You are on page 1of 29

TIU LUN MN THU GOM V

X L DU KH

V C HIN
KHOAN KHAI THC K57
i hc M a Cht

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

Nguyn l cng ngh ca gin khai


thc v x l gas-condensate
Tm tt

Cng ngh khai thc v x l gas-condensate c nghin cu,


pht trin v ng dng ti nhiu quc gia trn th gii t nhng
nm 90 ca th k trc. Tuy nhin Vit Nam, lnh vc k thut
ny cha c quan tm nhiu do nhu cu thc t sn xut. Trong
thi gian gn y, vic pht hin v a vo pht trin khai thc
mt s m kh v gascondensate trong nc nh cm m Lan Ty
- Lan , Rng i, Rng i Ty v Hi Thch - Mc Tinh, Thin
ng i hi s u t nghin cu cng ngh v o to nhn
lc mt cch nghim tc i vi cc n v trc tip tham gia iu
hnh cc d n ni ring v Tp on Du kh Vit Nam ni chung.
Cc h thng thit b cng ngh chnh trn gin khai thc gascondensate gm: cm thit b u ging (wellhead facilities), cm
phn dng u vo (inlet manifiold), cm tch kh - condensate nc (3-phase separator), h thng x l lm kh kh (gas
dehydration system), h thng x l condensate (condensate
dehydration system), h thng o kh (gas metering system), h
thng o condensate (condensate metering system), h thng
phng thoi lm sch ng ng vn chuyn (pig launcher), h
thng x l nc ng hnh (water treatment system). Ngoi ra, c

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

th thit k thm cc h thng ph tr nh: h thng thit b x l


H2S hoc/v CO2, Hg, cht rn nu trong thnh phn hp cht
khai thc cha nhng tp cht trn vt qu quy nh cho php.
Cng ngh x l kh trn cc gin khai thc ngoi khi ph thuc
rt nhiu vo thnh phn hn hp lu cht hydrocarbon ca m.
Do , cc thng s cng ngh hn hp cht lu l c s cho php
tnh ton, la chn v thit k cc h thng thit b cng ngh ca
gin khai thc mt cch hp l v ti u nht.

1. Gii thiu chung v m gas - condensate


M gas-condensate l mt hn hp hydrocarbon (HC) c bit, m
trong thnh phn gm c kh methane (C1) v cc kh
hydrocarbon c mch carbon ngn khc chim t l ln, cng vi
cc hydrocarbon c gi tr khi lng phn t nng hn (mch
carbon di hn). Khiu kin p sut ca va thay i n mt gii
hn nht nh (dewpoint), cc cu t nng ca hn hp kh trong va
s ngng t, chuyn ha thnh pha lng hay cn gi l retrograde
condensate. Qu trnh ngng t ny s tip tc din ra cng vi s
gim p ca lu cht v lng condensate ti a thu c khi p
sut t n gi tr P. Nu tip tc gim p sut s xy ra qu trnh
ngc li, c ngha l nhng hydrocarbon lng s chuyn sang pha
kh.

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

Ngoi ra, m Retrograde gas-condensate cn c cc c tnh sau


[2]:
- Tc < Tr< Tct
Trong :
Tc: critical temperature;
Tr: Reservoir temperature;
Tct: Cricondentherm temperature
GCR = 8.000 - 70.000scf/STB (~1.425 - 12.468Sm3/Sm3);
- T trng 50 60 oAPI.
Trong qu trnh khai thc, nhit ca va n nh v c th xem
ch khai thc l ng nhit, khi p sut va s st gim lin
tc, c bit khu vc xung quanh ging khai thc. i vi cc
m kh, khi p sut lu cht gim xung t p sut im sng
(dewpoint pressure Pd), qu trnh ngng t s bt u xy ra, khi
t l lng/ kh trong dng lu cht bt u tng. i vi m kh
kh, t l ny tng lin tc khi p sut tip tc gim, tuy nhin i
vi m gas-condensate, t l ny s t gi tr cc i p sut
P*, sau gim cng vi qu trnh gim p theo m t Hnh 2.
T l lng/kh khng ch ph thuc vo iu kin p sut, nhit
ca va, m cn ph thuc vo thnh phn ca gas-condensate.

