egszsges s edzett; korn s a neki kedvez
helyen rendkvl bven term; elg les szgekben flfel ti-ekv gaival
melyek gymlcsz szervekkel hamar s jl beruhzkodnak elg lombos,
gmbalaku koront alkot. Mindenfle almaalanyon jl dszlik; alkalmas
szlas fnak s nyess alatt tartva gulafnak is. Mindentt jl dszlik: de,
hogy i'endesen s bven teremhessen, hvsebb lgmrsket s nyirkosabb
talajt kivan, mint a miyeut vidkemen tall, (lymlcsei jl lljk helyket
a fn.
Vesszei. Elg sziu(ak, hosszak vagy kzphosszak, vkonyak inkbb,
mintsem kzpvastagok, hegyk fel mg inkbb elvkonyodk; egyenesek,
noha kiss knyksek; finoman bordzt)ttak; srn s finoman molyhosak,
pirossal kiss rnyalt sttbarnk; igen apr, kerek, fehres pontokkal igen
ritkn s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid
levlkztek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, laposhtuak, tompahegyek, lapulk, srn felirmolyhosak; alig kill, finoman bordzott
talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, alig hegyesek, igen srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vkony -s hajlkonyszvetek; szp tojsdadok; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed,
rvidke, les hegyben vgzdk; laposak vagy laposteknsek, alig veltek,
nyelkrl kiss rzsunt flfel llk; als lapjukon finoman molyhosak; fels
lapjukon csupaszak, elg simk, csaknem fnytelenek, vilgos zldek; szleiken
elrehajl, tompa vagy csak kiss les fogakkal inkbb vagy kevsbb mlyen
s szablytalanul frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz, elg
vkony, merev, molyhos; inkbb vagy kevsbb nylt szgekben flfel ll.
Levlplhi iidomuak vagy rvidlndssak, kiss tartsak. Vrgrgyet krt
levelei tbbnyire nagyobbak, hosszabbak, mint a vesszkn levk, kerlkesek,
laposak, hullmosak; rzsunt flfel ll nyelkrl bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal, ekkorig, krlmnyesen mg senkisem iita le.
Rvid jellemzse az 1869-re kiadott reutlingeni katalogban s a Simon-Louis
testvrek Guide pratique ect.'' czim nagy katalogjban olvashat.
szrevtel. Nem val az alfldre; mert gymlcse itt korn s ertetve
rik s igy finom zre nzve sok ms almafajjal nem vetekedhetik. Tegynk
vele ksrletet haznk emelkedettebb tjkain, a hol, hiszem, csak oly becses
s tarts leszen, mint szletse helyn Belgiumban.

179

223. Wahnschaft almja.


(Wahnschaft's Apfel.)

Szrmazsa. E jeles alma, mikp Oberdieck Pomol. Notizen"-czim


munkjban irja, Mecklenburgban van elterjedve, hov lltlag bizonyos
Walmscliat't nev, ludwigslusti udvari nekes hozta be elszr s mig is
ennek nevt viseli. Ojt vesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinseubl.
Tbb , zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vegtl nov. vgig; hvsebb tjakon janurig
is eltart.
Minsge. I. rend csemegymlcs.
Nagysga. Jkora nagj'; nha csak kzpnagy.
Alakja. Kpos gmbalaku; kiss szablytalanul boltozott, bords fllet;
egyik oldaln gyakran hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme a
kzptjnl albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel hirtelen gmb
lydik s szra kri inkbb vagy kevsbb szlestalpasan vgzdik; kelyhe
fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva bltozdk s kelyhe
krl ferdn ll, elg szles s szembetnleg hullmos karimban vgz
dik. S z r a rvid, vagy rvides, kzpvastag, fs, kiss bunksan vgzd;
inkbb vagy kevsbb szk s mly regbe helyezett, melynek falai szelden
bordsak s tbbnyire rozsdamentesek. K e l y h e zrt,nha pedig flig nyilt;
bokrtsan flll vagy sszehajl, sokig zlden marad, keskeny, hegyes s
molyhos osztvnyaival, majd tgas, majd elg szk s nem mly regben l.
melynek aljrl sugralakban rnczok indulnak a karimra s onnan tovbb,
mindinkbb elszlesedve az egsz gymlcsn vgig nyjtznak s a gymlcs
kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szne. Bre finom, vkony sima, feiss zsirozstapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte srgs zld; rtvel bgyadt srga; napos oldaln homlyos barns
pirossal mosott vagy sznezett s e sznezetben sttebbpiros, szakadozott, hosszas
cskokkal is becsapkodott. Pontozata ritks,' igen apr fehres pettyek alak
jban jelenkez, alig szembetn. Rozsda csak elvtve mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa srgsba s nha zldesbe is jtsz fehr, finom, gyn
gd porhany; leve elg b, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kelle
mes, fszeresz. Maglokja inkbb vagy kevsbb nyilttengely ; zrt fik
jaiban hosszas, tojsdad, barna, p magvakat rejt. Kehelycsve tlcsralaku, a
gymlcsbe majd inkbb, majd kevsbb lehatol.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett ; nem korn s tbbnyre
csak mrskelten term; flll vagy elg les szgekben flfel trekv,
nylnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel csak gyren ruhzkodnak
be, ritks lombozat, magas koront alkot. Alkalmas szlasfnak: de n.yess alatt tartva gulafnak alkalmasabb azrt; mert ez esetben gymlcsz
12*

180
szervekkel bvebben rulizkodik be s gy gazdagabban is terem. Jl dsz
lik vidkemen is: de itt csak kedvez vjrssal terem. (.Tymlcsei jl ll
jk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok, liegyk
fel mg'inkbb elvkonyodk; elg egyenesek, nolia knyksek, bordzottak; egsz hosszukban finoman molyhosak; itt-ott csnpaszak, pirossal mosott
barnk, aljuknl pedig zldesbanik; apr, kerek, fak pontokkal elg srn,
de nem szembetnleg pontozottak; tbbnyii-e hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, vagy kzpnagyok, laposhtuak, rvidek, igen tompahegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak; kiss kill, elg hosszan boi'dzott
talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, alig hegyesek, szennyesfehr molyhozattal srn eltakartak.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s igen kemnyszvetek; hosszas
tojsdadok, itt-ott kerlkesek; tbbnyire hosszas, les hegyben vgzdk;
vlgyesek vagy csatornsak; alig iveitek; nyelkrl csaknem vzii'nyosan
elllk; als lapjukon molyhosaJ; fels lapjukon csnpaszak, bgyadtan fny
lk, vilgos zldek ; szleiken elrehajl, tompa fogakkal nem mlyen, de
elg srn s elg szablyosan frszesek. Levln^'elk hosszas vagy kzp
hossz, kzpAastag, elg merev, molyhos, tvnl violaszin-pirossal mosott;
majd egszen nyilt, majd pedig les szgekben flfel ll. Levlpllii rvid
s keskenylndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszab
bak, mint a vesszkn levk, nyelk fel kiss elkeskenyedk, csaknem la
posak ; merev nyelkrl lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Krlmnyesen, tudtommal, mg senkisem irta le. Kiss bveb
ben jellemezte Jahn, a Monatsschrift 1863. vfolyama 93-dik lapjn.
szrevtel. E gymlcsfaj sem illik be alfldi viszonyaink kz;
mert itt csak kedvez vjrssal terem s gymlcsei korn, mr aug. vgn,
sept. elejn annyira meg rnek a fn, hogy azonnal le kell szretelnnk,
klnben alig volnnak 23 htig is eltarthatok. Haznk magasabban fekv,
hegyes vidkein tegynk vele ksrletet! Ott bizonyra rendesebben s bveb
ben fog teremni s gymlcsei tartsabbak is, jobbak is lesznek, mint itt az
alfldn.

181

224. Fejedelmi alma.


(Pomme meln; Prinzenapfel.)

Szrmazsa. E jeles alma valsziuleg Nmetorszg jszaki tartomnyai


bl szrmazik, hol sokfle nv alatt van elterjedve s rg ta ismeretes.
Napjainkban mr mindenfel el van terjedve, a hol alma tenysztsre az galji s talaj-viszonyok kedvezk. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Rentlingenbl, Dr. Lncastl. Tbb izben termett mr nlam. Fajom valdisga kt
sgtelen.
rsideje. Nlam, ~ s hiszem, hogy alfldnkn egyebtt is, mr
aug. els felben megrik a fji'in: de aztn a gymlcs kamrban sept. v
gig is elll; hvsebb tjakon karcsonig is eltarthatnak mondjk.
Minsge, i. rendf csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Ivzpnagy: gyakran nagyobb is.
Alakja. Inkbb vagy kevsbb hosszas-hengeres, gyakran pedig tojsalakn; majd sk-, majd szelden bordsfellet. Zme kzptjra, nha kiss
albb, szras vge fel esik, honnt gyakran mindkt vge fel csaknem
egyenlen boltozdik, de nha kelyhes vge fel sszbb hnzdik, mintsem
szras vgn, a hol aztn kiss talpasabban vgzdik, mintsem helyhe krl.
S z r a rvid vagy rvides, tbbnyii'e vkony, fs, kiss bnnksan vgzd;
szk s inkbb vagy kevsbb mly regbe helyezett, melynek falait finom
vagy nha kiss rdes, sugaras rozsdamz szokta gyakran eltakarni. K e 1 y h e
zrt, de nagy gymlcseinl tbbnyire flig nyilt; inkbb vagy kevsbb
rvid, sszehajl vagy boki'tsan flll, molyhos osztvnyaival majd tgas,
majd szkes s inkbb vagy kevsbb mly regben l, melynek falain
rnczok s lapos bordcskk vltakoznak, melyek az i-eg karimjt hnllmoss teszik s nha inkbb vagy kevsbb szrevehetleg a gymlcs dere
kra is levonulnak s annak kerekdedsgt kiss megzavarjk vagy legalbb
a gymlcs egyik oldalt hizottabb teszik, mint a msikat.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, gyngd, de szraztapintatu, elg
fnyes; elejnte s'gs zld; rtvel bgyadt czitromsrga vagy szalma-sr
ga; napos oldaln gyngd pirossal belehelt s e sznezetben sttebbpiros,
szakadozott cskokkal vagy pettyekkel is becsapkodott. Pcmtozata ritks;
tbbnyre csak a br alul ttetsz, fehres pettyecskkbl ll, nem szembe
tn. Kozsda csak elvtve mutatkozik flletn.
Belseje. Hsa srga vagy si-gsfehr. finom, knny, porhany; leve
b, czukros. linm savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fsze
resz. Magtokja nyilttengely; nylt s hosszas fikjaiban kevs vrhenyes
barna, hosszastojsdad, p magot rejt. KeJielycsve tgas kpalak.
Fja. Vignvs, egszsges s edzett; elg korn s igen bven term;
kiss les szgekben flfel trekv, de ksbb sztll gaival, melyek

182
o:3'iiilcsz szervekkel elg j] benilizkodnak. ritksloinbozatu, szells,
magasgmbalaku koront alkot. Dszlik niidenfle almaalanj^on; szlas f
nak alkalmasabb, mintsem gulafnak. ilindentt jl dszlik: de, hogy rende
sen s gazdagon teremhessen, kttt s kellleg nyirkos talajt kivan. Gy
mlcsei jl lTjk lielyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel kiss elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiSs knyksek, liegyk fel kiss bordzottak; egsz hosszukban finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, napos flkn
pirosasbarnk, rnyas flkn zldesbaruk; kerek vagy itt-ott hosszas, feh
res pontokkal majd srbben, majd csak gyren pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, igen tompahegyek, lapulk, szrkvel tarkzott
pirosasbarnk, nha fehr molyhozattal srn eltakartak; alig kill, bordzatlan vagy kiss bordzott talapon lk.
Virgriigyei. Kicsinyek, hosszas, karcsukposak, tompa hegyek, szenynyes
barnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok; elg vastag s durvaszvetek; kerlkesek vagy
tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb rvid, les hegyben
vgzdk; laposak vagy lapos-teknsek; alig veltek, de liegykkel lefel s
flre is grblk; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; als lapjukon fino
man molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk s elg fnyesek, lnk
zldek; szleiken jkoi'a nagy, tompa fogakkal elg mlyen, de szablytalanul
frszesek. Levlnyelk rvid vagy kzphossz, elg vastag s merev, moly
hos s violaszin-pirossal sznezett; tbbnyire rzsunt flfel ll. Levplhi
elg kifejldttek, lndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei
vltoznagj^sguak s alakak; bokrtsan sztllk.
Hasonnevei. Eothgestreifter Schlotterapfel; Ananasapfel; Melonenapfel;
Bunter Langhans; Hasenkopf von Lbben. stb.
Leri. O b e r d i e c k , Monatsschrift fr Pomol. 1875. vfolyam 273.
L u c a s, Jllustr. Handb. der Obstk. I. 57.
L e r 0 y, Dkt. de pomol. IV. 461. s msok.
szrevtel. Az Alfldn korn s ertetve rik gymlcse: teht hv
sebb tjakra val s nem ide, az alfldre, a hol fja termkenysgnek ezer
fle krtkony rovar ll tjban. Haznk magasabban fekv, hegyes vidkein
tegynk vele ksrletet! Hiszem, hogy ott csak oly becsesnek fogjk minden
tekintetben tallni, mint Nmetorszg jszaki vidkein.

183

225. Halderi alma.


(Pomme du Halder ; Apfel aus Halder.)

Szrmazsa. E jeles almt magrl nyerte Loisel belga gymlcssz a


liollandi Limburgban fekv FaiKiuemontban. A magrl kelt anyafa 1843-ban
termett els gymlcseit. Nevt a faj azon jszgtl vette, melyen a vilgba
ljiett. Belgium s Nmetalfld ghajlata s talaj viszonyai rendkivl kedve
zk voltak ezen almafaji-a; mert az ottani gymlcsszek, leirsaikban, a kitnleg els rendf almk kz soi'oltk s ennek ksznheti, hogy napjaink
ban mr el van terjedve mindenfel. Ojtvesszejt 1872-benkaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam is. Fajom valdisga kt
sgtelen.
rsideje. Oct. dec. hvsebb tjakon vagy kedvezbb viszonyok kzt
febnirig is eltart.
Minsge. Kedvez viszonyok kzt 1. rend: nlam csak 11. rend cse
mege, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl; gyakran jkora nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban tompakupos vagy kpos gmbalaku;
elg szablyosan boltozott, n(jha gyakran, kiss bordsflltt. Zme a k
zptjnl albb, a szi-as vg fel esik, honnt szra fel elejnte szeliden,
aztn hirtelen gmblydik s szra krl inkbb vagy kevsbb szles, laposas talpban vgzdik; kelyhe fel pedig mindniind-inkbb fogyva, tbbnyire fer
dn csonkzott kpos vgben enyszik el. S z i' a rvid vagy rvides, ritkn
emelkedik a szi'reg karimja sznvonala fl, vkony vagy kzpvastag, fs,
kiss bunksan vgzd; tgnyilsu, de mindinkbb sszeszkl, mly reg
be helyezett, melynek sokig zlden marad falait nmi finom, sugaras rozs
da csak ritkn szokta boi'itani. K e l y h e zrt vagy flignyilt; sszehajl,
de hegykkel htragrbl, keskeny, hegyes s molyhos osztvnyaival
inkbb vagy kevsbb tgas s nha elg mly tnyralaku regben l.
melynek falait egyenetlen ]a])os rnczok s barzdk s karimjt hullmos
emelkedsek szaggatjk meg s ezen emelkedsek lapos boixlk alakjban a
gymlcs dei'ekra is levonulnak s annak kerekdedsegt Iviss megzavaijk.
Szne. Bre finom, de szvs, sima, szraztapintatu, bgyadtan fnj'l;
elejnte lnkzld; rtvel zldessrga; napos oldaln csaknem aranysrga
s nha nmi gyngd pirossal is sznezett. Pontozata elg sr; fehrrel
szegett, finom, apr, barna pettyecskkbl ll; itt-ott alig, itt-ott pedig elg
szembetn. Rozsda csak elvtve fordul el rajta.
Belseje. Hsa ziidessrga vagy csak srgs s a magtok krl zldes
erekkel bevonalzott, elg finom, tmttes, elejnte roppans, teljes rtvel
porhany; leve b vagy elegend, cznkros, finom savanynyal emelt, igen kel
lemes, de nem mindentt s mindenkor kellleg fszeresz. Magtokja nylt-

184
tengely; tgas s inkbb vag}' kevsbb nyilt tikjaiban liosszastojsdad,
gyakran kiss szgletes, sttbarna, p magvakat reijt. Kehelycsve kp
alak a gynilcsbe inkbb vagy kevsbb lehatol.
Fja. Kig erteljes, egszsges s edzett; elg korn s a neki kedvez
helyen igen bven term; nyilt szgekben flfel trekv, de ksbb szt
ll gaival, melyek gyralcsz szervekkel hamar s jl beruhzkodnak, elg
lombos, de kellleg szells koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon;
alkalmas szlas fnak s nyess alatt tart^'a msalaku ti'pefknak is. Minde
ntt jl dszlik ugyan: de, ugy ltszik, ktttebb s nyirkosabb talajt hv
sebb levegt kivan, mint a milyent vidkemen tall, a hol csak kedvez
vjrsssal terem s gymlcsei magasztalt jsgt kifejteni majd sohasem
kpes. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel szelden
elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek, szelden bordzottak; egsz
hosszukban ritksan s flnoman molyhosak, csak itt-ott csupaszak, violaszn
nel rnyalt homlyosbarnk; igen apr, tbbnyire kerek, fehres i)ontokkal
majd srbben, majd ritkbban s nem szembetnleg pontozottak; rendet
len levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, csaknem hromszgek, tomj)ahegyek, lapulk,
szennyeshr niolyhozattal srn eltakartak; ahg kill, hosszan, de finoman
bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadkuposak, tompahegyek, aljuk fel
szennyesbarnk, hegyk fel srn fehrmolyhosak.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mintsem kzpnagyok; elg vkony s hajlkonyszvetek; hosszas, keskenykerlkesek; a vesszk liegynl csaknem
lndssak; elg szablyosan elkeskenyed, hosszas les hegyben vgzdk;
csatornsak, itt-ott laposteknsek; alig veltek; szleiken elg szembetnleg
hullmosak; nyelkrl rzsinit flfel llk; als^lapjukon finoman molyhosak;
fels lapjukon csupaszak, nem simk, bgyadtan fnylk, vilgos-zldek;
szleiken apr, les fogakkal nem mlyen, de srn s elg szab
lyosan frszesek. Levlnyelk hosszas, kzpvastag, hajlkony, hnoman
molyhos, tvnl violaszinnel inkbb vagy ke\'sbb szembetnleg mosott;
majd nyilt, majd kiss les szgekben flfel ll. Levlplhi keskenylndssak, sztllk, de hegykkel sarlalaknlag a nylfel visszakanyarodk, elg
tartsak. Virgrgyet krt levelei egymskzt vltoz nagysgnak; nyelk
fel nha keskenyebbek, mint hegyk fel, csaknem laposak, hullmosak;
sztll, hosszas nyelkrl lankadtan lefel iiajlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. B i V 0 r t. Annl, de Pomol. VI. 49. s Les fruits du jardin Va7i
Mo7is, 23. lapjn.
L e r 0 y, Dict. de ponwl. TIT. .367.
O b e r d i e c k , llhistr. Handb. der Obstk. VIIT. 91.
szrevtel. A leirk, a kiket itt elszmlltam, mindnyjan kedvezbb
viszonyok kzt tanulmnyoztk a Halderi almt, mint a milyenek kzt n
tanulinnyozhaitam azt. Hiszem, hogy az ltalok rhalmozott dicsretet meg
is rdemelte nluk: de az alfldn, kivlt vidkem mostoha viszonyai kzt, a
nla jobb almk sorban, sohasem kzdheti fl magt az elsk kz. Haznk
magasabban fekv tjkain tegynk vele ksrletet!

185

226, Kenzi piros.


Szrmazsa. E becses almafaj haznk jszakkeleti rszn, klnsen
Szabolcs-s Bereo--inegyk Tisza-iszapolta vidkein, szzados nagy fkban,
rgta s nagyban van elterjedve, a lionnan gymlcst hajkon szllitjk
Szolnokra s Szegedre. Ijegelszr, 1877-ben Somogyi Gyna gygyszersz,
t. bartom Kis-Vrdrl kldtt hozzm meghatrozs vgett gymlcsket;
ksbb ngyanezen czlbl s ugyanezen nv alatt, az emltett kt megybl,
msoktl is kaptam e fajrl pldnyokat. Minthogy knyveimben hozz ha
sonlt vagy vele azonosnak vehett nem talltam; hajland vagyok hinni,
hogy e becses alma is a Fels-Tisza-vidk szltte. Honnan vette? kitl
nyerte fnebbi nevt? E krdsre alig hiszem, hogy valaha feleletet kaphassvmk: de annyi bizonyos, hogy az emiitett megykben, fnebbi neve alatt
ismeiik leginkbb. Ojtvesszejt 1878-ban kaptam Kis-Vrdrl Somogyi Gyula
bartomtl, a kiszives volt ksbb a fa nvnyzetre vonatkoz adatokat
is kzlni velem. Nlam is termett azta a fajfn a Szabolcsbl s Beregbl
hozzm kldtt gymlcskkel teljesen egyez pldnyokat, melyek fajom
valdisgrl bizonyoss tettek.
rsideje. Nlam oct. dec.; kedvezbb viszonyok kzt tavaszig is eltart.
Minsge. IF. rend csemege-, de kitttnleg I. rend kereskedelmi s j)iaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alakja. Tbbnyire lapos gmbalaku; majd szablyosan, majd szablyta
lanul boltozott s egyik oldaln hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon.
Zme kzptjra esik, honnt szra fel szeliden gmblydik s szra krl
elg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig elejnte szeliden,
aztn hirtelen fogyva boltozdik s kelyhe krl elg szles, lapos s hull
mos karimban enyszik el. S z r a rvid vasv kzphossz, tiibbnyire v
kony, fs, kiss bunksau vgzd, ritksan molyhos; szpen kikanyartott,
mly s szk tlcsralaku regbe helyezett, melynek falait nha finom, su
garas rozsdamz takarja be. K e l y h e zrt; egymshoz lapultan flll,
hossz, keskeny s molyhos osztvnyaival elg mly s tg regben l,
melynek aljrl lapos rnczok s bordk nylnak fl a karimra, hol szeli
den hullmos emelkedseket alkotnak s aztn elenyszleg a gymlcs dere
kra, nha a szrmlyedsig is levonulnak: de annak kerekdedsgt alig
zavarjk meg.
Szne. 3re SZVS, sima, fnyes; elejnte sppadt zld; rtvel sppadt
srga; napos oldaln, klnsen a napnak.jl kitett pldnyokon, vrpirossal
bemosott s sttebb ])irossal szakadozottan cskolt s pettyezett. E szne
zet mindinkbb elhalvnyultn thzdik a gymlcs rnyas oldalra is ngy,
hogy az alapszn nagyobb foltokban csakis az rnykban ntt gymlcskn
lthat tisztn. Pontozata ritks; tbbnyire a br alul ttetsz, apr, fehr

186
l)et,tyekbl ll, nem szembetiiu. Rozsdaalakzatok csak elvtve, de egyes,
rozsds szemlcsk vagy tbrradsok s nmely vjrssal fekets ragyaszeplk tbbszi' mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehr, itt-ott srgs vagy zldes erekkel jelzett, elg fi
nom, tmttes, roppans; leve b vagy elegend, meglehets czukros, finom,
de kiss lnk savanynyal emelt, elg kellemes, noha kevss fszeresz.
Magtokja zrt vagy kiss nyilttengely; fikjaiban hosszks, barna, p mag
vakat rejt. Kehelycsve tlcsralaku.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s igen edzett; nem korn, de
aztn, ha gymlcsz koi't elrte, minden msodik vben gazdagon term;
inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel trekv, ers gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl berulizkodnak, szptermet, terjedelmes koront
alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; szlasfnak legalkalmasabb; mly
iszaplerakodsbl ll, kellleg nyirkos talajban, szokatlan nagyra kpes fel
nni s ilyen helyeken aztn idsebb finak krge nem cserepesedik, hanem
ugy vedlik, mint a platnfa krge. Vidkem mostoha viszonyai kzt megsinyli a tarts szi-azsgot. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, rvidek vagy kzphosszak, elg vastagok s
merevek; hegyk fel lassudan elvkonyodk; egyenesek, bordzatlanok;
gyenge korukban fehnnolyliosak; rt korukban nagyrszt csupaszak, simk,
plrosasbarnk; aljuk fel j darabon fehres hrtyval takartak; aprbb-na
gyobb, kei'ek, vagy kiss iosszas, fehres pontokkal ritksan .s nem szembetnleg pontozottak; kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, hosszks hromszgek, lapulk, szrksmolyhosak ;
alig kiemelked, csaknem bordzatlan tala])on lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hegyeskuposak, pirosas gesztenyesziniiek,
szennyesmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok, diu'vaszvetek; tojsdadok; majd szablyosan,
inajd hirtelen elkeskenyed, hosszabb vagy i'videbb, les hegyben vgzdk;
lapos-teknsek, kiss veltek s szleiken gyaki'an hullmosak-; als lapjukon
molyhosak; fels lapjukon csupaszak. nem simk, bgyadtan fn3dk, lnk
zldek; szleiken elrehajl fogakkal nem mlyen, de lesen s elg szab
lyosan iirszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag s merev; nyilt sz
gekben flfel ll. Levjplhi kzphosszak, keskenylndssak, tartsak.
Virgrgyet krt levelei tbbnyire kerlkesek, nyelk fel gyakran kes
kenyebbek, mintsem hegyk fel, laposak, hullmosak s vkonyabb-szvetek, mint a vesszkn levk; rzsuut flfel ll, merev nyelkrl kiss vel
ten sztterlk.
Hasonnevei. Ismeretlenek.
Leiri. Tudtommal mg senkisem irta le krlmnyesen.
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellkn, iszapos s kellleg nyrkos
talajban nagyban is haszonnal tenyszthetjk mindentt. Gymlcsei a szl
ltst jl kibrjk s az tdsek helyn nem rothadnak be, hanem csak megtaplsodnak. Ez pedig" Somogyi szerint, ,.nagy elny ott, a hol az risi
fkrl nem kzzel szedik, hanem knytelensgbl lerzni szoktk a gyml
cst." Olyan helyeken, hol a vidk gyakran szenved szrazsgban, kevs
haszonnal jrna tenysztse.

187

227. Buda borzje.


Szrmazsa. E becses, nyri almafajt Hunyadmegyben, Ra kzsg
liatrban egy oldmvel a mezn tallta s onnt kertbe tiilntlta. Buda
dm, ottani birtokos s szenvedlyes termszetbvr, -- a ki nagy rdek
ldssel viseltetik a gymlcsszet irnt is, szrevevn, hogy ezen faj
gyksai'jakrl is elszaportliat, csakhamar elterjesztette az egsz kzsgben
s 1885. tavaszn nekem is kldtt belle gykeres csemett s ugyanazon
v nyarn lersra alkalmas gymlcspldnyokat is. Sokfle nyri boi'z
alma fordul haznkban el : de, a melyeket ezekbl lttam s zleltem, egyik
sem vetek edhetik a fnebbivel; minlfogva jnak lttam e fajt derk el ter
jesztjnek nevrl elkeresztelni s krlmnyes lersban is bemutatni,
rsideje. Jul. kzeptl aug. kzepig aprdonkint s nem egyszerre
rik a fjn.
Minsge. Ha fjn teljesen megrik: I. rend csemege-, hztartsi- s
piaczosgymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval nagyobb is.
Alakja. Inkbb vagy kevsbb szablytalan hengeres gmbalaku: nha
pedig kpos gmbalaku: egyik oldaln tbbnyire hzottabb s kiss emelke
dettebb, mint a msikon. Zme kzptjra esik, honnt mindkt vge fel
csaknem egyenlen, de kelyhes vge fel nha mgis sszbbhuzdva boltozdik, mintsem szras vgn, s mindkt sarkn laposas, hullmos kari
mban vgzdik. Szra rvid vagy kzphossz, vastag s hsos vagy k
zpvastag s fs, tbbnyire bnnksan vgzd; szk s inkbb vagy kevsbb
mly regbe helyezett, melynek tbbnyii'e rozsdamentes falain szablytalan
lapos bordk s baizdk vltakoznak, s ezek az reg karimjt rendszerint
hullmoss teszik. K e l y h e jkora nagy s rendszerint zrt; bokrtsan,
de rendetlenl flll, hosszas, szles s molylios osztvnyaival tbbnyire
tgas, lapos s nem mly regben l, melynek falain aprbb-nagyobb, lapos
rnczok lthatk, a melyek az reg karimjt rendetlenl hullmoss tevn,
az egsz gymlcsn vgig nyjtznak s ennek kerekdedsgt rendszerint
megzavarjk.
Szne. Bre vkony, de igen SZVS, sima, kiss szraztapintatu, bgyad
tan fnyl; elejnte vilgos zld; rtvel czitromsrga; napos oldaln a nap
nak jl kitett pldnyain halvny pirossal belehelt vagy szakadozottan s el
mosdva cskozott. Pontozata elg sr; apr, fehrrel szegett, barns pettyek
bl ll, a piros sznben elg szembetn. Rozsdaalakzat csak elvtve for
dul el flletn.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, knny, puha, csaknem ol
vad; leve b, czukros, gyngden illatos s igen kellemes borz. Magtokja
nyilttengely; kiss nylt fikjaiban tojsdad, vrhenyes, p, nagyrszt azon-

188
ban idtlen magvakat rejt. Kehelycsve bls, hengeres, egsz a magtok
regig behatol.
Fja. Mikp errl Buda dm csm rtest, vgnvs, egszsges s
edzett; nem korn, de aztn rendesen s bven term; elg les szgekben
flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel hamar s jl berulizkodnak, elg sn'ilombos, magas gmbalakn koront alkot. Alkalmas sz
lasfnak s nyess alatt tartva gulaianak is. Mikp mi' fnebb is emlitni;
nemcsak ojtssal, hanem gyksarjairl is elszaporthat. Mindentt jl dsz
lik; virgzsban nem knyes; ktdtt gymlcsei is jl daczolnak a k
sei fagyokkal. Gymlcsei igen jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel sze
lden elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek ; hegyk fel szelden bordzottak; finoman s ritksan molyhosak, nagyrszt azonban csiipaszak, aljuk
nl zldesbarnk, hegyknl pirosasbarnk; tvk fel szakadozottan fehr
hrtysak; itt-ott ritksan, itt-ott elg srn s elg szrevehetleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, dnzzadthtnak, kiss hegye
sek, lapnlk. i)irosasbarnk, nagyrszt azonban srn fehrmolj'hosak; alig
kiemelked, bordzatlan, de a vesszk hegye fel szelden bordzott tala
pon lk.
Vrgrgyei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, tojsdadkuposak, alig
hegyesek, aljuknl szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolj'hosak.
Levelei, .lkora nagyok, elg vastag, de hajlkonyszvetek; a veszszk aljn kiss hosszas tojsdadok vagy kerlkesek; a vesszk hegye fel
csaknem gmblydedek vagy szles tojsdadok; tbbnyire hirtelen elkes
kenyed rvidke hegyben vgzdk; laposak vagy laposvlgyesek; alig
veltek; nyelkrl rzsunt flfel llk; als lapjukon molyhosak; fels lap
jukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, stt zldek; szleiken les
fogakkal srn, de nem mlyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk
a vesszk aljn hosszas, flebb pedig elg rvid, molyhos, ti'nl pirosas;
inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlpihi ridomuak
vagy keskenylndssak, elg taitsak. Virgrgyet krt levelei hoszszabbak, mint a vesszkn levk, inkbb vagy kevsbb keskeny kerlke
sek, nyelk fel gyaki'an keskenyebbek, mint hegyk fel, laposak, szelden
hullmosak; ers, rugalmas nyelkkel csaknem egy ii'nyban, bokrttlsan
flfel llk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Mg senki sem rta le ekkorig.
EszrevteL (Tymlcset api'donkint kell a tri leszretelni s elbb
mindig csak azokat kell leszedni, a melyek a fn megsrgultak, megrtek.
Zld krban IcA^ett gymlcse a gymlcskararbau megrik ugyan; de zet
len csemegt szolgltat. Megrdemli e jeles almafaj. hogy nn'nden kei'tben
helyet juttassunk szmra legalbb egy-egy fnak. Npes vrosok mellett
nyei'esges volna piaczi eladsra is tenysztennk; meit a nyri hsgben
nagyon kaps a j borz alma.

189

228. Franczia herczegn.


(Prince88o noble dcs Chartroux, Franzsischer edler Prinzessin

Apfol.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Parisbl, a Cartliausi bartok kertbl kez


dett elterjedni Princesse noble" ( ~ Nemes herczegn) nv alatt. Minthogy
azonban a franczia gymlcsszek csakhamar szrevettk, liogy e faj nem a
valdi Nemes herczegn; tvedsek kikerlse vgett, nyelvkn a Carthausiak nemes herczegnje" ( = Princesse noble des (Jhartreux) nvre ke
reszteltk el s mig ezen nv alatt terjesztik. Ojtvesszejt 1874-ben kap
tam a Simon-Louis testvrektl, Plantieresbl. Azta tbb zben termett mr
nlam is. (Tymlcseirl meggyzdtem, hogy fajom, melyet Princesse noble
des Chartreux nv alatt kaptam, nll faj s az Orleansi renettl, mely
nek hasonnevei k<5ztt, a nmet gymlcsszek utn n is flemltettem, l
nyeges vonsokban klnbzik.
rsideje. Nlam nov. jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. Csaknem 1. rend csemege-, iztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kiss nagyobb is.
Alakja. Kt vgn belapitott gmbalaku; szablyosan boltozott sikfellet; egyik oldaln csak nha hzottabb s kiss emelkedettebb, mint a m
sikon. Zme kzptjra esik, honnt tblmyire mindkt vge fe egyenlen,
nha azonban kelyhes vge fel kiss sszbbhuzdva boltozdik s mindkt
sarkn elg szles, laposas karimban vgzdik. S z r a majd rvid s elg
vastag, majd kzphossz s elg vkony, fs, molyhos ; szk s inkbb vagy
kevsbb mly regbe helyezett, melynek karimja gyakran szelden hull
mos. K e l y h e tbbnyire flig njilt; elg hosszas, flll, molj'hos osztvnyaival tgas, de igen sekly s lapos mlyedsben l, melynek aljn s
falain lapos rnczok s lapos barzdk nyjtznak a karima fel, a hol
azonban elenysznek s a gymlcs derekra szrevehetleg, majd sohasem
vonulnak fl.
Szine. Bre finom, vkony, sima, lltban csaknem zsirostapintatu,
ledrzslve fnyes; elejnte vilgos zld; rtvel szp vilgossrga; napos
oldaln homlyos piros, szakadozott csikkkal srn becsapkodott s kzben
kzben vilgospirossal rnyalt vagy csak srn pettyezett ugy, hogy az
alapszn csak az rnyas oldaln lthat tisztn, kisebb-nagyobb terjedelem
ben. Pontozata ritks, az alapsznben alig szembetn ; de a piros sznben,
egyenlen elhintett, fak pettyek alakjban jelenkez, elg szembetn.
Eozsda csak elvtve fordul el rajta : de szrmlyedsnek falairl ritkn
hinyzik a finom sugaras rozsdamz. Nha fekets ragyaszeplk is nnitatkoznak rajta.
Belseje. Hsa srgs fehr, tinm, tmttes, porhany; leve elg b,
czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, noha nem mindenkor kel-

190
lleo- ffszeiesz. Magtokja nyilttengelyf; kiss nyilt fikjaiban szmos,
hosszas, lapos, barns, p magvakat rejt. Jvehelycsve kpalak, a gymfilcsbe csak kevss lehatol.
Fja. Erteljes, edzett; korn s igen bven term; inkbb vagy
kevsbb nyilt szgekben flfel ti'ekv gaival, ujelyek gymlcsz szei'vekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de kellleg szells, magas gnibalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlas fnak
is, gulafnak is; mindentt jl dszlik : de, hogy rendesen s gazdagon te
remjen, kellleg nyirkos fldet kvn. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel igen elvkonyodk; egyenesek; bordzatlanok, hegyk fel azonban finoman bordzottak; egsz hosszukban hamvasak inkbb, mintsem molyhosak, csak itt-ott
csupaszak, barnspirosak; aljuk fel finoman fehrhrtysak; apr, kerek
vagy itt-ott hosszas, fehres pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendes levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, tompaliegyek, lajjulk, barns pirosak, nagy
rszt azonban srn felirmolyhosak; alig kill, kt szln bordzott, sz
les talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, zmk tojsdadok vagy csaknem gmbly
dedek, pirosas gesztenyeszinek, hegyknl azonban si'n fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok; elg vkony s hajlkony
szvetek; hosszas tojsdadok vagy kerlkesek; majd szablyosan, majd
hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb hosszas, de nem les hegyben
vgzdk; csaknem laposak vagy laposcsatornsak; nem veltek, itt-ott
hullmosak; als lapjukon molyhosak, fels lapjukon csupaszak, bgyadtan
fnylk, lnkzldek; szleiken jkora nagy, egyes vagy ketts fogakkal
elg mlyen, kiss lesen s szembetnleg pontozottak. Levjnyelk lioszszas, vastag, merev, molyhos; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel
ll. Levlplhi lndssak, sztllk, gyakran a nyl tvtl kiss flebb, a
nylre helyezettek, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagy
sgak, laposak, itt-ott kiss hullmosak; rzsunt flfel ll nyelkrl csak
nem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevel. Bizonytalanok.
Leiri. O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. I. 35.5.
Mas, Le Verger, IV. 9. s msok.
szrevtel. Nvnyzetre nzve sokat hasonlt az Orleansi renet n
vnyzethez : de gymlcsei finom z dolgban sohasem versenyezhetnek az
Orleansi renet gymlcseivel; hanem ezen hinyukat avval ptoljk ki, hogy
sohasem repedeznek ugy fl, a mint flrepedezni szokott nmely kedveztlen
vjrskor az Orleansi renet. Vidkem mostoha viszonyai kzt vgabban
tenyszik s egszsgesebb a Franczia herczegn, mintsem az Orleansi re
net fja.

191

229. Nemes cseh.


(Passo Bhmer; Edler Bhmer.)

Szrmazsa. E jeles almt bold. Dr. Liicas Ede a botzeni gymlcsk


rl rvn flttbb kidicsrte s, lia jl emlkezem, a rzsaahnk csaldj
bl valnak tartotta. Nekem e fajt mg 1869-ben megkldtte Lucas Reutlengenbl. Fajfmon csakliamar termett is: de gymlcseit ppen nem tall
tam rzsaalmnak vagyis knny, puha, vels hnsunak s igy azt liivn, hogy
nem a valdi fajt kaptam, I87(i-ban iijbl meghozattam Reutlingenbl s on
nan ismt csak az elbbi fajt kaptam. Ekkor azutn 1879-ben meghozattam
PlantiresbL a Simon-Louis testvrektl s Angersbl. Leroy vilghr fa
iskoljbl is egyszerre: de e kt utbbi helyrl kerlt fajom ismt teljesen
azonosnak bizony-ult azon fajommal, a melyet Dr. Lucastl els zben kap
tam volt. Ennl fogva mi' most fajom valdisgban nem lehet okom k
telkedni.
rsideje. Nlam nov. dec. hvsebb tjakon valsznleg tavaszig
is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha valamivel nagyobb is.
A!al(ja. Nlam rendszerint magasnak ltsz, kpos gmbalaku; elg sza
blyosan boltozott sikflletf. Zme a kzptjnl rendszerint albb, a sz
ras vg fel esik, honnt hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl laposas talpban vgzdik; kelyhe fel pedig szelden fogyva boltozdik s t(mipakupos vgben enyszik el. S z r a rvid, elg vastag, fs, bunksvg;
ritkn emelkedik a szpen kikanyai'tott, mly tlcsralaku reg karimja
szinvonalig. K e l y h e zrt vagy flignyilt; flll, hosszas, merev s molylios osztvnyaival elg tgas, de ritkn mly regben l, meljmek aljn s
falain elg szembetnleg kiemelked, lapos rnczok s bai'zdk vltakoz
nak, de ezek az reg karimjt alig teszik kiss hullmoss s a gymlcs
derekra, szrevehetleg nem vonulnak fl.
Szne. Bre finom, de SZVS, sima, gyngdtapintatu, ragyog fnyes;
elejnte fehres zld; rtvel lnksrga vagy szalmasrga; napos oldaln,
gyakran, szeld pirossal mosott vagy csak belehelt. Pontozata elg srf s
elg szembetn; brha tbbnyire csak a br alul ttetsz s kiss kiemel
ked, fehres pettyecskk alakjban szokott jelenkezn. Rozsda csak elvtve
s ott mutatkozik rajta, a hol a br, fejlds kzben, srlst kapott.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, elg finom; elejnte
roppans, teljes rtvel elg porhany; leve b, czukros gyngd savanynyal
emelt, igen kellemes, noha csak gyengn fszeresz. Magtokja nyiltteugely
fikjaiban szp tojsdad, pirosas barna, p magvakat rejt. Kehelycsve kp
alak, a gymlcsbe elg mlyen lehatol.

192_
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; korn s igen bYen term;
flll vagy kiss uyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gyml
csz szervekkel jl bernhzkodnak, srlombos, de kellleg szells, magas
gmbalaku koront alkot. Mindenfle almaalanyon jl dszlik; alkalmas sz
las fnak is, gulafnak is. Mindentt jl dszlik: de, hogy bven s rende
sen teremhessen s gymlcsei kell finomsgnkat kifejthessk, kellleg nyir
kos fldet kivan.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, vastagok vagy kzpvastagok;
hegyk fel kiss elvkonyodk, de hegyknl gyakran bunksan vgzdk;
egyenesek, noha kiss knyksek; finoman bordzottak; egsz hosszukban
srn fehr molyhosak, vrses barnk; apr, tbbnyire kerek, fak pontok
kal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, laposhluak, tompahegyek, lapulk
srn fehrmolyhosak; alig kill, hosszan bordzott talapon lk.
Vlrgrgyei. Kzpnagyok, zmktojsdadok, vagy csaknem gmblyde
dek, sin fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok, itt-ott pedig elg nagyok; elg vastag s keninyszvetek; hosszas tojsdadok vagy hosszas kerlkesek; majd szab
lyosan, majd hirtelen elkeskenyedi, hosszas, les hegyben vgzdk; csak
nem laposak vagy laposvlgyesek; szleiken itt-ott hullmosak; alig veltek;
nyelkrl majd vziruyosan el-, majd igen rzsunt flfel llk; als lap
jukon molyhosak; fels la])jukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk,
vilgos zldek; szleiken elrehajl, tompa, itt-ott pedig kiss les fogak
kal elg sin s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy k
zphossz, vastag, merev, molyhos, tvnl stt violaszinnel mosott; inkbb
vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi kicsinyek, ridomuak,
hamar elhullk; nha azonban keskenylndssak s ez esetben tartsak.
Virgrgyet krt levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszkn lvk;
laposak, hullmosak; rendetlenil fl- s sztll,- vkony nyelkrl mereven
szttei'lk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L e r y, Dict. de pomol. IV. 528. Msok tudtommal mg nem
rtk le.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt csak kedvez vjrssal
terem: teht inkbb val ezen faj is haznk emelkedettebb fekvs vidke
ire, mintsem az alfldre.

193

230. Rzsaszn cousinot.


(Cousinotte rose raye d'automne;

Rosenfarbigor Cousinofc.)

Szrmazsa. E mosolyg: szp, jeles szi almt Diel ismertette meg el


szr krlmnyes lersban. Hozz Heilbronbl, bartjtl, Siclierer tancsos
tl kerlt e faj, melyrl azt gyantja, hogy Frankonbl szrmazik. Napja
inkban mr meglehetsen el van terjedve mindenfel. Ojtvesszejt 1871-ben
kaptam Oberdecktl, Jeinsenbl. Tbb zben tennett mr nlam is. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam aug. vgtl, sept. vgig; hvsebb tjakon janurig
is eltart a nlkl, Jiogy a gymlcs megfouyadna.
Minsge. 1. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Tojsdad-kupalaku, tbbnyire szablytalanul boltozott, szelden
bordsfllet; egyik oldaln i'endszerint hzottabb s emelkedettebb, mint a
msikon. Zme a kzptjnl albb, a szras vg fel esik, honnt szra
fel inkbb vagy kevsbb szelden gmblydve boltozdk s szra krl
tbbnyire szk, de laposas talpban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint
kposn sszehzdik s kelyhe krl elg szk karimban vgzdik. S z r a
rvid vagy rvides vastag vagy nha elg vkony, fs, zldes s kiss moly
hos, hegynl csak kiss bunks; szk s nha elg mly, nlia pedig sekly
regbe helyezett, melynek falait nha finom, ttetsz rozsdamz szokta elta
karni. K e l y h e zrt vagy flig nyiit; rendetlenl flll vagy sszeborul,
hosszas s elg szles, sokig zlden marad osztvnyaival inkbb vagy ke
vsbb tgas s elg mly regben l, melynek aljn s falain szpen ki
emelked rnczok s karimjn ormos emelkedsek vltakoznak, melyek lapos
bordk gyannt gyakran elg szembetnleg a gymlcs derekra is levo
nulnak s annak kerekdedsgt megzavarjk.
Szne. Bre vkony, sima, gyngd s nha kiss zsrostapintatu, fjn
kiss hamvas, ledrzslve szp fnyes; elejnte vilgos szalmasrga; rtvel
szp cztromsrga; napos oldaln s a napnak jl kitett pldnyaiiuilmg az
rnyas oldaln is vilgos vrpirossal mosott vagy csak belehelt s sttebb
piros, szakadozott cskokkal s pettyekkel ritksan becsapkodott. Pontozata
igen finom, a piros sznben apr, ritks, srgs pettyecskk alakjban jelenkez, nem szembetn. Rozsdaalakzat csak elvtve mutatkozik a gymlcsn.
Belseje. Hsa srgs vagy srgsba jtsz fehr, finom, vels vagy por
hany; leve b vagy elegend, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen
kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja nyilttengely; inkbb
vagy kevsbb nylt fikjaiban kevs, vrhenyesbarna, tojsdad, p magot
rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
13

194
Fja. Elg vignvsfl. egszsges s edzett; nem korn, de aztn igen
bven term; nyilt szgekben flfel trekv, de ksbb sztll gaival,
melyek gyiimlcspeczkekkel srn bernlizkodnak, ritks lombozatn, gmbalakn koi'ont alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak
s nyess alatt tartva gulafnak is. Mindentt jl dszlik; de, hogy gazda
gon teremhessen, kellleg nyirkos fldet kivan. Gymlcsei igen jl lljk
helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel szelden
elvkonyodk; egyenesek, noia kiss knyksek, itt-ott szelden bordzottak; csaknem egsz hossznkban finoman s ritksan fehrmolyhosak; itt-ott
csnpaszak, violaszn-barnk; aprbb-nagyobb, kerek, fak pontokkal igen rit
ksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, duzzadthtuak, tompahegyek,
lapnlk, srn fehrmolyhosak; alig kill, szelden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, srn fehr
molyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; nem vastag, de elg kemnyszvetek; a veszszk dei'ekn tojsdadok; a vesszk aljn hossz s keskeny szvalakuak;
rvidke s gyakran lefel grbl hegyben vgzdk; tcibbnyh'e mind csator
nsak, tbbnyire kiss veltek; nyelkrl rzsnnt flfel llk; als lapjukon
finoman molyhosak; fels la])jukon csupaszak, simk, bgyadtan fnj'lk, szp
fzldek; szleiken tompa fogakkal nem mlyen, de srn s elg szablyo
san frszesek. Levlnyelk kzphossz, vkony vagy kzpvastag, rugal
mas, finoman szrs, als feln violaszinpirossal inkbb vagy kevsbb mo
sott; rzsunt flfel ll. Levlplhi tbbnyire ridomnak, itt-ott keskenylndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszak, lndssak
vagy keskenykerlkesek, szleiken hullmosan flhajlk; flll, rugalmas
nyelkrl kiss velten sztterlk.
Hasonnevei. Eosenfarbiger, gestreifter Herbst-Cousinot.
Leirl. D e 1, Kenwbstsorten, VIII. 38.
0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obsth. IV. 233.
M a s, Ponwl. gnrale, IX. 51.
szrevtel. Vidkem mostoha \'iszonyai kztt csak kedvez vjrssal
terem: de nagyobb folyvizeink mellkn s haznk emelkedettebb fekvs
vidkein, a hol a fld nyron t is nyirkos szokott maradni, hiszem, hogy
mindentt kifizeti a helyet, melyet szmra juttatunk.

195

231. Saint-onge-i kormos.


(Eeinette Grise de Saint-Onge.)

Szrmazsa. E jeles, tli kormos alma valsznleg Francziaorszg SaintOnge-nak nevezett vidkrl szrmazik. Gymlcsleirsokat tartalmaz kny
veim egyikben sincs leirva krlmnyesen. Leroy az nagy mmikjban
csak a Hante-Bont" (magyarnl = Franczia kormos renet) hasonnevei kzt
emlti fl: de az n fajom hatrozottan klnbzik a Franczia kormos renettl; mert ennek alakja igen vltoz, mg az n fajom szp szablyos alak
jt mindig megtartja. Ojtvesszejt 187.5-ben kaptam a Simon-Louis testv
rektl, Piantiresbl. Tbb zben termett mr nlam is. Gymlcsei jl egyez
tek a Gufde praticiue ect." rvid jellemzsvel, minlfogva fajom valdis
grl meg vagyok gyzdve.
rsideje. Nlam dec. febr.; hvsebb tjakon ks tavaszig is eltai-t.
Minsge. 1. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alakja. Magas gmbalakn vagy kiipos gmbalakn; szablyosan boltozott
szptermet; egyik oldaln csak nha hizottabb s emelkedettebb kiss, mint
a msikon. Zme kzptjra esik, honnt mindkt sarka fel csaknem egyen
len, de kelyhes vge fel mgis sszbb hzdva boltozdik, mintsem szra
fel, hol rendszerint elg talpasn vgzdik s tompbb karimban fogy el,
mintsem kelyhes vgn. S z r a rvid, kzpvastag, fs, bunksan vgzd,
zldessrga s molyhos; csinosan kikanyartott, tlcsralaku,elg mly regbe
helyezett. K e l y h e zrt vagy flig nylt; sszehajl, de hegykkel htragrbl, hosszas, keskeny, hegyes osztvnyaival tgas, lapos s ritkn mly
regben l, melynek aljn s falain csak igen szeld, lapos rnczok Mthatk: de ezek az reg karimjt alig teszik kiss hullmoss s a gymlcs
derekra nem vonulnak; mirt is ennek kerekdedsge mindig szp szablyos.
Szne. Bre finom, de elg szvs, sima, szraz s kiss rdestapintatn,
bgyadtan fnyl; elejnte vilgos vagy srgs zld; rtvel vilgos-srga;
napos oldaln is csak kiss lnkebb srga s rendszerint minden pii'ossgot
nlklz. Mindezen alapsznbl azonban egy-egy foltocska csak a gymlcs
rnyas oldaln s kehelyregben ltszik ki tisztn; mert az egsz fllet
majd finom, majd kiss rdes, szrksbarna rozsdamzzal srn el van ta
karva. Pontozata elg sr; jkora nagy fehres pettyekbl ll, igen szem
betn. Egy-egy kiemelked, rozsds szemlcs gyakran tallkozik flletn
s rendszerint olyan helyt, a hol a rovarok megsrtettk a bi't.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmtt, roppans; leve b vagy elegend,
igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Mag
tokja nylttengely; zrt vagy kiss nyit, kisded fikjaiban apr, tojsdad,
hegyes, vilgosbarna, p magvakat rejt. Kehelycsve igen rvid kpalak.
13*

196
Fja. Mrskeltnvsf, de eg-szso-es s i^en edzett; korn s bven
term; elg- les szgekben flfel trekv, de ksbb sztll gaival, me
lyek gymlcsz szervekkel hamar s jl beruhzkodnak, elg sfi'lombos,
magas gmbalakn koront alkot. Diszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas
szlasfnak is, gulafnak is; mindentt jl tenyszik: de, hogy i'endesen s
gazdagon teremhessen, kellleg nyirkos fldet kivan. Gymlcsei jl lljk
helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel is
csak keveset vkonyodk, elg egyenesek, noha kiss knyksek; bordzatlanok; flllk vagy les szgekben flfel trekvk; egsz hosszukban
inoman, de elg srn molyhosak; itt-ott csupaszak, zldesbarnk s itt-ott pi
rossal kiss rnyaltak; apr, kerek, fehr pontokkal nem srn, de elg
szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzfek.
Rgyei. Kicsinyek, csaknem iiromszgek, tompa-hegyek, lapulk, piro
sasbarnk, szrks molyhozattal srn takartak; alig kill, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, zmktojsdadok, tompahegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Inkbb kicsinyek, mintsem kzpnagyok; a vesszk hegye fel
gyakran nagyobbak, mintsem albb, a vesszn; kiss vastag s kemnyszvetek
s elg merevek; tojsdadok; lassudan elkeskenyed, hosszas, les s flre is
csavarod hegyben vgzdk; lai)os\-lgyesek vagy csatornsak; inkbb
vagy kevsbb iveitek; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; als lajynkon
inoman molyliosak; fels lapjukon csui)aszak, elg simk, bgyadtan fnylk,
elg stt zldek; szleiken jkora nagy, tompa fogakkal szablytalnul frszesek. Levlnyelk rvides, elg vastag s merev, molylios s tvnl piros
sal kiss sznezett; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben elll. Levlplhi
kicsinyek, iidonumk vagy keskeny-lndssak, elg tartsak. Virgrgyet
krit levelei tbbnyire kissebbek, keskenyebbek, mint a vesszkn levk,
csaknem laposak; flll, vkony, rugalmas nyelkrl bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. A Gude pratique" szerint krlmnyesen le van irva a Revue Horticole" 1867. vf. 311. lapjn: de, sajnos! ezen folyirat nincsen bir
tokomban s a benne kzltt leirst nem olvashattam.
szrevtel. Megrdemli, hogy haznkban is, minden kertben helyet jut
tassunk szmra legalbb egy-egy fnak: de haznk magasabban fekv vid
kein nyeresges volna nagyban is tenysztennk.

197

232. Amlia.
(A m 1 i e.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Leroy, a ki elszr ismertette meg krl


mnyes lersban, csak gyantja, liogy a negyvenes vek derekn, Angers
krnykn nyerte magrl valaki, de azt. hogy ki volt ez a valaki? szorgos
kutatsa daczra sem derthette ki. Brha megrdemlen, mg napjainkban
sincs kellleg elterjedve. Ojt vesszejt 1875-ben kaptam a Simon-Louis test
vrek hres gymlcsteleprl, Plantiresbl. Tbb izben termett mr nlam
is. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam oct. elejtl, dec. elejig, livsehb tjakon tavaszig
is eltart.
Minsge. Kedvez viszonyok kzt I. rend; nlam csak II. rendt
csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Hosszas tojsdad; tbbnyire szablytalanul boltozott s szembetnleg bordsflletti. Zme kzptji'a vagy kiss albb, szras vge fel
esik, honnt szra fel szelden gini)lydik s szra krl tbbnyire szk
s ferdn ll karimban vgzdik, kelyhe fel pedig rendszerint sszbbhuzdva boltozdik s tbbnyii'e szk s szintn ferdnll karimban fogy
el. Szra rvid, vkony vagy kzp vastag, fs, nha hsos; sokig zlden
marad, szk s mly regbe helyezett, mely reget nha egy-egy hsos
kinvs annyira betlti, hogy szra csak parnyi hsos buczok gyannt lt
szik ki belle. Kelyhe nylt vagy flig nylt; rendetlenl flll, hosszas,
keskeny, hegyes s molyhos osztvnyaival nha tgas, tbbnyire azonban
szk s ritkn mly regben l, melynek falait s karimjt inkbb vagy
kevsbb lesen kiemelked bordk teszik egyenetlenu, s e bordk aztn
majd ellapultan. majd lesen kiemelkedve, az egsz gymlcsn vgig nyj
tznak s annak kerekdedsgt megzavarjk s egyik oldalt hzottabb te
szik, mint a msikat.
Szne. Bre finom, de szvs, srna, gyugdtapintatu, elg fnyes; elejnte vilgos zld; rtvel zldes srga; napos oldaln, kivlt a napszegte
pldnyokon, elejnte homlyos, ksbb derltre vltoz barnapirossal van
bemosva vagy csak kisebb-nagyobb terjedelemben belehelve. Pontozata elg
sr; aprbb-nagyobb, fahjszin vagy csak a br alul ttetsz, fehres petytyek alakjban jelenkez. .Tellemznek talltam e gymlcsnl, hogy rajta,
az lesebiien kiemelked bordk gernczn, varrnyszer vonal hzdik a gy
mlcs egyik sarktl a msikig. Rozsda csak elvtve nmtatkozik flletn:
de ajjrbb-nagyobb, barns ragyaszeplk gyakrabban jelenkeznek rajta.
Belseje. Hsa fehr vagy zldesfehr, elg finom, kemnyks, roppa
ns; leve b vagy csak elegend, czukros, gyngd savanynyal emelt, kel-

198
lemes. illatos s fszeresizii. Magtokja ii3'ilttengel}'; uyilt fikjaiban duzzadt
tojsdad, vrlienyesbarna, rvidiegy, p magvakat rejt. Kelielycsove tlcsralaku, a g-ymlcsbe mlyen leliatol.
Fja. Elg- vgnvs, egszsges s igen edzett; korn s igen bveu
term; les szgekben flfel trekv, de ksbb sztll, ers gaival,
melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg sirlombos, de kel
lleg szells grabalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon, al
kalmas szlas fnak s lczezet melletti mvelsre is. Mindentt jl teny
szik ngyan : de, hogy bven s rendesen teremhessen, kellleg nyirkos fldre
van szksge. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy csak kzpvas
tagok, hegyk fel is csak keveset vkon.yodk; egyenesek, alig knyksek,
finoman bordzottak; egsz hosszukban elg srn, de finoman molyhosak,
itt-ott csupaszak, rnyas flkn zldesbarnk, napos flkn homlyos v
rssel rn3'alt barnk; apr, kerek, vagy itt-ott kiss hosszas, fehres pon
tokkal igen ritksan s nem szembetnleg pontozottak; i'endetlen, tbb
nyire azonban elg rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, laposhtuak, tompahegyek,
lapulok, srn felirmolyhosak; inkbb vagy kevsbb kiemelked, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, tompahegyek, aljuknl szenynyesbarnk, hegyknl igen srn felirmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; elg vastag s ers szvetek; kerlkesek vagy tojsdadok, a vesszk hegye fel pedig csaknem
kerekdedek; hii'telen elkeskenyed, hosszas vagy rvidke, lefel s flre is
grbl heg3'ben vgzdk; csaknem laposak vagy laposvlgyesek, szleiken
liullmosak ; inkbb vagy kevsbb veltek; als lapjukon finoman molyho
sak; fels lapjukon csupaszak, elg simk s elg fnyesek, lnkzldek;
szleiken elrehajl, kiss tompa fogakkal srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag vagy csak kzpvastag, me
rev, finoman molj'ho, nyr vge fel, tvnl violaszin-pirossal mosott; rzsunt flfel ll. Levlpllii ridomuak vagy keskenylndssak, tartsak.
Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak, hosszabbak, mint a vessz
kn levk; zstll, rugalmas nyelkrl, velten sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r oy. Dia. depomol. III. 60. Msok tudtommal mg nem ii'tk le.
szrevtel, ilg vidkem mostoha viszonyai kzt is kpes kifizetni a
helyet, melyet a kertben elbglal. Kellleg nyirkos talajban, bizonyra szebb
s finomabbiz gymlcsket fog teremni, ppen ugy, mint hazjban,
Angers vidkn, a hol Leroy egyiknek tallta a legfinomabbiz csemege
gymlcsknek. Megrdemli, hogy minl tbb helyt tegynk vele ksrletet.

199

233. Amerikai uj alma.


(Nouvelle d' Americiue; Neuer Amerikaner.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Oberdieck, a ki krlmnyes lersban el


szr ismertette meg, semmi bizonyosat nem mondliatott szrmazsrl, ha
nem csak gyantja, liog-y Amerikbl szrmazik s ott valsznleg ms nv
alatt van elterjedve. Hozz, Oberdieckhez Jalmtl Nouvelle de Nordameritiue"
nv alatt kei'ttlt. Mg napjainkban is az jdonsgok kz tartozik. Ojtveszszejt 1870-ben kaptam Obei'diecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr
nlam ^is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. vgtl dec. vgig; hvsebb tjakon tavaszig
is eltart.
Minsge. I..rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval nagyobb is.
Alakja. Nha lapos, nha pedig magasnak ltsz gmbalaku; egyik
oldaln gyakran hzottabb, mint a msikon. Zme kzptjra vagy kiss
albb, szras vg lei esik, honnt szra fel szelden gmblydik s szra
krlelg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig elejnte
szelden, aztn mindinkbb fogyva, inkbb vagy kevsbb szles s tbbnyire
ferdn ll, egyenetlenl hullmos karimban vgzdik. S z r a rvid vagy
kzphossz, vkony vagy kzpvastag, fs, molyhos; tgnyilsu, de szk s
mly tlcsralaku regbe helyezett, melynek falait finom, sugaras rozsda
szokta eltakarni. K e l y h e nyiit vagy flig nylt: rendetlenl flll, hoszszas, hegyes s molyhos osztvnyaival majd tgas, majd elg szk, de rend
szerint elg mly regben l, melynek aljrl a karimra s onnan tovbb a
gymlcs derekra is inkbb vagy kevsbb kiemelked lapos bordk indul
nak, melyek a gymlcs kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre finom, de szvs, sima, szraztapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte vilgos vagy kiss srgs zld ; rtvel aranysrga; napos oldaln
szeld, srgs pirossal sznezett s e sznezetben, itt-ott, hosszabb vagy rvi
debb, lnk vagy homlyospiros cskokkal is tarkzott. Pontozata majd s
rbb, majd ritkbb; zlddel vagy fehressel szegett, fahjszn i)ettyecskkbl ll; itt-ott alig, itt-ott pedig elg szembetn. Rozsdaalakzat csak
niia mutatkozik flletn : de fekets ragyaszeplk gyakrabban jelenkeznek i-ajta.
Belseje. Hsa srgs, finom, porhany: leve b. czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, noha nem mindig kellleg fszeresiz. Magtokja
kiss nyilttengely; hosszas s szk fikjaiban tbbnyire idtlen, hosszas
magvakat rejt. Kehelycsve rvid, bls kpalak.
Fja. Vguvs, egszsges s edzett, korn s bven term; kiss
nylt szgekben fl- s sztll gaival, melyek gymlcspeczkekkel elg

200

siru beruliizkodiiak, rilksloiulxjzatu, tereblyes koi'oiit alkot. Dszlik


mindenfle alma-alanyon. Alkalmas szlas fnak s lczezet melletti mve
lsre is. Mindentt jl tenyszik : de bven s rendesen csak ott kpes te
remni, a hol a fld nyron t is kellleg nyirkos maradhat. Gymlcsei jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok,
de hegyk fel lassndon el vkonyodk; egyenesek, alig knyksek; itt-ott
kiss bordzottak; csaknem egsz hosszukban, finoman molyhosak; itt-ott
csupaszak, rnyas flkn zldes barnk, napos flkn pirosas szenynyes
banik; apr, kerek, fehr pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, vagyis itt-ott rvid, itt-ott hosszas levlkzek.
Rgyei. Elg nagj^ok, hosszasak, kiss duzzadthtuak, tompahegyek,
lapulk, aljuknl pirosas szennyesbarnk, hegyknl si'n fehrmolyhosak,
alig kill, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Kzi)nagyok, rvid s hasaskuposak; alig hegyesek, aljuk
nl szrks szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy jkora nagyok, elg vastag s elg kemny szvetek; szles tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hossz, les hegj'ben vg
zdk; teknsek, a vesszk hegye fel pedig csatornsak; alig iveitek; als
lapjukon molyhosak, fels lapjukon csupaszak, nem elg simk, bgyadtan
fnylk, vilgos-zldek; szleiken eli'ehajl, les fogakkal srn, de nem
szablyosan firszesek. Levlnyelk kzphossz, vastag, merev, molyhos;
inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben elll. Levlplhi fogaslndssak,
sztllk vagy hegykkel sarl-alakban a nyl fel grblk, tartsak. Virgrgyet krt. levelei kerlkesek, csaknem lapQsak vagy szleiken kiss
s hullmosan flfel hajlk, inkbb vagy kevsbb veltek, les fogakkal
srn, finoman s elg szablyosan firszesek; nyelkrl csaknem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Nouvelle de Nord-Amarique.
Leiri. O b e r d i e c k , lllustr. Handb. dcr Obstk. \\\\. 167. Msok
tudtonimal mg nem rtk le.
szrevtel. Olyan mostoha viszonyok kzt, a milyenek kz vidkemen
kei'lt, csak kedvez vjrskoi- kpes teremni; minlfogva inkbb val haznk
hegyes-vlgyes vidkeire, mintsem az alfldre. Hiszem azonban, hogy nagyobb
folyvizeink mellkn, a hol a fld nyron t is kellleg nyirkos szokott
maradni, mg itt az alfldn is, haszonnal tenyszthetnk.

201

234. Bordeaux-i renet. (Olv. Bordi.)


(Reinette de Bordoaax; Reinette von Bordeaux.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Nmetorszgba Bordeanx-bl kerlt: de a franczia gj'ttnilcsszek ilj'ennev almt nem ismernek liazjnkban. Oberdieck
szei'int, mg Nmetorszgban is ms, ismeitnev gymlcsket hoztak e nv
alatt foi-galomba. Valszinleg ennek a zrzavarnak tulajdontliat, hogy e faj.
brha megrdemlen a szles elterjedst, mig sincs kellleg elterjedve.
Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett
mr nlam is Oberdieck lersval jl egyez gymlcsket; mirt is fajom
valdisgban nincs okom ktelkedni.
rsideje. Nlam sept. vgtl, nov. vgig; hvsebb tjakon martiusig
is eltart.
Minsge. 1. rend; nha csak U. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Tbbnyire gmbalakii; majd szablyosan boltozott, majd pedig
szelden bordsfllet; egyik oldaln kiss llzottabb s emelkedettebb, mint
a msikon. Zme kzptjra esik, honnt sziu fel szelden gmblydik s
szra krl elg szles, laposas talpban vgzdik ; kelyhe fel pedig rendszerint
kiss sszbb hzdik s kelyhe krl mindig szkebb karimban fogy el,
mintsem szras vgn. S z r a rvid vagy rvides, ritkn emelkedik a szrreg
karimja sznvonalig, kzp-vastag, fs, bunksan vgzd; tgnyilsu. de
szk s mly regbe lielyezett, melynek falait sugaras rozsda szokta bortani.
K e l y h e zrt vagy flignyilt; fll vagy sszeborul, nmjd hosszas, majd
rvid, sokig zlden marad s molyhos osztvnyaival tbbnyire szk s inkbb
vagy kevsbb mly regben l, melynek aljrl szeld, lapos rnczok s
barzdk indulnak ki s ezek mindinkbb elszlesedve a karimn t. a gy
mlcs derekra is flvonulnak, de ennek kerekdedsgt csak ritkn s alig
zavarjk meg.
Szne. Bre finom, de elg szvs, sima, gyngd-, de gyakran szilraztapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte bgyadt vilgos-zld; rtvel kiss
zldes srga; napos oldaln aranysrga s a napnak jl kitett pldnyain
srgs pirossal kissebb-nagyobb terjedelemben sznezett. Pontozata ritks;
jellemzleg nagy, fehrrel szegett, szgletes pontokbl vagy csak a br alnl
ttetsz fehres pettyekbl ll, igen szembetn. Rozsdaalakzatok nha
srbben, nha csak itt-ott fordulnak el flletn.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr,' finom vagy elg finom, poi-hany:
leve elegend, igen czukros, gyngdsavanynyal emelt, igen kellemes, fszeresiz.
Magtokja nyilttengely: kiss nyilt fikjaiban kevs p, hosszas tojsdad,
pirosasbarna magot rejt. Kehelycsve liengereskpos. a gymlcsbe megle
hetsen lehatol.

202

Fja. P]Io- vgnvs, egszsfres s edzett; koi-n s bven tei'nui; elg


uyilt szgekben flfel trekv, de ksbb sztll gaival, melyek gyml
csz szervekkel jl berulizkodnak, elg lombos, de szells, tei'eblyes
koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon: alkalmas szlasfnak s
lczezet melletti mvelsre trpefknak is, Mindentt jl diszlik: de, hogy
rendesen s bven teremhessen, kellleg nyirkos fldre van szksge. Gymlcsei
jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzpliosszak, elg vastagok vagy
csak kzpvastagok; egyenesek, noha kiss knyksek; finoman bordzottak;
egsz hossznkban srn s finoman molyhosak, pirosas szennyesbarnk; apr,
kerek, fehres pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak;
rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, kiss dnzzadthtnak, igen tomijahegyek,
lapnlk, srn fehrmolyliosak; elg kiemelked, hromboi'ds talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok vagy csaknem gmblydedek,
tompahegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok; elg vastag, de hajlkonyszvetek; szles tojs
dadok vagy csaknem kerekdedek; hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb
hosszas s flrecsavarod hegyben vgzdk; laposteknsek vagy csak szleiken
flhajlk s rendetlenl hnllmosak; alig vagy ppen nem veltek; nyelkrl
csaknem vzirnyosan elllk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak,
nem simk, bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken jkora nagy, tompa
fogakkal elg srn, de szablytalanul frszesek. Levlnyelk rvides vagy
kzphossz, vastag vagy elg vastag, merev, molyhos, tvnl violasznpirossal
mosott; majd vzirnyosan el-, majd i'zsunt flfel ll. Levlplhi elg
kifejldttek, lndssak, tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszabbak, kes
kenyebbek, mint a vesszkn levk, kerlkesek, laposak vagy laposvlgyesek,
inkbb vagy kevsbb veltek, hullmosak; rzsunt flfel ll, merev nyelkrl,
bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Goldreinette von Bordeaux.
Leiri. 0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. 1. 503.
i t t r i c h , Haiidbuch der Obstk. I. 419. Msoktl mg nem
olvastam lerst.
szrevtel. Az alfldn csak nagyobb folyvizeink mellkn s ott volna
elnys tenysztse, a hol a fld nyron t is kellleg nyirkos maradhat.
Olyan mostoha viszonyok kzt, a milyeneket vidkemen tall, kevs haszonnal
jrna tenysztse.

203

235. Bterm alma.


(L'Abondante.)

Szrmazsa. E becses alma mg folyvst az jdonsgok kz tartozik.


