You are on page 1of 17

Zavod za konstrukcije

Katedra za metalne konstrukcije


http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

Otpornost elementa na djelovanje uzdune tlane sile i


momenta savijanja
1.

STATIKI SUSTAV

Fd
y,d

Fd

Fd

z
y

y
z

5,0 m

5,0 m

5,0 m

5,0 m

Fd
q

2.

z,d

os z - z

os y - y

z,d

ULAZNI PODACI

2.1. Veliine djelovanja


qz,d
Fd

Fd

qy,d
x
5,00 m

Fd

100 kN (tlana sila)

qz,d 15,0 kN / m

qy,d

8,0 kN / m

y,d

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

2.2. Dijagrami M, V i N

My

My,Ed

Vz
Vz,Ed

Mz,Ed

Mz
Vy

Vy,Ed

NEd

x [m]

My,Ed
[kNm]

Vz,Ed
[kN]

Mz,Ed
[kNm]

Vy,Ed
[kN]

NEd [kN]

0,00

0,0

37,5

0,0

20,0

100,0

2,50

46,88

0,0

25,0

0,0

100,0

5,00

0,0

-37,5

0,0

-20,0

100,0

b
z

2.3. Popreni presjek

tw

EN 1993-1-1
slika 1.1.

y d

y
r

tf
c
Euronorma
53-62

Odabrani profil

HE 240 A

Tip pop. presjeka

valjani

Povrina pop. presjeka

A =

76,84 cm2

Moment povrine 2. stupnja

y =

7 763 cm4

z =
Wy =

2 769 cm4

Moment otpora
Plastini moment otpora

675,1 cm3

Wz =
Wpl,y =

230,7 cm3

Wpl,z =

351,7 cm3

744,6 cm3

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

Radijus tromosti

iy =
iz =

10,05 cm

Konstanta krivljenja

w =

328 500 cm6

Torzijska konstanta

t =

41,55 cm4

Visina presjeka

h =

230 mm

irina pojasnice

b =
tf =

12,0 mm

r =
tw =

7,5 mm

Debljina pojasnice
Radijus
Debljina hrpta

6,00 cm

240 mm
21 mm

2.4. Osnovni materijal


EN 1993-1-1
tablica 3.1.
EN 1993-1-1
3.2.6.

EN 1993-1-1
6.1.

EN 1993-1-1
5.5.

S 235

t 40mm

Granica poputanja

fy

235 N/mm2

Modul elastinosti

210 000 N/mm2

Poissonov koeficijent

0,3

2.5. Parcijalni faktori


M0

1,00

M1

1,00

3. KLASIFIKACIJA POPRENOG PRESJEKA


HRBAT
Hrbat je itav u tlaku.

c h 2 t f 2 r 230 2 12 2 21 164,0

21,87
t
tw
7,5
7,5
EN 1993-1-1
tablica 5.2.
dio 1/3

Hrbat
klasa 1

21,87 33 33 1,00 33,00


POJASNICA

t
EN 1993-1-1
tablica 5.2.
dio 2/3

EN 1993-1-1
6.2.

b tw 2 r
240 7,5 2 21
2
2

7,94
tf
12,0

7,94 < 9 9 1,00 9,00

Pojasnica
klasa 1

Popreni presjek svrstan je u klasu 1.

Presjek klasa
1

4.

OTPORNOST POPRENOG PRESJEKA

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

EN 1993-1-1
6.2.4.
EN 1993-1-1
jed. (6.10.)

4.1. Otpornost poprenog presjeka u tlaku


Nc,Rd Npl,Rd

A fy
M0

76,84 23,5
1,0

Nc,Rd = 1806
kN

Nc,Rd = Npl,Rd = 1806 kN


UVJET
EN 1993-1-1
jed. (6.9.)

NEd
1,0
Nc,Rd
100
0,06
1806

Uvjet
zadovoljen

0,06 < 1,0

EN 1993-1-1
6.2.5.

