You are on page 1of 25

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1

Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh


Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

GIAO THNG VN TI PHA NAM

c lp - T do - Hnh phc

a ch

: 92 Nam K Khi Ngha, Qun 1, TP. H Ch Minh.

TP. H Ch Minh,... thng 12 nm 2014

in thoi

: (08) 38.386.386, Fax: (08) 38.389.389.

Cc cn c php l
Lut xy dng s 16/2003/QH11 ngy 26/11/2003 ca Quc hi nc Cng ha X hi
Ch ngha Vit Nam;

GI THU XY LP S 3: KM1+141.08 KM1+709.00

Lut s 38/2009/QH12 ngy 19/06/2009 ca Quc Hi nc Cng ha X hi Ch ngha


Vit Nam kha XII, k hp th 5;

THIT K BN V THI CNG

Ngh nh 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chnh ph v vic Qun l d n u t


xy dng cng trnh;

THUYT MINH THIT K


I. THNG TIN V D N
Tn d n: Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t
QL1A n cu Ci Trung) giai on 1.

a im: qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Thnh ph H Ch Minh.

Gi thu xy lp s 3:
L trnh theo quyt nh u thu s 3800/Q-SGTVT
im u : Km1+141.08;
im cui : Km1+709.00;
Chiu di ca gi thu xy lp s 3: L=567,92m.
L trnh theo h s TKBVTC
im u : Km1+140.97;
im cui : Km1+709.71;
Chiu di thc t ca gi thu xy lp s 3: L=568,74m.

L do c s sai khc v chiu di gi thu s 3: Do trong bc thit k c s cha b tr


ng cong chuyn tip, trong bc thit k bn v thi cng m bo yu cu v mt k
thut, theo TCXDVN 104:2007 i vi ng c tc 60km/h bt buc phi b tr ng
cong chuyn tip.

n v T vn lp TK BVTC: Cng ty CP TVTK GTVT pha Nam (Tedi South).

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

XY DNG H THNG THOT NC V M RNG NG


TRN I NGHA (ON T QUC L 1A N CU CI
TRUNG) GIAI ON 1

CNG TY C PHN T VN THIT K

Ch u t: Khu qun l giao thng th s 4.


a ch

: 272 C Bc, Qun 1, Thnh ph H Ch Minh,

in thoi

: (08) 38 385 654, Fax: (08) 38 374 765

TEDI South

Ngh nh 83/2009/N-CP ngy 15/10/2009 ca Chnh ph v sa i, b sung mt s


iu ca Ngh nh 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chnh ph v vic Qun l d n
u t xy dng cng trnh;
Ngh nh 112/2009/N-CP ngy 14/12/2009 ca Chnh ph v qun l chi ph u t xy
dng cng trnh.
Ngh nh 70/2011/N-CP ngy 22/08/2011 ca Chnh ph v Quy nh mc lng ti
thiu vng i vi ngi lao ng lm vic cng ty, doanh nghip, hp tc x, t hp tc,
trang tri, h gia nh, c nhn v cc c quan, t chc c thu mn lao ng.
Ngh nh 15/2013/N-CP ngy 06/2/2013 ca Chnh ph v qun l cht lng cng trnh
xy dng;
Thng t 03/2009/TT-BXD ngy 26/3/2009 ca B Xy dng v vic Quy nh chi tit mt
s ni dung ca Ngh nh s 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chnh ph v qun l
d n u t xy dng cng trnh;
Thng t s 10/2013/TT-BXD ngy 25/7/2013 ca B trng B Xy dng quy nh chi
tit mt s ni dung v qun l cht lng cng trnh xy dng;
Thng t 04/2010/TT - BXD ngy 26/05/2010 ca B Xy Dng v/v hng dn lp v
qun l chi ph u t xy dng cng trnh;
Thng t s 86/2011/TT-BTC ngy 17/6/2011 ca B Ti Chnh quy nh v qun l, thanh
ton vn u t v vn s nghip c tnh cht u t thuc ngun vn ngn sch Nh nc;
Thng t s 09/2014/TT-BXD ngy 10/7/2014 ca B Xy dng v sa i b sung mt s
iu ti cc Thng t hng dn Ngh nh s 15/2013/ND-CP ngy 06/02/2013 ca Chnh
ph v qun l cht lng cng trnh xy dng;

Trang 1

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

Thng t s 27/2014/TT-BGTVT ngy 28/7/2014 ca B Giao thng vn ti quy nh v


qun l cht lng vt liu nha ng s dng trong xy dng cng trnh giao thng;
Quyt nh s 858/Q-BGTVT ngy 26/3/2014 ca B Giao thng vn ti v vic ban
hnh hng dn p dng h thng cc tiu chun k thut hin hnh nhm tng cng qun
l cht lng thit k v thi cng mt ng b tng nha nng i vi cc tuyn ng
t c quy m ln;
Quyt nh s 752/Q-TTg ngy 19/06/2001 ca Chnh ph v vic ph duyt Quy hoch
tng th h thng thot nc thnh ph H Ch Minh n nm 2020.
Quyt nh s 2616/Q-GT ngy 08/06/2005 ca s GTCC v vic ban hnh quy nh v
xy dng cng trnh giao thng Cng chnh trong ni th trn a bn thnh ph H Ch
Minh.
Quyt nh s 104/2006/Q-UBND ngy 14/07/2006 ca y ban nhn dn thnh ph v
ban hnh b n gi xy dng c bn khu vc thnh ph H Ch Minh;
Quyt nh s 126/2007/Q-UBND ngy 20/10/2007 ca UBND TP.HCM quy nh v
qun l thc hin cc d n s dng vn Ngn sch Nh nc ca TP.HCM.
Quyt nh 957/Q/BXD ngy 29/09/2009 ca B Xy Dng v/v cng b nh mc chi
ph qun l d n v u t xy dng cng trnh;
Quyt nh s 09/2014/Q-UBND ngy 20/2/2014 ca UBND thnh ph HCM v ban
hnh quy nh v thi cng xy dng cng trnh thit yu trong phm vi bo v kt cu h
tng giao thng ng b trn a bn Thnh ph H Ch Minh
Quyt nh s 1304/Q-SGTVT ngy 08/04/2014 ca S Giao thng vn ti v vic ph
duyt d n u t xy dng cng trnh Xy dng h thng thot nc v m rng ng
Trn i Ngha (t Quc l 1A n cu Ci Trung) Giai on 1, qun Bnh Tn, huyn
Bnh Chnh, thnh ph H Ch Minh.
Hp ng s 397/H-KQL4 ngy 19/08/2014 v vic thc hin gi thu t vn kho st,
lp thit k bn v thi cng d ton cng trnh Xy dng h thng thot nc v m
rng ng Trn i Ngha (t Quc l 1A n cu Ci Trung) Giai on 1, qun Bnh
Tn, huyn Bnh Chnh, thnh ph H Ch Minh gia Khu qun l giao thng th s 4
v Cng ty CP T vn thit k GTVT Pha Nam.
H s d n u t cng trnh Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i
Ngha (t Quc l 1A n cu Ci Trung) Giai on 1, qun Bnh Tn, huyn Bnh
Chnh, thnh ph H Ch Minh do Cng ty CP T vn thit k GTVT Pha Nam lp nm
2014 v c S Giao thng Vn ti ph duyt ti quyt nh s 1304/Q-SGTVT ngy
08/04/2014.

Ngun ti liu s dng

TEDI South

H s Bo co kho st a cht cng trnh Xy dng h thng thot nc v m rng


ng Trn i Ngha, qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, TP.HCM, do cng ty CP TVTK
GTVT Pha nam thc hin.
S liu kho st a hnh c thc hin bi Cng ty CP TVTK GTVT Pha nam 9/2014.
Kt qu kho st, s liu o c a hnh gm: Bnh t l 1/500, Mt ct ngang chi tit
1/200, Mt ct dc tng ng.

II. CC QUY PHM, TIU CHUN P DNG


Danh mc cc tiu chun thit k, thi cng v nghim thu p dng cho cng trnh gm
cc tiu chun chnh sau:
STT

TN TIU CHUN

PHN GIAO THNG, THOT NC

I.1

M HIU

THIT K

Quy chun k thut quc gia v quy hoch xy dng

QCVN: 01/2008

Quy chun xy dng cng trnh m bo cho ngi tn


tt tip cn s dng

QCXDVN 01:2002

Quy chun k thut quc gia v cc cng trnh h tng k


thut th

QCVN 07:2010/BXD

ng th - Yu cu thit k

TCXDVN 104 : 2007

Quy trnh thit k cu cng theo trng thi gii hn (phn


cng)

22TCN 18-79

Quy trnh thit k o ng mm

22 TCN 211 - 06

Tiu chun thit k ng t (phn nt giao thng)

22 TCN 273 - 01

Quy trnh kho st, thit k nn ng t trn nn t yu

22 TCN 262 - 2000

Quy chun k thut quc gia v bo hi u ng b

QCVN
41:2012/BGTVT

10

Mng phn quang dng cho bo hiu ng b

TCVN 7887:2008

11

Kt cu b tng v b tng ct thp tiu chun thit k

TCVN 5574-2012

12

Tiu chun thit k thot nc - Mng li bn ngoi v


cng trnh

TCVN 7957-2008;

13

H thng ti liu thit k xy dng cp nc v thot nc


Mng li bn ngoi Bn v thi cng

TCXD 3989-1985

14

ng v h ph - nguyn tc c bn xy dng cng

TCXDVN 265-2002

TCXD 51-1984

Trang 2

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

STT

TN TIU CHUN

M HIU

STT

trnh m bo ngi tn tt tip cn s dng


15

Quy hoch cy xanh s dng cng cng trong cc th tiu chun thit k.

16

Thit k mu thot nc ca s GTCC

TN TIU CHUN

M HIU

cu mt ng mm ca t bng thit b o ng (FWD)


TCVN 9257 : 2012
15

Sn tn hiu giao thng Vt liu k ng phn quang


nhit do Yu cu k thut, phng php th, thi cng v
nghim thu

TCVN 8791:2011

ngy 24/4/2003

16

Quy trnh thi cng & nghim thu cng trn BTCT lp ghp

22TCN 150-86

17

Thp ct b tng

TCVN 1651:2008

18

ng cng b tng ct thp thot nc

TCVN 9113:2012

19

Kt cu b tng v b tng ct thp lp ghp - thi cng v


nghim thu

TCVN 9115:2012

20

Kt cu b tng v b tng ct thp ton khi Qui phm thi


TCVN 4453-1995
cng v nghim thu

1344/Q-GT

17

Thit k mu b va, va h, bn cy xanh ca S GTVT

1762/Q-SGTVT
-18/6/2009

18

ng nha gn xon HDPE

TCVN 9070:2012

I.2

THI CNG - NGHIM THU

Cng tc t - Qui phm thi cng v nghim thu

TCVN 4447-2012

t xy dng phn loi

TCVN 5747-1993

Mt ng b tng nha nng Yu cu thi cng v nghim


TCVN 8819:2011
thu

21

Kt cu b tng v b tng ct thp, hng dn k thut


TCVN 9345 -2012
chng nt

Ct liu b tng v va Yu cu k thut

TCVN 7570:2006

22

Kt cu b tng v b tng ct thp, hng dn cng tc bo


TCVN9343-2012
tr

Lp mng cp phi dm trong kt cu o ng t- vt


liu, thi cng v nghim thu

TCVN 8859-2011

23

Nn ng t - Thi cng v nghim thu

TCVN 9436:2012

Quy phm v t chc thi cng xy lp

TCVN 4055-1985

24

Nc cho b tng v va Yu cu k thut

TCVN 4506:2012

I.3

AN TON LAO NG PHNG CHNG CHY N

Quy trnh th nghim phn tch nhanh thnh phn ht ca t


22TCN 66-84
trong iu kin hin trng

Vi a k thut trong xy dng nn p trn t yu - Tiu


chun thit k, thi cng v nghim thu

22 TCN 248 - 98

Quy trnh kim tra v nghim thu cht ca nn t trong


ngnh GTVT

22TCN 02-71

10

Mt ng t Xc nh bng phng ca mt ng
bng thc di 3m

TCVN8864:2011

Quy chun k thut quc gia v an ton chy cho nh v


cng trnh

QCVN 06:2010/BXD

Quy phm k thut an ton trong XD

TCVN 5308 1991

An ton in trong xy dng

TCVN 4036 1985

An ton chy Yu cu chung

TCVN 3254 1989

An ton n Yu cu chung

TCVN 3255 1986

Qui nh v bo m an ton PCCC 137/CATP

11

Mt ng t Xc nh nhm mt ng bng
TCVN 8866:2011
phng php rc ct

I.4
1

Quy chun k thut quc gia v ting n

QCVN26:2010BTNMT

12

Mt ng t Phng php o v nh gi xc nh
TCVN 8865:2011
bng phng theo ch s g gh quc t IRI

Quy chun k thut quc gia v rung

QCVN27:2010BTNMT

Cht lng khng kh - Tiu chun khng kh xung quanh

TCVN 5937- 2005

13

o ng mm Xc nh m un n hi chung ca o
TCVN 8867:2011
ng mm bng cn o vng Benkelman

Cht lng khng kh - Nng ti a cho php ca mt s


cht c hi trong khng kh xung quanh

TCVN 5938-2005

14

Quy trnh th nghim nh gi cng nn ng v kt

TEDI South

22TCN335-06

BO V MI TRNG

Trang 3

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

STT

TN TIU CHUN

M HIU

Phn loi h hng

Chiu
rng
(m)

Din
tch
(m2)

95.00

4.00

380.0

BT

95.00

4.00

380.0

BT

10.00

4.00

40.0

BT

10.00

4.00

40.0

N1

17.00

4.00

68.0

OG

Bong trc, ri rc, mi


mn, l
Bong trc, ri rc, mi
mn, l
Bong trc, ri rc, mi
mn, l
Nt dc, nt ngang, nt
phn nh nh.
g, p v, sa

Ting n khu vc cng cng v dn c Mc n ti a cho


TCVN 5949-1998
php

Km0+305

Km0+400

Rung ng do cc hot ng xy dng v sn xut cng


nghip - Mc ti a cho php i vi mi trng khu cng TCVN 6962-2001
cng v khu dn c

Km0+305

Km0+400

Km0+450

Km0+460

Km0+450

Km0+460

Km0+470

Km0+487

Km0+470

Km0+487

17.00

4.00

68.0

OG

g, p v, sa

Km0+585

Km0+605

20.00

4.00

80.0

OG

Km0+970

Km0+1000

30.00

2.00

60.0

N1

g, p v, sa
Nt dc, nt ngang, nt
phn nh nh.