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

Vn k thut phc tp nht trong qu trnh khai thc m gascondensate l s hnh thnh qu trnh ngng t condensate
(liquid) vng cn y ging.

1.1.Qun l m gas-condensate
T nhng phn tch c im ca m gas-condensate cho thy
vic khng ch hin tng condensate blockage l ht sc quan
trng. Mt s bin php k thut thng c nghin cu p
dng nng cao hiu qu khai thc m gas-condensate l:
- Kch thch va bng phng php nt va thy lc hoc bm
acid gip hn ch s gim p trong qu trnh lu thng ca lu

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

cht n vng cn y ging. Phng php nt va thy lc


c p dng ph bin vi cc m siliciclastic.
Phng php bm acid thng p dng i vi cc m
carbonate. Tuy nhin cc phng php ny ch p dng hiu qu
trc khi tin hnh hot ng khai thc ca ging.
- Duy tr p sut va cao hn p sut im sng (P res > P

dew

c tin hnh bng cch bm kh kh (dry gas) vo thnh h


duy tr p sut.
- Phng php Huffn Puffthc hin tun hon qu trnh bm p
v khai thc nhm lm ha hi lng condensate b ngng t
xung quang ging. Phng php ny c th s dng cc kh
bm p nh methane, etane, propan, CO2 v N2
2. Mt s gin khai thc gas-condensate hin c ti Vit Nam
2.1. Cm m Lan Ty, Lan
Lan Ty v Lan l hai m kh thin nhin c pht hin ti
L 06.1 trong mt phn khu vc b Nam Cn Sn, cch Vng
Tu 370km v pha ng Nam. Hai m cch nhau khong 25km
vi su t 125 - 180m tng ng. M kh Lan c pht
hin vo cui nm 1992 v m Lan Ty c pht hin vo nm

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

sau. Hai m kh Lan Ty v Lan c kh nng cung cp trong


15 nm vi sn lng trung bnh hng nm khong 3 t m3.
M Lan Ty c a vo khai thc t thng 11/2002 v m Lan
t thng 10/2012. thc hin khai thc kh t m Lan Ty v
Lan , gn m Lan Ty xy dng mt gin cng ngh c
nh
Lan Ty (Lan Ty processing fixed platform). Dng sn phm t
cc ging khai thc ca m Lan Ty, Lan thng qua cm thit
b u ging ngm (subsea manifold) c a v gin cng
ngh c nh Lan Ty x l, sau c a v b thng
qua h thng ng ngm Nam Cn Sn (Nam Con Son subsea
pipeline)

2.2. Cm m Rng i, Rng i Ty

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

Cc m kh Rng i v Rng i Ty c KNOC pht hin t


thng 9/1997 thuc hp ng phn chia sn phm du kh L
11.2 m KNOC ng u t hp nh thu Hn Quc s hu 75%
vn u t, gi vai tr nh iu hnh. M kh Rng i v Rng
i Ty cho php khai thc vi sn lng trung bnh khong ~
3,7 triu m3/ngy trong thi gian 23 nm. M Rng i v Rng
i Ty c a vo khai thc t thng 12/2006.
thc hin khai thc kh t L 11.2 KNOC thc hin thit k,
lp t mt gin u ging WHD v mt gin cng ngh PUQC
c lin kt vi nhau bng cu dn

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

2.3. Hi Thch - Mc Tinh


y l hai m gas-condensate nm trong d n Bin ng 1 ca
Bin ng POC thuc cc L 05.2 v 05.3 ti b Nam Cn Sn,
c v tr cch b khong 340km v pha Nam, khong cch gia
hai m l 20km.
Cng sut thit k ca h thng nh sau:
- Sn lng khai thc kh trung bnh: ~6,5 triu m3/ngy.

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

- Sn lng khai thc kh ti a: ~ 10,2 triu m3/ngy.


- Sn lng khai thc condensate: 25 nghn thng/ngy.
- i m: 25 nm.
2.4. Thin ng
M Thin ng nm gia L 04.3, thuc bn trng Nam Cn
Sn, cch m i Hng khong 15km v cch Vng Tu 270km
theo hng ng Nam.
Hin nay, m Thin ng ang trong giai on nghin cu, chun
b pht trin m vi sn lng khai thc trung bnh l 220 triu
m3/nm trong thi gian 25 nm.