4.2. Otpornost poprenog presjeka izloenog savijanju


4.2.1. Savijanje oko osi y-y

EN 1993-1-1
jed. (6.13.)

Mc,y,Rd Mpl,y,Rd
Mc, y,Rd Mpl, y,Rd

Wpl,y fy
M0

744,6 23,5

1,0

Mc,y,Rd=
175,0 kNm

Mc,y,Rd = 17498 kNcm = 175,0 kNm


UVJET
EN 1993-1-1
jed. (6.12.)

M y,Ed
Mc, y,Rd

1,0

46,88
0,27
175 ,0

Uvjet
zadovoljen

0,27 < 1,0


4.2.2. Savijanje oko osi z-z
EN 1993-1-1
jed. (6.13.)

Mc,z,Rd Mpl,z,Rd
Mc, z,Rd Mpl,z,Rd

Wpl,z f y
M0
351,7 23,5
1,0

Mc,z,Rd=
82,7 kNm

Mc,z,Rd = 8265 kNcm = 82,7 kNm


UVJET
EN 1993-1-1
jed. (6.12.)

Mz,Ed
Mc, z,Rd

1,0

25,0
0,30
82,7

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

Uvjet
zadovoljen

0,30 < 1,0

EN 1993-1-1
6.2.6.

4.3. Posmina otpornost poprenog presjeka


4.3.1. U smjeru osi z
Provjera izboavanja hrpta na posmik

EN 1993-1-1
jed. (6.22.)

hw
> 72

tw
h w h 2 t f 230 2 12,0 206 mm

EN 1993-1-5
5.1.(2)

1,20
h w 206
1,00

27,47 72
60,0
tw
7,5
1,20
Nije potrebna provjera izboavanja hrpta na posmik
Plastina posmina otpornost :

EN 1993-1-1
jed. (6.18.)

Vpl,Rd

A v,z fy / 3

M0

Posmina povrina Av,z :


EN 1993-1-1
6.2.6.(3)

A V,z A 2 b t f t w 2 r t f h w t w
A V,z 76,84 2 24 1,2 0,75 2 2,1 1,2 25,18 cm2

25,18 cm2 > 1,20 20,6 0,75 18,54 cm2


Vpl,z,Rd

25,18 23,5 / 3
1,00

341,6 kN
Vpl,z,Rd= 341,6
kN

Vpl,z,Rd 341,6 kN
UVJET
EN 1993-1-1
jed. (6.17.)

Vz,Ed
Vpl,z,Rd

1,0

37,5
0,11
341,6

Uvjet
zadovoljen

0,11 < 1,0

4.3.2. U smjeru osi y

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

Plastina posmina otpornost :


EN 1993-1-1
jed. (6.18.)

Vpl, y,Rd

A v, y fy / 3
M0

Posmina povrina Av :
EN 1993-1-1
6.2.6.(3)

A V,y A hw t w
A V, y 76,84 20,6 0,75 61,39 cm2
Vpl, y,Rd

61,39 23,5 / 3
1,00

833 kN
Vpl,y,Rd= 833
kN

Vpl,y,Rd 833 kN
UVJET
EN 1993-1-1
jed. (6.17.)

Vy,Ed
Vpl, y,Rd

1,0

20,0
0,02
833

Uvjet
zadovoljen

0,02 < 1,0

EN 1993-1-1
6.2.10.

4.4. Interakcija M-V-N


(savijanje, poprena i uzduna sila)
DVOOSNO SAVIJANJE

EN 1993-1-1
jed. (6.41.)

