You are on page 1of 5

Dan

Termin

PON

09:00 - 10:30

PON

10:30 - 12:00

PON

15:00 - 16:30

PON

16:30 - 19:30

UTO

09:00 - 10:30

UTO

12:00 - 13:30

UTO

13:30 - 15:00

UTO

15:00 - 16:30

UTO

18:00 - 19:30

SRE

09:00 - 10:30

SRE

10:30 - 11:15

SRE

11:15 - 12:00

SRE

12:00 - 13:30

SRE

15:00 - 16:30

ET

13:30 - 15:00

ET

18:00 - 19:30

Studijski program
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I

Uionica

Predmet

Nastavnici i
saradnici

Godina

Nastava

Grupa

48/I (70 mesta)

Teorija anrova

Beli-Genc Julijana

Predavanja

sve grupe

48/I (70 mesta)

Nemaki jezik Morfologija 2

Ninkovi Sanja

Predavanja

sve grupe

58/II (46 mesta)

Teorija anrova

Ana Mitrevski

Vebe

58/II (46 mesta)

Nemaki jezik Morfologija 2

Kova Robert

Vebe

48/I (70 mesta)

Istorija nemake
kulture 2

Beli-Genc Julijana

Predavanja

sve grupe

58/II (46 mesta)

Nemaki jezik Morfologija 2

antala Herdel

Vebe

57/II SEMINAR
GERMANISTIKA
(32 mesta)

Nemaki jezik Morfologija 2

Bekvalac Milanko

Vebe

29/I (57 mesta)

Uvod u istoriju
lingvistike

Risti Gordana

Predavanja

sve grupe

65/II (46 mesta)

Istorija nemake
kulture 2

Paji Ivana

Vebe

65/II (46 mesta)

Uvod u tehnike
naunog rada

Zobenica Nikolina

Predavanja

sve grupe

65/II (46 mesta)

Uvod u tehnike
naunog rada

Paji Ivana

Vebe

65/II (46 mesta)

Uvod u tehnike
naunog rada

Paji Ivana

Vebe

Nemaki jezik Morfologija 2

Unterkofler Dietmar

Vebe

Nemaki jezik Morfologija 2

Bekvalac Milanko

Vebe

58/II (46 mesta)

Teorija anrova

Ana Mitrevski

Vebe

57/II SEMINAR

Istorija nemake

Paji Ivana

Vebe

57/II SEMINAR
GERMANISTIKA
(32 mesta)
57/II SEMINAR
GERMANISTIKA
(32 mesta)

PET

09:00 - 09:45

PET

09:45 - 10:30

PET

10:30 - 12:00

PET

12:00 - 13:30

PON

09:00 - 09:45

PON

09:45 - 10:30

PON

12:00 - 13:30

PON

13:30 - 15:00

UTO

09:00 - 10:30

UTO

10:30 - 12:00

UTO

12:00 - 13:30

UTO

13:30 - 15:00

UTO

15:00 - 16:30

UTO

16:30 - 18:00

SRE

10:30 - 11:15

SRE

11:15 - 12:00

KNJIEVNOST
GERMANISTIKA
kulture 2
OAS
(32 mesta)
NEMAKI JEZIK I
Uvod u istoriju
KNJIEVNOST
72/II (50 mesta)
Dragovi Kristina
lingvistike
OAS
NEMAKI JEZIK I
Uvod u istoriju
KNJIEVNOST
72/II (50 mesta)
Dragovi Kristina
lingvistike
OAS
NEMAKI JEZIK I
Nemaki jezik KNJIEVNOST
65/II (46 mesta)
Dragovi Kristina
Morfologija 2
OAS
NEMAKI JEZIK I
Nemaki jezik KNJIEVNOST
58/II (46 mesta)
Dragovi Kristina
Morfologija 2
OAS
NEMAKI JEZIK I
Nemaki jezik KNJIEVNOST
58/II (46 mesta)
Veliki Zoran
Sintaksa 2
OAS
NEMAKI JEZIK I
Nemaki jezik KNJIEVNOST
58/II (46 mesta)
Veliki Zoran
Sintaksa 2
OAS
NEMAKI JEZIK I
Nemaka
KNJIEVNOST
58/II (46 mesta)
Ana Mitrevski
knjievnost 18. veka
OAS
NEMAKI JEZIK I
Nemaki jezik KNJIEVNOST
58/II (46 mesta)
Veliki Zoran
Sintaksa 2
OAS
NEMAKI JEZIK I
Nemaki jezik KNJIEVNOST
65/II (46 mesta)
antala Herdel
Sintaksa 2
OAS
NEMAKI JEZIK I
Nemaki jezik KNJIEVNOST
65/II (46 mesta)
Unterkofler Dietmar
Sintaksa 2
OAS
NEMAKI JEZIK I
Nemaka
KNJIEVNOST
29/I (57 mesta)
Beli-Genc Julijana
knjievnost 18. veka
OAS
NEMAKI JEZIK I
Osterreichische
KNJIEVNOST
65/II (46 mesta)
Risti Gordana
Landeskunde
OAS
NEMAKI JEZIK I AMFITEATAR/PRI Standardni srpski
KNJIEVNOST
ZEMLJE (215
jezik - Osnovi
Alanovi Milivoj
OAS
mesta)
sintakse
NEMAKI JEZIK I 57/II SEMINAR
Nemaki jezik KNJIEVNOST
GERMANISTIKA
Bekvalac Milanko
Sintaksa 2
OAS
(32 mesta)
NEMAKI JEZIK I
41/I JEZIKA
Osterreichische
KNJIEVNOST
LABORATORIJA
Unterkofler Dietmar
Landeskunde
OAS
(32 mesta)
NEMAKI JEZIK I
41/I JEZIKA
Osterreichische
Unterkofler Dietmar

Vebe

Vebe

Vebe

Vebe

Vebe

Vebe

Vebe

Vebe

Vebe

Vebe

Predavanja

sve grupe

Predavanja

sve grupe

Predavanja

sve grupe

Vebe

Vebe

Vebe

SRE

13:30 - 14:15

SRE

14:15 - 15:00

SRE

15:45 - 17:15

SRE

16:30 - 18:00

SRE

18:00 - 19:30

ET

09:00 - 10:30

ET

13:30 - 15:00

ET

15:00 - 16:30

ET

16:30 - 18:00

PET

13:30 - 15:00

UTO

17:15 - 18:00

UTO

18:00 - 19:30

UTO

19:30 - 21:00

SRE

12:00 - 13:30

SRE

13:30 - 15:00

SRE

16:30 - 18:00

KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I

LABORATORIJA
(32 mesta)

Landeskunde

121/III (50 mesta)

Nemaki jezik Sintaksa 2

Ninkovi Sanja

Vebe

97/III (40 mesta)

Nemaki jezik Sintaksa 2

Ninkovi Sanja

Vebe

151/III (50 mesta)

Nemaka
knjievnost 18. veka

Ana Mitrevski

Vebe

Bekvalac Milanko

Vebe

Ana Mitrevski

Vebe

57/II SEMINAR
Nemaki jezik GERMANISTIKA
Sintaksa 2
(32 mesta)
57/II SEMINAR
Nemaka
GERMANISTIKA
knjievnost 18. veka
(32 mesta)
58/II (46 mesta)

Didaktika

Budi Spomenka

Predavanja

sve grupe

MALA SALA (20


mesta)

Strategije efikasnog
obrazovanja

Gaji Olivera

Predavanja

sve grupe

58/II (46 mesta)

Nemaka
knjievnost 18. veka

Ana Mitrevski

Vebe

58/II (46 mesta)

Nemaki jezik Sintaksa 2

Ninkovi Sanja

Predavanja

sve grupe

26/I (98 mesta)

Standardni srpski
jezik - Osnovi
sintakse

Stepanov Strahinja

Vebe

58/II (46 mesta)

Istorijska gramatika
nemakog jezika

Risti Gordana

Vebe

sve grupe

58/II (46 mesta)

Obrazovne inovacije

Andevski Milica

Predavanja

sve grupe

65/II (46 mesta)

Nemaka
knjievnost Moderne

Paji Ivana

Vebe

sve grupe

58/II (46 mesta)

Nemaka
Zobenica Nikolina
knjievnost Moderne

Predavanja

sve grupe

58/II (46 mesta)

Nemaki jezik Leksikologija 2

Veliki Zoran

Vebe

sve grupe

58/II (46 mesta)

