RESULTADOS DO PROGRAMA ORIENTA

A elección de estudos ou dunha profesión é un proceso longo. É importante profundizar no
autocoñecemento persoal para ir organizando as ideas e determinar que grupos ocupacionais
encaixen mellor coa forma de ser de cada un. O Programa Orienta é unha ferramenta informática
que axuda na toma de decisións vocacionais e que ten finalidade proporcionar un Consello de
Orientación sobre estudios universitarios e de Formación Profesional, analizando dos aspectos
que aparecen neste gráfico:

gráfico de orientaguía

1.NOME DO ALUMNO:
2. MATERIAS DE ELECCIÓN:
• Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I
• Economía
• Historia do Mundo Contemporáneo
• Tecnoloxía I
3. RESULTADOS ORIENTA
GUSTOS
Agroalimentación, Medio
Ambiente e Mar

CALIDADES
Ciencias de la Salud,
Biosanitario

MEDIA
Agroalimentación, Medio
Ambiente e Mar

4. ESTUDOS SUPERIORES RELACIONADOS COS RESULTADOS MEDIOS
GRAOS UNIVERSITARIOS
Biología Ambiental
Ciencias Ambientales
Ciencias del Mar
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Enología
Ingeniería Agraria y Energética
Ingeniería Agrícola / Agraria
Ingeniería Agrícola y Medio Rural
Ingeniería y Ciencia Agronómica
Ingeniería Agroalimentaria
Ingeniería Agroambiental
Ingeniería Alimentaria
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Arquitectura Naval
Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias
Ingeniería Forestal
Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería
Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
Ingeniería Marina
Ingeniería Marítima
Ingeniería del Medio Natural
Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo
Ingeniería Naval
Ingeniería Radiolectrónica
Innovación de procesos y productos
alimentarios
Nutrición Humana y Dietética

CICLOS DE GRAO SUPERIOR
Ganadería y asistencia en sanidad animal
Gestión y organización de empresas
agropecuarias
Gestión forestal y del medio natural
Paisajismo y medio rural
Transporte marítimo y pesca de altura
Acuicultura
Organización Manmto. maquinaria de buques y
embarcacio.
Dirección de cocina
Dirección de servicios de restauración
Procesos y calidad en la industria alimentaria
Vitivinicultura
Laboratorio de análisis y de control de calidad
Fabricación productos farmacéuticos y afines
Química industrial
Industrias de proceso de pasta y papel
Química ambiental
Dietética
Salud ambiental

CONCLUSIÓNS: Existe unha clara diverxencia entre os seus intereses , preferencias profesionais e as
capacidades, destrezas ou aptitudes. A maiores, as materias de opción que está a cursar correspóndese
en maior medida con estudos relacacionados co ámbito das Ciencias Sociais. Polo tanto, aconséllase facer
de novo os test de orientación vocacional (PROGRAMA ORIENTA )que están no blogue de orientación
http://orientateenperillo.blogspot.com.es

1.NOME DO ALUMNO:

2. MATERIAS DE ELECCIÓN:
• Matemáticas aplicadas ás CCSS I
• Economía
• Historia do Mundo Contemporáneo
• Cultura Científica
3. RESULTADOS ORIENTA
GUSTOS
Idiomas, Lingua e Literatura

CALIDADES
Idiomas, Lingua e Literatura

MEDIA
Idiomas, Lingua e Literatura

4. ESTUDOS SUPERIORES RELACIONADOS COS RESULTADOS MEDIOS
GRAOS UNIVERSITARIOS
Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
Lengua y Literatura españolas
Español, Lengua y Literatura
Lengua y Literatura Hispánicas
Estudios Alemanes
Lengua y Literatura Modernas
Estudios Hebreos y Arameos
Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas
Estudios Árabes e Islámicos
Lenguas Modernas
Estudios de Asia y África-Arabe, Chino y
Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación
Japonés
Lenguas Modernas y Gestión
Estudios de Asia Oriental
Lenguas Modernas y sus Literaturas
Estudios Catalanes
Lenguas Modernas y Traducción
Estudios Clásicos
Lingüística
Estudios Franceses
Literaturas Comparadas
Estudios Gallegos / Cien. Lenguaje y Estud.
Traducción e Interpretación
Literarios
Traducción e Interpretación (Alemán)
Estudios Hispánicos
Traducción e Interpretación (Francés)
Estudios Ingleses
Traducción e Interpretación (Inglés)
Estudios Italianos
Traducción y Comunicación Intercultural
Estudios Literarios
Traducción y Mediación Interlingüística
Estudios Portugueses
Estudios Semíticos e Islámicos
Estudios Vascos
Filología Clásica
Filología Hispánica
Lenguas Aplicadas
Lengua Española y su Literatura
Lenguas Extranjeras

