You are on page 1of 7

Zavod za konstrukcije

Katedra za metalne konstrukcije


http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat VIII. / akad. god. 15./16.

Nosa s momentima na krajevima i poprenim optereenjem


Kada na nosa istovremeno djeluju momenti savijanja na krajevima i poprena optereenja, slika 1.,
vrijednosti faktora C1 i C2 mogu se dobiti iz krivulja danih na slikama 2. do 5. Razmatrana su dva
sluaja:
a) momenti na krajevima s jednoliko raspodijeljenim optereenjem,
b) momenti na krajevima s koncentriranim optereenjem u polovici raspona.
Raspodjela momenta moe se definirati rabei dva parametra:

- omjer momenata na krajevima, po definiciji M je maksimalni moment na


kraju tako da je -1 1 ( = 1 za uniformni moment).

- omjer momenta uslijed poprenog optereenja i maksimalnog momenta na


kraju M.
FL
q L2
Dakle, za sluaj a) je
, a za sluaj b) je
. Za je usvojena sljedea konvencija
4M
8 M
predznaka:

>0
<0

ako M i popreno optereenje (q ili F), za svako se pretpostavlja da djeluje


samo, savija nosa u istom smjeru kako je prikazano na slici 1.
ne savijaju nosa u istom smjeru.

Slika 1. Momenti na krajevima i popreno optereenje

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat VIII. / akad. god. 15./16.

>0

<0
Slika 2. C1 - Momenti na krajevima i jednoliko raspodijeljeno optereenje

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat VIII. / akad. god. 15./16.

>0

<0
Slika 3. C2 - Momenti na krajevima i jednoliko raspodijeljeno optereenje

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat VIII. / akad. god. 15./16.

>0

<0
Slika 4. C1 - Momenti na krajevima i koncentrirano optereenje u polovici
4

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat VIII. / akad. god. 15./16.

raspona

>0

<0
Slika 5. C2 - Momenti na krajevima i koncentrirano optereenje u polovici
raspona

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat VIII. / akad. god. 15./16.

Primjer: Nosa s momentima na krajevima i poprenim


optereenjem
Na nosa sa slike 6., raspona 8,00 m, djeluje jednoliko optereenje qd = 20,0 kNm i koncentrirani
momenti savijanja na krajevima, M1,y,d = 250 kNm i M2,y,d = 100 kNm,. Potrebno je proraunati
elastini kritini moment bonog torzijskog izvijanja za odabrani popreni presjek HE 320B.

M1,y,d =250 kNm

M2,y,d =100 kNm

qd =20,0 kN/m

8,00 m
250 kNm
M1Ed
M2Ed
100 kNm
Slika 6. Djelovanja na nosa i dijagram momenata savijanja
Svojstva presjeka
Svojstva presjeka dana su na slici 7.
b
z

h = 320 mm
Iz = 9239 cm4
It = 225,1 cm4
Iw = 2069000 cm6

tw
h

y c

y
r

tf
c

Slika 7. Svojstva presjeka HE 320B


Prema 3.2.6 EN 1993-1-1 modul elastinosti je E = 210 000 N/mm2 i modul posmika G = 81 000
N/mm2.
Elastini kritini moment bonog torzijskog izvijanja
Elastini kritini moment s k = kw = 1,0 izraunava se prema sljedeem izrazu:
2

2 E I z I w L G I t
M cr C1

c2 zg
I z 2 E I z
L2

2 c2 zg

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat VIII. / akad. god. 15./16.

Duina izvijanja jednaka je razmaku izmeu toaka bonog pridranja 800 cm.
Faktori C1 i C2 oitavaju se iz tablica sa slike 2. i 3.:
Za

qL2
20,0 8,02
100

0,64 i
0,4 sa slike 2.,
8M
8 250
250

C1 = 2,54 i sa slike 3., C2 = 0,62.


Budui da je optereenje na gornjem pojasu nosaa, vrijedi:
zg = h/2 = 32,0/2 = 16,0 cm
M cr 2,54

2 21000 9239 2069000 800 2 8100 225,1

2
0,62 16,02 0,62 16,0
2
9239
800
21000 9239

Mcr 156588 kNcm 1566 kNm