You are on page 1of 55

Mga Estratehiya sa Pagtuturo

ng Araling Panlipunan
Ang mga stratehiya sa pagtuturo at
pagkatuto ay mga paraan na
ginagamit sa paglilipat ng konsepto,
ideya, katotohanan, kasanayan, at
salobin sa pag-iisip at mga gawain ng
mga mag-aaral. Natatamo ang
layuning ito sa mahusay at walang
sawang pag-gabay ng guro.

I. Isahang Pagkatuto
(Individualized Instruction)
Learning
Contract

Activity Card
Learning
Activity
Package

Learning
Center

Kard ng mga
Pangunahing
Ideya

II. Pangkatang Pagkatuto


(Group Instruction)
Team
Accelerated
Instruction (TAI)

Students TeamsAchievement
Division (STAD)
Learning
Together (LT)

Jigsaw

Mock Meeting

Brainstorming

Think-PairShare

Classroom
Debate

Inside-Outside

Joint
Storytelling
Unfinished
Story o
Reaction Story

Paglalakbayisip o Imaginary
Travelogue

In the News
Balitaan sa
Kasaysayan

Storyline

Pag-aaral ng
kaso o Case
Analysis
Viewpoint

Di-inihandang
Talumpati o
Impromptu
Speech

Inquiry Teaching
Imaginary
History

KWL Technique
Fishbowl

Pandulang
Pagtatanghal

Plus,Minus,Interesting
(PMI)

Paggamit ng mga
Laro

I. ISAHANG PAKATUTO
(INDIVIDUALIZED INSTRUCTION)
Ito ay isang stratehiya na tumutugon sa mga
pangangailangan, interes at kakayahan ng bawat magaral. )
Isang paraan ng pagsasagawa nito ay ang pagpili ng mga
kagamitan na angkop sa kakayahan ng mga mag-aaral.

May ilang learning modality na dapat isa-alang-alang


visual (nakikita),
auditory (naririnig),
tactile (nahihipo) at
kinesthetic (nasasakilos o naiisagawa).

1. Learning Contract
Ito ay isang kasunduan ng nilagdaan
ng guro at isang mag-aaral. Nakatuon
ang kasunduan sa isang partikular na
mag-aaral batay sa kanyang interes
at kakayahan. Nakasaad dito ang
pagsang-ayon ng mag-aaral sa mga
gawain na kailangan niyang
matutuhan.

Dalawang Uri ng Learning


Contract
Open Learning Contract may
kalayaang pumili ang mag-aaral ng
pagksang pag-aaralan, mga gawain,
takdang-aralin at paraan ng pagtataya.
Closed Learning Contract ang guro
ang gumagawa ng mga layunin, gawain,
takdang-aralin at paraan ng pagtataya
sa mga gawain ng mag-aaral.

2. Activity Card
Ang activity card na inihanda ng guro ay
nakatuon sa mga layunin
May mga mungkahing gawain ito kung
paano matatamo ang mga layunin.
Maaring bigyan ng isang activity card ang
isang mag-aaral ayon sa kanyang interes o
natatanging pangangailangan.
Maari ding hayaang pumili ang mag-aaral ng
isang activity card tungkol sa paksang aralin

3. Kard ng mga Pangunahing Ideya


Isusulat ng mag-aaral sa index card o
ibang card ang kanyang reaksyon sa
isang paksa, pangyayari o bagay na
tinalakay sa klase.

4. Learning Center
Ito ay isang lugar sa silid-aralan na may
mga kagamitan sa pag-aaral at mga
panuto sa mga gagawin ng mag-aaral.
Mayroon itong mga gabay sa pag-aaral
na may mga tanong na kailangang
sagutin ng mga mag-aaral at
paglalarawan ng mga gawain na dapat
nilang makompleto.

5. Learning Activity Package


(LAP)
Ito ay isang paraan nag pag-ayos ng pagtuturong
indibidwal. Binubuo ito ng pre-test, mga layunin, at posttest.
Ito ay kagamitan sa pagtuturo na inihanda at isinasaayos
ng guro para sa mga mag-aaral na may espesyal na
pangangailangan. Malaking tulong ito sa paggabay sa mga
mag-aaral sa mga proyekto na kailangan ng pagsasaliksik.
May mga tuntunin ito kung ano ang gagawin ng mga magaaral.
Maingat na pagsubaybay ng guro sa gawain ng mga magaaral upang matukoy at malutas ang suliraning maaring
makaharap ng mga mag-aaral.

II. PANGKATANG PAGKATUTO (GROUP


INSTRUCTION)

Cooperative Learning - Pinapangkat


ng mga mag-aaral sa maliliit na grupo
na magkakaiba ang kakayahan,
etnisidad at kasarian.

Kagandahan:
1. Natutuhan ng mga mag-aaral ang
pagiging responsable sa sarili at sa mga
kapangkat.
2. Naghihikayat ng interaksyon sa pagitan
ng guro at mag-aaral.
3. Naghihikayat ng aktibong interaksyon ng
mga mag-aaral na makakapaglinang ng
kanilang mga kasanayan, at pagtitiwala
sa pakikipagtrabaho sa ibang tao.

Gampanin ng Guro
Tagalunsad ng aralin
Tagapagpasya
Tagapagmasid ng gawain
Tagapagsuring-halaga ng mga
gawain ng mga mag-aaral

Papel na gagampanan ng mag-aaral


bilang kasapi ng pangkat
Tagabuod lalagom ng lahat ng ginawa ng
pangkat na kinabibilangan
Tagatsek tagatingin kung tama o may mali sa
mga gawain ng pangkat
Tagapagsaliksik may karanasan sa
pagmamasid, magsulat ng mga namasid na
pangyayari, at kasanayan sa paggamit ng
aklatan
Tagapagtala tagasulat ng lahat ng naganap
sa pangkat

1. Teams Accelerated Instruction (TAI)


Hahatiin ang klase sa maliliit na pangkat na binubuo ng 4
hanggang 6 na mga kasapi.
Bibigyan sila ng kanya-kanyang kagamitan at mga tanong.
Isusulat ng mga mag-aaral sa sagutang papel ang kanilang
mga sagot na ibibigay ng guro.
Magpapalitan ng papel ang mga magkakapangkat at itsetsek
ang kanilang sagot.
Ang score ng pangkat at batay sa kabuuang bilang ng yunit na
nabuo sa bawat linggo at ang kawastuhan ng mga sagot ay
batay sa kabuaang resulta sa mga sagutang papel.

2. Learning Together (LT)


Pinapangkat ang mga mag-aaral na iba-iba
ang antas ng kakayahan.
Ang bawat pangkat ay binibigyan ng
gawain at bawat kasapi ay inilalagay sa
isang bahagi ng proyekto na angkop sa
kanyang interes at kakayahan.
Tungkulin ng bawat pangkat na magtipon
ng impormasyon at mga kagamitan na
kailangan sa kanilang gawain.

3. Students Teams-Achievement Division


(STAD)
Binubuo ito ng may 4 na kasapi.
Ilalahad ng guro ang aralin at pagkatapos mapagaaralan ang aralin sa kanya-kanyang pangkat.
Bibigyan ang bawat mag-aaral ng maikling
pagsusulit. Ang score ng mag-aaral ay batay sa
kanilang nagawa.
Ang kabuuang score ng bawat mag-aaral ang
magiging score ng pangkat.
Tatanggap ng sertipiko o ibang gantimpala ang
pangkat na makakatugon sa criteria na ibinigay ng
guro.

4. Jigsaw
Binubuo ng anim na miyembro na bibigyan ng
academic material o paksa ng guro. Ang bawat
academic material ay hahatiin sa 6 na seksyon at ang
bawat myembro ng pangkat ay magtatrabaho sa isang
seksyon. Ang mga myembro ng ibat-ibang pangkat na
itinalaga sa magkakatulad na seksyon ay
magsasama-sama. Ito ang tinatawag na expert
group. Tatalakaying mabuti ng bawat expert group
ang kanilang seksyon. Pagkatapos, babalik ang
miyembro ng expert group sa orihinal nilang pangkat
at tatalakayin ang buong academic material na
ibinigay sa pangkat.

5. Mock Meeting
Magkaaroon ng kunwaring
pagpupulong tulad ng
pagpupulong ng konseho ng
lungsod o pagpupulong ng mga
organisasyong pambansa,
panrehiyon o pandaigdig.

6. Brainstorming
Layunin nito na tulungan ang mga
mag-aaral na makakagawa ng
orihinal na solusyon sa mga
suliranin. Hinihikayat nito ang
mga mag-aaral na magbigay ng
maraming sagot sa suliraning
binibigyang-tuon.

Tuntunin na dapat sundin sa


brainstorming
1. Pagbibigay ng isang suliranin ng mga mag-aaral na kanilang
bibigyang-tuon.
2. Mabilis na pagbibigay ng mag-aaral ng mga ideya. Kailangang
gawin ito ng mabilis, tulad ng isang bagyo o storm of the brain.
3. Huwag magbigay ng mga puna maging ito ay positibo o
negatibo man sa mga binibigay na mga ideya. Lahat ng ideya
ay tatanggapin.
4. Itala ang lahat ng mga ideya.
5. Isulat ang lahat ng mga ideyang ibinigay.
6. Itigil na ang pagbibigay ng mga ideya kapag humina na ang
pagbibigay nito.
7. Magkaroon ng pangkalahatang talakayan ng mga ideya.