- ng Trn i Ngha (on t Quc l 1A n cu Ci Trung) c xy dng vi


quy m mt ng c b rng hin hu khong 8m. Hng tuyn thit k c bn bm
theo ng hin hu kt hp m rng v 02 bn trung bnh khong 0.75m.

II

KM1

Km1+555

Km1+557

- Khu vc xy dng cng trnh c a hnh tng i bng phng vi cao thp nht l
+1.40 v cao nht l +3.5 (v tr cu Ci Trung). Khu vc xy dng hai bn ng c
dn c sinh sng v cc nh my x nghip. V tr xy dng c th tip cn c bng
ng b thng qua ng Trn i Ngha hin hu. Nhn chung v tr, a hnh kh
thun li cho cng tc vn chuyn thit b, nguyn vt liu thi cng, b tr cng trng
v lao ng trong qu trnh thi cng.

Km1+652

Km1+672

Km1+683

Cc quy nh hin hnh khc;

Cc tiu chun k thut, quy trnh quy phm thit k hin hnh khc ca Vit Nam.

III.1 Hin trng tuyn ng


a hnh:

Hin trng mt ng:


- Kt cu mt ng: mt ng Trn i Ngha (on t Quc l 1A n cu Ci
Trung) tri btng nha dy trung bnh, c chiu rng trung bnh khong 8m;
- Tnh trng mt ng: Theo kt qu kho st hin trng mt ng Trn i Ngha
nh sau: nhn chung tnh trng mt ng c cn tt, cc b h hng b mt BTN
((nt li nh, bong trc nh), cc b c on ang b h hng bong trc nng.
Bng thng k v phn loi h hng mt ng
V tr
L trnh (Km - Km)
Tri
I

KM0

Km0+060

TEDI South

Phi

Chiu
di
(m)

Chiu
rng
(m)

KM1
Km0+080

Din
tch
(m2)

Phn loi h hng


K
hiu

Dng h hng

20.00

4.00

80.0

N2

Nt dc, nt ngang, nt
phn nh va.

Tri

Phi

X
X
X
X
X

KM2

K
hiu

162.0
2.00

2.00

4.0

N1

20.00

1.00

20.0

N2

Km1+698

15.00

1.00

15.0

N1

Km1+852

Km1+872

20.00

4.00

80.0

N1

Km1+940

Km1+960

20.00

2.00

40.0

N1

Km1+1020

Km1+1022

2.00

1.50

3.0

N1

Dng h hng

Nt dc, nt ngang, nt
phn nh nh.
Nt dc, nt ngang, nt
phn nh va.
Nt dc, nt ngang, nt
phn nh nh.
Nt dc, nt ngang, nt
phn nh nh.
Nt dc, nt ngang, nt
phn nh nh.
Nt dc, nt ngang, nt
phn nh nh.

Kt qu o modul n hi mt ng c c tng hp bng sau:


Bn phi tuyn:
STT
1
2
3
4
5

L trnh
Km0+000
Km0+150
Km0+950
Km1+350
Km1+900

Km0+100
Km0+900
Km1+300
Km1+850
Km2+150

M un n hi
E (Mpa)
152.5
164.3
135.3
108.3
118.6

Bn tri tuyn:

1196.0
X

L trnh (Km - Km)

Chiu
di
(m)

III. IU KIN T NHIN KHU VC

STT

V tr
STT

Trang 4

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

STT
1
2
3
4
5

L trnh
Km0+000
Km0+200
Km1+000
Km1+350
Km1+800

Km0+150
Km0+950
Km1+300
Km1+750
Km2+150

M un n hi
E (Mpa)
107.0
187.8
164.2
121.0
121.1

Hin trng va h:
- Hin trng va h rng t 3 n 8m, va h hin hu bng BTXM v nhiu on bng
gch Terazzo. Va h nhiu on b bong trc, xung cp nn gy ng nc, cn
tr vic i li v sinh sng ca nhn dn sng dc tuyn.cp;
Hin trng h thng thot nc:
-

H thng cng thot nc bn tri: ch c cc h ga, kch thc np bn ngoi l


1,2x1,2m, bn trong l 0,9x0,9m, nhm thu nc t m t ng xung y h ga
chy sang h thng cng bn phi tuyn theo h thng cng ngang, ng knh cng
ngang 400.

- H thng cng thot nc bn phi: l h thng cng dc 800mm chy dc theo va


h bn phi, tuyn cng dc thu nc v tp trung v sng tc,. Ring on cng gn
cu Ci Trung di khong 90m l ng knh 300mm chy ngc ra rch Ci Trung.
H thng cp nc sinh hot:
- Ti giao l Quc l 1A Trn i Ngha c tuyn ng gang 300 do X nghi p qun
l khai thc. Tuyn ng ny nm trn va h bn phi Quc l 1A (hng vng xoay
An Lc cu Bnh in), tim ng cch b va t 1,5 2m (cp nht theo cng vn s
335/CV-TDNS-KT ngy 07/03/2012 ca Tng cng ty cp nc Si Gon, X Nghi p
Truyn dn nc sch).
- Theo cng vn s 755/TCT DASG1 ngy 21 thng 3 nm 2012 ca Tng cng ty cp
nc Si Gn, Tng cng ty cp nc Si Gn ang l p d n u t xy dng mi
tuyn ng cp 2 ng Trn i Ngha (t Nguyn Cu Ph n Quc l 1A). Quy
m tuyn ng D500, d kin t ng nh sau:
Theo hng t Quc l 1A n cu Ci Trung: v tr tuyn cng s nm bn phi,
di lng ng v cch mp va h hi n hu t 1m n 1,5m.
n gn cu Ci Trung, tuyn ng bng qua ng Trn i Ngha v pha bn tri
ng theo hng tuyn t Quc l 1A n cu Ci Trung.
Tip theo tuyn ng s i xi phng qua Knh nm pha bn tri cu Ci Trung theo
hng t Quc l 1A n cu Ci Trung.
TEDI South

- Ngoi ra theo cng vn s 8433/CV-PKTCN ngy 19/11/2012 ca Cng ty C phn


Cp nc Ch Ln. Theo ng Trn i Ngha (on t Quc l 1A n nh s
A2/7 bn dy s chn) c tuyn cng cp nc D100 UPVC hin hu thuc qun l
ca cng ty c phn cp nc Ch Ln. Hin ti tuyn ng cp nc D100 UPVC hin
hu trn l ng Trn i Ngha nm cch b va t 1.0 n 2.0m v c su tnh t
nh cng n mt l l 1.0m.
Hin trng mng li in:
- Hai bn tuyn c hai h thng ct in trung th 22KV v h th 0,4KV (cp nht theo
h s kho st a hnh). Ngoi ra, theo cng vn s 1708/PCBP- KTAT ngy
04/4/2012 ca Cng ty in lc Bnh Ph cung cp 4 bn v th hin v tr cp:
Bn v s 01/04TN th hin h thng cp ngm ti nt giao vng xoay An Lc;
Bn v s 02/04/TN th hin h thng cp ngm on t trc s nh 74 n
trc s nh 78 Trn i Ngha;
Bn v s 03/04TN th hin h thng cp ngm t trc s nh s 192 Trn i
Ngha, on cp vo cng ty TNHH Ti Trng Thnh;
Bn v s 04/04TN th hin h thng cp ngm ti ng ba ng Trn i Ngha
vi ng s 4 v h thng cp ngm ti ng ba ng Trn i Ngha vi ng
s 5B.
H thng cp ngm vin thng:
- Dc pha bn tri tuyn (hng t Quc l 1A n cu Ci Trung) cch mp ng 12m c tuyn cng cp ngm vin thng t u n cui tuyn do cng ty in thoi
Ty thnh ph qun l. Tuyn cng cp ngm rng t 0,4 1,2m. su ca lng
tuyn cng in thoi cch mt ng t 0,7 1,2m (cp nht theo vn bn s
411/TTTP-KTNV ngy 16/03/2012 ca Cng ty in thoi Ty thnh ph cung cp).

III.2 iu kin kh hu, thy vn


S gi nng trung bnh ti trm kh tng Tn Sn Nht
Thng
S gi

II

III

IV

VI

VII

VIII IX

XI

XII

Nm

244 246 272 239 195 171 180 172 162 182 200 223 2489
m tng i (%) thng v nm trm kh tng Tn Sn Nht

Thng
I
T. bnh 72
Min
23

II
70
22

III
70
20

IV
72
21

V
79
26

VI
82
30

VII VIII
83
83
40
44

IX
85
43

X
84
40

XI
80
33

XII
77
29

Nm
78
20

Nhit khng kh (C) thng v nm ti trm kh tng Tn Sn Nht

Trang 5

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

Thng
T. bnh
Max
Min

I
II
III IV
V
VI VII
25.8 26.7 27.9 28.9 28.3 27.5 27.1
36.4 38.7 39.4 40.0 39.0 37.5 35.2
13.8 16.0 17.4 20.0 20.0 19.0 16.2

VIII IX
X
XI
27.1 26.8 26.7 26.4
35.0 35.3 34.9 35.0
20.0 16.3 16.5 15.9

XII
25.7
36.3
13.9

Nm
27.1
40.0
13.8

XI

XII

Nm

116

Lng ma (mm) v s ngy ma trm kh tng Tn Sn Nht


Thng

II

III

IV

T. bnh

14

10

50

48

1931

1.9

5.4 17.8 22.2 22.9 22.4 23.1 20.9 12.1 6.7

158.8

S. ngy 2.4 1.0

VI

VII VIII

IX

218 312 294 270 327 267

Lng ma ngy ln nht (mm) theo cc tn sut thit k


Tn sut thit k (%)
Trm
1
2
4
10
25
Tn Sn Nht
197
181
165
142
117

50
96

Thy vn
Theo s liu bc d n u t:

Lng ma thit k l c trng quan trng nht, c ly theo ti liu trm Tn Sn


Nht. C ti liu ma t ghi trong nhiu nm (>50 nm). Vic tnh ton lng ma v m
hnh ma c nhiu tc gi, nhiu c quan t vn tin hnh v cho kt qu tnh ton khng
khc nhau nhiu lm. Qua nghin cu T vn nhn thy kt qu tnh ma ca JICA s dng l
hp l hn c (lng ma trn theo Jica ly theo an ton, song m hnh ma theo dng
thng gp).
Chu k
2 nm
3 nm
5 nm
10 nm

Biu ma thit k (JICA) (c s dng chung cho Thnh ph)


30
60
90 120 150 180 210 240 270
300
X
(mm)
92,22 15,22 42,42 21,21 6,46 4,15 0,83 0,55 0,46 0,37 0,28-0,18
102,27 16,87 47,04 23,52 7,16 4,6 0,92 0,61 0,51 0,41 0,31-0,2
113,47 18,72 52,2 26,1 7,94 5,11 1,02 0,68 0,57 0,45 0,34-0,23
127,54 21,04 58,67 29,33 8,93 5,74 1,15 0,77 0,64 0,51 0,38-0,26
Ma thi on Max theo cc tn sut trm Tn Sn Nht

Cn c Chui s liu s liu do i Kh tng Thy vn khu vc Nam b cung cp t


nm 1960 n nm 2010 v theo Ph lc ca vn bn s 454/PCLB ngy 08-12-2008 ca Ban
Ch huy Phng, chng lt, bo thnh ph.
S liu mc nc triu ly theo trm Thu vn Nh B, quan trc ngy 10/3/2012:
Gi
cao

0
-65

1
18

cao mc nc tng gi (cm) h nh nc


2
3
4
5
6
7
8
9
90 127 147 154 131 79
19 -38

10
11
-95 -137

Gi
12
13
14
15
16 17
18 19
20
21
22
23
cao -121 -43
42
87 108 121 113 76
28 -18 -66 -113
Trong h s tnh ton vi tn sut ma P=3nm. Theo quy hoch thy li chng ngp ng
khu vc thnh ph H Ch Minh c Th tng Chnh ph ph duyt ti Quyt nh s
1547/Q-TTg ngy 28/10/2008, sau khi hon chnh mng li thot nc v cc cng ngn
triu mc nc triu cao nht +1,0m bn trong cc cng ngn triu. Do , khi tnh ton i
vi mng li thot nc ca khu vc d n tnh ton vi trng hp bt li l t hp ma
theo tn sut 3 nm kt hp vi triu +1,0m tnh ton khu cng.

III.3 iu kin a cht


S liu a cht c ly theo h s kho st a cht cng trnh Xy dng h thng
thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) giai
on 1, qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, TP.HCM, do Cng ty CP TVTK GTVT Pha nam
thc hin. Theo , vi tng chiu di on tuyn khong 2km thc hin cc l khoan nh
sau:

Bc lp d n: 5 l (k hiu t HK1 n HK5), khong cch trung bnh gia cc l


khoan khong 500m, chiu su l khoan dng 18,5m n 28m.

Bc TKBVTC: khoan 2 l khoan b sung (k hiu LKBS1 v LKBS2), chiu su l


khoan l 15m.

a cht ca khu vc tuyn bao gm cc lp sau:


Lp K:
TEDI South

Trang 6

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

T P: Ct ln x bn hay St ln ct mu nu vng, nu , xm en, xm vng,


trng thi do mm n do cng. Lp ny gp trong tt c cc l khoan. B dy lp bin
thin t 1,7m (LK1) n 2,5m (LK2 v LK5).
Lp 1:
St rt do (CH), mu xm en, xm xanh, trng thi chy. Lp ny gp trong tt c
cc l khoan. B dy lp bin thin t 15,8m n 25,3m. Cao bin thin t -25,1m n
-16,7m. Ch tiu c l ca lp 1 nh sau:
+

: 31055

Lc dnh ( C kG/cm2)

: 0,086

Ch s nn Cc

: 0.977

Ch s n Cs

: 0.152

p lc tin c kt Pc (kg/cm2)

: 0.65

Hm lng % ht ct

: 8,8

Hm lng % ht bt

: 45,6

IV. D BO NHU CU GIAO THNG TRONG TNG LAI

Hm lng % ht st

: 45,6

Thnh phn ht:

Dung trng t nhin (w g/cm3)

: 1,49

H s rng (e0)

: 2,292

st (LI)

: 0,96

Gc ma st trong (o )

Thc hin yu cu ti iu 2 theo Q duyt s 1304/Q-SGTVT ngy 08/04/2014 ca S


Giao thng vn ti, T vn hnh kho st v tnh ton d bo lu lng xe trn tuyn, kt
qu nh sau:
Bng tc tng trng ca tng loi xe

: 4 48

Lc dnh ( C kG/cm2)

: 0,087

Ch s nn Cc

: 0.857

Ch s n Cs

: 0.182

p lc tin c kt Pc (kg/cm2)

: 0.56

Lp 2:
CT ST/CT BT ST (SC/SC-SM), mu xm en, xm vng, xm xanh. Lp ny
gp trong tt c cc l khoan. Tuy nhin tt c cc l khoan u cha khoan ht b dy ca
lp. B dy lp khoan bin thin t 0,3m n 1,0m.
Ch tiu c l ca lp 2 nh sau:
+

Gc ma st trong (o )

Nhn xt: khu vc xy dng cng trnh nm trn vng t yu c b dy n >15m. Cc


lp a cht yu ny c c tnh c l thp, tnh nn ln cao, sc chu ti km. V vy, cn tnh
ton d bo ln c nhng nh gi nn ng c cn x l bng bin php c bit hay
khng trn c s m bo hiu qu kinh t - k thut.

Thnh phn ht:

Xe
con
(taxi,
<12
gh

Xe
but
nh
(t 12
- 30
gh)

Xe
but
ln
trn
30
gh

Xe
ti
nh
<2T

Xe
ti
2
trc 6
bnh

Xe
ti
3
trc

Xe ti 4
trc
tr ln,
xe r
moc

2020

8.2%

8.2%

8.2%

4.5%

4.5%

4.5%

2030

8.6%

8.6%

8.6%

6.1%

6.1%

6.1%

Nm

Xe
p

4.5%

8.2%

8.2%

4.5%

6.1%

8.6%

8.6%

6.1%

Bng quy i lu lng xe qua cc nm

PCU/ngym

Nm

Xe
con
(taxi,
<12
gh

Xe
but
nh
(t 12
- 30
gh)

Xe
but
ln
trn
30
gh

Xe
ti
nh
<2T

Xe
ti
2
trc 6
bnh

Xe
ti
3
trc

Xe ti
4 trc
tr ln,
xe r
moc

2014

845

650

195

3,553

1,356

477

535

2015

914

703

210

3,713

1,417

498

559

Hm lng % ht ct

: 66,7

Hm lng % ht bt

: 13,2

Hm lng % ht st

: 20,1

Dung trng t nhin (w g/cm3)

: 1,96

H s rng (e0)

: 0,713

2016

989

761

228

3,880

1,481

520

585

st (LI)

: 1,29

2017

1,071

659

205

3,244

1,238

453

458

TEDI South

Cc
loi
xe
khc

Xe
my

Xe
my

9
,564
10
,351
11
,202
24
,247

Xe
p

Cc
loi
xe
khc

214

127

232

132

251

138

453

289

Tng

Trang 7

17,
515
18,
731
20,
036
32,
317

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

Nm

Xe
con
(taxi,
<12
gh

Xe
but
nh
(t 12
- 30
gh)

Xe
but
ln
trn
30
gh

Xe
ti
nh
<2T

Xe
ti
2
trc 6
bnh

Xe
ti
3
trc

Xe ti
4 trc
tr ln,
xe r
moc

2018

1,159

713

222

3,390

1,294

474

479

2019

1,254

772

241

3,542

1,352

495

500

2020

1,357

836

260

3,702

1,413

517

523

2021

1,474

907

283

3,928

1,499

549

555

2022

1,601

985

307

4,168

1,591

582

589

2023

1,738

1,070

334

4,422

1,688

618

625

2024

1,888

1,162

362

4,692

1,791

656

663

2025

2,050

1,262

393

4,979

1,901

696

703

Xe
my

26
,241
28
,400
30
,736
33
,378
36
,246
39
,362
42
,744
46
,418

Bng quy i lu lng xe gi cao im


Nm

TEDI South

Ntbnm

Xe
p

Cc
loi
xe
khc

490

302

531

315

574

330

624

350

677

371

735

394

799

418

867

443

Tng

34,
764
37,
403
40,
248
43,
546
47,
118
50,
985
55,
175
59,
712

Theo kt qu tnh ton, quy m mt ct ngang ng giai on 1 ch p ng n 2016,


cn thit phi m rng ng trc nm 2018 p ng nhu cu lu lng cho cc nm
tng lai. (Chi tit xem bo co tnh ton d bo lu lng).

V. QUI M U T XY DNG CNG TRNH


Cc thng tin tng qut v d n:
+ Phm vi xy dng (k c nt giao): L = 2176.81m
+ im u tuyn: Nt giao vi Quc L 1A.
+ im cui tuyn: gip cu Ci Trung.
Cn c quyt nh s 1304/Q-SGTVT ngy 08/04/2014 ca S Giao thng vn ti v
vic ph duyt d n Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (t
Quc l 1A n cu Ci Trung) Giai on 1, qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, thnh ph
H Ch Minh vi cc tiu chun k thut cng trnh c quy nh nh sau:
+ Cng trnh giao thng cp II, vn tc thit k V= 60Km/h.
+ Ti trng thit k mt ng: trc n 120KN.
+ Kt cu mt ng BTN cp cao A1.
+ Mt ct ngang ng giai on 1:

H s gi cao
im

Ngi

o Mt ng:
o Va h:

2014

17.515

0,14

2.452

2015

18.731

0,14

2.622

2016

20.036

0,14

2.805

2017

32.317

0,14

4.524

2018

34.764

0,14

4.867

2019

37.403

0,14

5.236

2020

40.248

0,14

5.635

2021

43.546

0,14

6.096

2022

47.118

0,14

6.596

2023

50.985

0,14

7.138

2024

55.175

0,14

7.724

2025

59.712

0,14

8.360

4.75m x 2 = 9.5m
2.0m x 2 = 4.0m
Cng:

13.5m

Phm vi thit k thuc gi thu xy lp s 3 bao gm cc hng mc cng trnh ng


giao thng v H thng thot nc ma.
MA
T CA
T NGANG IE
N HNH - GIAI OAN 1
TAI VTR COHOTHA
M

Trang 8

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

B tr ng cong ng khi hiu s ca dc dc ni i dc 1%;

Mt ct ngang ng giai on 1 on c b tr taluy

ng cong ng dng dng ng cong trn;

MA
T CA
T NGANG IE
N HNH - GIAI OAN 1
TAI VTR COHOTHA
M

Bn knh v chiu di ti thiu ng cong ng vi Vtk = 60km/h:


o Bn knh/chiu di ng cong ng li ti thiu tiu chun : 1400m/50m;
o Bn knh/chiu di ng cong ng lm ti thiu tiu chun: 1000m/50m.
Bng kt qu yu t hnh hc tuyn thit k
Thng s k thut

Tng s

T l %

Chiu di on 2% < I < 4%

0.00 (m)

Chiu di on 0% I < 2%

568.74 (m)

100

To rnh rng ca b va:


Theo TCXDVN 104:2007 th khi dc ng <0,1% bt buc phi lm rnh rng
ca (chiu su rnh thay i);

Mt ct ngang ng giai on 1 on khng c taluy

VI. NI DUNG THIT K

B tr to rnh ca vi dc 0,3%;

VI.1 Thit k hnh hc tuyn

(chi tit xem bn v cu to rnh rng ca)

Cc ch tiu k thut:
Vi cp k thut 60km/h, theo TCXDVN 104-2007 cc yu t k thut chnh c qui
nh nh sau:

Tm nhn trong nt giao: (tc thit k trong nt giao ly bng 0,7Vtk)


Tm nhn dng xe ti thiu: 40m
Tm nhn ngc chiu ti thiu: 80m

Cc ch tiu

Cp thit k

B rng ln ng ti thiu, on chnh tuyn (m)

3.5m

Bn knh ng cong nm ti thiu thng thng (m)

200

Bn knh ng cong nm ti thiu gii hn (m)

125

dc dc ln nht (%)

dc ngang siu cao ln nht (%)

Tm nhn vt xe ti thiu: 200 m

VI.2 Kt cu mt ng
Mt ng
Kt cu mt ng thit k c yu cu k thut nh sau:
Mt ng BTN cp cao A1.
Ti trng trc 120 kN.

Cao thit k:
Cao thit k mt ct dc tuyn tun th theo TKCS c duyt:
Ti tim ng t +2.25 n +2.54;
Ti phn vut vo QL1A hin hu t +1.80 n +2.36;
Ti phn vut vo Cu Ci Trung hin hu t +2.54 n +3.50.
ng cong ng

TEDI South

p lc tnh ton: 0.6 Mpa; ng knh vt bnh xe D=36cm.


M un n hi yu cu: Trong bc thit k bn v thi cng tin hnh kho st,
tnh ton d bo lu lng theo quy nh. Kt qu tnh ton s trc xe tnh ton Ntt
=191 ng vi m un n hi yu cu Eyc172Mpa. Kt qu ny m bo ph hp vi
moun n hi ti thiu quy nh ti quyt nh s 1304/Q-SGTVT ngy 08/04/2014
ca S Giao thng vn ti.

