ெஜ

5/26/2016

ெவ

கா

ெப யவ -

, ேம 27, 2016

ச க  » ஆன த 
Published: May 26, 2016 12:45 IST Updated: May 26, 2016 12:45 IST

 கா

ெஜ
கா

 ெப யவ  

 ெஜயராம

அெம கா
ழாைவ 

 கா
 மட
யமான நகர க

 ப த க  ஒ
 நட வ

கா
ர  ஓ ைக
 மஹாெப யவ  ம
ம டப   ய அள லாவ  அைம க ேவ
 அ  ெசயலாக  

ய .

 
றன .

 கட த இ பதா

களாக  கா

டப  வ த  ற , அெம கா
 எ ற கன  கட த 
 நா

ெசய
  த  க டமாக   ல ப த க  ப ச  
, அ ஷ ந

டான  ெச
 த க  எ ண   ைறேவற ச க ப  ெச

ர  

 ச கரா சா யா க

 ெஜய

 கா
 மஹாெப யவ
 ஒ  ம
 ஆ
களாக இ
 வ த . ஒ  வ ட

ய நாள
டன .

, கா

ர  மஹாெப யவ

இ த ச க ப  ெச
ட நாள
 ( த   ழைம) ஆ
மா  
க , பவ கரண  
த  
ன தா  ெத ய
வ த . இ  சமய சா

 “ஆ
மா  பவ 
ய” எ ற ஒ  ஆ வாத  சொ
றொ
ட  உ
. ேம  சா


இ த 
க , கரண , வார  கல த நா  அைமவ   க  அ  எ
, அ த சமய
 எ க ப  ச க ப
 ெத க
ஆ  ஏராள  எ
  ற ப ற .
இ ேவ அெம கா
சர வ   வா க , 
சர வ   வா க  (

 ம  ம டப  அைம க மஹாெப யவ  
த ஒ த . இதைன  

க , பா ைகக
 
 இ கா ய   ைறேவற ஆ வ தா .  ய 
 பால ெப யவ ) இைத
 ஒ  அ
ரஹ 
 ெச
 ஆ வ தா .

  ய   ஜேய ர
 ச கர  ஜேய ர

கட த ஒ  வ ட
, ப த க  “சனாதன த மா 
ேடஷ ” எ ற அற க டைளைய 
 அெம கா
 உ ள
ெஜ  மாகாண
 ம  ம டப  வ வத கான ேவைல
 இற
 
டன . அ
ப  2015­   ெஜ
 உ ள
ெள ட  (Flemington) எ ற  ய நக  ப  ஏ க  பர பள
 ஒ   ல ைத வா
 ேதைவயான அரசா க
ஒ த கைள  ெப  ெசய
ைறக  நட வ
றன.
ஏ  வ ட க
 
 ஒ ைக ம ம டப காக வ வைம கப  அ
 வாச  ெச
“உ சவ 
”  ெஜ  மஹாெப யவ  ம ம டப
 “ லவ ” ஆக  ேத ெத க ப டா . 
ேவ
ெம
 “ஒ ைக உ சவ ” “ ெஜ   லவ ” ஆனா .

த மஹாெப யவ
கமாக  

http://tamil.thehindu.com/society/spirituality/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%9C%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%8D… 1/2

ெஜ

5/26/2016

கா

ெப யவ -

ைக ம ம டப
 அற காவல க  மனதார அ
ய  லவ  ஒ   யாழ ழைம அ
  ெஜ  வ தைட த .
லவ   ெஜ  வ த அ த நா

 வ ட க
 
 மஹாெப யவ   டா
ஹன ப டா ேஷக ,
கனகா ேஷக  நட த . கட  கட  வா  ப த க
 வ கா
 மகானாக 
ெஜ
 ெப யவ  

ப த க
ெக லா  ம
பல  த வதாக உ ள . 

மஹாெப யவ   ராண  இைணயதள
சனாதன த
மா க
பா கா அ
ெஜய  

ம 
ேடஷ  சா பாக கட த ஞா
ழைமய
 (May 22 2016) மகாெப யவ  123­வ  ெஜய ,  ெஜ
   
வா ர ப  
 நைடெப ற . 
  ைஜ, கணப   ைஜ, கணப  
ம , ஆவஹ  
ம ,
ேஷக .  வா
  ைஜ, க யா  ைஜ, த ப   ைஜ,  ச  அ சைன என ெவ   ம ைசயாக, ச ரதாயமாக
ழா நட ேத ய .

ேம , 
க  இ
ைச  க ேச , 
 நாமச
மகாெப யவ    ஊ வல  என மஹாெப யவ  ெஜய
ள ,  ெஜ  மகாெப யவ  123­வ  ெஜய
ம ழ http://mahaperiyavapuranam.org/

தன , 108  ழ ைதக  ெச த மகாெப யவ  அ
தர அ சைன,
  ற பாக நட த . சனாதன த மா 
ேடஷ  ப  ேம  ெத
 ம
ஸவ
  ைக பட கைள , 
 ப கைள  க

 கா
 ெப யவ , கா
 ெப யவ  ம
Keywords: கா
 ச கரா சா யா  ெஜய , அெம கா
லவ ,  டா
ஹன ப டா ேஷக , கணப  
ம , ஆவஹ  
ம , பா கா அ ேஷக

Printable version | May 27, 2016 6:27:31 AM | http://tamil.thehindu.com/society/spirituality/
ெப யவ /article8648536.ece

டப , 

ெஜ

ெஜ

­கா

­

©   இ

http://tamil.thehindu.com/society/spirituality/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%82%E0%AE%9C%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%8D… 2/2