CONCLUSIÓNS: Aínda que as materias de opción que estás a cursar, están máis indicadas para estudos
superiores relacionados co ámbito social, tanto os teus intereses como as túas capacidades inclínanse
máis polos que gardan relación cos humanísticos.
No blogue de orientación podes atopar información de cada un dos estudos superiores que aparecen
anteriormente http://orientateenperillo.blogspot.com.es

1.NOME DO ALUMNO:

2. MATERIAS DE ELECCIÓN:
• Matemáticas Aplicadas ás CCSS I
• Economía
• Historia do Mudo Contemporáneo
• Cultura Científica
3. RESULTADOS ORIENTA
GUSTOS
Traballo Social, Educación e
Tempo Libre

CALIDADES
Artes, Deseño e Artesanía

MEDIA
Traballo Social, Educación e
Tempo Libre

4. ESTUDOS SUPERIORES RELACIONADOS COS RESULTADOS MEDIOS
GRAOS UNIVERSITARIOS

CICLOS DE GRAO SUPERIOR

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Ciencias del Deporte
Ciencias Sociales
Educación Infantil - Maestro
Educación Primaria - Maestro
Educación Social
Estudios Internacionales
Pedagogía
Protocolo y Organización de Eventos
Relaciones Internacionales
Relaciones Laborales
Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos
Humanos
Relaciones Laborales y Empleo
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Sociología
Sociología Aplicada
Trabajo Social
Turismo
Turismo y Gestión del Ocio

Animación actividades físicas y deportivas
Asesoría de imagen personal y corporativa
Animación sociocultural y turística
Educación infantil
Integración social
Mediación comunicativa / Lengua de signos
Promoción de igualdad de género

CONCLUSIÓNS: Tendo en conta as materias de opción que estás a cursar e os resultados dos test de
orientación vocacional, aconséllase que na elección das materias de 2º de Bacharelato se escolla como
materias preferentes Matemáticas aplicadas ás CCSS e Economía
No blogue de orientación podes atopar información de cada un dos estudos superiores que aparecen
anteriormente http://orientateenperillo.blogspot.com.es
1.NOME DO ALUMNO:

2. MATERIAS DE ELECCIÓN:
• Matemáticas I
• Debuxo Técnico I
• Física-Química
• Debuxo Artístico I
3. RESULTADOS ORIENTA
GUSTOS
Enxeñerías

CALIDADES
Enxeñerías

MEDIA
Enxeñerías

4. ESTUDOS SUPERIORES RELACIONADOS COS RESULTADOS MEDIOS

GRAOS UNIVERSITARIOS
Biotecnología
Biotecnología
Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Empresa y Tecnología
Empresa y Tecnología
Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería de Aeronavegación
Ingeniería de Aeronavegación
Ingeniería de Aeropuertos
Ingeniería de Aeropuertos
Ingeniería Agraria y Energética
Ingeniería Agraria y Energética
Ingeniería Agrícola / Agraria
Ingeniería Agrícola / Agraria
Ingeniería Agrícola y Medio Rural
Ingeniería Agrícola y Medio Rural
Ingeniería y Ciencia Agronómica
Ingeniería y Ciencia Agronómica
Ingeniería Agroalimentaria
Ingeniería Agroalimentaria
Ingeniería Agroambiental
Ingeniería Agroambiental
Ingeniería Alimentaria
Ingeniería Alimentaria
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Ambiental
Ingeniería en Arquitectura Naval
Ingeniería en Arquitectura Naval
Ingeniería del Automóvil
Ingeniería del Automóvil
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Civil
Ingeniería Civil
Ingeniería Civil y Territorial
Ingeniería Civil y Territorial
Ingeniería Civil - Construcciones Civiles
Ingeniería Civil - Construcciones Civiles
Ingeniería Civil - Hidrología
Ingeniería Civil - Hidrología
Ingeniería Civil - Transportes y Servicios
Ingeniería Civil - Transportes y Servicios
Urbanos
Urbanos
Ingeniería Computadores
Ingeniería Computadores
Ingeniería de la Construcción
Ingeniería de la Construcción
Ingeniería en Desarrollo de Contenidos
Ingeniería en Desarrollo de Contenidos
Digitales
Digitales
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Producto
Producto
Ingeniería en Diseño Mecánico
Ingeniería en Diseño Mecánico