Trang 9

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

Theo Quyt nh s 858/Q-BGTVT ngy 26/03/2014 ca B Giao thng vn ti yu


cu lp mt trn cng ca tng mt ch s dng BTNC 12,5, lp tip theo l BTNC 19.
Do , kt cu mt ng nng cp trn ng hin hu vi chiu dy cc lp kt cu
t trn xung nh sau:
o B tng nha cht ht mn dy 5cm, loi C12,5;
o Nha dnh bm, tiu chun 0,5kg/m2;
o B tng nha cht ht trung dy 7cm, loi C19;
o Nha thm bm, tiu chun 1,0kg/m2;

o Cp phi dm loi 2 dy 30cm, loi Dmax=37.5mm; K>0,98;


o B vnh bng cp phi dm loi 2, loi Dmax =37.5mm, K>0.98;
o Cy sc to nhm mt ng c.
Kt cu mt ng m rng vi chiu dy cc lp kt cu nh sau:

o Ti nha dnh bm, tiu chun 0,5kg/m2;

o Ti nha thm bm, tiu chun 1,0kg/m2;

BTNC C12,5

300

420

1800

2.8

BTNC C19

300

420

1800

2.8

CPD loi I

300

300

300

CPD loi II

250

250

250

Nn

(Mpa)

()

50

(Chi tit c th hin trong bn v Va h, chi tit b va)

o Cp phi dm loi 1 dy 25cm, loi Dmax=25mm; K>0,98;

Ch : Trong h s ny T vn ang thit k b tr cc phn on dng hai loi b l m


bo khng nh hng n nh dn hai bn. Do hin nay cha c s liu v ranh qun l va h
do nh nc qun l, V vy, trong qu trnh trin khai thi cng chiu di b l loi 1, loi 2
c th thay i ty thuc vo tnh hnh thc t. Khi lng nghim thu theo khi lng thc
t thi cng.

o Cp phi dm loi 2 dy 30cm, loi Dmax=37,5mm; K>0,98;


o B cp phi dm loi 2, loi Dmax =37,5mm, K>0.98;
o Lp y mng bng mi, dy 30cm, K>1.00;
o Lp p ct, dy 30cm, K>0.98;
o Lt vi a k thut 25KN/m.
Kt cu o ng vut ni vo ng hin hu t di ln nh sau: tin hnh cy sc
mt ng c, b ph cp phi dm loi II, ti nha thm bm tiu chun
1,0kg/m2, sau thm b tng nha cht ht mn dy 5cm, loi C12,5.
M un ca vt liu lm kt cu o ng la chn trong bng sau:

TEDI South

(Mpa)

B l loi 2: S dng cho cc on c nh dn nm st mp va h. Kt cu b l ng


bng BTXM M200 1x2 ti ch. m mng b l bng BTXM 1x2 M150.

o B tng nha cht ht trung dy 7cm, loi C19;

E (Mpa)

Ko un

B l loi 1: S dng cho cc on c nh dn nm xa mp va h thit k v cc khu


t trng, khi tn dng t o p mi taluy. Kt cu b l ng bng BTXM
M200 1x2 ti ch. m mng b l bng BTXM 1x2 M150.

o B tng nha cht ht mn dy 5cm, loi C12,5;

Vt liu

Vng

B va h: loi 6 theo nh hnh S Giao Thng vn ti TP.HCM ti Quyt nh s


1762/Q-SGTVT lm bng BTXM M300 1x2 c cao ca b va nh ln trn mt
ng 0,15m, chiu rng 60cm vi phn di mt ng rng 25cm v phn va h
35cm, c sn. m mng b va bng BTXM 1x2 M150. B va h: loi 7 dnh cho
ngi khuyt tt.
B l:

o Cp phi dm loi 1 dy 25cm, loi Dmax=25mm; K>0,98;

Stt

Trt

Ru

Va h: Trong giai on 1 lm va h c b rng 2m dc ngang 1% nghing vo lng


ng. Kt cu nh sau:
BTXM M200, dy 6cm;
Cp phi dm loi 2 dy 10cm, K=0.98;
Vi a k thut cng 25KN/m
p ct lu ln cht t K= 0.95.
VI.3 Nt giao v vut ni hm dn sinh
Trong phm vi gi thu s 3 khng c nt giao vi cc ng khc, ch c giao ct vi
cc ng hm v cc v tr cng vo cc cng ty, nh my. Do cao hin trng thp, li

Trang 10

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

nm gn ng thit k nn chiu di, dc vut ni xem xt trnh nh hng n


nh dn, to thun li cho vic kt ni. Do vy, vu ni thc hin theo nguyn tc sau:
dc vut ni 6%. Trng hp ti cc cng cng ty, nh my, x nghip ch vut n
cng cc cng ty ny v dc c th ln hn 6%.
Bn knh r b va s dng Rmin= 58m.
Kt cu vut ni nh sau:
o BTNC C12,5 dy 5cm;

Hin ti nc thi sinh hot ca cc h dn dc hai bn tuyn ng ang trc tip


ra h thng cng thot nc hin hu. Mt khc trong giai on I ca d n cha u t h
thng thot nc thi c lp vi h thng thot nc ma. Do m bo thu nc sinh
hot cho cc h dn dc hai bn trong giai on trc mt s b tr ging thu bng BTXM
kch thc 0.6x0.6m nm st mp va h v kt ni vi cc h ga cng dc bng mt ng
HDPE D300, nc thi sinh hot ca cc h dn s t u ni ti v tr cc ging thu BTXM
v m bo khng nh hng n h thng thot nc dc chnh ca d n.

o Nha thm bm tiu chun 1kg/m2.

VI.5 H thng thot nc


V tr t cng:

o B vnh bng cp phi dm loi 2.


B l vut ni vo hm bng BTXM M200 1x2 ti ch, c chiu cao thay i
theo dc vut ni.
Ch : Do hin nay cha c thng tin v vic cc doanh nghip dc tuyn c nhu cu kt ni
giao thng vi tuyn ng lm mi (theo vn bn s 2958/KQL4-BQL1 v vic cung cp h
s php l v h tr thc hin mt s ni dung lin quan n d n xy dng h thng thot
nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) giai
on 1). V th trong h s T vn ang thc hin vut ni v tnh khi lng cho cc hm
dn sinh v cc doanh nghip ln, trong qu trnh trin khai c th pht sinh thm cc v tr
u ni.

Theo h s thit k c s c duyt ti quyt nh s 1304/Q-SGTVT ngy 08/04/2014


ca S GTVT th tuyn cng c thit k nh sau:

VI.4 Nn ng

B tr cc h ga ti cc v tr u hm m bo thu gom nc ma v nc sinh hot nh


dn trong cc hm. Trng hp ti cc hm c h thng thot nc hin hu th trong qu
trnh thi cng nh thu thi cng s tin hnh u ni lun mng li thot nc hin hu vo
mng li thot nc ca d n.

Thn nn ng:
Thn nn ng p bng ct mn c thnh phn ht m bo yu cu k thut theo quy
nh trong phn sau, cht K0.95.
i vi phm vi mt ng m rng lm mi, 30cm bn di lp y mng p bng ct
trc tip trn lp vi a k thut tri trn nn t sau khi o v lu khun theo thit k, yu
cu cht K>0.98. Trong trng hp sau khi o khun theo thit k, bn di vn l bn
yu th phi o thm v thay bng ct khong 0.5-1.0m.
p mi ta luy:

i vi cc on qua khu t trng v cc on tuyn qua khu vc nh dn nm xa


mp va h s tin hnh p t taluy bng t o tn dng, mi taluy l 1:5 m bo
ngi dn d tip cn.
t o t phui cng v o t nn ng m rng s phi c phn loi, cc lp t
ri rc pha trn m bo ch tiu c l =1,8 g/cm 3 th s tn dng mang i p mi taluy,
cc loi t yu pha di khng thch hp p s vn chuyn i .

Gii php thot nc thi sinh hot cho cc h dn dc hai bn ng:


TEDI South

Xy dng tuyn cng thay th tuyn cng 800 hin hu nm bn phi tuyn (hng
t Quc l 1 n cu Ci Trung).
Tuyn cng ngang 400 v h ga hin hu pha bn tri tuyn s c nng c thu
h thng thot nc thi v thu nc mt.
Ton b cc h ga hin hu s c ci to m bo thu nc trong khu vc v thu
gom nc sinh hot ca nh dn pha bn tri tuyn v c u ni vi tuyn cng
dc bn phi tuyn bi cc h ga.

Mt ct dc cng:
Theo kt qu tnh ton thu lc ca on cng thuc gi thu s 3 (xem ph lc), tuyn
cng dc 1000mm c thit k vi dc l 0,05% v 1500mm c thit k vi dc
dc 0,06%. Cc im khng ch mt ct dc thit k cng dc:
-

m bo chiu cao p trn lng cng ti thiu 70cm.

Cao ti v tr u ni vo tuyn cng hp 2.0x2.0m (thuc gi thu s 2) l: -0,51m.

Cao cc cng ngang 400mm c gi nguyn nh h thng cng c v u ni vo


cc v tr h ga tng ng;

Da trn dc dc tnh ton v cc im khng ch thit k tuyn cng dc vi dc


nh sau:
-

T ging thm HG56 n ging HG46: dc 0.05%.

T ging thm HG46 n ging HG38: dc 0.06%


Trang 11

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

Thit k cng v gi cng


-

Cc ging thm tuyn cng chnh s dng cc loi ging c kch thc: 1,8m x 2,0m
v 1,8x2,4m. y ging thm c thit k thp hn y cng dc 40cm.

Kt cu ging: y ging, thnh ging v c ging c thit k bng b tng xi


mng 1x2 M200;

Cng 1000mm di 280m trong : L= 4m l 228m, L=3m l 30m; L=2.5m


l 10m v L=2.0 l 12m.

Mng ging: s dng bng BT 1x2 M150 dy 20cm, bn di l lp ct ph u


c dy 20cm.

Cng 1500mm di 264,5m trong : L=3m l 237m; L=2.5m l 17.5m v


L=2.0 l 10m.

Mng cng c gia c bng c trm di 4.5m sut chiu di mng cng, mt 25
cy/m2.

Np y i vi ging thu trn va h bng BTCT (90x90)cm theo nh hnh ca s


GTCC dy 6cm v bng st i vi ging thm di ng.

Ging thu nm di lng ng v trn va h s dng loi np kt hp (bn


di dng np st c l thu nc v bn trn dng np b tng ct thp
1,0mx1,0m dy 6cm). (chi tit xem bn v h ga trn trin l)

ng cng s dng cng b tng ct thp M300 sn xut theo cng ngh ly tm kt
hp rung di vi ti trng xe H30, ng cng c dng ming ngm m dng.

Trong gi thu xy lp s 3 lp t cc loi cng sau:


-

Cng dc vi ti trng thit k H30:


+
+

Mng cng: s dng gi cng bng b tng ct thp M.200 c sn, mi t cng
gm 2 gi, b tng chn mng cng dng BT 1x2 M.150 ti ch. Trn ton b
gi thu lp t tng cng 338 gi cng trong : 134 gi cng 1000mm, 164 gi
cng 1500mm.

Lp m mng cng bng b tng lt 1x2 M.150.

Trong gi thu s dng cc dng np ging sau:

Mng cng c gia c bng c trm di 4.5m sut chiu di mng cng, mt 25
cy/m2.

STT

Mi ni cng ti u ngm m dng c chn bng joint cao su, bn ngoi c


trt bng va xi mng M100.

p 2 bn thn cng bng ct theo tng lp chiu dy khong 20cm v m cht vi


cht K95.
Lu : Trong qu trnh thi cng ph hp vi iu kin thc t, s t cng 2m v
2,5m, 3m, 4m c th thay i, tuy nhin tng chiu di cng khng thay i.

Ton b cng dc, cng ngang ng v gi cng c thit k theo nh hnh c S


Giao thng cng chnh ph duyt ti quyt nh s 1344/Q-GT ngy 24/04/2003.
Kt cu ging thm, ging thu:
-

Ging thm thit k nm trn va h bn phi c b tr ph thuc vo v tr cc


cng ngang hin hu;

Ci to h ga D400 hin hu: Cc ging thu bn tri ng s c ci to v tn


dng li thu nc mt ng. Phng n ci to nh sau:
+ p to nhm thnh h ga hin hu (chiu cao p b 5cm);
+ Khoan vo b tng cm cc ct thp ng (chiu su khoan 20cm);
+ Lp t ct thp, vn khun v b tng n cao thit k.

Loi np

Ging thu bn tri

Np b tng ct thp
90x90x10cm

Np kt hp BTXM
100x100x6cm v np st
c l

18

Np st c l

19

G khun h ga c bc bng thp gc L50x50x5. Cc thp gc c lin kt vi


khung h ga bng cc cm neo thp 6.

Kt cu ming thu nc:


+ Ming thu nc theo phng ngang, ca thu nc c t li chn rc bng
thp 900 x 250 x 50 c sn chng g.
+ Ming hm thu bng b tng 1x2 M200, bn di l b tng lt mng 1x2
M150.

Trong gi thu 3 s dng cc loi h ga nh sau:


Tn h
thm
HG56

TEDI South

Ging thm bn phi

Loi h thm
H ga D1000 - Loi 1

ng
knh vo
-

ng
knh vo

ng
knh ra

400

1000

Trang 12

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

Tn h
thm

Bc b ton b tuyn cng dc 800 v kt cu mng cng hin hu v nh ton


b c trm hin hu;

o thm h mng cng n cao thit k;

ng c trm theo thit k vi mt 25cy/m 2, tri lp ct m u c v thi


cng lp lt mng cng bnh thng theo thit k.

Loi h thm

ng
knh vo

ng
knh vo

ng
knh ra

HG55

H ga D1000 - Loi 2

1000

400

1000

HG54

H ga D1000 - Loi 2

1000

400

1000

HG53

H ga D1000 - Loi 2

1000

400

1000

HG52

H ga D1000 - Loi 2

1000

400

1000

HG51

H ga D1000 - Loi 2

1000

400

1000

HG50

H ga D1000 - Loi 2

1000

400

1000

S tin hnh o b phn h ga hin hu;

HG49

H ga D1000 - Loi 2

1000

400

1000

Kim tra cao y mng h ga hin hu vi y h ga thit k.

