You are on page 1of 48

GIAI OAN

OAN VA
VA
GIAI
ANH GIA
GIA CAC
CAC
ANH
KET QUA
QUA KIEM
KIEM
KET
TRA
TRA
Nguyen
Le Sn
Trung Tam Hat Nhan

AI CNG VE GIAI
OAN
ANH CHUP BC XA
Muc ch cua viec kiem tra mot mau vat bang
phng phap chup anh bc xa la e phat hien va
xac nh cac khuyet tat ben trong no.
Giai oan va anh gia anh chup bc xa la bc
cuoi cung cua qua trnh kiem tra chup anh bc xa
Giai oan anh chup bc xa la bc quan trong
nhat trong chup anh bc xa. Moi quyet nh sai co
the gay ra hau qua nghiem trong
Mot anh chup bc xa chat lng tot se cung cap
cac ket qua hu ch va ay u, neu anh chup
bc xa c giai oan mot cach chnh xac .

AI CNG VE GIAI
OAN
ANH CHUP BC XA
Cac hnh anh xuat hien tren phim co the
la do mot trong nhng nguyen nhan sau
ay:

Do cac bat lien tuc nam tren be mat vat kiem


tra.
Do cac bat lien tuc nam ben trong vat kiem tra.
Do khuyet tat phim (artifact).

ieu quan trong phai xac nh c


nguon goc cua tat ca hnh anh
xuat hien tren phim va phan biet
hnh anh cac bat lien tuc nam ben
trong mau.
Tat ca cac loai bat lien tuc nay
phai c nh danh theo ban chat,
kch thc va v tr cua chung.v.v...

e giai oan anh chup bc xa hieu qua


ngi giai oan can phai co nhng hieu
biet ve :

(a) Ky thuat chup anh bc xa a c s dung


va o nhay at c;
(b) anh chup bc xa mau ac trng cua cac bat
lien tuc khac nhau xuat hien tren phim va s thay
oi hnh dang cua cac bat lien tuc nay do nhng
yeu to khac nhau;
(c) chi tiet ve mau vat c kiem tra, qua trnh gia
cong che tao va cac bat lien tuc lien quan co
the sinh ra trong cac qua trnh gia cong nay;
(d) Chi tiet ve cac quy trnh thc hien chup anh
bc xa.

o en phim
e at c o nhay cc ai, o en toi u va
nhng ieu kien xem phim thch hp can thiet, ac
biet lu y o en phim va o sang cua man soi
phim la nhng thong so anh hng tng ho nhau
Hau het cac quy pham thc hanh chup anh chup
bc xa quy nh o en cho phep da vao ng
cong ac trng cua cac loai phim tia X tot co tren
th trng.
o en cho phep tren phim c quy nh trong
nhng quy pham nay thng khoang 2.0 vi phim
dung man tang cng kim loai, oi khi c kien
ngh o en cao en 3.0.

o sang cua en oc phim


Yeu cau ve o sang cua en oc phim c
chi tiet hoa cho ba gia tr o en cua phim la
1.0, 2.0 va 3.0
Cng o anh sang chieu qua anh chup bc
xa khong c nho hn 30 cd/m va co the
ieu chnh at ti 100 cd/m hoac ln hn.

Sau ay la yeu cau ve o sang toi thieu cua


en oc phim ng vi cac o en phim.
oi vi phim co o en 1.0 : 300cd/m. (candela/m)
oi vi phim co o en 2.0 : 3000cd/m.
oi vi phim co o en 3.0 : 30000cd/m.

NHNG YEU TO KHAC


Anh sang nen
Th lc cua ngi quan sat
Thch nghi vi bong toi cua mat
Khoang cach quan sat phim phai la khoang
cach ngi quan sat a qua qua trnh kiem tra
th lc, nhng ln nhat la 40cm
Ben canh nhng yeu to c trnh bay, viec
giai oan anh bc xa yeu cau s tap trung
cao o va au oc phai yen tnh. Nen s
dung mot phong rieng biet, yen tnh ni t
co tieng on.
Thch hp nhat co may oc phim vi o sang
thay oi c mc cng o cao va thap
theo mong muon cua ngi oc phim.