My,Ed

Mz,Ed 1,0
MN, z,Rd
MN, y,Rd

5n

ali

1,0

NEd
100,0

0,06
Npl,Rd 1806

5 0,06 0,3 1,0

1,0

4.4.1. Os y-y
Poprena sila
Uvjet nereduciranja plastine otpornosti savijanja
EN 1993-1-1
6.2.10.(2)

0,5 Vpl,z,Rd 0,5 341,6 170,8 kN

Vz,Ed 37,5 kN 0,5 Vpl,z,Rd 170,8 kN nema redukcije


otpornosti od poprene sile

Uvjet
zadovoljen

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

Uzduna sila
Uvjeti nereduciranja plastine otpornosti savijanja
EN 1993-1-1
jed. (6.33.)

NEd 0,25 Npl,Rd

EN 1993-1-1
jed. (6.34.)

NEd

0,5 h w t w f y
M0

0,25 Npl,Rd 0,25 1806 451,5 kN

Uvjet je
zadovoljen

100 kN < 451,5 kN


0,5 h w t w f y
M0

0,5 20,6 0,75 23,5


181,5 kN
1,0

Uvjet je
zadovoljen

100 kN < 181,5 kN


Nema redukcije plastine otpornosti savijanja

MN,y,Rd= 175,0
kNm

MN,y,Rd Mc,y,Rd 175,0 kNm

4.4.2. Os z-z
Poprena sila
EN 1993-1-1
6.2.10.(2)

Uvjet nereduciranja plastine otpornosti savijanja

0,5 Vpl,y,Rd 0,5 833 416,5 kN


Vy,Ed 20,0 kN 0,5 Vpl,y,Rd 416,5 kN nema redukcije
otpornosti od poprene sile

Uvjet
zadovoljen

Uzduna sila
Uvjeti nereduciranja plastine otpornosti savijanja
EN 1993-1-1
jed. (6.35.)

NEd

h w t w fy
M0

h w t w fy
M0

0,5 20,6 0,75 23,5


363 kN
1,0

Uvjet je
zadovoljen

100 kN < 363 kN


Nema redukcije plastine otpornosti savijanju

MN,z,Rd= 82,7
kNm

MN,z,Rd Mc,z,Rd 82,7 kNm

EN 1993-1-1
jed. (6.41.)

46,88
25,0


1,0
175,0
82,7
Interakcija M-VN
zadovoljava

0,37 < 1,0

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

EN 1993-1-1
6.3.3.
EN 1993-1-1
6.3.1.

5. OTPORNOST ELEMENATA IZLOENOG DJELOVANJU


UZDUNE SILE I MOMENTA SAVIJANJA
5.1. Uzduna tlana otpornost

EN 1993-1-1
jed. (6.47.)

Nb,Rd

EN 1993-1-1
jed. (6.49.)

A fy
M1

1
2

ali 1,0

0,5 1 0,2

Bezdimenzijska vitkost

A fy
Ncr

E l a s t i n a k r i t i n a s i l a Ncr
os y y

Lcr,y L 500 cm
Ncr, y

2 EIy
L2cr, y

2 21 000 7763
5002

6436 kN

76,84 23,5
0,530
6436

os z z

Lcr,z L 500 cm
Ncr,z

EN 1993-1-1
tablica 6.2.

2 EIz
L2cr,z

2 21 000 2769
5002

2296 kN

76,84 23,5
0,887
2296

Mjerodavna krivulja izvijanja


h 230

0,96 1,2
b 240

t f 12 mm 100 mm

Valjani profil: os y-y krivulja izvijanja b


os z-z krivulja izvijanja c
EN 1993-1-1
tablica 6.1.

os y-y krivulja izvijanja b faktor imperfekcije = 0,34


os z-z krivulja izvijanja c faktor imperfekcije = 0,49
Odreivanje faktora redukcije

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

os y y

y 0,5 1 0,34 0,530 0,2 0,5302 0,697

0,870

y = 0,870

0,697 0,6972 0,5302

os z z

z 0,5 1 0,49 0,887 0,2 0,8872 1,062


z

0,608

z = 0,608

1,062 1,0622 0,8872

= 0,608

min 0,608

EN 1993-1-1
jed. (6.47.)