HG48

H ga D1000 - Loi 2

1000

400

1000

HG47

H ga D1000 - Loi 2

1000

400

1000

HG46

H ga D1500 - Loi 2

1000

400

1500

HG45

H ga D1500 - Loi 1

1500

400

1500

HG44

H ga D1500 - Loi 1

1500

400

1500

HG43

H ga D1500 - Loi 1

1500

400

1500

HG42

H ga D1500 - Loi 1

1500

400

1500

HG41

H ga D1500 - Loi 1

1500

400

1500

HG40

H ga D1500 - Loi 1

1500

400

1500

HG39

H ga D1500 - Loi 1

1500

400

1500

HG38

H ga D1500 - Loi 1

1500

400

1500

Ton b h ga c ly theo nh hnh c S Giao Thng Cng Chnh ph duyt ti


quyt nh s 1344/Q-GT ngy 24/04/2003.
X l mng cng, mng h thm ti v tr cng dc c:
Theo thit k th mt bng h thng cng dc hin hu bn phi ng s nm trong
phm vi h thng cng dc thit k mi, do m bo tnh n nh cho h thng cng
dc thit k mi phng n x l mng nh sau:
Trng hp mng tuyn cng hin hu thp hn hoc bng mng tuyn cng thit k:

o v bc b ton b tuyn cng dc 800 hin hu v nh b ton b c trm


hin hu;

p ct K90 n cao y mng cng thit k.

ng c trm theo thit k vi mt 25cy/m2, sau thi cng lp b tng lt.

Trng hp mng tuyn cng hin hu cao hn mng tuyn cng thit k:

TEDI South

i vi phn h thm:

o Nu y mng h ga hin hu cao hn y mng h ga thit k : tin hnh nh


b ton b c trm hin hu v o n cao y mng thit k. Sau ng
c trm theo ng mt 25cy/m 2, tri lp ct m u c v thi cng mng
h ga;
o Nu y mng h ga hin hu thp hn hoc bng y mng h ga thit k:
Tin hnh o n cao y mng h ga hin hu, nh ton b c trm hin
hu. Sau p ct K90 n cao y mng h ga thit k. ng c trm
theo ng mt thit k 25 cy/m2 v thi cng lp b tng lt M150.
Lu :
+ Khi thi cng ng c trm th phi tin hnh ng t 2 bn phui o, ng dn vo
trong gia h mng theo ng mt thit k.
+ Do kch thc mng cng v h ga hin hu cha xc nh c chnh xc do c
xy dng t lu, khng c h s qun l. Do vy cc khi lng nh c trm hin hu,
khi lng ph mng v cng, h ga ch l tm tnh. Khi lng nghim thu theo khi
lng thc t khi thi cng.

VI.6 Vch sn, bin bo giao thng


Theo vn bn s 877/KQL1-HTDT ngy 13/03/2014 ca khu qun l giao thng th s
1: T ngy 22/03/2014 tuyn ng Trn i Ngha s t chc giao thng 1 chiu cho xe t
vi hng t Quc l 1A n cu Ci Trung v 2 chiu cho xe 02 bnh v xe but.
B tr vch sn, bin bo m bo quy cch v kch thc, v tr theo h thng bin bo
an ton giao thng, sn phn ln ng theo quy nh theo Quy chun k thut Quc gia v
bo hiu ng b QCVN 41:2012/BGTVT vi vn tc khai thc 60km/h. C th nh sau:
Sn ng: dng vch sn s 1.5 ngn cch gia cc ln xe.
Ngoi ra cn b tr cc loi vch sau: B tr vch s 1.14 cho ngi i b qua ng;
Vch s 1.18 hng dn chiu lu thng, r tri, r phi.

Trang 13

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

Bin bo: Dng cc loi bin tam gic s 207ab cnh bo giao nhau vi ng
khng u tin ti v tr ng ba giao vi ng hm;

S liu a cht
Tn l
khoan

(Chi tit xem Bn v vch sn, bin bo).


Lu : m bo giao thng trong giai on quan trc ln nn ng, sau khi ri lp
BTNC C19 dy 7cm s tin hnh sn phn chia cc ln xe (ln 1), v sn hon thin ng
sau khi ri lp BTNC C12,5 (ln 2).

VI.7 H trng cy va h

LKBS 2

Cy xanh va h c thit k tun theo TCVN 9257:2012 Quy hoch cy xanh s


dng cng cng trong cc th Tiu chun thit k . Trong phm vi gi thu xy
lp s 3 ch tnh khi lng h trng cy, khi lng cy xanh v t trng cy s c
tnh trong gi thu xy lp s 6.
Khong cch gia cc h trng cy t 6-8m, trng hp kh khn l 10m;

Dung trng Ch s
H s c
kt ng tb su mu
nn
Cv
t nhin
Cc

Ch s
n
Cs

p lc tin
c kt p

H s
rng eo

1.232
0.857
0.857
0.857
0.977
0.977
0.977

0.182
0.186
0.186
0.186
0.152
0.152
0.152

0.69
0.56
0.56
0.56
0.65
0.65
0.65

2.443
2.362
2.345
2.323
2.438
2.257
2.257

0.418

22.0 22.5
2.5 3.0
4.5 5.0
8.5 9.0
12.5 13.0
14.5 15.0
18.5 19.0

Cc lp a cht yu ny c c tnh c l thp, tnh nn ln cao, sc chu ti km. Do vy,


cn thit phi c cc d bo ln a ra gii php m bo hiu qu kinh t k thut.

VII.2 D bo ln c kt

H trng cy bng BTCT M200 ch to sn c kch thc 1.01x1.01m;

Kt qu ln tnh ton nh bng sau:

B va gc cy m bng mt va h, S dng mu b va gc cy loi 1 c thit k


theo mu ca S Giao thng Vn Ti ban hnh km theo Quyt nh s 1762/QSGTVT ngy 18/6/2009 v ph duyt iu chnh kt cu mu b va gc cy xanh. Lt
gch gc cy bng gch xi mng, kch thc 40x20x10cm.

STT

L trnh (m)

(Xem bn v chi tit h trng cy)

VII. TNH TON D BO LN NN NG


Cn c kt qu kho st a cht b sung bc BVTC, T vn tin hnh phn tch la
chn s liu u vo, tnh ton d bo ln c kt cho nn ng thit k. Trn c s , nh
gi li s hp l ca gii php thit k c chn bc TKCS.

VII.1 iu kin a cht


S liu a cht

LKBS 1

TEDI South

Dung trng
H s c
Ch s
kt ng tb su mu
nn
Cv
t nhin
Cc
(cm2/s).103
(m)
(g/cm3)
0.239

2.5 - 3.0
6.5 7.0
10.5 11.0
14.5 15.0
18.5 19.0

1.47
1.48
1.46
1.44
1.49

0.914
0.914
1.232
1.232
1.232

1 Km 1+141.08 Km 1+709

Chiu
ln tnh ton
B rng cao
Ln theo
tnh
p
L
Ln c
Tc ln Tc ln t
ton
tnh khoan kt Sc thi gian
nm th 1
nm th 2
(15 Nm)
ton
m

13.5

1.1

LKBS 2

cm

cm/nm

cm/nm

0.31

14.32

3.69

1.53

VII.3 Nhn xt, kin ngh


Da vo kt qu d bo ln c kt theo thi gian v cn c iu kin thi cng ca d n,
T vn c mt s nhn xt sau:

S liu a cht t kt qu nn c kt

Tn l
khoan

1.51
1.49
1.50
1.50
1.46
1.50
1.50

Ch s
n
Cs

p lc tin
c kt p

0.184
0.184
0.182
0.182
0.182

0.34
0.34
0.69
0.69
0.69

H s
rng eo

(kg/cm2)
2.478
2.477
2.420
2.597
2.439

V ln d: theo quy nh ti 22TCN 262-2000 v 22TCN 211-06, ln d cn li


trong thi gian khai thc 15 nm i vi cp ng thit k khng vt qu 40cm.
Trong khi , theo tnh ton d bo ln c kt cn li S vn nm trong gii hn
cho php, khng cn phi x l nn trit . Tuy nhin, vi mt ng BTN li p
trn tng t bn yu dy, li khng x l nn trit nn trong qu trnh khai thc nn
ng vn tip tc ln theo thi gian, v vy cn theo di duy tu bo dng, b ln
thng xuyn.
V tc ln: Theo kt qu tnh ton d bo, nm u khai thc khi tuyn ng xy
dng hon thin, tc ln ln khong 4cm/nm, cc nm k tip tc ln gim cn

Trang 14

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

nh hn 2cm/nm. Do vy, nu u t mt ng BTN hon chnh, cn cn nhc


trnh hin tng ln gy gy nt mt ng, nh hng n cht lng khai thc.

Sau khi nh v tim tuyn cng v cc mp ca phui o, cng dy theo cc mc. Ct


mt ng theo ng tuyn thit k. Ct ht lp mt nha n lp nn ng.

Vic gia ti trc gim ln d, nhm gim tc ln trong thi gian u khai
thc cng c xem xt. Tuy nhin, do iu kin thi cng nm trong khu vc dn c
ng, iu kin m bo giao thng kh khn nn phng n ny kh kh thi.

Cc vt ct ca cc ngy cng tc phi c ni tip lin tc vi nhau trnh tnh


trng sp l xung quanh vch phui o trong qu trnh o mng t cng sau ny.

Trn c s cc phn tch trn, T vn c mt s kin ngh sau:


Do nn ng vn cn tip tc ln vi tc ln trong thi gian u ln, trnh lng
ph gy t gy h hng mt ng BTN, kin ngh cha nn lp 5cm C12,5 ngay.
xut sau khi thi cng xong lp mng CPD lp trn, tin hnh thm lp BTNC C19
dy 7cm trc, kt hp quan trc ln, ch n khi tc ln n nh nh hn iu kin
cho php s quyt nh thi im thm tip lp BTNC C12,5 dy 5cm hon chnh. S
liu quan trc ln cn c o thng xuyn 2 ln/thng v tng hp bo co cho Ch
u t, TVGS v TVTK c kin trc khi tin hnh thm lp BTN hon chnh. D
kin thi gian quan trc v khai thc mt ng qu khong 5 thng.

VIII. T CHC THI CNG


VIII.1 Yu cu chung
Trc khi thi cng cn tin hnh cng tc dn dp mt bng, thi cng tng ro bo v v
thc hin cc cng tc m bo an ton giao thng trong sut qu trnh thi cng.

Tin hnh ct mt ng vo ban ngy, bui ti khng thi cng ct qu 20 gi trnh


gy n o nh hng n sinh hot ca nhn dn sng xung quanh vng thi cng.
Khi tin hnh khoan ct phi c bin bo an ton giao thng cho ngi khoan ct v
phng tin qua li.
Sau khi ct mt ng nha v va h xong tin hnh o th mt s v tr su hn mt
ng 1m kim tra cng trnh ngm. Trong trng hp gp cng trnh ngm th phi
bo cho c quan chc nng x l.
Cng tc ng c Lazsen:
Trc khi ng c c v sinh sch s, c me bi m ng c d dng. o lp
dm mt ng ti v tr ng c sau mi ng.
C Larsen c gia c ti cc v tr cng dc, cng ngang v ti cc v tr h ga vi
mt ng lin tc c th xem trn bn v.
C Larsen c ng sau khi o bc lp kt cu o ng v kt cu va h hin hu.

Trong khi thi cng nu ma ln cn c bin php thot nc bng h thng bm nc ra


cc knh rch gn nht.

Trc khi ng c Larsen cn tin hnh o thm d trc trnh trng hp ct cc


cng trnh ngm.

VIII.2 Bin php thi cng ch o

Cng tc o phui cng:

1. Thi cng phn thot nc


Cng tc chun b:
Cm cc tiu nh v phm vi thi cng trn tng mt ct, nh v ng hng tuyn.
Trn mi cc tiu phi ghi r mt ct thit k.
Xc nh c th cc ngun v phng thc cung cp vt liu, chun b cc bi tp kt
vt liu, chun b cc bi tp kt nguyn vt liu, phng tin, nhn lc thi cng, cung
cp in, nc v thit lp b my cng trnh.
n v thi cng phi lp trm quan trc theo di trong sut qu trnh thi cng v
thng xuyn kim tra nhm hn ch sai s thi cng.
Cng tc ct ng:
Khoan ct mt ng nha: dng my ct ng tc quay 2400vng/pht.

TEDI South

Cng tc o c thc hin sau khi ng c Larsen xong. My o ng bn phui


o o tng lp t trc tip ln xe ti ben chuyn ra khi cng trng. Nu t
bo ha nc th cn phi nghing gu cho rc ht nc trc khi t vo thng xe.
Kim tra thng xuyn cao o. y phui o phi lm phng cao trnh y thit
k.
Trong qu trnh o phi thm d trnh v bo v cc cng trnh ngm trn phui
mc d c bin php neo chng bo v. Ch c php o qua cp in khi cp
c ct in.
Gii php thi cng theo kiu cun chiu: o n u thi cng cng n .
Trong qu trnh v sau khi o xong, hng ngy phi lm hng ro c lp phn khoang
o.
Trong qu trnh thi cng cn m bo h mng lun kh sch.

Trang 15

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

Tuy nhin trong qu o t thi cng h ga v cng thot nc nu thy nn t yu


hay gp ti bn phi bo cho ch u t hay t vn c bin php x l.

Sau khi thi cng xong lp b tng lt (1x2)cm M.150 tin hnh cu lp cc gi cng
xung cc v tr nh v theo thit k.

Cng tc ng c trm gia c mng:

Thi cng lp t cng trn:

C trm gia c mng c p dng cho cc v tr y h ga, ging thm, mng cng.

Cng trc khi a vo lp rp phi c kim tra, loi tr cc cng khng t yu cu


cht lng: nt b, r lp xi mng c gim st chp nhn cho lp.

