You are on page 1of 16

ELEKTRONIKA RAZMJENA PODATAKA

(seminarski rad)

Studij poduzetniva u
Pazinu
Ivan Maresti
Travanj 2016.

UVOD
Opstanak na tritu zahtijeva pruanje

usluga uz to manje trokove.


Postizanje konkurentnosti ubrzavanjem
komunikacije unutar poduzea ali i prema
van.
Moderno doba omoguuje je suvemene vrste
komunikacija i distribucije dokumenata u
digitalnom obliku.
Sustav elektronike razmjene podataka i
dokumenata (engl. Electronic Data
Document Interchange - EDI).

EDI PREDNOSTI
KORITENJA
Skrauje se vrijeme isporuke robe
Poveava se razina usluga
Smanjuju se trokovi telefona i telefaksa
Poveava se sigurnost opskrbljivanja
Smanjuju se greke u procesu naruivanja
Smanjuju se trokovi zaliha i administriranja

Vea ovisnost klijenta o sustavu


poduzee ostvaruje premo u
distribucijskom kanalu

POVIJEST
1960 SAD zapoela standardizacija elektronikog

prijenosa podataka
Istovremeo u UK.
Poirenje na standarde uz Gospodarske komisije za
Europu (UNECE - United Nations Economic Commission
for Europe)
GTDI (General-purpose Trade Data Interchange
standards).
UNJEDI (United Nations Joint European and North
American working party) zapoinje razvoj EDIFACT
(Electronic Data Interchange for Administration,
Commerce and Transport) standardiziranih dokumenata.

Procesi i arhitektura EDI


komunuikacije
E-mail
VS

EDI

Usporedba Email / EDI (http://www.slideshare.net/gxsinc/introduction-toedi-basics)

EDI omoguuje bre prenoenje podataka izmeu


raunala bez potrebe za ljudskom interakcijom

Vrste
Ovisno o subjektima meu kojima se zbiva EDI:
Izmeu gospodarskih subjekata B2B, e-poslovanje, ebusiness
Izmeu gospodarskih suubjekata i njihovih (krajnjih)
kupaca, odnosno potroaa B2C (business to
customer) , e-poslovanje
Izmeu gospodarskih subjekata i njihovih zaposlenika
B2E (business to emplyee)
Izmeu gospodarskih subjekata i javne vlasti B2G
(business to government) e-government ili eadministration
Izmeu graana i javne vlasti kada se takoer govori
o e-government ili e-administration.

Prijenos podataka
2 kljuna
procesa:
Komunikacija
Konverzija

Prikaz EDI komunikacije izmeu dva sustava. ( http://www.edibasics.com)

Standardi
Standardi rjeavaju
problematiku razumjevanja
raliitih jezika.
EDI je standardiziran
EDI standardi:
ANSI X12
UN/EDIFACT

Grafiki prikaz EDI poruke. (Cvita, 2005)

ZAKONSKA REGULATIVA

Le

EDI transakcije su bez papirne nema papira koji bi se mogli ovjeriti peatom tvrtke i potpisom
nadlenog rukovodioca.
To postavlja problem njihova legaliteta.
U Republici Hrvatskoj ureeno je sljedeim zakonima i pravilnicima:
Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13-Rj. USRH),
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13),
Opi porezni zakon (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13),
Zakon o raunovodstvu (NN 109/07, 54/13),
Zakon o elektronikoj ispravi (NN 150/05),
Zakon o elektronikom potpisu (NN 10/02, 80/08),
Zakon o elektronikoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11).

ln
ga
?

Sve zakone moramo promatramo kao cjelinu.


Tek tada moemo definirati pravila za izdavanje, promet i uvanje
elektronikih rauna.

EU Direktive :
Direktiva 1999/93/EC 94/820/EC o elektronikom potpisu
Direktiva 2001/115/EC o usklaivanju propisanih uvjeta za izdavanje rauna s obzirom na PDV
Direktiva 2010/45/EU dopuna Direktive 2006/112/EC (u primjeni od 1. sijenja 2013. godine).

PRIMJENA EDI U RH
E-raun
B2B
B2G

E govermnent
e-Mirovinsko
e-Porezna
e-Zdravstveno
e-Carina
e-Pota

FINA e servisi
Registar godinjih financijskih izvjetaja
e-REGOS
WEB-BON
e-Raun
e-Plaanje
WEB registar koncesija
info.BIZ
Web e-Potpis
e-Blokade
e-Draba

PRIMJENA EDI U RH

e-Graani - projekt Vlade RH


Trenutno 21 servis
Registar biraa
Moj OIB
mojID
Osobni korisniki pretinac
e-Matine knjige
e-Dnevnik za roditelje
ePKK Porezno knjigovodstvena kartica
Pregled izabranog lijenika
Zahtjev za izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO)
Korisnike stranice HZMO-a
Elektroniki zapis o radno pravnom statusu
Burza rada
Sustav elektronikih usluga REGOS-a
Moj raun REGOS
Registar biraa e-Privremeni upis
e-Usluge MUP-a - elektroniki zapis o prebivalitu, boravitu i vlasnitvu vozila

Kalkulator doplatka za djecu


eJOPPD - omoguuje uvid u ukupne primitke, obraunate doprinose i poreze
Realizirani recepti - uvid u realizirane recepte u posljednjih est mjeseci (prva usluga uspostavljena na veoj sigurnosnoj razini - 3 pa joj
se ne moe pristupiti uz korisniko ime i lozinku
e-Savjetovanja - omoguuje sudjelovanje korisnika u procesu savjetovanja sa zainteresiranom javnou koje provodi Ministarstvo
poduzetnitva i obrta u skladu sa Zakonom o procjeni uinaka propisa
Zajedniki informacijski sustav zemljinih knjiga i katastra ZIS OSS.

Zakljuak
Dokazna je isplativost .
EDI je jedan od kljueva razvoja elektronikoga

naina poslovanja.
Zakonodavstvo Republike Hrvatske prepoznalo

je prednosti koritenja EDI a.


Pred njim je svjetla budunost kako u

poslovnom okruenju tako i u javnim servisima.

Pitanja
Koji je rezultat koritenja prednosti EDI

sustava?
Da li je legalan, kako moramo promatrati

zakone koji ga definiraju?


Koje su osnovne vrste EDI ja?

Odgovori
Koji je rezultat koritenja prednosti EDI sustava?

Smanjuju se trokovi zaliha i


administriranja.

Odgovori
Da li je legalan, kako moramo promatrati
zakone koji ga definiraju?
Legalan je. Sve zakone moramo
promatramo kao cjelinu.

Odgovori
Koje su osnovne vrste EDI ja?
B2B, e-poslovanje, e-business
B2C (business to customer), e-poslovanje
B2E (business to emplyee)
B2G (business to government) egovernment ili e-administration
Izmeu graana i javne vlasti kada se
takoer govori o e-government ili eadministration.