Nb,Rd

A fy
M1

Nb,Rd 0,608

76,84 23,5
1098 kN
1,0

Nb,Rd = 1098
kN

Nb,Rd = 1098 kN
UVJET
EN 1993-1-1
jed. (6.46.)

NEd
1,0
Nb,Rd
100
0,09
1098

Uvjet
zadovoljen

0,09 < 1,0

EN 1993-1-1
6.3.2.

5.2. Otpornost elementa na savijanje


Elastini kritini moment bonog torzijskog
izvijanja

el. kon. 1
pogl.VII.

2 E z k

k L 2 k w

C2 z g

Mcr C1

w k L 2 G t

C2 z g
2 E
z

z
2

L = 500 cm (razmak toaka bonog pridranja)


el. kon. 1
pogl.VII.

zg

G
el. kon. 1
pogl.VII.

h 23

11,5 cm
2
2

2 1

21000

2 1 0,3

8077 kN / cm 2

k 1,0

C1 1,127

k w 1,0

C2 0,454

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

Mcr 1,127

2 21000 2769

1 5002

2
2
1 328500 1 500 8077 41,55 0,454 11,5 2
2
1
2769
21000 2769

0,454 11,5

Mcr = 370,1
kNm

Mcr = 30708 kNcm = 307,1 kNm


EN 1993-1-1
6.3.2.2.(1)

Bezdimenzijska vitkost
Wy fy

LT

Mcr

Za klasu 1 i 2 W y = W pl,y
744,6 23,5
0,755 LT,0 0,4
30708

LT

EN 1993-1-1
6.3.2.2.
EN 1993-1-1
jed. (6.56.)

LT > 0,4

Faktor redukcije - opi sluaj

LT
LT

ali LT 1,0

2
LT

2
LT

LT 0,5 1 LT LT 0,2 LT

EN 1993-1-1
tablica 6.4.
EN 1993-1-1
tablica 6.3.

h 230

0,96 2 i valjani profil mjerodavna krivulja


b 240
izvijanja a

Za krivulju izvijanja a LT 0,21

LT 0,5 1 0,21 0,755 0,2 0,7552 0,843


LT

0,821

0,843 0,8432 0,7552

LT 0,821

Raunska otpornost
EN 1993-1-1
jed. (6.55.)

Mb,Rd LT

Wy f y
M1

Za klasu 1 i 2 W y = W pl,y
Mb,Rd 0,821

744 ,6 23,5
1,0

Mb,Rd =
143,7 kNm

Mb,Rd = 14366 kNcm = 143,7 kNm


UVJET
EN 1993-1-1
jed. (6.54.)

MEd
1,0
Mb,Rd

10

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

46,88
0,33
143,7

Uvjet
zadovoljen

0,33 < 1,0

EN 1993-1-1
6.3.3.

5.3. Interakcija M-N (savijanje i uzduna sila)

EN 1993-1-1
jed. (6.61.)

M y,Ed
Mz,Ed
NEd
kyy
kyz
1,0
y NRk / M1
LT M y,Rk / M1
Mz,Rk / M1

EN 1993-1-1
jed. (6.62.)

M y,Ed
Mz,Ed
NEd
k zy
k zz
1,0
z NRk / M1
LT My,Rk / M1
Mz,Rk / M1

Vrijednosti interakcijskih faktora kij odreuju se jednom od dviju metoda


danih u EN 1993-1-1.
EN 1993-1-1
Dodatak A

O d r e i v a n j e i n t e r a k c i j s k i h f a k t o r a kij

Metoda 1
Bezdimenzijska vitkost
Iz provjere izvijanja savijanjem toka 5.1.:

y 0,530

z 0,887

max 0,887

Kritini moment Mcr,0 za izraunavanje 0 za jednoliki moment savijanja:


el. kon. 1
pogl.VII.
EN 1993-1-1
tablica A.1.

