You are on page 1of 41

Zavod za konstrukcije

Katedra za metalne konstrukcije


http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

SUSTAVI PROSTORNIH KONSTRUKCIJA

SADRAJ
SUSTAVI PROSTORNIH KONSTRUKCIJA......................................................................................................... 1
1.1.
RAZLIITI SUSTAVI PROSTORNIH KONSTRUKCIJA........................................................................................ 2
1.1.1. Dvosmjerne i trosmjerne mree ............................................................................................................. 2
1.1.2. Cilindrini oblici mrea ........................................................................................................................ 4
1.1.3. Kupole ................................................................................................................................................... 5
1.2.
PROSTORNE REETKASTE KONSTRUKCIJE ................................................................................................... 6
1.2.1. Uvod ...................................................................................................................................................... 6
1.2.2. Principi formiranja prostornih reetki .................................................................................................. 7
1.2.3. Konceptualni projekt geometrija prostornih reetkastih sustava ........................................................ 12
1.3.
IZRADA I MONTAA................................................................................................................................... 21
1.4.
DIMENZIONIRANJE .................................................................................................................................... 25
1.4.1. Ideja priblinog dimenzioniranja ........................................................................................................ 25
1.4.2. Numeriki primjeri .............................................................................................................................. 31
1.5.
PRIMJERI PROSTORNIH REETKI ................................................................................................................ 38

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

RAZLIITI SUSTAVI PROSTORNIH KONSTRUKCIJA


Ovo predavanje obrauje prostorne sustave za izvedbu krovita ija je nosivost u dva smjera (engl.
"space structures"). Klasifikacija takvih sustava obzirom na njihov openiti oblik moe se izvriti
kako sljedi:
dvodimenzionalne mree (engl. two dimensional grids)
cilindrine mree (engl. cilindrical vaults)
kupole (engl. domes)

1.1.1. Dvosmjerne i trosmjerne mree


Konstrukcijski sustavi krovita mogu se izvesti kao:
mree u jednoj ravnini,
mree u dvije ravnine.
Na slici 1 prikazana su tri tipa nosaa koji su najee u primjeni:
TIP A

TIP B

TIP C

a) pravokutna u dva smjera

b) dijagonalna u dva smjera


Slika 1. Tipovi mrea

c) trosmjerna

Ukoliko se primjenjuju mree u jednoj ravnini, tj. ravninski statiki sustavi, koji nose optereenje
okomito na ravninu prikazanih mrea, na nain da prenose savijanje i torziju, to su tzv. rotiljni
sustavi. Rasponi takvih sustava ogranieni su na oko L 10 m .
Meutim, ove mree mogu posluiti i za stvaranje prostornih sustava pri emu se dobivaju mree
u dvije ravnine, dakle gornja mrea, donja mrea i dijagonalni tapovi, kako je prikazano na slici
2.

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

gornja mrea
podruje veza (dijagonale)
donja mrea

Slika 2. Prostorni sustav


Ukoliko se formira sustav sa dvije mree mogu se razlikovati tri sluaja:
jedna mrea je iznad druge (lattice grids) tip A
donja mrea je izmaknuta u odnosu na gornju ali su iste (offset grids) tip B
donja mrea je izmaknuta u odnosu na gornju ali su mree razliite (differential grids) tip C
Navedeni sustavi prikazani su na slikama 3,4 i 5.

osnovica

raster

presjek
Slika 3. Sustav sa dvije mree (tip A)

Slika 4. Sustav sa dvije mree (tip B)

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Slika 5. Sustav sa dvije mree (tip C)


Sustave sa gornjim i donjim mreama koje povezuju vezni elementi (dijagonale) karakterizira
sljedee:
postiu se rasponi L = 100 m i vei
za vee raspone uvode se trosmjerne mree radi smanjenja duine elemenata
za raspone L = 30 do 40 m obino su prihvatljive duine elemenata 1,5 do 3,0 m.