C trm s dng cho cng trnh c tp kt vi s lng va cho tng phn on


thi cng trong ngy, trnh c trn bi lu ngy lm kh c. ng c trm bng my
o kt hp th cng, kch thc c ng yu cu, ng ng mt theo thit k.
ng c t ngoi vo trong theo din tch nn cn gia c.

Hai ming cng phi ra sch ht t ct, chuyn ti v tr lp, chn v tr cho xe cu,
kim tra li dy treo cng v co thc cng .

Cng tc vn khun b tng h ga:

Kim tra cao gi k, dng cu h cng t t xung phui o, cng lun trng thi
treo trong lc thi cng lp rp mi ni gim bt lc thc cng to thun li cho vic
iu chnh cng.

Sau khi o mng tin hnh lm v sinh h mng, tin hnh thi cng lp b tng lt
(1x2)cm M.150 dy 20cm.

t ngay ngn vo ming cng sau dng cu thy lc ko thc u c khp


vo ming cng.

Thi cng lp t phn c sn vo ng v tr theo ta , sau lp t t cng ti v


tr h ga, gia cng lp dng ct thp phn ti ch theo ng tiu chun k thut, lp
dng vn khun ng vi yu cu kch thc h ga thit k, m bo khng r r trnh
lm mt nc b tng. Khi v tin hnh b tng phi m di nn cht b
tng.

Sau khi lp t cng cho tng on tin hnh lp t joint cao su v trt va mi ni
ng cng. Ch cho cc mi ni n nh tin hnh lp t vn khun theo hnh nh thit
k, sau BT M.150 (1x2)cm chn thn cng sut chiu di cng.

Sau khi xong b tng v lm cng tc bo v cng trnh, ch thi gian t cng
cho php theo yu cu k thut s tho d vn khun.

Tin hnh p ct ln phui cng, ti nc, lu ln, kim tra cht K0,95, kim tra
cht lng ct p theo yu cu.

Tin hnh p ct ln phui o, ti nc, lu ln, kim tra cht, kim tra cht lng
ct p theo yu cu.

Sau khi thi cng lp ct K>0,95 n cao y lp K0,98 tin hnh tri vi a k
thut v thi cng lp K98.

Ch khi thi cng phn c h ga ti ch th phi t sn ng nha HDPE D300


kt ni vi h ch thu nc thi nh dn.

Gii php chn dng, thot nc trong qu trnh thi cng.

Khi thi cng ng c trm tin hnh ng c t ngoi vo trong gia h mng.

Thi cng ci to h ga D400 hin hu: thnh h ga s c p b to nhm (chiu


cao p b 5cm), sau khoan vo trong b tng cm cc ct thp ng (chiu su
khoan l 20cm), thi cng lp t ct thp, lp t vn khun b tng n cao
thit k.
Cng tc thi cng mng cng:
Lp mng cng bng BTXM (1x2)cm M.150 dy 20cm lt y cng.
Sau khi thi cng o h mng tin hnh to phng v kim tra cao y mng. Sau
lp t vn khun v b tng lt (1x2)cm M.150.
Thi cng lp t gi cng trn:

Sau khi xong b tng v lm cng tc bo v cng trnh, ch thi gian t cng
cho php theo ng tiu chun k thut v tho d vn khun.

Hin nay, do h thng thot nc dc tuyn c xy dng t lu nn khng c h


thng thot nc thi ring, ton b h thng thot nc thi nh dn ang trc
tip vo h thng cng D800 hin hu. Theo thit k h thng thot nc mi nm
trng vo h thng cng hin hu, do khi thi cng s phi bc b ton b h thng
thot nc hin hu. V th trong qu trnh thi cng m bo h mng kh ro v
thot nc thi ca dn c dc 2 bn tuyn phi chn dng h thng thot nc hin
hu. gii quyt thot nc tm ti u phui o s o h thu nc s gom nc t
trong phui o v nc t h thng hin hu, sau dng bm v ng ng bm
nc t h thu ny bm sang h ga k tip bn u kia ca phui o.
2. Thi cng phn ng:
Thi cng nn ng ch yu bng c gii kt hp th cng;

Gi cng c thit k theo thit k nh hnh ca S Giao thng vn ti ban hnh.


TEDI South

Trang 16

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

Thi cng phn ng m rng;


o Tin hnh o khun ng n y lp K0.98;
o Tin hnh lu khun ng t cht theo yu cu;
o Thi cng lp vi a k thut cng 25KN/m;
o Thi cng lp K0.98, dy 30cm;
o Thi cng lp y mng bng mi, dy 30cm; K1,00;
o Thi cng b ph lp cp phi dm loi 2, loi Dmax=37,5mm; K=0,98;
o Thi cng cp phi dm loi 2 dy 25cm, loi Dmax=37.5mm; K=0,98;
o Thi cng cp phi dm loi 1 dy 30cm, loi Dmax=25mm; K=0,98;
o Ti nha thm bm, tiu chun 1,0kg/m2;
o Thi cng lp b tng nha cht ht trung dy 7cm; loi C19;
o Ti nha dnh bm, tiu chun 0,5kg/m2;
o Thi cng lp b tng nha cht ht mn dy 5cm; loi C12,5.
Ch : phn ng m rng nm trong phui o s khng phi tin hnh o khun v lu
khun. Khi thi cng xong phn cng, h ga s tin hnh p ct trong phui o n cao y
lp K98 tin hnh tri vi a v thi cng cc lp nh trnh t bn trn.
Thi cng kt cu o ng nng cp:

Thi cng mng cp phi dm theo qui nh k thut thi cng v nghim thu lp mng
CPD trong kt cu o ng t TCVN 8859-2011. Ngoi ra phi tun th mt s vn
sau:
Vic ri lp mng ch c tin hnh khi lp di (nn ct hoc lp mng di)
c nghim thu v iu kin v k thut: cht, bng phng b mt.
i vi lp mng CPD: trc khi ri lp trn bng CPD cn phun nc sng trn
b mt lp di m bo s dnh kt gia hai lp.
Vt liu CPD a n v tr ri di dng mt hn hp ng u vi m ng u
v nm trong phm vi qui nh, khng c ri CPD khi tri ma.
Vic ri CPD c tin hnh, trng hp bt c d c th dng my san t hnh
bnh lp san ri cp phi,m bo vt liu ri khi ri khng b phn lp. Tuyt i
khng dng my i san gt.
Khng cho php xe qua li trn lp mng CPD nu cha ri lp mng trn, hoc
cha c ti nha thm bm. Trong thi gian cha ti thm nh thu phi c trch
nhim thng xuyn gi m cho lp CPD, trnh khng c lp vt liu ht mn
bc bi.
Sau khi thi cng xong lp mng trn v trong trng hp cn phi m bo giao thng
cn thit phi lm lp lp nha ti thm bm trn lp mt, sau phi t mt.

o Trc khi thi cng cn cy xi mt ng c to nhm;

Thi cng lp tng thng K1.00 bng mi: c thi cng thnh 02 lp, chiu dy
mi lp 15cm. Cc quy trnh thi cng cng phi m bo cc yu cu trn.

o Thi cng b ph lp cp phi dm loi 2, loi Dmax=37,5mm; K=0,98

Thi cng mt ng B tng nha

o Thi cng cp phi dm loi 2 dy 25cm, loi Dmax=37.5mm; K=0,98;


o Thi cng cp phi dm loi 1 dy 30cm, loi Dmax=25mm; K=0,98;
o Ti nha thm bm, tiu chun 1,0kg/m2;
o Thi cng lp b tng nha cht ht trung dy 7cm; loi C19;
o Ti nha dnh bm, tiu chun 0,5kg/m2;
o Thi cng lp b tng nha cht ht mn dy 5cm; loi C12,5.
Thi cng b va, kt cu h ph.
Khi thi cng phn ng giao thng cn lu cc vn sau:.
Thi cng lp mng ng CPD

TEDI South

i vi lp mt b tng nha (C19 dy 7cm v C12.5 dy 5cm) cn phi m bo cc


yu cu sau:
Dng loi b tng nha cht (BTNC) c C19 cho lp mt di ht trung dy 7cm v
BTNC c C12,5 cho lp mt trn ht mn dy 5cm. Yu cu v vt liu ch to b tng
nha v cc ch tiu k thut ca lp hn hp b tng nha, thi cng, nghim thu phi
tun th qui trnh thi cng v nghim thu mt ng b tng nha TCVN 8819-2011.
Nha ng dng loi nha c ngun gc du m, tr s kim ln 60/70.
Trc khi ch to b tng nha, phi tin hnh thit k thnh phn hn hp BTN theo
ng cc qui nh hin hnh v phi c chp thun trc khi sn xut i tr.
Trc khi ri BTN, lp mng CPD phi c lm sch, kh v bng phng, dc
ngang, siu cao phi ng yu cu thit k.

Trang 17

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

Ti nha dnh bm v thm bm trc 4-6 h nha lng ng c trc khi ri b


tng nha.

cc Ban qun l d n khu dn c xp lch ng ngt i n ph hp vi qu trnh thi


cng.

Khi ri b tng nha, vn khun phi c nh v chc chn hai bn cnh vt ri, b
mt trn bng u v c bi du chng dnh bm. Trng hp b rng vt ri ln
hn b rng thit k 20cm tr ln hoc li dng mp vt ri trc , bn mp vt ri
no th cho php khng dng vn khun mp vt ri .

i vi cng tc lu ln va h trong phm vi st b l loi 2 (on nh dn nm st


mp va h) ch c dng m cc, trnh gy nh hng n kt cu b l.

3. Theo di bin dng nn ng


Quan trc ln: Ti mi 100m mt ct ngang ng quy nh trong h s thit k,
xc nh tr s ln trong qu trnh thi cng cng nh thi gian u khai thc. Ti mi mt c 3
tiu quan trc: 1 tiu t ti tim ng, 2 tiu cn li t ti mp mt ng quan trc
ln. Cao trnh bn quan trc ln c t vi phn tip xc nm trc tip trn lp vi a
k thut. ng nha nn c nh tm, sau t do khng lin kt vi bn o ln s
liu o ln c chnh xc. Vic quan trc ln c thc hin bng my thy bnh. Trnh t
quan trc c th hin nh sau:
Trong sut qu trnh thi cng t khi bt u p ng n khi thi cng xong lp
BTNC C19 dy 7cm: 2 ln/tun. Kt qu quan trc trong thi gian thi cng cn
phc v tnh b ln trong qu trnh thi cng.
Sau khi thi cng xong lp BTNC C19 dy 7cm thi gian khai thc ban u: 2
ln/thng. Kt qu quan trc giai on ny s quyt nh thi im cho php thm lp
mt ng BTNC C12,5 hon chnh.
Tng hp, bo co: cui mi giai on trn, n v thi cng cn tng hp kt qu quan
trc ln bo co cho cc bn lin quan bit v x l.
4. Cng tc phi hp thi cng khi gp cng trnh ngm (HTKT)
Trong qu trnh o phi thm d trnh v bo v cc cng trnh ngm;
Trong qu trnh thi cng nu gp cc cng trnh HTKT th phi bo co ch u t v
t vn gim st, t phi hp gia cc bn gii quyt.
5. V cng tc bo hnh
Trong thi gian bo hnh n v thi cng s thng xuyn c cn b k thu t kim tra
li ton b cng trnh thi cng nhm m bo an ton cho ngi s dng v tng hi u qu
u t cho cng trnh.
6. Lu trong thi cng
Qu trnh thi cng phi kt hp cc n v thi cng khc c lin quan trnh thi cng
chng cho v phi m bo giao thng cho tuyn ng ang thi cng. Kt hp vi

L p cc bin bo ti cc ni khu vc thi cng, khu vc c nguy him phi ro chn


bo v cn th n v c n bo hi u v m. Bin bo cch xa cng trng t nht
300m.Trong sut qu trnh thi cng phi tun th theo thit k, tuy t i m bo an
ton lao ng.
Thu dn v sinh cc v t li u d tha, t ti khu vc thi cng ngay trong ngy
khng gy tr ngi cho vi c giao thng i li v bo m v sinh mi trng.
Cc v t t cp s dng trong cng trnh phi bo m ng theo TCVN hi n hnh.
V t t trc khi a vo lp t phi c nghi m thu ca n v t vn gim st,
v t t phi c phiu kim nh ca n v c chc nng c l p v phiu kim nh
xut xng nh cung cp chnh hng.
7. Cng tc hon thin
Cng tc hon thin bao gm cc hng mc: sn, k mt ng; lp t bin bo; trng
cy trn va h.
Cng tc sn mt ng v lp t bin bo yu cu:
Trc khi sn cn lm sch, kh mt ng, khng c mng bi, t.
Cc vch sn phi thng nt, ngay hng, lp sn phi mu trng ng u, cc cnh
ca vch sn phi r nt, gn, thng.
Quy cch vch sn, bin bo v v tr b tr trn ng tun th theo Quy chun k
thut Quc gia v bo hiu ng b QCVN 41:2012/BGTVT.