Mcr,0 C1

2 E z
2

L2 G t
w

z
2 E z

Budui da je raspodjela momenta savijanja jednolika, tj.


1,0 , C1 1,0
Mcr,0 1,0

2 21000 2769
5002

328500 5002 8077 41,55

2769
2 21000 2769

Mcr,0 37358kNcm 373,6 kNm


0

EN 1993-1-1
tablica A.1.

el. kon. 1
pogl.VII.

Wpl, y f y
Mcr,0

744,6 23,5
0,684
37358

N
0,lim 0,2 C1 4 1 Ed
Ncr, z


1 NEd
Ncr,TF

Za dvoosno simetrine presjeke je Ncr,TF (elastina kritina sila izvijanja


savijanjem i torzijom) = Ncr,T (elastina kritina sila izvijanja torzijom)

Ncr,T

2 E Iw
1
G It
2
i0
L2cr,T

11

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

i02 i2y i2z y 02 z 02 10,052 6,002 137,00 cm2


y 0 z 0 0 (centar posmika i teite poprenog presjeka se podudaraju)

Ncr,T

1
2 21000 328500
8077 41,55

137 ,0
500 2

4438 kN

100
100

0,lim 0,2 1,127 4 1


1

2296
4438

0,lim 0,209
EN 1993-1-1
tablica A.1.

0 > 0,lim , stoga je:

Cmy Cmy,0 1 Cmy,0

y aLT
1 y aLT

Cmz Cmz,0
2
CmLT Cmy

aLT

1 NEd

Ncr, z


1 NEd

Ncr,T

1,0

Odreivanje Cmi,0 :

Cmy,0 1 0,03

NEd
Ncr, y

Cmz,0 1 0,03

NEd
Ncr,z

EN 1993-1-1
tablica A.2.

EN 1993-1-1
tablica A.1.

Cmy,0 1 0,03

100
1,0
6436

Cmy,0=1,0

Cmz,0 1 0,03

100
1,0
2296

Cmz,0=1,0

M y,Ed
NEd

A
Wel, y

za klasu 1,2 i 3

4688 76,84

5,34
100 675,1

aLT 1

t
0
y

aLT 1

41,55
0,995
7763

Cmy 1,0 1,0 1,0

5,34 0,995
1 5,34 0,995

Cmz Cmz,0 1,0

1,0

Cmy=1,0
Cmz=1,0

12

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

0,995

CmLT 1,0 2

100
100

1
1

2296
4438

1,06

1,0

Pomoni izrazi za odreivanje interakcijskih faktora k ij


EN 1993-1-1
tablica A.1.

EN 1993-1-1
tablica A.1.

EN 1993-1-1
tablica A.1.

1 y NEd / Ncr, y

1 NEd / Ncr,z

1 z NEd / Ncr,z

1 100 / 6436
1,0
1 0,870 100 / 6436

1 100 / 2296
0,98
1 0,608 100 / 2296

wy

wz

EN 1993-1-1
tablica A.1.

1 NEd / Ncr, y

W pl,y
W el,y
Wpl,z
W el,z

1,5

1,5

wy

744,6
1,10 1,5
675,1

wz

351,7
1,52 1,5
230,7

npl

NEd
NRk / M1

npl

100 ,0
0,06
1806 / 1,0

My,Ed

bLT 0,5 aLT 0

0
5

c LT 10 0,995

EN 1993-1-1
tablica A.1.

4
z

46,88

0,270
5 0,887 4 1,0 0,821 175 ,0

0
0,1

dLT 2 0,995

My,Ed
Cmy LT Mpl, y,Rd

0,684 2

dLT 2 aLT

Mz,Ed

46,88
25,0

0,023
0,821 175,0 82,7

c LT 10 aLT

LT Mpl, y,Rd Mpl,z,Rd

bLT 0,5 0,995 0,684 2

EN 1993-1-1
tablica A.1.