BAN CHAT CUA CAC BAT


LIEN TUC
TRONG KY THUAT KIEM TRA
BANG CHUP ANH BC XA

Anh chup bc xa la mot anh bong cua mau vat ghi


nhan c tren phim anh khi bc xa tia X hoac tia
gamma truyen qua mau vat
Dien mao cua anh bong mot khuyet tat b anh
hng bi : hnh dang cua khuyet tat; hng cua
khuyet tat tng ng vi hng cua chum tia bc xa
so vi mat phang cua phim; kch thc cua nguon
cung nh khoang cach t nguon en khuyet tat va
en phim
Cac khuyet tat co hnh dang khac nhau se co nhng
dang anh bong khac nhau. Ta biet rang mot khuyet
tat co kch thc ba chieu se co anh chup bc xa
la hai chieu

Kha nang phat hien


khuyet tat trong kiem
tra chup anh bc xa

Theo nguyen ly, phng phap kiem tra bang


chup anh bc xa co the phat hien c tat
ca cac loai bat lien tuc nam ben trong vat
lieu co the gay anh hng en s suy giam
cua chum tia bc xa
Trong cac moi han nhng bat lien tuc nay nh
nt, ro bot kh, cac lo rong, cac tap chat kim
loai va phi kim loai, cac khuyet tat han khong
ngau, cac khuyet tat han khong thau, khuyet
mep, cac vet lom chan moi han va cac
vet lom nhng ni khac nhau, cac khuyet
tat han d thau, khuyet tat han chong mep,
cac vet no v va han lech hang.v.v

Cac loai khuyet tat ac trng lien quan en


cac qua trnh gia cong uc khac nhau phat
hien c bang chup anh bc xa o la ro bot
kh, cac lo rong, lom co, cac tap chat, ro xop,
co ngot, cac vet xe nong, cac vet chong
mep nguoi, chuoi tap chat khong nong chay,
xo lech ruot uc, s phan lp.v.v
Cac khuyet tat trong cac san pham ren va
can can chu y o la : tach lp, cac nep
gap do can, gap mep do ren, cac vet no v
kim loai tam do tang the tch, cac vet nt do
nhiet, cac vay r (cac vet nt manh), cac
vet xe nong, cac khuyet tat dang vet tap
chat, cac khuyet tat do qua nhiet va lom co.

Kha nang phat hien khuyet tat cua ky thuat


kiem tra bang chup anh bc xa b han che
vi cac khuyet tat dang phang nh :

cac vet nt, cac khuyet tat han khong ngau


vach moi han va khong ngau gia cac lp han
trong mot moi han va cac vet nt te vi, cac vet
gap va cac vet tach lp trong cac vat ren
trong nhng trng hp nay thng khong the tien
oan c v tr va hng cua vet nt va neu khuyet
tat nam trong mot mat phang khac vi mat phang
phat chum tia bc xa, ve c ban se khong the phat
hien c.
Kha nang ghi nhan anh bc xa cua mot vet nt trong
trng hp nh vay phu thuoc vao chieu rong va o
sau cua vet nt cung nh tnh ong eu cua chum tia
bc xa truyen qua phan co vet nt ben trong mau
vat.

AI CNG VE GIAI
OAN
ANH CHUP BC XA
Cac hnh anh xuat hien tren phim co the
la do mot trong nhng nguyen nhan sau
ay:

Do cac bat lien tuc nam tren be mat vat kiem


tra.
Do cac bat lien tuc nam ben trong vat kiem tra.
Do khuyet tat phim (artifact).

MOT SO
KHUYET TAT PHIM
THNG GAP
Phim artifact

Giai oan anh


chup bc xa moi
moi
han
phan
1

phan
2

Giai oan anh


chup
bc
xa
chup bc xa vat

vat
vat
uc
uc

Khong the hoc het cac ky thuat giai oan


anh bc xa ch cac tai lieu nghien cu hay
sach v. Ngay ca cac ch dan ve giai oan
co trong cac tai lieu, cung khong bao gi u
e hng dan thc hien giai oan mot cach
chnh xac va tin cay.
o tin cay va chnh xac khi giai oan at c
thong qua qua trnh luyen tap va sau o la
kinh nghiem thc te trong cong viec.
Mot so van e lien quan co the giup ho tr
tot giai oan gom cac hieu biet ve quy trnh
e tao ra mot anh chup bc xa va hieu biet
ve vat lieu kiem tra.