7. Think-Pair-Share
Pinapangkat sa dalawahan ang mga mag-aaral.
Binibigyan sila ng isang tanong o suliranin.
May ilang sandali silang mag-iisip tungkol sa tanong o
suliranin.
Sa hudyat ng guro, ibabahagi ng mga mag-aaral ang kanilang
mga sagot sa kani-kanilang pangkat.
Pagkaraan ng kanilang talakayan sa pangkat, ibabahagi ng
bawat pangkat ang kanilang mga sagot sa klase.
Sa ganitong stratehiya, mauunawaan ng mga mag-aaral ang
kahalagahan ng pagsasama-sama ng kanilang mga ideya at
pagkakasundo.

8. Inside - Outside
Pangkatin ang klase sa dalawa o tatlo.
Gumawa ng bilog sa gitna ng klase. May isang pangkat na
nasa loob at isang pangkat sa loob ng klase.
Tungkulin ng bawat kasapi ng pangkat na nasa labas na
pagmasdan ang mga kasapi na nasa loob. Ang pangkat na
nasa loob ay ang magtatalakay ng paksa.
Pagkatapos gampanan ng bawat pangkat ang kanilang
tungkulin, magpapalita ng tungkulin ang bawat pangkat.
Higit na nagiging produktibo ang mga mag-aral na nabibigyan
ng pagkakataon na lumahok sa ganitong gawain at
napapalakas ang kanilang kasanayan sa pangkatang
gawain.

9. Classroom debate
Binubuo ito ng dalawang pangkat na
kumakatawan sa magkabilang panig ng
iisang isyu. Ang isang pangkat ay sa panig
na sang-ayon (pro) at ang isa pang
pangkat ay sa panig na (salungat). Isang
mag-aaral ang magsisilbing kritiko.
Ang paksa ng debate ay isang isyung
maaring pagtalunan. Isa itong panukala na
nangangailangan ng pagsagot.

10. Joint Storytelling


Kailangan dito na nabasa na ng mag-aaral
ang aralin.
Magpangkatang dalawan ang mga mag-aaral.
Ang isa ay ang Partner A at ang isa ay ang
Partner B.
Magtulungan ang dalawang pangkat sa
pagkuwento ng aralin.
Sundan ito ng tanungan, sagutan at talakayan
tungkol sa kanilang kuwento.

11. Unfinished Story o Reaction Story


Ginagamit ito bilang pampasigla sa pagganap sa
isang sitwasyon.
Ipakikita ng mga mag-aaral ang kanilang gagawin
kung sakaling kasangkot sila sa isang pangyayari.
Ikukuwento ng isa o dalawang mag-aaral ang
tungkol sa isang suliranin.
Pagkatapos mapakinggan ang kuwento, isasadula
ng mga mag-aaral ang solusyon.
Susundan ito ng pagkuha ng reaksyon/ebalwasyon
ng mga mag-aral sa isinadula.

12. Paglalakbay-isip o Imaginary


Travelogue

Isa itong likhang-isip o imahinasyon ng


isang turista.
Isasalaysay ng turista o ng tour guide ang
mahahalaga at makasaysayang pook o
kunwang nakikita o pinapasyalan.
Susundan ito ng malayang talakayan at
mga puna ng mga mag-aaral kung wasto
o ayos ang pagsasalaysay

13. Pag-aaral ng Kaso


Pagsusuri ito sa suliranin, pasya o aksyon.
Mga Paraan:
1. mga aklat na nagpapaliwanag ng kadahilanan
2. dokumento na nagpapakita ng pinagmulan ng
isang lugar, bagay o institusyon
3. mga kuwento na maaring totoo o hindi
4. datos mula sa pananaliksik na ginamit na patunay
5. Vignettes na nagpapakita ng isang karanasan
6. Interpretative essay na ginagamit upang makabuo
ng konklusyon tungkol sa usapin.

Mga hakbang na maaring isagawa sa


pag-aaral ng kaso
1. Ipabasa ang kaso at isulat sa pisara ang mga
mungkahing solusyon na suliraning tinalakay sa
kaso
2. Magtalakayan sa pamamagitan ng pagbasa sa mga
ginawang solusyon ng mga mag-aaral
3. Tiyakin na nauunawaan ng lahat ang bawat isyu na
maririnig at ang lahat ng paniniwala, isyu at ang
mga solsuyong iniharap ay makatwiran.
4. Ipabuod ang bawat isyu. Magpasya ang klase kung
aling solusyon ang pinakamabuti.