Nemaki jezik -

Risti Gordana

Predavanja

sve grupe

ET

09:00 - 10:30

ET

16:30 - 18:00

PET

09:00 - 10:30

PET

10:30 - 12:00

PET

13:30 - 15:00

PET

16:30 - 18:00

SUB

09:00 - 12:00

PON

10:30 - 12:00

PON

12:00 - 13:30

PON

15:00 - 15:45

PON

15:45 - 17:15

UTO

15:00 - 16:30

SRE

11:15 - 12:00

SRE

12:00 - 13:30

SRE

13:30 - 15:00

ET

10:30 - 12:00

KNJIEVNOST
Leksikologija 2
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
58/II (46 mesta)
Didaktika
OAS
NEMAKI JEZIK I
Nemaka
KNJIEVNOST
65/II (46 mesta)
knjievnost Moderne
OAS
NEMAKI JEZIK I
Istorijska gramatika
KNJIEVNOST
151/III (50 mesta)
nemakog jezika
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
157/III (76 mesta)
Etika
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
151/III (50 mesta)
Uvod u filozofiju
OAS
NEMAKI JEZIK I
Nemaki jezik KNJIEVNOST
58/II (46 mesta)
Leksikologija 2
OAS
NEMAKI JEZIK I
Nemaki jezik KNJIEVNOST
58/II (46 mesta)
Leksikologija 2
OAS
NEMAKI JEZIK I AMFITEATAR/PRI
Pedagoka
KNJIEVNOST
ZEMLJE (215
psihologija
OAS
mesta)
NEMAKI JEZIK I
Nemaki jezik KNJIEVNOST
65/II (46 mesta)
Kontrastivna
OAS
lingvistika 2
NEMAKI JEZIK I 57/II SEMINAR
Austrijska
KNJIEVNOST
GERMANISTIKA
knjievnost 20. veka
OAS
(32 mesta)
NEMAKI JEZIK I 57/II SEMINAR
Austrijska
KNJIEVNOST
GERMANISTIKA
knjievnost 20. veka
OAS
(32 mesta)
NEMAKI JEZIK I
Nemaki jezik KNJIEVNOST
65/II (46 mesta)
Kontrastivna
OAS
lingvistika 2
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
97/III (40 mesta)
Sociolingvistika
OAS
NEMAKI JEZIK I
42/I JEZIKA
Nemaki jezik KNJIEVNOST
LABORATORIJA
Kontrastivna
OAS
(32 mesta)
lingvistika 2
NEMAKI JEZIK I 57/II SEMINAR
Nemaki jezik KNJIEVNOST
GERMANISTIKA
Kontrastivna
OAS
(32 mesta)
lingvistika 2
NEMAKI JEZIK I
58/II (46 mesta)
Metodika nastave

Budi Spomenka

Predavanja

sve grupe

Paji Ivana

Vebe

sve grupe

Turkovi Slaan

Predavanja

sve grupe

Kaluerovi eljko

Predavanja

sve grupe

Todorovi Milo

Predavanja

sve grupe

Risti Gordana

Vebe

sve grupe

antala Herdel

Vebe

sve grupe

Kodopelji Jasmina

Predavanja

sve grupe

Veliki Zoran

Vebe

sve grupe

Zobenica Nikolina

Predavanja

sve grupe

Zobenica Nikolina

Vebe

sve grupe

Unterkofler Dietmar

Vebe

sve grupe

Ninkovi Sanja

Vebe

sve grupe

Veliki Zoran

Vebe

sve grupe

antala Herdel

Vebe

sve grupe

Stipanevi Ana

Vebe

sve grupe

ET

12:00 - 12:45

ET

12:45 - 13:30

ET

16:30 - 18:00

ET

18:00 - 19:30

PET

13:30 - 15:45

KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS
NEMAKI JEZIK I
KNJIEVNOST
OAS

58/II (46 mesta)

nemakog jezika:
Planiranje nastave
Metodika nastave
nemakog jezika:
Planiranje nastave

Jaki-Provi
Branka/Stipanevi
Ana

Vebe

sve grupe

39/I (32 mesta)

Pedagoka
psihologija

Genc Ana

Vebe

sve grupe

41/I JEZIKA
LABORATORIJA
(32 mesta)

Metodika nastave
nemakog jezika:
Planiranje nastave

Jaki-Provi
Branka

Predavanja

sve grupe

58/II (46 mesta)

Sociolingvistika

Ninkovi Sanja

Predavanja

sve grupe

58/II (46 mesta)

Nemaki jezik Kontrastivna


lingvistika 2

Turkovi Slaan

Predavanja

sve grupe