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

3. Nguyn l cng ngh gin khai thc v x l gas-condensate


ngoi khi
Cng ngh khai thc v x l gas-condensate trn cc gin khai
thc ngoi khi ph thuc rt nhiu vo iu kin khai thc ca
m, thnh phn hydrocarbon v cc tp cht c trong sn phm
khai thc, iu kin vn chuyn kh v condensate thnh phm,
cc yu cu ca bn mua sn phm gas-condensate cng nh
cc nh hng v lu lng khai thc, cng ngh x l, phng
php vn chuyn sn phm khai thc ca cng ty iu hnh m.
khai thc v x l gas-condensate ngoi khi khi b qua khu x
l cc tp cht c trong sn phm khai thc (coi nh cc tp cht
c trong dng sn phm khai thc t m nm trong gii hn cho
php).
Dng sn phm t ging khai thc sau khi qua h thng thu gom
c a vo bnh tch ba pha tch kh, condensate v nc.
Sn phm kh sau khi tch c ln hi nc v cc ht
hydrocarbon lng (~150 - 375m) c a n cm lm kh
kh. Kh sau khi lm kh c a n cm o v vn chuyn v
b bng ng ng ngm nu p sut t c ln, hoc a
vo cm my nn nn n p sut cn thit a v b. Sn

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

phm condensate sau khi tch ra t bnh tch ba pha, c a


n cm x
l condensate, sau qua my bm tng p (nu p sut t c
khng vn chuyn) condensate c a n cm o v
vn chuyn v b hoc chuyn qua kho cha ni FSO bng
ng ng ngm. Nc tch ra t bnh tch ba pha c a
n cm x l nc tch cc thnh phn hydrocarbon c ln
trong nc n tinh khit cho php, sau c x xung
bin.

3.1. M t quy trnh tng th


Trong nhng nm u khai thc, dng sn phm gascondensate
c nhit - p sut cao nn dng sn phm khai thc t ging
sau khi qua van tit lu (choke valve) c a n thit b lm
lnh bng khng kh (hoc h thng trao i nhit bng nc
bin) h nhit xung khong 60 - 50oC, sau a vo
bnh tch ba pha (3-phase separator) tch kh, condensate,
nc. Kh sau
khi tch c a n thp TEG (TEG contactor) lm kh.
Kh kh i ra t thp TEG s c a n thit b trao i nhit
(heat exchanger) gia nhit bng dng TEG (trietylene glycol)

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

nng sch (hot lean TEG) i ra t thp ti sinh TEG (TEG


generator), sau c a n cm o v vn chuyn v b
qua h thng ng ngm (subsea pipeline) bng chnh p sut sn
c ca dng kh (qu trnh khai thc khng cn dng my nn).
Ty

thuc

vo

tnh

thnh

phn

hydrocarbon

ca

kh/condensate, p sut nhit ca kh/condensate, thnh phn


phn trm ca H2S, CO2, Hg c trong sn phm khai thc m
cng ngh c nhng thay i ph hp, x l kh/condensate
t c cc tiu ch yu cu kh/condensate thng mi.

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

Condensate i ra t bnh tch ba pha c a vo cc my


bm tng p sut ln khong 4 - 5 bar nhm mc ch b li
p sut tn tht khi dng condensate i qua cc thit b lc
(filters) v kt t (coalesers), tn tht p sut qua cc van iu
khin (control valve), cc ng ng cng ngh (piping lines).
Condensate sau s c lm kh trong thp condensate
dehydrator bng kh kh i ra t thp TEG hp th hi nc
trong condensate.
Condensate sau khi ra khi thp condensate dehydrator s c
tng p 3 - 4 bar bng bm ly tm trnh bay hi (condensate
flashing) do tn tht p khi i qua cm o (condensate metering
SKID). Condensate sau khi o c vn chuyn v b cng vi
kh kh hoc a v kho cha ni FSO qua h thng ng ngm
(subsea pipeline).
Nc tch ra t bnh tch ba pha c a n cm x l nc
tch du v cc tp cht ra khi nc, t tiu chun v an
ton v sinh mi trng v sau c x xung bin
(overboard/to sea).