14. Story Line


Isa itong pagdulog na ginagamit
ang natutuhan at karanasan ng
mga mag-aaral sa pamamagitan
ng aktibo at makabuluhang
usapan at dayalogo. Mahalaga
ang pakikilahok ng mga magaaral.

Mga hakbang sa paggawa ng story line


Simulan ito sa pagsasabi sa klase na sama-sama
silang bubuo ng isang kuwento.
Ibigay ang pinangyarihan at panahon kung kailan
naganap ang kuwento na naaayon sa mga layunin ng
aralin. Magkaroon ng talakayan ang mga mag-aaral
tungkol dito at magpasya.
Bumuo ng mga tauhan sa kuwento na pag-uusapan
at pagpapasyahan ng mga mag-aaral.
Magbigay ng mga pangyayari na naayon sa layunin
ng aralin na siyang batayan sa pagbubuo ng kwento.
Magkaroon ng talakayan tungkol sa nabuong kwento.

15. Panayam
Ang pakikipanayam ay isang paraan ng
pagtitipon ng mga datos na kailangansa aralin
mula sa mayamang kaalaman ng isang
dalubhasa ukol sa isang paksa o kanyang
karanasan sa isang pangyayari. Mabisang
paraan ito sa pagpapayaman ng aralain
Sa mock interview na gaagwin sa klase, sundan
ang pakikipanayam ng pagbibigay puna sa mga
tanong at sagot na naganap. Suriin ito na ayon
sa layunin at paksa ng panayam.

Mga mungkahing hakbang sa


isasagawang panayam
Linawin ang paksa, paksang pag-uusapan
Gumawa ng talaan ng mga tanong at iayos
ayon sa pagkakasunod-sunod
Isulat ang mga sagot o gumamit ng tape
recorder.
Humingi ng pahintulot sa kinapanayam sa
pamamagitan ng imbestigasyong na nakasulat
o oral at linawin ang paksa, petsa, oras at pook.
Maging magalang sa pagtatanong at iwasan
ang personal na bagay.

16. In the News


Isa itong peer teaching approach na magbibigay
ng karagdagang materyal at impormasyon na
maiibahagai sa mga mag-aaral.
Magpadala sa mga mag-aaral ng mga artikulo,
news items, editoryal at mga cartoon na
maiiugnay sa aralin.
Pangkatin ang klase at ibahagi ang dalang
artikulo at aytem sa kanilang kamag-arla at
pumili ng dalawa o tatlo rito na kanilang
nagustuhan.

Magtipon muli ang buong klase at ibahagi


sa bawat pangkat ang kanilang napiling
aytem.
Makinig sa mahahalagang puntos na
iniulat ng pangkat.
Gawin itong impormasyon upang
pasimulan ang talakayan sa klase.

17. Storyboard
Layunin:
Iugnay at pagsunod-sunurin ang mga
pangyayari at linangin ang pang-unawa ng
mga mag-aaral sa mga bahagi ng kwento.
Pamamaraan:

Magbrainstorm ng mga
ideya tulad ng mga
konsepto o pangyayari
sa kasaysayan

Ipasulat ang mga


ideya ng mga magaaral sa mga index
card

Isabit ang mga


poster board sa
paligid ng silid-aralan
at hayaaang tingnan
ito ng mga maga-aral

Ipadikit ang mga


index card sa mga
poster board at
pagsunud-sunorin
ito.

Simulan ang
talakayan tungkol sa
ginawa ng mga magaaral

18. Balitaan sa Kasaysayan


Bawat pangkat sa klase
ay bigyan ng paksa o
balita sa pahayagan na
may kaugnayan sa
klase

Kapag nasagot na ang mga ito,


isusulat ng bawat pangkat ang
kanilang artikulo batay sa
impormasyong kanilang nabuo.

Ipasulat sa papel sa
bawat pangkat ang
paksa at ang limang
salitang pananong tulad
ng:

Paksa
Sino? ______________
Ano?_______________
Kailan?_______________
Saan?_______________
Bakit?__________________

Ipabasa ang artikulo ng bawat


pangkat at iproseso.

Ipapasa ng mga mag-aaral sa


kanilang kapangkat ang papel
at sa bawat ikot nito,
magdadagdag sila ng
mahalagang impormasyon na
sasagot sa salitang pananong.