1.1.2. Cilindrini oblici mrea


Ovi oblici mrea pogodni su za izvedbu krovita hala, eljeznikih stanica, sportskih dvorana,
teniskih hala itd. Obino se maksimalna uinkovitost takvih mrea postie pravokutnim tlocrtom
konstrukcije i omjerima prikazanim na slici 6.
B (irina - raspon)
L
1 do 2
B

L (duljina)

V
0,15 do 0,2
B
Slika 6. Cilindrini oblik mree

Mogui su razliiti tipovi cilindrinih mrea, kako se vidi na slici 7.

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Slika 7. Tipovi cilindrinih mrea


U praksi se smatra da najvie prednosti imaju tipovi trosmjernih mrea. Ukoliko se formira statiki
sustav sa jednom cilindrinom mreom, ekonomini rasponi su obino L 20 m , dok za dvije
cilindrine mree taj raspon iznosi L 60 m .
Za optereenja od 0,75 kN/m2 do 1,5 kN/m2 , obino vlastita teina iznosi 0,13 do 0,25 kN/m2.

1.1.3. Kupole
Kupole su konstrukcije koje su vrlo zanimljive arhitektima i inenjerima, jer one za maksimalno
zatvoreni volemen graevine daju minimalnu povrinu krovne plohe.
Najee su u primjeni 4 tipa kupola:
a) rebraste kupole (engl. ribbed dome)
b) Schwedlerova kupola (Schwedler dome)
c) kupole sa trosmjernom mreom (engl. three-way grid dome)
d) paralelno lamelarna kupola (engl. paralell lamella dome)

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Navedeni tipovi kupola prikazani su na slici 8.

Rebraste kupole

Schwedlerova kupola

Kupola sa trosmjernom mreom

Paralelno lamelarna kupola

Slika 8. Tipovi kupola


Obino kupole sa jednom mreom postiu raspone L 40 m , dok za one sa dvije mree rasponi
iznose L 100 m pa sve do 200 m.

PROSTORNE REETKASTE KONSTRUKCIJE


1.2.1. Uvod
Ukoliko se izvede statiki sustav sa mreama u dva sloja i uvede pretpostavka da optereenje
djeluje iskljuivo u vorovima sustava dobiva se sustav pod nazivom prostorne reetkaste
konstrukcije (spatial truss system). Prostorne reetkaste konstrukcije imaju svojih prednosti ali i
mana.
Prednosti:
transport i montaa najmanje mase;
gradnja u kratkom vremenskom roku;
neosjetljivost na godinja doba;
maksimalno mogua prefabrikacija i serijska izrada elemenata;

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

objekti s prostornim reetkastim sustavom su u odnosu na odgovarajue elino-betonske


konstrukcije 25 - 35% jeftiniji, uz 35 - 45% manje mase i krae vrijeme izvedbe;
relativno mala visina konstrukcije u odnosu na raspon (h /L = 1/15 - 1/25);
lako postavljanje instalacija u svim pravcima;
veliki oblikovni potencijal;
vea sigurnost kod poara u odnosu na klasine pune nosae (viestruko statiki neodreeni
sustavi).
Mane:
vei utroak vremena za radioniku izradu elemenata;
antikorozivna zatita;
prostorno spajanje velikog broja tapova u vorovima;
dugotrajni statiki proraun klasinim metodama.

1.2.2. Principi formiranja prostornih reetki


Prostorni reetkasti sustavi mogu se formirati pomou mrea i dijagonalnih tapova kako je ve
opisano. Drugi nain je pomou slaganja prostornih modula, kao to je prikazano na sljedeim
slikama.

Slika 9. Sustav iz pravokutnih prizmi

a) Tip 1

b) Tip 2
Slika 10. Prostorni moduli

c)Tip 3

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Tip 1

Slika 11. Sustav sa jednom dijagonalom na vertikalnim stranama prizmi

Tip 2

Slika 12. Sustav sa K ispunom na vertikalnim stranama prizmi

Tip 3

Slika 13. Sustav sa krinim ojaanjima prostornih dijagonala

Slika 14. Sustav iz trokutastih prizmi

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

a) Tip 1

b) Tip 2
Slika 15. Prostorni moduli

Tip 1

Slika 16. Sustav sa jednom dijagonalom na vertikalnim stranama prizmi

Tip 2

Slika 17. Sustav sa K ispunom na vertikalnim stranama prizmi

Slika 18. Sustav iz trokutastih prizmi

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

a) Tip 1

b) Tip 2
Slika 19. Prostorni moduli

Tip 1

Slika 20. Sustav sa jednom dijagonalom na vertikalnim stranama prizmi

Tip 2

Slika 21. Sustav sa K ispunom na vertikalnim stranama prizmi

10

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Slika 22. Sustav iz tetraedara i polu-oktaedara