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

Trong qu trnh khai thc, p sut ca ging s gim theo thi


gian, vn chuyn kh v b cn phi t thm cm my nn
kh sau thp TEG nn kh kh n p sut cn thit cho qu
trnh vn chuyn. Condensate i ra t thp condensate
dehydrator c h thng my bm vn chuyn (transfer pumps)
tng p n p sut cn thit trc khi a vo tuyn ng ngm
vn chuyn v b hoc v kho cha ni (FSO).
3.2. H thng x l kh
Hin nay c bn cng ngh lm kh kh ph bin: lm lnh su,
mng lc, hp ph v hp th. Tuy nhin cng ngh lm lnh su
khng em li hiu sut cao, thng kt hp cng vi cc cng
ngh khc. Lm kh kh bng cng ngh mng lc ch mang li
hiu qu kinh t khi dng cho lu lng kh thp. Cng ngh hp
ph c hiu sut rt cao, tuy nhin hiu sut ph thuc cht hp
ph c s dng v gi thnh cao, khng c hiu qu nhiu v
kinh t. Lm kh kh bng phng php hp th c th t yu
cu v cht lng kh ca kh thng mi v cho hiu qu kinh
t kh cao. V vy, thp hp th lm kh kh bng TEG (TEG
dehydrator) ang c s dng trn tt c cc gin x l kh
ngoi khi Vit Nam.

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

Kh tch ra t bnh tch ba pha c ln hi nc bo ha cng vi


cc ht nc - condensate c kch thc nh (~ 150 - 375m)
c a vo h thng lm kh bng TEG. Trc khi vo thp
hp th TEG contactor, kh c dn vo bnh inlet scrubber
loi b cc ht hydrocarbon lng, cc ht nc ngng t v c
cc ht nh tng (water in condensate emulsion) cn li trong
kh sau khi ra khi bnh 3 pha. Nu cc ht nc t do i vo
thp TEG, nhit ha hi s tng ln, c th gy h hi cc thit b
gia nhit trong thp ti sinh. S hin din ca cc ht
hydrocarbon lng trong thp TEG s gy to bt, lm tng s mt
mt glycol v gim hiu sut tch nc. Nu cc ht lng
hydrocarbon nng i vo thp ti sinh c th lm bn ng dn,
lm tng nhit thnh ng nh hng n cht lng ti sinh
v lu lng tun hon glycol.
Sau khi i qua bnh inlet scrubber, phn lng tch ra c a
vo bnh thu gom, x l v tun hon v bnh tch ba pha. Kh i
ra t bnh inlet scrubber c dn vo thp TEG t di ln,
glycol c a vo t nh thp. Kh i ra t thp TEG contactor
c dn vo thit b trao i nhit gia nhit bng dng glycol
nng sch i ra t thp ti sinh. Kh sau khi lm kh c a
vo cm o, sau vn chuyn v b qua ng ng ngm
(subsea pipeline). Trong giai on khai thc khng cn dng my
nn, hoc a vo h thng nn kh (gas compression system)

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

nn n p sut cn thit vn chuyn v b. Kh sau nn


c a vo thit b lm lnh bng khng kh (air cooler) lm
lnh xung khong 60 -50oC, sau a vo cm o v vn
chuyn v b.

Nhit v nng ca glycol a vo thp TEG ph thuc vo


p sut - nhit im sng yu cu ca kh lm kh. Thng
thng nhit ca dng glycol vo thp cao hn t 3 - 11oC so
vi nhit ca dng kh ngn nga hin tng ngng t
hydrocarbon vo glycol, gy to bt. Nhit trong thp TEG cao
qu 38oC thng gy mt glycol do bay hi, cn di 10oC s
lm tng nht ca glycol, lm gim hiu sut tch nc ca
thp. Lu lng glycol a vo thp ph thuc lng nc trong
dng kh v s a ca thp.