GRAOS UNIVERSITARIOS
Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Ingeniería y Gestión Empresarial
Industriales
Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería
Edificación / Arquit. técnica / C. y Tecnología Ingeniería de las Industrias Agrarias y
de Edific
Alimentarias
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Informática
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas
Ingeniería Electromecánica
de Informaci
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Informática de Servicios y
Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica Aplicaciones
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Ingeniería Informática en Tecnologías de la
Ingeniería en Electrónica Industrial
Información
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Ingeniería de Integración de Sistemas TIC
Ingeniería Electrónica de Telecomunicación
Ingeniería Marina
Ingeniería de la Energía
Ingeniería Marítima
Ingeniería de Energías Renovables
Ingeniería de los Materiales
Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias Ingeniería Mecánica
Ingeniería Física
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Forestal
Ingeniería del Medio Natural
Ingeniería Forestal y del Medio Natural
Ingeniería de Minas y Energía
Ingeniería Geológica
Ingeniería Minera
Ingeniería Geomática y Topografía
Ingeniería Multimedia
Ingeniería de la Seguridad
Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo
Ingeniería de Sistemas Audiovisuales
Ingeniería Naval
Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Ingeniería de Obras Públicas
Multimedia
Ingeniería en Organización Industrial
Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de Ingeniería Procesos Químicos Industriales
Telecomunicación
Tecnologías de la Información para la Salud
Ingeniería de Sistemas Biológicos
Ingeniería Química
Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones
Ingeniería Química Industrial
Ingeniería en Sistemas Electrónicos
Ingeniería Radiolectrónica
Ingeniería de sistemas de Información
Ingeniería de los Recursos Energéticos
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
Ingeniería de los Recursos Mineros
Ingeniería del Software
Ingeniería de Recursos Mineros y Energéticos
Ingeniería de Sonido e Imagen
Ingeniería Robótica
Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Ingeniería de la Salud
Ingeniería de Tecnologías de Caminos / Matemáticas e Informática / Matemática
Tecnologías I. Civ
Computacional
Ingeniería
en
Tecnologías
de
la Medios Audiovisuales
TeleComunicación
Nanociencias y Nanotecnologías
Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil
Piloto de Aviación Comercial y Operaciones
Ingeniería en Tecnologías Industriales
Aéreas
Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía
Ingeniería Telemática
Ingeniería en Vehiclulos Aeroespaciales
Innovación de procesos y productos
alimentarios

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR
Transporte marítimo y pesca de altura
Organización Mantenimiento maquinaria de buques y embarcaciones.
Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia
Diseño y gestión de la producción gráfica
Animación en 3D, juegos y entornos interactivos
Iluminación, captación y tratamiento de imagen
Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculo
Sonido para audiovisuales y espectáculos
Proyectos de obra civil
Proyectos de edificación
Realización y planes de obra
Mantenimiento electrónico
Sistemas electrotécnicos automatizados
Automatización y robótica industrial
Sistemas de telecomunicaciones e informáticos
Eficiencia energética y energía solar térmica
Energías renovables
Centrales eléctricas
Construcciones metálicas
Diseño en fabricación mecánica
Óptica de anteojería
Programación producción moldeo de metales y polímeros
Programación de la producción en fabricación mecánica
Administración de sistemas informáticos en red
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma
Desarrollo de aplicaciones Web
Diseño y amueblamiento
Desarrollo de productos en carpintería y mueble
Automoción
Mantenimiento aeromecánico
Mantenimiento de aviónica
Desarrollo proyectos instalaciones térmicas y fluidos
Mantenimiento de instalaciones térmicas y fluidos
Mecatrónica industrial
Prevención de riesgos profesionales
Industrias de proceso de pasta y papel
Educación y Control Ambiental
Diseño y producción de calzado y complementos
Patronaje y moda
Desarrollo y fabricación de productos cerámicos

CONCLUSIÓNS: Tendo en conta as materias de opción que estás a cursar e os resultados dos test de
orientación vocacional, aconséllase que na elección das materias de 2º de Bacharelato se escolla como
materias preferentes Matemáticas, Física, Debuxo Técnico e Tecnoloxía Industrial.
No blogue de orientación podes atopar información de cada un dos estudos superiores que aparecen
anteriormente http://orientateenperillo.blogspot.com.es

1.NOME DO ALUMNO:
2. MATERIAS DE ELECCIÓN:
• Matemáticas I
• Bioloxia-Xeoloxía
• Física-Química
• Tecnoloxía I
3. RESULTADOS ORIENTA
GUSTOS
Ciencias de la Salud,
Biosanitario