Slika 23. Sustav iz tetraedara i oktaedara

11

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Slika 24. Sustav iju bazu ine esterostrane piramide

1.2.3. Konceptualni projekt geometrija prostornih reetkastih sustava


Faza konceptualnog projektiranja prostornih reetkastih sustava je vrlo vana u definiranju
geometrije sustava i oslonaca.
Parametri geometrijskog projektiranja jesu:
odreivanje sveobuhvatnog oblika strukture
geometrija oslonaca (geometry of the cludding supports)
broj slojeva mrea
odreivanje odnosa h/L (odreuje teinu konstrukcije i cijenu)
frekvencija mree, broj geometrijskih elemenata za danu duinu.
Potrebno je provesti postupak optimalizacije razliitih sustava obzirom na dobivanje minimalne
teine. Na slici 25 vidi se utroak elika za razliite tipove prostornih reetkastih sustava.

12

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Teina kao %
maksimalne teine

Visina koraka u cm
Slika 25. Teine za razliite prostorne reetkaste sustave

Sustavi koji su usporeeni prikazani su na slikama 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32.

481 vor

Osnovna jedinica: 180180

1800 elemenata

14 jedinica na rasponu
1 leaj na svake 2 jedinice
Kontinuirano optereenje: 1,5 kN/m2
13

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

1/4 donje mree

1/4 veza

1/4 gornje mree

Slika 26. Sustav 1

432 vora

14 jedinica na rasponu

1408 elemenata

1 leaj na svaka 3,6 m


Kontinuirano optereenje: 1,5 kN/m2

14

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Presjek 1 - 1
Presjek 2 - 2

1/4 donje mree

1/4 veza

1/4 gornje mree

Slika 27. Sustav 2

379 vorova
1156 elemenata

14 jedinica na rasponu
1 leaj na svaka 3,6 m
Kontinuirano optereenje: 1,5 kN/m2
15

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Presjek 1 - 1
Presjek 2 - 2

1/4 donje mree

1/4 veza

1/4 gornje mree

Slika 28. Sustav 3

257 vorova
960 elemenata

14 jedinica na rasponu
1 leaj na svaka 3,6 m
Kontinuirano optereenje: 1,5 kN/m2

16

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Presjek 1 - 1
Presjek 2 - 2

1/4 donje mree

1/4 veza

1/4 gornje mree

Slika 29. Sustav 4


Osnovna jedinica: 180180
450 vorova
1485 elemenata

14 jedinica na rasponu
1 leaj na svake 2 jedinice
Kontinuirano optereenje: 1,5 kN/m2

17

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Presjek 1 - 1
Presjek 2 - 2

1/4 donje mree

1/4 veza

1/4 gornje mree

Slika 30. Sustav 5


Osnovna jedinica: 180180
450 vorova

14 jedinica na rasponu

1933 elemenata

1 leaj na svake 2 jedinice


Kontinuirano optereenje: 1,5 kN/m2
18

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Presjek 1 - 1
Presjek 2 - 2

1/4 donje mree

1/4 veza

1/4 gornje mree

Slika 31. Sustav 6

Osnovna jedinica: 360360


240 vorova

7 jedinica na rasponu

828 elemenata

1 leaj na svake 2 jedinice


Kontinuirano optereenje: 1,5 kN/m2
19

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Presjek 1 - 1
Presjek 2 - 2

1/4 donje mree

1/4 gornje mree

1/4 veza
Slika 32. Sustav 7

Optimalne statike visine prostornih reetkastih sustava mogu se odrediti prema sljedeim
uvjetima:

h
L

L
L
do
15
25

20

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

ili

h 0,5 do 0,8 a

IZRADA I MONTAA
Konstrukcijski sustav prostornih reetkastih konstrukcija ima 3 osnovna dijela:
elementi
vorovi
spojevi
Elementi prostornih reetki obino su izvedeni od elika ili manje od aluminija. Popreni presjeci
elemenata najee su zatvoreni ali mogu biti i otvoreni kako je prikazano na tablici 1.