Mikp a Simon-Louis testvrek nagy catalogjban. a Gude prati([ue"-ban
olvashat, ez eltt, mintegy kt vtizeddel, Haccourtban, Lige, (nmetl:
Ltticli) krnykn fedeztk fl: de krlmnyes leirsa, gymlcsleirsokat
tartalmaz knyveim egyikben sem olvashat mg. Ojtvesszejt 1886-ban
kaptam Kolosvrrl, idsbb Bodor Pl bartomtl, a ki ugyanakkor lersra
alkalmas gymlcsket s egyttal a faj nvnyzetre vonatkoz minden
adatot is szives volt kldeni s kzleni velem; minl fogva e becses almt,
mely a Simon-Ijouis testvrek emiitett catalogjnak i-vid jellemzsvel igen
jl egyezett, mr -is bemutathatom krlmnyes lersban is.
Ersideje. Nlam valszinleg sept., nov.; hvsebb tjakon februrig
is eltart.
Minsge. -s rend vagy csaknem I. rend csemege-, hztartsi s
piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Csaknem tojsdad-gmbalaku vagy kpos gmbalaku; elg
szablyosan boltozott, noha kiss s szelden bordsfllet. Zme a kzp
tjnl kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel tbbnyire hir
telen gmblydik s szra kri szles, laposas talpban vgzdik; kelyhe
fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva boltozdik s kelyhe
kri tbbnyire elg szk karimban enyszik el. S z r a kzphossz, v
kony vagy kzpvastag, fs, kiss bunksan vgzd; tgnyilsu s mly
tlcsralaku regbe helyezett, melynek falait finom, barns, sugaras rozsda
szokta eltakarni. K e l y h e kicsi, zrt: rendetleul flll vagy sszeliajl,
liosszas, keskeny, hegyes s molyhos osztvnyaival elg tgas s mly csszealak regben l, melynek falain csak nn szelid, lapos rnczok nuitatkoznak, a melyek a karimt alig teszik hullmoss: de a gymlcs derekn
nmi bords emelkedsek mgis szlelhetk s ezek miatt a gymlcs gmblydedsge nem mindig szablyos.
Szne. Bre vkony, de szvs sima, gyngdtapintatu, bgyadtan nyl; elejnte srgs-zld; rtvel lnk szalmasrga; napos oldaln, klnsen
pedig a gymlcs szras vgn, nmi ignytelen pirossal is belehelt. Pontozata ritks; aprbb-nagyobb, fehrrel szegett fahjszin pettyekbl ll,
szembetn. Rozsdaalakzat csak elvtve, de egy-egy fekets ragyaszepl gyak
rabban tallkozik rajta.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, elg finom, tmttes,
roppans, de elg poi-hany; leve b vagy elegend, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, noha kevss fszeresz. Magtokja csaknem

204

zrt vag-y csak kiss nyiltteiioelyi: fikjaiban liosszas iieg-yes tojsdad, piro
sas barna, p, nlia pedig csak idtlen magvakat rejt. Kelielycsve tgas,
de igen rvid kpalak.
Fja. Fiatal korban vignvs, egszsges s igen edzett; korn s
csaknem venkint, rendesen s bven tei'm s e miatt nagy fv alig nvekedlietik; nyilt szgekben fl- s sztll gaival, melyek gymlcsz szer
vekkel hamar s jl berulizkodnak, ritks lombozat, lapos gmbalaku ko
ront alkot. I )szlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlas fnak s lczezet melletti mvelsre vagy trpefkuak is. Mindentt jl dszlik: de, hogy
i'endesen s bven teremhessen, ennek is. mint minden almafnak, kellleg
nyirkos fldi van szksge. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk; egyenesek, kiss knyksek; szeliden bordzottal:; elg srn
s finoman molyhosak, pirosas barnk, rnyas flkn s tvk fel halvnysrgs zldek; apr, fehres pontokkal ritksan s nem szerabetnleg pontozottak; tbbnyire rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, tompahegyek, lapulk, szi'kvel rnyalt pirosas
barnk; alig kiemelked, kt szln bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, zmk kposak, kiss hegyesek, gesztenye
szn barnk, nagyi-szt azonban srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok vagy itt-ott elg nagyok; elg vastag s elg
kemny szvetek; szles tojsdadok: hirtelen ekeskenyed, elg rvid, les
hegyben vgzdk; vlgyesek vagy csatornsak, de a vesszk aljn csaknem
laposak; kiss veltek; hullmosak; nyelkrl majd vzirnyosan el-, majd
i'zsunt flfel llk, de itt-ott kiss lefel is grblk; als lapjukon szrks
zldek s finoman molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyad
tan fnylk, vilgos-zldek; szleiken tompa fogakkal elg mlyen, de nem
szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, kzpvastag, elg merev,
finoman molyhos, tvnl halvny violasznnel mosott; i'zsunt flfel ll.
Levlpalhi lndssak vagy ridomuak, sztllk elg tartsak. Virgrgyet
krt levelei tbbnyire kisebbek, keskenyebbek s arnylag hosszabbak,
mint a vesszkn levk, kerlkesek, laposak, szeliden hullmosak; vkony,
merev, nyelkkel egy irnyban sztterlk.
Hasonnevei. Kincsnek.
Leri. Tudtonnnal, mg senkisem irta le.
szrevtel. Haznk hegyes-vlgyes vidkein, btermse s j piaczos
volta miatt, mindentt nyeresges volna tenysztse. Mennyire vlik be alfldi,
mostoha viszonyaink kz? E krdsi'e ksbbi tapasztalat utn adhatunk
csak hatrozott feleletet.

205

236. Carmelitk renetje.


(Reinotto des Carmes ; Carmeliter Eeinetto.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Diel, a ki 1799-ben leirta, nmetorszgi


gymlcsnek tartja: mg az ujabbkori gymlcsszek Francziaorszgbl eredettnek tartjk. A vilgon mindenfel el van mr terjedve s, mint minden
jelesebb rgi gymlcs, szmtalan hasonnv alatt volt s van mg napjaink
ban is forgalomban. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl.
Tbb jzben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. dec, hvsebb tjakon martiusig is eltart.
Minsge, ivitnleg 1. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpuagy; nha valamivel nagyobb is.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban magasnak ltsz, hengeres vagy
kpos gmbalaku; egyik oldaln tbbnyire hizottabb s emelkedettebb, mint
a msikon, klnben pedig elg szptermet s sikfllet. Zme kzp
tjra vagy kiss albb, a szras vg fel esik, honnt nha mindkt vge
fel csaknem egyenlen boltozdik; tbbnyire azonban kelyhes vge fel
sszbbhuzdik s kelyhe krl i'endszerint szkes karimban, szra kri
pedig elg szles, laposas talpban vgzdik. S z ra rvides vagy kzpliosszu, vkony vagy kz()vastag, fs, kiss bunksan vgzd; tgnyilsii,
de szk s mly regbe helyezett vagy oda, egy-egy ppos kinvstl mint
egy beszortott. K e l y h e nylt; flll, de hegykkel htragrbl, hoszszas, hegyes, molyhos s sokig zlden marad osztvnyaival tgas, apos s
ritkn mly regben l, melynek falain szeld, lapos rnczok nylnak a
karimra, melyet szelden hullmoss tesznek, de onnan aztn a gymlcs
derekra, szrevehetleg, majd sohasem voiuinak fl.
Szine. Bre kiss vastag s szvs, sima, szraztapintatu, elg fnyes;
elejnte siipadt zld; rtvel zldessrga; napos oldaln aranysi'ga s a
napnak jl kitett pldnyain homlyos srgs pirossal mosott vagy belehelt
s e sznezetben lnkebb piros, szakadozott cskokkal is becsapkodott; rnyas
oldaln vagy az rnykban ntt pldnyokon a pirossg csak gyngd
rnyalatknt szokott kisebb-nagyobb terjedelemben jelenkezni. Pontozata
nem sr; szablytalanul elhintett, aprbb-nagyobb, felinl szegett szrks
pettyek alakjban jelenkez; itt-ott alig, itt-ott pedig elg szembetn.
Finom, ttetsz, zldesbarna rozsda szakadozott foltokban, majd minden gy
mlcsn, kivlt pedig a gymlcs szrflregnek falain s kelyhes vgn, a hol
nha cserepes rozsda is mutatkozik, szokott jelenkezni.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmtte, elejnte roppans, de ksbb
gyngd s porhany; leve b vagy elegend, igen czukros, gyngd
savanyuyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja kiss nyittengely;
fikjaiban karcsutojsdad, barna, p magvakat rejt. Kehelycsve tlcsralak, a gymlcsbe inkbb vagy kevsbb lehatol.

206

Fja. Vignvs, egszsges, igen edzett; elg korn s igen bven


term; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel trekv, de ksbb szt
ll, nylnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl berulizkodnak,
elg srlombos, de kellleg szells, gmbalaku koront alkot. Dszlik min
denfle almaalauyon; alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva formafknak
is. Mindentt jl dszlik: de bven s rendesen csak kelU'ileg nyirkos talaj
ban terem. Gymlcsei igen jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Igen szmosak, hosszak karcsnak, vkonyak vagy kzpvasta
gok, liegyk fel mind-mind inkbb elvkonyodk; egyenesek, hajlkonyak,
alig knyksek, csaknem bordzatlanok; csaknem egsz hosszukban srn,
de igen finoman fehrmolyhosak, itt-ott csupaszak, pirosasbarnk, tvk fel
pedig zldesbarnk; apr, tbbnyire kerek, fehres poiitokkal igen ritksan
s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvides
levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, kiss laposhtuak, tompaliegyek, lapulk,
pirosasbarnk, nagy rszt pedig srn fehrmolyhosak; elg kill, kt sz
ln s kzepn rviden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hosszas karcsukuposak, tompaliegyek, szrk
vel rnyalt pirosasbarnk.
Levelei. Kzpnagyok; vkony, de ers-szvetek; tojsdad-gm
blyek, nha visszs tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hosszas s flre
grbl, les hegyben vgzdk ; laposvlgyesek, kiss huUmos-szlek; alig
veltek; nyelkrl hanyattgrblten flfel llk; als lapjukon molyhosak;
fels lapjukon csupaszak, simk, elg fnyesek, lnk zldek; szleiken elre
hajl, les fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, vkony vagy kzpvastag, elg merev, moly
hos; nyr vgn, tvnl violaszn-pii'ossal mosott; inkbb vagy kevsbb
les szgekben flfel ll. Levlplhi elg kifejldttek, lndssak, taitsak.
Virgrgyet krt levelei kisebbek, mint a vesszkn evk, hosszas tojs
dadok vagy csaknem lndssak, laposak, hullmosak; hosszas, vkony, rugal
mas nyelkrl bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Lange, rothgestreifte Reinette; Winter-Parmane ; Ludwigsburger Reinette; Forellen-Reinette; (letpfelte Reinette, stb. stb.
Leri. D i e l , Kemobstsorten, I. 141. s 146.
L u c a s , lllustr. Ha7idb. der Obstk. I. 161.
L e r o y , Dict. de pomol. IV. 641.
Mas, Pomol. gnrale, X. 111. s sokan msok is.
szrevtel. Szlltsra is igen alkalmas gymlcsei vgett megrdemlen, hogy mindentt, a hol a fld kellleg nyirkos, nagyban is tenyszszk.
Olyan mostoha viszonyok kzt azonban, a milyeneket vidkemen tall, kevs
haszonnal jrna tenysztse.

207

237. Cellini.
(Der Gollini.)

Szrmazsa. E jeles szi alma valszinleg Angolorszgbl szrmazik.


Hogg Eobert, angol gymlcssz emlegeti fl elszr: de eredetrl csak
annyit mond, hogy bizonyos Philips Lnrd nyerte magrl, Vauxhallban. Mikor
nyerte? s ki volt az a Cellini, a kinek nevrl elkeresztelte? E krdsekre
ads maradt a felelettel. Napjainkban mr meglehetsen el van terjedve
mhidenfel, a mit nagysga, szpsge s a piaczokon kaps volta, vgett meg
is rdemel. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb
zben termett mr nlam. P'ajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Is'lam aug. vgn, sept. elejn; hvsebb tjakon novemberig
is eltart.
Minsge. ]L rend csemege-, de I. rend hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy: gyakran jkora nagy.
Alakja. Kt vgn inkbb vagy kevsbb belaptott gnibalaku vagy
kpos gombaiaku ; tbbnyire szablyosan'boltozott skfllet. Zme kzp
tjra vagy kiss albb, a szi'as vg fel esik, honnt szra fel hirtelen
gmblydik s szra krl szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel
pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva boltozdk s rendszerint
szkebb karimban fogy el, mintsem szras vgn. S z r a rvid, elg vastag,
fs, bunksan vgzd; tgas tlcsralaku, inkbb vagy kevsbb mly regbe
helyezett, melynek falai majd rozsdamentesek, majd finom, sugaras rozsdval
bevontak. K e l y h e nagy, egszen nylt; flll, rvid, keskeny, hegyes s
molyhos osztvnyaival szablytalanul kikanyartott, inkbb vagy kevsbb
tgas s nem mly tnyralaku regben l, melynek falain lapos rnczok s
barzdk nylnak fl a karirara, a hol szelden hullmos emelkedseket
alkotvn elenysznek s a gymlcs dereki-a szrevehetleg nem vonulnak fl.
Szine. Bre flnom, de szvs, sima, gyngdtapintatu, elg fnyes;
elejnte lnkzld; rtvel bgyadt srga vagy zldessrga; napos oldaln,
st nha csaknem krskrl, inkbb vagy kevsbb lnk vrpirossal
sznezett s e sznezetben sttebbpiros, szlesebb vagy keskenyebb, szakado
zott cskokkal is tarkzott s pettyezett. Pontozata az alapsznben igen apr,
zlddel szegett barna pettyekbl ll, alig szembetn: de a piros sznben
jkora nagy, srgs pettyek alakjban jelenkez, elg szembetn. Eozsda
csak elvtve mutatkozik flletn: de egy-egy rozsds szemlcs vagy barns
ragyaszepl gyakrabban tallkozik rajta.
Belseje. Hsa fehr, elg finom, kevss tmtt, elejnte roppans s
pezsg, teljes rtvel pedig vels s porhany; leve b, czukros, gyngd
savanynyal emelt, kellemes, gyngden fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely; zrt, nha pedig kiss nylt fikjaiban kevs, rvid tojsdad, pirosas
barna, p magot rejt. Kehelycsve tgas tlcsralaku.

208

Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; koin s igen bven term;


flll vagy nyilt szgekben sztll, nylnk gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl beruhzkodnak, ritks lombozat, szells, tei-eblyes grabalaku
koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlas fknak s
formafknak is. Mindentt jl dszlik; mg vidkem mostoha viszonyai kzt
is ritka vben marad teljesen meddn. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Kern szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok vagy
kzpvastagok, hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; ritkn egyenesek,
kiss grbk s knyksek; finoman bordzottak; elg strn, de igen tinoman
fehrmolyhosak, pirosasbarnk; apr, kerek vagy itt-ott hosszas, fehr pon
tokkal itt-ott srbben, itt-ott litkbban pontozottak; rendetlen, tbbnyire
azonban kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, kiss duzzadthtuak, tompahegyek,
lapulk, pirosasbarnk, nagyi'szt pedig srn fehrmolyhosak; kiss kiemel
ked, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, aljuknl szennyes
barnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy jkora nagyok; vkony, de ers-szvetflek; szles
tojsdadok vagy kei'lkesek; hirtelen elkeskenyed s kiss flregrbl,
hosszas, les hegyben vgzdk; vlgyesek vagy teknsek; alig iveitek; nye
lkrl majd vizirnyosan el-, majd rzsiuit flfel llk; als lapjukon moly
hosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos
zldek; szleiken eli'ehajl, tompa vagy itt-ott kiss les fogakkal inkbb
vagy kevsbb mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk kzp
hossz, kzpvstag vagy elg vastag, merev, molyhos s tvnl violaszinnel
mosott; nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi rvidek, szles lndssak,
tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vessz
kn levk, laposvlgyesek, hullmosak s csavarosn elgrblk; hosszas,
rugalmas nyelkrl bokrtsan sztterik.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L a u c l i e , I-ter Erg'nzungsband ect. 6.5-dik lapjn.
M a s , Pomol. ghirale, VIII. 165. s msok.
szrevtel. Az alfldn korn s ertetve rnek gymlcsei; mirt is
inkbb val haznk hegyesvlgyes vidkeii-e, mintsem az alfldre: mindazltal,
a hol a fld kellleg nyirkos, brhol is kpes kifizetni a helyet, melyet kr
teinkben szmra juttatunk.

209

238. Brichy Jzsef.


(Joseph de Brichy.)

Szrmazsa. E jeles almt 'au(|ueniohti birtokos s jeles gymlcssz,


Loisel nyerte magrl, 1855. krl, Belgimiiban s egyik bartja nevrl,
elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Brha terjesztsre igen mlt; mg nap
jainkban is folyvst az jdonsgok kz tartozik. Ojtvesszejt 1875-ben
kaptam a Simon-Louis testvrek vilghir gymlesteleprl, Plantiresbl.
Tbb zben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsitleje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon s kedvezbb viszonyok
kzt janurig is eltart.
Minsge. 1. rendt csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is, kisebb is.
Alalja. Tbbnyire hengeres-, nha pedig kpos gmbalaku; szablyosan
boltozott sikllet. Zme kzptjra, nha pedig kiss albb, sz,ras vge
fel esik, honnt mindkt sarka fel csaknem egyenlen, de kelyhe fel
gyakran kiss sszbb is hzdva boltozdik, mintsem szra fel, a hol
azonban rendszerint szlesebb karimban vgzdik, mintsem kelyhes vgn.
S z r a igen rvid, vkony, fs, kiss bunksan vgzd; tgnj'ilsu, de szk
s inkbb vagy kevsbb mly regbe lielyezett, melynek falait flnom, sugaras
rozsda csak nha szokta bortani. K e l y h e zrt vagy flig nyilt; flll,
de hegykkel hti'aiiajl, hosszas, keskeny, hegyes s molyhos osztvnyaival
elg tlgas, de nem mly regben l, melynek falain nhny lapos rnczocska
majd mindig mutatkozik: de kaiimjn olyan hullmos emelkedsek, melyek
lapos bordkknt a gymlcs derekra is flvonulnnak, csak elvtve jelenkeznek.
Szine. Bre vkony, de SZVS, sima, gyngdtapintatu, elg fnyes;
elejnte srgs-zld; rtvel halvny srga; napos oldaln szeld rzsasznnel
belehelt s kiss lnkebb piros, szakadozott cskokkal is ritksan bevonalzott.
Pontozata fahjszin, ritks, inkbb vagy kevsbb szembetn. Rozsda a
szrmlyedst kivve nem fordul el flletn.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, tmtt, roppans,
de teljes rtvel porhany; leve b vagy elegend, igen czukros, finom
savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja
njdlttengely ; kiss nyilt, kagylalakn fikjaiban szp tojsdad, pirosas barna,
p magvakat rejt. Kehelycsve hengeres tlcsralaku, a gymlcsbe mlyen
lehatol.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; korn s igen bven
tei'm; flll vagy nyilt szgekben sztll gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl berulizkodnak, ritks, szells, tereblj'es koront alkot. Dszlik
mindenfle almaalauyon; alkalmas szlas fnak s formaiaknak is. Mindentt
14

210
jl tenyszik: de, liogy rendesen, bven s kell nagysgra fejld g-ymlcsket teremhessen, kellleg nyirkos fldet kivan. (Tyiinilesei igen jl lljk
lielyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy csak kzpvastagok ; elg egyenesek, noha kiss knyksek; itt-ott finoman bordzottak; egsz hossznkban srn sfinomanehrmolyhosak, pirossal kiss i'nyalt
sttbarnk; apr, kerek, fekr pontokkal csak itt-ott, igen ritksan s nem
szembetiinleg pontozottak; rendetlen levlkznek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kiss duzzadtlituak, igen tompahegyek, lai)ulk, srn felirmolyhosak; alig kiemelked, rviden bordzott
talapon filk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, alig hegyesek, fehr molyhozattal
takart szennyesbarnk.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s ers-szvetek; tojsdadok vagy
szles tojsdadok; hirtelen elkeskenyed s kiss flre csavarod hegyben
vgzdk; laposak vagy laposteknsek, Imllmos-szlek; alig vagy ppen
nem veltek; als lapjnkon molyhosak; fels lapjnkon csnpaszak, elg simk
s elg fnyesek, vilgos-zldek; szleiken tompa vagy csaknem kerekhegy
fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk kzjdiosszu, elg vastag vagy
kzpvastag, merev, molyhos; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel,
itt-ott pedig csaknem vizirnyosan elll. Levlplhi elg rvid s keskenylndssak, tartsak. Virgrgyet krit levelei vltoz nagysgak, tbbnyire
hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszkn levk, kerlkesek, csaknem
laposak, rendetlenl Imllmosak; sztll, rugalmas nyelkrl kiss lekonyultn
sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r o y , Dkt. de pomol. ITT. 406. Msok tudtommal mg nem
rtk le.
szrevtel. Alma tenysztsre kedvez, teht kellleg nyirkos talajban
megrdemlen, hogy minderi kertben helyet juttassunk szmra. Mg vidkem
mostoha viszonyai kzt is elg hlsan kifizeti a helyet, melyet kertemben
elfoglal.

211

239. Canadai piros alma.


(Canada i-ouge.)

Szrmazza. E kitn alma-ujdonsg az jszak-amerikai eg}'eslt lla


mokbl szniiazik, hol, kivlt az Uj-York, Ohio s Micliign llamokban
nagyra becslik s szltre tenysztik. Enropba csak a hetvenes vek elejn
hoztk be a Simon-Louis testvrek. Mint terjesztsre kivllag mlt almafaj
mr hozznk is utat trt magnak. Aradon, Ottrubay Kroly, megyei jrsbii- bartonnil, a hol e fajt leirtani, mr tbb' zben termett a Gui'de
pratitiue" rvid jellemzsvel teljesen egyez gymlcsket, melyek a faj
valdisgt csakhamar bebizonytottk.
Ersideje. Az alfldn nov. dec.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. Kitttnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jval nagyobb is.
Alakja. Lapos gmbalaku vagy nlia kiss kuposgmbalaku; elg szab
lyosan boltozott skflfllet, de egyik oldaln hzottabb s emelkedettebb, mint
a msikon. Zme a kzptjnl albb, a szras vg fel esik, honnt szra
fel hirtelen gmblydik s szra krl elg szles. Taposs talpban vgzdik;
kelyhe fel pedig szelden fogyva rendszerint sszbb hzdik s kelyhe krl
elg szk s kiss ferdn ll karimban vgzdik. S z r a rvid vagy
kzphossz, elg vkony, fs, kiss bunksan vgzd; tgnyilsu, de szk
s elg mly regbe helyezett, melynek falait nmi srgs, finom, sugaras
rozsda csak nha szokta bortani. K e l y h e zrt, de gyakran flig nyilt;
sszehajl, de hegykkel htra grbl, rvides, trkenyhegy s molyhos
osztvnyaival szpen kikanyartott, szkes tnyralaku s nem mly regben
l, melynek karimja brha nem hullmos, de ' a gymlcs derekn nmi
lapos s nem szembetn bordk mgis nyomozhatok.
Szine. Bre vkony, de szvs, sima, gyngdtapintatu, elg fnyes;
elejnte zldes, i'tvel pedig csaknem aranysi'ga alapsznbl alig lthat
tisztn egy-egy foltocska; mert az egsz fllet barns pirossal van srn
befuttatva s itt-ott sttebb, itt-ott pedig vilgosabb pirossal szakadozottan
cskozva. Pontozata ritks, aprbb-nagyobb, tbbnyire szgletes, srgs pettyek
alakjban jelenkez, itt-ott alig, itt-ott pedig elg szembetn. Rozsdaalakzat
csak elvtve mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa felir, tbbnyire azonban i'zsaszin-i)irossal inkbb ^'agy
kevsbb sznezett, igen finom, gyngd s vels; leve elg b, igen czukros,
gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresiz. Magtokja
nyilttengely; zrt vagy csak kiss nyilt fikjaiban zmktojsdad, rvidhegy, pirosas barna, p magvakat rejt. Kehelycsve tlcsralaku, a gymlcsbe
vkony hengerknt, igen mlyen leiatol.
U*

2U^
Fja. Elg- vigiivsfl egszsges s edzett; korn s Loven term;
olll vagy elg nyilt szgekben flfel trekv, de ksbb sztll, nylnk
gaival, melyek gyiimlcsz szervekkel jl berulizkodnak. elg lombos, de
kellleg szells, terjedelmes koront alkot. Dszlik mindenfle alniaalanyon;
alkalmas gulafnak, s formafilknak is. Kellleg nyirkos talajban mindentt
jl dszlik s bven is terem. (Tymlcsei jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Elg, szmosak, hosszak, karcsiiak, kzpvastagok, liegyk fel
szelden elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek, bordzatlanok ; elg srn
s finoman molyhosak, barns-srgk, hegyk fel pirosasbarnk; aprbbnagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas, fehres pontokkal elg srn s elg
szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, kiss duzzadthtuak, alig hegyesek,
lapulk, srn fehrmolyliosak; alig kiemelked, csaknem hordzatlan
talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, tojsdadkuposak, karcsuhegyek, aljuknl szennyesbarnk, liegyknl srn fehrmolyliosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vkony, de ers-szvetek;
hosszas tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk;
laposvlgyesek; itt-ott kiss indlmosak; nem veltek; nyelkrl i'zsunt fl
fel llk; als lapjukon molyliosak; fels lapjukon csnpaszak, bgyadtan
fnylk, homlyos zldek; szleiken elrehajl, tompa vagy kiss les fogakkal
nem mlyen, de elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzp
hossz, elg vastag vagy kzpvastag, merev, molyhos; majd vzirnyosan
el-, majd rzsunt flfel ll. Levlplhi keskenylndssak, sztllk, tar
tsak. VirgTgyet krt levelei kicsinyek, keskenyek, lndssak. csaknem
laposak, kiss hullmosak; hosszas, vkony, lugalmas nyelkrl csaknem
vziinyosan sztterlk
Hasonnevei. Red Canada. (Ez azonban nem annyira liasonnv, mint for
galomban lev angol neve a gymlcsnek.)
Leiri. Eurpai gymlcsszek tudtommal mg nem irtk le. A Gude
pratifiue- a hol a gyinlcs i'vid jellemzsre olvashat, Downing, amerikai
gynmlcssz The frnits and the fruits-trees of Amerika" czim nninkjra
hivatkozik, a hol a gymlcs, valsznleg, krlmnyesen le vau rva: de,
sajnos,! ez a munka nincsen meg nlam.
szrevtel. Mennyh'e vlik be ilyen mostoha viszonyok kz, a milyeneket
vidkemen tall? E krdsre bvebb tapasztalat utn lehetne csak kielgt
feleletet adnom. Megrdemli azonban, hogy minl tbben s minl tbbhelyt
tegynk vele ksrletet s ott, hol a viszonyok almatenysztsre kedvezk,
tenyszszk nagyban is.

213

240. Enyedi kormos pepin.


Szrmazsa. E becses, kisded, rendkiviil finomiz almafajrl Vjna
K'roly, rvaszki lnk kldtt liozzm Enj^edrl 1885. szn lersra is
alkalmas gymlcspldnyokat nmtatul s meghatrozs vgett. Mintliogy a
nlam lev, szmos gymlcsszeti mnnkban ismertetett almafajok kzt
hozz mindenben hasonlt s vele azonosnak veliett, egyet sem talltam;
hajland vagyok hinni, hogy ez is egyike lesz azon becses gymlcsknek,
melyekkel Pomona Erdlyt ldotta meg. Vjna Kroly csm szvessgbl
a fa nvnyzetre vonatkoz minden adatnak birtokba jntvn, egyelre
fnebbi nv alatt mutatom itt be.
Ersideje. Az alfldn valszinfleg nov. dec; hvsebb tjakon tava
szig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg 1. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded, mint btermskor a Griisdonki renet.
Alakja. (Tmblyded, vagy kt vgn kiss belaptott gmbalaku; sza
blyosan boltozott, skflet. Zme kzptjra esik, honnt mindkt vge
fel csaknem egyenlen, de kelyhes vge fel mgis kiss sszbb hzdva
boltozdik s mindkt sarkn laposas karimban vgzdik. S z r a rvid,
kzpvastag, fs, kiss bunksan vgzd; inkbb vagy kevsbb tgas s
nem mly regbe helyezett, melynek falait s karimjt finom, fahjszin
rozsdamz takarja s ezen rozsdamz nha a gymlcs derekig is felh
zdik. K e l y h e zi't; sszehajl, szles, de trkenyhegy s molyhos osztvnyaival majd a flsznre helyezett, majd igen sekly s lapos mlyedsben
l, melynek aljn s falain szeld, lapos rnczok szlelhetk, de ezek az
reg karimjn elenysznek s a gymlcs derekra nem vonulnak fl.
Szne. Bve vkony, de igen szvs, sima, szraz vagy szelden rdestapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte srgs zld; rtvel czitromsrga; na
pos oldaln is csak kiss lnkebb srga, rendszerint minden pirossg nl
kl. Pontozata ritks, fahjszin; csakis az alapsznben lthat, mert a
gymlcs' legnagyobb rsze finom, fahjszn rozsdval van behlzva vagy
mrvnyozva ugy, hogy az alapszn (;sak kisebb-nagyobb foltokban tnik ki
tisztn.
Belseje. Hsa fehres vagy kiss srgsba jtsz fehr, igen finom,
tmtt, roppans, de teljes i'tvel elg poi-hany; leve b, igen czukros,
gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s fszeresz. Magtokja
zrttengely; kisded, szkes fikjaiban hosszas tojsdad, hegyes, barna, so
vny, de p magot rejt. Kehelycsve r'vidhengeres vagy tlcsralaku, a
gjiimlcsbe csak kevss lehatol.
Fja. Fiatal koiban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de egsz
sges s edzett; korn s bven term ; les szgekben flfel trekv, de
ksbb sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak,

214
ritkslombozatu, szells, tereblyes koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlas fnak s bokoralaku fnak is. Mindentt jl teny
szik s, mikp fiatal ojtvnyomrl ltom, mg nlam is vgnvsnek rvend;
hiszem azonban, hogy kellleg nyirkos talajban mindentt bvebben fog
teremni, mintsem az n kertem knnyen kiszrad, laza talajban, tymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, elg vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel szelden elvkonyodk; elg egyenesek, noha knyksek, csak
nem bordzatlanok; srn s finoman fehrmolyhosak, pirosas barnk ; ap
rbb-nagyobb, kerek, fehres pontokkal, aljnk fel srbben, hegyk fel
ritksan, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, szlestalpnak, dnzzadthtuak, igen tompahegyek, lapulk, srn fehrmoljdiosak; elg kiemelked, kt szln rviden
s laposan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, csaknem gmblydedek, igen tompahegyek,
aljuknl szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok; elg vastag, de nem kemnj'szvetek; szles
tojsdadok vagy csaknem kerek tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, inkbb
vagy kevsbb hosszas s kiss les hegyben vgzdk; laposteknsek, a
vesszk hegye fel pedig lapos csatornsak; nem veltek, de hegykkel le
fel s flre is grblk; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk ; als lap
jukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, csaknem fnytele
nek, homlyos zldek; szleiken elrehajl, jkora nagy, tompa fogakkal
mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, vastag,
merev, molyhos, tvnl violasznnel mosott vagy csak belehelt; majd vz
irnyosan, majd kiss rzsunt flfel ll. Tjevlplhi elg kifejldttek,
szleslndssak, sztllk, de hegykkel a nyl fel visszakanyarodk, tar
tsak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgnak, tbbnyire hosszas kerlkesek, szleiken felhajlk; nigalmas nyelkrl bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtonnnal ekkorig mg senki sem rta le.
szrevtel. Mennyii'e fog bevlni ilyen mostoha viszonyok kz, a
milyeneket kertemben tall ? e krdsre most mg korn volna feleletet koczkztatnom : de arrl, hogy kellleg nyirkos talajban hlsan ki fogja fizetni
a helyet, melyet szmra juttatunk, mris meg vagyok gyzdve.

215

241. Erdei szp.


(Belle du bois.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Mikp Leroy megjegyzi; 1840 krl kezdett


Francziaorszgban forgalomba jnni. Noisette Lajos, liires franczia gyttmlcssz volt az els, a ki 1839-ben flemlegette s leirta e i'endkivl nagy
almt, de szrmazsrl mitsem jegyzett fl. Ojtvesszejt, lersra is
alkalmas, szp gymlcspldnyokkal egytt, 1882-ben kaptam Sziklay Ede
kedves csmtl, Jankrl. Nlam mg nem termett; de, mert a kldtt
gymlcsk s a Jankrl kapott vesszkrl nevelt ojtvnyom nvnyzete is,
jl egyeznek Leroy lersval, a faj valdisgban nem levn okom ktel
kedni,, mris bemutathatom azt krlmnyes lersban is.
rsideje. Nlam valsznleg oct. nov.. hvsebb tjakon mrtiusig
is eltart.
Minsge. 11. rend csemege-, de 1. rend hztartsi gymlcs.
Nagysga. Igen nagy vagy lendkvl nagy.
Alakja. Szablytalan gmbalaku, rendszerint inkbb szles, mint magas:
egyik oldaln hizottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme tbbnyire
kzptjra vagy kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel sze
lden gmblydik s szra krl szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe
fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva, kiss ferdn csonk
zott, vastag, kpos vget alkot. S z r a elg rvid vagy igen rvid, elg
vastag; tgnyilsu. de fenekn sszeszklo, igen mly regbe helyezett,
melynek falait finom, fahjszn, sugaras rozsdamz szokta bortani. Kelyhe
nagy, nylt vagy flig nylt; flllo vagy kiss sszehajl, sokig zlden
marad, rvid s molyhos osztvnyaival tgas s elg mly regben l,
melynek aljrl inkbb vagy kevsbb lesen kiemelked bordk nylnak a
karimra s onnan tovbb a gymlcs dei'ekra, melynek kerekdedsgt tbb
nyire megzavarjk.
Szne. Bre elg vastag s szvs, sima, gyngd vagy kiss zsros
tapintatn, bgyadtan fnyl, elejnte spadt zld; rtvel zldesbe jtsz
srga; napos oldaln nha nmi ignytelen pirossal belehelt. Pontozata rit
ks; jkora nagy, fahjszn pettyekbl ll, elg szembetn. Rozsda
alakzat csak elvtve fordul el rajta.
Belseje. Hsa fehres, nha zldesbe jtsz srga, flfinom, kevss
tmtt, elejnte roppans, ksbb, teljes rtvel elg porhany; leve elg b,
cznkros, inom savanynyal emelt, kellemes,' noha kevss fszeresz. Mag
tokja nyilttengely; nyilt fikjaiban szmos, apr, tojsdad, pirosasbarna, p
vagy csak idtlen magot rejt. Kehelycsve rvid, tgas kpalak.
Fja. Elg vignvs, egszsges s edzett; elg korn s bven term;
inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gy-

216
mlcsz szervekkel jl benilizkodiiak, elg lombos, de szells, gmbalaku
koront alkot. Dszlik mindenfele almaalanyon: inkbb val fzralaku
vagy trpe fknak, mintsem szlas fnak; mert nagy gyiuulcseit az ersebb szelek knnyen lehnyhatjk. Termkeny s kellleg nyirkos talajban
diszlik s terem legjobban.
Vesszei. Elg szmosak, elg hosszak, elg vastagok vagy kzpvas
tagok, hegyk fel raindinkDb elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss
knyksek ; szrevehetleg bordzottak; csaknem egsz hosszukban elg
srn, de igen finoman fehrmolyhosak, pirossal i'iiyalt barnk; aljuk fel
s rnyas flkn zldesbarnk: igen api', kerek, fehres pontokkal elg
srn, de alig szrevehetleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, laposhtnak, csaknem hromszgek, kiss hegyesek,
lapulk, srn fehrmolyhosak; elg kiemelked, hosszan bordzott talapon
lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, hosszaskuposak, tompa
hegyek, aljuknl szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, elg vkony, de ers szve
tnek; szles tojsdadok, itt-ott azonban elg hosszas tojsdadok; hirtelen
elkeskenyed s rendszerint flregrbl, hosszas, les hegyben vgzdk;
laposteknsek vagy fkp a vesszk hegye fel levk, csatornsak, kiss
veltek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, nem simk,
bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken tompa vagy itt-ott kiss les
fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk kzp
hossz, kzpvastag, merev s molyhos, tvnl stt violasznnel mosott;
inkbb vagy kevsbb i'zsunt flfel ll. Lev]i)]hi kiss szrnyaslndssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire hosszas s kes
keny kerlkesek vagy csaknem lndssak, vlgyesek, i'endetlenl hullmo
sak ; merev nyelkrl bokrtsan flfel llk.
Hasonnevei. Belle Dubois; Belle des bois; Ehode-Island; Reinette des
Danois.
Leiri. L e r y, Did. de pomol. lII. 106. s msok, de a kiknek m
vei azonban lncsenek }neg nlam.
szrevtel. A kinek mdja van fzi'alaku fkkal szeglyezi kertje
tblit; ilyen czlra rendszerint a legnagyobb gymlcsket szokta vlasz
tani. Az itt leirt faj tekintlyes nagysgnl fogva kivllag alkalmas lesz
erre a czlra is.

217

242. Ghring renetje.


(Ghrings Eeinetto.)

Szrmazsa. E jeles almt Ghring, trvnyszki tisztvisel nyerte mag


rl 1831-ben, Oldislelien-ben, '^l'hflring'iban. Mg napjainkban is kevss van
elterjedve. Ojtvesszejt 187()-ben kaptam Dr. Lucastl. Iteutlingenbl. Tbb
zben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam dec. jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. Kittnleg I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alal<ja. Kt vgn belaptott s tbbnyire szablytalan gmbalaku; nha
lapos gmbalaku; egyik oldaln gyakran hizottabb s emelkedettebb, mint
a msikon. Zme tbbnyire kzptjra esik, honnt mindkt sarka fel csak
nem egyenlen, de kelyhes vge fel mgis kiss sszbblmzdva boltozdik
s itt, rendszerint fei'dn lh), szkebb karimban vgzdik, mintsem szras
vgn. S z r a rvides vkony vagy kzpvastag, fs, kiss bunksan
vgzd; tgnyilsu, de szk s mly, tlcsralaku regbe helyezett, mely
nek falait, st nha karimjt is, majd finom, majd kiss rdes, sugarakra
szakadoz rozsdamz bortja. Kel yhe nylt vagy flgnyilt; rendetlenl fl
ll, hosszas, hegyes s sokig zlden marad osztvnyaival tgas s inkbb
vagy kevsb mly tnyralaku regben l, melynek falain finom lapos
rnczok vltakoznak, melyek az reg karimjn szelden hullmos emelked
seket alkotnak s gyakran, noha kevss szembetnleg, lapos bor
dkknt a gymlcs derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt kiss meg
zavarjk.
Szne. Bre vkony, de igen szivs, sima, gyngd, de szraztapintatu,
elg fnyes; elejnte srgs zld; rtvel szj) czitromsrga; napos oldaln
is csak elvtve kap nmi, gyinigd piros rnyalatot. Pontozata ritks; apr
fehrrel szegett barns vagy fahjszin pettyecskkbl ll, nem szembetn.
Rozsdaalakzatok, nhanha, nemcsak szras vgn, de flletn egyebtt is
szoktak mutatkozni. Jellemz e gymlcsnl, hogy nmely i)ldnyn, a kely
hes vgtl nha a szras vgig is lehzd, varrnyszerleg lesen kiemel
ked vonal szlelhet.
Belseje. Hsa srgs, magtokja krl zldes erekkel jelzett, igen finom,
tmtt, kiss roppans, de teljes rtvel vels s porhany; leve b, igen
czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja nylt-tengely; kiss nylt, tgas fikjaiban hosszastojsdad, hegyes, barna, p magvakat rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Mrskeltnvs, de elg egszsges s edzett; korn s a neki
kedvez viszonyok kzt igen bven tenn; rendetlenl fl- s sztll, me
rev gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl bernhzkodnak, elg srt-

218
lombos, gmbalaku koront alkot. Dszlik miiiflenfle almaalaiiyon; alkal
mas szlas fuak s nyess alatt tartva, g-ulatnak is. Vidkem mostoha vi
szonyai kzt a tarts szrazsg-ot megsnylette; minl fogva bizton lltliatom, hogy vg tenyszethez s termkenysghez kellleg nyirkos fldre
van szksge. (Tymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, kzpliosszak,. vastagok, hegyk fel is csak keve
set vkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek, finoman bordzottak; egsz hosszukban srn s finoman molyhosak, vrses sttbarnk;
rnyas felkn s tvk fel zldesbarnk; apr, kerek, fehres pontokkal
ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban
rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, tojsdadok, kiss duzzadt
htnak, alig liegyesek, lapulok, barnspirosak, nagyi-szt pedig srn fehrmolyhosak; alig kill, hrom rvid bordval jelzett talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, tompahegyek, aljuknl szenynyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; nha nagyobbak is, kisebbek is; elg vastag
s kemnyszvetek; tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegy
ben vgzdk; laposvlgyesek; rendetlenl hullmosak; alig vagy ppen nem
iveitek; nyelkrl rzsunt flfel llk; als lapjukon molj'hosak; fels lap
jukon csupaszak, vilgos-zldek; szleiken tompa fogakkal szablytalanul
frszesek. Levlnyelk rvid vagy kzphossz, elg vastag, merev s s
rn molyhos; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi
fejletlenek, r-idoniuak, de mgis elg tartsak. Virgrgyet krt levelei
hosszabbak, keskenyebbek s vkonyabbszvetek, mint a vesszkn levk,
csaknem laposak, szleiken rendetlenl hullmosak; rvidebb vagy iiosszabb,
rugalmas nyelkrl bokrtsan flfel llk.
Hasonnevei, lihrings glbe Eeinette; Amtmann (Thrings Eeinette.
Leiri. L u c a s , lllustr. Handb. der Obstk. I. 117. s
Monatshefte 1867. vfolyam 33. lapjn, a hol a gy
mlcs .sikerlt szines brja is lthat.
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellkre, a hol a fld nyron t is
kellleg nyirkos maradhat, itt, az alfldn inkbb beillik e finomz alma
faj, mintsem haznk jszaki, hegyes vidkeire. Az alfldinl hvsebb g
hajlat alatt, Oberdieck Jeinsenben s Nienburgban nem tallta termkeny
nek s gymlcseit finonizeknek: mg nlam kedvez vjrssal nemcsak
bven, de igen finomiz gymlcsket is termett.

219

243. Harmat-alma.
(Hoary Morning; Morgenduftapfel.)

Szrmazsa. E szp s j alma eredetrl csak annyit emltenek leri,


hogy 1830. krl Angoloi'szgbl, fnebbi, zrjel kz tett, angol neve alatt
kezdett elterjedni. Napjainkban mindentel el van mr terjedve. Ojtveszszejt I87()-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Gyakran termett mr nlam is.
Fajom, valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vgtl november vgig; hvsebb tjakon
tavasz derekig is eltart.
Minsge. I. rendit csemege-, hztartsi s piaezos gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy legalbb jkora nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire lapos gmbalaku; nha csaknem flgmb-alakn;
tbbnyre szablyosan boltozott skfollet. Zme majd kzptjra, majd jval
albb, szras vge fel esik, honnt szra fel hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl szles, laposas karimban vgzdik ; kelyhe fel pedig
majd flgiimbalaknlag boltozdik, majd szelden sszbb hzdva szk kari
mban fogy el. S z r a rvides, vastag, fs, tve fel hsos s hzott; nha
igen rvid s csak hsos buczokknt jelenkez: tgnylsu. de nem mly
regbe helyezett, s oda, nha egy-egy hsos dudortl mintegy beszortott.
Szrregnek sokig zlden marad falai majd rozsdamentesek, majd finom,
fahjszin, sugaras rozsdval bevontak. K e l y h e zrt. nha pedig flgnyilt; bortsan flll, hosszas, keskeny, hegyes s molyhos osztvnyaival
tbbnyre szk s nem mly regben l, melynek aljn lapos dudorkk s rnczok lthatk, melyek a karima fel igen elszlesednek s gyakran, brha
nem szembetnleg, az egsz gymlcsn vgig nyjtznak s annak kerekdedsgt nha kiss megzavarlak.
Szne. Bre vkony, de igen szvs, sima, gyngd s lltban kiss
zsrostapintatu; fjn inkbb vagy kevsbb hamvas; ledrzslve elg fnyes;
elejnte srgs zld; rtvel elg srga; napos oldaln lnk pirossal svolt
vagy szlesebb-keskenyebb cskokkal becsapkodott, mely sznezet a gymlcs
rnyas oldaln mindinkbb eliialavnyultan s csak gyngd leheletknt szo
kott mutatkozni. Pontozata ritks, apr, alig szembetn; nha azonban a
piros sznben, aprbb-nagyobb, fehres pettyek alakjban jelenkez, elg
szembetn. Rozsda csak elvtve mutatkozik flletn.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr a magtok krl pirosas erekkel, a
br alatt pedig rzsaszn rnyalattal, finom, elejnte kemnyks, rtvel pedig
gyngd s porhany; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kelle
mes, illatos s fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely; zrt vagy csak
kiss nylt fikjaiban jkoi'a nagy, hosszas tojsdad, pirosasbarna, p mag
vakat rejt. Kehelycsve tlcsralaku, a gymlcsbe igen mlyen lehatol.

220

Fja. Vanvfi, e.o-szsges, edzett: korn s hveii tenii; el,? les


szgekben flfel trekv, szmos ,g-aival, melyek gymlcsz szervekkel jl
bernlizkodnak, stri'lombos, gmbalakn koront, alkot. Dszlik mindenfle alma
alanyon; alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva gnlafnak is. Vidkem
mostoha viszonyai kzt, a tbb ven t tart szrazsgot kiss megsnylette,
a mi elgg mutatia, hogy olyan takjra van szksge, melybl a nyirkos
sg szraz vek alkalmval se hinyozzk, (lynmlcsei jl lljk helyket
a fn.
Vesszei. Igen szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok
vagy kzpvastagok ; hegyk fl is csak keveset vkonyodk; elg egyene
sek, noha knyksek; finoman bordzottak; egsz hosszukban srtn s fino
man molyhosak, pirosasbarnk; aprbb-nagyobb, kerek vagy hosszas, fehres
pontokkal elg sttrn s elg szembetfnleg pontozottak; rendetlen levlv zek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadok, kiss duzzadthtuak,
tompahegynek, lapulk, srn fehrmolyhosak; inkbb vagy kevsbb kiemel
ked, hromboi'ds talapon lk.
Virgriigyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegynek, aljuknl szenynyesbarnk. hegyknl srtn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy kzpnagyok; nem vastag, de elg kemnyszvetek; hosszas tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hosszas, tompa vagy kiss
les hegyben vgzdk; laposcsatoi-nsak; szleiken kiss hullmosak ; alig
vagy ppen nem veltek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak,
elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos-zldek; szleiken elre hajl, tompa
vagy csak kiss les fogakkal nem mlyen, de elg srtn s elg szablyo
san ftrszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, elg vastag, merev,
molyhos s tvnl j darabon violaszin-pirossal mosott; majd vzii'nyosan,
majd rzsunt flfel ll. Levlplhi tbbnyire fejletlenek, liulssak, elg
tartsak. Virgrgyet krt levelei arnylag hosszabbak, kes.kenyebbek s
hajlkonyabbszvetek, mint a vesszkn levk, nyelk fel tbbnyire kes
kenyebbek, mint hegyk fel, laposak, hullmosak ; hosszas rugalmas nye
lkrl lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Brouillard; Bednfteter Morgenapfel; Dainty-Apple; Sam
Kawlings; Bednfteter Apfel, Thauapfel.
Leirl. L u c a s, lllustr. tlandb. der Obstk. I. 97. s
lllustr. Mouatshefte, 1867. 6. lapjn sznes brval.
L e r 0 y, Did. de poinol. ITI. 379. s msok.
szrevtel. Hvsebb tjakra inkbb val e becses almafaj, mintsem
az alfldre : mert itt korn s ertetve rnek gymlcsei, fja pedig szenved
az itt gyakran ismtld szi'az vek alatt. Jlosolyg sz[) s j gymlcsei
vgett azonban megrdemli, hogy brhol is helyet szortsunk szmra
krteinkben.

221

244. zletes zld alma.


(Grnor

Schmockapfol.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Erdlyben, klnsen a Szszfldn rg id


ta nagyban el van terjedve, a hol ktfle zletes alnrt ismernek s pedig
az egyik a fnebbi, a msik az zletes piros alma: de az erdlyi szakrt
pomologok mindkt fajt egynek tartjk. Nlam csak a lnebbi van meg; a
msikat nem ismerem s a mit nekem Erdlybl zletes piros alma nv alatt
kldttek, valszinleg hamis faj volt; mert a fnebbitl nemcsak szini'e, de
egybb jellemvonsokban is klnbz volt. Lauche, nmet gymlcssz, hi
vatkozva (Ihrist Vollstilndige Poniologie" czinni nunikjra, a hol a SchmeckApfel szintn ie van irva, valsznnek tartja, hogy ez alma Hollandibl
szrmazik. Hollandibl szrmazott-e Erdlybe is? E krdsre hatrozott fe
leletet nem adhat mg a gymlcsszet irodalma. Ojtvesszejt 1879-ben kap
tam Vlyi Elek, ref esperes bartomtl, Kenteikrl. Tbb zben termett
mi' nlam is a fajfn. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. dec; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl; gyakran jkora nagy.
Alakja. Gmblyded vagy kt vgn belai)tott gmbalakn; elg szab
lyosan boltozott; noha szelden bordsfllet. Zme kzptji-a esik, honnt
gyakran mindkt vge fel csaknem egyenlen, de kelyhes vge fel mgis
tbbnyire kiss sszbbhnzdva boltozdik s mindkt sarkn laposas, de rit
kn szles karimban vgzdik. S z r a rvid vagy rvides, vkony vagy
kzpvastag, fs, nha kiss hsos, tbbnyire bnnksan vgzd; szk s in
kbb vagy kevsbb mly regbe helyezett, melynek sokig zlden marad
falait nmi finom, ttetsz, sugaras rozsda csak nha szokta bortani. K e l y h e
zrt; flll vagy rendetlenl sszehajl, hosszas, keskeny, hegyes s moly
hos osztvnyaival tbbnyii'e szk s inkbb vagy kevsbb mly i-egben l,
melynek aljn csinos, la^ios dudorkk s falain lapos rnczok s barzdk
mutatkoznak, de ezek az reg karimjn elszlesednek s a gymlcs dere
kra csak kevss szembetnleg vonulnak fl s annak gmblydedsgt alig
zavarjk meg.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, szraz, de gyngdtapintatu, elg
fnyes; el ej n te sppadt vagy fehres zld; rtvel vilgos vagy fehres srga,
itt-ott zldessel rnyalt; napos oldaln halvny pirossal belehelt s e szne
zetben rvidebb vagy hosszabb, szakadozott, vilgos vi'piros cskokkal s
pettyekkel tarkzott. Pontozata nem sr, igen finom, apr, fehres pettyek
bl ll; nem szembetn, liozsdaalakzat csak ott mutatkozik flletn, a
jiol a br, fejlds kzben srlst kapott.

222

Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, nem tmtt,
gyngd s porliany; leve b, igen cznkros, gyngd savanynyal emelt, igen
kellemes, sajtszeiiien illatos s ftszeresizt. Magtokja nyilttengely; tbb
nyire zrt fikjaiban szp, tojsdad, vilgospirosas vagy barna, p magvakat
rejt. Kelielycsve-inkbb vagy kevsbb hegyes kupalaku.
Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de egsz
sges s edzett; korn s elg bven termo; inkbb vagy kevsbb nyilt
szgekben flfel trekv, ksbb sztll s lefel is grbl gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl benihzkodnak, elg lombos, de szells, tereb
lyes koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon. Alkalmas szlasfnak s
.lczezet melletti mvelsre is. Mindentt jl dszlik ngyan: de a tarts sz
razsgot nlam megsnylette kiss. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel kiss
elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek; bordzottak; sfiru s fino
man molyhosak, itt-ott csupaszak, fnyesek, pirossal niyalt sttbarnk; igen
apr, kerek, fehres pontokkal ritksan s alig szrevehetleg pontozottak;
rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, knposak, laposhtuak, tompahegyek, lapulk, pirosasbarnk, nagyrszt pedig srn fehrmolyhosak; alig
kill, hromboi'ds talapon lk.
Virgriigyei. Kicsinyek, tojsdadkuposak, tompahegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; tojsdadok vagy
hosszas-tojsdadok; majd rvidke, majd hosszas s flrecsavarod hegyben
vgzdk; lapos-vlgyesek vagy csatornsak; nem veltek; nyelkrl majd
vzirnyosan el-, majd rzsunt flfel llk; als lapjakon molyhosak; fels
lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan enj'lk, vilgos zldek; szleiken
elrehajl, tbbnyire apr, les fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz, eg vastag vagy kzpvastag, elg merev,
molyhos s tvnl vi'pirossal mosott; inkbb vagy kevsbb iyilt szgek
ben flfel ll. Levlplhi tbbnyire fejletlenek, r-idomuak vagy keskenylndssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszas, keskenykerlkesek, csaknem laposak, hullmosak; hosszas rugalmas nyelkrl csaknem
vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Schmeckapfel; Schmeketel.
Leri. S t o l l , Der Obstgarten, 1881. 16. szm, 186. lapjn.
L a u c h e, Erster Erglmzungsband, 261. lapjn s msok is.
szrevtel. Hvsebb tjakra s nem oly mostoha viszonyok kz val,
mint a milyeneket vidkemen tall. Jtt, az alfldn csak nagyobb folyvize
ink mellkn vagy kellleg nyirkos talajban volna nyeresges tenysztse.

223

245. Kecskemti vajalma.


Szrmazsa. E jeles nyii alma valszinttleg Kecskemt liatrban kelt
magrl, a hol rg id ta nagyon el van terjedve s a hol tbbfle vltozvnyt ismerik, melyek azonban egymstl lnyegesen nem klmbzuek s a
mi csekly klmlsg ltezik is kzttk, azt vagy a talajbeli klnbzs
vagy a fnak fiatalabb vagy idsebb volta okozhatja csak. Ifj. Csks J
zsef, derk honfitrsam 1872-ben ktfle vajalmrl kldtt nekem jtvesszt
s ksbb mutatul gymlcsket is. Ezek kzl az egyik a (Tyengehju-" a
msik a Kemnyhju-vajalma". Mindkett termett mr nlam is: d sem gy
mlcsket, sem nvnyzetket illetleg, lnyeges klnbsget nem talltam
kztk. Ksbb, 1883-bau Katona Zsigmond gygyszersz s szenvedlyes
gymlcssz, bartomtl is kaptam Kecskemtrl, lersra alkalmas gy
mlcspldnyokat, melyekrl e fajt krlmnyes lersban ezennel bemutatom.
rsideje; Jlius msodik fele; hvsebb tjakon valszuileg aug. v
gig is eltart.
Minsge. 11. rend csemege-, de T. rend piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alalija. Vltoz; majd hengeres-kupos, majd tojsdad-gmbly; tbb
nyire szablytalanul boltozott s inkbb vagy kevsbb bords-flilet. Zme
a kzptjnl albb a szras vg el esik, honnt szra fel hirtelen gm
blydik s szra krl elg talpasn vgzdik; kelyhe fel pedig majd sze
lden, majd hirtelen fogyva boltozdik s inkbb vagy kevsbb rvid, tompakupos vgben enyszik el. S z r a hosszas, majd vkony, majd elg vas
tag, fs, de hajlkony; tiivnl inkbb vagy kevsbb hsos, hegynl bnnksan vgzd; srgs-zldszhi, de napos feln pirossal sznezett; tbbnyire
elg szk s mly regbe helyezett s abba egy-egy hsos dudortl nntegy
beszortott. K e l y h e zrt; flll, trkeuyhegy, molyhos osztvnyaival
tbbnyire szk s nem mly regben l, melynek falain szmos rncz s ka
rimjn hullmos emelkedsek lthatk, melyek lapos bordk gyannt inkbb
vagy kevsbb szrevehetleg az egsz gymiUcsn vgig nyjtznak, de an
nak kerekdedsgt csak kevss zavarjk meg.
Szne. Bre vkony, de elg szvs, sima, gyngdtapintatu, csaknem
ragyog fnyes; elejnte lnkzld; rtvel srgs-zld, mely sznezet na
gyobb foltokban csak az rnykban ntt gymlcskn ltszik ki tisztn;
mert nha az egsz fllet rikt(') pirossal van bem()s^'a vagy szeldebb pii'ossal belehelve s kzben-kzben lnkebb piros, szakadozott cskokkal tar
kzva. Pontozata alig szrevehet. Kozsdaalakzat csak elvtve tallkozik rajta.
Belseje. Hsa fehr; a br alatt, kivlt az ersebben sznezett pl
dnyoknl, rzsasznbe jtsz, elg finom, knny s puha; leve elg b,
czukros, nmi gyngd savanynyal emelt, kellemes, noha kevss fszeresiz.
Magtokja nyilttengely; kiss nylt s tgas fikjai nndenikben kt-hrom,

224

vilgos-vrhenyes barna, p magot rejt. Kelielycsve hegyes kpalak, a


gymlcsbe mlyen behatol.
Fja. Erteljes, vgnvsii, edzett; elg korn s a neki kedvez he
lyen igen bven term; flll vagy elg les szgekben flfel trekv, ny
lnk, de ers gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl bei'uhzkodnak, srlombos, magas gmbalaku koront alkot. Diszlik mindenfle almaalanyon;
alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva gulafnak is. Mg vidkem mos
toha viszonyai kzt is jl dszlik: de itt gymlcsei a Kecskemten termet
teknl jval kisebbek s csak kedvez idji-ssal kpes teremni. Gymlcsei
jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, elg vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel lassudan elvkonj'odk; eg egyenesek, alig knyksek; szel
den bordzottak; csaknem egsz hosszukban finoman molyhosak, itt-ott csupaszak, simk, csaknem fnyesek, pirosasbarnk, aljuk fel pedig zldesbar
nk; aprbb-nagyobb, kerek vagy hosszas, fehres pontokkal i'itksan, de
elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, szlestalpnak, kerekhegyek, lapulk, srn
fehrmolyhosak; alig kill, hrom, hosszas bordval elltott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hasaskuposak, alig hegyesek, sznnyesfehr
molyhozattal srn takartak.
Levelei. Kzpnagyok; kiss vastag, de hajlkonyszvetek; hosszas to
jsdadok vagy kerlkesek; hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vg
zdk; laposak vagy lapos vlgyesek; szleiken rendetlenl hullmosak; kiss
veltek s hegykkel flrecsavarodk; nyelkrl rzsnnt flfel llk; als
lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fny
lk, csaknem sttzldek; szleiken tompa vagy kiss les fogakkal elg s
rn, de szablytalanul frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag vagy
kzpvastag, merev, molyhos, tvnl violaszinnel mosott; elg les szgek
ben flfel ll. Levli)llii r-idonniak vagy keskenylndssak, sztllk,
elg tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a
vesszkn levk, laposak, hullmosak s gyakran csavai'osan elgrblk; fl
fel ll, rugalmas nyelkrl csaknem vzirnyosan elterlk.
Hasonnevei. Gyengehju vajalma; Kemnyhjn vajalma.
Leri, tudtommal mg eddig senkisem irta le.
szrevtel. Olyan mostoha viszonyok kz, a milyeneket vidkemen ta
ll, egyltaln fogva nem val e faj; mert itt ritkn terem s gymlcsei ap
rk maradnak. Homokos s kellleg nyirkos talajban azonban, hiszem, hogy
brhol is kpes lesz hlsan kifizetni a helyet, melyet krteinkben szmra
juttatunk.

225

246. Kelyhes piros alma.


(Eotlior Tiefbutzer.)

Szrmazsa. E jeles alma, melyet kehelyregnek jellemz mlysge


miatt neveztek el a nmetek ,,Tiefbutzer"-nak, Wrttembergben, klnsen
Eeutlingen krnykn, mint tszli fa van leginkbb elterjedve. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Dr. Lucastl, Reutlingenbl. Tbb zben termett mr
nlam,is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vgtl, oct. vgig; hvsebb tjakon nyr
elejig is eltart.
Minsge. 1. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja. Magasnak ltsz tojsdad- vagy kpos gmbalaku; elg sza
blyosan boltozott sikflletf. Zme kzptjra vagy kiss albb, szras
vge fel esik. honnt szra fel majd szelden, majd hirtelen gmblydik
s szra krl inkbb vagy kevsbb szles, laposas talpban vgzdik; kelyhe
fel pedig szeliden sszbbhuzdva boltozdik s inkbb vagy kevsbb szk
s szelden hullmos karimbau fogy el. S z r a rvides, vkony, fs, moly
hos, szeml)etnleg bunksan vgzd; szk s mly tlcsralaku i'egbe
helyezett, melynek falait inom vilgosbarna vagy falijszn, sugaras rozsda
szokta rendszerint eltakarni. K e l y h e nylt vagy flig nylt; flll, de
hegykkel htragrbl, apr, zldes s molyhos osztvnyaival inkbb vagy
kevsbb szk s rendszerint mly regben l, melynek aljrl aprbbnagyobb, csinos lapos rnczok sugrzanak a karimra s ezt hullmoss tevn,
nha a gymlcs derekra is, de ennek kerekdedsgt ritkn s alig zavar
jk meg.
Szne. Bre finom, de szvs, sima, szraztapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte bgyadt zld; rtvel szalmasrga; napos oldaln, kivlt pedig a gy
mlcs szi'as vgn, homlyos pirossal belehelt s e sznezetben lnkebb
piros, szlesebb vagy keskenyebb, szakadozott cskokkal szembeinileg tar
kzott. Pontozata ritks; rendetlenl elszrt, barns vagy falijszn petytyekbl ll; itt-ott alig, itt-ott pedig elg szembetn. Rozsda csak elvtve
mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, kemnj'ks, rop
pans; leve igen b, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes
fszeresz. Magtokja zrttengely; fikjaiban duzzadt-tojsdad, rvidhegy,
barna, p magvakat rejt. Kelielycsve i'vid kupaalaku.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s igen edzett; nem korn, de aztn
ha elrte gymlcsz kort, rendesen s bven term; inkbb vagy kevsbb
les szgekben flfel ti-ekv, de ksbb sztll, nylnk, de eisgaival,
15

226

melyek gymlcsz szervekkel jl beruhz kodnak, ritkslombozat. szells,


tereblyes gmbalakii koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; leg
alkalmasabb szlasfnak. I\Iindeniitt jl tenyszik ugyan: de, liogy rendesen
s bven teremhessen, kellleg nyii'kos fldet kivan. (Tymcsei jl lljk
helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, karcsak, hegyk fel mginkbb elvkonyodk ; elg egyenesek, csak alig szrevehetleg knyksek; bordzottak;
elg srn s finoman molyhosak, barnspirosak; apr, kerek, fehr pon
tokkal ritksan s nem szembetuleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, csaknem hromszgek, kiss duzzadthtuak, alig
hegyesek, lapulk, srn fehrmolyhosak; alig kiemelked, hrombords tala
pon lk,
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadok, toinpahegyek,
aljuknl szennyespirosak, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpuagyok; elg vastag s kemnyszvetek; hosszas tojs
dadok, itt-ott pedig csaknem kerekdedek ; tbbnyire hossz, les hegyben vgz
dk; csaknem laposak vagy laposvlgyesek; itt-ott, rendetlenl hullmosak; alig
iveitek; als lapjukon srn molyliosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk,
bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken jkora nagy, les fogakkal
szablytalanul frszesek. Levlnj'elk kzphossz vagy rvides, vastag,
merev s molyhos, tvnl violasziupiros; nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi keskeny-lndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krit levelei
vltoz-nagysgnak s alaknak, nyelk fel gyakran keskenyebbek, mint
hegyk fel; tbbnyire nyelkkel egy irnyban, rzsunt flfel llk..
Hasonnevei. Lucas Ede tbbfle, npies nevt emliti fl: de azok az
irodalomban, a hasonnevek kz nem vehetk fl.
Leiri. Dr. L u c a s , lllustr. Handb. der Obstk. I. 147. Msoktl mg
nem olvastam lerst.
szrevtel. Haznk magasabban fekv tjkain, kliisen orszgutak
mell ltetve, nyeresges volna nagyban is tenysztennk: de az alfldn
csak olyan helyeken volna kpes hlsan kifizetni a helyet, melyet a kert
ben elfoglal, a hol a fld nyron t is kellleg nyirkos maradliat.

227

247. Kirlyi renet.


(Reinette royalo; Knigliche Reinette.)

Szrmazsa. E kitn almafajt, mely sok tekintetben hasonlt a Nemes


renetliez, de ettl mgis lnyeges vonsokban klnbzik, Diel, a ki elszr
irta le, 1788-ban Metzbl s Nancybl kapta: valszn teht, hogy Francziaorszgbl szrmazik; brha a franczia gymlcsszek eltt, gyszlvn,
napjainkig ismeretlen maradt. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl,
Jeinseiibl. Tbb zben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Dec. jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. (saknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jval nagyobb is.
Aialcja. Kiss vltoz; tbbnyire azonban hengeres vagy kiipos gmbalaku; kiss szablytalanul boltozott s szgletesnek ltsz, noha pedig
szembetn bordk ritkn nmtatkoznak flletn. Zme kzptiljra, nha pe
dig kiss albb, szras vge fel esik, honnt szra fel majd szelden, majd
hirtelen gmblydik s szra kri elg szles, laposas talpban vgzdik;
kelyhe fel pedig ink\)b vagy kevsbb sszelmzdva boltozdik s kelyhe
kri rendszerint szkebb karimban fogy el, mintsem szras vgn. S z r a
rvides, a kisebb pldnyoknl pedig csaknem kzphossz, vkony, fs, kiss
bvinksan vgzd; tgnylsu, de szk s mly regbe helyezett, melynek
falait finom, barns, sugaras rozsda szokta bortani. K e l y h e nylt vagy
flig nylt ; flll, de hegykkel htrahajl, hosszas, keskeny, hegyes s
molyhos osztvnyaival elg tgas s inkbb vagy kevsbb mly
regbe helyezeit, melynek falain szmos lapos rncz s karimjn szelden
hullmos emelkeds lthat, melyek szles, lapos s nem szembetn bordk
alakjban a gymlcs derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt gyak
ran megzavarjk.
Szne. Bre finom, de szvs, nem sima, hanem kiss rdes s szraztapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte zldessrga; ksbb vilgossrga; napos
oldaln is csak aranysrga s csak elvtve nmi ignytelen srgs pirossal
belehelt. Pontozata sr; jkora nagy, szgletes, fahjszn i)ettyekbl ll;
rendszerint igen szembetn. Hlzatos rozsdafoltok vagy foszlnyok gyak
ran mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa srgs, finom, tmttes, porhany; leve b, igen czukros, gyihigd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresiz. Kr, hogy gyak
ran fonnyadni szokott! Magtokja kiss nyilttengely: fikjaiban, hosszas,
hegyes, barna, p magvakat rejt. Kehelycsve rvid hengeres vagy kpalak.
Fja. Mrskelt vagy csaknem lassunvs, de egszsges s edzett;
korn s igen bven term ; kiss nylt szgekben flfel trekv gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg srlombos, gmbalaku koro
nt alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon: de, mert nagy ft nem nevel,
15*

228
inkbb val trpefnak, mintsem szlasfnak. Mindentt jl tenyszik: de,
liog-y rendesen s bven teremhessen, kellleg nyirkos fldre van szksge.
Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, vkonyak vagy kzi)vastagok;
egyenesek, kiss knyksek; bordzottak; egsz hosszukban molyhosak, zidesbarnk, napos flkn pirossal kiss rnyaltak; igen apr, ritks s nem
szembetn i)ontokkal behintettek ; rendetlen, tbbnyire azonban elg rvid
levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, duzzadthtnak, tonipahegyek, lapulk, srn
fehrmolyhosak ; kiss kiemelked, hrombords talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok^ alig hegyesek, aljuknl szenynyesbarnk, hegyknl sirn tehimolyhosak.
Levelei. Kz])nagyok; elg vkony s hajlkonyszvetek; hosszas
tojsdadok; inkbb vagy kevsbb hosszas, les hegyben vgzdk; csator
nsak; alig iveitek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg
simk, bgyadtan fnylk lnk fzldek; szleiken elrehajl, inkbb vagy
kevsbb les fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan rszesek. Levlnyelk kzphossz, kz]i\astag, elg merev, molyhos; rzsunt flfel ll.
Levlplhi fejletlenek, r-idouuiak. elg tartsak. Virgrgyet krt levelei
tbbnyire kerlkesek, csaknem laposak, hullmosak; sztll, rvidebb vagy
hosszabb, merev nyelki'l kiss rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Kincsnek.
Leiri. D i e 1, Kcniobstsorten, . 125.
0 b e r d i e c k, Ilhisir. Hatidb. der Obstk. IV. 295.
M a s, Poniol. gnrale, VIII. 61. s msok.
szrevtel. Kisebb, hzi kertekben, doucinra vagy paradicsoni-almaalanyia ojtva trpe fknak mindentt, a hol a fld nyron t is kellleg
nyirkos maradhat, megrdendi, hogy helyet juttassunk szmra. Eladsi
czlra, nagyban tenyszteni mr azrt sem volna alkalmas; meitgymlcsei
fonuyadsra hajlandk.

2a)

248. Kormos kurtaszru.


(Court-peiidu gris; &rauer Kurzstiel.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Leroy szerint mr 1400-l)an ismeretes


volt Frankhonban s a XY-dik szzad elejn Eouen krnykrl kezdett
mindenfel nagyban elterjedni. Napjainkban tbbfle gymlcs van ily nv
alatt forgalomban. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam a Simon-Loiiis testvrek
liires faiskoljbl, Plantiresbl. Tbb izben termett mr nlam is. Fajom
valdisga ktsgtelen; mert Lncas Ede leirsa teljesen i-illik.
rsideje. Nlam oct. dec; hvsebb tjakon s kedvezbb viszonyok
kzt. ks tavaszig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg 1. rend csemege-, hztartsi s piaczos
gymlcs.
Nagysga. Tbbnyire nagyobb a kzpszerinl: gyakran jkora nagy.
Alakja. Tbbnyire knpos gmbalakn ; nha lapos gmbalaku ; tbbnyire
kiss szablytalannl boltozott s egyik oldaln lizottabb s emelkedettebb,
mint a msikon. Zme a kzptjnl tbbnyire albl), a szras vg fel esik,
honnt szra fel majd szelden, majd hirtelen gmblydik s szra krl
elg szles, la{)0sas talpban vgzdik; kelyhe fel pedig mind-mindinkbb
fogyva boltozdik s kelyhe krl tbbnyire mindig szkebb karimban vg
zdik, mintsem szras vgn. S z r a rvid vagy igen rvid, kzp vastag;
fs, nha hsos, kiss bnnksan vgzd; tgnyilsu, de szk s elg mly
regbe helyezett, melynek falait majd finom, majd rdes, gyakran egyes fosz
lnyokban az reg karimjn is tlterjeszked rozsdamz szokta eltakarni.
Kelyhe nyilt vagy flignyilt; flll, de hegykkel htragrbl, rvid,
hegyes s molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tgas, de ritkn
mly regben l, melynek aljrl lapos rnczok indulnak a kaiima fel,
hol szelden hullmos emelkedseket alkotnak s nha szles, lapos bordk
gyannt a gymlcs derekra is flvonulnak s annak kei'ekdedsgt meg
zavarjk.
Szne. Bre finom, de szvs, majd sima, majd rdes s szraztapintatu,
bgyadtan fnyl; elejnte vilgos vagy kiss srgs-zld; rtvel zldes
srga; napos oldaln lnkebb srga s nha nmi bgyadt vrssel belehelt.
Pontozata elg sr; jkoi'a nagy. barns vagy fahj szn, szgletes pettyek
bl ll, igen szembetn. Rozsdaalakzatok kissebb-nagyobb, szakadozott fol
tokban majd minden gymlcsn, srbben vagy ritkbban elszrva fordul
nak el flletn.
Belseje. Hsa srgs, nha srgsba s zldesbe is jtsz fehr, igen
finom, tmtt, roppans, teljes rettsgekor pedig vels s porhany ; leve
b vagy csak elegend, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes.