Wz 1,5

4
z

My,Ed
Mz,Ed

Cmy LT Mpl, y,Rd Cmz Mpl,z,Rd

0,684 2
0,1 0,887 4

46,88
25,0

1,0 0,821 175 ,0 1,0 82,7

0,128

13

CmLT=1,06

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

EN 1993-1-1
tablica A.1.

eLT 1,7 aLT

4
z

0,1

eLT 1,7 0,995

My,Ed
Cmy LT Mpl, y,Rd

0,684 2
0,1 0,887

46,88
0,359
1,0 0,821 175 ,0

Cij faktori:
EN 1993-1-1
tablica A.1.

Cyy 1 w y 1

W el,y

2
1,6
1,6
2
2
2
C my
max
C my
max n pl b LT

wy
wy

Wpl,y

C y y 1 1,10 1

1,6
1,6

2
1,0 2 0,887
1,0 2 0,8872 0,06 0,023
1
,
10
1
,
10

675,1
0,955
0,907
744,6

Cy y 0,955
EN 1993-1-1
tablica A.1.

Cyy = 0,955

C2 max

C y z 1 w z 1 2 14 mz 5

wz

c
pl
LT

w z Wel,z

w y Wpl,z

0,6

1,0 2 0,8872
C y z 1 1,5 1 2 14
0,06 0,270
5

1,5

0,881

1,5 230,7

0,460
1,10 351,7

0,6

Cy z 0,881
Cyz = 0,881

EN 1993-1-1
tablica A.1.

C zy

2
C my
max

1 w y 1 2 14
w 5y

wy

0,6

wz

n pl dLT

Wel,y
Wpl,y

1,0 2 0,8872
C zy 1 1,10 1 2 14
0,06 0,128
5

1,10

0,958

0,6

1,10 675,1

0,466
1,5 744,6

Czy 0,958
Czy = 0,958

EN 1993-1-1
tablica A.1.

Czz 1 w z 1

W
2

1,6
1,6
2
2
2
Cmz
max
Cmz
max npl eLT el,z
w
w

Wpl,z
z
z

14

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

C zz 1 1,5 1

1,6
1,6

2
1,0 2 0,887
1,0 2 0,8872 0,06 0,359
1
,
5
1
,
5

230,7
0,827
0,656
351,7

Czz = 0,827

C zz 0,827

Interakcijski faktori kij :


Za klasu 1 i 2:
EN 1993-1-1
tablica A.1.

k y y Cmy CmLT

k y y 1,0 1,06

EN 1993-1-1
tablica A.1.

k y z C mz

1 NEd / Ncr,z

k zy C my C mLT

k zz Cmz
k zz 1,0

1
Cy y

1,00
1

1,13
1 100 / 6436 0,955

k zy 1,0 1,06

EN 1993-1-1
tablica A.1.

1 NEd / Ncr, y

1
0,6
Cy z

kyy = 1,13

wz
wy

1,00
1
1,5

0,6
0,83
1 100 / 2296 0,881
1,10

k y z 1,0

EN 1993-1-1
tablica A.1.

z
1

0,6
1 NEd / N cr,y C zy

kyz = 0,83

wy
wz

0,98
1
1,10

0,6
0,54
1 100 / 6436 0,958
1,5

kzy = 0,54

z
1

1 NEd / Ncr,z Czz

0,98
1

1,26
1 100 / 2296 0,827

kzz = 1,26

Interakcijske formule :
EN 1993-1-1
jed. (6.61.)

M y,Ed
Mz,Ed
NEd
kyy
kyz
1,0
y NRk / M1
LT M y,Rk / M1
Mz,Rk / M1

100
46,88
25,0
1,13
0,83

0,870 1806 / 1,0


0,821 175,0 / 1,0
82,7
0,06 0,37 0,25 0,68

Uvjet
zadovoljen

0,68 < 1,0

EN 1993-1-1
jed. (6.62.)