Tablica 1 Sustavi industrijskih elinih prostornih konstrukcija


NAZIV
SISTEMA

ZEMLJA
PROIZVOAA

RAZVOJ
SISTEMA I
PRVA
MJERENJA

OSNOVNI
MATERIJAL

POPRENI
PRESJECI
TAPOVA

OSNOVNA
KARAKTERISTIKA
SUSTAVA

21

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Mero

SR Njemaka

elik
1940-1950
Aluminij

Space
Deck

Velika Britanija

1950-1960

elik

elik
3

Triodetic

Kanada

1950-1960
Aluminij

Aksijalni vijani spoj


izmeu
kugle
s
navojem i konusnog
zavretka tapa
Nizanje
piramida,
gornji pojas vijano
spojen, donji pojas
puni okrugli profil s
lijevim i desnim
navojem
Nazubljeni preani
krajevi tapa umetnu
se
u
prorez
cilindrinih vorova

Unistrut

SAD

1950-1960

elik

Prostorno oblikovani
vorni limovi, korjeni
tapova sa rupama za
vijke

Oktaplatte

SR Njemaka

1950-1960

elik

eline uplje kugle i


cijevi
zavarene
kutnim varovima

elik

Nizanje
piramida
preko kuteva baze
piramide u gornjem
pojasu, donji pojas od
cijevi

elik

vorovi se sastoje iz
2
poluljuske
sa
ljebovima u koje
nasuprotni
tapovi
gornjeg i donjeg
pojasa
ulaze,
a
dijagonale su spojene
zglobnim spojevima

elik

Gornji i donji pojas


prikljuuju se vijcima
za vorni lim izmeu
krajeva
dijagonala
oblika
otvorene
trostrane prizme

Francuska
6

Uniblat

1960-1970
Velika Britanija

Nodus

Permit

Velika Britanija

Italija

1960-1970

1975

vorovi prostornih reetkastih konstrukcija prikazani su na slici 33.

22

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

a) Ravninski vorovi (engl. Plate nodes)

b) Naborani vorovi
(engl. Folded plate nodes)

c) Lijevani vorovi (engl. Cast nodes)

d) vorovi od izvlaenog aluminija


(engl. Extruded aluminium)

e) Specijalni vorovi

Slika 33. Razliiti tipovi vorova


Spoj elementa i vora odreuje kako mora izgledati zavretak elementa i kako mora biti obraen,
to se vidi na slici 34.

23

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Mero

Triodetic
a) Specijalni spojevi (engl Special working)

b) Ravno rezanje na kraju


(engl. Straight cutting)

Nodus

c) Rezanje cijevi
(engl. Branch pipe cutting)

e) Zavarivanje na plou
(engl. Plate welding)

d) Stanjenje
(engl. Flattening)

Slika 34. Razliiti spojevi element - vor


Metode montae prostornih reetki mogu biti:
spajanje pojedinih elemenata na predvienu konstrukciju u prostoru;
spajanje vie elemenata na tlu, te onda spajanje u prostoru;
spajanje na tlu i dizanje montirane konstrukcije.

24

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

DIMENZIONIRANJE
1.4.1. Ideja priblinog dimenzioniranja
Prostorne reetkaste konstrukcije su sastavljene od velikog broja tapova, pri emu svaki tap
zapravo predstavlja jedan konani element. Do sada je razvijeno vrlo mnogo kompjuterskih
programa za iznalaenje reznih sila u elementima takvih sustava. Meutim, obzirom da se radi o
jednom viestruko preobilnom statikom sustavu, potrebno je proraun reznih sila obaviti u vie
koraka. Naime, u prvom koraku potrebno je pretpostaviti karakteristike poprenih presjeka
tapova, kako bi se nakon dobivanja reznih sila mogle korigirati pretpostavljene geometrijske
karakteristike.
Priblino dimenzioniranje vano je iz dva razloga:
1)

Za fazu idejnog rjeenja, bitno je poznavati unutarnje sile u tapovima samo u tolikoj mjeri
da se mogu pretpostaviti najvee dimenzije tapova. Time se usaglauju i ideje arhitekata.