230

gyngden illatos a fszeresiz. Magtokja zrt vagy csak kiss nyilttengely; szk ikjaibau kevs p, tjsdad, pirosasbarna magot rejt. Kelielycsve kpalak, a gymlcsbe kiss lehatol.
Fja. Vguvs, egszsges s edzett; elg korn s igen bven term;
les szgekben flfel trekv, sr gaival, melyek gymlcsz szervekkel
jl berulizkodnak, sirlombos, magas gmbalaku koront alkot. Dszlik
mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak s gulafnak is. Mindentt jl
diszlik: de, hogy rendesen s bven teremhessen, kellleg nyirkos fldet
kivan. (Tymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok vagy
csak kzp vastagok; elg egyenesek, kiss knyksek; itt-ott finoman bordzottak ; elg srn, de finoman molyhosak, pirosas sttbarnk, aljuk fel
zldesbarnk; igen apr, kerek, fehr pontokkal srn, de nem szembetnleg pontozottak ; rendetlen, tbbnyire azonban rvid evlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, laposhtuak, tompahegyek, lapulok, pirosas
barnk; nagyrszt azonban srn fehrmolyhosak; alig kill, kt szln
laposan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; nem vastag, de elg kemnyszvetek ; szp
tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb hosszas, les hegy
ben vgzdk; laposteknsek; alig vagy ppen nem iveitek; nyelkrl rzsunt flfel llk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg
simk, bgyadtan fnylk, lnk fzldek; szleiken elrehajl, kiss tompa
fogakkal elg srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvides,
elg vastag s merev, finoman molyhos, tvnl violaszin-piros ; tbbnyire
les szgekben flfel ll. Levlplhi r-idonmak vagy keskeny-lndssak,
elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kerlkesek, laposak, sze
lden hullmosak; vkony, de merev nyellal i'endetlenl sztllk.
Hasonnevei. Bizonytalanok vagy rg elavultak.
Leri. Lucas, lllustr, Handb. der Obstk. I. .505.
L e r o y , Dict. de pomol. III. 235. s msok. Diel s Dittrich,
nmet gymlcssek Graner Kurzstiel" nv alatt, mikp ezt Zustze"
czm ^munkja 52-ik lapjn Oberdieck kinmtatta, a Ganadai renetet rtk le.
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellkn, a hol a fld nyron t
sem veszti el kell nyirkossgt; megrdemlen e jeles faj, hogy minden
keltben helyet kaphasson. Olyan mostoha viszonyok kzt azonban, a milye
neket vidkemen tall; kevs haszonnal jrna tenysztse.

231

249. Loan parmnja.


(Loans-Parmne; Limonerireinette.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Oberdieck szerint azonban valszinleg


Angoloi'szgbl szrmazik, a hol fnebbi neve alatt mr a XVII. szzad vge
fel ismeretes volt. Napjainkban tbbfle nv alatt van forgalomban a vil
gon. Csak maga, Diel, hromfle nv alatt irta le krlmnyesen s ter
jesztette mindenfel. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam meg Oberdiecktl, Jeinsenbl : de nlam csakhamar elpnsztnlt. Minthogy azonban Kvr Gbor
bartomnl Aradon, term fban megtalltam e fajt s ott, gymlcsei s n
vnyzete utn magamnak lejegyezhettem; mris bemutathatom knmnyes
lersban is.
rsideje. Az alfldn oct. jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; tbbnyire azonban jkora nagy.
Alakja. Magasnak ltsz, kpos gmbalaku; tbbnyh'e szablyosan bol
tozott sikfllet. Zme a kzjjtjnl albb, a szras vg fel esik, hon
nt szra fel szelden gmblydik s szra krl elg szles, laposas kari
mban vgzdik: kelyhe fel pedig el ej n te szelden, aztn mnd-mndinkbb
fogyva boltozdk s kelyhe kri szhitn elg szles, laposas s szelden hul
lmos karimban enyszik el. Szra rvid vagy rvides, kzpvastag, fs,
kiss bunksan vgzd; tgnyilsu, de szk s mly regbe helyezett, mely
nek falait finom, barns, sugaras rozsda szokta bortani. K e l y h e nagy,
egszen nylt; rendetlenl flll, szles, hosszas, de gyakran hinyos, moly
hos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tgas s nem mly regben l,
melynek aljn s falain szeld, lapos rnczok vagy bordcskk mutatkoznak,
a melyek a karimt kiss hulmoss teszik s nha, br nem szembetnleg,
a gymlcs derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt kiss megza
varjk.
Szne. Bre finom, de szvs, sima, szraztapntatu, bgyadtan fnyl;
elejnte si'gs zld; rtvel szp srga, de a gymiUcs kelyhes vgn zl
dessel niyalt; napos oldaln szeld srgsprossal mosott vagy csak bele
helt s e sznezetben lnk karnnpros, szakadozott cskokkal s foltokkal
tarkzott; gyakran a i)irossg mindinkbb elhalvnyultn a gymlcs rnyas
oldalra is t szokott hzdni. Pontozata elg sr; aprbb-nagyobb, zlddel
vagy srgval szegett, fahjszn pettyekbl ll, a pros sznben igen szem
betn, liozsdaalakzat csak elvtve mutatkozik flletn.
Belseje. Hsa srga vagy csak srgs, magtokja kiirl zldessel rnyalt,
finom, tmtt, kemnyks, rop])ans, de teljes rtvel gyngd s porhany;
leve b, czukros, dt savanynyal emelt, igen kellemes fszeresz, Mag
tokja zrttengey; zrt fikjaiban hosszas, karcs, barna, sovny, de p
vagy csak idtlen magot rejt. Kehelycsve igen rvid kpalak.

232

Fja. VgiivBs, egszsges s edzett; korn s bven term; nylt


szgekben ltl trekv, ers gaival, mel,yek gymlcsz szervekkel jl
bernhzkodnak, sii-lombos, terjedelmes gmbalaku koront alkot. Dszlik
mndenle almaalanyon; alkalmas szlas fnak s gnlanak is. Mindeniitt
jl tenyszik : de rendesen s bven csak ott kpes teremni, a hol a fld
kell nyirkossgt nyron t sem veszti el. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok
vagy kzpvastagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk; elg egyene
sek, merevek, kiss knyksek; alig szrevehetleg bordzottak; hegyk
fel elg srfln s finoman molyhosak; aljnk fel, j darabon fehi'es hrty
val takai'tak, pirosas szennyesbarnk; kiemelked, jkora nagy, fehi-es pon
tokkal ritksan s nem szembetinleg pontozottak; rendetlen levlkznek.
Rgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, duzzadtlitnak, kerekhegytek,
lapnlk, srn fehrmolyhosak; alig kill, rviden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, alig hegyesek, aljnknl szennyes
barnk; iegyknl snrn fehrmolj'hosak.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetnek; csaknem ke
rekdedek vagy szles tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, rvidke, les hegy
ben vgzdk; csaknem laposak vagy lapos-vlgyesek; alig iveitek; nyelk
rl csaknem vzirnyosan elllk; als lapjakon molyhosak; fels lapjukon
csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, elg sttzldek; szleiken elre
hajl, les fogakkal eg mlyen s elg szablyosan ffrszesek. Levlnyelk
rvid vagy rvides, elg vastag, merev, molyhos; nylt szgekben flfel
vagy csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi keskenylndssak, sztllk,
tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgnak, keskenyebbek s
hosszabbak, mint a vesszkn levk, kerlkesek, laposak, itt-ott Imllmosak ; rvides, vkony, rugalmas nyelkrl csaknem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Englische Knigs-Parmane; Englische Limonienrenette.
Leri. D i e 1, Kermbstsorten, XII. 132. s az ezen mnnka folytatsa
knt kzltt, almkat s krtket trgyaz, 1. 114. s
i n . 56. lapjain.
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. I. 31). Msoktl mg
nem olvastam lerst.
szrevtel. E szp s j tli alma megrdemeln, hogy haznkban
mindentt, a hol a fld nyron t is kellleg nyirkos maradhat, nagyban is
szaportsuk. Olyan mostoha viszonyok kzt azonban, a milyeneket vidke
men tall, kevs haszonnal jrna tenysztse.

233

250. Normnd szz.


(Bello-fille Normaiido.)

Szrmazsa. E szp s nagy alma, mikp neve is nnitatja, Nonnaudibl szi-mazik, a liol rgta ismeretes. Nagysga s szp sznezete levn az
lordeme, nem csnda, liogy a gymlcsszek kevs figyelmet fordtottak
r, noha pedig megrdemlen azt; mert szpsge mellett csemegegymlcsnek
is elg j s igy, piaczi elrusitsra igen alkalmas. Ojtvesszejt 1874-ben
kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam is. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vgn, oct. elejn; hvsebb tjakon s kedve
zbb viszonyok kzt februrig is eltart.
Minsge. II. rend csemege-, de I. rend piaczosgymlcs.
Nagysga..Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Magas, kpos gmbalaku; egyik oldaln gyakran hizottabb s
emelkedettebb, mint a msikon, kelylies vgn pedig rendszerint bordsfllet. Zme a kzptjnl albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel
szelden gmblydik s szra krl inkbb vagy kevsbb szk, de lai)Osas
karimban vgzdik; kelyiie fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb
fogyva boltozdik s rvid, tompa kpos vget alkot. S z r a rvid vagy
rvides, ritkn emelkedik a szrreg karimja sznvonalig, kzpvastag, fs,
kiss bunksan vgzd; szk s mly regbe helyezett, melynek falai majd
rozsdamentesek, majd barns, sugaras rozsdamzzal bevontak. K e l y h e
zrt, nha flig nylt; bokrtsan flll vagy sszehajl, molyhos osztvnyaival tbbnyii'e szk s elg mly regben l, melynek falain finom lapos
rnczok s karimjn hullmos emelkedsek lthatk, melyek inkbb vagy
kevsbb szrevehetleg, a gymlcs derekig is eluj'ujtznak, de ennek
kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szne. Bre elg finom, de szvs, sima, szraztapintatu, elg fnyes ;
elejnte srgs zld; rtvel lnk srga; napos oldaln mosolyg rzsapi
rossal inkbb vagy kevsbb sznezett. Pontozata ritks ; rendetlenl elszrt,
aprbb-nagyobb, fehrrel szegett fahj szn pettyekbl ll, elg szembetn.
Rozsdaalakzat csak elvtve mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, elg finom, gyngd,
kiss laza s knny; leve b vagy elegend, czukros, gyngd savanynya
emelt, elg kellemes, noha kevss fszeresz. Magtokja nyilttengely;
fehrsvos-falu, hosszas fikjaiban, csaknem tompahegy, tojsdad, barna, p,
nha pedig idtlen magvakat rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Nlam csak mrskeltnvs, de egszsges s edzett; korn s
bven term; fl- s sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl
beruhzkdnak, srlombos, lapos gmbalaku koront alkot. Dszlik minden-

234

fle alraaalanyon; alkalmas szlas t'iiak, de mg inkbb lczezett melletti


mvelsre szrnyas fknak. Mly termrtegfl vagy iszaplerakodsbl ll,
kellleg nyirkos talajban dszlik legjobban s terem legszebb gymlcsket
melyek nagysguk mellett is jl lljk hely ket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, rvidek vagy kzphosszak, vastagok, begyk
fel is csak alig szrevelietleg vkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek ; finoman boi'dzottak; sfn'n s finoman molyhosak, zldesbai'nk, napos
flkn pirossal sznezettek; aprbb-nagyobb, tbbnyire kerek, fehres pon
tokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, kiss duzzadthtuak, alig hegyesek, lapu
lk srn fehrmolyhosak; inkbb vagy kevsbb kiemelked, szelden bor
dzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadkuposak, tompahegyek, srn ehrmol3'hosak.
Levelei. A vesszk aljn igen nagyok, de a vesszk hegye fel csak
kzjjuagyok; vkony s hajlkonyszvetek; tojsdadok vagy szles tojs
dadok ; hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb hosszas, les hegyben
vgzdk; csaknem laposak vagy laposteknsek, szleiken fodrosak inkbb,
mintsem hullmosak; nem veltek ; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon
csui)aszak, simk, csaknem ragyog fnyesek, lnk fzldek ; szleiken ap
rbb-nagyobb, les fogakkal elg mlyen s srn, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, hajlkony, molyhos, als feln
violaszn-piros; nyilt szgekben elll. Levlpllii keskenylndssak, sztllk, tartsak. Yirgrgyet krt levelei tbbnyire kerlkesek, laposak,
szleiken fodrosak; sztll, rugalmas nyelkrl lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Belle-fille du Pays de Canx.
Leiri. L e r o y, Did. de pomol. lII. 112. Msok tudtommal mg nem
rtk le.
szrevtel. Inkbb val haznk emelkedettebb-fekvs tjkaira, mint
sem az alfldre ; mert az alfldn korn s ertetve rnek gymlcsei s emiatt
izk kell finomsgt kifejteni nem kpesek ugy, mint a hegyes vidkeken
termett gymlcsk. Klnben, a hol a fid nyron t is nyirkos maradhat,
kivlt nagy vrosok kzelben, mindentt nyeresges volna tenysztse.

235

251. Nyugat szpe.


(Beaut de l'Ouest; Schnnr aus Westland.)

Szrmazsa. E becses gymlcs, mely csak a foly szzad kzepe tjn


kezdett elterjedni, mikp neve is mntatja, Amerikbl szrmazik. Az
eddigi leii'sok nem kzlenek eredetrl bvebb adatokat. Ojtvesszejt 1872ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vgtl oct. vgig; hvsebb tjakon december
vgig is eltart.
Minsge. II. rend csemege-, hztartsi s piaczosgymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Kiss vltoz; tbbnyire azonban kpos gmbalaku; egyik olda
ln tbbnyire hzpttabb s emelkedettebb, mint a msikon; tbbnyire szel
den bords, nha azonban elg sikflletn. Zme majd kzptjra, majd kiss
albb, a szras vg fel esik, honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen,
de kelyhe el mgis rendszerint sszbblmzdva boltozdik s kelyhe kri
szkebb karimban fogy el, mintsem szra krl. S z r a rvid, vastag vagy
kzpvastag, fs, bunksan vgzd; mly s szk regbl, melynek falai
finom, fahj szn, sugaras rozsdval vannak bevonva, ritkn emelkedik a szr
reg karimja sznvonalig. K e l y h e nha zrt, tbbnyire azonban nyilt
vagy flig nyilt; flll, rvides, trkenyhegy, molyhos osztvnyaival elg
mly s szk, nha azonban tgas s laposas mlyedsben l; melynek falain
szeld rnczok nylnak a karimi'a, a hol hullmos emelkedseket alkotnak
s aztn majd elgg kiemelked, majd elenysz, lapos bordkknt a gy
mlcsn vgig nyjtznak s annak kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre finom, sima, lltban kiss zsirostapintatu; fjn szelden
s ritksan hamvas, ledrzslve elg fnyes; elejnte bgyadtzld; rtvel
zldessrga; napos oldaln is csak kiss lnkebb srga s nagy ritkn
nmi ignytelen nai-ancspirossal sznezett. Pontozata ritks, alig szembetn,
fehrrel szegett fahj szn pettyek alakjban jelenkez. Rozsdaalakzat csak
elvtve mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa bgyadtfehr vagy srgsba jtsz fehr, az alfld melegben
nha jegeczes foltokkal tarkzott, elg finom, porhany; leve b, igen
czukros, csaknem minden savany nlkl, kellemes, az Aranyszvet alm
ra emlkeztet, finom fszereszzel. Magtokja zrt vagy csaknem zrt
tengely; fikjaiban kevs p magot rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Elg vgnvsfi, egszsges s edzett; korn s szerfltt bven
term; flll vagy inkbb vagy kevsbb nylt szgekben flfel trekv gaival
melyek gymlcsz szervekkel hamar s jl beruhzkodnak, elg srlombos, magas gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle alma-alanyon;

alkalmas szlas fnak is, gulafnak is. Mg vidkem mostoha viszonyai


kzt is, ritka vben marad teljesen meddn, gyiimlcsei jl lljk hely
ket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, elg vastagok, liegyiJk fel nndinkbb
elvkonyodk ; egyenesek, alig knyksek ; csaknem bovdzatlanok ; srn
s finoman felirmolyhosak, olajszinzldek napos flkn inkbb zodesbarnk; apr, kerek, fehr pontokkal igen gyren s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban elg hosszas levlkzek.
Rgyei. Igen kicsinyek, de az ersebb vesszkn kzpnagyok, kpo
sak, alig hegyesek, lapnlk, srn fehrmolyhosak ; alig kill, rviden s
nem szembetnleg bordzott talapon k.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadkuposak, alig hegyesek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Az ersebb vesszkn jkora nagyok, egyebtt pedig csak k
zpnagyok ; elg vastag, de nem kemnyszvetnek; szles tojsdadok, de a
vesszk hegye fel hosszas s keskeny tojsdadok; csaknem szablyosan elkeskeiiyed, hossz, les hegyben vgzdk; inkbb vagy kevsbb laposvlgyesek ; szleiken rendetlenl hullmosak; veltek; als lapjukon molyho
sak ; fels la])j]ikon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, csaknem stt
zldek; szleiken jkora nagy, tbbnyire tompa fogakkal elg mlyen, de
nem szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas, elg vastag vagy kzp
vastag, merev s molyhos; rzsnnt flfel ll. Levlplhi ridomuak vagy
itt-ott lndssak, tartsak. Vii'grgyet krt levelei inkbb vagy kevsbb
szles kerlkesek, laposvlgyesek; flfel ll, merev nyelkrl bokrtsan
sztterlk.
Hasonnevei. Beanty of the West; Western Beauty.
Leri. 0 b e r d i e c k, lllustr. Ilandb. der Obstk. IV. 37.
M a s, Pomol. gnrale, WIL 191. s msok.
szrevtel. Nagyon ignytelenek lehetnek a Nyugat szpei; ha csak ilyen
almhoz hasonlthatk, mely sppadt zld sznvel szpnek egyltalban nem
mondhat. Amerikban nagyon dicsrik mindentt: de, annyi egyszer bizonyos,
hogy nemcsak Euri)ban, de mg Amerikban sem versenyezhet szmos, nla
sokkal jobb almval. Rendkvli termkenysge vgett mgis megrdemli
hogy egy-egy fnak szmra is helyet szortsunk krteinkben.

237

252. Orosz vas-renet.


(Russischo Eisen-Eeinettc.)

Szrmazsa. Boldogult Glocker Krl}', bartom Enyingrl, halla eltt


nhny hnappal, ojtvesszket kldtt hozzm kedvencz gymlcsfajairl, a
vgbl, hogy azokat, mint az hagyatkt, mentsk meg a haznak s ne
engedjk elpusztulni. E fajok kzt volt a fnebbi is. Honnan kapta Glocker?
nem irta meg. Lerst vagy brcsak rvid jellemzst mg senkitl sem
olvastam. Nevt mg a nlam lev szmos catalog egyikben sem tallom.
Minthogy e fajt valban becsesnek s terjesztsre mltnak talltam; meg
nem llhatom, hogy azt, fnebbi jellemz neve alatt, melyet hsa tnittsgnl
fogva valban is megrdemel, e helyt krlmnyes lersban be ne mutassam.
rsideje. Nlam nov. jan.; hvsebb tjakon, hiszem, hogy ks tavaszig
is eltart.
Minsge. 1. i-end csemege-, hztartsi s piaczosgymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is.
Alakja. Tbbnyire hengeres csonkakupos; elg szablyosan boltozott,
noha egyik oldaln, gyakran, hizottabb s emelkedettebb is kiss, mint a
msikon. Zme kzptjra vgj' kiss albb, szras vge fel esik, honnt
szra fel szelden gmblydik s szra krl elg szles, laposas karimban
vgzdik; kelyhe fel pedig szelden sszbbhuzdva boltozdik s kelyhe
kri ferdn ll, szelden hullmos, de mindig szkebb karimban fogy el,
mintsem szras vgn. S z r a rvid vagy rvides, vkony vagy kzpvastag,
fs, kiss bunksan vgzd; tgnyilsu, de szk s elg mly tlcsrakku
regbe helyezett, melynek falait tbbnyire igen finom, barns, sugaras rozsda
mz szokta eltakarni. K e l y h e jkora nagy, nyilt; flll, de hegykkel
htra grbl, hosszas, szles, sokig zlden marad s molyhos osztvnyaival
tgas s elg mly tnyralaku regben l, melynek falain s karimjn
szelid, lapos bordk s barzdk vltakoznak, a melyek aztn a gymlcs
derekn is nyomozhatok, de annak kei'ekdedsgt alig zavarjk meg.
Szine. Bre kiss vastag s SZVS, sima, szraz s nha szelden rdestapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte sppadt zld; rtvel ai-anysrga; napos
oldaln, fkp a napszegte pldnyokon, lnk srgspirossal mosott vagy
belehelt. Pontozata elg sr; jellemzleg nagy, cserepesnek ltsz, de finom
rozsdapettyek alakjban jelenkez, elg szembetn. Finom, ttetsz, itt-ott
pedig szelden rdes, barns vagy fahjszin rozsdaalakzatok majd minden
gymlcsn bven szoktak mutatkozni.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, igen finom, tmtt, roppans, de
teljes rtvel elg jjorhany; leve b vagy elegend, czukros, finom savanynyal
emelt, igen kellemes, renetszer fszereszzel. Magtokja kiss nyilttengely;
zrt vagy csak kiss nyilt s elg szk fikjaiban tbb kevesebb, tojsdad,

238

pirosas sttbarna, p magot rejt. Kelielycsve tgas, de rvid s hegyes


kpalak.
Fja. Vgnivs, egszsges s edzett; korn s igen bveu term; les
szgekben flfel trekv, merev gaival, melyek gymlcsiz szervekkel jl
berulizkodnak, srlombos, de kellleg szells, gmbalaku koront alkot.
Dszlik mindenfle alma alanyon; alkalmas szlas fnak is, gulafnak is.
Mindentt jl dszlik: de, hogy rendesen s gazdagon teremhessen, kellleg
nyirkos fldet kvn. Gymlcsei jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, elg vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel is csak keveset vkonyodk st hegyknl gyakran bunksan
vgzdk; elg egyenesek, alig knyksek; szelden bordzottak; egsz
hosszukban srn s finoman molyhosak, pirosas barnk; aprbb-nagyobb,
tbbnyire hosszas pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak;
tbbnyre rvid levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, kposak, duzzadthtuak, tompahegyek, lapidk,
srn fehrmolyhosak; alig kill, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, srn fehi'molyhosak.
Levelei. Kzpnagyok ; elg vkony, de ers-szvetek; szles tojsdadok,
itt-ott pedig kerlkesek; hrtelen elkeskenyed, rvidke hegyben vgzdk;
laposvlgyesek, szleiken hullmosak; nem iveitek, de hegykkel lefel gr
blk ; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyad
tan fnylk, vilgos-zldek; szleiken elrehajl, tompa vagy kiss les
fogakkal elg mlyen s elg szablyosan frszesek, Levlnyelk rvides,
elg vastag, merev, molyhos, tvnl violaszinnel mosott vagy csak belehelt;
nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi elg kifejldttek, landssak, sztllk,
tartsak. Virgrgyet krit levelei kerlkesek, hosszabbak s keskenyebbek,
mint a vesszkn levk, csaknem laposak, hullmosak; hosszas, kzpvastag
s elg merev nyelkrl csaknem vizirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal mg eddig senkisem irta le.
szrevtel. Szlltsra is alkahnas, finomz gymlcsei vgett, haznk
ban mindentt, a hol a fld nyron t sem veszti el kell nyirkossgt,
megrdemlen, hogy nagyban is tenyszszk.

239

253. Osnabrcki renet.


(RoinoUo d'Osiiabruck; Osnabrcker Heinotte.)

Szrmazsa. E jeles alma szrmazst illetleg csak annyi bizonyos,


liogy Nmetorszg jszaki rszben, mr a foly szzad elejn, nagyban el
volt terjedve. Leroy szerint, Clirist, nmet gymlcssz ISOS-ben ismertette
meg elszr. Napjainkban mindenfel el van mr terjedve. Ojt vesszejt tbb
hiteles helyrl is megkaptam: de valdinak, a lersokkal teljesen egyez
nek csak azon fajt talltam, a melyiki'l 1884-ben Ottnibay Kroly, bar
tom Aradrl kldtt ojtvesszt is, lersra alkalmas gymlcs pldnyo
kat iS;
rsideje. Vidkemen oct. dec.; hvsebb tjakon martiusig is eltart.
Minsge. I. rend csemege-, hztartsi s piaczosgymlcs.
Nagysga'. Kzpnagy; nha jval nagyobb is.
Alakja. Kiss vltoz; majd tojsdad, majd knpos gmbalakii; nha
pedig kt vgn kiss belapitott gmbalaku; inkbb vagy kevsbb szablytalannl boltozott, de klnben skfllet. Zme a kzptjnl albb, a szras vg
fel esik, honnt szra fel majd szelden, majd hirtelen gmblydik s
szra krl elg szles, laposas s hnllamos karimban vgzdik; kelyhe fel
pedig rendszerint sszbbhnzdva boltozdik s tbbnyire szk s tompa kari
mban vgzdik. S z r a rvid vagy i'vides, elg vastag vagy kzpvastag,
fs, bunksan vgzd; mly s nha igen mly s szk tlcsralaku i-egbe
helyezett, melynek falait, st gyakran karimjt is, sr barns vagy falijszn rozsdamz szokta eltakarni. K e 1 y h e zrt vagy flig nyilt; ssze
hajl vagy flll, hosszas, de ti-kenyhegy s moljdios osztvnyaival
tbbnyire szk, lajjos s nem mly regben l, melynek aljn s falain sze
ld, lapos rnczok vagy bordcskk lthatk, melyek azonban a kaiimt alig
teszik hullmoss, de aztn elszlesedve s itt-ott ki is emelkedve a gymlcs
derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima szraz s gyakran rdestapintatu,
bgyadtan fnyl; elejnte vilgos-zld; rtvel zldessrga; napos oldaln
kiss lnkebbsrga, aztn kissebb-nagyobb terjedelemben elg lnkpirossal
mosott vagy csak belehelt s e sznezetben sttebbpiros, szlesebb vagy
keskenyebb, szakadozott cskokkal is becsapkodott. Jellemz nla, hogy a
gymlcs kelyhes vgn, kivlt pedig kehelyregnek falain, mg teljes
rett koi'ban is megtartja a zldes alapsznt. Pontozata nem sr, apr
szrks pettyecskkbl ll, nem szembetn. Nmely vjrskoi' a gymlcs
flttlett annjira eltakaija a rozsda, hogy az alapszn csak egyes foltokban
ltszik ki tisztn; mg mskor csak a gymlcs szras vgn jelenkezik
srn a rozsda, egyebtt pedig csak szrvnyosan.
Belseje. Hsa teher vagy kiss srgsba s zldesbe jtsz felir, finom,
tmttes, de gyngd s porhany; leve b, czukros, finom savanynyaj emelt,

240

igen kellemes, fszereszt. Magtokja egszen nyilttengely; fikjaiban tbb


nyire sszezsugorodott, idtlen magvakat rejt. Kelielycsve tlcsralakii,
vkony hengerknt a gymlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja. Fiatal korhan vgan, ksbb csak mrskelten nv, de egszsges
s edzett; korn s igen bven term; flfel trekv, de ksbb sztll,
ritks gaival, melyek gymlcsz szervekkel hamar s jl beinhzkodnak,
ritks lombozat, flgmbalaku koi'ont alkot. Dszlik mindenfle alma
alanyon; alkalmas szlas fnak s formafknak is. Mindentt jl dszlik: de,
hogy i'endesen s bven teremhessen, kellleg nyirkos fldet kvn. Gymlcsei
jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel mindinkbb
elvkonyodk ; egyenesek, alig knyksek; hegyk fel finoman bordzottak;
elg srn s finoman fehrmolyhosak, pirossal rnyalt sttbarnk; apr,
tbbnyire kerek, fehr pontokkal nem srn, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, duzzadthtuak, alig hegyesek, lapnlk, srn
fehrmolyhosak; alig kiemelked, kt szln kiss bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzjmagyok, tojsdadkuposak, alig hegyesek, aljuknl
szenynyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy jkora nagyok; vkony s hajlkonyszvetek;
inkbb vagy kevsbb hosszas s szles tojsdadok; hirtelen elkeskenyed,
hosszas vagy csak rvidke, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy
laposteknsek; alig vagy ppen nem veltek; nyelkrl csaknem vizirnyosan
elllk; als lapjukon molyhosak, fels lapjukon csupaszak, elg simk,
bgyadtan fnylk, lnk fzldek; szleiken elrehajl, jkora nagy, tbb
nyire ketts, les fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, kzpvastag vagy elg vastag, merev,
molyhos, sttviolaszinnel inkbb vagy kevsbb mosott; nyilt szgekben
elll. Levlplhi keskenylndssak, tartsak. Virgrgyet krt levelei
vltoz-nagysgnak, hosszabbak s keskenyebbek, nnt a vesszkn levk,
keilkesek, csaknem laposak, itt-ott hullmosak; nyelkrl csaknem vizir
nyosan sztterlk.
Hasonnevei. Reinette grise d'Osnabruck; Graue Osnabrcker Eeinette;
Rothgraue Kelch-Reinette.
Leiri. D i e l , Kemobstsorten V. 141. s IX. 131.
L u c a s, Jllustr. Hmidb. der Obsik. I. 343.
M a s , Le Verger, IV. 95.
L e r o y , Dict. de pomol. IV. 722. s msok.
szrevtel. Haznk magasabban fekv tjkain mindentt, de az alfldn
csak nagyobb folyvizeink mellkn s ott volna nyeresges nagyban is
tenysztennk, a hol a fld nyron t sem veszti el kell nyiikossgt.
Olyan mostoha viszonyok kzt, a milyeneket vidkemen tall, kevs haszonnal
jnia tenysztse.

241

254. szi piros rambr.


(Rother Herbstrambour.)

Szrmazsa. E jeles almt mg a hatvanas vek elejn kaptam Btorkeszibl Sndoi- czi-' liamis nv alatt. Tbb zben termett mr nlam s
gymlcseirl csakhamar szrevettem, hogy a nv, mely alatt kaptam, nem
illik fajomra. Minthogy pedig a fajt teijesztsre mltnak talltam ; knyveimben
szorgalmasan kntattam az valdi neve ntn : de csak egyetlenegy gymlcst
talltam hozz hasonlt s ez az szi piros rambur, melyet Jahn, nmet
gymlcssz az Illustr. Handbuch der Obstkunde" czm munkban leiit s a
mely hozz Jahnlioz Belgiumbl kerlt.
rsideje. Nlam aug. vgn, sept. elejn; hvsebb tjakon hiszem,
hogy novemberig- is eltart.
Minsge. 11. rend csemege-, de I. rend hztartsi s piaczosgymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Majd lapos gmbalaku, majd ismt magasnak ltsz, kpos gmbalaku; tbbnyire szablytalanul boltozott s szelden bordsfllet; egyik
oldaln gyakran hzottabb s emelkedettebb mint a msikon. Zme majd
kzptjra, majd jval albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel hir
telen gmblydik s szra krl szles, laposas s inkbb vagy kevsbb
hullmos karimban vgzdik; kelyhe fel pedig majd flgmbaakulag majd
kposn sszbbhuzdva boltozdik s kelyhe krl inkbb vagy kevsbb
szk s szelden hullmos karimban enyszik el. S z r a igen i'vid, vastag,
fs, nha hsos, grcss, bunksan vgzd; tgnyilsu, de szk s mly
tlcsralaku regbe helyezett, melynek sokig zlden marad falait nha
finom, nha pedig rdes, sugaras rozsdamz szokta eltakarni. K e 1 y h e
nagy, nylt vagy flig nylt; rendetlenl flll vagy sszeborul, rvid,
sokig zlden marad s molyhos osztvnyaval szablytalanul kikanyartott
elg tgas s elg mly regben l, melynek karimjrl inkbb vagy ke
vsbb szles, lapos bordk nyjtznak vgig az egsz gj'mlcsn s en
nek kerekdedsgt gyakran megzavarjk.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, szraztapintatu, bgyadtan fnyl:
elejnte sppadt zld; rtvel lnk czitromsrga; napos oldaln, st gyak
ran krskri, elejnte homlyos, ksbb derltre vltoz, lnkebb vagy
szeldebb pirossal mosott vagy belehelt s e sznezetben sttebb piros, sza
kadozott cskokkal vagy csak foltokkal s pettyekkel is becsapkodott. Pontozata ritks; aprbb-nagyobb srgs vagy fehres pettyekbl ll, a piros
sznben elg szembetn. Rozsdaalakzat csak elvtve mutatkozik flletn.
Belseje. Hsa kiss srgsba jtsz fehr, elg finom, kevss tmtt,
roppans, de rtvel elg porhany; leve elegend, czukros finom savanyiiyal
emelt, elg kellemes, noha kevss lszeresz. Magtokja nyilttengely; nylt
16

242

s elg tgas fikjaiban, zmktojsdad. bania, p, gyakran pedig csak idtlen


magvakat rejt. Kelielycsve bls tlcsi'alakn, a gymlcsbe elg mlyen
lehatol.
Fja. Fiatal korban vgan, de ksbb csak mrskelten nv, de folyvst
egszsges s edzett; nem koi'n, de aztn, lia elrte gymlcsz kort, b
ven term; fl- s sztll, ers s merev gaival, melyek gymlcsz szei'vekkel jl bernhzkodnak, snrnlombos, terjedelmes gmbalaku koront alkot.
Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak inkbb, mintsem gulatnak. Mindentt jl dszlik; de, hogy rendesen s bven teremhessen, kell
leg nyirkos fldre van szksge. Gymlcsei nagysgnk mellett is jl lljk
helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, vastagok, hegyk
fel is csak keveset vkonyodk ; elg egyenesek, merevek, kiss knyksek; szeliden bordzottak; srnn fehrmolyhosak, pirossal rnyalt sttbar
nk; csak itt-ott, egy-egy tojsdad, fehr ponttal jelltek; rendetlen levlkzek.
Rgyei. lg nagyok vagy kzpnagyok, kiss duzzadthtuak, tompahegynek, lapnlk, srn fehrmolyhosak; alig kill, hrom rvid bordval
jelzett talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, torapahegyek, aljnknl szennyes
barnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy igen nagyok; elg vastag.s durvaszvetek;
hosszas s szles tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hosszas s flregrbl,
les hegyben vgzdk; csatornsak; szleiken rendetlenl hullmosak; kiss
iveitek; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; als lapjukon molyhosak;
fels lapjukon csupaszak, nem simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; sz
leiken jkoi'a nagy, les fogakkal mlyen, de nem szablyosan frszesek.
Levlnyelk rvid, igen vastag, merev, molyhos ; inkbb vagy kevsbb nyilt
szgekben flfel ll. Leviplhi hosszas, keskeny lnd'ssak, tartsak.
Virgrgyet krt levelei tbbnyire hosszas kei-lkesek, elg vkony s
hajlkony-szvetek, csaknem laposak, hullmosak; kiss flfel ll nyelk
rl csaknem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. .1 a h n, lllustr. Haitdb. der Obsth. IV. 447. Msok tudtommal
mg nem irtk le.
szrevtel. Piaczi elrusitsra mg az alfldn is nyeresges volna te
nysztennk: de, minthogy itt korn s ertetve rnek gymlcsei, s igy
kell finomsgukat kifejteni alig kpesek brhol is, inkbb val haznk emel
kedettebb fekvs vidkeire, mintsem az alfldre.

243

255. Pamut-alma.
Szrmazsa. E jeles nj^ri alma Pcs vidkn rgta el van terjedve s
ott, a piaczokou keresett s kaps gymlcs. gy beszlte azt el nekem bold.
Nray Imre bartom, a ki Pcs vidkn szletvn, gyermek kora ta ismerte
e fajt. Tle kaptam meg Aradrl, 877-ben ojtvesszkben a fajt, mely azta
nlam is tbb zben termett. Knyveimben hozz liasonl vagy vele azonos
nak vehet fajt nem tallvn, hiszem, hogy ez is egyike azon hazai fajok
nak, melyek eddig az ismeretlensg homlyban lappangottak, a honnan aprdonkint, most s ezutn kell kiemelgetnnk.
rsideje. Nlam jlius msodik felben; hvsebb tjakon, valsznleg
csak aug. elejre esik.
Minsge. Csaknem I. rend csemege-, hztartsi s piaczosgymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Kpos gmbalaku; tbbnyire szablytalaiu boltozott, bordsfllet. Zme kzptjra vagy kiss albb, a szras vg fel esik, honnt
szjj'a fel szelden gmblydik s szra krl elg szles, laposas s hullmos
karimban vgzdik; kelylie fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb
fogyva, szk karimban enj'szik el. S z r a igen rvid, vkony vagy kzp
vastag, fs, kiss bunksan vgzd, ritkn emelkedik fl a szrreg kari
mja sznvonalig; inkbb vagy kvsbb mly s egyenetlenl kiemelked
bordkkal el szktett regbe helyezett. K e l y h e zrt vagy flig nylt; fl
ll, keskeny, hegyes, zldes s molyhos osztvnyaival szk mlyedsbe he
lyezett s oda mintegy beszortott. E mlyedskbl lapos rnczok indulnak a
karimra s onnan tovbb, inkbb vagy kvsbb szembetn, lapos bordk
knt, vgig az egsz gymlcsn, ennek egyik oldalt hzottabb tevn s
kerekdedsgt tbbnyre megzavarvn.
Szne. Bre vkony, sima, gyngd-, csaknem zsrostapintatu, bgyad
tan fnyl; elejnte vilgos zld; rtvel srgs zld vagy zldessrga; napos
oldaln ignytelen pirossal belehelt s csak kvsbb lnk-piros, szakadozott
cskokkal s pettyekkel tarkzott. Pontozata nincs vagy szre sem vehet.
Eozsdaalakzat csak elvtve mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, knny s puha;
leve b, czukros, gyngd savanynyal emelt, gyngden illatos s igen kellemes
z, de csak azon esetben, ha a fjn teljesen meghagytuk rni a gymlcst.
Magtokja nyilttengely; nylt fikjaiban szmos, szablytalan tojsdad, piro
sasbarna, p vagy csak idtlen magot rejt. Kehelycsve hosszas kujmlaku, a
gymlcsbe j mlyen lehatol.
Fja Mrskeltnvs, de egszsges s igen edzett; korn s igen
bven teim; les szgekben flfel trekv, nylnk, de merev gaival,me
lyek gyflmlcspeczkekkel hamar s srnberuhzkodnak, ritks, szells magas
gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlas16*

?44

fnak s gulafnak is. Mindentt jl tenyszik: de bven, rendesen s szpen


l'ejlcdtt gymlcsket csak kellleg nyirkos talajban kpes teremni. Gy
mlcsei jl lljk helyket a in mindaddig, a mg teljesen megrvn n
maguktl is lelnillanak.
.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak vagy kzphosszak, vastagok, hegyk
fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, noha szrevelietleg knyksek;
bordzatlanok, merevek; egsz hosszukban sttru s finoman molyhosak stt
barnk; apr, kerek, fehr pontokkal igen gyren s csak itt-ott pontozottak;
rvid levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, kiss hosszaskuposak, alig liegyesek, lapulk,
egymst lazn takar, srn fehrmolyhos pikkelyekkel bortvk; jl kiduzzadt,
csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hosszas-kposak, tomi)ahegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek; vastag s kemuyszvetflek; tojsdadok, nyelk fel
tbbnyire keskenyebbek, mint hegyk tl; hirtelen elkeskenyed, inkbb
vagy kevsbb rvid, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy laposvlgyesek; inkbb vagy kevsbb iveitek; als lapjukon molyhosak; fels
lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, csaknem stt-zldek;
szleiken apr, tompa fogakkal srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid vagy rvides, kzpvastag, merev, molyhos, tvnl, j darabon,
violaszin-pirossal mosott; nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi tbbnyire
fejletlenek, r-idouuiak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei lndssak
vagy keskenykrlkesek, laposvlgyesek, szelden hullmosak; merev nyelk
rl bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Pamuk alma. (gy nevezik Pcs vidken.)
*
Leiri. Tudtommal mg senkisem irta le
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellkn, kivlt nagy vi'osok kze
lben, piaczi elrustsra mlt volna nagyban is tenysztennk. Olyan mos
toha viszonyok kzt azonban, a milyeneket vidkemen tall; kevs haszonnal
jrna tenysztse.

245

256. Patte-de-loup.
Szrmazsa. E jeles tli alma eredetrl Leroy, a ki elszr irta le,
semmi bizonyos adatot nem kutatott ki s csakis annyit emlit rla, hogy
Majna s Loire megyben rgta el van terjedve s ott szltre ismeretes.
Frauczia Patte-de-loup" (magyarul : farkas krm) nevt kszakarva liagytam meg; mert nyelvnkn almaelnevezsnek nagyon helytelennek tallom
a farkas-krmt"; aztn meg knnyen megeshetik, hogy a Patte-de-loup a
franczia nyelvben is helyet jelent sz, a mit magyarra nem szabad tvl
toztatnunk. Ojtvesszejt 1875-ben kaptam a Simon-Louis testvrek hires
faiskoljbl, Plantiresbl. Tbb izben termett mr nlam is. Fajom val
disga, ktsgtelen.
rsideje. Nlam dec. febr.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. J. rendt csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kissebb is.
Alakja. Lapos gmbalaku; elg szablyosan boltozott skfllet, de
egyik oldaln gyakran hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme
kzptjra vagy csak kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel
hirtelen gmblydik s szra kinil elg szles, laposas tal{)ban vgzdik;
kelyhe fel pedig elejnte szeliden, aztn mindmindinkbb fogyva boltozdik
s kelyhe krl szk, de szintn laposas karimt alkot. S z r a igen rvid,
vastag s hsos; nha csak egy kisded buczoknak ltsz; tgas s inkbb
vagy kevsbb mly regbe helyezett. K e l y h e elg nagy, nyilt vagy fliguyilt; flll, de hegykkel litragrbl, keskeny, hegyes s molyhos osztvnyaival szpen kikanyartott, inkbb vagy kevsbb tgas, de ritkn mly
s rendszerint lapos tnyralaku regben l.
Szine. Bre vkony, de igen SZVS, nem elg sima, hanem kiss i'dess szraztapintatu, csaknem fnytelen; alapszne zld s rtvel srga : de
e sznezetbl egy-egy foltocska csak elvtve, a gymlcs szra krl ltszik
ki tisztn: mert az egsz fllet elejnte zldes, ksbb pedig srgs fahjszmi rozsdval van teljesen eltakarva. Pontozata elg sr; a rozsdzatbl
fehres-szrke pettyek gyannt kiltsz, elg szembetn.
Belseje. Hsa srgs zld vagy zldesbe s srgsba is jtsz fehr,
igen finom, tmtt, roppans, de teljes rtvel elg porhany; leve elegend,
igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresiz. Mag
tokja zrttengely. Kisded s szk ikjaiban tojsdad, hegyes, fekets
barna, p magvakat rejt. Kelielycsve rvid tlcsralaku.
Fja. Mrskeltnvs. de egszsges s edzett; korn s igen bven
term; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel trekv, de ksbb
sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg
lombos, de szells, gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle alma
alanyon ; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is. Mindentt jl tenyszik : de,

246

hogy rendesen s bven teremliessen, kellleg nyirkos fldre van szksge,


(gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzpliosszak, elg vastagok vagy kzpvas
tagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, noha kiss
knyksek; elg szembetnleg bordzottak; egsz hosszukban sfrfin, de
finoman molyhosak, pirossal mosott barnk; aprbb-nagyobb, kerek vagy
hosszas, fehres pontokkal sfrri s elg szembetnleg pontozottak; ren
detlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, kiss duzzadtlitnak, tompahegyek, lapnlk, pirosasbarnk, nagyrszt pedig fehrmolyhosak; alig ki
emelked, hrom)ords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, alig hegyesek, szennyesbarnk, hegyknl azonban si'n fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vastag s elg kemnyszvetek; tojsdadok vagy szlestojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hoszszas vagy csak rvidke, les vagy elg tompa hegyben vgzdk; - csaknem
laposak vagy laposteknsek; alig veltek; nyelki'l majd vizirnyosan el-,
majd rzsunt flfel llk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, csaknem fnytelenek, homlyos zldek; szleiken tompa
fogakkal szablytalaiml frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz,
elg vastag vagy kzpvastag, merev s molyhos; elg les szgekben fl
fel ll. Levlplhi tbbnyire fejletlenek vagy rvidlndssak, de elg
tartsak. Virgrgyet krit levelei vltoz-nagysgnak, laposvlgyesek, kiss
hullmosak s kiss veltek; rzsunt flfel ll, merev nyelkrl bokrtsan
sztterlk.
Hasonnevei. Bizonytalanok.
Leri. TJ e r o y, Dict. de potnol. IV. 53.5. Msok tudtommal mg nem
rtk le krlmnyesen.
szrevtel. Haznkban mg az alfldn is, mindentt, a hol a viszonyok
almatenysztsre kedvezk vagy legalbb, a hol a fld kellleg nyirkos, niegrdemlen, hogy nagyban is tenyszszk Gymlcseit ksn kell leszedni a
frl; klnben ez is, habr nem oly mrtkben, mint a kormos almk
legtbbje, fonnyadni szokott.

247

257. Piros koronaalma.


(Bother Kronenapfel.)

Szrmazsa. Rgi, bizonj'talan. Nmetorszgban, mikp Oberdieck irja,


rgta s megielietsen el van terjedve. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam
Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam is a fajfn. Fajom
valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam nov. dec; hvsebb tjakon februrig is eltart.
Minsge. Kitnleg I. i'eiid csemege- s liztartsi gymlcs.
Nagysga. Vidkem mostoha viszonyai kzt rendszerint kisebb a kzp
szernl; kedvezbb viszonyok kzt pedig mindentt kzpnagy.
Alakja. Kiss vltoz; tbbnyire azonban gmblyded vagy kpos gmbalaku; egyik oldaln nha hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon;
tbbnyire kiss szablytalanul boltozott boi'dsfllet. Zme majd kzptjra, majd kiss albb, a szras vg fel esik, honnt nha mindkt vge
fel csaknem egyenlen boltozdik, tbbnyire azonban kelyhe fel kiss szszbbhuzdik s kelyhe krl szkebb karimban fogy el, mintsem szra
krl, de nha-nha itt is elg szk karimban vgzdik. S z r a rvides,
vkony vagy kzpvastag, fs, kiss bunksan vgzd; elg szk, de rit
kn mly regbe helyezett, melynek falait nmi finom, sugaras rozsdamz
csak nha szokta bortani. K e l y h e nyilt, de a kisebb pldnyoknl rend
szerint zrt; rendetlenl flll vagy sszehajl, hosszas, keskeny, trkenyhegy s moljdios osztvnyaival tbbnyire szk s sekly regben l, mely
nek falain szmos, la])os rnczocska mutatkozik, mely rnczok a karimt
szelden hullmoss teszik s aztn inkbb vagy kevsbb szembetn, lapos
bordk gyannt a gymlcs derekra is flvonulnak s annak kerekdedsgt
tbbnyire megzavarjk.
Szne. Bre finom, de elg szvs, sima, gyngdtapintatu, fjn kiss
hamvas, ledrzslve elg fnyes; elejnte fehres zld; rtvel szalmasrga;
napos oldaln homlyos [)irossal szelden befuttatott s e sznezetben st
tebb-piros szakadozott cskokkal is becsapkodott, nha a pirossg miiidmindnkbb elhalvnyultn a gymlcs rnyas oldalra is thzdik. Pontozata ritks, igen api', alig szrevehet, tbbnyire csak a piros sznben s
ott is csak a br alul ttetsz, fehres pettyecskk alakjban jelenkez.
Rozsdaalakzat csak elvtve tallkozik rajta.
Belseje. Hsa csaknem pirosba jtsz srga, igen finom, tmtt, vels
s porhany ; leve b vagy elegend, ign czukros, finom savanynyal emelt,
igen kellemes fszeresiz. Magtokja zrt vagy csak kiss nyilttengely;
fikjaiban szablytalan tojsdad, csaknem fekets, p, nha pedig idtlen
magvakat rejt. Kehelycsve kui)alaku, nha pedig csaknem tksralaku.

248

Fja. Elg vgnvsii, eg-szsges s edzett; kovn s a neki kedvez


helyen igen bven term, inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel t-rekv, de ksbb sztll s lefel is grbl, nynlnk s hajlkony gaival,
melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, ritks lombozat, lapos
gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle alma-alanyon, alkalmas szlas fnak
s lczezet melletti mvelsre is. Mindentt jl tenyszik: de csak ott k
pes szpen kifejldtt gymlcsket' bven s rendesen teremni, a hol gy
kereivel a fldben nyron t is tallhat kell nyirkossgot. Gymlcsei jl
lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, karcsak, hajl
konyak, hegyk fel mindmindnkbb elvkonyodk; egyenesek, noha kiss
knyksek; hegyk fel finoman bordzottak; elg srn s finoman fehi-molyhosak, zldesbarnk, hegyk fel s napos oldalukon pirosasbarak; apr,
kei-ek, fehres pontokkal csak itt-ott s rendkvl gyren ponfozottak; ren
detlen levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, tompakuposak, laposhtuak, lapulk, srn
fehrmolyhosak; alig kiemelked, szelden bordzott, elg szles talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadkuposak, tompahegyek, aljuknl szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek; nem vastag, de elg durvaszvetek ; tojsdadok vagy
hosszas tojsdadok; kiss hrtelen elkeskenyed, hossz, les hegyben vgz
dk; csaknem laposak vagy igen laposvlgyesek; alig vagy ppen nem vel
tek; als lapjukon srn fehrmolyhosal; fels lapjukon sem egszen csupaszak, elg simk, (csaknem fnytelenek, homlyos fzldek ; szleiken jkora
nagy, tompa vagy kiss les fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan fi'szesek. Levlnyelk rvid vagy rvides, kzpvastag, elg merev, srn moly
hos; rzsunt flfel vagy csaknem vizirnyosan ll. Levlplhi tbbnyire
fejletlenek, fonl-, vagy ridomuak, elg tartsak. Vrgrgyet krt levelei
tbbnyre visszs tojsdadok vagy kerlkesek, csaknem laposak, rendetlenl
hullmosak; rvides, vkony, rugalmas nyelkrl lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Rother Winterkronenapfel.
Leri. D i e l , Kermbstsorten I. 89.
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. I. 415. s msok.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt csak kedvez vjrssal s
akkor is inkbb kisded, mintsem kzpnagy gymlcsket termett. Ebbl
sdlgosan kitnik, hogy az alfldre nem mindentt ajnlhat tenysztse: de
kellleg nyirkos talajban brhol is rdemes ari'a, hogy minden valamire val
kertben helyet juttassunk szmra s ott, a hol bven s kell nagysg
gymlcsket terem, nagyban is szaportsuk.

249

258. Piros rozmarin.


(Eomarin rougo; Rother Eosniarinapfol.)

Szrmazsa. E szi) s becses alma valsziuleg (^laszlioiibl sznriazik; mei't, Leroy szerint, I8l7-1jen (-allesio Gyrgy olaszgyttnilcssz
ismertette meg elszr: de annyi bizon3'os, liogy valdi hazjt Tirolban ta
llta fel, a hol, kivlt Botzeii s Meran krnykn, annyira el van terjedve
s oly nagyban tenysztetik, hogy ott gymlcsei vilgkereskedelmi czikket
kpeznek. Ojtvesszejt 187()-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Gyakran
termetet, azta nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam dec. jau.; hvsebb tjakon tavaszig is eltai't.
Minsge. L rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Alakja. Vltxiz; tbbnyire azonban hosszas tojsdad vagy tojsdadkupalakn; elg szablyosanboltozott skfllettt. Zme a kzptjnl rendszerint albb,
a szi'as vg fel esik, honnt szra fel szelden gmblydik s szra krl
inkbb vagy kevsbb szk karimban vgzdik; kelj'he fel pedig rendsze
rint sszbbhuzdik s nha szeld behajlst is alkot, aztn pedig tompaknpos vgben enyszik el. S z r a hosszas vagy kzphossza, vkony, fs, kiss
bunksan vgzd; tbbnyire szk s elg mly tlcsralaku regbe helye
zett, melynek falait rendszerint finom, falijszin, sngaras rozsda szokta el
takarni. K e l y h e jkoi'a nagy, zrt vagy flig nyilt; rendetlenl sszehajl
vagy flll, hossz, hegyes s moljdios osztvnyaival inkbb vagy kevsbb
tgas s elg mly regben l, melynek aljrl szmos, szembetn riicz
sugrzik a karima fel, a hol ezek orms emelkedseket alkotnak s aztn
elenysz lapos bordkknt a gymlcs derekra is flvonulnak s annak egyik
oldalt gyakran hzottabb teszik, mint a msikat.
Szne. Bre finom, de igen SZVS, sima, gyngdtapintatu, csaknem i'agyog fnyes; elejnte sppadt vagj' srgs zld; rtvel vilgos srga; na
pos oldaln, st gyakran mg az rnyas oldaln is, inkbb vagy ke\sbb
lnk karminpirossal mosott vagy csak belehelt s e sznezetben lnkebb karminpros, szakadozott cskokkal is tarkzott. Pontozata elg sr; az alap
sznben a br alul ttetsz fehres pettyek alakjban, a piros sznben pedig
srgval szegett, fehres vagy falijszin i)ettyek alakjban jelenkez s ez
utbbi esetben elg szembetn. L'ozsdaalakzat csak elvtve mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa fehr, nha a br alatt srgs, a magtok kri pedig zl
des rnyalattal, finom, kevss tmtt, porhany; leve b vagy elegend, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, sajtszeren illatos s fsze
res zzel. Magtokja nylttengely; nylt fikjaiban szmos, pirosas sttbarna,
p, nha idtlen magot rejt. Keielycsve kpos vagy tlcsralaku, a gy
mlcsbe csak kevss lehatol.

250
Fja Elg: vgan nv, egszsges, de vidkemen nem elgg edzett;
mert levelei nyr folytn, gyakran szenvednek ragyatsben; nem ppen korn
de aztn a neki kedvez helyen gazdagon term; elg les szgekben fl
fel ti'ekv, nylnk, de ers gaival, melyek gjimlcsz szervekkel jl
berulizkodnak, elg lombos, de szells, magas gmbalaku koront alkot.
Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is. H
vsebb lgmrsk tjk, kellleg ijyirkos talaj kell neki, hogy bven, ren
desen s kellleg finomzf gymlcsket teremhessen. Nlam, kivlt levlzetben, megsnyli a tarts szrazsgot. Gymlcsei igen jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, vkonyak vagy k
zpvastagok, hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; egyenesek, kiss knyksek, csaknem bordzatlanok; srfn fehrmolyliosak, violaszin-pirossal r
nyalt barnk; apr, kerek, fehres pontokkal majd srbben, majd gyreb
ben, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban hosszas
levlkzek.
Rgye. Elg nagyok vagy kzpnagyok, kiss hosszasknposak, dnzzadthtuak, alig hegyesek, lapulok, barnspirosak, nagyrszt pedig sihnn fehrmolyhosak; alig kill, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kiss hasasknposak, elg hegyesek, pirosasbai'nk, nagyi'szt pedig sn'n fehrmolyliosak.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s elg kemnyszvetnek; tojsda
dok vagy hosszas tojsdadok; inkbb vagy kevsbb hirtelen elkeskenyed,
hosszas vagy rvidke, les hegyben vgzdk; laposvlgyesek; alig vagy p
pen nem iveitek; nyelkkel egy irnyban rzsunt flfel vagy vzirnyosan
elllk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, nem simk, b
gyadtan fnylk, homlyos fzldek; szleiken apr, tbbnyire kiss tompa
fogakkal elg srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk i-vides vagy
kzphossz, kzp vastag, elg mei'ev, molyhos; inkbb vagy kevsbb les
szgekben flfel ll. Levlplhi fejletlenek, i'-idomuak, kevss tartsak
vagy pedig keskenylndssak s ez esetben elg tartsak. Virgrgyet k
rt levelei csaknem lndssak vagy keskenykerttlkesek, csaknem laposak;
hosszas, rugalmas nyelkrl rendetlenl vagy csaknem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Rother Italienischer Rosmarinapfel; Olasz piros Eozmarin.
Leri. () b e r d i e c k, lUustr. Handb. der Obsth. IV. 67.
TJ e ] 0 y, Dict. de poiiiol. IV. 764. s msok.
szrevtel. Az alfldn, olyan mostoha viszon3^ok kzt, a milyeneket
vidkemen tall, kevs haszonnal jrna tenysztse. Hiszem azonban, hogy
haznk hegyes-vlgyes vidkein csak oly becsesnek tallandjuk t, mint a
milyennek Tirolban talljk. Tegynk vele ksrletet!

251

259. Pitmastoni anansz.


(Ananas de Pitmaston; Pitmaston pineaple.)

Szrmazsa. E jeles almt Worcester mellett, Pitmastonban, valszn


leg Williams, angol gymlcssz nyerte magrl, a kinek a Pitmastoni prat
lan s Pitmastoni arany pepin almkat is ksznhetjk. A londoni kertsztrsulat nhny vtizeddel ezeltt kezdette elterjeszteni, de a gymlcsszek
figyelmt napjainkig sem volt mg kpes magra vonni. Ojt vesszejt 1873ban kaptam a Simon-Louis testvrek jhir faiskoljbl, Plantieresbl. Tbb
zben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon februrig is eltart.
Minsge. 1. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded.
Alakja. (!sonka kpalak; szablyosan boltozott skfllet. Zme a k
zptjnl albb, a szras vg fel esik. honnt szra fel hirtelen gmbly
dik s szra krl elg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pe
dig szelden s nha nmi csekly behajlssal is fogyva elg vastag, csonk
zott kupalakban vgzdik. S z r a majd rvid, vastag s hsos, majd rvides,
kzpvastag, fs, kiss bnnksan vgzd; majd tgas, majd elg szk s
nem mly regbe helyezett, melynek falait s karimjt flnom, sugaras rozs
damz szokta elftyolozni. K e 1 y h e zrt; flll, hosszas, keskeny s moly
hos osztvnyaival csaknem a flszinen vagy inkbb vagy kevsbb szk s
nem mly, lapos regben l, melynek alja s falai finoman i-nczosak, de
karimja csak elvtve mutat nmi hullmos emelkedseket, a melyek azon
ban a gymlcs derekra nem vonulnak fl, mirt is ennek kerekdedsge
rendszerint szp szablyos.
Szne. Bre elg finom, de SZVS, szraz s szelden rdestapntatu,
fnytelen; elejnte zldessrga; rtvel czitromsrga; napos oldaln is csak
aranysrga minden prossg nlkl. Pontozata sr; igen apr, barns vagy
fahjszn pettyekbl ll, elg szembetn. Igen finom, ttetsz rozsda gyak
ran a gymlcs egsz fllett el szokta ftyolozni.
Belseje. Hsa srgs, igen finom, tmtt, porhany; leve b vagy ele
gend, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes fszeresz.
Kr, hogy teljes rse fel fonnyadni szokott! Magtokja zrttengely; apr
s szk fikjai mindenikben egy-kt, pirosas gesztenyeszn, p magot rejt.
Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Vgnvs, egszsges edzett; elg korn, rendesen s elg bven
term; flll vagy elg les szgekben, flfel trekv, ers gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de kellleg szells,
gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon: alkalmas szlas
fnak is, gulafnak is. Kellleg nyirkos talajban dszlik s terem gazdagon.
Gymlcsei jl lljk hely ket a fn.

252
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy ki)z|)husszak, elg vastagok
vagy kzp vastagok, hegyk fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek noha
kiinj'ksek; bordzottak; hegyk fel si'n s finoman molyhosak; aljnk
fel csaknem csnpaszak, fnyesek, zldesbaink, hegyk fel pedig vr
henyes barnk; apr, tbbnyire kiss hosszas, fehres pontokkal majd srb
ben, majd gyrebben pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, szlestalpukk, kerekhegyek, lapnlk, srn ehrmoljdiosak; kiss kiemelked, hosszan s lesen bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, hosszas s elg karcs
kposak, kiss hegyesek, pirosasbarnk, hegykiil srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; inkbb vagy
kevsbb keskeny tojsdadok; tbbnyire rvides s flfel grbl hegyben
vgzdk; vlgyesek; alig iveitek: nyelkrl rzsunt flfel llk; als lap
jukon molyhosak; fels lapjukon csnpaszak, elg simk s elg fnyesek,
lnk fzldek; szleiken elrehajl, tompa vagy kiss les fogakkal elg
srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag
s merev, finoman molyhos s tvnl violaszn ])irossal sznezett; inkbb
vagy kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi keskenylndssak,
igen sztllk, igen tartsak. Virgiiigyet krt levelei hosszabbak s kes
kenyebbek, mint a vesszkn levk, tbbnyire hosszaskerlkesek, vlgyesek,
iveitek, itt-ott kiss hullmosak; flfel ll, rugalmas nyelkrl bokrtsan,
sztterlk.
Hasonnevei. Pitmaston pine.
Leiri. M a s, Pomol. gnnile, IX. 181. Msoktl mg nem olvastam
krimnyes lerst.
szrevtel. Inkbb val haznk hegyes-vlgyes vidkeire, mintsem az
alfldre; mert az alfld melegben korn s ertetve rnek gymlcsei s
igy kornsem oly levesek s jzek, mint a mrskelt-meleg tjikon ter
mett gymlcsk, melyek fonnyadsra sem oly hajlandk, mint azok, melyek
az alfldn termettek.

253

260. Porzsoltfle svri.


Szrmazsa. E jeles alma valsznleg egyike azon szmos, jeles
gymlcsnek, melyekkel Pomona Erdlyt ajndkozta meg. Maros-Torda
megyben Svri alma" nv alatt ismerik s tenysztik. Ojtvesszejt
1881-ben kaptam Porzsolt dm nptant, bartomtl, Lukafalvrl. Nlam
is termett mr a faj fn. Minthogy knyveimben, a klfld gymlcsei kzt,
hozz hasonlt vagy vele azonosnak vehett hasztalan kutattam; mint ter
jesztsre mlt hazai fajunkat fnebbi nvre keresztelve ezennel bemutatom
krlmnyes lersban is.
rsideje. Nlam oct. dec.; hvsebb tjakon janurig st tovbb is tart.
Minsge. Csaknem I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy legalbb jval nagyobb a kzjtszernl.
Alakja. Magas- vagy csaknem tojsdad gmbalaku; nha szablytalan
hengeres vagy kpos gmbalaku; ritkn sk-, hanem tbbnyire lesen de
szablytalanul bordzott-fllet. Zme kzptjra vagy kiss albb, a szras
vg fel esik, honnt szra fel szelden fogyva gmblydik s szi'a krl
inkbb vagy kevsbb szles, tompa karimban vgzdik; kelyhe fel pedig
majd szelden, majd elg hirtelen fogyva boltozdk s kelylie krl elg szk
karimban enyszik el. S z r a rvid vagy igen rvid, fs, molyhos, bunksan
vgzd; tgnyilsu, de szk s mly regbe helyezett, melynek faJait inkbb
vagy kevsbb mly barzdk s lapos bordk teszik egyenetlenn s karimjt
inkbb vagy kevsbb hullmoss. K e l y h e elg nagy, nyilt vagy flignyilt;
flll vagy hegykkel sszeborul, lvides, molyhos s sokig zlden marad
osztvuyaival elg tgas s elg mly regben l, melynek falai srn, de
szelden rnczosak s karimjn orms emelkedsek vltakoznak, melyek
szembetnleg kiemelked, lapos bordk gyannt az egsz gymlcsn vgig
nyjtznak s azt szgletess teszik. Jellemz nla, hogy a bordkat elvlaszt
barzda, nha, vgnyszerleg mlyed a gymlcsbe.
Szne. Bre vastag s SZVS, sima, mintha csiszolt volna, szi'aztapintatu,
ragyog fnyes; elejnte srgs zld; rtvel lnk vilgossi'ga; napos
oldaln szelid pirossal kiss bemosott vagy csak belehelt. Pontozata ritks;
tbbnyire csak a br alul ttetsz, fehres pettyekbl ll, nha alig, nha
pedig elgg szembetn. Rozsda csak elvtve mutatkozik rajta; de nha
egy-egy rozsds szemlcs vagy barns ragyaszepl jelenkezni szokott flletn.
Belseje. Hsa majd srgsba, majd zldesbe jtsz fehr, elg finom,
tmtt, porhany; leve b vagy elegend, czukros, gyngd savanynyal emelt,
illatos s igen kellemes fszeresiz. Mgtokja nagy s nyilttengely; tgas
s egszen nyilt fikjaiban szmos, apr, tojsdad, pirosasbarna, p magot
rejt. Kehelycsve kpalak.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; elg korn s bven term;
flll vagy les szgekben flfel trekv, de ksbb sztll, nylnk

254
gaival, melyek gymlcsz szei'vekkel jl bei'ulizkodnak, ritks lombozat,
szells, terjedelmes koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas
szlas fnak s lczezet melletti mvelsre is. Mg vidkem mostolia viszonyai
kzt is jl diszlik; de gymlcsei nem kpesek itt rendes nagysgra fejldni
s nem is oly levesek, mint voltak az Erdlybl hozzm kldtt gymlcsk,
mibl kvetkeztetem, hogy ennek a fajnak is kellleg nyirkos fldre van
szksge. Gyimlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak vagy igen hosszak, vkonyak, hajlkonyak,
hegykfel mg inkbb elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek; hegyk
fel szelden bordzottak; csaknem egsz hosszukban srn sfinomanmoly
hosak, itt-ott csupaszak, pirossal rnyalt sttbarnk, aljuk fel pedig zldes
barnk ; igen finom, tbbnyire hosszas, fehres pontokkal elg srn s itt-ott
elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyii'e azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, csaknem liromszgek, tompahegyek, lapulk, srn
fehrmolyhosak; alig kill, a vesszk hegye fel hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, zmktojsdadok, tompahegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; elg vkony s liajlkonyszvetek; tojsdadok,
itt-ott szles-kerl kesek; tbbnyire kiss hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy
kevsbb hosszas, les hegyben vgzdk; tbbnyire laposak, itt-ott pedig
laposvlgyesek; szleiken itt-ott hullmosak; alig veltek; nyelki'l csaknem
vzirnyosan elllk; als lapjukonfinomanmolyhosak; fels lapjukon csupaszak,
elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos fzldek; szleiken tompa fogakkal
elg srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzp
hossz, kzpvastag, merev, molyhos, tvnl violaszin-piros ; nyilt szgekben.,
flfel ll. Levlplhi fejletlenek, itt-ott lndssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszkn levk, kertilkesek, laposak, hullmosak, rvides, merev nyelkrl bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Tudtommal mg eddig senkisem irta le.
szrevtel. Haznk emelkedettebb tjkaira val e jeles faj inkbb,
mintsem az alfldre. Hiszem azonban, hogy nagyobb folyvizeink mellkn,
kellleg nyirkos fldben, itt is hlsan kifizeti a helyet, melyet szmra
juttatunk.

255

261. Possartfle Naiivia.


(Nalivia; Vossart's Naiivia.)

Szrmazsa. E jeles alma Possart, trvnyszki taiicsoslioz Zllicliauba Oroszorszgbl, Moszkvbl kerlt. Mindenfel elterjeszteni Diel kez
dette, a ki 1826-ban krlmnyes lersban is megismertette e fajt. Ojtvesszejt Oberdiecktl 1872-ben kaptam Jeinsenbl. Tbb zben termett
mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. oct.; hvsebb tjakon martiusig is eltart.
Minsge. Csaknem I. rend csemege-, hztartsi s piaczosgymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Kpos gmbalaku; tbbnyire szablytalanul boltozott s Kalvilszeren bordsfllet; egyik oldaln gyakran lu'zottabb, mint a msikon.
Zme tbbnyire kzptjra esik, honnt szra fel majd szeliden, majd hir
telen gmblydik s szra krl elg szles, hullmos kaiimban vgzdik;
kelyhe fel pedig mindinkbb fogyva boltozdik s kelylie krl inkbb vagy
kevsbb szk karimban enyszik el. S z r a majd rvid s vastag, majd
kzphossz, kzpvastag, fs bvmksan vgzd; tgnyilsu, de szk s
mly regbe helyezett, melynek boixls falait majd mindig, finom, vilgos
barna, sugaras rozsda szokta eltakarni. K e 1 j ' h e zrt; bokrtsan vagy
nha i'endetlenl flll, hosszas s finoman molyhos osztvnyaival szably
talanul kikanyartott, inkbb vagy kevsb szk, de tbbnyire mly i-egben
l, melynek karimjrl inkbb vagy kevsbb kiemelked bordk nylnak
vgig a gymlcsn s annak kerekdedsgt rendszerint megzavarjk.
Szne. Bre elg vkony, de igen szvs, sima, gyngdtapintatu, fjn
finoman s ritksan fehrhamvas, ledrzslve igen fnyes; elejnte bgyadt
zld: rtvel vilgos czitromsrga; napos oldaln is csak aranysrga min
den pirossg nlkl. Pontozata ritks; igen apr, barna, alig szembetn,
tbbnyire csak a br alul ttetsz, fehres pettyecskkbl'll. Rozsdaalak
zat csak elvtve mutatkozik flletn: de egy-egy, szemlcsnem, rozsds
forrads gyakrabban tallkozik rajta.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, elg finom, roppans,
de teljes rtvel elg porhany; leve b, czukros, finom savanynyal emelt,
kellemes fszeresz. Magtokja nyilttengely: kiss nylt fikjaiban szmos,
hegyes tojsdad, barna, p magot rejt. Kehelycsve tompa kpalak a
gymlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; korn s bven term; flll
vagy nyilt szgekben sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl
beruhzkodnak, elg srlombos, lapos-gmbalaku koront alkot. Dszlik
mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasnak inkbb, mintsem gulafnak.
Mindentt jl tenyszik: de, hogy bven s rendesen teremhessen kellleg
nyirkos fldet kvn. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.