CUALIDADES
Traballo Social, Educación e
Tempo Libre

MEDIA
Ciencias de la Salud,
Biosanitario

4. ESTUDOS SUPERIORES RELACIONADOS COS RESULTADOS MEDIOS

4. ESTUDOS SUPERIORES RELACIONADOS COS RESULTADOS MEDIOS

GRAOS UNIVERSITARIOS
CICLOS DE GRAO SUPERIOR
Biología Humana
Biología Sanitaria
Biomedicina Básica y Experimental
Bioquímica y Ciencias Biomédicas
Ciencias Biomédicas
Ciencias del Deporte
Ciencia
y
Producción
Enfermería
Fisioterapia
Ingeniería Biomédica
Logopedia
Nutrición Humana y Dietética
Odontología
Óptica y Optometría
Óptica, Optometría y Audiología
Podología
Psicología
Terapia Ocupacional
Veterinaria

Caracterización y maquillaje profesional
Estética integral y bienestar
Estilismo y dirección de peluquería
Prevención de riesgos profesionales
Laboratorio de análisis y de control de calidad
Fabricación productos farmacéuticos y afines
Animal Química industrial
Farmacia Química ambiental
Anatomía patológica y citodiagnóstico
Audiología protésica
Medicina Dietética
Documentación y administración sanitaria
Higiene bucodental
Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear
Laboratorio clínico y biomédico
Ortoprótesis y productos de apoyo
Prótesis dentales
Radioterapia y dosimetría
Salud ambiental
Educación y Control Ambiental

CONCLUSIÓNS: Tendo en conta as materias de opción que estás a cursar e os resultados dos test de
orientación vocacional, aconséllase que na elección das materias de 2º de Bacharelato se escolla como
materias preferentes a Bioloxía e a Química.
No blogue de orientación podes atopar información de cada un dos estudos superiores que aparecen
anteriormente http://orientateenperillo.blogspot.com.es


1.NOME DO ALUMNO:
2. MATERIAS DE ELECCIÓN:
• Matemáticas Aplicadas ás CCSS I
• Economía
• Historia Munco Contemporáneo
• Debuxo Artístico I
3. RESULTADOS ORIENTA
GUSTOS
Artes, Deseño e Artesanía

CALIDADES
Artes, Deseño e Artesanía

MEDIA
Artes, Diseño e Artesanía

4. ESTUDOS SUPERIORES RELACIONADOS COS RESULTADOS MEDIOS

GRAOS UNIVERSITARIOS
CICLOS DE GRAO SUPERIOR
Animación
Diseño y edición de publicaciones
Arte
impresas y multimedia
Artes y Diseño
Diseño y gestión de la producción gráfica
Artes Escénicas
Artista Fallero y Construcción de
Artes visuales y Danza / Pedagogía
Escenografías
Bellas Artes
Animación en 3D, juegos y entornos
Ciencias de la Danza
interactivos
Cine y Medios Audiovisuales / Cine y Televisión
Iluminación, captación y tratamiento de
Composición de músicas contemporáneas
imagen
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Realización de proyectos de
Diseño / Creación y Diseño
audiovisuales y espectáculo
Diseño Contenidos Digitales / de Productos Proyectos de obra civil
Interactivos
Patronaje y moda
Diseño Integral y gestión de la Imagen
Vestuario a medida y de espectáculos
Diseño Multimedia y Gráfico
Joyería artística / Bisutería artística
Diseño de Interiores
Orfebrería y platería artística
Diseño de Moda
Grabado de Estampación /
Fotografía y Creación Digital
Encuadernación
Historia del Arte
Edición de arte
Historia y Ciencias de la Música
Animación / Cómic
Interpretación Musical / Creación musical
Gráfica Impresa
Musicología
Gráfica Audiovisual / G. Interactiva
Gráfica publicitaria
Fotografía
Ilustración
Esmalte artístico al fuego sobre metales
Cerámica artística
Modelismo y matricería cerámica
Arte Floral

CICLOS DE GRAO SUPERIOR
Arte textil
Modelismo / Estilismo de indumentaria
Artes de la Escultura, Piedra, Madera, Metal
Mosaicos / Muro
Mobiliario
Modelismo y Maquetismo / Modelismo industrial
Ecodiseño
Amueblamiento
Arquitectura efímera
Escaparatismo
Elementos de jardín
Proyectos y dirección de obras de decoración

CONCLUSIÓNS: Aínda que as materias de opción que estás a cursar, están máis indicadas para estudos
superiores relacionados co ámbito social, tanto os teus intereses como as túas capacidades inclínanse
máis polos que gardan relación cas Artes.
No blogue de orientación podes atopar información de cada un dos estudos superiores que aparecen
anteriormente http://orientateenperillo.blogspot.com.es