2)

Kod obavljanja aktivnosti tehnike kontrole projekata nije potrebno provesti itav
dugotrajni proraun, nego se obavi samo jedna neovisna kontrola najveih sila u tapovima
ispuna i pojaseva.

Na temelju navedenih razmatranja moe se izvesti i temeljna ideja priblinog dimenzioniranja


prostornih reetkastih konstrukcija.
Vano: Ideja se sastoji u tome da se prostorna reetkasta konstrukcija promatra kao sendvi
element koji je sastavljen od ploa, ija je krutost na savijanje mala (gornji i donji pojas reetke) i
jezgre ija se posmina deformacija moe zanemariti (dijagonale reetke), vidi sliku 35.

Mree nisu
izmaknute

Izmaknute
mree
a) Sendvi ploa

b) Prostorna reetka

Slika 35. Analogija sendvi elementa i prostorne reetke


Dakle moment savijanja u nekom presjeku sendvi elementa prenosi se parom sila koje se
preuzimaju u gornjoj i donjoj ploi, dok se cijela poprena sila prenosi pomou ispune.

ANALOGIJA SENDVI PLOA I REETKASTIH PROSTORNIH KONSTRUKCIJA

25

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Mrea tapova gornjeg i


donjeg pojasa reetke
Dijagonalni tapovi reetke

Gornja tanka ploa


Sandwich - ploe
Ispuna sandwich - ploe

Primjena membranske analogije -- gornja i donja ploa


Posmina deformacija ispune -- zanemaruje se
Dosadanje razmatranje moe se vidjeti na sljedeem toku.
PRORAUN
REZNIH SILA

TOAN
PRORAUN

PRIBLIAN
PRORAUN

KORITENJE
ELEKTRONIKOG
RAUNALA

UVOENJE RAZNIH
POJEDNOSTAVLJENJA
PRORAUNA

PROJEKTNI
ZADATAK

ANALIZA
RAZLIITIH
KONSTRUKTIVNIH
RJEENJA

PRIBLINI
PRORAUN

ODABIR
OPTIMALNOG
RJEENJA

IZRADA
IDEJNOG
PROJEKTA

TOAN
PRORAUN

PRIBLINI
PRORAUN

IZRADA
GLAVNOG
PROJEKTA

KONTROLA
TEHNIKE
DOKUMENTACIJE

PRIBLINI
PRORAUN

26

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Diferencijalna jednadba za sendvi plou s ortotropnim ploama i vrstom ispunom prema


Stamm - Witte-u:

Bx

4w
4w
4w
2w
2w
2w

2
H

2
n

n
p
y
x
xy
y
xy
x 4
x 2 y 2
y 4
x 2
y 2

nx, ny i nxy

zanemaruje se

D
h2
B Bx

1 2 2
H 2 G D

h2
2

D - krutost na izduenje
Za razliite tipove mrea diferencijalna jednadba ima sljedei oblik:
Tip mree A:

4w 4w
D A 4 4 p
y
x
DA

E A h2

a
2

Tip mree B:

4w
4w
4w
D B 4 4 2 2 4 p
x y
y
x
DB

E A h2

2a
2

Tip mree C:

4w
4w
4w
D C 4 2 2 4 p
x y
y
x
DC

9 E A h2

2
4 3 a

Rjeenje za pravokutnu plou s Navier-ovim rubnim uvjetima moe se odrediti prema Girkmanu.