256
Vesszei. Elg szmosak, liosszak, vko7i3'ak vagy kzpvastag-ok, he
gyk fel mindinkbb elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek; finoman
bordzottak ; egsz liossznkban elg srn sfinomanfelirmolyliosak, pirosas
barnk, aljuk fel finoman fehrlulrtysak; aprbb-nagyobb, kerek, itt-ott
pedig hosszas, fehres pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, szlestalpu kposak, kiss hegye
sek, lapulk, pirosasbariuik, nagj'rszt pedig srn felirmolyliosak; kiss
kiemelked, hrom-bords talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy igen nagyok ; elg vkony s hajlkonyszvetek; hosszas szvalakuak, nagyrszt pedig szles tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; laposteknsek vagy szleiken
kiss felhajlk; itt-ott, rendetlenl hullmosak; alig vagy ppen nem vel
tek, de hegykkel lefel s flre is grblk; als lapjukon si'n molyho
sak ; fels lapjukon csupaszak, nem simk bgyadtan fnylk, homlyos fzl
dek; szleiken tompa vagy itt-ott les fogakkal szablytalanul frszesek.
Levlnyelk rvid vagy rvides, vastag, merev s molyhos, tvnl violasziipiros; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben elll. Levlplhi inkbb vagy
kevsbb kifejldttek, lndssak, tartsak. Virgrgyet krit levelei vltoz-nagysguak, kerlkesek, lapos-vlgyesek, rendetlenl hullmosak; nye
lkrl velten lefel konyulok.
Hasonnevei. Nalivi; Possart's Moskauer Nalivia.
Leiri. D i e 1, Kernobstsorten, Almk-krtk, IV. 12.
0 b e r d i e c k, llhistr. Handb. der Obstk. \. 193.
L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 482.
Mas, Pomol. gnrale. X. ITiS.
szrevtel. Az alfldn csak nagyobb foljj-vizeink mellkn vagy ott
volna hasznos tenysztse, a ho! a fld nyron t sem veszti el kell nyir
kossgt; de haz.nk emelkedettebb fekvs tjkain mindentt hlsan kifi
zetn a helyet, melyet szmra juttatunk.

267

262. Tli piros mlna-alma.


(Rother Winter-Himbeerapfel.)

Szrmazsa. E jeles almafajt Oberdiecknek haznkbl Urbanek, volt


majtlinyi plbnos kldtte meg, de azt, hogy ismt honnan kapta? nem
irta meg Oberdiecknek. Valsznnek tartom, hogy ezen alma is egyike ha
zai gymlcsfajainknak; mert Urbanek hsgesen tudatta a forrst, a hon
nan az Oberdiecknek, kldtt szmos gymlcsfajt beszerezte volt, errl a
fajrl pedig, hihetleg azrt hallgatta el a forrs megnevezst, mert ezt
itthon tallta s nem klfldrl szei-ezte be. Ojtvesszejt 1871-ben kap
tam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam is. Fajom valdisga^ ktsgtelen.
rsideje. Nlam nov. dec; hvsebb tjakon tavasz derekig is eltart.
Minsge. I. i'end csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval nagyobb is.
Alakja. Tbbnyire kpos gmbalaku; szelden boidsfllet; egyik
oldaln tbbnyire hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme a k
zptjnl albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel majd szelden
majd hirtelen gmblydik s szra kri tbbnyire elg szles, laposas s
szelden hullmos karimban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint szszbbhuzdva boltozdik s kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szk kari
mban fogy el. S z r a tbbnyire kzphossz, elg vkony, fs, bunksan
vgzd; tgnyilsu, de szk s mly regbe helyezett s nha egy-egy h
sos dudortl oda, mintegy beszortott. K e l y h e zrt vagy flig nyilt; ren
detlenl vagy bokrtsan flll, keskeny, hegyes s mol3dios osztvnj'aival
tbbnyire szk s nem mly regben l, melynek falain sugralakban sze
ld, lapos rnczok indulnak a karima fel, a hol szelden hullmos emelke
dseket alkotnak, aztn pedig elszlesedve, a gymlcs derekn is elg szrevehetleg vgig nyjtznak s annak gmblydedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, gyngd, de szraztapintatu, elg
fnyes; elejnte srgs zld; rtvel bgyadt srga, mibl azonban csak ittott csllmlik ki tisztn egy-egy foltocska; mert az egsz fllet elejnte
komor, ksbb pedig derltre vltoz vrpirossal van eltakarva s a sznezet
ben sttebb piros, szakadozott cskokkal is tarkzva. Pontozata nem sr;
aprbb-nagyobb, fehres pettyek alakjban jelenkez, majd alig, majd elgg
szembetn. Egy-egy barns ragyaszepl csak itt-ott, de rozsda, kivve a
gymlcs szrregt, nem szokott rajta mutatkozni.
Belseje. Hsa vrpirossal itt-ott szelden rnyalt srgsfehi', magtokja
krl pros erekkel jelzett, finom, gyngd, porhany ; leve elg b ; czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos s szeresz. Mag17

258
tokja nyilttengeljm; inkbb vagy kevsbb nyilt, hosszas s tgas fikjai
ban heg-yestojsdad, barna, p, de kevs magot rejt. Kelielycsve kpalak.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; elg korn s a neki
kedvez helyen igen bven term; elg les szgekben flfel trekv, de
ksbb rendetlenl sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl be
ruhzkodnak, elg lombos, de szells, tereblyes koront alkot. Diszlik
mindenfle almaalanyon ; alkalmas szlas fnak s lczezet melletti mve
lsre is. Mindentt jl tenyszik : de, hogy rendesen s bven teremhessen,
kellleg nyirkos fldet kivan. Gymlcsei igen jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Ellg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok
vagy kzpvastagok, hegyk fel kiss elvkonyodk; elg egyenesek, noha
knyksek; itt-ott finoman bordzottak; srn s finoman molyhosak, de
aljuk fel nagyrszt csupaszak, simk, fnyesek, stt violaszinnel rnyalt
barnk ; aprbb-nagyobb, kei-ek vagy itt-ott kiss hosszas, fehres pontokkal
majd srbben, majd ritkbban, de elg szembetnleg pontozottak; rendet
len levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, duzzadthtuak, igen tompahegyek, lapulk, s
rn fehrmolyhosak; alig kiemelked, szeiiden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, rvidkuposak, tompahegyek, szennyesbarnk,
hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; elg vkony s hajlkonyszvetek; szles tojsdadok ; inkbb vagy kevsbb hirtelen elkeskenyed,
hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy laposvlgyesek; alig
veltek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, nem simk,
bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken elrehajl, jkora nagy, tompa
vagy kiss les fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk hosszas
vagy kzphossz, elg vastag, rugalmas, molyhos; inkbb vagy kevsbb
les szgekben flfel Jl. Levlplhi tbbnyire keskenylndssak, tar
tsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kerlkesek, hosszabbak s kes
kenyebbek, mint a vesszkn levk, csaknem laposak, hullmosak; hosszas,
rugalmas nyelkrl rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. IV. 199. Msok tudtommai mg nem rtk le.
szrevtel. Inkbb val haznk hegyes-vlgyes vidkeire, mintsem az
alfldre; mert nlam, szraz vjrskor, szpen s gazdagon ktdtt gy
mlcseit majd mindig leforrzza a jniusi meleg napsugr. Hiszem azonban,
hogy kellleg nyirkos fldben, az alfldn is kpes lesz hlsan kifizetni a
helyet, melyet szmra juttatunk.

259

263. Uj-kpepn.
(New-Eook Pippin; Neuer Steinpepping.)

Szrmazsa. E kitn almt foly szzad elejn Pleasance Vilmos nyerte


magrl a Cambridgeliez kzel fekv barnwelli faiskoljban. Angliban, hol
1821 krl kezdett elterjedni. Nmet- s Franciaorszgban csak a hatvanas
vekben vonta magra a leir gymlcsszek figyelmet s napjainkban terjed
mr rdeme szerint, mindenfel. Ojtvesszejt 187l-ben kaptam Oberdiecktl,
Jeinsenbl. Tbb zben termett azta nlam is. Fajom valdisga ktsg
telen.
rsideje. Nlam nov. jan.; lu'vsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemege-, hztartsi s piaczos
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jval nagyobb is.
Alakja. Kt vgn jl belaptott gmbalaku; tbbnyire szablytalannl
boltozott; mert szlessgi tmrje, ha keresztben mrjk, egyik irnyban
szlesebb mint a msik irnyban; nha azonban elg szblyostermet. Zme
kzptjra vagy kiss albb, a szras vg fel esik, honnt mindkt sarka
fel csaknem egyenlen, de kelyhes vge fel mgis rendszerint sszbbhuzdva boltozdik s mindkt sarkn elg szles, laposas karimban vgzdik.
S z r a rvid vagy rvides, elg vastag vagy kzpvastag, fs, nha hsos;
tgnyilsu, de feneke fel sszeszkl, elg mly tlcsralaku regbe helye
zett, melynek falait tbbnyire finom, fahjszin, sugaras rozsda szokta bor
tani. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; rendetlenl flll vagy sszehajl, de
hegykkel htragrbl, elg szles, hosszas s molyhos osztvnyaival tgas,
lapos s nem mly regben l, melynek aljn Imsos dudorkk s falain sze
ld lapos rnczok lthatk, melyek azonban a karimt csak nha teszik kiss
hullmoss s a gymlcs dereki'a, szrevehetleg, nem vonulnak fl.
Szne. Bre finom, de szvs, tbbnyire szraz s kiss rdestapntatu,
bgyadtan fnyl; elejnte srgs zld; rtvel szp srga; napos oldaln,
kivlt a napnak jl kitett pldnyain srgs vagy barnsvrssel mosott
vagy csak beleiielt. Pontozata elg sr; rendetlenl elszrt, jkora nagy,
fahjszn, szgletes rozsdapettyekbl ll, szembetin. Finom vagy kiss
rdes rozsdaalakzatok kisebb-nagyobb foltokba sszefolytan vagy aprbb
pettyekre srn sztszrdva, gyakran mutatkoznak i-ajta.
Belseje. Hsa srgs vagy zldesbe jtsz fehr, finom, tmtt, por
hany; leve elg b, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes
sajtszeren illatos s fszeresz. Magtokja zrttengely; szk fikjaiban
szles tojsdad, barna, p magvakat rejt. Kelielycsve hengeres vagy tl
csralaku, a gymlcsbe elg mlyen lehatol.
17*

260
Fja Mrskeltnvs, de egszsges s elg edzett; korn s igen
bven term; flfel vagy kiss sztll, merev gaival, melyek gymlcsz
szervekkel iiamar s jl beruhzkodnak, elg srlombos, magas gmbalaku
koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon ; alkalmas szlas fnak is,
gnlafnak is. Vidkem mostoha viszonyai kzt az vekig tart szrazsgot
megsnylette, a mivel aztn elrulta, hogy kellleg nyirkos fldre van szk
sge. Gymlcsei jl lljk helyket a tan.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy kzpvasta
gok, liegyk fel is csak keveset vkonyodk; elg egyenesek, merevek,
kiss knyksek; finoman bordzottak; srn fehrmolyhosak, pirossal r
nyalt szennyesbarnk; aprbb-nagyobb, tbbnyire hosszas, fehres pontokk]
itt-ott srbben itt-ott gyrebben, de nem- szembetnleg pontozottak, ren
detlen levlkzek.
Rgyei. llg nagyok vagy kzpnagyok, kiss duzzadthtuak, tompahegyek, lapulok, srn fehrmolyhosak ; inkbb vagy kevsbb kill, hrom
bords talapon lk.
Virgrgyei. FAg nagyok, zmk tojsdadok, tompahegyek, szenynyesbarnk, liegyknl srn hi'molyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; vastag s kemnyszovetek; tojsdadok vagy
szles tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb hosszas,
les hegyben vgzdik; laposvlgyesek, rendetlenl hullmosak; alig veltek
als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, simk, fnyesek, vil
gos zldek;szleiken elrehajl, tbbnyire tompa fogakkal elg szablyosan
frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz, vastag, merev, srn
molyhos; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi
ridomuak vagy lndssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbb
nyire kerlkesek, vkony s lgyszvetek, csaknem laposak, szelden hul
lmosak, lnk fzldek ; flfel ll, merev nyelkrl bokrtsansztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L e r oy. Dia. de pomol. IV. 485
0 b e r d i e c k, llhistr. Hmdb. der Obstk. IV. 149.
szrevtel. E becses alma megrdemlen, hogy haznkban mindentt,
a hol a fld nyron t sem veszti el kell nyirkossgt, nagyban is tenyszszk. Olyan mostoha viszonyok kzt azonban, a milyeneket vidkemen
tall, kevs haszonnal jrna tenysztse.

21

264. Versaillesi renet. (OIv. Verszly-i.)


(Eeinetto do Versailles; Reinotte von Versailles.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Diel, a ki 1828-ban elszr irta le krlm


nyesen, ujal)bkori gymlcsnek tartja, de eredetrl csak annyit jegyzett fl,
liogy a faj hozz Clnbl s ide ismt Malinesbl, (nmetl: Mecheln) Bel
giumbl kerlt. Mg napjainkig sincs rdeme szerint elteijedve. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam meg Oberdiecktl, Jeinsenbl. Fajfmon tbb zben ter
mett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam dec. jan.; hvsebb tjakon nyrig is eltart.
Minsge. I. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jval nagyobb is.
Alal<ja. Gm\)lyded vagy tojsdad gmbalaku; tbbnyire szablytalanul
boltozott, inkbb vagy kevsbb bordsfllet. Zme kzptjra esik, honnt
mindkt vge fel csaknem egyenlen, de kelyhes vge fel rendszerint kiss
sszbbhuzdva boltozdik s mindkt sarkn inkbb vagy kevsbb szk
karimban vgzdik. S z r a rvid vagy igen rvid, kzpvastag, fs, gyak
ran pedig hsos s bunksan vgzd; majd szablyosan, majd kiss sza
blytalanul kikanyartott, tlcsralaku s ritkn mly reg\)e helyezett, mely
nek falai majd rozsdamentesek, majd finom, sugaras rozsdval bevontak.
K e l y h e zrt, nha pedig flig nylt; sszehajl vagy i'endetlenl flll,
rvides s molyhos osztvnyaival tgas s inkbb vagy kevsbb mly tnyralaku regben l, melynek falain szeld, lapos rnczok vagy bordcskk s karimjn hullmos emelkedsek lthatk, a melyek szles lapos bor
dkknt inkbb vagy kevsbb szembetnleg a gymlcs derekra is flvo
nulnak s annak kerekdedsgt inkl)b vagy kevsbb megzavarjk s a gy
mlcs egyik oldalt hizottabb teszik, mint a msikat.
Szine. Bre vkony, de sima, gyngdtapintatu, elg fnyes; elejnte
halvny vagy fehres zld; rtvel lnk czitromsrga; napos oldaln hikbb
vagy kevsbb lnkpirossal mosott vagy csak belehelt. Pontozata ritks;
rendetlenl elhintett, apr, barns vagy szrke pettyecskkbl ll; itt-ott
alig, itt-ott elg szembetn. Rozsda csak elvtve mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, tmtt, roppa
ns; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, gyngden illatos, igen kelle
mes fszeresiz. Magtokja zrt vagy kiss nylttengely; szk fikjaiban
egszsges, szi) tojsdad, rvidhegy vrhenyes- vagy vilgosbarna magva
kat rejt. Kehelycsve hegyes kpalak, a gymlcsbe inkbb vagy kevsbb
lehatol.
Fja. Nlam csak mrskeltnvs, de egszsges s edzett; elg korn
s bven term; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel trekv ga
ival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de kel-

262
lleg szells, g'mbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle alniaalanyon; al
kalmas szlasfnak s nyess alatt tartva gnlafnak is. Mindentt jl teny
szik ugyan: de, liogy rendesen s bven teremhessen, kellleg nyirkos fldre
van szksge. Grjimlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, vkonj^ak vagy
kzp vastagok, hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; egyenesek, noha kiss
knyksek, hegyk fel finoman bordzottak; elg srn s finoman moly
hosak, homlyos barnspirosak; aprbb-nagyobb, kerek vagj' itt-ott hosszas,
fehr pontokkal aljuk fel srbben, hegyk fel ritkbban pontozottak; ren
detlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, laposak vagy csak kiss duzzadthtuak, tompahegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak; inkbb vagy kevsbb kiemelked,
hromboi'ds talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadknposak, tompahegyttek, aljuknl szennyesbarnk, hegyknl srn fehnnolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy igen nagyok; vkony s hajlkony szvetek; sz
les tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb hosszas, les
hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy laposvlgyesek; nem veltek, de
hegykkel lefel s flre is grblk; als lapjukon molyhosak; fels lapju
kon csupaszak, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken aprbb-nagyobb,
tompa fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vas
tag, merev, molyhos, tvnl violaszinpiros; nylt szgekben el- vagy rzsvmt
flfel ll. Levlplhi keskenylndssak, sztllk, tartsak. Virgrflgyet
krt levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, de i'endszerint hosszabbak s
keskenyebbek, mint a vesszkn levk, laposak, hullmosak; rzsunt flfel
ll nyelkrl kiss lankadtan szttei'fllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. D i e 1, Kernobstsorte7i, almkat s krtket vegyesen trgyaz V. 93.
D i 11 r i c h, Handb. der Obsth. I. 392. Franczia gyttmlcsszek
mg aligha ismerik a Versaillesi renetet; mert csak mint hasonnevet emlege
tik fl a Champagnei renet s a Champagnei kormos renet lersnl, a me
lyek egyikvel sem rokon az itt leirt faj.
szrevtel. Megrdemli, hogy a hol a fld nyron t is kellleg nyir
kos maradhat, minden kertben helyet juttassunk szmra. Haznk alma
tenysztsre kedvezbb felvidkn, mlt volna nagyban is tenysztennk.

263

265. Woltmann renetje,


(Woltmann's Eeinette.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Obevdieck, a ki a gymlcsszeti irodalomban


elszr tesz rla emltst, Woltmann, adszedtl, Zevenbl, liov Mecklenbiirgbl nvtelenl kerlt e faj, mint igen termkeny s terjesztsre mlt
gymlcsrl kapott meghatrozs vgett pldnyokat s ksbb ojtvesszket is. Brha Oberdieck mr az tvenes vekben 'nnebbi nv alatt bemu
tatta is e fajt; mg napjainkban sem vonta magra a gymlcs-leirk figyel
mt. Ojtvesszejt ]87n-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben
termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vgtl, nov. elejig; hvesebb tjakon tavaszig
is eltart.
Minsge. 1. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jval nagyobb is.
Alakja. Gmblyded vagy lapos gmbalakn; nha kpos gmbalakn;
brha egyik oldaln nha hzottabb mint a msikon, mgis elg szablyo
san boltozott sikfllet. Zme kzptjra vagy kiss albb, a szras vg
fel esik, honnt szra fel majd szelden, majd hirtelen gmblydik s szra
krl elg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig tbbnyire
sszbbhuzdva boltozdik s kelyhe krl mindig szkebb karimban fogy
el, mintsem szra kri. S z r a rvid, gyakran csak egy hsos buczok;
tgnyilsu, de szk s elg mly regbe helyezett, melynek falait majd
finom, ttetsz, zldes, sugaras, majd pedig kiss rdes, cserepes rozsda-mz
szokta eltakarni. K e 1 y h e nylt vagy flig nylt; flll, hosszas, szles,
zldes s molyhos osztvnyaival tgas s elg mly regben l, melynek
falain csak nha mutatkoznak nmi szeld rnczocskk, de ezek a karimn
elenysznek s a gymlcs derekra, szrevehetleg, majd sohasem vonul
nak fl.
Szne. Bre vkony, de elg szvs, sima, gyngd, itt-ott pedig kiss
rdestapintatu, elg fnyes; elejnte srgs zld; i-tvel vilgos srga;
napos oldaln gyngd srgspirossal mosott vagy belehelt s e sznezetben
lnkebb pii'os, szakadozott cskokkal s pettyekkel is tarkzott; nha azon
ban a pirossg csak egyes, halavny cskokban jelentkezik rajta. Pontozata
nem sr; rendetlenl elszrt fahjszin pettyekbl ll; a rozsdamentes helye
ken elg szembetn. Rozsda-alakzatok, kivlt a gymlcs kelykes vgn,
sajtszer, rdes, barns szilnkokban tbbszr mutatkoznak flletn s nha
kisebb-nagyobb, fekets ragyaszeplk is.tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa szp fehr, niagtokja krl zldes erekkel, finom, gyn
gd, porhany; leve b vagy elegend, czukros, finom savanynyal emelt, igen
kellemes fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely; zrt fikjaiban tojsdad,
hegyes, pirosasbarna, p magvakat rejt. Kehelycsve tlcsralaku.

Fja. Elg vg'uvris, egszsges, igen edzett; elg koiu s igen bven
term; les szgekben flfel trekv, de ksbb sztll, sr gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl bernhzkdnak, sirlombos, gmbalaku koront
alkot. Dszlik mindenfele almaalanyon; alkalmas szlasfnak inkbb, mint
sem gnlafnak. Mindentt jl tenyszik: de bven s rendesen csak kell
leg nyii'kos talajban kpes teremni. Gymlcsei jl lljk liel}iket a fn.
Vesszei. Igen szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok,
vagy kzpvastagok, hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; egyenesek, alig
knyksek, boi-dzatlanok, srfn s finoman molyhosak, pirossal kiss rnyalt
szenuyesbarnk; api', kerek, fehr pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak ; rvid levlkzek.
Rgyei. Igen kicsinyek, rvidek, laposak, tompahegyfek, lapulk, srn
fehrniolyhosak; kiss duzzadt, bordzatan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, kiss hegyesek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok; nem vastag, de elg kemnyszvetek; hosszastojsdadok ; rvidke, flrecsavarod, les hegyben vgzdk; vlgyesek vagy
csatornsak, szleiken hnllmosak; alig veltek: nyelkrl rzsunt flfel
llk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, igen simk, elg
fnyesek, lnk fzldek; szleiken elrehajl, tompa vagy kiss les fogak
kal szablytalanul frszesek. Levlnyelk rvid, vagy rvides, elg vastag,
merev, molyhos, tvnl violasznnel mosott; inkbb vagy kevsbb les sz
gekben flfel ll. Levlplhi keskenylndssak, igen tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszas, keskeny kerlkesek, laposak, hullmosak;
hosszas, hajlkony nyelkrl kiss lekonynltan sztterlk.
Hasonnevei. Woltraanns Herbstreiuette.
Leri. O b e r d i e c k , Ankituug zur Kenntniss des bestn Obstes, 217.
lapjn.
W o l t m a n n , Illmtr. Handb. der Obstk. I. .317. Msok tudtom
mal mg nem irtk le.
szrevtel. E jeles alma inkbb val haznk hegyes-vlgyes vidkeire,
mintsem az alfldre; mert itt korn s akkor inek gymlcsei, a mikor az
almknl finomabb s becsesebb gymlcskben is bvelkedhetnk: mg
haznk emelkedettebb fekvs tjkain nemcsak ksbb fognak rni, de
finomabb-zek is lesznek gymlcsei, mintsem azok, melyek az alfld mele
gben termettek s ertetve rtek.

265

266. Nray renetje.


Szrmazsa. E jeles alma is azon magonczokrl keletkezett, a melyekrl
a Jolnka s Ptery kroly almkat*) nyertem volt. Fajfv alaktott anyafjnak egyik, ojtatlaiml meghagyott ga 188-ben termett elszr. Minthogy
a fajt terjesztsre mltnak, becsesnek talltam, bold. Nray Imrnek, az n
testi-lelki j bartomnak emlkl, fnnebbi nvre kereszteltem el. Nray Imre
egyike volt az igazi magyar becsletessg tiszteletre legmltbb alakjainak,
szles krben ismert jeles gyvd; Arad vrosnak mindenkitl, ltalnos
tisztelt s szeretett polgi'a s az 1881 1882. vi orszggylsen ngyanezen
vrosnak fggetlensgi-elv kpviselje, a ki letben a gymlcsszet irnt
is melegen rdekldtt. (Szl. 1817-ben Meghalt, munks letnekfi.5-dikv
ben, 1882-ben.) Egy oly talpig derk ember s hazafi, mint volt, mlt
arra, hogy ldott emlkt, kzttnk, egy j gymlcs sokig rizze meg.
rsideje. Nlam nov. jan.; hvsebb tjakon, hiszem, hogy tavaszig
is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nlia kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Tbbnyire kpos gmbalaku; elg szablyosan boltozott sikfllet; egyik oldaln hizottabb kiss, mint a msikon. Zme kzptjra
vagy csak kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel hirtelen
gmblydik s szra krl elg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe
fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva boltozdik s kelyhe
kri inkbb vagy kevsbb szk kaiimban enyszik el. S z r a majd
rvid, kzpvastag s csaknem hsos, majd kzphossz, vkony, fs, kiss
bunksan vgzd; tgnylsn, de szk s inkbb vagy kevsbb mly reg
be helyezett, melj'nek falait finom, barns, sugaras rozsda szokta eltakarni.
K e l y h e zrt vagy flignylt; sszehajl vagy rendetlenl flll, rvid s
trkenyliegy osztvnyaival inkbb vagy kevsbb szk s nemmlytnyralakn regben l, melynek aljn s falain finom, lapos rnczok mutatkoznak,
de ezek a karimn rendszerint elenysznek s a gymlcs derekra nem
vonulnak fl.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, szraz s kiss rdestapintatu,
elg fnyes; elejnte srgs zld; rtvel czitrom-srga; napos oldaln arany
srga s a napnak jl kitett pldnyain srgs prossal belehelt s e sznezet
ben inkbb vagy kevsbb lnkpiros, szakadozott cskokkal majd srbben,
majd ritkbban becsapkodott. Pontozata elg sr; jkora nagy, barns vagy
fahjszn pettyekbl ll; elg szembetn. Finom rozsdapettyek s foszlnyok
elg gyakran mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa vagy srgsba jtsz fehr, igen finom, tmtt,roppans;
teljes rtvel azonban gyngd s porhany; leve b vagy elegend, igen
czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja kiss
' ) Lsd e munka III. kt. 377. s 379. lapjain.

266

nyiltteiigelj; zrt s kisded iikjaiban, rvid tjsdad, liegyes, pirsasbariia,


p magvakat rejt. Kelielycsve tlcsralku.
Fja. Viguvs, egszsges, igen edzett, elg korn s igen bven ter
m; les szgekben flfel trekv, nylnk, de ers gaival, melyek gymlcspeczkekkel siirfn berulizkodnak, elg lombos, de szells, magas gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle amaalanyon; alkalmas szlasfnak
is, gnlafnak is. Mindentt jl tenyszik s mikp fiatal fmi'l ltom, mg
tsarjairl is elszaprtliat leszen: de, liogy szpen fejldtt gymlcsket
bven s rendesen teremhessen, mint majd minden almafa, gy ez is kell
leg nyirkos fldet kivan. Gymlcsei igen jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzpliosszak, elg vastagok vagy kzpvasta
gok, kegyk fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek; szelden bordzottak; egsz hosszukban srfn felirmolyhosak, itt-ott
csupaszak, zldesbarnk, napos flkn pirossal rnyalt barnk; igen apr,
kerek, fak pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; rvid
levlkzflek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kiss duzzadthtnak, tompahegyek, lapnlk, srn felirmolyhosak; alig kill, szelden bordzott tala
pon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, zmk tojsdadok, tompahegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vastag skemnyszvetek;
szles tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegj'ben vgzdk;
csaknem laposak vagy laposvlgyesek; szleiken rendetlenl Imllmosak; kiss
veltek; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; als lapjukon molyhosak;fels
lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, csaknem sttzldek; sz
leiken jkora nagy, tompa fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyek rvid vagy rvides, vastag, merev, molyhos; nyilt szgek
ben flfel ll. Levlplhi keskenylndssak, tartsak. Virgrttgyet krt
levelei tbbnyire krfllkesek, tbbnyire keskenyebbek s lgyabbszvetek,
mint a vesszkn levk, csaknem laposak, Imllmosak; fl s sztll, merev
nyelkrl bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei, Xincsenek.
Leiri. Mg eddig senkisem rhatta le; mert csak most kezdem for
galomba hozni.
szrevtel. Almatenysztsre kedvez, teht kellleg nyirkos talajjal bir
vidkeken egyike lesz e faj a legtermkenyebb almafaj oknak; mert gj'mlcspeczkei, mg kedveztlen viszonyok kzt sem pusztulnak el oly hamar, mint
ezt vidkemen sok nemes almafajnl sajnosn tapasztalom.

267

267. Tiroli fehr rozmarin.


(Eomarin blanc: Tyroler Weiser Eosmarinapel.)

Szrmazsa. E szi) s j alma valszinleg Tyrolban lpett a vilgba.


Botzen s Mern k)-iiykn oly nagy mrtkben szaportjk, hogy gyml
cseivel vilgkereskedelmet zhetnek. Tbbfle Fehr rozmarin alma ismere
tes a gymlcsszet birodalmban: de szpsgre s inom zre alig vetekedhetik
vele a tbbiek brmelyike is. Meglehetsen el van mr terjedve mindenfel, de
nagyban val tenysztse csak ritka helyen volna ajnlatos; mert fja ritka he
lyen termkeny s gymlcsei finom zket nem mindentt brjk kifejteni.
Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Gyakran termett
mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje .Nlam nov. dec.; hvsebb tjakon februrig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alal<ja. Hosszas tojsdad vagy kpos tojsdad; tbbnyire szablyosan
boltozott skfllet. Zme a kzptjnl inkbb vagy kevsbb albb, a
szras vg fel esik, honnt szra fel szelden gmblydik s szra krl
inkbb vagy kevsbb szk karimban vgzdik; kelyhe fel pedig szelden
s nha nmi behajlssal is fogyva, inkbb vagy kevsbb hosszas, tompa
kpos vgben enyszik el. S z r a kzphossz; nha elg vastag s hsos.
tbbnyre azonban vkony, fs, kiss bunksan vgzd; szk s mly, nha
hsos dudortl mg inkbb sszeszktett regbe helyezett, melynek falait,
gyakran, finom, sugaras rozsda szokta eltakarni, mely rozsda egyes foszlnyok
ban az reg karimjra is flhzdik. K e l y h e zrt vagy flignyilt; bokrtsan
flll, hosszas, keskeny, hegyes s molyhos osztvnyaival inkbb vagy ke
vsbb szk s mly regben l, melynek falain finom, lapos rnczok mu
tatkoznak, de ezek karimjt alig teszik hullmoss s szembetn, bords
emelkedseket nem alkotnak a gymlcs derekn, melynek kerekdedsge mind
emellett sem mindig egszen szablyos.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, gyngdtapintatu; ledrzslve elg
fnyes; elejnte fehres zld; rtvel halvny czitromsrga; napos oldaln
nha nmi ignytelen, bgyadt lngospirossal belehelt. Pontozata ritks; j
kora nagy, fehrrel szegett fahj szn vagy csak a br alul ttetsz, fehres
pettyekbl ll, elg szembetn. Rozsda nem, de egyes, pirossal szegett,
barns ragyaszeplk gyakrabban mutatkoznak rajta. rtvel kellemes illatott
raszt maga kri.
Belseje. Hsa fehr, a br alatt srgsba jtsz, finom, gyngd, vels
s porhanys; leve igen b, finom savanynyal emelt, illatos s igen kellemes
fszeresz. Magtokja nyilttengely; inkbb vagy kevsbb nylt, hosszas
fikjaiban gyakran szmos, nha pedig csak egy-kt tojsdad, pirosasbarna,

268

p magot rejt. Kehely csve szk tlcsralakii, a gymlcsbe elg mlyen


lehatol.
Fja. Fiatal korban elg- vgan; ksbb csak mrskelten nv, de
egszsges s edzett; nem korn s nem is rendesen, de aztn, ha elrte
gynalcsz kort, a neki kedvez lielyen igen bven term; flll vagy elg
les szgekben flfel trekv, nylnk, de ers gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de szells, magas gmbalaku
koront alkot. Dszlik miudenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak is,
gulafnak is. Kellleg nyirkos fldben dszlik s terem legjobban. Vidkem
mostoha viszonyai kzt csak olyankor terem kielgtleg, a mikor az vjrs
gymlcstermsre kivllag kedvez. Gymlcsei jlilljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok
vagy kzpvastagok, hegyk fel lassudan elvkonyodk; egyenesek, mere
vek, elg knyksek; itt-ott kiss bordzottak; hegyk fel elg srn,
aljnk fel pedig ritksan fehrmo]3diosak; i)irossal rnyalt sttbarnk; ap
rbb-nagyobb, kerek, fehr pontokkal hegyk fel ritksan, aljuk fel elg
srn s elg szeinbetinleg pontozottak; rendetlen, tbbnyi)'e azonban
hosszas levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, hosszaskuposak, elg duzzadthtuak, kiss
hegyesek, lapulk, si'n fehrmolyhosak; alig kill, kt szln lesen, de
nem hosszan bordzott talapon lk.
Virgrgyel. Kzpnagyok, hosszaskposak, alig hegyesek, aljuknl
szenynyes bai'nk, hegyknel srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok; elg vastag s igenkemnyszvetek; hosszas tojsdadok vagy hosszas kerlkesek; rvidke, flrecsa
varod, les, vagy kiss tompa liegyben vgzdk; csaknem laposak vagy
szleiken csak kiss flhajlk; alig iveitek; nyelkrl tbbnyire vizirnyosan
elllk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk s
elg fnyesek, vilgos zldek; szleiken tbbnyire ketts vagy .hrmas, tom
pa fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk hoszszas vagy kzphossz, elg vastag, merev, molyhos; majd vizirnyosan el-,
majd rzsunt flfel ll. Levlplhi elg iosszak, keskenylndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire igen iosszak, keskenykerlkesek, laposak, hullmosak; igen hossz, rugalmas nyelkrl lekokonyultan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
LeirI. O b e r d i e c k , lllnstr. Handb. der Obstk. IV. 65.
L e r 0 y, Dkt. de pomol. IV. 762. Leirtk-e msok is ? ktel
kedem benne. Bivort az Annl, de pomol. czm nmnka IV. ktetben Fehr
rozmarin (= Romarin blanc) nv alatt, aligha nem az Olasz fehr rozmarin
almt irta le. mely alma pedig tbb lnyeges vonsban klnbzik a fnebbitl.
szrevtel. Haznk magasabban fekv tjkain tegynk vele ksrletet
s ott, hol minden tekintetben becsesnek mntatkozik, tenyszszk nagyban is.
Az atldn kevs haszonnal jrna tenysztse.

269

268. Molcsny zld a!mja.


(Verto de Molcsny; Molcsny's Grnling.)

Szrmazsa. E jeles almt Nagy-Bnya hatrban, eg-y laplyos kasz


ln, tbb vadalma fa kzt Molcsny Gbor, kir. erdsz fedezte fl. Az ojtatlanul flnevekedett s jelenleg mintegy 40 ves anyafrl 1881-ben mutatul
nliny szp gymlcst kapvn, a fajt becsesnek s terjesztsre mltnak
talltam. Molcsny Gbor, derk csm, kinek hazai gymlcsszetnk irnti
meleg rdekldsrl tbb zben volt alkalmam meggyzdni, szves volt
nekem ojtvesszt is kldeni e fajrl, mely azta nlam is bemutatta gyml
cseit, melyek mindenben egyeztek a Nagy-Bnyrl kapott gymlcskkel.
Mint eredeti, nll fajt fnebbi nv alatt ezennel bemutatom krlmnyes
lersban.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gyibnlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jkora nagy.
Alakja. Gmblyded vagy kt vgn kiss belaptott gmbalaku; elg
szablyosan boltozott skfllet, de egyik oldaln nha hzottabb s emel
kedettebb, mint a msikon. Zme kzptjra esik, honnt mindkt vge fel
csaknem egyenlen boltozdik s mindkt sarkn elg szk, de laposas kari
mban vgzdik. S z r a igen rvid, fs, bunksan vgzd; tbbnyire sza
blyosan kikanyartott, szk s nem mly regbe helyezett, melynek sokig
zlden marad falait finom, barns, sugaras rozsda szokta tbbnyire csak
rszben s nem egszen eltakarni. K e l y h e kicsi, nylt vagy flig nylt;
flll vagy sszehajl, rvid, trkenyhegy s molyhos osztvnyaival szk
s elg mly csszealaku regben l, melynek aljrl finom, lapos rnczok
indulnak a karima fel, de ezek a karimt alig teszik hullmoss s a gy
mlcs derekra szembetnleg ritkn vonulnak fl; mirt is ennek kerekdedsge rendszerint szablyos.
Szine. Bre vkony, de SZVS, sima, ltalban zsirostapintatu, bgyad
tan fnji; elejnte sppadt zld; rtvel czitromsrga; napos oldaln, fkp
a napnak jl kitett pldnyain szeld pirossal mosott vagy csak belehelt.
Pontozata elg sr; szablytalanul elhintett, apr, fahj szn vagy csak a
br alul ttetsz, fehres pettyecskkbl ll, a gymlcs rtvel alig szembe
tn. Rozsdaalakzat csak elvtve fordul el rajta.
Belseje. Hsa zldesfehr, finom, tmttes, roppans; leve b, czukros,
finom savanynyal emelt, igen kellemes, a Trk-Blint almra emlkeztet
fszeresz. Magtokja nylttengely; kiss nylt, kagylalaku fikjaiban zmktojsdad, pirosasbarna, p magvakat rejt. Kehelycsve bls hengeres, a gy
mlcsbe egsz a magtokig levonul.

270

Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; korn s igen bven


term; tol- s sztll gaival, melyek gyralcsz szervekkel liamar s jl
beruhzkodnak, elg srlombos, de kellleg szells, ginbalaku koront
alkot. Dszlik mindenfele almaalanyon; alkalmas szlasanak inkbb,mintsem
gulanak. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is jl dszlik s ritka v
ben marad teljesen meddn. (Tymilcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzpliosszak, elg vastagok vagy csak kzp
vastagok; hegyk fel kiss elvkonyodk; elg egyenesek, merevek, alig
knyksek; szelden bordzottak; elg srn s finoman molyhosak, itt-ott
csupaszak, simk, fnyesek, vrssel rnyalt sttbarnk; api', tbbnyire
kei'ek, fak pontokkal itt-ott srbben; itt-ott gyrebben pontozottak;rendet
len, tbbnyire azonban elg rvid levlkznek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, kiss duzzadthtuak, tompahegyek, lapulok, srn fehrmolyhosak; elg kiemelked, laposan bordzott
talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tampahegyek, aljuknl szennyes
barnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok; elg vastag, de nem kemnyszvetfek; szles
tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hosszas vagy rvidke, les hegyben vg
zdk; laposteknsek; alig iveitek; als lapjakon molyliosak; fels lapjukon
csupaszak, nem elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken el
rehajl, elg les fogakkal szablytalanul Yrszesek. Levlnyelk kzp
hossz, vastag, merev, finoman molyhos, tvnl stt violaszinnel mosott;
nyilt szgekben vagy rzsunt flfel ll. Levlplhi fonl- vagy r-idomuak,
kevss tartsak. Virgrgyet ki't levelei vltoz nagysgnak, keskenyeb
bek, mint a vesszkn levk, tbbnyire kerlkesek, csatornsak, veltek;
'll, rvides, rugalmas nyelkrl bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Ekkorig mg senkisem irta le.
szrevtel. Kellleg nyirkos fldben brhol is megrdemeln, liogy nnden kertben helyet juttassunk szmra: de haznk emelkedettebb fekvs
tjkain mgis ajnlatosabb volna tenysztse, mintsem az alfldn; mert ott
tartsabbak gymlcsei; mg itt az alfldn tli gymlcsbl sziekk vlnak.

271

269. Tli czitromalma.


(Eeinetto du roi;

Wintor-Cifcronanapfel.)

Szrmazsa. E becses alma valszinleg Nmetorszgbl szrmazik;


mert Franknibaii, a Rajna mellkn s Wrttenbergben rgta nagyban el
van terjedve. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb
zben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsitleje. Nlam dec. jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. II. rend, nlia pedig csaknem I. rend csemege- s hztar
tsi gymlcs.
Nagysga. Rendszerint jkora nagy.
A!al<ja. Tbbnyire kpos gmbalaku; egyik oldaln kiss hizottabb s
emelkedettebb, mint a msikon; klnben csinos termet. Zme nha k
zptjra, tbbnyire azonban albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel
szelden gmblydik s szra krl inkbb vagy kevsbb szles, laposas
talpban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint sszbbhuzdva boltozdik
s kiss ferdn csonkzott, kpos vgben enyszik el. Szra rvides, rit
kn emelkedik a szrmlyeds karimjnak sznvonala fl, elg vastag vagy
kzpvastag, fs, molyhos, bunksan vgzd; tgnyilsn, de szk s mly
tlcsralaku regbe helyezett, melynek falai nha rozsdamentesek, nha
pedig finom, sugaras rozsdval bevontak. Kelyhe zrt, nha pedig flig
nylt; bokrtsan flll, hosszas, hegyes, molyhos s tbbnyire trkenyhegy osztvnyaival kevss tgas, de tbbnyii-e elg mly regben l,
melynek falain szeld, lapos rnczok nylnak a karima fel s ott szelden
hullmos emelkedseket alkotnak, melyek majd szlesebb, majd keskenyebb,
szablyos, lapos bordk alakjban az egsz gymlcsn vgig nyjtznak s
annak kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szine. Bre elg vastag s szvs, sima, gyngd, csaknem zsrostapintatu, elg fnyes; elejnte vilgos zld; rtvel szp czitromsrga; na
pos oldaln srgs homlyospirossal szelden belehelt s a napnak jl kitett
pldnyain vilgos vrpirossal is bemosott, mely sznezet rendszerint hir
telen megszakad olyan helyeken, a hol a gymlcst g vagy levl takarta
el. Pontozata ritks, jkora nagy, fehi-es pettyekbl ll, s a piros sznben
elg szembetn. Rozsdaalakzatok vagy barns ragyaszeplk csak gyren
fordulnak el rajta.
Belseje. Hsa srgsfehr, flfinom, kevss tmtt, porhany; leve
igen b, czukros, dt savanynyal emelt, kellemes, noha nem mindenkor
kellleg fszeresz. Magtokja nylttengely; tgas s nylt fikjaiban hoszszas, hegyes, barna, tbbnyire idtlenl fejldtt magvakat rejt. Kehelycsve tgas tlcsralaku, a gymlcsbe csak kevss lehatol.

272

Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mi-skelten nv, de egsz


sges s edzett; elg korn s bven term; rendetlenl fl- s sztll,
merev gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl bei'ulizkodnak, elg lom
bos, de szells, terjedelmes gmbalaku koront alkot. Mindenfle alma
alanyon dszlik; szlas fnak s bokoralaku fnak is alkalmas. Mg vid
kem mostoha viszonyai kzt is jl tenyszik: de, mikp tapasztalom, gaz
dagon csak akkor kpes itt teremni', lia az idjrs klnsen kedvez az
almatermsre. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel kiss elvkonyodk ; elg egyenesek, mei-evek, alig knyksek ;
csaknem bordzatlanok; ritksan s finoman molyhosak, violaszinpirossal
rnyalt barnk ; napos felkn flnom, fehres hrtyval bevontak; aprbbnagyobb, kerek vagy hosszas, fehres pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban elg rvid levlkztek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, laposhtnak, tompahegyek,
lapulk, srn fehrmolyhosak; alig kill, rviden bordzott, elg szles
talapon lk.
Virgriigyei. Elg nagyok, tojsdadok, vagy hasaskposak, tompahegyek,
aljuknl szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy csak kzpnagyok; vastag s elg kemn3'szvetek ; szles tojsdadok; itt-ott szles kerlkesek ; hirtelen elkeskenyed,
rvidke, les hegyben vgzdk; laposteknsek vagy la])osvlgyesek; alig
veltek ; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; als lapjukon molyhosak;
fels lapjukon csupaszak, bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken
elrehajl, les fogakkal elg mlyen s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz, igen vastag, jnerev, molyhos, tvnl
violasznnel befuttatott; majd vzirnyosan el-, majd i'zsvmt flfel ll.
Levlplhi ridomak vagy lndssak, sztiillk, elg taitsak. Virgrgyet
kit levelei vltoz-nagysgak, laposak, rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Knigsreinette ; Citron d' hiver (?) *)
Leri. D i e 1, Kemobstsorten, VI. 264. s az almkat s krtket trgyaz ]I. J27.
O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obsth. I. 191.
Mas, Le Verger, IV. 27.
szrevtel. Olyan mostoha viszonj^ok kzt, a milyeneket vidkemen
tall, kevs haszonnal jrna tenysztse : de kellleg nyirkos talajban, br
hol is kpes lesz hlsan kifizetni a helyet, melyet krteinkben szmra jut
tatunk.

*) A mit Diel, az itt idzett helyeken, o kt hasonnv alatt leir, aligha azonos a
fnebbivel; mert leirsa lnyeges vonsokban klnbzik az OberJieck s Mas lerstl.

273

270. Piros csrg-alma.


(Eother Basselapfel.)

Szrmazsa. E becses, hztartsi gymlcs valszinfleg Nmetoi-szgbl


szrmazik. Diel, a ki elszr ismertette meg krlmnyes lersban, Ascliaffenbm-g melll, Bajororszgbl kapta volt e fajt. Napjainkig nincs mg kel
lleg elterjedve. Ojt vesszejt bold. Kvr Gusztv, kincstri brltl, Megygyes pusztrl kaptam 1874-ben. Tbb zben teimett mr nlam is. Fajom
valdisgrl elg mdon volt meggyzdnm.
rsideje. Nlam nov. februr; livsebb tjakon ks tavaszig is eltart.
Minsge. 11. rend csemege-, de I. rend liztaitsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy, nha igen nagy.
Alakja. Majd tompakupos, majd hosszashengeres; inkbb vagy kevsbb
szelden bordsfllet. Zme a kzptjnl tbbnyire albb, a szras vg
fel esik, honnt szra fel szelden gmblydik s szra kri elg szles
s szelden hullmos karimban vgzdik; kelyhe fel pedig inkbb vagy
kevsbb szelden fogyva boltozdik s kelyhe krl, nha mg szlesebb
karimban vgzdik, mintsem szra kri. Szra rvides vagy kzphossz, v
kony, fs, nha hsos; szablytalanul kikanyartott, mly s szk regbe helyezett,
melynek falait finom, srgaras rozsda szokta gyakran eltakarni. K e l y h e
jkora nagy, nylt vagy flig nylt; sszehajl vagy flll, de hegykkel
htragrbl, elg hosszas, hegyes, molyhos s sokig zlden marad osztvnyaival mly s szk, ruczos vagy finoman bordsfalu regben l, mely
nek karimjn hullmos emelkedsek vltakoznak, a melyek inkbb vagy
kevsbb szembetn, lapos bordk alakjban a gymlcs derekra is tvo
nulnak s ennek kerekdedsgt megzavarjk.
Szne. Bre finom, de szvs, sima, elejnte szraz, de lltban
zsrostapintatu, elg fnyes; elejnte sppadt zld; rtvel bgyadt srgs
zld; napos oldaln s a napnak jl kitett pldnyain homlyos vrpirossal
inkbb vagy kevsbb szelden bemosott s e sznezetben kiss sttebb-piros,
szakadozott cskokkal is szelden becsapkodott. Pontozata ritks, szablyta
lanul elhintett, barns vagy csak a br alul ttetsz, fehres pettyekbl ll,
elg szembetn. Eozsda csak elvtve mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa fehr vagy zldesfehr, elg finom, tmttes roppans s
pezsg; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, nem fszei'es ugyan, de
igen kellemes-z. Magtokja nyilttengely; fikjaiban j) vagy c^sak idtlen
magvakat rejt. Kehelycsve kpalak.
Fja. Erteljes, vgnvs, edzett; elg korn, csaknem rendesen s
igen bven term; kiss rendetlenl flfel trekv, merev gaival, melyek
gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, srlombos, terjedelmes gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlas fnak
18

274

s lczezet melletti mvelsre is. JliiKlentt jl dszlik ugyan: de,hogy ren


desen, szp s nagy gymlcsket bven teremhessen, kellleg nyirkos fl
det kvn. Gymlcsei nagysguk mellett is jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hossszak, elg vastagok, hegyk fel elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knj^ksek; hegyk fel bordzottak; elg
srn s finoman fehnnolyhosak, napos flkn sttbarnk, rnyas flkn
vilgos pirosasbarnk; apr, kerek, fehres pontokkal aljuk fel srbben,
hegyk fel gyrebben pontozottak; rendetlen vagyis majd hosszas, majd
kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, itt-ott jkora nagyok, laposhtuak, tompahegyek,
lapulk, barnval tarkzottak, srn fehnnolyhosak; alig kill, de elg
szembetn] eg bordzott, szles talapon iUk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek,
pirosas barnk, nagyrszt pedig srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok; vastag s igen kemnyszvetek; hosszas tojsdadok;
hii'telen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdik; lapos vlgyesek vagy
csatornsak; nem iveitek; szleiken kiss fodi'osak vagy hullmosak; als
lapjukon molyhosak, fels lapjukon csupaszak, bgyadtan fnylk, vilgos
zldek; szleiken tbbnyire ketts, tompa vagy kiss les fogakkal elg
mlyen s srn, de nem szablyosan frszesek. Ijevlnyelk hosszas vagy
kzphossz, elg vastag s merev, molyhos, tvnl violasznnel befuttatott;
rzsunt flfel ll. Ijevlplhi hosszas s keskenylndssak, kiss sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz-nagysguak, tbbnyire kerlkesek, laposak szelden Imllmosak, nem veltek; hosszas, rugalmas nye
lkrl mereven sztterlk.
Hasonnevei. Grosser rother Rasselapfel.
Leri. D i e 1, Kcrnobstsorten, IV. 42. msok tudtommal mg nem
rtk ,le.
szrevtel. Fjnak termkenysge s gjlinilcseinek a fldmvel npnl
kaps volta natt megrdemeln, hogy haznkban is mindazon helyeken, a
hol a fld kellleg nyrkos, egyetlenegy falusi kertbl sem hinyozzk. Npes
vrosok mellett, piaczi elriisits vgett, nyeresges volna nagyban is
tenysztennk.

275

271. Nyri cskos fszeres.


(Pgeonnefc; Sommer-Zimmtapfel.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Klnfle nevek alatt mindenfel el


van mr terjedve. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl.
Tbb zben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam aug. vgn, sept. elejn; hvsebb tjakon novemberig
is eltart.
Minsge. 1. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kisded; nlia csaknem kzpnagy.
Alal<ja. Kiss vltoz; tbbnyire azonban zmk tojsdad vagy kpos
gmbalaku: elg szablyosan boltozott skfllet; egyik oldaln csak nha
lizottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme kzptjra esik honnt
szra fel szelden gmblydik s szra kri laposas karimban vgzdik;
kelyhe fel pedig rendszerint sszbb hnzdva boltozdik s tbbnyire tompakupos vget alkot. S z r a rvides vagy kzphossz, vkony, fs, nha pe
dig kzpvastag s hsos; tgnyilsu, de szk s elg mly regbe helyezett
s nha egy-egy Imsosdudortl ferdi'e nyomott. K e l y h e zrt, nha flignyilt; flll vagy sszeborul, hosszas s molyhos osztvnyaival tgas, de
sekly, nha azonban szk s elg mly regben l, melynek falain lapos
rnczok s bordcskk lthatk, melyek nha a gymlcs derekra is 'lvonulnak, de ennek kerekdedsgt ritkn zavarjk meg.
Szine. Bre finom, sima, fnyes, fjn kiss hamvas; elejnte zldes
srga; rtvel szalmasrga, nha pedig elg lnk srga, mely sznezetbl
azonban csak az rnyas oldalon ltszik ki tisztn egy-egy nagyobbka folt;
mert csaknem az egsz fllet szp, karminpiros, szakadozott cskokkal srn
be van csapkodva s kzben-kzben szelidebbpii'ossal bemosva. Pontozataigen
apr, a piros sznben csak a br alul ttetsz, fehres pettyecskkbl ll, alig
szembetn. Rozsda nincs flletn; mg szrregnek falain is csak nha
mutatkozik nmi finom, sugaras rozsdamz; de fekets ragyaszeplk itt-ott,
mg is tnnek el rajta.
Belseje. Hsa srgs, nha csaknem rzsasznbe jtsz,finom,porhany;
leve elg b, czukros, gyngd savauynyal emelt, igen kellemes fszeresz.
Magtokja nyilttengely; nylt fikjaiban szgletes, barna, p magvakat rejt.
Kehelycsve elg rvid tlcsralaku.
Fja. Fiatal korban vgnvs; ksbb is egszsges s edzett; korn
s a neki kedvez helyen bven is term; flll, de djrtval lefel ko
nyul gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos,
de kellleg szells, tereblyes koront alkot. Dszlik mindenfel ahna-alanyon: de nagy ft nem nevel; alkalmas szlas fnak is, trpe fnak is.
Mindentt jl dszlik ugyan: de csak kellleg nyirkos talajban terem bven
18*

276
s szpen kifejldtt gymlcsket, melyek mindenkor jl lljk lielyket
a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsak vagy kzivastagok, liegyk
fel mindinkbb el vkonyodk; egyenesek, liajlkonyak, alig knyksek;
csaknem bordzatlanok; ritksan s finoman felirmolyliosak, napos felkn
pirosas barnk, rnyas flkn olajszin-zldek; apr, kerek, felir pontokkal
nem srn, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban
elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, szlestalpn, rvidknposak, kiss hegyesek, lapulk,
srn fehrmolyhosak; alig kill, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, liosszas karcsukuposak, csaknem hegyesek, fehrmolyhos s kiss lazn ll pikkelyekkel takartak.
Levelei. Kzpnagyok; nem vastag, de elg kemnyszvetek; szles
tojsdadok vagy csaknem kerekdedek; hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy
kevsbb hosszas, les hegyben vgzdk; laposak vagy laposvlgyesek; alig
vagy ppen nem iveitek; nyelkrl csaknem vizirnyosan elllk; als lap
jukon finoman molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan
fnylk, vilgos zldek; szleiken elrehajl, kiss tompa fogakkal nem m
lyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, kzpvastag,
elg merev, finoman molyhos; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel
ll. Levlplhi rvidek, r-idomnak vagy keskenylndssak, sztllk, tar
tsak. Virgrgyet krt levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vessz
kn levk, csaknem laposak, hullmosak; rvides, merev nyelkrl csaknem
vzu'nyosan sztterlk.
Hasonnevei. Pigeonnet commun; Pigeon rouge d'automne; La Canelle;
Rother Herbst-Taubenapfel; Gestreifter Sommer-Zimmtapfel. stb.
Leiri. Diel, Kemobstsorten, V. 48. s VI. 65.
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. I. 231.
Lerja, Dict. de pomol. IV. 562.
M a s. Le Verger, V. 45. s sokan msok is.
szrevtel. Olyan mostoha viszonyok kz, a milyeneket vidkemen tall,
nem val e faj; mert itt ritkn s keveset terem: de kellleg nyirkos talaj
ban brhol is kpes lesz hlsan kifizetni a helyet, melyet szmra juttatunk.-

277

272 Peupion renetje,


(Reinette Peupion.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Neve a liatvanas vek elejn kezdett isme


retess lenni. 1862-ben a namnvi gymlcskillitson a 8imon-Louis testvrek
matattk be elszr: teht valszin, hogy olyan franczia gymlcs, mely a
leir gyihnlcsszek figyelmt csaknem egsz nai)jainkig elkerlte. Ojtveszszejt 1886-ban kaptam meg Ottrubay Kroly, akkoriban jrsbir, jelenleg
pedig trvnyszki elnk, bartomtl, a kinl a fajt krlmnyesen lertam
s mint tei'jesztsre mlt, becses gymlcst ezennel bemutatom.
rsideje. Az alfldn oct. dec.; hvsebb tjakon februrig is eltart.
Minsge. 1. rend vagy csaknem I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagy, vagy jkora nagy.
Alakja. Magvasnak ltsz kupos-gmbalaku, vagy csaknem tojsdadkupos; elg szablyosan boltozott sik-, nha pedig szelden boidsfllet.
Zme a kzptjnl kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel
elg szelden gmblydik s szra krl elg szles, laposas karimban vg
zdik; kelyhe fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb sszehzdva
boltozdik s elg szik s hnllnios karimban enyszik el. H z r a rvides
vagy kzphossz, vkony, fs, kiss buuksan vgzd; tgnyilsu, de feneke
fel mindinkbb sszeszkl, mly regbe helyezett, melynek falai majd
rozsdamentesek, majd pedig finom, sugaras rozsdval bevontak. K e l y h e
zrt vagy flig nylt; sszehajl vagy bokrtsan flll, hegyes s molyhos
osztvnyaval szk s elg mly tnyralaku regben l, melynek falain
finom rnczok, karimjn pedig szelden hullmos emelkedsek lthatk,
melyek elenyszleg a gymlcs derekra is flvonulnak, de ennek kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szne. Bre vkony s nem szvs, sima. gyngd s lltban nha
kiss zsirostapintatu, elg fnyes: elejnte srgs zld; rtvel lnksi'ga;
napos oldaln aranysrga s nha nmi narancsprossal belehelt.Pontozatartks;
igen apr, alig szembetn pettyecskkbl ll. Rozsda csak elvtve mutat
kozik flletn.
Belseje. Hsa srgs fehr, finom vagy elg finom, tmttes, roppans,
de teljes rtvel porhany; leve b, vagy elg b, czukros, gyngdsavanynyal emelt, igen kellemes, noha nem mindenkor kellleg fszeresz. Mag
tokja nylttengely; zrt vagy csak kiss nylt fikjaiban hosszastojsdad,
hegyes, \)arna, p magvakat rejt. Kehe.lycsve tlcsralaku, a gymlcsbe
elg mlyen lehatol.
Fja. Vignvs, egszsges s edzett; korn s bven term; les sz
gekben flfel trekv, de ksbb sztll, ers gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl beruhzkodnak; elg lombos, de szells, magas gmi)alaku koro-

278

nt alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is. Mindentt jl dszlik ugyan: de, hogy rendesen s bven teremhes
sen, kellleg nyirkos fldre van szksge. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak vagy kzphosszak, vastagok, hegyk
fel is csak keveset vkonyodk; elg egyenesek, alig knyksek; szelden
bordzottak; srn s finoman molyhosak, pirosasbarnk; aprbb-nagyobb ke
rek, fehr pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; rvid
levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, laposhtuak, kerekhegyek, lapnlk, srn
fehrmolyhosak; alig kill, rviden s laposan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, hosszas tojsdadok, alig hegyesek, aljuk
nl szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; hosszas tojsdadok vagy kerlkesek; majd szablyosan, majd hirtelen
elkeskenyed, rvidke, les hegyben vgzdk; laposvlgyesek vagy csatoinsak; kiss veltek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg
simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken kerekhegy fogakkal nem
mlyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz,
kzpvastag, elg merev, molyhos, tvnl stt violaszinnel mosott; inkbb
vagy kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi r-idomuak vagy kes
keny lndssak, elg tartsak. Vii'grgyet krt levelei hosszabbak, keske
nyebbek, mint a vesszkn levk, kerlkesek, laposak, hullmosak; hosszas,
vkony, rugalmas nyelkrl rendetlenl sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leirl. Krlmnyesen, tudtommal, mg nem irta le senki: de rviden
jellemeztk: O b e r d i e c k , Monatsschrift, X. vfolyam 39. lapjn s Mas,
Ptnol.^ ghirale, X. ktet 162. la])jn.
szrevtel. Kellleg nyirkos talajban megrdemeln, hogy nnnden valamii-e val kertben helyet juttassunk szmra. Hogyan viselkedik majd vid
kem mostoha viszonyai kztt? ksbbi tapasztalat fogja megmutatni.

279

273. Tanyai piros alma.


Szrmazsa. E szp nagy s j almt egy magonczrl nyertem, melyet
Gsdonki reiiettel beojtva Srmezey Antal j bartomnak a battonyai hatrban
lev, tanyai kertbe ltettem ki. A gymlcsfinkra, orszgszerte oly bal
vgzet, 187'A^-iki tlen ezen qjtvnyomrl annyira lergtk a nynlak a nemes
rszt, hogy azt csaknem fldszint le kellet vgnom. Az alanynak a fld
bl mg kill tnkjbl csakhamar egy, hatalmas sarj fejldtt, mely
nyr folytn mr tbbszrsen is elgazott s mr is egy, tbb ves giilafcsknak ltszott. Nemes fajt sejtve benne, ngy tei'metnek, mint lombozat
nak szpsge arra indtott engem, hogy hagyjam e fcskt ojtatlanul s vr
jam be termst. Termett is azta tbb zben is, mg pedig valban becses
gymlcsket; minl fogva ezennel bemutatom ez uj fajt krlmnyes lers
ban is,.
rsideje. Nlam oct. dec; hvsebb tjakon, hiszem, hogy tavaszig
is eltart.
Minsge. Csaknem T. rend csemege-, hztartsi s i)iaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Szablytalan gmbalaku vagy kpos gmbalaku; egyik oldaln
gyakian Inzotlabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme kzptjra vagy
kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel tbbnyire hirtelen
gmblydik s szra kri szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel
pedig rendszerint kiss sszbbhzdva boltozdik s helylie kri mindig
szkebb karimban fogy el, mintsem szra kzl. S z r a rvides, vkony
vagy kzp vastag, fs, nha kiss hsos, bunksan vgzd; tguyils, de
szk s ritkn mly regbe helyezett, melynek falait finom, ttetsz, szrks,
sugaras rozsda szokta eltakarni. K e l y h e nyilt vagy flig nyilt; flll vagy
sszehajl, rvid, trkenyhegy s molyhos osztvnyaival majd szablyosan,
majd szablytalaiml kikanyartott, szkebb vagy tgabb, de elg mly tnyralak regben l. melynek falain rnczok s lapos bordk indulnak a kari
mra, melyet hullmoss tesznek s aztn inkbb vagy kevsbb szembetn,
lapos bordk alakjban az egsz gymlcsn vgig nyjtznak s annak kerekdedsget megzavarjk.
Szine. Bre finom, de SZVS, sima, szraztapintat, elg fnyes; elejnte
srgs zld; rtvel lnksrga, mibl azonban csak ritkn tnik el tisztu egy-egy foltocska; mert az egsz fllet itt-ott vilgosabb, itt-ott st
tebb pirossal van bemosva s e sznezetben mg sttebb vrpros, szakado
zott cskokkal is tai'kzva. Pontozata nem sir; finom, apr, fehres pettyecskkbl ll, kevss szembetn. Rozsdalakzat csak elvtve mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, tuittes, porhany; leve
elg b, czukros,finomsavauynyal emelt, igen keemes renetszer zzel. Mag
tokja kiss nyilttengely; zrt vagy csak kiss nyilt, fikjaiban szp tojs-

280

(liul, piiosasbai'ua, p magot rejt. Kehelycsve tlcsralaku, a gymlcsbe


elg mlyen leliatol.
Fja. Fiatal korban bnjn, ksbb csak mrskelten nv, de folyvst
egszsges s edzett; korn s igen bven term; nyilt szgekben flfel
trekv, merev gaival, melyek gymlcsz szervekkel srn beruhzkodnak
elg srlombos, magas gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlas fnak is, gnlafinak is. Mindentt jl dszlik ugyan
de, hogy rendesen s bven teremhessen kellleg nyirkos fldre van szk
sge. (T}'mlcsei jl lljk helyket fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, vastagok, liegyk
fel is csak keveset vkonyodk; egyenessk, alig knyksek; szelden bordzottak; egsz hosszukban, srn, de finoman fehrmolyhosak, itt-ott csupaszak, zldesbarnk, napos flkn pirosas szennyesbarnk; kiss, hosszas,
fehres pontokkal elg srn, de kevss szembetnleg pontozottak; rendetlen
levlkzek.
Rgyei. Kzpuagyok, hosszaskuposak, tompahegyek, lapulok, pirosas
barnk, nagyrszt pedig srn fehrmolyhosak; alig kill rviden bordzott
talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, zmktojsdadok, tompahegyek, aljuknl
szennyes-barnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok, jkora nagyok; vastag, de nem kemny-szvetek;
tojsdadok vagy itt-ott kerlkesek; hirtelen elkeskenyed, hosszas s fl
recsavarod, les hegyben vgzdk; tbbnyire laposak vagy szleiken kiss
hullmosan s szelden flliajlk; alig veltek; nyelkrl csaknem vizirnyosan elllk; als lapjukon molyhosak, fels lapjukon csupaszak, bgyadtan
fnylk, vilgos fzldek; szleiken jkora nagy, tompa fogakkal szably
talanul frszesek. Levlnyelk kzphossz, vastag vagy igen vastag, me
rev, finoman szrs, tvnl violaszn pirossal sznezett; majd vizirnyosan
el-, majd rzsunt flfel ll. Levlplhi hosszak, igen keskenylndssak,
sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz-nagysguak s ala
knak, laposak, hullmosak; nyelkrl csaknem vizirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Mint jdonsg mg nincs leii'va egyebtt.
szrevtel. Kellleg nyirkos talajban mindentt kpes lesz hlsan ki
fizetni a helyet, melyet szmra juttatunk. Almatenysztsre kedvezbb he
lyeken gymlcsei finomabb zek s tartsabbak lesznek, mint vidkem mos
toha viszonyai kzt. Megrdendi, hogy vele ksrletet tegynk mindenfel.

281

274. Szkely zldalma.


(Grner Sckler.)

Szrmazsa. E becses alma a Szkelyfldn, Csk megyben Zld je


ges" alma nv alatt van elterjedve. Kzel rokona lehet a nmetek Stettini
zld"' s ,.Stettini tli srga"' almjuknak: de, mert e kt faj, brha 1871.
v ta van birtokomban, nlam mg nem termett s igy a fnebbivel tvrl,
hegyre ssze nem hasonlthattam s, miutn a rluk kzltt nmet lerso
kat is- flleteseknek tallom, hatrozott biztossggal meg nem mondhatom,
hogy ezek mennyiben egyeznek a fnebbivel s mennyiben klmbznek tle.
Ojtvesszejt 1873-ban kaptam Mrton Ferencz, kir.jrsbir bartomtl, CsikSzent-Mrtonbl. Tbb zben termett mr nlam is. Mint olyan fajt, mely
mg vidkem mostoha viszonyai kzt is termkenynek s igy terjesztsre ml
tnak ,mutatkozott, ezennel bemutatom krlmnyes lersban is.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon tl kzepig is eltart.
Minsge. 11. rend csemege-, de I. rend hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran nagyobb is.
Alakja. Ivt vgn kiss belaptott gmbalaku vagy magasnak ltsz
gmbalaku; majd szablyosan, majd szablytalanul boltozott s egyik oldaln
tbbnyire hizottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme tbbnyire kzp
tjra esik, honnt szra fel majd szelden, majd hirtelen gmblydik s
szra krl elg szk, de laposas karhnban vgzdik; kelyhe fel pedig majd
szelden fogyva boltozdk s elg szles, ferdn ll karniban vgzdik,
majd hirtelen s mindinkbb fogyva kelyhe krl szk karimban enyszik el.
S z r a rvid vagy rvides, elg vastag vagy kzpvastag, fs, nha hsos,
nagyrszt baniamzos; inkbb vagy kevsbb szk, de ritkn mly regbe
helyezett, melynek sokig zlden marad falait finom, sugaraki'a oszl, bai'ns rozsda szokta eltakarni. K e l y h e tbbnyire nylt vagy flig nylt; szszehajl, rvid, trkenyhegy s molyhos osztvnyaival tbbnyire tgas, de
nem mly tnyralaku regben l, melynek falai majd simk, majd szelden
rnczosak s karimjrl elenysz lapos bordk nylnak a gymlcs dere
kra s eimek kerekdedsgt inkbb vagy kevsbb megzavarjk.
Szne. Bre finom, de szvs, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte bgyadt zld; rtvel zldessrga; napos oldaln is csaknem fehres
srga s nha nmi ignytelen pirossal kiss sznezett. Pontozata ritks; ren
detlenl elszi't, fahjszin vagy csak a.b)' alul ttetsz, fehres pettyecskkbl ll, elg szembetn. Rozsda nem, de egy-egy barns ragya-szepl
vagy rozsds szemlcs nha tallkozik rajta.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba s zldesbe is jtsz fehr, flnom, kemnyks, de nem tmtt; leve b vagy elegend, igen czukros, gyn
gd savanynyal emelt, kellemes fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely;

2fi2

kiss n3'ilt, kisded fikjaiban aj)f, zniktojsdad, rvidliep;y, pirosasbania,


p, nha idtlen magvakat rejt. Kelielycsve tlcsralaku, a gymlcsbe szk
hengerknt, elg mlyen lehatol.
Fja. Vgnvs, egszsges, igen edzett; elg korn s igen bven
term; fl- s sztll, nylnk, de ers gaival, melyek gymlcsz szer
vekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, terjedelmes koront alkot. Dszlik
mindenfle almaalanyon; legalkalmasabb szlasfnak. Mindentt jl dszlik
ugyan, de kttt s kellleg nyirkos talajban terem csak rendesen s gazda
gon. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vastagok vagy kzpvastagok, hegyk
fel is csak keveset vkonyodk; majd egyenesek, majd flfel grblk,
knyksek; szelden bordzottak; ritksan s finoman molyhosak, violaszn
pirossal rnyalt barnk; igen apr, tojsdad vagy kerek, fehies pontokkal
elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; tbbnyre rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok, kposak, duzzadthtuak, tonipahegyek, lapulk, pirosasbarnk; aljuk fel ritksan, hegyk fel srbben
hrmolyhosak; elg kiemelked, lirombords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hosszaskuposak, tompahegyflek, aljuknl szenynyes-baruk, hegyknl srn hrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek; tojsdadok vagy kerlkesek; tbbnyre hirtelen elkeskenyed, hosszas
vagy rvidke, les hegj'ben vgzdk; csaknem laposak vagy laposteknsek,
szleiken kiss hullmosak; alig veltek; als lapjukon molyhosak; fels lap
jukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos fzldek; szleiken
elrehajl, tompa vagy kiss les, nha ketts, st hrmas fogakkal is, elg
mlyen s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk i'vides vagy kzp
hossz, vkony vagy kzpvastag, elg merev, finoman molyhos, stt violasznnel inkbb vagy kevsbb sznezett; rzsunt flfel ll. Levlplhi ridomuak vagy keskenylndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt leve
lei kisebbek, de arnylag hosszabbak s keskenyebbek, mint a vesszkn
levk, kerlkesek, laposak, szelden hullmosak; rendetlenl sztll, v
kony, rugalmas nyelkrl lankadtan szttei'lk.
Hasonneve. Zld jeges.
Leri. Eddig mg bajosan irta le valaki.
szrevtel. Zordabb vagy legalbb mrskeltebb-meleg vidkekre val
e faj inkbb, mintsem az alfldre: hiszem azonban, hogy kellleg nyirkos
talajban briol is, hlsan kifizeti a helyet, melyet szmra juttatunk.

283

275. Tarkapiros rzsaalma.


(Eose rouge bariole; Buntrother Kosenapfol.)