1.NOME DO ALUMNO:
2. MATERIAS DE ELECCIÓN:
• Matemática Aplicadas ás CCSS I
• Economía
• Historia Mundo Contemporáneo
• Debuxo Artístico I
3. RESULTADOS ORIENTA
GUSTOS
Relacións Públicas, Periodismo
e Imaxe

CALIDADES
Idiomas, Lingua e Literatura

MEDIA
Relacións Públicas,
Periodismo e Imaxe

4. ESTUDOS SUPERIORES RELACIONADOS COS RESULTADOS MEDIOS

GRAOS UNIVERSITARIOS
CICLOS DE GRAO SUPERIOR

Comunicación / Comunicación y
Relaciones Públicas
Comunicación Audiovisual
Comunicación Digital
Comunicación y Periodismo
Audiovisuales
Criminología
FotografÍa y Creación Digital
Medios Audiovisuales
Multimedia / Audiovisual y Multimedia
Periodismo
Publicidad y Relaciones Públicas
Seguridad y Emergencia / Prevención y
Seguridad

Servicios al consumidor
Producción de audiovisuales y
espectáculos
Dirección de cocina
Dirección de servicios de restauración
Guía, información y asistencia turísticas

CONCLUSIÓNS: Tendo en conta as materias de opción que estás a cursar e os resultados dos test de
orientación vocacional, aconséllase que na elección das materias de 2º de Bacharelato se escolla como
materias preferentes Matemáticas aplicadas ás CCSS e Economía
No blogue de orientación podes atopar información de cada un dos estudos superiores que aparecen
anteriormente http://orientateenperillo.blogspot.com.es

1.NOME DO ALUMNO:
2. MATERIAS DE ELECCIÓN:
• Matemáticas I
• Bioloxía-Xeoloxía
• Física-Química
• Tecnoloxía I
3. RESULTADOS ORIENTA
GUSTOS
Ciencias de la Salud,
Biosanitario

CALIDADES
Artes, Deseño e Artesanía

MEDIA
Artes, Diseño e Artesanía

4. ESTUDOS SUPERIORES RELACIONADOS COS RESULTADOS MEDIOS

GRAOS UNIVERSITARIOS
CICLOS DE GRAO SUPERIOR
Animación
Diseño y edición de publicaciones
Arte
impresas y multimedia
Artes y Diseño
Diseño y gestión de la producción gráfica
Artes Escénicas
Artista Fallero y Construcción de
Artes visuales y Danza / Pedagogía
Escenografías
Bellas Artes
Animación en 3D, juegos y entornos
Ciencias de la Danza
interactivos
Cine y Medios Audiovisuales / Cine y Televisión
Iluminación, captación y tratamiento de
Composición de músicas contemporáneas
imagen
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Realización de proyectos de
Diseño / Creación y Diseño
audiovisuales y espectáculo
Diseño Contenidos Digitales / de Productos Proyectos de obra civil
Interactivos
Patronaje y moda
Diseño Integral y gestión de la Imagen
Vestuario a medida y de espectáculos
Diseño Multimedia y Gráfico
Joyería artística / Bisutería artística
Diseño de Interiores
Orfebrería y platería artística
Diseño de Moda
Grabado de Estampación /
Fotografía y Creación Digital
Encuadernación
Historia del Arte
Edición de arte
Historia y Ciencias de la Música
Animación / Cómic
Interpretación Musical / Creación musical
Gráfica Impresa
Musicología
Gráfica Audiovisual / G. Interactiva
Gráfica publicitaria
Fotografía
Ilustración
Esmalte artístico al fuego sobre metales
Cerámica artística
Modelismo y matricería cerámica
Arte Floral

CICLOS DE GRAO SUPERIOR
Arte textil
Modelismo / Estilismo de indumentaria
Artes de la Escultura, Piedra, Madera, Metal
Mosaicos / Muro
Mobiliario
Modelismo y Maquetismo / Modelismo industrial
Ecodiseño
Amueblamiento
Arquitectura efímera
Escaparatismo
Elementos de jardín
Proyectos y dirección de obras de decoración
CONCLUSIÓNS: Tendo en conta as materias de opción que estás a cursar e os resultados dos test de
orientación vocacional, aconséllase que na elección das materias de 2º de Bacharelato se escolla como
materias preferentes Matemáticas, Física e Tecnoloxía Industrial.
No blogue de orientación podes atopar información de cada un dos estudos superiores que aparecen
anteriormente http://orientateenperillo.blogspot.com.es