ANH GIA CHAT


LNG
Giai oan anh thc chat la anh gia chat lng
oi tng kiem tra thong qua mc o cac bat
lien tuc ghi nhan c trong cac anh bc xa.
Thong thng, thiet ke san pham se thiet lap
tieu chuan chap nhan loai bo cho mot loai san
pham (theo cac quy pham, tieu chuan hay cac
yeu cau ky thuat).
Ngi giai oan phai lam quen vi nhng tieu
chuan phu hp e co the a ra nhng quyet
nh chnh xac trong qua trnh anh gia san
pham.

Quy pham, yeu cau ky thuat hoac tieu


chuan dung trong qua trnh giai oan anh
chup bc xa, thng se cung cap hai chc
nang chnh nh sau :

Ch dan xac nh anh gia ban chat cac loai


bat lien tuc.
Quy nh hoac ch ra cac ieu kien e chap nhan
hay loai bo mot san pham.

TIEU CHUAN ANH GIA


CHAT LNG MOI HAN
Nhn chung, co hai phng phap c
s dung e a ra mc khuyet tat
c chap nhan trong cac moi han :

Phng phap th nhat : s dung cac


anh chup bc xa chuan so sanh (bo
anh mau cua IIW),
Phng phap th hai : a ra cac kch
thc ln nhat co the chap nhan c
cua khuyet tat.

Quy pham lo hi va bnh chu ap lc ASME


(ASME VIII Division 2 Alternative Rules)
Article I 5 : Phng phap kiem tra chup
anh bc xa
AI 510 Tieu chuan anh gia chap nhan anh chup
bc xa cac moi han: Cac oan moi han c
kiem tra bang chup anh bc xa ma co bat c loai
khuyet tat nao c liet ke di ay eu la
khong chap nhan :

Bat ky loai vet nt, vung khong ngau hoac khong


thau nao.
Bat ky cac tap chat keo dai nao, nh x han, co
chieu dai ln hn cac gia tr sau:
1/4 in. (6mm) cho dai be day t len en 3/4 in (19 mm)
1/3t cho dai be day t t 3/4 in. (19mm) en 2 in. (57mm).
3/4 in. (19mm) cho dai be day t ln hn 2 in. (57mm).
Trong o: t la be day cua moi han bao gom bat c loai mu
gia cng nao c phep. oi vi moi han oi au co hai
phan be day khac nhau th lay t la gia tr cua phan mong hn.
Neu mot moi han ch T thau hoan toan th be day t phai bao
gom ca chieu cao cua chan moi han ch T.

Bat ky cac nhom tap chat nao nam


theo mot ng thang co tong chieu
dai ln hn t trong mot khoang chieu
dai ang khao sat bang 12t, ngoai tr
khi khoang cach lien tiep gia cac tap
ln hn 6L, trong o L la chieu dai cua
tap chat dai nhat trong nhom.
Cac ch th dang tron co kch thc
ln hn kch thc cac ro kh cho phep
c quy nh trong tieu chuan phu
luc 8.

Phu luc 8 Quy nh bat buoc , Bieu o cac loai


ch th dang tron. Tieu chuan cho phep trong
chup anh bc xa khi anh gia cac ch th dang
tron
trong moi han
Thuat ng
(a) Cac ch th dang tron : Cac ch th hien tren anh chup bc xa

co chieu dai cc ai bang ba lan chieu rong hoac be hn th c goi


la cac ch th dang tron. Cac ch th nay co the co dang hnh tron,
hnh ellip, hnh non hoac khong theo mot dang nao va cung co the co
uoi. Khi thc hien anh gia kch thc cua mot ch th th phai tnh
ca uoi nay. Ch th dang nay co the xuat phat t bat ky nguon
goc nao trong moi han, nh ro kh, tap chat x hoac tungsten

(b) Cac ch th nam theo mot ng thang : Mot chuoi lien tiep

bon hoac nhieu hn bon cac ch th dang tron c xem nh la thang


hang khi chung nam tren mot ng thang ve qua cac tam cua hai
ch th tron nam ngoai cung, va song song vi chieu doc cua moi
han

(c) Be day moi han : t la be day cua moi han , bao gom luon ca
phan gia cng cho phep. oi vi cac moi han giap mep (oi au)
cua hai chi tiet co be day khac nhau, th t la be day cua chi tiet
mong hn. Neu o la mot moi han goc kieu thau hoan toan, be
day t phai gom ca chieu cao moi han goc.