Szrmazsa. E jeles szi almt Csobotli 'ereucz, derk csm fedezte


fl Al-Torjn, egyik nagybtyja kertben, hov, Csobotli csm vleke
dse szerint, nagybtj'jnak egyik testvre utjn, a ki a kalocsai rseki
uradalomban jszgigazgat volt, Kalocsa vidkrl kerlhetett. Mint term
keny s sajtszer sznezetnl fogva rdekes s kaps piaczi gymlcsrl
ojtvesszket s meghatrozs vgett tbb gymlcspldnyt is kldtt hoz
zm 1881-ben. Minthogy e fajt valban rtkesnek s becsesnek talltam;
gymlcsleirsokat tartalmaz, szmos knyvemben sokig kutattam neve
utn : de hozz hasonlt vagy vele azonosnak vehett, egyet sem talltam.
Ismeretlen s valsznleg hazai fajunk lesz teht ezen alma is, melyet ter
jesztsre mlt voltnl fogva rdemesnek tartok fnebbi nv alatt ezennel
bemutatni.
rsideje, Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon janurig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s kaps piaczi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Alakja. Szablytalan gmb- vagy kpos gmbalaku; egyik oldaln
i'endszerint hzottabb s emelkedettebb mint a msikon s rendszerint sze
lden bordsfllet. Zme kzptjra esik, honnt nha mindkt vge fel
csaknem egyenlen, nha pedig kelj'he fel sszbbhuzdva boltozdik s
kelylie krl tbbnyire szkebb karimban fogy el, mintsem szra kriil.
S z r a kzphossz, vkony vagy kzpvastag, fs, kiss bunksan vg
zd ; tgnyilsu, de szk s mly tlcsralaku regbe helyezett, melynek
falait tbbnyire sugaras rozsdamz szokta eltakarni. K e l y h e zrt vagy
flignyilt; rendetlenl flll, sokig zlden marad s molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb szk s nem mly regben l, melynek falain
rnczok s bordcskk nylnak fl a karimi'a, a hol egyenetlen hullmos
emelkedsket alkotnak s aztn inkbb vagy kevsbb kiemelked, lapos
boi'dk gyannt gyakran az egsz gymlcsn vgig nyjtznak s annak
kerekdedsgt inkbb vagy kevsbb megzavarjk.
Szne. Bre finom, sima; lltban kiss zsrostapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte bgyadt zld; rtvel homlyossrga, mibl azonban csak a gy
mlcs rnyas oldaln ltliat tisztn egy-egy foltocska; mert az egsz fllet srgs- vagy itt-ott vilgos vrpirossal van bemosva s kzben-kzben
kkes vrpirossal srn mrvnyozva. Pontozata ritks, a piros sznben elg
szembetn; rendetlenl elszrt, jkoi-a nagy, fahjszin pettyekbl ll.
Eozsda-foltok vagy alakzatok ritksan br, de majd minden gymlcsn for
dulnak el.

284

Hsa srgsba jtsz felii-, fliioin. knnyf; elejnte roppa


ns s pezsg ; kell rett korban porlian.y ; leve b, czukros, gyngd
savanynyal emelt, igen kellemes fszeresz. Magtokja nyilttengely; nyilt
fikjaiban tojsdad, hegyes, barna, p magvakat rejt. Kehelycsve tlcsralaku, a gymlcsbe mlyen lehatol.
Fja. Vgnvs, egszsges, igen edzett; elg korn s bven term;
flll vagy nyilt szgekben sztll : merev agaival, melyek gymlcsz
szervekkel elg jl beruhzkodnak, ritks, szells, terjedelmes koront alkot.
Diszlik mindenfle almaalanyon; szlas fnak alkalmasabb, mintsem gulafnak. Mindentt jl tenyszik : de, hogy rendesen s gazdagon teremhes
sen, kellleg nyirkos fldre van szksge. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak vagy kzphosszak, vastagok, hegyk
fel szelden elvkonyodk; egyenesek, merevek, alig kiiyksek; csaknem
bordzatlanok; gyenge korukban finoman molyhosak; rt korukban csaknem
csupaszak, pirossal kiss sznezett szrksbarnk; aljuktl kezdve j dara
bon finoman fehrhrtysak; jkora nagy, hosszas vagy kerek, fehr pon
tokkal igen ritksan s kevss szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzi)nagyok, szlestalpn rvidkuposak. laposhtnak, toiuiiahegyek, lapulk. szrkvel srn tarkzott sttbarnk; alig
kill, csaknem bordzatlan talaiion lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hasaskuposak, tonipahegyek,
baniapirosak, liegyknl fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; vastag s kemnyszvetek,
merevek; kerektojsdadok vagy csaknem szvalakuak; hirtelen elkeske
nyed, hosszas, les hegyben vgzdk; laposteknsek ; nem iveitek; nye
lkrl csaknem vzivnyosan elllk ; als lapjukon finoman molyhosak; fels
lapjukon csupaszak, elg simk, fnyesek, stt zldek; szleiken jkora nagy,
tompa fogakkal elg mlyen, de szablytalanul frszesek. L'evlnyelk r
vid vagy rvides, vastag vagy elg vastag, merev, molyhos, tvnl szenynyes pirossal sznezett; nyit szgekben flfel ll. Levlplhi kicsinyek,
fejletlenek, ridomnak, nem tartsak. Yirgrgyet krt levelei hosszas
tojsdadok, rendszerint keskenyebbek, mint a vesszkn levk, lapos-csator
nsak, szleiken apr, les fogakkal srn s elg szablyosan frszesek;
nyelkrl velten sztterlk.
Hasonnevei. Czkla alma. (Csoboth csm ilyen nv alatt terjesztette.)
Leri. Tudtommal mg eddig senki sem irta le.
szrevtel. Haznk emelkedettebb tjkain s nnndeiitt, a hol a fld
nyron t is kellleg nyirkos maradhat, klnsen pedig npes vrosok k
zelben, piaczi elrusts vgett megrdemlen e szp s j gymlcs a
nagyban val tenysztst is. Hogy vidkem mostoha viszonyai kztt meny
nyire lenne rdemes a tenysztsre? E krdsre most mg korai volna fele
letet koczkztatnom.

285

276. Piros jeges alma.


(Herbst-Eisapfel.)

Szrmazsa. E jeles alma valszintileg hazai faj. Ksz ojtvnyban kap


tam meg 18()3-ban, Kis-Jenrl. Jzsef fherceg kertbl. Azta mindenfel
kutattam, hogy merre lehet haznkban leginkbb elteijedve s mi lehet va
ldi gymlcsszeti neve? de kntatsom eredmnytelen volt. Erdlj'ben, a foly
szzad elejn bold. legidsb Bodor Pl szi jeges alma-nv alatt, valsz
nleg ezen fajt terjesztette; mert catalogjnak rvid jellemzse nagyon jl
rillik az n fajomra is. Lehet ennlfogva, hogy ezen alma is Erdlybl ke
rlt hozznk. Aradmegybe is. Knyveimben hozz hasonl vagy vele azo
nosnak vehet fajt egyet sem tallvn lerva, hazai fajnak tartom s mint
ilyent,krlmnyes lersban ezennel bemutatom.
rsideje. Nlam oct. dec.; hvsebb tjakon hiszem, hogy tavaszig is
eltart.
Minsge. II. rend csemege-, de I. rend hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy, nha igen nagy.
Alakja. Lapos, kerek, mint a Tli piros pogcsaalma, de ennl,
brha egyik oldaln kiss hizottabb s emelkedettebb, mint a msikon,
mgis szablyosabb termet. Zme kzptjra esik, honnt mindkt sarka
fel csaknem egyenlen, de kelyhe fel mgis kiss sszbbhuzdva boltozdik s kelj'he krl szkebb karimban vgzdik; mintsem szra krl, a hol
rendszerint elg szles, laposas talpat alkot. S z r a rvid, vastag, hsos,
bunksan vgzd; tgnyilsu, de szk s elg mly regbe helyezett, mely
nek tbbnyire rozsdamentes s kiss egyenetlen falait, nha-nha, finom, su
garas rozsda szokta eltakarni. K e l y h e nyilt vagy flig nylt; flll, r
vid s molyhos osztvnyaival tgnyilsu, de szk s elg mly regben l,
melynek falain szelid rnczok indulnak a karimra s ott elszlesedvn, lapos
boi'dk alakjban az egsz gymlcsn vgig nyjtznak, de a gymlcs kerekdedsgt csak alig zavarjk meg.
Szine. Bre vkony, de SZVS, sima, lltban zsrostapintatu, ledr
zslve szp fnyes; elejnte sppadt zld; rtvel szalmasrga; napos olda
ln szelid-rozsasznnel belehelt s lnkebb-piros, szakadozott cskokkal s
foltokkal tarkzott, Pontozata ritks, finom, alig szembetn. Rozsdaalak
zatok csak elvtve mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehr, kisebb-nagyobb, ttetsz, jegedses foltokkal elltva
elg finom, tmtt, roppans; leve b, igen cukros, finom savanynj'al emelt,
elg kellemes, noha kevss fszeresz. Magtokja kiss nyilttengely; fikjai
mindenikben egy-kt, tojsdad, barna, p magot rejt. Kehelycsve majd b
ls, majd hegyes kpalak, a gymlcsbe elg mlyen lehat.
Fja. Vguvs, egszsges s edzett; nem koi'n, de aztn a neki

286

kedvez helyen, igen bven termo; les szgekben flfel trekv, jellenizleg sflr, merev gaival, melj-ek gymlcsz szervekkel liamar s igen sfrn bei'uhzkodnak, szerfltt si-ilombos, terjedelmes gmbalaku koront
alkot. Diszlik mindenfle almaalanj-on; szlas fnak alkalmasabb, mint br
mely ms-alaku fnak; de koronja ritktst kivan. Mg vidkem mostoha
viszonyai kzt is elg jl dszlik: de itt csak kedvez vjrsok alkalmval,
a mikor a fldbl a neki szksges nedvessg nyron t sem prologhat el,
kpes bven teremni. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Igen szmosak, kzphosszak, vastagok, hegyk fel is csak
keveset vkonyodk; egyenesek, merevek, alig knyksek; csaknem bordzatlanok; egsz hosszukban srn molyhosak, violaszin pirossal mosott bar
nk ; apr, kerek, tbbnyire azonban kiss hosszas, fehres pontokkal srn
de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid
levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, hromszgek, laposhtuak, alig hegyesek, lapulk,
srn fehrmolyhosak; kiss duzzadt, rviden boi'dzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszas s szgletes kposak, alig hegyesek
aljuknl szennyesbarnk, hegyknl srn fehi'molykosak.
Levelei. Nagyok vagy jkora nagyok; elg vastag s elg kemnyszvetek; hosszas s szles tojsdadok; inkbb vagy kevsbb hirtelen
elkeskenyed, hossz vagy legalbb hosszas, les, heg}'ben vgzdik; laposvlgyesek, szleiken rendetlenl hullmosak; kiss veltek; nyelkrl csak
nem vzirn.yosan elllk; als lapjukon moljiiosak; fels lapjukon csupaszak,
nem simk, csaknem fnytelenek, homlyos fzldek; szleiken elrehajl
elg tompa fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk rvid, vastag
merev, mol3'hos, als oldaln violaszinnel mosott; elg les szgekben fl
fel ll. Levlplhi hosszaslndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet
krt levelei vltoznagysguak, keskenj'kerlkesek, vlgyesek, veltek,
kiss hullmosak; rvid, merev nyelkrl lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. szi jegesalma.
Leri. Ki'lmnyesen, tudtommal, mg senkisem irta le. Rviden jel
lemezte legidsb Bodor Pl 1826-ban kiadott nmet catalogja 1-s lapjn a
4-ik sz. alatt.
szrevtel. Kttt, de termkeny s kellleg nyirkos talajban rendk
vl tei-mkenj-nek s gy piaczi elrusitsra nyeresgesnek igi'kezik e faj :
de knnyen kiszrad, laza talajban kevs haszonnal jrna tenysztse.

287

277. Poulseuri szp.


(BoUe de Poiilseur.)

Szrmazsa. E jeles alma valsznleg Belgiumbl szrmazik. Gymlcsleirsokat tartalmaz knyveimben mg nevt sem tallom megemltve.
Egyedl a Simon-Louis testvrek nagy katalogjban, a Gu'ide pratique-ban
tallhat nhny szval jellemezve s ott, eredetrl csak annyi van meg
emltve, hogy Lttichbl (francziul =^ Lige) kerlt. Ojtvesszejt ajn
dkban 1873-ban kaptam a Smon-Lonis testvrek gymlcsfajokban igen
gazdag teleprl, Plantiresbl, Tbb zben termett mr nlam is. Terjesz
tsre mltnak tallvn a fajt s bzva annak valdisgban, ezennel bemu
tatom ^kiiilmnyes lersban.
rsideje. Nlam oct. jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. Csaknem I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl; gyakran jkora nagy.
Alaltja. Szablytalan gmbalaku, nha pedig lapos gmbalaku; rendsze
rint baczkos, bordsfllet. Zme tbbnyire kzptjra esik, honnt mind
kt vge fel csaknem egyenlen, de kelylies vge fel mindig sszbb h
zdva boltozdik s kelyhe kri rendszerint szkebb karimban vgzdik,
mintsem szra, kri. S z r a rvid vagy kzphossz, vastag, fs, nha
hsos, kiss bankosn vgzd; tgnyilsu, de csakhamai' sszeszkl, mly
regbe helyezett, melynek falait finom, sugaras rozsda szokta bortani.
K e l y h e zrt; bokrtisan flll, hossz, keskeny s molyhos osztvnj'aival
rendetlenl kikanyartott, szk s nem mly, tbbnyire ferdn ll regben
l, melynek karimjn szablytalan hullmos emelkedsek lthatk, a melyek
inkbb vagy kevsbb kiemelked, lapos bordk alakjban az egsz gyml
csn vgig vonulnak s annak kerekdedsgt megzavarjk vagy legalbb a
gymlcs egyik oldalt hzottabb teszik, mint a msikat.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, lltban igen zsrostapintatu,
bgyadtan fnyl; elejnte sppadt zld; rtvel zldessi-ga; napos oldaln
is csak nha-nha nmi ignytelen pirossal belehelt. Pontozata ritks, fahjszin, tbbnyire azonban csak a br alul ttetsz, fehres pettyekbl ll,
elg szembetn. Eozsda nem, de fekets ragyaszeplk nha tallkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehr, nha pedig srgsba s zldesbe is jtsz fehr,
finom, tmttes, roppans vagy pezsg; leve b, czukros, finom savanj^nya
emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja nylttengely; kiss nylt fikjaiban hosszashegy, tojsdad, sovny, de p, nha pedig
csak idtlen magot rejt. Kehelycsve majd kup-, majd tlcsralaku, a gy
mlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; elg korn s bven term;
flll vagy elg nyilt szgekben rendetlenl sztll gaivaival, melyek gy-

288

mlcsz szervekkel jl berulizkodnak, elg lombos, de szells, szablytalan


gmbalakii koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlas
fnak inkbb, mintsem gulafnak. Mindentt jl tenyszik ugyan: de, liogy
rendesen s gazdagon teremhessen, kellleg nyirkos fldet kivan. Gymlcsei
igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok
vagy kzpvastagok, hegyk fel kiss elvkonyodk ; elg egyenesek, noha
knyksek; bordzottak; srn s finoman fehrmolyhosak, olajsznbarnk
vagy zldessrgk; apr, tbbnyire kerek, fehr pontokkal nem srn s
nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, szlestalpii rvidkuposak, kiss
duzzadthtuak, alig hegyesek, srn fehrmolyhosak; inkbb vagy kevsbb
kiemelked, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek,
pirosas szennyesbarnk, nagyrszt pedig fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy elg nagyok; elg vastag, de hajlkonyszvetek; csaknem kerekdedek vagy szles tojsdadok; hirtelen elkeskenyed,
hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy laposteknsek; sz
leiken itt-ott hullmosak; alig vagy ppen nem veltek; als lapjukon moly
hosak ; fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, homlyos
zldek; szleiken kerekhegy fogakkal nem mlyen, de elg szablyosan
frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz, vastag, merev, molyhos;
majd vizirnyosan el-, majd rzsunt flfel ll. Levl{)lhi ridomuak vagy
keskenylndssak ; elg tartsak. Vrgrgyet krt levelei majd nagyobbak,
majd kisebbek s vkonyabbszvetek, mint a vesszkn levk, tbbnyire
szles kerlkesek, laposak, szelden hullmosak, igen les fogakkal szably
talanul frszesek; rvides, vastag, merev nyelkrl csaknem vizirnyosan
sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal, krlmnyesen mg senkisem irta le.
szrevtel. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is mindannyiszor kielgtleg terem; valahnyszor az vji's csak kiss is kedvez az almater
msre. Kellleg nyirkos talajban, hiszem, hogy brhol is hlsan ki fogja
fizetni a helyet, melyet kertnkben szmra juttatunk.

289

278. Schwbber renetje.


(Keinette von Schwibber.)

Szrmazsa. E jeles almt Mnchhausen, lovaskapitny nyerte magrl


Boldagsenban. Oberdieck, a ki e fajt elszr ismertette meg, egyebet nem
emltett meg szrmazsrl, pedig rdekes lett volna tndnnnk, hogy mikor
termett elszr a magrl kelt anyafa? s ki volt az a Scliwbber, a kinek
nevrl elkereszteltk? Ojtvesszejt 1872-ben kaptam ajndkban Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam is, fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. derekn; hvsebb tjakon janurig is eltart.
Minsge. T. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alakja, ('saknem knpos gmbalak; brha szelden bords, de azrt
szp szablyostermetn. Zme kzptjra vagy csak kiss albb, a szras
vg fel esik, honnt szra fel szelden gmblydve boltozdik s szra
kri elg szles, laposas s szelden hnllmos karimban vgzdik; kelyhe
fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva boltozdik s kelyhe
krl elg szk, de szintn laposas s szelden hullmos karimban enyszik
el. vS z r a rvides, elg vkony, fs, tvnl nha hsos, hegynl bunksan vgzd; tgnyilsu, de elg mly tlcsi-alaku regbe helyezett,
melynek falai nha rozsdamentesek, tbbnyre azonban finom, sugaras r()zsdval bevontak. K e l y h e jkora nagy, zrt vagy flgnyit; rendetlenl
flll vagy sszehajl, i-vides, trkenyhegy osztvnyaival elg szk,
laposas s nem mly regben l, melynek aljn s falain finom rnczocskk
mutatkoznak, melyek a karimn elszlesednek s az egsz gymlcsn vgig
nyjtznak, de a gymlcs kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szne. Bre finom, de szvs, sima, lltban kiss zsrostapintatu, b
gyadtan fnyl; elejnte srgs zld; rtvel lnksrga vagy vilgos
srga; napos oldaln nha szeld prossal sznezett, tbbnyire azonban hiny
zik rla a pirossg. Pontozata elg sr, finom, apr, fehrrel szegett fahj
szn pettyecskkbl ll, alig szembetn. Eozsdaalakzat csak elvtve for
dul el rajta.
Bejseje. Hsa srgsfehr, finom, tmttes, porhany; leve b, czukros, finoDi savanynyal emelt, igen kellemes szeresz. Magfokja inkbb
vagy kevsbb nylttengely ; kiss nylt s tgas fikjaiban tojsdad rvidhegy, barna, p magvakat rejt. Kehelyc'sve tlcsralaku. a gymlcsbe
vkony hengei'knt, j mlyen lehatol.
Fja. Mrskeltnvs, de elg egszsges s edzett; elg korn s a
neki kedvez helyen bven term; flll vagy elg les szgekben flfel
trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg
19

290
lombos, magas gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanj^on;
alkalmas szlas'nak s nyess alatt tartva, gulanak is. Hogy jl tenysz
hessek, rendesen s bven teremhessen; kellleg nyirkos fldre van szk
sge. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, vkonyak vagy
kzpvastagok, liegyk fel mind-inindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek,
noha knyksek; elg szembetnleg bordzottak; elg srn s finoman
molyhosak, srgs-zldek, napos flkn pirosas-barnk, apr, kerek vagy
itt-ott kiss hosszas, fehres pontokkal elg srn, de nem szembetnleg
pontozottak, rendetlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, hosszas tojsdadok, dnzzadthtnak, tompahegyek,
lapnlk, srn fehrmolyliosak; alig kill, hosszan s lesen boi'dzott tala
pon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, alig hegyesek, aljnknl pirosas
szenynyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; vkony s hajlkony szve
tnek; elg hosszas s elg szles tojsdadok; kiss hirtelen elkeskenyed,
hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy laposvlgyesek;
alig vagy ppen nem veltek ; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; als
lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fny
lk, vilgos zldek; szleiken aprbb-nagyobb, tompa fogakkal szablyta
lanul frszesek. Levelnyelk hosszas vagy kzphossz, elg vastag vagy
kzpvastag, rugalmas, molyhos; nylt szgekben flfel ll. Levlpllii
fejletlenek r-idonuiak vagy keskenylndssak, elg tartsak. A'irgrgyet
krt levelei keskeny kerlkesek vagy csaknem lndssak, laposak, luillraosak; hosszas, vkony, rugalmas nyelkrl rendetlenl sztllok.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. O b e r d i e c k , Anleitnng znr Kenntniss des bestn Obstes. 212.
lapjn. Msok tudtommal mg nem rtk le.
szrevtel. Olyan mostoha viszonyok kz, a milyeneket vidkemen
tall, nem val e faj ; mert itt csak ritkn s keveset terem : de kellleg
nyirkos talajban, fkp haznk hvsebb lgmrsk tjain, hiszem, hogy
semmi tekintetben sem lehet ellene panasz.

291

279. Stock renetje.


(Stook's Eeinetto.)

Szrmazsa. E jeles alma, mikp Stock Adolf, nyugalmazott szzados


egyik hozzm intzett levelben rja, a szsz fldn, Erdlyben rgta elvan
terjedve, a hol Schmeckapfel" hamis nv alatt lappangott mindaddig, a mg
Ongerth ev. lelksz s jeles gymlcssz, a ki a szszfld gymlcseit tze
tesen tanulmnyozta, mint nll s a Schmeckapfel-al ppen nem i'okonfajt, a Nagy-Szeben szptse kri sok rdemet szerzett Stock Adolf, nyu
galmazott szzados nevrl el nem keresztelte. Ojtvesszejt 1886. tavavaszn kaptam Yajna Kroly, rvaszki lnk, derk csmtl, Nagy-Enyedrl. Minthogy Vjna csm lersra alkalmas gymlcsket is kldtt e faj
rl s pja, Stock Adolf u- velem a nvnyzetre vonatkoz minden adatot
kzlni szveske'dett; mr is bemutathatom e jeles fajt krlmnyes lersban is.
rsideje. Nlam valsznleg nov. dec.; Erdlyben tavaszig is eltart.
Minsge. L rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Lapos gmbalaku; kiss szablytalanul boltozott, szelden bor
ds fllet. Zme kzptjra, nha pedig kiss albb, a szras vg fel esik,
honnt szra fel hirtelen gmblydik s szra krl igen szles, laposas ka
rimban vgzdik; kelyhe fel pedig elejnte szelden, aztn hrtelen fogyva
boltozdik s kelyhe kri is elg szles, laposas s szelden hullmos kari
mban enyszik el. S z r a rvides vagy kzphossz, elg vkony, fs,
kiss bunksan vgzd ; tgnyilsu, de szk s igen mly regbe helyezett,
melynek falait finom, zldes-barna, nha az reg kaiimjn is tlterjesz
ked, sugaras rozsdamz szokta eltakarni. K e 1 y e kicsi, zrt; sszehajl
vagy kiss rendetlenl flll, hosszas, keskeny, hegyes s molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb szk s mly csszealaku regben l, mely
nek falain lapos rnczok s barzdk nylnak a karimra s onnan tovbb,
inkbb vagy kevsbb kiemelked lapos bordk alakjban, az egsz gyml
csn vgig nyjtznak s annak kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre vkony, de igen szvs, sima, szraztainutatu, elg fnyes;
elejnte lnk zld; rtvel zldessrga; napos oldaln barns pirossal mo
sott vagy belehelt s e sznezetben kiss lnkebbpros, szakadozott cs
kokkal is tarkzott. Pontozata ritks, igen apr, alig szrevehet. Finom rozsda
alakzatok elg gyakran fordulnak el rajta s nmelykor jkora nagy, feke
ts ragya-szeplk is bven mutatkoznak flletn.
Belseje. Ksa fehr vagy bre alatt srgsba, magtokja krl pedig zl
desbe jtsz fehr, finom, tmtt, roppans; leve elg b, igen czukros, gyn
gd savanynyal emelt, igen kellemes, sajtszeren illatos s fszeresz. Mag
tokja zrt vagy csak kiss nylttengely; szk fikjaiban zmktojsdad,
19*

292
rvidhegyt, pii'osasbania, p magvakat rejt. Kelielycsve liegj'es kpalak, a
gymlcsbe elg mlyen leliatol.
Fja. Mrskelt vagy csaknem lassnvs, de egszsges s elg
edzett; korn s bven term; nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek
gymlcsz szervekkel hamar s jl bernlizkodnak, elg lombos, de kell
leg szells, gmbalakn koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon;
alkalmas szlas fnak is, bokoralaku fnak is. Kellleg nyirkos talajban min
dentt jl dszlik. Gymlcsei jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzi)liosszak, vkonyak vagy kzpvastagok,
hegyk fel mindinkbb elvkonj'odk; egyenesek, hajlkonyak, alig knyksek ; csaknem bordzatlanok; srn s finoman fehnnolyliosak, itt-ott csupaszak, srgs vagy vrhenyesbarnk; apr, kerek, fak pontokkal elg
srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban kzp
hossz levlkzfiek.
Rigyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kiss hosszaskposak, laposhtuak, tompahegyek, lapulk, pirosasbarnk, nagyrszt pedig fehrmolyhosak; alig kill, csaknem bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, szlestalpu, rvidknposak,
tompahegyek, pirosasbarnk, nagyrszt azonban srn fehrmoljdiosak.
Levelei. Kzpnagyok vagy jkora nagyok; kiss vastag s kemny szvetek; tojsdad-gmbl.yek vagy szles kerlkesek; hirtelen elkeskenyed,
inkbb vagy kevsbb rvid, les hegyben vgzdk; la'posak vagy laposvlgyesek; nem veltek; nyelkrl majd vizirnyosan, majd rzsunt flfel
llk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk,
bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken apr, kiss tompa fogakkal elg
srn, de nem szablyosan frszesek. Le\'lnyelk rvides vagy kzphossz,
elg vastag, merev, molyhos, tvnl violaszn-piros; nylt szgekben elll.
Levlplhi keskeny, fogaslndssak, sztllk, elg tartsak. Virgrgyet
krt levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszkn lavk, kerlke
sek, laposteknsek, itt-ott szelden huHmosak; elg hosszas, kzpvastag
merev nyelki'l rendetlenl sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Tudtommal mg senkisem ii'ta le.
szrevtel. Mennyire vlik be alfldi viszonyaink kz? E krdsre
csak bvebb tapasztalat utn lehetne kielgt feleletet adni. Hiszem azon
ban, hogy kellleg nyirkos talajban nnndentt kpes lesz hlsan kifizetni a
helyet, melyet a kertben szmra juttatunk.

293

280. Szges rambr.


Szrmazsa. E becses alma Szatmrmegyben s a Szilgysg-ban van
elteijedve. (Tiiznian Dnes, bartom Miszttfalubl s ifj. Trk Jzsef, tr
vnyszki iktat Zilalirl kldttek rla gymlcsket hozzm meghatrozs
vgett. Minthogy knyveimben hozz hasonl vagy vele azonosnak vehet
fajt egyet sem tallok; hiszem, hogy ez is olyan faj, mely haznkban lpett
a vilgra. Hol ? mikor szletett? senkisem jegyezte fl. Ojtvesszejt 1879-beri
kaptam Guzman Dnes bartomtl, Miszttfalubl. Tbb zben termett mr
a fajfn nlam is. Mint terjesztsre mlt hazai fajunkat ezennel bemutatom
krlmnyes lersban.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon februrig is eltart.
Minsge. II. rend csemege-, de I. rend hztartsi s i)aczos gymlcs.
Nagysga. Nagy, vagy igen nagy.
Alakja. Tbbnyire lapos gmbaaku: majd szablyosan, majd szablyta
lanul boltozott s sajtszeren bordsfllet. Zme tbbnyire kzptjra esik,
honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen, de kelyhes vge fel mgis
kiss sszbbhuzdva boltozdik s mindkt sai'kn szles s hullmos kari
mban vgzdik. S z r a igen rvid, vastag, hsos, nha pedig rvides, elg
vkony fs; tgnyilsu, de mly s szk ti'egbe helyezett, melynek falait
majd unom, majd rdes, cserepes, sugarakra oszl rozsdamz szokta bortani.
K e l y h e zrt vagy flig nylt; sszehajl, rvid, keskeny, hegyes s moly
hos osztvnyaival tbbnyire szablytalanul kikanyartott, tgabb vagy sz
kebb, de rendszerint mly regben l, melynek falain inkbb vagy kevsbb
lesen kiemelked lapos bordk nylnak a karimra onnan tovbb, a gy
mlcs derekra, gyakran a szrmlyedsig is, s ezek a gymlcs kerekdedsgt majd mindig megzavarjk s azt szgletess vagy gerezdess teszik.
Szne. Bre vkcmy, de igen szvs, sima, gyngdtapintatu, elg fnyes;
elejnte bgyadt zld: rtvel l)gyadt aranysrga, mibl azonban csak a
gymlcs rnyas oldaln ltszik ki tisztn egy-egy nagyobbka folt; mert
csaknem az egsz fllet szeld pirossal van belehelve s e sznezetben sttebbb piros, szakadozott cskokkal s pettyekkel is srn tarkzva. Pontozata i'itks; rendetlenl elhintett, apr, fehrrel szegett barns pettyecskkbl ll, nem szembetn. Eozsdaalakzat a gymlcs szras vgt kivve,
csak elvtve tallkozik rajta.
Belseje. Hsa srgsba, itt-ott pedig zldesbe jtsz fehr, flfinom,
kemnyks, roppans; leve elg b, czukros, gyngd savanynyal emelt, elg
kellemes, noha kevss fszeresiz. Magtokja nylttengely; kiss nylt s
nem nagy fi(')kjaiban egy-kt duzzadt-tojsdad, rvdliegy, barna, p, tbb
nyire azonban idtlen magot rejt. Kehelycsve bls kpalak.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; korn s igen bven term("); fl
ll vagy nyilt szgekben sztll, ers s merev gaival, melyek gyml-

294
csz szervekkel liamar a jl berulizkodnak, elg lombos, de szells, ter
jedelmes koront alkot. Dszlik mindenfle alma-alanyon; alkalmas szlas
fnak s lczezet melletti mvelsre is. Mindentt jl diszlik ngyan: de, hogy
rendesen s szpen kifejldtt, nagy gymlcsket teremhessen, kellleg nyir
kos fldet kivan. Gymlcsei nagysguk mellett is igen jl lljk helye
ket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzpliosszak, elg vastagok vagy
kzpvastagok, liegyk fel kiss elvkonyodk; egyenesek, merevek, kiss
knyksek; hegyk fel szelden bordzottak; srn s finoman fehrmolyhosak. ])ii'osasbarnk; aprbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas, fehr pon
tokkal i'itksan, de elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, dnzzadthtak, tompahegyek,
lapulk, srn fehrmolyhosak; alig kill, csaknem bordzatlan, de a veszszk hegynl szelden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, aljuknl szennyes
barnk, hegyknl srn felinnolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy elg nagyok; elg vastag s elg kemnyszvetek; szles tojsdadok vagy csaknem szivalakak; hirtelen elkeskenyed,
inkbb vagy kevsbb les hegyben vgzdk; csaknem lai)osak vagy laposteknsek; kiss iveitek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak,
elg simk, bgyadtan fnylk, lnk fzldek; szleiken tompa vagy itt-ott
kiss les fogakkal inkbb vagy kevsbb mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, vastag, merev, srn molyhos, tvnl violaszinpiros ; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi ludssak vagy csak r-idomnak, de elg tartsak. Virgrgyet krt levelei
inkbb vagy kevsbb szles keriilkesek, csaknem laposak, kiss hullmo
sak; elg vastag, merev nyelkrl csaknem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Tudtommal eddig mg senkisem irta le.
szrevtel. Termre fordult fja rendkvl gazdagon kti gymlcseit;
minlfogva, hogy szpen kifejldhessenek gymlcsei, ktdsk utn meg
kell azokat ritktanunk. A kinek kellleg nyirkos flde van s a nagy gy
mlcskben gynyrkdik; nem fogja megbnni, ha e fajbl is juttat kert
ben helyet egy-egy fnak.

295

281. Tli szleske.


(Wintor-Bredeke.)

Szrmazsa. E becses alma Haiioverban vg ta el van terjedve s


ott Bredeke, Breike vagy Bredke-npies nevek alatt szltre ismeretes. Nmet
gyml csszk ez alma nevl elfogadtk az irodalomban is a Bredeke npies
nevet, mely magyarul annyi, mint S z l e s k e s helyes nmet szval:
Breitclien vagy Bi-eitling. Nekik tetszhetik ezen alnmet, Bredeke"-sz, de
a magyar flben gy hangzank az, mint a bka-brekegs; minlfogva jobb
nak lttam a nmet gymlcsszeket nem ntnozni, hanem ezen almafajt
fonnebbi helyes magyar nv alatt mutatni be. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam
Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mi-nlam is. Fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon tavaszig is eltait.
Minsge. 11. rend csemege-, de I. rend hztartsi s piaczos
gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alalcja. Kerek, lapos, csaknem sajtalak; szablyosan boltozott, skfllet, de egyik oldaln gyakran jval hzottabb s emelkedettebb, nnnt a
msikon. Zme kzptjra esik, honnt mindkt vge fel csaknem egyen
len, de kelyhes vge fel rendszerint sszbbhuzdva boltozdik s kelyhe
kri mindig kevsb\) szles karimban vgzdik, mintsem szras vgn.
S z r a rvid, kzpvastag, fs, bnnksan vgzd; nha csak hsos buczokknt jelenkez; tgnyils, de szk s gyakran igen mly regbe helyezett,
melynek falai majd rozsdamentesek, majd barns, sugaras rozsdval inkbb
vagy kevsbb takartak. K e l y h e zrt, gyakran pedig nyilt vagy fliguyilt; rendetlenl flll vagy sszehajl, hosszas, molyhos osztvnyaival
tbbnyire spen kikanyaritott, elg tgas s mly regben l, melynek
tbbnyire ferdn ll karimjn csak nha mutatkoznak nmi lapos emelke
dsek, melyek csak ritkn vonulnak fl szembetnleg a gymlcs derekra
is: de ennek kei'ekdedsgt mgis megzavarjk kiss.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, lltban kiss zsrostapintatu,
elg fnyes; elejnte sppadt zld; rtvel zldes czitromsrga; napos olda
ln, st a napnak jl kitett pldnyain csaknem krskrl, szlesebb vagy
keskenyebb, szakadozott, vrpiros cskokkal s pettyekkel oly srn van
becsapkodva, liogy az alapszn csak itt-ott csillmlik ki; rnyas oldaln ntt
pldnyain a pirossg csak a gymlcs napos oldaln szokott jelenkezni.
Poutozata litks; rendetlenl elszrt, jkora nagy fahj szn pettyekbl ll,
tbbnyire elg szembethi. Rozsda csak elvtve mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa zldesfehr, nha srgsba jtsz fehr, elg finom, porha
ny; leve b, czukros finom savanynyal emelt, igen kellemes, noha kevss

296
ftszeresizf. Magtokja kiss iijlttengely; flkjaibaii hosszas, barna, tbbn3re idtlen magot rejt. Kehelycsve tlcsralaku.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; korn s bven term ; nyilt
szgekben flfel trekv, merev gaival, melyek gymlcsz szervekkel
jl berulizkodnak, elg strjlombos, nagy, terjedelmes, gmbalaku koront
alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak inkbb, mint
sem gulafiiak. Mindentt jl tenyszik: de bven s rendesen csak ott
kpes tei'emni, a hol a fld nyron t is kellleg nyirkos maradhat. Gy
mlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vagy kzphosszak, vastagok vagy
kzpvastagok, hegyk fel kiss elvkonyodk ; egyenesek, noha kiss knyksek; szelden bordzottak; srn fehrmolyhosak, pirossal rnyalt stt
barnk ; aprbb-nagyobb, kerek, fehres pontokkal aljuk fel srbben, hegyk
fel i'itkbban s nem szembetnleg poutozoltak; rendetlen, tbbnyire azon
ban kiss hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, szlestalpn kposak, laposhtuak, tompaliegyek,
lapulk, pirosas sttbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak; alig kiemel
ked, hi'omboids talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, zmktojsdadok, tompahegyek, aljuknl szenynyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy jkora nagyok; vastag s dnrvaszvetek; inkbb
vagy kevsbb szles tojsdadok; hirtelen elkeskenyed, hosszas, les, flre
csavarod hegyben vgzdk; inkbb vagy kevsbb vlgyesek; majd inkbb,
majd kevsbb iveitek; als lapjukon srn molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, fnyesek, csaknem stt zldek; szleiken tompa vagy
itt-ott kiss les fogakkal mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz, vastag, merev molyjios, als feln viola
szn ])irossal inkbb vagy kevsbb befuttatott; majd les, majd nyilt sz
gekben flfel ll. Levlplhi fejletlenek, ridomuak vagy keskenylndssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire kerlkesek, nyelk
fel gj'akran keskenyebbek, mint hegyk fel, csaknem laposak, hullmosak;
fl- s sztll nyelkrl velten lefel konyulok.
Hasonnevei. Winter-Bi-eitling; AVinter Breedke.
Leiri. D i e l , Kernobstsorten. XI. S'il.
0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. I. 3.57.
l)r. L u c a s, Ausivahl 'Lverthvollen Ohsts. IV. 5;i. laj).
szrevtel. K becses alma inkbb val haznk hegyes-vlgyes vid
keire, mintsem az alfldre; mert ott tartsabbak s valban tliek lesznek
gymlcsei; mg az altldn ertetve s akkor rnek, a mikor itt jobbnl
jobb gymlcskben, ha nem is bvelkednk, de akarat s szorgalom mel
lett bizonyra bvelkedhetnnk. -

297

282. Uj angol galambka.


(Pigeounet anglais; Nouer Englischor Pigeon.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Oberdieck valsznnek tartja, hogy Angol


orszgbl szrmazik; mert Scliiebler nmet gyiimlessz, a ki Nmetorszg
ban elszr kezdette elterjeszteni, Angollionbl Pigeon" nv alatt kapta
volt e fajt. Nem annyira jsga, mint valban mosolyg szp volta miatt,
mindenfel el van mr terjedve. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon jannrig is eltart.
Minsge. Csaknem I. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl vagy i'endszerint jkora nagy.
Alakja. Kiss vltoz; majd szablytalan s kiss hengeres gmbalakn,
majd tojsdad - vagy kpos gmbalakn; inkbb vagy kevsbb szablytalannl boltozott skfllet. Zme a kzptjnl inkbb vagy kevsbb albb,
a szras vg fel esik, honnt szra el hirtelen gmblydik s szra
kri elg szles, laposas s hullmos karimban vgzdik; kelyhe fel
pedig elejnte szelden, aztn hirtelen, de behajls nlkl fogyva, elg szk
s tbbnyire fei'dn l karimban enyszik el. S z r a rvides, ritkn
emelkedik a szrreg karimja sznvonalig, elg vkony vagy kzpvas
tag, fs, kiss bunksan vgzd; tgnyilsu, de szk s mly regbe helye
zett, melynek falait, finom, ttetsz, sugaras rozsda ftyolozza be. K e l y h e
zrt, nlia flig nylt; flll vagy sszehajl, hosszas, trkenyhegy s
molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb szk s elg mly regben
l, melynek falain s karimjn rnczok s bordk nyjtzkodnak s e
bordk, brha nem szembetnleg, az egsz gymlcsn vgig vonulnak s a
gymlcs gmblydedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre tinm, de szvs, sima, gyngd- s lltban kiss zsrostapintatu, bgyadtan fnyl; alapszne srga, mibl azonban csak a gy
mlcs szr- s kehelyregnek falain ltszik ki tisztn egy-egy foltocska;
mert az egsz fllet stt karminpirossal van bemosva, mely sznezet csak a
gymlcs rnyas oldaln vlik kiss szeldebb s vilgosabb. Pontozata
elg, sr, de kevss szembetn s tbbnyire csak a br alul ttetsz,
srgs petytyecskkbl ll. Rozsda nem szokott mutatkozni flletn.
Belseje. Hsa hfehr, elg tinm, nem tmtt, kiss roppans, de elg
porhany; leve elg b, igen czukros, gyn:>d savanynyal emelt, igen kel
lemes, sajtszeren fszeresz. Magtokja nyilttengely; inkbbb vagy kevsbb
nylt fikjaiban tojsdad, barna, j) magvakat rejt. Kehelycsve bls kp
alak, a gymlcsbe csak kevss behatol.
Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de egsz
sges s edzett; korn s igen bven term; inkbb vagy kevsbb nylt sz-

298 __
gekbeii flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl benizkodnak, elg lombos, magas gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle
almaalanyon; alkalmas szlasfnak s gnlafnak is. Mindentt jl teny
szik: de bven s rendesen csak ott kpes teremni, a liol a fld, nyron t
is kellleg nyrkos maradhat. GymiJlcsei jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok vagy
kzp vastagok, hegyk fel szeliden el vkonyodk; egyenesek, noha kiss
knyksek; csaknem bordzatlanok; egsz hossznkban finoman molyliosak,
szrkvel s pirossal kiss rnyalt sttbarnk; kerek, fehr pontokkal rend
kvl gyren pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban kiss hosszas levlkznek.
Rgyei. Kicsinyek, laposhtnak, tompahegyek, lapnlk, srn fehrmolyhosak; alig kill, rviden s nem szembetnleg bordzott talpon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hasastojsdadok, alig hegyesek, szennyesbar
nk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag, de nem kemnyszvetek; tojsda
dok ; hirtelen elkeskenyed hosszabb vagy rvidebb, les hegyben vgzdk;
laposak vagy igen laposvlgyesek; alig veltek; nyelkrl csaknem vz
irnyban elllk; als lapjnkon moljdiosak; fels lapjnkon csupaszak, elg
simk, bgyadtan fnylk, liomlyos fzldek ; szleiken kerekhegy fogakkal
nem mlyen, de elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, kzpvastag,
merev,finomanmolyhos, tvnl violasznnel mosott; elgnyilt szgekben elll.
Levlplhi fejletlenek, ridomnak, itt-ott pedig lndssak, elg tartsak.
Virgrgyet krt levelei tbbnyire keskenykerlkesek vagy csaknem
lndssak, la])osak, kiss hnllmosak; nyelkrl csaknem vzirnyosan sztterlik.
Hasonnevei. Grosser Jungfernapfel; Bhmischer grosser Jnngfernapfel.
Leri. 0 be r d i e c k, llluslr. Hmidb. der Obstk. IV. 2.l.
L e r 0 y,Dict.de poinol.JN. 557.Msok todtommal mg nemirtk le.
szrevtel. Jsga mellett szpsge vgett is mindentt, -a hol a fld
almatenysztsre kedvez, teht legalbb is kellleg nyirkos, nyeresges
volna, nagyban is tenysztennk. Annyi azonban bizonyos, hogy inkbb
val haznk magasabban fekv vidkeire, mintsem az alfldi'e.

299

283. Vralma.
(Cousinotte rouge d' hiver; Blutapfel.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Valsznleg azonban Nmetorszgbl szr


mazik, a liol klnfle nevek alatt, rgta nagyban el vau terjedve. Mikp
Oberdieck az Illustrirtes Handbuch der Obstkunde-'-hoz irt ,,Zustze"-czmt
munkjban (a 32. lapon) bven kifejti; maga Diel, mindig ms-ms fajnak
gyantva a fnebbit, sok fle nv alatt rta le krlmnyesen, mely nevek
kzl azokat, a melyek napjainkig is fnn maradtak, albb, a hasonnevek
kzt fogom elszmllni. Ojtvesszejt 1870 ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Csakhamar termre fordult luUam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam oct. dec.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. 11. rend csemege-, de I. rend hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kisebb is, nagyobb is.
Alakja. Kiss vltoz ; tbbnyire azonban tojsdad vagy kposgmbalaku;
egyik oldaln tbbnyire hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon ; k
lnben rendszerint elg szptermet. Zme kzptjra vagy kiss albb, a
szras vg fel esik, honnt szra fel szelden gmblydve boltozdik s
szra krl elg szles, laposas karimban vgzdik ; kelyhe fel pedig inkbb
vagy kevsbb sszehzdva boltozdik s kelyhe krl tbbnyire ferdn ll s
elg szk karimban enyszik el. S z r a rvides, ritkn emelkedik a szr
reg karimja sznvonalig, vkony vagy kzpvastag, fs, nha kiss hsos
s kiss bunksan vgzd ; tgnyilsu, de fenekn sszeszkl, mly regbe
helyezett, melynek szelden s laposan barzdolt, zldes falait finom, suga
ras rozsda csak nha szokta eltakarni. K e l y h e jkora nagy, zrt, nlia
flignylt; sszehajl s bokrtsan flll, hosszas, zldes s molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb szk s ritkn mly iiregben l, melynek
falain finom lapos rnczok s karimjn szeld emelkedsek lthatk, a melyek
nha lapos bordk gyannt a gymlcs derekra is felhzdnak, de ennek
kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szne. Bre vkony, de igen szvs, sima, gyngd s lltban nlia kiss
zsrostapintatu; elg fnyes ; eejnte srgs zd; rtvel czitromsrga, mi
bl azonban ritkn lthatni egyegy foltot tisztn; mert az egsz fllet
inkbb vagy kevsbb stt vrpirossal van bemosva s srn cskozva.
E cskok azonban gyakran csak a gymlcs rnyas oldaln tnnek kiss szembe.
Pontozata elg sr; aprbb-nagyobb, szrks pettyecskk alakjban jelenkez, elg szembetn. Rozsdaalakzat csak elvtve tallkozik rajta.
Belseje. Hsa srgs, nha zldesfehr s gyakran szelid pirossal is
sznezett, elg finom, eejnte roppans ; rtvel elg porhany vagy vels;
leve b,' czukros, finom savanynyal emeit, elg kellemes, noha nem minden
kor kellleg fszeresz. ilagtokja nylttengely; zrt vagy csak kiss

300

nylt fikjaiban kisded, duzzadt, ]ieo:yest().jsdad, barna, p magvakat rejt.


Kehelycsve tlcsralaku, a gymlcsbe elg mlyen leiatol.
Fja. Vignvs, erteljes, igen edzett; korn s, lia venknt nem is,
de aztn rendkivl bven term; flfel trekv, szmos gaival, melyek
gymlcsz szei'vekkel jl beruhzkodnak, srlombos, magasra tr, csak
nem jegenyeszern koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas
szlasfnak s gulafnak is. Mindentt jl dszlik ugyan, de kellleg nyirkos
talajban rendesebben s bvebben is terem, mintsem knnyen kiszrad, laza
talajban. Gymlcsei jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Szmosak, elg hosszak, vastagok vagy kzpvastagok, liegyk
fel kiss el vkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek, hegyk fel sze
lden bordzottak ; flllk vagy kiss nylt szgekben csaknem fgglyesen
flfel trekvk; aljuk fel ritksan, hegyk fel srn fehrmoiyhosak,
pirosasbarnk; apr, kerek, fak pontokkal ritksan s nem szembetfinleg
pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, laposhtuak, kposak, tompahegyek, lapulk,
srn fehrmoiyhosak; alig kill, kt szln rviden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, tojsdadok, tompahegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok. a vesszk aljn jjedig jkora nagyok; nem
vkony, de elg hajlkonyszvetek; kerlkesek vagy tojsdad kerlkesek; hrtelen elkeskenyed inkbb vagy kevsbb hosszas, les hegyben
vgzdk; laposak vagy laposteknsek ; kiss veltek, itt-ott rendetlenl hul
lmosak; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk,
de csaknem fnytelenek, stt zldek; szleiken elrehajl, kiss tompa
fogakkal elg szablyosan frszesek. Levluyelk kzphossz, elg vastag,
merev, niolj'hos s tvnl violaszn pirossal sznezett; les szgekben fl
fel ll. Levlplhi elg hosszak, lndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet
krt levelei vltoz nagysgak, hosszas-kei'ulkesek, laposak, itt-ott hul
lmosak ; rvides, vkony, de merev nyelkrl kiss lekonyulva sztterlk.
Hasonnevei. Cousinotte rouge pourpre; Purpurrother ("onshiot; Purpurrother Wnter-Ousinot; Englische Bschelreiuette; Jagdapfel; Grosser
rother Palgrim stb.
Leri. D i e l , Kermbstsarten, 11. 176. s almkat s krtket trgyaz
V. 30. s mg tbb helyt is.
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. IV. 187. s IV. 243.
L e r 0 y, Dict. de potnol. UI. 244.
M a s. Le Verger, IV. 133. s tbben msok is.
szrevtel. Brha mg vidkem mostoha viszonyai kzt is hlsan ki
fizeti a helyet, melyet a kertben elfoglal; mgis inkbb val haznk maga
sabban fekv tjkaira, mintsem az alfldre. Nagy vrosok mellett, piaczi
elrusts vgett, brhol is nyeresges volna tenysztse.

301

284. Richrd srga almja.


(Richrd jauno ; Golbor Richrd.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Kliefotli, diedriclishageni lelksz szerint, Mecklenburgban, f. sz,zad elejn, Krchowbl kezdett elterjedni s azta meglehe
tsen elterjedt mr mindenfel a vilgon. Ojtvesszejt Oberdiecktl kaptam
1870-ben jeinsenbl. Azta nlam is tbb zben termett. Fajom valdi
sga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon februrig is eltart.
Minsge. T. rend csemege-, Irztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy; nha alig nagyobb a kzpszernl.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban inkbb vagy kevsbb magasnak
ltsz, ki)()s gmbalaku; egyik oldaln tbbnyii-e lizottabb s emelkedet
tebb mint a msikon; klnben elg szptermet. Zme rendszerint a kzp
tjnl albb, a kelyhes vg fel esik, honnt szra fel majd szelden, majd
hirtelen gmblydve boltozdik s szra krl elg szles, laposas karim
ban vgzdik; kelyhe fel pedig szelden, de mindinkbb fogyva boltozdik
s rendszerint tompakposan enyszik el. S z r a rvid vagy rvides, vkony
vagy kzpvastag, fs, molyhos, kiss bunksan vgzd; inkbb vagy
kevsbb szk, de elg mly regbe helyezett, melynek sokig zlden marad
falait flnom, sugaras rozsda szokta bortani. K e l y h e zrt vagy flig nylt;
bokrtsan flll, hosszas, keskeny s molyhos osztvnyaival majd szk,
majd kiss tgas, de i'itkn mly regben l, melynek szelden hullmos
karimjrl elenyszleg nnd lapos bordk nylnak a gymlcs derekra is,
de annak kerekdedsgt ritkn zavarjk meg.
Szne. Bre vkony, de elg szvs, sima, gyngdtapintatu, bgyadtan
fnyl; elejnte fehres zld; rtvel halvny czitromsrga; napos oldaln
is csak kiss lnkebb srga s nha-nha nmi ignytelen pirossal is bele
helt. Pontozata ritks; api', barns, a piros sznben srgsfehrrel szegett
petytyecskkbl ll; ritkn szembetn. A gymlcs rnyas oldaln, rendet
lenl sszefolytan, szmos, fehres petytyek vagy foszlnyok tnnek el a br
alul, melyek kzl a zldes alapszn csak szakadozott sugarakban tnik ki
tisztn. Eozsda a szrreget kivve csak elvtve fordul el flletn.
Belseje. Hsa fehr, nha srgsfehr, magtokja kri zldes erekkel,
finom vagy elg finom, elejnte roppans, rtvel porhany; leve b,czukros,
finom, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden lszei'esz. Mag
tokja tbbnyire nyilttengely; inkbb vagy kevsbb nylt fikjaiban kevs
p, hosszas, sovny, barna magot rejt. Kehelycsve hegyes kpalak, a gy
mlcsbe meglehets mlyen lehatol.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; nem korn, de aztn, ha
elrte term kort, rendesen s bven term; flll vagy kiss nyilt sz-

302

o'ekben flfel trekv, de ksbb sztll, nylnk gaival, melyek gyml


csz szervekkel jl beruhzkodnak, elg srlombos, de kellleg szells, ter
jedelmes koront alkot. Vadonczon szp egyenestrzs szlasfkat nevel
hetni rla. Mindentt jl diszlik ugyan, de, hogy gazdagon teremhessen, kel
lleg nyirkos fldet kivan. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsak, kzpvastagok, liegyk fel
elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek, rviden bordzottik; flllk vagy
elg les szgekben flfel trekvk; egsz hosszukban elg srn, de finoman
molyhosak, itt-ott csupaszak, pirosasbarnk; apr, kerek, fehres pon
tokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsiuyek, rvidek, laposhtuak, csaknem kerekhegyek, srn
fehrmolyhosak; alig kill, rviden bordzott talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdad-kposak, alig hegye
sek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s elg kemnyszvetek; hosszas
tojsdadok, itt-ott pedig kerlkesek; hirtelen elkeskenyed, hosszas, les
hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy lapos-vlgyesek; alig szrevehetleg iveitek; szleiken rendetlenl hullmosak; als lapjukon molyhosak;
fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, liomlyos fzldek;
szleiken elrehajl, les fogakkal nem mlyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas, vkony vagy kzpvastag, rugalmas,finomanmoly
hos; rzsnnt flfel ll. Levlplhi r-idonmak vagj' keskeny- s rvid
lndssak, flfel llk, tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagy
sgnak, tbbnyire keskeny-kerlkesek, laposak, hullmosak; hossz, hajlkony
nyelkrl bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Krkower Graiul-Eichard.
Leiri. F 1 0 10 w, Ilhistr. Handb. der Obstk. I. 99.
K l i e f o t h , Monatsschrift fr Poinohgie. 18.57. vf. 105, lapjn.
IJ e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 754.
szrevtel. Kellleg nyirkos talajban megrdemli, hogy minden kertben
helyet juttassunk szmra: de haznk emelkedettebb tjkain termkenyebb
lesz s gymlcsei szebbek, finomabb s tartsabbak is lesznek bizonyra,
mintsem az alfldn. Nlam csak akkor termett, a mikor az vjrs ppen
kedvez volt a gymlcs-termsre.

303

285. szi piros kalvil.


((alvillo rouge d' automne; Ethor Horbstcalvill.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. szi piros kalvil gyannt sokfle,


hozz hasonl s tle lnyegesen nem is klnbz gymlcst emlegetnek
a gymlcssz-irk ; de azt, hogy a sok kzl melyik a valdi ()szi piros
kalvil? az ltaluk kzltt lersok nyomn bajos volna elhatrozni. El van
terjedve mr mindenfel a vilgon. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Reutliugenbl, bold. dr. Lucas Edtl. Gyaki'au termett mr nlam is. Gyml
cseim nagyon jl egyeztek azon leh'ssal, melyet rla Flotow, nmet gy
mlcssz kzlt. Az ujabbkori fraiiczia gymlcsszk valsznleg ms alma
fajt ismernek szi piros kalvilnak s nem azt, a mit a nmetek. Az n fajom
hatrozottan az, a mit a nmetek ismernek ezen nv alatt.
rsideje-. Nlam sept. vgn, oct. elejn ; hvsebb tjakon karcsonig
is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Nagy, vagy jkora nagy.
Alal<ja. Igen vltoz ; majd magasnak ltsz s kt vgn belapitott
gmbalakn, majd kpos gmbalaku; rendszerint kalvilszeren bordsfllet
s egyik oldaln gyakran hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme
majd kzptjra, majd jval albb, a szras vg fel esik, honnt mindkt
sarka fel majd egyenlen, de kelyhe fel mgis kiss sszbb hzdva boltozdik, majd pedig kelyhe fel mindinkbb fogyva, tompa-kpos vget alkot
s kelyhe krl i'endszerint szkebb karimban fogy el, mintsem szra
krl. vS z r a rvides vagy kzphossz, kzpvastag, fs, bunksan vg
zd, tgnyilsu, de szk s mly regbe helyezett, melynek finom, de nha
kiss rdes, sugaras rozsdval bevont falait s karimjt is, inkbb vagy
kevsbb mly barzdk s kiemelked lapos bordk szaggatjk meg.
K e l y h e zrt vagy flig nyilt; flll vagy sszehajl, hosszas, molyhos s
sokig zlden marad osztvnyaival majd tgas, majd szk, de tbbnyire
sekly regben l, melynek molyhos aljn apr dudorkk s kezdd rnczok lthatk, melyek mindinkbb kiemelkedve az reg oldalai s karimja
skjt szaggatott teszik s szrevehetleg az egsz gymlcsn vgig nyj
tzkodnak.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, rtvel s lltban igen zsirostapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte zldes, rtvel pedig srga alapszn
bl csak ott tnik ki tisztn egy-egy foltocska, a hol ms gymlcs vagy
valamely g szorosan rfekdt a gymlcsre; egyebtt az egsz fllet
fekets vagy stt brsonypirossal van eltakarva, mely sznezetben vilgo
sabb piros foltok csak itt-ott s ritksan mutatkoznak. Pontozata ritks,
apr, srgs-piros pettyecskkbl ll, tbbnyire alig szembetn. Rozsda
alakzatok csak elvtve tallkoznak rajta.

304

Belseje Hasa fehr, nagyrszt azonban vilgos vrvrssel sznezett,


igen finom, knny s vels vagy gyngden porliaiiy; leve b, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes gyngd mlna- vagy eperillattal
radoz. Magtokja nyilttengely; nyilt, tgas s nagy fikjaiban tojsdad,
pirosasbarna, p, gyakran pedig idtlen magvakat rejt. Kehelycsve bls
hengeralakn, a gymlcsbe egsz a magtokig behatol.
Fja. Vignvs, egszsges s edzett; korn s bven term ; flll
vagy nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervek
kel jl beruhzkodiiak, srlombos, terjedelmes koront alkot. Dszlik min
denfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva formafk
nak is. Mindentt jl dszlik, de, hogy rendesen s gazdagon teremhessen,
kellleg nyh'kos fldet kivan. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, elg vastagok vagy csak kzpvastagok;
hegyk fel mind-mind inkbb elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek,
bordzatlanok ; finoman fehrmolyhosak vagy csakaem hamvasak, zldesbar
nk, hegyk fel pedig pirosasbarnk; aprbb-nagyobb, kerek, fehres pon
tokkal ritksan s nem szembetinleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire
azonban elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, szlestalpn rvidkposak, tompahegyek, lapnlk,
szenynyesfehr molyhozattal srfn eltakartak; alig kill, bordzatlan tala
pon lk.
Virgrgyei. Ivzpnagyok, zmktojsdadok, tompahegyek, aljnknl
szenynyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy jkora nagyok; elg vkony s hajlkonyszvetek; szlestojsdadok vagy szles kerlkesek; liirtelen elkeskenyed,
inkbb vagy kevsbb rvid, tbbnyire flregrbiil, les liegyben vgzdk;
laposak vagy szleiken csak kiss flliajlk ; alig vagy ppen nem veltek;
itt-ott szelden hullmosak; nyelkkel csaknem egy irnyban, rzsnnt fl
fel llk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk,
bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken elreliajl, tbbnyire les fogak
kal nem mlyen, de elg srn s elg szablyosan rszesek. Levlnyelk
hosszas, kzpvastag, elg merev, finoman molyhos, tvnl vilgos ])irossal
sznezett; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levl])lhi
fonl- vagy ridomuak s ez esetben nem tartsak : de az ersebb liajtsokon
szp lndssak, sztllk, hegykkel a nyl fel kanyarodok, elg tartsak.
Virgrgyet krt levelei tbbnyire hosszabbak, keskenyebbek, mint a veszszkn levk, laposak, hullmosak; hosszas, rugalmas nyelkrl rendetlenl
sztterlk.
Hasonnevei. Braunrother Himbeer-apfel; Edel-Knig; (rosser rother
Himbeerapfel; Roi trs-noble s tbb ms is.
Leri. D i e l , Kernobstsorten, TIT. 8. s ugj'^anazon mvben, ms nevek
alatt, tbb helyt is.
F l o t o w , lllustr. Handb. der Obstk. I. 41. s sokan msok is.
szrevtel. A hol a fld kellleg nyirkos; megrdemli, hogy krteink
ben mindentt helyet juttassunk szmra. Npes vrosok mellett, piaczi elrusts czljbl, nyeresges volna nagyban is tenysztennk.

305

286. Millet csrgje.


(Pomme de Baratte; Mlet's Schlotterapfel.)

Szrmazsa. E jeles alma valszinleg Belgiumbl szrmazik. Nagysga


s sznezetnek szpsge ltal, a Namurban tartott nemzetkzi gymlcsszeti congressus alkalmval, 186 2-ben vonta elszr magra a nmet gynilcsszek figyelmt. Millet, tirlemonti gymlcssz, mint magrl kelt uj
gymlcst Pomme de Baratte" nv alatt lltotta ki az ugyanakkor, september vgn, Namurban rendezett gymlcstrlaton. Ojtvesszejt 1872-ben
kaptam Eeutlingenbl, Dr. Lucastl. Tbb izben termett mr nlam is.
Fajom, valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vgn, oct. elejn; livsebb tjakon nov. v
gig is eltart..
Minsge. IT: rend csemege-'J de I. rend piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Igen vltoz; tbbnyire azonban hosszas, hengeres tojsdad
vagy hengeres kpalak; egyik oldaln tbbnyire hzottabb s emelkedet
tebb, mint a msikon; rendszerint szablytalanul bordsfllet. Zme
nha csaknem kzptjra esik, a mikoi' aztn mindkt sarka fel hordalakulag fogyva boltozdik ; tbbnyire azonban a kzptjon alul, a szras vg
fel esik, honnt szra fel elejnte szelden, aztn hirtelen gmblydve
boltozdik s szra krl elg szkes karimban vgzdik, kelyhe fel pedig
rendszerint sszbb hzdva boltozdik s inkbb vagy kevsbb hosszas,
vastag, tompa kpos vgben enyszik el. S z r a rvid, ritkn emelkedik a
szrreg karimja sznvonalig, vkony vagy kzpvastag, fs, molyhos, kiss
bunksan vgzd ; mly s szk regbe helyezett, melynek finoman rozsds
falai ritkn vannak szpen kikanyaiitva. K e l y h e zrt, nha pedig nyilt
vagy flig nyilt; bokrtsan flll, keskeny, molyhos s sokig zlden mai'ad osztvnyaival tbbnyire szk s inkbb vagy kevsbb mly regben
l, melynek falain les-orms rnczok s mly, lapos barzdcskk vlta
koznak, s ezek a karimt hullmoss tve majd inkbb, majd kevsbb szembetnleg az egsz gymlcsn vgig nyjtznak s annak kerekdedsgt
gyakran megzavarjk.
Szne. Bre finom, de SZVS, sima, szraztapintatu, fjn kiss hamvas,
elejnte zldessrga; rtvel szp srga, mibl azonban csak elvtve tnik
el tisztn egy-egy foltocska; mert az egsz fllet meggyszin-pirossal
van bemosva s sttebb pirossal is tarkzva. Pontozata ltks, egyenlen
elszrt, de csak a br alul ttetsz, fehres pettyecskk alakjban jelenkez,
majd alig, majd elgg szembetn. Rozsda, a szrreget kivve, nem szo
kott mutatkozni flletn.
Belseje. Hsa srgs, nha zldes-fehr, nem finom, laza, de kemnyks,
rtvel azonban elg porhany; leve b, de nlam, szraz vji skor, alig
20

306

eleo;eud, czukros, gyngd savanynj'al emelt, elg kellemes, noha nem min
denkor kellleg fszeresiz. Magtokja iiyilttengelyfl; nagy s nyili fikjai
ban tojsdad, vilgos-barna, p magvakat rejt, mely magvak a gymlcs
ben, lia ezt rzznk, csrgni szoktak. Kehelycsve hosszas tlcsralakn, a
gymlcsbe j mlyen lehatol.
Fja. Elg vignvst, egszsges s edzett: korn s a neki kedvez
helyen rendesen s bven term ; flll vagy nyilt szgekben sztll, haj
lkony gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl bernhzkodnak, elg sn'ilombos, (te kellleg szells, tereblyes koront alkot. Mindenfle alma
alanyon jl dszlik; alkalmas szlasfnak is, de lczezet melletti mvelsre,
hajlkony gainl fogva mgis legalkalmasabb. Mg vidkem mostoha vi
szonyai kzt is jl diszlik : de szraz vjraskor az eszelnyek (Rhynchites)
mindig id eltt leszretelik rla a szpen mutatkoz termst. Gymlcsei
klnben nagysguk mellett is jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, liosszak, kzpvastagok, hegyk fel elvkonyodk, hajlkonyak ; knyksek br, de elg egyenesek, finoman bordzottak : gyenge korukban srn fehrmolyhosak; rt korukban is csak aljuk
fel csupaszak, csaknem fnyesek, zldes-barnk, nagyrszt azonban vilgos
pirossal mosottak; apr, fehr pontokkal igen ritksan s nem szembetnleg pontozottak; rvid levlkzek.
Rgyel. Kzpnagyok, hi'omszgek, tompahegyflek, laposhtuak, la
pulk, si'n fehrmolyhosak; alig kill, lirombords talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadkuposak, tompahegyek, aljuknl
szennyes-barnk, hegyknl srn felirniolyhosak.
Levelei. Kagyok vagy elg nagyok; elg vastag, de lgyszvetek;
hosszas tojsdadok vagy szles keililkesek; hirtelen elkeskenyed, hosszas
s flrecsavarod, les liegyben vgzdk; laposak vagy igen laposvlgyesek;
szleiken, itt-ott, kiss hullmosak, kiss veltek; als lapjukon molyhosak,
tels lapjukon csupaszak, elg simk, homlyos-zldek; szleiken elrehajl,
tompa, fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan fi'szesek. Levlnyek
hosszas, igen vastag, hajlkony, molyhos, tvnl violaszn-i)irossal mosott;
rzsunt flfel vagy csaknem vzirnyosan elll. jevlplhi vltoz nagy
sgnak, tbbnyii'e lndssak, sztllk vagy hegykkel egymsfel sarl
alakban visszafoi'dulk, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei kissebbek,
keskenyebbek, de arnylag hosszabbak, mint a vesszkn levk, kerlkesek, laposak, kiss hullmosak; hosszas, hajlkony, pirosas nyelkrl rendet
lenl sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. J a h n . lllustr. Havdb. dcr Obstk. IV. 397. Msok tudtommal
mg nem rtk le.
szrevtel. E szp, nagy s elg j alma is inkbb val haznk ma
gasabban fekv vidkeire, mintsem az alfldre. Ott bizonyra venkint ren
desen s gazdagon teremne: mg itt, az alfldn, szraz vjrskor, alig mai-ad szpen ktdtt gymlcseibl egy-egy pldny mutatnak a fn ; mert
itt, szraz vjrskor rengeteg sok a krtkony rovar, melyek a mutatkoz
termst idejekorn kpesek megsemmisteni.

307

287. Fszeres koronaalma.


(Zimmtartiger Kronenapfel.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Valsznleg azonban Hollandi,bl szrmazik;


mert Diel, a ki krlmnyes lersban elszr ismertette meg, Harlembl
kapta volt egyik bartjtl, Steintl. Nmetorszgban meglelietsen el van mr
tei-jedve. Termkenysgnl s jz gymlcseinl fogva megrdemli, hogy
haznkban is eltrjeszszk. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdieckti, Jeinsenbl; Tbb zben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam oct. vgtl dec. elejig; hvsebb tjakon tavaszig
is eltart.
Minsge. 1. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. .Kzpnagy; nha valamivel nagyobb is, kissebb is.
Alakja. Vltoz; legtbbnyire gmblyded vagy tojsdad gmbly;
egyik oldaln gyaki'an hzottabb s emelkedettebb kiss, mint a msikon, de
klnben elg szptermet. Zme kzptjra vagy kiss albb, szras vge
fel esik, honnt szra fel az egyik oldalon hirtelen, a msikon sze
lden gmblydve boltozdik s szra krl elg szk, de laposas karimban
vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint sszbbhnzdva boltozdik s kelyhe
kri inkbb vagy levsbb szk karimban enyszik el. S z r a rvid,
vkony vagy kvpvastag, fs, kiss bunksan vgzd; szk s mly regbe
helyezett, melynek falait nmi finom, sugaras rozsda csak nha szokta bor
tani. K e l y h e flig nylt, a kissebb pldnyoknl pedig zrt; flll, de
hegykkel htragrbl, hosszas, keskeny, hegyes s molyhos 'osztvnyaval
inkbb vagy kevsbb tgas s nem mly regben l; melynek falain lapos
rnczok vagy bordcskk nylnak fl a karimra, melyet szelden hullmoss
tesznek s aztn a gymlcs derekra is, noha kevss szembetnleg,
flvonulnak s annak kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre finom, de szvs, sima, gyngdtapintatu; fjn kiss ham
vas, ledrzslve elg fnyes; elejnte vilgos zld; rtvel czitromsi'ga, mi
bl azonban csak nha ltszik ki tisztn egy-egy nagyobbka folt; mert az
egsz fllet szakadozott, apr, sttpros cskokkal srn be van csapkodva
s kzben-kzben halvnyabb pirossal is befuttatva; nha a pirossg a napos
oldalon annyira ssze van folyva, hogy benne a cskokat alig vehetni szre.
Pontozata elg sr; a br alul ttetsz fehr petiyecskk alakjban jelenkez, elg szembetn. Rozsda csak elvtve mutatkozik flletn.
Belseje. Hsa srga, finom, gyngd, vels; leve b, czukros, finom
savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja nyilttengely; kiss
nylt fikjaiban szp tojsdad, rvidhegy, sttbarna, tbb-kevesebb p
magot rejt. Kehelycsve karcs, hegyes kpalak, a gymlcsbe elg mlyen
behatol.
20*

308

Fja. Elg vgnvs, eg-szsges s elg edzett; elg korn s bven


term; knszltan fl- s sztll, szmos gaival, mel3'ek gymlcsz szer
vekkel elg jl bernlizkodnak, elg srlombos, de kellleg szells, szles
gnibalakn koront alkot. Dszlik mindenfle alniaalanyon; alkalmas szlas f
nak s formafknak is. Mindentt jl dszlik ugyan, de kellleg nyirkos ta
lajban bvebben, szebb s jobb gymlcsket terem, mintsem knynyen kiszi'ad, laza talajban. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok, liegyk
fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, alig knyksek, liegyk fel
finoman bordzottak; flllk vagy elg les szgekben flfel trekvk;
ritksan s finoman molyhosak, pirossal sznezett srgsbai'nk; apr, kerek,
fehres pontokkal flttbb ritksan s nem szembetnleg pontozottak; i'endetlen, tbbnyire azonban i'vid lezlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, duzzadthtuak, tompaliegytek, lapulk,
pirosasbarnk, srn felinnol3'hosak; alig kill, kt szln rviden bord
zott talpon lik.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, tonipaliegyek, aljuknl szennyesbarnk,
hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek vagy kzpnagyok; elg vkony, de ers szvetek;
tojsdadok vagy kerlkesek; nyelk fel gyakran keskenyebbek, mint lie
gyk fel; tbbnyire hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk;
csaknem laposak vagy lapos-vlgyesek ; nem iveitek, de hegykkel lefel
grblk, kiss hullmos szlek; als lapjukon finoman molj'hosak; fels
lapjukon sem egszen csnpaszak, elg simk, bgyadtan nylk, liomlyos
fzldek; szleiken tompa fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk
rvid, kzpvastag elg merev, molylios, tvnl violaszin-pirossal mosott;
nyilt szgekben elll. Levlplhi kicsinyek, ridomuak vagy keskenylndssak, elg tartsak. Virgrflgyet krt levelei tbbnyire kisebbek s keske
nyebbek, mint a vesszkn levk; rvid, vkony, rugalmas nyelkrl rendet
lenl sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. D i e 1, Kernohstsortcv, almkat s krtket trgyaz. T. .32.
O b e r d i e c k , llhistr. Handb. der bstk. IV. 61. Msok tud
tommal mg nem rtk le. Dittrich lerta ugyan: de az lersa inkbb csak
szrl,szra val lemsolsa a Diel lersnak.
szrevtel. Mg alfldi krteinkben is, a hol a fld kellleg nyirkos,
megrdemli, hogy helyet juttassunk szmra egy-egy fnak. Haznk emelke
dettebb fekvs vidkein nyeresges volna nagyban is tenysztennk.