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

3.3. H thng x l condensate


Condensate tch ra t bnh tch c ln nc v tp cht rn.
Nhng tp cht ny c th gy tc nghn, n mn thit b v to
hydrate trong ng ng. Nc trong condensate tn ti di hai
dng: nc t do v nc ha tan. Lng nc trong
condensate ph thuc vo iu kin p sut - nhit v cc
thng s cng ngh ca bnh tch ba pha c s dng cho qu
trnh tch kh, condensate, nc. Hnh 13 m t s cng ngh
h thng x l condensate [9].Condensate t bnh tch ba pha
c h thng my bm a n b lc (filters) lc cc ht
rn c ln trong condensate, sau a n thit b kt t
(coalesers) tch cc ht nc (water droplet) n 10m. Cc
ht nc t do s kt t vi nhau thnh ht ln hn lng xung
di, c tch ra v a vo cm x l hydrocyclone lm
sch nc. Sau khi qua thit b kt t, lng nc t do trong

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

condensate gim xung cn 50 - 100ppmv. Condensate sau


c a vo a trn cng ca thp dehydrator tch nc.
Kh sau khi lm kh t thp TEG c dn vo thp condensate
dehydrator t di ln, pha lng v pha kh i ngc chiu nhau,
va chm vi nhau trn cc a ca thp condensate dehydrator,
do c s chnh lch nng nc trong pha lng v pha kh,
nc s c hp th bi kh kh v kh t s i ra t nh
thp, tip kh c a tr li bnh scrubber u vo cm
TEG contactor tch hi nc ngng t.
Condensate sau khi qua thp dehydrator, c tng thnh phn
nc vo khong 450ppmv, hoc t n im sng -10oC ti
70 bar, c h thng my bm a n cm o v vn chuyn
bng tuyn ng ngm n tu cha hoc a v b.
S chnh lch nng nc gia hai pha lng v kh s quyt
nh n hiu sut v thi gian t n tch nc cn thit.
Theo l thuyt, nu thi gian va chm gia pha lng v pha kh
ln, qu trnh trao i cht s t n cn bng pha gn pha
ha tan. Ti trng thi cn bng ny, pha kh s hp th mt
lng nc ln nht ha tan trong condensate v y l iu
kin l tng ca thp dehydrator. Tuy nhin, t c thi
gian va chm gia pha lng v pha kh ln nh th, i hi
thp dehydrator phi c nhiu a, iu ny khng thc t v kinh
t.

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

Nhit v p sut nh hng trc tip n s hp th nc


ca kh (stripping gas). Ti cng nhit , tan ca nc tng
ln khi gim p sut ca kh. Hay ni cch khc, ti cng gi tr
p sut, s ha tan nc vo kh tng ln khi nhit tng. V
vy, iu kin ti u ca kh i vo thp dehydrator l c p sut
thp v nhit cao.

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

3.4. H thng x l nc thi ng hnh


Nc tch ra t bnh tch 3 pha v thit b kt t c ln du v
cc cht cn du, cn c x l trc khi x xung bin. Hnh
14 m t s cng ngh h thng x l nc thi ng hnh
[9].
Nc thi ng hnh c a vo thit b hydrocyclone, vn tc
dng chy ca nc chuyn thnh lc ly tm, hnh dng ca
cyclone to thnh dng chy xoy ca nc, gy ra vng p sut
thp ngc, nc nng hn s chy xoy dc theo thnh
cyclone ra ngoi, cn du nh hn s chuyn ng vo tm
cyclone v chy ra pha ngc li. Nc sau khi i qua
hydrocyclone, thnh phn du c ln trong nc gim xung cn
khong 40ppmv.

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

Sau khi qua hydrocyclone, nc c a vo b sc kh


(induced gas flotation - IGF) tch du v cn du cn st li.
Kh kh t thp TEG c lc v gia nhit n 50- 60oC, dn vo
b sc kh IGF, cc bng kh s bm dnh vo cc ht du v cn
du, a chng ni ln b mt, sau cn gt s ht cc vng
du ny ra ngoi, a vo bnh thu gom.
Nc sau khi x l, thnh phn du trong nc gim xung
40ppm hoc thp hn (c th ti 15ppm), t tiu chun v an
ton v sinh v mi trng, sau c x xung bin
3.5. H thng kh nhin liu (fuel gas system)
H thng kh nhin liu cung cp kh cho cc h
thng sau:
- Cung cp kh nhin liu cao p cho u ko turbine
(turbine drive) v my pht turbine (turbine generator).
- Kh mi thp p cho u t cao p/thp p.
- Kh y (purge gas) cho ng gom ca uc cao p/thp p.
- Cung cp kh hp th (stripping gas) cho h thng ti sinh TEG.