VIII.3 Yu cu v vt liu thi cng


Vic la chn vt liu xy dng cn phi trn c s tha mn cc yu cu chung trong cc
qui trnh hin hnh. c bic cn lu cc yu cu i vi cc loi sau:
+ Ct p ngoi phm vi nn ng m bo:
o Hm lng ht nh hn 0.14mm 20%
o Hm lng bn, bi, st 5%
o Hm lng hu c 5%
+ Ct p thn nn ng m bo cc yu cu sau:
o Hm lng ht nh hn 0.14 10%
o Hm lng bn, bi, st 5%

TEDI South

Trang 18

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

o Hm lng hu c 5%

Loi thp

K hiu

Gii hn chy

M un n hi

o Khi lng th xp khng nh hn 1200kg/m3

Thp trn

CB-240-T

240 MPa

200000 MPa

o i vi ct p K95: Gi tr CBR ngm nc ti thiu t 5% theo tiu chun 22


TCN 332-06 cht K0.95 ca dung trng kh ti a.

Thp c g

CB - 400

400 MPa

200000 MPa

o i vi ct p K98: Gi tr CBR ngm nc ti thiu t 8% theo tiu chun 22


TCN 332-06 cht K0.98 ca dung trng kh ti a.
Ct b tng: dng ct ni hoc ct sng nc ngt, nhm ht va tr ln vi modul
kch c ht K2.0. Hm lng bi st khng qu 2%, ph hp vi TCVN 7570:2006
v TCVN 4453-1995.
Vi a k thut loi 25KN/m:

Ct thp c g loi CB - 400: dng cho thp c ng knh 10, ct thp trn loi CB
240 - T: dng cho thp c ng knh 10 ti tt c cc cu kin;
+ Nc phc v thi cng: Dng nc sinh hot ti a phng hoc nc ging khoan
ti cng trng nhng phi p ng c tiu chun nc dng cho b tng theo ng
quy nh hin hnh. Nc s dng trn v bo dng b tng phi sch, khng ln
du, mui acid, cc tp cht hu c v cc cht c hi khc v phi tho mn cc yu
cu ca TCVN 4506:2012 vi cc ch tiu sau:

o Cng chu ko >25KN/m (ASTM D4595).

o Lng tp cht hu c khng vt qu 15mg/l

o gin di: < 50 80% (ASTM-D4632).

o pH khng nh hn 4 v khng ln hn 12,5

o Kh nng chng xuyn thng (CBR): 4000N (ASTM-D4595).

o Lng mui ho tan 5g/l

o Kch thc l vi 090 < 0.07mm (ASTM-D 4751).


o m bo tiu chun k thut theo iu IV.2.4, 22 TCN 262-2000.
dm b tng: dng 1x2 cm, ng knh Dmax= 2.5cm cng chu nn
ca 600kG/cm2. Hm lng bi st khng qu 1%, ph hp vi TCVN
7570:2006 v TCVN 4453-1995;
Xi mng: dng xi mng Portland PC30/PCB30 hoc PC40/PCB40 c sn xut trong
hoc ngoi nc ca cc nh my c cp chng ch sn xut theo qui m cng
nghip. Dng xi mng Porland thng ph hp vi TCVN 9203-2012;
Ph gia b tng xi mng: s dng ca bt k hng no cng phi c chng nhn cht
lng sn phm. V phi m bo:
o Cc loi ph gia s dng phi c chng ch k thut c cc c quan qun l
nh nc cng nhn. Vic s dng ph gia phi cn tun theo ch dn ca ni sn
xut v phi m bo:

o Lng SO4 2g/l


+ Btng nha nng:
o Tun theo TCVN 8819 : 2011 Mt ng b tng nha nng yu cu thi cng
v nghim thu;
o Quyt nh s 858/Q BGTVT ngy 26/3/2014 ca B giao thng vn ti v
vic Ban hnh hng dn p dng h thng cc tiu chun k thut hin hnh
nhm tng cng qun l cht lng thit k v thi cng mt ng b tng nha
nng i vi cc tuyn ng t c quy m giao thng ln.
Cc yu cu v vt liu nh sau:
o dm c nghin t tng, vi cc ch tiu c l nh sau:

o To ra hn hp b tng c tnh nng ph hp vi cng ngh thi cng.


o Khng gy nh hng n tin thi cng v khng c tc hi ti yu cu s
dng ca cng trnh sau ny.

Cc ch tiu

Lp mt
trn

o Khng nh hng n n mn ct thp.


Ct thp thng: dng ct thp ph hp vi yu cu ca TCVN 1651-2008
Bng cc c trng c l ca thp

TEDI South

BTNC

Phng php th

Lp
mt

1. Cng nn ca gc, MPa


- mc ma, bin cht

100

80

TCVN 7572-10: 2006


(cn c chng ch th
nghim kim tra ca ni

Trang 19

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

- trm tch

80

60

2. hao mn khi va p trong


my Los Angeles, %

28

35

sn xut dm s dng
cho cng trnh)
TCVN 7572-12 : 2006

3. Hm lng ht thoi dt (t l

15

15

TCVN 7572-13 : 2006

10

15

TCVN 7572-17 : 2006

TCVN 7572-18 : 2006

TCVN 7572-11 : 2006

1/3) (*), %
4. Hm lng ht mm yu,
phong ho , %
5. Hm lng ht cui si b p v (t
nht l 2 mt v), %
6. nn dp ca cui si c xay
v, %
7. Hm lng chung bi, bn, st, %
8. Hm lng st cc, %

TCVN 7572- 8 : 2006

0,25

0,25

TCVN 7572- 8 : 2006

tng kh nng chng ct trt ca BTNC i vi cc tuyn ng t c quy m


giao thng ln, yu cu v thnh phn cp phi BTNC ca BTNC 12,5 v BTNC 19 cn chn
theo xu hng gim hm lng ht mn.
Bng 1: Cp phi ct liu cc loi BTNC

TEDI South

BTNC 12,5
13-36
9-26
7-18
5-14
4-8
5-7

BTNC 19
12-33
8-24
5-17
4-13
3-7
6-8

Bng 2: Khng ch c ht mn trong thnh phn cp phi ct liu BTNC to ra BTNC th

9. dnh bm ca vi nha
cp 3
cp 3
TCVN 7504 : 2005
ng(**), cp
(*): S dng sng mt vung theo quy nh ti Bng 1, Bng 2 di y khng ch hm
lng thoi dt .
(**): Trng hp ngun dm d nh s dng ch to b tng nha c dnh bm
vi nha ng nh hn cp 3, cn thit phi xem xt cc gii php, hoc s dng cht ph
gia tng kh nng dnh bm (xi mng, vi, ph gia ha hc) hoc s dng dm t ngun
khc m bo dnh bm. Vic la chn gii php no do T vn gim st quyt nh.

Loi BTNC
1. C ht ln nht danh nh, mm
2. C sng vung, mm
31,5
25
19
12,5
9,5
4,75
2,36

Loi BTNC
1,18
0,60
0,30
0,15
0,075
3. Chiu dy thch hp, cm (sau
khi lu ln)

BTNC 12,5
BTNC 19
12,5
19
Lng lt sng, % khi lng

100
74-90
60-80
34-62
20-48

100
90-100
60-78
50-72
26-56
16-44

Loi BTNC

C sng vung khng ch


(mm)
4,75
2,36

BTNC 19
BTNC 12,5

Lng % lt qua c sng


khng ch
<45% (>50% dm)
<38%

Ngoi ra vt liu dm con phi m bo cc yu cu theo Quyt nh s 858/Q


BGTVT ngy 26/3/2014 ca B Giao thng vn ti c th nh sau:
Hm lng ht mm yu phong ha khng c vt qu 3% khi dng cho
BTNC lp mt trn cng v khng qu 5% vi cc lp mt di;
Hm lng thoi dt (%) i vi cc lp ngoi vic phi tun th cc yu cu
bng 5 TCVN 8819:2011 con phi phng ch hm lng thoi dt i vi c ht
9,5mm khng c qu 12% i vi lp BTNC trn cng v khng c qu
15% vi cc lp bn di, i vi c ht <9,5mm tng ng l 18% v 20%;
dnh bm ca dm vi nha xc nh theo tiu chun TCVN 7504:2005
phi t 3 v nn t cp 4. Ch s dng th nghim phi c ly ti
cng trng hoc trm trn thc t dng cho cng trnh. Nu khng t yu cu
v dnh bm th phi xem xt n cc gii php s dng cht ph gia tng
kh nng dnh bm (xi mng, vi, ph gia ha hc) hoc s dng dm t
ngun khc.
o Ct dng ch to BTNC l ct thin nhin, ct xay hoc hn hp ct thin
nhin v ct xay. Ct khng c ln tp cht (g, than), cc ch tiu c l ca
ct nh sau:
Ch tiu
1. M un ln (MK)

Quy nh

Phng php th

TCVN 7572-2: 2006

Trang 20

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

2. H s ng lng ct (ES), %
- Ct thin nhin
- Ct xay

80
50

3. Hm lng chung bi, bn, st, %

TCVN 7572- 8 : 2006

0,5

TCVN 7572- 8 : 2006

4. Hm lng st cc, %
5. gc cnh ca ct ( rng ca ct
trng thi cha m nn), %
- BTNC lm lp mt trn
- BTNC lm lp mt di

TCVN 8860-7:2011
43
40

o Bt khong l sn phm c nghin t cc b nt ( vi can xit, olomit ...),


c cng nn ca gc ln hn 20 MPa, t x baz ca l luyn kim hoc l
xi mng. Bt khong dng sn xut BTNC l loi khng ln tp cht, hm
lng chung bi bn st khng qu 5%. Ch tiu c l ca bt khong nh sau:
Ch tiu

Quy nh

1. Thnh phn ht (lng lt sng qua cc


c sng mt vung), %
- 0,600 mm
- 0,300 mm
- 0,075 mm

Phng php th
TCVN 7572-2: 2006

100
95100
70100

1,0

TCVN 7572-7: 2006

3. Ch s
do ca bt khong nghin t cc
b nt, (*) %

4,0

TCVN 4197-1995

(*) : Xc nh gii hn chy theo phng php Casagrande. S dng phn bt khong lt
qua sng li mt vung kch c 0,425 mm th nghim gii hn chy, gii hn do.

o Nha ng c ch to b tng nha ri nng tun theo tiu chun TCVN


8819:2011 v dng loi nha ng 60/70, vi cc ch tiu c l nh sau.

Cc ch tiu
kim ln 25oC
ko di 25oC
Nhit ha mm
Nhit bt la
Lng tn tht sau khi un nng 163oC trong 5 gi
T l kim ln sau khi un nng 163oC trong 5
gi so vi kim ln 25oC
Lng ha tan trong Trichloroethylene

TEDI South

Cc ch tiu
Khi lng ring 25oC
dnh bm i vi
Hm lng Paraphin

n v
g/cm
Cp
%

Tr s yu cu
1,001,05
3
2,2

+ Ti vt liu thm bm: Dng nh tng cationic phn tch chm CSS1-h (TCVN 88171: 2011) vi t l 1 lt/m 2, c th pha thm nc sch vo nh tng (t l 1/2 nc, 1/2
nh tng) v quy u trc khi ti. Thi gian t lc ti thm bm n khi ri lp b
tng nha phi ( nh tng CSS1-h kp phn tch) v do T vn gim st quyt nh,
thng thng sau t nht l 4 gi.
+ Ti vt liu dnh bm: Dng nh tng a xt phn tch chm CSS1-h (TCVN 8817-1:
2011) vi t l t 0,3 lt/m2 n 0,6 lt/m2, c th pha thm nc sch vo nh tng (t
l 1/2 nc, 1/2 nh tng) v quy u trc khi ti. Thi gian t lc ti dnh bm n
khi ri lp b tng nha phi ( nh tng CSS1-h kp phn tch) v do T vn gim
st quyt nh, thng thng sau t nht l 4 gi. Trng hp thi cng vo ban m hoc
thi tit m t, c th dng nh tng phn tch nhanh CRS -1 (TCVN 8817-1: 2011)
vi t l t 0,5 lt/m2 ti dnh bm.
+ Cp phi dm: Yu cu v vt liu thi cng, nghim thu phi tun th theo quy trnh
thi cng v nghim thu lp CPD trong kt cu o ng t TCVN 8859-2011. Vt
liu cp phi dm phi m bo cc ch tiu k thut quy nh nh sau:
o

2. m, %

TT
1
2
3
4
5
6

TT
8
9
10

AASHTO T176

Thnh phn ht:


Kch c mt
sng (mm)

T l lt sng % theo khi lng


Dmax = 37.5mm

Dmax = 25mm

Dmax = 19mm

50

100

37.5

95 100

100

25.0

79 90

100

19

58 78

67 83

90 100

9.5

39 59

49 64

58 73

4.75

24 39

34 54

39 59

2.36

15 30

25 40

30 45

0.425

7 19

12 24

13 27

0.075

2 12

2 12

2 - 12

n v
0,1mm
cm
o
C
o
C
%

Tr s yu cu
60-70
100
46-55
>230
0,8

75

Cp phi dm loi 1 lp mng trn dng Dmax = 25mm

99

Cp phi dm loi 2 lp mng di dng Dmax = 37.5mm

Trang 21

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

o Cc ch tiu k thut:

Cp phi mi phi c ri u v m bo m nh quy nh trong


quy nh thi cng v nghim thu cp phi dm. m yu cu phi
tng i ng u trong ton b phm vi vt liu c ri ;

TT

Ch tiu k thut

Gi tr

Phng php
th nghim

35

22 TCN 318 - 04

100

22 TCN 332 06

Ch c tin hnh m nn khi m vt liu trong khong t -3% n


+2% cao hn m ti u (theo AASHTO T180, phng php D)

hao mn Los - Angeles ca ct


liu (LA), %
Ch s sc chu ti CBR ti
cht K98, ngm nc 96 gi, %
Gii hn chy (WL), %

Cp phi mi phi c ri v to hnh bng bin php thi cng c


chp thun, khng xut hin phn tng gia cc ct liu th v mn;

25

AASHTO T89-02

Ch s do (IP),%

AASHTO T90-02

45

Ch s PP = Ch s do Ip x %
lng lt qua sng 0,075 mm
Hm lng ht thoi dt, %

15

TCVN 1772 87

cht m nn (Kyc), %

98

22 TCN 333-06
(phng php II-D)

cht ca nn ng c quy nh nh sau:


o Bn di chiu su k trn ti thiu 50cm

: K > 0.95.

o cht ca lp cp phi dm

: K 0.98 (Protor ci tin).