BANG 8.1. KCH THC LN NHAT CUA CAC


CH TH KHONG PHU HP VA CAC CH TH
DANG TRON CHO PHEP
Be day t
(in.)

Kch thc ln nhat cua cac


ch th tron c phep, in.

Kch thc ln nhat


cua cac ch th
khong phu hp
in.

Phan bo ngau
nhien

< 1/8

1/4t

1/2t

1/10t

1/8

0.031

0.042

0.015

3/16

0.047

0.063

0.015

1/4

0.063

0.083

0.031

5/16

0.078

0.104

0.031

3/8

0.091

0.125

0.031

1/16

0.109

0.146

0.031

1/2

0.125

0.168

0.031

9/16

0.142

0.188

0.031

5/8

0.156

0.210

0.031

11/16

0.156

0.230

0.031

(d) Cac ch th tron nam theo mot


ng thang :

Cac ch th dang tron nam theo mot


ng thang c anh gia la chap nhan
khi tong ng knh cua cac ch th nay
nho hn t trong mot khoang chieu dai khao
sat la 12t

(d) Cac ch th tron nam theo mot ng thang :

Chieu dai cua nhom cac ch th tron va khoang cach


cua chung phai thoa man nhng yeu cau nh hnh
10.3b.

Tong chieu dai cac nhom phai be hn t, trong mot khoang chieu dai
khao sat la 12t.

Chieu dai ln nhat


cua mot nhom

Khoang trong nho nhat


cua mot nhom

L = 1/4 in. khi t nho hn 3/4


in.

3L, trong o L la chieu dai


cua

L = 1/3t khi : 3/4 in. < t <21/4 nhom ke ben dai nhat
in.
ang
L = 3/4 in. khi : t > 21/4 in.

c xet.

(f) Cac bieu o ch th dang tron :


Cac ch th dang tron khi c xac nh t
anh chup bc xa phai khong ln hn cac
ch th c mo ta trong cac bieu o sau
ay.
Cac ch th dang tron phan bo ngau nhien.
(S tap trung va kch thc cho phep trong bat ky chieu dai moi
han nao bang 6 in.)

1 in. (25mm)

1 in.
(25mm)

(b) Ch th n
(c) Ch th tap trung
thanh nhom.
(Kch thc ln nhat cho tren bang 10.1)

h 10.4 (a). Cac bieu o khi t nam trong dai 1/8 1/4 in

Hnh 10.4 (b). Cac bieu o khi t nam trong dai 1/4
3/8 inch.

Hnh 10.4 (c). Cac bieu o khi t nam trong dai 3/8
3/4 inch.

Hnh 10.4 (d). Cac bieu o khi t nam trong dai


3/4 2 inch.

Hnh 10.4 (e). Cac bieu o khi t nam trong dai 2


4 inch.

Hnh 10.4 (f). Cac bieu o khi t ln hn 4 in.

(g) Khi be day moi han t nho hn 1/8 in.


(3,2mm)

oi vi cac moi han co be day t nho hn


1/8 in. (3,2mm) th so lng toi a cac ch th
dang tron khong c vt qua 12 cai trong
mot khoang chieu dai moi han la 6 in.
(152mm). Cho phep mot ty le so lng cac
ch th dang tron t hn trong moi han co chieu
dai nho hn 6 in.

(h) Cac ch th tap trung thanh nhom :

Cac hnh minh hoa cac ch th tap trung thanh


nhom co so lng nhieu hn gap bon lan
hnh minh hoa cac ch th phan bo ngau
nhien trong mot khu vc cuc bo. Chieu dai
cua mot nhom ch th tap trung cho phep
phai khong c ln hn gia tr nao nho hn
gia 1 in. (25mm) hoac 2t. Trong trng hp co
nhieu hn mot nhom cac ch th tap trung, th
tong chieu dai cua cac nhom ch th tap
trung phai khong ln hn 1 in.(25mm) trong mot
khoang chieu dai cua moi han la 6 in.
(152mm)

END
END

Related Interests