27

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

x ix a
y iy a

TIP A

s oA 2 i x i y a

s A 2 i x 1 i y 1 a

p 4
DA k w

Najvei progib

Najvea sila u pojasu

p 2 a
P

kM h
qx

Najvea sila u dijagonali

D f q

qy

DA

p x
k Qx

rub y 0

p y

rub x 0

k Qy

E A h2

a
2

gdje je:

28

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

ix, iy

- broj polja u x i y smjeru

so

- broj sistemskih tapova (debelo oznaenih) mree

- ukupni broj tapova mree

- razmak rastera (polja)

x, y

- duina i irina ploe,

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

kW

122,0

103,1

90,1

82,6

77,5

74,1

(71,4)

kM

13,1

10,9

9,6

8,7

8,2

7,8

(7,5)

kQx

2,83

2,50

2,28

2,13

2,03

1,95

1,90

kQy

2,83

2,96

3,10

3,26

3,40

3,53

3,70

x 2 ix a
y 2 iy a

TIP B

s oB 4 i x i y a

s B 4 i x i y 2 i x i y a

Najvei progib

p 4
f
DB kw

Najvea sila u pojasu

p 2 a

kM h

- u sredini ploe

Pr

- u uglu ploe

p 2 a
PE

kE h

Najvea sila u dijagonali

D 0,5 P

DB

E A h2

2a 2

29

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

3,0

kW

372

258

204

168

140

124

87

kM

19,4

17,6

15,8

14,1

12,5

11,5

9,3

kE

18,9

15,7

14,5

13,6

12,8

12,6

13,2

x ix a
3
iy a
2
3 ix iy a

TIP C

s oC

s C 3i x i y i x 3 i y a

Najvei progib

p 2
DC k w

Najvea sila u pojasu

p 2 a

kx h

- u sredini ploe

Px

- u uglu ploe

p 2 a
PE

kE h

Koncentrirana sila u uglu


ploe

p 2
A
kA

Pr

p 2 a

kR h

DC

9 E A h2

4 3a 2

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

kW

246

177

142

120

107

98

kX

35,2

25,3

19,7

16,6

14,7

13,7

kR

35,2

33,3

32,8

33,3

34,2

35,0

kE

33,3

27,8

29,5

25,1

23,8

22,7

30

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

kA

11,6

9,8

8,9

8,4

8,1

8,0

1.4.2. Numeriki primjeri


Prostorna reetka tipa A

1.4.2.1

Prostorna reetka oslonjena je na sva etiri ruba donjeg pojasa zglobno i nalazi se u I. zoni snijega
na 0 metara nadmorske visine. Na nju djeluje stalno optereenje gk = 0,3 kN/m2 kao i optereenje
snijegom. Jo je zadano:
x 30 m y 30 m
a 3 3 m
h 1,5 m

20 ili

0,5 a

s k s 'k 0,8 0,88 0,8 0,7 kN / m 2

q Sd 1,35 g k 1,5 s k 1,35 0,3 1,5 0,7 1,5 kN / m 2

Odabrano 1394

A = 17,1 cm2

Omjer raspona:

y
x

30,0
1,0
30,0

Krutost ploe:
DA

E A h 2 21000 17 ,1 150 2

134 ,7 10 5 kNcm
a
2
300
2

Prema tabeli: kW = 122,0

kM = 13,1

Sila u gornjem pojasu:

Pgore

p 2 a 1,5 30 2 3,0

206 kN
kM h
13,1 1,5

tlak

Sila u donjem pojasu:

31

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Pdolje 206 kN

vlak

Najvei progib:

p 4
1,5 30 4
f

0,074 m 7,4 cm
D A k w 134 ,7 10 3 122

405

Najvea sila u dijagonali se dobiva iz uvjeta ravnotee. Dolje se dimenzioniranje provodi prema
izrazima za nosivost centrino optereenih tapova.