Sn ng: tun th theo QCVN 41:2012/BGTVT

Lp mi lm y mng:
o Thnh phn ht: thuc min D cp phi thin nhin : (tham kho phng php th
nghim theo tiu chun AASHTO T -27)
C sng (mm)

% t l lt sng tch ly

25
9.5
4.75
2
0.425

100
60-100
50-85
40-70
25-45

0.075

5-20

o Ch s do IP 17 ;
o Moodun n hi cht v m thi cng : E50Mpa ;
o Trong kt cu o ng t vt liu thi cng v nghim thu TCVN 8859-2011,
mt s yu cu v thi cng nh sau :
B dy mt lp ri mi dy khng qu 15-18cm (sau lu ln cht). Nu c
phng tin lu nng v qua on ri th thy t yu cu m nn th cho
php b dy mt lp ti 2025cm ;

ng cng BTCT:
o ng cng c sn phi tun theo mi yu cu tng ng ca bn v k thut v
cc yu cu k thut lin quan.
o Vic chp thun ng cng phi phi da trn s kim tra ng cng c ca t
vn gim st hoc nhng kt qu th nghim sau y m T vn gim st thy cn
thit.
o Kim tra s lng ct thp, cht lng ct thp, v tr ct thp, chiu dy tng bo
v v c tnh chng thm ca b tng trc khi sn xut.
o Th nghim p 3 cnh theo AASHTO T280 vi ti trng cc hn thc hin khng
t hn 3% s ng cng c.
o Th nghim thm trn cc mu c la chn t ng cng c
ng nha HDPE D300 :
o ng nha HDPE D300 tun th theo TCVN 9070 : 2012 ng nha gn xon
HDPE;
o ng nha HDPE s dng loi 2 lp, mt trong ca ng phi trn nhn, khng gn
sng, mt ngoi c bc xon u nhau;
o Sai lch v ng knh ng cho php l 1,5mm;
o Sai lch v chiu dy thnh ng cho php l : 0,2mm;
o bin dng hnh hc : khi gia ti nn ng mt on so vi v tr ban u
Y=5%, ng c coi l t nu khng b rn nt v.
o p lc chu nn ca ng:

TEDI South

Trang 22

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

p lc nn ngoi (PS): 0.22 Mpa


P lc nn trong (PS): 0.59 Mpa
C trm gia c mng:
o C trm s dng loi c chiu di 4,5m, 8-10cm ng ng p vo t. C trm
trc khi v n chuyn n cng trng cn c s kim tra v nghi m thu ca
TVGS.
o Cc c trm a vo thi cng, cng trnh phi tha mn cc yu cu sau: phn li
ca cc trm cn ti, khng bc v ngoi, trong khng c phn mc, mt trn
thn. Thn cc trm phi thng, ng knh cc phi thay i u n t gc n
ngn, khng c s thay i t ng t theo chiu di cc.

VIII.4 Phng chng chy n v an ton lao ng


+ Tuyt i cm em cc cht chy n vo khu vc cng trng.
+ Cc vt t d chy nh xng, du, sn, g phi c kho ring bo qun cn thn cch ly
vi nhng ni c ngun nhit, la nh my n v xa ln tri cng nhn.
+ C quy inh nghim ngt v cng tc phng chy cha chy trong cng trng trnh
ho hon.
+ Vic thi cng phi qun trit thi cng tun th ng quy trnh quy tc an ton ton v
cc quy trnh thi cng hin hnh cng nh cc quy nh ca a phng. B tr cn b
cng nhn thi cng phi c trch nhim ng thi phi c hc tp v quy tc an
ton.
+ Cung cp y cc phng tin bo h lao ng cho cng nhn nh m, khu trang,
qun o, giy.
+ Xe my thit b thi cng b tr khng lm cn tr giao thng. Tuyt i khng tp kt
my ti nhng on dc ln, on ng cong c bn knh nh tm nhn hn ch.
+ Lp t h thng chiu sng y bo v cng trng. Khi thi cng ban m th
thit b thi cng phi c lp n pha, bin bo phn quanh cn thit phc v thi cng.
+ t bin bo hiu nguy him cnh bo mi ngi v xe c thng xuyn lu
thng qua khu vc cng trnh ang thi cng.
+ Cc phng n my mc thit b phi c kim tra an ton, c bo dng thng
xuyn. C bng ni quy s dng my.

VIII.5 V sinh mi trng


Cc n v thi cng phi thc hin cc bin php:

+ Tm ngun vt liu xy dng thun tin t ngun cp n ni thi cng v hn ch c


nhim mi trng do khi bi ca cc phng tin vn chuyn, hn ch kt xe, gy
cn tr giao thng.
+ T chc thi cng hp l, lm n u dn dp n .
+ Cc bin php k thut, qun l trnh ch tc giao thng trong qu trnh thi cng, thc
hin y cc qui nh an ton giao thng trong khu vc.
+ Khng vn ti thit b vn chuyn v vn hnh my thi cng (my o, my xc, xe lu)
vo ban m.
+ Gim st v bo m cng nhn phi tun th nghim chnh cc nguyn tc an ton v
sinh lao ng.
+ C b phn chuyn trch hng dn cc cng tc v sinh mi trng, an ton lao
ng v k lut lao ng cho cng nhn.
Bin php gim thiu nhim khng kh
+ Ti nc b mt t nhng khu vc thi cng, trn cc tuyn ng vn chuyn
nguyn liu vt liu gim bi.
+ Che chn cc bi tp kt vt liu v c bin php cch ly khng nh hng n ton
khu vc.
+ Tn dng ti a cc phng tin thi cng c gii, trnh cho cng nhn lao ng phi
gng sc, phi ht th nhiu hm lng bi xm nhp c th.
+ Khng dng cc xe vn chuyn vt liu qu c, khng ch vt liu qu y, qu ti v
phi c bt che trong khi vn chuyn.
+ Bo m an ton, khng r r khi vn chuyn vt liu, nguyn nhin liu ri hay
dng lng.
+ Hn ch nh hng ting n ti khu vc cng trng. Cc loi thit b thng gy
ting n ln (my khoan, o ng cc b tng,) s khng c hot ng vo
khong thi gian t 18h ngy hm trc n 6h sng hm sau.
+ Hn ch bp ci v gim tc ca xe (20km/h) khi qua khu vc dn c.
+ Thu gom nhanh chng v trit t ct ri vi trong qu trnh vn chuyn.
Bin php gim thiu nhim do ngun thi
+ Nc ma cun theo t, ct, , xi mng ri vi trn mt t cn c thu gom vo h
lng trc khi thi ra knh rch. Bn lng s c no vt nh k hoc cui giai on
thi cng.
+ Cng nhn trn cng trng s dng nh v sinh cng cng di ng.
+ B tr khng vt liu c hi (sn ph, keo dn,) gn ngun nc.

TEDI South

Trang 23

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

+ Qun l ngn chn r r xng du v vt liu c hi do xe vn chuyn gy ra.


+ Tng cng s dng nhn lc a phng gim bt ln tri.
+ Bo m y cc cng trnh v sinh khu ln tri nh cng rnh, nh v sinh, nh
tm, h rc
+ Rc sinh hot ca cng nhn c thu gom v vn chuyn v khu x l chung.
+ Xy dng ni quy sinh hot y , r rng v t chc qun l tt nht.

VIII.6 T chc thi cng trong qu trnh thi cng


+ Hin trng giao thng trn tuyn: T ngy 22/03/2014 tuyn ng Trn i Ngha s
t chc giao thng 1 chiu cho xe t vi hng t Quc l 1A n cu Ci Trung v
2 chiu cho xe 02 bnh (theo vn bn s 877/KQL1-HTDT ngy 13/03/2014 ca Khu
qun l Giao thng th s 1).
+ Do tuyn cng c lp t ti v tr dc theo va h pha bn phi tuyn (thay th
tuyn cng dc hin hu) nn trong qu trnh thi cng tuyn cng vn t chc lu
thng cho xe nh phng n phn lung ca vn bn s 877/KQL1-HTDT ngy
13/03/2014. Tuy nhin ti 2 u phui o c b tr cc nhn vin hng dn phn
lung trnh tnh trng tc ng.
+ Khi thi cng phn ng s phi cm t lu thng. Tuy nhin, i vi xe ca cc h
dn v cc doanh nghip hai bn ng nm trong phm vi thi cng vn c php lu
thng di s hng dn ca lc lng iu tit giao thng.

+ Trc khi thi cng n v Thi cng phi trnh T Vn Gim St duyt bin php t
chc thi cng, thit b s dng c c s xc nh mc an ton trong qu trnh thi
cng;
+ Cn t chc cng trng cht ch v lu cc bin php m bo an ton lao ng, v
sinh mi trng: ro chn, an ton in, phng chy cha chy, bo v rng, ... Nguyn
tc chung l tun th cht ch nhng quy nh c nu trong cc vn bn php quy
hin hnh;
+ Mi khu nh v cc v tr tim kt cu, t ct thp, v bo dng b tng u phi
tun th nghim tc cc quy trnh thi cng v nghim thu hin hnh;
+ i vi cng tc b tng, trc khi b tng phi nh sch r ct thp v ra ct
thp bng nc ngt;
+ Sau khi , b tng phi c bo dng bng ti m. Phng php v quy trnh bo
dng m thc hin theo TCVN 9343-2012;
+ Vt liu ph thi phi c di di ngay sau khi thi cng xong tng t v ng ni
quy nh;
+ Trong qu trnh thi cng nu c g khc so vi h s thit k th n v Thi cng cn
thng bo cho cc bn c lin quan cng phi hp x l.

X. TNG HP KHI LNG: Xem cc trang sau.

+ Mt ct ngang b tr phui o nh sau:

IX. NHNG IU CN LU TRONG THI CNG

TEDI South

Trang 24

Xy dng h thng thot nc v m rng ng Trn i Ngha (on t Quc L 1A n cu Ci Trung) - Giai on 1
Qun Bnh Tn, huyn Bnh Chnh, Tp. H Ch Minh
Gi thu xy lp s 3: Km1+141.08 n Km1+709.00

Thuyt minh Thit k Bn v thi

cng

MC LC

7.

Cng tc hon thin..........................................................................................18

VIII.3 Yu cu v vt liu thi cng...........................................................................18


I. THNG TIN V D N....................................................................................................1

VIII.4 Phng chng chy n v an ton lao ng....................................................22

II. CC QUY PHM, TIU CHUN P DNG................................................................2

VIII.5 V sinh mi trng.........................................................................................23

III. IU KIN T NHIN KHU VC..............................................................................4

VIII.6 T chc thi cng trong qu trnh thi cng....................................................23

III.1 Hin trng tuyn ng......................................................................................4

IX. NHNG IU CN LU TRONG THI CNG.....................................................24

III.2 iu kin kh hu, thy vn................................................................................5

X. TNG HP KHI LNG: Xem cc trang sau..........................................................24

III.3 iu kin a cht................................................................................................6


IV. D BO NHU CU GIAO THNG TRONG TNG LAI.......................................7
V. QUI M U T XY DNG CNG TRNH..............................................................8
VI. NI DUNG THIT K....................................................................................................9
VI.1 Thit k hnh hc tuyn.......................................................................................9
VI.2 Kt cu mt ng..............................................................................................9
VI.3 Nt giao v vut ni hm dn sinh...................................................................10
VI.4 Nn ng..........................................................................................................11
VI.5 H thng thot nc..........................................................................................11
VI.6 Vch sn, bin bo giao thng..........................................................................13
VI.7 H trng cy va h............................................................................................13
VII. TNH TON D BO LN NN NG...............................................................14
VII.1 iu kin a cht............................................................................................14
VII.2 D bo ln c kt.............................................................................................14
VII.3 Nhn xt, kin ngh..........................................................................................14
VIII. T CHC THI CNG...............................................................................................15
VIII.1 Yu cu chung.................................................................................................15
VIII.2 Bin php thi cng ch o............................................................................15
1.

Thi cng phn thot nc.................................................................................15

2.

Thi cng phn ng:.......................................................................................16

3.

Theo di bin dng nn ng..........................................................................17

4.

Cng tc phi hp thi cng khi gp cng trnh ngm (HTKT).........................17

5.

V cng tc bo hnh........................................................................................18

6.

Lu trong thi cng.........................................................................................18

TEDI South

Trang 25