309

288. Kelp almja.


Szrmazsa. E becses almatajt nem rgibeii fedeztk fl Erdlyben,
a besztei'czei evang-. lelkszsg kertben. Magrl kelt-e ott? vagy ms vidkrl
kerlt-e oda? nem tndja senki: de annyi bizonyos, liogy oly nll almafaj,
melyet a nvvel bii- almafajok egyikvel sem tallt azonosnak korunk leg
kitnbb gymlcsismerje, a bold. Dr. Lucas sem, a kihez Kelp, beszterczekerleti evang. esperes meghatrozs vgett mutatt kldtt e fajrl s
Lucas terjesztsre mltnak tallvn azt, flfedezje, Kelp nevrl keresz
telte el. Ojtvesszejt 1879-ben kaptam Vlyi Elek, ref. esperes bartomtl,
Kentelki'l. Tbb izben termett nvr nlam is. Mint igen becses gymlcst
ezennel bennitatoni krlmnyes lersban is.
rsideje. Nlam nov. jan. ; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. 11. rend csemege-, del. rend hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval nagyobb is.
Alal<ja. Magas gmbalaku vagy kpos gmbalaku ; elg szablyosan bol
tozott, noha szelden bordsfllet s egyik oldaln gyakran hizottabb kiss
s emelkedettebb is, mint a msikon. Zme kzptjra vagy kiss albb,
szras vge fel esik, honnt szra fel szelden gmblydve boltozdik s szra kri elg szles, laposas karimban vgzdik ; kelyhe fel
pedig elejnte szelden aztn mindmind inkbb fogyva elg szk, de laposas
s kiss ferdn ll, hullmos karimban enyszik el. S z r a rvid vagy
kzphossz, vkony, fs, molyhos ; tgnylsu, de mindinkbb sszeszkl,
mly tlcsralaku regbe helyezett, melynek rozsdamentes falai sokig zlden
szoktak maradni. K e l y h e zrt vagy flignyilt; majd flll s egymsba
borul, majd hegykkel htragrbl, tbbnyire rvides s molyhos osztvnyaival szablytalanul kikanyai'itott, tgasabb vagy szkebb, de elg mly
regben l, melynek falain iuom rnczok vagy szelden bords emelkedsek
nyjtznak fl az reg karimjra s onnan tovbb, noha elenyszleg a
gymlcs derekra, nlia a szrmlyedsig is levonulnaj s a gymlcs gmblydedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre elg unom, de SZVS, sima, gyngdtapintatu, fjn ritksan
hamvas, ledrzslve szp fnyes ; elejnte sppadt zld; rtvel zldessrga,
mibl azonban tisztn, mg az rnykban ntt gymlcskn sem ltszik ki
egy-egy nagyobbka folt: mert az egsz fllet szakadozott, homlyospiros
cskokkal van becsapkodva s kzben-kzbeu derltebb pirossal mrvnyozva
vagy pontozva. Pontozata elg sr; a br alul ttetsz, fehres pettyecskk
alakjban jeleukez, elg szembetn; mert ezen pettyezet kisebb nagyobb
foltokba van sszefolyva s e foltok sajtszeren tarkzzk be a piros fl
letet. Eozsda nem, de banis ragyaszeplk gyakran mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa zldesfehr, elg finom, tmtt, porhany; leve b vagy
csak elegend, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden
illatos s fszeresz. lagtokja inkbb vagy kevsbb nylttengly; zrt
vagy csak kiss nylt fikjaiban szfunos, apr, tojsdad, hegyes, pirosasbarna,

310
p magot rejt. Kelielj^sve szflk tlcsralaku, a gymlcsbe mlyen
lehatol.
Fja. Elg vgnvs, egszsges, igen edzett; korn s igen bveu
term ; kuszltaii l- s sztll, nylnk gaival, melyek gyiimlcs-peczkekkel hamar s srn bei'uhzkodnak, ritks lombozat, tereblyes, lapos
gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon ; alkalmas szlas
fnak s lczezet melletti mvelsre formafknak is; mindentt jl dszlik
s mg vidkem mostoha viszonyai kzt is. ritkn marad meddn. Crymlcsei
jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel mindin
kbb elvkonyodk ; nem egyenesek, hanem kiss grbk, s knyksek,
bordzottak ; hegyk fel elg srn s finoman molyhosak; aljnk felnagy
rszt csupaszak, p-osasbarnc; igen apr, kerek, fehres pontokkal elg
srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, hosszaskuposak, laposhtuak, tompahegyek,
lapulk, pirossal rnyalt szenynyes-barnk, itt-ott fehrmolyhosak; kiss kill,
hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, hosszaskuposak, alig hegyesek, pirossal
rnyalt sttbarnk, nagyrszt pedig fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; kiss vastag s durvaszvetfek; tojsdadok, de
a vesszk aljn kerlkesek; tbbnyire hirtelen elkeskenyed s kiss flre
is grbl, hosszas les hegyben vgzdk; laposak vagy laposvlgyesek ;
alig iveitek; nyelkrl rzsnnt flfel llk; als lapjukon finoman molyliosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, fnyesek, vilgos zldek;
szleiken apr, tompa fogakkal nem mlyen, de srn s elg szablyosan
frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, kzpvastag, rugalmas;
inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi keskeny, fogas
lndssak, kevss tai'tsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyire nagyobbak,
hosszabbak mint a vesszkn levk, ke)'lkesek, itt-ott kiss hullmosak,
lesen fbgazottak; hosszas, rugalmas nyelkrl lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Tudtommal, krlmnyesen mg senkisem rta le.
szrevtel. Megrdemli, hogy haznkban brhol is, minden kertben
helyet juttassunk szmra.

311

289. Angersi des.


(Doux d'Angers ; Sssapfel von Angers.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Angers vidkn, Francziaorszgban rgta


el van terjedve s valsznleg ott is lpett a vilgba. Napjainkban is terjed
mindenfel. Djtvesszejt 1874-ben kaptam a Simon-Lonis testvrektl, Plantiresbl. Nlam is tbb zben termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. vgtl nov. vgig; hvsebb tjakon tava
szig is eltart.
Minsge. 1. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpuagy; gyakran jkora nagy.
Alakja. Kt vgn belaptott gmbalaku; egyik oldaln rendszerint hizottabb s emelkedettebb, mint a msikon; szablytalanul boltozott, bords, nha
azonban elg skfllet. Zme kzptjra vagy kiss albb, a szras vg
fel esik, honnt szra fel elg hirtelen gmblydve boltozdik s szra
krl szles, laposas talpban vgzdik; kelylie fel pedig rendszerint sszbbInizdik s kelyhe krl szles ugyan, de mindig szkebb karimban fogy el,
mintsem szras vgn. S z r a i'vid vagy igen rvid, elg vastag, fs, bunksan vgzd; tgnyilsu, de fenekn sszeszkl, inkbb vagy kevsbb
mly regbe lielyezett, melynek sokig zlden marad falai majd rozsdamen
tesek, majd unom, sugaras rozsdval inkbb vagy kevsbb ftyolozottak.
K e l y h e tbbnyire zrt; nha flig nylt; sszehajl, hosszas s molyhos
osztvnyaival tgas, lapos s ritkn mly regben l, melynek aljrl sugralakban rnczok indulnak ki s ezek a karimn kalvilszer bords emelked
seket alkotnak s aztn elszleslten s inkbb vagy kevsbb szembetnleg az egsz gymlcsn vgig nyjtznak s annak kerekdedsgt kiss meg
zavarjk.
Szine. Bre finom, igen sima, gyngdtapintatu, fnyes; elejnte sppadt vagy fehres zld; rtvel vilgos- vagy czitromsrga; napos oldaln
kiss lnkebb srga s a napnak jl kitett pldnyain szeld pirossal bele
helt s lnkebb pros pettyekkel ritksan behintett. Pontozata litks; apr,
barna yagy csak a br alul ttetsz, fehres pettyecskkbl ll, itt-ott alig
szembetn. Rozsda csak elvtve mutatkozik folletn.
Belseje. Hsa fehr, finom, gyngd; elejnte roppans; ksbb vels
vagy csaknem olvad; leve igen b, igen czukros, alig szrevehet, gyngd
savanynyal emelt, igen kellemes fszeresiz. Magtokja nyilttengely; tgas
s kiss nylt fikjaiban jkora nagy, 'szlestojsdad, p, nha pedig csak
idtlen magvakat rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; elg korn s bven term;
inkbb vagy kevsbb nylt szgekben flfel trekv gaival, melyek gy-

312
mlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg srlombos, de kellleg szells,
gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva egybb alak fknak is. Mg vidkem mostoha
viszonyai kzt is jl dszlik ugyan: de itt csak kedvez vjrsok alkalm
val kpes terenmi. Kellleg nyirkos talajt kivan, a mit pedig nlam nem
tall mindenkoi'. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, elg hosszak, kzpvastagok, hegyk fel sze
lden el vkonyodk; egyenesek, alig knyksek, finoman bordzottak; ritk
san s finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, csaknem fnyesek, pirosas-bar
nk ; apr, kerek, itt-ott hosszas, fehres pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, duzzadthtuak, tompaliegyek, lapulk, pirosasbarnk,
hegykn srn fehrmolyhosak; alig kill, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, tompaliegyek, szenynyesbarnk,
hegykn srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok vagy elg nagyok; elg vastag s kemnyszvetek; inkbb vagy kevsbb hosszas s szles tojsdadok; elg szablyosan
elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; csatornsak vagy laposvlgyesek; inkbb vagy kevsbb veltek; szleiken itt-ott rendetlenl hullmo
sak; hegyk fel csavarosn elgrblk; als lapjukon finoman molyhosak;
fels lapjukon csupaszak, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken nagy
s igen tompa fogakkal elg mlyen s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk elg hossz, elg vastag, rugalmas, finoman molyhos, tvnl violaszinprossal mosott; tbbnyire les szgekben flfel ll. Levlplhi aprk,
r-idomuak, elg tartsak. Virgrgyet kit levelei kisebbek, mint a veszszkn levk, de egyms kzt A'ltoz nag3'sguak, keskeny-kerlkesek s
nyelk fel gyakran keskenyebbek, mint hegyk fel, laposak, hullmosak;
sztll, hosszas, vkony rugalmas uyelkrl velten elterlk.
Hasonnevei. Doux d'argent; Ostogate.
Leri. H e n n a u. Annl, de pomol. V. 23.
L e r 0 y, Dict. de pomol. III. 266.
Mas, Le Verger, IV. 101.
O b e r d i e c k , Illusir. Handb. der Obstk. VIIl. 21. s sokan
msok, is.
szrevtel. A kik az des almt szeretik; ennl jobbat aligha tallnak.
Hol a talaj kellleg nyirkos; haznkban, fkp npesebb vrosok kzel
ben, nyeresges volna e jeles almt nagyban is tenysztennk. Annyi
azonban bizonyos, hogy inkbb val ez is a flvidkre, mintsem az alfldre.

313

290. Amerikai dinnye-alma.


(Meln d'Arneriquo;

Amerikanischor Melonenapfel.)

Szrmazsa. Valszinleg iijabbkori, amerikai gymlcs; de szrmaz


sval mg az amei-ikai gymlcsszek sincsenek tisztban. Nmelyek UjYorkbl, nmelyek ismt Connecticutbl szmlzottnak mondjk. Eurpban
mg kevss van elterjedve, nolia pedig ugy fjnak termkenysge, mint
gymlcseinek jsga vgett nagyon megrdemeln az elterjesztst. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr
nlam,is. Fajom valdisga ktsgtelen.
Ersideje. Nlam sept. oct.; hvsebb tjakon janurig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagyobb a kzpszernl; gyakran jkora nagy.
Alakja. Kt vgn inkbb vagy kevsbb belaptott gmbalakii, nlia
pedig inkbb csak lapos gmbalaku; majd szablyosan, majd szablytalanul
boltozott sikfllet; gyakran az egyik oldaln hzottabb s emelkedettebb,
mint a msikon. Zme nha kzptjra esik, honnt mindkt vge fel csak
nem egyenlen boltozdik, nha pedig kiss albb, szras vge fel esik,
honnt szra fel hirtelen gmblydve boltozdik s szra kri szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig kiss sszbbhuzdva boltozdik
s kelyhe kri inkbb vagy kevsbb szk, de szintn laposas karimban
fogy el. S z r a rvides vagy kzphossz, vkony vagy kzpvastag, fs,
kiss bunksan vgzd; tgnyilsu, de szk s mly regbe helyezett,
melynek falait finom, zldesbarna, sugaras rozsdamz szokta eltakarni.
K e l y h e zrt, nha flignyilt; sszehajl, rvid, molyhos s sokig zlden
marad osztvnyaival szk s nem mly regben l, melynek falain egye
netlen lapos ]'nczok s barzdk nylnak fl a karimra s ezt hullmoss
tevn, inkbb vagy kevsb szembetn, lapos bordk gyannt az egsz
gymlcsn vgig nyjtznak s ennek kerekdedsgt kiss megzavaijk.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, gyngd-, nha pedig szraztapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte vilgos vagy srgs zld; rtvel szp
srga; napos oldaln gyngd pirossal belehelt s e szinezetben lnkebb
piros, szakadozott cskokkal s pettyekkel is becsapkodott. Pontozata elg
sr; igen apr, barna, a piros sznben fehrrel szegett pettyecskkbl ll,
a mikor aztn elg szembetn. Rozsda csak elvtve, de barns ragyaszeplk gyakrabban mutatkoznak flletn.
Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, gyngd, por
hany; leve b vagy elegend, czukros, gyngd savanyiiyal emelt, igen kel
lemes, sajtszeren fszeresz. Magtokja nyilttengely; inkbb vagy ke
vsbb nyilt fikjaiban jkora nagy, szestojsdad, fekets, p, nha pedig
csak idtlen magvakat rejt, Kehelycsve i'vid kpalak.

314
Fja. Elg vgiivs, egszsges s edzett; korn s bven tenn; flll
vagy nyilt szgekben sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl
berubzkodnak, ritks, szells, terjedelmes koront alkot. Dszlik mindenfle
almaalanyon; alkalmas szlasfnak s lezezet melletti mvelsre, forma
fknak is. Mindentt jl diszlik: de, hogy rendesen s bven teremhessen,
kellleg nyii'kos fldet kivan. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, elg vastagok, hegyk fel is csak
keveset vkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek, hegyk fel
szelden bordzottak; ritksan s flnoman fehrmolyhosak; aljuk fel nagy
rszt csupaszak, olajszinn srgsbarnk s itt-ott ignytelen szenynyespirossal
sznezettek; kiss kiemelked, kerek, fak pontokkal snrn, de kevss szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Ki(!sinyek vagy kzpnagyok, kiss dnzzadthtuak, igen tompahegj'ek. lapulok, szennyesbarnk, nagyrszt azonban fehrmolyhosak; alig
kiemelked, rvidebben vagy hosszabban bordzott, szles talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, tojsdadok, tompahegyek, szennyesbarnk,
de hegyknl srn fehi'molyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; nem vastag, de elg kemnyszvetek; tbbnyire
kerlkesek; hirtelen elkeskenyed, rvidke vagy nha hosszas s flrecsa
varod, les hegyben vgzdk; laposak vagy igen lapos-vlgyesek; inkbb
vagy kevsbb veltek, nyelkrl vzirnyosau el- vagy kiss rzsunt flfel
llk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyad
tan fnylk, vilgos zldek; szleiken elrehajl, jkora nagy, tompa fogak
kal szablytalanul frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz, kzp
vastag, elg merev, finoman molyhos; inkbb vagy kevsbb les szgekben
flfel ll. Levlplhi r-idomnak vagy keskenylndssak, a nyl tvtl
kiss flebb, a nylre helyezettek, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei
vltoz nagysgak, tbbnyire hosszabbak s keskenyebbek, mint a vessz
kn levk, csaknem laposak, hullmosak; rendetlenl flfel ll nyelkrl
velten sztterlk.
Hasonnevei. Norton's Meln; AVatermelon.
Leri. O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. Vili. 147. Az eurpai
gymjcsszek kzl msoktl mg nem olvastam lerst.
szrevtel. Hvsebb tjakon termkenyebb s gymlcsei ksbben r
nek s zesebbek is, mintsem itt, az alfld melegben s knnyen kiszrad,
laza talajban, hol szpen ktdtt gymlcseit a krtkony rovarok venkint, id eltt le szoktk szretelni. Ott, hol a fld nj'ron t is kellleg
nyirkos nmradhat; mg az alfldn is megrdemli, hogy szmra legalbb
egy-egy fnak helyet juttassunk krteinkben.

315

291. Grange parmnja.


(Grraiigos Pearmaiii; &rangos Parmane.)

Szrmazsa. Angolorszgbl szrmazik. Mikor lpett a vilgba ? Ki


nyerte magrl s hozta forgalomba? arrl hallgat mg a ki'nika. Amerikai
gymlcsszek ismertettk meg elszr. Lehet, hogy azok bvebb ismerettel
is birnak szi'mazsrl. Azok, a kik Hogg Ebert s Downing munkit
birjk; majd megmondhatjk, liogy a fnebbi krdsekre, mit felelnek e
kitn gymlcsszek. Eurpban mg csak most kezd elterjedni e jeles
almafaj, melynek ojtvesszejt 1874-ben ajndkban kaptam Oberdiecktl,
Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon janurig is eltart.
Minsge. 11. rend csemege-, de I. rend hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. JNagy vagy igen nagy.
Alakja. Mint minden nagy gymlcsnek, vltoz; majd lapos-, majd
magasnak ltsz kpos gmbalaku; egyik oldaln rendszerint hizottabb, mint
a msikon; de egybbknt elg sikfllet. Zme majd kzptjra, majd
jval albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel hirtelen gmblydve
boltozdik s szra krl szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel
pedig rendszerint sszbbhuzdva boltozdik s majd szles s laposas, majd
elg szk s tbbnyire fei'dn ll karimban fogy el. S z r a rvid vagy
kzphossz, kzpvastag, fs, bunksan vgzd; tguyilsu, de szk s
elg mly tlcsralaku regbe helyezett, melynek falait finom, barns vagy
fahjszin s nha az reg karimjra, st tovbb is felhzd, sugaras
rozsdamz szokta eltakarni. K e l y h e zrt vagy flig nyilt; sszehajl vagy
bokrtsan flll, rvid, trkenyhegy s molyhos osztvnyaival inkblj
vagy kevsbb tgas, lapos s nem mly regben l, melynek falai szel
den rnczosak s karimji'l elenysz lapos bordk' nylnak a gymlcs
derekra s annak kerekdedsgt nha kiss megzavarjk.
Szine. Bre SZVS, sima, rtvel s lltban zsrostapintatu, bgyadtan
fnyl, elejnte halvnyzld; rtvel zldessrga; napos oldaln is csak
kiss lnkebb srga s a napnak jl kitett darabjain elejnte komor, ksbb
derltebb vrpiros, szakadozott cskokkal s petytyekkel szelideu s nem
srn becsai)kodott. Pontozata nem sr; ai)r, fahjszin vagy csak a bi
alul ttetsz, fehres pettyek alakjban jelenkez, itt-ott elg szembetn.
Rozsda a szras vget kivve, egyebtt csak elvtve mutatkozik flletn.
Belseje. Hsa srgsba, nha pedig zldesbe jtsz fehr, fori' nyr
utn kissebb nagyobb, ttetsz jegeczes foltokkal, flfinom, kiss laza, por
hany ; leve elg b, czukros, finom savanynyal emelt, elg kellemes fsze
resz. Magtokja kiss nyilttengely; fikjaiban hosszas, hegyes, sovny,
pirosasbarna, tbbnyire idtlen magot rc^t. Kehelycsve hosszas tlcsr
alaku, a gymlcsbe elg mlyen lehatot.

316
Fja. Fiatal korban vi?an, ksbb csak mrskelten nv, de ejjszsges s edzett; korn s igen bven term; lll vag}^ nyilt szgekben
sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl bernhzlrodnak, elg
lombos, de szells, tereblyes koront alkot. Dszlik mindenfle almaala
nyon; alkalmas szlasfnak is, formafknak is. Mg vidkem mostolia viszo
nyai kzt is jl diszlik: de, hogy rendesen s bven teremhessen, kellleg
nyirkos fldet kivan. Tymlcsei nagysgnk mellett is igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, vastagok, heg3'k fel is csak
keveset vkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek, itt-ott szel
den bordzottak ; egsz hossznkban finoman molyhosak, zldes-barnk, hegyk
fel violaszn pirossal rnyalt banik; aprbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott
kiss hosszas, fehres pontokkal, tbbnyire i'itksan, de elg szrevehetleg
pontozottak; rvides levlkzfiek.
Rgyei. Kicsinyek rvidek, kiss dnzzadtlitnak, igen tomi)ahegyiiek,
lapnlk, srn fehrmolyhosak; alig kill, kt szln rviden bordzott, elg
szles tala])ra helyezkedk.
Virgrgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, csaknem gmblydedek
vagy zmktojsdadok. tompahegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok : elg vastag, de hajlkonyszvetek; kerektojsdadok vagy s/valaknak; inkbb vagy kevsbb rvid, les hegyben vg
zdk ; csaknem laposak vagy laposteknsek; szleiken itt-ott, rendetlenl
hullmosak; nem veltek; nyelkrl rzsnnt flfel llk; als lapjakon moly
hosak; fels lapjnkon csnpaszak, simk, bgyadtan fnylk, elg vilgos
zldek; szleiken apr, kiss tiompa fogakkal srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, vastag, merev, tvnl sttviolasznnel mosott;
inkbb vagy kevsbb les szgekben ofel ll. Levlplhi i'videk, keskenylndssak, sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei egymskzt
vltoz nagysgnak, laposak, rendetlenl hnllmosak; nyelkrl csaknem vizirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Grange.
Leri. M a s, Pomol. gbmle. IX. 147. Msoktl mg nem olvastam
lerst.
szrevtel. Xem val az alfldre; mert itt ktdtt gymlcseit, min
den szi'az s meleg vjrssal, id eltt lepuszttjk a krtkony rovarok.
Aztn gymlcsei ertetve rnek s csak a gymlcstermsre klnsen ked
vez vjrssal kpesek zk finomsgt kellleg kifejteni. Haznk magasabb
tjkain hiszem, hogy ellene semmi tekintetben .sem lehet i)anasz: tegynk
teht vele ksrletet s tenyszszk ott, a hol haszoinial lehet tenysztennk.

317

292. Thouin renetje.


(Reinotte Thouin ; Thouin's Roiuette.)

Szrmazsa. E rendkvl termkeny, becses almafaj, mikp Leroy irja,


magrl kelt (-iillet de Laumont kertben, Montmorencylioz kzel, Beaumontban s 1822-ben termett elszr. A prisi fvszkert (.Tardiii- des plantes)
igazgatjnak, a tuds kertszeti tanr (f. 1824) Tbouinnak nevrl elkeresz
telve elejnte Bonne Thouin", nv alatt terjesztettk, ksbb 1832-ben mr
a fnebbi nevet adtk neki s jelenleg is ezen nv alatt terjed mindenfel.
Ojtvesszejt 1875-ben kaptam a Simon-Louis testvrek liires teleprl.
Plantiresbl. Tbb zben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam nov. dec.; hvsebb tjakon ks tavaszig is eltart.
Minsge. I rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alal<ja. Szablytalan gmbalaku vagy knpos gmbalaku; egyik oldaln
Iizottabb s emelkedettebb, mint a msikon s gyakran szelden bordsfllet. Zme kzptjra s nha kiss albb, szras vge fel esik, honnt
nha mindkt vge fel csaknem egyenlen boltozdk, rendszerint azonban
kelylies vge fel kiss sszbbhuzdik s kelyhe krl mindig szkebb karml)au fogy el, mintsem szras vgn. S z r a rvid vagy rvides, elg
vkony vagy kzpvastag fs, nha kiss hsos, tbbnyire kiss bnnksan
vgzd ; rendszerint elg mly s szk regbe helyezett s oda nha Inisosdudortl beszortott. K e 1 y h e nha zrt, tbbnyre azonban nylt vagy
flig nyilt; rendetlenl flll, rvid, hegyes s molyhos osztvnyaival tgas
s ritkn mly regben l, mely regnek falai majd simk, majd szelden
rnczosak s barzdsak s karimjn hullmos emelkedsek lthatk, melyek
elenysz, lapos bordk alakjban a gymlcs derekra is levonulnak s
annak kerekdedsgt inkbb vagy kevsbb megzavarjk.
Szne. Bre kiss vastag s igen szvs, sima, szraztapintat, bgyad
tan fnyl, elejnte vilgos zld; rtvel lnksrga; napos oldaln narancs
srga s nha nmi gyngd prossal is belehelt vagy sznezett. Pontozata
elg sr; egyenlen elhintett, kiss kiemelked, barns vagy fahjszn
pettyecskkbi ll, tbbnyire elg szembetn. Rozsda csak elvtve mutat
kozik flletn; de szra krl, kssebb-nagyobb darabon, nha az reg kari
mjn ti is terjeszkedve, finom, zldesbarna vagy fahjszn, sugaras rozsda
mz majd mindenkor szokott elterlni.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, flnom vagy elg finom,
tmtt s roppans, teljes rtvel azonban elgg porhany; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s ftszeresz.
Magtokja kiss nylttengely; zrt fikjaiban szp tojsdad, pirosasbarna,

318
p magvakat rejt. Kehelycsve tlcsralaku, a gymlcsbe elg mlyen
lehatol.
Fja. Erteljes, vgnvs, igen edzett; elg korn s szerfltt bven
term; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel trekv, ers gaival,
melyek gymlcsz szervekkel s klnsen gymlcsi)eczkekkel igen srn
bernhzkodnak, szp lombos, de kellleg szells, magas gmbalaku koront
alkot. Mindenfle almaalanyon jl dszlik; alkalmas szlasfnak is, gulafnak is. Mindentt jl dszlik; de kellleg nyirkos talajban terem csak gaz
dagon s szpen fejldtt gymlcsket. Gymlcsei igen jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak vagy kzpliosszak, elg vastagok,
hegyk fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, merevek, alig knyksek, alig szrevehetleg bordzottak; csaknem egsz hosszukban finoman
fehrmolyhosak; itt-ott csnpaszak, olajszn vagy zldes-barnk; apr kiss
hosszas vagy kerek, fak pontokkal elg siiin s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban elg rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, duzzadthtnak, igen tompahegyek, lapulk, fehr
molyhozattal igen srn takartak; elg kiemelked, szelden bordzott tala
pon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, rvid tojsdadok, tomjiahegyek, srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg kicsinyek; nem vastag, de kemnyszvetek; kerektojsdadok vagy kerlkesek; tbbnyire igen rvidke, szrs hegyben vgzdk;
laposak vagy lapos-vlgyesek; szleiken itt-ott, rendetlenl hullmosak; nye
lkrl tbbnyire rzsunt flfel llk; als lapjukonfinomanmolyhosak ; fels
lapjukon csnpaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, stt zldek; szleiken
apr, hegyes fogakkal nem mlyen, de igen sin s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, elg vastag s merev, fino
man molyhos s tvnl violaszn pirossal mosott; elg les szgekben fl
fel ll. Levlplhi lndssak, sztllk, tartsak. Virgigyet krt leve
lei jval kissebijek s keskenyebbek, mint a vesszkn levk, laposak hull
mosak ; flll, hosszas, merev nyelkrl bokrtsan elterlk.
Hasonnevei. Bonne Thouin.
Leri. L e r 0 y, Dkt. de poniol. IV. 740.
M a s, Poviol. gnrale, VIII. 49.
Oberdieck, Illustr. Haiidb. der Obstk. VIII. 107.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt is vetekedik termkenysg
dolgban brmely almafajjal: minlfogva hiszem, hogy haznk mindazon vid
kein, a hol az almafk gazdagon szoktak teiemni, nyeresges lesz e fajt
nagyban is tenysztennk.

319

293. Luiza kirlyn.


(Roino Louiso ; Knigin Louisenapfnl.)

Szrmazsa. E jeles almt 180:3-ban kapta Diel a Herrnhauseni hres


faiskolbl. Egyb adatot mig sem jegyeztek fl szrmazsrl a gyiimlcsaz-irk. Diel 1806-bau ismertette meg elszr krlmnyes lersban. Fnnebbi nvre, valszinleg Kroly, Mecklenburg-Strlitz lierczegnek leny
rl, a ki ksbb porosz kirlyn ln, keresztelte el. Napjainkban minden
fel el van mr terjedve. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Dr. Lncastl, Reiitlingenbl. Tbb izben termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. els felben; hvsebb tjakon decemberig
is eltart.
Minsge. 11. rend csemege-, de I rend hztartsi s piaczos
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Alakja. Magas- vagy kpos-gmbalaku; nha' csaknem hengeres gmbalaku; szablyosan boltozott skfllet. Zme a kzptjnl albb, a szras
vg fel esik, honnt szra fel szelden gmblydik s szra kri laposas
karimban vgzdik; kelyhe fel pedig szelden fogyva boltozdik s kelyhe
krl szintn laposas karimban enyszik el. S z r a rvid, nha pedig csak
nem kzphosszn, elg vastag, fs, nha luisos; szablyosan kikanyartott,
szk s mly regbe helyezett, melynek falait nha finom, sugaras rozsda
szokta eltakarni. v e 1 y h e zrt vagy flig nylt; hosszas, keskeny, moly
hos, sokig zlden marad, bokrtsan flll osztvnyaival elg tgas s elg
mly regben l, melynek aljrl szeld, lapos rnczok indulnak a karima
fel, de itt hullmos emelkedseket alig alkotnak s szrevehetleg a gymlcs
derekra sem vonulnak fl.
Szne, lre finom, sima, fnyes, mintha csiszolt volna; rtvel kiss
zsirostapintatu; elejnte zldes-fehr; ksbb czitromsrga; napos oldaln
kiss lnkebb srga s nha nmi gyngd srgspirossal rnyalt, mely piros
sg azonban tbbnyire hinyozni szokott a gymlcsrl. Pontozata elg sr,
tbbnyire csak a br alul ttetsz, fehres pettyekbl ll, nem szembetn.
Eozsdaalakzat csak elvtve mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa fehr, nha srgsba jtsz fehr, elg finom, knny
porhany ; leve b vagy elegend, czukros, gyngd savanynyal emelt kelle
mesz. Magtokja majd nylt, majd csaknem zrttengely ; fikjaiban tojs
dad, barns, i) magvakat rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Erteljes, vgnvs, igen edzett; korn s igen bven term ;
flll vagy nylt szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz
szervekkel jl beruhzkodnak, szp lombos, gmbalaku koront alkot. Dszlik
mindenfle almaalanyon; alkalmas szlas fnak s lczezet melletti mve-

320

lsre is. Mindentt jl dszlik: de. liopy rendesen s bven teremhessen,kel


lleg nyirkos fldre van szksge. Gymlcsei jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, Jiegyk fel lassudan
elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek; boi-dzatlanok; inoman s rit
ksan molyhosak, nagyrszt pedig csnpaszak, simk, csaknem fnyesek, vil
gos barns-pirosak; apr, kerek vagy itt-ott hosszas, fehres pontokkal
elg srn s elg szenibetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban
rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, csaknem hromszgek, tompahegyfek, lapulk, srn
fehrmolyhosak ; alig kill, bordzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kposak, tompahegyek, szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy jkora nagyok; elg vastag s kemnyszvetfek ;
tojsdadok, a vesszk aljn pedig kerlkesek vagy hosszas tojsdadok; elg
hirtelen elkeskenyed, hosszas s kiss flrecsavarod, les hegyben vgz
dk ; laposak vagy lapos-teknsek ; kiss veltek s hullmosak; nyelkrl
rzsunt flfel llk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csnpaszak,
elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos fzldek; szleiken' tompa fogakkal
nem mlyen, de elg szablyosan frszesek. Levhiyelk kzphossz, elg
vastag, merev, molyhos, violaszn-pirossal inkbb vagy kevsbb sznezett;
elg es szgekben flfel ll. Levlplhi hosszak i'-idonuiak, itt-ott lndssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszas s keskeny-kerlkesek, laposak, hullmosak ; nyelkrl lankadtan sztteilk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. 1 > i e 1. Kernobstsorten. VIIl. 229.
t) b e r d i e c k, llhistr. Handb. der Obstk. W. 3G5.
L e r o y Dict. de poniol. IV. 610.
M a s, Pomol. ghrale. X. 9. s msok.
szrevteL Nem val az alfldre, mert itt korn s ertetve rnek gy
mlcsei. Haznk hvsebb tjkain tegynk vele ksrletet, a hol bizonyra
bven ki fogja zetni a helyet, melyet szmra juttatunk.

321

294. Middelburgi renet.


(Eeinette do Middelbourg ; Eeinetto von Middolburg.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Valszn azonban, liogy Hollandibl szr


mazik ; mert Diel, a ki elszr irta le krlmnyesen, fnebbi neve alatt
Dietzbl kapta Gdecke, pnztfryi tancsostl, a kihez a fajt sgora kdtte volt meg Hollandibl. Napjainkban meglehetsen el van mr terjedve
mindenfel. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl, Tbbizben
termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha nagyobb is.
Alakja. Knpos gmbalaku vagy csaknem hengeres csonka-kupos; rend
szerint magasnak-ltsz; elg szablyosan boltozott sikflletf, de egyik
oldaln kiss hizottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme kzptjra
vagy nha jval albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel majd sze
lden, majd hirtelen gmblydik s szra krl elg szles, laposas talpban
s nha a szrreget is betlt s ennl flebb emelked, hsos dudorban
vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint szelden sszbbhnzdik s kelyhe
krl inkbb vagy kevsbb szk s ferdn ll karimban fogy el. Szi-a
majd kzphossza, kzp vastag, fs, bunksan vgzd, s ilyenkoi' tgas,
de nem mly tlcsralaku regbe helyezett, majd pedig rvidke, hsos buczokknt a flszinre helyezett s nha ferdre is nyomott. K e l y h e flig
nylt, nha pedig egszen nylt; flll, hosszas, keskeny, hegyes s moly
hos osztvnyaval tgas s egszen lapos, nha azonban kiss bemlyed
regben l, melynek aljn s falain csak szelid, lapos rnczocskk lthatk,
melyek azonban a karimn elenysznek s szrevehetleg majd sohasem vo
nulnak fl a gymlcs derekra is.
Szine. Bre finom, de szvs, sima, lltban kiss zsrostapintatu, b
gyadtan fnyl; elejn te srgs vilgos-zld ; rtvel szp czitromsrga;
napos oldaln aranysrga s nha nmi ignytelen narancspirossal sznezett.
Pontozata elg sr; aprbb-nagyobb, fahjszn pettyekbl ll, rendszerint
elg szembetn. A gymlcs derekra nha mrvnyzatos, szras vgn
pedig vzii'nyosan fekv, szakadozott, vonalszer rozsda srbben vagy rit
kbban, majd minden gymlcsn mutatkozik ; nha egy-egy rozsds szemlcs
is tallkozik flletn;
Belseje. Hsa fehr vagy srgsfehr,, finom, tmtt, kemnyks, rop
pans, de teljes rtvel i)orhany; leve b, igen czukros, finom savanynyal
emelt, igen kellemes ffszeresz. Maktokja kiss nyilttengely ; inkbb vagy
kevsbb nylt, tgas fikjaiban szmos, tojsdad, vilgos-barna, p, gyakran
pedig csak idtlen magot rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
21

322

Fja. Csaknem bujanvs, egszsges s igen edzett; elg korn s


igen bven terni; nyilt szgekben flfel trekv, nylnk, de ers gaival,
melyek gymlcsz szervekkel jl bernlizkodnak, szp lombos, terjedel
mes, gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon ; legalkal
masabb szlas fnak. Mindentt jl dszlik : de rendesen s bven terenmi
csak kellleg nyirkos fldben kpes. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok vagy elg vastagok, liegyk
fel mindmindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek, noha kiss knyksek;
itt-ott szelden boixlzottak; egsz hosszukban srn, de finoman molyliosak,
stt violasznnel rnyalt pirosak; aprbb-nagyobb, kerek vagy kiss hosszas,
fehres pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak ; rendetlen,
tbbnyire azonban elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kni)osak, laposhtuak, alig hegyesek, lapulk, srn
fehrmolyhosak; alig kill, rviden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, alig hegyesek, szennyes-barnk,
nagyrszt pedig fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy elg nagyok; elg vastag s elg kemnyszvetek ; hosszas tojsdadok ; rvidke, flrecsavarod hegyben vgzdk; csa
tornsak vagy laposvlgyesek; itt-ott, rendetlenl hnllmosak ; alig veltek ;
nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk ; als lapjukon finoman molyhosak ;
fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, elg lnk fzl
dek ; szleiken apr, tompa fogakkal elg srn, de nem mlyen s nem
szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, elg vastag
vagy kzpvastag, elg merev, molyhos; majd vzirnyosan, majd nyilt sz
gekben elll. Levlplhi r-idomuak vagy lndssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei kisebbek s arnylag hosszabbak s keskenyebbek,
mint a vesszkn levk, csaknem laposak, hullmosak; vkony, rugalmas
nyelkrl csaknem vzii'nyosan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. D i e 1, Kemobssorten, XXI. fzet, 94. lap.
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. 1. 211.
Mas, Le Verger, IV. 81.
szrevtel. Kedvez vj rassal, mg vidkem mostoha viszonyai kzt
is, elg termkenynek mutatkozott: minlfogva haznkban is mindentt, a
hol a fld nyron t is kellleg nyirkos maradhat, nyeresges volna nagy
ban is tenysztennk.

323

295. Montdespic.
(Pomme de Montdespic.)

Szrmazsa. E jeles alma Francziaorsscg Gironde-nev megyjbl


szrmazik, honnan az tvenes vek vge fel kezdett elterjedni. Nevt azon
kastlytl kapta, melynek kzelben flfedeztk. Mg napjainkig is folyvst
az ijdonsgok kz tartozik. Ojtvesszejt 1875-ben kaptam a Simon-Louis
testvrek liires faiskoljbl, Plantiresbl. Fajfmon, nlam is, tbb zben
termett mr. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam nov. dec.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. A kzpszernl jval nagyobb.
Alakja. Tbbnyire hengeres gmbalaku; kiss szablytalanul boltozott
s rendszerint bordsflletti. Zme kzptjra vagy kiss albb, a szras
vg fel esik, honnt szra fel hirtelen gmblydik s szra kri szles,
laposas talpban vgzdik; kelyhe fel pedig szeliden sszbbhuzdva boltozdik s kelyhe kri szintn elg szles s tbbnyire kiss ferdn ll, hul
lmos karimban fogy el. S z r a rvid vagy rvides, rendszerint elg vas
tag, kiss bunksan vgzd; tgnyilsu, de fenekn sszeszkl elg mly
regbe helyezett, melynek sokig zlden marad, szelden bords falait finom,
barns, sugarakra foszladoz i'ozsdamz szokta eltakarni. K e l y h e nyilt; flll,
rvid, trkenyhegy s molyhos osztvnyaival tbbnyire elg tgas s elg
mly regben l, melynek aljrl finom lapos rnczok vagy bordcskk
nylnak a karimra, a hol szembetn hullmos emelkedsket alkotnak s
aztn elg szembetn, lapos boi'dkknt az egsz gymlcsn vgig nyj
tznak s annak kerekdedsgt megzavarjk.
Szne. Bre vastag s szvs, sima, lltban inkbb vagy kevsbb zsrostapintatu, bgyadtan fnyl; elejnte vilgos zld; rtvel srgs zld;
napos oldaln is csak zldes srga s nha nmi gyngd, srgspirossal is,
sznezett. Pontozata itt-ott ritks, itt-ott elg sr; aprbb-nagyobb barns
vagy fahjszn pettyecskkbl ll, nem szembetn. Eozsda csak elvtve
mutatkozik flletn.
Belseje. Hsa fehres, vagy srgsba jtsz fehr, finom, tmtt rop
pans, de elg porhany; leve b, igen czukros, finom savanynyalemelt,igen
kellemes sajtszeren fszeresz. Magtokja nyilttengely; zrt fikjaiban
hosszastojsdad, hegyes, barna, sovny, de p magot rejt. Kehelycsve
hegyes kpalak.
Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de egsz
sges s edzett; elg korn s bven teim; elg les szgekben flfel trekv,
de ksbb sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel elg jl beru
hzkodnak, ritks lombozat, gmbalaku koront alkot. Dszlik nnudenfle
21*

324

almaalaiiyon; alkalmas szlasfnak s nyess alatt tartva g'ulafnak is. Min(leiiiUt ji tenyszik ugyan: de, hogy bven s rendesen teremhessen, kell
leg nyirkos fldre van szksge. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, rvidek vagy kzphosszak, vkonyak vagy
kzpvastagok, liegyk fel kiss elvkonyodk; elg egyenesek, alig knyksek; finoman bordzottak; egsz hosszukban srn s finoman molyhosak,
homlyos pirosasbarnk, itt-ott zldesbarnk; api', tbbnyire kerek, fehres
pontokkal itt-ott srbben, itt-ott ritkbban s nem szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, kerekhegyek, lapulk, srn felirmolyhosak; alig kill, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hasastojsdadok, alig hegyesek, aljoknl
vilgos vagy szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; elg vkony s hajlkonyszvetek; szlestojsdadok; inkbb vagy kevsbb rvid, flrecsavarod,
les hegyben vgzdk; csatornsak vagy laposteknsek; szleiken rendetle
nl hullmosak; kiss iveitek; nyelkkel egy irnyban rzsunt flfel llk,
de liegykkel hanyatt grblk; als lapjukon finoman molyhosak; fels lap
jukon csupaszak, nem simk, bgyadtan fnylk, vilgos fzldek; szleiken
eli'ehajl, kiss les fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk hosszas,
elg vkony vagy kzp vastag, rugalmas, finoman molyhos; tbbnyh'e les
szgekben flfel ll. Levlplhi r-idomuak vagy keskeuylndssak, elg
tartsak. Virgrgyet krit levelei kissebbek, de arnylag hosszabbak s
keskenyebbek, mint a vesszkn levk, keskenykerlkesek, laposak vagy
laposvlgyesek, hullmosak; nyelkrl bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. L e r y, Dict. de pomol. IV. 473. Msok tudtommal mg nem
rtk le.
szrevtel. Az alfldn, nagyobb folyvizeink mellkn s mindentt,
a hol a fld kellleg nyirkos, haszonnal tenyszthetnk: de oly mostoha viszo
nyok kzt, a milyeneket vidkemen tall, kevs haszonnal jrna tenysztse.

325

296. Moss pratlana.


(Inoomparable de Moss ; Moss Incornparable.)

Szrmazsa. Bizonytalan. Bivort szerint valsznleg Angolorszgbl


szrmazik, honnan az tvenes vek elejn kezdett elterjedni. Brha megrdemlen; mg napjainkban sincs kellleg elterjedve. Ojtvesszejt 1874-ben
kaptam a Simon-Louis testvrek hres faiskoljbl, Plantiresbl. Tbb zben
termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam oct. nov.; hflvsebb tjakon martiusig is eltart.
Minsge. I. rendi csemege-, liztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy igen nagy.
Alakja. Vltoz; tbbnyire azonban kpos vagy hengeres gmbalak ;
rendszerint szablytaannl boltozott s egyik oldaln hzottabb s emelkedet
tebb, mint a msikon. Zme a kzptjnl kiss albb, a szras vg fel esik,
honnt szra fel tbbnyire elg hirtelen gmblydik s szra kri elg
szles, laposas s szeliden hullmos karimban vgzdik; kelyhe fel pedig
majd kposn, majd flgmbalaklag sszehzdik s kelyhe kri elg szk,
laposas s szeliden hullmos karimban fogy el. S z r a rvid, kzpvastag,
fs, nha kiss hsos, bunksan vgzd; tgnyils. de szk s mly regbe
helyezett, mely reget nha egy-egy hsos duzzads egszen betlt. K e l y h e
zrt, nha flig nylt; rendetlenl sszehajl, keskeny, hegyes, sokig zlden
marad s molj'hos osztvnyaival majd tgas, majd szk s tbbnyire ren
detlenl kikanyartott, elg mly regben l, melynek falai szelden rnczosak s karimjrl szles lapos boixlk nylnak a gymlcs derekra s ennek
kerekdedsgt inkbb vagy kevsbb megzavarjk.
Szne. Bre vkony, de SZVS, sima, szraztapntat, bgyadtan fnyl;
elejnte bgyadt zld ; rtvel bgyadt czitromsrga; napos oldaln csaknem
aranysrga, tbbn3ire azonban szeld pirossal beleielt s e sznezetben ln
kebbpiros, szakadozott cskokkal, pettyekkel vagy foltokkal srn tarkzott.
Pontozata ritks: egyenltlenl elhintett, apr, szrks pettyecskkbl ll,
nem szembetn. Finom, sugaras rozsda mg szrregnek falain is csak
ritkn mutatkozik, egyebtt pedig ppen nem jelenkezik rajta.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, kiss laza, porhany; leve
b, czukros, finom savanynya emelt, igen kellemes fszeresz. Magtokja,
nyilttengely; kiss nylt fikjaiban tojsdad, hosszas s igen hegyes, barna,
p magvakat rejt. Kehelycsve tlcsralak, a gymlcsbe elg mlyen le
hatol.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; elg korn, nem rendesen,
de elg bven term; fl- s sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel
jl beruhzkodnak, elg lombos, de szells, gmbalak koront alkot. Dsz
lik mindenfle alma-alanyon; alkalmas szlasfnak s trpefknak is. Mind-

326

ntt jl tenyszik ugyan: de, hogj^ rendesen s bven teremhessen, kellleg


nyirkos fldre van szksge. Gymlcsei jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, kzphosszak, elg vastagok vagy kzpvas
tagok, liegyk fel mindinkbb elvkonyodk; egyenesek, kiss knyksek:
itt-ott tinouuin bordzottak; egsz hosszukban elg srn, de finoman moly
hosak ; stt viola-sznnel rnyalt barnk; aprbb-nagyobb, kerek vagy hoszszas, fehr pontokkal elg srn s elg szembetuleg pontozottak; ren
detlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, duzzadthtuak, tompahegyek, lapulok,
pirosas barnk, nagyrszt pedig srn fehrmolyhosak; elg kiemelked, kt
szln rviden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, hasastojsdadok, tompahegyek, aljuknl
szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag s durva-szvetek ; szlestojsda
dok vagy tojsdad-gmblyek; hirtelen elkeskeuyed, inkbb vagy kevsbb
hosszas, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy laposvlgyesek; alig
iveitek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk,
fnyesek, lnk zldek; szleiken elrehajl, tompa fogakkal szablytalanul
frszesek. Levlnyelk kzphossz, kzpvastag, elg merev, srn moly
hos ; majd vizirnyosan, majd rzsunt elll. Levlplhi majd fejletlenek s
ridomak, majd lndssak s tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz-nagysguak, tbbnyire kerlkesek, laposak szelden hullmosak; nyelkrl csak
nem vizirnyosan sztterlk.
Hasonevei. Nincsenek.
Leri. B i v 0 r t, A^mal. de pomol. VII. 39.
L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 479.
Mas, Pomol. ghrle IX. 45. s msok.
szrevtel. Inkbb val haznk hegyes-vlgyes vidkeire, mintsem az
alfldre; mert az alfld melegben ertetve rnek s gy nem is lehetnek oly
inomizek gymlcsei, mintsem a felfldn, a hol bizonyra nem szi, hanem
tli gymlcsk lesznek azok haznkban is.

327

297. Nagy bartalma.


(Grosser Mnchsapfel.)

Szrmazsa. E jeles hztartsi s piaczos gymlcs Nmetorszgbl


sziniazik, a hol Beek krnykn, Ruhrort mellett nagyban tenysztik s
gymlcseit aszalvnynak vagy pedig almaszi'pnek hasznljk fl, mely
czlra, Oberdieck szerint, az ismert des almk legtbbjnl alkalmasabb.
Ojtvesszejt 1871-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett
mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam september vgtl novemberig; hvsebb tjakon tava
szig is eltart.
Minsge. TI. rend csemege-, de I. rend hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga.' Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Magasnak ltsz kpos gmbalaku vagy tompa kpalak; egyik
oldaln gyakran hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon; aztn elg
szembetnleg bordzottfllet. Zme a kzptjnl albb, a szras vg
fel esik, honnt szra fel majd szelden, majd hirtelen gmblydik s szra
kri elg szles, laposas s szembetnleg hullmos karimban vgzdik;
kelyhe fel pedig elejnte szelden, aztn minndinkbb fogyva boltozdik s
rendszerint tompakupos vget alkot. S z r a rvid, kzpvastag, fs, igen
bunksan vgzd; tgnyilsu s elg mly tlcsralaku regbe helyezett,
melynek nha rozsdamentes, nha pedig finom, sugaras rozsdval bevont
falait lapos barzdk teszik gerezdess. K e l y h e zrt, nha flig nyilt;
bokrtsan flll, hosszas, hegyes, s sokig zlden marad, molyhos osztvnyaival kiss tgas, lapos s ritkn mly regben l, melynek aljrl, a
karima fel mindinkbb elszlesed, lapos rnczok s barzdk indulnak ki
s ezek, inkbb vagy kevsbb kiemelkedve az egsz gymlcsn vgig nyj
tznak s annak kerekdedsgt megzavarjak.
Szne. Bre vastag s szvs, sima, szraztapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte vilgos vagy srgs zld; rtvel lnksrga; napos oldaln arany
srga s a napnak jl kitett pldnyain ignytelen srgspirossal inkbb vagy
kevsbb sznezett; rnykban ntt pldnyain rendszerint nyoma sincs a
pirossgnak. Pontozata elg sn; rendetlenl elszrt, apr pettyekbl ll;
itt-ott alig, itt-ott pedig elg szembetn. Rozsdaalakzat csak elvtve mutat
kozik rajta.
Belseje. Hsa fehres, elg finom, porhany; leve elegend, igen czukros, csak igen gyngd savanynyal emelt, kellemes fszeresiz. Mogtokja
zrt vagy kiss nyilttengely; fikjaiban kisded, tojsdad, pirosasbarna, p,
nha pedig csak idtlen magvakat rejt. Kehelycsve tlcsralaku, a gy
mlcsbe, vkony hengerknt, elg mlyen lehatol.

328

Fja. Fiatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de egsz


sges s edzett; elg korn s igen bven term; nyilt szgekben flfel
trekv, ksbb sztll, ers gaival, melj'ek gymlcsz szervekkel jl
berulizkodnak, elg lombos, de szells, szles gmbalaku koront alkot.
Dszlik mindenfle almaalanyon; legalkalmasabb szlas fnak. Mindentt jl
tenyszik: de szpen fejldtt gymlcsket bven s rendesen teremni csak
ott kpes, a hol a fld nyron t sem veszti el kell nyirkossgt. Gyml
csei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak vag}' kzphosszak, elg vastagok,
hegyk fel is csak keveset vkonyodk; egyenesek, merevek, alig knyksek; itt-ott finoman bordzottak; egsz hosszukban elg srn, de igen
finoman molyhosak, violaszn-pirossal rnyalt sttbarnk; tvk fel s rnyas
oldalukon zldes-barnk; aprbb-nagyobb, kerek vagy kiss hosszas, fehres
pontokkal elg srn s elg szembetfnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire
azonban elg rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidkiiposak, laposhtuak, tompahegyek, lapulk,
srn fehi'molyhosak; alig kill, rviden s laposan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, alig hegyesek,
sin fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok; elg vastag s elg kemnyszvetek ; a vesszk aljn
szles s hosszas tojsdadok, flebb pedig tojsdadgmblyek; hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb rvid, les hegyben vgzdk ; laposvlgyesek; alig veltek; szleiken itt-ott rendetlenl hullmosak; als lapjukon
molyhosak; fels lapjukon csupaszak, nem simk, csaknem fnytelenek, vil
gos zldek; szleiken elrehajl, les fogakkal elg mlyen s srn, de
nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, vastag s merev, molyhos;
majd vzii'nyosan, majd rzsnnt elll. Levlplhi ridomuak vagy lndssak, tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoznagysguak, csaknem lapo
sak; merev nyelkrl bokrtsan sztllk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. 0 b e r d i e c k, Illustr. Hmtdb. der Obstk. IV. 485. Msok tudtommaj mg nem rtk le.
szrevtel. Piaczi darustsra s hztartsi czlokra megrdemlen, hogy
haznkban is. mindentt, a hol a fld almatenysztsie kedvez, teht kel
lleg nyirkos, minden keilben helyet jultapsunk szmra. Olyan mostoha
viszonyok kzt azonban, a milyeneket vidkemen tall, kevs haszonnal
jrna tenysztse.

329

298. Nehz alma.


(Swaar; Schworerapfol.)

Szrmazsa. E kitn alma Amerikbl szrmazik. A Hundson mell


kn hollandi teleptvnyesek nj^ertk magi'l s minthogy a vele egyenlnagysg almknl slyosabbnak talltk: elkereszteltk nehz almnak
(Swaar," hollandi nyelven annyi, mint nehz, slyos). Napjainkban meglehe
tsen el van mr terjedve mindenfel. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam is. Fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. Vidkemen nov. jan.: hvsebb tjakon martiusig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemege-, hztartsi s piaczos
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; kedvez viszonyok kzt jval nagyobb is.
Alakja. T^apos gmbalaku vagy kt vgn inkbb vagy kevsbb bela
ptott gmbalaku; elg szablyosan boltozott: de egyik oldaln nha hizottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme tbbnyire kzptjra esik,
honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen, de kelyhes vge fel mgis
kiss sszbbhnzdva boltozdik s itt szkebb karimban fogy el, mintsem
szras vgn. S z r a hosszas vagy kzphossz, vkony vagy kzpvastag,
fs, bunksan vgzd; tgnyils, de szk s elg mly regbe helyezett,
s nha egy-egy hsos dudortl oda, mintegy beszortott. Ezen reg falai
nha rozsdamentesek s sokig zlden maradk, nha pedig finom, banis,
sugai'as rozsdval takaitak. K e l y h e zrt vagy csak nha flignyilt; bokrtsan flll, rvides s molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb tgas,
lapos s aljn szintn molyhos regben l, melynek falain csak nmi nyo
mai mutatkoznak a rnczos emelkedseknek, melyek az reg karimjt alig
teszik hullmoss s gymlcs derekra, szrevehetleg, litkn vonulnak fl.
Szne. Bre kiss vastag s szvs, sima, lltban csaknem zsrostapintat, bgyadtan fnyl; elejnte srgs-zld; rtvel elg lnksrga; napos
oldaln csaknem arany-srga s nha nmi ignytelen pirossal szakadozottan
belehelt. Pontozata ritks; egyeiden elhintett, aprbb-nagyobb, barns vagy
fahjszn pettyekbl ll, elg szembetn. Eozsda csak elvtve mutatko
zik flnletn: de barns ragyaszeplcskk gyakrabban jelenkeznek rajta.
Belseje. Hsa srgs-fehr, finom, tmtt, porhany; leve elg b, igen
czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyngden illatos s fszeresz. Magtokja inkbb vagy kevsbb nyilttengely ; zrt vagy kiss
nyilt fikjaiban hosszas-tojsdad, hegyes, pirosas-barna, p, nha pedig idt
len magvakat rejt. Kehelycsve tlcsralaku, a gymlcsbe mlyen le
hatol.
Fja. Nlam csak mrskeltnvs, de egszsges s edzett; elg korn

330

s igen bven term; flll vagy nyilt szgekben flfel trekv, de ksbb
sztll gaival, melj'ek gymlcsz szervekkel jl berubzkodnak, elg
lombos, de szells, gmbalaku koront alkot. Dszlik mindenfle almaala
nyon; alkalmas szlasfnak s bokor alakn fnak is. Mg vidkem mostoha
viszonyai kzt is jl dszlik s almatermsi'e kedvez vjrssal, mg itt is,
gazdagon terem. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, kzpvastagok,
liegyk fel mind-mindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek, alig knykksek; hegyk fel finoman boi'dzottak; egsz hosszukban srn s finoman
molyhosak, stt violaszn-barnk; igen apr, kerek, fehr pontokkal srn,
de nem szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid
levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, hosszasak, kiss duzzadthtuak,
alig hegyesek, lapulk, srn fehrmolyhosak; alig kill, szelden bordzott
talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, kupostojsdadok, kiss hegyesek, aljuknl piro
sas szennyes-barnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; nem vastag, de elg kemnyszvetek; tojsda
dok vagy csaknem kertlkesek vagy lndss tojsdadok; kiss hirtelen elkeskenyed, hossz, les hegyben vgzdk ; csatornsak vagy laposvlgyesek;
alig vagy ppen nem veltek; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, nem simk, bgyadtan fn}dk, lnk fzldek; szleiken kiss elre
hajl, jkora nagy s elg les fogakkal mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid vagy rvides, kzpvastag, merev, molyhos, tv
nl viola szn-pirossal sznezett; rzsunt flfel ll. Levlplhi elg hosszak,
elg szleslndssak, taitsak. Virgrgyet krt levelei hosszas s kesken3'kerlkesek, csaknem laposak; sztll, rugalmas nyelkrl csaknem vzirnyosan elterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. 0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. VIII. 83.
L e r 0 y, Did, de poiiwl. IV. 834.
Mas, Povwl. gnmle, IX. 25. s msok.
szrevtel. A hol a fld nyi'on t is kellleg nyirkos s gy alma
tenysztsre kedvez; nyeresges volna e jeles fajt nagyban is tenyszte
nnk. Vidkem mostoha viszonyai kzt is bven terem; de itt gymlcsei
i'itkn kpesek kell nagysgra nvekedni: mg Aradon, Ottrabay Kroly
bartonnil, mg e tekintetben sem lehet ellene panasz.

331

299. Nemes piros.


(Eouge-noble; Edelrother.)

Szrmazsa. E jeles gymlcs Tyrol dli rszn volt sokig nagyban


elterjedve: napjainkban, a mita Dr. Lucas krlmnyes lersban megismer
tette, mindenfel kezd mr elterjedni. Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam is, de sokig csak apr,
teljesen koi'mos gymlcsket; minl fogva fajom valdisgban ktelkednem
kellett: hanem aztn 1885-ben, egy jl megersdtt anyafn, a lersokkal
teljesen egyez, kellnagysgu gymlcsket teremvn, meggyzdtem, hogy
fajom mgis valdi; minl fogva ezennel bemntatom krlmnyes lersban is.
rsideje. Nlam oct. dec.; hvsebb tjakon s kedvezbb viszonyok
kzt, mrtiusig is eltart.
Minsge. I. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval kisebb is s nha nagyobb is.
Alakja. Hengeres csonkakupos vagy kpos gmbalaku; szablyosan bol
tozott sikfllet. Zme kzptjra vagy kiss albb, szras vge fel esik,
honnt szra fel majd szelden, majd hirtelen gmblydik s szra krl laposas
karimban vgzdik ; kelyhe fel pedig szelden s mindinkbb fogyva boltozdik s kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szk karimban enyszik el.
S z r a rvides vagy kzphossz, vkony, fs, kiss bunksan vgzd;
tbbnyire szpen kikanyartott, tgnyilsu, de elg szk s elg mly tlcsr-alaku regbe helyezett, melynek falait rszben vagy egszen is, inom,
fahj szn, sugaras rozsda szokta eltakarni. K e l y h e zrt s csak nagy
ritkn flignylt; flll vagy sszehajl, de hegykkel htragrbl, keskeny,
hegyes s molyhos osztvnyaival szpen kikanyartott, szk s elg mly
csszealaku regben l, melynek falain csak nha mutatkoznak nmi sze
ld, lapos rnczok s barzdk, de ezek a karimn elenysznek s a gy
mlcs derekra nem vonulnak fl.
Szne. Bre vkony, de szvs, sima, gyngdtapintatu, fnyes ; elejnte
zldesfelir; rtvel szalmasrga; napos oldaln srgs-pirossal belehelt s a
napnak jl kitett pldnyain barns-pirossal mrvnyozott vagy csak szaka
dozott cskokkal szelden tarkzott. Pontozata nem sr ; ritksan elszrt,
fahjszhi pttyecskkbl ll, a piros sznben elg szembetn. Rozsda csak
elvtve, nha azonban elg srn mutatkozik rajta; itt-ott nha egy-egy
rozsds szemlcs is jelenkezik flletn.
Belseje. Hsa srgsba jtsz felir, finom, tmtt, porhany ; leve b,
vagy elegend, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, a
Masnszki almra emlkeztet fszereszzel. Magtokja nyilttengely ; inkbb
vagy kevsbb nylt fikjaiban szmos, hosszas, karcs tojsdad, hegyes,
barna, p magot rejt. Kehelycsve hegyes-kupalaku.

332

Fja. Nlam csak mi-skeltiivs, de egszsges s igen edzett; korn


s a neki kedvez lielyen igen bven tei'm; tlll vagy kiss nyilt sz
gekben flfel trekv, nylnk, de ers gaival, melyek gymlcsz szer
vekkel jl berulizkodnak, ritkslombozatu, magasgmbalaku koront alkot.
Vadonczon inkbb dszlik, mintsem doiicin vagy paradicsom alma-alanyon;
alkalmas szlas fnak is, gulafnak is. Kellleg nyirkos talajban diszlik leg
jobban s terem legszebb gymlcsket, melyek mindenkor jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, kzp vastagok,
hegyk fel mind-mindinkbb elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek ;
bordzottak ; ritksan s finoman molyhosak, barns-pirosak ; aprbb-nagyobb,
kerek, fehres pontokkal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; ren
detlen, tbbnyire azonban kzphossz levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, kiss duzzadthtuak,
alig hegyesek, lapulk, stt-pirosak, nagyrszt pedig srn felirmolyhosak;
kiss kiemelked, hrombords talapon lk.
VirgrUgyei. Kicsinyek, tojsdadkuposak, kiss hegyesek ; srn fehrmolyhosak.
Levelei Inkbb kicsinyek, mintsem kzpnagyok; nem vastag, de
kemnyszvetek: tojsdad-gmblja'ek; hirtelen elkeskenyod, inkbb vagy
kevsbb rvidke, les hegyben vgzdk; laposteknsek vagy csaknem kanl
formn blzttek; nem veltek ; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon
csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, lnk fzldek; szleiken ketts,
st hrmas fogakkal is, tompn s szablytalanul frszesek. Levlnyelk
rvides vkony vagy kzpvastag, rugalmas; rzsunt flfel ll. Levlplhi
tbbnyire fejletlenek, r-idomuak vagy rvid, keskeny s sarls lndssak
s ez utbbi esetben elg tartsak. Virgrgyet krt levelei kicsinyek,
hosszas, keskenykerlkesek vagy lndssak, laposak, szleiken apr, les
fogakkal srn s szablyosan frszesek; flfel ll, vkonyka, rugalmas
nyelkrl kiss lankadtan sztterlk.
Hasonnevei. Xoble rouge.
Leirl. L u c a s , lllustr. Handb. der Obstk. I. 103.
L e r o y , Dict. de poiiiol. IV. 491.
Mas, Povwl. gnrale, VIII. 97.
szrevtel. Haznk magasabban fekv vidkein, valamint nagyobb
folyvizeink mellkn, az alfldn is megrdemlen, hogy minden kertben
helyet juttassunk szmra: de olyan mostoha viszonyok kzt, a milyeneket
vidkemen tall, kevs haszonnal jrna tenysztse.

333

300. Nikitai masnczk.


(Nikitaer Borsdorfor.)

Szrmazsa. E becses almt a nikitai csszri kertek igazgatja,


Hartwiss nyerte magrl, ezeltt nhny vtizeddel. Daczra annak, hogy
mr a hatvanas vek dei'ekn krlmnyes lersban ismertetve volt, nap
jainkig sincs mg rdeme szerint elterjedve. Ojtvesszejt 1872-ben kap
tam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb izben termett mr nlam is. Fajom
valdisga ktsgtelen.
rsideje. Dec. febr.; hvsebb tjakon tavaszig is eltai-t.
Minsge. I. rend csemege-, hztartsi- s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Alal<ja. Gmblyded vagy inkbb vagy kevsbb kpos gmbalaku; elg
szablyosan boltozott, de mgsem egszen sk, hanem kiss bordsfllet.
Zme kzptjra, nha kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel
szelden gmblydik s szra kri elg szles, laposas talpban vgzdik;
kelyhe fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva boltozdik s
tbbnyire szk s hullmos vagy orms karimban fogy el. S z r a kzp
hossz, vkony, fs, kiss bunksan vgzd ; tgnyilsu, de szk s mly
i'egbe helyezett, melynek falait majd finom, majd rdes, sugaras rozsdamz
szokta eltakarni. K e l y h e kicsi, zrt; sszehajl, rvides s molyhos osztvnyaval inkbb vagy kevsbb szk regben l, melynek falain s kari
mjn ]'nczos s bords emelkedsek lthatk, melyek a gymlcs derekra
szenibetulpg nem vonulnak fl s annak kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szne. Bre finom, de szvs, sima, szraztapintatu, elg fnyes; ele
jnte zldes-srga; rtvel vilgos-srga; napos oldaln inkbb vagy ke
vsbb szeld barns-pirossal sznezett s e sziuezetbej), nha lnkebb piros,
szakadozott cskokkal is tarkzott. Pontozata elg sr, szrks, szgletes
pettyecskkbl ll, tbbnyii-e elg szembetn. Rozsdaalakzat nha flletn is szokott mutatkozni.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, finom, tmttes, porhany; leve
b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes fszeresiz. Magtokja
kiss nyilttengely; szkes fikjaiban hosszas, hegyes, tojsdad, barna, p
magvakat rejt. Kehelycsve rvid kpalak.
Fja. Mrskeltnvst, de egszsges s edzett; korn s bven term;
fl- s sztll, nylnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beru
hzkodnak, ritkslombozatu, tereblyes, lapos gmbalaku koront alkot.
Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasanak s bokoralaku fnak
is. Nlam a tarts szrazsgot kiss megsnylette, mibl mltn kvetkez
tethetem, hogy vg tenyszete s termkenysghez kellleg nyirkos fldre
van szksge. Gymlcsei jl lljk hely ket a fn.

334

Vesszei. Nem szmosak, kzpliosszak, vkonyak s liegyk fel mginkbb elvkonyodk; egi^enesek, hajlkonyak, kiss knyksek; csaknem
bordzatlanok; srn s finoman felirmolyiosak, pirossal rnyalt barnk;
apr, kerek, itt-ott kiss hosszas, fehres pontokkal elg srn, de nem
szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban kiss hosszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kiss dzzadthtuak, tompahegyek, lapulk,
pirosasbarnk, hegyknl srn fehrmolyliosak ; kiss kiemelked, kt sz
ln rviden bordzott talapon lk.
Virgrigyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kiss hosszasknposak, alig
hegyesek, pirossal s sttbarnval tarkzottak, nagyrszt pedig srn fehrmolyhosak.
Levelei. Csaknem kzpnagyok ; vkony, de nem hajlkonyszvetek;
tojsdadok vagy csaknem kerlkesek ; inkbb vagy kevsbb rvidke, les
hegyben vgzdk; csaknem laposak, itt-ott laposvlgyesek ; alig veltek ;
als lapjukon finoman molyhosak; fels lapjukon csupaszak, nem simk,
csaknem fnytelenek, vilgos-zldek: szleiken tbbnyire tompa fogakkal
szablytalanul frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz, elg vas
tag s merev, molyhos; nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi fejlet
lenek, ridomuak vagy keskenylndssak, tartsak. Virgrgyet kit le
velei vltoz-nagysguak s alaknak, tbbiiyire kerlkesek, laposak vagy
szleiken kiss flhajlk; hosszas, vkony, rugalmas nyelkrl rendetlenl
sztterlk.
Hasonnevei. Nikitaer Winter-Borsdorfei-.
Leri. Oberdieck, lllustr. Handb. der Obstk. IV. 483. Msok tud
tommal mg nem rtk le.
szrevtel. Olyan mostoha viszonyok kzt, mint a milyeneket vidke
men tall, kevs haszonnal jrna tenysztse : de kellleg nyirkos talajban,
hiszem, hogy brhol is hlsan ki fogja fizetni a helyet, melyet szmra
juttatunk.

35

301. Hawthorndeni szi alma.


(Hawthomden; Apfel aus Havtliordon.)

Szrmazsa. E becses szi alma Sktorszgbl szrmazik, a liolEdingbiirg'lioz kzel, HaAvthorndenban lpett a vilgba. Nevt Leslie s Anderson,
edinburgi gymlcskertszek 1780-ban emlegettk fl elszr. Napjainkban
mindenfel el van mr terjedve. Ojtvesszejt 187a-ben kaptam Oberdiecktl,
Jeinsenbl. Gyakran termett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam aug. vgtl sept. kzepig; hvsebb tjakon dec.
elejig is eltart.
Minsge. Hztartsi czlokra I. rend; de csemege-gymlcsnek csak
II. rend.
Nagysga. Jkora imgy.
Alakja. Kt vgn beapitott ginbalakn; nha csaknem sajtalaku; sze
lden bords ngyan, de klnben elg szablyosan boltozott szptermet. Zme
kzptjra esik, honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen, de kelyhes
vge fel mgis kiss sszbblmzdva boltozdik s kelyhe krl i'endszei'int
szkebb karimban vgzdik, mintsem szras vgn. S z i- a rvid vagy
rvides, vastag vagy kzp vastag, fiis, bnnksan vgzd; tgnjilsu, de szk,
s elg mly regbe helyezett, melynek falait tbbnyire majd finom, majd
rdes, sugaias rozsdamz takarja el. K e l y h e zrt,nha pedig flig nyilt;
rendetlenl flll vagy sszehajl, szles, hosszashegy, molyhos osztvnyaival inkbb vagy kevsbb szal)lytalannl kikanyartott, elg tgas, de nem
mly tnyralaku regben l, melynek aljrl szelid, lapos bordk indulnak
a karima fel, a hol aztn hullmos emelkedseket alkotnak s iu)an tovbb
az egsz gymlcsn, brha kevss szembetiinleg, vgig nyjtznak,
de annak kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szne. Bre vkony, de SZVS, sima, gyngdtapintatu, elg fnyes; elejnte zldesfehr; rtvel viaszfelir; napos oldaln kiss srgsfehr s
nha szp rzsasznnel belehelt vagy sznezett. E sznezetben nmi nyomai
lthatk sttebbpiros cskoknak is. Pontozata igen apr, alig szrevehet;
tbbnyire csak a br all ttetsz, fehres pettyecskkbl ll. Rozsda nem,
de egy-egy rozsds szemlcs nha mutatkozik rajta.
Belseje. Hnsa szp fehr, elg finom, kemnyks, roppans, de teljes
rtvel elg porhany; leve b vagy elegend, czukros, dt savanynyal emelt
elg kellemes, noha kevss fszeresz. Magtokja njdlttengely; inkbb
vagy kevsbb nyilt fikjaiban szp tojsdad, hegyes, barna, p magvakat
rejt. Kehelycsve tgas, de rvid kpalak.
Fja. Vidkem mostoha viszonyai kzt rvidlet: de kedvezbb viszo
nyok kzt elg vgnvs, egszsges s edzett: korn s oly rendkvl bven
term, hogy termkenysgben vele taln egy almafaj sem vetekedhetik; nyilt

336

szg-ekben fl s sztll gaival, melyek gymlcsz szervekkel hamar s


srn beruhzkodnak, elg- lombos, tereblyes, gnibalak koront alkot.
Vadonczon inkbb dszlik, mint egybbfle alma-alanyon; alkalmas szlasinak s trpefknak is. Kellleg nyirkos talajra van szksge ahiioz, hogy
vigan tenyszszk s tartslet legyen. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel kiss
elvkonyodk; elg egyenesek, kiss knyksek; itt-ottfinomanbordzottak ;
egsz hosszukban srn, de finoman ehrmolyhosak, barnspirosak; apr,
kerek, fehres pontokkal elg srn, de kevss szembetnleg pontozottak;
rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, duzzadthtuak, tompahegyek, lapulk, srn
ehrmolyhosak; inkbb vagy kevsbb kiemelked, hrom rvid bordval
jelzett, szles talapon lk.
Virgrgyei. Jkora nagyok, kupostojsdadok, alig hegyesek, aljuknl
szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy csak kzpnagyok; nem vastag, de elg
durvaszvetek; szlestojsdadok vagy csaknem kerekdedek; rvidke, les
hegyben vgzdk; laposteknsek; alig vagy ppen nem veltek; als lapjukon
molyhosak; fels lapjukoncsupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos zl
dek; szleiken tbbnyire ketts, tompa fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan
rszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, vastag, merev s molyhos, t
vnl j darabon stt-violasznnel mosott; inkbb vagy kevsbb rzsunt flfel
ll. Levlplhi kicsinyek; lndssak vagy ridomuak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei hosszak, keskenykerlkesek, laposak vagy szleiken
kiss flhajlk; hosszas, hajlkony nyelkrl kiss lekonyultn s rendet
lenl sztllk.
Hasonnevei. White Hawthorndean ; Weisse Hawthonden-Apfel.
Leiri. H e n n a u , Annl, de ponwl. III. 29.
O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. I. 375.
L e r o y , Dict. de ponwl. III. 376.
Mas, Pomol. gnrale, IX. 37. s msok.
szrevtel. Brha vidkem mostoha viszonyai kzt hamar kimerl; mgis
hlsan kifizeti itt is a helyet, melyet a kertben elfoglal. Haznk magasab
ban fekv, hvsebb tjkain, bizonyra csak oly haszonnal tenyszthetnk,
mint hazjban. Sktorszgban s Angolorszgban is.