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

- Kh bo v (blanket gas) cho bnh bay hi nhanh TEG (TEG


flash drum).
Cung cp kh cho b sc kh IGF x l nc.
Kh kh i ra t thp TEG, sau khi c gia nhit trong thit b gia
nhit (heaters), mt phn c a n h thng kh nhin liu
cung cp kh cho cc cm cng ngh. Kh c dn vo thit
b gia nhit s b, gia nhit n nhit cao hn nhit hnh
thnh hydrate v thp hn 5oC so vi nhit mi trng xung
quanh, sau a vo bnh scrubber kh nhin liu tch cc
ht lng to thnh do s gim p. Tip , kh c a n phin
lc tch cc ht rn c kch thc ln hn 5m trc khi a
n thit b gia nhit. Kh c gia nhit n nhit 30 - 40oC
m bo kh nhin liu cho turbine kh.

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

3.6. H thng kh nn (compressed air system)


H thng kh nn cung cp kh nn cho cc thit b iu khin
bng kh nn, cc thit b truyn ng valve, cn trc, ti, ng
c chy kh nn, thi ct, cung cp khng kh cho h thng to
nit H thng kh nn gm: cm my nn khng kh, bnh tch
p khng kh m, cm sy khng kh, bnh kh nn.
Khng kh c h thng my nn kh nn vo bnh tch p
khng kh m loi b bt cc tp cht ln trong kh, loi b hi
m ngng t, n nh p sut, gim xung cho h thng my nn.

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

Tip khng kh c a qua cc phin lc loi b cc ht


rn, hi nc, du m, sau a vo thp ht m lm kh
khng kh.
Thp ht m c th s dng silicagen, oxide nhm hot tnh,
hoc mng lc phn t. Thp ht m lm vic di p sut 8 - 10
bar, nhit 50oC, gip lm kh khng kh, loi b hi m, nc,
hydrocarbon bay hi. Nc v hi m trong kh nn c th gy
xi mn ng ng v cc valve iu khin, kt hp vi cc cht
c tnh acid gy n mn, to iu kin pht trin ca cc vi sinh
vt v nm mc, nc v hi m trong kh nn c th ng bng,
gy ra ngng hot ng ca h thng.
Kh nn i ra t thp ht m c lc khi cc tp cht khi i qua
phin lc v a vo bnh kh nn phn phi n cc cm thit
b iu khin. Khi nn sau khi lm kh c nhit im sng
0oC p sut 7 bar.

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

4. Kt lun
Nguyn l cng ngh ca gin khai thc Thin ng c m t
trn y c cc c trng sau: do thnh phn CO2v H2S trong
dng sn phm khai thc thp nn khng cn phi x l ti gin
khai thc (trong thc t mt s va ca m Thin ng - Mng Cu
c thnh phn CO2 kh cao, v d Miocen trong ging T-4X 64 70% CO2 chiu su 3.029 -3.143m, 43% CO2 chiu su
2.735 - 2.865m, ging T- 5X 3,2 - 43% CO2 chiu su 2981 3264m, 52 - 87% CO2 chiu su 2.875 - 2.967m, nhng hin
ti cha c k hoch khai thc cc va ny) cng nh nhit
ng c (pour point) ca pha lng khng cao, khng cn phi
gia nhit hoc bm ha phm chng ng trc khi vn chuyn
pha lng bng ng ng ngm. i vi cc m gascondensate
c nng CO2 v H2S cao (%mol CO2 > 10% v p sut ring
phn (partial pressure) ca H2S > 0,05psia [10]) cn phi u t

Tiu lun cng ngh thu gom x l kh

V c Hin

cng ngh x l v lu tr CO2, cng ngh x l H2S n di


hm lng gy ra H2S cracking trn cc b mt ca thit b,
ng ng cng ngh. Ngoi ra nu trong lu cht khai thc ln
t ging c ln tp cht rn (ct), thy ngn (Hg) th cn phi
lp t thm cc thit b x l cht rn, x l thy ngn cng
nh cc gii php hn ch qu trnh bo mn (abrasive wear)
bn trong b mt cc thit b, ng ng cng ngh
Vic nghin cu v phn tch thnh phn, tnh cht ha hc v
c tnh PVT ca h lu cht ca m gas-condensate l
nhngc s quan trng la chn nguyn l thit k cc h
thng thit b cng ngh ph hp khai thc v x l m gascondensate t cc yu cu sn phm theo hp ng mua bn
gia cc bn lin quan.