1.4.2.2 Prostorna reetka mree tipa B

Prostorna reetka oslonjena je na sva etiri ruba donjeg pojasa zglobno i nalazi se u I. zoni snijega
na 0 metara nadmorske visine. Na nju djeluje stalno optereenje gk = 0,3 kN/m2 kao i optereenje
snijegom. Zadano je h = 1,5 m.
s k s 'k 0,8 0,88 0,8 0,7 kN / m 2

q Sd 1,35 g k 1,5 s k 1,35 0,3 1,5 0,7 1,5 kN / m 2

Sluaj a)
a = 2,12 m (gornja i donja mrea)
Odabrano 88,93,2 A = 8,62 cm2
Omjer raspona:

y
x

30,0
1,0
30,0

Krutost ploe:
DB

E A h 2 21000 8,62 150 2

48,03 10 3 kNcm
2a
2
2 212
2

Prema tabeli: kW = 372

kM = 19,4

kE = 18,9

Sluaj b)

32

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

a = 2,12 m gornja mrea


a = 4,24 m donja mrea
Odabrano 88,93,2 A = 8,62 cm2
Omjer raspona:

y
x

30,0
1,0
30,0

Krutost ploe:
DB
a

E A h2

2a 2

a gore a dolje
2

DB

212 424
318
2

E A h 2 21000 8,62 150 2

32 ,02 10 3 kNcm
2a
2
2 318
2

Prema tabeli: kW = 372

kM = 19,4

kE = 18,9

Sluaj c)
a = 2,12 m gornja mrea
a = 4,24 m donja mrea
Odabrano 88,93,2 A = 8,62 cm2
Omjer raspona:

y
x

42
1,55
27

Krutost ploe:
DB

E A h2

32 ,02 10 3 kNcm
2a
2

Prema tabeli: kW = 177

kM = 14,5

kE = 13,8

Saetak rezultata prikazan je u tablici:


a)

b)

c)

=1

=1

= 1,55

Pgore [kN]

-98,4

-98,4

-106,6

Pdolje [kN]

+98,4

+196,7

+213,2

Pgore [kN]

+100,9

+100,9

+112,0

Sluaj

Sredina ploe
Ugao ploe

33

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Progib

Pdolje [kN]

-100,9

-201,9

-224,0

f [mm]

68

102

141

Sila u dijagonali D 50 kN

1.4.2.3 Prostorna reetka mree tipa C

Prostorna reetka oslonjena je na sva etiri ruba donjeg pojasa zglobno i nalazi se u I. zoni snijega
na 0 metara nadmorske visine. Na nju djeluje stalno optereenje gk = 0,3 kN/m2 kao i optereenje
snijegom. Zadano je h = 1,5 m.
s k s 'k 0,8 0,88 0,8 0,7 kN / m 2

q Sd 1,35 g k 1,5 s k 1,35 0,3 1,5 0,7 1,5 kN / m 2

Sluaj a)
a = 3,0 m (gornja i donja mrea)
Odabrano 101,63,6

A = 11,1 cm2

Omjer raspona:

y
x

11 2,598
1,06 1,0
9 3,0

ix = 9 (polja u smjeru x)
iy = 11 (polja u smjeru y)
Krutost ploe:
DC

9 E A h2

109 ,9 10 3 kNm
2
4 3a

Prema tabeli: kW = 246

kX = 35,2

kE = 33,3

Sluaj b)
a = 3,0 m (gornja i donja mrea)
34

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

Odabrano 101,63,6

A = 11,1 cm2

Omjer raspona:

y
x

17 2,598
1,64
9 3,0

ix = 9 (polja u smjeru x)
iy = 17 (polja u smjeru y)
Krutost ploe:
DC

9 E A h2

109 ,9 10 3 kNm
4 3 a 2

Prema tabeli: kW = 117

Sluaj

kX = 16,2

kE = 24,8

a)

b)

Pgore [kN]

-69,6

-135,0

Pdolje [kN]

+69,6

+135,0

Pgore [kN]

+73,6

+88,2

Pdolje [kN]

-73,6

-88,2

f [mm]

6,2

Sredina ploe

Ugao ploe
Progib

35

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

U nastavku je dan prikaz prostorne reetkaste konstrukcije proraunate programskim paketom


ROBOT.

36

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

37

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

PRIMJERI PROSTORNIH REETKI

Slika 36. Expo Centar, Vancouver, Canada, 1986

Slika 37. Plaza of Nations, Expo 1986, Vancouver, Canada

Slika 38. Crystal Cathedral, Garden Grove, California, USA, 1980

38

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

39

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

40

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat 5: Sustavi prostornih konstrukcija

41