You are on page 1of 3

UNIT 1

PENGENALAN DAN PROSES KAUNSELING

BAB 1: PENGENALAN KAUNSELING

1.1 Kaunseling
1.2 Definisi kaunseling
1.3 Perbezaan antara kaunseling dan psikoterapi
1.4 Matlamat kaunseling(5 matlamat)
1.5 Peranan kaunseling
1.6 Ciri-ciri perlu ada kaunselor professional
1.7 Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
1.8 Kaunseling kelompok
1.8.1 Jenis-jenis kelompok
1.8.2 Kelebihan kaunseling berkelompok
1.9 Kerahsiaan dalam kaunseling

RUMUSAN
1.1 KAUNSELING

- membantu mencari jalan penyelesaian bagi sesuatu permasalahan.

1.2 DEFINISI KAUNSELING

Krumbolt(1965)
Persatuan Bimbingan dan
Personel Amerika(1980)

DEFINISI KAUNSELING

Zainal Abidin (2002)


Burks dan Stefflre (1979)