19. Viewpoint
Magpasulat ng thesis sentence sa isang opisyal o
personalidad sa kasaysayan ukol sa kanyang opinyon sa
isang isyu at pasuportahan ito ng mga katibayan
Halimbawa:
Si Mohandas Ghandi ay laban sa pamamahala ng mga
ingles at nakita ito sa kanyang sinimulang kilusang
passive resistance sa kanyang pananalita.
Gagamitin ang sipi ng mga mag-aaral sa pagsulat ng
sanaysay tungkol sa opinion ng napiling personalidad.

20. Di-inihandang talumpati or


Impromptu Speaking
Layunin: Tayahin ang natutuhan sa paksangaralin at linangin ang kasanayan ng mag-aaral
sa komunikasyon at ipahayag ang kanilang
saloobin tungkol sa isang paksa
Binibigyan ng paksa ang mag-aaral sa klase at
doon din ay magtatalumpati.
Hindi siya binibigyan ng panahong magsulat ng
talumpati o magbasa ng mga babasahin upang
madagdagan ang kanyang kaalaman tungkol sa
paksa

21. Imaginary History


Pumili ng isang kaganapan sa kasaysayan at
lumikha ng sariling imaginary history na kakaiba
sa tunay na pangyayari.
Itanong: Ano ang maaring nangyari kung sakali?
Ipasulat ang tanong sa isang papel at kasunod
nito, itala ang mga pangyayari na sa palagay ng
mga mag-aaral na nabago ng binagong
pangyayari.
Ibahagi ang tala upang malaman kung ang
nilikhang imaginative history ay kapani-paniwala

22. Inquiry Teaching


Itinuturo ang mga konsepto sa pamamaraang inductive (
magbibigay ang guro ng ilang tiyak na halimbawa, pagaaralan ito at pagkatapos ay bubuo ng konklusyon batay
sa mga katangian ng ibinigay na halimbawa)
Mga hakbang:
1. Ilarawan ang mga pangunahing katangian ng suliranin
o sitwasyon
2. Magbigay ng mga solusyon o paliwanag
3. Magtipon ng mga katibayan na magagamoit sa
pagtataya ng kawastuhan ng mga solusyon o
paliwanag

4. Tayahin ang mga sulosyon o paliwanag


batay sa mga katibayan.
5. Bumuo ng konklusyon na sinusuportahan
ng mga matibay na ebidensya.

23. Fishbowl
Nililinang ang kasanayan ng mga mag-aaral sa paguusap liban sa kaalaman niya sa paksang tintalakay.
Mga Pamamaran:
1. Ayusin ang mga silya sa dalawang concentric circles na
nakaharap sa loob.
2. Bigyang laya ang mga mag-aaral na pumili kung saan
sila uupo sa inner or outer circle.
3. Ang mga mag-aaral sa inner circle ay may kalayaang
magsalita subalit ang mga nasa outer circle ay dapat
manatiling tahimik.
4. Kapag ang mag-aaral na nasa outer circle ay nais

Magbigay ng puna, palitan ang paksa o kung nais niyang


umupo sa inner circle, kailangan niyang tumayo at
tapikin ang balikat ng isang kasapi ng inner circle at
magpalitan ng upuan.
5. Ang kasapi naman ng inner circle ay hindi maaring
umalis hanggat hindi siya pinipili ng mga mieymbro ng
outer circle.
Walang ibibigay na gantimpala o parusa sa hindi lumahok
sa talakayan. Malaya nilang gawin ang kanilang nais
subalit kailangang sumunod sa mga tuntunin.

24. K-W-L Technique


Isa itong paraan bago simulan ang bagong
aralin na inaalam kung may alam na ang
mag-aaral tungkol dito.
Pagkatapos inaalam naman ang nais
matutuhan ng mga mag-aaral sa bagong
aralin
Pagkatapos mapag-aralan ang bagong aralin,
itatanong kung ano ang natutunan tungkol
dito.

K-now

W-ant

L-earn

Ano ang alam? Ano ang


Ano ang
gustong
natutuhan?
mapag-aralan?

25. Pandulang Pagtatanghal


Nagbibigay ito ng pagkakataon sa
maayos na pagtataya sa natutuhan ng
mga mag-aaral.
Natataya ng guro ang pang-unawa ng
mga mag-aaral sa mga konsepto, ang
pagpapahayag ng kanilang saloobin at
pagpapakita ng kanilang pagkamalikhain.

Dramatization

Dramatic play

Pantomime

Pageant

Readers
Theater

26. Plus,Minus, Interesting


(PMI)
Sinusuri ang paksa sa
pamamagitan ng plus point, mga
minus point at mga interesting
point sa paksang tinatalakay

27. Paggamit ng mga laro


Team
Charade

Perfect
Match
Game

Crossword
Puzzle