337

302. Hollandi rzsa-alma.


("Rose do Holland.)

Szrmazsa. E becses tli alma eredetrl Liron, kitn franczia gymlcssz, a ki krlmnyes lersban elszr ismertette meg, csak annyit
jegyzett fl, hogy Hollandibl szrmazik, a hol szlire ismeretes. Mg
napjainkban sincs rdeme szerint elterjedve. Ojtvesszejt 1874-ben kaptam
a Simon-Louis testvrek hires faiskoljbl, Plantiresbl. Tbb izbeu ter
mett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam dec. mart.; hvsebb tjakon ks tavaszig is eltart.
Minsge. Csaknem I. rend csemege-, hztartsi- s piaczos gymlcs.
Nagysga. Rendszerint elg nagy.
Alakja. Szablytalan gmbalaku; egyik oldaln tbbnyire hzottabb s
emelkedettebb, mint a msikon s tbbnyire szelden bordsfllet. Zme
kzptjra esik, honnt szra fel szelden gmblydik s szra krl elg
szles, aposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint sszbbImzdva boltozdik s kelyhe krl elg szk s hullmos karimban fogy el.
S z r a rvid, ritkn emelkedik a szrreg karimja sznvonalig, vkony
vagy kzpvastag, fs, bunksan vgzd; tgnyilsu, de szk s mly
regbe helyezett, melynek falait nha finom, sugaras rozsda szokta bortani.
K e l y h e kicsi, zrt, nha 'Jignyilt; flll, hosszas, keskeny, hegyes, so
kig zlden marad s molyhos osztvnj'aival tbbnyire szk s ritkn mly
regben l, melynek fixlai srn s szembetnleg rnczosak s karimjn
orms emelkedskk lthatk, melyek inkbb vagy kevsbb kiemelked,
lapos bordkknt a gymlcs derekn is vgignyjtznak s ennek kerekdedsgt inkbb vagy kevsbb megzavarjk.
Szne. Bre finom, de szvs, sima, gyngd s nha kiss zsrostapintatu, fjn kiss hamvas, ledrzslve igen fnyes; elejnte zldes-srga;
rtvel bgyadt arany-srga; napos oldaln majd gyngd, majd lnk karmin-pirossal mosott vagy itt-ott csak belehelt s mrvnyozott. Pontozata
ritks, alig szembetn: de a piros sznben, a br alul ttetsz, fehr petytyek alakjban jelenkez s elg szembetn. Rozsda nem, de egy-egy rozs
ds szemlcs vagy forrads nha mutatkozik rajta.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr; gyngd s nem
tmtt, porhany ; leve elg b, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen
kellemes, noha kevss ffszeresz. Magtokja nyilttengely; zrt vagy kiss
nylt fikjaiban tbb-kevesebb, tojsdad, pii'osas-barna, p magot rejt. Kehelycsve hegyes kpalak, a gymlcsbe -elg mlyen lehatol.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; korn s igen bven teim ; fl
ll vagy nylt szgekben flfel trekv, de ksbb sztll s lefel is gr
bl, nylnk gaival, melyek gymlcsz szervekkel elg jl beruhzkod22

338

nak, litks-lombozatu, nagy, tereblyes koront alkot. Dszlik mindenfle


alniaalanyon; szlasfnak alkalmasabb, mintsem gnlaanak. Mindentt jl
dszlik ngyan : de, hogy rendesen s bven teremhessen, kellleg nyirkos
fldet kvn. Gynilcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Kig szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok
vagy kzpvastagok, hegyk fel lassudan elvkonyodk; elg egyenesek,
alig knyksek; finoman bordzottak; egsz hosszukban elg sfrn s fino
man molyhosak, violaszin-pirossal rnyalt barnk, rnyas flkn zldesbarnk ; aprbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott kiss hosszas, fehres pontok
kal elg srn s elg szembetnleg pontozottak; tbbnyire hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, csaknem hromszgnek, laposhtnak, tompahegyek,
lapnlk, srn fehrmoyhosak; alig kiemelked, kt szln s kzepn kiss
bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hosszas, karcsukuposak,
alig hegyesek, szrkvel rnyalt szeimyes-barnk.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; elg vkony s hajlkonyszvetek; tojsdad-gmblyek vagy csaknem kerekdedek; inkbb vagy
kevsbb rvid, flregrbl hegyben vgzdk; laposak, hullmosak; alig
veltek, de hegykkel lefel grblk; nyelkrl majd vzirnyosan el-,
majd rzsvmt flfel llk; als lapjukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, csaknem fnytelenek, vilgos-zldek; szleiken tompa vagy
itt-ott kiss les fogakkal elg srn, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk hosszas, elg vastag, rugalmas, molyhos s tvnl j darabon violaszn-pirossal sznezett; inkbb vagy kevsbb les szgekben flfel ll.
Ijevlplhi fejletlenek, ridomuak vagy rvid s keskeny lndssak, elg
tartsak. Virgrgyet kn't levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a veszszkn levk, keiiilkesek, nyelk fel gyakran keskenyebbek, mintsem
hegyk fel, laposak, hullmosak; flfel ll, hosszas, rugalmas nyelki'l
velten sztterlk.
Hasonnevei. Porame de (adillac; Rose de la Bnauge; Rose tendre.
Leiri. L i r o n . Annales de potnol. III. 37. Msok, tudtommal, mg nem
rtk le.
szrevtel. E becses almt nemcsak haznk emelkedettebb tjain, ha
nem mg az alfldn is mindentt, a hol a fld nyron t sem veszti el
kell nyirkssgt, nyeresges volna nagyban is tenysztennk. Vidkem
mostoha viszonyai kzt csak kedvez vjrsok alkalmval kpes kielgtleg teremni.

339

303. Fekete tnyralma.


Szrmazsa. E jeles alma Erdlyben mindenfel el van terjedve s
gy valsznleg ez is egyike Erdly s gymlcseinek. Vlyi Elek, ref. es
peres, kedves bartom, az n gymlcsszeti trekvseim hsges tmoga
tja valban is, mint ilyent mutatta be nekem e fajt 1879-ben, a mikor rla
gyttmlcspldnyokat is, ojtvesszt is kldtt volt nekem. Nagyon valsz
nnek tartom, hogy a Szsz-tnyr alma, melyet bold. Nagy Ferencz tanr
Erdly s gymlcsei kzt flemleget, azonos lesz a Fekete tnyr-alm
val ; mert e kt faj nvnyzete nlam teljesen egyez; de, mert nlam mg
csak a fnebbi mutatta be termst s igy a kt fajt gymlcseiben is ssze
hasonltani mg nem volt mdomban; hatrozott vlemnyt a kztk lev
azonossgrl mg nem merek koczkztatn.
rsideje. Nlam dec. jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. -I. rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy legalbb jkora nagy.
Alakja. Igen lapos s szablytalan gmbalaku ; egyik oldaln rendszerint
hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon. Zme kzptjra esik, honnt
mindkt vge fel csaknem egyenlen, de kel3'hes vge fel mgis kiss
sszbbhuzdva boltozdik s mindkt sarkn szles, laposas s egyenetlen
hullmos karimban vgzdik. S z r a rvid vagy rvides, vastag vagy elg
vastag, fs, kiss bunksan vgzd; tgas s elg mly tlcsralaku regbe
helyezett, melynek lapos bordkkal s barzdkkal megszaggatott falain fi
nom, ttetsz, sugaras rozsdamz szokott elterlni. K e l y h e zit vagy
flig nylt; rendetlenl lll vagy sszehajl, hosszas, keskeny, hegyes s
molyhos osztviiyaival tgas s tbbnyire elg mly. tnyralaku regben
l, melynek falain s kaiimjn egyenetlen lapos bordk vonulnak t a
gymlcs derekra, melyet azok inkbb vagy kevsbb szembetnleg gerezdess tesznek s gy kerekdedsgben megzavarnak.
Szne. Bre elg vastag s szvs, sima, szraz vagy kiss gyngdtapintatu, igen fnyes; elejnte vilgos zld; rtvel lnksrga; napos
oldaln, st gyakran csaknem krskrl is, inkbb vagy kevsbb homlyos
barna-pirossal mosott s e sznezetben csaknem fekets-pirossal szakadozottan
cskozott nha pedig stt-piros sznezetbl a cskoknak mg nyomai sem
lthatk. Pontozata ritks ; kiemelked fehres pettyecskkbl ll, a piros
sznben elg szembetn. Eozsdaalakzatok vagy forradsszer rozsds sze
mlcsk tbbnyire csak ott ltszanak flletn, a hol a br, fejlds kzben
srlst kapott.
Belseje. Hsa srgs vagy zldesfehr, finom, tmttes, roppans, teljes
rtvel azonban porhany; leve b vagy elegend, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja llobnyre zrttengely; szk
2,-i*

340

fikjaiban kevs, tojsdad, vrhenyes-barna, p magot rejt. Kelielj'csve


rvid kpalak.
Fja. Vgnvsfl, egszsges, igen edzett; korn s bven term; flll
vagy nylt szgekben sztll, nylnk, de ers gaival, melyek gj'mlcsz
szervekkel jl berulizkodnak, ritks, szells, tereblyes koront alkot.
Dszlik mindenfle alma-alanyon; alkalmas szlas fnak inkbb, mint brmely
ms-alaku fnak. Mindentt jl dszlik: de, liogy rendesen s bven terem
hessen, kellleg nyirkos fldet kvn. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, elg vastagok, vagy csak kiizpvastagok, liegyk fel mindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek, alig knyksek, finoman bordzottak ; egsz hosszukban elg srn felirmolyliosak,
pirossal rnyalt stt-barnk ; aljuk fel s rnyas flkn zldes-barnk;
aprbb-nagyobb, kerek vagy kiss hosszas, fehres pontokkal elg srn s
elg szembetnleg pontozottak ; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, laposhtuak, kerekhegyek, la
pulk, srn fehrnilyhsak; elg duzzadt, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kposak, alig hegyesek,
srn fehrmolyhsak.
Levelei. Igen nagyok vagy jkora nagyok ; elg vastag, s elg kemnyszvetek, merevek; szles tojsdadok vagy szles kerlkesek; tbbnyire
hirtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgzdk; laposteknsek; alig
vagy ppen nem veltek; nyelkrl csaknem vzirnyosan elllk; als lap
jukon molyhosak, fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk,
lnk zldek; szleiken jkora nagy, igen les fogakkal, elg mlyen, de
nem szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, igen vastag, merev,
molyhos, tvnl sttviolaszinnel mosott; inkbb vagy kevsbb nylt sz
gekben flfel ll. Levlplhi elg kifejldttek, keskenylndssak, tart
sak. Virgrgyet krt levelei- liosszabbak, keskenyebbek, vkonyabb szvetek, mint a vesszkn levk, kerlkesek, csaknem laposak, hullmosak;
hosszas rugalmas nyelkrl kiss lekonyultn sztterlk.
Hasonnevei. Szsz tnyralma (?).
Leir. Tudtommal mg eddig senkisem rta le.
szrevtel. Haznk emelkedettebb tjkain piaczi elrusitsra mindentt
haszoimal tenyszthetnk. Az alfldn csak nagyobb folyvizeink mellkn,
a hol a fld nyron t sem veszti el kell nyirkossgt, volna elnys te
nysztse. Vidkem mostoha viszonyai kzt csak kedvez vjrskor terem
kielgtleg.

341

304. Franczia arany renet.


(Eeinette d'ore; Franzsisohe Goldreinette.)

Szrmazsa. E jeles almt JJiel Reinette d'ore" nv alatt, tbb hely


rl is megkapta Francziaorszgbl, a hol, mikp errl t a franczik, a
kiknek a nla termett gymlcsket bemutatta, biztostottk szltre el
van terjedve s keresett gymlcs. Az arany renet ( = Reinette d'ore) egy
npes almacsald neve levn a tbbiektl val megklnbztets vgett szk
sgesnek tallta Diel a fnebbit franczia"-jelzvel elltni. Minthogy a
nlam meglev franczia gymlcsszeti mvekben Reinette d'ore" nv alatt
a fnebbitl lnyegesen klnbz fajt tallok leirva; ktelkednem kell, hogy
Diel a valdi Reinette d'ore"-t irta volna le a fnebbi nv alatt: de anynyi bizonyos, hogy fajom, melyet ojtvesszkben, fnebbi nv alatt
1872-ben kaptam meg ()bei'diecktl, Jeinsenbl, valban az, melyet Diel
fnebbi nv alatt irt le.
rsideje. Nlam dec. jan.; hvsebb tjakon tavaszig is eltart.
Minsge. I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kisded; nha csaknem kzpnagy.
Alakja. Lapos gmbalaku; nha kiss kpos gmbalaku; tbbnyire sza
blyosan boltozott skfllet. Zme kzptjra vagy csak kiss albb, szras
vge fel esik, honnt szra fel tbbnyire hirtelen gmblydik s szra
kri elg szles, laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint
kiss sszbbhuzdva boltozdik s kelyhe kri szintn elg szles s laposas
karimban fogy el. .S z r a rvides, vkony, fs; gyakran pedig csak rvidke
hsos buczokknt jelenkez; tgnyilsu, de szk s inkbb vagy kevsbb
mly regbe helyezett, melynek falait tbbnyire finonij fahj szn, sugaras
rozsda szokta bortani. K e l y h e flignyilt, nha pedig zrt; flll vagy
sszehajl, hegyes osztvnyaival, melyek nha hinyzanak is, tgas, lapos s
ritkn mly regben l, melynek aljn s falain csak igen szelid, lapos rnczok mutatkoznak, melyek az reg karimjt alig teszik kiss hullmoss s
a gymlcs derekra, szembetnleg, majd sohasem vonulnak fl.
Szne. Bre vkony, de elg szvs, sima, szraz s kiss rdestapintatu, elg fnyes; elejnte zldessrga; rtvel szp aranysrga; napos olda
ln inkbb vagy kevsbb lnk karminpirossal mosott s e sznezetben st
tebbpiros, szakadozott cskokkal is tarkzott; nha a napnak jl kitett pl
dnyain a pirossg csaknem az egsz flleten el van terjedve, de az rnyk
ban ntt pldnyokon csak gyngd rnyalatknt jelenkezik. Pontozata elg
sr; aprbb-nagyobb, fahjszn pettyekbl ll, de csak a rozsdamentes
helyeken szembetn. Finom, nha pedig kiss rdes, fahjszin rozsda min
den gymlcsn bven fordul el s pedig majd szakadozott, hlzatos fosz
lnyokban, majd srbben sszefolyva, kissebb-nagyobb terjedelm foltokban.

342

Belseje. Hsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, finom, tmtt, por
hany; leve b vagy elegend, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen
kellemes fszeresiz. Magtokja kiss nyilttengelyn; zrt vagy kiss nyilt
fikjaiban szmos, szlestojsdiid, rvidliegy, barna, p magot rejt. Kehelycsve rvid kpalaku.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; korn s a neki ked
vez helyen igen bven term; flll vagy inkbb kevsbb les szgekben
flfel trekv, nynlnk, de elg merev gaival, melyek gymlcsz szervek
kel jl beruhzkodnak, elg lombos, de szells, gmbaakn koront alkot.
Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak s trpefknak is.
Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is jl diszlik: de itt, a gyakran tbb
vig is eltart szrazsg miatt, termrgyes peczkei elbb ellialnak, hogy
sem virgot vagy gymlcst hozhatnnak; ebbl ltszik, hogy kellleg nyir
kos fldre, s mrskelt ghajlatra van szksge. Gymlcsei jl lljk
helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, kzphosszak, kzpvastagok, hegyk fel is
csak keveset vkonyodk; egyenesek, alig knyksek, hegyk fel finoman
bordzottak; egsz hosszukban finoman molyhosak, zldessrgk, nai)os fl
kn pedig srgspirossal rnyalt bai-nk ; apr kerek, fak pontokkal srn
s elg szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid
levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvidek, laposhtuak, kerekhegyek, lapulk, srn
fehrmolyhosak; kiss kiemelked, lirom rvid bordval elltott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, elg karcsukposak, kiss hegyesek, pirosas
barnk, hegyknl srn felii'molyhosak.
Levelei. Kicsinyek; nem vastag, de kiss durvaszvetek; szablytalan,
tbbnyire szles tojsdadok; tnyrjok egyik fele rvidebb s keskenyebb
marad, mintsem a msik; hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb hoszszas, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy szleiken hullmosan
flhajlk; kiss veltek; als laiyukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak,
elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos-zldek; szleiken tbbnyire les
fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid
vagy kzphossz, vkony vagy kzpvastag, merev, molyhos, inkbb vagy
kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi i'idomnak vagy rvid s
keskenylndssak, elg tartsak. Virgrgyet krt levelei egymskzt vl
toz nagysgnak, csaknem laposak, kiss hullmosak; vkony rugalmas nye
lkrl csaknem vizirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Bizonytalanok.
Leri. D i e l , Kcniobstsoren, IV. 128.
() b e r d i e c k, J/lnsir. llandb. der Obstk. I. 513.

szrevtel. Haznk hegyes-vlgyes vidkeire inkbb val ezen almafaj,


mintsem az alfldre. Hiszem azonban, hogy kellleg nyirkos talajban brhol
is kpes lesz kifizetni a helyet, melyet szmra juttatunk.

343

305. Cornwalls-i szegf alma.


(Calville d" Angleterre; Coriawalliser Nelkenapfel.)

Szrmazsa. E becses almt a mlt szzad vge fel egy kertben


fedeztk fl "ri'uro kzelben, Angolhon Cornwallis-nev megyjben. Nap
jainkban mindenfel el van mr teijedve. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam Dr.
Lucastl, Eeutlingenbl. Tbb zben termett mr nlam. Fajom valdisga
ktsgtelen.
rsideje. Nlam sept. nov.; hvsebb tjakon februrig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy vagy rendszerint nagyobb a kzpszernl.
Alakja. Tojsdad gmbalaku; nha elg magasnak ltsz kpos gmbalaku; tbbnyire, szablytalaiml boltozott s kelyhes vgn rendszerint bor
ds flttlet. Zme a kzptjnl inkbb vagy kevsbb albb, a szi'as vg
fel esik, honnt szra fel szelden gmblydik s szra kri elg szles,
laposas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint sszbbhuzdik
s tbbnyire ferdn csonkzott kpos vget alkot. S z r a elg hossz, vkony,
fs, kiss bmiksan vgzd; szk s elg mly regbe helyezett vagy oda
egy-egy hsos dudortl beszortott. K e l y h e zrt; flll, de hegykkel
rendetlenl htragrbl, elg szles, hosszas, hegyes, sokig zlden marad
s molyhos osztvnyaival szk s nem mly regben l, melynek falain s
karimjn inkbb vagy kevsbb kiemelked rnczok s bordk lthatk, a
melyek gyakran a gymlcs derekig is flvonulnak, de ennek kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szine. Bre kiss vastag s szvs, elg sima, de szraz s itt-ott rdestapintatu, elg fnyes; elejnte bgyadt zld; rtvel zldessrga, itt-ott pedig
lnksrga; napos oldaln srgs pirossal inkbb vagy kevsbb sznezett
s e sznezetben lnkebbpros, elmosd, hosszabb vagy rvidebb, szaka
dozott cskokkal is elg srn becsapkodott. Pontozata elg sr; rendetle
nl elszrt, aprbb-nagyobb, fehrrel szegett fahjszin pettyekbl ll;
itt-ott alig, itt-ott pedig elg szembetn. Rozsdaalakzatok majd finom, hl
zatos foszlnyokban, majd snbben is sszefolyva s mrvnyzatosan, majd
minden gymlcsn tallkoznak.
Belseje. Hnsa srgs, nha nmi zldessel rnyalt, finom, tmtt, por
hany ; leve b vagy elegend, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen
kellemes, sajtszeren illatos s fszeresz. Magtokja nylttengely; zrt
vagy kiss nylt, tgas fikjaiban kevs' p, karcsutojsdad, hegyes, prosasbarna magot rejt. Kehelycsve hosszas tlcsralaku, a gymlcsbe j
mlyen lehatol.
Fja. Mrskeltnvs, de egszsges s edzett; elg korn, nem ren
desen s csak mrskelten term; kuszitan fl s sztll vagy lefele is

344

grbl, nylnk gaival, meljek gymlcsz szervekkel csak gyren ruhz


kodnak be, ritks, szells, lapos gmbalaku koront alkot. Dszlik minden
fle almaalanyon; alkalmas szlas fnak s lczezet melletti mvelsre is.
Mindentt jl dszlik ; de, hogy kielgitleg teremhessen, kellleg nyirkos
fldre van szksge. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzpliosszak, karcsak, hajl
konyak, hegyk fel kiss elvkonyodk; egyenesek, alig knyksek; itt-ott
szelden bordzottak; finom, fehr mol3^hozattal, csaknem egsz hosszukban
srn takartak, pirosasbarnk; apr, kerek, srgsfehr pontokkal ritksan
s nem szembetnleg pontozottak; tbbnj-ire rvid levlkzek.
Rgyei. Igen aprk, rvidek, tompahegyek, lapulk, srn felirmolyhosak; elg kiemelked, kt szlen rviden bordzott talapon lk. Jellemz
e fajnl, hogy a megelz vben ntt vesszkn a rgyek csaknem mind
alva maradnak s csak a vesszk hegynl levk hajtanak ki s fejlesztenek
uj vesszket.
Virgrgyei. Kzpnagyok, hosszaskuposak, kiss hegyesek, aljuknl
szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kicsinyek; kiss vastag s kemnyszvetek; hosszas s kes
keny tojsdadok; kiss hrtelen elkeskenyed, hosszas, les hegyben vgz
dk ; tbbnyire csatoi'nsak, szleiken kiss hullmosak; alig vagy ppen nem
veltek; nyelkrl rzsnnt flfel llk; als lapjukon molyhosak; fels lapjuko]i csnpaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, homlyos zldek; szleiken
elrehajl, tompa fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk hosszas,
kzpvastag, rugalmas, molyhos s tvnl violaszinnel mosott; inkbb vagy
kevsbb les szgekben flfel ll. Levlplhi kesken3dndssak, elg tar
tsak. Virgrgyet ki'it levelei kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszkn
levk, nyelk fel gyakran inkbb elkeskenyedk, mintsem hegyk fel, csak
nem laposak, hullmosak; hosszas, vkony, rugalmas nyelkrl bokrtsan sztllk.
Hasonnevei. Cornish Gilliflower; Cornish July Flower; Eegalans.
Leiri. L u c a s , Jlbcsir. Handb. der Obstkimde, I. 201.
L e r 0 y, Dict. de pomol. L 168.
M a s , Le Verger, IV. 17. s sokan msok is.
szrevtel. Inkbb val haznk emelkedettebb fekvs vidkeire, mint
sem az alfldre; mert az alfldn a tlsgosan elszaporodott krtkony rova
rok, majd mindig, id eltt leszretelik a rajta mutatkoz termst.

345

306. Elszszi piros renet.


(Elsasscr rothe Keinette.)

Szrmazsa. E jeles alma eredetrl csak annyit jegyzett fl Diel, a


ki krlmnyes lersban elszr ismertette meg, hogy Elszszbl, egyik ked
ves, akadmiai bartjtl, Buclisweilerbl, 1872-ben kapta meg e fajt. Nmet
orszgban meglehetsen el van mr teijedve: de franczia gymlcsszek mg
nem vettek rla tndomst. Ojtvesszejt 1872-ben kaptam meg Oberdiecktl,
Jeinsenbl. Tbb zben termett nlam is, egy szenved prbafmon: de le
rsra alkalmas gyiimlespldnyokat csak tavaly kaptam Aradrl, Ottrubay
Kro]}^, bartomtl. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Vidkemen dec. jan.; hvsebb tjakon ks tavaszig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemege-, hztartsi s piaczos
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy.
Aial<ja. Kt vgn belaptott gmbalaku vagy csonkakupos gmbalakn;
rendszerint szablyosan boltozott skflfllet. Zme a kzptjnl tbbnyire
kiss albb, a szras vg fel esik, honnt szra fel majd szelden, majd
kiss hirtelen gmblydik s szra krl inkbb vagy kevsbb szles, la])osas karimban vgzdik; kelyhe fel pedig rendszerint kiss sszbblmzdva
boltozdik s kelyhe krl inkbb vagy kevsbb szk karimban fogy el.
S z r a rvides vagy kzphossz, elg vkony, fs, bunksan vgzd; tgnyilsu, de szk s mly regbe helyezett, melynek falait finom, sugaras
rozsda szokta rszben vagy egszen is bortani. K e l y h e tbbnyire zrt,
nha pedig flig nyilt; sszehajl, szles s molyhos, sokig zlden marad
osztvnyaival elg szles, lapos s nem mly regben l, melynek aljn csi
nos dudorkk s lapos rnczok szlelhetk, s szelden Imllmos karimjrl
a gymlcs derekra csak nha vonulnak fl nmi lapos bordk, melyek azon
ban a gymlcs kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szine. Bre vkony, de szvs, sima, szraz vagy kiss gyngdtapintatu, elg fnyes; elejute vilgos zld; rtvel czitromsrga, mibl azonban
csak nha, itt-ott tnik tisztn szembe egy-egy foltocska; mert az egsz
fllet szeld barnsp'ossal van bemosva s sttebbpiros, szakadozott cs
kokkal is tarkzva; nha azonban oly lnk a prossg i-ajta, hogy abban a
cskok szre sem vehetk. Pontozata elg sr; igen apr, fehres pettyecskkbl ll, nem szembetn. Rozsda csak elvtve, de fekets ragyaszeplk
itt-ott, gyakrabban mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa si'gs, finom, tmtt, porhany; leve b, igen czukros,
gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja zrt vagy
csak kiss nyilttengely; zrt ikjaiban majd p, hosszas, hegyes, lapos,
barna, majd idtlen magvakat rejt. Kehelycsve igen rvid kpalak,

346
Fja. 'iatal korban vgan, ksbb csak mrskelten nv, de folyvst
egszsges s edzett; elg korn s a neki kedvez helyen igen bven term ;
flll vagy nyilt szgekben sztll, ers gaival, melyek gymlcsz szer
vekkel jl berulizkodnak, elg lombos, de kellleg szells, tereblyes koro
nt alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlasfnak s lczezet
melletti mvelsre is. Mindentt jl tenyszik ngyan: de szpen kifejldtt
gymlcsket bven s rendesen csak ott kpes teremni, a hol a fld nyi'on
t is kellleg nyirkos maradhat. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak vagy kzphosszak, elg vastagok vagy
kzpvastagok, hegyk fel kiss elvkonyodk; elg egyenesek, kiss knyksek; szelden bordzottak; gyenge korukban srn fehrmolyhosak; rt
korukban inkbb csak hamvasak, pirossal rnyalt sttbarnk; aprbb-nagyobb
kerek, fehres pontokkal elg siin s elg szembetnleg pontozottak; ren
detlen levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, kiss duzzadthtuak, tompahegyek,
lapulok, szrkvel s sttpirossal rnyalt barnk; inkbb vagy kevsbb
kiemelked, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Elg nagyok, tojsdadok vagy csaknem gmblydedek, igen
tompahegyek, aljuknl szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy jkora nagyok; vkony s hajlkonyszvettek;
szles tojsdadok, itt-ott kerlkesek; hirtelen elkeskenyed, rvidke, les
hegyben vgzdk; laposak vagy igen lapos-vlgyesek, alig veltek; als lap
jukon molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk
liomlyos fzldek; szleiken elrehajl, igen les fogakkal elg srn s elg
szablyosan frszesek. LevJnyelk rvides, elg vastag vagy kzpvastag,
merev, molyhos; csaknem vzirnyosan elll. Levlplhi tbbnyire fejletle
nek, r-idonmak, nem tartsak. Virgrgyet krt levelei tbbnyre kerl
kesek, laposak, szelden hullmosak; rvides, vkony, merev nyelkrl csak
nem vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Elsasser rothe Winterreinette.
Leiri. D i e 1, Kemobstsorten, almkat s krtket tartalmaz VI. ktet
92. lapjn.
D i t t r i c h, Obsthinde, I. 394.
0 b e r di e c k, Illustr. Haiidb. der Obstk. IV. 313.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt ritkn s keveset terem:
de Aradon, a Marosnak hajdani iszaplerakodsbl ll talajban rendesen s
bven terem; mirt is hiszem, hogy kellleg nyirkos talajban, brhol is, h
lsan kifizeti a helyet, melyet szmra juttatunk.

347

307. Apion.
Szrmazsa. E jeles almt szzadok ta tenysztik Francziaorszg
dlszaki megyiben, a hol kicsisge daczra egyike a legkapsabb gyml
csknek a piaczokon. Leroy 1873-ban ismertette meg elszr s kezdette elter
jeszteni mindenfel. Ojtvesszejt 1875-ben kaptam a Simon-Lonis testvrek
jlir gymlcsteleprl, Plantiresbl. Tbb zben termett mr nlam is.
Fajoni valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam nov. febr.; hvsebb tjakon m-jusig is eltart.
Minsge. I. rendf csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kicsiny vagy kisded; ritkn kzelti meg a kzpnagysgot.
Alal<ja. Hengeres gmbalak; elg szablyosan boltozott skfllet.
Zme kzjjtjra esik, honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen boltozdik s mindkt sarkn csaknem egyenlen szles, tompa karimban vgz
dik. S z r a rvides vagy kzphossz, elg vkony, fs, tvnl tbbnjire
hsos; szpen kikanyartott, tgas s inkbb vagy kevsbb mly regbe
helyezett, melynek falai tbbnyire rozsdamentesek. K e l y h e tbbnyire zrt,
nha pedig nyilt vagy flignyilt; flll vagy sszehajl, rvides, keskeny,
trkenyhegy s molyhos osztvnyaival tgas s inkbb vagy kevsbb mly
regben l, melynek alja s falai finoman rnczosak s szelden hullmos
karimjrl elenysz lapos bordk nylnak a gymlcs derekra, de ennek
kerekdedsgt alig zavarjk meg.
Szine. Bre vkony, de szvs, sima, lltban kiss zsrostapintat, elg
fnyes; elejnte zldes-srga; rtvel lnksrga; napos oldaln arany-srga
s nha nmi gyngd pirossal is belehelt. Pontozata elg sr; egyenlen
elszrt, aprbb-nagyobb, fahjszn vagy csak a br alul ttetsz, fehres
pettyecskkbl ll, szembetn. Rozsda nem, de nha egy-egy barns ragyaszepl vagy rozsds szemlcs szokott mutatkozni rajta.
Belseje. Hsa srgs, inoni, igen tmtt, rojjpan; leve elegend, igen
czukros, gyngd savanyn3'al emelt, igen kellemes, lnken illatos s tuszeresz.
Magtokja zrt vagy csak kiss nylt-tengely; szk fikjai mindenikben
egy-kt rvid, hegyes tojsdad, pirosas-barna, p magot rejt. Kehelycsve
rvid tlcsralak.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; elg korn s igen bven term ;
flll vagy les szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szer
vekkel jl beruhzkodnak, srlombos, de kellleg szells, magas gmbalak
koront alkot. Dszlik mindenfle almaalanyon; alkalmas szlas fnak s
nyess alatt tartva gulafnak is. Mindentt jl dszlik ugyan : de csak kel
lleg nyirkos talajban terem rendesen s mindig gazdagon. Gymlcsei igen
jl lljk hely ket a fn.
Vesszei. Elg szmosak s elg hosszak, vkonyak vagy kzpvastagok,
hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek s hajlkonyak, alig

848

knyksek; itt-ott s csak rviden bordzottak ; csaknem egsz liosszukban


srfin, de finoman molyhosak; aljuk fel itt-ott csupaszak, violaszin-bariik;
aprbb-nagyobb, tbbnyire tojsdad, fehres pontokkal elg srn s elg
szembettnleg pontozottak; tbbn}'ii'e rvid levlkztek.
Rgyei. Kzpnagyok, hosszaskuposak, laposhtuak, elg hegyesek,
lapulk, pirosas-barnk, nagyrszt, azonban srn fehrmolyhosak; elg ki
emelked, rviden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, hosszas s elg karcsukuposak, alig hegyesek, sttbarnk, nagyrszt azonban srn fehrmolyhosak.
Levelei. Kzpnagyok; nem vastag, de elg kemnyszvetek ; kerlkesek vagy hosszastojsdadok; tbbnyire rvidke, les hegyben vgzdk;
lapos-vlgyesek vagy szleiken kiss flhajlk; alig veltek; nyelkrl ha
nyatt grblten flfel llk; als lapjukon finoman molyhosak; fels lapju
kon csupaszak, bgyadtan fnjdk, homlyos fzldek; szleiken elrehajl,
kiss les fogakkal elg, mlyen s srn, de nem elg szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphossz, kzpvastag, elg merev s molyhos, tvnl
s als feln stt-violaszinnel mosott vagy belehelt; inkbb vagy kevsbb
les szgekben flfel ll. Levlplhi kzphosszak, keskenjdndssak,
sztllk, tartsak. Vgrgyet krt levelei tbbnyire hosszabbak, kes
kenyebbek, mint a vesszkn levk, kerlkesek vagy lndssak, csaknem
laposak; flfel ll, lugalmas nyelkrl bokrtsan sztterlk.
Hasonnevei. Apium; Api jaune; Apion janne.
Leri. L e r o y , Did. de ponwl. Ili. I. Msok tudtommal mg nem
rtk le.
szrevtel. Nagyobb folyvizeink mellkn s mindentt, a hol a fld
nyron t is kellleg nyirkos maradhat, megrdemli, hogy helyet juttassunk
szmra krteinkben legalbb egy-egy fnak. Olyan mostoha viszonyok kzt,
a milyeneket vidkemen tall, kevs haszonnal jrna tenysztse.

349

308. gnes tli almja.


Szrmazsa. E becses tli almt ugyanazon magvetsbl nyertem, a
melyikbl e munka Ill-dik ktetben leirt Jolnka s Ptei'y Kroly-nev
almkat nyertem volt. A magrl kelt csemetrl, melyben nemes fajt sejtet
tem, vesszt vgtam s fajfra helyeztem, a hol teljes term kpessgt
1881-ben rte el. Minthogy fjt erteljesnek s rendkvl termkenynek,
gymlcseit pedig nemcsak piaczos s hztartsi, hanem meglehets j cse
megegymlcsnek s igy a fajt,terjesztsre is mltnak talltam; egyik, volt
kedves tantvnyom, Srmezei gnes nevrl kereszteltem el s ezennel be
mutatom krlmnyes lersban is.
rsideje. Nlam dec. mart.; hvsebb tjakon, hiszem, hogy ks tava
szig is eltart.
Minsge. 11. rend csemege, de I. rend hztartsi s piaczos
Nagysga. Kzpnagy; gyakran jval nagyobb is.
Alakja. Tbbnyire lapos gmbalak vagy kt vgn inkbb vagy
kevsbb belaptott gmbalaku; elg szablyosan boltozott skfllet, de
egyik oldaln tbbnyire kiss hzottabb s emelkedetteb, mint a msikon.
Zme kzptjra esik, honnt szra fele szelden gmblydve boltozdik s
szra kri majd inkbb, majd kevsbb szles, laposas kai-imban vgzdik;
kelyhe fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb sszbbhuzdva bolto
zdik s kelyhe krl nem szles, de szintn laposas karimban fogy el.
S z r a rvides, ritkn emelkedik a szittreg karimjnak sznvonala fl,
vkony vagy kzpvastag, fs, nha kiss hsos s csak rvidke buczokknt
jelenkez; tgnyilsu, de mly s szk regbe helyezett, melynek sokig
zlden marad falain csak nha mutatkozik nmi iiiom, sugaras vagy foszlnyos rozsdamz. K e l y h e zi't, nha flig nylt; bokrtsan fll, kes
keny s molyhos osztvnyaval tbbnyre szk s ritkn mly regben l,
melynek falain csak szeld, lapos rnczok mutatkoznak, melyek a karimn
elenysznek s a gymlcs derekra, szrevehetleg, nem vonulnak fl.
Szine. Bre vkony, de SZVS, sima, szraztapintatu, bgyadtan fnyl;
elejnte srgs zld; rtvel bgyadt srga; napos oldaln aranysrga, tbb
nyre pedig vrhenyes pirossal inkbb vagy kevsbb bemosott vagy csak
belehelt. Pontozata elg sr, igen apr, fahjszn vagy csak a br alul
ttetsz, fehres pettyecskk alakjban jelenkez; itt-ott elg szembetn.
Eozsdaalakzat csak elvtve mutatkozik flletn.
Belseje. Hsa fehres vagy srgsba jtsz fehr, elg finom, tmtt,
roppans, teljes rtvel azonban porhany ; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, noha kevss fszeresz. Magtokja nylttengely;

350
nyt fikjaiban szmos, barna, p magot rejt. Kelielycsve liosszas henge
res, a gymlcsbe elg mlyen lehatol.
Fja. Erteljes, egszsges, igen edzett; elg korn, rendesen s igen
bven term; fl- s sztll gaival, melyek gj'mlcsz szervekkel jl bernlizkodnak, elg srlombos, terjedelmes, lapos gmbalakn koi-ont alkot.
Dszlik mindenfle almaalanj'on; alkalmas szlasfnak s lczezet melletti
mvelsre is. Vidkem mostoha viszopyai kzt is jl dszlik s ritka vben
marad teljesen meddn. Gymlcsei igen jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak s elg hosszak, kzpvastagok, hegyk fel
szelden elvkonyodk; egyenesek, hajlkonyak, kiss knyksek; finoman
bordzottak, elg srn, de igen finoman fehrmolyhosak, violaszn-pirossal
mosott szennyesbarnk, rnyas flkn pedig zldes-barnk; igen apr, kerek,
fehres pontokkal srn s, kivlt aljuk fel, elg szembetnleg pontozottak; rendetlen levlkzek.
Rgyei. Jkora nagyok, kposak, tompahegyek, lapulk; aljuk fel
stt-pirossal rnyalt barnk, hegyk fel srn fehrmolyhosak; alig kill,
hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, tojsdad-kposak, tompa
hegyek, szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. A vesszk aljn jkora nagyok, egyebtt pedig csak kzp
nagyok; elg vastag s kemnyszvetek; tojsdadok; tbbnyire hirte
len elkeskenyed, rvidke, les hegyben vgzdk; csaknem laposak vagy
lapos-vlgyesek; alig veltek, de hegykkel lefel s flre is grblk; als
lapjukon finoman molyhosak; fels lapjukon esupaszak, elg simk fnye
sek, vilgos zldek; szleiken les fogakkal srn, de nem szablyosan
frszesek. Levlnyelk hosszas vagy kzphossz, merev csaknem csupasz,
als feln sttvrpirossal csaknem vgig bemosott; inkbb vagy kevsbb
les szgekben flfel ll. Levlplhi tbbnyire fejletlenek, kevss tart
sak. Virgrgyet krt levelei hosszas-kerlkesek, laposak, hullmosak; fl
ll, merev nyelkrl vzirnyosan sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Ekkorig mg senkisem irta le.
szrevtel. Npes vrosok mellett, piaczi elrustsra, nyeresges volna
nagyban is tenysztennk. B termsvel brhol is kpes lesz hlsan kifi
zetni a helyet, melyet a kertben elfoglal.

351

309. Tli cskos slyomalma.


Szrmazsa E becses alma hazja, Erdly keleti rszn Hromszkmegye, a liol rgid ta nagyban el van terjedve. Mikp Benk Dnes, altorjai birtokos bartom egyik, hozzm irt levelben mondja, Karatnn, AlTo)jn s Fel-Torjn ismer e fajbl olj'an fkat, melyek mindenikrl, egj'egy gymlcsterm vben 8090 vka almt is szretelnek. A Slyom alma"
elnevezs ppen oly npszer, kedvelt gyiimlcsnv a Szkelyeknl, mint
nlunk a Svri alma. Benk a sok kzt a fnebbit tartja legrdemesebbnek
arra, hogy szles krben elterjedjen; mert ennek fja rendkvl nagyi'a fej
ldik s tartslet; gymlcsei pedig ks tavaszig eltarthatok s igen kap
sak a piaczokon. Nlam mg nem termett: de, minthogy Benk Dnes bar
tom tbb zben is kldtt rla gymlcst hozzm, melyekrl a fajt lerhat
tam, mr is bemutathatom azt krlmnyes leiisban is.
rsideje. Febr. pril. Vidkem mostoha viszonyai kzt valsznleg
nov. december.
Minsge. II. rend csemege-, de jeles hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kissebb is, nagyobb is.
Alakja. Tojsdad gmbly vagy tojsdad kpos; egyik oldaln kiss
hzottabb s emelkedettebb, mint a msikon; gyakran csaknem kalvilszeren
bordsfllet. Zme a kzptjnl kiss albb, a szras vg fel esik, honnt
szra fel szelden gmblydik s szra kri kiss szles, laposas karim
ban vgzdik; kelyhe fel pedig elejnte szelden, aztn mindinkbb fogyva
boltozdik s kelyhe kri elg szk s ferdn ll karimban enyszik el.
Szra majd rvid s vastag, majd kzphossz,kzpvastag, fs, de tvnl
tbbnyire hsos, vgig finoman molyhos; inkbb vagy kevsbb tgas s
elg mly tlcsralaku regbe helyezett. K e l y h e kicsi, zrt; rendetlenl
flll vagy egymshoz tapad, molyhos osztvnyival szk s nem mly csszealaku regben l, melynek falain rnczok s apr bordk nylnak fl a
karimra s ott hullmos emelkedseket alkotnak s aztn inkbb vagy ke
vsbb elszlesedve a gymlcs derekra is levonulnak s annak kerekdedsgt kiss megzavarjk.
Szne. Bre kiss vastag s igen szvs, sima, kiss zsrostapintatu,
elg fnyes; elejnte sppadt zld; rtvel szalmasrga; napos oldaln karminpiros, szakadozott, keskeny cskokkal mintegy bevonalzott s kzben-kzben halavnyabb pirossal mosott vagy belehelt. Pontozata ritksan elhintett,
fehres, csakis a piros sznben tnik kiss szembe. Rozsda-alakzatok nem, de
kisebb-nagyobb, barns ragyaszeplk nha mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa. fehres vagy zldes-fehr, elg finom, kevss tmtt,
mg teljes rtvel is inkbb roppans, mintsem porhany; leve elegend,
czukros, gyngd savanynyal emelt, szelden illatos, kellemes fszeresz.

352

Magtokja nyilttengely; tgas s nyilt fikjaiban szmos, hosszas-tojsdad,


stt gesztenyeszn, p magot rejt. Kehelycsve kupalakn.
Fja. Elg vgnvs, egszsges, igen edzett; korn, rendesen s szerfl()tt bven term ; flll vagy elg les szgekben flfel trekv gai
val, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg srlonibos, de kellleg szells koront alkot. Alkalmas szlasfnak s nyess
alatt tartva gulafnak is. Mindentt jl dszlik; de, hogy folyvst gazdagon
teremhessen, hiszem, hogy kellleg nyirkos talajra lesz szksge ennek is,
mint minden almafajnak.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel mindin
kbb elvkonyodk: de hegyknl tbbnyire biinksan vgzdk; egyenesek,
noha elg knyksek, bordzatlanok; egsz hosszukban hamvasak, inkbb,
mintsem molyhosak; aljuknl zldesbarnk, hegyknl pirosasbarnk ; aprbbnagyobb, kerek vagy hosszas, fehres pontokkal aliuk fel srbben s szembetnleg, hegyk fel ritksabban s nem szembetnleg pontozottak; tbbnjre hossz levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, kposak, kiss duzzadthtuak, tompahegyek,
lapulk, srfn fehrmolyhosak; alig kiemelked, boi'dzatlan talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, rvidkuposak, tompahegyek, aljuknl szennyes
barnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy csak kzpnagyok ; elg vkony, de kiss
kemnyszvetek; hosszas tojsdadok vagy kerlkesek; majd szablyosan,
majd kiss hirtelen elkeskenyed, hosszas s kiss flrecsavarod, les heg}'ben vgzdk; laposak vagy laposvlgyesek, alig veltek; nyelkrl csak
nem vzirnyosan elllk; als lapjukon finoman molyhosak; fels lapju
kon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos-zldek; szleiken
elrehajl, tompa vagy kiss les fogakkal nem mlyen s nem szablyosan
frszesek. Levlnyelk kzphossz, elg vastag vagy kzpvastag, merev,
finoman molyhos, tvnl stt viola-sznnel mosott; nyilt szgekben flfel
ll. Levlplhi ridomuak vagy keskenylndssak, elg tartsak.
Virgrgyet kit levelei vltoznagysgnak, de rendszerint keskenyeb
bek, mint a vesszkn levk, vlgyesek, kiss hullmosak ; rzsunt flfel
ll, rvides, merev nyelkrl velten lefel hajlk.
Hasonnevel. Nincsenek.
Leirl. Krlmnyesen mg senkisem irta le.
szrevtel. Mennyire vlik be alfldi viszonj-aink kz? ksbbi tapasz
talat fogja megmutatni. Hiszem azonban, hogy haznk magasabban fekv
vidkein csak oly becsesnek bizonyul be, mint szlfldn.

353

310. Benk boralmja.


Szrmazsa. E becses almt al-torjai birtokos, Benk Dnes bartom
ez eltt 21 vvel a br Apor csaldnak egy, rgta fnnll gymlcss
ben, Al-Torjn fedezte fl. Mikp hozzm 1880. vi maj. 6-rl irt levelben
mondja, az anyafa mr elpusztult: de neki van belle 3 darab termfja.
Boi'almnak cseldjei neveztk el, a kik almaszret alkalmval mr az des
musthoz hasonl, igen kellemes iznek talltk azt. Minthogy sem a gyj
temnyemben meglev almafajok kzt, sem knyveimben leirva, hozz hason
lt vagy vele azonosnak vehett nem talltam; valsznnek tartom, hogy
ez is egyike azon magrl keletkezett szmos fajoknak, melyekkel Pomona
des haznkat ajndkozta meg. Mint terjesztsre mlt, becses almafajt
ezennel bemutatom krlmnyes lersban.
rsideje. Nlam oct. dec.; hvsebb tjakon mjusig is eltart.
Minsge. I._ rend csemege-, hztartsi s piaczos gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha kissebb is.
Alakja. Lapos gmbaiaku, nha kpos gmbalaku; elg szablyosan bol
tozott skfllet. Zme kzptjra esik, honnt mindkt vge fel szelden,
de kelyhes vge fel tbbnyire kiss sszbblmzdva gmblydik s mind
kt sarkn csaknem egyenlen szles s laposas karimban vgzdik. S z r a
rvid, vastag vagy nha elg hosszas vkony, fs, bunksan vgzd, csupasz,
nha liusos dudorkk vagy grcsk is mutatkoznak rajta; szablyosan kika
nyartott tgnyilsu, de szk s elg mly regbe helyezett, melynek falai
simk s csak nha nmifinombarns sugaras rozsdval bevontak. K e l y h e kicsi,
zrt, nha pedig nyilt vagy flig nylt; bokrtsan flll, rvides s moly
hos osztvnyaival elg tgas, de ritkn mly tnyralaku regben l, mely
nek falain s karimjn csak ritkn mutatkozik nmi nyoma a bords vagy
hullmos emelkedseknek s a gymlcs kerekdedsge rendszerint szablyos.
Szne. Bre elg vkony, de szvs, sima, kiss zsrostapintatu, elg
fnyes, elejnte bgyadt zld; rtvel szalmasi'ga; napos oldaln nha igny
telen narancspirossal belehelt. Pontozata inom, alig szrevehet. Rozsdaalak
zatok nem, de kssebb-nagyobb barns ragyaszeplk nha mutatkoznak rajta.
Belseje. Hsa fehr, magtokja krl zldes erekkel, finom, kiss laza,
porhany; leve b, czuki'os, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fszeresz. Magtokja nylttengely; zrt vagy kiss nyilt, lapos kagylalaku fik
jaiban, zmk tojsalaku, stt gesztenyeszn, p, de kevs magot rejt.
Kelielycsve szk tlcsralaku, a gymlcsbe csaknem a magtokig lehatol.
Fja. Vgnvs, erteljes, igen edzett; korn s igen bven tenn;
flll vagy kiss nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gyml
csz szervekkel hamar s jl berulizkodnak, szp lombos, kellleg szells,
magas gmbalaku koront alkot. Jl dszlik mindenfle almaalanyon; alkal23

354
mas szlasfnak s gulafnak is. Mg vidkem mostolia viszonyai kzt is
vgan tenyszik. Gymlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, karcsak, kzpvastagok, hegyk fel
mindinkbb elvkonyodk; egyenesek; alig szrevehetleg knyksek; bordzatlanok; finoman s ritksan molyhosak, pirossal rnyalt sttbarnk, aljuk
fel pedig zldesbarnk; apr, tbbnyire kerek, fehr i)ontokkal ritksan s
nem szembetnlegpontozottak; rendetlen tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, kposak, laposhtuak, tompahegyek, lapulok, piro
sasbarnk, nagyrszt azonban srn fehrmolyhosak; alig kill, hi'ombords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, zmk tojsdadok, alig hegye
sek, aljuknl szennyesbarnk, hegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Nagyok vagy kzpnagyok; kiss vastag, de elg hajlkonyszvetek; szles tojsdadok; majd szablyosan, majd hirtelen elkeskenyed,
hosszas, les hegj'ben vgzdk; laposak vagy laposvlgyesek; kiss iveitek
s imllmos-szlek; nyelkrl rzsunt flfel llk; als lapjukon molyhosak;
fels lapjukon csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, csaknem stt zl
dek; szleiken elrehajl, tbbnyire ketts, les fogakkal elg mlyen, de
nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid vagy kzphossz, vastag
vagy kzp vastag, merev, molyhos, als feln stt violasznnel mosott; tbb
nyire les szgekben flfel ll. Levlplhi keskenylndssak, sztllk,
tartsak. Virgrgyet krt levelei majd nagyobbak, majd kissebbek s tbb
nyire keskenyebbek, mint a vesszkn levk, kerlkesek, szelden hullmo
sak; rvides vagy kzphossz, vkony, rugalmas nyelkrl bokrtsan fl
emelkedk.
Hasonnevei. Nincsenek.
{.eri. Krlmnyesen mg senkisem irta le.
szrevtel. Abbl tlve, hogy fja mg vidkemen is egszsgesebb,
mint brmely almafa, aztn, hogy gymlcsz szervekkel jl be van ruhz
kodva, hiszem, hogy mindentt, a hol az almafa rendesen s bven szokott
teremni, hlsan ki fogja fizetni a helyet, melyet a kertben'elfoglal. J llek
kel merem ajnlani nemcsak a gymlcstenysztk, hanem minden gyml
cssz figyelmbe is.

355

311. Tordai pros kalvi.


Szrmazsa. E kitn, tarts, tli almafaj valsznleg Erdlyben jtt
napvilgra. Dr. Wolf Gyula, a Torda-aranyosi gazd. egylet jeles titkra, a
ki velem 1881-ben ezen almafajt megismertetni szveskedett, azt irja rla,
hogy Torda-vidkn egyetlenegy, szzados fja van, mely venkint gazdagon
terem: de gymlcsszeti neve ismeretlen. Tbb v ta szorgosan kutattam
gymlcsszeti neve utn remlve, liogy a knyveimben lert gymlcsk
kitnbbjei kzt, bizonyra ott szerepel ez is: de hasztalan kutattam; mert
liozz hasonlt vagy vele azonosnak vehett egyet sem talltam. Minthogy
terjesztsre kivllag mltnak tallom; fnebbi nevet adva neki, krlm
nyes leii'sban ezennel bemutatom.
rsideje. Nlam iiov. jan.; hvsebb tjakon pril vgig is eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg I. rend csemege-, hztartsi s piaczos
gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha nagyobb is kissebb is.
Alakja. Vltoz; majd kpos gmbalaku, majd szablytalan tojsdad
vagy hengeres gmbalaku; ritkn sk, hanem szablytalanul bordzott fllet; egyik oldaln g3-akran hzottabb kiss s emelkedettebb, mint a m
sikon. Zme kzptjra esik, honnt mindkt vge fel csaknem egyenlen
boltozdik s mindkt sarkn szk karimban fogy el; tbbnyire azonban
szras vgn szlesebb a karimja, mintsem kelyhes vgn, a hol a gymlcs
kiss sszbbhuzdik s tbbnyire kiss ferdn ll, hullmos karimban
enyszik el. S z r a elg hossz, vkony vagy kzpvastag, fs, nagyrszt
azonban hsos s hajlkony; fnyes, piros mzzal csaknem vgig befutta
tott ; elg szablyosan kikanyartott szk s mly tlcsralaku regbe helye
zett, melynek falait nha, finom, sugaras rozsda-mz szokta bortani. Kelyhe
elg nagy, nylt vagy flignylt; flll, rvid s molyhos osztvnyaival elg
tgas, de nem mly i'egben l, melynek aljt, falait s karimjt inkbb
vagy kevsbb kiemelked, lapos rnczok vagy bordk s barzdk szag
gatjk meg s a gymlcs derekra is thaladva, ennek kerekdedsgt majd
mindig megzavarjk.
Szne. Bre vkony, de igen szvs, sima, fnyes, aranysrga, mibl
azonban csak az rnyas oldalon s rnykban ntt gymlcsknl ltszik ki
tisztn egy-egy folt; mert az egsz fllet stt s kkes pirossal vau el
takarva s csakis az rnykban nt gymlcsknl gyngdebb a piros szn
s ez is szakadozott, hosszas, s sr cskokban szokott jelenkezni. Pontozata nem p])en sr, de szablyosan elliintett, apr, fehres pettyekbl ll,
elg szembetn, rozsda-alakzatok nem, de fekets ragyafoltok itt-ott mutat
koznak rajta.
Belseje. Hsa srgsba jtsz fehr, magtokja kri zldes erekkel,
finom, tmttes, roppans vagy pezsg, de a szjban csaknem teljesen sztolvad;
23'

356
leve b, czukros gj'iigd savanjmj'al emelt, igen kellemes, lnk epei'illatu
s fszeresz. Magtokja nyilttengely; nem nagy, kagylalaku, nyilt ikjaiban
tojsdad, hegyes, sttbarna, p vagy idtlen magvakat rejt. Kehelycsve
rvid kiipalaku.
Fja. Erteljes,' igen edzett; nem ppen korn, de aztn rendesen s
igen bven term; kiss nyilt szgekben flfel trekv gaival, melyek gy
mlcsz szervekkel elg jl bernlizkodnak, szj) lombos s kellleg szells,
gmbalakn koront alkot. Mindenfle almaalanyon jl dszlik; alkalmas
szlasfnak s nyess alatt tartva gulafnak is. Mg vidkem mostoha viszo
nyai kzt is jl diszlik : de itt csak akkor terem bven, ha gykereivel a
fldben s leveleivel a lgben, nyron t is tall nyirkossgot. Gymlcsei
jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, kzpvastagok, hegyk fel lassndan
elvkonyodk, elg egyenesek, noha kiss knyksek, szeliden bordzottak;
egsz hosszukban finoman molyhosak, pii'osas-barnk vagy csaknem stt
barnk ; apr, kerek, itf-ott hosszas, fehres pontokkal ritksan s nem szembetnleg pontozottak ; rendetlen, tbbnyire azonban hosszas levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, kiss duzzadthtnak, hromsz
gnek, tompahegyek, lapulk, srn fehrmolyhosak; alig kiemelked, hrom
bords talapra helyezkedk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hosszas, karcsutojsdadok, tompahegyek, al
juknl szennyesbarnk, liegyknl srn fehrmolyhosak.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; elg vastag s kemnyszvetek,
merevek; szlestojsdadok; hirtelen ekeskenyed, rvidke, les hegyben
vgzdk; csaknem laposak vagy szleiken kiss flhajlk; a vesszk hegye
fel azonban csatornsak; nem veltek; nyelkrl csaknem vizirnyosan ell
lk; als lapjukon finoman molyhosak; fels lapjukon csupaszak, elg simk,
s elg fnyesek, vilgos zldek; szleiken elrehajl, jkora nagy, tompa
fogakkal elg szablyosan ftrszesek, Levhiyelk rvid vagy kzphossz,
vastag merev, moljdios, tvnl violaszinpirossal mosott vagy belehelt; inkbb
vagy kevsbb nyilt szgekben flfel ll. Levlplhi rvidek, lndssak,
sztllk, tartsak. Virgrgyet krt levelei vltoz nagysgak, laposak
vagy laposteknsek; csaknem vizirnyosan s mereven sztterlk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Tudtommal, krlmnyesen mg senkisem irta le.
szrevtel. Finomiz gymlcsei vgett megrdemli, hogy minden kert
ben helyet juttassunk szmra legalbb egy-egy fnak. Nagyban val tenysz
tse azonban csak ott jrna haszonnal, a hol a fld nyron t is kellleg
nyirkos maradhat vagyis almatenysztsre kedvez vidkeken.

357

m . SZILVK.
108. Szigeti zld szilva.
(Islo-verte; Grne Insolpflaume.)

Szrmazsa. Rgi, bizonytalan. Neve alatt tbbfle, egymstl lnye


gesen klmbz szilvafajok lehettek forgalomban; mert a rla kzltt le
rsok lnyeges vonsokban klnbznek egymstl. Dittrich nmet gyiimlcssz Handbucli der Obstknnde" czm nninkja Il-dik ktetnek 223-dik
lapjn mskp irja le a Szigeti zld szilvt, mint Leigel Kenntniss der
Pflaumen" czim munkja 11. ktetnek 73-dik lapjn. Mas Alfonz Pomologie
gnrale" czim munkjban szintn lnyeges vonsokban klmbzleg rja
le e szilvt, mint az imnt emltett nmet gymlcsszek. Melyik irta le e
hrom gymlcssz kzl a valdit? bajos volna megmondani. Hozzm e faj
ojtvesszkben, mg 1873-ban bold. Glocker, bartomtl, Enyingrl kerlt.
Tbb zben termett mr nlam. Mint terjesztsre mlt, becses szilvafajt ezen
nel bemutatom krlmnyes lersban.
Ersideje. Nlam aug. els felben ; hvsebb tjakon septemberig is
eltart.
Minsge. Csaknem kitnleg 1. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy, mint az Olasz zld szilva.
Alakja. Csaknem kerlkes, elg szp-termet. Zme kzptjra esik
honnt mindkt sarka fel csaknem egyenlen boltozdik: de szras vgn
reiulszerint rvidke cscsban, hegynl pedig meglehets tompn vgzdik.
Elrsze s hts vagy vgnyos rsze kevsbb dombor, mintsem kt ol
dala s gy a gymlcs inkbb szles, mint vastag. Vgnya sekly s igen
lapos, rendszerint csak egy kkes vonal ltal jelzett, mely a gymlcst kiss
egyenetlen flre szokta osztani. S z r a rvid vagy csaknem kzphossz,
vkony vagy kzpvastag, buuksan vgzd, srn s finoman szrs, itt-ott
rozsdafoltos; a gymlcs cscsn, kiss oldalt, csekly s szk regesbe
helyezett, melyet karims taljival egszen betlt. Bibepontja a gymlcs he
gyn, a vgny vonala vgn, cseklyke mlyedsben lthat.
Szne. Bre kiss vastag s SZVS, a gymlcsrl, mg ennek teljes r
tvel sem egy knnyen hmozhat le; elejn te haragos zld; rtvel bgyadt
zld; napos oldaln homlyos kkes vrssel belehelt. Pontozata igen sr;
tbbnyire a br alul ttetsz fehr pettyecskk alakjban jelenkez, elg
szembetn. Hamva inkbb vagy kevsbb sr, kkesfehr.
Belseje. Hsa vilgos zld, csaknem ttetsz, sugaras, tmttes, de csak
nem teljesen sztolvad; leve igen b, igen czukros, gyngd savanynyaj

358
emelt, igen kellemes fszereszt. Magva, mely hstl nem vlik el, a gy
mlcs nagysghoz mrt, hosszas kerlkes; kt oldala igen lapos s rdes;
hta elg szles s tompa; tarja csak a szras vg fel emelkedik ki egy
kiss s itt elg les.
Fja. Vgnvst, egszsges, igen edzett; elg korn s, habr nem ren
desen, de igen bven term; les szg'ekben flfel trekv, nylnk, de ers
gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, igen snrlombos,
felfordtott kpalak koront alkot. Alkalmas szlastanak s nyess alatt
tartva gulafnak is. Mindentt jl dszlik. Gymlcsei teljes rsk idejig
jl lljk hely ket a fn; de, ha megrtek, nmaguktl is knnyen le
hullanak.
Vesszei. Szmosak, hosszak, elg vastagok, vagy kzpvastagok, hegyk
fel mind-mindinkbb elvkonyodk; egyenesek, noha kiss knyksek; itt-ott
s csak alig szrevehetleg bordzottak; egsz hosszukban srn s finoman
szrsek, violaszn-pirossal rnyalt barnk; aljuktl kezdve j darabon sr
gs, reczs hrtyval bevontak; rendetlen vagyis itt-ott hosszas, itt-ott rvid
levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hasaskuposak, hegyesek, a vessztl elllk,
szrkvel tarkzott pirosasbai-nk; elg kiemelked, hrom, rvid bordval
jelzett, szk talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, hasastojsdadok, hegyesek, pirosasbarnk.
Levelei. Kicsinyek inkbb, mintsem kzpnagyok; elg vastag, s igen
kemnyszvetek; tbbnyire visszs tojsdadok vagyis nyelk fel inkbb elkeskenyedk, mintsem hegyk fel; hirtelen elkeskenyed, inkbb vagy kevsbb rvid, tompa vagy csak kiss les hegyben vgzdk; lapos-vlgyesek,
nem iveitek; nyelkkel egy irnyban rzsmit flfel llk; als lapjukon fi
noman szrsek; fels lapjukon csupaszak, nem simk, de fnyesek, vilgos
zldek; szleiken kerekhegy vagy tompa fogakkal elg srn s elg szab
lyosan frszesek. Levlnyelk rvides vagy kzphossz, kzpvastag, elg
merev, finoman szrs; inkbb vagy kevsbb nyilt szgekben'flfel ll;
mirigyei vagy hinyzanak vagy csak egy-kett mutatkozik a levltnyr sz
lre helyezve. Levlplhi hamar elhullk. A gymlcspeczkeken lev levelei
kicsinyek, laposak, nyelk fel k-alakulag elkeskenyedk.
Hasonnevei. Bizonytalanok.
Leri. M a s, Poniol. gnrale 11. 39. Nmi csekly eltrssel Mas Alfonsnak ezen leirsa legjobban r illik az n fajomra: mig a Dittrich sLiegel fnebb idzett leirsa az n fajomtl klrabz szilvafajrl kszlhetett.
szrevtel. Megrdemli, hogy minden kertben helyet szortsunk sz
mra. Mihelyt fja elrte gymlcsz kort; mg akkor is terem, a mikor
krltte ms szilvafajok meddk maradnak.

359

109. Dniel.
Szrmazsa. E kitn szilvt a zld ring-l magvri nyertem. A het
venes vek elejn elvetett magrl kelt csemete 1883-ban mutatta be elszr
finom gymlcseit. Mint csemege-gymlcsnek is, aszalvnynak is igen al
kalmas gymlcst terjesztsre mltnak tallvn, Drg Dniel, testi-lelki
j bartomnak, az n gymlcsszeti trekvseim leghsgesebb tmogat
jnak nevi'l kereszteltem el s hrom v ta a kt testvr hazban megle
hetsen el is terjesztettem mr.
Ersideje. Nlam aug. dereka tjn; hvsebb vidkeken, hiszem, hogy
sept. elejig is elhzdik.
Minsge. Kitnleg 1. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alakja. Szablytalan tojsdad. Zme kzptjra esik, honnt szra fel
is, hegye fel is csaknem egyenlen fogyva boltozdik s mindkt sarkn fer
dn ll, tompa vget alkot. Elrsze laposas dombom s mgis mindakt
sarknl flebb emelkedik, mintsem a hts vagy vgnyos rsz, mely a gy
mlcs kzepe tjn jl ki van domborodva; kt oldala szintn laposas dom
bor. Vgnya szles s lapos, a gymlcst tbbnyire egyenetlen flre oszt.
S z r a rendszerint, jellemzleg hossz, kzpvastag, hajlkony, bunksan
vgzd, finoman szrs, srn rozsdafoltos; az elrsz s a kt oldal fl
emelkedse ltal hatrolt, szk regesbe, fgglyesen helyezett. Bibepontja
a gymlcs hegyn, az elrsz s az egyik oldal flemelkedse mellett, csak
nem a flszinen lthat.
Szine. Bre kiss vastag, elg szvs, a gymlcsrl, ennek rtvel jl
lehmozhat; elejnte vilgos violaszin-piros: rtvel csaknem feketspiros
vilgosabb piros foltokkal tarkzva. Pontozata igen sr; apr, srgs ])etytyecskkbl ll, elg szembetn. E petytyecskk a gymlcs napos olda
ln, gyakran, szakadozott vonalkkk alakulnak t. Hamva elg sr vil
gos kk.
Belseje. Hsa aranysrga vasry csaknem narancssrga, finom, sugaras,
tmttes s csaknem olyan hsos, mint a Beszterczei szilva; leve b, igen
czukros, gyngd savanynyal emelt, gyngden illatos, igen kellemes fsze
resz. Magva, mely hstl elg jl vlik, a gymlcs nagysghoz mrve
kicsinynek mondhat, hosszas tojsdad, szras vgn tompa cscsocskban
vgzd; kt oldala csak kevss duzzadt, nem rdes, de rajta a szras
vgtl a hegyes vgig egy-egy les vonalszer bordcska hzdik vgig :
hta elg szles; kzptarja jl kiemelkedik, de csak a szras vg fel les.
Fja. Fiatal korban csaknem bujanvs, ksbb is egszsges s
edzett; korn s igen bven term; flll vagy kiss nyilt szgekben fl
fel trekv, ers gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beruhzkodnak,
srlombos, gmbalaku koront alkot. Alkalmas szlasnak s nyess alatt

360

tartva gulafuak is. Mindentt jl dszlik: de bven s rendesen csak kel


lleg nyirkos talajban terem. Gyiiinolcsei jl lljk lielyket a fn, a hol az
gakrl ngy csggenek lefel, mintha oda madzaggal volnnak flakasztva.
Vesszei. Szmosak, hosszak vagy igen liosszak, vastagok, hegyk fel
mind-mindinkbb elvkonyodk ; elg egyenesek, noha knyksek, csaknem
bordzatlanok; csnpaszak, pirosas sttbarnk; tvk fel fehres, i'eczs
hrtyval takartak; rendetlen, tbbnyire azonban elg rvid levlkznek.
Rgyei. Kicsinyek, karcsnknposak, hegyesek, a vesszvel tbbnyire pr
huzamosan flfel llk, szrkvel srfn tarkzott barnk ; elg duzzadt s
csak igen rviden bordzott talapon lk.
Virgrgyei. igen aprk, tojsdadok, tompahegj'ek, simk, pirosas
barnk ; nemcsak a gymlcspeczkeken, hanem a hosszabb vesszk rgyei
mellett is jelenkezk.
Levelei. Jkora nagyok; elg vastag s elg kemnyszvetek; szles
kerlkesek, itt-ott pedig szles s nha visszstojsdadok; liiposvlgyesek ;
nha pedig ketts csatornsak, a mikor t. i. a kzp gerincz egy sznvo
nalra emelkedik fl a levltuyr flhajlott kt szlvel; kiss veltek; nye
lkrl majd vizii'nyosan elllk, majd lefel konyulok; csnpaszak, nem simk,
bgyadtan fnylk, lnk vagy csaknem stt zldek; szleiken kerekhegy
fogakkal nem mlyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk kzp
hossz, vastag, merev, stt vrpirossal csaknem vgig befuttatott; csaknem
vzirnyosan elll; egy vagy kt, kiemelked, srgs mirigykje tbbnyire
a levltuyr szlre helyezett. A gymlcspeczkeken lev levelei kicsi
nyek, ludssak.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leri. Kz az els lersa.
szrevtel A ksei fagyok ellen vdett vrosi kertekben nagy haszon
nal lehetne mindentt tenysztennk. Nylt trsgen, mint.minden szilvafaj,
ez is csak akkor kpes az alfldn gazdagon teremni, ha a ktdtt gy
mlcst nem puszttja el a ksei fagy s a krtkony rovaroknak nem ked
vez az idjrs. Haznk emelkedettebb fekvs vidkein, hiszem, hogy haszon
nal jrna nagyban val tenysztse is.

361

110. Mas csszrja.


(Prune Eirpereiu'.)

Szrmazsa. E szp, nagy s j szilvt Mas Alfonz, a nem rg elhalt


franczia gymlcssz, a ki a gymlcsszeti-l s szllszetrl irt terjedel
mes s kitn mnnkival, liallliatatlan emlket hagyott maga utn htra, a
Co aranycsepp szilvjnak 185()-ben elvetett magvri nyerte. Mint olyan
szilva, melyet egy, lelkiismeretessgrl szltre ismert gymlcssz nyert s
ajnlott tenysztsre, csakhamar elteijedt mindenfel. Ojtvesszejt 1874-ben
kaptam a Simon-Louis testvrek hres gymlcstelepr, Plantiresbl. Tbb
zben termett mr nlam. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam jul. vgn, aug. elejn; hvsebb tjakon aug. vgig
is eltart.
Minsge. 11. rend csemege-, de I. rend piaczos s dszgymlcs.
Nagysga. Rendszerint igen nagy.
Alakja. Viszs tojsdad, a mennyiben vastagabb vge nem a szr fel,
hanem a gymlcs hegye fel esik, a hol rendszerint elg talpasn vgzdik
el; mg szras vge fel tbbnyire kposn sszehzdik. Kt oldala elg
duzzadt; elrsze rendszerint domboruabb, mintsem hts vagy vgnyos
rsze; vgnya lapos, de elg jl szembetn, a gymlcst csaknem egyenl
flre oszt. S z r a hosszas vagy kzphossz, vastag, alig szrevehetleg
szrs, itt-ott barnapettyes ; a gymlcs sarkn, szk regesbe helyezett,
melynek karimjt az egyik oldalon a vgny barzdolja t. Bibepontja a
gymlcs hegyn, a vgny barzdja vgn lthat.
Szne. Bre kiss vastag, nem elg szvs, de a gymlcsrl, ennek r
tvel, meglehetsen lehmozhat; elejnte fehres zld bborpiros pettyekkel
ritksan behintve; rtvel vilgos bborpirossal elnttt s sttebb piros
foltokkal tarkzott. Hamva ritks, szp kkespiros.
Belseje. Hsa vilgossrga, flfinom, kiss rostos, flszerint olvad ; leve
igen b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, gyngden illatos, kelle
mes z. Magva nem vlik el hstl, a gymlcs nagysghoz mrve ki
csinynek mondhat, szablytalan tojsdad, szras vgn cscsosan vgzd ;
kt oldala laposas dombom, rdes s kiss rnczos; hta elg szles tom
pa tarj OS.
Fja. Elg erteljes s edzett; korn s bven term; elg les sz
gekben flfel trekv, de ksbb sztll gaival, melyek gymlcsz szer
vekkel jl beruhzkodnak, srlombos, tereblyes koront alkot. Inkbb
val lczezett melletti mvelsre vagy bokoralakn fnak; mert nagy gy
mlcseit, ha nem veri is le, de megroncsolja a szl s ez ltal rt azok szp
sgnek. Mg vidkem mostoha viszonyai kzt is elg jl tenyszik; de itt
csak rendkvl kedvez vjrskor kpes teremni.

362

Vesszei. Szmosak, liosszak. kzpvastagok, liegyk fel mindinkbb


elvkonyodk; egyenesek, uolia kiss knyksek; bordzatlanok, de liegyk
fel finoman bordzottak; csupaszak, aljuk fel fnyes, fehr hrtyval be
vontak ; napos felkn barns-vrsek; rnyas flkn zldesbarnk; igen
apr, kerek, fehres pontokkal elg srn, de alig szembetnleg pontozottak; rendetlen, tbbnyire azonban rvid levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok, hosszaskuposak, hegyesek, a vessztl elllk
vagy a vesszvel prhuzamosan flfel llk; szrkvel szegett barns pik
kelyekkel takartak; elg kiduzzadt, laposan bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdad gmblyek, szrkvel tarkzott gesztenyesznek, tbbn3'ire csak a gymlcspeczkeken jelenkezok.
Levelei. Kzpnagyok; kiss vastag s elg kemnj^szvetek ; szles
kerlkesek; tompa hegyben vgzdk; laposak vagy visszsn blzttek
vagyis szleiken lefel hajlk; alig veltek; gyenge korukban alul-flttl rit
ksan szrsek; rt koriikban csupaszak, elg simk, bgyadtan fnylk,
homlyos fzldek ; szleiken jkora nagy, tompa fogakkal srn s elg
szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid, elg vastag, merev, ritksan sz
rs, violaszin-pirossal mosott vagy belehelt; rzsnt flfel ll; mirigyei vagy
hinyzanak vagy csak nha jelenkezik egy vagy kett a levltnyr szlre
helyezve. Levlplh szleslndssak, fogasak, alul szrnyasak, nem tart
sak. A gymlcspeczkeken lev levelei tbbnyire nagyobbak, mint a vessz
kn levk, visszs tojsdadok, laposak vagy szleiken lefel hajlk, nyelk
rl kiss lefel konj'ulk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. M a s, Le Verger, VI. 63. a 32. sz. alatt. Msok tudtommal mg
nem irtk le.
szrevtel. A nagy szilvkban gynyrkdk kedvrt, nagy vrosok
mellett, piaczi elrusitsra nyeresges volna tenysztse mindentt, a hol a
fld nyron t is kellleg nyirkos maradhat: de knnyen kiszrad, laza
fldben kevs hasszonnal jrna tenysztse.

363

. reglaki korai szilva.


Szrmazsa. E jeles szilvt Glockei Kroly bartom tbb ms gy
mlcsfajjal egytt, nhny hnappal halla eltt, 1879-ben kldtte meg
hozzm ojtvesszkben. A kldemnyhez rt, ksr levlben azt rja e szilvafajrl, hogy azt Somogymegyben, ()reglakon dzte fel s mltnak
tallta arra, hogy a hazban mindenfel elterjeszszk. Mint nll, hazai
szilvafajt, mely azta nlam is tbb zben termett, ezennel bemutatom k
rlmnyes leii'sban.
rsideje. Nlam aug. elejn; hvsebb tjakon, hiszem, hogy septemberig is eltart.
Minsge. T. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy, mint az Olasz zld szilva, melyhez alakjra
nzve is nagyon hasonlt.
Alakja. Hosszas, csaknem hengeres tojsdad. Zme kzptjra vagy
kiss a szras vg fel esik, honnt hegye fel inkbb sszehzdik, mint
sem szra fel, a hol a szr krl laposas karimban vgzdik; mg hegy
nl tompa vagy gmblyded csucsocskban enyszik el. Elrszn s kt
oldaln laposas-domboru; hts vagy vgnyos rsze is csak a szras vg
fel emelkedik ki s a gymlcs kt sarka fel mindinkbb lelapul. Vagnya
csak a szras vg fel mlyed be kiss a gymlcsbe, egyebtt szre sem
vehet s legflebb egy kkes vonallal van megjellve, mely a gymlcst
majd egyenl, majd egyenetlen fli'e osztja. Szra rvides, elg vkony,
finoman szrs, itt-ott rozsdafoltos; szpen kikanyartott, szk s mly reg
esbe helyezett, melynek karimja a gymlcs kt oldala fell kiss flebb
emelkedik, mintsem a hts s elrsz fell. Bibepontja a gymlcs hegyn,
a vgny vonala vgn lthat.
Szne Bre vkony, de szvs, a gymlcsrl, ennek rtvel, jl leh
mozhat; elejnte violaszn-piros, rtvel kkes-piros s itt-ott csaknem feke
ts; apr, srga pettyecskkkel srn, de nem szembetiileg pontozott.
Hamva elg sr, kkes.
Bejseje. Hsa zldes-srga, finom, sugaras, tmttes; leve elg b, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes z. Magva, mely hstl elg
jl elvlik, szablytalan hosszas tojsdad; kt oldaln lapos inkbb, mintsem
dombor, rdes s rnczos; hta keskeny; tarja csak a szras vg fel
emelkedik ki s itt kiss les.
Fja. Elg vgnvs, egszsges s edzett; korn s igen bven,
csaknem rendesen term; nylt szgekbeii flfel trekv, nylnk gaival,
melyek gymlcsz szervekkel elg jl beruhzkodnak, ritks lombozat,
szablytalan^ szells koront alkot. Alkalmas szlasfnak is, bokoralaku
fnak is. Mindentt jl tenyszik: de bven s rendesen csak kellleg nyir
kos talajban terem. Gymlcsei teljes rsk idejig, jl lljk lielyket fn.

364

Vesszei. Nem szmosak, igen hosszak, kzpvastagok, liegyk fel lassudan elvkonyodk ; elg egyenesek, alig knyksek ; szelden bordzottak;
egsz hosszukban csupaszak, aljuknl zldes-barnk, hegykul s napos
flkn pirosas-barnk; rendetlen, tbbnyire azonban hossz levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, karcsukuposak, igen hegyesek,
a vessztl kiss elllk, szrkvel- tarkzott pirosas-barnk; alig kiemel
ked, hrombords talapon lk.
Virgrgyei. Aprk, tojsdadok, hegyesek, szrks-barnk, tbbnyire
csak a gymlcspeczkeken jelenkezk.
Levelei. Nagyok; vkony s hajlkonyszvetek; szles kerlkesek ;
rvidke, szrs hegyben vgzdk; laposak vagy szleiken lefel hajlk;
alig veltek ; itt-ott rendetlenl hullmosak; nyelkrl kiss lankadtan lefel
konyalk; als lapjukon finoman szrsek; fels lapjukon csupaszak, elg
simk, nem fnyesek, homlyos fzldek; szleiken elrehajl, kiss tompa
fogakkal elg mlyen, de nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid,
vastag, elg merev, alig szrevehetleg szrs, tvnl violaszn-])iros; tbbnyh'e vizirnyosan elll; egy vagy kt, kiemelked mirigye a levltnyr
szlre helyezett. Levlplhi elg kifejldttek, szrnyas s fogas-lndssak,
elg tartsak. A gymlcspeczkeken ev levelei kisebbek, keskenyebbek,
mint a vesszkn levk, laposak; rvidke vkony nyelkrl lankadtan szt
terlk.
Hasonnevi. Nincsenek.
Leiri. Tudtommal eddig mg senkisem irta le.
szrevtel. Kttt, de termkeny s kellleg nyirkos fldben megrdemlen, hogy aszalvnynak nagyban is tenyszszk. Knnyen kiszrad,
laza talajban kevs haszonnal ji'ua tenysztse.

365

112. Drell nagy szilvja.


(rosse Quotsche de Dorell; DroU's grosse Zwetsche.)

Szrmazsa. ] jeles szilva Csehorszgbl szrmazik. Liegel, a ki legelszi- vta le krlmnyesen, Dr. Drelltl kapta volt Kuttenbergbl, a hol
azt Drell, lltlag, a Nagy magyai- szilva ( = Grosse ungarische Zwetsche)
magvri nyerte volt. Melyik az a Nagy magyar szilva? Gymlcsszeti
knyveim egyikben sem tallom lerst. Mint aszalsra igen alkalmas
szilva, mely nagysgra gyakran az Olasz kk szilvval vetekedik, meglehe
tsen el van mr tei'jedve mindenfel. Nlam e faj nem volt meg eddig ; de
Aradon, Ottrubay Kroly, ti'vnyszki elnk bartom kertben, a hol a fajt
gymlcsei s nvnyzete utn krlmnyesen lertam, mr tbb zben teimett a lersokkal teljesen egyez gymlcsket.
rsideje. Az alfldn sept. elejn; hvsebb tjakon sept. vgig is eltart.
Minsge. II. rend csemege-, de I. rend hztartsi gymlcs.
Nagysga. Nagy vagy jkora nagy.
Alal<ja. Tojsdad-kerttlkes; oldalrl nzve hasonlt a beszterczei szilva
alakjhoz. Zme kzptjra vagy kiss flebb, a szras vg fel esik, lionnt szra fel inkbb sszeszkl, mintsem hegye fel; elrszn kevsbb
dombor, mintsem hts vagy vgnyos rszn, a hol a kzptjon jl ki
domborodik, de szra fel hirtelen, hegye fel pedig szelden lelapul, kt
oldala rendszerint duzzadtabb mint a Beszterczei szilvnl tapasztalhat.
Vgnya sekly, szles s lapos; tbbnyire egyenetlen flre osztja a gy
mlcst. Szra rvid, inkbb vkony, mintsem kzpvastag, csupasz, itt-ott
rozsdafoltos, tbbnyire bunksan vgzd; a gymlcs sarkn, szk mlye
dskbe mintegy erszakosan benyomott. Bibepontja srgs, elg szembe
tn, a gymlcs hegyn, a vgny vonala vgnl lthat.
Szne. Bre elg vastag s szvs, a gymlcsrl, ennek rtvel, jl
lehmozhat; stt vagy csaknem fekets-violaszn. Pontozata igen sr,
apr, si'gs pettyecskkbl ll, alig szembetn. Hamva elg sr, vil
gos-kk.
Belseje. Hsa srgs, nha zldes-srga, kiss ttetsz, sugaras, tmttes, de csaknem olvad; leve b, czukros, finom savanynyal emelt, gyng
den illatos, igen kellemes-z. Magva a gymlcs nagysghoz mrt. Kr,
hogy nem vlik hstl! Kt oldala csak kevss duzzadt, de szrevehetleg
rdes; hta elg szles, tompa, de a szras vg fel lestarjos.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; korn s bven term; elg
les szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl
beruhzkodnak, srlombos, felfordtott kpalak, magas koront alkot.
Alkalmas szlas fnak s nyess alatt tartva, gulafnak is. Mindentt jl

366

dszlik ugyan : de bven s rendesen csak ott terem, a liol a fld kellleg
nyirkos. Gymlcsei jl lljk lielyket a fn.
Vesszei. Elg szmosak, hosszak, elg vastagok vagy kzpvastagok,
liegyk fel nndmindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek, nolia knyksek;
szembetnleg s hosszan bordzottak; egsz hossznkban csnpaszak, rnyas fl
kn zldek; napos flkn pirossal rnyalt szennyes-ba]nk; aljnk fel j dara
bon fehres hrtyval takartak; rendetlen, tbbnyire azonban elg rvid
levlkzek.
Rgyei. Elg nagyok vagy kzpnagyok, kiss hosszas kposak, he
gyesek, a vesszvel csaknem prhuzamosan flfel llk, szrkvel tarkzott
pirosas-barnk; inkbb vagy kevsbb kiemelked, hrom bords talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, alig hegyesek, csupaszak, jjirosasbarnk.
Levelei. Kzpnagyok; elg vastag, de nem kemnyszvetek; kerek
dedek vagy szles-tojsdadok; rvidke, szrs hegyben vgzdk; laposak,
de szleiken kiss flhajlk s szelden hullmosak; alig iveitek ; als lap
jukon finoman szrsek] fels lapjukon csupaszak, nem simk, hanem szel
den babosak, bgyadtan fnylk, vilgos fzldek; szleiken tompn s sza
blytalanul frszesek. Levlnyelk rvid, elg vastag, merev, finoman sz
rs ; csaknem vzirnyosan elll; egy vagy kt mirigye majd a levltnyr
szlre, majd kiss albb, a nylre helyezett. Levlplhi szrnyas s fogaslndssak, elg tartsak. A gymlcspeczkeken lev levelei kicsinyek,
keskenykerlkesek, laposak, kiss hullmosak.
Hasonnevei. Drrell's neue grosse Zwetsche.
Leiri. L i e g e 1, Kemitniss der Pflaumen, II. 12.
0 b e r d i e c k, llhistr. Handb. der Obstk. VI. 205.
M a s , Pontot, gnrak, II. 27. s msok.
szrevtel. Az alfldn csak nagyobb folyvizeink mellkn, fkp pe
dig a homokos iszaplerakodsbl ll talajban volna rdemes nagyban is te
nysztennk. Haznk emelkedettebb tjkain, hiszem, hogy brhol is hl
san kifizeti a helyet, melyet szmra juttatunk.

367

113. Prince piros ringlja.


(Eeino-Claude-ruge de P r i n c o ; Prinzcns rotho Reineclaude.)

Szrmazsa. E kitii szilva Ameiikbl szrmazik. Az Uj-York llam


ban, Flusliiiigban nyeile 1790-ben a Zld ringl mag vri Piince-nev faiskolatuiajdonos. Napjainkban meglehetsen el van mr terjedve mindenfel.
Ojtvesszejt 1870-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben ter
mett mr nlam is. Fajom valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam aug. dereka tjn; hvsebb tjakon septemberig is eltart.
Minsge. I. rend csemege- s hztartsi gymlcs.
Nagysga. Kzpnagy, nha jval nagyobb is.
Alakja. Szablytalan gmbalaku vagy rvid tojsdad-gmbly; kt vgn
kiss belaptott. Zme majd kzptjra, majd kiss flebb, a szras vg fel
esik, honnt hegye fel rendszerint kiss sszbbhnzdik, mintsem szra fel;
elrszn s kt oldaln csaknem egyenlen s jl ki van domborodva; de
hts rsze mr kevsbb dombor. Vgnya szles s lapos, nha azonban
elg jl bemlyed a gymlcsbe, melyet egyenetlen flre szokott osztani. S z r a rvid vagy rvides, ritksan s finoman szrs, itt-ott rozsdafoltos; a gy
mlcs sarkn elg szk s mly regesbe helyezett, melynek karimjt az
egyik oldalon, a vgny barzdolja t. Bibepontja a gymlcs hegyn, a v
gny vonala vgn, cseklyke mlyedsben lthat.
Szine. Bre vastag s elg szvs, a gymlcsrl, ennek rtvel, jl le
hmozhat; elejnte barns piros; rtvel sttebb barnapiros; napos oldaln
csaknem feketsbarna ; a]r, srgs pontokkal srn s elg szembetnleg
pontozott. Hamva ritks, fehres kk.
Belseje. Hsa csaknem aranysrga, finom, sugaras, tmttes; leve ele
gend, czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes fszeresz. Magva
mely hstl rendszerint jl vlik, szles kerl kes;"-kt oldala rdes srnczos; hta csaknem tompa.
Fja. Erteljes, igen edzett; nem ppen korn, de aztn elg bven ter
m; fl s sztll ers gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl beru
hzkodnak, ritks, szells, terjedelmes koront alkot. Szlas fnak sugrnvs szilvacsemetk koronjra ojtand. Mg vidkem mostoha viszonyai
kzt is jl tenyszik: de itt csak akkor terem kielgtleg, a mikor a meg
elz v ess volt s a r kvetkez tavaszon hvs idjrs uralkodik. Gy
mlcsei jl lljk helyket a fn.
Vesszei. Nem szmosak, hosszak, vastagok, hegyk fel mindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek, merevek,'kiss knyksek; hegyk fel szel
den bordzottak; csupaszak, homlyos violaszinbarnk; nha pirosasbarnk; al
juk fel j darabon, srgs vagy szrks hrtyval bevontak; rvid levlkzek.

368

Rgyei. Kicsinyek vagy kzpnagyok, rvid s liasaskuposak, kiss liegyesek, a vesszvel csaknem pi'huzamosan flfel llk; szrkvel kiss tark
zott gesztenyeszinflek; a vesszk derekn csak kevss, de a vesszk hegye
fel jl kidnzzadt, kt szln bordzott talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, tojsdadok, hegyesek, szrkvel kiss tarkzott
pirosas gesztenyeszinfek; tbbnyire csak a gytmlcspeczkeken jelenkezk.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; vastag s elg merev-szvetek ; szles kerlkesek, itt-ott pedig tojsdadok vagy visszs-tojsdadok;
rvidke, tompa hegyben vgzdk ; laposak vagy igen lapos-vlgyesek ; alig
veltek ; a vesszk aljn levk tbbnyire lefel konyulok, egyebtt pedig
csaknem vzirnyosan elllk; als lapjukon finoman szrsek; fels lapjukon
csnpaszak, elg simk, bgyadtan fnylk, vilgos zldek; szleiken tompa
fogakkal srn s elg szablyosan frszesek. Levlnyelk kzphoss'-iu, elg
vastag vagy kzpvastak, hajlkony, finoman szrs, szelidpirossal sznezett;
csaknem vzirnyosan elll; egy vagy kt mirigye tbbnyire a levl-tnyr
szlre helyezett, Levlplhi kicsinyek, rvidek, aljuknl szrnyasak, elg tar
tsak. A gymlcspeczkeken lev levelei kisebbek, keskenyebbek s arnylag
hosszabbak, mint a vesszkn levk.
Hasonnevei. Auserlesene rothe Reineclaude; Piince's red Gage.
Leirl. IJ i e g e 1, Kenntniss de.r Pjlmivien, IV. 28.
0 b e r d i e c k, llliistr. Handb. der Obstk. V. 2.51. s msok.

szrevtel. Inkbb val e szilvafaj haznk magasabban fekv tjkaira


mintsem az alfldre. Ott a fld is, leveg is nyirkosabb, mint az alfldn,
hol szrazsg alkalmval sem a fldben, sem a levegben nem tallja fl a
szilvafa a neki szksges nyirkossgot. Kellleg nyirkos talajban azonban
brhol is elnys volna tenysztse.

369

114. Behrens kirlyszilvja.


(Eoyale de Belirens; Behrons Knigspflaume.)

Szrmazsa. E jeles szilvt Liegel nyerte a Toursi kirlyszilva mag


vri s bartjnak, a Tjbeck melletti Travemnde-ban lak, jeles gyiimlcssznek, Behrens Henriknek nevrl elkeresztelve kezdette elterjeszteni.
Napjainkban mr meglehetsen el van terjedve mindenfel. Ojtvesszejt
1872-ben kaptam Oberdiecktl, Jeinsenbl. Tbb zben termett mr nlam.
Fajom, valdisga ktsgtelen.
rsideje. Nlam jnl. vgn, aug. elejn; hvsebb tjakon nha sept.
elejig is elhzdik.
Minsge. 1. rend csemegegymlcs.
Nagysga. Kzpnagy; nha jval nagyobb is.
Alal<ja. Kt sarkn inkbb vagy kevsbb belapitott gmbalaku. Zme
kzptjra esik, honnt mindkt sarka fel csaknem egyenlen boltozdik.
Elrsze, fkp a gymlcs hegye fel, domboruabb, mintsem hts vagy
vgnyos rsze; kt oldala laposas dombom. Vgnya sekly, alig vagy
ppen nem mlyed a gymlcsbe, melyet kiss egyenetlen flre szokott osz
tani. S z r a rvid vagy csaknem kzphossz, elg vkony, csupasz, bunksan vgzd; a gymlcs sai'kn szk s elg mly, csszealaku regbe
helyezett, melynek karimja a vgnyos oldal fel ferde hajlst mutat.
Bibepontja a gymlcs hegyn, igen lapos mlyedskben, az elrsz fl
emelkedse mellett lthat.
Szne. Bi'e vastag s elg szvs, a gymlcsrl, ennek rtvel, knynyen lehmozhat; elejnte vilgos violaszu-piros; rtvel sttkkes-piros,
itt-ott vilgosabb piros foltokkal tarkzott. Pontozata ritks, apr, srgs
pettyecskkbl ll, alig szembetn. Hamva elg sr, fehres-kk.
Belseje. Hsa srgs, csaknem ttetsz, sugaras, tmttes, de teljes
rtvel lgy s csaknem olvad; leve b, igen czukros, gyngd savanyuyal
emelt, igen kellemes, fszei-esz. Magva, mely hstl knnyen elvlik, a
gymlcs nagysghoz mrt, zmk-tojsdad, vagy csaknem kerfllkes; kt
oldala laposas-dombor s szelden rdes; hta elg szles; tarja, fkp a
szras vg fel, kiss kiemelked s elg les.
Fja. Fiatal korban csaknem bujn, de ksbb is elg vgan nv,
egszsges, igen edzett; korn s a neki kedvez helyen igen bven term;
kuszitan fl- s sztll s ksbb lefel is grbl gaival, melyek gy
mlcsz szervekkel jl beruhzkodnak, elg lombos, de szells koront al
kot. Alkalmas szlas fnak s lczezef melletti mvelsre is. Mindentt
jl dszlik ugyan: de csak ott terem bven s rendesen, a hol a talaj szi'azsgkor sem veszti el kell nyirkossgt. G-ymlcsei, ha megrtek, n
maguktl is lehullanak a frl.
2

370

Vesszei. Szmosak, hosszak, kzpvastagok, kegyk fel mindinkbb


elvkonyodk; egyenesek, de buja nvsk folytn a szljrsnak miHden
oldalrl kitett alfldn, kinflekp is elgrblk; kiss knyksek; bordzottak; csnpaszak, violasznnel rnyalt stt-barnk; aljnk fel srgs,
reczs hrtyval szakadozottan bevontak; rendetlen, tbbnyire azonban lioszszas levlkzek.
Rgyei. Kzpnagyok, hasaskuposak, elg les, de i'vid hegyben vg
zdk, a vessztl kiss elllk, szrkvel rnyalt ph'osas-barnk ; alig ki
ll, hi-ombords talapon lk.
Virgrgyei. Aprk, hasastojsdadok, alig hegyesek, simk, pirosas
barnk.
Levelei. Elg nagyok vagy kzpnagyok; elg va-stag s trkenyszvetfek, tojsdadok, itt-ott csaknem kerlkesek; rvidke, flrecsavarod
hegyben vgzdk; csaknem laposak; szleiken rendetlenl hullmosak;
alig veltek; als lapjukon kiss szrsek; els lapjukon csupaszak, nem
simk, bgyadtan fnylk, homlyos-zldek; szleiken tompa fogakkal elg
srn, de nem mlyen s nem szablyosan frszesek. Levlnyelk rvid
vagy igen rvid, elg vastag, merev, fels feln finoman szrs, stt-viola
sznnel csaknem vgig befuttatott; csaknem vizirnyosan elll; egy vagy
kt, kiemelked mirigye kzel a levl laiijhoz vagy ennek szlre helyezet^t.
Levlplhi rendkvl hamar elhullk.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. L i e g e 1, Kenntniss der Pflatimen^ III. 90.
O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. III. 413. Msok tud
tommal mg nem rtk le.
szrevtel. Vidkem mostoha viszonyai kzt csak akkor kpes kielgitleg teremni; ha a megelz v ess volt s a kvetkez tavaszkor h
vs idjrs uralkodik, mely a krtkony rovarokat meggtolja abban, hogy
a ktdtt gymlcsket mind elpusztthassk. Kellleg nyirkos talajban,
hiszem, hogy mindentt kpes lesz hlsan kifizetni a helyet, melyet a kert
ben szmra juttatimk.

371

115. Bryanston ringlja.


(Reine-Clando Bryanston ; Bryanston

gage.)

Szrmazsa. E jeles szilvrl knyveimben mitsem tallok fljegyezve.


Mg puszta neve is csak a Simon-Louis testvrek nagy katalogjban, a
Guide pratique-ben fordul el ilyen, rvidke jellemzssel : Gymlcse nagy,
tojsdad gmbalaku, pirosfoltos zldszn. Hsa srgs, finom, jz, leves,
czuki'os, savanyks, illatos. Kitnleg I. rend; iik sept. kzepn. Fja
erteljes s termkeny. Gymlcse nagyobb s szebb, mint a Zld ringl
gymlcse, meljiiez minsgre nzve nagyon hasonlt, fiija pedig edzettebb,
mint a Zld ringl fja". Valsznleg ujabbkoii nyeremny s Angolorszg
bl szrmazik. Ojtvesszejt 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvrektl,
Plantiresbl. Tbb zben termett mr nlam is a fnebbi jellemzssel jl
egyez gymlcsket, minlfogva fajom valdisgban nincs okom ktelkedni.
rsideje. Nlam aug. vgn, sept. elejn: hvsebb tjakon sept. dere
kig is eltart.
Minsge. Kitnleg I. rend csemege-gymlcs.
Nagysga. Jkora nagy ; gyakran jval nagyobb, mint a Zld ringl.
Ala<ja. Tojsdad-gnibalaku, de ritkn szablyostermet. Zme kzp
tjra esik, honnt mindkt sai'ka fel csaknem egyenlen boltozdik s mind
kt sarkn tompn vgzdik. Elrsze s kt oldala kevsbb dombor,
mintsem hts vagy vgnyos rsze. Vgnya igen sekly s lapos, a gy
mlcst tbbnyire egyenetlen flre oszt. S z r a rvid, vastag, szrs,
bunksan vgzd; a gymlcs sarkn szk regesbe mintegy erszakosan
benyomott. Bibepontja a gymlcs hegyn, a vgny vonala vgn, az egyik
oldal flemelkedse mellett, igen sekly s lapos mlyedsben lthat.
Szine. Bre kiss vastag, ttetsz, a gymlcsrl,, ennek rtvel, meg
lehetsen lehmozhat; elejnte sppadt-zld; rtvel srgs-zld vagy leg
albb srgs foltokkal tarkzott; napos oldaln nha piros-szepls. Pontozata elg sr, igen apr, fehres pettyecskkbl ll. alig szembetn.
Hamva ritks, fehres.
Belseje. Hsa srgs, finom, ttetsz, sugaras, kevss tmtt, olvad;
leve igen b, igen czukros, gyngd savanynyal emelt, igen kellemes, gyn
gden illatos s fszeresz. Magva, mely hstl meglehetsen elvlik, a
gymlcs nagysghoz mrt, keiiilkes, szras vgn kiss sszbbhuzd,
mintsem hegyes vgn. Kt oldala kiss rdes s rnczos, hta szles s
tompa; tarja csak a szras vg fel emelkedik ki egy kiss s itt elg les.
Fja. Vgnvs, egszsges s edzett; korn s bven term: elg
les szgekben flfel trekv gaival, melyek gymlcsz szervekkel jl
beruhzkodnak, elg srlombos, de kellleg szells, szablytalan alak, ma
gas koront alkot. Alkalmas szlasfnak, mindentt jl tenyszik: de bo
ai*

372

ven s rendesen csak kellleg nyirkos fldben terem. Gymlcsei jl lljk


lielyket a fn.
Vesszei. Elg- szmosak, hosszak, elg vastagok vagy kzpvastagok,
hegyk fel mind-mindinkbb elvkonyodk; elg egyenesek, noha knyksek; csaknem teljesen bordzatlanok, csupaszak, violaszinnel rnyalt s
ttbarnk; aljuk fel, j darabon, srgs-szrke, reczs hrtyval takartak;
hegyk fel igen apr, srgs-fehr pontokkal elg srn, de nem szembetnleg pontozottak, rendetlen levlkzek.
Rgyei. Kicsinyek, rvid s karcsukuposak, hegyesek, a vesszvel pr
huzamosan flfel llk, szrkvel tarkzott pirosas-barnk; inkbb vagy
kevsbb kiemelked, kt szln rviden bordzott, szk talapon lk.
Virgrgyei. Kicsinyek, karcsukuposak, hegyesek, pirosas-barnk.
Levelei. Nagyok vagy kzpnagyok; elg vastag, de nem kemnyszvetek; szles tojsdadok, a vesszk derekn pedig s hegyk fel csaknem
visszs-tojsdadok vagyis hegyk fel szlesebbek, mintsem nyelk fel; in
kbb vagy kevsbb rvidke, tompa hegyben vgzdk; laposak vagy sz
leiken csak kiss flhajlk, itt-ott hullmosak vagy fodrosak; alig veltek,
nyelkrl tbbnyire lefel konyulok; als lapjukon ritksan s finoman sz
rsek ; fels la])jukon csupaszak, elg simk, fnyesek, lnk fzldek, sz
leiken kerek vagy tompahegy fogakkal szablytalanul frszesek. Levlnyelk igen rvid, vastag s merev, csaknem vizirnyosan elll; mii-igyei
vagy hinyoznak, vagy csak egy, nha kett, a levl-tnyr szln szokott
mutatkozni. Levlplhi szrnyas s fogas-lndssak, kevss tartsak.
Hasonnevei. Nincsenek.
Leiri. Tudtommal, krlmnyesen mg nincs leirva. Rvid jellemzse
a Guide pratiqne ect. 158. lapjn olvashat.
szrevtel. Szles elterjesztsre mlt mindentt, a hol a fld nyron
t is kellleg nyirkos maradhat: de oly mostolia viszonyok kztt, a milye
neket vidkemen a szilvafa tall, kevs haszonnal jrna tenysztse.

II.

r*sz.

TanilDiD alall M eimlcseiiii rTii


ismertelse.

375

BEVEZETS.

A gyjtemnyemben meglev gymlcsfajokat teljeshitelessg forrsok


bl igyekeztem beszerezni.
E forrsok legtbbjt, mikp mr egy helyt megemltettem, az
enyszet angyala rkre elzrta: hanem, a mi kincset ez l forrsokbl besze
reztem, lelkiismeretes gonddal igyekeztem megrizni hazmnak, a*: emberi
sgnek.
Hrom vaskos ktetben ismertettem mr e kincseket s folytatom az
ismertetst ezen, IV-ik ktetemben is.
Ezen ismertetsnek ksznhetni aztn, hogy az ltalam alaptott, mezkovcshzi gymlcstelep is forrsv lett a gymlcsszeti kincseknek, a
hov ppen olyan bizalommal fordulnak merteni, mint azon l, de most mr
elzrt forrsokhoz jrtak, a honnan n meitettem.
Gymlcstelepem kincsei kzl eddig, jformn csak azokat ismertet
tem meg, a melyekrl lelkiismeretes tanulmny gyztt'meg, hogy valdiak
rtkesek s elszaportsuk a haza egyik-msik vidkn, klnsen i)edig az
alfldn, a hol tartzkodom, egy vagy ms tekintetbl nyeresges volna.
Kszakarva hagytam ekkorig emltetlenl gymlcstelepem azon kin
cseit, a melyeket mg vagy ppen nem vagy csak rszben tamilmnyozhattam remlve, hogy idjrtval valdisguk, rtkes vagy rtktelen voltuk
fell, gyis kitanulhatom valamennyit s az arra rdemeseket, aprdonkint,
krlmnyes lersban is megismertethetem.
Meg levn azonban gyzdve arrl, hogy a termszet krlelhetlen tr
vnyeinl fogva, maholnap bekvetkezhetik, azon id, a mikor elj az eny
szet angyalii, hogy a mez-kovcshzi forrsra is flemelhetien kvet henge
rtsen, most mr szksgesnek ltom megismertetni rviden ezen telep
nek mindazon kincseit, a melyeket eddig fl nem emltettem.
Nem magamnak, hanem des hazmnak gyjtttem ssze gymlcsszeti
kincseimet: teht nem akarnm, hogy e kincsek, mivelhogy csak kevesen

376

tudtk mg, hogj' gyjtemi\yembeii ezek is oUallliatk, velem egj'tt


enyszszenek el. Akarom, liogy tudomsa legyen rluk hazm itju nemzed
kbl mindazoknak, a kik gymlcsismei'et szerzse vgett nagyobb gyjte
mnyt hajtanak beszerezni s, a kik aztn, az n nyomdokaim kvetve, a
gymlcsismertets ldsos munkjt n utnam, az irodalom tern is foly
tatni kvnjk.
rzem, hogy a folytonos munkban eltlttt 63 v slya nagyon meg
nyomta mr vllaimat, hogy e'im nagyon megfogyatkozott: de azrt most
mg szivesen llok szolglatra, ha szndkukrl eleve korn ilesitenek,
mindazoknak, a kik gyjtemnyem sszes kincseit ojtvesszkben besze
rezni hajtank.
Nhny faj kivtelvel melyek nlam mi- elhaltak most mg
teljes a gyjtemnyem: de egy pr v mlva, akarom nem-akarom, gymlcs
fajaim legnagyobb rsze megsemmisl.
Kertem erdv srsdtt.
Nem csuda! . . . .
Szk tren sok fajt kellett elhelyeznem. Kevs fajt ltethettem ki n
ll fkban. Legtbb fajom fajfkra s faiskolai csemetkre volt elhelyezve.
Brha az nll fk s fajfk srn voltak is ltetve; kezdetben mgis
jl elfrtek egyms mellett: hanem aztn, idjrtval a fk gai egymssal,
mint a birkzk, sszelelkeztek s most mr, a ltrt val kzdelemben az
ersebbek mind-mind jobban nyomjk el a gyengbbeket.
Addig, a mg jl brtam a munkt; frszszel s kertszollval min
dig kszen lltam megfkezni az ersebbeket s segtsgre lenni a gyn
gbbeknek: de most mr elgyengltem n is. Most mr csak gy segthetek
a srsgen ; ha minden, meghagyni rdemesnek tlt faj melll, irgalom nl
kl kiirtom azokat, a melyek t, elzrva elle a szabad lgjrst s az
ltet napsugrt a meglhetsben meggtoljk.
Tudtam n azt jl, hogy elbb-utbb be fog azon id kvetkezni; a
midn a fk nagy rszt, az n kedves gyermekeimet, nekem magam
nak kell kivgeznem, elpuszttanom; ha nem akai'om ltni, hogy aprdonkiut
egymst fojtogassk agyon s kzlk azok maradjanak utolsknak, a kik
vidkem viszonyai kzt netn a helyet sem rdemlik meg, melyet elfoglal
nak: de korltolt anyagi viszonyaim mellett, mgis csak gy kellett csele
kednem, a mint cselekedtem.
Irodalmi munkssgom meggtolt abban is, hogy legalbb fajtimat foly
vst rendben tarthattam volna. Azokon is elnyomtk az ersebben nv fajok
a gyengbb nvseket. Mit volt mit tennem? Hogy ezeket az elnyomott
haldoklkat az letnek megmenthessem; faiskolai csemetkre lielyezgettem
ket. Nhny vig a faiskolban ezek is csak elfrtek aztn egyms mellett s
neveltek a gymlcsszet kedvelinek szp ojtvesszket: hanem most mr ezek
is gy elsrdtek s a srsgben gy elgyengltek, vnltek, hogy gy, a mint
vannak s, ha irtssal nem segtek rajtok, innagoktl is el kell pusztulniok.
Itt is teht csak irtssal lehet a dolgon segtenem s az irts megint
csak hallba kerl sok fajomnak! mert nincs tbb faiskolm, hov a kiir
tand fajokat jbl, fiatal csemetkre ojthatnm t.
Hazai gymlcsszetnk rdekben, kezd gymlcssz-trsam kedv
rt, egy vig mg elhalasztom, hanem aztn lehetetlen tovbb halogatnom
kertemben az irts munkjt.

377

Jl tudom u azt, hogy kr lesz a fajokrt, a melyeket akarom nem


akarom, nmagamnak kell az irts ltal megsemmistenem: de a kr csak
nekem leszen kr; mert elvesztskkel csak kertem s n lesznk szeg
nyebbek. Hazmra nzve e fajok egyknnyen mr nem veszhetnek el; mert
kzlk a teijesztsre legmltbljakat hrom, mr is j hrnek i'vend,
faiskolban nagyban szaportjk s pedig Petrovay (^yrgynl, Nagy-Krben; Bethlenfalvy Istvnnl, Miskolczon; Unghvry Lszlnl, Czegiden
s kisebb faiskolkban, tbb helyt is a hazban. De nem veszhetnek el gyj
temnyem tbbi fajai sem; mert hla kt, derk csmnek! gyjtemnyem
sszes kincsei lnek mr Nagy-Krben is (Fegyvernek melletti) s Bodoson
is (Erdlyben, Barth mellett.)
E kt, derk csmet, fiatal gymlcssz-trsaimat, P e t r o v a y G y rgy t Nagy-Krben s B u d a i J z s e f e t B o d o s o n , j llekkel
ajnlhatom honfitrsaim szives figyelmbe, bizalmba. n ket j hazafiak
nak, a gymlcsszet gyrt lelkesed, becsletes, munkaszeret emberek
nek ismerem, a kikrl bizton hiszem, hogy az ltalam sszegyjtgetett gymlcsszeti kincseket, a melyeket tlem ojtvesszkben, mind megszerez
tek mr, lelkiismeretes gonddal rzendik meg a haznak.
Adja az g, hogy nluk a mez-kovcshzi gymlcstelep megjulva
tmadjon fl s sokig legyen haznkban biztos forrsv a hiteles gymlcs
fajoknak !
Ezek elre bocstsa utn most mr megkezdhetem tanulmny alatt
lev, helyes magyar nevk alatt betrendbe szedett gymlcseimet rvid
ismertetsben bemutatni.

378

1. KRTEK.
Aari fontos krte.
(Poire livre do VAar; Aarer Pfundbirn.)

Szrmazsa bizonj'talan. Nevrl tlve csak gyantjk a gymlesszek,


liogy az Aar-vize mellkrl, a Nassau-herczegsgbl szrmazhatott. Ojtvesszejt 1871-ben kaptm Oberdecktl, Jensenbl. Nlam is termett mr
a lersokkal teljesen egyez gymlcsket. Fajom valdisga ktsgtelen.
Gymlcse, a lersok szerint is, nagy vagy igen nagy, krte- vagy
kobakalaku, szp szablyostermet; szra hossz, elg vastag, fs; kelyhe
tbbnyire nylt ; bre finom, sima, vilgos vrpii'ossal mosott zldessrga vagy
vilgossrga; hnsa fehr vagy srgsba jtsz fehr, elg finom, olvad vagy
flszerint olvad; leve b, cznkros, finom, de nha hzs savanynyal emelt,
elg kellemes, fszei-esz ; II. i'end csemege-, de I. rend hztartsi gy
mlcs ; rik septembertl, novemberig. Fja vignvs, egszsges, edzett
s kedvez viszonyok kzt rendesen s elg bven tenn. Vidkem mostoha
viszonyai kzt ksn fordult termre s keveset termett.
Krlmnyesen lertk: D i e 1, Kernobstsorten. (.Almk s krtk) IV. 223.
J a h n , Ilbistr. Hatidb. der Obstk. II. l31.
M a s , Pomol: gnrale, IV. 27. s. msok.

Aehrenthal.
Diel, a ki elszr emlegette fl e fajt, Aehrenthal, eg3fkori, csehorszgi
ftrvnyszki alelnk nevrl keresztelte el. Ojtvesszejt 1871-ben kaptam
Oberdecktl, Jensenbl. Nlam is termett csakhamar, de akkoriban mg
eszemben sem forgott gymlcsket lerni s e lersokat nll munkban
kiadni. Minthogy pedig azta prbagom elhalt s gy e fajrl nem kaptam
tbb lersra alkalmas gymlcsket; krlmnyes lerst mig sem kszt
hettem el. Fajom valdisga azonban ktsgtelen.
Gymlcse, a lers szerint is, kzpnagy, tojsdad- vagy hasas csigaalaku; szra rvides, kzpvastag, fs; kelyhe nylt; bre kiss vastag,
sima, szraz vagy itt-ott kiss rdestapintatu, vilgos zld, szakadozottan
rozsdafoltos; hsa szp fehr, vajszerint olvad; leve b, cznkros, finom,
bergamotszer zzel; I. rend csemege-gymlcs; rik aug. vgn, hvsebb
tjakon sept. vgig is eltart. Fja elg vignvs, egszsges, edzett,
koi'n s igen bven term.
Krlmnyesen leirta: S c h m id t, Illnstr. Hmidb. der Obstk. 11. 289.

379

Allard gyvd.
(Avooat Allard.)

Grgoire nyerte magrl 1853-ban. Ojtvesszejt maga, Grgoire kl


dtte meg Veress Ferencz, kolozsvri fnykpsznek, a kitl aztn 1870-ben
n is megkaptam e fajt. Minthogy vidkem mostoha viszonyai kzt, folyvst
csak snyldtt ugy a fajfn, mint faiskolai csemetn; gymlcst nem lt
hattam, nvnyzett se tanulmnyozhattam. Hiszem azonban, hogy fajom
valdi.
Krlmnyesen, tudtommal legalbb, mg senkisem irta le. Liron, franczia gymlcssz szerint gymlcse kzpnagy ; I. rend; rik novemberben."

Amanlis cskos vajoncza.


(Beuir d' Amanlis panach.)

Mikp munkm Ill-dik ktetnek 174-dik lapjn megjegyeztem ; az Aman


lis vajoncznak van egy cskos vltozvnya is, melyet Leroy szerint, val
sznleg Angers vidkn fedezett fl valamely szemes kertsz az Amanlis
vajoncza fjnak egyik vagy msik gn s ojts ltal llandstotta azt. A
cskossgot leszmtva, minden tulajdonban egyenl az Amanlis vajonczval,
de szpsg tekintetben fllmlja ezt. Fajom ojtvesszkben a Simon-Louis
testvrektl, Plantiresbl kaptam 1874-ben. Tbb zben termett mr nlam
Leroy lersval*) teljesen egyez gymlcsket. Krlmnyes lersban kz
leni flsleges dolognak tartottam; mert lersa nem lett volna egybb, mint,
gymlcsn s vesszein a cskossgot leszmtva, az Amanlis vajoncza a
lersnak csaknem szri-szra val ismtlse. A ki a cskos gymlcskben
gynyrkdik; az a nem cskos Amanlis vajoncza helyett, inkbb ezt vlaszsza.

Andry orvos.
(Doctour Andry.)

Ezen krtefaj vidkem mostoha viszonyai kzt nem tenyszik jl. Ugy
fajfmon, mint a faiskolai csemetken lassan n s snyleni ltszik. Ojt
vesszejt 1876-ban kaptam a Simon-Louis testvrektl, Plantiresbl. Nlam
is termett mr egy zben a fajfn: de gymlcsei nem egyeztek jl Leroy
lersval (Lsd: Dict. de porni. II. 31.); mert nem voltak rendesen fejldtt
*) Ldsd: Dict. de potnologie I. 296.

380

gymlcsk, mind a mellett hiszem, hogy fajom valdi. Leroy szerint kzpnagy, lapos grabalaku vagy hasas s tompa csigaalaku, vilgos srgaszn,
szp fehr, finom, de csak flszerint olvad-husu, illatos krte. rik oct. nov.
Nlam nir oct. elejn teljesen meg voltak rve gymlcsei. Valdisgt
bvebben tanulmnyozni nem volt mdomban.

Angersi Dvid.
(Dvid d'Angers.)

E krtefajt ojtvesszkben, 1881-ben Szarvas-Gedrl kaptam Bencsik


Gyrgy bartomtl, a ki Angersbl, Leroy hires faiskoljbl hozatta azt
meg. Fajfmon lassan n s ms fajok trsasgban szenvedni ltszik; mert
satnyn virgzik s gymlcszni nem bir. Fajom valdisgrl azonban biz
tos vagyok; mert nvnyzete jl egyezik azon lerssal, melyet a Dictionnaire
de pomologie-czim munkjban Leroy kzltt e fajrl.*) Fjt termkeny
nek, gymlcst I. rend, febr. april. hnapban r, kzpnagy gymlcsnek
mondja Leroy, a ki magrl nyerte s egy angersi, hires szobrsz nevrl
keresztelte el e fajt.

Angersi szll.
(Hospice d'Angora.)

E krtafajnak mg nevt sem tallom a nlam meglev gymlcsszeti


mvekben: teht olyan jdonsg lehet, melyet valsznleg Angei'sban, alegujabb korban nyert valaki. Ojtvesszeejt 1885-ben szintn Bencsik Gyrgy,
bartomtl kaptam, a ki e fajt is, mint az elobbenit, szintn a Leroy-fle
hires faiskolbl hozatta meg. Fiatal ojtvnyom szp nvnyzete utn
tlve becses fajt kell benne gyantanom.

Aranyos csszr krte.


(Vergoldete weisse Herbstbutterbirn.)

E krtefajt, brha ojtvesszejt mg 1870-ben kaptam Oberdiecktl,


tbbfle gtol krlmny miatt mig sem tanulmnyozhattam bvebben.
Elejnte fajfra ojtottam, a hol a vele beojtott prbag, ms fajok trsas
gban, csakhamar megakadt nvsben s, mieltt gymlcszhetett volna, el
halt a fajfn. Aztn tbb zben birsre ojtottam: de a vidkemen uralg sz
raz vjrsok folytn, vele egytt a birs alany is elpusztult, szval, brhov
*) Lsd: Dict de pomol. II. 6.

381
ojtottam, mindig; ldozata lett valami balesetnek. Oberdieek ajnlatra, a ki
a fajt az lUustrirtes Handbucli der Obstkunde VII. 393. lapjn leirta, igye
keztem ezt folyvst megmenteni az elpusztnlstl; de mint mondm fajom
valdisgt bvebben kitanulni nem volt mdomban. Az imnt idzett
helyen olvashat lers szerint vetekedik e faj a Csszr krtvel is, a Kor
mos csszrkrtvel is, melyek kztt ugy kls, mint bels tulajdonsgaira
nzve, mintegy kzpen ll. Kintleg I. rend csemegegymlcs. Nmethon
ban october, nlunk valszinleg sept. h folytn rik.

Augustusi nagy krte.


E krtefajrl 1881-ben kaptam ojtvesszt Hetrl, Uray Imre, beregmegyei nagybirtokos rtl, a ki ugyanazon v mart. '24-rl kelt s hozzm
intzett levelben kvetkezleg ir e krtefajrl, valamint egy almafajrl is,
melyet ugyanakkor szintn megkldtt ojtvesszkben: Hzi kertemben egy
almaft s egy krteft talltam, melyek ide Szabolcsmegybl, Krsrl ke
rltek nagyapmtl, a ki szenvedlyes gymlcssz volt. Ilyenfajta almt
s krtt mg sehol, egy kertben sem talltam." Itt aztn leirja elbb az
almt, melynek nevt nem tudta, de hazai fajt gyantott benne, a mint
hogy valban is az; mert N.-lved vidkn, Esztergom megyben, Raffaialma nv alatt, szzados fkban, rgta el van terjedve ; aztn gy ir a
krtrl: ,,E krte augusztusban rik, nagy, barns s csillagos pontokkal,
igen leves, kellemeszfl gymlcst terem. E krtefajt sem lttam mg sehol."
Minthogy Uraytl tanulmnytrgyul gymlcst e faji'l nem kaphattam;
nlam pedig a fajfn mg nem termett; nem lehet mg tudnom, hogy ez is
ppen ugy, mint a vele egyidben kldtt almafaj, nem hazai faj-e?" Annyi
bizonyos, hogy fjnak nvnyzete, klnsen pedig nagy, lapos, hullmos s
elejnte molyhos, ksbb pedig i'agyog fnyes, haragos zld levelei vala
mennyi nlam meglev krtefajtl klnbznek tntetik fl elttem is; mi
nlfogva nagyon megrdemli a tovbb tanulmnyozst. Uray e krtefajt, haval
ban magyar fajnak bizonyul, nagyapja, Jrmy Imre emlkl ,,J a r m y
k r t e" nvvel kvnja elneveztetni. A fnebbi nv teht csak ideiglenes
nevl tekintend e fajnak.

Augustusi sznes.
(Colore d' Aot.)

E krtefaj az tvenes vekben kezdett elterjedni. Krlmnyes lers


ban Mas Alfonz mutatta be elszr. (Lsd: Le Verger II. 7.) Ojtvesszejt
a Simon-Louis testvrektl, Plantii-esbl, 1874-ben hozattam meg. Vidkem
mostoha viszonyai kzt mg eddig nem volt kpes gymlcszni. Nvnyzete
utn tlve, hiszem, hogy fajom valdi. Minthogy nlam fja is snyldni lt
szik; mg nvnyzett sem ii'hattam le eddig krlmnyesen.

382

Gymlcse, Mas lersa szerint, ijjy jellemezliet. Elg nagy, hosszas


krtealakii, pirossal mosott fzld-szii. Hiisa felir, teljesen olvad^; leveb
czukros, finoman illatos s mnskotlyos. I. rend csemegeo-ymlcs. Erik ang.
vgn, sept. elejn."' Megrdemli, hogy kedvezbb viszonyok kzt tegynk
vele ksrletet.

Avranchesi cskos.*)
(Bonne-Louise d'Avranohcs panache.)

E munka I. ktetnek 297. lapjn, az Avranchesi j Lniz krte ler


snl nem emltettem meg, hogy ennek napjainkban van mr egy cskos vltozvnya is, melyet valamely szemes kertsz az Avranchesi j Luiz fjn
pillanthatott meg elszr s onnan a gymlcspeczket, mely a cskos gyml
cst termett, ms fra- vagy csemetre ojtvn t e vltozvnyt llands
totta. Ki volt ez a szemes kertsz? s mely idre esik e vltozvny meg
rktse? E krdsekre mg nem hallottam s nem is olvastam feleletet.
Elg az hozz, hogy e vltozvny az eredeti Avranchesi j Lniz krttl
fjnak vg tenyszetre s termkenysgre nzve, mit sem klnbzik.
Mg gyenge sarjai is csak abban klnbznek az eredeti faj gyenge sarjai
tl, hogy szink az rnyas oldalon srgsabb zld, napos flkn lnkebb
vagy halvnj'abb czinber-vrssel van befuttatva, gymlcsei pedig sznre
nzve csak abban klnbznek az eredeti faj gymlcseitl, hogy szruktl
kelyhkig levonul, inkbb vagy kevsbb szembetn, halvnysrga, vagy
halvnyvrs, szles, de a gymlcs sarkai fel sszeszkl cskokkal van
nak kestve. Klnben minden egybb tulajdonaiban egyenl az anyafajjal
s pedig ngy gymlcsei, mint nvnyzetre nzve; minlfogva az eredeti
faj krlmnyes leirsa mellett, e vltozvny lersa teljesen flsleges. Ojtvesszejt e szp krtnek 1875-ben kaptam a Simon-Louis testvrek hres
gymlcsteleprl, PlantiresbL Tbb zben termett mr nlam is. Fajom
valdisga ktsgtelen.
szrevtel. A ki a jsg mellett, a szpsgre is ad valamit; bzvst
ezen vltozvnyt vlaszthatja az Avranchesi j Luiz krtnek; mert ennek
lnya rklte anyjnak jsgt; mg szpsgben messze tlhaladja anyjt.

rps krte.
(AmirJobannot.)

Rgi gymlcs. El van terjedve mindenfel a vilgon, a hol a krtefa


dszlik. Romhny hatrban, kis gyermek koromban szzados fkat ismertem
e fajbl. Ojtvesszejt a Simon-Louis tesvrektl, Plantiresbl, 1879-ben
kaptam fnebbi franczia neve alatt. Nlam mg nem termett a fajfn, a hol
*) Kszakarva rvidtettem meg o szp g:ymlcs franczia nevt; mrt szerintem
furcsn liangzank ; ha magyarul Cskos Avranchesi j Luiz vagy Avranchesi cskos ]
Luiz-nak nevoznk e gymlcst. Avranches, egy vros neve; ez nem lehet cskos. JJUIZ
vagy j Luiz, szemlynv, mely teht szintn nem lehet cskos: de az Avrauchos vrosbl
szrmaz krte, az mr lehet cskos is.

383

azta a prbag jl megersdtt: de nvnyzete utn tlve, mgis hiszem,


hogy fajom valdi.
Gymlcse, a lersok szerint, kicsiny vagy kisded, szp krtealaku,
nyiltkelyh, elg hosszszr, rt korban czitromsrga, napos oldaln kiss
aranysrga szin, fhreshusu, flszerint olvad, gyengden illatos inkbb,
mintsem muskotlyos; ze kiss bgyadt. II. rend csemegegyiimlcs. Erik
jnius vgn vagy jlius elejn. rsben valamennyi korn r krtt meg
szokott elzni. Fja erteljes, vignvs, mindentt jl dszlik, igen term
keny. Piaczi elrustsra mlt, hogy nagyobb vrosaink mellett mindentt
tenyszszl.
Leii'tk e gymlcst: M a s , Le Verger, II. 185. lapon.
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 118. s msok.

Barna hjkrte.
(Braun Schmalzbirne)

E krtefajrl, noha ojtveszkben mr 1871-ben kaptam meg Oberdiecktl, Jeinsenbl, mig sem kaphattam mg tanulmny-trgyul egy gymlcst
sem. Fajfmon a prbag lassan ntt s ms fajok ti'sasgban csakhamar
beszntette nvst s mieltt teremhetett volna, lassankint elhalt. Faiskolai
ojtvnyaim az ojts vben vgan nvekedtek: de aztn, a hosszantart sz
razsg miatt, csakhamar srgasgba estek s ugy elgyengltek, hogy kedve
zbb vjrskor sem birt kzlk csak egy-kett nj erre kapni. Ebbl k
vetkeztetem, liogy olyan viszonyok kz, a milyeneket vidkemen tall nem
val e krtefaj. Nvnyzete utn tlve fajom valdisgban nem ktelkedem.
Gymlcse Oberdieck lersa szerint, kzpnagy, csigaalaku vagy csigs
krtealaku, nylt vagy flig nyilt-kelyhf, hosszas vagy kzphosszu-szru,
kormosbr krte. Hsa ehi-es, finom, olvad vagy csak flszerint olvad,
leves, czukros, fszeres, igen kelemesz. I. rend cseniegegymlcs. Erik
nlunk valsznleg sept. elejn; Nmethonban sept. vgn vagy oct. elejn.
Krlmnyesen lerta: O b e r d i e c k , Jllustr. Handb. der Obstk. V.
261. lapon.

B a r r y.
E krtefaj ojtvesszejt 1881-ben kaptam Bencsik Gyrgy bartomtl,
Szarvas-Gedrl, hov a Leroy hres faiskoljbl, Angersbl kerlt. Nlam
mg nem termett: de fajom valdisgban van okom bzni; mert nvny
zete elg jl egyezik a lersokkal. Gymlcse, Leroy szerint, kzpnagy
csaknem liengeres, zldessrga, fahjszin pontokkal s foltokkal szakadozottan
behinlettt s napos oldaln lnk prossal mosott; hsa fehr, flfinom, olvad;
leve igen b, illatos, czukros borz. 1. rend csemege gymlcs. rik oct.
nov.; nlunk valsznleg sept. h folytn. Fja vignvs, egszsges,
edzett s termkeny.
Krlmnyesen lertk: L e r o y , dict. de pomol. I. 181. s
M a s, Le Verger, III. 47-dik szm alatt.
Megrdemli a tovbb tanulmnyozst.

384

Bavay kobakja.
(Calobasse de Bavay; Bavay's

Flaschenbii-n.)

Belgiumbl szrmazik. Nevt viseli Bavaynak, a Briissel mellett lev


kirlj'i hires faiskolk igazgatjnak. Ojtvesszejt I87;i-ban kaptam a
Simon-Louis testvrektl, Plaiitieresbl. Nlam mg nem termett; mert vid
kem mostoha viszon3^ai kzt nyomorsgos az lete. Nemcsak faiskolai
ojtvnyaim pusztultak el aprdonkint a tbb vig uralkodott szrazsg foly
tn; de mg a prbafn is. ms fajok trsasgban, csak kinosan tengeti
lett mig is. Fajom valdisgban azonban nincs okom ktelkedni; mert
nvnyzete, klnsen pedig vesszei s levelei igen jl egyeznek a ler
sokkal.
Gymlcse a lersok szerint elg nagy, hosszas ki'te vagy kobakalaku,
srgs zld; hsa igen finom, igen olvad; leve igen b, czukros, dt. I.
rend csemege gymlcs. Erik szszel vagy tl kezdetn.
Ivrlmnyesen leirtk: L e r o y, Dict. de ponwl. I. 514.
M a s , Le Verger, III. 24-dik szm alatt.
J a h n , Illustr. Handb. der Obsth. VII. 483.
Megrdemli, hogy kedvezbb viszonyok kzt tovbb tanulmnyozzuk.

Beaumont apt.
(Abb de Beaumont.)

Leroy nyerte magrl Angersban, 1864-ben s keresztelte el Beaumont


apt nevrl, a ki egykor alelnke volt az angersi kertsz trsulatnak. Ojt
vesszejt 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvrektl, Plantiresbl. Nlam
is termett mr, de csak kisded s leirsi-a mg nem alkalmas gymlcsket.
Fajom hatrozottan valdi; mert gymlcsei a nagysgot kivve, az
tn nvnyzete is teljesen egyeztek a lersokkal. Minthogy idkzben a fajfa, melynek egyik gra ezen faj ojtva volt, kiveszett, faiskolai ojtvnyom
pedig a tbb vig tart szrazsgot nagyon megsinjdette; se gymlcst,
sem nvnyzett krlmnyesen le nem rhattam eddig.
Gymlcse a lersok szerint kzpnagy, hasas s tompa csigaalaku,
zldessrga, fahjsznnel inkbb vagy kevsbb mrvuyzott, napos oldaln
rzsasznnel inkbb vagy kevsbb szembetnleg mosott; hsa fehr, igen
finom, teljesen sztolvad; leve b, igen czukros, igen kellemes ftszeresz
kituleg I. rend csemegegymlcs. Erik aug. vgn sept. elejn.
Krlmnyesen leirtk: L e r o y , Dict. de poviol. I. 81.
M a s , Pomol. gnrale, VI. 19. lapjn.
szrevtel. E finom krte megrdemli, hogy hazai nyelvnkn is krl
mnyesen lerjuk s a ki'te tenysztsre kedvezbb vidkeken mindenfel
eltrj eszszk.

385

Belga bart krte.


(Beurr des Augustins.)

BelgiumbJl, Touniay vidkrl szrmazik, a liol Dumortier-Gliislain


nyei'te magrl s fnebbi nv alatt, az tvenes vek vge fel kezdette el
terjeszteni. Ojt vesszejt 1885-ben kaptam Ottruba}^ Kroly, bartomtl,
Aradrl, a liol a faj mr tbb zben termett.
Gymlcse, Dumortier szerint, kzpnagy, tojsdad-csigaalakn; szra
rvid, vastag; kelyhe kicsi, flignyilt; bre szi'kvel mosott srga; hnsa
olvad, kiss kves-szemcss, igen leves, borz, igen j. I. rend csemegegymlcs; rik november-decemberben. Fja mrskeltnvs, termkeny.
Rviden lerta: D n ra o r t i e r, Pomo7ie tournaisienne, 141. lapjn.

Belga kirlyn emlke.


(Souvenir de la reine des Belges.)

Grgoire nj^erte magrl 1855-ben s L Lipt, Belga kirlynak 1850-ben


elhallozott neje emlkrl elkeresztelve, kezdette terjeszteni. Ojtvesszejt
1870-ben kaptam Veress Ferencz fnykpsztl. Kolosvrrl. Nlam mg
nem termett; mert fajfmon a prbag, a melyre ojtottam, csakhamar be
szntette nvekedst s csakhamar elhalt, ll helyre kiltetett ojtvnyom
pedig a hosszantart szrazsgot nagyon megsnylette. Fajom valdisgrl
azonban nem ktelkedem; mert nvnyzete jl egyezik a lersokkal.
Gymlcse a lersok szerint kzpnagy, gyakran nagyobb is; szably
talan hasas s tompa csigaalakn, rvidszr, nylt vagy flig nylt-kelyh,
szalmasrga, napos feln pirossal sznezett; hsa srgs-fehr; kiss durva
szemcss, olvad vagy flszerint olvad; leve b, czukros, gyngd savanynyal emelt kellemes fszereszf. I., nha pedig csak II. rend csemegegj'mlcs.rik oct. nov. h folytn. Fjt erteljesnek, bv%n termnek, mondjk
a lerk; de nlam megsnylette a hosszan tart szrazsgot.
Lertk krlmnyesen: L e r o y, Did. de pontol. 11. 673.
B i V 0 r t, Annl, de pomol. VI. i5.

Benoist vajoncza.
(Beurr Benoist; Bonoist's Butterbirn.)

Frankhonban, a Maine s Loire megyben, Brissac mellett, egy svny


ben talltk. Benoist gost faiskola-tulajdonos kezdette elterjeszteni. Ojt
vesszejt 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvrektl, Plantiresbl. Tbb
25

386

zben teremhetett volna mr nlam is: de ktdtt gymlcseit mindig el


puszttottk id eltt a krtkony i'ovarok.
Nvnyzete utn tlve fajom valdisgrl nem ktelkedem; mert ez a
lersokkal igen jl egyezik.
Gymlcse, a lersok szerint, kzpnagy, nha nagyobb is; hasas s
tompa csigaalaku, zrt vagy flig nylt kelyh, kzphossz vagy rvides
szr, lnk srgaszn. Hsa felir, finom, olvad, igen leves s cznkros,
igen kellemesz. I. rend csemegegyralcs. Erik sept. oct. h folytn.
Fja mrskeltnvs, de egszsges s edzett; elg korn s bven ter
mnek lltjk a lersok s nlam is ilyennek mutatkozott, de itt a i'ovarok
teszik csaknem vejiknt meddv.
Lertk krlmnyesen: L e r o y, Dia. de pomol. I. 306.
M a s. Le Verger. III. ] 6. sz. alatt.
3 &\\X[, llhistr. Hatidb. der Obstk. VII. 361.
s msok is
szrevtel. Mint vilgszerte elterjedt, keresett gymlcst, mlt, hogy
tovbb tanulmnyozzuk.

Bishop's Thumb.
Oberdieck Pomologsche Notzen" czim munkja 113. lapjn gy r e
krtefajrl: Igen kedves, fszeres, borz, teljesen sztolvad krte, fkp
ha ksn szedik le fjrl." E dicsret folytn mg 1872-ben meghozattam
Oberdiecktl, Jeinsenbl: de azta se fajtmon, sem ll helyre kiltetett
ojtvnyomon gymlcst nem hozott nlam. Fajom valdisgban bzva, mg
nvnyzett sem hasonltottam ssze a lersokkal. Ugy gondoltam, liogy r
rek ezt megtenni akkor is, a mikor fajom termsre fordul^ de bz az mig
sem termett.
Krlmnyesen lertk e fajt: J ah n,///z^/r. Handb. der Obstk. V. 461.
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 441. s sokan
msok is. Leroy ugyanazonosnak tartja e krte fajt, a Pspk-krtvel
(Bshop's Pear); mg a nmet gymlcsszek ezt is, azt is nll fajnak te
kintik. Kinek van igaza? rdekes volna, ha ezt az utnam kvetkez g}'mlcsszek kidertenk: nekem mr nincs idm, hogy erre vllalkozhatnm.

Bivort Alexandrina.
(Alexandrina; Alexandrine Bivort.)

Bivort Sndor, kitn belga gymlcssz nyerte magi'l, 1847-ben s


neje nevrl elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Ojtvesszejt 1879-ben kap
tam Angersbl, a Leroy-fle vilghr faiskolbl. Nlam mg nem termett
a prbafn, a hov kezdetben ojtottam s gy gymlcsei utn fajom val-

387

disgt vagy ennek ellenkezjt nem tannlmnyozliattani. Nvnyzete ntn


tlve azonban, fajom valdisgban nincs okom ktelkedni; mert nvnyzete
igen jl egyezik a lersokkal.
trymlcst a Gude pratique" stb. 71. lapjn gy jellemzi rviden
Thomas 0., a Simon-Louis testvrek faiskoljnak igazgatja:
Kzpnagy, gmblyded csigaalaku, pirossal mosott szalmasrga; hsa
felir, igen olvad, czukros. rik aug. vgn; fja birsen is jl dszlik. Gy
mlcst aprdonkint kell a fjrl leszedni." Nlam a fajfn szp gulaalakban nvekszik flfel. Igen j ismertet jele fjnak az, hogy leveleinek
nyele, a mi ms krtefajnl ritkn fordul el, pirossal van sznezve.
Krlmnyesen lertk e fajt: Mas, Le Verger, II. 12. sz. alatt.
L e r o y , Dict. de pomol. I. 99. lapjn.
J a h n, Illustr. Handb. der Obstk. VII.
325. s msok tbben.

Bordillon krtje.
(Grgoire Bordillon.)

Leroy nyerte magrl 1866-ban s j bartja, Bordillon Gergely, megye


fnk nevrl elkeresztelve, kezdette elterjeszteni. Leroy szerint vetekedik
a Vilmos krtvel, st korai'sben s kellemesebb, gyngdebb muskotlyos
zben fll is mlja ezt. Ojtvesszejt ajndkban kaptam 1872-ben Oberdiecktl, Jeinsenbl. Nlam mg nem. termett. Fajom valdisgrl s hasznavehetsgrl nem lehetett biztos meggyzdst szei'eznem; mert e faj,
a mint tapasztalom, ppen nem val vidkem mostoha viszonyai kz. Nlam,
ekkorig mind a fajfn, mind faiskolai ojtvnyaimon, folyvst srgk levelei;
mirt is nlam mg nvnyzete sem szolglhatott tanulmny-trgyul.
Leroy krlmnyes lersa nyomn, rviden gy jellemezhetem:
Gymlcse nagy, szp tojsalaku; rvid, igen vastag, husos-szru, nylt
kelyhi; kiss i'des, srgabr, vilgos-barna rozsdval szakadozottan mrvnyzott. Hsa srgs-felii-, finom, olvad; leve igen b, igen , cznkros,
dt borzzel emelt, illatos s fflszeresz. Kitnleg I. rend. Erik aug.

h folytn. (Lsd : Leroy, Dict. de pomol. II. 237. lapjn.)

Bouvier polgrmester.
(Bouvier Bourgmestre; Brgcrmeister Bouvier.)

Nevt viseli Jodoigne vros polgimesternek, a ki e fajt magrl nyerte


volt. Napjainkban mindenfel el van mr terjedve. Ojtvesszejt mg 1871ben kaptam meg Oberdiecktl, Jeinsenbl. Nlam is termett volna mr tbb
zben: de ktdtt gymlcseit, mieltt ezek kell nagysgra fejldhettek
volna, mindig elpuszttottk a krtkony rovarok. Brha gymlcst mg nem
25*

388

lttam s igy a lersokkal sem hasonlthattam ssze ; fajom valdisgrl


mgis teljesen meg vagyok gyzdve; mert nvnyzete teljesen egyezik Mas
Alfonz kimert s lelkiismeretes lersval.
Gymlcse a lersok szeiint, kzpnagy, nha jval nagyobb is; alakja
hosszas tompakupos vagy hasas krtealaku; szra hosszas vagy kzphossz,
fs; kelyhe nylt vagy flig nylt; szne a gymlcs rtvel cztromsi'ga,
napos oldaln aranysrga; hiisa srgs-fehr, finom vagy flfinom, olvad,
vagy flszerint olvad; magtokja ki'l gyaki'an kves-szemcss; leve igen
b, igen czukros, finom savanynyal emelt, kellemesz. T. rend, nha azonban
csak II. rend csemegegymlcs. Erik oct. november h folytn.
Fja. Vgnvs; Mas Alfonz szerint korn s jl term; rendetlenl
s kiiszltan nv gaival azt mutatja, hogy inkbb val lczezet melletti
mvelsre, mintsem szlas fnak vagy gulafnak. Vesszei elg szmosak ;
levelei a vesszkn kisebbek mint a virgrgyek kri. Alakjukra nzve
tbbnyire kerlkesek, sznkre nzve fnyes kkes zldek; nyelkrl lefel
konyulok vagy csggk.
Krlmnyesen lertk : B i v o r t, Annl, de poniol. IV. 83.
L e r 0 y, Dict. de poniol. I. 492.
M a s, Pomol. gnrale, IV. 3.
J a h n , Illustr. Haiidb. der Obstk. 11. 321.

Brassai Mari.
Erdly egyik, buzg gymlcssze, a nem rg elhalt Brassai (Kronstadter) Jzsef, kevs idvel halla eltt, hrom gymlcsfajrl kldtt hoz
zm ojtvesszt, mint a melyeket nyert volt magrl. E hrom faj kzl
val a fnebbi is, melyet 18.'j4-ben nyert a Muskotlyos kobakkrte ( = Calebasse musque) magvairl. grte a boldogult, hogy az Erdlyi gazdban
krlmnyesen fogja ismertetni mind a hrom fajt: de, sajnos! ezen j szn
dka csak j szndk maradt; mert grete teljestsben meggtolta t a
hall angyala.
Mindhrom gymlcsnek megkldtte volt hozzm a szlrajzt is. A
fnebbinek szlrajza al csak annyit irt, hogy kedves lenya nevrl keresz
telte el e kitn szp s j krtt. A szlrajzrl tlve jkora nagy, szp
termet, hasaskrt