M y,Ed
Mz,Ed
NEd
k zy
k zz
1,0
z NRk / M1
LT My,Rk / M1
Mz,Rk / M1

100
46,88
25,0
0,54
1,26

0,608 1806 / 1,0


0,821 175,0 / 1,0
82,7
0,09 0,18 0,38 0,65

15

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

Uvjet
zadovoljen

0,65 < 1,0

EN 1993-1-1
Dodatak B

O d r e i v a n j e i n t e r a k c i j s k i h f a k t o r a k ij
Metoda 2
Konstrukcijski element je bono i torzijski nepridran i stoga je osjetljiv na
torzijske deformacije. Interakcijski faktori odreuju se prema tablicama B.2. i
B.1.

EN 1993-1-1
tablica B.2.

EN 1993-1-1
tablica B.2.
EN 1993-1-1
tablica B.2.

Za klasu 1 i 2:

NEd
k y y Cmy 1 y 0,2

N
/

y
Rk
M1

NEd
Cmy 1 0,8

N
/

y
Rk
M1

k y z 0,6 k zz
Za z 0,887 0,4 :

NEd
0,1 z
k zy 1

CmLT 0,25 z NRk / M1

NEd
0,1
1

CmLT 0,25 z NRk / M1

Za -presjek:
EN 1993-1-1
tablica B.2.

NEd
k zz Cmz 1 2 z 0,6

N
/

z
Rk
;1

NEd
Cmz 1 1,4

z NRk / M1

EN 1993-1-1
tablica B.3.

Odreivanje Cmi :
h Mh / Ms 0

Mh

MS

Cmy 0,95 0,05 h

Mh

Cmz 0,95 0,05 h


CmLT 0,95 0,05 h

Cmy 0,95 0,05 0 0,95

Cmy = 0,95

Cmz 0,95 0,05 0 0,95

Cmz = 0,95

CmLT 0,95 0,05 0 0,95

CmLT = 0,95

16

Zavod za konstrukcije
Katedra za metalne konstrukcije
http://www.grad.unizg.hr/predmet/metkon2_a
Kolegij: Metalne konstrukcije 2 (diplomski studij)
Separat IV. / akad. god. 15./16.

Interakcijski faktori kij :


kyy = 0,97

100
k y y 0,95 1 0,530 0,2

0
,
870

1806
/
1
,
0

0,97

100
0,95 1 0,8
1,00
0,870 1806 / 1,0

0,1 0,887
100
k zy 1

0
,
95

0
,
25
0
,
608

1806
/
1
,
0

0,99

0,1
100

0,99
1
0,95 0,25 0,608 1806 / 1,0

kzy = 0,99

100
k zz 0,95 1 2 0,887 0,6

0
,
608

1806
/
1
,
0

1,05

100
0,95 1 1,4
1,07
0,608 1806 / 1,0

kzz = 1,05

k y z 0,6 1,05 0,63


Interakcijske formule :
EN 1993-1-1
jed. (6.61.)

M y,Ed
Mz,Ed
NEd
kyy
kyz
1,0
y NRk / M1
LT M y,Rk / M1
Mz,Rk / M1

100
46,88
25,0
0,97
0,63

0,870 1806 / 1,0


0,821 175,0 / 1,0
82,7
0,06 0,32 0,19 0,57

Uvjet
zadovoljen

0,57 < 1,0

EN 1993-1-1
jed. (6.62.)

M y,Ed
Mz,Ed
NEd
k zy
k zz
1,0
z NRk / M1
LT My,Rk / M1
Mz,Rk / M1

100
46,88
25,0
0,99
1,05

0,608 1806 / 1,0


0,821 175,0 / 1,0
82,7
0,09 0,32 0,32 0,73

Uvjet
zadovoljen

0,73 < 1,0


Odabrani profil zadovoljava.

17