(‫"הירא את דבר ה' מעבדי פרעה" )וארא תש"ע‬

.‫לפני מכת ברד הזהיר ה' את פרעה להכניס את מקנהו ואת עבדיו מן השדה הביתה שלא ימותו מהברד‬
‫ הֵ נִ יס אֶ ת עֲבָ ָדיו וְ אֶ ת ִמ ְקנֵהוּ אֶ ל‬,‫ "הַ יּ ֵָרא אֶ ת ְדּבַ ר ה' מֵ עַ בְ ֵדי פַּ ְרעֹה‬:‫ואמנם היו מצרים אשר צייתו לאזהרה זו‬
‫ וַ ַיּ ֲע ֹזב‬,'‫א שָׂ ם לִ בּ ֹו אֶ ל ְדּבַ ר ה‬ ‫ "וַ אֲ שֶׁ ר‬:‫ היו גם כאלו אשר לא צייתו לאזהרה‬,‫ אולם‬.(‫ כ‬,‫הַ בָּ ִתּים" )שמות ט‬
.(‫ כא‬,‫אֶ ת עֲבָ ָדיו וְ אֶ ת ִמ ְקנֵהוּ בַּ שָּׂ ֶדה" )ט‬
‫ וכבר הוכיח משה את‬,‫ הלא לכאורה דבר פשוט הוא להכניס את המקנה ואת העבדים‬.‫והדבר טעון ביאור‬
?‫ ואם כן למה לא שמו לבם כלל לשמור את ממונם‬,‫דבריו בחמשת המכות אשר נתקיימו‬
‫ שהרי‬,‫אור החיים הקדוש כותב שזה מוכיח שלא היו המצרים מחזיקים את ישראל עבור עבודתם בחינם‬
‫ הם לא האמינו‬.‫ אלא שהיו מכעיסים לפני המקום ובוזים את דבריו‬,‫מוכנים היו להפסיד את ממונם על זה‬
.‫אפילו בתור ספק שיש ביד ה' כח לעשות דבר זה להוריד הברד‬
."‫ "הירא את דבר ה' מעבדי פרעה‬,‫ שיש בו פרשנות מעניינת בלשון הכתוב‬,‫המשך חכמה מסביר באופן אחר‬
‫ העמיד פרעה את עבדיו להזהיר את‬,‫הוא מסביר שכנגד אזהרת משה להכניס את המקנה ואת העבדים‬
‫ המצרים מצד אחד היו יראים מאזהרת‬,‫ ולכן‬.‫ כדי שלא להאמין במשה‬,‫המצרים ולמנוע מהם שלא יכניסו‬
– "‫ "הירא את דבר ה' מעבדי פרעה‬:‫ ולכן כתוב‬.‫ ומצד שני היו יראים מעבדי פרעה שאיימו עליהם‬,‫משה‬
‫ אך‬."‫ אלו שהיו יראים מדבר ה' יותר מאשר עבדי פרעה – "הניס את עבדיו ואת מקנהו את הבתים‬,‫כלומר‬
‫ וזהו שהדגיש‬.'‫ ולכן לא שמו לבם לדבר ה‬,‫ פחדו יותר מעבדי פרעה‬- ‫ הגם שפחדו מדברי משה‬,‫האחרים‬
.‫ שהמון העם היה ירא‬,(‫ ל‬,‫ י ַָדעְ ִתּי כִּ י טֶ ֶרם ִתּ ְיראוּן ִמפְּ נֵי ה' אלוקים" )ט‬‫ "וְ אַ ָתּה ַועֲבָ דֶ י‬,‫משה‬
'‫בשני פירושים אלו טמונים שנים מעצות היצר למנוע ממנו מלקיים את דבר ה' – הטלת ספק ביכולת ה‬
‫ "הירא את דבר ה'" – שהאמין במלוא יכולת ה' ולא פחד מעבדי‬,‫ ואמנם‬.‫ ופחד מגורמים חיצוניים‬,‫להכעיס‬
."‫פרעה המאיימים עליו – זכה ל"הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים‬
,‫שבת שלום‬
‫ יד בנימין‬,‫הרב מאיר אורליאן‬
"Whoever Feared the Word of Hashem from the Servants of Pharoah" (Va'era 5760)
Prior to the plague of hail, G-d warned Pharaoh to gather his flock and his slaves in from the field
to the houses, so that they should not be killed by the hail. Indeed, some Egyptians heeded this
warning: "Whoever feared the word of Hashem from the servants of Pharaoh evacuated his
servants and his livestock to the houses." (Shemot 9:20) However, some ignored this warning:
"Whoever did not take the word of G-d to heart – he left his servants and livestock in the field."
(9:21)
This requires explanation. It seems a simple thing to gather in the flock and the slaves, and Moshe
had already proven himself with the first five plagues that were fulfilled. If so, why did they not
take his words to heart to save their property?
Ohr Hachaim Hakadosh writes that this proves that the Egyptians were not holding Israel back on
account of their free labor, since they were willing to lose their property on account of this, but
rather were acting in spite towards Hashem and scorning His words. They didn't believe, even as a
possibility, that He has the power to bring hail.
Meshech Chochma provides a different explanation, which entails an interesting exegetical
understanding of the verse: "Whoever feared the word of Hashem from the servants of Pharaoh."
He posits that in contrast to Moshe's warning to gather in the flock and the servants, Pharaoh set
up servants to threaten the people and prevent them from gathering in, so as not to give Moshe
credibility. The Egyptians on the one hand feared Moshe's warning, but on the other hand feared
Pharaoh's servants who threatened them. Therefore, it says: "Whoever feared the word of Hashem
from the servants of Pharoah" – i.e., those that feared the word of Hashem more than the
servants of Pharaoh - "evacuated his servants and his livestock to the houses." The others,
however, although they were afraid of Moshe - were more afraid of Pharaoh's servants, and did
not take G-d's words to heart. Thus, Moshe emphasized, "As for you and your servants, I know
that you are not yet afraid of Hashem, G-d" (9:30), because the common person was.
These two explanations exemplify two tactics of the evil inclination to prevent us from fulfilling
G-d's word – rebellious doubt of G-d's abilities and fear of external forces. However, "whoever
feared the word of Hashem" – who believed in G-d's full ability and was not afraid of Pharaoh's
servants who threatened them – managed to "evacuate his servants and his livestock to the
houses."
Shabbat Shalom,
Rav Meir Orlian, Yad Binyamin

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful